BÀI TẬP CHƯƠNG 9 Bài tập 9.

1 Cho tín hiệu rời rạc x(n) như sau: ( ) {

Tín hiệu này đi qua bộ phân chia với M = 3. Hãy vẽ tín hiệu ra Y3(n). Bài tập 9.2 Cho tín hiệu rời rạc x(n) như sau: ( ) {

Tín hiệu này đi qua bộ nội suy với L = 3. Hãy vẽ tín hiệu ra Y3(n). Bài tập 9.3 Cho tín hiệu rời rạc như sau: ( ) ( ) Tín hiệu này đi qua bộ phân chia với M = 4. Hãy tính tín hiệu ra trong miền z, Y4(z). Bài tập 9.4 Cho tín hiệu rời rạc x(n) như sau: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tín hiệu này đi qua bộ nội suy với L = 5. Hãy tính tín hiệu ra trong miền z, Y5(z). Bài tập 9.5 Cho tín hiệu tương tự xa(t) có phổ là Xa(a) cho trên hình vẽ 1. Tín hiệu này được lấy mẫu với tần số lấy mẫu bằng 2 lần tần số Nyquist (Fs = 2Fsny). Sau khi lấy mẫu chúng ta có tín hiệu rời rạc x(n) có phổ X(ej). Sau đó cho tín hiệu rời rạc x(n) đi qua bộ phân chia với M = 3. Hãy vẽ dạng phổ của tín hiệu vào và tín hiệu ra: X(ej) và Y3(ej).

Bài tập 9.6 Cho tín hiệu tương tự xa(t) có phổ là Xa(a) cho trên hình vẽ 2. Tín hiệu này được lấy mẫu với tần số lấy mẫu bằng 2 lần tần số Nyquist (Fs = 2Fsny). Sau khi lấy mẫu chúng ta có tín hiệu rời rạc x(n) có phổ X(ej). Sau đó cho tín hiệu rời rạc x(n) đi qua bộ nội suy với L = 3. Hãy vẽ dạng phổ của tín hiệu vào và tín hiệu ra: X(ej) và Y3(ej).

y3/5(z) và y3/5(z).8 Cho biến đổi z của x(n) như sau: ( ) x(n) đi qua bộ nội suy với L = 3.9 Cho tín hiệu rời rạc x(n) như sau: ( ) { Tín hiệu này đi qua bộ biến đổi nhịp lấy mẫu với hệ số M/L = 2/5. Y3(z). . Y3(z). Hãy tìm tín hiệu ra trong miền z. Bài tập 9. Bài tập 9.7 Cho biến đổi z của x(n) như sau: ( ) x(n) đi qua bộ phân chia với M = 3.Bài tập 9. Bài tập 9. Hãy tìm tín hiệu trong miền z. Hãy tìm tín hiệu ra y2/5(n) và y2/5(n). Hãy tìm tín hiệu trong miền z.10 Cho tín hiệu rời rạc x(n) có X(z) như sau: ( ) Tín hiệu này đi qua bộ biến đổi nhịp lấy mẫu với hệ số M/L = 3/5.