P. 1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP

|Views: 7,095|Likes:
Được xuất bản bởiLoan Dinh

More info:

Published by: Loan Dinh on May 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
Tên đề tài:
Thực trạng phân tích tài chính tại Công ty T!! "ây #ựng $ại %&'ng
LỜI MỞ ĐẦU
Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một nước co nền kinh tế dựa vao
nông nghiệp la chu yếu sang một nền kinh tế co ty trong công nghiệp va
dịch vu cao, dựa trên nền tang cua kinh tế tri thuc dã tao cơ hội va diều kiện
thuân loi cho nhiều nganh kinh tế phat triển. Song cung lam phat sinh nhiều
vấn dề phuc tap dát ra cho cac doanh nghiệp nhung yêu câu va thach thuc
mới, doi hoi cac doanh nghiệp phai tự vân dộng, vươn lên dể vưot qua nhung
thu thach, tranh nguy cơ bị dao thai boi quy luât canh tranh khác nghiệt cua
cơ chế thị trưong.
Trong bôi canh kinh tế như thế, cac doanh nghiệp muôn dung vung
trên thương trưong cân phai nhanh chong dôi mới, trong do dôi mới về quan
ly tai chinh la một trong cac vấn dề dưoc quan tâm hang dâu va co anh hưong
trực tiếp dến sự sông con dôi với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Muôn vây,
doanh nghiệp cân nám dưoc nhung nhân tô anh hưong, muc dộ va xu hướng
tac dộng cua từng nhân tô dến tinh hinh tai chinh doanh nghiệp. Diều nay
chi thực hiện dưoc trên cơ so phân tich tai chinh. Nhân thuc dưoc tâm quan
trong cua phân tich tinh hinh tai chinh, trong thoi gian thực tâp tai Công ty,
em dã quyết dịnh nghiên cuu dề tai: 'Phân tích tình hình t! chính t"! C#n$
t% TNHH &â% '(n$ Đ"! )*+n$,-
Bao cao thực tâp về phân tich tinh hinh tai chinh tai Công ty không
tranh khoi nhung sai sot. Em rất mong dưoc sự dong gop y kiến cua cac thây
cô va anh chị trong phong Kế toan cua Công ty dể em hoan thiện hơn nua bao
cao tôt nghiệp nay.
Em xin gui loi cam ơn sâu sác dến cô hướng dân $( Th) Thu !*ng va
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
tâp thể can bộ nhân viên trong phong Kế toan dã nhiệt tinh giup dõ em hoan
thanh bao cao thực tâp.
CHƯƠNG I
T.NG /U0N 1Ề C2NG T3 TNHH &43 )ỰNG Đ5I )ƯƠNG
6- T7n$ 89:n ;< C#n$ t% TNHH &â% '(n$ Đ"! )*+n$
7878 2)ch 9: h;nh thành ,à phát tri<n Công ty T!! "ây #ựng $ại %&'ng
Công ty TNHH Xây dựng Dai Dương dưoc thanh lâp vao nám. Ban
dâu co tên goi la Công ty Xây dựng Dai Dương.
Tên gọi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Đại Dưng!
Đ"# ch$: Đ%ng Ti&n ' (h) *ên ' Thái +guyên!
T,-: .#/:
Mã sô thuế:
Linh vực kinh doanh: - Xây dựng.
- San lấp mát báng giao thông thuy loi.
- Vân tai hang hoa.
- Kinh doanh chế biến gô, vât liệu xây dựng.
Tông sô nhân công va ngưoi lao dộng: 82 ngưoi.
6-=- Đ>c ?!@A hB"t ?Cn$ D!nh 'B:nh
Công ty TNHH Xây dựng Dai Dương hoat dộng chu yếu trong linh vực
xây dựng, do do cac san phâm cua công ty co gia trị cao, mang tinh chất dơn
chiếc, thoi gian san xuất san phâm xây láp lâu dai... Do do, việc tô chuc quan
ly va hach toan san phâm xây láp phai lâp dự toan (dự toan thiết kế, dự toan
thi công), lấy dự toan lam thước do, dông thoi dể giam bớt rui ro phai mua
bao hiểm cho công trinh xây láp. San phâm xây láp dưoc tiêu thu theo gia dự
toan hoác gia thoa thuân với chu dâu tư (gia dấu thâu), do do tinh chất hang
hoa cua san phâm xây láp không thể hiện rõ.
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
San phâm xây láp cô dịnh tai nơi san xuất con cac diều kiện san xuất
(xe may, thiết bị thi công, ngưoi lao dộng...) phai di chuyển theo dịa diểm dát
san phâm. Dác diểm nay lam cho công tac quan ly su dung, hach toan tai san,
vât tư rất phuc tap do anh hưong cua diều kiện thiên nhiên, thoi tiết va dê mất
mat hư hong.
Bên canh linh vực xây dựng, Công ty con chu trong hoat dộng trong
linh vực giao thông vân tai. Co thể noi giao thông vân tai la một nganh dịch
vu, la câu nôi trung chuyển ngưoi cung như hang hoa. Dác diểm cua giao
thông vân tai luôn gán liền với nhu câu vân chuyển ngưoi va hang, do vây,
doi hoi Công ty phai náng dộng, tim kiếm nhiều dôi tac, tiết kiệm chi phi
xáng dâu, thưong xuyên bao dưõng xe cộ.
78=8 $>c đi<? c' c@u tổ chAc cB1 CD ?áy EuFn GH ,à tổ chAc 9Fn Iu@t
Dể phuc vu tôt công tac san xuất cung như hach toan, Công ty dã xây
dựng một bộ may quan ly gon nhe va khoa hoc. Thông qua bộ may quan ly,
cấp trên co thể nám bát dưoc tinh hinh hoat dộng cua Công ty dể dưa ra
nhung quyết dịnh kịp thoi va hiệu qua.
E+ ?F 6G EƠ ĐH BI MÁ3 /UJN LK CL0 C2NG T3 TNHH &43
)ỰNG Đ5I )ƯƠNG
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
GIÁM ĐMC
PHN GIÁM ĐMC
PhOn$ PQ tBRn
PhOn$ PQ
hB"ch
PhOn$ PS
th9Tt
PhOn$ T7
chUc
CRc t7V ?C! c#n$
tWình
CRc t7V ?C! c#n$
tWình
B:n BXB
;Y
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Nhin vao sơ dô ta co thể thấy rõ sơ dô tô chuc cua Công ty, bộ may
quan ly bao gôm một dông chi Giam dôc, một dông chi Pho Giam dôc, va 4
phong ban: Phong Tô chuc, phong Kế toan, phong Kÿ thuât va phong Kế
hoach. Bộ phân san xuất bao gôm cac tô dội công trinh thi công.
• Jiá? đKc
Giam dôc chịu trach nhiệm chi huy toan bộ hoat dộng san xuất kinh
doanh cua Công ty thông qua phong Kế hoach kinh tế phân phôi diều dộng
san xuất, xem xet duyệt cac phương an san xuất, cac biện phap kÿ thuât va chi
tiêu kinh tế kÿ thuât. Chịu trach nhiệm phap ly với cơ quan nha nước co nghia
vu theo luât hiện hanh.
• LhM giá? đKc
La tro thu cho Giam dôc, bao quat chung tinh hinh san xuất cua Công
ty, trực tiếp phân công tới cac phong ban va cac phân xưong san xuất. Ngoai
ra con tro giup cho Giam dôc giai quyết cac công việc nội chinh va cac khâu
quan trị, y tế, bao vệ an ninh trât tự, công tac BHXH, BHYT, KPCD. Dôn dôc
nhác nho cac phong ban hoan thanh công việc dưoc giao.
• Các phNng hành chính:
- Phong Tô chuc:
La bộ phân lam nhiệm vu tô chuc, bô tri cac dây chuyền san xuất, sáp
xếp nhân sự va tham mưu cho Giam dôc về công tac tô chuc can bộ va nhân
sự, dịnh muc tiền lương cho san phâm va công việc. Tinh toan lương phai tra
cho cac phong ban, công nhân viên, phân xưong va cung cấp sô liệu về tiền
lương cho phong Kế toan, lam công tac hanh chinh va tham mưu cho lãnh dao
về tô chuc lao dộng trong Công ty.
- Phong Kế hoach:
La bộ phân trung tâm diều hanh san xuất thưong xuyên thay mát Giam
dôc dôn dôc diều dộ san xuất theo dơn dát hang va cac hop dông cua khach
hang. Tinh gia thanh san phâm theo kế hoach va xac dịnh gia thanh toan với
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
khach hang về cac vấn dề liên quan dến nhâp nguyên vât liệu va công cu dung
cu, mua vât tư phu tung quan ly kho hang san phâm. Phong Kế hoach tham
mưu cho ban Giam dôc toan bộ công tac kế hoach san xuất va nguôn tiêu thu
san phâm.
- Phong Kÿ thuât
La bộ phân lam nhiệm vu kiểm tra chất lưong san phâm, dôi chiếu cac
chi tiêu về mát kÿ thuât dề ra cho từng san phâm cu thể. Thiết kế, sao, in, can
ban vë hoác chế tao cac san phâm mới. Theo dõi nghiệm thu san phâm hoan
thanh trong cac giai doan. Kiểm tra hang nhâp về, cac phu tung vât tư theo
dung chung loai tiêu chuân kÿ thuât, quan ly hô sơ về tai san cô dịnh. Dây la
phong tham mưu cho ban lãnh dao về công tac kÿ thuât trong san xuất, gop
phân giu uy tin về chất lưong san phâm cua Công ty.
- Phong Kế toan
La phong lam công tac hach toan thông kê va hach toan kế toan cua
Công ty, bao gôm cac công việc sau: công tac thông kê va công tac kế toan.
Công tac thông kê co nhiệm vu kiểm tra ngay gio lao dộng, thông kê về
san lưong hang hoa, thanh phâm, theo dõi loai thanh phâm va chia lương trực
tiếp cho ngưoi lao dộng theo kết qua ma ho dat dưoc với dịnh muc va phong
Tô chuc dã xac nhân.
Công tac kế toan lam nhiệm vu kiểm tra, kế toan, kiểm soat cac chung
từ ban dâu dôi chiếu với chế dộ quan ly cua Nha nước, giai quyết cac vấn dề
về tiền lương, tiền thưong, cac khoan chi phi khac trong Công ty. Tinh gia
thanh va chi phi thực tế cua công trinh, thực hiện cac khoan trich nộp va cac
khoan thuế lam nghia vu với nha nước theo quy dịnh cua phap luât. Kế toan
thưong ky lâp cac bao cao tai chinh va cac bao cao kế toan xac dịnh kết qua
kinh doanh cua Công ty va cac nghia vu cung ban lãnh dao Công ty quan ly
việc bao tôn va phat triển công tac tai chinh cua Công ty.
78O8 $>c đi<? tổ chAc CD ?áy Pế toán Q tài chính cB1 công ty
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Co thể noi hiện nay công tac kế toan trong môi doanh nghiệp rất quan
trong, nho co sô liệu do kế toan ma cac doanh nghiệp co thể tông hop, phân
tich hiệu qua nguôn vôn phuc vu cho san xuất kịp thoi. Nhưng du la bất ki
trong dơn vị nao kế toan phai dam bao sự hop ly, khoa hoc, dê hach toan va
quan ly, thực hiện dưoc dây du chuc náng, nhiệm vu cua minh. La dơn vị
hach toan dộc lâp, phong Kế toan - Thông kê Công ty dưoc giao nhiệm vu va
quyền han như sau:
- Lâp kế hoach tai chinh trong ky kế hoach dông thoi co biện phap lo nguôn
vôn trong khâu mua sám phuc vu nhu câu san xuất.
- Lâp sô kế hoach theo dõi cua qua trinh hoat dộng SXKD, tô chuc hach toan
theo dung nguyên tác, theo phap lệnh kế toan thông kê.
- Theo dõi chế dộ thanh toan, tim moi biện phap nâng cao hiệu qua su dung,
bao toan va phat triển vôn.
- Theo dõi quan ly vôn báng tai san cô dịnh, vôn lưu dộng. Lâp chung từ theo
dõi diên biến hoat dộng SXKD cua Công ty.
- Cung với phong Kế hoach va phong Kÿ thuât lam tôt công tac thanh toan,
quyết toan san phâm, tông hop theo yêu câu cua từng san phâm va tinh gia
thanh san xuất, phân tich hiệu qua su dung vôn.
- Co quyền dừng moi khoan chi sai nguyên tác, gây tôn thất cho Công ty. Khi
xay ra cac tinh huông trên cân bao ngay cho Giam dôc dể xin y kiến chi dao
cua cấp trên nhám giai quyết công việc một cach nhanh chong, kịp thoi, dung
dán nhất dam bao không vi pham nguyên tác, dông thoi mang lai hiệu qua
kinh tế cao cho Công ty va loi ich chung cua ca xã hội.
Cơ cấu tô chuc bộ may Kế toan cua Công ty dưoc tô chuc theo sơ dô sau:
E+ ?F ZG CƠ C[U T. CH\C BI MÁ3 PẾ TOÁN
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
6-]- H!Yn tW"n$ c^: c#n$ t%
78R878 guSn nhân Gực
BXn$ 6G T_NH H_NH E` )aNG L0O ĐING CL0
C2NG T3 TNHH &43 )ỰNG Đ5I )ƯƠNG
Chb t!c9
NdA =eef NdA =eeg
EB hRnh
=eegi=eef
Ej
k*ln$
mn$*n!o
C+ cp9
mqo
Ej
k*ln$
mn$*n!o
C+ cp9
mqo
Ej
k*ln$
mn$*n!o
C+ cp9
mqo
Ir T7n$ k:B
?Cn$
78 100 82 100 ¹4 ¹5,12
- Trực tiếp
68 87,18 71 86,58 ¹3 ¹4,41
- Gian tiếp
10 12,82 11 13,42 ¹1 ¹10
IIr TWình ?C
- Dai hoc
10 12,82 11 13,42 ¹1 ¹10
- Cao dáng
7 8,97 7 8,54 0 0
- Trung cấp
11 14,1 12 14,63 ¹1 ¹9,09
- Công nhân,
Phô thông
50 64,11 52 63,41 ¹2 ¹4
0+gu%n: (h1ng T) ch2c3
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
TsƯỞNG PHtNG PẾ TOÁN
(Phu trach kế toan tông hop, kế toan tai san cô dịnh, kế toan
tâp hop chi phi tinh gia thanh va tiêu thu, phân tich kinh
doanh)
NH4N 1IuN PẾ TOÁN 6
(Phu trach kế toan tiền
lương. Kế toan thanh toan)
NH4N 1IuN PẾ
TOÁN =
( Kế toan NVL,
CCDC.)
THL /Uv
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Hiện nay Công ty co 82 can bộ công nhân viên, lam việc trong cac linh
vực khac nhau bao gôm: cac viên chuc chuyên môn, nhân viên thừa hanh,
công nhân lanh nghề, nhân viên phuc vu co hop dông lao dông co thoi han va
không co thoi han lao dộng xac dịnh. Trinh dộ chuyên môn như sau:
Như vây nám 2009 Công ty dã táng sô lưong ngưoi lao dộng so với
nám 2008 la 4 ngưoi, trong do trực tiếp táng 3 ngưoi, gian tiếp táng 1 ngưoi.
Diều nay phu hop với yêu câu phat triển san xuất, sô lao dộng gian tiếp táng
châm hơn sô lao dộng trực tiếp. Xet về trinh dộ, nám 2009 trinh dộ dai hoc
táng hơn so với nám 2008 la 10°, nguyên nhân la do Công ty cu thêm một
dông chi di hoc nâng cao lên trinh dộ.
78R8T8 T;nh h;nh hoạt đDng Pinh #o1nh nhUng nV? Eu1
Chb t!c9 NdA =eef NdA =eeg
1. Doanh thu ban hang
va cung cấp dịch vu
2. Gia vôn hang ban
3. Doanh thu thuân
4. Chi phi ban hang
5. Chi phi quan ly doanh
nghiệp
6. Thu nhâp khac
7. Loi nhuân trước thuế
6-w- Đxnh h*yn$ hB"t ?Cn$ c^: c#n$ t% chB nhzn$ ndA h:9
Trong nhung nám tới, Công ty vân hoat dộng chu yếu trong linh vực
xây láp, thi công cac công trinh thuy loi.
Nâng cao chất lưong dội ngu can bộ công nhân viên, nhám nâng cao
tay nghề ngưoi lao dộng.
6-{- Đ>c ?!@AV nC! '9n$ |hân tích tình hình t! chính c^: C#n$ t%
785878 $>c đi<? hoạt đDng Pinh #o1nh cB1 Công ty cM Fnh h&Wng đến nDi
#ung phân tích
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4 Đ5c 6i7m v8 9:n ;h<m
Như dã noi o trên, do Công ty hoat dộng chu yếu trong linh vực xây
dựng, nên san phâm cua Công ty mang tinh chất dơn chiếc, co gia trị lớn, gia
ban san phâm thưong dưoc xac dịnh trước thông qua hop dông công trinh
hoác gia dự toan, thoi gian hoan thanh san phâm thưong keo dai. Thông
thưong khoan tiền phai thu cua khach hang chiếm gia trị cao. Chinh vi dác
diểm nay, trong bao cao tai chinh cua công ty,
Dác diểm về tô chuc san xuất va tiêu thu
Dác diểm về cơ chế quan ly tai chinh
7858T8 $>c đi<? ,ề nDi #ung phân tích tài chính trong các #o1nh nghiXp
thuDc GYnh ,ực Pinh #o1nh cB1 Công ty T!! "ây #ựng $ại %&'ng
- Khi phân tich vôn
- Khi phân tich Bao cao kết qua kết qua hoat dộng kinh doanh.
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
CHƯƠNG II
THỰC Ts5NG PH4N T}CH T~I CH}NH T5I C2NG T3 TNHH
&43 )ỰNG Đ5I )ƯƠNG
=-6- Th(c tW"n$ |hân tích t! chính t"! c#n$ t%
T87878 guSn thông tin phZc ,Z công tác phân tích
Nguôn thông tin phuc vu cho công tac phân tich chu yếu la cac sô liệu,
thông tin kinh tế, tai chinh lấy từ phong Kế toan cua Công ty.
BXn$ •G BXn$ cân ?j! DQ tBRn
Tại ngày => tháng >? n@m ?A>A
Dơn vị tinh: VND
T~I EJN
M€
hj
Th9%Qt
A!nh
Ej ?•9 ndA Ej c9j! ndA
0r T~I EJN NG‚N H5N 6ee w-=]=-Z=Z-66g w-f]Z-Zw{-6•Z
I- T!<n ; cRc DhBXn t*+n$
?*+n$ t!<n
66e 1.916.764.449 1.198.042.114
1. Tiền 111 4 1.916.764.449 1.198.042.114
2. Cac khoan tương dương
tiền
112 - -
II- CRc DhBXn ?•9 t* t!
chính n$ƒn h"n
6=e r r
1. Dâu tư ngán han 121 - -
2. Dự phong giam gia dâu tư
ngán han (*)
129 - -
III- CRc DhBXn |hX! th9 n$ƒn
h"n
6•e g{f-=]6-Zwe 6-]=]-gZ]-w=e
1. Phai thu khach hang 131 978.251.460 1.525.945.620
2. Tra trước cho ngưoi ban 132
3. Phai thu nội bộ ngán han 133
4. Phai thu theo tiến dộ kế
hoach hop dông XD
134 - -
5. Cac khoan phai thu khac 135
6. Dự phong phai thu ngán
han kho doi (*)
139 - -
I1- Hn$ tFn DhB 6Ze •-•]{-Zef-=6e Z-6•e-Z{g-Zee
1. Hang tôn kho 141 5 3.357.408.210 4.130.479.400
2. Dự phong giam gia hang 149 - -
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
tôn kho (*)
1- T! hXn n$ƒn h"n DhRc 6]e r r
1. Chi phi tra trước ngán han 151 - -
2. Thuế GTGT dưoc khấu trừ 152 - -
3. Thuế va cac khoan phai thu
cua Nha nước
154 - -
4. Tai san ngán han khac 158 - -
B- T~I EJN )~I H5N =ee Z{•-w6e-eef •Z=-•g{-e•6
I- CRc DhBXn |hX! th9 '!
h"n
=6e r r
1. Phai thu dai han cua khach
hang
211 - -
2. Vôn kinh doanh o dơn vị
trực thuộc
212 - -
3. Phai thu dai han nội bộ 213 - -
4. Phai thu dai han khac 218 - -
5. Dự phong phai thu dai han
kho doi (*)
219 - -
II- T! hXn cj ?xnh ==e •-gg6-6f=-ge] •-g6Z-gZg-ge]
1. Tai san cô dịnh huu hinh 221 6 3.991.182.905 3.914.949.905
B +guyên giá 222 4.037.142.905 4.037.142.905
B Ciá tr" h#D m1n -uE F& 043 223 (45.960.000) (122.193.000)
2. Tai san cô dịnh thuê tai
chinh
224 7 - -
B +guyên giá 225 - -
B Ciá tr" h#D m1n -uE F& 043 226 - -
3. Tai san cô dịnh vô hinh 227 8 - -
B +guyên gG# 228 - -
B Ciá tr" h#D m1n -uE F& 043 229 - -
4. Chi phi xây dựng vơ ban do
dang
230 9 - -
III- Bpt ?Cn$ hXn ?•9 t* =Ze 6e r r
- Nguyên gia 241 - -
- Gia trị hao mon luÿ kế (*) 242 - -
I1- CRc DhBXn ?•9 t* t!
chính '! h"n
=]e 66 r r
1. Dâu tư vao công ty con 251 - -
2. Dâu tư vao công ty liên kết,
liên doanh
252 - -
3. Dâu tư dai han khac 258 - -
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4. Dự phong giam gia dâu tư
tai chinh dai han (*)
259 - -
1- T! hXn '! h"n DhRc =we r r
1. Chi phi tra trước dai han 261 12 - -
2. Tai san thuế thu nhâp hoãn
lai
262 13 - -
3. Tai san dai han khac 268 - -
T7n$ cCn$ t! hXn ={e 6e-=Z•-we{-e=Z 6e-{wg-Z6{-e•g
NGUHN 1MN
M€
hj
Th9%Qt
A!nh
Đ•9 ndA C9j! ndA
0- N„ PHJI TsJ •ee 6{{-{•w-gf6 =Z•-]{=-•{Z
I- Nl n$ƒn h"n
•6e
6{{-{•w-gf6 =Z•-]{=-•{Z
1. Vay va no ngán han 311 - -
2. Phai tra ngưoi ban 312 125.780.300 90.247.500
3. Ngưoi mua tra tiền trước 313
4. Thuế va cac khoan phai nộp
nha nước
314 7 51.956.681 153.324.874
5. Phai tra ngưoi lao dộng 315 - -
6. Chi phi phai tra 316 - -
7. Phai tra nội bộ 317 - -
8. Phai tra theo tiến dộ hop
dông xây dựng
318 - -
9. Cac khoan phai tra, phai nộp
khac
319 - -
10. Dự phong phai tra ngán han 320 - -
II- Nl '! h"n ••e r r
1. Phai tra dai han ngưoi ban 331 - -
2. Phai tra dai han nội bộ 332 - -
3. Phai tra dai han khac 333 - -
4. Vay va no dai han 334 - -
5. Thuế thu nhâp hoãn lai phai
tra
335 - -
6. Dự phong tro cấp thất
nghiệp
336 - -
7. Dự phong phai tra dai han 337 - -
B- 1MN CHL EỞ H…U Zee 6e-ew]-f{e-eZ• 6e-]=]-fZZ-ww]
I- 1jn ch^ h† hz9 Z6e 6e-ew]-f{e-eZ• 6e-]=]-fZZ-ww]
1. Vôn dâu tư cua chu so huu 411 9.910.000.000 10.065.870.043
2. Tháng dư vôn cô phân 412 - -
3. Vôn khac cua chu so huu 413 - -
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4. Cô phiếu quÿ 414 - -
5. Chênh lệch danh gia lai tai
san
415 - -
6. Chênh lệch ty gia hôi doai 416 - -
7. Quÿ dâu tư phat triển 417 - -
8. Quÿ dự phong tai chinh 418 - -
9. Quÿ khac thuộc vôn chu so
huu
419 - -
10. Loi nhuân sau thuế chưa
phân phôi
420 155.870.043 459.974.622
11. Nguôn vôn dâu tư XDCB 421 - -
II- N$9Fn D!nh |hí ; 89S
DhRc
Z•e r r
1. Quÿ khen thưong phuc loi 431 - -
2. Nguôn kinh phi 432 - -
3. Nguôn kinh phi dã hinh
thanh TSCD
433 - -
T7n$ cCn$ n$9Fn ;jn ZZe 6e-=Z•-we{-e=Z 6e-{wg-Z6{-e•g
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
BXn$ 6wG BRB cRB DQt 89X hB"t ?Cn$ hXn ‡9pt D!nh 'B:nh ndA =e6e
ĐIT: I+Đ
Chb t!c9 M€ Pˆ n% Pˆ tW*yc
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
hj
1. Doanh thu BH va cung cấp dịch vu 01 4.446.427.200 1.943.485.753
2. Cac khoan giam trừ doanh thu 02 -
3. DT thuân về BH va cung cấp dịch vu 10 4.446.427.200 1.943.485.753
4. Gia vôn hang ban 11 3.546.780.100 1.580.452.086
5.Loi nhuân gộp về BH va cung cấp dịch vu 20 899.647.100 363.033.667
6. Doanh thu hoat dộng tai chinh 21 3.326.716 1.046.258
7. Chi phi tai chinh 22
-
-
- Trong do: Chi phi lãi vay 23
-
-
8. Chi phi ban hang 24 -
9. Chi phi quan ly doanh nghiệp 24 289.674.320 156.253.201
10. Loi nhuân thuân về hoat dộng KD 30 613.299.496 207.826.724
11. Thu nhâp khac 31 -
12. Chi phi khac 32 -
13. Loi nhuân khac 40 -
14. Tông loi nhuân kế toan trước thuế 50 613.299.496 207.826.724
15. Chi phi thuế TNDN hiện hanh 51 153.324.874 51.956.681
16. Chi phi thuế TNDN hoãn lai 52
17. Loi nhuân sau thuế TNDN 60 459.974.622 155.870.043
18. Lãi cơ ban trên cô phiếu 70 - -
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
2.1.2. Quy trinh thực hiện phân tich
T878=8 Lh&'ng pháp thực hiXn phân tích
- Phương phap so sanh.
- Biểu diên môi quan hệ giua cac sô liệu, thông tin thu thâp dưoc báng
phương phap dô thị.
- Thiết kế thông tin liên quan dưới dang bang biểu, dể từ do rut ra dưoc nhân
xet về tinh hinh biến dộng cac loai tai san, nguôn vôn trong Công ty.
-
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
T878O8 Di #ung phân tích tài chính
=-6-Z-6- ĐRnh $!R DhR! 89Rt tình hình t! chính t"! C#n$ t%
:- ĐRnh $!R DhR! 89Rt h( ‰!Qn ?Cn$ c^: t! hXn ; n$9Fn ;jn
Thông qua Bang Cân dôi kế toan trên dây ta co thể xem xet sự biến
dộng cua tai san va nguôn vôn cua Công ty TNHH Xây dựng Dai Dương
thông qua bang phân tich sau:
BXn$ ZG BXn$ ?Rnh $!R DhR! 89Rt t7n$ t! hXn
; n$9Fn ;jn h† hz9 c^: C#n$ t% TNHH &â% '(n$ Đ"! )*+n$ ndA =e6e
Đn v" tGnh: I+Đ
NdA =e6e
Chb t!c9
Đ•9 ndA C9j! ndA
Chcnh kYch c9j! ndA
;y! ?•9 ndA
G!R tWx q
6- T7n$ t! hXn
mT7n$ n$9Fn
;jno
10.243.607.024 10.769.417.039 525.810.015 (5)
=- N$9Fn ;jn
h† hz9
9.910.000.000 10.065.870.043 155.870.043 (2)
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
‰- ĐRnh $!R tính cân ?j! $!z: t! hXn ; n$9Fn ;jn
Trong Bang Cân dôi kế toan dưoc chia thanh 2 khoan muc lớn do la tai
san va nguôn hinh thanh tai san (hay con goi la nguôn vôn). Phân lớn tai san
trong Doanh nghiệp bao gôm ca tai san lưu dộng va tai san cô dịnh dều dưoc
hinh thanh chu yếu từ nguôn vôn chu huu, giua nguôn vôn va tai san co môi
quan hệ mât thiết với nhau, co thể vân dộng cung chiều hoác trai chiều. Dể
phân tich môi quan hệ giua cac khoan muc ta xet tai san cua Doanh nghiệp
dưoc hinh thanh chu yếu do nguôn vôn nao thông qua cac biểu phân tich sau:
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
* (hân tGch mJi Ku#n hệ cân 6Ji >: Ciữ# +gu%n vJn mLc M vNi Tài 9:n mLc O!
P Q R QQ R QI0?S=3 R I T R M! TU P QR QQ R QQQ T
BXn$ gG BXn$ |hân tích Aj! 89:n hY cân ?j! 6
ĐIT: I+Đ
NdA
=eef
B- N$9Fn
;jn
m : o
0- TE Š I ‹ II ‹ I1m=V•o ‹ 1 Œ ‹ B-
TE Š I‹ II ‹ III Œ m ‰ o
Chcnh kYch
m :r‰ o
Đ•9
ndA
622.462.966 317.731.215 ¹ 0 ¹ 6.866.393.823 ¹
22.366.425 ÷ 7.206.491.463
(6.584.028.497)
C9j!
ndA
423.816.421 111.401.513 ¹ 0 ¹ 3.502.996.103 ¹
15.450.283 ÷ 3.629.847.899
(3.206.031.478)
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
4 (hân tGch Ku#n hệ cân 6Ji ?: Ciữ# +gu%n vJn O! PQ0>S?3RQQT R M! PQRQQT và
Tài 9:n O! P Q R QQ R QI R I0?S=3 T R M! PQ R QQ R QQQ T
BXn$ 6eG Phân tích 89:n hY cân ?j! =
ĐIT: I+Đ
Chb t!c9
0- N$9Fn ;jn
ŠIm6V=o‹IIŒ ‹
B- N$9Fn ;jn
ŠI‹IIŒ
m:o
0- TE Š I ‹ II ‹ I1 ‹ 1m=V•o Œ ‹
B- TE ŠI ‹ II ‹ III Œ
m‰o
Chcnh kYch
m:r‰o
Đ•9 1.809.469.586 317.731.215 ¹ 0 ¹ 6.866.393.823 (5.397.021.877)
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
ndA ¹ 22.366.425 ÷ 7.206.491.463
C9j!
ndA
2.056.657.459
111.401.513 ¹ 0 ¹ 3.502.996.103
¹ 15.450.283 ÷ 3.629.847.899
(1.573.190.440)
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
4 (hân tGch Ku#n hệ cân 6Ji =: Ciữ# Tài 9:n -ưu 6ộng vNi +V ngWn hạnS giữ#
Tài 9:n cJ 6"nh và +V dài hạn
BXn$ 66G Phân tích 89:n hY cân ?j! •
DVT: VND
Chb t!c9 Đ•9 ndA =eef C9j! ndA =eef
Tai san lưu dộng va dâu tư ngán han 8.002.444.304 4.362.510.810
No ngán han 7.853.591.346 4.281.091.420
Chcnh kYch 6Zf-f]=-g]f f6-Z6g-•ge
Tai san cô dịnh va dâu tư dai han 473.610.008 342.397.031
No dai han - -
Chcnh kYch Z{•-w6e-eef •Z=-•g{-e•6
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
T878O8T8 $ánh giá hiXu EuF 9: #Zng ,Kn ,à tài 9Fn
:- ĐRnh $!R h!Y9 89X h• 'Žn$ TECĐ ; 1CĐ
Dể tiến hanh kiểm tra tai chinh dôi với hiệu qua su dung vôn cô dịnh
cân xac dịnh dung dán cac chi tiêu danh gia hiệu qua su dung vôn cô dịnh va
tai san cô dịnh trong doanh nghiệp. Cac chi tiêu thưong xuyên dưoc su dung
bao gôm:
4 Xiệu Ku: 9Y dLng vJn cJ 6"nh 0UJ v1ng Ku#y vJn cJ 6"nh3
( )

Doanh thu (doanh thu thuÇn) trong kú
HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh H =
Vèn cè ®Þnh !nh qu"n
Trong do:
Vèn cè ®Þnh ®Çu kú #Vèn cè ®Þnh cuèi kú
Vèn cè ®Þnh !nh qu"n =
$
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
4 HZ -uân chuy7n vJn cJ 6"nh:
( )
%è ng&' trong kú (()* ng&')
+ú ,u"n chu'-n vèn cè ®Þnh + =
%è v.ng qua' vèn cè ®Þnh
4 UJ ngày > v1ng Ku#y vJn cJ 6"nh
()*
%è ng&' / v.ng qua' vèn cè ®Þnh =
HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh
Dựa vao sô liệu trong Bang Bao cao kết qua hoat dộng kinh doanh va
Bang cân dôi kế toan, ta co thể tinh dưoc cac chi tiêu như trên.
‰- ĐRnh $!R h!Y9 89X h• 'Žn$ TELĐ ; 1LĐ
Trong qua trinh san xuất kinh doanh cua doanh nghiệp, vôn lưu dộng
không ngừng vân dộng. No lân lưot mang nhiều hinh thai khac nhau, như:
tiền, nguyên vât liệu, san phâm do dang, thanh phâm va qua tiêu thu san phâm
no lai tro thanh hinh thai tiền tệ nhám dam bao cho nhu câu san xuất kinh
doanh hang ngay cua doanh nghiệp. Kha náng luân chuyển vôn lưu dộng chi
phôi trực tiếp dến vôn dự tru va vôn trong thanh toan cua doanh nghiệp. Kha
náng luân chuyển dưoc thể hiện qua cac chi tiêu sau:
4 UJ -[n -uân chuy7n vJn -ưu 6ộng 09J v1ng Ku#y vJn -ưu 6ộng3: I
v-6
Doanh thu thuÇn
%è ,Çn chu chu'-n vèn ,0 u ®1ng =
Vèn ,0 u ®1ng !nh qu"n trong kú
4 HZ -uân chuy7n \]nh Kuân vJn -ưu 6ộng : H
v-6
%è ng&' trong kú
+ú ,u"n chu'-n vèn ,0u ®1ng =
%è ,Çn chu chu'-n vèn ,0u ®1ng
4 ^2c vJn -ưu 6ộng ti&t Fiệm 6ưVc:
Môi liên hệ giua tôc dộ luân chuyển vôn với tiết kiệm vôn dưoc thể
hiện qua công thuc sau:
Muc vôn lưu dộng tiết kiệm dưoc: Mvld
( )
× −
/ *
Doanh thu thuÇn n23 k4ho5ch
67c vèn ,0 u ®1ng sö dông ti4t kiÖ3 = + +
%è ng&' trong kú
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Trong do: K1: Ky luân chuyển vôn nám kế hoach
K0: Ky luân chuyển vôn nám bao cao
4 Xệ 9J 6:m nhiệm vJn -ưu 6ộng: X
v-6
/
HÖsè ®¶3 nhiÖ3 vèn ,0 u ®1ng =
V.ng qua' vèn ,0 u ®1ng
Hệ sô nay phan anh dể tao ra một dông doanh thu thuân ban hang va
cung cấp dịch vu trong ky phân tich cân bao nhiêu dông vôn lưu dộng binh
quân dung vao san xuất trong ky.
T878O8=8 Lhân tích Pết c@u tài 9Fn ,à nguSn ,Kn
BXn$ 6=G Phân tích DQt cp9 t! hXn
Chb t!c9
C9j! ndA =ee{ C9j! ndA =eef EB hRnh
G!R tWx
m?Fn$o
T•
tW•n$
mqo
G!R tWx
m?Fn$o
T•
tW•n$
mqo
G!R tWx m?Fn$o ‘ mqo
0- T! hXn
n$ƒn h"n
f-ee=-ZZZ-•eZ gZVZ6 Z-•w=-]6e-f6e g=V{= m•-w•g-g••-ZgZo mZ]VZgo
•. Tiền € khoan
tương dương
tiền
317.731.215 3,75 111.401.513 2,37 (206.329.702) (64,94)
••. Phai thu ngán
han
795.952.841 9,39 732.662.911 15,57 (63.298.930) (7,95)
•••. Hang tôn
kho
6.866.393.823 81,01 3.502.996.103 74,45 (3.363.397.720) (48,98)
•V. Tai san NH
khac
22.366.425 0,26 15.450.283 0,33 (6.916.142) (30,92)
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
B- T! hXn '!
h"n
Z{•-w6e-eef ]V]g •Z=-•g{-e•6 {V=f m6•6-=6=-g{{o m={V{o
•. TSCD 473.610.008 5,59 342.397.031 7,28 (131.212.977) (27,7)
••.Dâu tư tai
chinh dai han
- - - - - -
T7n$ t! hXn f-Z{w-e]Z-•6= 6ee Z-{eZ-ge{-fZ6 6ee m•-{{6-6Zw-Z{6o mZZVZgo
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
Nguôn vôn la vấn dề sông con dôi với bất ky một doanh nghiệp nao, co
nguôn vôn mới tiến hanh hoat dộng san xuất kinh doanh. Moi doanh nghiệp
dều luôn mong muôn së bao toan, phat triển va su dung vôn hiệu qua nhất.
Khi tiến hanh phân tich cơ cấu nguôn vôn ta thấy dưoc nguôn vôn dể trang
trai cho việc dâu tư, mua sám cac thiết bị mới dưoc hinh thanh như thế nao,
su dung ra sao.
BXn$ 6•G Phân tích DQt cp9 n$9Fn ;jn tWBn$ ndA =e6e
Chb t!c9
Đ•9 ndA =e6e C9j! ndA =e6e
EB hRnh c9j!
ndAi?•9 ndA
G!R tWx
m?Fn$o
T•
tW•n$
mqo
G!R tWx
m?Fn$o
T•
tW•n$
mqo
G!R tWx
m?Fn$o

mqo
0- Nl |hX!
tWX
{-f]•-]g6-•Zw g=Vww Z-=f6-eg6-Z=e geVgg m•-]{=-Zgg-g=wo mZ]VZgo
•.No ngán
han
7.853.591.346 92,66 4.281.091.420 90,99 (3.572.499.926) (45,49)
••. No dai
han
- - - -
B- N$9Fn
;jn CEH
w==-Zw=-gww {V•Z Z=•-f6w-Z=6 gVe6 m6gf-wZw-]Z]o m•6Vg6o
•.Vôn CSH 594.243.246 7,01 379.562.701 8,07 (214.680.545) (36,13)
••.Nguôn
kinh phi va
quÿ khac
28.219.720 0,33 44.253.720 0,94 16.030.000 56,82
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
T7n$ n$9Fn
;jn
f-Z{w-e]Z-•6= 6ee Z-{eZ-ge{-fZ6 6ee m•-{{6-6Zw-Z{6o mZZVZfo
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
T878O8O8 Lhân tích t;nh h;nh th1nh toán ,à PhF nVng th1nh toán
:- Phân tích tình hình th:nh tBRn
Khi tiến hanh phân tich tinh hinh thanh toan, ta phai xac dịnh dưoc cac
khoan chiếm dung vôn va cac khoan bị chiếm dung vôn hop ly, do la nhung
khoan no dang trong thoi gian tra no va chưa hết han thanh toan. Sau dây ta
së di lâp bang phân tich tinh hinh thanh toan cua Công ty.
BXn$ =eG Phân tích tình hình c#n$ nl c^: Nh AR% ndA =eef
DVT: VND
Chb t!c9 NdA =ee{ NdA =eef
EB hRnh
G!R tWx q
I- CRc DhBXn |hX! th9 {g]-g]=-fZ6 {•=-ww=-g66 rw•-=fg-g•e 6]V]{
1. Phai thu khach hang 510.348.948 401.050.151 -109.298.797 -21,42
2. Tra trước cho ngưoi
ban
194.420.227 174.983.571 -19.436.656 -10
3. Phai thu nội bộ ngán
han
59.141.576 73.769.424 14.627.848 24,73
4. Cac khoan phai thu
khac
32.042.090 82.859.765 50.817.675 158,6
I- CRc DhBXn |hX! tWX {-f]•-]g6-•Zw Z-=f6-eg6-Z=e r•-]{=-Zgg-g=w rZ]V]g
1. Phai tra ngưoi ban 1.187.006.620 1.632.841.038 445.834.418 37,56
2. Ngưoi mua tra tiền 1.895.074.135 368.044.480 -1.527.029.655 -80,58
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
trước
3. Thuế va cac khoan
phai nộp nha nước
193.886.194 395.497.428 201.611.234 103,98
4. Phai tra ngưoi LD 727.236.516 367.731.482 -359.505.034 -49,43
6. Phai tra nội bộ 3.704.655.123 1.331.290.835 -2.373.364.288 -64,06
7. Phai tra theo HD 145.732.758 185.686.157 39.953.399 27,42
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
‰- Phân tích DhX ndn$ th:nh tBRn
Việc quan ly kha náng thanh toan bao gôm việc khớp cac yêu câu tra
no với thoi han cua tai san va cac nguôn tiền mát khac nhám tranh mất kha
náng thanh toan mang tinh chất kÿ thuât. Do do việc xac dịnh kha náng thanh
toan la quan trong. Dựa vao khoan muc tai san va khoan muc về no phai tra ta
di lâp bang phân tich nhu câu va kha náng thanh toan như sau:
BXn$ =6G BXn$ |hân tích nh9 c•9 ; DhX ndn$ th:nh tBRn c^: C#n$ t%
ndA =e6e DVT: VND
NHU CẦU TH0NH TOÁN NdA =eeg NdA =e6e
I- CRc DhBXn c•n th:nh tBRn n$:%
1. Vay va no ngán han - -
2. Phai tra ngưoi ban 1.187.006.620 1.632.841.038
3. Ngưoi mua tra tiền trước 1.895.074.135 368.044.480
4. Thuế va cac khoan phai nộp nha nước 193.886.194 395.497.428
5. Phai tra ngưoi lao dộng 727.236.516 367.731.482
6. Chi phi phai tra - -
7. Phai tra nội bộ 3.704.655.123 1.331.290.835
8. Phai tra theo tiến dộ hop dông xây dựng 145.732.758 185.686.157
9. Cac khoan phai tra, phai nộp khac - -
10. Dự phong phai tra ngán han - -
II- Nl '! h"n r r
T7n$ cCn$ {-f]•-]g6-•Zw Z-=f6-eg6-Z=e
PHJ N’NG TH0NH TOÁN
I- CRc DhBXn c“ th@ '”n$ th:nh tBRn n$:% •6{-{•6-=6] 666-Ze6-]6•
1. Tiền 317.731.215 111.401.513
II- CRc DhBXn c“ th@ '”n$ th:nh tBRn {-ww=-•Zw-wwZ Z-=•]-w]g-e6Z
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
n$:% tWBn$ thn! $!:n ty!
1. Cac khoan phai thu 795.952.841 732.662.911
2. Hang tôn kho 6.866.393.823 3.502.996.103
T7n$ cCn$ {-gfe-e{{-f{g Z-•Z{-ewe-]={
0+gu%n: (h1ng H& tDán3
Sau dây chung ta së di phân tich cu thể một sô hệ sô thanh toan cua
Công ty dể hiểu rõ hơn về kha náng thanh toan cua Công ty.
4 Xệ 9J Fh: n@ng th#nh tDán t)ng Kuát: X
tK
89ng t&i s¶n
HÖsè thanh to:n t9ng qu:t =
89ng n;

4 Xệ 9J Fh: n@ng th#nh tDán hiện th_i 0Xệ 9J Fh: n@ng th#nh tDán hiện tại3:
X
ht
89ng t&i s¶n ng<n h5n
HÖsè thanh to:n hiÖn th=i =
89ng n; ng<n h5n
4 Xệ 9J Fh: n@ng th#nh tDán nh#nh: X
nh
89ng t&i s¶n ng<n h5n > H&ng t?n kho
HÖsè kh¶ n2ng thanh to:n nhanh =
89ng n; ng<n h5n
T878O8R8 Lhân tích Pết EuF hoạt đDng Pinh #o1nh cB1 Công ty T!! "ây
#ựng $ại %&'ng
Muôn danh gia dưoc tinh hinh tai chinh cua Nha may thông qua bang Bao
cao kết qua hoat dộng kinh doanh, ta lâp bang phân tich kết qua hoat dộng kinh
doanh dể xem tinh hinh biến dộng cua cac khoan muc trên Bao cao nay.
BXn$ 6{G BXn$ |hân tích DQt 89X hB"t ?Cn$ D!nh 'B:nh
DVT: VND
NdA
Chb t!c9
NdA =ee{ NdA =eef EB hRnh
G!R tWx G!R tWx
G!R tWx ‘ mqo
Doanh thu thuân 10.334.002.843 13.235.022.246 2.901.019.403 28,07
Gia vôn hang ban 9.020.958.386 12.230.136.090 3.209.177.704 35,57
Loi nhuân gộp 1.313.044.457 1.004.886.156 -308.158.301 -23,47
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!
Báo cáo thực tập Chuyên ngành Kế toán tổng hợp
Doanh thu HDTC 2.465.126 1.858.324 -606.802 -24,62
Chi phi HDTC - - - -
Chi phi ban hang 20.208.000 21.835.000 1.627.000 8,05
Chi phi QLDN 1.275.875.423 1.035.035.440 -240.839.983 -18,88
Loi nhuân từ HDKD 19.426.160 (50.125.960) -69.552.119,72 -358,03
Thu nhâp khac - 148.693.500 148.693.500 -
Chi phi khac - - - -
Loi nhuân khac - 148.693.500 148.693.500 -
Loi nhuân trước thuế 19.426.160 98.567.540 79.141.380,28 407,4
Thuế TNDN 5.439.325 27.598.911 22.159.586,48 407,4
Loi nhuân sau thuế 13.986.835 70.968.629 56.981.793 407,4
0+gu%n: (h1ng H& tDán B ThJng Fê3
2.3. Danh gia tinh hinh phân tich tai chinh tai Công ty TNHH Xây dựng Dai
Dương
2.3.1. Nhung kết qua dat dưoc
2.3.2. Han chế va nguyên nhân
2.3.2.1. Han chế
2.3.2.2. Nguyên nhân (nguyên nhân chu quan, khach quan)
CH•‚NG •••: G•ƒ• PH„P N…NG C†‡ TˆNH HˆNH T‰• CHŠNH T‹•
CŒNG TY
1. Dịnh hướng phat triển va quan ly tai chinh cua Công ty trong thoi gian tới
2. Giai phap hoan thiện nội dung phân tich tai chinh tai Công ty
3. Kiến nghị
PH•N KŽT L••N
+inh ,iên: -. /u0nh Tr1ng 23p: T456KTT!

Báo cáo thực tập

Chuyên ngành Kế toán tổng hợp

tập thể cán bộ nhân viên trong phòng Kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠI DƯƠNG 1. Tổng quan về Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương được thành lập vào năm… Ban đầu có tên gọi là Công ty Xây dựng Đại Dương. Tên gọi: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Đại Dương. Địa chỉ: Đồng Tiến – Phổ Yên – Thái Nguyên. Tel: Mã số thuế: Lĩnh vực kinh doanh: - Xây dựng. - San lấp mặt bằng giao thông thủy lợi. - Vận tải hàng hóa. - Kinh doanh chế biến gỗ, vật liệu xây dựng. Tổng số nhân công và người lao động: 82 người. 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Đại Dương hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, do đó các sản phẩm của công ty có giá trị cao, mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài... Do đó, việc tổ chức quản lý và hạch toán sản phẩm xây lắp phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công), lấy dự toán làm thước đo, đồng thời để giảm bớt rủi ro phải mua bảo hiểm cho công trình xây lắp. Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thỏa thuận với chủ đầu tư (giá đấu thầu), do đó tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không thể hiện rõ. Fax:

Sinh viên: Vũ Quỳnh Trang

Lớp: TN07-KTTH

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->