Quy ước về ký hiệu khi vẽ lưu đồ

Bắt đầu hoặc kết thúc một chuỗi công việc

Công việc

Sai
Một quyết định rẽ hướng

Đúng

Nối tiếp với sơ đồ khác

Nối tiếp một công việc khác