TCVN

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 7704 : 2007
Xuat ban Ian 1

NOI HOI- YEU CAU KY THU~T
A.' ~ ""'.,

VE THIET KE, KET cAu
"?.,.

CHE T~O, LAP a~T, SlJ DVNG VA SlJA CHUA
Boilers - Technical requirement of design, construction, manufacture,installation,operation, maintenance

HA

NQI -- 2007

TCVN 7704 : 2007

Muc luc Trang
Loi noi dau 1 Pharn vi ap dl:lng 2 Tai Ii~u vi~n dan 3 Thu~t ngii, dlnh nghia va ky hi~u 4 Kim loai che tao, lap d(lt, Sll'a chUa noi hoi 4.1 Yeu c8U chung 4.2 Quy dlnh va v~t I~u dung trong c~ tao, lap 4(1t, Sll'a chUa 5 Yeu cau va ket c8U noi hoi 5.1 Yeu c8U chung 5.2 TMn hinh tl\l bao hol, bao nllCsc, ong gOp, noi hoi 5.3 Day 5.4 M(lt sang ong 5.5 Han ong vai than hinh tI1,I, vai day 3 5 5 5

..

;

Nap phong n6 BQ ham nllCsc BQ qua nhi!}t, tai qua nhi~t Cac phllOng ti~n do kiEfm Thiet bi cap nllCsccho noi hoi 6 Cac yeu cau va thiet ke va trnh dQ ban cac bQ ph~n chju ap h!c cua ooi hOi 7 cac yeu cau va che tao noi hoi 8 cac yeu cau va lap 4(1t, slt dl:lng, Sll'a chUa 8.1 Yeu cau va nha 4(1t noi hOi 8.2 Yeu c8U va chieu sang 8.3 Vi tri noi hoi 8.4 Yeu cau ve san thao tac va cau thang 8.5 H~ thong cap nhien li~u - thai tro xi.. 8.6 Lap d(lt, Sll'a chUa noi hoi 8.7 Yeu cau ve Slt dl:lng 8.8 T6 chCtc Sll'a chUa noi hoi . .s. ._. vl 9 Yeu cau ve c h~ co n UI' lA::IP- nuoc O' ben t rong nul ho t= ec .:« 10 Giam sat che tao va thlt nghi~m 10.1 Giam sat che tao 10.2 Xac dinh ap suat thltthuy II!C sau khi che tao 10.3 Trinh tl!thltthUy hrc sau chetlllo 10.4 Xac dlnh ket qua thltthuy II!C sau che tao
A A A' .. AA

5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.13 5.14

6ng 10

cac 10chui

ngUiCsi, 0chui dau va 10thO tay 1

Mllc nll&

10 10 11 11 11 11 13 16 16 16 16 18 18 18 19 19 19
24

31
32 32 33

34 35 36 36 38 40 .. 40
44 44

11 Ki~m djnh sau khi lap d~t va trong qua trinh sa dl:Jng 11.1 Nhiing quy dlnh chung 11.2 Nhiing quy djnh ve kit1m dlnh sau khi lap d(lt va trong qua trinh Slt dl:lng 11.3 xac dlnh ap suat thlt thuy II!C sau khi lap d(lt va trong qua trinh Slt dl:lng 11.4 Trinh tl,! thlt thuy II!C 11.5 Xac dlnh ket qua thlt thuy Il,!c 11.6 Dieu tra 51,! co va tai nan lao dQng co lien quan den thiet bi noi hoi
Phu luc A (qui dlnh) - Nhi~t dQ trnh toan cua thanh cac bQ ph~n noi hoi PhI,JlI,JcB (tham khao) - Thanh phan hoa hoc va co trnh cua mQt 56 mac thep tam

45 46 46 47 47 47 .48 51 51 51
52 55

Thu rnuc tai li~u tham khao

75

3

TCVN 7704 : 2007

Li:Jin6idau
TCVN 7704: 2007 thay the cho TCVN 6004 : 1995; TCVN 6005 : 1995;

TCVN 6006 : 1995; TCVN 6007 : 1995. TCVN 7704: 2007,do Banky~rtieuchuanTCV~rTCjt1
,

":

":

\

~.

\'

N,OihOi va binh
','
.

.'

.:

_

,

'

,_"

:

_,

.: ',

chlu ap h!c bien soan, T~ng'Ct,lcTi~uchu§n

Do II10ng Chatll1c;mg

de nghj.

B9 Khoa

h9C va COing ngh~

cqnQ ~~. f: .'
''';'i-.

f~; tJ

.'~,:.J
; l,.,. ..

Sf\C:

4

TCVN 6413 : 1998 (ISO 5730 : 1992).Moi han .1 Pham vi ap dl}ng Tieu chu~n nay quy djnh cac yeu cau va thiet ke.2 a) Tleu chu~n nay khong ap dl.r r su CHUAN QUaC GIA TCVN 7704 : 2007 Xuat bin Idn 1 Boilers.mg va sua chua cac thiet b] noi hoi co ap suat lam vifflc cua hoi Ian hon 0. Noi hoi dot bang n~ng IllQng mat trdi. construction.07 MPa nhlfng dung nch chCta hoi va dO cua nuec mrac khOng qua 25 lit va trch s6 giiia dung trch (trnh bang Irt) va ap suat (tlnh bang MPa) khong qua 20.Technical requirement maintenance of design. Cac noi hoi d~t tren tau hoa. tau thuy va cac phllong tiffin v~n tid khac. Noi hoi co dinh ong 16 ong Ilia cau tao han (tnr noi hoi ong mrCJc). lap d~t sli dl. djnh nghia va ky hi.installation. 1.u vi.operation and 1 1.n din TCVN 6008 : 1995.Yeu cau ky thu~t va phuonq phap ki~m tra. b) c) d) e) g) Noi hoi dot bang n~ng IllQng hat nhan. dinh nghTa va ky hifflu sau: (1) 1 MPa = 1 MN/m2 5 . 3 Thu~t ngu.u Trong tieu chu~n nay ap dunq cac thuat ngii. manufacture.07 MPa 1 va cac noi dun ruroc nong co nhi~t Ian hon 115°C. Noi hoi va binh chiu ap h!c . 2 Tai li.lng cho: Noi hoi co ap suat Ian hon 0. Noi hoi dot bang n~ng IllQng diffln. Sinh boc hoi rna nguon nhi~t la hoi nllac tLr noi khac dua tai. che tao.

1 Noi hdi (Boiler) Thiet bj dung d~ san ·xuA'thai tlt mtac bang ngu6n nhi~t do Sl/ dot chay nhien li~u hltu Thu~ ngil ve thlet bj ce. Sl/ chuy~n d¢ng cua hon hQp hai nll& trong phdn sinh hoi e6 th~ la sl/ chuy~n d¢ng tusn hoan tl/ nhien hay c6 trQ II. 3. n 3. .B¢ ham m.fC tren thuQc pham vi ap dt..3 B9 him nuilc (con 9Qila bQ tiet ki~m nhien I~u) (Economizer) M¢t bQ ph.... h~c chua 56i.n chju ap II. B¢ ham mme c6 th~ lam vi~c a tr~ng thai 56i (da c6 sinh hoi).ICcUa nOi hoi: .' .5 89 tal qua nhi+t (Re .4 aq qua nhl.J.mng b<a:.1 3. .Superheater) M¢t b¢ ph~n cua n6i hol d~ gia nhi~t hai qua nhi~t da qua sa dt. 3.B¢ tai qua nhi~t.1. ~ng thai v...B¢ qua nhi~t. c6 th~ g6m nhi'u b¢ ph.lOC.. khSc nhau v.1.lngnhi~t d¢ cua hol.. 8¢ hAm mJ{JcgQi la "khOng ngat dllQC"khi n6 dllQC noi vai phsn sinh hai khOng qua van kh6a va gQi Is "ngat dllQC" khi c6 van kh6a tren dl1CJngoi nay.fC h~c la sl/ chuy~n d¢ng ct.. d~ gia nhi~t cho mtCJc cA'pvao n6i hoi.-.. ~~ .n.TCYN 7704 : 2007 3.n cua n6i hoi sa dt. 6 .1. 3. .1.t Iy cua mtCJchay cUa hoi nll&. nhUng c61i8n ~ vCJi hau d~ san xu4t hoi mtCJc. •• cac b¢ phtn chiu ap Il. Nhfmg n6i hai dan gian c6 th~ chi c6 ph'n sinh hoi. 6 ta n d . do ntu+t cUa cac khf thai. Cac bQ ph.lng.t (Superheater) M¢t bQ ph~n cua n6i hai d~ qua nhi~t hoi bao hoa. B¢ qua nhi~t c6 th~ c6 nhieu cA'ptuy theo yeu ~u sa dt.lng cua ti6u chuAn nay.2 Ph'n sinh hdi Cac bQ ph.PMn sinh hoi.lng nhi~t cua kh6i nOihoi.1.n cua n6i hoi ma a day mtOCdl/Qc b6c hoi.

. dllQc tao ra c giang ap gilta dau vao noi hoi 1£1llac cap va dau ra noi hai 1£1ai. bao hOi.10 Noi hoi tuan hoim cllOng bLrc ho.1.tube boiler) Noi hoi trong do mlOc va hoi di trong ong con nguon dot nong 0 ngoai ong.8 Noi hOi ong 10.mg nliaC gilta phan di len va phan di xuong cua vong tuan hoan.1.c dinh mLrc (Norminal working pressure) suat Ian nhat rna nOihoi dllQc phep lam vi~c lau dai: .>i ong 10.TCVN 7704 : 2007 3.9 Noi hoi tu~n hoan tv nhien (Natural circulation boiler) Noi hoi trong do sl/ chuyen d¢ng tuan hoan cua mtCJc han hop hoi m/CJc va dll<Jctao I~ch tr<.1. 3. ng ~ o nhi~t.1.11 Noi hoi trl{C luu Noi hoi ong nllac rna sl/ chuyen d¢ng cua nllac va hoi nllac 1£1huyen d¢ng m¢t chieu.t dq.I buong dot nhien Ii~u g<.2. nhi. 6ng lam nh~ v VI. chiau day. n h 3.tube boilers) Noi hai trong do mtCJc a hoi bao quanh ben ngoai ong con nguon dot nong 0 ben trong ong. 3.7 Noi hoi One n"(Water .c co nim boi sl/ ch6nh trq II{C (Forced or assisted circulation boiler) Noi hoi ong m/CJc trong do Sl/ chuyen d¢ng tuan hoan cua mlOc va han h<Jphoi m/CJc dll<JC thl)'Chi~n nhO tac d¢ng hoan toan hoac mot phan cua bam d§y. 1 cet 3.Doi vai noi hai san xuat hoi qua nhi~t la ap suat hoi ra khoi b¢ qua nhiet.6 Mqt b9 ph.>ng1Ic. ong dan trong pharn vi noi hoi. 3.ong lila (Fire .Buong dot co 1£1 o the cO dt.1.ong dan khol de dot nong Q9i1£1ng h1a. Giang ap tao ra boi bam.2 3.1 Thu. bao m/CJc.t nglr va blJi ap suit.tngIS h¢p h1a. cong suit va tU6i the thiet ke Ap suat Ap lam vi. 3.1. 7 .Doi vai noi hOi chi san xuat hoi bao hoa la ap suat hoi ra khoi noi hoi.n cua noi hoi (A part of boiler) Mai bQ ph~n cua noi hoi co the gom nhieu phan tlr chju ap Il/c: ong gop.

2.Ii dau ra cuoi cung cua b(>qua nhi~t doi vai noi hoi trlfc luu (mr khi gian). kg/s hoac tinh theo don vi hoi do nang ILI<.2 Ap suit thiet ke (Design pressure) Ap suat lam vi~c Ian nhat cho phep: a) b) T. 8 .8 Cong suit ella noi hoi (Boiler rate) San Ilf<. 3.2. dot a day c6 d~t van kh6a trung 3.TCVN 7704 : 2007 3.Iidau ra b(>tal qua nhi~t.4 Nhi.7 Tu6i thq thiet ke (design lifetime) Tuoi tho dlf<. h. 3.JC bang kg/h.Ap suat rna cua van an toan d~t a gia tri cao nhat trim b(>qua nhi~t hoac trim dltC1ng cua b(>tai qua ra nhi~t de bu cho sl! giam ap suat tltang ltng voi dieu ki~n lam vi~c khac nghi~t nhat. .u Chieu day danh dinh cua v~t Ii~u. b(>qua nhi~t dlfl. c) T.t Ii. 3.Jng sinh ra trong m(>t don vi thai gian.Jc".ra chon d(>ben thiet ke va xac djnh cac kfch thl10c cua cac bQ ph~n n6i 3.5 Chieu day cJjnh mlre ella v.Iibao hOidoi vai noi hoi tuan hoan tl! nhiim hoac c6 tro IIJC: T. 3.Ap suat thuy tTnhva ltng voi che d(>lam vi~ khac nghi~t nhat. tlfong ltng vai thong so hoi cua noi hoi. tan/h.2... MW). kW. dlf<.3 Ap suit tinh toan (Calculation pressure) Ap suat thiet ke c6 tinh den: .t d9 thiet ke (Design temperature) Nhi~t d(> thanh kim loai la can Clt de hoi (xem Phu luc A).2..6 Chieu day thve (Actual thickness) Chieu day dinh mire co tnr (hoac c(>ng)dung sai che tao. b(>ham mrac "ngat dll<.2.JC bieu thi bang so gia v~n hanh cho phep doi vai cac b(>phan chiu ap II!C cua noi hoi trong dieu ki~n lam vi~c c ua noi hoi.2.Jng (Watt.2.JC d(>cI~p.

heli. 3. 3.3 Thu.2 NgUCSi che t. 3.3. 3.3. Slra chlia noi sUa chfra nOi hdi NgllOi co tv each phap nhan. 3.MPa.3.ap suat tac dl.t.3.1 NgtICJithiet ke (Designer) ke. - (mg suat cho phep cua kim loai.4 NgltiSj cung cap v.6 NgltiSi chu SCIhrtu NgVdi dau tv xay dl. co trinh de)chuyen man va co cac thiet b] chuyen dung phuc vl. 3. mua ban va su d\lng TCVN 7704 : 2007 noi hOi NgllOi co tv each phap nhan (ca nhan hay t6 chCtc)va co nghi~p che tao noi hoi. MPa.7 Ngucsi su d\lng noi hdi (Boiler user) NgVdi co trach nhi~m tnrc tiep hay gian tiep trong vi~c str dl.o.5 NgltiSl lap d.Jcho vi~c lap d(it va stra chlia noi hoi.t 1i9U(Material supplier) NgVdi co tv each phap nhan thl.3 NgUCSj ban noj hdj (Boiler saler) NgllOi co tv each phap nhan (ca nMn hay t6 chCtc)thVChi~n vi~c ban noi hoi tren thi trllOng.t ngu va nglloi thiit 3. che t.3. lap d(it. 9 .4 p crcp Cae ky hi9U va dem vi .lChi~n vi~c buon ban cac v~t Ii~u dung d~ che tao.o (Manufacturer) VI. 3.J chuyen man trong linh vvc thiet ke NgVdi co tv each phap nhan (ca nhan hay t6 chCtc)co trinh de) chuyen man va co esc thiet bi chuyen dung trong vi~c che tao noi hoi.mg noi hol.3.3.Jng.3.tl1gcong trinh noi hoi.

4. nhiet dQ moi chat. saa chCta cac bQ phan chiu ap h!c cua noi hol. °C. tng.1 Kim loai dung de che tao.lng thep vi~n dan (xem PhI) luc 8).25 % nhllng phai chu y khi thiet ke cong ngh~ han. du dQ ben theo yeu cau cua thiet ke. mm./Ong kfnh 10 khoet (hinh fron).1.h~ so lam yeu do han. MPa.1 Yeu cau chung 4.chieu day. On . cac d~c tfnh vat li~u va lieu chuan cua noi san xuat v~t Ii~u phai dllc. <J'C20 - giai han ben keo va giai han chay a nhi~t dQ thf ngh~m trong phOng.nhi~t dQ tinh toan.tch tit. dllang kfnh be Clla 10hinh eilp.4 Chat 11Ic.dl. .1.lng chung loai v~t li~u dung khi che tao. thep can.04 % 0. Chung loai. day han phai co tfnh deo.h~ so hi~u chlnh ve chieu day tam thep do sai so che tao tam.lc ghi ro vao trong Iy lich noi hoi.04% 0. va Khi co nghi van ve chat 11Ic. S <Ph' <PI td. 01.3 Trong moi trllang hop. a 4.TCVN 7704 : 2007 <J' B 20. mm. . dmaxdmin .lng hoac chung loai v~t li~u thi phal dem phan tich kiem nghi~m I~i va xac dinh cac d~c tlnh cong ngh~ trllac khi sa dl)ng. chao cac day 10 khoan. .1. b) Photpho khong Ian hon c) LlIU huynh khong Ian hon d) Cacbon + mangan/6 khOng Ian hon 0. dl. .bllac d9C. do khoan 10.1.lc tham khao trong cac tieu chuan chat 11Ic. bao dam lam vi~c ben Vlnlg nhiing dieu ki~n van hanh quy dinh. .fc nao do cua noi hdi phai co cac d~c tinh va tinh ben tlldng dllong d~c tinh va tinh ben cua kim loal dung de che tao ra bQ ph~n do. co tfnh han tot.2 Thep dung cho noi hoi phai la thep co chat 11IQngcao. 10 . nqoal cua than hinh tru. ke ca que han. 4. mm. thep rEm co thanh phan hoa h9C cac nguyen to chfnh trong giai han nhu sau: a) Cacbon khOng Ian hem 0.fccua noi hoi dllc. 4./Ong kfnh Ibn. gom cac loai thep tam. tmc C .23 % Khi co sir thoa thuan vai ngllai sa dunq noi hoi co the dung thep co thanh phan cacbon den 0. d. kim loai dung de sua chiia mQt bQ ph~n chiu ap It.dllang kfnh trang.45 % Thanh phan hoa h9C cac nguyen to. ngang. tinh chat cua cac loal thep dung de che tao cac bQ ph~n chlu ap It. saa chiia phai theo dung yeu cau cua thiet ke.

1. 5. be) ph~n. trlt be) ham mlClc bAng gang neu trong 5. 4. tnr cac van va phu tung dllClng ong co ap suat moi chat dllai 1.lQc Ian hon Giai han ben keo tinh toan nho nhat Clla thep a nhi~t dQ lam v~ 450 MPa.10.4 Tat ca cac thiet bi di~n va h~ thong noi dat trong pharn vi noi hoi phai tht!c hi~n theo dung y6u ~u va an toan di~n hi~n hanh. bao ruroc. nllac cOng nhll khi tang qua tri so ap suat quy djnh. bao nlldc. noi hoi Than hinh tru cua bao hoi.2 4. 5. ong gop. lap d.3 Thep duc chi dl1qc sa dl. 4. stta chrta. sUa chUa cua thanh khOng dl. lam sach.1.1 Quy dinh va v.2. nhi~t de) tinh toan cua thanh khong dllQC lay thap hen 250°C.1 Yeu cau chung 5.li khac nhau nhLmg can tranh tao nen cac moi ghep hinh chrrth~p. 11 .lQC.1 Than hinh trl:l bao hol.5 KhOng stt dl.2. NM che tao van phai ghi ro ap suat lam vi~c cho phep tren thanh van.1 4.5 tro Doi vai nOi hai dot nhien li~u ran co cong suat tren 4t1h phai co khi hoa vi~c cap nhien li~u va thai XI.2 4.6 MPa va nhi~t de) moi chat khOng qua 250°C. Khong dung gang de che tao cac be) ph~n chlu ap Ivc cua noi hoi. noi hoi co the dllqc ghep bai nhieu tam kim 10c.1. xem xet.t Ii~u dung trong che tfo.1.lng lam cac van va phu tung.2.2.TCVN 7704 : 2007 4.6 khong che ap suat.2. dam bao dot nong dong deu va gian no tI! do cua cac chi tiet.4 Cho phep dung gang de che tao van. 5 Yeu cau ve kat cau noi heli 5. lam sach tai cho thi can che tao theo kieu thao ra dl. 5.1 Ket cau nOi hoi ph ai dam bao an toan khi v~n hanh. 5.lng hop kim dong khOng ch(ra sat de che tao cac be) phan chiu ap h!c.1. stra chUa hoac thay the cac be) ph~n cua noi hoi.1. cOng nhir phai thoa man cac yeu cau ve kiem tra. ong gop. xem xet. nhLmg ap suat lam vi~c cua moi chat qua van phai kMng qua 2. tl! de)ng cat nhien Ii~u khi can 5.2 MPa va nhi~t de) khOng qua 250 °c.2 nge)t.t.2.3 Vi~c dira nllac cap vao trong bao hoi hay than noi hoi phai tranh lam chenh I~ch nhi~t c1¢c1¢t Cac chi tiet ben trong cac be) ph~n noi hai khong co eMu ki~n kiem tra.2 5. Doi vai noi hoi dot nhien Ii~u long ho~c khf can dllgc tt! de)ng hoa vi~ cung cap nhien Ii~u va 5.

ban kinh trong than trim. 5.. dl1<Jcxac djnh theo 6.2. 5. Cac 10 khoet de lap CLm can dll<.. f" . 12 .2.l voi dllang kfnh cua 10 khac nhau. 5.Iiphan noi tiep giiia hai ehieu day khac nhau.2. R2 . 5.chieu day than dlloi. \. .2..chieu day than trim Hinh 1 5. S1 . ..'c tang CLtng cho thanh hlnh tru tal vi trf cac 10.'c ap suat tac dl.3). I 1 f a) Thin hinh trl:l co chi8u day dong nhat b) Thin hinh trl:l co chieu day khac nhau R1 . Khoang each cua cac 10 phai dap Ltng yeu cau tfnh dQ ben than hlnh trl._" r.l (xem 6.2 Tuy theo sire chiu ben cua than hlnh tru. Vi~c tang CLtng co tM thirc hi~n bOi mot trong cac each hay dong thai nhieu each sau day: a) Tang them chieu day cua thanh 0 phan khoet 10.\ j! I :'>&' .TCVN 7704 : 2007 Khi noi boi nhieu tam kim loai khac nhau thl v~t li~u cua cac tam nay phai cung nhan hi~u hoac phai c6 d~c tfnh dong nhat vOi nhau.. cho phep ehe tao than hinh tru co hai chieu day khillc nhau.3 Chieu day cua than hlnh tru phai bao dam chiu dll<. S2 .2.dllang kinh trung binh.livung dot n6ng kh6ng vl1<Jtqua 100°C so vOi nhi~t dQ lam vi~e dinh m Ltc.6 Cho phep khoan.5 £>Qmea cua than hlnh tru (slJ sai khac giiia dllang kfnh Ian nha't va be nhat so vOi dllC1ng kfnh djnh mltc) kh6ng vll<.4 Kh6ng cho phep dot n6ng than hlnh tru khi chieu day cua thanh Ian han 22 mm.ban kinh trong th~m dlloi.Jtqua 1 %. Kh6ng cho phep tren mQt khoang hinh tru cua than co nhieu han 2 m6i han doc.. phan day han phai dl1QCvat thoai deu d~ c6 chi6u day bang chieu day cua phan mong han (Hlnh 1).!"" 1 __ '~"'~y. Dtb. Neu phai dot n6ng than hlnh tru co chieu day cua thanh Ion han 22 mm thl phan b] dot n6ng can dllQC each nhi~t tot d~ bao dam nhi~t dQ kim loai t<.3. T<.. khoet cac 10 tren than hlnh trl. L ' j i .lng len thanh.

bao mlac.3. ong gOp d~t nam ngang co chieu dai trim 8 m can co bi~n phap chong uon vong.3 Day 5. 13 . Vi~c chon loai day sl.2 Day phing chi dung day phAng cho than hlnh tru co dllOng kinh be nhll ong gop (co dllong kinh trong cua 5. day phAng dll<.2. tnr khi dung day phAng lam mat sang ong (x em 5.1 Cac loai day phAng. Tham khao cac d'lmg tang cUng viJng cho than hinh tru tilli cac la khoet a Hinh 8 TCVN 6413 : 1998.' 6ng.each noi day phlng vdi than hinh tr\l 5.1C xac djnh tu vi~c tfnh dQ ben day phAng (xem 6.2.2.t nao tuy thuQc vao dllOng kinh cua than hinh fru va ap suat tac dQng len than va day. 5.1 than hlnh tru s 400 mm).2.1). trong TCVN 6413: 5.3.5 Chieu day yeu Khong tru.3 Co the khoet la tren day phAng va chi dll<.TCVN 7704 : 2007 b) HEmthem vong tang cUng hoac ong noi. KhOng cho phep che tao ong gOp khong phai hinh tru tron.2.2.4).1cphep khoet mot la. DlIong kinh Ian nhat cua la s 0.3.g(>p co cau ti(lo la oog hinh trv tron.2.9 Cac QUY djnh ve than hinh tru cho ong 16 va than noi hoi ong 16 ong hia tuan thu cac QUY djnh 1998. 5. Hinh 2 .2 Vi~c han noi day phAng vai than hinh fru co the thuc hi~n theo cac cau tao chi tren Hinh 2. 5.3.JC dvng lam day cho than hinh tru. c) Him them tam bu chieu day cho phan thanh. 5.6 dllong kinh trong cua than hinh 5. 5.2. day enlip.3. c8U cua Slt dvng day phAng de noi vai than hinh tru co dllong kinh trong Ian han 325 mm. Ngay ca trong trllong hop nay cOng co the dung them cac bi~n phap tang cCtng de giam chieu day cua day.4 5. day cau dll<.7 Khi than hinh tru cua bao hot.3.3.

.3.3. Co the la Cac 10 tren day elfp.o day elip . Cac 10 co the khoet ehfnh tam hoac I~eh tam so voi tam tr".7 dllClng kfnh trong cua day.2 ~ .c: u .do Hinh 3 .Cau t.3. ty I~ ehieu eao tren dllang kfnh day (kfeh thll& trong) phai nam trong 5..2 Trong mol trllong pham vi: 0.e 10 hinh tron hay hinh elfp. (Hinh 4) 10 phai s 0.3.3. h.c 5..TCVN 7704 : 2007 5.3 Cho phep khoet cua day. Doi voi 10 hinh elfp.3. .3.3 5. dllong kinh tfnh toan cua 10 la dllong kfnh Ion cua hinh elip. I ~ 0. Chi~u eao ella phAn hinh tr".3. 10 co the tang eUng nho han them vanh tang eUng. . 14 . .1 Day elip Day elJp gom hai phan eau tao: phan elJp va phan hinh fru (Hinh 3) hop.J. han them ong noi hoac ren gap map 10 h~e tang ehieu day cua day DlIong kfnh cua a phan 10 khoet.:: 40 .

TCVN 7704 : 2007 - \ a.ng tang eUl1g cho 5. L6 khoet dll~c ren gap rnep.1c giam thoai deu den cho noi vdi than hinh fru (Hinh 5). 15 . L6 khoet dll~C him them vanh tiling cCtng. Khong c6 mieng d~m. C6 mieng d~m 2 phia) Hinh 4 . c3. b. Hinh 5 .3.3. L6 khoet dLt<. C6 mieng d~m m9t phia. va kich thlldC phan hlnh tru chuy~n tiep tllong hI nhu doi vdi day elip.4 16 khoet tren day elip Khi t~ng Clrng 10 khoet bang each t~ng chiau day cua day a phan 10 khoet khOng phai bang each han them mieng d~m thi chiau day cua day can dll<.1c them ong noi han (c.. c2.c.Tang cUl1g eho 16 khoet bing each tang chieu day ph'n day co khoet 16 Cac yeu cau va khoet 10tren day du.Cae d.

5.5.3 Cac yeu cau ve noi ong vai mat sang. Kfch thlfac cua cac 10 dap Ctng cac quy djnh trong 5.4. tren than hinh tru.6 Tat ca cac loai day (elfp.5 cac lot.5 Han 6ng VGi thin 5. cong.TCVN 7704 : 2007 5. Cho phep toi da co hai tam kim loal ghep I~i nhlfl1g moi ghep phai each tam m(lt khoang khOng nho hem 0.lng gia cOng khi che tao. day cong khOng co dt. chui dau hoac tho tay.Lo tho tay.2 D. ve thanh gi~mg va cac bi~n phap tang cCtng cho phan m~t sang khOng co ong va cac yeu cau khac tuan thu cac quy djnh trong TCVN 6413 : 1998. Chieu day cua kim loal lam m~t sang ong khi nuc ong phai ~ 14 mm.3.Lo chui dau.mg cho cac trlJOng hop mai che tao. So hJqng cac loai 10 phai du d~ cho phep danh gia dlfc.2 Noi hoi tuy theo chung Ioal phai co cac 10 thfch hop d~ chui nglfoi. lam v~ sinh va cao roa be mat ben trong cac b¢ phan chiu ap Ilfc cua noi hoi.2 Cac ong han vai than hinh tru hoac day co th~ han day ca chieu day than. tren day co the la: .7. 16 . hoac chi han vao m(lt true tiep vai than hay day neu sau khi han khong co dieu ki~n phan chieu day than hay day. ellp.4.1 Cae 16 ehui nglldi. sau do mai han ong vao ong cut. Doi vai than hinh tru co chieu day> 18 mm.7 5. 5.7.Lo chui . khOng dlfqc han nhi~t luy~n. Vi~c han cac ong vai than hinh tru hoac day chi dlfc. khi c~n tinh ki~m tra phai can c(( vao 5. 5.lc chat Ilfc.1C tiep vai than.2 M~t sang ong co th~ la ph~ng.4.lng khac nhir day h9P. 16 chul d4u va 16 tho tay Lo khoet nglfoi. sa dl.1C han noi qua doan ong cut nay. cau. cong.3. 5. ThOng thlfong tien hanh han trlfac m9t doan ong cut vai than va dlfqc nhi~t luy~n cung vai than (hoac day).1Cche tao bAng m(lt tam lien.7.1 5.li day dt.lng ellp khOng d~ng cu th~ cua day d~ tfnh toan. cac moi han ong vai than hinh tru can dlfqc nhi~t luy~n sau khi han. ph~ng cOng nhir m~t sang ong) phai dlfc. va phai dlfqc han noi bang moi han giap mep hai phia. 5. . cau. Doi vai cac trlfong hop da dlfqc che tao nr trlfCJc. vdi day Doi vai than hlnh tru cua cac noi hoi ap suat thap co chieu day s 18 mm thi co th~ him ong tn.6 Ong 10 Theo cac quy djnh trong TCVN 6413 : 1998.1 hinh tr\J. than noi hol. 5.4. 5. 5.

5 Cac d~y 10.8 5. Doi voi cac noi hoi ong 10. Doi voi noi hoi ki~u ong nlloc nam nghieng hay dCtng tuan hoan 5. ki~m tra va lam v~ sinh dLIQCtoan bQ h~c be mflt ben trong cua cac bQ phan .7. chieu r(>ng toi thi~u cua tam d~m Is Be m~t tiep xuc cua nap d~y voi 15 mm. klch thllOc n nhat mQt 10 chui va ki~m tra ben trong cac bQ ph~n cua noi hoi can phsi trang b] mQt sO 10 tho va vi trf cua 10 chui ngllOi. 17 . 10 chui d8U. hinh tron dllang kinh trong 400 mm. 6ng Ilia dCtng: phsi cao han 2/3 chieu cao ong Ilia trnh tll dlloi len.4 sau: a) Lo thO tay d~ lam v~ sinh hinh elfp klch thllOc la 80 mm x 100 mm.1. 10 chui dau va 10 tho tay do nha thiet ke quy djnh nhieu nhat co tM sao cho co th~ xem xet.1.400 mm phsi co It nhat mQt 10 chui ngllOi.1. 5.8.rt qua 100 mm hoac 120 mm neu nola hinh cen: vang c) Cac 10 chui ngllai: hinh elfp klch thlloc 300 mm x 400 mm.rc tiep: phai cao han dllOng hia dot 100 mm.7.1.1 bao Muc nll& Muc nllOc thap nhat cho phep doi voi cac loai noi hoi do nM thiet ke quy djnh nhllng phai dam cac tri so nho nhat sau: Doi voi nhling noi hoi co bao hoi bi dot nong tn. 5. 10 phai dllgc gia cOng kin khit.2 5. tron dllOng kfnh 120 mm. tho tay co th~ co d~ng hinh elfp hay tron.4 tI! nhien: mire nlloc thap nhat do nguai thiet ke quy dinh dira theo trnh toan dam bao tuan hoan on dinh cua dong mOi chat trong h~ thong tuan hoan.1 5.7. 10 tho tay phai co cau tao sao cho de dang thao lap va thay tM"'p 5. Lo thO tay d~ giam sat hinh elfp klch thllOc 100 mm x 150 mm. hinh tron dlJOng kinh trong 320 mm.8.TCVN 7704 : 2007 Than noi hoi co dllang klnh bang hoac Ion han 1. ong Ilia nam ngang: phai cao han thanh ong cao nhat 100 mm.8.3 5. Lo chui dau hinh elip 220 mm x 320 mm. voi kich thllOc nhe>nhat nhll 10 hinh tron dllOng klnh trong 100 mm. Cac nap d~y co khoi IlIgng Ion han 20 kg phai co phllong ti~n thich hop d~ nang len.8. chui dau. dAu.3 S6ll1Qng. 5. Than noi hoi co dllOng kinh t1l8oo mm den dllOi 1. Chil~u cao Clia tang cCtng khOng dllQc vl. cao vong tang b) Cac 10 chui ngllai. Doi voi noi hoi ong 10.400 mm phsi co Ngoai ra d~ lam v~ sinh tay.8. tnr trllang hQp cac nap d~t thAng dCtng co th~ co ket cau ban Ie. C~u 10 hinh cCtng khOng vtJQtqua 65 mm h~c 100 mm neu no la hinh cOn. 10 chui ngllai.ll.

Van an toan.1.2 Muc nltae eao nhat cho phep trong cac noi hai do nha thiet ke quy djnh nhl1l1g phai trnh toan sao cho dam bao du m~t thoang boc hai va d¢ kho cua hai di vao b¢ qua nhi~t. Muc nltae nay nam a giiia hai mire nltac thap nhat va cao nhat cho phep va la mCtc lam vi~ thltang xuyen cua noi hoi. khf.4 C6 the d~t them dltang Uti tuan hoan ella b¢ ham ruroc de dua nltoc tra lC.1.ICvoi noi hoi. 5.lc quy dinh trong 5.Nhi~t kEf.1.5 Doi vai nhG'ng 10C. noi hol co buong dot kieu lap soi phai d~t nap phong no a cac vi tri sau: a) Tren buong dot.9.10.10 Be>ham nlldc 5. mun cira va cac san ph~m tht!e v~t. b¢ khlt tro. chu yeu bai kh6i ella noi hol. than bun.TCVN 7704 : 2007 5.rc riU'Cfe trung blnh do nha thiet ke chon de lam co sa tinh toan thuy d¢ng.lng.3 M(.li ngat dlt<. trltaC va sau quat kh6i.8. nhl1l1g phai dam bao sao cho cac thanh cua noi hai khong b] dot n6ng qua nhi~t d¢ cho phep cua v~t Ii~u che tao cac thanh d6. 5.2 MPa.2 B¢ ham nltoc bang gang phai la 10C.1 5.9.1.4 Cac noi hol dung nhi~t cua kh6i thai phal trang b] thiet b] ngat nhanh dltang kh6i V80 noi hol.lc Slt dl. ong dan hoi va cac may dung nhi~t khac.2 Cac nap phong no phai d~t a phia mat tren dltang kh6i va a vi trl tranh gay nguy hiem eho ngllOi phuc vu. 5.10.9. tinh toan nh~t ella noi hoi.le dung de gia nhiet rnroc cap eho noi hoi.8.1. 5.1 NhG'ng noi hai dot nhlen Ii~u long.1.10.li noi hol chua dlt<. 18 . 5. ruroc ra khoi b¢ ham nltoe phai c6 nhi~t d¢ thap han nhi~t d¢ soi trong noi hoi it nhat 40°C.1 den 5.10. 5.lng khi ap suat nltae cap tai dau ra ella b¢ ham nltac s 2.4 thl rnuc mrac thap nhat do nha thiet ke quy dinh.9. tal dau euoi dltang kh6i cua noi hoi: b) Tren dltang kh6i cua b¢ ham ruroc. 5.1 Be>ham nllaC bing gang B¢ ham nltoc bang gang dlt<.10. 5.9 Nip phong n6 5.1.8.8. than b¢t.8. klch thuoc nap phong no do ngltai thiet kEf quy dlnh.3 S6llt<.3 Tal dau vao va dau ra cua b¢ ham nltoc b~mg gang phal d~t cac phllOng ti~n do kiem sau: . 5.lidau hut cua bam ruroc cap rna kh6ng dira vao noi hoi. dlt<. 5. .

TCVN 7704 : 2807 5.3 khoi.13. ). cum ong cua b¢ ham nvac bang thep (ong ru¢t ga) can chia thanh tung phan co chi6u cao khOng qua 1200 mm.1ng cua cac ong va cac v~t Ii~u khSc tren dan ong phai dlt<.10. Cac ong sinh hoi dV<. H~ thong tll d(>ng dieu chlnh nhi~t d(> hai qua nhi~t phai bao dam phoi h<.1ctreo do I€m khung sttbn dV<. ong gop.n do kiim do kiim bit bUQc doi VCSi oi hCJi n 10.2 5.lng thai sOi hoac khOng sOi.3 NgVOi thiet ke noi hai phai quy djnh giai han nhi~t d(> lam vi~c dinh mCtc cua hoi qua nh~t. dong ho do rmrc nvac . 5. Phvong ti~n khong che ap suat (van an toan): 19 .1pnhip nhang vi~c khi sii dl.1nghoac nhi~t d¢ khol. chong an mon boi 10.2.10. gilia cac phan la m¢t khoang trong co chieu cao 500 mm de de thao cOng hoac trong khi siia chira.10.2 qua Co the dieu chlnh nhi~t d¢ hol qua nhi~t btmg cac thiet b] giam On (b¢ giam On) de lam giim nhi~t d(> hoi qua nhiet.11 5.2. Tronq IV<. Pluronq ti~n do rmrc ruroc (ong thuy.1c che tao tlt ong thep khOng han.2.11. 5.tC1ng h<. KhOng cho phep dung ong tMp han mi.10..2.13 Cac phllCJng ti..2 5. han xoan de che tao ong cua bQ ham nvac. Chieu day toi thieu ella ong sinh hai phai theo dung tr! so ghi trong Bang 1.10. tai qua nhi.10. dong lam v~t Ii~u che tao ong sinh hai. khOng Phuonq ti~n do ap suat (ap ke).lng dong thai cac bi~n phap nay.1 BQ him nllcsc bing thep B(> ham nvac bang thep gom cac ong thep khOng han.1 BQ qua nhi. 5. 5.t tac khi thi Khi noi hol co trang b] b¢ qua nhi~t. 5.4C'n' 5. Cac dao dieu chinh d(>ng lam tang nhi~t d¢ hai qua nh~t trong mol tn. hoac phoi hop ca hai each.1c d~t tnrc tiep vao cac dau noi vai bao hoi. 5. M~t trong ong sinh hoi co the la tron hay co ranh xoan.1p phai khong Ian han +10 °C.1c eM ~ thanh dan co han mang noi doc theo ong phai bao dam gian no deu nr do cho tat ea cac ong trong dan. Can co cac bi~n phap chong mal rnon boi than va tro bay trong dVClng khoi.2. 5.1 Cac phltCJng ti. Khi nhi~t d¢ hai qua nhi~t Ian han 350°C thi phai trang bi h~ thong dieu chinh nhi~t d¢ hOi nhi~t.11. KhOng cho phep dung gang.12 Dan ong sinh hCJi 6ng sinh hai la ong nvac chiu ap suat ben trong.n 5.t. b(> tal qua nhi~t thi phai trang bi thiet bi do ki~m nh~t ~ hOi qua nhi~t.5 co h~ thong tai tu'n hoan bQ ham mtac khi khoi d¢ng Nvac ra khoi bQ ham nvac birlng thep co the 0 trc.11. Cac ong sinh hai dV<. bang each thay doi hAl Ilt<.

6 Thang do cua ap ke phai dLlc. Trim m~t ap ke phai co vach do chi ap suit lam vi~c Ion nhat cho phep cua noi hOi.2. Cac phI.:Jchon sao cho a ap suat lam vi~ c ICJnnhat cho phep kim ap ke nam trong pham vi tlt 1/2 den 2/3 thang do.tck van khoa dLlOng hoi den noi tieu thu.:Jp thOng so cua noi hai.rOc bBng gang.13.!ng b¢ nl. 5. Kh6ng nen d~t ap ke cao qua 5m so vOi san phuc vu.2.13.2.2.JC d~t nhLl the nao de de nhin thay ~i san khoang 30 0 khi "~t cao phuc VI. Cho phep dung ap ke c6 cap chfnh xac 2.! ki~n va ong noi cua ap ke phai chon phu hc.5 va dLlang kinh m~t ap ke khOng dllOi 150 mm.:Jc hep kiem djnh.2 Phai d~t ap ke trim dLlOng nLloc vao va ra khoi b¢ ham mlac loal ngat dLIQC. £>oi vOi noi hoi co ap suit n thay van ba nga bang m¢t ong noi c6 N va van khac dung de lap ap ke kiem tra trong v~n hanh. 5.5 va "LIOng kfnh mat ap ke dLlOi 150 mm khi d~t ap ke cho noi hoi co ap suat khOng qua 2.Jc kiem dinh va nh~m chi moi nam m¢t Ian va sau moi Ian slta chua ap ke t~i noi dLlc.13.13.I: mat ap ke d~t th~ng dUng khi ngang tam mat hoac phai d~t nghieng hon tam mat.' cao dLlc.13. Cac noi hoi co b¢ qua nh~t npi ap ke a bao hoi con phai ~t them it nhat mqt ap ke t~i ong g6p ra ella b¢ qua nhi~t. cung nhLl khi d~t t~i b¢ ham nllOc bang gang. 5. p 5. c) KhOng nhe hon 250 mm khi d~t cao tren 4 m den 5 m so vOi san phuc vu.4 Ap ke phai nOi qua ong xi phOng hay m¢t thiet bi tLlC1ng c6 tiet di~n ben trong du ICJn nr .5 Ap ke cua noi hoi phai dLIc. 5.1 Ap ke Moi noi hoi phai co it nhat m¢t ap ke thOng vCJiphan chLra hoi cua noi hai. 20 .2..2. b) KhOng nhe hon 200 mm khi d~t cao 3 m den 4 m so vOi san phuc vu.2 5. £>oi vCJinoi hoi true ILIUthi ap ke phai d~t tn.2.TCVN 7704 : 2007 PhLlong ti~n do nhi~t d¢ (nhi~t ke') dung cho noi hOi co slm xuat hoi qua nhi~t va khi co ham sa dl. DLlang kinh cua m~t ap ke nen chon nhu sau: a) KhOng nhe hon 150 mm khi d~t cao den 3 m so vCJisan phuc vu.13.13. Khi noi hOi co them b¢ tai qua nhi~t thi con phai d~t them ap ke t~i ong g6p ra Clla b¢ fBi qua nhi~t. san cSng 5.3 Ap ke d~t trim noi hoi va b¢ qua nhi~t.JC dien day nllOc. Ap ke dLlc.:JCoi vOi ong noi qua van ba nga.13. vOi 5.2 MPa va chieu cao tfnh tit phuc vu den vi tri d~t ap ke khOng qua 2 m. cung nhll khi tha thuy h!c.7 Ap ke dung de theo doi true tiep ap suat phai dLlc. Trim dLlOng mmc cap vao nOi hoi dung born Ii tAm hay pitton cung phcii d~t ap ke t~i dau d'y cua bam. tai qua nhi~t phai co cap chinh xac khOng thip han 1.

IQng dinh chi phai dam bao chsy dllt.Ide hong khac co snh hltOng c!8n d¢ lam vi~ chinh xac cua ap ke.3.iOng nliOc thi cho phep d~t 1 6ng thuy cho moi bao hai.3 Nhiing noi hoi co nhieu bao hoi d~t trim cao thi a bao hoi ~n theo doi mllc mtOc phii ". 5. m~t niam chi ho~c d~u niem phong cua don vi ki6m djnh. Nhiing bao hOi chi chua hOi.3.3. cac bao hoi con I~i khac phai d~t it nhat m¢t thiet bi do.6 Khi vi tri d~t thiet bi chi mllc m/Oc so vOi mat san phuc VI.lac trong bao hoi hay noi hoi va la thiet bi hien thi.lQc nhi~t d¢ va ap su~t cua noi hoi. Cac thiet bi do mltc ml& a) co tM la: 6ng thuy de do trvc tiep mltc m/Oc theo nguyen Iy binh thong nhau co v~t I~u bang thUy tinh trong suet hay v~t Ii~u trong suot khac chiu dl.13. h~c phong khOng hQp I~.IQng moi ch~t thoat ra du de d~p laa trong buong dot.TCVN7704 : 2.8 Cam sa dl.3.2. nitm cac hll ".1 Thiet bi do mllc nliOc quy djnh trong tieu chuAn nay la thiet bi de do trvc tiep mltc m.13.JCkhi noi hoi can nliOc va Il. 5.Jng ap ke trong nhiing tntOng hQp sau: a) Chlla dllQC kiem djnh.3 £)0 muc 5.13. b) cac dong Iy khac.5 Cac noi hoi co cong suat tran 2 tan/gio phai co thiet bi can mlac.13.3. ho do mltc mmc la thiet bi do mltc m/Oc gian tiep nho 51! b~n d6i di~n tCthay cac ~ng v$t lay tin hi~u true tiep tlt mltc m/& trong bao hoi hay noi hoi.3. 5.13.t It nh~t hai thiet bi do mltc mlCJc. 5. m¢t trong so do la ong thuy dllQC nOi ~ ti4p vao tMn bao hoi hay than nOi hoi.lOng hoi va dl.7 5. 5. khong crura nllOc thl khong cAn d~t thiet bi do mltc nllOc. Khi do thi tren bao hoi cho phep d~t m¢t ong thuy. £)ltQc thay thiet bi tl! d¢ng bao hi~u mltc nllOc va bao v~ can tv d¢ng bao hi~u mltc m/& va bio ~ nll& bang mQt dinh chi khi di~n tich thfp nhitt cua noi hoi (phAn sinh hoi) den 17 m2 va hai dinh chi khi di~n tich tiep nhi~t tran 17 m2• Klch thlloc va chat Il.13.J co the trong thay dllQc.13.4 Nhiing noi hoi co nhieu bao hoi d~t tren cao co lien thOng nhau ca dl.2 Nhiing noi hoi co nhi'u ~p b6c hoi va chia bao hoi thanh cac ngAn cho mOi ~p b6c hai thi tAili moi ngan phai d~t m¢t 6ng thUy. 21 .13. cal thll hai co the la thiet bi do mltc m/& gian tiep. c) Ap ke lam vi~c khOng chinh xac: d) Kinh va ho~c niam chi. a cho rna a san phuc VI. 5. b) Qua han kiem djnh.J chinh cao hon 6 m thi phsi C!~tth6m dong ho chi muc nlloc a phia dllOi. Moi noi hOi phai cO It nhat hai thiet bi chi mltc nliOc dQc I~p.

lc phai d~t it nhat me'?tvan an toan t~i 6ng gop ra cua be?ham ruroc.4. m~t trong ong dan phai tran nh~n d~ tranh lam tac ong dan.1C tv de'?ngthi dllang klnh trong khong dllc. 5. MOi noi hoi phai co it nhat hai van an toan heat de'?ngde'?cI~p.13.lt qua 1000 thl dllc.7 Cac ong thUy phai co du van dong rna va van xa. cOng nhll tren ong thoat hoi cua van an toano 5.3. 5.4.9 Tren mat ong thuy phal danh dau bang vach de hay gan tin hi~u de thay chi mltc mmc cao nhat.13.lc xa ra dE3khOng lam cho ap suat cua nOi hoi tang qua 10 % ap suat lam vi~c dinh mltc cua noi hoi. 22 .lC phep lap m¢t van toan d~t a be'? qua nhi~t dllc.1.4. tnr cac noi hoi co tich so cua ap suat tinh bang MPa vai tong th~ tfch cua noi tinh bang an toan.3. Khi cac ong dung chung vai thiet bi bao hi~u va an toan n6i dl/c.13.4.lC lap cac van khoa hoac tro 10 tnch hoi tren dllang ong noi nOi hoi vai van an toan. 5.13. Khi me'?tnOi hoi co rnot be'? qua nhi~t va nau gilia noi hoi va be'? qua nhiet khOng co van khoa thl van an 1ft khOng vllc. Cac ong thuy tinh tron phai co bao che nhllng khong dllc.13. Moi be'? qua nhi~t phai co It nhat m¢t van an toan d~t a phla dau ra cua hoi qua nhi~t.4.lCcan tra cho vi~c theo doi rmrc nllac.4 Van an toan 5.TCVN 7704 : 2007 5. 5. van kh6a hay tnch hot. Khi gilta be?qua nhi~t va noi hoi co d~t van khoa thl van an toan cua be'? qua nhi~t khong dllQC coi la van an toan thCt hai cua noi hoi.6 Cho phep d~t cac loai van an toan ki~u sau day cho cac nOi hoi tuy thuoc vao thong so cua hOi: a) Ki~u don bay.4.13.rang hop dllang klnh trong cua cac ong dan khong dllQC nhe han 25 mm.13.3 hoi. 5.lC dung van an toan co dllang kinh trong cua de van nhe han 20 mm d~t tren cac noi hai nll<k dllc.13. thap nhat cho phep va mCtc nllac trung blnh. 5.lCcoi la van an toan thCthai cua nOi hoi.lc nhe han 40 mm.13.4 Cac van an toan d~t a bat ky noi hoi nao (k~ ca van tal be'? qua nhi~t) phai co du kha nang thoat KhOng dllc. Trong moi tn. KhOng cho phep d~t bich noi trung gian. bao dam vi~c thong raa va thay the klnh thuy tinh khi noi hoi con dang lam vi~c va can co thiet b] can bang d~ tranh tao ml1c m/ac gia trong ong thuy khi co hi~n tllc. nllOc cho rnuc dich khac trim ong dan nay.5 Doi vai be'? ham nllac bi:mg gang va be?ham rnroc ngat dllc.lng soi bong trong bao hoi.2 KhOng dllc.8 Cac ong va phu tung cua ong noi ong thuy phai cang ngan cang tot va phal thiet ke sao coo khong tao thanh tui dQng nllac gilta nOi hoi va ong dan.. 5.3.13.

13.13. 6ng xa phai d~t ~n nhir thee chieu thang dllng va phai co ket cau sao cho khOng tfch tu chat lang dQng boac nllCe ngllng. 5. Cac van an toan phai xa vao trong khOng gian dam bao an toan cho ngllai qua I~i. 5.1 ke Nhi~t ke phai dllQc d~t bat bUQCa dau vao va ra cua bQ ham nlrac bang gang. c) De dang kiem tra sl/ hoat dQng cua van khi noi hoi dang lam vi~c. (Ia cac noi hoi co ap suat thap thllang dung hai I~i van tac dQng true tiep: don bay hoac 10xo.14 Thiet b] cap ntlde eho noi hC'Ji 5. 5.7 cac van an toan phai dllQc d~t trl.8 DlIang xa cua van an toan phai du Ian de tranh anh hllang co hal cua d6i ap den vi~ v. lam han che dong thoat cua hoi nllac.4. c) Kieu xung IlIc. born injecto.9 Ap suat tac dQng cua van an toan dllQc xac dinh bang 1.13. b) Sao dam an toan cho ngllai v~n hanh khi van tac dQng.13.5 Nhi. Cam d~t van an toan kieu don bay trim cac noi hoi di dQng.1 Thiet b] cap ntlde eho noi hcl co th~ lei: a) b) c) Sam Iy tam hay born pitton truyen dQng bang di~n.2 T~i nhling vi trr kh6ng the dQC tnrc tiep nhi~t dQ t<.licho can dung cac nhi~t ke co dan truyAn tri s6 do di xa. 5.lC tiep vCJin6i hoi hay &1g ~ 6ng cut vai di~n tlch mat cat ngang cua 6ng cut 6ng cut. a 6ng g6p V80 va ra moi cap cua bQ qua nhi~t va bQ tal qua nhi~t.'Jng loai tac dQng gian tiep). Cac phllong ti~n co ap suat cao hon ap suat noi hoi co du kha nang day nllac vao noi hoi khi noi hoi lam vi~c a ap suat Ian nhat cho phep.10 Cau tao va lap d~t van an toan phai bao dam sao cho: a) Trong qua trinh lam vi~c ap suat da can chinh khOng b] xe dich.4.4.14.TCVN 7704 : 2007 b) Kieu 10so.1 Ian ap suat lam vi~c cao nhat coo phep cua noi hoi. -cUa b9 qua ~ hate dUng it nhat phai bang t6ng di~n nch cua cac 10 van I'p tr6n 5.4.5. 5. 23 .13.5.t 5.n hanh cua van. 5. bang hoi nllac hay co kht.13.13. Trong cac noi hoi cao ap can d~t van an toan xung I~ng.

Theo chi dan trong Phu luc A Xae d!nh U'ng suat eho phep lfng suat cho phep doi vai v~t Ii~u mai che tao dugc xac dinh dl!a theo chung loal v~t Ii~u sa dl.n ehlu ap II/C eua noi hdi bao dam tuan thu nghiem n~t cac yeu cau ve ket cau noi hoi va cac b9 ph~n cua n6.65 Khi tinh ling suat cho phep theo d9 ben keo hoac giai han chay nguai thiet ke xac dlnh. ap suat nho hon 0. tfnh dam bao d9 ben cho chunq cOng nhu thoa man cac yeu cau khac da neu trong tieu chu§n nay dugc 6.1 Cae yeu eau ve thiet ke Thiet ke noi hoi phai va tinh de? ben cac be?ph.14. tru cac noi hoi sau: a) £)ot bang nhien Ii~u long va khl lam vi~ khOng lien tuc: b) C6 san Illgng nho hon 150 kg/h.2 Moi noi hoi phai dugc trang b] It nhat hai thiet b] cap nuCJc:mot lam vi~c va mot dl! phonq. 24 . d9 ben cua thep da giam di do kim loal da b] dot n6ng. nc .3 lam Khi gian d~t bam nam each xa bang eMu khien rna nOi hai phai hoat d9n9 lien tuc thl gilia bam v~·v{Jj bem dt! phOng can phai trang bi h~ thong lien d9ng de khai d9ng bam mtCJccap dl! phOng khi born lam vi~c bl ngltng bat nga.2 6. 6 6.2. bi an rnon.2. 5.14. Yeu du chung ve d9 ben cua b9 ph. Cho cat lay mau thep de kiem tra co tfnh phai ta noi da chiu cac dh~u ki~n lam vi~c n~ng ne nhat.1 va cac tieu chu§n lien quan de bao dam noi hoi v~n hanh an toan.1 6.TCVN 7704 : 2007 5.2. mal rnon thl can lay mau de kiem tra co tlnh.lng va theo nhi~t d9 tinh toan cua v~t Ii~u. COng suat cua rnet thiet b] cap m/Oc phai bang 110 % cOng suat dinh rmrc cua noi hol. d~t cac chi lieu kinh te ky thu~t d~t ra.2 6.h~ so dl! trli ben khi tfnh ling suat cho phep theo d9 ben keo (O'e) hoac theo giai han chay (crc) a dieu ki~n nhi~t ne d9 trong phong (20°C): = 3.n eh!u ap ItIC ella noi hoi Xae d!nh nhi+t d9 tinh toan . tlt d6 xac djnh ling suat cho phep.4 MPa. 6. dugc xac dinh theo cac bang d~c tfnh cac lo~i thep.2. Khi ay ling suat cho phep sa la tr] so nho trong hai tri so xac dinh sau: Trong d6 ne.2. chon dung dan v~t Ii~u che tao.2.0 a nhi~t d9 lam vi~c thl h~ so ne va nc do nc = 1.2 £)oi vai v~t li~u cua cac noi hoi cu. Xem Phu luc B.

TCVN 7704 : 2. 6.lCthi (mg suat cho phep cOng dll<.3. lay <p = 0.3 Tinh dQ ben than hinh trl:l.8.Ap suat cho phep cua moi chat trong than hlnh tru: Trong mol trllong hQP.1 Khi cac day 10d~t song song: Theo phtronq doc true: ({Jd =_d __ t -d td . lay <p = 0. 6.3. than noi hoi co dl/()ng kinh trong tren 600 mm khOng nhe han 6 mm. = 0.rac khi cM tao.4 Cho phep n¢i suy t~ so (mg suat cho phep khi nh~t dQ tinh toan nam trong phern vi hai ~ sO nh~t d¢ cho trong cac bang d~c tinh tMp.0.1C xac djnh tllong tl. - Theo phllang ngang true: 25 .2." .1 Chieu day t6i thieu cua than hlnh tru chju ap suat trong dllQc xac djnh theo cong thuc sau: ho~c .2. bao hCli.2. bao nwc.l'c hi~n cho tat ca cac loal thep khi d~c tfnh cua thep co nhiJng sai I~ch so viii d~c tinh cua cac nhan hi~u tMp da cho. 7 6.2. lay <p = 0.95. Khi han bang tay m¢t phia co mieng lot. 6. sO'lam yeu do han duqc xac djnh tuy theo phuong phap han Khi han bang tay m¢t phia.3 Khi khong co cac nhan hi~u cua thep dung de che tao cac bQ ph~n chju ap h!c cua noi hoi tllOng (mg a phu 0"8 II. bao nllOc.1 den B. = 1. (Xem cac Bing B.3 H.2 H. than noi hCli 6.7. 6ng gOp. khi ay cac trj sO giai han ben gioi han chay O"c 20 dllQC xac djnh tlrthi nghi~m mau thep mOi tn. khi dllong kinh trong dlloi 600 mm . Khi han til d¢ng m¢t phia.3. titJi Phu luc B) cOng nhll cac 10itJitMp khOng ra hoac nghi ngo ve nguon g6c va nhan ~u.2. Khi him bang tay hai phia.3.l cua bao hol. sO'lam yeu do khoet 16 6.9.khOng nhe han 4 mm. Khi han til d9ng hai phia...3.2 20 . chieu day than hinh trl.2. cua cng gop . T~ sO lam tron lay ve phia giam.khOng nhe han 5 mm. lay <p lay <p 6.l' nhu trong 6. 0"8 20 Vi~c thi nghi~m xac djnh giili han ben va giOi han chay o"c 20 dllQC thl.15.

4 Ian so vOi chieu day tfnh dll<. 6. do do cac 10 khOng the dliit song song rna la so Ie nlm ~n tfnh h~ so lam yeu theo phircnq cheo theo ca 2 kfch thuoc dllong cheo neu cac kich thuoc nay Is kh8c nhau. Hlnh 6 gioi thi~u va mot so d.5 H.3.3. dl/Qc coi la bll& t.3.3. 6.3.TCVN 7704 : 2007 6.3 dan sau: Khi cac 10 co dllong kfnh khac nhau. dll<.3 (b) c a 6. bao nlloc. h~ so lam yeu boi khoet 10 co the xac dinh thea cac chi a) Neu cac 10 trong cung m¢t day co duong kfnh khac nhau nhLlng la xen ke khac nhau deu dliin thi xac dinh kich thlloc khoifmg each cua m¢t nhom 10 xen ke khac nhau dau dliin. ong gop .u chlnh C C = 1 mm khi thep tam dung de che tao co chiau day < 20 mm C = 0 khi thep tam che tao co chiau day ~ 20 mm.1c dinh tll xac <p..3.3. c) Tren day chi la nhiing quy dinh t6ng quat.1c dinh nhir sau: xac n =!!_ (cac kich thlloc b. H~ so lam yeu tinh toan la tri so nho nhat trong hai tr] so cua h~ so lam yeu do han va tri so nhi) nhat cua h~ so lam yeu do khoet 10 (xac djnh theo 6.1c hi tren Hlnh 6. 6.4).1c den nlur la m¢t so hi~u chlnh va d¢ giam ling suft ke cho phep cua kim loai. con dllong kfnh lola t6ng cac dllong kfnh 10 trong nhom. kich thllOc co the rAt khac nhau tuy theo moi noi hol. khi 26 . 6. can tfnh them h~ so lam yeu theo phuong cheo: CfJ c t = _c__-d (.3.3.6 Chiau day cua than hlnh tru chiu ap suat nqoal. 2<Pl' vOi kc . so hi. tnr ong 16 cua 16 hoi ong 16.tOng h<.1C chiu ap suat trong. do khoet 10 dU<.3.Jp cu the.4 H~ so lam yeu do khoet 10 dll<.h~ so hi~u chinh cho phllong cheo.. nglloi thiet ke can co nhiing tinh toan h~ so lam yeu cho tltng tn. a dll<.tng bo tri 10 tren than hinh fru cua bao hoi.1c chon la tri so nhi) nhat trong cac tr] so dtJ<.3.3. b) Giiia 2 day 10 co dllong kfnh khac nhau. lay t~ng them 1.. trong thl!C te cac 10 khoet co vi trt.4 Cac h~ so lam yeu do han.3.2 Khi day 10 dliit so Ie.

---qJ=- Tryc dC?cthan hi nh try c t=d I c) La co dl/ong kinh thay d6i deu d~n Hinh 6 .1 Tinh day elip 6. qJ t -d =_1_ 1 t -d qJ --- t rn ""1 t -d =_1_ 11 Ie -d =-I ' qJ C -----.1 Xac djnh chiau day t6i thh~ukhi chiu ap suat trong: trong do K la h~ s6 hi~u chinh va hinh d~ng day va co hay khOng co khoet 10xac dinh thea 6.4 Tinh dQ ben day 6.1.4.MQt so d.2. 27 .TCVN 7704 : 2007 tp > __ t=d tIt .------~--~---------.4.4.1.ng khoet 16 6.

.7 Ian tri so trnh dllc.2 Chieu day toi thieu cua day cau khi chiu ap suat ngoai lay bang 1.1ctheo 6.f-+-. t--H-+---"~'~:--+-·~1" 0 2 .___---l.. ..50 Hinh 7 ..2..2..4.3 Tinh dQ ben day phAng DQ ben cua day phang phu thuoc vao danq noi day phang vdi than hinh tru (cac d~ng noi tren Hinh 2).4.4. so hi.15 0..~-+-_"___--L-....~ .u chlnh K H~ so hi~u chlnh K dllc.4.2 Tinh day cau 6..2.3 Tinh day elip chlu ap suit ngoal Chieu day toi thi~u cua day elip chiu ap suat ngoai lay bang 1.1 khi chiu ap suat trong. 6. j '.. Chieu day nho nhat ella day phang diroc xac dinh nhu sau: 28 .4. ._.1 khi chiu ap suat trong..2 Xac djnh h.1..:.4..TCVN 7704 : 2007 6.40 0. ' ...__j !--i-..-. f ~ :_1 0 0.1C xac dinh theo do thi chi tran Hinh 7.1ctheo 6.:-:.-.4.u chinh K ve hinh d.. !'-_.20 0.Xac djnh h.1...-r ..1.. 6. so hi. I .1 Chieu day toi thi~u cua day cau khi chlu ap suat trong 6.5 Ian tr] so tfnh dllc.4.l'>t--I--'_.ng day 6.1....25 HID"" 0:10 0.

1 Khi day khong khoet 10: 6.0 I 0.3 Khi khoet 10 khOng a chinh tam: 6. 29 .TCVN 7704 : 2007 6. ong 16.. 1.2 I 1.h~ 56 k~ den anh hltCJng bai vi~c khoet 10 tren day. ·0 III ..3 0. 6. bu6ng quat.-- T 1. . I I ! I I ! .- ! . Theo cac quy dlnh trong TCVN 6413 : 1998.(I).4.1 I I i i/ o I I I Y 1 0. . : . I .1 o. d/Dt 6..3 I .S Tinh dQ ben cac bQ ph~n chlu ap IVC cua noi hoi ong 16 ong lila nhll hQp lila.2 Khi day co khoet 10 a tam: Vai y ..4..4. d~c thuoc vao ty I~ dltOng klnh 10 khoet vaj dltOng kinh day. chieu day tinh dl1qc cua day phang phai Ian han hoac bang chieu day phan hlnh tru.3.4 I 1.2 i I I I i ! v .3.4. xac dlnh thea do thl tren Hinh 8 tlly 1..3.3.-./ V L Vi ! l~ i i V ~ i I 0. I .4 Trong rnoi trl10ng hop. . >.4 ~. thanh giling .

....40 2.1 Ong dung cho noi hoi la ong cua cac be mat trao ooi nhi~t nhir dan ong sinh hoi...16 2..... b¢ ham nlloc.lVD.1 76. nuec....96 4.. chieu day tinh OllQC cua ong khOng OllQC nho hon chieu day toi thi~u thee Bang 6. 127.. ong gOp.6.....7.......6.....2 a6i voi day 30 ..3..28 2..7 6.9 < <1>::...1 aoi voi than hinh trl:l «: =8..C) 6..50 6........12 Khi chlu ap suat trong Khi chlu ap suat ngoai 38 < <1> ::.6 3... 76. 1············· 2.(S-C)(l-k) k tru = pD..60 3.....05 70 < <1>::...7.TCVN 7704 : 2007 6...7. 6..6.P )(S .......2 Tinh oQ ben c~a ong cling tllC1ng nr nhu tinh oQ ben than hinh tru cua bao hol. ong dan hoi.......... Bang 1 ... 3..28 3... bao mtOc.......•.....ng kinh dlnh m(re cua ong <1>.....6 Tinh d9 ben eua 6ng 6.Chieu day t6i thii'u eua ong.... 6. mm a. mm 1..3 Trong mol trllOng hop.....81 3...1 Tinh tang eLrng 16 khoet trim than hinh tru.. bQ qua nhi. day Xae djnh dltang kinh 16 Ion nhat cho phep khong e~n ting CLrng 6.... 88....... 51 51 < <1>::..6... (2 «...9 ....75 2.....6 < <1>::....t.. 70 .38 3.. 101..26 88..".1.....1. .1 < <1>::.... ..........6 101...

1C Khi 10 khoet co dl.lng (Je che tao cac bQ pMn til cac v~t Ii~u a trong kho (Je tranh nham lan.3 Khi tAng Clmg nhe han them ong noi co mieng d~m hai phia [Hinh 4c3] 7 Cac yiu c4u va chi" t. tach lop .3 Khi tao hinh than bao hai.JC thOa thu~n vOi ngl.l khac co the dung phllang phap ren.1 Kiem tra xac nh~n cac v~t Ii~u (JLf9C Can sap xep co tr~t khac nhau. 6.4 Khi gia cong cac thanh phAng nhll hQp Ilia..p phil co cac n9i dung sau diy 7.TCVN 7704 : 2007 6. cac moi han nOi. £>QchEtnh I~h mat cat ngang nao cOng khong dllc.Jp can thiet.lOi che tao phai can cu vao ban thiet ke I~p ra quy trinh cong ngh~ che tao.2. 7. cling nhll gay ra cac khuyet t~t nhir ran.7.lng nhi'u 10Clli ~t Ii~u v 7. Trong tl'llOng hc.7.JCvllc.IOng kinh Ian nhat va nhe nhat trong bat kY 7.1.7. che t\'o dllqC I.7.2 Tinh d9 ben tAng cll'ng 16 nhiJ hin thim ling noi sO dmllX xac djnh dLf9C trong 6.Jtqua 1 %. sa dl.2 Quy trlnh cong ngh.o noi h"i 7. cac 10 khoan va yeu cau chat IlIQng 10 cling nhll chat IlIQng ella be m~t gia cong cac tam.lc.2 thi can (J1Ic. mat sang can trnh (Jen ban kinh cong chuyen tiap.lOng kinh Ian han cac trj tAng Clmg.2.2 Khi tAng Clmg nhe han thltm ong ndi c6 mieng d~m mQt phia a mat trong hay ngoai [Hinh 4~ 6.2.l cling nhll cac bQ ph~n hinh trl.1.1 va 6. 31 . quy trinh nay phai dl. cac phllang phap tAng Clmg.1 Ngl. nUt.1 Khi tAng Clmg nhe han them dau ong n6i [Hlnh 4c1] 6.7.2. d~c b~t khi sa dl. gil'ta (Jl.2.2. thi phai (JLf9Cthea thu~n gifra cac ben b~ng 7. bao mlOc va cac than hinh trl. d~p.lOi sa dl.lng ~c ngtJOi chju trach nh~m ki.2.sm tra che tao.2 Vi~c tao hinh nguQi (Joi vOi cac tam v~t Ii~u Qua trinh tao hinh phai (Jam bao tranh lam chai be m~t. Khi co thay d6i so vOi thiet ke va quy trinh c6ng ng~ van ban va phai Iw van ban do vao trong hiS sa xuat xllOng..7. can.

2.2. d) Trinh nr han cac dllong han. 32 .6 Qua trinh gia cong che tao cac ong bang thep hay stt dl:Jng cac loai ong da can s~n can chu sau: y nhll 7. DlIQc phep d~t nOi hoi ngoai troi neu noi hoi dllQc thiet ke. Khi uon ong can dam bao tr] so dung sai cho phep ve d9 mao dllong thanh ong. phllong phap han va thtt d~c tfnh cong ngh~ han. cac chi tiet sau khi gia cong xong. 7. xay dl/ng dam bao cac tieu chuan v~ sinh cong nghi~p.3 Van de nghi~m thu. chat 11IQnggia cong map vat va yeu cau ve Ic~pghep de han.1. 8.6. Khi nha d~t noi hoi narn sat xlIang may thi phai co tllong g~ch nqan each.TCVN 7704 : 2007 7. che tao phu hop vai diau ki~n thirc te do. b9 phan sau khi gia cong va che tao xong. b) Yeu cau ve tay nghe cua tho han. Clla phai rna ve phfa 8. vi~c dot nong khi gia cong cOng nhu danh gia chat 11IQngsau khi nhi~t luy~n. 8.5 Ong gop va cac b¢ phan chiu ap hrc tllong nr Can kiem tra be mat nqoal va d~c bi~t ben trong ong gop.2. e) Cac yeu cau va chat 11Ic.2.6.1.1 Doi vdi cong tac han a) Gia cong vat map. c) Cac nhan hi~u que han.sng mOi han.1. tnr nhling noi hoi dllQc quy dinh trong 8.1 Yeu c~u ve nha d.4 Khong diroc lam tran va bo trf cac phong lam vi~c a phfa tren cong trinh noi hoi. 8. day han. thtt nghi~m va lieu chuan danh gia chat 11IQngthiet b]. Tn/ong hop can thiet phai dung cac phllong phap kiem tra khong pha huy de kiem tra chat 11IQng kim loal tnroc khi gia cong cac 10 hay uon ong. Neu tllong ngan co ctta thi nha d~t noi hoi. dllong han trong m9t tiet di~n.1 Nha d~t noi hoi phal each xa nha a va nha h9i hop dong nglloi ft nhat 10m. cOng nhu bo trf cac lap han. kfnh va d9 lam meng chieu day 7.1. phong chay chira chay.1.5 Tren mai nha d~t noi hoi phai ma cac ctta thOng hoi vdi di~n tfch khong nhe hen 10 % t6ng di~n tich nen nha d~t nOi hoi va cac ctta thoat hoi nlldc khi su co.2 Nha d~t noi hoi phai dllQc thiet ke.7 cua tieu chuan nay.1.2. cac lieu chuan ky thuat co lien quan va cac quy dinh trong lieu chuan nay. 8. Trllong hop khong co dieu ki~n tr6 ctta thi phal bo trf cac quat thOng gio bao dam nhiet d9 a cho cong nhan dot 10 khong qua 40 "C.t noi hdi 8.6. 7.3 Noi hoi co djnh phai d~t trong nha rieng.2 Van de nhi~t luy~n cac moi han.

> ph~n co khi slla chua noi hol a trong nha d~t noi hai vai dieu ki~n phai co binh thuang cho cOng nhan.1c thap han m~t nen xung quanh. DC hoi (t .100) V < 100.>ngkhOng dU<.10 Nen nha d~t noi hai a cho cOng nhan lam vi~c khOng dU<.8 KhOng lam vi~c va d~t nhGttg may moe.1.1. be.1nglla ra vao nha d~ t noi hol quy dinh nhir sau: c . 8.. may n6 hoac may diesel dl! phOng vai dieu ki~n k hOng gay tra ngt. Cho phep d~t trong nha noi hol nhGttg de.> bao hoa ling vai ap suat lam vi~c. 33 .6 DU<. 8. 8. duai tang ham nha a va cac nha co tfnh chat cOng ce.>ng khac nhGttg noi hol co cOng suat hol khOng qua 100 kg/h.1. ap suat lam vi~c Ian nhat khOng qua 0.6.2 Cac noi hai thoa man chi so: trong do : la nhi~t de.1 Nha d~t noi hoi phai du anh sang ve ban ngay cOng nhir ban dem NhGttg cho do dieu ki~n ky thuat khOng the! truro hi~n chieu sang nr nhien thi thirc hi~n chieu sang nhan tao.1.1c khoa hoac cai then clla. Trong cac truang hop d~c bi~t do yeu cau can d~t cac thiet b] nghien.1.Ji cho vi~c v~n han h noi hoi.4 MPa vai dieu ki~n phai co tuang ngan each an toano 8. cum chi tiet cua mt.1c tao ho trong nha d~t noi hoi.>ngco hai nuac.6. KhOng dU<.2 Yeu c'u va chieu sang 8.> noi.Khi di~n tlch nen nha tren 200 m2 phai co it nhat 2 Clla vai klch thuac toi thi~u 2 m x 2 m cho moi tang.Khi di~n tlch nen nha den 200 m2 phai co 1 clla klch thuOc 2 m x 2 m va 1 clla hep han cho moi tang. 8.TCVN 7704 : 2007 8.1cphep lap d~t tren tang.9 Cho phep bo trt cac buong phuc vu. may bam.1.> phan khac bang 45 cm. sinh hoat cho nhGttg nguai phuc vl. .1cd~t ben trong xuang may nhGttg noi hai co thOng so sau: 8. tuang cao it nhat 2 m va day 8.Jng tai nhi~t.1C duy~t. m3 Cac noi hai noi trong dieu nay phai dU<.1. co th~ cho phep tao ho nhl/ng phai theo thiet ke da du<.11 So IU<.2. NhGttg clla thOng vai buong phuc vu va xuang may phai co 10 xo tI! dong va Clla phai ma vao phia trong nha d~t noi hol. V la th~ tich toan be.l noi hai. Trong Iuc noi hol dang hoat de.1 Noi hol tnrc Il/U co cOng suat hai djnh mCtc duai 2 tan/h. tuang nglm bao dam dieu ki~n lam vi~c 8.7 DU<.1c nglm vai cac be.. Cac clla phal bo tri theo phuang huang khac nhau va phai ma ra phia ngoai.1. thiet bi khac trong nha noi hoi neu vi~c do khOng quan h~ true tiep den v~n hBnh va siia chua noi hai.

2.2.5 Buong d~t quat gi6. .2. 7 D~t thiet b] Xlt Iy mroc. do mltc nllac 8.2. c) Doi vai cac noi hoi c6 cong suat hoi khong Ian han 2 t/h.2. phfa sau va phfa tren noi hai 8.5 m va khong can tra cho vi~c thao tao.2. thiet b] di~n phai dam bao an toan theo cac tieu chuan ky thuat an toan ve di~n hi~n hanh.2.2 hai.Doi voi noi hol khong can phai thao tac buong dot tlt m~t trllac.2.2. d) Cac trllong hop khac khoang each nay khong dll<.7m.1 DQ cao hI san lam vi~c den map dllai cua clta cho than cac noi hoi dot thu cong khong dll<.lCthap hem tieu chuan hi~n hanh ve chieu sang nol lam vi~c va cac cong trinh cong nghi~p. quat kh6i 8.2.2 M~t trll(k va loi di giiia cac noi hoi.TCVN 7704 : 2007 Tleu chuan ve chieu sang khong dll<. cac noi hol c6 buong dot than co khf h6a.4 Buong thai tro XI 8. cap nllac 8.2.2. khoang each nay c6 th~ cho phep dllai 2 m trong cac trllong hop Cl.9 Buong d~t bam 8. 8.2.3 Vi trl noi hoi 8.2.1 Tu hoac trung tam dieu khi~n 8.2.J the sau: .2.3 D~t thiet b] do Illong.2.2 Phai bo trf h~ thong chieu sang dl! phonq cho nhiing vi trf sau 8.lCqua O.2. van hanh noi 34 .lc nho han tr] so sau day: a) 1 m doi vai b) 2 m doi vai cac noi hol dung nhien Ii~u long va khf. a mat tnroc cua noi hoi dll<. Khoang each tlt mat tnroc noi hai den phan nho ra cua buong dot noi hoi d~t doi di~n khOng dll<.2. 8.6 Buong d~t cac b~ crura nhien Ii~u long va thiet bi khlt khf 8. 8.Doi vai noi hai dot nhien li~u ran bang phllang phap thu cong c6 chieu dai thao tac khOng qua 1 m.2.3.lc nho han 3 m.3.8 Cac san va cau thang 8.3 Thiet b] chieu sang chfnh va dl! phonq.lC phep lap d~t cac thiet bi phu tro va bang dieu khi~n vai dieu ki~n chieu rQng loi di liili giiia chunq khOng nho han 1.

TCVN 7704 : 2007 8.3.3 Doi vai cac noi hoi can thao tac
nhe han: a) 1,5 m doi vai noi hoi co cong suat hoi den 4 tan/h; b) 2,0 m doi vai noi hoi co cong suat hoi tren 4 tan/h.

a hai ben stJi1n(trang than, th6i bui, v~ sinh mLlang khoi, bao hOi,

ong gop ... ) thl kholmg each nay phai dll rt?ng, khOng gay tra ng~i cho vi~ thao tac va khong cho phep

8.3." DOi vai cac n6i hoi khOng can phai thao tac a hai ben SlIi:Jn thl chi8u r9ng cac loi qua I~i giUa
"

,

cae n&

hOivOinhau hay giila noi hoi vOitllOng oua nha d~t n6i hai phai khoog nhe han 1 m. Chieu r¢ng loi qua I~i giiia cac phan nhOra rieng bi~t cua b¢ ph~n dLlgc bao on, hoac giila cac ph'n nhO nay vai phan nho cua nhi! d~t noi hoi (gia da, c¢t chong, thang, san ... ) phai khOng nhe han 0,7 m. TrtJi1nghop khOng bo trl loi di I~i den bao hol, b¢ ham mJac, thi chieu cao tll chUng tai b¢ pMn thap nhlt clla mal phla tren khOng dLlQC nhe hem0,7 m.

8.4

Yiu ciu va san thao tic va ciu thang

8.4.1 Trong nhi! d~t noi hoi phai lam nhiing cau thang va san thao tac co djnh co tay vin va Ian can
viing chac b~mgv~t Ii~u khOng chay. Lan can cao khOng dLlOi0,8 m, phia dLlOiIan can la thanh kln cao ft nhat 100 mm. Cac san va cau thang qua lai phai co Ian can hai cau thang d(flt hai dau san.

a

a ca hai ben. San co chieu dai Ian han 5 m phai co It nhat

8.4.2 Cam lam san va b~c cau thang bang m¢t thanh kim loai trim nh~n hoac tam kim lo~i m~t nh~n. 8.4.3 Cac klch tht..tCJc COban cua thang nhir sau: 8.4.3.1 Chieu r¢ng cua cau thang khOng nhe han 600 mm; 8.4.3.2 Chieu cao giiia hai bac khong Ian han 200 mm; 8.4.3.3 Chieu r¢ng cua moi b~c khOng nhe han 80 mm.
Cau thang co chieu cao Ian phai lam san nghi. Khoang each giila cac san nghi khong Ian han 4 m. Cau thang cao han 1,5 m phai co d¢ doc khOng qua 50°C.

8.4.4 Chieu r¢ng cua san thao tao cac thiet bi phu tro, do kiem khong dLlgc nhe han 800 mm; chieu r¢ng
cua cac san

a cac cho khac khong dLlgc nhe han 600 mm.

Tren mat san hoac cac b~c thang phai co khoang trong cao It nhat 2 m.

8.4.5 Khoang each theo chieu th~ng dUng tlt san thao tac den muc trung binh cua thiet bi do mltc mmc
khOng dLlgc nhe han 1 m va khong Ian han 1,5 m.

35

TCVN 7704 : 2007

8.5 H, thong cap nhien Ii,u • thai tro XI 8.5.1 Noi hdi co cong suat tlt 4 tan/h tra IEmsli dl,mg nhi€m Ii~u ran (tnr cui) phai co giai hoa vi~c ~p
nhien Ii~u va thai tro xi. Khi 11Ic;1ng XI thai ra Ian hon 150 kg/h tra len doi vai m¢t noi hoi thi cling phai co giai hoa kMu thai tro tro
XI, cho du cong suat noi hdi dllai 4 tan/h.

8.5.2
xa tro

Khi thai

XI thu cong,

cac pheu

XI

phai dllc;1C trang b] thiet bj phun tllai nllOc. Tnrang hc;1P tlJC1i nt/Oc

trtiC tiep vao trong xe goong thi phra dllai pheu phai co buong dllc;1cngan each de d~t xe goong tnmc khi

xl, Buong phai co Clra dong kin va co 10quan sat, h~ thong thong gio va chieu sang. Tren diem cao

nhat cua xe goong phai co khoang trong khOng nho hon 0,5 m, chieu r¢ng cua buong (tinh tlt diem nho ra n)ng nhat cua xe goong) khong nho hen 0,7 m. Cac klch thllac nay dll<;1C quy djnh doi vai toan b¢ dO/[in dllang dlch chuyen cua xe goong. Vi~c dieu khien tam chan cua pheu XI va thiet b] tllai nllac phai dll<;1c tien hanh nr phia ben ngoai buong.

8.5.3 £)oi vai cac noi hoi sli dl,mg than bun hoac go vun, rnun cira, dam bao, trau ... phai trang bj pheu
nap thu cong co nap d~y va day co the dong rna bang tay.

8.5.4 Cac be va thunq chua nhien Ii~u long hay khi phai de nqoal nha noi hoi. Tnrang h<;1p ~c bi~t, cho d
phep d~t thung, be chua khong qua 0,5 tan nhien Ii~u long hay khi hoa long trong nha noi hol,

Kho chua nhien Ii~u long phai co tllang ngan, tran lam bang v~t Ii~u khong chay va co clia rieng di ra nqoal, Noi d~t cac be va thlmg phai dll<;1c thOng gio ra khf quyen; ngoai ra cac be phai co thiet bj khong che fran dau, ong dan dau fran phai luon ra phla ngoai buong.

8.5.5 Cac ong dan nhien Ii~u long hoac khi phai bo tri thuan ti~n va an toan cho vi~c sli dl,mg. Tren dl/img
ong dan phai lap d~t cac van khoa de nglJng cap nhien li~u khi co sir co hoac chay,

8.5.6 Cam d~t cac thunq, be chua nhien li~u long hoac k hi phia tren noi hol.
Cac thung, be chua phai co cac thiet bj bao rmrc moi chat chua ben trong. Cam dung ong bang thUy tinh de do mire nhien li~u long trong be va thung.

8.5.7 Phal co cac phlldng ti~n phOng chong chay, no phu hop vai cac tieu chuan phOng chong chay
hi~n hanh.

8.5.8 Phai dam bao cac tieu chuan va v~ sinh moi trllang hi~n hanh doi vai cac noi hoi dll<;1C d~t a lap
khu vl!c dong dim cir.

8.6 Lip d,t, Slra chua noi hoi 8.6.1 Ngllai lap d~t hoac slia chiia noi hol phai I~p quy trinh cong ngh~ lap d~t va slia chiia noi hoi. Quy
trinh phai tuan thu dung nhiing quy djnh cua nha che tao.

36

TCVN 7704 : 2117
8.6.2 MQi

51! thay doi ve ket cau noi hoi va cac bQ phan chiu ap II!C cua noi hoi can phai dllQC stI thOa

thuan cua nha che tao, Khi khoog co dieu kit}n thoa thuan nay thi phai dllQC co quan dang ki&m thuan, cac thoa thu~n noi tren deu phai th~ hit}n bang van ban. 8.6.3

thOa

Quy trinh cong nght} lap d~t phai dllc;1CI~p dl,fa vao ban thiet ke lap d~t da dllQC thoa thu~n cUs

cac ben lien quan va phai co cac ne;>i dung sau:
8.6.3.1 Kiem tra va danh gia chat IlIQng cac v~t I~u,

bQ p~n

k~ ca cac phu k~n nhll van, te, cut ...

dua

vaafilp' •.
8.6.3.2 Cong nght} gia cong v~t lit}u, be;> ph~n cOng nhll chat 11I<;1ng cong va phllang gia phap danh gia

chat 11IQng gia cong trong lap d~t. 8.6.3.3 8.6.3.4 8.6.3.5 Cong tac han cac moi noi trong lap d~t. Dung sai trong lap d~t cac be;> phan. Van de nhit}t luy~n cac moi han, cac chi tiet gia cong khi lap d~t, cOng nhir danh gia chat IlIQng

sau khi nhi~t luy~n. 8.6.3.6 Van de nghi~m thu, thl'r nghi~m va tieu chuan danh gia chat 11IQngbe;> ph~n va toan bQ noi hoi

sau khi lap d~t. Cac ket qua nghi~m thu, thl'r nghi~m sau khi lap d~t phai dllQC IlIU gilt trong ho so lap d~t. 8.6.4 Khi lap d~t cac bao hoi, bao nllCJc,ong gOp, h~ thOng ong, be;> qua nh~t,

bQ ham nllCJc... phai dam bao

cho cac be;> ph~n kim IOC[li dot nong dllQc gian bi

nO

nhi~t me;>t each tl! do. d~ tinh toan each bu tnr gian no khi

Trong Bang 2 giai thi~u de;> gian no cua ong thep ferit va austenit thiet ke lap d~t noi hoi.

37

% 15 den 390 15 den 420 0.------ 0.. ------. * K-1 20 .--.5 Sau khi lap d~t xong.8102 0.8459 0.2912 15 den 270 15 den 300 15 den 330 15 den 360 15 den 540 0.7837 15 den 510 15 den 520 15 den 530 15 den 575 15 den 580 15 den 585 15 den 590 0.. Thep austenit 0..2 X X X X 10-6 10-6 10-6 10-6 8.--.100 200 300 400 500 600 700 • Cac gia tr] trung binh..6 X nc..6801 0. noi hoi phai dl1c.1c iEim dlnh va dang ky tnroc khi k 8.----------- 0..8730 H+ so giln 15.3782 0.-----. -. Thep Ferit 99 15 den 120 0.7487 0.7925 0.8369 0.7142 0.7 18.3342 ---.8191 15 den 600 2.6971 0..6 16.7 Yeu cau vi! sa dunq.7314 0.TCVN 7704 : 2007 Bang 2 1.8639 15 den 555 15 den 560 15 den 565 15 den 570 0.---.4232 0..6632 -. nhitt...1680 15 den 180 15 den 210 15 den 240 .5642 0.-----.2491 --.5141 0..8549 0. Slr dl:lng 38 .---- ---------..8280 0..-.4692 0...." giln nc..-----.7661 0..6 19. 0...6132 0..1 x 10-6 17.1289 0..2 18..- --.. 10-6 X 10-6 17...-..-•.......15 den 500 15 den 490 --. -...8013 0.- --....------------.------..-.6.

cOng nhll ky thuat an toan va thllang xuybn c10n dOCki~m tra vi~ thuc hi~n nQi quy. bi nUt. 8.TCVN 7704 : 2007 8.3 NlIcc day qua rmrc co nguy co pha huy thiet bi sa dl)ng hoi va noi hoi.1C.5 Cac born cung cap nllcc b] hong rna khOng co kha nang saa chiia kip thai. boi thllOng thi~t hal do sl! co noi hoi hoac tai nan lao dQng do noi hoi gay ra. 8.5 Vi~c v~n hanh noi hoi chi dll<. mat sang.7.7.7. dAng ky noi hoi. bao nllac.7.7. b6 trf cong nhan v~n hanh dam bao cac y~u C8Uky thu~t.8 Cac bQ phan chu yeu cua noi hoi nhu bao hOi. ngl/ng quat gio va tAng cllang cung cap nllac cho noi. trllcc khi dlla vSo sa dl)ng cOng phai dll<. da qua dao tao va dll<.7.6. ong 10. 8.1c ki~m djnh va dAng ky I~i.9 khi hu hong cac bQ phan khac cua noi hoi co th~ gay nguy hi~m cho cong nhan phuc Vl.7. 8.2 Nhiing noi hoi sau khi cai tao (hoan cal). Cac tinh huong xay ra noi tren va thu nr ngllng noi hoi khi xay ra sl! co phai dll<.6.6.1 Tat ca cac noi hoi.7. 8. 8.6.7. 8. phong va chay nllcc 0 cac moi nOi. 8.9 Cam chen ham hoac moe them v~t n~ng vao cac van an toan khi noi hoi dang hoat dQng.7. giam soc hut.1c giao cho nhiing ngllai tlt 18 tuoi tro I~n. 8.ong laa.lva an toan thiet b].6. du sec kh6e.8 Cho phep d~ noi hoi hoat dQng khong can co ngllai theo d6i phuc vu thllOng xuyen neu noi hoi dllQc trang bi h~ thong nr dQng. bQ ham m/cc tn/cc khi dlla vao v~n hanh phai dll<. 8.7. bQ qua nhi~t.7.6.6 Phai I~p Wc dinh chi v~n hanh noi hoi trong cac trllang hep sau day: 8. lap d~t 0 vi trf mai hoac doi chu so hiiu.3 Chu so hiiu noi hoi phai chiu trach nhi~m phap Iy trong vi~c sa dl)ng cong trinh noi hoi nhtr. 39 .lng noi hoi cOng nhll vci cac hQti~u thl) hoi. h~ thong tfn hi~u va bao v~ dam bao su lam vi~c tin c~y va an toano 8.1 Ap suat trong noi tAng qua mire cho phep va van tiep tuc tAng mac du da cham dUt cung cip nhien Ii~u.. ong gop.7 Tat ca cac ong thUy hoac cac van an toan khOng hoat dQng dll<. quy trinh nay.6..7.1C trf lao d(>ng nii true tiep dot noi hoi thu congo bo 8.1c neu r6 trong quy trinh xa Iy su co cua don vi.1C chUng chi du ti~u chuan v~n hanh noi hoi. cap KhOng dll<.6. 8.2 Can nllcc nghi~m tr9ng.7. 8.7.7.1C quan co co tham quyen ki~m dinh va dAng kY. quy trinh v~n hanh.7 Trong nha d~t noi hOiphai co dong ho va phllong ti~n thOngtin Ii~n lac giiia can bQcong nhan quan IY v~n hanh noi hoi va ngllai sa dl.4 Chu sO hiiu noi hoi phai don dOCngllOi sa dl)ng noi hoi ban hanh nQi quy. 8.7.4 Ml!c nuoc trong noi giam nhanh mac dau born van cung cap nllac.

2 Cac loal noi hoi sau day phai dllQC trang bj xtr Iy ruroc.1 Ngllai slta chfla phai I~p quy trinh slta chfta tren co hanh kiem dinh bat thuang. bich kfn de each Iy phai dllQc tfnh toan tren co co dau tho de sa tfnh sue ben va phsi de nhan biet. 8.2. ) vai cac noi hdi khac dang hoat dQng phai tien hanh cac bi~n phap ngat ho~c each Iy cac moi chat dan tOi vi tri d6 bang van kh6a hoac nut bit.8 T6 chirc Slta chCra noi hcsi 8.2 N¢i dung cua quy trinh phai dua tren phuong an hoac de xuat cua nguai Slt dl)ng theo dung quy dinh cua nha che tao. dllang khoi. 9. h~ thong ong tuan hoan. bun va gay an man kim loai.2. 9.8. 9. . 8.. .2 Noi hdi tuan hoan tv nhien. hoac cllong b(fc c6 cong suat tll 1 tanth tra ·Ien. Trong trllang hop nay tam gioang d~m (neu c6) khong can phai c6 dau tho. Khi slta chfla thay the hay gia cong co lien quan denc8c ~ ~n phan vi~c dhju saa chira phai theo dung cac quy dinh ve che tao va lap d~t.3 Doi voi cac noi hci c6 cong suat dLJoi1tth. h¢p Ilia hoac ong gop cua no.8.1 Noi hoi tnrc hru khong giai han cong suat. • • Cho phep each Iy cec noi hoi c6 ap sust lam vi~c tren 4 MPa bang hai van.3 Trlloc khi tien hanh cac cong vi~c slla chfta ben trong bao hoi. kh6a I~i. khong cho kh6i tetcac noi hoi dang v~n hanh IQtvao.TCVN 7704 : 2007 8.1 Che de?ruroc phai dam baa cho noi hoi va h~ thong cap nllClc heat dQng khong b] sir co do cau can. Cho phep sl't dunq mol phltdng phap xli Iy dam bao cac yeu cau ky thuat dltQc quy dinh trong tleu chuAn nay. chieu day lap cau can tal cac be mat tiep nhi~t c6 cLJang de?tiep nhiet Ian khonq dllQc Ian han 1 mm a thai diem ngCtngnoi hoi de tien hanh v~ sinh.8. sa thoa thuan vai ngllai Slt dvng va nol kiem dinh noi hoi do khi vi~c slta chira co lien quan den cac bQ phan cblu ap h!e cua noi hoi dan den phai tien 8. xa.8.8. hoi co dau chung duang ong dan (hoi. 9. nUde d ben trong noi hdi 9. . . 9 Yeu eau va ehi'dQ nUde cap.4 Chieu day cua cac nut bit. tuan hoan c6 co tro Ivc.6 Den di~n dung de lam vi~c trong noi hoi va cac dllang kh6i phai la den c6 di~n ap khong qua12 v.8. nllac cap. ap life eDa n6i hoi thl nQi dung cac 8. Trllang hop nay bQ phan chuyen dQng cua van phsi rna cac van cal chi dllQc phep thuc hi~n theo phieu thao sa dl:lng noi hoi kyo 8.5 Chi cho phep lam vi~c trong dllang kh6i sau khi da thong gi6 dam bao an toan va bao v~ chac chan. Viec chui VaGnoi hoi hoa c a gilta hai van c6 ong xs ra tac do nguai khi quyen vai dltang kinh trong khong nho 32 mm. bich kin. chia kh6a do ngllai Slt dvng noi hoi gili. 40 .

lien t1JC..7 Trinh nr thao tac.__ _ _ _ em .5.--------.ikhac _ _ Long. J-lg/kg _ _ . nllac nOi..._ 30 -_.. ch' dQ Xlt Iy nllac.4 90i vOi cac noi hoi dllQC trang bi h~ thong xLI Iy nllCJc. nt.trong ---suot _khong_-_ nho __hon.Iidy"g Caclo.hoi. dlliJng dan tOi be nLlCJccap phai lAp hai van khOa..._ .8 Trinh nr thao tac h~ thong khlt khi.---_.. 9.5.5. 9..5._ .1 Trach nhi~m cu the cua nhiing ngtlOi dllQC giao nhitm v u thl/e hi~n.5. Iy vao noi Trang trllOng hop thiet ke c6 tfnh den cap b6 sung nU'lJechua Xlt Iy cho noi hoi khi h~ thong xtt Iy ntJ{Jc c6 SI! co thi tren cac dllOng dan nllCJcchua xli Iy nOi vai dllang dan nlloe da xtt Iy..khOng cho phep b6 sung nlloc chua t1l1QC XU' hoi. hoi 9.v~n hanh va ngltng noi hoi. Gilla hai van kh6a phai lap van kiim tra.. Bang 3 Cac chi tieu ? Lo..4 chi tieu chat 11IQngnllOc bo sung.1. _...9 Cac hll hong thllang g~p va phLlong phap khac phuc. ntt&: do va phllong 9... van kh6a phai dong va dlfQC ~p chi.TCVN 1704 : -7 9._--_ .---Ham 111Qngoxy hoa tan (doi vai noi co eong suat tlt 2 tlh tra len). 9. 9.._ _ . _ 100 100 _------ 50 £>oi vai noi hoi khong co bQ ham nllaC hoac co bQ ham nllac bang gang thi ham 11IQngoxy hoa tan cho phep den 100 f.._ . - --. v~n hanh h._ . 9.- _ __ __ _.i "hi..._. dllOng dan cua th~t bi ngllng tv.3 So do cac diem lay mau nllCJc...2 Cac thiet bi va thOng so ky thu~t co ban c6lien quan tm h~ thong Xlt Iy nllac va tieu thu nlloc c'p. van kiem tra phsi Mai IAn mao b6 sung ntltlc chtta xli Iy coo noi hoi can ghi ro V80 56 xli Iy nllCJch~c ~t ky v~n hanh ve 56 11IQng chat ILlQngnllCc b6 sung..6. toan J-lgdl/kg ..•.6 Chi tieu chat 11IQngnU'CJc ap cho nOi hoi khong allQC v~ c qua tri so trong cac bang dU'ai c!ay 9.---_ -...... 40 _ .. 9._ __ 20 _ _ .6._-----------------_ _-_ .•. -_._.!9/kg.__ £>9--_.5.. trong qua trinh hoat c!~ng v* ngllng lam vi~c.. va 9. .. Trong cac quy trinh can quy dinh ro: 9. 41 . nglll1g de phAn tfch. t1l1QC nau trong Bang 9.5 Bieu phap phan ttch hoa nghi~m.. h~ thong xa dinh kY....--_ ----_ --_. thong xli Iy va cac quy trlnh lien quan.u .5. kiem tra cac thiet bi tn.6 Chi dan t6m tat h~ thong dieu khien.. do kiem. __ -•.1 chi tieu chat ILlQng nllOc cap yeu cau cho cac noi hoi ong 166ng Ilia. . tt! dOng. Trang thai gian v~ n hanh binh thllang..tac cap.ICJc khi alia vao hoat d(lng.__ __ _ _ _ -.._--.-_ __ £>9 eCtng_-_ -_ phan..5 Ngllai sa dl:Jng noi hoi phai ban hanh cac quy trlnh xli Iy nllCJc..khi . 9..._ . tfn hi~u.." li.5. va nllce ngllng.5.

.----_ . 42 .... Dung cho noi h<1ikh6ng co b¢ hAm nlf{sc h~c cO b¢ hAm nlf{sc bang gang.•.....3 sO tnJCJng h<...9 "n1.6...•. _ __ .._ . .. ~gdllkg Tri .. 50 ._.... tri s s6 dllai dung cho cac lo~i nhien li+u khac..-.• _ 100 _-_ __ .....---......•...... ---- -]._...Jng oxy hoa tan·(~6i··~~i·~~·~~···········.. _.._--------5 3 3 0..Jp chft sat.......... -----. _ 200 _... ""'-"---'--"-'''''-''-''''''-- ....-.10* Ham IlIQng cac h<. ~gc!IIkg 15* 20 40 Ham IlIQng cac h<...•.....-...... nOi lies'.. ~g/kg khOng quy t1!nh . _ •. mg/kg CHUTHiCH * Tr] s6 trim dung cho noi h<1i a dl:lng nhien li+u long..... ------. ham l119ngoxy hca tan cho den 100 Ilglkg vai nhien Ii+u bft kyo phep *** Trong m¢t 9.-.5 Ham IlIQng cac san phgm c6 ngu6n g6c dau hia..-------- _.. cO thtf h~ thap tri sO pH den 7... 8.-----------f----. "n 2............4 - cu...•.•...---'---'-.._ ..•....TCVN n04 : 2007 9....... .Jp ch~t d6ng...6.. chi tieu ch~t IlIQng m/Oc c~p yeu cSu cho n6i hOi tuan hoan til nhien c6 ap su~t tren 4 MPa dllC...... _ _ _ 10* 15 __ - DQ cling toan phsn..••.... DQ trong suot.•...- ..4 -..-.. *.... so pH a 25 DC*** __ __ ..5 + 10.-. . .---.. 30 nr 2 tlh tra len)**.--........--'-.._--..._-_. qui djnh cho 10 hai ~n boan til nhilm c6 ap suAt ~n 4 MPa dUQC n6u Bing 4 Cae chi tieu Ap suft lim vitc den 0.-.._-_ ......... _ •.•.... __ ••....... •. _.. khong nho han.. .........t. __ _ __ _. ..5*** ...'prieng bi... __ - khOng quy djnh _ ......_. ..._ _ .. cm ...•.....JC neu trong Bang 5. ~g/kg ..•. ...~:....- . ..~* c6 cOng su~t ..0 _ __ _ 10 •..._..-.0........ den 4..... khi... _ .~~ ..100 khOng quy djnh Ham Ill(. __ __ - _ __ 30 30* _ •. 'J' ~~~ 50 khOng quy t1!nh - ..2 chi tieu ch~t IlIQng nu& ~p trong Bang 4. MP.-...

.60 9. mg/kg ._--_.6.._.1ng nLlCJcnOi hoi (nucc trong nOi hoi) cua cac loai noi hoi tuan hoan tt...006 % chi tieu T6ng ham Iltc.e cap cho noi hoi trlfC luu TT G tat ca eae ap suat Khi sii d\lng 30 % • 50% nude ngung vdi vitc 19t nWc mat dttdi 0.v. tuy theo ket cflu nOi hoi. Dc? _'" cling toan phan. -_ ..-----. _ ...-._ . mg/kg 9.TCVN 7704 : ~OO7 Bang 5· Chat hl9ng nLldc cap IT 1 T6ng Chi tleu ham Ilt<.c lam cac mu6i hoa -_._. -. do nha che tao nOi hoi quy djnh.... v. _ .7 chi tieu chat ILlc.. 43 ... phuO'ng phap to chirc bOc hoi.1 800 $15 <7 vet 9.Jng cation clla cac mu6i Ap suat t(P4 An 10MPa s Ap suit> 10MPa Ghi chu s 50 5 3 hoa tan quy d6i va cation natri. - Khi sii d\lng 100 % ".4 chi tieu chat Ilt<.3 AXiisilictinhd~iv~siO~2::- ~9Jkg. _---_ .".1 ±O."... _ . _.JngnltCJc cap cho noi hoi tnrc luu a tat ca cac ap suat.. __ . mglkg 2 Dc? cling toan phan..-----. phU'O'ng phap dung hoa chat xli Iy nuoc nOi hoi. khi noi hoi sa dl. -_-_.50 % dltQC neu trong Bang 6 Bang 6 • Chat ILl9ng "... Ilgdl/kg $ 0.mg nutJc ngltng kh6ng co sat va mu6i vCJicac ty I~ nltCJcngltng 100 % va 30 . s 30 $10 20 .mg cation cua tan quy d6i va Na.~----.t nhien hay cLlong btrc.. Ilgdl/kg 11 Natri sulfit.

)t yeu dlla v~t li~u do vao gia cong che tao.4 Vi~c giam sat kiem tra trong che tao co the tien hanh thllong xuyen.1p khi co nghi ngo ve nhan hi~u hoac chat 11I<.. thi nghi~m co tfnh . Khi cac tam than va day noi hai da dll<..rOc khi dira v~t Ii~u ra gia cong. lien tuc. ran. e) Cac tal li~u. voi 10. Trllong h<. cac thanh phan hoa hQC va co tfnh.1ng vao de che tao cac b¢ phan: dua c) Cac qua trinh gia cong che tao: d) Cac cong vi~c kiem tra trong che tao va kiem tra Ian cuoi cung (xuat xllOng). bat dau han moi han va ket thuc moi han.2 Cong vi+c giam sattrong che~o g6m: a) Trinh d¢ va nang hfC cua d¢i ngO nhan vien. ban va va vi~c lilitp ho sa xuat xtlOng.1. Trang giai doan han: kiem tra vilitt Ii~u him. nhung d~c bi~t phai tien hanh a) 0 cac giai doan sau: Khi nhilitn cac tam ve can so sanh nhan hi~u kim loai voi ho sa v~t tll.1 Giam sat che t.1 Khi che tao moi noi hoi hay noi dun m/Oc nong deu phai qua giam sat trong qua trinh c he tao cho den khi xuat xllong de dam bao rAng cac vilitt Ii~u dung cho cac bQ ph~n. b) Cac v~t Ii~u va chat 11I<.1ng loai thi co the yeu kim c8U nha che tao ti~n hanh kiem tra bang cac phllang phap kiem tra thich hop nhir phan tfch quang ph5. cbup tla xuyen qua moi han.. c8U thi mOi 10.1. phan lop . kiem tra sieu am. v~t Ii~u han . thep hlnh. a) Nhan hi~u cua cac loai vilitt Ii~u: thep tam.)i.. cong nhan tham gia vao oong vi~c che tao..1. vi~c d~t cac mau thlt cua cac moi han. tien hanh thi nghi~m d(lc tinh cong ngh~ que han. thep ong. phan tich thanh phan hoa hoc. b) c) d) Vi~c sap xep va bao quan trong kho tn.o 10.1ng v~t Ii~u nhir. 44 .. Khi cac ket qua kiem tra neu tren dl. 0 trong kho. kiem tra.. cua Vi~c bao quan v~t Ii~u mac d¢ gi mon.TCVN 7704 : 2007 10 Giam sat chi' ~o va thlt nghi+m 10.1p cac quy djnh trong tieu chu§n nay.. cung nhir vi~c sap xep de tranh nham Ian. vit}c che tao va cac phllOng phap thlt phu h<. cOng nhu cac kich thtlOc cua chung so voi yeu cau trong quy trinh che tao: b) c) Tlnh tr<.lng ky thu~t va chat 11I<.1ctao hinh de dlla ga lap va khi gel!lap hoac han dinh xong. kiem tra kich thlloc hinh hoc moi him. e) Xem xet vi~c gia cong cac mau de thi nghi~m co tinh. thep thanh. Tien hanh do chieu day de so sanh dung sai va xem xet be mat kim 101. cung nhu cac ket qua sieu am.

i) Ki~m tra kfch thuac cua noi hoi khi da che tao xong ki~m tra be mat ben trong va ben ngoal cling nhl.9 MPa.1.lOc. I) T~p hop tal Ii~u ky thuat. chong map cua than noi hoi. 10. bao nl.J'C hi~n dl.2 Ap suat thii thuy II. bao hoi.0 MPa. d 45 .I<.Jkhac theo quy djnh cua TCVN 6008 : 1995 ho~c theo quy trinh c6ng nght che tao khi quy trinh nay co quy djnh cao hon.J'c ap suat thiet ke noi hoi va cac bQ phan lien quan. k) 80ng bi~n va ghi thOng so cua noi hoi. bi~u do nang.1ng chieu dai moi han doi vai cac noi hoi co ap suat duai 3. ky 18 hi~u 18 P cho tat ca cac loai noi hoi. bao nl. tY Doi vai cac noi hoi lan.Jpcac vi~c tia xuyen qua. tMn noi hoi.1C thiithuy Il. cac bQ ph~n hinh trl. cua be m~t h) Xem xet cong vi~c nhi~t luy~n cac moi han. bao nl.I<.lOcva cac bQ ph~n hinh tn.ong gOp.1.0 MPa. 10.long noi hoi phai dl. m~t sang khOng thl.lac.1 Can cu de xac djnh ap suat thii thUy Il.9 den 10.1. duy trl nhi~t dQva lam nguQimoi han. £>6'1 vai cac moi han cua h~ thong ong (trti ong gop) phai ki~m tra bang sieu am hay chup tia xuyen qua theo I~ sau: a) 25 % so II.Jkhac va cac day.l qua trinh thii thuy h/C.1ng chieu dai moi han doi vai cac noi hoi co ap suat tren 10. cOng nhir chat IlJQng 10 khoan.5 Vi~c him cac mau thii d~ tien hanh thf nghi~m co tfnh cac moi han than noi hOi.2. cac chung chi va I~p ho so xuat xlIOng. bao hoi.l<.2. cac thanh ph~ng.8 Trl.1.lac khi xuat xl.1ng chieu dai moi han doi vai vai cac noi hoi co ap suat ttl 3.1c ki~m tra bang sieu am thl tien hanh chl.J'c sau khi hoan chinh tron bQ noi hoi.6 Phai tien hanh ki~m tra bang sieu am hay chup cac tia xuyen qua 100% cac moi han giap map. hay 10.l<.lac cac 10 khoan so vai bim ve. hay c) 100 % so II.TCVN 7704 : 2187 g) Khi cac 10 khoan da khoan xong xem xet kfch thl.7 Doi vai cac moi han goc hay chii T cua cac day boac cac ong vao bao hol. hay b) 50 % so II.2 Xac djnh ap suit thllthuy II/C sau khi chet"llo 10. 10.J'c tltng bQ ph~n rieng bi~t tal nha che tao va phai cap chung chi cho tltng bQ pMn nAng bi~t do. 10.J'Coi vai noi hoi sau khi che tao xong tron bQtheo quy dinh trong Bang 8. 10.I<. co nhieu bQ phan rieng bi~t va chi co th~ hoan chinh tron bQ t~i noi lap d~t thi phai thii thuy Il.

.2..4. 10.1C B(> qua nhi~t khong ngat p 1.4 Xae dlnh kat qua thLr thuy IVC sau ehe tao 10.... g6 bua IEm thanh cac b(> phan hoac moi noi chi ollc. bich..2 Thai gian duy tri ap suat thlt thuy hlc la 30 min.1 Thlt btmg nlloc oa ollc.3....1ng rnrt...1ng khi: a) KhOng co hi~n tllc.5p 10.......1ngbien d~ng..1ngrln mo hoi. Neu co hi~n tLfc. o<.Ap suit thlrthuy Ten be) phin B(> ham m/oc ngat ollc..1c thirc hi~n khi da ha ap v suat thlt xuong bang ap suat thiet ke...>i i~c kiem tra.3.. b) Khong co cac bui nlloc. 10...........4 M<.1 Thlt thuy Il!c ollc............ MPa 1..>ng sironq tren cac moi han.5 10.....5p 2... MPa p s 0.. van... bich noi.. MPa nhLmg khong nho han 0..TCVN 7704 : 2007 Bang 8 .3...... 10.1c ... ren noi voi phu ki~n rna ap suat thlt khong bi giam qua rin 3 % trong thai gian duy tri ap suat thlt (30 phut) thi cOng coi nhu dat yeu cau. Bang 9 ...3...1Clang trong co nhi~t d(> dlloi 50 "C va khong thap han nhi~t 0(> moi tn. 46 .. 10..t Ap suit thiet ke...2 MPa nhLmg khOng nho han 1 MPa p> 0.. moi noi ren...3 Vi~c t~ng hoac giam ap suat phai lam tt:.. ItIC be) ham nllCk va be)qua nhi...3.. MPa p p Ap suit thlr thuy ItIC..3 Trinh tv thLr thuy Ive sau ehe tao 10.r tll' oe cac b(> phan co gian oeu.tang chung quanh qua 5 -c....Ap suit thlrthuy Ap suit thiet ke.5 earn dung moi chat khi oe thlt thuy hlC cac noi nol. hat ruroc chay qua cac moi nuc..5 2p 1...1ccoi la dat chat 11Ic..5 p ItIC noi hel Ap suit thlr thuy ItIC. c) KhOng co hi~n tllc.. o~c bi~t khi nang tll' ap suat thiet ke den ap suat thlt..3 Khi thlt riEmg b(> ham m/oc va b(> qua nhi~t thi ap suat thlt thuy hlC quy dlnh trong Bang 9...... d) Khong co hi~n tllc... ran..Op B(> ham nlloc 01lc........ 10.1ng nlloc qua cac van.

2.2.2 Khi ki~m dinh cac thiet b] noi hoi sau khi lap d~t (kit1m dinh Ian dau dt1 dang ky dlla vao Slt dl. 11.'c kit1m dinh sau khi lap d~t.'c che tao theo ki~u tron g6i (lap nhanh) dll<.ICdat ket qua tot thi tal nol lap d~t chi can tien hanh kham xet toan bQ (khOng thlt thuy Ki~m dinh cac thiet bi noi hoi sau khi lap d~t phai dll<.1 11.2 Ket qua kit1m tra thlt thuy hlc phai dllQc I~p thanh bien ban c6 day du chll ky cua cac thanh vien trong hQi dong ky thuat.IC chuan nay. Nhling bQ qua nhi~t.2. san thao tao. Kharn xet ben ngoai.ICcoi la tai Ii~u ky thuat bat bUQc dinh kern vao ho so xuat xllang va la co so d~ cap giay chUng chi xuat xlIang. cau thang. bQ ham nlloc lap rieng cGng phai dll<.2 11.2.4 Thai han ki~m dlnh djnh ky cac noi hol: 11.2. thai tro xi.2 11.t 11.1.4. Bien ban d6 phai dll<.ICki~m djnh theo thai han nhir doi voi noi hoi.3 Thlt thuy hlC nham rnuc drch kit1m tra dQ ben va dQ kin cua cac bQ ph~n noi hOi.1 11. 11.lng Ki~m dinh bao gom kharn xet ben ngoai.tOc khi X8Y tllang va boc each hrc).:mg. Noi hoi dllQC thlt thuy hfc dong thai voi cac phu ki~n gan tren than noi.nglap d~t d~ dam bao dira vao v~n hanh an toano 11.2.. va vi~c t6 chtrc quan Iy v~n hanh cua don vi Slt d.3 nhi~t.1. Doi voi noi hoi dll<. cap nlloc .. xac dinh chat IlI<.l'ng noi hoi nhll nha noi hol. bQ ham nllOc va cac bQ ph~n chiu ap hlc khac cua noi hoi ~u phai dll<. 11.. thltthuy hfc: sau narn mQt Ian. ben trong.2.t va trong qua trinh siidl. va trong 11 Ki~m dinh sau khi lap d.2 11.4. bQ qua nhi~t.2 Vi~c ki~m dinh dinh ky hoac bat thllang nham xac dinh tinh tr~ng ky thu~t cua noi hoi va danh gia kha nang lam vi~c tiep tuc cua noi hoi.lng) phai ki~m tra toan bQ cong trinh xay dl.2.:mg va kit1m dinh bat thllOng theo dung quy dinh cua tieu chuan nay. dlnh ky trong qua trinh Slt d. 11. 11. h~ thong cap nhien Ii~u.ICphep bQC each nhi~t ngay t~i noi che tao sau khi thlt thuy II.pvoi thiet ke va voi tieu II.2.4.1.1 11.'c tien hanh tn. ben trong va thltthuy Kharn xet ben ngoai va ben trong nham rnuc dlch Doi voi noi hoi rnoi lap d~t: xac djnh vi~c lap d~t va trang bi phu h<. Ki~m tra van hanh noi hol: mQt nam mQt Ian.TCVN 77Q4 : 2007 10.4.1 Nhung quy dinh VElkiim djnh sau khi lap d.2. 47 . Trong trllang hop nay phai kern theo cac tai Ii~u thlt thuy II.1 qua trinh SLr dlJng Nhung quy djnh chung Tat ca cac noi hol.3 Kharn xet ben ngoai va ben trong: hai nam met Ian.2.ICtrong ho so xuat xlIong..

.3 Nhflng trllong hop phai dll<.2. Nhflng so li~u ve han nhir cong ngh~ han. neu co.6.2. m~t sang. bQ qua nhi~t. ong 10. .. Sau khi thay bao hOi.2.6 Khi thay qua 15 % dinh giang hoac thanh neo cua mQt thanh phAng bAt ky.. bQ qua nhi~t lam vi~c vai nhi~t dQ thanh Ian han 450°C. hoac chuy~n den lap d~t a vi tri mai. 11.5 11.5 11. bQ giam on. Cling mQt luc thay qua 25 % t6ng so cac ong sinh hOi.TCVN 7704 : 2007 Vi~c thlr thuy II/c chi dll<.l han va ket qua thlr nghi~m cac moi han. ong gop. rna hi~u que han. han . Khi tan ICili10 dinh tan lien nhau tra lim hoac tan ICiliqua 20 % t6ng Khi co nghi ngo ve tinh trCilng ky thu~t cua noi hoi.4 11.. Khi nan lai cac cho phong.7 11. neu co.5.mg phllong phap han tCilicac bQ ph~n chu yeu cua noi hoi nhu: bao hOi.lc tien hanh sau khi kham xet ben trong va bim ngoai dCiltyeu C8U. ong gop..lc cai tra lim. cac bQ phan chiu ap II/C cua noi hoi phai I~p ho SO slra chua. . sO dinh tan cua moi noi.2.2 11..1 11.5. Cac tai li~u ve ki~m tra quang pho doi vai cac bQ phan noi hoi. hQp Ilta . bQ ham m/Oc . . ten th<.D~c tinh cua nhflng v~t li~u b6 sung khi lap d~t.8 nllac .2.. 48 .Cac bien ban ki~m djnh tUng bQ ph~n noi hoi. n Doi vai cac noi hoi dang slr dl:mg khi ki~m dinh dinh ky hoac bat thllong: neu slra chua co thay 11.5.1 a) Doi vai cac noi mai lap d~t: Ly lich noi hoi theo quy dinh cua CO quan co trach nhi~m dAng kyo b) Ho SO xuat xllang cua noi hoi. . ong Ilia hoac thay qua 50 % t6ng s6 cac ong cua bQ qua nhi~t.2. neu co.Ing oi hoi sau khi v~n chuy~n den noi lap d~t. .5.2 the. Tai li~u xac nhan chat 11I<..lc ki~m djnh bat thllOng: Khi slr dl:mg lai cac noi hoi da nghi hoat dQng tu 12 thang Khi noi hoi dll<.2.2. Cac tai Ii~u ve ki~m tra h~ thong ong bang each thOng bi hoac bang cac phllong phap khac d~ dam bao h~ thong ong thOng suot. bQ ham 11.5. mop ho~c Slta chua co Slr dl.5.5.2. 11.5. c) Bien ban lap d~t gom - cac di~m chinh sau: T en CO sa lap d~t va co sa slr dunq.6 Chuin bj ho so di kiim djnh eae noi hoi 11.2.2.6. Nhflng nguyen nhan dan den vi~c ki~m djnh bat thllong deu phai ghi ro vao Iy lich cua noi hoi.2. 11. tao hoac d6i chu sa hLru.

COsa Slt dl.tc (thanh bi mong.lng du 0.7.4 11. cac m6i noi rnon .8 11. 11.£)9 ben keo thap hon 3.2.lng phai tim nguyen nhan va phai c6 hinh thirc Khi phat hi~n c6 nhiing khuyet t~t lam giam d9 ben thanh chiu ap It. dQng muoi . Tinh tr~ng ky thu~t cua phu ki~n. 11. vet m6p.1 toan b9 lOp each "hi~t. v~ sinh sach tro. 11.2 mPa. ben ngoai noi hoi can phai dt.7. phllong phap va trinh tl/ ki~m tra. nglloi slt dl. neu phat hi~n thay vet nUt be m~t hoac khong kin khft tal cac moi nuc. dl. an rnon thanh kim loai cac b9 ph~n.. 49 . nglloi Slt dl.12 KhOng dllQc cho noi hoi tiep tuc hoat d9n9 khi ket qua thlt CO tlnh kim loai cua bao hoi.2.2. Trong qua trinh xac djnh nguyen nhan va danh gia kha n~ng cho phep noi hoi dllQc tiep tuc hoat d9ng. . 11.8.2. han gi. Trang tal Ii~u phai neu ra: khoi 11IQngcan ki~m tra.!ng cu do ki~m va an toano Tinh tranq ky thuat cua lap each nhi~t va nha d~t noi hoi.2.7 TnlCJc khi tien hanh kham xet ben trong.75. Doi vai nhiing vi tri khong th~ tien hanh kham xet ben trang khi ki~m dinh thi vi~c ki~m tra tinh tn.2 %) vai d9 ben keo Ian hen 0.8.!ng phal chiu trach nhi~m tien hanh cac khao nghi~m can thiet.1C lam ngu9i.2.1 Doi vai nhiing thiet bi noi hoi c6 chieu cao ter 2 met tra len phai lam cac cong trinh (dan giao) d~ c6 th~ xem xet dllQC tat ca cac b9 ph~n cua noi hoi.9 Khi ki~m djnh. 11.2.11 Trllong hQp g~p kh6 kMn trong vi~c xac djnh nguyen nhan gay ra cac khuyet t~t da phat hi~n diroc.10 ro rl nllaC.2 Khi nghi ngo tinh tr~ng ky thu~t cac b9 ph~n chiu ap hfc cua noi hot. moi tan dinh nho dau hi~u Xlt 1'1tri~t d~. Cac thiet b] lap ben trong bao hoi phai dt. hoi. moi tan dinh. bao nllCJc hoac cac b9 ph~n chll yeu khac cua noi nhu sau: 11..2. xl.2. ) can phai giam thOng sO'lam vi~c cua noi hoi..rc.2. dau vet ro rl hoi.12.2.TY s6 gilia giCJihan chay quy lIaC (khi bien di.mg ky thuat phai dllQc thuc hi~n theo tal li~u ky thu~t cua nha may che tao. ro ri nlrac tai cac moi han.1C tMo go dlJa ra ngoai neu nhll anh hllOng tai vi~c kham xet.2. Vi~c giam thong so phai dl/a tren co sa tinh sire ben theo cac soli~u tht.5 Tlnh tr~ng cau can.2. can chu '1 phat hi~n nhiing thieu s6t sau: Cac vet nUt.3 11. 11. cau can.8. ran. m6i nuc 6ng.!ng noi hoi can ph'" ~c thao glJ ~t d~ ki~m tra.rc. 11.8. thao gO m9t so ong Ilia hoac cat m9t so doan ong nllaC Khi kharn xet ben nqoai va ben trang noi hol.lng phai ngcrng van hanh thiet b] noi hoi nay.tc teo 11.2 11. bui.8.TCVN 7704 : 2007 11. cho phong phfa trong va phia ngoai thanh noi hoi.1 Doi vCJicac b9 phan che tao tir thep cacbon..2. neu: . ngllOi sa dl.

.5 p > 0.3.... _ .... MPa 1._---_ ...1 11.....lng Sau khi co ket qua tot va kharn xet ky thu~t. Bang 11 Ap suat lam vi~e djnh mU'c eua noi hcl.5 MPa nhimq khong nhe han PlY +0... 11.. MPa Plv Ap suat thlr thuy IlIe.12.. _. _ .3.4 Ap suat thlt thuy II/c cac noi hoi khi kiem dinh dinh ky hoac bat thllang phu thuQc ap suat lam vi~c dinh m lIc cua noi hoi theo Bang 11.2 MPa nhlll1g khOng nho han 1 MPa Noi hoi dllQc che tao theo kieu tron goi neu khi van chuyen den noi lap di)t khong b] hll hong a cac bQ phan chiu ap II/c thi dllQc mien thlt thuy II/c...2...2 quy dinh... ....... ..4 ngllai Slt d... _ ...25 PlY khi PlY> 0...... CHU THicH 1.......3 11.. _ .25 Nm/crn" Doi vai cac bQ phan che tao bang thep hop kim: theo tai li~u ky thu~t cua nha may che tao 11.•...5 MPa nhllng khong nhe han 0....13 Ngoai thai han phai to chirc kiem dinh dinh ky nhir 11....:mg noi hoi phai tien hanh tl/ kharn xet ben trong va ben ngoai noi hoi sau moi Ian ngltng noi hoi de v~ sinh hoac Slta chfta.•.3 nhllng khong nhe han 0.......3.... 50 . 11....5 PlY khi Plv s 0. _..3 MPa I Ply la ap suat ella hoi ra khoi noi hoi doi vai noi hoi chl san xuat hoi baa hoa: I Plv la ap suat ella hoi ra khoi b9 qua nhi~t doi vai noi hoi san xuat hoi qua nhi~t.3.Ap suat thlr thuy life Ap suat thiet ke.... DQ dai va d~p tren mau thlt co dau vat nhon nhe han 0..........mg phai thli thuy II/c den ap suat lam vi~c neu nhu vi~c slta chiia do khong bat buoc phai tien hanh kiem dlnh bat thll<':1ngtheo quy djnh.._ p..... Khi nha che tao quy dlnh ap suat thlt thuy II/c cao han Bang 11 thi theo quy dinh cua nha che tao. MPa p s 0..5 11..." .... _ . Ap suat thlt thuy II/C cac noi hoi sau khi lap di)t cOng giong nhll ap suat thlt thuy II/c cac noi hoi sau khi che tao. .2 MPa . nhung khOng It han mQt narn mQt Ian. than noi hoi hoac ong gop dan vi Slt d'. cac noi hoi phai dllQc thlt thuy II/c......... h ••••• _ ••• ... theo Bang 10 Bang 10 ..... 11. MPa Ap suat thlrthuy 2p 1.2 Xae djnh ap suat thlr thuy lve sau khi lip dit va trong qua trinh Slr dl....2.2... Sau moi Ian ma bao boi... _ .._ ......TCVN 7704 : 2007 DQ gian dai tllang doi nhe han 16 %.5 p lve.

IC ll/Cthea dung 10.4 va 11.4 Trinh tvthtrthuy hIe Thai gian duy tri ap suat thll thuy II.3.6 ateu tra sv co va tal n.2 Ket qua ki&n <J!nhn6i hoi pMI dlft.1C vao Iy Itch n6i hoi eUng vl1i 8p suft ghi thai lam ~ cho phep va han khitm nghi~m Ian tiep theo.1. 10.5 X6c djnh kit qua thtr thuy li. bat thllOng theo quy <J!nh trong 10.3. Cltnh ky ta 5 min. Trinh tl/ thll thUy Il/C 40i vai thiet bj n6i hai sau khi lap d~t.4. :2007 11.TCVN no.6.1Ctien hanh cr~u nguyen nhan va bi~n phap Xli IY.3.3.5.1 Cae Sl/ co noi hOi dan tl1i phBl ki~m djnh bat thllOng phsl dlR.6.1.ICsau lip 4~t ta 20 min.n lao dqng cO liin quan din thift bl nol hGi tra CJ~ X8c Cf!nh 11. 11.lC hi~n theo dung quy djnh hi~n hanh.1 Xac <J!nhket qua thllthuy 11.3.2 Neu sl/ co gay tai nan cho bao va di'u tra tai n~n lao 4{1ng phsi t hl. ngttOi thi vi~ khai 11. 51 . <J!nh ky ~e 10. 11.5.5. 10.

tnr khi co cac bi~n phap lam mat thich hop.lng cua nhi~t doi IW.'Ccoi la bao v~ day duo b) Cac b¢ ph~n b! dot nong bai khoi nong thi T la nhi~t d¢ trung binh cua thanh do nha che tao tfnh toan xac dinh.n noi hdi A. Bao hai va ong gop co chieu day Ian hon 22 mm khOng dllgc tiep xuc tnrc tiep vai khoi nong co nhi~t d¢ cao hon 650°C.mg cua khoi dan vao cac dan ong cua bQ qua nhi~t.n cua noi hcsiong nlldc A. st.t de> tinh toan ella thanh cac be> ph. Vi~c d~t b€m ngoai mot lop v~t li~u chiu Ilia hay each nhi~t co kha n~ng b! bong tree ra khoi be m~1it can bao v~ kh6ng dll<.TCVN 7704 : 2007 Phl:lll:leA (quy dinh) Nhi. than noi hoi.t chenh I~ch nhi~t dQ dllai 15 DC rnci dllgc bo sung vao tr] so nhi~t dQ nay. 52 .1 Nhi.t dQ tinh toan cua thanh cac bQ ph. Ian han nhi~t dQ hCli bao hoa a ap suat tfnh toan mQt tr] so nhi) nhat la 25 DC. b) Doi vai cac ong chu yeu chiu tac dl.t st.1 Yiu c4u chung Nhi~t d¢ tlnh toan cua thanh dllgc dung de thiet ke tinh toan d¢ ben cac b¢ ph~n noi hCli va trong mQi tnJong hgp khong dllgc lay thap hon 250 DC. c) Khi xac dinh nhi~t dQ Ian nhat cua hCli qua nhi~t can tinh den cac yeu to sau day: LlIgng nhi~t 11I(. ong gop va cac chi tiet chju ap h!c tllClng nr dllgc chon nhll sau: a) Cac b¢ phan khong b] dot nong bai khol nong va cac b¢ ph~n dllgC bao v~ dAy du doi vai khoi nong thl nhi~t d¢ T phai bang nhiet d¢ Ian nhat cua CHU THicH nllac nong hay hClinllCJcnam ben trong. A.! khOng dong deu ve nhiet dQ va tuu 11Igngcua khoi n6ng trong mat cat ngang bat ky nao cua dllOng dan khOi. Khi nhi~t dQ cua hol nllac khong qua 425°C thi su chenh I~ch tlt 15°C tra xuong can phai dllgC b6 sung vao tri so nhi~t d¢ nay.t chenh I~ch nhi~t dQ cua hOi a cac dan ong phia tnroc dlla vao va su sai I~ch so vai dieu ki~n chay Iy tllang.2 Bao hoi. nhllng phai lay Ian hem nhiet dQ Ian nhat cua nllac hoac hol nllac blm trong do it nhat la 25 DC. A. khi nhiet dQ cua hoi nllac cao han 425 DC thi chi trong cac trllang hop d~c bi.lng cua nhi~t buc xa. Ian han nhi~t dQ hoi bao hoa a ap suat tlnh toan mot tri so nhi) nhat la 50 DC. S. bao runrc.1.1.1.3 Cac ong noi hdi Doi vai cac ong noi hoi nhi~t dQ thanh ong T phai dllgc lay: a) Doi vai cac ong chu yeu chlu tac dl.

SI! gia tang dong nhi~t cung nhll dQ tang nhi~t dQ hoi nl!Oc nong phla tn/oc va sai I~h va dieu ki~n chay 1'1 tltClng.. Ion hon nhi~t dQ hoi ra khoi bQ phan khao sat mQt tr! so it nhat la 50 DC. khOng b] khoi nong dot nong thi nhi~t d¢ thanh ong T dllQC lay la nhi~t d¢ Ion nhat cua nlloc nong ben trong ong.l tll buong Ilta..1. A.S Cac ong cua be?ham nlloc. b) Nhi~t dQ lam vi~c cua nlloc ben trong ong Ctngvoi ap suat thiet ke +25 DC.tc tiep cua nhi~t bCtc x. d¢ dao de?ng nhi~t de?khOng VllQt qua tren 10 % 53 . hoac khi nhi~t dQ cua hoi di ra khoi bQ ph~n khao sat VllQt qua 425 DC thi vi~c xac dinh nhi~t dQ thanh phai chu - y den cac yeu to sau: SI! sai I~ch Iw 11IQnghoi nllOc a trong tUng ong rieng bi~t so voi gia t~ trung binh do diau ki~n khac bi~t cho hoi di vao va di ra.1. hoac Doi voi cac h~ thong co nhiet d¢ danh dinh > 380 DC: + D¢ dao de?ng binh thllong cua nhi~t de?khOng VllQt qua tren 8 DC nhi~t de?danh dinh. Ion hon nhi~t dQ cua hoi ra khoi bQ ph~n khao sat mQt tr! so It nhat la 35 DC. va b) hoac: Doi voi cac h~ thong co nhi~t d¢ danh djnh nhi~t d¢ thiet ke.7 cac b¢ ph~n a xa ong gop cuoi cung cua b¢ qua nhi~t hoac bQ tai qua nhi~t do dllQC bo tri ket cau thich hQp nen cac yeu to chenh I~ch ve nhi~t de?va IlIU 11lQngdong khoi trong m~t cat ngang bat ky cua dllOng dan khoi khOng th~ co lmh hllang dang k~ den nhi~t de?hoi nl!Oc thi nhi~t dQ thanh T cua cac b¢ phan do dllQC lay bang nhi~t dQ danh dinh cua hOi ki~n la trong lam vi~c: a) Nhi~t d¢ trung binh trong mot narn van hanh khOng dllQc VllQt qua nhi~t dQ thiet ke. b) Doi voi cac ong chll yeu chiu tac dl:mg cua nhi~t bltc xa. A. ong noi . a dllong vao do sai I~ch be mat dot SI! kh6ng dong dau ve nhi~t dQ va IlIU 11IQngcua khol nong tal m#iit cat ngang bat ky nao cua dllong dan k hoi.. va :$ a dau ra be?qua nhi~t hoac be?tai qua nhi~t voi dieu 380 DC.TCVN 7704 : 2007 A. cung nhll khac nhau va dung sai chiau day va dtJOng klnh 6ng. nhi~t de?thanh ong T dllQc chon thea tr! so Ion hem cua hai tr! so sau a) Nhi~t de?baa hoa cua nlloc Ctng voi ap suat thiet ke cua noi hoi.1. c) Doi voi cac ong cua bQ qua nhi~t va tai qua nhi~t chiu tao dl:mg tn. A.4 a) Cac ong cua bQ qua nhi~t va tal qua nhi~t hoi thl nhi~t dQ thanh ong T phai dllQC lay Doi voi cac ong cM yeu chiu tac dl:mg cua nhi~t doi luu.6 Cac ong gan lien voi cac be?phan nhllong lien thOng.1.

1C cac gioi han nay khi d~t hang. Trach nhi~m cua nha d~t hang la phai dam bao nOi hoi v~n hanh trong cac gioi han nau tren hoac da dLl<. hoac 40°C so voi nhi~t d9 danh dinh trong thai gian t6i <faIii 60 gia trong 1 nam. CHU THicH 1 Cac gioi han neu trong a va b dLla ra dua tren cac gia trj thuc te cua cac h~ th6ng dieu khi'n hi~n d~i va nOi hc1i dap ltng cac doi hoi cua phu tai binh thLlong.TCVN 7704 : 2007 + £)9 dao d9n9 khong blnh thlfang cua nhi~t d9 khong Vlfgt qua trim 20°C so voi nhi~t dQ danh dinh trong thai gian nhh~u nhat la 400 gia trong 1 nam.6ng 10. 54 . 2 Nhi~t d9 tinh toan cua thanh cac be.1C thoa thuan khac. Trach nhi~m clla nha d~t hang 121 phai bao cho nha ch8' t~o ve tntong hep gay can cae trd vi~c d~t dLl<.4 cua TCVN 6413: 1998. Khi nhi~t dQ Ion nhat Vlfgt qua cac gioi han noi trim thl nhi~t dQ thanh phai dlfQc tang lim mQt IlIQng~ng IlfQng Vlfgt qua do.> tinh toan cua thanh cac b9 phan cua noi hoi 6ng Ilta .> ph~n ella noi hoi 6ng Ilta . hoac 30°C so voi nhi~t dQ danh dlnh trong thCJi gian t6i da la 100 gia trong 1 narn.6ng 10 theo dung chi dan trong 3. Nhi~t de.

o ('I) v a o ('I) v a o ('I) v a o ('I) a v o ('I) v a o ('I) v ...z: u 1010 1010 ('1)('1) <0<0 NN NN Q..I Q... ('I) 0 v ::l a v CO) a V ~"::lV::lV::lV oiuz U z U z U z U z U 10 ::l U U ::I o ::l I ~ ~ ('I) CD o v CD a o CD a v o v CD a o a v ......--r--:---rug--jl)---'--o-jl)-"-o-jl)-'ro--jl)-!-o-jl)-...... 10 a ~ CD o r.... a...::... C... > o eI) s:.. C 'IftI ....a D C v a ~ CD aa a o a o •• m '-. :..5i '0 10 N o <0.. s:.:1 U Q o N o a o N o ~t J: -e E U :::J cel) s:...5 '0 U ·ftI U ftI s:...... a v ('I) 10 a v ~ a VI ~ v a •• ~ ~• J: a . l).-. J: J: J: •• o J: 010 ('I) a v ('I) 10 a v ~ v a ~ o .. ... ~ ..... . '111 :::::E a. •E J: 0- a . o 10 o 10 a -..e.... o o .5i '0 a ('I) 10 a ". o ~ .. Q.TCVN n04 : 2007 . a o v N a o N o . .'o---o---'i-o--i ---' o ~ia~ 0('1) -c:vavava ~ .. 0 ~0 0('1) 0 0('1) ('I). 10 <0 55 .. 0 <0. ... U C u o o N... o 10 . ftI .. s:.. s: I- ....0 c o J: o . In "cftl :::J o ~ C C . "I:t• o .. ..I Q. ~ E c o " a ~ " a '~ " a " o ('I) o a U ·ftI U •• > J:l U J: a. . CD 0 a -....... ('I) va ::lV a v ('I). .. '0 ":I -• U C C 'ftl s:... va ::lV 0 0('1) ('I). a CD .. ('I). :::J U s:.. a 'co cO. a v IS ~ ~ J: N a ~ ~ a '6 '..

.. '0 'C") ..- 0 0 N N 0) 0 10'0 eX) N N ee 10 10 N N C") 0 'r' C") 10 0110 'r' C") C") 0 N eX) 0 "til ' U u CL " ... ~ Cl C -0 .. I~ 10 10 N 0 CD 'V 0 'V !'V . ~~ - " " " " " " " " ". C E .vv 0 0 10 1\ . N . ''V .. 0 10 0) 0 10 0) s 0) ~ 0) c ':! ~ COl .- 10 v . -0 .. -o . ... >. :c III \! i j III~C 10 'V .0 CD . :c .0..- (0 v v 0 'V 0 .5 'I! ~ E_ )( ClIO'" + 10 'V .• =1 . 10 N 10 N . f= ~ ~~ ~ C C ! CII .A j scz a S~E Hd .. .. N j -e- 0 0 N eX) 'r' 10 10 10 It) CD NNN 1t)!'V N 10 . 0 eX) : j :0 N.'V 0 :8 '0 :c ''cG> . .....- =• i'3 >-~ ~ 0 c 'cG> '0 ~ 0) eX) . 99l d 06l d 9~£ d 56 .• = :c ' ee 0) ~ 0 CD ~ ~ eX) ~ '0 -0· ze ze Z Z e C ...Ir~ 0 . = :c E E or- CD v 0 'V C") I 'II .eX) 10 .'V '10 ~ 0) 1'1:) 10 I"...:: ..'V ..'V '\Q) 'c '10 10 \Q) c . " = 0 - •..- C") .J::. .... .C") \Q) c ~ !~ '0 .lI: :c .. ~ Cl C z I I~ JtI. 0 0 v C") .. : N N N N N 'r' Ii ' N N N N N 'r' o '0 -e ce· C .. .- (0'0 or- 'V 0 CD 0 'V CD 'r' 0 0 CD 0 0 .. .J::.lI: :c ... " :>. c i : 0 C") . (0 or- j_ 0 'V 0 (0 v v 0 CD .• .....- 0 10 0 CD 0 o T " " " ....J::. C 0 • C CII e C") iD C") e .~ . e 01 < : 0 eX) i 'V 'Q) ..: ' .\Q) .0 " ~ 0..1) . . N . _ o 1) ~~ Ill: E 0.TCVN 7704: 2007 . . :c C ~ Q.. cE -e Cl C ~ ...'V v 0 0 0 CD or- v or- 0 10 .. + 10 'V + 10 'V + u C ':) CII :~ -... N C") 10 IOllO! N N ...0 C I 10 N 'V N 'V N 'V N 'V N N C") I N N ...lI: ~ ~ Cl C cO .. 'c Ill: E C '0 C") 0 CD ''0 .'0 '0 .: :c C " .." " " " " SEl Hd 06l Hd S~Hd j CD 0 .NIN!~ 0 CD 'r' ~ .J::... C") C") i o 0 0 0 0 50 ~ ~ • .- (0 v v 0 'V or- °lo o v .'0 ." v v v C") . . N 'E .- (0 0 0 CD 0 v 0 'V 0.1) . o ~ ..... N .0.. ..0.

.. o Il) ! N v N C") iN iN i 1 ! • '" a.'0 jv 'CD v c: to 'CD '0 0 «> c: Il) v ..: ...§ Cl .. 5~.. v ('f) 1\ .. co 1\ v v Il) .~~ cCII :...:: ~ co 0 N a> Oe. . ~CD '0 0 . ~ E 'CD '0 0 «> c: i~i~ I~!~ 'o..I: 0 >0.. vv 0 0 0 1\ C") co 0 v v .. '0' 0 - I! If 0_ 1 . Il) 0 0 !. N C") .a> jll)iv i Il) :010 .CI) ... Il) ('f) 'CD '0 Il) v 00 1 c !CO ill) ...~ '8 1! ~ I -. ..c c :I .lo:: .!6 ...... ::& cCII' -e- ol) . N .lo:: -o s: ~ 'II 0 :E ... ~ e -o s: 0 ...viC") !. .. . co .... N N 0 co 0 0 N v N 0 0 0 0 Il) Il) Il) Il) Il)io Il) N000 co co.........r + ..I: . C") 0 >.lo:: e -o s: Cl .. 10 0 1C") N .... .. .Q •• (J 0 co C") C") C") C") C") ~s ~ c: 0 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N I \ 0 N 0 N 0 N :.....: >0 c: = «> C") «> co «> 0 0 ..lo:: :E .. v 0 co 0 0 1\ .. ...... .... "'!!"N cO': .:- = I z .. v . E_ _c!:II !:II c :..r z Il) ......rlv co (J l) ~• -CD . .. ...... u ~CD ....._ 0\0 ~ c: -e.. 1\ 0 Il) C") co 0 0 v co 1\ 1\ 1\ 1\ .... ! 1 I . ............ ('f) 1\ ... \ ! I . 0 .... co 1\ v co v v 0 1\ Il) . + ~ z ..lo:: Cl <0 :c . '>0 ..I: U .. 1\ C") co 1\ 1\ v ....1l) Il)vC") C") C") ....5 a.lo:: ~ . z Il) ...- s: . v 0 0 v 0 0 v V 0 0 v ('f) 1\ co!~ 1\ 1\ 1\ . '1'11 .1:' 'I'IIM c:~ >0 =0 -0:::.. C") . ~:s a.. U- . . N C") 0 Il) a> co . .. 0 f I "E ~• 1 c.. 1010 0 N co ... N -0 ..:.0' c: E :I !:II :E .....£_Hd (:J 01 99£ d £ o~ 9~ 917O~J8 17~ ~l O~ 60~J8 £~ 60~J8 £~ & 57 .......:t. N C") .TCVN 77IDl: 2007 :0' s: ...1: c: .....'" = .. ..... ... ...r:. .: . c: :s...: :s \CII I'll . v Il) 0 0 co 0 co v .. 0 0 a> NN co co co co co .. '" ~. 0 0 0 :0 eo 0 ._ =.... .8 \~ c: U '1'11 U .... ~tI "... .........Q co Il) .... co v 0 0 0 0 v 0 0 v v 0 1\ 1\ co 0 0 1\ v .......... s: ~ ~ c: s: cO 0 Cl c: s: cO Cl 1! ~ ] ~ 0 «> Il) 0 C") .. ~ 0 0 ~ c: '0 0 ~ ~ c: I- Z + cCII' . co 1\ v co 0 0 v ... v v Il) .I: c: = c: ·s ~ 0 0 0 ...0 c:rn ~l) .. :E s: U Q......r NNNNNN .I: :c c: :.. ...r + z Il) ... N C") .5~ :'1 + + + + =... a> ..... . ... ..r .. c: CII III I'll Il) a> 0 ~CD '0 a> 0 c: Il) a> s a> ~CD '0 a> 0 0 co a> 'CD '0 a> ci co a> 'CD '0 c: c: c: ~CD '0 0 N c: c: co co I_. .. Il) . \a>i~ ill) ! "CD "CD i'C 1'0 10'0 'c:'c: «> '0 0 ~ v I~i~l~ 0 I~i~i~ ioiolo '''''''CO'1l) iVlviv 1 'CD '0 0 N co c: Il) ...:J ..:1 lJ E c: s: <0 Cl c: ~ .... ! ...~ :c :s :.:: c: ~ Cc: .... ......0 t- .I: CD - z z c: Cl i ~ c• _..1: :t:: is .... ......r 1\ 0 v 0 1\ co 0 0 .: !:II Z 1-- 1-- .. Cl ... .... ...«> N C") C") C") N N N N NIN .... !I ~ .. ~ E::& 'cI'II 'tJ • ll)ill).. :c •• c: c: ~ e -o s: Cl i cO Cl i ~ ~ ~ e . 0 Il) 0 NN 0 0 0 v . E 'cCl) :c (J :s E co 0 0 v co .r:... v co 0 0 v . «> «> .

ex) C at an an an an .. ........ ........ (t) (t) (t) (t) an ...... VI VI 0' . N N (t) (t) ........ • E E 'CIQ >....... N . .......... en en ..." Gl tCD C at ...... ..... o .... ooo ~ co o VI ....... . ......... CO ."- N ...... It) . ....I ............... I ..: e > cCII· e >- z z z z '"C " c It) (t) It) N CO N o en I N I n....... VI II o ~oo CO ..". -" Q...... a............... o 0 o o o ...c Co) Co) .... ... 'CD ........ . 0 ~ s II VI VI CO VI II ... VI co o o o . It) N N an .. 1"11 Co) g f") . . .. :::I 'cCII " z o co ... VI VI o o o o an ~ co o .. .... I' iii ! .... "- N ex) .... II II II VI ..... .. I n... "en N o It) N o It') . ... .: 'cCII lila . ... N ". .::s o 1"11 Co) o It') .. II II II II VI VI ~ VI o VI II 0 CO VI II o o -e-- oo U) VI VI ~ o o ............ ex) ex) ex) ~ ::s an ..... ..... . ~ II gl~ II ~I~ I I II I ol~ II cCII· :c e - ... ex) ex) "en ClO . "".... ex) (t) .. N ...... It) (t) (t) an ... N ". 58 . "N N • . ex) en en en ................ . I' .... N '0 -e- I o o N N ClO . C co o .. N .. ClO N N N ClO .....TCVN 7704 : 2007 I I i I . . ~ CO o .......... ....

N 0'.. I . Ii ' ! ! ~. VI 1\ >... . ~ ~ 'I ~ c.TCVN 7l'II : 2007 I .= ....' (f).I' i i. z t+ z t+ z . ...... ..I' I . .... I II .. o :IE c...c 10 10 (f) o 0) u :I: o ~ . g N ~1~1l:.. NIN N i .......c•• > CJ-E " . co .i ' 1 11'..N 0 0 ~ I! iI N!N I ! g~ ... ....' . .. l=.c ..c ... .... I(f) .. I - .!I~ .... 1\ VI VI 1 . (f) I~ 59 I I~ 10 I.. I~ . Q.. ......... i !~ ~ ~ ~1~'I~ g :g NN ~N I I i . ~ U .N ...

•. .. iii G. -.e.c 0 e >e '" ••.. ..N i I~ . : 1 I i (. .ft! Q.. ce· ~O :c e ~ C .. I n. • 010 0:0 0iO 0 OjO Ol~ ~.N ''-'- 0. • 0... o. III . I I .0 0 0. o. . • •. 0 010 0 0 0.CD . 2 • . I. i. 0 ~ I0 ~ ~ ~ • o ~ ~ . .NiN sis '«<1= 'C .0 • 0100100010 -. ::::s .I \ I .0.. i I I . ~ :s ~ I •• :c c. . . I co ~ • o ~ ..TCVN 7704 : 2007 .N. ..!~ -. '•. I I . 0 00 OJ oJ 0000 ~6'~ ~ M ~ 'C ..NIN '. e >- ... c ID aa . : ...jo ~ ~ ~Ib MIMIN. •. ~-i~lf8 ~i~ '! \ .0.0 o... 0• 0• 0010 ... iii •• ID aa c ~ 00 0 0~ ~~ 0'0 0. 88888 ." .. . t=' + ~ Z lI- . .~ ~ M ~IO.o ~ ~ ~. I ' I . :c i.~ N'N 8188818888188818818!818888 8188188188 88 1 1 0 oiOOO • o:oooio .. • ~ . o ~ C : ii! . C Q. ~'bl~ M .. u M N Il) co Il) N ~ I 0 N ~ I Il) Il) Il) M M M 0 I n.. .. ~. iii " • i .C") ~.~ ~ MI~ OI~'O.~ 0 ~ o. [. n. i . 0 M 60 ..010 ~ M. I . : I i . • . 1 .Q -CD ' ... i• • I .0 0.-.-'..~ . + Z + Z Z Z . ~ 2 ... • . •..~ ~i~_NN.N ~~ ~!~ . .0 0 0 0. 010:0.O ~ Ollt) N.

.J iii i i ! N' 0)... • 61 . :I: a... :I: Cf) N I/) <0 ~ NN I/) CO) .". ... I I ~l i ~. I. • <0 i !I <0 '-i.:I: I/) Cf) a....i. ~!~ ·l~ i ~~~ I.. :I: a. I I ! 1 'i! 1 .-.l~iol~in ~ <011/)1 !.- U .!Cf)j~ i! i 1 .- <0 .'..!I j !! i Ii I ~ CO) I/) . ! <O..: I ._.- a.Cf) CO)N ~+o!NI~~~~ i :! .TCVN 77n: 2007 II I II 1 i 11 I! 1 . ~ 0 • ::!: 0 I/) l- e . . ! i i ~Ia. :I: I/) I/) CO) a...

......0 0:0 0 ° 0 0 0 0 q ° 0 . :r: 0. N 1... ('I) :r: 0..... ('I)'..... 1.r. ...e c: E 0 on ~ co 0' I 1 ... N co N 0. .. 0 ~' : . ~ N. ...-j ('I) .0 0 oio giglg 0 1...." m It) 'a S .1. f . I I co: . ~ o ~ ..0.0 0 I0 .Oi ~i ! I i i . 'cll '51 :6 ft! c: . 0> 0 ~ 0 co ~ . co : ~ .. ('I) i .0 0. I I l I . 0: 1...0 ('I) 0:0 0. 1 I ! 1. N 8: N' 0> .. ... : .: r-_ e CII' c: >- 'C_ . 0 0 0'0 0.0 1...0 ° ° .. 1.. : I'- 0> N L .. ('I) ('I) (0 ('I)' (0' :(0 : "'-l . ~1~ ....r.. .. ::s b 'a .~ 0> 1. 0 0. 0 0\0 0 0 0 0'8 io 0 0:0 0 0. N 1. ('I) 1. .0 1.0 N.... ... .c C " N ~ .01 1... . . NiN ~'~iN • ! 8 '0 ° 0 0 0:0 0 gio 0 0 .. . : (01 ~ ... ('I) I'- i.. 0 0 0 z ~ ..0 . ~ (0 lco . . . . ......0 0>: 0>' .0' I m ... (0 I.0 ('I) ~ 1.' ...0 818i8 0 oio g 0 oio 0 .......... 0 0> :r: :r: 0. i N ~ 0 i.. ('I)....0 101 ('I)! ('I) (0 co ('I) 0 . .....0 ." . 0 .0 N 0 0 co .0 1.0 ...... I [ 0 ° 0 " iii ~ .0'0 0.':::I cQ) . ... 0'0. ~! c ~ . N N > left! .. ~! . (0: ... co .g ... co. . 8g gg 88§ 0 0 ." OJ ..1.TCVN 7704: 2007 i ~ ..0° ... ~ ('I) 0> 0> 1... N N co I'... ! O>~ ............. ... 0> 1...0 ('I) 1... N......N 0 1.-: l..... ~ 0 (0 1 N ('I). I 0> ~! (0\ (0' ~! I.0'0 0°'8 0. . 0 . .0 0 i ! .. • i. ! . g ~ .........0 (J ..r.0 8 0 0...('1)\1..0.. I'(0 co "0 . " I I. ..0 0'........... ('1).. 0> . . 0 10 0' 1.. i 1..rw :6 ~ 0 N "'-l > III ~ .0 0... . U (0 .0 :r: 0..0 0 I'- 0> (0 i . ~ .r.. (e· ..0 ....0 "C 0 cO . I i . Z l- + I- Z + Z Q. N ('I) 0> .s: m g' :c 0 ~z ....... ....0 ..0 ~ ::s en .0 0 oio . N.1 . '('I) 1... I'.. ...0 .00'1..c 'I! .0::5 .0'0 0 0 0 818 0 0.1.0 0 oioio 0 0 0 . ('1)..0 .r.....!.. .0 '(OJ 0' ._ (J"E z z i=' .... .. ('I) o 62 . t .. 1... 0 I i I 0 ~ ('I) 1.- ~ N 0 N' 1'-' • ~' N' : 0>' : ('I) co ....... (0 . (Oi (0.. . 0 0 0 ! 1. . 1.. .. I'- ~ ~ N.... .0 ('I) ('I) .. . 1. ~ '...'::) c ~ " . 1 .... .ft! ~ u 1.... I'(0 : I'- ~ N 1. ~ 0 ell ..... 0 1. .0 ' ..0 . ('I) I : . i I I I I ! . 'II . ' .L "C .. co I'- 0> ('I) . N . .

10 T- ::r: Q.I: :s I g~ ... ~= .c (J Q.~ U I I . ! .c > ..I: ..r:. .. -N E mE . 63 ... ~i 10)1 I . g C ::I e :. ::r: 10 10 M M 0 ~ 10 'It 0 Q <0 ~ .. -.ftI =ii (: c III . 0 i~ 10 . mi c• ... T ~T T ToT TI LOt j(f)! j "!. c s: ... -.. II') I r! g/ i j .. .. Iftl .. I ':I!. 0 II') T Iii !•i I i ~ es c • '81 'tI It) S iii a . )/!. ::r: Q. c>' :E c z z = '" ::E u 10 M N ::r: Q.. . '41 -.1:) 0 = ..5 f~ ! i i !~i I f I M! <0. 10 <0 N 0) 0 N Q.~ 0 ~ ! : : I I :$1 I I I~i T 1:g'1 i I c 0 :. ::r: M Q... II) u ~i ~ \'t._ 'It o I~ " .. I I' I/N/ I I T I I gz ~ 101 <0. • i-Ift z .. 0' i I ! I 0 .it '" ! :6 > 0 'a ftI ~o 'a !2 :! ...TCVN n~: 2007 z·s 6u~S tit 094J !9n6u WIl!IIl!/\ u~Anl J~!4U 9P W!4N • 8 i' ! 1 iI f~ ~I I ! M /~i !<oi f I 'fa.

·~I~~ ~f~ 0 010 oio'j:o ° I"- ~I o1 II 8 N 0:0 0°.. ° o v 64 ..0 ° 010 ° 8888 N N N. c ID 818:..TCVN77R : 2007 .01 10..°.N i ~ ..0°. z o N 5 u o .i ''0 .0 1 I 010 0'0 ° 0. u ..c c N N -.. i. ..c ... Ii CI . o - It ~I~ ~ 0.:~t!~I'~I~!~ ~i...°0'. ° ! ~ ~ ~I~!~ I ° ° ' o ° ~° 00 vv • ~~~ 000 °°° vvv j .. ..010 ~1....Ie .

5 ~ o~ooo~~oo~o:~~oooo~o~~~ i N'" N "C . ~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·0 Ol C g'._C">-+_"<t-+-C">___..C">--+C">__. It) GO N C"') I o S II) ::J III en ~ :: c .~-~ &l~8~~~~~~&l~&l~~~~~~~~ --~ ~ Q..E S r/"E ~ ~ ~ N i:g ~r ~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~i~ ~r C"> N..~ 1: 65 .C">+C">--+_C">-+-::-C">-"-~+_-N-+--~+N+_ E c '0- Eft! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: c: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ "<t io ~i"<t io ~ "<t ~ "<t ~ "<t ~ ~ ~~ &ls &ls ~ "<t c: c: c: c: c: c: c: c: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~~~---~-+-~----~~--~+-~~--r-~__+_+--r_~__+~--+_~_+--r_4_+___..c .l_"<t_.o - ~! ~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II (II! ~!~ ~ 1 (II (II . (II' (II ~~ g~ ~ ~ (II (II (II ~ E.__4 ~1) . '0"C ..CD- :E C ·111 ."<t+"<t__. III CJ I 110')110')0')1 I II I 110)0>1 I I Imlml III ~::J CJ o > Q. I .TCVN'7704: 2007 .J:...5 (J - ~ ~.c ... N! N N N N N C"> N C"> C"> N N: N N N 1) mmoo~omoomoooooooo~~mo~~~~ ~i~N'N ~ N ~ N ~ N N N N ~~i~ 0 ~ ~ 0 0 0 0 ~ ~ io ~ ~ 0 ~ N ~~ ~ ~ ~ ~ 0 N ~ ~ 0 N NiNjN o 1: I o o I.. ~ 'CD . i .CD- :E -[ s ~'8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~'&l~ ~ ~ ~~'~ ._C">_-.0.-"<t-+! _C">+C">--+_"<t-+_"<t_~ ic-"<t___. Ol f-ct_E_<!-_+"<t_i_C">_+.

co co .. .. iOio!NfOlfLO LO ...q-~~:..r 01 ('I) ° co -e-N .IO.- . ! lOiLO ~ j I .: 01 . .. ('I). :::2 ... co ..r.. 10 01 I'- .. 10:58.. . I'-fOl!. T""!T""" LO olco .. N o 10 10 N N N N .... . co N M N M ...... ... co 10 N . o o N 10 i 10 ...:... ...~ co co co J:l 0 0 co o ... \..I'-.riN l ""'1 I'LO 01 I'LO 01 8 M N I'-e- N I'- Ni~.....01 10.... 01 ('I") 10 N ... co .... :~i~ . It) 1- i N N o co 0 ~Jt~ ~l~J~ ... o 0) ...- : .... ! LO LO LO N LO LO . 01 .... .... LO N ""'1 LO 1- •I I i o 10 .TCVN 7704 : 2007 o o to ° col T- ° N .I ! .......1'Nico i f I I o . ...('1) ... It) E E I o 10 10 ('I")l~ 10 i ... 01 ('I) .'.. ('I) ""'[""'1"'" r-i o 10 ..rfOl . .r .. N!~ LOlLO .i co J:l .:..- ('t)i.i . N N N M ..r 1'-.......... ..~ - E E s I ~'l~ ! .~ ... 10 01 I'.:' ....! i . ...-..' N l..._ Z ..LO iN'...- ..r -e-- 01 01 o 10 O.X :::2 1= ~ ~ o z co X 66 .... N (II) ...r'I'-i.I ~!d!.1'.. Z o 0 ZZ ~ X...........r N co 01 ..O..... . o .OI.IO....... d!... o o to . LO ! 01 10. t_ ~!~ i -!-! i ..... £:!iNiN'N '" ('I).('I) I'-!I'j- .

.. '1 'j ..... x 67 ....0 ~ ~ o .i. N ~ o Z X i= ~ Z co .lII: . . . . ! ~!~~@@&' ! : i : i : : 'C '0 ·e .... x z :::. x U z x o ._ x ~ ~ i= ~ ~ . 0 co 0 ~ ~ ~ fo- ~ 0 g N N N :::...'0 ' :c c o c - .. '1' I·ll o o o o o 0 0 '" ~ Z u . .. I{ '\1\ ':8 :6 c ell -'= ! [! j Ii' j c:.._ x ~ ~ o Z . o ..TCVN 77(f4 : 2117 .. '" i= .

.i.j l I.' ..• le.' ... I·i· I j i . . ell o .: .. . ! i . ! ... . b~ .. .._ . . [ .. . ! . ..j.: .!..1·1 . . t .&: '111 'cCl. '1... ' .j . .:.TCVN 7704: 2007 ! .. Ii i ·i :' '.. I i . ..: ·1· .. !!o .E u>Co '11 .i· . . N XM 68 .I '\' .. .GJo c 'C . 1 .I...I. 1 .. ! I. !! I) : . X ~ i= ~ . ... ! ." i !.J: C'... X z~ ag . i . X ~N z~ <~ ~a u~ N CON XM i=~ c:~ ZN a . .) c >:::s a a a a a a a . .Q 0 ::: ID 0 i=~ zo ~~ o X Z0 .... j . f i : ~ ! i . X ~N t:~ u::: . u :E 0> ~ ~ o . ..

.~ t 0 ...'-1:! 't= oM: icu N N' N N .c 'CIS 0.. . .. .. ~ ~ 0 0 0 ~ 0 ~ t ~ 0 ~ r2_ j 0 r2 j 0 ~l j ~ ~ 0 I() 0 ~ 0 ~ 0 0 tt 6 0 e-- 0 ~ 0 oJ .·· ~ ~ !S_ 0 I() ~ ~ ~ ......... . ~ i a .0 0 S2 0 ttt N I() 0 :8 0 ~ ~ ... e- cD 8 cD 8 .. ~ 0 0 a 0 "..... ~ ...- 6 ~ .. ~ 0 t ~ 0 VI s I() ~ VI 0 j a...... . x ~ 0 x ~ ~ Ol x z I ~ uoqoeo d~4.c Q.- '<f 8 !'l 0 0 ".... · · . ~i ~I ~ 0 0 ~ 0 ~ o~ 0 ~l ~ ~ 0 0 0 e- 0 ~ ~ i ·I . ~ -e- j 0 I() .. ··· ·· · · · i ~ ... ... ... ~ .... .. a ......._ s . :8_ 0 0 :8 ~ "" ....... ~ ~ ~i .... ... X .... I() ~ ~ !Q 0 s e-- ~ 0 t ~ 0 I() .l d~ WPt dtl4 69 .· ! .6 I() ttttt 6 ..- I() ." ..0 tj 0 ... ... . 0 .l N -e- ~ c:J.... t ~ 0 ~ 0 ..c - ··········.. 0 0 !'l 0 ~ 0 0 88 0 0 0 ~i 01 0 0_: ~! .. .. c:J.. Ol N ::r: 0.. ..~ ~ ~ 0 I() 0 .~ j ~ 0 0 ~ ~... j 0 . ~ ~ 0 ~ ~.....It 'II u :IE - ~ ~ N (") ~ z Q.~ t t t t t ~~ ~~~ 0 0 ~ ~.. . e-- ~ ..c .. ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~!i 0 ... I() ........ ~ 0 r2 0 0 8 8 ~ ~ ~ ~ t . !E3 ::r: 0._ 0 t . .. t t 0 !'! 0 :I ···· j_ .. S2 60 .." ::s u ~1 S.......c ~ 0 (") . of ~! 8 ~! 0 oj 0' 0' 0 ~ 0 ~ 0 !'! 0 8! ~! ~! of 0: 61 ! .t ~ I() c:J..... 0 ~ ~ ~ ~ 0 d.. VI 0 ~ j 0 I() tttt I() I() I() ~ ~ ~..... ~ 0 8 0 8 ~ 0 co I() 0 N tq lJ · · · ·ttttt 8 ._ · ~ 0 s N t N ~ ~ N 0 e- 0 8 ~ ~ 8 a) ~ 8 N 8 ~ 0 0 0 !'! ~ ~l ~ 0 VI !'! 8 as !'l 0 0 8 as ~ 0 0 t s ... .. . N 0 ~ 0 ~ ~ 6 VI ".. 0 0 0 VI ~ N.... TCVN'~: ! N N N N N N N N N N N 2007 N N"'I tS'! i :g 0 0 :I -E )( 011( · · ·I · ·· L . 0 ~0 VI ~ . ~ s I() . g 0 ~ I I o . !'li ~! ..... ~ . ".... >0 ~ 0 e-- Z ...c t ..... ..... ~ e- 0 0 ...c 'CCII c i .... t ~ > N ··· ~ CO') • ···· t ~ 0 · · 0 ~ ~ ~ 5 0 0 en oz ~ ~ ... I() I() t- I() ::r: 0........ ~ 0 ~ ~ X 0 0 co 0 co ..- ~ ~ N 0 . (") o .. 0 ~ ~ ~ ~4. ... i a...0 ~ 0 tt ~ 0 ~ . 0 - ·· . . . 01 I() (") 0 0 ~ 0 0 ~ 0 0 !'l 0 ~ 0 0 8 8 0 I() ~ 0 81 dj I 0 ~i ~ .~ 0 e- 0 6 ~ VI 6 I() ..... ... ~ 0 ~: 0- § 0 g 0 i ~ ~0 0 0 ~- 0 ~ r2 ~.. 0 VI VI 0 ~ VI 0 ttt ~ ~0 0 ..6 ... I() ~ 0 0 "'t I() t ~ 0 $... S2 :g. ... . 01 . 8_ .0 ~ ~I() 8_ ~ .....c c .. I() 0 ~ ~ ..c d.. I() (") ::r: 0.

..~ I ~ i ~ ' ... ! i 0" VI M 001....fll'l 1 Il'l o co CO O· O· 1\ ... ..... T""'" ......: ....0:... ... E '0- Q... I- DI C " CO.. • co coco 0"0" " Il'lCO " Il'l VI Il'lfll'llll'l .. 0..... 0:0 i ..TCVN 770-4 : 2007 ................ ! i . co I co " o .. r-............ololollo .... j ...s::.... 0" coO) 0"0" " VI 0) I I co coico ..~ e .... . 0 ........ 0 l0 . .......... 1 I ......... 'I ~.. O· f !.. o VI 0) ........~ NO: ~. c .. Il'l 1 ...... 0 1-11-+ + ++ ZZZZ I- I- 70 ... Z 1:11 Ii ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~I~ ... ooloi.s::.... 0 : T"" 0 .......J:. I- C '11 C ~~~~~ ~~~I~I~ I .~ ....ca > ... I~ I ~ 1 i 0"0" VI ..: .... 0 M!M'M I I :.....

~ .u :g.>--E___J. uoq:nj!O d~41.c Q I I~ I ~. I' ! I I 'I'i ! I .. . ! . 71 . f--. . I f ~~ ~~ "" "" ~~I ""i II iii i III iii I II N ~ .I.. .I. I i I I ..._--i'-~-~-~-+~--~-~-+-~-~-~-+-I ~-Vl+-I~VI+I-~VI+-~-+!-~--ii-~-+-I~-+I-~+-iVl-+I--liVl ~-+-~-+-~-Vl+-I..L.I' I I • . I:L .. I • I I II .VI VI 'VlIVljVliVl VlIVl'VI !u:J t g- I III I !I ! ! ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~!'I~ ~ f?j11O ~ C'I ~ ~ ~'II~ !~ I I ~ I! I ! I! I ~II~ ~ ~ ~1~i~l~ ~ Sll~ i I ~i' ~Im Mi~·I(l.I~I. I i i... . ~-+-~-+'I =IE VI VI VI VI VI VI VI VI VI. c: CD Ii DI . I 'I' ..:c:c: ~ ~ .

. . : oS! oS! ·IV C CD .c 'IV iC oS! oS! «CD. o (t) o ci o 8 ci o (t) o. ... C ·0' Q -.. o ·m £.TCVN 7704: 2007 . ~ 72 ..Q) a.... o !a E .." oS! ! ci VI ..... o > o u U C C . It) It) (t) It) ci o ci 8 '<0 .. ci It) Q.::J IV U Q... .. C\I C\I ~ o .. o It) (t) .ii 'C ~ ci ci ~ to ci ~ ci . Q C g... 8 ci .. oS! Q. g VI .... It) I . . s: 'IV oS! g..... . C\I C\I ci VI ci VI ci ci VI VI . .. ·IV 'CD .. ... ci VI It) (t) C .5 - U >C QII E o o CO') CO') 0') N I . It) ci t N 8 :i2 ·IV C l).. o 0 ... It) (t) ci VI It) (t) ci VI ~t ci ~ ci It) ~ ci .

. VI 00 10 ~ 10\ ~ 10 ~ 10 ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ "l. ea 0 A co co co co W wlw CO CO N • c i . ~ I ..c > C o c CL l).. d~4J wpt c¥l4 dIJ4l.. 73 . ~ ': ~ . ~ t~ 10 VI ~ N ~ ~ : 0 ~ j_ 0 ~ . J: n..§ ~~ .. ' ~ ~ ... - loci z1 z -' z i z z Z ..~ ~ ~ .: eft o E It) 0 VI 10 i "~ ..:. ... Q......}c l' 'E N ~ ~ "N 0 CO) 18 ~ N ~ ~ ~! i~ !oJ 'ctl 'a l il i ~ ~'~ ~ 0 ~ ~ ~ '<t ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ + 0 ~i ': 10 3i ~ + ~ Z .j i . ! i lQ ~ .~ A VI tQ ?l : 01 tQjtQ .11... c. . ~ lOea 00 A 1010 A 0 VI ~ 0 ~ 0 ~ 0 ~ CO ..C ~ o Ictl 'fj . .:. ?l 10 ?l 10 ?l 10 ?l 10 ~ til 0 A o_ .~ i~~ ~ - 1 ~ ~ ~ ~ i ... cJ. 'co C C -_ il t. ~ "N J: J: CO) 10 a.:..~i ~ ~ I ~ ._ u u . C C ~l : 10 ~ ~ ~ . :::! ~ j_ w 0 o CO) ~ 0 ~ .. ~g '6 o_ c . N 01 ~ ~ ~ ~ 00 ~ CL '0' '0 rl.. ... ..a . o uOCPI?:> d~41.. 0 CO 0 ~ 0 0 N ~ 0 ~ CO CO CO CO . 0 CO) tQ ?l 10 ~ ~ ~ :. .c. CL Q C '-~ :a. 0 ~ ~ ~ ~ •• ... 1010 .~~~~ ~ i c ...!. CO) CO) N if.. ..TCYN 1704: 2007 .c . • ~ til C . !' f : N t CO) ~ 1 N 01 ~ "~ ~ ~ CO ~ "::I U Q ii :>':>.

.. I I a.. 0) N N It) .. ..._ N ..z: c•• : Z Z J ............ ....... 0) 0 It) C") <0 . . <0 . 0 :8 ..... •• '" u c•• t ~ >. . 0 i I I I I I ~ .. _c_ <0 ..... po.. <0 .. • N • It) 0 0 s . It) .. 0 . J .... N N ..... CD ......z: c - U 0 co...._ 0) . .. :2 e 0 0 C") .... "D . .. ._ N ('I') It) ('I') o.. • N .. ('I') f8 .. It) ('I') ..... . po.. ...... ~ ~ 0 0 N ~......... .... .. 0 ~ .. <0 Ni .... ~ 0) . Z Z l- z + I- z + •• s: •• ~ U - Q.. 0 <0 N ..... It) ~ I I I I I ~ . ~ ~ ......._ ~ N .. ~ i ... ..... It) ...._ ....TCVN 7704: 2007 .. = ... CD N It) ('I') 0 N It) N 0 ....... ~ N ('I') It) ............. ....W!>! dPli d~ 74 ..._ N ..... n. ~ :.z: II' :c Z - ~ ........ I <0 ...... 0 1 t:: ~ . po... . N po. ~ .. N N ('I') N :8 N N ~ 0 N N ('I') ('I') N 0 It) It) .............. 8 N ~ ..= Z ......... ~ . . ... s .. CD ('I') . I o.._ ('I') 0 ('I') ... .. i It) ... i· c .. I i i 0 : It) I I I ~ E ~ ~ I ~ 1 . ~ 0 ~I 0 en ~ 0 o ... 1 ~ .........._ .... .. a..... . 0 .._ c >- Q 'c~ ... ... .... ~ N N ... ... ~ ... CD ..... uoqoeo d941 d~4. ~ ...

Weldable fine grain steels.Yeu cau ky thuat khi cung cap .6ng thep khong hop kim va hop kim han di~n tra va cam Ctngvoi tfnh chat qui dinh a nhi~t dQthap). Part 5 .1C . quenched and tempered (TMp han dll<.lc.Yeu dIU ky thuat khi cung cap).2 Unalloyed and low-alloyed steels with specfffied room temperature pf'OfM!J1'ties.1c to chCtchat tot.u tham khao 1) 2) ISO 1228 : 1997 Pressure equipment .Noi hoi).Technical delivery conditions (TMp tam va thep b~ng chiu ap h.2 : 1997 Seamless steel tubes for pressure purposes .Boilers (Thiet bi chiu ap h.Yeu cau ky thuat khi cung cap .TCVN 7704 : 2007 ThU'm\lc tii li.Phan 2 .2 : 1997 Welded steel tube for pressure purposes . 3) ISO 9329 .Thep khOng hop kim va h<. (Thep khOng ~ kim va thep hop kim thap vai tfnh chat qui djnh a nhi~t dQphong va nhi~t dQcao).Phan 2 . 75 . Part .Technical delivery conditions _ Part 2: Unalloyed and alloyed steels with specified elevated temperature properties (6ng thep khong han chiu ap h. toi va co ram).lc. (6ng thep han chiu ap ". k 4) ISO 9330 .1pim).lc. ISO 9328 : 1991 Steel plates and strips for pressure purposes .Technical delivery conditions -Part 2: Electric resistance and induction welded unalloyed and alloyed steel tubes with specified low temperature properties.