P. 1
Don de Nghi Mien Giam Hoc Phi

Don de Nghi Mien Giam Hoc Phi

|Views: 56|Likes:
Được xuất bản bởiLu Vuong Huu Trong

More info:

Published by: Lu Vuong Huu Trong on May 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2012

pdf

text

original

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDT-BT!-BLTB"# ng$% 1& th'ng 11 n(m 2010 c)* Liên B+ Gi'o
,-c .$ $o t/o0 B+ T$i ch1nh .$ B+ L*o 2+ng-Thư3ng 4inh .$ "5 h+i6
_________________________________________________________________________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạ! p!"c
Đ#N Đ$ NGH% C&P TI$N H' T() MI*N+ GI,M H-C PH.
/0! 1234 P!51 L6o 7ộ1 - T!891 :3! ;< X= !ộ3 >c?p !@ABC
Họ và tên: ....................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................
Nơi sinh:......................................................................................................................................................
Họ tên cha/mẹ:.............................................................................................................................................
Hộ khẩu thưng t!":.................................................#$ %&hưng':.............................................................
Huy(n %)u*n': ................................................+,nh %+hành -h.' :.............................................................
Ngành học :....................................................../$ s. sinh viên: ...............................................................
+huộc 0.i tư1ng: +hưng 2uyên ti3- 2"c v4i màn h5nh máy t6nh, căng th7ng th8n kinh, t9m :; th<=
m>c ?@@@ cAa Buy3t 0Cnh s. DEFG/HI+J#HK)I ngày DG/DL/DMMF cAa Nộ t!ưOng Nộ HI+J#H.
Păn cQ và= NghC 0Cnh s. EM/RLDL/NIKP& ngày DE tháng F năm RLDL cAa Ph6nh -hA, tSi :àm 0ơn này
0T nghC 0ư1c 2<m 2Ut, giVi Buy3t 0W 0ư1c cX- tiTn hY t!1 miZn, giVm học -h6 th<= Buy 0Cnh và ch3 0ộ hi(n
hành.
Ngày .... tháng .... năm ......
Ngưi :àm 0ơn
XDc !ậ cE6 c9 FG 13Do dHc 1!I 1!3Bp ;< 13Do dHc 7ạ3 !Jc cK1 lập
+!ưng: Đạ3 !Jc /!o6 !Jc Tự !3L M Đạ3 !Jc N@Oc G36 TPPHCM
#ác nh*n anh/chC: ......................................................................................................................................
Hi(n :à sinh viên năm thQ ...... Học k[: \... Năm học: .............................:4-.........................................
kh=a ................................................................................. kh]a học..........................................................
thi gian kh]a học t.i 0a ^ năm h( 0à= t_= c!0! Q@A cAa nhà t!ưng.
`a :u*t: .......................................................................................................................................................
b. tiTn học -h6 th<= học k[:.....................................0cng/F tháng.
IT nghC &hdng Ha= 0ộng K +hương Ninh và #$ hội 2<m 2Ut giVi Buy3t tiTn hY t!1 miZn, giVm học -h6
ch= anh/chC ............................................................................................... th<= Buy 0Cnh và ch3 0ộ hi(n hành.
XRC NHSN CỦA /HTA
#ác nh*n b? c] thưng 2uyên ti3- 2"c
v4i màn h5nh máy t6nh thSng Bua thec
hành t_i -h=ng máy và :àm 0c án mSn
học.
Ngày ...... tháng ..... năm ...........
TLPHIỆU T(VWNG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->