1. Thời kỳ dựng nước đầu tiên.

Thời gian Thế kỷ Bắc TCN Địa điểm Xã hội giáo dục Việt Văn Lang - Trồng lúa Văn hóa Xã hội có – Âu Lạc nước. truyền sự phân hóa cấp thống dân giai nhận văn sâu sắc. Quốc hiệu Kinh tế Văn hóa –

VII – II Nam

tộc + tiếp nhưng chưa hóa Trung Những thế đầu công nguyên Tây bộ Nam Phù Nam Nam ngày nay Lâm ấp – Quốc. Văn hóa bản địa + văn hóa Ấn Độ. Văn hóa

kỷ Trung Bộ Chăm pa

bản địa + văn hóa Ấn Độ.

2. Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập. Chính trị Năm Văn hóa Xã hội tư tưởng 905 - Nông nghiệp - 1070 nền - Văn học, - Quan hệ tộc gũi, không hòa Kinh tế Giáo dục –

người Việt lật lúa nước ngày giáo dục Đại nghệ thuật vua tôi gần đổ ách đô hộ càng phát triển, Việt được ra dân của nhà Đường, hệ thống thủy đời. giành quyền tự lợi hoàn chỉnh. - Phật giáo và hình thành dịu.

1

chủ. + Nông nghiệp Chúa Giáo được - 2 . XV nhà nước có sự giao lưu hoàn chỉnh từ buôn bán với trung ương đến nước ngoài.Thế quyền thoái. nước triển. Long phồn thịnh với đời. Đạo giáo khổ Phật => nhiều kỷ XVII và giáo cuộc khởi nghĩa Phong trào Chính trị Kinh tế Văn hóa – Giáo phục hồi. . từng bước Thăng được sửa đổi. trình mang phát chiếm vị trí đậm dân tộc.Nông dân đói chủ chuyên chế khủng hoảng.Cuối thế kỷ 36 phố phường.Nền kinh tế . trung ương tập . bị suy bắt đầu phục hồi. thế kỷ XV.Chế độ quân .Nho giáo suy . địa phương. Năm - Thủ công phát ngày Nho ngày triển. thoái. Thiên nông dân nổ ra. Cồ Việt được xác định. ngừng phát giáo triển với càng nhiều công bản 906 nghiệp Quốc hiệu Đại càng phát triển. Thời kỳ đất nước bị chia cắt. Xã hội dục . mạng lưới độc tôn vào sắc văn hóa ra chợ rộng khắp. Nhà quân chủ nghiệp Thương được đề cao. Xã là đơn vị hành chính cơ sở 3.

Tư tưởng: độc . Chiến lực phong bước thổ ổn được định. nhưng .Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng lập. Các đô Đàng thị hưng khởi.. thống nhất với vẫn chế độ quân chủ trạng Chính trị Kinh tế Văn hóa – giáo đất tập trung vào tay địa 3 . suy giảm. chia cắt thành hai (đặc biệt là ngoại Đàng thương).Các cuộc khởi Nguyễn thành sách kinh tế được tôn Nho giáo. trong tình Nôm phát triển. + Thủ công nghiệp đạt được nhiều thành tựu.Đất nước bị hóa miền: Trong.Năm 1802 nhà . chính quyền ban hành.Hình thành các Đàng Ngoài từng truyền bá rộng nông thế rẽ. riêng Đàng Trong lãnh . độc lập. khủng nghĩa nông dân . Xã hội dục . Ngoài. thiết lập nền + Kinh tế hàng phát triển phong kiến bùng nghiệp phát triển. Đất nước ở đầu thế kỷ XIX. ruộng chủ.Một số chính .Thế kỷ XVIII. tranh rộng nên nông nhưng chất lượng xâm. . 4. mở tục phát kiến cát cứ. rãi.Giáo dục tiếp đất dan nước Tây và Sơn thống nhất triển chống giắc ngoại hòa bình. nổ. .Văn học chữ tiếp tục bùng nổ.

Trần Nguyên (lần 2 năm 1285. STT 1 hoảng. xâm lược. + Đối ngoại: “đóng cửa” khi thế giới đã thay đổi I. + Đối nội: đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng. Niên đại Vương Lãnh đạo Giặc ngoại xâm Tần Kết quả Thắng lợi triều Thế kỷ III Lạc Việt Nhân dân TCN và Tây Âu An (Âu Việt) Đầu thế kỷ Âu Lạc II TCN Năm 938 Năm 981 Năm 1077 Thế XIII Nhà Ngô Nhà 2 3 4 5 6 Dương Nhà Triệu Nhà Hán Tống Thất bại Vương Ngô Quyền Nam Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi – Thắng lợi Tiền Lê Hoàn Lý Kiệt Vua Hưng Lê Nhà Lý Thường Tống Trần Mông Đạo kỷ Nhà Trần (lần I). Công cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc.chuyên chế. lần 3 4 .

Hồ Quý Ly Lê Lợi Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ Nhà Minh Nhà Minh Xiêm Thanh Thất bại Thắng lợi Thắng lợi Thắng lợi 5 .7 8 9 10 Năm 1407 Nhà Hồ Năm 1418 – 1427 Năm 1785 Năm 1789 Tây Sơn Tây Sơn năm 1288).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful