P. 1
Từ vựng tiếng Hàn thông dụng

Từ vựng tiếng Hàn thông dụng

|Views: 2,361|Likes:
Được xuất bản bởinguyentrongvinh

More info:

Published by: nguyentrongvinh on May 18, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

1.

과 일 : Hoa quả
2. 채 소 : Rau
감 자 Khoai tây
버 섯 Nấm
당 근 Cà rốt
옥 수 수 Bắp ngô
배 추 Cải thảo
양 배 추 Bắp cải
Tiếng Hàn Nghĩa
사 과 Táo
오 렌 지 Cam
포 도 Nho
배 Lê
토 마 토 Cà cha
딸 기 !â
수 박 !"a hấ
자 몽 B"#i
벅 숭 아 $ào
감 H%ng
오 이 !"a ch&t
양 Hành tây
! C' cải trắng
Hành tây m(a )ân
3. " # 수* $% ống*
$ % Co+a
& 자 Trà ,-n
' ( ./a
오 렌 지 ) * N"0c cam 1p
+ , Cà phê
- Trà
. N"0c
/ 0 - Trà nhân 2âm
1 2 - Trà +3a m4ch
3 4 " # N"0c giải 5hát
5 - Trà )anh
6 ) Bia
4. 7 기* Th6t
8 9 Cá
: Ca
; 7 기 7à
소 7 기 B8
양 7 기 C9
< 지 7 기 L:n
;< N=i chốn*
= Nhà
> ? Tr">ng h?c
@ A Ngân hàng
B 당 Nhà hàng
' C D B" ,i@n
E : CAa hàng
F G .ân Bay
H I J Nhà C@ 2inh
+ , K Dán cà phê
L I E4p hát
M D !":c
N O P CAa hàng ti@n nghi
Q R S Fh8ng tắm công c&ng
T U V Fh8ng hát 5arao5-
W O Fh8ng h?p
수 X L0p h?c
도 Y Z Th" Ci@n
[ \ Thành phố
] ^ B@nh Ci@n
[ I Ch:
Y P CAa hàng 2ách
수 _ 마 ` .iê th6
a H P CAa hàng Bách hGa
W 사 HIn ph8ng
b = Dán r":
마 c Trng tâm th"=ng m4i
d H Z E4p chiế phim
F ^ Công Ciên
e f V Fh8ng tắm h=i
g h 오 V Fh8ng CiJ-o
i j Fh8ng h?p
K< Các ,&ng t9*
k 2 l L":n
사 l La
m 소 n l !?n C@ 2inh
o 2 l HM
마 [ l Nống
n l Làm
p l On
q r n l Kết hôn
s t n l 7h1t
) l Cho
u l CG
v l Không cG
w * n l Hôn
x 아 n l ThPch
y l Ngh-
사 z n l Qê
{ H n l 7?iR,i@n tho4iS
| } l 7Tp
~ l LTc
• l $?c
€ l $i )-
• ‚ n l $i ma 2ắm
T U n l Hát
자 l Ng'
F ƒ n l H?c
사 „ … l ChUp ảnh
† 자 1 \ l 7Ai tin nhắn
기 l % l $:i ch>
1 l V-mW nhXn
‡ l Hiết
일 n l Làm Ci@c
ˆ l E3tW +ấyR tiYnS
, ' l H?c
7. Th>i gianR [ ‰S*
아 Š BZi 2áng
P ‹ BZi tr"a
Œ • BZi tối
Ž Ban ,êm
오 {
7i> BZi 2ángR[LS
오 • 7i> BZi chiYRFLS
지 • ) T\n tr"0c
이 ‘ ) T\n này
l ") T\n 2a
) ’ Cối t\n
) “ Các ngày trong t\n
” 일 Ngày +àm Ci@c
• 일 Ngày ngh]
– — 일 Th^ _
H — 일 Th^ `
수 — 일 Th^ a
Q — 일 Th^ ;
˜ — 일 Th^ K
토 — 일 Th^ b
일 — 일 Ch' nhct
™ š NIm ngoái
˜ š NIm nay
\ š NIm 2a
> 기 H?c 5d
e< TPnh t9*
} › l T%i
아 œ • l $fp
ž i v l ChánW 5hông Ci
Ÿ › l Bcn
l Eg
¡ l NGng
¢ £ l !h th"=ng
¤ u l Ngon
t ¥ l KhG
¦ l !h
g l $ắt
ž i u l Hi
x l Tốt
§ 8 기 l Nấ In ngon
s l 7h1t
¨ l CayW nGng
© l NhiY
ª › l $fp
아 « l $a
¤ v l Không ngon
i< TZng h:p*
t Y 오 ¬ — L>i Cào
이 ¬ —
오 ¬ —
g - ®
¯ ° ± ²
7 기
) ¬ —
jk< Là 2ắc*
³ ´ Là 2ắc µ ³ Là trắng
¶ @ ³ Là ,-n · ‰ ³ Là ,l
T ¸ ³ Là Càng ¸ ¹ Là )anh
º » ³R 5 ³S Là )anh ˜ ³ Là Càng
@ ³ .i+C-r Ž ³ Là nâ
W ³ Là )ám ¼ & ³ Là h%ng
오 렌 지 ³ Là cam 1 % ³ Là tPm
자 ) ³ Là tPm
jj< 7ia ,Xnh*
아 버 지 Bố ½ ¾ Th^ nhất
t ¿ À Lf Á [nh traiR-m trai
g?iS
}  Con trai Ã Ä 8 mm trai
딸 Con gái Å Ä 8 mm gái
à N Ch%ng 사 Æ [nh -m h?
아 \ H: 0 Æ Bác
Ç ¿ À Bà È É 7X
Ç 아 버 지 nng r 자 Cô ,=nW m&t
mXnh
Ê À Ch6 gáiR-m gái
g?iS
Ë } Ch6 gáiR-m trai
g?iS
오 Ì [nh traiR-m gái
g?iS
j_< NghY nghi@p*
? 사 7iáo Ciên Í / Chiến 2ĩ
? 수 7iáo 2" ! d E Ng">i 5hiê Co
@ A ^ Nhân Ciên ngân
hàng
Î Ï Z Cảnh 2át
O 사 Bác 2ĩ Ð ƒ Nông Jân
M 사 !":c 2ĩ Ñ ƒ Th: ml
‰ Ò 사 Q tá t ƒ Ng" Jân
Ó Ò 사 Lct 2" 소 Ô E Tip thyết gia
Õ 사 Thqm phán [ / Nhà th=
¶ 사 Công tố Ciên ™ E Ng">i Ciết
W 사 ^ Nhân Ciên CIn
ph8ng
" Ö E Nh4c 2ĩ
F ! ^ Công ch^c 기 b 자 Kr thct Ciên
g Y Th" 5s H E H?a 2ĩ
사 X E ChPnh tr6 — 2 사 $\ Bếp
× ° E Lái )-
Ø { 사
j`< TZng h:p*
Ù Ú n l Ea +@nh
Û 아 E l Ea CY
E Ü Ý × n l Ea giá
Þ E n l Tham gia
Þ 7 n l Tham 5hảo
Z ß à Thành ng/
사 W > Vt h&i h?c
á â ã ° .anJui2h
n 지 | Nh"ng
2 포 c Báo cáo
ä ‹ å ChIm ch]
8 일 æ Ti@c 2inh nhct
ç T4i 2ao
아 è Hvn c8n
é B4n
ê † ë HX
ì í Hài ngày
î ï Liên tUc
이 ð Bây gi>
2 포 c Báo cáo
ñ ò C&c phlng Cấn

오이 양파 무 파 Dưa chuột Hành tây Củ cải trắng Hành tây mùa xuân 3. 고 기: Thịt 생선 게 닭고기 소고기 Cá Cua Gà Bò . 음 료 수: Đồ uống: 콜라 홍자 우유 오렌지주스 커피 차 물 인삼차 보리차 탄산음료 녹차 맥주 Cola Trà đen Sữa Nước cam ép Cà phê Trà Nước Trà nhân sâm Trà lúa mạch Nước giải khát Trà xanh Bia 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->