P. 1
Huong Dan Cach Viet Luan Van (1)

Huong Dan Cach Viet Luan Van (1)

|Views: 105|Likes:
Được xuất bản bởivothithuha22

More info:

Published by: vothithuha22 on May 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

Phu hJ.

c:

HUONG DAN TRINH BAy D6 AN, KHOA LuAN TOT NGHIEP . .

chuang cua m6i db an, kh6a Ill~ tuy thuoc VaG tirng chuyen nganh, db an, khoa lu~ cu th~, nhung thong thirong bao gbm nhtmg phan va chirong sau: - MO DAu: trinh bay ly do chon d6 an, kh6a Iuan, rnuc dich, d6i tUQ11g va pharn vi nghien ciru, y nghia khoa h9C va thirc ti~n cua d6 an, kh6a luan. - TONG QUAN: neu co 56 Iy luan va thuc ti6n nhung vAn d~ lien quan d~n d6 an, khoa Iuan. Pharr tich danh gia nhung cong trinh nghien ciru aa: co cua cac tac gia trong va ngoai mroc lien quan d~n d6 an, kh6a luan, neu nhtrng vfrn con t6n tai, chi ra nhtrng v~n dS d6 an, kh6a luan ck nghien ciru, giai quyet. - DOl TUQNG vA pHlJONG pHAp NGHIEN CUD: trinh bay d6i tuong nghien ciru va co s61:9 thuyet, phirong phap nghien ctru duoc sir dung trong d6 an, kh6a luan. - KET QuA NGHIEN cuu vA THAO LuAN: rno ta t6m t~t cong viec nghien ciru da: thirc hien, cac s6 Iieu nghien ciru hoac thuc nghiem thu duoc, Ph&n thao luan phai dira tren co s6 d§n lieukhoa h9C va cong nghe cua d6 an, kh6a luan thu duoc hoac so sanh d6i chieu voi k~t qua nghien ciru cua cac tac gia khac thong qua tal lieu tham khao d6 bien luan, danh gia .... - RET LU~ vA KIEN NGHl: .. Nell nhimg k~t qua thu duoc cua d6 an, kh6a luan mot each ngan gQn, khong c&n co loi ban va binh luan gi them. Neu ki~n nghi dn ti~p We. nghien ciru, hoac chuyen sang huang nghien ciru khac. - DANH Ml,JC TAl LIEu TRAM KliAO: chi bao gom cac tai lieu ducc trich dfut, sir dung va e~p ban luan trong d6 an, kh6a luan. ~ PHlJ L1)C.

I.

se

vs bo cue
, J.

as

de

de

Winword hoac wang duang; m~t 09 chu binh thuong kh6ng duoc nen hoac keo dan khoang each gitra cac chfr; dan dong d?t a ch~ dQ 1.5 lines; 1~tren 3,5cm; l§ diroi 3,Ocm; l~ trai 3,5cm; 16 phai 2,Ocm. 86 trang duocdanh a gina phia tren d~u m6i trang gifry, Neu c6 bang bieu, hinh ve trinh bay thea chieu ngang kh6 gi§y thi dftu bang la 1~ trai cua trang, nhung nen han che trinh bay thee each nay. II.2. Tieu muc Cac tieu rnuc cua d6 an, kh6a lu~ diroc trinh bay va dircc danh 56 thanh nhorn chtr
s6. NhiSu nh~t gem bon chu s6 voi s6 thir nhat chi s6 chuang (vi du 4.1.2.1: chi ti~u muc 1 nhorn tieu muc 2 muc 1 chuang 4). Tai m6i nhom ti~u l11\,lC phai co it nhflt hai tieu muc, ~ 1........ ... ;:._ .. ngrna la khong the c6 tieu muc 2.1.1 rna lai khong co tieu muc ..:..1.2 :1':;' -,:-"-=2.
;!,_ " •
,1'0, ,.::.. ~....;.,~

n.,1. Soan thao Do an, kh6a luan

II.

vA trlnh

bay

sir dung chir Time New Roman

ca

._
13 hoac 14. cua h~ soan thao

II.3. Biing bi~u, hinh ve, phirong trinh
Viec ~
Q~aJ."1-, Ul

so:"ban' 0' bieu hinh 0"

ve

,

phuong ::;. •.. .,.,h';= trir: !-"",~""".1
iJ.1J.LJ.

.:::::'-'-

o~·. ,\ ...!,.:

,;

~ ..",.~~.('", __;:::. \-{ v

-

du Hinh
.~

3.4 c6 nghia la hinh thu 4 trong Chuang 3. M6i d6 thi, bi~u bang l§y nr cac nguon khac phai ducc trich d~n d~y au. Vi du "nguon: BQ Tai chinh 1996". nguon duoc trich d~n phai duoc 7

:: ::~:. vi du [15]. moi nguoi dbu biSt cling nhu khong lam d6 an.32-3SJ. [17]. d~ cap d~n cac bang va hlnh ph.. danh muc cua t~t cit cac ky hieu.t hien trong d6 an. Cach xSp danh muc Tai li~u tham khao duoc xSp rieng thea tung ngon ngfr (Ti~ng Viet. Ti~ng Trung.t goi a 8 . Khi ky hieu xuat hi~n l~n d~Ll tien thi phai giai thich va don vi tinh phai di kern ngay trong plnrong trinh co ky hieu do. hoac m6i phucng trinh trong nh6m phuong trinh (5. tuy nhien phai thong nhat trong toan do an. t6 chtrc . Tieng Nhat .: phirong trinh ~oan hoc tren mot dong don hay dong kep la tuy y. Vi~t tit n. Vi~c trich dfu1 la thea s6 thir W cua tai H¢u a danh muc Tid li~u tham khao va diroc d?t trong ngoac vuong. Cach xep danh muc Tai li~u tham khao se xem trinh bay (] phan duoi. d6ng thai tid lieu g6c d6 khong diroc liet ke trong danh muc Tai li~u tharn khao cua de. khi cAn co ca s6 trang.4. Tai li~u tham khao va each trich din kien. Khi dn trich dfu1 mot doan it han hai cau ho~c b6n dong danh may thi c6 th§ su dung d~u ngoac kep d~ rna dAu va kSt thuc phan trich d§n. tham khao chu ySu nham thira nhan nguon cua nhtmg y nrong co gia tri va giup ngiroi doc thea ducc mach suy nghi cua tac gia. diroc neu trong bang diroi day" hoac "trong d6 thi cua X va Y sau"... N~u mot nhorn phuong trlnh mang cung mot tni nhtrng s5 nay cung duoc d~ trong ngoac. Ti~ng Anh. phien dich.2). : d~.5. Khi so Kh6ng lam dung viSt tdt trong d6 an. bang do. N~u can thiet.. an. mang tinh ch§. f)~u dS cua Bang bieu ghi phia tren bang. NSu khong c6 diSu kien tiSp c~ duoc Uti lieu g&e rna phai trich d§n thong qua mot tai lieu khac thi phai neu ro each trich dfu1 nay. ). Tieng Phap.1) co th6 duoc danh s6 la (5. Kh6ng vi~t t~t nhiing cum nr dai. dau de cua Hinh ghi phia duoi hinh. khoa luan. Khi nay rna dAu va kSt thuc doan trich nay khong phai sft dung diu ngoac kep.c::: duoc viet " . nhirng menh dS. tr. khoa luan nang nS voi nhiing tham khao trich d§n.. Khong trich d§n nhtmg ki~n thirc ph6 bien. NSu c§ll vi~t t~t nhirng tir.:-:.1).1" hoac "(xem Hinh '3 .. cum tir hoac thuat ngfr duoc su dung nhieu IAn trong d6 an..~ ""-~. vi du " .'2" -:'). Trong d6 an. duoc neu trong Bang 4.i nell r6 s6 cua hinh..Ocm. khoa luan.li~t ke ~hin~ xac trong danh muc tai lieu tharn khao. an. kh6ng viet t~t nhfrng cum tir it xu§. [29J. voi IS trai lui vao them 2. . s6 cua tirng tai li¢u duoc d?t d9C l~p trong tirng ngoac vuong. khai niem co y nghia.3. Tai lieu tieng mrcc ngoai phai gill' nguyen van. MQi y y khong phai cua rieng tac gia va rnoi tham khao khac phai duoc trich dfu1 va chi ro nguon trong danh rnuc Tai lieu tham khao cua de. kh6a luan hinh ve phai duae ve sach se. (5. kh6a luan. e6 danh s5 va 21:: :~:" ::. (S.1. thi diroc viSt tdt sau Ian vi~t thir nh&t c6 kern thea clnr vi6t cit trong ngoac dan. thuat ngfr. Tieng nga.3). eo chir phai bang chit sir dung trong d6 an. an. Viec tr~nh bit. kh6a luan. Chi viet t~t nhirng tir.1. Viec trich dfu1. khong phien am. lu~n van. NSu cAn trich d§n dai hon thi phai tach phfuI nay thanh m¢t dean rieng khoi phArr nQi dung dang trinh bay. lu~n an thea thong l~ sau: 11. N€u d6 an co nhieu chtr vi~t tdt thi phai co bang danh muc cac chit vi~t t~t (xep theo thir tv ABC) phfm dAu d6 an. chtr vi~t tilt va nghia cua chung cfrn duoc li~t k~ '. . kh6ng lam tro ngai viec doc. ten cac co quan. thea thir tv tang dAn. TiSng Due.1. Tai li~u tham khao xSp thee thu tv ABC h9 ten tac gia de. D6i voi phan dtroctrich din nr nhiSu tai lieu khac nhau. vi du [15. khoa lu~.. ct~ (] trong ngoac dan d?t ben phia 18 phai.

Vi du: Phu luc 1.6. Ph\I Iuc cua dB an. luan van. B9 Giao due & Dao tao. phai ghi dfty du cac thong tin sau: . d~t diu cham k6t thuc tai lieu tham khao Xem vi du 2..Ten sach. 3 ben duoi. ghi dAy du cac thong tin sau: . K. Be>Nong nghiep & PINT (1966). <4 Nhin lai hai nam phat triSn Ilia lai". 10-16. dAu phay d?t sau ngoac dan. Tieng Anh 4. . . co dAu cham k6t thuc.Noi xuit ban. Luan an Ti6n sl Y khoa. Quach NgQC An (1992). . dung chtt nghieng. vi du: T6ng cue Thong ke. Ghi chu: xem vi du minh hoa b6 cue cua d6 an. 2.e.(nam cong b6).Ten tac gia (khong co diu ngan each). bai trong cuon sach. The Cheese Case. . Buoding..Anderson. Tai li~u tham khao Ia sach. 75 (1). Nghien cu-uchudn doan va di€u tri benh .Ten tac gia lAngiroi Vi~t Nam: xSp tlnr t\I ABC thea ten . American Economic Revieww. diy phay d?t sau ngoac dan. The relative Inefficiency of Quota. 3. tr. diu phay d~t cu6i ten nha xuit ban. khong co diu ngan each. j. d?t diu phay cu6i ten. IU?n van." Ten bai bao".Tac gia lA nguoi mroc ngoai: x~p thir n. kh6a lu~n . . 4. gach gifra hai s6. Di truyen h9C ung dung. Economics Analysis. xep van van B . Ha N9i. Tai li~u tham khao lit bai bao trong tap chi.Cac s6 trang. Vo Thi Kim Hue (2000). Vi du vS each trinh bay trong phArr Till lieu tham khao: Tieng Viet 1. chtr khong nghieng.).(S6).Ten tac gia va co quan ban harm (khong co dAu ngan each) . II. d?t trong ngo?c dan. dAu phAy d~t sau ngoac don. . diu phay cu6i ten. Xem vi du: 1. xep van vcln T. Ha NQi. Phu luc dircc danh s6 thtr tv bang s6 Ar?p.Tap... d6 an hoac bao cao. 5. duoc d~t trong ngoac kep. Tir diu cua ten co quan ban hanh ?aO cao ~ay §n pham. pp. diroc d?t trong ngoac don.TEdlieu khong co ten tac gia thi x~p thea thir tv ABC. d~t trong ngoac don. luan an.NhA xuAt ban. Truong D~i hoc Y Ha NQi. . khoa luan qua trang Muc luc nhu sau: 9 . d6 an. IU?n an. London.. khoa luan.r ABC theo ho. Baa cao t6ng kit 5 ndm (1992-1996) phdt thin lua lai.(Nam xuit ban).E (1955).. i98 (1). Hamiton. . 5 ben duoi. .(1985).. . 178-190.

. Vi du vS trang muc Iuc ciia mQt dB an 10 . Trang bia phu Lui cam doan Ml.1. TONG QUAN .2 Chuang 2. ..2 2. 2.1.1. cac ehu vi~t t~t Danh rnuc cac bang Danh muc cac hinh 1.KETQuA KET LU!N vA KIEN rAr LIijU TRAM KHAo Pln. VABANLU~N NGffl Trang MouAu Chuong 1.1. 2 . .1.JLUc ffinh 11.2 Chuong4.NIue r. . .lcll. 2. . 1.lc Danh muc cac ky hieu.uc . .1.

I HQC NHA TRANG TEN eUA KHOA QuAN SINH VIEN --~--------------- HQ va ten t~c gia da an. khoa luan TEN BE TAr CVA £>0 AN.ll..7.1. KHOA LU~ BO AN..7. KHOA LU!N TOT NGH~P (Ghi nganh duoc dao _ ) tao f)~I HQC Ten thanh ph6 . Miu bia Juan an: ll..narn 11 . Miu trang chinh Baa 06 an: Kh6 210 x 297 mm BQ GLAD Due VA DAD T~o TRUONG D.

12 .Ctmg nghi dung ten gpi la: Db _ Nganh.Nhiin van. KHOA LU~ T6T NGH~P (Ghi nganh duoc dao t~9) D41 HQC CAN B<) HUONG nAN 1. AN. tin tat nghifp d(li hoc.7. Mau trang phu Bia d6 an: BO GlAO Due VA DAO TAO TRUCmG D~I 'HQC NHA TRANG TEN CVA KHOA QuAt~ SINH VIEN HQ va ten tac gia d6 an. KHOA LuAN . chuyen ngiinh diio tao thu{k khai Kinh ti ~ Quiin lj. Xii h9i .nam Ghi chu: ~Nganh.1. Ngoa! ngu.n. DO AN. Ten thanh ph6 . Tin h{lc dung ten goi: Khoa lu~n tat nghifp d(li hoc. chuyen ngiinh diio t(lOthurc kh6i Ky thu~t . kh6a lu~n TEN DE TAl CVA DO . 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->