P. 1
Dan Chuong Trinh Tong Ket Nam Hoc

Dan Chuong Trinh Tong Ket Nam Hoc

|Views: 1,446|Likes:
Được xuất bản bởithombdinh

More info:

Published by: thombdinh on May 18, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG SƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 2
1. Văn nghệ h!" #$ng (Dẫn chương trình học sinh)
2. Ngh% &' ( - Chào cờ - Hát Quốc Ca - Đội ca
). T*+,n -. &/ 0" (Dẫn chương chình)
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và
các e h!c "inh y#u quý$
Thế là một năm học nữa lại qua đi, cùn !"i tiến !# $%u &'m &an, nhữn cánh (h)*n
đ+ &,c -áo hi.u mùa h/ đ0 t"i1 Đ'2 c3n là l4c th52 t&6 t&)ờn Ti7u học 89n :im ; đi7m lại
nhữn n< l,c (h=n đ=u !à $ết qu> đạt đ)*c c?a m@nh t&on năm học !Aa qua1
Băm học ;CDC-;CDD là năm học học thE F tiế( tGc th,c hi.n cuộc !Hn độn hai $hIn
!"i J nội Kun c?a nành iáo KGcL năm thE M th,c hi.n (hon t&ào thi đua N'2 K,n t&)ờn
học th'n thi.n, học Oinh tPch c,c !à cuộc !Hn độn m<i th52 cI iáo là một t=m )9n đạo
đEc t, học !à Oán tạo1 ĐQc -i.t năm học ;CDC-;CDD là năm học đ,9c Rộ Siáo KGc !à đào
tạo tiế( tGc l=2 ch? đT là năm học đUi m"i qu>n lV, n'n cao ch=t l)*n iáo KGc1 ĐW là $h'u
đột (há đ7 n'n cao ch=t l)*n Kạ2 học !à đW c3n là nội Kun Nu2%n Ouốt !i.c th,c hi.n
nhi.m !G Kạ2 !à học c?a th52 t&6 T&)ờn Ti7u học 89n :im ;1 Đ7 đánh iá lại nhữn mQt đ0
làm đ)*c !à ch)a làm đ)*c t&on năm học ;CDC -;CDD !à chào mAn thành cIn c?a cuộc
-5u cX Đại -i7u QHL đại -i7u HĐ nh'n K'n các c=( :hWa YZZZ nhi.m $@ ;CDD - ;CD[1
T&on năm học qua T&)ờn Ti7u học 89n :im ; luIn đ)*c O, quan t'm ch\ đạo $]( thời
c?a các c=( l0nh đạo, O, l0nh đạo c?a Đ>n u^, chPnh qu2Tn đ]a (h)9n, O, (hối h*( !"i các
-an nành đoàn th7 c?a đ]a (h)9n1 ĐQc -i.t cùn !"i O, n< l,c c?a RSH, các th52, cI iáo,
các -Hc (hG hu2nh !à các #m học Oinh đ0 tạo điTu $i.n đ7 nhà t&)ờn hoàn thành tốt nhi.m
!G năm học1 HIm na2, th52 !à t&6 T&)ờn Ti7u học 89n :im ; lon t&ọn tU chEc l_ tUn $ết
năm học ;CDC - ;CDD1
K/nh 1h23 4 56 78% -%9* 4 56 :h4h ;*<= 1h23 1"!n 1h9 4 1h>+ ? g%4" 5! 4
@# hA B%nh +,* ;*<C
D
T&on -ộn -T cIn !i.c nh)n !"i O, quan t'm đQc -i.t !T O, nhi.( iáo KGc nWi chun
!à T&)ờn Ti7u học 89n :im ; nWi &i%n, các !] đại -i7u đ0 -"t ch4t thời ian quV -áu đ7 cW
mQt tham K, -uUi l_ tUn $ết hIm na21
Đến K, -uUi l_ tUn $ết hIm na2, tIi Nin t&'n t&ọn i"i thi.u O, cW mQt c?a `
D11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
J1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
T&on -uUi l_ t&ọn đại hIm na2 c6n cW O, hi.n Ki.n c?a đại Ki.n hội (hG hu2nh học Oinh
!à đIn đ? các đan chP cán -ộ iáo !i%n, nh'n !i%n !à toàn th7 các #m học Oinh1 ĐT nh]
ch4n ta nhi.t li.t chào mAn1
D. E4" 4" 1Fng :G1. ( Dẫn chương trình)
Kính thưa quí vị đại biểu, các vị %hách quý $
&hưa toàn thể thầy giáo,cô giáo, các bậc phụ huynh c'ng các e h!c "inh th(n )n $
bột năm học đan $hc( lại, đW là l4c các th52 cI nh@n lại nhữn thành qu> c?a m@nh-
Bhữn nà2 thán mi.t mài -%n t&an iáo án, nhữn -ài i>n Oinh độn lV th4, nhữn ánh
mdt n'2 th9 han nhi%n !à nhữn cái nh@n 'u 2ếm c?a học Oinh1 T=t c> đ0 tạo thành K=u =n
c?a một nTn iáo KGc nWi chun !à c?a T&)ờn Ti7u học 89n :im ; nWi &i%n1
Đ7 đi7m lại nhữn thành qu> đ0 đạt đ)*c t&on năm học !Aa qua c?a nhà t&)ờn, Oau
đ'2 tIi Nin t&'n t&ọn i"i thi.u đec Bu2_n Th] bf Hoa - RP th) Chi -ộ - Hi.u t&)gn nhà
t&)ờn thIn qua -áo cáo tUn $ết năm học ;CDC - ;CDD1
Yin t&'n t&ọn $Pnh mời cI1
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Chúng ta vừa ®îc nghe đec Bu2_n Th] bf Hoa- Hi.u t&)gn nhà t&)ờn ®äc
b¶n b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc, trong ®ã cã nhÊn m¹nh nh÷ng kÕt qu¶,
thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong năm học qua còng nh nh÷ng tn t¹!, h¹n chÕ"
;
Những đánh giá đ !" #$u t% quan trọng đ& th'# v" tr( trư)ng T&)ờn Ti7u học 89n :im ;
th*c hi+n nhi+m v, c-a mình t%t hơn nữa trong những năm học ti$. th/o0
H. ĐA ;*+G1 76nh :h@n 1h2Ing.( Dẫn chương trình)
Kính thưa quí vị đại biểu các vị %hách quý$
&hưa toàn thể quí thầy cô giáo, các bậc phụ huynh c'ng các e h!c "inh th(n )n$
Băm học ;CDC - ;CDD, tH( th7 cán -ộ, iáo !i%n, nh'n !i%n !à học Oinh T&)ờn Ti7u học
89n :im ; luIn n< l,c (h=n đ=u hết m@nh đ7 Kành đ)*c nhữn thành tPch cao t&on cIn tác
i>n Kạ2 !à học tH(1 CW đ)*c $ết qu> đW là O, n< l,c học tH( c?a các #m học Oinh t&on năm
học qua1 8au đ'2 tIi Nin t&'n t&ọn i"i thi.u đec` Bu2_n Th] bf Hoa - RP th) Chi -ộ - Hi.u
t&)gn nhà t&)ờn đọc qu2ết đ]nh $h#n th)gn1
Yin t&'n t&on $Pnh mời cIh
J. Ph41 1h2Ing.
8au đ'2 tIi Nin t&'n t&ọn $Pnh mời 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
l%n t&ao (h5n th)gn cho các #m học Oinh1
ĐT nh] toàn t&)ờn cho D t&àn (háo ta2 thHt i6n i0 đ7 ch4c mAn cho thành tPch mà
các -ạn học Oinh đ0 đạt đ)*c1
K. L :%Gn M3 78% -%9*1. ( Dẫn chương trình)
* Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo c'ng toàn thể các e h!c "inh+
Đ7 -uUi l_ tUn $ết năm học ;CDC - ;CDD c?a T&)ờn Ti7u học 89n :im ; thành cIn tốt
đi(, nhà t&)ờn &=t mon nhHn đ)*c O, độn !i%n $hPch l. c?a các !] đại -i7u, các c=( l0nh
đạo1 8, quan t'm, độn !i%n $]( thời đW Oj là một nuan độn l,c to l"n th4c đk2 O, (hát
t&i7n c?a nhà t&)ờn nà2 một l"n mạnh1
8au đ'2 tIi Nin t&'n t&on i"i thi.u !à $Pnh mời ĐeC ` 111111111111111111111111111111111111111111111
l%n (hát -i7u độn !i%n th52 t&6 nhà t&)ờn !à ch\ đạo, đ]nh h)"n nhi.m !G năm học m"i
;CDD -;CD;1 Yin t&'n t&ọn $Pnh mời ĐeC h

M
1ừa r2i chúng ta đư3c ngh/ 4 5i$n .hát 6i&u v" 4 5i$n ch7 đ8o c-a đ2ng
ch9000000000000000000000000000 đ%i v:i th'# v" tr( nh" trư)ng0 ;ha# m<t cho các th'# giáo= c> giáo v"
các /m học sinh t>i ?in !@nh hAi những 4 5i$n ch7 đ8o c-a đ2ng ch90 chúc đ2ng ch9 sBc 5hC/ D2i
D"o= th"nh c>ng v" h8nh .húc0 Eua đF# tha# m<t cho tG. th& CHI1 nh" trư)ng cho t>i gJi !)i
chúc sBc 5hoK t:i các đLc !Mnh đ8o NN ChO sBc 5hoK D2i D"o v" ti$. t,c quan tFm sát sao cPng
như t8o mọi điQu 5i+n cho trư)ng trong những năm học t:i0
CRm ơn đ2ng ch9S
* Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo c'ng toàn thể các e h!c "inh th(n )n$
T&)ờn Ti7u học 89n :im ; luIn nhHn đ)*c O, quan t'm ch\ đạo Oát Oao, O, độn !i.n $](
thời c> tinh th5n !à !Ht ch=t, c?a các c=( u^ Đ>n, mRBn, HĐBn !à các -an nành đoàn th7
N0 89n :im ;1Tiế( th#o tIi Nin t&'n t&ọn $Pnh mời đan chP` 11111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l%n cW V $iến (hát -i7u1
Yin $Pnh mời đan chP
Chúng ta vừa đư3c ngh/ 4 5i$n .hát 6i&u v" 4 5i$n ch7 đ8o c-a đ2ng ch90000000000 đ%i v:i th'#
v" tr( nh" trư)ng0 ;ha# m<t cho các th'# giáo= c> giáo v" các /m học sinh t>i ?in !@nh hAi
những 4 5i$n ch7 đ8o c-a đ2ng ch90 chúc đ2ng ch9 sBc 5hC/ D2i D"o= ;h"nh c>ng v" h8nh .húc0
* Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo c'ng toàn thể các e h!c "inh+
Bhữn thành tPch mà th52 !à t&6 c?a nhà t&)ờn đạt đ)*c t&on năm học qua cW O, đWn
W( $hIn nh+ c?a các -Hc cha mi các #m học Oinh mà đại Ki.n là hội (hG hu2nh, Oau đ'2 tIi
Yin $Pnh mời -ác Ng*+'n Văn NO tha2 mQt hội cha mi học Oinh l%n cW đIi lời (hát -i7u1
1111111111111111111111111111111111111111111111
P.E!n g%3" hA B%nh h" 763 Qh2Rng.
* Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo c'ng toàn thể các e h!c "inh+
Tạm -i.t t&)ờn l"(, th52 cI đ7 đWn một mùa h/ !ui t)9i, -U Pch, các #m học Oinh &=t c5n
O, quan t'm, i4( đo c?a các -an nành, tU chEc g đ]a (h)9n1 8au đ'2 tIi Nin iWi thi.u đec
Bu2_n Th] loan- TpT Đội nhà t&)ờn l%n làm cIn tác -àn iao học Oinh cho đ]a (h)9n1
Yin mời đan chPh
S. EG #8 -*F% &' (Dẫn chương trình)
J
q Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo c'ng toàn thể các e h!c "inh+
T&on -uUi l_ tUn $ết nà2 hIm na2, ch4n ta đ0 đ)*c nh# đec Hi.u t&)gn -áo cáo tUn
$ết năm học, ch4n ta c3n đ0 đ)*c nh# nhữn $ết qu> !à thành tPch đ0 đạt đ)*c t&on năm
học !Aa qua !à đQc -i.t là nhữn V $iến c?a quP !] đại -i7u $hách quV1 Ch4n ta tin t)gn
&rn ` s"i O, quan t'm c?a ph6n SntĐT, Đ>n u^, chPnh qu2Tn đ]a (h)9n, Hội pHH8
cùn !"i O, đoàn $ết, t&P tu. !à Oán tạo c?a th52 !à t&6 t&)ờn ti7 học 89n :im ; ch4n ta Oj
(hát hu2 đ)*c OEc mạnh !T mọi mQt, cIn tác Kạ2 !à học Oj tAn -)"c đ)*c n'n l%n1 8au
một thời ian làm !i.c $hkn t&)9n !à nhi%m t4c -uUi l_ tUn $ết năm học c?a ch4n ta hIm
na2 đ0 thành cIn tốt đi(1
Tha2 mQt RTC tIi Nin tu2%n -ố -ế mạc -uUi l_ tUn $ết năm học ;CDC - ;CDD1 Yin t&'n
t&ọn c>m 9n O, cW mQt c?a quP !] đại -i7u, quP !] $hách quV, các -Hc (hG hu2nh đ0 Kành thời
ian quP -áu đ7 đến K, -uUi l_ tUn $ết !"i nhà t&)ờn hIm na21
T&)"c $hi KAn lời cho (hc( tIi $Pnh ch4c quP !] đại -i7u các !] $hách quV, q4i th52, cI
iáo, các -Hc (hG hu2nh lời ch4c OEc $hou, hạnh (h4c1 Ch4c các #m học Oinh chăm noan,
học i+i !à cW một $v nh\ h/ !ui !u !à -U Pch1
Đ7 ch4c mAn nhữn thành cIn c?a năm học tha2 mQt RTC tIi Nin t&'n t&ọn $Pnh mời
quV !] đại -i7u, các đec cán -ộ, iáo !i%n, nh'n !i%n t&on nhà t&)ờn !T (h6n Hội đan đ7
tọa đàm1
Xin ch©n träng c¶m ¬n!
Tơn Uim V= ng"# WX tháng Y năm VXZZ
,gư-i .i)t

,guy/n &hị 01ng 2inh
F

[

.................. 3............... đó là lúc các thầy cô nhìn lại những thành quả của mìnhNhững ngày tháng miệt mài bên trang giáo án.. Báo cáo tổng kết...... Để điểm lại những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua của nhà trường....... các vị đại biểu đã bớt chút thời gian quý báu để có mặt tham dự buổi lễ tổng kết hôm nay................. h¹n chÕ.........Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học 2010 ............ ........... các vị khách quý ! Thưa toàn thể thầy giáo...................................... những bài giảng sinh động lý thú.......... ................................... 2 ................Hiệu trưởng nhà trường ®äc b¶n b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc........................................... những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên và những cái nhìn âu yếm của học sinh.................................. Chúng ta vừa ®îc nghe đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hoa........... các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân mến ! Một năm học đang khép lại....... Xin trân trọng kính mời cô.... Đến dự buổi lễ tổng kết hôm nay........................................................... 2....... Tất cả đã tạo thành dấu ấn của một nền giáo dục nói chung và của Trường Tiểu học Sơn Kim 2 nói riêng.. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng........................................... nhân viên và toàn thể các em học sinh.......... ( Dẫn chương trình) Kính thưa quí vị đại biểu............ 4...................... thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc trong năm học qua còng nh nh÷ng tån t¹i. tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của : 1.............................. Trong buổi lễ trọng đại hôm nay còn có sự hiện diện của đại diện hội phụ huynh học sinh và đông đủ các đồng chí cán bộ giáo viên........ sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hoa ......Bí thư Chi bộ ............ 4....Trong bộn bề công việc nhưng với sự quan tâm đặc biệt về sự nghiệp giáo dục nói chung và Trường Tiểu học Sơn Kim 2 nói riêng.......................cô giáo...... trong ®ã cã nhÊn m¹nh nh÷ng kÕt qu¶......2011.........

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->