BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: VĂN BẢN HÁN NÔM (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH: HÁN NÔM)

Phạm vi kiến thức theo nội dung chương trình đại học môn Ngữ văn Hán nôm thực hiện tại trường ĐHSP Hà Nội, căn cứ theo bộ giáo trình Ngữ văn Hán Nôm, 3 tập, Đặng Đức Siêu và Nguyễn Ngọc San biên soạn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987 (tập 1)-1988 (tập 2)-1989 (tập 3). Bộ Giáo trình này đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu là sách dùng chung cho các trường đại học. I. Đề cương ôn tập, tuyển sinh gồm các nội dung sau đây: 1. Kiến thức cơ sở về ngôn ngữ văn tự Hán, Nôm: - Văn tự Hán, từ vựng và các vấn đề cơ bản của ngữ pháp Hán ngữ cổ. - Lý thuyết về lịch sử ra đời, phát triển của chữ Nôm; cấu tạo chữ Nôm. 2. Văn bản Hán văn Việt Nam và Trung Hoa: - Lý thuyết về hình thức - loại thể các văn bản. - Minh giải văn bản Thơ ca, Biền văn, Tản văn. 3. Thực hành phiên âm văn bản Nôm: Các văn bản giới thiệu trong giáo trình. II. Các tri thức và kỹ năng cần ôn tập: Vận dụng các tri thức ngôn ngữ văn tự Hán Nôm tổng hợp để Phiên dịch, chú giải, phân tích văn bản Hán văn; phiên âm văn bản Nôm. III. Tài liệu tham khảo chính: 1. Ngữ văn Hán Nôm, 3 tập, Đặng Đức Siêu và Nguyễn Ngọc San biên soạn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1987 (tập 1)-1988 (tập 2)-1989 (tập 3). 2. Cơ sở Ngữ văn Hán Nôm, 4 tập, Lê Trí Viễn chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1984 (tập 1)-1985 (tập 2)-1986 (tập 3)-1987 (tập 4) 3. Lý thuyết chữ Nôm văn Nôm, Nguyễn Ngọc San biên soạn, NXB ĐHSP, Hà Nội, 2001.
Ghi chú: Có thể tìm đọc các tài liệu trên tại Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội; Phòng tư liệu khoa Ngữ văn – Trường ĐHSP Hà Nội; Trung tâm Nghiên cứu và giảng dạy Hán Nôm – Trường ĐHSP Hà Nội và các thư viện khác.