Phu hJ.

c:

HUONG DAN TRINH BAy D6 AN, KHOA LuAN TOT NGHIEP . .

chuang cua m6i db an, kh6a Ill~ tuy thuoc VaG tirng chuyen nganh, db an, khoa lu~ cu th~, nhung thong thirong bao gbm nhtmg phan va chirong sau: - MO DAu: trinh bay ly do chon d6 an, kh6a Iuan, rnuc dich, d6i tUQ11g va pharn vi nghien ciru, y nghia khoa h9C va thirc ti~n cua d6 an, kh6a luan. - TONG QUAN: neu co 56 Iy luan va thuc ti6n nhung vAn d~ lien quan d~n d6 an, khoa Iuan. Pharr tich danh gia nhung cong trinh nghien ciru aa: co cua cac tac gia trong va ngoai mroc lien quan d~n d6 an, kh6a luan, neu nhtrng vfrn con t6n tai, chi ra nhtrng v~n dS d6 an, kh6a luan ck nghien ciru, giai quyet. - DOl TUQNG vA pHlJONG pHAp NGHIEN CUD: trinh bay d6i tuong nghien ciru va co s61:9 thuyet, phirong phap nghien ctru duoc sir dung trong d6 an, kh6a luan. - KET QuA NGHIEN cuu vA THAO LuAN: rno ta t6m t~t cong viec nghien ciru da: thirc hien, cac s6 Iieu nghien ciru hoac thuc nghiem thu duoc, Ph&n thao luan phai dira tren co s6 d§n lieukhoa h9C va cong nghe cua d6 an, kh6a luan thu duoc hoac so sanh d6i chieu voi k~t qua nghien ciru cua cac tac gia khac thong qua tal lieu tham khao d6 bien luan, danh gia .... - RET LU~ vA KIEN NGHl: .. Nell nhimg k~t qua thu duoc cua d6 an, kh6a luan mot each ngan gQn, khong c&n co loi ban va binh luan gi them. Neu ki~n nghi dn ti~p We. nghien ciru, hoac chuyen sang huang nghien ciru khac. - DANH Ml,JC TAl LIEu TRAM KliAO: chi bao gom cac tai lieu ducc trich dfut, sir dung va e~p ban luan trong d6 an, kh6a luan. ~ PHlJ L1)C.

I.

se

vs bo cue
, J.

as

de

de

Winword hoac wang duang; m~t 09 chu binh thuong kh6ng duoc nen hoac keo dan khoang each gitra cac chfr; dan dong d?t a ch~ dQ 1.5 lines; 1~tren 3,5cm; l§ diroi 3,Ocm; l~ trai 3,5cm; 16 phai 2,Ocm. 86 trang duocdanh a gina phia tren d~u m6i trang gifry, Neu c6 bang bieu, hinh ve trinh bay thea chieu ngang kh6 gi§y thi dftu bang la 1~ trai cua trang, nhung nen han che trinh bay thee each nay. II.2. Tieu muc Cac tieu rnuc cua d6 an, kh6a lu~ diroc trinh bay va dircc danh 56 thanh nhorn chtr
s6. NhiSu nh~t gem bon chu s6 voi s6 thir nhat chi s6 chuang (vi du 4.1.2.1: chi ti~u muc 1 nhorn tieu muc 2 muc 1 chuang 4). Tai m6i nhom ti~u l11\,lC phai co it nhflt hai tieu muc, ~ 1........ ... ;:._ .. ngrna la khong the c6 tieu muc 2.1.1 rna lai khong co tieu muc ..:..1.2 :1':;' -,:-"-=2.
;!,_ " •
,1'0, ,.::.. ~....;.,~

n.,1. Soan thao Do an, kh6a luan

II.

vA trlnh

bay

sir dung chir Time New Roman

ca

._
13 hoac 14. cua h~ soan thao

II.3. Biing bi~u, hinh ve, phirong trinh
Viec ~
Q~aJ."1-, Ul

so:"ban' 0' bieu hinh 0"

ve

,

phuong ::;. •.. .,.,h';= trir: !-"",~""".1
iJ.1J.LJ.

.:::::'-'-

o~·. ,\ ...!,.:

,;

~ ..",.~~.('", __;:::. \-{ v

-

du Hinh
.~

3.4 c6 nghia la hinh thu 4 trong Chuang 3. M6i d6 thi, bi~u bang l§y nr cac nguon khac phai ducc trich d~n d~y au. Vi du "nguon: BQ Tai chinh 1996". nguon duoc trich d~n phai duoc 7

: d~. vi du [15].. Cach xep danh muc Tai li~u tham khao se xem trinh bay (] phan duoi. Ti~ng Anh. khoa luan. mang tinh ch§..'2" -:'). moi nguoi dbu biSt cling nhu khong lam d6 an. TiSng Due. Viec tr~nh bit. an.t goi a 8 . khong phien am. Khi nay rna dAu va kSt thuc doan trich nay khong phai sft dung diu ngoac kep. d~ cap d~n cac bang va hlnh ph. eo chir phai bang chit sir dung trong d6 an. lu~n an thea thong l~ sau: 11. thi diroc viSt tdt sau Ian vi~t thir nh&t c6 kern thea clnr vi6t cit trong ngoac dan. N~u can thiet.c::: duoc viet " . khoa lu~. duoc neu trong Bang 4. an.li~t ke ~hin~ xac trong danh muc tai lieu tharn khao. Tai li~u tham khao va each trich din kien. Kh6ng vi~t t~t nhiing cum nr dai. N€u d6 an co nhieu chtr vi~t tdt thi phai co bang danh muc cac chit vi~t t~t (xep theo thir tv ABC) phfm dAu d6 an. thuat ngfr. (S. Tieng Nhat . Tai li~u tham khao xSp thee thu tv ABC h9 ten tac gia de.. Viec trich dfu1. Khi dn trich dfu1 mot doan it han hai cau ho~c b6n dong danh may thi c6 th§ su dung d~u ngoac kep d~ rna dAu va kSt thuc phan trich d§n.2). tham khao chu ySu nham thira nhan nguon cua nhtmg y nrong co gia tri va giup ngiroi doc thea ducc mach suy nghi cua tac gia. an. d6ng thai tid lieu g6c d6 khong diroc liet ke trong danh muc Tai li~u tharn khao cua de. kh6ng viet t~t nhfrng cum tir it xu§. ct~ (] trong ngoac dan d?t ben phia 18 phai. khai niem co y nghia. phien dich.1) co th6 duoc danh s6 la (5.~ ""-~. Tieng nga. kh6a luan. khi cAn co ca s6 trang. f)~u dS cua Bang bieu ghi phia tren bang. ). khoa luan nang nS voi nhiing tham khao trich d§n.4.Ocm.. D6i voi phan dtroctrich din nr nhiSu tai lieu khac nhau. kh6a luan. hoac m6i phucng trinh trong nh6m phuong trinh (5.5. vi du [15.3. . Khong trich d§n nhtmg ki~n thirc ph6 bien.. lu~n van. khoa luan. danh muc cua t~t cit cac ky hieu. N~u mot nhorn phuong trlnh mang cung mot tni nhtrng s5 nay cung duoc d~ trong ngoac. NSu cAn trich d§n dai hon thi phai tach phfuI nay thanh m¢t dean rieng khoi phArr nQi dung dang trinh bay. Tai lieu tieng mrcc ngoai phai gill' nguyen van.t hien trong d6 an. vi du " . chtr vi~t tilt va nghia cua chung cfrn duoc li~t k~ '. NSu c§ll vi~t t~t nhirng tir..1). thea thir tv tang dAn. (5. dau de cua Hinh ghi phia duoi hinh.. .: phirong trinh ~oan hoc tren mot dong don hay dong kep la tuy y.:: ::~:.1. cum tir hoac thuat ngfr duoc su dung nhieu IAn trong d6 an. [17].i nell r6 s6 cua hinh. diroc neu trong bang diroi day" hoac "trong d6 thi cua X va Y sau". [29J.3). MQi y y khong phai cua rieng tac gia va rnoi tham khao khac phai duoc trich dfu1 va chi ro nguon trong danh rnuc Tai lieu tham khao cua de.. Khi ky hieu xuat hi~n l~n d~Ll tien thi phai giai thich va don vi tinh phai di kern ngay trong plnrong trinh co ky hieu do. Tieng Phap.32-3SJ.1. kh6a luan hinh ve phai duae ve sach se. voi IS trai lui vao them 2. tuy nhien phai thong nhat trong toan do an. Ti~ng Trung.:-:. bang do. Cach xSp danh muc Tai li~u tham khao duoc xSp rieng thea tung ngon ngfr (Ti~ng Viet. e6 danh s5 va 21:: :~:" ::. ten cac co quan.. kh6ng lam tro ngai viec doc. nhirng menh dS. Chi viet t~t nhirng tir. Khi so Kh6ng lam dung viSt tdt trong d6 an. NSu khong c6 diSu kien tiSp c~ duoc Uti lieu g&e rna phai trich d§n thong qua mot tai lieu khac thi phai neu ro each trich dfu1 nay.1. Vi~t tit n. s6 cua tirng tai li¢u duoc d?t d9C l~p trong tirng ngoac vuong. Trong d6 an.1" hoac "(xem Hinh '3 . t6 chtrc . Vi~c trich dfu1 la thea s6 thir W cua tai H¢u a danh muc Tid li~u tham khao va diroc d?t trong ngoac vuong. tr.

Tac gia lA nguoi mroc ngoai: x~p thir n.TEdlieu khong co ten tac gia thi x~p thea thir tv ABC. 178-190. Be>Nong nghiep & PINT (1966).. Vo Thi Kim Hue (2000). d~t diu cham k6t thuc tai lieu tham khao Xem vi du 2. . d?t diu phay cu6i ten. The Cheese Case. 3 ben duoi. Vi du vS each trinh bay trong phArr Till lieu tham khao: Tieng Viet 1. Buoding. American Economic Revieww. The relative Inefficiency of Quota. Truong D~i hoc Y Ha NQi. .(1985). B9 Giao due & Dao tao. . 4. ghi dAy du cac thong tin sau: .. d~t trong ngoac don. London. d?t trong ngo?c dan.Ten sach.. kh6a lu~n .Ten tac gia va co quan ban harm (khong co dAu ngan each) . khoa luan qua trang Muc luc nhu sau: 9 .. xep van van B . IU?n van. i98 (1). bai trong cuon sach. 10-16. II.6. co dAu cham k6t thuc. Ha N9i. Tieng Anh 4.Noi xuit ban. . gach gifra hai s6.Tap. dAu phAy d~t sau ngoac don. khoa luan. .. IU?n an.E (1955). d6 an. <4 Nhin lai hai nam phat triSn Ilia lai". dung chtt nghieng. Di truyen h9C ung dung. . diu phay d~t cu6i ten nha xuit ban.Anderson. Tai li~u tham khao Ia sach. pp." Ten bai bao". .Ten tac gia lAngiroi Vi~t Nam: xSp tlnr t\I ABC thea ten . dAu phay d?t sau ngoac dan. vi du: T6ng cue Thong ke. Vi du: Phu luc 1. Ha NQi. Ph\I Iuc cua dB an. Phu luc dircc danh s6 thtr tv bang s6 Ar?p.Ten tac gia (khong co diu ngan each)..Cac s6 trang. 5 ben duoi.(S6).(Nam xuit ban). duoc d~t trong ngoac kep. chtr khong nghieng. tr. Hamiton. Tai li~u tham khao lit bai bao trong tap chi. Baa cao t6ng kit 5 ndm (1992-1996) phdt thin lua lai. .NhA xuAt ban. K. Nghien cu-uchudn doan va di€u tri benh . khong co diu ngan each. Quach NgQC An (1992). d6 an hoac bao cao. j. .e. Ghi chu: xem vi du minh hoa b6 cue cua d6 an. luan an. diy phay d?t sau ngoac dan. Economics Analysis.). 75 (1). phai ghi dfty du cac thong tin sau: . .r ABC theo ho.. diu phay cu6i ten. xep van vcln T. Luan an Ti6n sl Y khoa.(nam cong b6). luan van. Xem vi du: 1. 2. 5. Tir diu cua ten co quan ban hanh ?aO cao ~ay §n pham. diroc d?t trong ngoac don. 3.

2.. .1. . 1.lc Danh muc cac ky hieu. cac ehu vi~t t~t Danh rnuc cac bang Danh muc cac hinh 1.NIue r. .2 Chuong4. . VABANLU~N NGffl Trang MouAu Chuong 1.KETQuA KET LU!N vA KIEN rAr LIijU TRAM KHAo Pln. 2.1.1.1.2 Chuang 2. .lcll.1.uc .JLUc ffinh 11.2 2. 2 .. Vi du vS trang muc Iuc ciia mQt dB an 10 . TONG QUAN . .1. Trang bia phu Lui cam doan Ml.

Miu trang chinh Baa 06 an: Kh6 210 x 297 mm BQ GLAD Due VA DAD T~o TRUONG D. KHOA LU~ BO AN.7.narn 11 ..ll.7.I HQC NHA TRANG TEN eUA KHOA QuAN SINH VIEN --~--------------- HQ va ten t~c gia da an..1. khoa luan TEN BE TAr CVA £>0 AN.. Miu bia Juan an: ll. KHOA LU!N TOT NGH~P (Ghi nganh duoc dao _ ) tao f)~I HQC Ten thanh ph6 .

Nhiin van. 12 .Ctmg nghi dung ten gpi la: Db _ Nganh. chuyen ngiinh diio tao thu{k khai Kinh ti ~ Quiin lj. KHOA LU~ T6T NGH~P (Ghi nganh duoc dao t~9) D41 HQC CAN B<) HUONG nAN 1. DO AN. AN.1. kh6a lu~n TEN DE TAl CVA DO .n.nam Ghi chu: ~Nganh. Xii h9i . 2. tin tat nghifp d(li hoc. Ngoa! ngu. Mau trang phu Bia d6 an: BO GlAO Due VA DAO TAO TRUCmG D~I 'HQC NHA TRANG TEN CVA KHOA QuAt~ SINH VIEN HQ va ten tac gia d6 an.7. Tin h{lc dung ten goi: Khoa lu~n tat nghifp d(li hoc. KHOA LuAN . Ten thanh ph6 . chuyen ngiinh diio t(lOthurc kh6i Ky thu~t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful