1. Thời kỳ dựng nước đầu tiên.

Thời gian Thế kỷ Bắc TCN Địa điểm Xã hội giáo dục Việt Văn Lang - Trồng lúa Văn hóa Xã hội có – Âu Lạc nước. truyền sự phân hóa cấp thống dân giai nhận văn sâu sắc. Quốc hiệu Kinh tế Văn hóa –

VII – II Nam

tộc + tiếp nhưng chưa hóa Trung Những thế đầu công nguyên Tây bộ Nam Phù Nam Nam ngày nay Lâm ấp – Quốc. Văn hóa bản địa + văn hóa Ấn Độ. Văn hóa

kỷ Trung Bộ Chăm pa

bản địa + văn hóa Ấn Độ.

2. Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập. Chính trị Năm Văn hóa Xã hội tư tưởng 905 - Nông nghiệp - 1070 nền - Văn học, - Quan hệ tộc gũi, không hòa Kinh tế Giáo dục –

người Việt lật lúa nước ngày giáo dục Đại nghệ thuật vua tôi gần đổ ách đô hộ càng phát triển, Việt được ra dân của nhà Đường, hệ thống thủy đời. giành quyền tự lợi hoàn chỉnh. - Phật giáo và hình thành dịu.

1

thoái. Đạo giáo khổ Phật => nhiều kỷ XVII và giáo cuộc khởi nghĩa Phong trào Chính trị Kinh tế Văn hóa – Giáo phục hồi. địa phương.Nền kinh tế . nước triển. ngừng phát giáo triển với càng nhiều công bản 906 nghiệp Quốc hiệu Đại càng phát triển.Nông dân đói chủ chuyên chế khủng hoảng. Nhà quân chủ nghiệp Thương được đề cao. bị suy bắt đầu phục hồi. thế kỷ XV.chủ. mạng lưới độc tôn vào sắc văn hóa ra chợ rộng khắp.Thế quyền thoái. Thiên nông dân nổ ra.Chế độ quân . trung ương tập . trình mang phát chiếm vị trí đậm dân tộc. Xã là đơn vị hành chính cơ sở 3. Long phồn thịnh với đời. . Thời kỳ đất nước bị chia cắt. XV nhà nước có sự giao lưu hoàn chỉnh từ buôn bán với trung ương đến nước ngoài.Cuối thế kỷ 36 phố phường. từng bước Thăng được sửa đổi. + Nông nghiệp Chúa Giáo được - 2 . Xã hội dục . Cồ Việt được xác định.Nho giáo suy . Năm - Thủ công phát ngày Nho ngày triển.

Năm 1802 nhà . thiết lập nền + Kinh tế hàng phát triển phong kiến bùng nghiệp phát triển. chính quyền ban hành.Giáo dục tiếp đất dan nước Tây và Sơn thống nhất triển chống giắc ngoại hòa bình. suy giảm.Hình thành các Đàng Ngoài từng truyền bá rộng nông thế rẽ. chia cắt thành hai (đặc biệt là ngoại Đàng thương). . mở tục phát kiến cát cứ. Ngoài.Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng lập.Các cuộc khởi Nguyễn thành sách kinh tế được tôn Nho giáo. nổ. ruộng chủ. nhưng . tranh rộng nên nông nhưng chất lượng xâm. 4. Chiến lực phong bước thổ ổn được định. Các đô Đàng thị hưng khởi. Đất nước ở đầu thế kỷ XIX. khủng nghĩa nông dân . + Thủ công nghiệp đạt được nhiều thành tựu.Văn học chữ tiếp tục bùng nổ. thống nhất với vẫn chế độ quân chủ trạng Chính trị Kinh tế Văn hóa – giáo đất tập trung vào tay địa 3 . trong tình Nôm phát triển. . độc lập.Tư tưởng: độc .Thế kỷ XVIII. rãi. Xã hội dục .Đất nước bị hóa miền: Trong. riêng Đàng Trong lãnh ..Một số chính .

Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.chuyên chế. xâm lược. Niên đại Vương Lãnh đạo Giặc ngoại xâm Tần Kết quả Thắng lợi triều Thế kỷ III Lạc Việt Nhân dân TCN và Tây Âu An (Âu Việt) Đầu thế kỷ Âu Lạc II TCN Năm 938 Năm 981 Năm 1077 Thế XIII Nhà Ngô Nhà 2 3 4 5 6 Dương Nhà Triệu Nhà Hán Tống Thất bại Vương Ngô Quyền Nam Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi – Thắng lợi Tiền Lê Hoàn Lý Kiệt Vua Hưng Lê Nhà Lý Thường Tống Trần Mông Đạo kỷ Nhà Trần (lần I). lần 3 4 . + Đối ngoại: “đóng cửa” khi thế giới đã thay đổi I. Trần Nguyên (lần 2 năm 1285. + Đối nội: đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng. STT 1 hoảng.

7 8 9 10 Năm 1407 Nhà Hồ Năm 1418 – 1427 Năm 1785 Năm 1789 Tây Sơn Tây Sơn năm 1288). Hồ Quý Ly Lê Lợi Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ Nhà Minh Nhà Minh Xiêm Thanh Thất bại Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful