P. 1
TCVN_7704_2007

TCVN_7704_2007

|Views: 5,160|Likes:
Được xuất bản bởiHoan Nguyen

More info:

Published by: Hoan Nguyen on May 18, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

TCVN

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 7704 : 2007
Xuat ban Ian 1

NOI HOI- YEU CAU KY THU~T
A.' ~ ""'.,

VE THIET KE, KET cAu
"?.,.

CHE T~O, LAP a~T, SlJ DVNG VA SlJA CHUA
Boilers - Technical requirement of design, construction, manufacture,installation,operation, maintenance

HA

NQI -- 2007

TCVN 7704 : 2007

Muc luc Trang
Loi noi dau 1 Pharn vi ap dl:lng 2 Tai Ii~u vi~n dan 3 Thu~t ngii, dlnh nghia va ky hi~u 4 Kim loai che tao, lap d(lt, Sll'a chUa noi hoi 4.1 Yeu c8U chung 4.2 Quy dlnh va v~t I~u dung trong c~ tao, lap 4(1t, Sll'a chUa 5 Yeu cau va ket c8U noi hoi 5.1 Yeu c8U chung 5.2 TMn hinh tl\l bao hol, bao nllCsc, ong gOp, noi hoi 5.3 Day 5.4 M(lt sang ong 5.5 Han ong vai than hinh tI1,I, vai day 3 5 5 5

..

;

Nap phong n6 BQ ham nllCsc BQ qua nhi!}t, tai qua nhi~t Cac phllOng ti~n do kiEfm Thiet bi cap nllCsccho noi hoi 6 Cac yeu cau va thiet ke va trnh dQ ban cac bQ ph~n chju ap h!c cua ooi hOi 7 cac yeu cau va che tao noi hoi 8 cac yeu cau va lap 4(1t, slt dl:lng, Sll'a chUa 8.1 Yeu cau va nha 4(1t noi hOi 8.2 Yeu c8U va chieu sang 8.3 Vi tri noi hoi 8.4 Yeu cau ve san thao tac va cau thang 8.5 H~ thong cap nhien li~u - thai tro xi.. 8.6 Lap d(lt, Sll'a chUa noi hoi 8.7 Yeu cau ve Slt dl:lng 8.8 T6 chCtc Sll'a chUa noi hoi . .s. ._. vl 9 Yeu cau ve c h~ co n UI' lA::IP- nuoc O' ben t rong nul ho t= ec .:« 10 Giam sat che tao va thlt nghi~m 10.1 Giam sat che tao 10.2 Xac dinh ap suat thltthuy II!C sau khi che tao 10.3 Trinh tl!thltthUy hrc sau chetlllo 10.4 Xac dlnh ket qua thltthuy II!C sau che tao
A A A' .. AA

5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.13 5.14

6ng 10

cac 10chui

ngUiCsi, 0chui dau va 10thO tay 1

Mllc nll&

10 10 11 11 11 11 13 16 16 16 16 18 18 18 19 19 19
24

31
32 32 33

34 35 36 36 38 40 .. 40
44 44

11 Ki~m djnh sau khi lap d~t va trong qua trinh sa dl:Jng 11.1 Nhiing quy dlnh chung 11.2 Nhiing quy djnh ve kit1m dlnh sau khi lap d(lt va trong qua trinh Slt dl:lng 11.3 xac dlnh ap suat thlt thuy II!C sau khi lap d(lt va trong qua trinh Slt dl:lng 11.4 Trinh tl,! thlt thuy II!C 11.5 Xac dlnh ket qua thlt thuy Il,!c 11.6 Dieu tra 51,! co va tai nan lao dQng co lien quan den thiet bi noi hoi
Phu luc A (qui dlnh) - Nhi~t dQ trnh toan cua thanh cac bQ ph~n noi hoi PhI,JlI,JcB (tham khao) - Thanh phan hoa hoc va co trnh cua mQt 56 mac thep tam

45 46 46 47 47 47 .48 51 51 51
52 55

Thu rnuc tai li~u tham khao

75

3

TCVN 7704 : 2007

Li:Jin6idau
TCVN 7704: 2007 thay the cho TCVN 6004 : 1995; TCVN 6005 : 1995;

TCVN 6006 : 1995; TCVN 6007 : 1995. TCVN 7704: 2007,do Banky~rtieuchuanTCV~rTCjt1
,

":

":

\

~.

\'

N,OihOi va binh
','
.

.'

.:

_

,

'

,_"

:

_,

.: ',

chlu ap h!c bien soan, T~ng'Ct,lcTi~uchu§n

Do II10ng Chatll1c;mg

de nghj.

B9 Khoa

h9C va COing ngh~

cqnQ ~~. f: .'
''';'i-.

f~; tJ

.'~,:.J
; l,.,. ..

Sf\C:

4

tau thuy va cac phllong tiffin v~n tid khac. Noi hoi dot bang n~ng IllQng mat trdi. lap d~t sli dl. Noi hoi dot bang n~ng IllQng diffln.Moi han .operation and 1 1. che tao.n din TCVN 6008 : 1995. Noi hoi co dinh ong 16 ong Ilia cau tao han (tnr noi hoi ong mrCJc). 3 Thu~t ngu.Yeu cau ky thu~t va phuonq phap ki~m tra. Sinh boc hoi rna nguon nhi~t la hoi nllac tLr noi khac dua tai.mg va sua chua cac thiet b] noi hoi co ap suat lam vifflc cua hoi Ian hon 0.1 Pham vi ap dl}ng Tieu chu~n nay quy djnh cac yeu cau va thiet ke. djnh nghia va ky hi. manufacture. b) c) d) e) g) Noi hoi dot bang n~ng IllQng hat nhan.u vi.07 MPa nhlfng dung nch chCta hoi va dO cua nuec mrac khOng qua 25 lit va trch s6 giiia dung trch (trnh bang Irt) va ap suat (tlnh bang MPa) khong qua 20. dinh nghTa va ky hifflu sau: (1) 1 MPa = 1 MN/m2 5 .r r su CHUAN QUaC GIA TCVN 7704 : 2007 Xuat bin Idn 1 Boilers.Technical requirement maintenance of design. Cac noi hoi d~t tren tau hoa. construction.2 a) Tleu chu~n nay khong ap dl. 2 Tai li.u Trong tieu chu~n nay ap dunq cac thuat ngii.installation.07 MPa 1 va cac noi dun ruroc nong co nhi~t Ian hon 115°C. Noi hoi va binh chiu ap h!c . TCVN 6413 : 1998 (ISO 5730 : 1992). 1.lng cho: Noi hoi co ap suat Ian hon 0.

. •• cac b¢ phtn chiu ap Il. 8¢ hAm mJ{JcgQi la "khOng ngat dllQC"khi n6 dllQC noi vai phsn sinh hai khOng qua van kh6a va gQi Is "ngat dllQC" khi c6 van kh6a tren dl1CJngoi nay.. nhUng c61i8n ~ vCJi hau d~ san xu4t hoi mtCJc. do ntu+t cUa cac khf thai.t (Superheater) M¢t bQ ph~n cua n6i hai d~ qua nhi~t hoi bao hoa.B¢ ham m..' .1 Noi hdi (Boiler) Thiet bj dung d~ san ·xuA'thai tlt mtac bang ngu6n nhi~t do Sl/ dot chay nhien li~u hltu Thu~ ngil ve thlet bj ce.fC h~c la sl/ chuy~n d¢ng ct.lng cua ti6u chuAn nay.. 3. 6 ta n d .fC tren thuQc pham vi ap dt. B¢ ham mme c6 th~ lam vi~c a tr~ng thai 56i (da c6 sinh hoi).lngnhi~t d¢ cua hol. .lng nhi~t cua kh6i nOihoi.B¢ tai qua nhi~t.lOC. h~c chua 56i.mng b<a:.ICcUa nOi hoi: .1.1.. n 3.2 Ph'n sinh hdi Cac bQ ph.1.n cua n6i hoi ma a day mtOCdl/Qc b6c hoi. 3. c6 th~ g6m nhi'u b¢ ph. d~ gia nhi~t cho mtCJc cA'pvao n6i hoi.n chju ap II.TCYN 7704 : 2007 3.1.t Iy cua mtCJchay cUa hoi nll&.n.-.1 3.5 89 tal qua nhi+t (Re . Sl/ chuy~n d¢ng cua hon hQp hai nll& trong phdn sinh hoi e6 th~ la sl/ chuy~n d¢ng tusn hoan tl/ nhien hay c6 trQ II.. ~~ .4 aq qua nhl. 6 .PMn sinh hoi. 3.lng. Cac bQ ph..3 B9 him nuilc (con 9Qila bQ tiet ki~m nhien I~u) (Economizer) M¢t bQ ph.Superheater) M¢t b¢ ph~n cua n6i hol d~ gia nhi~t hai qua nhi~t da qua sa dt..B¢ qua nhi~t.. .. B¢ qua nhi~t c6 th~ c6 nhieu cA'ptuy theo yeu ~u sa dt.J. ~ng thai v. Nhfmg n6i hai dan gian c6 th~ chi c6 ph'n sinh hoi. khSc nhau v.1.n cua n6i hoi sa dt. .

1 cet 3.2 3.t dq.10 Noi hoi tuan hoim cllOng bLrc ho.Doi vai noi hOi chi san xuat hoi bao hoa la ap suat hoi ra khoi noi hoi. 7 .TCVN 7704 : 2007 3.1.1.1.6 Mqt b9 ph.I buong dot nhien Ii~u g<.mg nliaC gilta phan di len va phan di xuong cua vong tuan hoan.>ng1Ic.9 Noi hoi tu~n hoan tv nhien (Natural circulation boiler) Noi hoi trong do sl/ chuyen d¢ng tuan hoan cua mtCJc han hop hoi m/CJc va dll<Jctao I~ch tr<.11 Noi hoi trl{C luu Noi hoi ong nllac rna sl/ chuyen d¢ng cua nllac va hoi nllac 1£1huyen d¢ng m¢t chieu. 3.ong lila (Fire .ong dan khol de dot nong Q9i1£1ng h1a.7 Noi hoi One n"(Water .c co nim boi sl/ ch6nh trq II{C (Forced or assisted circulation boiler) Noi hoi ong m/CJc trong do Sl/ chuyen d¢ng tuan hoan cua mlOc va han h<Jphoi m/CJc dll<JC thl)'Chi~n nhO tac d¢ng hoan toan hoac mot phan cua bam d§y.n cua noi hoi (A part of boiler) Mai bQ ph~n cua noi hoi co the gom nhieu phan tlr chju ap Il/c: ong gop.>i ong 10. 6ng lam nh~ v VI.1 Thu. ong dan trong pharn vi noi hoi. 3.tngIS h¢p h1a.tube boilers) Noi hai trong do mtCJc a hoi bao quanh ben ngoai ong con nguon dot nong 0 ben trong ong.Doi vai noi hai san xuat hoi qua nhi~t la ap suat hoi ra khoi b¢ qua nhiet. 3.8 Noi hOi ong 10. chiau day. nhi.Buong dot co 1£1 o the cO dt. . 3. Giang ap tao ra boi bam. cong suit va tU6i the thiet ke Ap suat Ap lam vi.1.tube boiler) Noi hoi trong do mlOc va hoi di trong ong con nguon dot nong 0 ngoai ong. n h 3.c dinh mLrc (Norminal working pressure) suat Ian nhat rna nOihoi dllQc phep lam vi~c lau dai: . bao hOi. dllQc tao ra c giang ap gilta dau vao noi hoi 1£1llac cap va dau ra noi hai 1£1ai. bao m/CJc.2.1. ng ~ o nhi~t.1.t nglr va blJi ap suit.

8 Cong suit ella noi hoi (Boiler rate) San Ilf<. h. b(>ham mrac "ngat dll<.u Chieu day danh dinh cua v~t Ii~u. 8 .2.2.6 Chieu day thve (Actual thickness) Chieu day dinh mire co tnr (hoac c(>ng)dung sai che tao. 3.2.TCVN 7704 : 2007 3.2.JC bieu thi bang so gia v~n hanh cho phep doi vai cac b(>phan chiu ap II!C cua noi hoi trong dieu ki~n lam vi~c c ua noi hoi.Jng sinh ra trong m(>t don vi thai gian.7 Tu6i thq thiet ke (design lifetime) Tuoi tho dlf<.JC d(>cI~p.JC bang kg/h.2. MW).t Ii.2. 3. b(>qua nhi~t dlfl. tan/h.3 Ap suit tinh toan (Calculation pressure) Ap suat thiet ke c6 tinh den: . 3. tlfong ltng vai thong so hoi cua noi hoi. kW.2 Ap suit thiet ke (Design pressure) Ap suat lam vi~c Ian nhat cho phep: a) b) T. c) T.Ii dau ra cuoi cung cua b(>qua nhi~t doi vai noi hoi trlfc luu (mr khi gian).4 Nhi. 3.Jng (Watt. dot a day c6 d~t van kh6a trung 3...2. .5 Chieu day cJjnh mlre ella v.Ap suat rna cua van an toan d~t a gia tri cao nhat trim b(>qua nhi~t hoac trim dltC1ng cua b(>tai qua ra nhi~t de bu cho sl! giam ap suat tltang ltng voi dieu ki~n lam vi~c khac nghi~t nhat.Ap suat thuy tTnhva ltng voi che d(>lam vi~ khac nghi~t nhat.Iibao hOidoi vai noi hoi tuan hoan tl! nhiim hoac c6 tro IIJC: T.Iidau ra b(>tal qua nhi~t. dlf<..ra chon d(>ben thiet ke va xac djnh cac kfch thl10c cua cac bQ ph~n n6i 3.Jc".t d9 thiet ke (Design temperature) Nhi~t d(> thanh kim loai la can Clt de hoi (xem Phu luc A). kg/s hoac tinh theo don vi hoi do nang ILI<.

3 NgUCSj ban noj hdj (Boiler saler) NgllOi co tv each phap nhan (ca nMn hay t6 chCtc)thVChi~n vi~c ban noi hoi tren thi trllOng.3.3.3.tl1gcong trinh noi hoi. Slra chlia noi sUa chfra nOi hdi NgllOi co tv each phap nhan.Jng.3. 3.3.2 NgUCSi che t.mg noi hol. lap d(it.4 p crcp Cae ky hi9U va dem vi .o. 3. che t.7 Ngucsi su d\lng noi hdi (Boiler user) NgVdi co trach nhi~m tnrc tiep hay gian tiep trong vi~c str dl.o (Manufacturer) VI.1 NgtICJithiet ke (Designer) ke. MPa.3 Thu. 3.t 1i9U(Material supplier) NgVdi co tv each phap nhan thl.MPa.4 NgltiSj cung cap v. 3. co trinh de)chuyen man va co cac thiet b] chuyen dung phuc vl.3. 9 .t ngu va nglloi thiit 3. - (mg suat cho phep cua kim loai. heli.t. 3. 3.6 NgltiSi chu SCIhrtu NgVdi dau tv xay dl.5 NgltiSl lap d. mua ban va su d\lng TCVN 7704 : 2007 noi hOi NgllOi co tv each phap nhan (ca nhan hay t6 chCtc)va co nghi~p che tao noi hoi. 3.lChi~n vi~c buon ban cac v~t Ii~u dung d~ che tao.ap suat tac dl.3.J chuyen man trong linh vvc thiet ke NgVdi co tv each phap nhan (ca nhan hay t6 chCtc)co trinh de) chuyen man va co esc thiet bi chuyen dung trong vi~c che tao noi hoi.3.Jcho vi~c lap d(it va stra chlia noi hoi.

. co tfnh han tot. On . tinh chat cua cac loal thep dung de che tao cac bQ ph~n chlu ap It. .TCVN 7704 : 2007 <J' B 20.dl. d.h~ so hi~u chlnh ve chieu day tam thep do sai so che tao tam. dllang kfnh be Clla 10hinh eilp. ngang. 4. tmc C .dllang kfnh trang. 10 .1. cac d~c tfnh vat li~u va lieu chuan cua noi san xuat v~t Ii~u phai dllc.2 Thep dung cho noi hoi phai la thep co chat 11IQngcao.23 % Khi co sir thoa thuan vai ngllai sa dunq noi hoi co the dung thep co thanh phan cacbon den 0. bao dam lam vi~c ben Vlnlg nhiing dieu ki~n van hanh quy dinh. nhiet dQ moi chat. .h~ so lam yeu do han.lng thep vi~n dan (xem PhI) luc 8). b) Photpho khong Ian hon c) LlIU huynh khong Ian hon d) Cacbon + mangan/6 khOng Ian hon 0./Ong kfnh Ibn. do khoan 10.lng chung loai v~t li~u dung khi che tao.chieu day. °C. 4. mm.04 % 0. nqoal cua than hinh tru. saa chiia phai theo dung yeu cau cua thiet ke. chao cac day 10 khoan. day han phai co tfnh deo./Ong kfnh 10 khoet (hinh fron).3 Trong moi trllang hop.1 Yeu cau chung 4.4 Chat 11Ic.lng hoac chung loai v~t li~u thi phal dem phan tich kiem nghi~m I~i va xac dinh cac d~c tlnh cong ngh~ trllac khi sa dl)ng. du dQ ben theo yeu cau cua thiet ke. saa chCta cac bQ phan chiu ap h!c cua noi hol.1.lc ghi ro vao trong Iy lich noi hoi. . thep can.1 Kim loai dung de che tao.1. . kim loai dung de sua chiia mQt bQ ph~n chiu ap It. Chung loai.fccua noi hoi dllc. <J'C20 - giai han ben keo va giai han chay a nhi~t dQ thf ngh~m trong phOng.1.nhi~t dQ tinh toan.fc nao do cua noi hdi phai co cac d~c tinh va tinh ben tlldng dllong d~c tinh va tinh ben cua kim loal dung de che tao ra bQ ph~n do.lc tham khao trong cac tieu chuan chat 11Ic. ke ca que han. S <Ph' <PI td. MPa.25 % nhllng phai chu y khi thiet ke cong ngh~ han. 01. dl.45 % Thanh phan hoa h9C cac nguyen to. mm. 4.04% 0. va Khi co nghi van ve chat 11Ic. gom cac loai thep tam. dmaxdmin . tng. thep rEm co thanh phan hoa h9C cac nguyen to chfnh trong giai han nhu sau: a) Cacbon khOng Ian hem 0.tch tit.bllac d9C. a 4. mm.

lam sach tai cho thi can che tao theo kieu thao ra dl.6 MPa va nhi~t de) moi chat khOng qua 250°C.lng lam cac van va phu tung. 4. 5.lng hop kim dong khOng ch(ra sat de che tao cac be) phan chiu ap h!c.1 Than hinh trl:l bao hol.lQc Ian hon Giai han ben keo tinh toan nho nhat Clla thep a nhi~t dQ lam v~ 450 MPa.TCVN 7704 : 2007 4.1. bao nlldc. 4.1.4 Cho phep dung gang de che tao van.1 Yeu cau chung 5.1. nhLmg ap suat lam vi~c cua moi chat qua van phai kMng qua 2.2 4. lam sach.4 Tat ca cac thiet bi di~n va h~ thong noi dat trong pharn vi noi hoi phai tht!c hi~n theo dung y6u ~u va an toan di~n hi~n hanh. Khong dung gang de che tao cac be) ph~n chlu ap Ivc cua noi hoi.2. noi hoi Than hinh tru cua bao hoi. xem xet.2 MPa va nhi~t de) khOng qua 250 °c.2. cOng nhir phai thoa man cac yeu cau ve kiem tra. ong gop. lap d.5 tro Doi vai nOi hai dot nhien li~u ran co cong suat tren 4t1h phai co khi hoa vi~c cap nhien li~u va thai XI.10.2 4. stta chrta.1 Quy dinh va v. bao ruroc.1 4. Doi vai noi hoi dot nhien Ii~u long ho~c khf can dllgc tt! de)ng hoa vi~ cung cap nhien Ii~u va 5. nllac cOng nhll khi tang qua tri so ap suat quy djnh. sUa chUa cua thanh khOng dl. 5 Yeu cau ve kat cau noi heli 5.2 5.t. be) ph~n.2.3 Vi~c dira nllac cap vao trong bao hoi hay than noi hoi phai tranh lam chenh I~ch nhi~t c1¢c1¢t Cac chi tiet ben trong cac be) ph~n noi hai khong co eMu ki~n kiem tra. NM che tao van phai ghi ro ap suat lam vi~c cho phep tren thanh van.2.2. dam bao dot nong dong deu va gian no tI! do cua cac chi tiet. ong gop.li khac nhau nhLmg can tranh tao nen cac moi ghep hinh chrrth~p.1 Ket cau nOi hoi ph ai dam bao an toan khi v~n hanh.1. 5. xem xet.1. tl! de)ng cat nhien Ii~u khi can 5.lQC. tnr cac van va phu tung dllClng ong co ap suat moi chat dllai 1. noi hoi co the dllqc ghep bai nhieu tam kim 10c. 5.5 KhOng stt dl.t Ii~u dung trong che tfo. nhi~t de) tinh toan cua thanh khong dllQC lay thap hen 250°C.3 Thep duc chi dl1qc sa dl. 5. 11 . trlt be) ham mlClc bAng gang neu trong 5.2 nge)t. stra chUa hoac thay the cac be) ph~n cua noi hoi.6 khong che ap suat.2.1.

TCVN 7704 : 2007 Khi noi boi nhieu tam kim loai khac nhau thl v~t li~u cua cac tam nay phai cung nhan hi~u hoac phai c6 d~c tfnh dong nhat vOi nhau. . S2 . S1 . dl1<Jcxac djnh theo 6..6 Cho phep khoan.'c ap suat tac dl. f" .. 5..2. Dtb.Iiphan noi tiep giiia hai ehieu day khac nhau.2. R2 . Neu phai dot n6ng than hlnh tru co chieu day cua thanh Ion han 22 mm thl phan b] dot n6ng can dllQC each nhi~t tot d~ bao dam nhi~t dQ kim loai t<. I 1 f a) Thin hinh trl:l co chi8u day dong nhat b) Thin hinh trl:l co chieu day khac nhau R1 ._" r..5 £>Qmea cua than hlnh tru (slJ sai khac giiia dllang kfnh Ian nha't va be nhat so vOi dllC1ng kfnh djnh mltc) kh6ng vll<. L ' j i .2. Kh6ng cho phep tren mQt khoang hinh tru cua than co nhieu han 2 m6i han doc.4 Kh6ng cho phep dot n6ng than hlnh tru khi chieu day cua thanh Ian han 22 mm. Cac 10 khoet de lap CLm can dll<. 5.. 5. 5. Khoang each cua cac 10 phai dap Ltng yeu cau tfnh dQ ben than hlnh trl.dllang kinh trung binh. \..l voi dllang kfnh cua 10 khac nhau. .l (xem 6. cho phep ehe tao than hinh tru co hai chieu day khillc nhau.chieu day than dlloi.Jtqua 1 %. phan day han phai dl1QCvat thoai deu d~ c6 chi6u day bang chieu day cua phan mong han (Hlnh 1).2.3).ban kinh trong th~m dlloi.livung dot n6ng kh6ng vl1<Jtqua 100°C so vOi nhi~t dQ lam vi~e dinh m Ltc. 12 . T<. Vi~c tang CLtng co tM thirc hi~n bOi mot trong cac each hay dong thai nhieu each sau day: a) Tang them chieu day cua thanh 0 phan khoet 10.ban kinh trong than trim..2.lng len thanh. khoet cac 10 tren than hlnh trl.chieu day than trim Hinh 1 5.\ j! I :'>&' .2 Tuy theo sire chiu ben cua than hlnh tru.3 Chieu day cua than hlnh tru phai bao dam chiu dll<.3.'c tang CLtng cho thanh hlnh tru tal vi trf cac 10.!"" 1 __ '~"'~y.

1 Cac loai day phAng.JC dvng lam day cho than hinh tru. 13 . 5. trong TCVN 6413: 5.' 6ng.6 dllong kinh trong cua than hinh 5.2.9 Cac QUY djnh ve than hinh tru cho ong 16 va than noi hoi ong 16 ong hia tuan thu cac QUY djnh 1998.1 than hlnh tru s 400 mm).1C xac djnh tu vi~c tfnh dQ ben day phAng (xem 6.3 Day 5. 5. day enlip.2. Tham khao cac d'lmg tang cUng viJng cho than hinh tru tilli cac la khoet a Hinh 8 TCVN 6413 : 1998. 5. c) Him them tam bu chieu day cho phan thanh. Ngay ca trong trllong hop nay cOng co the dung them cac bi~n phap tang cCtng de giam chieu day cua day.3 Co the khoet la tren day phAng va chi dll<.5 Chieu day yeu Khong tru. ong gOp d~t nam ngang co chieu dai trim 8 m can co bi~n phap chong uon vong. tnr khi dung day phAng lam mat sang ong (x em 5. 5.2 Vi~c han noi day phAng vai than hinh fru co the thuc hi~n theo cac cau tao chi tren Hinh 2. Hinh 2 .2.each noi day phlng vdi than hinh tr\l 5.4). day cau dll<.t nao tuy thuQc vao dllOng kinh cua than hinh fru va ap suat tac dQng len than va day.7 Khi than hinh tru cua bao hot.2 Day phing chi dung day phAng cho than hlnh tru co dllOng kinh be nhll ong gop (co dllong kinh trong cua 5.3.2.2. DlIong kinh Ian nhat cua la s 0. KhOng cho phep che tao ong gOp khong phai hinh tru tron.4 5.3.3.1cphep khoet mot la.3. Vi~c chon loai day sl. bao mlac. day phAng dll<.TCVN 7704 : 2007 b) HEmthem vong tang cUng hoac ong noi.2.2.3. c8U cua Slt dvng day phAng de noi vai than hinh tru co dllong kinh trong Ian han 325 mm.3.3.2. 5.1).g(>p co cau ti(lo la oog hinh trv tron.

1 Day elip Day elJp gom hai phan eau tao: phan elJp va phan hinh fru (Hinh 3) hop.e 10 hinh tron hay hinh elfp.do Hinh 3 . Cac 10 co the khoet ehfnh tam hoac I~eh tam so voi tam tr".2 ~ . . h.7 dllClng kfnh trong cua day.. I ~ 0. Doi voi 10 hinh elfp. (Hinh 4) 10 phai s 0.o day elip . dllong kinh tfnh toan cua 10 la dllong kfnh Ion cua hinh elip. han them ong noi hoac ren gap map 10 h~e tang ehieu day cua day DlIong kfnh cua a phan 10 khoet.3. Co the la Cac 10 tren day elfp.. 14 .3.3.Cau t..3.3.2 Trong mol trllong pham vi: 0.3. .3 Cho phep khoet cua day.c: u .J. .:: 40 . Chi~u eao ella phAn hinh tr".3 5.3.3. 10 co the tang eUng nho han them vanh tang eUng.c 5.TCVN 7704 : 2007 5. ty I~ ehieu eao tren dllang kfnh day (kfeh thll& trong) phai nam trong 5.

Cae d.4 16 khoet tren day elip Khi t~ng Clrng 10 khoet bang each t~ng chiau day cua day a phan 10 khoet khOng phai bang each han them mieng d~m thi chiau day cua day can dll<. 15 ..1c giam thoai deu den cho noi vdi than hinh fru (Hinh 5).3. c2. b.TCVN 7704 : 2007 - \ a.1c them ong noi han (c. L6 khoet dll~c ren gap rnep. C6 mieng d~m 2 phia) Hinh 4 .Tang cUl1g eho 16 khoet bing each tang chieu day ph'n day co khoet 16 Cac yeu cau va khoet 10tren day du. va kich thlldC phan hlnh tru chuy~n tiep tllong hI nhu doi vdi day elip. Hinh 5 .c. L6 khoet dLt<.ng tang eUl1g cho 5. C6 mieng d~m m9t phia. c3. L6 khoet dll~C him them vanh tiling cCtng.3. Khong c6 mieng d~m.

1C tiep vai than. cau. ThOng thlfong tien hanh han trlfac m9t doan ong cut vai than va dlfqc nhi~t luy~n cung vai than (hoac day).lng khac nhir day h9P.3 Cac yeu cau ve noi ong vai mat sang.Lo chui .4. vdi day Doi vai than hlnh tru cua cac noi hoi ap suat thap co chieu day s 18 mm thi co th~ him ong tn. sau do mai han ong vao ong cut.3. ph~ng cOng nhir m~t sang ong) phai dlfc. Kfch thlfac cua cac 10 dap Ctng cac quy djnh trong 5. 16 .7 5. 5. Vi~c han cac ong vai than hinh tru hoac day chi dlfc. cac moi han ong vai than hinh tru can dlfqc nhi~t luy~n sau khi han. . 5. ve thanh gi~mg va cac bi~n phap tang cCtng cho phan m~t sang khOng co ong va cac yeu cau khac tuan thu cac quy djnh trong TCVN 6413 : 1998. 16 chul d4u va 16 tho tay Lo khoet nglfoi.1Cche tao bAng m(lt tam lien. than noi hol. day cong khOng co dt.TCVN 7704 : 2007 5.7.1 5. 5.7.Lo chui dau. cong.lng gia cOng khi che tao. 5. cong. khOng dlfqc han nhi~t luy~n.Lo tho tay. lam v~ sinh va cao roa be mat ben trong cac b¢ phan chiu ap Ilfc cua noi hoi.5.1 Cae 16 ehui nglldi.2 M~t sang ong co th~ la ph~ng.1 hinh tr\J. 5. Doi vai than hinh tru co chieu day> 18 mm. hoac chi han vao m(lt true tiep vai than hay day neu sau khi han khong co dieu ki~n phan chieu day than hay day. tren day co the la: .2 D.lc chat Ilfc.5 cac lot.2 Noi hoi tuy theo chung Ioal phai co cac 10 thfch hop d~ chui nglfoi. 5.2 Cac ong han vai than hinh tru hoac day co th~ han day ca chieu day than.3. sa dl. khi c~n tinh ki~m tra phai can c(( vao 5.mg cho cac trlJOng hop mai che tao.6 Tat ca cac loai day (elfp.1C han noi qua doan ong cut nay.lng ellp khOng d~ng cu th~ cua day d~ tfnh toan.4. cau.li day dt.4.5 Han 6ng VGi thin 5.5. Cho phep toi da co hai tam kim loal ghep I~i nhlfl1g moi ghep phai each tam m(lt khoang khOng nho hem 0. Doi vai cac trlfong hop da dlfqc che tao nr trlfCJc. So hJqng cac loai 10 phai du d~ cho phep danh gia dlfc.7. va phai dlfqc han noi bang moi han giap mep hai phia. Chieu day cua kim loal lam m~t sang ong khi nuc ong phai ~ 14 mm. ellp.6 Ong 10 Theo cac quy djnh trong TCVN 6413 : 1998. 5. tren than hinh tru.4. chui dau hoac tho tay.

400 mm phsi co It nhat mQt 10 chui ngllOi. cao vong tang b) Cac 10 chui ngllai.1. 10 chui dau va 10 tho tay do nha thiet ke quy djnh nhieu nhat co tM sao cho co th~ xem xet.4 sau: a) Lo thO tay d~ lam v~ sinh hinh elfp klch thllOc la 80 mm x 100 mm.1.1.1.8. 5. 17 . tho tay co th~ co d~ng hinh elfp hay tron.TCVN 7704 : 2007 Than noi hoi co dllang klnh bang hoac Ion han 1.400 mm phsi co Ngoai ra d~ lam v~ sinh tay. hinh tron dllang kinh trong 400 mm.1 5.rt qua 100 mm hoac 120 mm neu nola hinh cen: vang c) Cac 10 chui ngllai: hinh elfp klch thlloc 300 mm x 400 mm.4 tI! nhien: mire nlloc thap nhat do nguai thiet ke quy dinh dira theo trnh toan dam bao tuan hoan on dinh cua dong mOi chat trong h~ thong tuan hoan.2 5.5 Cac d~y 10. hinh tron dlJOng kinh trong 320 mm. klch thllOc n nhat mQt 10 chui va ki~m tra ben trong cac bQ ph~n cua noi hoi can phsi trang b] mQt sO 10 tho va vi trf cua 10 chui ngllOi.rc tiep: phai cao han dllOng hia dot 100 mm. Doi voi cac noi hoi ong 10. dAu. Lo thO tay d~ giam sat hinh elfp klch thllOc 100 mm x 150 mm.8.7. chui dau. 10 phai dllgc gia cOng kin khit. Cac nap d~y co khoi IlIgng Ion han 20 kg phai co phllong ti~n thich hop d~ nang len. Doi voi noi hoi ki~u ong nlloc nam nghieng hay dCtng tuan hoan 5. Doi voi noi hoi ong 10. tnr trllang hQp cac nap d~t thAng dCtng co th~ co ket cau ban Ie. 10 chui d8U.8 5. Chil~u cao Clia tang cCtng khOng dllQc vl. Lo chui dau hinh elip 220 mm x 320 mm. voi kich thllOc nhe>nhat nhll 10 hinh tron dllOng klnh trong 100 mm.7.3 S6ll1Qng. 5. ong Ilia nam ngang: phai cao han thanh ong cao nhat 100 mm.ll. ki~m tra va lam v~ sinh dLIQCtoan bQ h~c be mflt ben trong cua cac bQ phan .3 5. 10 tho tay phai co cau tao sao cho de dang thao lap va thay tM"'p 5.8.1 bao Muc nll& Muc nllOc thap nhat cho phep doi voi cac loai noi hoi do nM thiet ke quy djnh nhllng phai dam cac tri so nho nhat sau: Doi voi nhling noi hoi co bao hoi bi dot nong tn.8. Than noi hoi co dllOng kinh t1l8oo mm den dllOi 1. 10 chui ngllai.8. C~u 10 hinh cCtng khOng vtJQtqua 65 mm h~c 100 mm neu no la hinh cOn. chieu r(>ng toi thi~u cua tam d~m Is Be m~t tiep xuc cua nap d~y voi 15 mm. tron dllOng kfnh 120 mm. 6ng Ilia dCtng: phsi cao han 2/3 chieu cao ong Ilia trnh tll dlloi len. 5.7.

2 Cac nap phong no phai d~t a phia mat tren dltang kh6i va a vi trl tranh gay nguy hiem eho ngllOi phuc vu.9.ICvoi noi hoi. 18 .1.4 thl rnuc mrac thap nhat do nha thiet ke quy dinh. 5. dlt<.le dung de gia nhiet rnroc cap eho noi hoi.1 NhG'ng noi hai dot nhlen Ii~u long. 5.1 Be>ham nllaC bing gang B¢ ham nltoc bang gang dlt<. nhl1l1g phai dam bao sao cho cac thanh cua noi hai khong b] dot n6ng qua nhi~t d¢ cho phep cua v~t Ii~u che tao cac thanh d6.1 den 5.1. Muc nltae nay nam a giiia hai mire nltac thap nhat va cao nhat cho phep va la mCtc lam vi~ thltang xuyen cua noi hoi. chu yeu bai kh6i ella noi hol.9.li noi hol chua dlt<.8. 5. mun cira va cac san ph~m tht!e v~t.1.10 Be>ham nlldc 5. khf.lc Slt dl.10.rc riU'Cfe trung blnh do nha thiet ke chon de lam co sa tinh toan thuy d¢ng.8.Van an toan.li ngat dlt<.10. 5. tinh toan nh~t ella noi hoi. 5.10. b¢ khlt tro.5 Doi vai nhG'ng 10C. than bun.1.2 Muc nltae eao nhat cho phep trong cac noi hai do nha thiet ke quy djnh nhl1l1g phai trnh toan sao cho dam bao du m~t thoang boc hai va d¢ kho cua hai di vao b¢ qua nhi~t.8.8.10. . noi hol co buong dot kieu lap soi phai d~t nap phong no a cac vi tri sau: a) Tren buong dot. 5.1.2 MPa.3 Tal dau vao va dau ra cua b¢ ham nltoc b~mg gang phal d~t cac phllOng ti~n do kiem sau: .Nhi~t kEf.3 S6llt<.9.1.lidau hut cua bam ruroc cap rna kh6ng dira vao noi hoi.10. than b¢t.lc quy dinh trong 5.9. tal dau euoi dltang kh6i cua noi hoi: b) Tren dltang kh6i cua b¢ ham ruroc. 5.1 5. trltaC va sau quat kh6i. klch thuoc nap phong no do ngltai thiet kEf quy dlnh.1.4 Cac noi hol dung nhi~t cua kh6i thai phal trang b] thiet b] ngat nhanh dltang kh6i V80 noi hol. 5.9 Nip phong n6 5. ong dan hoi va cac may dung nhi~t khac.lng khi ap suat nltae cap tai dau ra ella b¢ ham nltac s 2. 5. ruroc ra khoi b¢ ham nltoe phai c6 nhi~t d¢ thap han nhi~t d¢ soi trong noi hoi it nhat 40°C. 5.3 M(.2 B¢ ham nltoc bang gang phai la 10C.8.4 C6 the d~t them dltang Uti tuan hoan ella b¢ ham ruroc de dua nltoc tra lC.lng.TCVN 7704 : 2007 5.

1 Cac phltCJng ti. dong lam v~t Ii~u che tao ong sinh hai.1ng cua cac ong va cac v~t Ii~u khSc tren dan ong phai dlt<.11.4C'n' 5.13 Cac phllCJng ti.1 BQ qua nhi.2 5. Cac dao dieu chinh d(>ng lam tang nhi~t d¢ hai qua nh~t trong mol tn.2 5. M~t trong ong sinh hoi co the la tron hay co ranh xoan.3 NgVOi thiet ke noi hai phai quy djnh giai han nhi~t d(> lam vi~c dinh mCtc cua hoi qua nh~t. Chieu day toi thieu ella ong sinh hai phai theo dung tr! so ghi trong Bang 1.1p phai khong Ian han +10 °C. han xoan de che tao ong cua bQ ham nvac. dong ho do rmrc nvac .n do kiim do kiim bit bUQc doi VCSi oi hCJi n 10.2.10. Can co cac bi~n phap chong mal rnon boi than va tro bay trong dVClng khoi. tai qua nhi.1c che tao tlt ong thep khOng han. hoac phoi hop ca hai each. Khi nhi~t d¢ hai qua nhi~t Ian han 350°C thi phai trang bi h~ thong dieu chinh nhi~t d¢ hOi nhi~t.2.t.11 5. khOng Phuonq ti~n do ap suat (ap ke).lng dong thai cac bi~n phap nay.2. chong an mon boi 10.12 Dan ong sinh hCJi 6ng sinh hai la ong nvac chiu ap suat ben trong. KhOng cho phep dung ong tMp han mi.5 co h~ thong tai tu'n hoan bQ ham mtac khi khoi d¢ng Nvac ra khoi bQ ham nvac birlng thep co the 0 trc. ong gop. Tronq IV<. 5.1pnhip nhang vi~c khi sii dl. 5. 5.10. KhOng cho phep dung gang. Cac ong sinh hai dV<.10.lng thai sOi hoac khOng sOi.2.1c d~t tnrc tiep vao cac dau noi vai bao hoi. gilia cac phan la m¢t khoang trong co chieu cao 500 mm de de thao cOng hoac trong khi siia chira. b(> tal qua nhi~t thi phai trang bi thiet bi do ki~m nh~t ~ hOi qua nhi~t. 5.1ctreo do I€m khung sttbn dV<.TCVN 7704 : 2807 5.10.1 BQ him nllcsc bing thep B(> ham nvac bang thep gom cac ong thep khOng han.2 qua Co the dieu chlnh nhi~t d¢ hol qua nhi~t btmg cac thiet b] giam On (b¢ giam On) de lam giim nhi~t d(> hoi qua nhiet.10.. Pluronq ti~n do rmrc ruroc (ong thuy.3 khoi. 5. H~ thong tll d(>ng dieu chlnh nhi~t d(> hai qua nhi~t phai bao dam phoi h<. bang each thay doi hAl Ilt<.. 5. Phvong ti~n khong che ap suat (van an toan): 19 .1nghoac nhi~t d¢ khol.13.tC1ng h<. 5.2. Cac ong sinh hoi dV<.10.t tac khi thi Khi noi hol co trang b] b¢ qua nhi~t.11. cum ong cua b¢ ham nvac bang thep (ong ru¢t ga) can chia thanh tung phan co chi6u cao khOng qua 1200 mm.n 5.1c eM ~ thanh dan co han mang noi doc theo ong phai bao dam gian no deu nr do cho tat ea cac ong trong dan. ).11.

cung nhLl khi d~t t~i b¢ ham nllOc bang gang. Cac phI.13.5 va "LIOng kfnh mat ap ke dLlOi 150 mm khi d~t ap ke cho noi hoi co ap suat khOng qua 2.2.2 Phai d~t ap ke trim dLlOng nLloc vao va ra khoi b¢ ham mlac loal ngat dLIQC.2. c) KhOng nhe hon 250 mm khi d~t cao tren 4 m den 5 m so vOi san phuc vu.tck van khoa dLlOng hoi den noi tieu thu. 20 . san cSng 5. £>oi vCJinoi hoi true ILIUthi ap ke phai d~t tn.JC d~t nhLl the nao de de nhin thay ~i san khoang 30 0 khi "~t cao phuc VI.3 Ap ke d~t trim noi hoi va b¢ qua nhi~t.13.2.7 Ap ke dung de theo doi true tiep ap suat phai dLlc.' cao dLlc.:Jchon sao cho a ap suat lam vi~ c ICJnnhat cho phep kim ap ke nam trong pham vi tlt 1/2 den 2/3 thang do. Khi noi hOi co them b¢ tai qua nhi~t thi con phai d~t them ap ke t~i ong g6p ra Clla b¢ fBi qua nhi~t.6 Thang do cua ap ke phai dLlc.:Jc hep kiem djnh. DLlang kinh cua m~t ap ke nen chon nhu sau: a) KhOng nhe hon 150 mm khi d~t cao den 3 m so vCJisan phuc vu.. 5.! ki~n va ong noi cua ap ke phai chon phu hc. tai qua nhi~t phai co cap chinh xac khOng thip han 1. b) KhOng nhe hon 200 mm khi d~t cao 3 m den 4 m so vOi san phuc vu.4 Ap ke phai nOi qua ong xi phOng hay m¢t thiet bi tLlC1ng c6 tiet di~n ben trong du ICJn nr .:JCoi vOi ong noi qua van ba nga. vOi 5.!ng b¢ nl.13.13.13.:Jp thOng so cua noi hai.2.2. Ap ke dLlc.I: mat ap ke d~t th~ng dUng khi ngang tam mat hoac phai d~t nghieng hon tam mat. Cho phep dung ap ke c6 cap chfnh xac 2. Kh6ng nen d~t ap ke cao qua 5m so vOi san phuc vu.Jc kiem dinh va nh~m chi moi nam m¢t Ian va sau moi Ian slta chua ap ke t~i noi dLlc. £>oi vOi noi hoi co ap suit n thay van ba nga bang m¢t ong noi c6 N va van khac dung de lap ap ke kiem tra trong v~n hanh. 5.5 va dLlang kinh m~t ap ke khOng dllOi 150 mm.1 Ap ke Moi noi hoi phai co it nhat m¢t ap ke thOng vCJiphan chLra hoi cua noi hai. 5. cung nhll khi tha thuy h!c. Cac noi hoi co b¢ qua nh~t npi ap ke a bao hoi con phai ~t them it nhat mqt ap ke t~i ong g6p ra ella b¢ qua nhi~t.rOc bBng gang. 5.13. Trim dLlOng mmc cap vao nOi hoi dung born Ii tAm hay pitton cung phcii d~t ap ke t~i dau d'y cua bam.2. p 5.5 Ap ke cua noi hoi phai dLIc.13.2.13. Trim m~t ap ke phai co vach do chi ap suit lam vi~c Ion nhat cho phep cua noi hOi.2 5.TCVN 7704 : 2007 PhLlong ti~n do nhi~t d¢ (nhi~t ke') dung cho noi hOi co slm xuat hoi qua nhi~t va khi co ham sa dl.2 MPa va chieu cao tfnh tit phuc vu den vi tri d~t ap ke khOng qua 2 m.JC dien day nllOc.

1 Thiet bi do mllc nliOc quy djnh trong tieu chuAn nay la thiet bi de do trvc tiep mltc m.IQng moi ch~t thoat ra du de d~p laa trong buong dot.IQng dinh chi phai dam bao chsy dllt. Moi noi hOi phai cO It nhat hai thiet bi chi mltc nliOc dQc I~p.6 Khi vi tri d~t thiet bi chi mllc m/Oc so vOi mat san phuc VI. 5.3.2 Nhiing noi hoi co nhi'u ~p b6c hoi va chia bao hoi thanh cac ngAn cho mOi ~p b6c hai thi tAili moi ngan phai d~t m¢t 6ng thUy.13. b) cac dong Iy khac. a cho rna a san phuc VI. m¢t trong so do la ong thuy dllQC nOi ~ ti4p vao tMn bao hoi hay than nOi hoi.3 £)0 muc 5. Nhiing bao hOi chi chua hOi.3. ho do mltc mmc la thiet bi do mltc m/Oc gian tiep nho 51! b~n d6i di~n tCthay cac ~ng v$t lay tin hi~u true tiep tlt mltc m/& trong bao hoi hay noi hoi. cac bao hoi con I~i khac phai d~t it nhat m¢t thiet bi do.3 Nhiing noi hoi co nhieu bao hoi d~t trim cao thi a bao hoi ~n theo doi mllc mtOc phii ".J co the trong thay dllQc.4 Nhiing noi hoi co nhieu bao hoi d~t tren cao co lien thOng nhau ca dl.3.13. 5. khong crura nllOc thl khong cAn d~t thiet bi do mltc nllOc.13.3.13.2. b) Qua han kiem djnh. 21 . 5.TCVN7704 : 2.Ide hong khac co snh hltOng c!8n d¢ lam vi~ chinh xac cua ap ke.3.lac trong bao hoi hay noi hoi va la thiet bi hien thi.J chinh cao hon 6 m thi phsi C!~tth6m dong ho chi muc nlloc a phia dllOi.lOng hoi va dl.13. 5. cal thll hai co the la thiet bi do mltc m/& gian tiep.iOng nliOc thi cho phep d~t 1 6ng thuy cho moi bao hai.13. Cac thiet bi do mltc ml& a) co tM la: 6ng thuy de do trvc tiep mltc m/Oc theo nguyen Iy binh thong nhau co v~t I~u bang thUy tinh trong suet hay v~t Ii~u trong suot khac chiu dl.5 Cac noi hoi co cong suat tran 2 tan/gio phai co thiet bi can mlac. 5.7 5. £)ltQc thay thiet bi tl! d¢ng bao hi~u mltc nllOc va bao v~ can tv d¢ng bao hi~u mltc m/& va bio ~ nll& bang mQt dinh chi khi di~n tich thfp nhitt cua noi hoi (phAn sinh hoi) den 17 m2 va hai dinh chi khi di~n tich tiep nhi~t tran 17 m2• Klch thlloc va chat Il. 5.8 Cam sa dl.JCkhi noi hoi can nliOc va Il. c) Ap ke lam vi~c khOng chinh xac: d) Kinh va ho~c niam chi. nitm cac hll ".13.3.Jng ap ke trong nhiing tntOng hQp sau: a) Chlla dllQC kiem djnh.t It nh~t hai thiet bi do mltc mlCJc.13. Khi do thi tren bao hoi cho phep d~t m¢t ong thuy.lQc nhi~t d¢ va ap su~t cua noi hoi. m~t niam chi ho~c d~u niem phong cua don vi ki6m djnh. h~c phong khOng hQp I~.

MOi noi hoi phai co it nhat hai van an toan heat de'?ngde'?cI~p. Trong moi tn.1.3.13.13. 5.4 Van an toan 5.1C tv de'?ngthi dllang klnh trong khong dllc. tnr cac noi hoi co tich so cua ap suat tinh bang MPa vai tong th~ tfch cua noi tinh bang an toan.4. thap nhat cho phep va mCtc nllac trung blnh.lC dung van an toan co dllang kinh trong cua de van nhe han 20 mm d~t tren cac noi hai nll<k dllc. Moi be'? qua nhi~t phai co It nhat m¢t van an toan d~t a phla dau ra cua hoi qua nhi~t.3 hoi.13.lc xa ra dE3khOng lam cho ap suat cua nOi hoi tang qua 10 % ap suat lam vi~c dinh mltc cua noi hoi.4.. cOng nhll tren ong thoat hoi cua van an toano 5.lCcoi la van an toan thCthai cua nOi hoi. 5.2 KhOng dllc. 5.5 Doi vai be'? ham nllac bi:mg gang va be?ham rnroc ngat dllc.13.4.3. 5.13.13.TCVN 7704 : 2007 5. van kh6a hay tnch hot.lc nhe han 40 mm.4.4.3. Cac ong thuy tinh tron phai co bao che nhllng khong dllc.4.lC phep lap m¢t van toan d~t a be'? qua nhi~t dllc.7 Cac ong thUy phai co du van dong rna va van xa.13.lc phai d~t it nhat me'?tvan an toan t~i 6ng gop ra cua be?ham ruroc. m~t trong ong dan phai tran nh~n d~ tranh lam tac ong dan. 5. Khi gilta be?qua nhi~t va noi hoi co d~t van khoa thl van an toan cua be'? qua nhi~t khong dllQC coi la van an toan thCt hai cua noi hoi. nllOc cho rnuc dich khac trim ong dan nay. KhOng cho phep d~t bich noi trung gian. Khi me'?tnOi hoi co rnot be'? qua nhi~t va nau gilia noi hoi va be'? qua nhiet khOng co van khoa thl van an 1ft khOng vllc. 5.lCcan tra cho vi~c theo doi rmrc nllac. 5.rang hop dllang klnh trong cua cac ong dan khong dllQC nhe han 25 mm. 22 .6 Cho phep d~t cac loai van an toan ki~u sau day cho cac nOi hoi tuy thuoc vao thong so cua hOi: a) Ki~u don bay. Khi cac ong dung chung vai thiet bi bao hi~u va an toan n6i dl/c.lt qua 1000 thl dllc.4 Cac van an toan d~t a bat ky noi hoi nao (k~ ca van tal be'? qua nhi~t) phai co du kha nang thoat KhOng dllc.9 Tren mat ong thuy phal danh dau bang vach de hay gan tin hi~u de thay chi mltc mmc cao nhat.13.8 Cac ong va phu tung cua ong noi ong thuy phai cang ngan cang tot va phal thiet ke sao coo khong tao thanh tui dQng nllac gilta nOi hoi va ong dan. bao dam vi~c thong raa va thay the klnh thuy tinh khi noi hoi con dang lam vi~c va can co thiet b] can bang d~ tranh tao ml1c m/ac gia trong ong thuy khi co hi~n tllc.13.lC lap cac van khoa hoac tro 10 tnch hoi tren dllang ong noi nOi hoi vai van an toan.13.lng soi bong trong bao hoi.

licho can dung cac nhi~t ke co dan truyAn tri s6 do di xa. bang hoi nllac hay co kht.2 T~i nhling vi trr kh6ng the dQC tnrc tiep nhi~t dQ t<. 5. 6ng xa phai d~t ~n nhir thee chieu thang dllng va phai co ket cau sao cho khOng tfch tu chat lang dQng boac nllCe ngllng.5.1 Thiet b] cap ntlde eho noi hcl co th~ lei: a) b) c) Sam Iy tam hay born pitton truyen dQng bang di~n.TCVN 7704 : 2007 b) Kieu 10so.1 ke Nhi~t ke phai dllQc d~t bat bUQCa dau vao va ra cua bQ ham nlrac bang gang.4.5.t 5.1 Ian ap suat lam vi~c cao nhat coo phep cua noi hoi.13. Cac phllong ti~n co ap suat cao hon ap suat noi hoi co du kha nang day nllac vao noi hoi khi noi hoi lam vi~c a ap suat Ian nhat cho phep. a 6ng g6p V80 va ra moi cap cua bQ qua nhi~t va bQ tal qua nhi~t. c) De dang kiem tra sl/ hoat dQng cua van khi noi hoi dang lam vi~c. -cUa b9 qua ~ hate dUng it nhat phai bang t6ng di~n nch cua cac 10 van I'p tr6n 5.4. (Ia cac noi hoi co ap suat thap thllang dung hai I~i van tac dQng true tiep: don bay hoac 10xo.lC tiep vCJin6i hoi hay &1g ~ 6ng cut vai di~n tlch mat cat ngang cua 6ng cut 6ng cut. born injecto. Cac van an toan phai xa vao trong khOng gian dam bao an toan cho ngllai qua I~i. 5. Trong cac noi hoi cao ap can d~t van an toan xung I~ng.4.7 cac van an toan phai dllQc d~t trl. b) Sao dam an toan cho ngllai v~n hanh khi van tac dQng.'Jng loai tac dQng gian tiep).9 Ap suat tac dQng cua van an toan dllQc xac dinh bang 1. 5. 5.13.14 Thiet b] cap ntlde eho noi hC'Ji 5.8 DlIang xa cua van an toan phai du Ian de tranh anh hllang co hal cua d6i ap den vi~ v.13. lam han che dong thoat cua hoi nllac.13.14.13. 23 . Cam d~t van an toan kieu don bay trim cac noi hoi di dQng. 5. c) Kieu xung IlIc.4.13.13.10 Cau tao va lap d~t van an toan phai bao dam sao cho: a) Trong qua trinh lam vi~c ap suat da can chinh khOng b] xe dich.n hanh cua van. 5.5 Nhi.

Khi ay ling suat cho phep sa la tr] so nho trong hai tri so xac dinh sau: Trong d6 ne. tlt d6 xac djnh ling suat cho phep. bi an rnon. ap suat nho hon 0.3 lam Khi gian d~t bam nam each xa bang eMu khien rna nOi hai phai hoat d9n9 lien tuc thl gilia bam v~·v{Jj bem dt! phOng can phai trang bi h~ thong lien d9ng de khai d9ng bam mtCJccap dl! phOng khi born lam vi~c bl ngltng bat nga.Theo chi dan trong Phu luc A Xae d!nh U'ng suat eho phep lfng suat cho phep doi vai v~t Ii~u mai che tao dugc xac dinh dl!a theo chung loal v~t Ii~u sa dl.2 Moi noi hoi phai dugc trang b] It nhat hai thiet b] cap nuCJc:mot lam vi~c va mot dl! phonq.2.lng va theo nhi~t d9 tinh toan cua v~t Ii~u. dugc xac dinh theo cac bang d~c tfnh cac lo~i thep. nc .0 a nhi~t d9 lam vi~c thl h~ so ne va nc do nc = 1. 6 6.n ehlu ap II/C eua noi hdi bao dam tuan thu nghiem n~t cac yeu cau ve ket cau noi hoi va cac b9 ph~n cua n6.2.2 6. tfnh dam bao d9 ben cho chunq cOng nhu thoa man cac yeu cau khac da neu trong tieu chu§n nay dugc 6. chon dung dan v~t Ii~u che tao.1 6.h~ so dl! trli ben khi tfnh ling suat cho phep theo d9 ben keo (O'e) hoac theo giai han chay (crc) a dieu ki~n nhi~t ne d9 trong phong (20°C): = 3.14.2. d9 ben cua thep da giam di do kim loal da b] dot n6ng. Yeu du chung ve d9 ben cua b9 ph.TCVN 7704 : 2007 5.2.2 6. d~t cac chi lieu kinh te ky thu~t d~t ra.65 Khi tinh ling suat cho phep theo d9 ben keo hoac giai han chay nguai thiet ke xac dlnh. Xem Phu luc B.2 £)oi vai v~t li~u cua cac noi hoi cu.1 va cac tieu chu§n lien quan de bao dam noi hoi v~n hanh an toan. tru cac noi hoi sau: a) £)ot bang nhien Ii~u long va khl lam vi~ khOng lien tuc: b) C6 san Illgng nho hon 150 kg/h.1 Cae yeu eau ve thiet ke Thiet ke noi hoi phai va tinh de? ben cac be?ph.n eh!u ap ItIC ella noi hoi Xae d!nh nhi+t d9 tinh toan . 24 . 6. Cho cat lay mau thep de kiem tra co tfnh phai ta noi da chiu cac dh~u ki~n lam vi~c n~ng ne nhat.2.2.4 MPa. 5. COng suat cua rnet thiet b] cap m/Oc phai bang 110 % cOng suat dinh rmrc cua noi hol.14. mal rnon thl can lay mau de kiem tra co tlnh.

lCthi (mg suat cho phep cOng dll<.4 Cho phep n¢i suy t~ so (mg suat cho phep khi nh~t dQ tinh toan nam trong phern vi hai ~ sO nh~t d¢ cho trong cac bang d~c tinh tMp. Khi han til d9ng hai phia.3. Khi han til d¢ng m¢t phia. 7 6.2..1 Khi cac day 10d~t song song: Theo phtronq doc true: ({Jd =_d __ t -d td .2 20 . 6. than noi hCli 6.khOng nhe han 4 mm.9.l' nhu trong 6. sO'lam yeu do khoet 16 6. Khi him bang tay hai phia. = 1. 0"8 20 Vi~c thi nghi~m xac djnh giili han ben va giOi han chay o"c 20 dllQC thl.95. lay <p = 0. bao hCli. - Theo phllang ngang true: 25 .2. lay <p = 0.2." . cua cng gop . 6.3 Tinh dQ ben than hinh trl:l.0. chieu day than hinh trl.7.3 Khi khong co cac nhan hi~u cua thep dung de che tao cac bQ ph~n chju ap h!c cua noi hoi tllOng (mg a phu 0"8 II.8.2.1C xac djnh tllong tl. 6.3. than noi hoi co dl/()ng kinh trong tren 600 mm khOng nhe han 6 mm. bao nllOc. 6ng gOp. titJi Phu luc B) cOng nhll cac 10itJitMp khOng ra hoac nghi ngo ve nguon g6c va nhan ~u. lay <p lay <p 6. = 0.1 Chieu day t6i thieu cua than hlnh tru chju ap suat trong dllQc xac djnh theo cong thuc sau: ho~c .3 H.l cua bao hol.1 den B.khOng nhe han 5 mm.TCVN 7704 : 2. Khi han bang tay m¢t phia co mieng lot. lay <p = 0.2 H. sO'lam yeu do han duqc xac djnh tuy theo phuong phap han Khi han bang tay m¢t phia.l'c hi~n cho tat ca cac loal thep khi d~c tfnh cua thep co nhiJng sai I~ch so viii d~c tinh cua cac nhan hi~u tMp da cho.Ap suat cho phep cua moi chat trong than hlnh tru: Trong mol trllong hQP.2. (Xem cac Bing B. bao nwc.3.15.2.3.3. khi ay cac trj sO giai han ben gioi han chay O"c 20 dllQC xac djnh tlrthi nghi~m mau thep mOi tn..rac khi cM tao. T~ sO lam tron lay ve phia giam. khi dllong kinh trong dlloi 600 mm .

3.3. H~ so lam yeu tinh toan la tri so nho nhat trong hai tr] so cua h~ so lam yeu do han va tri so nhi) nhat cua h~ so lam yeu do khoet 10 (xac djnh theo 6. ong gop .3.3.4).3. b) Giiia 2 day 10 co dllong kfnh khac nhau.3 (b) c a 6.3 dan sau: Khi cac 10 co dllong kfnh khac nhau. 6.1c chon la tri so nhi) nhat trong cac tr] so dtJ<.. a dll<.1c den nlur la m¢t so hi~u chlnh va d¢ giam ling suft ke cho phep cua kim loai. khi 26 . dll<. nglloi thiet ke can co nhiing tinh toan h~ so lam yeu cho tltng tn.1c dinh nhir sau: xac n =!!_ (cac kich thlloc b..tOng h<. can tfnh them h~ so lam yeu theo phuong cheo: CfJ c t = _c__-d (.3. lay t~ng them 1.4 H~ so lam yeu do khoet 10 dll<. bao nlloc.. h~ so lam yeu boi khoet 10 co the xac dinh thea cac chi a) Neu cac 10 trong cung m¢t day co duong kfnh khac nhau nhLlng la xen ke khac nhau deu dliin thi xac dinh kich thlloc khoifmg each cua m¢t nhom 10 xen ke khac nhau dau dliin.1c dinh tll xac <p. Hlnh 6 gioi thi~u va mot so d.TCVN 7704 : 2007 6. do khoet 10 dU<.tng bo tri 10 tren than hinh fru cua bao hoi.1c hi tren Hlnh 6.u chlnh C C = 1 mm khi thep tam dung de che tao co chiau day < 20 mm C = 0 khi thep tam che tao co chiau day ~ 20 mm. kich thllOc co the rAt khac nhau tuy theo moi noi hol. do do cac 10 khOng the dliit song song rna la so Ie nlm ~n tfnh h~ so lam yeu theo phircnq cheo theo ca 2 kfch thuoc dllong cheo neu cac kich thuoc nay Is kh8c nhau. trong thl!C te cac 10 khoet co vi trt.2 Khi day 10 dliit so Ie.6 Chiau day cua than hlnh tru chiu ap suat nqoal. con dllong kfnh lola t6ng cac dllong kfnh 10 trong nhom. so hi.3.1C chiu ap suat trong. 2<Pl' vOi kc . c) Tren day chi la nhiing quy dinh t6ng quat.4 Ian so vOi chieu day tfnh dll<.3.5 H.3. dl/Qc coi la bll& t. 6.3. 6.h~ so hi~u chinh cho phllong cheo. tnr ong 16 cua 16 hoi ong 16.Jp cu the. 6.3.4 Cac h~ so lam yeu do han.3.3.

------~--~---------.2.---qJ=- Tryc dC?cthan hi nh try c t=d I c) La co dl/ong kinh thay d6i deu d~n Hinh 6 .1 Xac djnh chiau day t6i thh~ukhi chiu ap suat trong: trong do K la h~ s6 hi~u chinh va hinh d~ng day va co hay khOng co khoet 10xac dinh thea 6. 27 .1 Tinh day elip 6.1.4. qJ t -d =_1_ 1 t -d qJ --- t rn ""1 t -d =_1_ 11 Ie -d =-I ' qJ C -----.4.4.TCVN 7704 : 2007 tp > __ t=d tIt .MQt so d.1.4 Tinh dQ ben day 6.ng khoet 16 6.

5 Ian tr] so tfnh dllc.-.:-:.... ._.2 Tinh day cau 6.-r ..... 6.u chlnh K H~ so hi~u chlnh K dllc.1ctheo 6.1 khi chiu ap suat trong.~-+-_"___--L-.f-+-..2 Xac djnh h..ng day 6.1ctheo 6.4.___---l.__j !--i-.u chinh K ve hinh d.1 khi chiu ap suat trong. j '. ' .50 Hinh 7 .4..2...15 0.4. 6.. I .40 0.~ .Xac djnh h.. Chieu day nho nhat ella day phang diroc xac dinh nhu sau: 28 .4. so hi..-.. f ~ :_1 0 0.4.25 HID"" 0:10 0.20 0..1.1..4.2..1..3 Tinh dQ ben day phAng DQ ben cua day phang phu thuoc vao danq noi day phang vdi than hinh tru (cac d~ng noi tren Hinh 2).4.:.TCVN 7704 : 2007 6. t--H-+---"~'~:--+-·~1" 0 2 .4..1.1C xac dinh theo do thi chi tran Hinh 7.2.l'>t--I--'_.3 Tinh day elip chlu ap suit ngoal Chieu day toi thi~u cua day elip chiu ap suat ngoai lay bang 1...2 Chieu day toi thieu cua day cau khi chiu ap suat ngoai lay bang 1. so hi..1 Chieu day toi thi~u cua day cau khi chlu ap suat trong 6..7 Ian tri so trnh dllc. . !'-_..

I .3.-- T 1.2 i I I I i ! v . Theo cac quy dlnh trong TCVN 6413 : 1998.(I).4 I 1. d/Dt 6.S Tinh dQ ben cac bQ ph~n chlu ap IVC cua noi hoi ong 16 ong lila nhll hQp lila.4 ~.4 Trong rnoi trl10ng hop.3 Khi khoet 10 khOng a chinh tam: 6. bu6ng quat.3.TCVN 7704 : 2007 6. I ..3 I .3 0. ong 16.. >. thanh giling ./ V L Vi ! l~ i i V ~ i I 0.2 I 1. I I ! I I ! .h~ 56 k~ den anh hltCJng bai vi~c khoet 10 tren day. chieu day tinh dl1qc cua day phang phai Ian han hoac bang chieu day phan hlnh tru..3.0 I 0.4.. 1. 29 . xac dlnh thea do thl tren Hinh 8 tlly 1.3. d~c thuoc vao ty I~ dltOng klnh 10 khoet vaj dltOng kinh day.2 Khi day co khoet 10 a tam: Vai y ..4. ·0 III . : .1 I I i i/ o I I I Y 1 0.4. .-.1 o.1 Khi day khong khoet 10: 6.- ! . 6. .. .4.

1············· 2......7.38 3.....ng kinh dlnh m(re cua ong <1>...16 2..7.....75 2. ong dan hoi.....26 88..3.40 2.1.Chieu day t6i thii'u eua ong...2 Tinh oQ ben c~a ong cling tllC1ng nr nhu tinh oQ ben than hinh tru cua bao hol.60 3.........6.......3 Trong mol trllOng hop... 70 ...lVD.1 Ong dung cho noi hoi la ong cua cac be mat trao ooi nhi~t nhir dan ong sinh hoi....(S-C)(l-k) k tru = pD... mm 1...9 < <1>::.28 2. 51 51 < <1>::.......".•.... chieu day tinh OllQC cua ong khOng OllQC nho hon chieu day toi thi~u thee Bang 6....1.P )(S ...28 3.... ... bao mtOc..50 6........ 101..9 . nuec........6 Tinh d9 ben eua 6ng 6.........7 6..81 3... 76.. 127...05 70 < <1>::.. 6...6 < <1>::.6 101..C) 6... b¢ ham nlloc...6.....7.1 76...6 3...1 aoi voi than hinh trl:l «: =8.. .. mm a..2 a6i voi day 30 ... 6...... 3....TCVN 7704 : 2007 6..6..t. ong gOp.1 Tinh tang eLrng 16 khoet trim than hinh tru..96 4.... day Xae djnh dltang kinh 16 Ion nhat cho phep khong e~n ting CLrng 6.......1 < <1>::.. (2 «..6. 88..12 Khi chlu ap suat trong Khi chlu ap suat ngoai 38 < <1> ::. Bang 1 . bQ qua nhi......

lc.. can.1C Khi 10 khoet co dl. 7.JCvllc.2.2 Vi~c tao hinh nguQi (Joi vOi cac tam v~t Ii~u Qua trinh tao hinh phai (Jam bao tranh lam chai be m~t.2. £>QchEtnh I~h mat cat ngang nao cOng khong dllc. d~p. cac phllang phap tAng Clmg.lOi che tao phai can cu vao ban thiet ke I~p ra quy trinh cong ngh~ che tao. bao mlOc va cac than hinh trl.1 Ngl.2 Khi tAng Clmg nhe han thltm ong ndi c6 mieng d~m mQt phia a mat trong hay ngoai [Hinh 4~ 6.l cling nhll cac bQ ph~n hinh trl. quy trinh nay phai dl.7.1 Khi tAng Clmg nhe han them dau ong n6i [Hlnh 4c1] 6. sa dl. 31 .7.2.2 Quy trlnh cong ngh.. tach lop .2.IOng kinh Ian nhat va nhe nhat trong bat kY 7.3 Khi tAng Clmg nhe han them ong noi co mieng d~m hai phia [Hinh 4c3] 7 Cac yiu c4u va chi" t.TCVN 7704 : 2007 6.o noi h"i 7.2 Tinh d9 ben tAng cll'ng 16 nhiJ hin thim ling noi sO dmllX xac djnh dLf9C trong 6. gil'ta (Jl.JC thOa thu~n vOi ngl.2 thi can (J1Ic. cac moi han nOi.p phil co cac n9i dung sau diy 7.7.3 Khi tao hinh than bao hai. mat sang can trnh (Jen ban kinh cong chuyen tiap.sm tra che tao.lng ~c ngtJOi chju trach nh~m ki.7.Jp can thiet. cling nhll gay ra cac khuyet t~t nhir ran. Trong tl'llOng hc.4 Khi gia cong cac thanh phAng nhll hQp Ilia.2.7.lOng kinh Ian han cac trj tAng Clmg.Jtqua 1 %.lng nhi'u 10Clli ~t Ii~u v 7. d~c b~t khi sa dl.1 Kiem tra xac nh~n cac v~t Ii~u (JLf9C Can sap xep co tr~t khac nhau.lng (Je che tao cac bQ pMn til cac v~t Ii~u a trong kho (Je tranh nham lan. nUt. cac 10 khoan va yeu cau chat IlIQng 10 cling nhll chat IlIQng ella be m~t gia cong cac tam.1.lOi sa dl.2.1. Khi co thay d6i so vOi thiet ke va quy trinh c6ng ng~ van ban va phai Iw van ban do vao trong hiS sa xuat xllOng. thi phai (JLf9Cthea thu~n gifra cac ben b~ng 7.2.l khac co the dung phllang phap ren. 6.7.1 va 6. che t\'o dllqC I.

d) Trinh nr han cac dllong han. phong chay chira chay.2. xay dl/ng dam bao cac tieu chuan v~ sinh cong nghi~p.2 Van de nhi~t luy~n cac moi han. e) Cac yeu cau va chat 11Ic. Khi uon ong can dam bao tr] so dung sai cho phep ve d9 mao dllong thanh ong. day han.5 Tren mai nha d~t noi hoi phai ma cac ctta thOng hoi vdi di~n tfch khong nhe hen 10 % t6ng di~n tich nen nha d~t nOi hoi va cac ctta thoat hoi nlldc khi su co. chat 11IQnggia cong map vat va yeu cau ve Ic~pghep de han. cac lieu chuan ky thuat co lien quan va cac quy dinh trong lieu chuan nay. 8. phllong phap han va thtt d~c tfnh cong ngh~ han.3 Van de nghi~m thu.2. Neu tllong ngan co ctta thi nha d~t noi hoi. c) Cac nhan hi~u que han. 8. cOng nhu bo trf cac lap han.6 Qua trinh gia cong che tao cac ong bang thep hay stt dl:Jng cac loai ong da can s~n can chu sau: y nhll 7. Tn/ong hop can thiet phai dung cac phllong phap kiem tra khong pha huy de kiem tra chat 11IQng kim loal tnroc khi gia cong cac 10 hay uon ong.5 Ong gop va cac b¢ phan chiu ap hrc tllong nr Can kiem tra be mat nqoal va d~c bi~t ben trong ong gop.1.2 Nha d~t noi hoi phai dllQc thiet ke. tnr nhling noi hoi dllQc quy dinh trong 8.7 cua tieu chuan nay.sng mOi han. 8.1. thtt nghi~m va lieu chuan danh gia chat 11IQngthiet b]. 8. 32 .1. vi~c dot nong khi gia cong cOng nhu danh gia chat 11IQngsau khi nhi~t luy~n.2.1. Khi nha d~t noi hoi narn sat xlIang may thi phai co tllong g~ch nqan each. 7.TCVN 7704 : 2007 7. dllong han trong m9t tiet di~n.1 Nha d~t noi hoi phal each xa nha a va nha h9i hop dong nglloi ft nhat 10m.6.1 Yeu c~u ve nha d. DlIQc phep d~t nOi hoi ngoai troi neu noi hoi dllQc thiet ke. b9 phan sau khi gia cong va che tao xong. Trllong hop khong co dieu ki~n tr6 ctta thi phal bo trf cac quat thOng gio bao dam nhiet d9 a cho cong nhan dot 10 khong qua 40 "C. cac chi tiet sau khi gia cong xong.1.4 Khong diroc lam tran va bo trf cac phong lam vi~c a phfa tren cong trinh noi hoi.t noi hdi 8. 7. kfnh va d9 lam meng chieu day 7.3 Noi hoi co djnh phai d~t trong nha rieng.1. Clla phai rna ve phfa 8. b) Yeu cau ve tay nghe cua tho han.2.2.6.1 Doi vdi cong tac han a) Gia cong vat map.6. che tao phu hop vai diau ki~n thirc te do.

6.> ph~n co khi slla chua noi hol a trong nha d~t noi hai vai dieu ki~n phai co binh thuang cho cOng nhan.6 DU<. tuang cao it nhat 2 m va day 8..1.1 Noi hol tnrc Il/U co cOng suat hai djnh mCtc duai 2 tan/h.1.1 Nha d~t noi hoi phai du anh sang ve ban ngay cOng nhir ban dem NhGttg cho do dieu ki~n ky thuat khOng the! truro hi~n chieu sang nr nhien thi thirc hi~n chieu sang nhan tao. ap suat lam vi~c Ian nhat khOng qua 0. thiet bi khac trong nha noi hoi neu vi~c do khOng quan h~ true tiep den v~n hBnh va siia chua noi hai.1nglla ra vao nha d~ t noi hol quy dinh nhir sau: c . duai tang ham nha a va cac nha co tfnh chat cOng ce.100) V < 100.1c tao ho trong nha d~t noi hoi. KhOng dU<.> bao hoa ling vai ap suat lam vi~c.>ngkhOng dU<. Cac clla phal bo tri theo phuang huang khac nhau va phai ma ra phia ngoai.>ng khac nhGttg noi hol co cOng suat hol khOng qua 100 kg/h. NhGttg clla thOng vai buong phuc vu va xuang may phai co 10 xo tI! dong va Clla phai ma vao phia trong nha d~t noi hol.Ji cho vi~c v~n han h noi hoi.6.1cd~t ben trong xuang may nhGttg noi hai co thOng so sau: 8.4 MPa vai dieu ki~n phai co tuang ngan each an toano 8.Jng tai nhi~t. m3 Cac noi hai noi trong dieu nay phai dU<. be.1c thap han m~t nen xung quanh.1. 8.> noi.7 DU<. cum chi tiet cua mt.1.2.1.l noi hai.Khi di~n tlch nen nha den 200 m2 phai co 1 clla klch thuOc 2 m x 2 m va 1 clla hep han cho moi tang.10 Nen nha d~t noi hai a cho cOng nhan lam vi~c khOng dU<. Cho phep d~t trong nha noi hol nhGttg de.2 Yeu c'u va chieu sang 8. Trong cac truang hop d~c bi~t do yeu cau can d~t cac thiet b] nghien.1cphep lap d~t tren tang. may bam..1. V la th~ tich toan be.1c khoa hoac cai then clla.TCVN 7704 : 2007 8.2 Cac noi hai thoa man chi so: trong do : la nhi~t de.1.>ngco hai nuac. Trong Iuc noi hol dang hoat de.> phan khac bang 45 cm. 8.1C duy~t.8 KhOng lam vi~c va d~t nhGttg may moe. sinh hoat cho nhGttg nguai phuc vl. .9 Cho phep bo trt cac buong phuc vu. co th~ cho phep tao ho nhl/ng phai theo thiet ke da du<. 8. may n6 hoac may diesel dl! phOng vai dieu ki~n k hOng gay tra ngt.1c nglm vai cac be.11 So IU<. 33 . tuang nglm bao dam dieu ki~n lam vi~c 8. 8. DC hoi (t .1.Khi di~n tlch nen nha tren 200 m2 phai co it nhat 2 Clla vai klch thuac toi thi~u 2 m x 2 m cho moi tang.

2.2. d) Cac trllong hop khac khoang each nay khong dll<.2 Phai bo trf h~ thong chieu sang dl! phonq cho nhiing vi trf sau 8.2. 8. quat kh6i 8.2.lCqua O.2.6 Buong d~t cac b~ crura nhien Ii~u long va thiet bi khlt khf 8.1 DQ cao hI san lam vi~c den map dllai cua clta cho than cac noi hoi dot thu cong khong dll<.5 Buong d~t quat gi6.TCVN 7704 : 2007 Tleu chuan ve chieu sang khong dll<.7m.2.2. cac noi hol c6 buong dot than co khf h6a.lc nho han 3 m.3. 8.J the sau: . thiet b] di~n phai dam bao an toan theo cac tieu chuan ky thuat an toan ve di~n hi~n hanh.2.5 m va khong can tra cho vi~c thao tao.2. 8.Doi vai noi hai dot nhien li~u ran bang phllang phap thu cong c6 chieu dai thao tac khOng qua 1 m.9 Buong d~t bam 8.3. a mat tnroc cua noi hoi dll<.1 Tu hoac trung tam dieu khi~n 8. van hanh noi 34 .3 Thiet b] chieu sang chfnh va dl! phonq.3 D~t thiet b] do Illong.8 Cac san va cau thang 8. 7 D~t thiet b] Xlt Iy mroc. c) Doi vai cac noi hoi c6 cong suat hoi khong Ian han 2 t/h.lCthap hem tieu chuan hi~n hanh ve chieu sang nol lam vi~c va cac cong trinh cong nghi~p.2.2.2.2 hai.lC phep lap d~t cac thiet bi phu tro va bang dieu khi~n vai dieu ki~n chieu rQng loi di liili giiia chunq khOng nho han 1.2.Doi voi noi hol khong can phai thao tac buong dot tlt m~t trllac.2. cap nllac 8.2 M~t trll(k va loi di giiia cac noi hoi. do mltc nllac 8.4 Buong thai tro XI 8.2.2. Khoang each tlt mat tnroc noi hai den phan nho ra cua buong dot noi hoi d~t doi di~n khOng dll<. phfa sau va phfa tren noi hai 8.3 Vi trl noi hoi 8.2.lc nho han tr] so sau day: a) 1 m doi vai b) 2 m doi vai cac noi hol dung nhien Ii~u long va khf.2. khoang each nay c6 th~ cho phep dllai 2 m trong cac trllong hop Cl.2.2. .

TCVN 7704 : 2007 8.3.3 Doi vai cac noi hoi can thao tac
nhe han: a) 1,5 m doi vai noi hoi co cong suat hoi den 4 tan/h; b) 2,0 m doi vai noi hoi co cong suat hoi tren 4 tan/h.

a hai ben stJi1n(trang than, th6i bui, v~ sinh mLlang khoi, bao hOi,

ong gop ... ) thl kholmg each nay phai dll rt?ng, khOng gay tra ng~i cho vi~ thao tac va khong cho phep

8.3." DOi vai cac n6i hoi khOng can phai thao tac a hai ben SlIi:Jn thl chi8u r9ng cac loi qua I~i giUa
"

,

cae n&

hOivOinhau hay giila noi hoi vOitllOng oua nha d~t n6i hai phai khoog nhe han 1 m. Chieu r¢ng loi qua I~i giiia cac phan nhOra rieng bi~t cua b¢ ph~n dLlgc bao on, hoac giila cac ph'n nhO nay vai phan nho cua nhi! d~t noi hoi (gia da, c¢t chong, thang, san ... ) phai khOng nhe han 0,7 m. TrtJi1nghop khOng bo trl loi di I~i den bao hol, b¢ ham mJac, thi chieu cao tll chUng tai b¢ pMn thap nhlt clla mal phla tren khOng dLlQC nhe hem0,7 m.

8.4

Yiu ciu va san thao tic va ciu thang

8.4.1 Trong nhi! d~t noi hoi phai lam nhiing cau thang va san thao tac co djnh co tay vin va Ian can
viing chac b~mgv~t Ii~u khOng chay. Lan can cao khOng dLlOi0,8 m, phia dLlOiIan can la thanh kln cao ft nhat 100 mm. Cac san va cau thang qua lai phai co Ian can hai cau thang d(flt hai dau san.

a

a ca hai ben. San co chieu dai Ian han 5 m phai co It nhat

8.4.2 Cam lam san va b~c cau thang bang m¢t thanh kim loai trim nh~n hoac tam kim lo~i m~t nh~n. 8.4.3 Cac klch tht..tCJc COban cua thang nhir sau: 8.4.3.1 Chieu r¢ng cua cau thang khOng nhe han 600 mm; 8.4.3.2 Chieu cao giiia hai bac khong Ian han 200 mm; 8.4.3.3 Chieu r¢ng cua moi b~c khOng nhe han 80 mm.
Cau thang co chieu cao Ian phai lam san nghi. Khoang each giila cac san nghi khong Ian han 4 m. Cau thang cao han 1,5 m phai co d¢ doc khOng qua 50°C.

8.4.4 Chieu r¢ng cua san thao tao cac thiet bi phu tro, do kiem khong dLlgc nhe han 800 mm; chieu r¢ng
cua cac san

a cac cho khac khong dLlgc nhe han 600 mm.

Tren mat san hoac cac b~c thang phai co khoang trong cao It nhat 2 m.

8.4.5 Khoang each theo chieu th~ng dUng tlt san thao tac den muc trung binh cua thiet bi do mltc mmc
khOng dLlgc nhe han 1 m va khong Ian han 1,5 m.

35

TCVN 7704 : 2007

8.5 H, thong cap nhien Ii,u • thai tro XI 8.5.1 Noi hdi co cong suat tlt 4 tan/h tra IEmsli dl,mg nhi€m Ii~u ran (tnr cui) phai co giai hoa vi~c ~p
nhien Ii~u va thai tro xi. Khi 11Ic;1ng XI thai ra Ian hon 150 kg/h tra len doi vai m¢t noi hoi thi cling phai co giai hoa kMu thai tro tro
XI, cho du cong suat noi hdi dllai 4 tan/h.

8.5.2
xa tro

Khi thai

XI thu cong,

cac pheu

XI

phai dllc;1C trang b] thiet bj phun tllai nllOc. Tnrang hc;1P tlJC1i nt/Oc

trtiC tiep vao trong xe goong thi phra dllai pheu phai co buong dllc;1cngan each de d~t xe goong tnmc khi

xl, Buong phai co Clra dong kin va co 10quan sat, h~ thong thong gio va chieu sang. Tren diem cao

nhat cua xe goong phai co khoang trong khOng nho hon 0,5 m, chieu r¢ng cua buong (tinh tlt diem nho ra n)ng nhat cua xe goong) khong nho hen 0,7 m. Cac klch thllac nay dll<;1C quy djnh doi vai toan b¢ dO/[in dllang dlch chuyen cua xe goong. Vi~c dieu khien tam chan cua pheu XI va thiet b] tllai nllac phai dll<;1c tien hanh nr phia ben ngoai buong.

8.5.3 £)oi vai cac noi hoi sli dl,mg than bun hoac go vun, rnun cira, dam bao, trau ... phai trang bj pheu
nap thu cong co nap d~y va day co the dong rna bang tay.

8.5.4 Cac be va thunq chua nhien Ii~u long hay khi phai de nqoal nha noi hoi. Tnrang h<;1p ~c bi~t, cho d
phep d~t thung, be chua khong qua 0,5 tan nhien Ii~u long hay khi hoa long trong nha noi hol,

Kho chua nhien Ii~u long phai co tllang ngan, tran lam bang v~t Ii~u khong chay va co clia rieng di ra nqoal, Noi d~t cac be va thlmg phai dll<;1c thOng gio ra khf quyen; ngoai ra cac be phai co thiet bj khong che fran dau, ong dan dau fran phai luon ra phla ngoai buong.

8.5.5 Cac ong dan nhien Ii~u long hoac khi phai bo tri thuan ti~n va an toan cho vi~c sli dl,mg. Tren dl/img
ong dan phai lap d~t cac van khoa de nglJng cap nhien li~u khi co sir co hoac chay,

8.5.6 Cam d~t cac thunq, be chua nhien li~u long hoac k hi phia tren noi hol.
Cac thung, be chua phai co cac thiet bj bao rmrc moi chat chua ben trong. Cam dung ong bang thUy tinh de do mire nhien li~u long trong be va thung.

8.5.7 Phal co cac phlldng ti~n phOng chong chay, no phu hop vai cac tieu chuan phOng chong chay
hi~n hanh.

8.5.8 Phai dam bao cac tieu chuan va v~ sinh moi trllang hi~n hanh doi vai cac noi hoi dll<;1C d~t a lap
khu vl!c dong dim cir.

8.6 Lip d,t, Slra chua noi hoi 8.6.1 Ngllai lap d~t hoac slia chiia noi hol phai I~p quy trinh cong ngh~ lap d~t va slia chiia noi hoi. Quy
trinh phai tuan thu dung nhiing quy djnh cua nha che tao.

36

TCVN 7704 : 2117
8.6.2 MQi

51! thay doi ve ket cau noi hoi va cac bQ phan chiu ap II!C cua noi hoi can phai dllQC stI thOa

thuan cua nha che tao, Khi khoog co dieu kit}n thoa thuan nay thi phai dllQC co quan dang ki&m thuan, cac thoa thu~n noi tren deu phai th~ hit}n bang van ban. 8.6.3

thOa

Quy trinh cong nght} lap d~t phai dllc;1CI~p dl,fa vao ban thiet ke lap d~t da dllQC thoa thu~n cUs

cac ben lien quan va phai co cac ne;>i dung sau:
8.6.3.1 Kiem tra va danh gia chat IlIQng cac v~t I~u,

bQ p~n

k~ ca cac phu k~n nhll van, te, cut ...

dua

vaafilp' •.
8.6.3.2 Cong nght} gia cong v~t lit}u, be;> ph~n cOng nhll chat 11I<;1ng cong va phllang gia phap danh gia

chat 11IQng gia cong trong lap d~t. 8.6.3.3 8.6.3.4 8.6.3.5 Cong tac han cac moi noi trong lap d~t. Dung sai trong lap d~t cac be;> phan. Van de nhit}t luy~n cac moi han, cac chi tiet gia cong khi lap d~t, cOng nhir danh gia chat IlIQng

sau khi nhi~t luy~n. 8.6.3.6 Van de nghi~m thu, thl'r nghi~m va tieu chuan danh gia chat 11IQngbe;> ph~n va toan bQ noi hoi

sau khi lap d~t. Cac ket qua nghi~m thu, thl'r nghi~m sau khi lap d~t phai dllQC IlIU gilt trong ho so lap d~t. 8.6.4 Khi lap d~t cac bao hoi, bao nllCJc,ong gOp, h~ thOng ong, be;> qua nh~t,

bQ ham nllCJc... phai dam bao

cho cac be;> ph~n kim IOC[li dot nong dllQc gian bi

nO

nhi~t me;>t each tl! do. d~ tinh toan each bu tnr gian no khi

Trong Bang 2 giai thi~u de;> gian no cua ong thep ferit va austenit thiet ke lap d~t noi hoi.

37

15 den 500 15 den 490 --.7 18.7661 0.8549 0.-•.6632 -.7314 0.6 19.. noi hoi phai dl1c.8013 0.8369 0...-----.7837 15 den 510 15 den 520 15 den 530 15 den 575 15 den 580 15 den 585 15 den 590 0..1c iEim dlnh va dang ky tnroc khi k 8.5642 0.8102 0.2491 --.. Thep austenit 0.---- ---------. -..------ 0. * K-1 20 ..1289 0.. Thep Ferit 99 15 den 120 0..8459 0.- --.8639 15 den 555 15 den 560 15 den 565 15 den 570 0.7 Yeu cau vi! sa dunq..8191 15 den 600 2.-.7142 0.4232 0.-----...6801 0.1680 15 den 180 15 den 210 15 den 240 .1 x 10-6 17.7925 0..--. 0.4692 0.-.. nhitt........---.2 18.... -.- --..3342 ---.8730 H+ so giln 15.-----.6971 0. % 15 den 390 15 den 420 0. ------...6 X nc.8280 0.5 Sau khi lap d~t xong.....2 X X X X 10-6 10-6 10-6 10-6 8.----------- 0.6.. Slr dl:lng 38 .7487 0..-.------.3782 0..6 16..TCVN 7704 : 2007 Bang 2 1..2912 15 den 270 15 den 300 15 den 330 15 den 360 15 den 540 0.------------. 10-6 X 10-6 17..5141 0.6132 0.--.." giln nc.100 200 300 400 500 600 700 • Cac gia tr] trung binh..

6.1C. cOng nhll ky thuat an toan va thllang xuybn c10n dOCki~m tra vi~ thuc hi~n nQi quy.1C quan co co tham quyen ki~m dinh va dAng kY.7. 8.7. dAng ky noi hoi. 8.6 Phai I~p Wc dinh chi v~n hanh noi hoi trong cac trllang hep sau day: 8.1C trf lao d(>ng nii true tiep dot noi hoi thu congo bo 8.2 Nhiing noi hoi sau khi cai tao (hoan cal).7.6. cap KhOng dll<.1C chUng chi du ti~u chuan v~n hanh noi hoi. trllcc khi dlla vSo sa dl)ng cOng phai dll<. 8.8 Cac bQ phan chu yeu cua noi hoi nhu bao hOi. lap d~t 0 vi trf mai hoac doi chu so hiiu.ong laa.4 Chu sO hiiu noi hoi phai don dOCngllOi sa dl)ng noi hoi ban hanh nQi quy.7. boi thllOng thi~t hal do sl! co noi hoi hoac tai nan lao dQng do noi hoi gay ra.TCVN 7704 : 2007 8. 8.9 Cam chen ham hoac moe them v~t n~ng vao cac van an toan khi noi hoi dang hoat dQng.7. 8.7.7.7.2 Can nllcc nghi~m tr9ng.6.1c ki~m djnh va dAng ky I~i. bQ ham m/cc tn/cc khi dlla vao v~n hanh phai dll<. quy trinh v~n hanh. da qua dao tao va dll<.6.7. 8.6. 8. mat sang.4 Ml!c nuoc trong noi giam nhanh mac dau born van cung cap nllac.lva an toan thiet b]. Cac tinh huong xay ra noi tren va thu nr ngllng noi hoi khi xay ra sl! co phai dll<.1 Tat ca cac noi hoi.7 Tat ca cac ong thUy hoac cac van an toan khOng hoat dQng dll<. 8. giam soc hut. du sec kh6e.5 Cac born cung cap nllcc b] hong rna khOng co kha nang saa chiia kip thai. phong va chay nllcc 0 cac moi nOi.7. b6 trf cong nhan v~n hanh dam bao cac y~u C8Uky thu~t. 8.1c neu r6 trong quy trinh xa Iy su co cua don vi.7.7.5 Vi~c v~n hanh noi hoi chi dll<. 8. 8. bQ qua nhi~t. quy trinh nay. 8..7 Trong nha d~t noi hOiphai co dong ho va phllong ti~n thOngtin Ii~n lac giiia can bQcong nhan quan IY v~n hanh noi hoi va ngllai sa dl. ngl/ng quat gio va tAng cllang cung cap nllac cho noi.3 NlIcc day qua rmrc co nguy co pha huy thiet bi sa dl)ng hoi va noi hoi.1 Ap suat trong noi tAng qua mire cho phep va van tiep tuc tAng mac du da cham dUt cung cip nhien Ii~u.7. 39 .1c giao cho nhiing ngllai tlt 18 tuoi tro I~n.9 khi hu hong cac bQ phan khac cua noi hoi co th~ gay nguy hi~m cho cong nhan phuc Vl.lng noi hoi cOng nhll vci cac hQti~u thl) hoi. ong gop. ong 10.8 Cho phep d~ noi hoi hoat dQng khong can co ngllai theo d6i phuc vu thllOng xuyen neu noi hoi dllQc trang bi h~ thong nr dQng. 8. bi nUt.7.3 Chu so hiiu noi hoi phai chiu trach nhi~m phap Iy trong vi~c sa dl)ng cong trinh noi hoi nhtr.7.6. h~ thong tfn hi~u va bao v~ dam bao su lam vi~c tin c~y va an toano 8.7.6..6.7. bao nllac.

Cho phep sl't dunq mol phltdng phap xli Iy dam bao cac yeu cau ky thuat dltQc quy dinh trong tleu chuAn nay.6 Den di~n dung de lam vi~c trong noi hoi va cac dllang kh6i phai la den c6 di~n ap khong qua12 v. khong cho kh6i tetcac noi hoi dang v~n hanh IQtvao.8.8. 9. .3 Trlloc khi tien hanh cac cong vi~c slla chfta ben trong bao hoi. h~ thong ong tuan hoan. 9 Yeu eau va ehi'dQ nUde cap. nllac cap.8.TCVN 7704 : 2007 8. hoac cllong b(fc c6 cong suat tll 1 tanth tra ·Ien.1 Che de?ruroc phai dam baa cho noi hoi va h~ thong cap nllClc heat dQng khong b] sir co do cau can. Trllang hop nay bQ phan chuyen dQng cua van phsi rna cac van cal chi dllQc phep thuc hi~n theo phieu thao sa dl:lng noi hoi kyo 8. chieu day lap cau can tal cac be mat tiep nhi~t c6 cLJang de?tiep nhiet Ian khonq dllQc Ian han 1 mm a thai diem ngCtngnoi hoi de tien hanh v~ sinh. Khi slta chfla thay the hay gia cong co lien quan denc8c ~ ~n phan vi~c dhju saa chira phai theo dung cac quy dinh ve che tao va lap d~t.3 Doi voi cac noi hci c6 cong suat dLJoi1tth. bich kin.2. sa thoa thuan vai ngllai Slt dvng va nol kiem dinh noi hoi do khi vi~c slta chira co lien quan den cac bQ phan cblu ap h!e cua noi hoi dan den phai tien 8. hoi co dau chung duang ong dan (hoi.. 40 .8. tuan hoan c6 co tro Ivc. .2 Cac loal noi hoi sau day phai dllQC trang bj xtr Iy ruroc.1 Noi hoi tnrc hru khong giai han cong suat. nUde d ben trong noi hdi 9. kh6a I~i.1 Ngllai slta chfla phai I~p quy trinh slta chfta tren co hanh kiem dinh bat thuang. ap life eDa n6i hoi thl nQi dung cac 8. .4 Chieu day cua cac nut bit. Viec chui VaGnoi hoi hoa c a gilta hai van c6 ong xs ra tac do nguai khi quyen vai dltang kinh trong khong nho 32 mm. Trong trllang hop nay tam gioang d~m (neu c6) khong can phai c6 dau tho. chia kh6a do ngllai Slt dvng noi hoi gili.8 T6 chirc Slta chCra noi hcsi 8. bun va gay an man kim loai. ) vai cac noi hdi khac dang hoat dQng phai tien hanh cac bi~n phap ngat ho~c each Iy cac moi chat dan tOi vi tri d6 bang van kh6a hoac nut bit.8. 9. dllang khoi.2 N¢i dung cua quy trinh phai dua tren phuong an hoac de xuat cua nguai Slt dl)ng theo dung quy dinh cua nha che tao. 9. • • Cho phep each Iy cec noi hoi c6 ap sust lam vi~c tren 4 MPa bang hai van. 9.8. 8. h¢p Ilia hoac ong gop cua no. .2 Noi hdi tuan hoan tv nhien.5 Chi cho phep lam vi~c trong dllang kh6i sau khi da thong gi6 dam bao an toan va bao v~ chac chan. xa. 8.2. bich kfn de each Iy phai dllQc tfnh toan tren co co dau tho de sa tfnh sue ben va phsi de nhan biet.

Trong cac quy trinh can quy dinh ro: 9.5.. v~n hanh h.5 Bieu phap phan ttch hoa nghi~m..!9/kg.. 41 . hoi 9. dllOng dan cua th~t bi ngllng tv...---_. _._--_ ." li. -_.i "hi._ __ 20 _ _ . trong qua trinh hoat c!~ng v* ngllng lam vi~c. nt. 9. Trang thai gian v~ n hanh binh thllang. thong xli Iy va cac quy trlnh lien quan. t1l1QC nau trong Bang 9...._ ..5.._. nglll1g de phAn tfch.. tfn hi~u..._. 9..trong ---suot _khong_-_ nho __hon. do kiem. va nllce ngllng._--.._ _ . dlliJng dan tOi be nLlCJccap phai lAp hai van khOa. lien t1JC. Bang 3 Cac chi tieu ? Lo.5.u .. _ 100 100 _------ 50 £>oi vai noi hoi khong co bQ ham nllaC hoac co bQ ham nllac bang gang thi ham 11IQngoxy hoa tan cho phep den 100 f..5.8 Trinh nr thao tac h~ thong khlt khi. 9.6 Chi tieu chat 11IQngnU'CJc ap cho nOi hoi khong allQC v~ c qua tri so trong cac bang dU'ai c!ay 9.3 So do cac diem lay mau nllCJc...5 Ngllai sa dl:Jng noi hoi phai ban hanh cac quy trlnh xli Iy nllCJc. tt! dOng...TCVN 1704 : -7 9..ikhac _ _ Long.. ntt&: do va phllong 9.6.5.. va 9.__ __ _ _ _ -.4 90i vOi cac noi hoi dllQC trang bi h~ thong xLI Iy nllCJc.....6 Chi dan t6m tat h~ thong dieu khien.hoi. J-lg/kg _ _ .- _ __ __ _._ .2 Cac thiet bi va thOng so ky thu~t co ban c6lien quan tm h~ thong Xlt Iy nllac va tieu thu nlloc c'p. h~ thong xa dinh kY. 9.--_ ----_ --_. kiem tra cac thiet bi tn.__ £>9--_.tac cap.._ .---Ham 111Qngoxy hoa tan (doi vai noi co eong suat tlt 2 tlh tra len).•.1 Trach nhi~m cu the cua nhiing ngtlOi dllQC giao nhitm v u thl/e hi~n.--------..v~n hanh va ngltng noi hoi.1 chi tieu chat ILlQng nllOc cap yeu cau cho cac noi hoi ong 166ng Ilia.. van kiem tra phsi Mai IAn mao b6 sung ntltlc chtta xli Iy coo noi hoi can ghi ro V80 56 xli Iy nllCJch~c ~t ky v~n hanh ve 56 11IQng chat ILlQngnllCc b6 sung.ICJc khi alia vao hoat d(lng. - --. 9._-----------------_ _-_ ..Iidy"g Caclo.khi ._ .. van kh6a phai dong va dlfQC ~p chi.7 Trinh nr thao tac.. nllac nOi..6.. Gilla hai van kh6a phai lap van kiim tra.5.-_ __ £>9 eCtng_-_ -_ phan... Iy vao noi Trang trllOng hop thiet ke c6 tfnh den cap b6 sung nU'lJechua Xlt Iy cho noi hoi khi h~ thong xtt Iy ntJ{Jc c6 SI! co thi tren cac dllOng dan nllCJcchua xli Iy nOi vai dllang dan nlloe da xtt Iy. toan J-lgdl/kg .9 Cac hll hong thllang g~p va phLlong phap khac phuc.__ _ _ _ em .5...1._ .5. 9.•. .4 chi tieu chat 11IQngnllOc bo sung. 9..5.._ 30 -_. __ -•. ch' dQ Xlt Iy nllac.. 40 _ ..---_ -.khOng cho phep b6 sung nlloc chua t1l1QC XU' hoi. .

. 8._ .....-------- _.Jp ch~t d6ng.. .. khong nho han. ham l119ngoxy hca tan cho den 100 Ilglkg vai nhien Ii+u bft kyo phep *** Trong m¢t 9.........•.... .-...._ .•. *. _ __ . _.-....._-_.--.4 - cu.. 30 nr 2 tlh tra len)**.... ..._--------5 3 3 0..•....... cO thtf h~ thap tri sO pH den 7. _ •.. ~gdllkg Tri ._....5*** .- ._-_ ...'prieng bi..... _ •.._--..........-----------f----....... khi... .........6.......••. _ _ _ 10* 15 __ - DQ cling toan phsn.--'-. nOi lies'..---. "n 2.....-.•.JC neu trong Bang 5. Dung cho noi h<1ikh6ng co b¢ hAm nlf{sc h~c cO b¢ hAm nlf{sc bang gang.. ~g/kg khOng quy t1!nh .5 Ham IlIQng cac san phgm c6 ngu6n g6c dau hia.._ _ .... cm .... ------...~* c6 cOng su~t ..•. ~g/kg .0.. ...~~ .10* Ham IlIQng cac h<.9 "n1.. -----. ...t... MP. ""'-"---'--"-'''''-''-''''''-- .. chi tieu ch~t IlIQng m/Oc c~p yeu cSu cho n6i hOi tuan hoan til nhien c6 ap su~t tren 4 MPa dllC..-..... DQ trong suot. ~gc!IIkg 15* 20 40 Ham IlIQng cac h<... ---- -]..•..TCVN n04 : 2007 9. mg/kg CHUTHiCH * Tr] s6 trim dung cho noi h<1i a dl:lng nhien li+u long.. 42 ......100 khOng quy djnh Ham Ill(... __ - khOng quy djnh _ . .Jp chft sat... 50 .... •.3 sO tnJCJng h<._..0 _ __ _ 10 •......-..... _ ...•. den 4. 'J' ~~~ 50 khOng quy t1!nh - .........-....•. so pH a 25 DC*** __ __ ..6... _ 200 _....-..........---..4 -.-....• _ 100 _-_ __ .•. ...---'---'-..-...----_ ....5 + 10.•........2 chi tieu ch~t IlIQng nu& ~p trong Bang 4... qui djnh cho 10 hai ~n boan til nhilm c6 ap suAt ~n 4 MPa dUQC n6u Bing 4 Cae chi tieu Ap suft lim vitc den 0._..- .~:... __ __ - _ __ 30 30* _ •.. ..._.. __ _ __ _... tri s s6 dllai dung cho cac lo~i nhien li+u khac.. _. __ ••.Jng oxy hoa tan·(~6i··~~i·~~·~~···········.•..........

. -_-_..v.TCVN 7704 : ~OO7 Bang 5· Chat hl9ng nLldc cap IT 1 T6ng Chi tleu ham Ilt<.-----. phU'O'ng phap dung hoa chat xli Iy nuoc nOi hoi.-..1ng nLlCJcnOi hoi (nucc trong nOi hoi) cua cac loai noi hoi tuan hoan tt._ .. v.mg nutJc ngltng kh6ng co sat va mu6i vCJicac ty I~ nltCJcngltng 100 % va 30 .. s 30 $10 20 .. __ ... mglkg 2 Dc? cling toan phan.006 % chi tieu T6ng ham Iltc.1 800 $15 <7 vet 9..Jng cation clla cac mu6i Ap suat t(P4 An 10MPa s Ap suit> 10MPa Ghi chu s 50 5 3 hoa tan quy d6i va cation natri..JngnltCJc cap cho noi hoi tnrc luu a tat ca cac ap suat.. 43 . Dc? _'" cling toan phan.50 % dltQC neu trong Bang 6 Bang 6 • Chat ILl9ng ".. phuO'ng phap to chirc bOc hoi."....3 AXiisilictinhd~iv~siO~2::- ~9Jkg. Ilgdl/kg 11 Natri sulfit._. -_ .c lam cac mu6i hoa -_. khi noi hoi sa dl. _ . _ .6..-----.mg cation cua tan quy d6i va Na.7 chi tieu chat ILlc.. _ .". Ilgdl/kg $ 0. -. - Khi sii d\lng 100 % ".e cap cho noi hoi trlfC luu TT G tat ca eae ap suat Khi sii d\lng 30 % • 50% nude ngung vdi vitc 19t nWc mat dttdi 0._.1 ±O.. do nha che tao nOi hoi quy djnh... mg/kg 9. mg/kg .4 chi tieu chat Ilt<.~----.t nhien hay cLlong btrc. _---_ . tuy theo ket cflu nOi hoi.60 9._--_. _.

1 Khi che tao moi noi hoi hay noi dun m/Oc nong deu phai qua giam sat trong qua trinh c he tao cho den khi xuat xllong de dam bao rAng cac vilitt Ii~u dung cho cac bQ ph~n. b) c) d) Vi~c sap xep va bao quan trong kho tn.rOc khi dira v~t Ii~u ra gia cong. nhung d~c bi~t phai tien hanh a) 0 cac giai doan sau: Khi nhilitn cac tam ve can so sanh nhan hi~u kim loai voi ho sa v~t tll. thep hlnh. kiem tra sieu am.. cOng nhu cac kich thtlOc cua chung so voi yeu cau trong quy trinh che tao: b) c) Tlnh tr<. Khi cac tam than va day noi hai da dll<. c8U thi mOi 10.1. e) Xem xet vi~c gia cong cac mau de thi nghi~m co tinh. kiem tra. Trllong h<.1ng v~t Ii~u nhir.1ctao hinh de dlla ga lap va khi gel!lap hoac han dinh xong. b) Cac v~t Ii~u va chat 11I<..1ng vao de che tao cac b¢ phan: dua c) Cac qua trinh gia cong che tao: d) Cac cong vi~c kiem tra trong che tao va kiem tra Ian cuoi cung (xuat xllOng). vi~c d~t cac mau thlt cua cac moi han.TCVN 7704 : 2007 10 Giam sat chi' ~o va thlt nghi+m 10. cbup tla xuyen qua moi han. cac thanh phan hoa hQC va co tfnh. vit}c che tao va cac phllOng phap thlt phu h<.. ban va va vi~c lilitp ho sa xuat xtlOng.o 10. Tien hanh do chieu day de so sanh dung sai va xem xet be mat kim 101. phan tich thanh phan hoa hoc. v~t Ii~u han .1.1p cac quy djnh trong tieu chu§n nay.. voi 10.1ng loai thi co the yeu kim c8U nha che tao ti~n hanh kiem tra bang cac phllang phap kiem tra thich hop nhir phan tfch quang ph5. e) Cac tal li~u.4 Vi~c giam sat kiem tra trong che tao co the tien hanh thllong xuyen.1p khi co nghi ngo ve nhan hi~u hoac chat 11I<. bat dau han moi han va ket thuc moi han. 0 trong kho. cung nhir vi~c sap xep de tranh nham Ian. thep thanh..2 Cong vi+c giam sattrong che~o g6m: a) Trinh d¢ va nang hfC cua d¢i ngO nhan vien. Trang giai doan han: kiem tra vilitt Ii~u him. thep ong..1 Giam sat che t.1. 44 .)i.)t yeu dlla v~t li~u do vao gia cong che tao.. thi nghi~m co tfnh . tien hanh thi nghi~m d(lc tinh cong ngh~ que han. cua Vi~c bao quan v~t Ii~u mac d¢ gi mon.lng ky thu~t va chat 11I<.. a) Nhan hi~u cua cac loai vilitt Ii~u: thep tam. phan lop . lien tuc. Khi cac ket qua kiem tra neu tren dl. kiem tra kich thlloc hinh hoc moi him. cong nhan tham gia vao oong vi~c che tao. ran. cung nhu cac ket qua sieu am.

10. cua be m~t h) Xem xet cong vi~c nhi~t luy~n cac moi han.6 Phai tien hanh ki~m tra bang sieu am hay chup cac tia xuyen qua 100% cac moi han giap map.7 Doi vai cac moi han goc hay chii T cua cac day boac cac ong vao bao hol.lOcva cac bQ ph~n hinh tn.5 Vi~c him cac mau thii d~ tien hanh thf nghi~m co tfnh cac moi han than noi hOi.9 MPa. 10.l<. cac chung chi va I~p ho so xuat xlIOng. £>6'1 vai cac moi han cua h~ thong ong (trti ong gop) phai ki~m tra bang sieu am hay chup tia xuyen qua theo I~ sau: a) 25 % so II.1C thiithuy Il. 10. cac thanh ph~ng.I<. hay c) 100 % so II. cac bQ ph~n hinh trl. co nhieu bQ phan rieng bi~t va chi co th~ hoan chinh tron bQ t~i noi lap d~t thi phai thii thuy Il. chong map cua than noi hoi.2 Ap suat thii thuy II.TCVN 7704 : 2187 g) Khi cac 10 khoan da khoan xong xem xet kfch thl.2 Xac djnh ap suit thllthuy II/C sau khi chet"llo 10.0 MPa. bao nl. i) Ki~m tra kfch thuac cua noi hoi khi da che tao xong ki~m tra be mat ben trong va ben ngoal cling nhl.lOc. bao hoi.9 den 10.l<.2.1c ki~m tra bang sieu am thl tien hanh chl. bao nl.J'c ap suat thiet ke noi hoi va cac bQ phan lien quan. ky 18 hi~u 18 P cho tat ca cac loai noi hoi.1 Can cu de xac djnh ap suat thii thUy Il.0 MPa.l qua trinh thii thuy h/C.1ng chieu dai moi han doi vai vai cac noi hoi co ap suat ttl 3. tMn noi hoi.lac cac 10 khoan so vai bim ve.1.J'c sau khi hoan chinh tron bQ noi hoi. d 45 .J'c tltng bQ ph~n rieng bi~t tal nha che tao va phai cap chung chi cho tltng bQ pMn nAng bi~t do.Jpcac vi~c tia xuyen qua.lac khi xuat xl.8 Trl. tY Doi vai cac noi hoi lan. bi~u do nang.ong gOp. cOng nhir chat IlJQng 10 khoan. 10.1.1ng chieu dai moi han doi vai cac noi hoi co ap suat duai 3. bao nl.1. hay 10. bao hoi. I) T~p hop tal Ii~u ky thuat.I<. m~t sang khOng thl. hay b) 50 % so II.Jkhac theo quy djnh cua TCVN 6008 : 1995 ho~c theo quy trinh c6ng nght che tao khi quy trinh nay co quy djnh cao hon.J'C hi~n dl.lac.1ng chieu dai moi han doi vai cac noi hoi co ap suat tren 10.Jkhac va cac day.J'Coi vai noi hoi sau khi che tao xong tron bQtheo quy dinh trong Bang 8.long noi hoi phai dl.I<. 10.2. k) 80ng bi~n va ghi thOng so cua noi hoi. duy trl nhi~t dQva lam nguQimoi han.1.

..1ngbien d~ng.2 MPa nhLmg khOng nho han 1 MPa p> 0. MPa nhLmg khong nho han 0.5 p ItIC noi hel Ap suit thlr thuy ItIC.. MPa 1...5 10. Neu co hi~n tLfc... moi noi ren.. 10.1 Thlt btmg nlloc oa ollc. 10... 10.....3..Ap suit thlrthuy Ten be) phin B(> ham m/oc ngat ollc.3....4......5p 2... o~c bi~t khi nang tll' ap suat thiet ke den ap suat thlt...1Clang trong co nhi~t d(> dlloi 50 "C va khong thap han nhi~t 0(> moi tn. van.5 earn dung moi chat khi oe thlt thuy hlC cac noi nol.. MPa p p Ap suit thlr thuy ItIC.. g6 bua IEm thanh cac b(> phan hoac moi noi chi ollc..3 Khi thlt riEmg b(> ham m/oc va b(> qua nhi~t thi ap suat thlt thuy hlC quy dlnh trong Bang 9..t Ap suit thiet ke.5p 10.tang chung quanh qua 5 -c...1ng khi: a) KhOng co hi~n tllc..1ccoi la dat chat 11Ic....1 Thlt thuy Il!c ollc....... hat ruroc chay qua cac moi nuc..TCVN 7704 : 2007 Bang 8 .....3.....r tll' oe cac b(> phan co gian oeu. Bang 9 .... ItIC be) ham nllCk va be)qua nhi. MPa p s 0..1c thirc hi~n khi da ha ap v suat thlt xuong bang ap suat thiet ke... bich... c) KhOng co hi~n tllc...1C B(> qua nhi~t khong ngat p 1.1ng rnrt...>ng sironq tren cac moi han.. ran.2. 10.....>i i~c kiem tra....2 Thai gian duy tri ap suat thlt thuy hlc la 30 min.Op B(> ham nlloc 01lc..3 Vi~c t~ng hoac giam ap suat phai lam tt:.... ren noi voi phu ki~n rna ap suat thlt khong bi giam qua rin 3 % trong thai gian duy tri ap suat thlt (30 phut) thi cOng coi nhu dat yeu cau.4 M<... b) Khong co cac bui nlloc.1ng nlloc qua cac van.3.......1ngrln mo hoi..........1c ....... d) Khong co hi~n tllc.3 Trinh tv thLr thuy Ive sau ehe tao 10.. 10.Ap suit thlrthuy Ap suit thiet ke.. bich noi. 46 .4 Xae dlnh kat qua thLr thuy IVC sau ehe tao 10..5 2p 1. o<.3.

bQ ham nllOc va cac bQ ph~n chiu ap hlc khac cua noi hoi ~u phai dll<.l'ng noi hoi nhll nha noi hol. thai tro xi.:mg.1 11.2. ben trong va thltthuy Kharn xet ben ngoai va ben trong nham rnuc dlch Doi voi noi hoi rnoi lap d~t: xac djnh vi~c lap d~t va trang bi phu h<.2.ICdat ket qua tot thi tal nol lap d~t chi can tien hanh kham xet toan bQ (khOng thlt thuy Ki~m dinh cac thiet bi noi hoi sau khi lap d~t phai dll<.1 11.pvoi thiet ke va voi tieu II. va trong 11 Ki~m dinh sau khi lap d.. 11. Bien ban d6 phai dll<. bQ ham nlloc lap rieng cGng phai dll<. san thao tao. dlnh ky trong qua trinh Slt d.2.1..2 Khi ki~m dinh cac thiet b] noi hoi sau khi lap d~t (kit1m dinh Ian dau dt1 dang ky dlla vao Slt dl.1 Nhung quy dinh VElkiim djnh sau khi lap d.1 qua trinh SLr dlJng Nhung quy djnh chung Tat ca cac noi hol. Nhling bQ qua nhi~t.1.3 Kharn xet ben ngoai va ben trong: hai nam met Ian.IC chuan nay.ICphep bQC each nhi~t ngay t~i noi che tao sau khi thlt thuy II.tOc khi X8Y tllang va boc each hrc).2. thltthuy hfc: sau narn mQt Ian.nglap d~t d~ dam bao dira vao v~n hanh an toano 11. 11.4. Trong trllang hop nay phai kern theo cac tai Ii~u thlt thuy II.2.2.4.4. ben trong.lng) phai ki~m tra toan bQ cong trinh xay dl. Doi voi noi hoi dll<. Ki~m tra van hanh noi hol: mQt nam mQt Ian.'c tien hanh tn. va vi~c t6 chtrc quan Iy v~n hanh cua don vi Slt d.t va trong qua trinh siidl. cap nlloc .ICtrong ho so xuat xlIong.2.TCVN 77Q4 : 2007 10.2 Ket qua kit1m tra thlt thuy hlc phai dllQc I~p thanh bien ban c6 day du chll ky cua cac thanh vien trong hQi dong ky thuat. Noi hoi dllQC thlt thuy hfc dong thai voi cac phu ki~n gan tren than noi.2.2.4 Thai han ki~m dlnh djnh ky cac noi hol: 11. Kharn xet ben ngoai.1.2. h~ thong cap nhien Ii~u. 11.'c kit1m dinh sau khi lap d~t.:mg va kit1m dinh bat thllOng theo dung quy dinh cua tieu chuan nay.2 11.1 11.. cau thang.ICki~m djnh theo thai han nhir doi voi noi hoi.4.'c che tao theo ki~u tron g6i (lap nhanh) dll<.2 11. bQ qua nhi~t.2.. xac dinh chat IlI<.2 Vi~c ki~m dinh dinh ky hoac bat thllang nham xac dinh tinh tr~ng ky thu~t cua noi hoi va danh gia kha nang lam vi~c tiep tuc cua noi hoi.2 11.lng Ki~m dinh bao gom kharn xet ben ngoai.3 nhi~t.ICcoi la tai Ii~u ky thuat bat bUQc dinh kern vao ho so xuat xllang va la co so d~ cap giay chUng chi xuat xlIang.t 11. 47 . 11. 11.3 Thlt thuy hlC nham rnuc drch kit1m tra dQ ben va dQ kin cua cac bQ ph~n noi hOi.

lc ki~m djnh bat thllOng: Khi slr dl:mg lai cac noi hoi da nghi hoat dQng tu 12 thang Khi noi hoi dll<.5.5 11. 48 .1 11.5.5.3 Nhflng trllong hop phai dll<. Tai li~u xac nhan chat 11I<.2.2.2. cac bQ phan chiu ap II/C cua noi hoi phai I~p ho SO slra chua.. bQ qua nhi~t. sO dinh tan cua moi noi. ong 10. Cac tai li~u ve ki~m tra quang pho doi vai cac bQ phan noi hoi.6. .2.2 11.2.l han va ket qua thlr nghi~m cac moi han.5..8 nllac ..7 11. Khi tan ICili10 dinh tan lien nhau tra lim hoac tan ICiliqua 20 % t6ng Khi co nghi ngo ve tinh trCilng ky thu~t cua noi hoi. ten th<. bQ giam on.mg phllong phap han tCilicac bQ ph~n chu yeu cua noi hoi nhu: bao hOi. neu co.5. neu co..1 a) Doi vai cac noi mai lap d~t: Ly lich noi hoi theo quy dinh cua CO quan co trach nhi~m dAng kyo b) Ho SO xuat xllang cua noi hoi..6 Chuin bj ho so di kiim djnh eae noi hoi 11. c) Bien ban lap d~t gom - cac di~m chinh sau: T en CO sa lap d~t va co sa slr dunq.2.5 11. tao hoac d6i chu sa hLru.2.2. bQ ham m/Oc . Cling mQt luc thay qua 25 % t6ng so cac ong sinh hOi. mop ho~c Slta chua co Slr dl. bQ ham 11. neu co. .2. bQ qua nhi~t lam vi~c vai nhi~t dQ thanh Ian han 450°C.lc cai tra lim. . Sau khi thay bao hOi..Ing oi hoi sau khi v~n chuy~n den noi lap d~t.TCVN 7704 : 2007 Vi~c thlr thuy II/c chi dll<. ong Ilia hoac thay qua 50 % t6ng s6 cac ong cua bQ qua nhi~t. n Doi vai cac noi hoi dang slr dl:mg khi ki~m dinh dinh ky hoac bat thllong: neu slra chua co thay 11.6 Khi thay qua 15 % dinh giang hoac thanh neo cua mQt thanh phAng bAt ky. hQp Ilta .2.2. . ong gop. 11. Khi nan lai cac cho phong. han .4 11. 11. 11. hoac chuy~n den lap d~t a vi tri mai. m~t sang. Cac tai Ii~u ve ki~m tra h~ thong ong bang each thOng bi hoac bang cac phllong phap khac d~ dam bao h~ thong ong thOng suot.Cac bien ban ki~m djnh tUng bQ ph~n noi hoi. ong gop.2. . Nhflng nguyen nhan dan den vi~c ki~m djnh bat thllong deu phai ghi ro vao Iy lich cua noi hoi.5.6.2 the..5.lc tien hanh sau khi kham xet ben trong va bim ngoai dCiltyeu C8U. rna hi~u que han..5. Nhflng so li~u ve han nhir cong ngh~ han.D~c tinh cua nhflng v~t li~u b6 sung khi lap d~t.

ran.8 11.1 Doi vai nhiing thiet bi noi hoi c6 chieu cao ter 2 met tra len phai lam cac cong trinh (dan giao) d~ c6 th~ xem xet dllQC tat ca cac b9 ph~n cua noi hoi.7.rc. m6i nuc 6ng. can chu '1 phat hi~n nhiing thieu s6t sau: Cac vet nUt. v~ sinh sach tro. 11. xl. moi tan dinh nho dau hi~u Xlt 1'1tri~t d~.2.2.mg ky thuat phai dllQc thuc hi~n theo tal li~u ky thu~t cua nha may che tao. ngllOi sa dl.1C tMo go dlJa ra ngoai neu nhll anh hllOng tai vi~c kham xet. ro ri nlrac tai cac moi han.. COsa Slt dl.1 toan b9 lOp each "hi~t.1 Doi vCJicac b9 phan che tao tir thep cacbon.2.8. vet m6p. Cac thiet b] lap ben trong bao hoi phai dt. moi tan dinh.2 11.. 11.2. han gi. hoi. Trang tal Ii~u phai neu ra: khoi 11IQngcan ki~m tra.TCVN 7704 : 2007 11.2 mPa.!ng cu do ki~m va an toano Tinh tranq ky thuat cua lap each nhi~t va nha d~t noi hoi.2. 11. phllong phap va trinh tl/ ki~m tra.8.3 11.8.11 Trllong hQp g~p kh6 kMn trong vi~c xac djnh nguyen nhan gay ra cac khuyet t~t da phat hi~n diroc.2. cau can.. bui.7 TnlCJc khi tien hanh kham xet ben trong.5 Tlnh tr~ng cau can.2.2.2.12.2.2.10 ro rl nllaC. 11.1C lam ngu9i. nglloi slt dl.lng phai tim nguyen nhan va phai c6 hinh thirc Khi phat hi~n c6 nhiing khuyet t~t lam giam d9 ben thanh chiu ap It. neu phat hi~n thay vet nUt be m~t hoac khong kin khft tal cac moi nuc.2. 11.tc (thanh bi mong. Doi vai nhiing vi tri khong th~ tien hanh kham xet ben trang khi ki~m dinh thi vi~c ki~m tra tinh tn. cac m6i noi rnon . thao gO m9t so ong Ilia hoac cat m9t so doan ong nllaC Khi kharn xet ben nqoai va ben trang noi hol.2. nglloi Slt dl.TY s6 gilia giCJihan chay quy lIaC (khi bien di. ) can phai giam thOng sO'lam vi~c cua noi hoi.£)9 ben keo thap hon 3. Tinh tr~ng ky thu~t cua phu ki~n.!ng phal chiu trach nhi~m tien hanh cac khao nghi~m can thiet.lng phai ngcrng van hanh thiet b] noi hoi nay.2 %) vai d9 ben keo Ian hen 0.2 Khi nghi ngo tinh tr~ng ky thu~t cac b9 ph~n chiu ap hfc cua noi hot.75.7. dl. cho phong phfa trong va phia ngoai thanh noi hoi. neu: . . dau vet ro rl hoi.!ng noi hoi can ph'" ~c thao glJ ~t d~ ki~m tra. 11.9 Khi ki~m djnh. an rnon thanh kim loai cac b9 ph~n. bao nllCJc hoac cac b9 ph~n chll yeu khac cua noi nhu sau: 11. Trong qua trinh xac djnh nguyen nhan va danh gia kha n~ng cho phep noi hoi dllQc tiep tuc hoat d9ng.. dQng muoi .8.2.8. 49 .rc. Vi~c giam thong so phai dl/a tren co sa tinh sire ben theo cac soli~u tht.tc teo 11. ben ngoai noi hoi can phai dt.lng du 0.4 11. 11.12 KhOng dllQc cho noi hoi tiep tuc hoat d9n9 khi ket qua thlt CO tlnh kim loai cua bao hoi.

.25 Nm/crn" Doi vai cac bQ phan che tao bang thep hop kim: theo tai li~u ky thu~t cua nha may che tao 11. MPa 1.2. _ ..3. cac noi hoi phai dllQc thlt thuy II/c. 50 ..:mg noi hoi phai tien hanh tl/ kharn xet ben trong va ben ngoai noi hoi sau moi Ian ngltng noi hoi de v~ sinh hoac Slta chfta....5 MPa nhimq khong nhe han PlY +0.....3.•. MPa p s 0..... CHU THicH 1..3. 11...25 PlY khi PlY> 0... _ ...5 MPa nhllng khong nhe han 0. _.3....... 11.. Bang 11 Ap suat lam vi~e djnh mU'c eua noi hcl....lng Sau khi co ket qua tot va kharn xet ky thu~t.5 PlY khi Plv s 0............5 p > 0.. h ••••• _ ••• .....5 11....._ . DQ dai va d~p tren mau thlt co dau vat nhon nhe han 0.. _ ...5 p lve..4 ngllai Slt d.... .. nhung khOng It han mQt narn mQt Ian... Sau moi Ian ma bao boi......._ p.. ..2...TCVN 7704 : 2007 DQ gian dai tllang doi nhe han 16 %. _ ...mg phai thli thuy II/c den ap suat lam vi~c neu nhu vi~c slta chiia do khong bat buoc phai tien hanh kiem dlnh bat thll<':1ngtheo quy djnh......2.... Khi nha che tao quy dlnh ap suat thlt thuy II/c cao han Bang 11 thi theo quy dinh cua nha che tao.. Ap suat thlt thuy II/C cac noi hoi sau khi lap di)t cOng giong nhll ap suat thlt thuy II/c cac noi hoi sau khi che tao......12......3 MPa I Ply la ap suat ella hoi ra khoi noi hoi doi vai noi hoi chl san xuat hoi baa hoa: I Plv la ap suat ella hoi ra khoi b9 qua nhi~t doi vai noi hoi san xuat hoi qua nhi~t.. MPa Ap suat thlrthuy 2p 1.2 MPa ..2 quy dinh.•.." ..13 Ngoai thai han phai to chirc kiem dinh dinh ky nhir 11.. MPa Plv Ap suat thlr thuy IlIe.. than noi hoi hoac ong gop dan vi Slt d'.. _... .3 nhllng khong nhe han 0._---_ . 11...2 MPa nhlll1g khOng nho han 1 MPa Noi hoi dllQc che tao theo kieu tron goi neu khi van chuyen den noi lap di)t khong b] hll hong a cac bQ phan chiu ap II/c thi dllQc mien thlt thuy II/c.2 Xae djnh ap suat thlr thuy lve sau khi lip dit va trong qua trinh Slr dl.3 11. _ .Ap suat thlr thuy life Ap suat thiet ke....1 11. _ . .4 Ap suat thlt thuy II/c cac noi hoi khi kiem dinh dinh ky hoac bat thllang phu thuQc ap suat lam vi~c dinh m lIc cua noi hoi theo Bang 11. theo Bang 10 Bang 10 ...........

2 Neu sl/ co gay tai nan cho bao va di'u tra tai n~n lao 4{1ng phsi t hl.lC hi~n theo dung quy djnh hi~n hanh.5.6.2 Ket qua ki&n <J!nhn6i hoi pMI dlft. 10.3.5.5 X6c djnh kit qua thtr thuy li. 11. ngttOi thi vi~ khai 11.5. :2007 11. bat thllOng theo quy <J!nh trong 10.6. <J!nh ky ~e 10.IC ll/Cthea dung 10.n lao dqng cO liin quan din thift bl nol hGi tra CJ~ X8c Cf!nh 11.1C vao Iy Itch n6i hoi eUng vl1i 8p suft ghi thai lam ~ cho phep va han khitm nghi~m Ian tiep theo. 10.4 Trinh tvthtrthuy hIe Thai gian duy tri ap suat thll thuy II. 51 .TCVN no.1.1.1Ctien hanh cr~u nguyen nhan va bi~n phap Xli IY.6 ateu tra sv co va tal n. Trinh tl/ thll thUy Il/C 40i vai thiet bj n6i hai sau khi lap d~t.ICsau lip 4~t ta 20 min.1 Xac <J!nhket qua thllthuy 11.3.4.3.3.1 Cae Sl/ co noi hOi dan tl1i phBl ki~m djnh bat thllOng phsl dlR.3. 11.4 va 11. Cltnh ky ta 5 min.

lng cua nhi~t buc xa.1.mg cua khoi dan vao cac dan ong cua bQ qua nhi~t. tnr khi co cac bi~n phap lam mat thich hop. Ian han nhi~t dQ hoi bao hoa a ap suat tlnh toan mot tri so nhi) nhat la 50 DC. Vi~c d~t b€m ngoai mot lop v~t li~u chiu Ilia hay each nhi~t co kha n~ng b! bong tree ra khoi be m~1it can bao v~ kh6ng dll<. b) Doi vai cac ong chu yeu chiu tac dl. khi nhiet dQ cua hoi nllac cao han 425 DC thi chi trong cac trllang hop d~c bi. S. than noi hoi.lng cua nhi~t doi IW. bao runrc.1. ong gop va cac chi tiet chju ap h!c tllClng nr dllgc chon nhll sau: a) Cac b¢ phan khong b] dot nong bai khol nong va cac b¢ ph~n dllgC bao v~ dAy du doi vai khoi nong thl nhi~t d¢ T phai bang nhiet d¢ Ian nhat cua CHU THicH nllac nong hay hClinllCJcnam ben trong.t dQ tinh toan cua thanh cac bQ ph.n cua noi hcsiong nlldc A.t chenh I~ch nhi~t dQ dllai 15 DC rnci dllgc bo sung vao tr] so nhi~t dQ nay.'Ccoi la bao v~ day duo b) Cac b¢ ph~n b! dot nong bai khoi nong thi T la nhi~t d¢ trung binh cua thanh do nha che tao tfnh toan xac dinh.2 Bao hoi.3 Cac ong noi hdi Doi vai cac ong noi hoi nhi~t dQ thanh ong T phai dllgc lay: a) Doi vai cac ong chu yeu chlu tac dl.TCVN 7704 : 2007 Phl:lll:leA (quy dinh) Nhi. st.t chenh I~ch nhi~t dQ cua hOi a cac dan ong phia tnroc dlla vao va su sai I~ch so vai dieu ki~n chay Iy tllang. A.t de> tinh toan ella thanh cac be> ph.n noi hdi A.t st.! khOng dong deu ve nhiet dQ va tuu 11Igngcua khoi n6ng trong mat cat ngang bat ky nao cua dllOng dan khOi.1. 52 . Bao hai va ong gop co chieu day Ian hon 22 mm khOng dllgc tiep xuc tnrc tiep vai khoi nong co nhi~t d¢ cao hon 650°C. Ian han nhi~t dQ hCli bao hoa a ap suat tfnh toan mQt tr] so nhi) nhat la 25 DC.1 Nhi. nhllng phai lay Ian hem nhiet dQ Ian nhat cua nllac hoac hol nllac blm trong do it nhat la 25 DC. A.1 Yiu c4u chung Nhi~t d¢ tlnh toan cua thanh dllgc dung de thiet ke tinh toan d¢ ben cac b¢ ph~n noi hCli va trong mQi tnJong hgp khong dllgc lay thap hon 250 DC. c) Khi xac dinh nhi~t dQ Ian nhat cua hCli qua nhi~t can tinh den cac yeu to sau day: LlIgng nhi~t 11I(. Khi nhi~t dQ cua hol nllac khong qua 425°C thi su chenh I~ch tlt 15°C tra xuong can phai dllgC b6 sung vao tri so nhi~t d¢ nay.

1. nhi~t de?thanh ong T dllQc chon thea tr! so Ion hem cua hai tr! so sau a) Nhi~t de?baa hoa cua nlloc Ctng voi ap suat thiet ke cua noi hoi. a dllong vao do sai I~ch be mat dot SI! kh6ng dong dau ve nhi~t dQ va IlIU 11IQngcua khol nong tal m#iit cat ngang bat ky nao cua dllong dan k hoi..1.. b) Doi voi cac ong chll yeu chiu tac dl:mg cua nhi~t bltc xa. Ion hon nhi~t dQ cua hoi ra khoi bQ ph~n khao sat mQt tr! so It nhat la 35 DC.. cung nhll khac nhau va dung sai chiau day va dtJOng klnh 6ng.1. b) Nhi~t dQ lam vi~c cua nlloc ben trong ong Ctngvoi ap suat thiet ke +25 DC. va :$ a dau ra be?qua nhi~t hoac be?tai qua nhi~t voi dieu 380 DC.l tll buong Ilta.6 Cac ong gan lien voi cac be?phan nhllong lien thOng. hoac khi nhi~t dQ cua hoi di ra khoi bQ ph~n khao sat VllQt qua 425 DC thi vi~c xac dinh nhi~t dQ thanh phai chu - y den cac yeu to sau: SI! sai I~ch Iw 11IQnghoi nllOc a trong tUng ong rieng bi~t so voi gia t~ trung binh do diau ki~n khac bi~t cho hoi di vao va di ra.tc tiep cua nhi~t bCtc x. khOng b] khoi nong dot nong thi nhi~t d¢ thanh ong T dllQC lay la nhi~t d¢ Ion nhat cua nlloc nong ben trong ong. A. A. Ion hon nhi~t dQ hoi ra khoi bQ phan khao sat mQt tr! so it nhat la 50 DC. SI! gia tang dong nhi~t cung nhll dQ tang nhi~t dQ hoi nl!Oc nong phla tn/oc va sai I~h va dieu ki~n chay 1'1 tltClng. d¢ dao de?ng nhi~t de?khOng VllQt qua tren 10 % 53 .7 cac b¢ ph~n a xa ong gop cuoi cung cua b¢ qua nhi~t hoac bQ tai qua nhi~t do dllQC bo tri ket cau thich hQp nen cac yeu to chenh I~ch ve nhi~t de?va IlIU 11lQngdong khoi trong m~t cat ngang bat ky cua dllOng dan khoi khOng th~ co lmh hllang dang k~ den nhi~t de?hoi nl!Oc thi nhi~t dQ thanh T cua cac b¢ phan do dllQC lay bang nhi~t dQ danh dinh cua hOi ki~n la trong lam vi~c: a) Nhi~t d¢ trung binh trong mot narn van hanh khOng dllQc VllQt qua nhi~t dQ thiet ke. A. va b) hoac: Doi voi cac h~ thong co nhi~t d¢ danh djnh nhi~t d¢ thiet ke.TCVN 7704 : 2007 A. ong noi .1. hoac Doi voi cac h~ thong co nhiet d¢ danh dinh > 380 DC: + D¢ dao de?ng binh thllong cua nhi~t de?khOng VllQt qua tren 8 DC nhi~t de?danh dinh.4 a) Cac ong cua bQ qua nhi~t va tal qua nhi~t hoi thl nhi~t dQ thanh ong T phai dllQC lay Doi voi cac ong cM yeu chiu tac dl:mg cua nhi~t doi luu.S Cac ong cua be?ham nlloc. c) Doi voi cac ong cua bQ qua nhi~t va tai qua nhi~t chiu tao dl:mg tn.

> ph~n ella noi hoi 6ng Ilta . Nhi~t de.1C cac gioi han nay khi d~t hang. Khi nhi~t dQ Ion nhat Vlfgt qua cac gioi han noi trim thl nhi~t dQ thanh phai dlfQc tang lim mQt IlIQng~ng IlfQng Vlfgt qua do.6ng 10 theo dung chi dan trong 3. Trach nhi~m clla nha d~t hang 121 phai bao cho nha ch8' t~o ve tntong hep gay can cae trd vi~c d~t dLl<. CHU THicH 1 Cac gioi han neu trong a va b dLla ra dua tren cac gia trj thuc te cua cac h~ th6ng dieu khi'n hi~n d~i va nOi hc1i dap ltng cac doi hoi cua phu tai binh thLlong. hoac 40°C so voi nhi~t d9 danh dinh trong thai gian t6i <faIii 60 gia trong 1 nam.4 cua TCVN 6413: 1998.TCVN 7704 : 2007 + £)9 dao d9n9 khong blnh thlfang cua nhi~t d9 khong Vlfgt qua trim 20°C so voi nhi~t dQ danh dinh trong thai gian nhh~u nhat la 400 gia trong 1 nam. hoac 30°C so voi nhi~t dQ danh dlnh trong thCJi gian t6i da la 100 gia trong 1 narn. Trach nhi~m cua nha d~t hang la phai dam bao nOi hoi v~n hanh trong cac gioi han nau tren hoac da dLl<.6ng 10.> tinh toan cua thanh cac b9 phan cua noi hoi 6ng Ilta .1C thoa thuan khac. 2 Nhi~t d9 tinh toan cua thanh cac be. 54 .

. o o .. 0 ~0 0('1) 0 0('1) ('I).. a v ('I) 10 a v ~ a VI ~ v a •• ~ ~• J: a .... ('I) va ::lV a v ('I).. 0 <0..... "I:t• o .I Q....5 '0 U ·ftI U ftI s:.0 c o J: o .. '0 ":I -• U C C 'ftl s:.. CD 0 a -. o ('I) v a o ('I) v a o ('I) v a o ('I) a v o ('I) v a o ('I) v .'o---o---'i-o--i ---' o ~ia~ 0('1) -c:vavava ~ . a o v N a o N o .5i '0 10 N o <0. 10 a ~ CD o r. C 'IftI ....:1 U Q o N o a o N o ~t J: -e E U :::J cel) s:.... a 'co cO.. s:. . ~ .... 10 <0 55 . J: J: J: •• o J: 010 ('I) a v ('I) 10 a v ~ v a ~ o . s:.. ftI . :::J U s:.--r--:---rug--jl)---'--o-jl)-"-o-jl)-'ro--jl)-!-o-jl)-. C....... s: I- .. . o 10 o 10 a -.a D C v a ~ CD aa a o a o •• m '-..e. •E J: 0- a ..... U C u o o N. o ~ ... ('I) 0 v ::l a v CO) a V ~"::lV::lV::lV oiuz U z U z U z U z U 10 ::l U U ::I o ::l I ~ ~ ('I) CD o v CD a o CD a v o v CD a o a v .... '111 :::::E a.-... . . a v IS ~ ~ J: N a ~ ~ a '6 '. a CD ... ('I).. l)....... . :. .. Q.TCVN n04 : 2007 ... o 10 .. va ::lV 0 0('1) ('I)...I Q.::..5i '0 a ('I) 10 a "... ~ E c o " a ~ " a '~ " a " o ('I) o a U ·ftI U •• > J:l U J: a......z: u 1010 1010 ('1)('1) <0<0 NN NN Q. In "cftl :::J o ~ C C .. .. > o eI) s:. a....

TCVN 7704: 2007 . N .J::. " = 0 - •. N .\Q) .1) .5 'I! ~ E_ )( ClIO'" + 10 'V ..~ ....'V 0 :8 '0 :c ''cG> .- =• i'3 >-~ ~ 0 c 'cG> '0 ~ 0) eX) .eX) 10 . -o ... c i : 0 C") .. e 01 < : 0 eX) i 'V 'Q) .lI: :c . I~ 10 10 N 0 CD 'V 0 'V !'V . (0 or- j_ 0 'V 0 (0 v v 0 CD ..J::.0. '0 'C") . .- 10 v ....- (0 v v 0 'V 0 ... : N N N N N 'r' Ii ' N N N N N 'r' o '0 -e ce· C . ..: ' . C 0 • C CII e C") iD C") e ..0.'V '10 ~ 0) 1'1:) 10 I".." " " " " SEl Hd 06l Hd S~Hd j CD 0 ...J::....'V '\Q) 'c '10 10 \Q) c . :c ... C E ....." v v v C") .0 C I 10 N 'V N 'V N 'V N 'V N N C") I N N . " :>.'0 '0 . 'c Ill: E C '0 C") 0 CD ''0 .- 0 0 N N 0) 0 10'0 eX) N N ee 10 10 N N C") 0 'r' C") 10 0110 'r' C") C") 0 N eX) 0 "til ' U u CL " . :c III \! i j III~C 10 'V ..J::.- (0'0 or- 'V 0 CD 0 'V CD 'r' 0 0 CD 0 0 .lI: ~ ~ Cl C cO ..... 10 N 10 N .- (0 0 0 CD 0 v 0 'V 0. _ o 1) ~~ Ill: E 0.. ...... ...• =1 . 0 10 0) 0 10 0) s 0) ~ 0) c ':! ~ COl . N j -e- 0 0 N eX) 'r' 10 10 10 It) CD NNN 1t)!'V N 10 . . 99l d 06l d 9~£ d 56 . ..Ir~ 0 . + 10 'V + 10 'V + u C ':) CII :~ -.0 " ~ 0.... -0 . ~ Cl C -0 .- 0 10 0 CD 0 o T " " " . 0 eX) : j :0 N. 0 0 v C") ..lI: :c .- (0 v v 0 'V or- °lo o v . >.vv 0 0 10 1\ ..0.0 CD ..: :c C " .:: . f= ~ ~~ ~ C C ! CII ....1) .. ''V .NIN!~ 0 CD 'r' ~ . :c C ~ Q.... . N . ~~ - " " " " " " " " "....• = :c ' ee 0) ~ 0 CD ~ ~ eX) ~ '0 -0· ze ze Z Z e C ..... o ~ . .A j scz a S~E Hd . cE -e Cl C ~ .C") \Q) c ~ !~ '0 . . . N 'E . .• .'V v 0 0 0 CD or- v or- 0 10 ..'V . C") C") i o 0 0 0 0 50 ~ ~ • .'0 . ~ Cl C z I I~ JtI. N C") 10 IOllO! N N . = :c E E or- CD v 0 'V C") I 'II .- C") .

.. + ~ z . v v Il) ... C") 0 >.....viC") !. ! . 0 f I "E ~• 1 c.. v Il) 0 0 co 0 co v .... .0 c:rn ~l) .:t....lo:: Cl <0 :c ..... ... Il) 0 0 !.... .. \a>i~ ill) ! "CD "CD i'C 1'0 10'0 'c:'c: «> '0 0 ~ v I~i~l~ 0 I~i~i~ ioiolo '''''''CO'1l) iVlviv 1 'CD '0 0 N co c: Il) ... .... .. N C") 0 Il) a> co . N -0 ...: !:II Z 1-- 1-- ..Q •• (J 0 co C") C") C") C") C") ~s ~ c: 0 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N I \ 0 N 0 N 0 N :. N ...~ '8 1! ~ I -.~~ cCII :..... :c •• c: c: ~ e -o s: Cl i cO Cl i ~ ~ ~ e . .... 0 Il) 0 NN 0 0 0 v .. N C") ..I: :c c: :. ~tI "..: :s \CII I'll .:J .. co 1\ v co 0 0 v ..I: c: = c: ·s ~ 0 0 0 .. .§ Cl ... . ...'" = .:..r:.. \ ! I . ~ E 'CD '0 0 «> c: i~i~ I~!~ 'o.. ..8 \~ c: U '1'11 U .. N C") .Q co Il) ..1l) Il)vC") C") C") .. co . 1\ C") co 1\ 1\ v ..... co v 0 0 0 0 v 0 0 v v 0 1\ 1\ co 0 0 1\ v .I: CD - z z c: Cl i ~ c• _.........c c :I .. ._ =..0' c: E :I !:II :E ..... .. vv 0 0 0 1\ C") co 0 v v . . .....0 t- . '1'11 . v co 0 0 v ...... ..1:' 'I'IIM c:~ >0 =0 -0:::..~ :c :s :......... ~ E::& 'cI'II 'tJ • ll)ill)...«> N C") C") C") N N N N NIN .... ~:s a..'0 jv 'CD v c: to 'CD '0 0 «> c: Il) v ..r + z Il) . ... c: CII III I'll Il) a> 0 ~CD '0 a> 0 c: Il) a> s a> ~CD '0 a> 0 0 co a> 'CD '0 a> ci co a> 'CD '0 c: c: c: ~CD '0 0 N c: c: co co I_........r z Il) ... U- ._ 0\0 ~ c: -e... Il) . '0' 0 - I! If 0_ 1 ...r ... :E s: U Q. s: ~ ~ c: s: cO 0 Cl c: s: cO Cl 1! ~ ] ~ 0 «> Il) 0 C") ... . N N 0 co 0 0 N v N 0 0 0 0 Il) Il) Il) Il) Il)io Il) N000 co co..... c: :s..... E 'cCl) :c (J :s E co 0 0 v co .......: .: .....!6 ...rlv co (J l) ~• -CD . ~ e -o s: 0 ...... ! 1 I . .r 1\ 0 v 0 1\ co 0 0 .CI) .a> jll)iv i Il) :010 ....... .. v 0 0 v 0 0 v V 0 0 v ('f) 1\ co!~ 1\ 1\ 1\ .... 1010 0 N co . 0 .. ::& cCII' -e- ol) . "'!!"N cO': .. a> .. «> «> . 10 0 1C") N .r + ...5~ :'1 + + + + =. co 1\ v v Il) .:- = I z ...5 a.TCVN 77IDl: 2007 :0' s: ......... Il) ('f) 'CD '0 Il) v 00 1 c !CO ill) . 5~.. E_ _c!:II !:II c :. Cl ..... z Il) ........£_Hd (:J 01 99£ d £ o~ 9~ 917O~J8 17~ ~l O~ 60~J8 £~ 60~J8 £~ & 57 .. 0 0 0 :0 eo 0 ...r:... .. ~ 0 0 ~ c: '0 0 ~ ~ c: I- Z + cCII' . v ('f) 1\ . .. .I: 0 >0......r NNNNNN ..... N C") ..- s: .lo:: .:: c: ~ Cc: ..... !I ~ .. '" ~...lo:: e -o s: Cl .lo:: -o s: ~ 'II 0 :E .I: . ('f) 1\ . u ~CD . v ...:: ~ co 0 N a> Oe.. C") . ~CD '0 0 .. co 1\ v co v v 0 1\ Il) . .....1: :t:: is .: >0 c: = «> C") «> co «> 0 0 ...lo:: :E ..1: c: ..lo:: ~ . ... v 0 co 0 0 1\ . '>0 . 1\ 0 Il) C") co 0 0 v co 1\ 1\ 1\ 1\ . ....:1 lJ E c: s: <0 Cl c: ~ ... ... o Il) ! N v N C") iN iN i 1 ! • '" a.I: U .... . ..... 0 0 a> NN co co co co co ..

0 ~ s II VI VI CO VI II .."...." Gl tCD C at ......... o 0 o o o ..... N '0 -e- I o o N N ClO .............. "- N ex) ... It) N N an . en en ............: 'cCII lila . I .TCVN 7704 : 2007 I I i I . .. .I ... ex) C at an an an an ....... 1"11 Co) g f") . I' iii ! ........ I' . .. ....... ....... N ". -" Q........ ex) ex) ex) ~ ::s an .. .. . It) (t) (t) an . ........ ........... II II II II VI VI ~ VI o VI II 0 CO VI II o o -e-- oo U) VI VI ~ o o . . VI II o ~oo CO ...... VI VI 0' ... a.... VI VI o o o o an ~ co o . o ........ (t) (t) (t) (t) an ... N . ..... ~ II gl~ II ~I~ I I II I ol~ II cCII· :c e - ..... . . "N N • . I n...... ooo ~ co o VI ....... II II II VI ............ .. VI co o o o ....... N N (t) (t) ..: e > cCII· e >- z z z z '"C " c It) (t) It) N CO N o en I N I n... .... :::I 'cCII " z o co ...::s o 1"11 Co) o It') .c Co) Co) ..... ......... N "... C co o ...... "".... • E E 'CIQ >... N . .. ex) en en en ."- N .... ClO N N N ClO . "en N o It) N o It') ... CO ....... ex) ex) "en ClO . . It) ... . .... ex) (t) . N .......... 58 ..... 'CD .... .... ~ CO o ......... .

..c 10 10 (f) o 0) u :I: o ~ ..... g N ~1~1l:. o :IE c.I' i i. i !~ ~ ~ ~1~'I~ g :g NN ~N I I i .. l=.... 1\ VI VI 1 ..i ' 1 11'.N 0 0 ~ I! iI N!N I ! g~ .. NIN N i .' (f).. I - ..TCVN 7l'II : 2007 I ...... I ... ~ ~ 'I ~ c... Ii ' ! ! ~. I(f) .. z t+ z t+ z ..' . (f) I~ 59 I I~ 10 I. VI 1\ >.!I~ . Q. .I' I .. co .c•• > CJ-E " . ... I~ .. ....c ..... ~ U ...c .. I II . . N 0'.... ..= . .... ...N ...... ..

Q -CD ' .. : 1 I i (.O ~ Ollt) N. e >- . ~.~ ~i~_NN.... . .N ~~ ~!~ .. c ID aa . I I . ::::s .0 0..~ 0 ~ o. • 0. • •.c 0 e >e '" ••. 010:0. -.o ~ ~ ~. o. i• • I .. ce· ~O :c e ~ C . • .e.. ..-'. 0 00 OJ oJ 0000 ~6'~ ~ M ~ 'C . ." .. •.I \ I ... + Z + Z Z Z .NiN sis '«<1= 'C . [. 0 010 0 0 0...~ ~ M ~IO. .. 0 ~ I0 ~ ~ ~ • o ~ ~ .. i I I . C Q..0. .C") ~.. I ' I . .0 • 0100100010 -. • 010 0:0 0iO 0 OjO Ol~ ~. n..0 0 0 0. . 2 • . • . I.0 0 0.~ . '•.. •. iii G.NIN '. . t=' + ~ Z lI- . 88888 .jo ~ ~ ~Ib MIMIN. : I i . ~-i~lf8 ~i~ '! \ . : .N. .010 ~ M. . i .ft! Q.~ N'N 8188818888188818818!818888 8188188188 88 1 1 0 oiOOO • o:oooio . I I . ~ :s ~ I •• :c c. • ~ ..N i I~ .. •. iii " • i .. I . 0• 0• 0010 . ~'bl~ M .~ ~ MI~ OI~'O..!~ -..N ''-'- 0. o. 0 M 60 . :c i. u M N Il) co Il) N ~ I 0 N ~ I Il) Il) Il) M M M 0 I n.... i. 1 .CD . III ..TCVN 7704 : 2007 . . I n.. I co ~ • o ~ . o ~ C : ii! .0. iii •• ID aa c ~ 00 0 0~ ~~ 0'0 0.. ~ 2 .0 o.-.

!Cf)j~ i! i 1 . :I: a..i.. :I: I/) I/) CO) a.TCVN 77n: 2007 II I II 1 i 11 I! 1 . ~ 0 • ::!: 0 I/) l- e .- U . I.l~iol~in ~ <011/)1 !. :I: a. . ! <O..: I ."..:I: I/) Cf) a.- <0 ..-.J iii i i ! N' 0). ! i i ~Ia._.!I j !! i Ii I ~ CO) I/) .Cf) CO)N ~+o!NI~~~~ i :! .. • 61 ... • <0 i !I <0 '-i. ~!~ ·l~ i ~~~ I.'. I I ~l i ~. :I: Cf) N I/) <0 ~ NN I/) CO) . ....... I I ! 1 'i! 1 ..- a.

r.0 0:0 0 ° 0 0 0 0 q ° 0 ..0 818i8 0 oio g 0 oio 0 .. I'.0' I m . : I'- 0> N L . co : ~ . I I l I . 0 10 0' 1.0 1...." OJ . I [ 0 ° 0 " iii ~ .0'0 0 0 0 818 0 0.0 ('I) ~ 1..0.0 N........... N 1...0 .0::5 .0 0 oio giglg 0 1...-: l.0 ° ° .. 0 .. I'(0 co "0 ..ft! ~ u 1..... ('I) ('I) (0 ('I)' (0' :(0 : "'-l ..1 . ~ N.0 ('I) ('I) . .1.. • i. ~ '..... ~ 0 ell .. i 1.... ' . N co N 0.0 ('I) 0:0 0..N 0 1..0 ..0 ('I) 1.... '('I) 1...... Z l- + I- Z + Z Q.. I'(0 : I'- ~ N 1." .: r-_ e CII' c: >- 'C_ . ('I) I'- i. .e c: E 0 on ~ co 0' I 1 ... i I I I I ! ..0'0 0°'8 0....0 .... . ! . i N ~ 0 i.. I i ...0 0 i ! .. ... ('I) o 62 .. I'- ~ ~ N.1.-j ('I) . ~ o ~ ..r.. ... : .c C " N ~ ... N ('I) 0> .s: m g' :c 0 ~z ..... " I I..... 0 0...' .0 0...0 0.... 0 . N N co I'.0.. ::s b 'a .. ...'::) c ~ " . N 1.1.. 1.0 101 ('I)! ('I) (0 co ('I) 0 ..!.. ! O>~ ....r.0 '(OJ 0' . . ~ ... co ..0 . . ('I) i ... 'II ......TCVN 7704: 2007 i ~ .. .. .. .('1)\1. ~! .. 1..... ...0° .0 0 I'- 0> (0 i . .... ('I) 1..g . I I co: .. .. (0: . ~ (0 lco .. . .0 8 0 0.. ('1).0 . ~! c ~ . 0 ~' : ...... (0 . 0 0> :r: :r: 0.. ..Oi ~i ! I i i .0 1. NiN ~'~iN • ! 8 '0 ° 0 0 0:0 0 gio 0 0 . ...01 1.. ........ .0 0'. co I'- 0> ('I) . :r: 0. 0> 1.0 0 I0 .. .. N 8: N' 0> .':::I cQ) .. 0 1.0'0 0..L "C . 0'0... 0> 0 ~ 0 co ~ ..0 .. .- ~ N 0 N' 1'-' • ~' N' : 0>' : ('I) co . 1. 'cll '51 :6 ft! c: ... . .. 0 0\0 0 0 0 0'8 io 0 0:0 0 0... ('I) :r: 0.... ~ ('I) 0> 0> 1... f ...rw :6 ~ 0 N "'-l > III ~ . N N > left! .r.. (e· . .0 (J ..~ 0> 1.... 1.. . ...c 'I! . .. . 1. I 0> ~! (0\ (0' ~! I.. ('I) I : . ~ 0 (0 1 N ('I)....0 0 oioio 0 0 0 .0 0 oio ..... 0 0 0 ! 1. . .0 "C 0 cO ... ('I).. 8g gg 88§ 0 0 ..0 0>: 0>' . ('1).. 0> . 0 I i I 0 ~ ('I) 1.. (Oi (0....... g ~ .00'1.._ (J"E z z i=' .. N . N. .. .0 ' .. (0 I.. 1 .. U (0 . co.... 0: 1.0 1. ~1~ . t . N. ('I)'. . 1 I ! 1..0 ~ ::s en .. ......" m It) 'a S .. 0 0 0'0 0.0 N 0 0 co ... : (01 ~ ..r..0 ... . 0 0 0 z ~ ....0 ..0 :r: 0....

. .ftI =ii (: c III .. g C ::I e :. ! . mi c• . 10 T- ::r: Q... 0 II') T Iii !•i I i ~ es c • '81 'tI It) S iii a .r:.I: :s I g~ .. 63 . II') I r! g/ i j . 10 <0 N 0) 0 N Q.. ~i 10)1 I . ::r: Q. II) u ~i ~ \'t....~ 0 ~ ! : : I I :$1 I I I~i T 1:g'1 i I c 0 :....c (J Q. 0 i~ 10 .. ::r: 10 10 M M 0 ~ 10 'It 0 Q <0 ~ .1:) 0 = . -. I I' I/N/ I I T I I gz ~ 101 <0. -... ::r: M Q.5 f~ ! i i !~i I f I M! <0. T ~T T ToT TI LOt j(f)! j "!... c s: . )/!.I: ._ 'It o I~ " . . • i-Ift z .. -N E mE ....... I ':I!. 0' i I ! I 0 .it '" ! :6 > 0 'a ftI ~o 'a !2 :! . c>' :E c z z = '" ::E u 10 M N ::r: Q.TCVN n~: 2007 z·s 6u~S tit 094J !9n6u WIl!IIl!/\ u~Anl J~!4U 9P W!4N • 8 i' ! 1 iI f~ ~I I ! M /~i !<oi f I 'fa. ~= .~ U I I . . Iftl .c > . '41 -.

010 ~1.. i.N i ~ .....Ie ..c c N N -.·~I~~ ~f~ 0 010 oio'j:o ° I"- ~I o1 II 8 N 0:0 0°.°. .. ° ! ~ ~ ~I~!~ I ° ° ' o ° ~° 00 vv • ~~~ 000 °°° vvv j . c ID 818:. ° o v 64 .:~t!~I'~I~!~ ~i.°0'..0°... u .0 ° 010 ° 8888 N N N....01 10..c . .TCVN77R : 2007 .. z o N 5 u o ... o - It ~I~ ~ 0.0 1 I 010 0'0 ° 0. Ii CI .i ''0 .

._C">-+_"<t-+-C">___. i ...c ..J:.C">--+C">__. It) GO N C"') I o S II) ::J III en ~ :: c . Ol f-ct_E_<!-_+"<t_i_C">_+. I .0."<t+"<t__. (II' (II ~~ g~ ~ ~ (II (II (II ~ E. III CJ I 110')110')0')1 I II I 110)0>1 I I Imlml III ~::J CJ o > Q.E S r/"E ~ ~ ~ N i:g ~r ~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~i~ ~r C"> N..o - ~! ~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II! ~!~ ~ 1 (II (II .CD- :E -[ s ~'8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~'&l~ ~ ~ ~~'~ .-"<t-+! _C">+C">--+_"<t-+_"<t_~ ic-"<t___.~-~ &l~8~~~~~~&l~&l~~~~~~~~ --~ ~ Q.__4 ~1) .._C">_-.~ 1: 65 .5 (J - ~ ~.l_"<t_. N! N N N N N C"> N C"> C"> N N: N N N 1) mmoo~omoomoooooooo~~mo~~~~ ~i~N'N ~ N ~ N ~ N N N N ~~i~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 ~ ~ io ~ ~ 0 ~ N ~~ ~ ~ ~ ~ 0 N ~ ~ 0 N NiNjN o 1: I o o I.5 ~ o~ooo~~oo~o:~~oooo~o~~~ i N'" N "C ..c .CD- :E C ·111 . '0"C ..TCVN'7704: 2007 .C">+C">--+_C">-+-::-C">-"-~+_-N-+--~+N+_ E c '0- Eft! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "<t io ~i"<t io ~ "<t ~ "<t ~ "<t ~ ~ ~~ &ls &ls ~ "<t c: c: c: c: c: c: c: c: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~~~---~-+-~----~~--~+-~~--r-~__+_+--r_~__+~--+_~_+--r_4_+___.. ~ 'CD .. ~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·0 Ol C g'.

. 10:58. .- .i .1'Nico i f I I o ..... ('I) ""'[""'1"'" r-i o 10 .. ....('I) I'-!I'j- ..rfOl .. ............. .. o o to .. ! lOiLO ~ j I . ..i co J:l .r. \..r . N (II) .. £:!iNiN'N '" ('I)... 01 .I'-.. I'-fOl!..... T""!T""" LO olco ......:....' N l..... N o 10 10 N N N N .X :::2 1= ~ ~ o z co X 66 .OI.. iOio!NfOlfLO LO .r N co 01 . co N M N M ..- ('t)i...LO iN'... 01 ('I) .~ - E E s I ~'l~ ! .... co 10 N .. o 0) .. o o N 10 i 10 .. It) 1- i N N o co 0 ~Jt~ ~l~J~ ...riN l ""'1 I'LO 01 I'LO 01 8 M N I'-e- N I'- Ni~. LO ! 01 10._ Z .IO.r 1'-........TCVN 7704 : 2007 o o to ° col T- ° N . Z o 0 ZZ ~ X....-......:' . d!. . N N N M .:..~ .. o .. LO N ""'1 LO 1- •I I i o 10 . 01 ('I") 10 N .01 10...... co . ! LO LO LO N LO LO ... ('I)...q-~~:...('1) ............ ...... ... .. :~i~ ..'.I ! ..~ co co co J:l 0 0 co o ... t_ ~!~ i -!-! i .r -e-- 01 01 o 10 O. :::2 .. ..O. ... 10 01 I'.I ~!d!.r'I'-i..- ..... . co co . It) E E I o 10 10 ('I")l~ 10 i .. N!~ LOlLO ..r 01 ('I) ° co -e-N .1'.. 10 01 I'- ..IO.: 01 ...- : ....! i . co .

. . o . ! ~!~~@@&' ! : i : i : : 'C '0 ·e .TCVN 77(f4 : 2117 ... x 67 . x z :::.0 ~ ~ o . 0 co 0 ~ ~ ~ fo- ~ 0 g N N N :::.. ... I{ '\1\ ':8 :6 c ell -'= ! [! j Ii' j c:. ....lII: .. '1' I·ll o o o o o 0 0 '" ~ Z u ._ x ~ ~ i= ~ ~ .i. N ~ o Z X i= ~ Z co .. '" i= ..'0 ' :c c o c - .... x U z x o ...._ x ~ ~ o Z . '1 'j . ..

.GJo c 'C . .. .. I·i· I j i . I i ..E u>Co '11 . [ . ' . .:.... ! . X ~ i= ~ . 1 . ! . u :E 0> ~ ~ o .. b~ .. !! I) : .!. . ! .j l I. X ~N z~ <~ ~a u~ N CON XM i=~ c:~ ZN a . 1 .) c >:::s a a a a a a a .' ..I....j. j . ._ ....: ." i !. ! i . '1.I '\' . X ~N t:~ u::: .' .I. ..Q 0 ::: ID 0 i=~ zo ~~ o X Z0 . .1·1 .i· . ell o .j ....: ·1· .i.• le. X z~ ag .. . . ! I.: .. N XM 68 .TCVN 7704: 2007 ! ... i .&: '111 'cCl. . .. . !!o . ..... f i : ~ ! i . .. Ii i ·i :' '.J: C'.. t . .

t t 0 !'! 0 :I ···· j_ . TCVN'~: ! N N N N N N N N N N N 2007 N N"'I tS'! i :g 0 0 :I -E )( 011( · · ·I · ·· L ... of ~! 8 ~! 0 oj 0' 0' 0 ~ 0 ~ 0 !'! 0 8! ~! ~! of 0: 61 ! .It 'II u :IE - ~ ~ N (") ~ z Q. ........~ t 0 .. 0 ~ ~ ~ ~ 0 d... I() ~ 0 0 "'t I() t ~ 0 $. ...- I() .... ....c - ··········......c ...t ~ I() c:J.... e-- ~ ... · · .... 0 ~0 VI ~ . :8_ 0 0 :8 ~ "" . ~ ..... ~ 0 0 a 0 ".. ... ". Ol N ::r: 0..6 I() ttttt 6 .. g 0 ~ I I o ._ 0 t . (") o ...'-1:! 't= oM: icu N N' N N . . 01 .~ 0 e- 0 6 ~ VI 6 I() .. . ~ 0 r2 0 0 8 8 ~ ~ ~ ~ t .0 tj 0 .. ~i ~I ~ 0 0 ~ 0 ~ o~ 0 ~l ~ ~ 0 0 0 e- 0 ~ ~ i ·I .. a . i a.. S2 60 . VI 0 ~ j 0 I() tttt I() I() I() ~ ~ ~... ~ i a ...._ s ....... t ~ 0 ~ 0 .6 . 0 ~ ~ ~ ~4..~ t t t t t ~~ ~~~ 0 0 ~ ~..." .. t ~ > N ··· ~ CO') • ···· t ~ 0 · · 0 ~ ~ ~ 5 0 0 en oz ~ ~ . ~ s I() ... ..0 0 S2 0 ttt N I() 0 :8 0 ~ ~ . .. ..... .... ··· ·· · · · i ~ .. 0 VI VI 0 ~ VI 0 ttt ~ ~0 0 .... ... ...~ j ~ 0 0 ~ ~.... ~ .... . S2 :g..c 'CCII c i ..0 ~ 0 tt ~ 0 ~ .0 ~ ~I() 8_ ~ ..l N -e- ~ c:J....- 6 ~ .. I() . .... ~ 0 ~ ~ X 0 0 co 0 co .- ~ ~ N 0 .. ~ ~ 0 0 0 ~ 0 ~ t ~ 0 ~ r2_ j 0 r2 j 0 ~l j ~ ~ 0 I() 0 ~ 0 ~ 0 0 tt 6 0 e-- 0 ~ 0 oJ .. N 0 ~ 0 ~ ~ 6 VI "......c 'CIS 0. ~ ~ ~i . 0 ... X .. ... ~ 0 8 0 8 ~ 0 co I() 0 N tq lJ · · · ·ttttt 8 .·· ~ ~ !S_ 0 I() ~ ~ ~ . j 0 ... >0 ~ 0 e-- Z ....· ! ... ~ 0 ~: 0- § 0 g 0 i ~ ~0 0 0 ~- 0 ~ r2 ~.c Q. ~ ....- '<f 8 !'l 0 0 ".. x ~ 0 x ~ ~ Ol x z I ~ uoqoeo d~4. .. ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~!i 0 .....c ~ 0 (") . I() I() t- I() ::r: 0..... ~ -e- j 0 I() . . .l d~ WPt dtl4 69 ...~ ~ ~ 0 I() 0 .... ..... .... c:J.. .. 0 0 !'l 0 ~ 0 0 88 0 0 0 ~i 01 0 0_: ~! . ~ ~ 0 ~ ~." ::s u ~1 S... I() (") ::r: 0._ · ~ 0 s N t N ~ ~ N 0 e- 0 8 ~ ~ 8 a) ~ 8 N 8 ~ 0 0 0 !'! ~ ~l ~ 0 VI !'! 8 as !'l 0 0 8 as ~ 0 0 t s ..... ~ e- 0 0 . ... !'li ~! .... .c t . !E3 ::r: 0...... 0 0 0 VI ~ N....c d. 01 I() (") 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 !'l 0 ~ 0 0 8 8 0 I() ~ 0 81 dj I 0 ~i ~ ........ 8_ .. ~ 0 t ~ 0 VI s I() ~ VI 0 j a. ... I() 0 ~ ~ . I() ~ ~ !Q 0 s e-- ~ 0 t ~ 0 I() .c c .... 0 - ·· . e- cD 8 cD 8 ...

...... O· f !........ ..TCVN 770-4 : 2007 .: .... 0 M!M'M I I :. r-.... I- DI C " CO........... I~ I ~ 1 i 0"0" VI . .. 1 I . 0 1-11-+ + ++ ZZZZ I- I- 70 ......ololollo . 0 ...fll'l 1 Il'l o co CO O· O· 1\ .~ NO: ~..: ...........0:.. c ..~ e ... E '0- Q... Il'l 1 .. ..... 0.. ... I- C '11 C ~~~~~ ~~~I~I~ I ..... co I co " o ...... 0:0 i .. ooloi... 'I ~..s::..... ! i .. • co coco 0"0" " Il'lCO " Il'l VI Il'lfll'llll'l ..........~ .. o VI 0) .. Z 1:11 Ii ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~I~ ...... j .. 0 : T"" 0 ..........ca > . ! i 0" VI M 001.J:....s::... 0 l0 ......... 0" coO) 0"0" " VI 0) I I co coico ......~ I ~ i ~ ' ............. T""'" ..

! .I.._--i'-~-~-~-+~--~-~-+-~-~-~-+-I ~-Vl+-I~VI+I-~VI+-~-+!-~--ii-~-+-I~-+I-~+-iVl-+I--liVl ~-+-~-+-~-Vl+-I.I' I I • .u :g.>--E___J. .I~I. c: CD Ii DI . I • I I II . I 'I' .. I:L . ~ . .. I i I I .VI VI 'VlIVljVliVl VlIVl'VI !u:J t g- I III I !I ! ! ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~!'I~ ~ f?j11O ~ C'I ~ ~ ~'II~ !~ I I ~ I! I ! I! I ~II~ ~ ~ ~1~i~l~ ~ Sll~ i I ~i' ~Im Mi~·I(l. I' ! I I 'I'i ! I ... I f ~~ ~~ "" "" ~~I ""i II iii i III iii I II N ~ ..I.. 71 . . uoq:nj!O d~41. ~-+-~-+'I =IE VI VI VI VI VI VI VI VI VI. I i i.:c:c: ~ ~ . . f--...L.c Q I I~ I ~.

" oS! ! ci VI ....c 'IV iC oS! oS! «CD. ·IV 'CD . C\I C\I ci VI ci VI ci ci VI VI . C ·0' Q -..Q) a.. . . It) (t) ci VI It) (t) ci VI ~t ci ~ ci It) ~ ci .... ci It) Q... o 0 . .. It) I .. o (t) o ci o 8 ci o (t) o.5 - U >C QII E o o CO') CO') 0') N I ... 8 ci .. Q C g..::J IV U Q. It) It) (t) It) ci o ci 8 '<0 .. ci VI It) (t) C . g VI . o ·m £.. C\I C\I ~ o .... o > o u U C C .. ~ 72 . o !a E .. s: 'IV oS! g.ii 'C ~ ci ci ~ to ci ~ ci ...TCVN 7704: 2007 . oS! Q.... o It) (t) .... It) ci t N 8 :i2 ·IV C l).. ... . . : oS! oS! ·IV C CD .. .

.. .. .. c. ea 0 A co co co co W wlw CO CO N • c i ...c . ~ ': ~ .§ ~~ . ~ "N J: J: CO) 10 a. ...TCYN 1704: 2007 .~ A VI tQ ?l : 01 tQjtQ ..~ i~~ ~ - 1 ~ ~ ~ ~ i .. ~ I . VI 00 10 ~ 10\ ~ 10 ~ 10 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ "l.. o uOCPI?:> d~41. !' f : N t CO) ~ 1 N 01 ~ "~ ~ ~ CO ~ "::I U Q ii :>':>..a . . CL Q C '-~ :a. J: n.. cJ. d~4J wpt c¥l4 dIJ4l..}c l' 'E N ~ ~ "N 0 CO) 18 ~ N ~ ~ ~! i~ !oJ 'ctl 'a l il i ~ ~'~ ~ 0 ~ ~ ~ '<t ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ + 0 ~i ': 10 3i ~ + ~ Z ...j i ._ u u . ! i lQ ~ ..:.. 73 .. .!.. 1010 ..C ~ o Ictl 'fj . . C C ~l : 10 ~ ~ ~ .:... Q..c > C o c CL l).. ~ t~ 10 VI ~ N ~ ~ : 0 ~ j_ 0 ~ . • ~ til C .: eft o E It) 0 VI 10 i "~ . ~ lOea 00 A 1010 A 0 VI ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ CO ... 0 CO) tQ ?l 10 ~ ~ ~ :.. ' ~ ~ . 'co C C -_ il t. .~~~~ ~ i c ...:.~ ~ ~ . ~g '6 o_ c .. ?l 10 ?l 10 ?l 10 ?l 10 ~ til 0 A o_ .c. N 01 ~ ~ ~ ~ 00 ~ CL '0' '0 rl.. 0 ~ ~ ~ ~ •• .. CO) CO) N if..11. - loci z1 z -' z i z z Z ..~i ~ ~ I ~ . 0 CO 0 ~ 0 0 N ~ 0 ~ CO CO CO CO . :::! ~ j_ w 0 o CO) ~ 0 ~ .

. po. 8 N ~ . . .... ~ ~ 0 0 N ~. ... uoqoeo d941 d~4.. s ........._ N ('I') It) ('I') o.... It) ..... It) ~ I I I I I ~ .... ~ .... = . ... I i i 0 : It) I I I ~ E ~ ~ I ~ 1 . •• '" u c•• t ~ >. . J . N po.._ . ~ ~ ....z: c•• : Z Z J .. ~ i . . • N • It) 0 0 s ... I I a...... <0 Ni ...... ......... ........ 0) 0 It) C") <0 ....... 0 i I I I I I ~ .. ~ 0 ~I 0 en ~ 0 o .. • N .. N N ('I') N :8 N N ~ 0 N N ('I') ('I') N 0 It) It) ... ~ :. 0 <0 N ... ....... ~ .. .._ .. . CD ('I') ..... 0 ... n..W!>! dPli d~ 74 ..._ N ..... i It) ....... 1 ~ ...... <0 ........ It) ('I') .. a. CD ................ i· c ... ~ ...... . . ... CD N It) ('I') 0 N It) N 0 . N N ... :2 e 0 0 C") ... 0 :8 ....._ ('I') 0 ('I') . ._ ~ N .. ~ N ('I') It) ..z: c - U 0 co.. .... 0 ~ ......... po... ...... .. ~ N N ._ 0) ...TCVN 7704: 2007 .._ N ... ('I') f8 ..... 0 . ~ ......... <0 . "D .. 0 1 t:: ~ .. I <0 ._ c >- Q 'c~ . po. I o........ . . CD ... It) ...........z: II' :c Z - ~ .. 0) N N It) ..... _c_ <0 ... ~ 0) .. ....... Z Z l- z + I- z + •• s: •• ~ U - Q... ..= Z .

2 : 1997 Welded steel tube for pressure purposes . ISO 9328 : 1991 Steel plates and strips for pressure purposes .lc. 75 . Part 5 . quenched and tempered (TMp han dll<. toi va co ram).lc.Phan 2 . 3) ISO 9329 .6ng thep khong hop kim va hop kim han di~n tra va cam Ctngvoi tfnh chat qui dinh a nhi~t dQthap).2 : 1997 Seamless steel tubes for pressure purposes .Technical delivery conditions (TMp tam va thep b~ng chiu ap h.lc.Technical delivery conditions -Part 2: Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties.Boilers (Thiet bi chiu ap h.1C .TCVN 7704 : 2007 ThU'm\lc tii li. (Thep khOng ~ kim va thep hop kim thap vai tfnh chat qui djnh a nhi~t dQphong va nhi~t dQcao). k 4) ISO 9330 .Yeu dIU ky thuat khi cung cap).2 Unalloyed and low-alloyed steels with specfffied room temperature pf'OfM!J1'ties.u tham khao 1) 2) ISO 1228 : 1997 Pressure equipment .Technical delivery conditions _ Part 2: Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties (6ng thep khong han chiu ap h.Yeu cau ky thuat khi cung cap .1c to chCtchat tot.Thep khOng hop kim va h<.1pim).Noi hoi). Part .Weldable fine grain steels.Phan 2 . (6ng thep han chiu ap ".Yeu cau ky thuat khi cung cap .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->