P. 1
andehit_6997

andehit_6997

|Views: 95|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Thế Hồng

More info:

Published by: Nguyễn Thế Hồng on May 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học

VẤN ĐỀ 7. ANDEHIT
Câu 1: Fomalin (hay fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,… Fomalin là A. dung dịch rất loãng của anđehit fomic. axetanđehit. C. dung dịch 37 - 40% fomanđehit trong nước. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết  . B. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2-OH. C. Hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết với H là anđehit. D. Anđehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá. Câu 3: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 4: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen. Câu 5: Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3 CHO, C2H5 OH, H2 O là A. H2 O, CH3 CHO, C2H5OH. C. CH3CHO, H2O, C2H5OH. B. H2O, C2 H5 OH, CH3CHO. D. CH3 CHO, C2H5 OH, H2O. D. tên gọi của H-CH=O. B. dung dịch chứa khoảng 40%

Câu 6: Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 7: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là A. CH3COOH, C2H2, C2H4. C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. B. C2H5OH, C2H4, C2H2. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
KMnO H2O, t

3 4  Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá: C6H5CH3  X  Y. Công thức cấu tạo của X, o

H O

Y lần lượt là A. C6H5CHO, C6H5COOH. C. C6H5CH2OH, C6H5CHO. B. C6H5CH2OK, C6H5CHO. D. C6H5COOK, C6H5COOH.

Câu 9: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn ?

(2). C. B. (2). áp suất). OHC-CH(CH3)-CH2-CHO. C. hai chức. Dung dịch AgNO3 trong NH3. (4). (2). (3). (CH3)2CH-CHO (3). D. (1). HO-CH2-CH2-OH. t B + 2H2  ancol isobutylic  3 D + 4AgNO3  F + G + 4Ag  o A + CuO  D + E + C . có công thức thực nghiệm là (C 2H3O)n. D. X. không no (chứa một nối đôi C=C). D. C. to dd NH . (1). Kim loại natri. không phân nhánh. Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1). không no (chứa một nối đôi C=C). Đồng (II) hiđroxit. Trong phản ứng tráng gương. đơn chức. B. OHC-CH(CH3)-CHO. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit A.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học A. Z đều phản ứng với nước brom . Câu 10: Bằng 3 phương trình phản ứng có thể điều chế được cao su buna từ chất nào trong các chất sau đây ? A. cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. no. no. C. Câu 11: Một anđehit no X mạch hở. OHC-CH2-CH2-CHO. Quỳ tím. B. hai chức. Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ. C.  o Ni. t o B. CH3-CH22-CHO. OHC-CH(CH3)-CHO. Chất X là anđehit A. (1). đơn chức. D. Ngưng tụ Y thu được chất Z . Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau: H2 đặc. Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X. Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị . (4). to) cùng tạo ra một sản phẩm là A. không no có hai nối đôi. Y. C. một phân tử X chỉ cho 2 electron. no. OHC-CH22-CHO. CH2=CHCH2-OH (4). đơn chức. no.  A có công thức cấu tạo là A. (4). Công thức cấu tạo của X là A. (3). Câu 16: Ba chất hữu cơ mạch hở X. Y. hai chức. B. (3). D. CH3COOH. C. đơn chức. Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO 2 và c mol H2O (biết b = a + c). B. D. (CH3)2C(OH)-CHO. D. không no có một nối đôi. B. CH3-CH(OH)-CH2-CHO. 170  A SO4C B + C . OHC-CH2-CH2-CH2-CHO. HO-CH2-CH(CH3)-CHO. đơn chức. Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni. CH2=CH-CHO (2).

CH3CHO.84 lít khí CO2 (ở đktc). B. (CH3)2CO. CH2=CH-CH2OH.6 gam một anđehit X đơn chức. OHC-CHO. C. Công thức của X là A.2 gam Ag. kế tiếp nhau trong dãy . Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C2H5CHO. (CH3)2CO. biết 0. B. 46.24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. D. thu được 54 gam Ag. D. CH2=CH-O-CH3. CH2=CHCHO. Z lần lượt là A. HCHO. CH2=CH-CH2OH. CH2=CH-CH2OH. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO 3 loãng. HCHO. Câu 23: Cho 6. Hiđro hoá X thu được Y. C2H5CHO.125 mol X phản ứng hết với 0. C. D. Câu 19: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng.9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. D.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học thay đổi nhóm chức . B. HCHO.1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4. Các chất X. C2H5CHO. OHC-CHO.6 gam Ag. đơn chức. CH2=CH-CHO. Câu 20: Khi oxi hoá hoàn toàn 2. D. Câu 18: Cho 0. CnH2n(CHO)2 (n  0). đun nóng. C. thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. ở đktc). CnH2n+1 CHO (n  0). CH3CHO.2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Mặt khác. C2H5CHO. C. CH3CH(OH)CHO. B. B. 65. CH3CH2CHO. Đốt cháy hết Y thì thu được 11. 53. thoát ra 2. sinh ra số mol Ag gấp 4 lần số mol X đã phản ứng. CnH2n-3CHO (n  2). D. (CH3)2CO. đun nóng thu được 43.6 gam Na. D.25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3. B. Y. C. Công thức của anđehit là A. CH3CHO. C2H3CHO. Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X.85%. Câu 24: Cho 0.7 gam H2O và 7.00%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là A. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. (CHO)2.00%. chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. B. Chất X có công thức ứng với công thức chung là A. HCHO. B. to) thì 0. C. C. Câu 21: Cho 2. CnH2n-1CHO (n  2). mạch hở. Câu 22: Cho 0. Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là A. CH3CHO. thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. C2H5CHO. mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dd NH3. HCHO. khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni.1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. D. (CH3)2CO.1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no. 35. C2H5CHO.25 mol H2. CH3CHO.15%. C.

15. Oxi hoá hoàn toàn 0. C. 76. Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. được 12. CH3CHO và 67. 24. thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y.4%. 65.351 gam H2O và 0.4.5. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là A. B.44%.96 g Ag. D. Giá trị của m là A. Mặt khác. thu được 54 gam Ag. thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. D.6%. C. sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. 9. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hh hai ancol. 17. Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X. đơn chức. 8. Giá trị của m là A.8 gam CO2. 8. 7. thu được 0. Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. 70. 8. C. B. HCHO và CH3CHO.8.44%. 7. đơn chức.Tài liệu khóa học : Luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. C2H3CHO và C3H5CHO.4 gam Ag. 10. O=CH-CH=O.1.8 gam Ag.8. mạch hở.5. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. CH3CHO và C2H5CHO. đun nóng thu được 32. D. B. D.3.5%. 8. Giá trị của m là A. D. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. D. Hai anđehit trong X là A. .92 lít khí O2 (ở đktc).0%. B.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng. Câu 29: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no.16%. B. 13. Chất X là A. C2H5CHO. Câu 25: Oxi hoá 1. mạch hở.56%.2. đơn chức. HCHO và 50. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY).8. B. HCHO và C2H5CHO. thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13. CH3COCH3. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30. HCHO và 32. C. 80.8. Câu 27: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no. H2O và CH3OH dư). CH3CHO và 49. C. D. CH2=CH-CH2-OH. khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17. Câu 28: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no. sinh ra 64.4368 lít khí CO2 (ở đktc). mạch hở. B. C.75). đơn chức. Cho toàn bộ X tdụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3.2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp. Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai ancol no. C.8.5.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->