Trêng TiÓu häc quang S¥N A

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
diÔn v¨n khai gi¶ng n¨m häc 2012-2013
- KÝnh tha ……………………………………………………………… - KÝnh tha ……………………………………………………………… - KÝnh tha ……………………………………………………………… - KÝnh tha ……………………………………………………………… H«m nay, trong n¾ng vµng cña mïa thu lÞch sö, hµng chôc triÖu häc sinh trong c¶ níc, nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, nh÷ng c«ng d©n cña thÕ kØ 21, víi nh÷ng bé quÇn ¸o xinh x¾n, víi t©m hån vui t¬i, trong s¸ng ®ang hå hëi, phÊn khëi tíi trêng ®Ó ®ãn chµo n¨m häc míi, n¨m häc 2012-2013. Trong kh«ng khÝ trang träng cña ngµy héi khai trêng, tríc hÕt cho phÐp t«i ®îc thay mÆt cho c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o, c¸c em häc sinh cña Trêng TiÓu häc Quang S¬n A xin tr©n träng göi tíi c¸c quývÞ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quÝ, c¸c bËc phô huynh häc sinh lêi chóc søc khoÎ h¹nh phóc - thµnh ®¹t. Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c em häc sinh m¹nh khoÎ vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc. KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý! KÝnh tha c¸c bËc phô huynh häc sinh! Trong kh«ng khÝ rén rµng cña ngµy khai trêng t«i xin ®îc ®iÓm l¹i nh÷ng thµnh qu¶ mµ n¨m häc võa qua Nhµ trêng ®· ®¹t ®îc. N¨m häc 2011-2012 lµ n¨m häc b¾t ®Çu thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XI, n¨m häc toµn ngµnh thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng nh cuéc v©n ®«ng“hai kh«ng” víi 4 néi dung ; cuéc vËn ®éng “häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh ”; tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. §Æc biÖt n¨m häc thùc hiÖn theo chñ ®Ò "§æi míi qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc”. Díi sù quan t©m chØ ®¹o cña §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ c¬ quan chuyªn m«n c¸c cÊp, sù ñng hé hÕt lßng cña c¸c bËc phô huynh häc sinh céng víi sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña tËp thÓ H§SP, sù rÌn luyÖn miÖt mµi cña c¸c em häc sinh, cuèi n¨m häc Nhµ trêng ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng:

1

ViÖc thùc hiÖn quy m« trêng líp, häc sinh N¨m häc 2011-2012 Nhµ trêng cã 293 em häc sinh víi 12 líp. 100% sè líp, sè häc sinh ®îc häc 2 buæi/ ngµy. Kh«ng cã häc sinh bá häc. So víi kÕ ho¹ch ®¹t 100%. ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc: -H¹nh kiÓm: +Sè häc sinh thùc hiÖn ®Çy ®ñ 5 nhiÖm vô lµ 293 em, ®¹t 100%. Kh«ng cã häc sinh thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ.

-Häc lùc:
+ Sè häc sinh xÕp lo¹i häc lùc kh¸, giái: 313/508 = 61.6%. 100% +Sè häc sinh líp 5 hoµn thµnh ch¬ng tr×nh bËc tiÓu häc: +Sè häc sinh líp 5 thi kh¶o s¸t ®Çu vµo líp 6 ®¹t: 97,8%. §Æc biÖt, trong n¨m häc võa qua c«ng t¸c chØ ®¹o, båi dìng häc sinh giái cña Nhµ trêng còng ®· thu ®îc c¸c thµnh qu¶ quan träng. Qua k× thi Giao lu häc sinh giái cÊp tØnh do Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tæ chøc cho häc sinh líp 5, Nhµ trêng ®· cã 2 em ®îc c«ng nhËn lµ HSG cÊp TØnh, trong ®ã cã 01 em gi¶i NhÊt lµ em NguyÔn Thanh S¬n (xin lu ý lµ c¶ HuyÖn chØ cã 04 gi¶i NhÊt); 01 em ®¹t gi¶i Ba ®ã lµ em TriÖu ThÞ HiÒn. Ở k× thi Giao lu häc sinh giái cÊp HuyÖn do Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tæ chøc cho häc sinh líp 3-4, Nhµ trêng ®· cã 06/08 em dự thi ®îc c«ng nhËn lµ HSG cÊp HuyÖn, trong ®ã cã 01 em gi¶i NhÊt lµ em NguyÔn Ngäc Ch©m. (xin lu ý lµ c¶ HuyÖn chØ cã 04 gi¶i NhÊt); 04 em ®¹t gi¶i Ba ®ã lµ em TrÇn Quúnh H¬ng, NguyÔn Thuý Quúnh; TrÇn Quang ThÞnh; NguyÔn Kh¸nh D¬ng; 01 häc sinh ®¹t gi¶i KK lµ em Lu TuÊn §µi. Trong ®ît Kh¶o s¸t häc sinh giái cÊp trêng nhµ trêng còng t×m ra 40 HS giái cÊp trêng. Víi kÕt qu¶ nµy Nhµ trêng ®îc nhËn ®Þnh lµ 1 trong 4 trêng cã thµnh tÝch båi dìng häc sinh giái cao nhÊt HuyÖn. KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! Víi quan ®iÓm d¹y "ch÷" ®i ®«i víi d¹y "ngêi". Bªn c¹nh viÖc trang bÞ kiÕn thøc v¨n hãa, Nhµ trêng còng rÊt chó träng ®Õn viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. C«ng t¸c gi¸o dôc v¨n, thÓ, mÜ ®îc diÔn ra thêng xuyªn, liªn tôc, cã träng ®iÓm. Cô thÓ, qua Héi thi liªn hoan tiÕng h¸t d©n ca vµ trß ch¬i d©n gian n¨m häc 2009 - 2010, Nhµ trêng ®· ®¹t ®îc: 1. Gi¶i NhÊt trß ch¬i Nh¶y d©y tËp thÓ.

2

2. Gi¶i Nh× h¸t ®¬n ca - NguyÔn ThÞ Duyªn 3. Gi¶i Nh× tiÕt môc h¸t, móa tËp thÓ. 4. XÕp gi¶i toµn huyÖn: Gi¶i Nh× tËp thÓ. Víi c¸c thµnh tÝch trªn, Nhµ trêng ®· cã 7 thÇy c« ®îc c«ng nhËn lµ ChiÕn sÜ thi ®ua (GVG) c¸c cÊp: ThÇy gi¸o NguyÔn H¾c H¶i; C« gi¸o TrÇn ThÞ B¾c; C« gi¸o Vò ThÞ Thanh B×nh; ThÇy gi¸o TrÇn Huy L¬ng; C« gi¸o Ph¹m ThÞ Th¾ng; C« gi¸o Bïi ThÞ Xu©n H¬ng; ThÇy gi¸o TrÇn M¹nh Hïng. §èi víi TËp thÓ: Nhµ trêng, Tổ 4-5 ®¹t danh hiÖu TËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn; ChÝnh v× vËy, t«i ®Ò nghÞ c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c bËc phô huynh, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh nhiÖt liÖt biÓu d¬ng thµnh tÝch cña nhµ trêng ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua b»ng mét trµng ph¸o tay thËt rßn r·. KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý! KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh yªu quý! N¨m häc 2009-2010 víi nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu ®¸ng ch©n träng ®· t¹o ra nh÷ng bíc ®µ v÷ng ch¾c ®Ó chóng ta tiÕn vµo n¨m häc 2010-2011. Bíc vµo n¨m häc míi, Trêng TiÓu häc TriÖu §Ò cã 30 c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn; trong ®ã BGH 3 ®ång chÝ; 21 gi¸o viªn, 06 nhân viên. Ph¸t huy thµnh tÝch cña nhµ trêng ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua, chóng ta phÊn khëi tù hµo bíc vµo n¨m häc míi. N¨m häc víi chñ ®Ò "TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc". N¨m häc nµy toµn ngµnh gi¸o dôc Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" vàt tiếp tục phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

3

Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. §Ó hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n ®· nªu ë trªn, n¨m häc nµy tËp thÓ CB, GV, NV cÇn triÓn khai mét sè biÖn ph¸p ®ång bé sau: Thø nhÊt, tæ chøc thùc hiÖn tèt ChØ thÞ 06 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” ®ång thêi thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®«ng Hai kh«ng víi 4 néi dung cña Bé Gi¸o dôc -§µo t¹o. Hëng øng tÝch cùc phong trµo thi ®ua x©y dùng "Trêng häc th©n thiÖn - Häc sinh tÝch cùc". Thø nh×, tiÕp tôc cñng cè khèi ®oµn kÕt néi bé ®Ó tËp thÓ H§SP nhµ trêng lµ mét tËp thÓ thèng nhÊt, v÷ng m¹nh. Thø ba, tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ gi¸o dôc, x¸c ®Þnh ®©y lµ mét trong nh÷ng kh©u then chèt quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ gi¸o dôc. Thø t, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®æi míi néi dung ch¬ng tr×nh, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc theo híng dÉn cña c¬ quan chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt lîng ®¹i trµ vµ chÊt lîng mòi nhän häc sinh giái. Thø n¨m, t¨ng cêng øng dông c«ng nghÖ c«ng tin trong qu¶n lÝ, d¹y häc. Thø s¸u, t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra nÒ nÕp d¹y vµ häc, ®¸nh gi¸ chÊt lîng d¹y thùc, häc thùc, kh¾c phôc nh÷ng t×nh tr¹ng yÕu kÐm nh»m n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. Thø b¶y, tham mu víi ®Þa ph¬ng, PGD cñng cè, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ tõng bíc chuÈn bÞ x©y dùng theo tiªu chÝ cña Trêng chuÈn Quèc gia møc ®é 2. KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c vÞ kh¸ch quý, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n yªu! §Õn dù lÔ khai gi¶ng n¨m häc míi h«m nay, mäi ngêi chóng ta ai nÊy rÊt vui, rÊt phÊn khëi v× con em chóng ta ®Òu ch¨m ngoan, häc giái ngµy mét lín kh«n.Trong ngµy vui nµy, t«i ch¾c r»ng ai ai còng nhí tíi B¸c Hå mu«n vµn kÝnh yªu. Nhí tíi B¸c, ta l¹i nhí tíi lêi d¹y cña B¸c trong th göi c¸c ch¸u häc sinh nh©n ngµy khai trêng ®Çu tiªn: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em." Nhí lêi d¹y cña B¸c, c¸c em häc sinh ph¶i lµm g× ®Ó x©y dùng quª h¬ng ®Êt níc ngµy cµng giµu ®Ñp, nh©n d©n cã cuéc sèng Êm no h¹nh phóc? Kh«ng cßn con ®êng nµo kh¸c lµ ph¶i häc tËp vµ rÌn luyÖn, häc tËp thËt kiªn tr×, häc

4

thËt giái, häc ®Ó thµnh tµi, häc ®Ó lµm ngêi, häc ®Ó cèng hiÕn cho quª h¬ng ®Êt níc, ®Ó ®¸p øng mong mái cña cha mÑ, thÇy c«. Trong ngµy héi khai trêng nµy, t«i mong muèn vµ yªu cÇu c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o h·y ph¸t huy h¬n n÷a nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc. Víi l¬ng t©m tr¸ch nhiÖm, mçi chóng ta h·y x¸c ®Þnh cho m×nh ®éng c¬ lµm viÖc ®óng ®¾n, tù rÌn luyÖn b¶n th©n, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nªu cao h¬n n÷a tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc ®Ó ®¸p øng niÒm tin cña §¶ng, chÝnh quyÒn, nh©n d©n ®Þa ph¬ng. T«i còng tha thiÕt kªu gäi toµn thÓ nh©n d©n, c¸c bËc phô huynh h·y quan t©m, ch¨m lo h¬n n÷a ®Õn viÖc häc tËp, rÌn luyÖn cña con em m×nh. Bªn c¹nh ®ã, cïng chia sÎ víi nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng. T«i còng mong muèn c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc quÇn chóng h·y quan t©m vµ vµo cuéc h¬n n÷a víi sù nghiÖp gi¸o dôc cña ®Þa ph¬ng, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó thÇy vµ trß nhµ trêng yªn t©m gi¶ng d¹y vµ häc tËp tèt h¬n n÷a.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý! KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh yªu quý!

Trong kh«ng khÝ phÊn khëi, rén rµng cña ngµy héi khai trêng, víi tinh thÇn ®oµn kÕt, quyÕt t©m cao cña thÇy vµ trß Trêng TiÓu häc TriÖu §Ò, chóng t«i tin tëng r»ng n¨m häc 2010-2011 Nhµ tr¬ng sÏ thu ®îc nhiÒu thµnh qu¶ tèt ®Ñp, hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô mµ §¶ng vµ Nh©n d©n giao phã. Trªn tinh thÇn ®ã, thay mÆt cho l·nh ®¹o nhµ trêng, t«i trÞnh träng tuyªn bè: N¨m häc 2010 -2011 b¾t ®Çu! (Trèng trêng)
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý! KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh yªu quý!

TiÕng trèng Khai trêng ®· ®iÓm b¸o hiÖu n¨m häc míi chÝnh thøc b¾t ®Çu. Năm học nµy là năm học đầu tiên của thập kỷ mới, với nhiều sự kiện trọng đại: là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 13, năm đầu tiên cả nước bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế

5

- xã hội 5 năm 2011- 2015, là năm học thứ 5 toàn ngành quyết tâm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, là năm học thứ 4 thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và là năm học thứ 3 triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Với sự quan tâm của Đảng và ChÝnh quyÒn c¸c cÊp, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể tËp thÓ Trêng TiÓu häc TriÖu §Ò phấn đấu thực hiện thắng lợi năm học với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mét lÇn n÷a, thay mÆt cho c¸n bé gi¸o viªn, c¸c em häc sinh t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù cã mÆt cña c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c bËc phô huynh ®· cã mÆt trong ngµy héi khai trêng nµy. KÝnh chóc c¸c quÝ vÞ m¹nh khoÎ - h¹nh phóc - thµnh ®¹t. Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o c¸c c¸n bé nh©n viªn m¹nh khoÎ, ®oµn kÕt thi ®ua nhau hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc. Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái, ngµy cµng tiÕn bé. Xin ch©n träng c¸m ¬n !

6