P. 1
Bao Cao Do an Mach Dem San Pham

Bao Cao Do an Mach Dem San Pham

|Views: 884|Likes:
Được xuất bản bởiVũ Hồng Phúc

More info:

Published by: Vũ Hồng Phúc on May 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

NGÀY … THÁNG… NĂM … GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số

1

MỤC LỤC: - NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN………..…………………..1 - LỜI CẢM ƠN…………………………………………….…………………..3 - LỜI GIỚI THIỆU…………………………………….……………………...4 PHẦN 1: LÝ THUYẾT…………………………………….……………………..5 CHƢƠNG I: DẪN NHẬP…………………………….…………………………..5 I. ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………….…………………………...6 II. CHỌN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ…………………….………………………..6 III. MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU ……………………………………………………….7 IV. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI………………………………………………………8 V. XÂY DỰNG SƠ ĐỒ KHỐI……………………………………..………………8 CHƢƠNG II: LÝ THUYẾT THIẾT KẾ……………………………...…………9 - CÁC KHỐI TRONG MẠCH ĐIỆN|:...............................................................9 1. KHỐI CẢM BIẾN……………………………………….…………………9 2. KHỐI XỬ LÝ..............................................................................................10 a. IC 4081………………………………………………………………………10 b. IC 4510………………………………………………………………………11 c. IC 4543………………………………………………………………………13 3. KHỐI HIỂN THỊ ………………………………………………………..15 PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỀ TÀI………………………………..16 CHƢƠNG I: THIẾT KẾ ………………………………………………………..16 I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG…………………...16 1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG II. THIẾT KẾ MẠCH IN VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN ………………………...…20 1. Sơ đồ mạch in 2. Sơ đồ bố trí linh kiện CHƢƠNG II: THI CÔNG……………………...................……………………20 1.THI CÔNG ,KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI CHO SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THÀNH 2.KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO……………..………………….21 a. Kết luận b. Tài liệu tham khảo

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số

2

khả năng của chúng em để hoàn thành tốt đồ án. Chúng em chân thành cảm ơn thầy cô trong khoa điện tử đã giảng dạy cho chúng em những kiến thức về chuyên môn và định hƣớng theo sự hiểu biết .Chúng em đã đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình của quí thầy cô về kiến thức chuyên môn cũng nhƣ kiến thức trong cuộc sống. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy NGÔ PHONG CƢỜNG đã tận tình giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này. Sinh viên thực hiện TRẦN NGỌC MINH NGUYỄN CHÍ HIẾU NGUYỄN TRẦN QUANG Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 3 .Từ những kiến thức nền tảng đó đã giúp chúng em hoàn thành đồ án.LỜI CẢM ƠN Trong quá trình để hoàn thành đồ án . Chúng em xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã giúp đỡ chúng em hoàn tất mạch.

Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng.LỜI GIỚI THIỆU Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em. Chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát của các doanh nghiệp lớn . quaûn lí. coâng nghieäp töï ñoäng hoùa. kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät. PHAÀN I : Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số LYÙ THUYEÁT 4 . Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. cung caáp thoâng tin…. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng. ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn.

ÑAËT VAÁN ÑEÀ: Ngaøy nay cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh khoa hoïc kyõ thuaät. do ñoù chuùng ta phaûi naém baét vaø vaän duïng noù moät caùch coù hieäu quaû nhaèm goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn khoa hoïc kyõ thuaät theá giôùi noùi chung vaø trong söï phaùt trieån kyõ thuaät ñieän töû noùi rieâng. Neân chuùng em quyeát ñònh thieát keá moät maïch ñeám saûn phaåm vì noù raát gaàn guõi vôùi thöïc teá vaø noù thaät söï raát coù yù nghóa ñoái vôùi chuùng em vì ñaõ laøm ñöôïc moät phaàn nhoû ñoùng goùp cho xaõ hoäi. so saùnh gheùp laïi -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi xöû lí -Laép maïch duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån II. ñoùng bao bì maø vaãn coøn söû duïng nhaân coâng.CHÖÔNG I: DAÃN NHAÄP I. kyõ thuaät ñieän töû maøtrong ñoù laø kyõ thuaät soá ñoùng vai troø quan troïng trong moïi lónh vöïc khoa hoïc kyõ thuaät. ñoàng thôøi ñaûm baûo ñöôïc ñoä chính xaùc cao. coøn phaàn thu laø transistor quang ñeå thu aùnh saùng hoàng ngoaïi. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû thì vieäc töï ñoäng hoùa hoaøn toaøn chöa ñöôïc aùp duïng trong nhöõng khaâu ñeám saûn phaåm. choát. Ñeå laøm ñöôïc maïch naøy caàn thieát keá ñöôïc hai phaàn chính laø: boä phaän caûm bieán vaø boä phaän ñeám. Moät trong nhöõng khaâu ñôn giaûn trong daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng hoùa ñoù laø soá löôïng saûn phaåm laøm ra ñöôïc ñeám moät caùch töï ñoäng. Thoâng thöôøng ngöôøi ta söû duïng phaàn phaùt laø led hoàng ngoaïi ñeå phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi muïc ñích ñeå choáng nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc. Chuùng em ñaõ ñöôïc thaáy nhieàu khaâu ñöôïc töï ñoäng hoùa trong quaù trình saûn xuaát của các doanh nghiệp lớn . * Boä phaän caûm bieán: goàm phaàn phaùt vaø phaàn thu. * Boä phaän ñeám coù nhieàu phöông phaùp thöïc thi ñoù la:ø -Laép maïch duøng kyõ thuaät soá vôùi caùc IC ñeám. coâng nghieäp töï ñoäng hoùa. quaûn lí. Töø nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thaáy ñoù vaø khaû naêng cuûa chuùng em. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi coù: Caùc öu ñieåm sau: -Cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 5 . chuùng em muoán laøm moät ñieàu gì nhoû ñeå goùp phaàn vaøo giuùp ngöôøi lao ñoäng bôùt phaàn meät nhoïc chaân tay maø cho pheùp taêng hieäu suaát lao ñoäng leân gaáp nhieàu laàn. CHOÏN PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ: 1. cung caáp thoâng tin….

-Maïch ñôn giaûn hôn so vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng IC rôøi vaø coù phaàn caøi ñaët soá ñeám ban ñaàu -Maïch coù theå löu laïi soá lieäu cuûa caùc ca saûn xuaát -Maïch coù theå ñieàu khieån ñeám ñöôïc nhieàu daây chuyeàn saûn xuaát cuøng luùc baèng phaàn meàm -Maïch cuõng coù theå keát noái giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính thích hôïp cho nhöõng ngöôøi quaûn lí taïi phoøng kyõ thuaät naém baét ñöôïc tình hình saûn xuaát qua maøn hình cuûa maùy vi tính. 2. maïch coù theå söû duïng pin hoaëc accu -Khaû naêng ñeám roäng -Giaù thaønh haï -Maïch ñôn giaûn deã thöïc hieän Vôùi vieäc söû duïng kyõ thuaät soá khoù coù theå ñaùp öùng ñöôïc vieäc thay ñoåi soá ñeám. kyõ thuaät vi ñieàu khieån ñaõ giaûi quyeát nhöõng beá taéc vaø kinh teá hôn maø phöông phaùp duøng IC rôøi keát noái laïi khoâng thöïc hieän ñöôïc. Vôùi söï phaùt trieån maïnh cuûa nghaønh kyõ thuaät soá ñaëc bieät laø cho ra ñôøi caùc hoï vi xöû lí vaø vi ñieàu khieån raát ña chöùc naêng do ñoù vieäc duøng kyõ thuaät vi xöû lí. Muoán thay ñoåi moät yeâu caàu naøo ñoù cuûa maïch thì buoäc loøng phaûi thay ñoåi phaàn cöùng. Nhöng trong thieát keá ngöôøi ta thöôøng choïn phöông phaùp toái öu nhöng kinh teá do ñoù chuùng em choïn phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi ñieàu khieån 3. Vôùi maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí: Ngoaøi nhöõng öu ñieåm nhö ñaõ lieät keâ trong phöông phaùp duøng IC rôøi thì maïch ñeám saûn phaåm duøng kyõ thuaät vi xöû lí coøn coù nhöõng öu ñieåm sau: -Maïch coù theå thay ñoåi soá ñeám moät caùch linh hoaït baèng vieäc thay ñoåi phaàn meàm.Do ñoù moãi laàn phaûi laép laïi maïch daãn ñeán toán keùm veà kinh teá maø nhieàu khi yeâu caàu ñoù khoâng thöïc hieän ñöôïc baèng phöông phaùp naøy.-Ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao -Taàn soá ñaùp öùng cuûa maïch nhanh. -Toån hao coâng suaát beù. cho pheùp ñeám vôùi taàn soá cao -Khoaûng caùch ñaët phaàn phaùt vaø phaàn thu xa nhau cho pheùp ñeám nhöõng saûn phaåm lôùn. .Soá linh kieän söû duïng trong maïch ít hôn. deã nhaàm. trong khi ñoù phaàn cöùng khoâng caàn thay ñoåi maø maïch duøng IC rôøi khoâng theå thöïc hieän ñöôïc maø neáu coù theå thöïc hieän ñöôïc thì cuõng cöùng nhaéc maø ngöôøi coâng nhaân cuõng khoù tieáp caän. Phöông phaùp ñeám saûn phaåm duøng vi ñieàu khieån: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 6 .

phöông phaùp naøy coøn coù nhöõng öu ñieåm : -Trong maïch coù theå söû duïng ngay boä nhôù trong ñoái vôùi nhöõng chöông trình coù quy moâ nhoû. -Boä phaän hieån thò phaûi roõ raøng -Maïch ñieän khoâng quaù phöùc taïp. Khi moät saûn phaåm ñi qua caûm bieán seõ nhaän vaø taïo ra moät xung ñieän ñöa veà khoái xöû lí ñeå taêng daàn soá ñeám. Nhöng vôùi khaû naêng cuûa thieát bò laép thì maïch chæ coù theå ñeám ñoái vôùi saûn phaåm coù khaû naêng che ñöôïc aùnh saùng vaø coù kích thöôùc töø 10cm3 ñeán 30cm3. -Giaù thaønh khoâng quaù maéc IV. kích côõ khaùc nhau. Taïi moät thôøi ñieåm töùc thôøi.Đếm sản phẩm từ 0099 -Töø muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi chuùng em ñöa ra sô ñoà khoái toång quaùt cuûa maïch ñieän nhö sau: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 7 . baûo ñaûm ñöôïc söï an toaøn. ñeå xaùc ñònh ñöôïc soá ñeám caàn phaûi coù boä phaän hieån thò.Nhö vaäy moãi saûn phaåm ñi qua treân baêng chuyeàn phaûi coù moät thieát bò ñeå caûm nhaän saûn phaåm.Ngoaøi nhöõng öu ñieåm coù ñöôïc cuûa hai phöông phaùp treân. roãng.deã söû duïng. . III. Töø ñaây suy ra muïc ñích yeâu caàu cuûa ñeà taøi: -Soá ñeám phaûi chính xaùc. -Noù coù theå giao tieáp noái tieáp tröïc tieáp vôùi maùy tính maø vi xöû lí cuõng giao tieáp ñöôïc vôùi maùy tính nhöng laø giao tieáp song song neân caàn coù linh kieän chuyeån ñoåi döõ lieäu töø song song sang noái tieáp ñeå giao tieáp vôùi maùy tính. thieát bò naøy goïi laø caûm bieán. raát tieän lôïi maø vi xöû lí khoâng thöïc hieän ñöôïc. GIÔÙI HAÏN CUÛA ÑEÀ TAØI: -Caùc saûn phaåm raát ña daïng vôùi nhieàu chuûng loaïi: ñaëc. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU CUÛA ÑEÀ TAØI: Trong ñoà aùn naøy chuùng em thöïc hieän maïch ñeám saûn phaåm baèng phöông phaùp ñeám xung duøng IC rôøi .

Khi coù saûn phaåm ñi qua giöõa phaàn phaùt vaø phaàn thu. CAÙC KHOÁI TRONG MAÏCH ÑIEÄN: 1. XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ KHOÁI TOÅNG QUAÙT: C ẢM BI ẾN KH ỐI X Ử L Ý KHỐI HIỂN THỊ CHÖÔNG II: LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ I. Hai boä phaän phaùt vaø thu hoaït ñoäng vôùi cuøng taàn soá. Khối cảm biến: Ñeå caûm nhaän moãi laàn saûn phaåm ñi qua thì caûm bieán phaûi coù phaàn phaùt vaø phaàn thu. aùnh Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 8 .V. Phaàn phaùt phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø phaàn thu haáp thuï aùnh saùng hoàng ngoaïi vì aùnh saùng hoàng ngoaïi coù ñaëc ñieåm laø ít bò nhieãu so vôùi caùc loaïi aùnh saùng khaùc.

Sô ñoà cuûa phaàn phaùt vaø phaàn thu beân trong con thu phaùt hoàng ngoaïi hình chöõ U laø: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 9 . Vaäy boä phaän phaùt vaø boä phaän thu phaûi coù nguoàn taïo dao ñoäng. Coù nhieàu linh kieän phaùt vaø thu aùnh saùng hoàng ngoaïi nhöng chuùng em chọn thu phaùt hoàng ngoaïi hình chöõ U laø linh kieän raát nhaïy vôùi aùnh saùng hoàng ngoaïi vaø ít bò nhieãu .nhoû goïn thích hôïp cho moâ hình cuûa chuùng em. Boä phaän dao ñoäng taùc ñoäng tôùi coâng taéc ñoùng ngaét cuûa nguoàn phaùt vaø nguoàn thu aùnh saùng.saùng hoàng ngoaïi bò che boä phaän thu seõ hoaït ñoäng vôùi taàn soá khaùc taàn soá phaùt nhö theá taïo ra moät xung taùc ñoäng tôùi boä phaän xöû lí.

IC 4510 vaø IC 4543 1. IC 4510 . 4 ngõ vào song song (P0÷P3).IC4081 .Duøng IC rôøi coù ñaëc ñieåm laø chöông trình ñôn giaûn hôn vi xu lyù. Sô ñoà chaân vaø chöùc naêng : b.Là bộ đếm BCD lên /xuống đồng bộ kích khởi bằng cạnh với 1 ngõ vào clock (CP).2.Trong ñoà aùn cuûa chuùng em duøng 3 IClaø Ic 4081.giaù caû phuø hôïp.nhoû goïn. 1n gõ Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 10 . 1 ngõ vào nạp song song tác động mức cao không đồng bộ (PL). 1n gõ vào điều khiển đếm lên /xuống (UP/DN).Chình vì vaäy maø chuùng choïn duøng IC soá.IC 4081 laø IC Cmos coù 4 coång AND vaø hai ngoõ vaøo.caùc ngoõ ra seõ ôû möùc cao khi caû 2 ngoõ vaøo ôû möùc cao a. 1 ngõ vào cho phép đếm tác động mức thấp ( CE). 4 ngõ ra song song (O0÷O3). Khoái xöû lí: Vôùi khoái xöû lí ngöôøi ta coù theå duøng IC rôøi hoaëc khoái vi xöû lí.Sơ đồ logic: I1 I2 O1 2.

c. . (Terminal count output).ra giá trị đếm cuối tác động mức thấp (TC) và 1 ngõ vào master reset không đồng bộ (MR ). kích khởi cạnh lên (Clock pulse input). .P0 ÷ P3: Các ngõ vào song song ( Parallel in puts).MR: Ngõ vào đặt lại chủ (Master reset input). . Sơ đồ chân và chức năng: b. . Bảng trạng thái hoạt động Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 11 .PL : Ngõ vào điều khiển nạp song song (tác động mức cao).CP: NGõ vào xung clock.CE: Ngõ vào cho pháp đếm (tác động mức thấp). mức cao cho đếm lên. (Count enable input). . Ngõ vào UP/DN xác định chiều đếm. Mức cao ở MR làm reste mạch đếm (O0÷O3 = L) dộc lập với tất cả các rƣờng hợp khác. a.TC : Ngõ ra đếm kết thúc (tác động mức tháp). Với PL = L. . Lúc đếm xuống. (Parallel load input). mức thấp cho đếm xuống. Lúc đếm xuống. . Nhiệm vụ các chân: . (Up/Down count control input). MR phải ở mức thấp. .Thông tin trên P0÷P3 đƣợc nạp vào bộ đếm trong lúc PL = H. TC = L khi O0÷O3 và CE mức thấp. độc lập với mọi trƣờng hợp ngõ vào khác ngoại trừ ngõ vào MR. TC = L khi O0 và O3 mức cao còn CE mức thấp. bộ đếm thay đổi cạnh lên của CP nếu CE = L.O0÷O3: các ngõ ra song song (Parallel outputs).UP/DN: Ngõ vào điều khiển đếm lên/xuống.

Dạng sóng: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 12 . Sơ đồ logic: e.d.

xóa hiển thị và lƣu nhớ mã BCD.3. Mạch có chức năng lƣu trữ 4 bit và giả mã/lái số BCD 8-4-2-1 ra 7 đoạn. 1 ngõ ào không cho phép chốt (Disable latch) tác động mức cao(LD). 1 ngõ vào phase (PH). c. tác độngm ức cao và 7 ngõ ra điều khiển đoạn đã đệm (Oa÷Og). Sơ đồ chân và chức năng: d. 1 ngõ vào xóa tác đọng mức cao (BI: Blanking input). Nhiệm vụ các chân: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 13 . Các ngõ ra phase (PH). xóa (BI). IC bao gồm 4 ngõ vào dịa chỉ (DA÷DD).IC 4543 IC 4543 là loại chốt /giải mã / lái từ mã BCD ra 7 đoạn cho các loại hiển thị tinh thể lỏng (LCD) và LED. Nó có thể làm đảo ngƣợc mức logic của tổ hợp ngõ ra. khôngcho phép chốt (LD) đƣợcsửng dụng để quay ngƣợc diễn tiến của bảng chức năng.

Bảng trạng thái hoạt động *:Đối với màn hình tinh thể lỏng .chọn PH =L Đối với màn hình hiển thị bằng LED Anode chung chọn PH = H **:Phụ thuộc vào mã BCD cung cấp khi LD=H Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 14 . Đối với màn hình hiển thị bằng LED Cathode chung . -PH :Ngõ vào điều khiển pha ( tác động mức cao) (Phare input) .cung cấp một xung vuông đến PH.BI: Ngõ vào xóa ( tác động mức cao) (Blanking input) . (Latch disable input) -Oa÷Og : các ngõ ra lái các đoạn a g(Segment outputs) * Sơ đồ chân các đoạn của led: c.-DA ÷DD : Các ngõ vào địa chỉ (hay dữ liệu)[Address (data) input].LD: ngõ vào không cho phép chốt (tác động mức cao).

Söï giaûi maõ coù theå duøng giaûi maõ baèng IC giaûi ma õ. Chuùng em choïn IC giaûi maõ 4543Khi ñöa döõ lieäu ra ñeå hieån thò ra led.DISLAY (hiển thị) d. Sơ đồ logic: 3. PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG ĐỀ TÀI Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 15 . Vì caùc döõ lieäu laø soá nhò phaân (1.0 ) neân caàn coù söï giaõi maõ töø soá nhò phaân sang soá thaäp phaân. Khối hiển thị: Boä phaän hieån thò goàm 2 led 7 ñoaïn anod chung.

CHƢƠNG I: THIẾT KẾ 1. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ: 3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 16 Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số .

THIẾT KẾ MẠCH IN VÀ BỐ TRÍ LINH KIỆN : Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 17 . Và trình tự cứ thế lập lại khi có sản phẩm đi qua đếm tới giá trị 99 thì tự động lập lại. Thì tại vị trí đó con thu phát hồng ngoại chữU nhận đƣợc tín hiệu.đồng thời tác động chân số 9 của IC 4510 thứ 1 làm reset trở về giá trị 0.Khi đếm tới 9 thì chân số 7 của IC 4510 thứ 1 hiển thị hàng đơn vị sẽ tác động vào chân kích xung của IC 4510 thứ 2 hiển thị hàng chục . chân số 10 nhận điện 12V./. III. lúc này tín hiệu ở đó sẽ chuyển qua cổng AND của IC 4081 và phát ra xung clock ở chân số 3. Khi xung clock vào chân 15 của IC 4510 đồng thời lúc này chân số 5-1-9 của IC 4510 ở mức thấp. và chuyển qua chân 15 cua IC 4510.Khi có sản phẩm qua khối cảm biến là con thu phát hồng ngoại chữ U. Thí các ngõ ra Q1 đến Q4 tƣơng ứng các chân số 6-11-14-2 ở mức cao dẫn qua chân 5-4-3-2 của IC giải mã 4543 và đếm lên hiển thị trên led 7 đoạn.

1.Sơ đồ mạch in: 2.Sơ đồ bố trí linh kiện: Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 18 .

CHƢƠNG II: THI CÔNG Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 19 .

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 20 . THI CÔNG .KIỂM TRA VÀ SỬA LỖI CHO SẢN PHẨM SAU KHI HOÀN THÀNH.1.

google.com http://www. KẾT LUẬN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO a. Tài liệu tham khảo http://www.datasheetsite. mong nhận đƣợc sự đánh giá và góp ý để đồ án của chúng em hoàn thiện hơn để đƣợc ứng dụng vào đời sống. Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 21 .yahoo.com.Sổ tay tra cứu IC số -IC CMOS. Kết luận Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu thì nhóm chúng em đã hoàn thành đƣợcđề tài.com.KS Phạm Đình Bảo. b.vn .2.com http://www.dientuvietnam.vn http://www. NXB Thống kê. Do kiến thức còn hạn chế nên đề tài còn nhiều thiếu sót.

Mạch đếm sản phẩm 00-99 dùng IC số 22 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->