P. 1
andehit_6997

andehit_6997

|Views: 95|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thế Hồng

More info:

Published by: Nguyễn Thế Hồng on May 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học

VẤN ĐỀ 7. ANDEHIT
Câu 1: Fomalin (hay fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,… Fomalin là A. dung dịch rất loãng của anđehit fomic. axetanđehit. C. dung dịch 37 - 40% fomanđehit trong nước. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết  . B. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2-OH. C. Hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết với H là anđehit. D. Anđehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá. Câu 3: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 4: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen. Câu 5: Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3 CHO, C2H5 OH, H2 O là A. H2 O, CH3 CHO, C2H5OH. C. CH3CHO, H2O, C2H5OH. B. H2O, C2 H5 OH, CH3CHO. D. CH3 CHO, C2H5 OH, H2O. D. tên gọi của H-CH=O. B. dung dịch chứa khoảng 40%

Câu 6: Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 7: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là A. CH3COOH, C2H2, C2H4. C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. B. C2H5OH, C2H4, C2H2. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
KMnO H2O, t

3 4  Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá: C6H5CH3  X  Y. Công thức cấu tạo của X, o

H O

Y lần lượt là A. C6H5CHO, C6H5COOH. C. C6H5CH2OH, C6H5CHO. B. C6H5CH2OK, C6H5CHO. D. C6H5COOK, C6H5COOH.

Câu 9: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn ?

đơn chức. D. Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. Đồng (II) hiđroxit. OHC-CH(CH3)-CH2-CHO. đơn chức. B. có công thức thực nghiệm là (C 2H3O)n. D. hai chức. CH2=CH-CHO (2). OHC-CH(CH3)-CHO. t o B. C. Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau: H2 đặc. C. OHC-CH2-CH2-CH2-CHO. (2). B. t B + 2H2  ancol isobutylic  3 D + 4AgNO3  F + G + 4Ag  o A + CuO  D + E + C . không no (chứa một nối đôi C=C). no. CH3-CH22-CHO. B. không no (chứa một nối đôi C=C). Dung dịch AgNO3 trong NH3. C. D. OHC-CH22-CHO. đơn chức.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học A. Y. Câu 10: Bằng 3 phương trình phản ứng có thể điều chế được cao su buna từ chất nào trong các chất sau đây ? A. no. (4). Y. OHC-CH(CH3)-CHO. B. no. X. (2). C. (4). (1). Ngưng tụ Y thu được chất Z . OHC-CH2-CH2-CHO. C. cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. 170  A SO4C B + C . B. áp suất). hai chức. no. (3). (1). Câu 16: Ba chất hữu cơ mạch hở X. Câu 11: Một anđehit no X mạch hở. C. B. Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c).  A có công thức cấu tạo là A. (4). HO-CH2-CH2-OH. C. Z đều phản ứng với nước brom . Kim loại natri. to dd NH . Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X. Trong phản ứng tráng gương.  o Ni. hai chức. Chất X là anđehit A. (CH3)2CH-CHO (3). Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1). X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A. D. (2). đơn chức. HO-CH2-CH(CH3)-CHO. D. (CH3)2C(OH)-CHO. Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị . D. (1). Quỳ tím. một phân tử X chỉ cho 2 electron. CH3COOH. CH2=CHCH2-OH (4). D. (3). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni. không no có một nối đôi. không no có hai nối đôi. đơn chức. Công thức cấu tạo của X là A. to) cùng tạo ra một sản phẩm là A. không phân nhánh. (3). CH3-CH(OH)-CH2-CHO.

2 gam Ag. biết 0. Mặt khác. ở đktc).7 gam H2O và 7. B. C. thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. C. (CH3)2CO. D. CnH2n-1CHO (n  2). C. to) thì 0. HCHO. HCHO.85%. khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni. CH2=CH-CH2OH.9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21. C. (CHO)2. CnH2n(CHO)2 (n  0). chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. B. Câu 23: Cho 6.25 mol H2.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. CH2=CH-CH2OH. B.125 mol X phản ứng hết với 0. (CH3)2CO. Công thức của X là A.00%. D. CH3CHO. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO 3 loãng. đun nóng. C2H5CHO. 35. HCHO. Câu 22: Cho 0. Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là A. Hiđro hoá X thu được Y. CH3CHO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. CH3CHO.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. HCHO. B. CH3CHO. 46. CH3CH2CHO. C2H5CHO. OHC-CHO.15%. B. Câu 21: Cho 2.24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Câu 18: Cho 0. C. B. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X. mạch hở. D. C. C. C2H3CHO. D. (CH3)2CO. CH3CHO.6 gam một anđehit X đơn chức. C2H5CHO. CnH2n-3CHO (n  2).1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no. D. CnH2n+1 CHO (n  0). (CH3)2CO. Công thức của anđehit là A. đơn chức. OHC-CHO. Z lần lượt là A. C. B. Câu 20: Khi oxi hoá hoàn toàn 2. thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. thu được 54 gam Ag.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học thay đổi nhóm chức .25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3. đun nóng thu được 43. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là A.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4. Câu 19: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng.6 gam Ag. Đốt cháy hết Y thì thu được 11.00%.84 lít khí CO2 (ở đktc).6 gam Na. D. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. 53. thoát ra 2. Y. mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dd NH3. CH2=CH-O-CH3. HCHO. C2H5CHO. kế tiếp nhau trong dãy . Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Chất X có công thức ứng với công thức chung là A. CH3CH(OH)CHO. CH2=CHCHO. CH2=CH-CHO. B. sinh ra số mol Ag gấp 4 lần số mol X đã phản ứng. D. Câu 24: Cho 0. C2H5CHO. D. 65. C2H5CHO. CH2=CH-CH2OH. Các chất X.

Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 65.2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp.5%.16%.4 gam Ag. 8.3. Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. C. 70. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30.4%.8. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). đơn chức. Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no. 17. HCHO và 32.8. Hai anđehit trong X là A. Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no. Giá trị của m là A. Câu 25: Oxi hoá 1. B. 9.75). Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là A. D. Giá trị của m là A. .8.4368 lít khí CO2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 8.56%. Mặt khác.5. 80.44%. CH2=CH-CH2-OH. 24. C2H3CHO và C3H5CHO.96 g Ag. CH3CHO và 49. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. C. D. đun nóng thu được 32.6%. H2O và CH3OH dư).4. HCHO và CH3CHO. B. CH3CHO và 67. HCHO và 50. HCHO và C2H5CHO. D. mạch hở. 13. D.351 gam H2O và 0. 15. C. C.8. 8. CH3CHO và C2H5CHO. Cho toàn bộ X tdụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3.1.8. B. Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X. khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17. B. C2H5CHO. B. thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng.92 lít khí O2 (ở đktc). đơn chức. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hh hai ancol. Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no. D. B. D.8 gam Ag. sinh ra 64. mạch hở. C. 76. đơn chức. thu được 0. Chất X là A. Câu 27: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no. 7.0%. C.44%.5. được 12. thu được 54 gam Ag. 8. CH3COCH3.2. thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13. B. D.8 gam CO2. đơn chức. 7. O=CH-CH=O. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C. Oxi hoá hoàn toàn 0. mạch hở.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng.5. 10.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->