Cong ty Mai Linh

DQi D"

an mai

(DAM) cuaMai Linh"

1

Gi6'i thitu

Ngay 8 thang 8 nam 2006, ong H6 Huy, Chu tjch HDQT kiem Tdng Giam d6c T~p doan Mai Linh (MLG) da tnrc tiSp trao nhiern V\1quan trong cho cac thanh vien D<)i DI! an moi (viSt t~t la DAM). D<)i DAM se co trach nhiem dSn Mai Linh Gia Lai, cong ty thanh vien heat d<)ng ySu nhAt cua t~p doan trong thai gian khoang 3 thang d~ giai quyet cac vAn d~ nhan str, thiet I~p h~ thong quan ly rnoi, sau do chuyen giao cong nghe quan Iy cho ban lanh dao Mai Linh Gia Lai. Ong Le Van, Giarn d6c cong ty taxi s6 3, diroc b6 nhiern lam d<)i tnrong, Thay mat cac thanh vien khac trong D<)i DAM, ong Le Van da lura voi ong Chu tich se quyet tam hoan thanh .nhiern V\1trong thai gian da djnh.

2

r,p doan Mai Linh

Tap doan Mai Linh diroc hinh thanh va phat .tri~n tir Cong ty taxi Mai Linh. Cong ty taxi Mai Linh diroc thanh I~p ngay 1217/1993 voi 25 nhan vien va s6 v6n ban dAu la 300 trieu d6ng. DSn dAu nam 2007, Mai Linh da tnr thanh. m<)t t~p doan Ian voi tdng s6 v6n luu d<)ng va tai san c6 djnh len dSn hang ngan ti d6ng. Cong ty hoat d<)ngtrong ca mroc, voi 72 dan vi thanh vien, chi nhanh cung 10 ngan can b<)cong nhan vien, da va dang tiSp t\1Cphat tri~n tai Trung Quoc, Lao, Campuchia, CH Phap, Lien bang Nga, Singapore, My va CH Sec. Cong ty Mai Linh khong ngirng da dang hoa san pham, me rcng nganh nghe, dich V\1va dia ban kinh doanh voi 8 nhorn nganh: V~n tai; du lich; thuong mai; tai chinh; x~y dung; cong nghe thong tin; dao tao; tu vAn va quan IY. V~n tai la linh VI!Choat d<)ngnang c6t, chiern khoang 240/0 thi tnrong v~n tai Vi~t Nam, tao ra khoang 800/0 doanh s6 cho t~p doan, Hoat d<)ng cua v~n tai Mai Linh bao g6m: taxi, xe t6c hanh, xe cho thue va dich V\1 bao duong - sira chua. Vci han 3.500 dAu xe, Mai Linhdiroc ghi nhanla doanh nghiep c~ nhieu taxi nhAt a Vi~t Nam. Mai Linh co rnang hroi taxi hoat d<)ng rong khap & 48 tinh thanh va xe lien tinh chAt IUQ'ngcao phuc V\1v~n chuyen hanh khach gifra cac tinh cua Vi~t Nam va cac mroc Campuchia, Lao, Trung Quoc (xem phu luc 1).
14 Tinh huong duoc vi~t cho rnuc dich giao due. Mot s6 s6 lieu va ten nhan v~t da duoc thay d6i. Tac gia xin tran trong cam an eng Le Nguyen Anh TuAn da giup dO' d~c biet d~ hoan thanh tinh huong nay.

45

Thj tnrong taxi heat d(>ng trong moi tnrong canh tranh rAt manh. Cho d~n cuoi nam 2006, chua co nhtmg quy dinh cua Chinh phu Vi~t Nam lien quan d~n s6 dan vi dang ky kinh doanh taxi tren m(>t dia ban nhAt dinh, tAt ca la do co ch~ thj tnrong di~u ti~t. Ong Chu tich t~p doan Mai Linh mong muon thanh I~p chi nhanh va cac cong ty thanh vien trong tAtca cac tinh thanh cua Vi~t Nam va me r(>ng ra cac mroc trong khu V\IC Dong Nam A. Ong muon phat trien loai hinh kinh doanh ph6i hop gitra nganh v~n tai va du lich. Ong hoach dinh du an 50 diem dung chan du ljch, m6idi~m se co khach san 3 sao, noi giG' xe, tram .xang, nha hang, cong vien giai tri, quAy hru niern, hoa nroi, tram y t~, v.v. Cacdjch VI) t6ng th~ tai ch6 cung cAp noi nghi, thirc an, giai tri phuc VI) cho du khach dirong dai hien tai hAu nhir chua co 6 Viet Nam. Nhirng tram dung chan hien nay luon bi qua tai trong dip cuci tuAn, d~c biet nhimg ky nghi I~. D\I an nay cuaMai Linh bAt dAu diroc xay dung vao narn 2007. V o-i su mang: "Mang lai S\I hai long d~n cho m6i nguoi, vi cuoc s6ng t6t dep han", Mai Linh luon coi trong chAt hrong voi khau hieu: '''An toan, chAt hrong, moi luc, moi noi". V~n tai t6c hanh cua Mai Linh la minh clnrng di~n hinh v~ chAt hrong dich VI) cao. Kinh doanh v~n tai xe 16 ch6 thong thirong phai co tir 9-10 khach hang moi hoa v6n. Mot s6 cong ty v~n tai . thirong doi cho d~n khi du ngirci moi xuat ben va hay dung doc dirong d~ don them khach. Di~u nay lam cho xe d~n tr@so gio du kien. Tuy nhien, Mai Linh lai cochien luoc dich VI) khac ngay tir luc bAt dAu hoat dong, Thir nhat: Cac xe luon khoi hanh dung gio mac du tren xe chi co vai hanh khach va cac tai x~ khong dtroc quyen don khach doc duong, Tlur hai: Mai Linh luon quan tam hien dai hoa cac phirong tien v~n tai, vi du t~p doan da dAu tu gAn 22 trieu do la My d~ mua 100 xe khach cua Universe Noble - Huyndai Motor Co. ltd. Thir ba, Mai Linh chu trong d~n viec khai thac khia canh van hoa cua doanh nghiep. Mau xanh taxi va mau xanh d6ng phuc cua can b(> nhan vien Mai Linh d@ dang duoc nhan ra va quen thuoc voi phan Io-n nguoi dan Vi~t Nam trong cac do thj toi mire nhieu nguoi noi "mau xanh Mai Linh" d~ phan biet voi cac rnau xanh khac. Bai ca Mai Linh diroc phan Io-n can b(> nhan vien MLG sir dung d~ him nhac chuong dien thoai. TAt ca nhan vien Mai Linh d~u phai tham gia khoa dao tao v~ van hoa doanh nghiep, TAt ca tai x~ diroc dao tao phong each phuc vu khach hang chuyen nghiep kieu Mai Linh. N~u tai x~ Mai Linh nghi viec thi I~p nrc diroc cac cong ty taxi khac uu tien tuyen ngay. Vi v~y, Mai Linh mau chong co dtroc uy tin v~ chat hrong va thai gian. T~p doan Mai Linh da diroc cAp chung nhan ISO 9001:2000 va diroc tang nhieu giai thuong: "Cup vang Top ten tlurong hieu Viet", "Sao vang dAt Viet", "Thuong hieu du lich Vi~t yeu thich", "ChAt IUQ'ng Vi~t Nam",v.v ... Tap doan Mai Linh co tr\l so chinh 6 thanh ph6 H6 Chi Minh va co co cAu t6 chirc rna tran: vira thea loai hinh kinh doanh (khoi) vira thee khu vue dja IY. Cac chien hroc, chinh sach trong dAu nr tai chinh, phat trien thirong hieu va quart tr] nguon nhan lire d~u duoc dieu hanh tir cong ty M~.

46

Tai san"cua Mai Linh Gia Lai co 20 xe taxi voi t6ng gia tri khoang 1. GOP binh quan d~u nguoi cua Gia Lai chi bang 113 so voi TP. rung nhiet doi nguyen sinh. V~ vj tri dia Iy. Gia Lai n6i voi cac duong cao t6c 14.485 km". Tinh Gia Lai nAm a phia tay-bAc. h6 t\l nhien. co dirong bien gioi voi virong qu6c Campuchia va cac tinh khac cua Vi~t Nam nhtr Kontum. V~ quy mo. Giai doan 2001-2005. Doanh s6 nam 2006 cua cong ty la 2 ty d6ng. Hlnh 1: Sa d6 Co' cdu 16chuc cua Mai Linh Gia Lai So voi djnh rmrc nhan sir chuan trong h~ thong d6i voi cac cong ty co diroi 50 d~u xe. Gia Lai rAt phu hQ'Pcho vi~c thiet I~p mQt diem du ljch dung chan trong t6ng s6 50 di~m dirng chan cua MLG.Mac du heat dQng chung cua MLG luon duoc danh gia cao nhung v~n con mQt vai dan vi thanh vien nhir Mai Linh Gia Lai hoat dQng kinh doanh kern hieu qua va chua tuan thu nhirng nguyen tAc cua h~ thong.1 ty. H6 Chi Minh khoang 500 km. Daklak. Tuy nhien. t6c dQ tang tnrong hang nam cua GDP tinh thea dAu ngiroi dat 11. day la tinh co tiem nang phat tri~n kinh t~ cao. Quang Ngai. day la cong ty thanh vien nho nhAt. 19 va 25. Nhieu loai sinh v~t thao moe da dang va d~c bi~t nhiet dQ trung binh hang nam chi giao dQng tir 21-25°C. Nam 2007. TGD khu V\lC Tay Nguyen va Nam Trung BQ. nhirng t6ng chi phi hien hanh len toi 3.1 trieu ngiroi. co dien tich nr nhien 15. Mai Linh Gia Lai tuan thu thea co cAu t6 chirc chung cua cac cong ty taxi trong h~ thong Mai Linh (hinh 1). thac mroc. su6i mroc nong. va trao d6i hQ'P tac voi Campuchia v~ phia Tay.6 ty va dQi ngii nhan vien 50 ngiroi trong do co 39 lai xe taxi. H6 Chi Minh. MaiLinh Gia Lai con 7 nhan vien a cac vi tri: 47 . Gia Lai giu vi tri thuan IQ'inhAt trong khu V\lC v~ phat trien duong giao thong bQ va sAt. each TP. Binh Djnh va Ph6 Yen. Cia Lai la tinh co ti~m nang du lich va nhieu danh lam thang canh tu nhien nhir Cong Troi.552. Mai Linh Gia Lai diroc di~u hanh tnrc ti~p diroi quyen chi huy cua ong Nguyen Dan. dan s6 1. Mai Linh Gia Lai duoc thanh l~p ngay 24/1 12006. 3 Mai Linh Gia Lai Gia Lai la mQt trong 5 tinh thuoc khu V\lC Tay Nguyen.

l' hc3tro tir cong ty cli ve b~t cir thong tin nao rna ho yeu cAu gicng nhir ho v~n dang lam viec a cong ty cii.I' tro tai I~p. Vi~c dua nhan S1. Tnrc ti~p tuyen nhan sir moi thay th~ hoac b6 sung cho cac clnrc danh khac.l' I~p khong dap irng nhu cAu cong viec.HCM d~n Gia Lai la kho. t~t ca cac thanh vien cua dQi dircc hirong nguyen ch~ dQ diii ngQ a cong ty cli nhir: luang. .Truong M~n. DQi DAM co trach nhiern co m~t a rihfrng noi rna k~t qua heat dQng kirih doanh th~p trong t~p doan Mai Linh.1'c bQ quan Iy cua cong ty thanh vien diroc nhan can .I' I~p se hoat dQng thea tai "cap" vat cac thanh vien dQi DAM dS hoc hoi kinh nghiern dieu hanh. thiet I~p lai chinh sach. dieu hanh heat dQng va van hoa cong ty.I' I~p se thea dung muc tieu rna cong ty M~ dii de ra. dira ra cac quyet djnh ve cac heat dQng cua cong ty diroc nhan S1.lam quyen giam d6c cong ty.I' TP. S1. Dieu nay bao dam cho k~t qua hoat dQng cua cong ty ducc h6 nh~n S1.l' cong ty cua duoc nhan S1. DQi DAM lam viec tnrc ti~p diroi quyen ong. De ngh] Ban T6 chirc Can bQ cua cong ty M~ thay th~ giam d6c va k~ toan tnrong. quy ch~.:. ho con duoc huang them phu c~p hru tru a dan vi maio HQ diroc S1.I' phirong co trinh dQ nang 11.l' tai I~p. h~ thong Mai Linh co quy dinh la trong thai gian tham gia dQi DAM.I'c hil dia p hop a mQt tinh cao nguyen xa xoi. DQi DAM diroc quyen dira ra cac chu tnrong. phuc lei. Pho Chu tich phu trach V~n tai cua t~p dean Mai Linh.:. Mai Linh Gia Lai con d6i mat voi nhtrng thach thirc trong quan Iy cua mot dan vi moi b~t dAu heat dQng tren dia ban maio Nhlrng thach thirc nay cang Ian han khi b6 nhiem ong Phuong . Cac can bQ quan Iy cua cong ty dtroc nh~n S1. dQi DAM co quyen: tai . _ . cac quyen loi v~t ch~t va tinh thAn khac d6ng thai. nham giai quyet nhlrng t6n tai ve chien hrcc. N~u th~y nhan S1. 1 nhan vien xii Iy tai nan.---------------~------------------------ . xii Iy v~n de. 1 nhan vien dieu hanh taxi. 4 flQi Oil an mai Ngay 5 thang 8 nam 2006 MLG quyet dinh thanh I~p DQi D1. Them vao do. 48 .I'an moi (DAM). . DQi DAM chi tai quay ve dan vi cong tac cii khi dii hoan thanh nhiern vu.:.mQt ngiroi chua co trinh dQ va kinh nghiem quart Iy phil hop . 1 nhan vien checker. 1 nhan vien kinh doanh ti~p thi. DS khuyen khich nhirng n6 hrc c6 gang va phai s6ng xa nha cua cac thanh vien trong dQi DAM. tao van hoa phil hop va thiet l~p h~ thong dieu hanh va nang cao nang 11.:.:. . . HQ v~n thirong xuyen nhan dircc thong tin ve tinh hinh hoat dQng a don vi cfi va co quyen chi huy ngtroi tam thay th~. DQi DAM co trach nhiern tai I~p h~ thong quan Iy moi.:. viec tuyen nguoi tir tai ch6 cling kho do kho ki~m nhan S1. 3 lai xe.:.

Co tinh thAn hop tac va ky nang lam vi~c thea nhom. .e Van O. dang thirc hien t6t nhiem vu (xem bang 1).tai Mai Linh Gia Lai STT HQ va ten DO'n vi cong tac trmrc khi tham gia dQi DAM Giam d6c cong ty taxi 3. Ong Le TuAn. Cong ty taxi s6 3 cua ong Le Van la m(>t trong s6 cac dan vi hoat d(>ng co hieu qua trong h~ thong.:. Ong Le Van. Lam Thanh 2 3 4 Chtre ning. d(>i tnrong d(>i DAM la m(>t giam d6c co kinh nghiem va co kha nang dao tao cac can b(>quan Iy chua co kinh nghiem. i. . Pho Chu tich. diroc tuyen chon nr nhirng nguoi co uy tin. duoc thuong xirng dang va diroc ghi nhan nhir m(>t diSu ki~n iru tien d~ duoc thang chirc ti~p theo. Co ky nang ra quyet dinh va giai quyet vAn dS. Hi~u biSt sau sAc vS van hoa Mai Linh.:. nhiem v~ cua t1(JiD'Abd. . Co ky nang t6t trong viec giao ti~p quan h~ voi nguoi khac. .:. phu trach Nhan lire va Noi vu cua t~p do an Mai Linh.:. Co nang hrc dao tao. Co nang luc tanh dao t6t. .CC khac nhau. Co uy tin ca nhan va sfin sang nhan trach nhiem Thanh vien cua d(>i DAM dAu tien g6m 6 ngiroi hoat dong trong cac linh VI. nhiem VI} dU'Q'c giao phu trach t~i Mai Linh Gia Lai T6ng di~u hanh va chiu trach nhiem v~ to an b(>hoat d(>ng cua Mai Linh Gia Lai. .:. D6 Trung 49 . huan luyen ngiroi khac. ho se diroc tang luang. nguoi dS xuat y nrong thanh I~p d(>iDAM nhan thAy rAng cac thanh vien Iy tuong cho d(>iDAM cAn diroc tuyen chon dua tren cac tieu chi sau: . dan vi co 300 xe taxi Phu trach di~u hanh taxi tai cong ty taxi 3 Pho phong k~ toan Van phong cong ty M~ I O.:. Chu dong va sang tao. Co kiSn thirc va ky nang t6t phil hop voi chirc nang ducc giao cling nhir trong cac linh vue hoat d(>ngchung cua cong ty.:. . Bang 1: Chia: nang.:.Cac thanh vien d(>i DAM bi~t rang n~u hoan thanh t6t nhiem vu. Phu trach di~u hanh taxi K~ toan tnrong Ba Phan Thu Ba Ngan Ha Chuyen vien phong hanh chlnh nhan SI! cua Khoi V~n Uti Truong phong Kinh doanh Ti~p thi cua Gia Dinh Taxi Chuyen vien Ky thuat cua cong ty M~ Phu trach Hanh chlnh Nhan SI! Ph\) trach Kinh doanh Ti~p thi Chuyen vien ky thuat 5 Ba Ngo Minh 6 O.:. . .

Ong Le TuAn rAt 10 lAng v~ su thanh cong cua dQi DAM. Chung toi muon su dung dich vl.c biet IA anh em bQ dQi xuAt ngii. Ban giam d6c san bay chi cho phep hai hang taxi: Tan Hoa va Van Huy don khach ben trong. tAt ca cac tinh khac. mAt cc hQi phat trien tren dia ban tinh Gia Lai. Sau khi binh tinh suy xet. .nhiet li~t. co th~ h6 tro. . Mai Linh luon duoc chinh quyen dia phirong ung hQ. Mai Linh Gia Lai se mAt cac lai xe gioi nhAt. cdc nha ddu tu. nhung no lai la niem rna uoc cua nhieu thanh nien nong then. se tao di€u kien giup da nhiing nguai linh trong thai binh". Cong viec lai xe taxi khong phai la nhe nhang d6i voi phAn 16'n thanh nien thanh ph6. Vi~c tuyen dung anh em bQ dQi xuAt ngil con giup ong Chu tich H6 Huy thirc hien loi lura nam xira a chien tnrong.c biet quan tam d~n viec phat trien nang hrc quan Iy va tao doanh thu. a 50 . giup ong co ke hoach tharn nhap thi tnrong Gia Lai d~ canh tranh m(>teach cong bang va hop phap. Mai Linh da tao di~u ki~n va b6 tri vi~c lam cho rAt nhieu bQ dQi xuAt ngil. ph6i hop voi nhau t6t hon trong cong viec. Ong Le TuAn dij. dU(1C cap the . Cac thanh vien trong nhom con dtroc d~ nghi thirc hien bai trAc nghiem MBTI (Myers Briggs Type Inventory) d~ kham pha tam Iy ca nhan. thi tnrong cho Mai Linh Gia Lai nham nang cao thu nh~p cho cac anh em lai xe.!C vao cac noat dQng cong d6ng. Khi d~n san bay Gia Lai. va quan trj thay d6i. v.chi chu xe cua hai hang taxi Tan Hoa va Van Huy duoc vao trong don khach. Ong Chu tich H6 Huy va cong ty Mai Linh da duoc Chinh phu tij. Luc dAu. ky nang quan trj nguon nhan hrc. tham gia tich C. Nhirng ngiroi da diroc toi luyen trong gian kh6 va ky lu~t cao la nguon tuyen dung lai xe taxi rAt t6t cho Mai Linh. 5 Tuin lam viee diu tit}n ella d6i DAM tai Mai Linh Gia Lai . Hiiy thong bao cho toi biit. giup cac thanh vien hi~u them v~ tam Iy cua nhau. "Niu can s6ng sau chien tranh. Ong du doan rAng trong khoang 1 thang. lam viec nhom. nhat la khi cAn giup dO' cac cuu chien binh. v. ong Le Van cho rAng. Vi vay. n~u tinh hinh cua Mai Linh Gia Lai khong ti~n trien t6t.. bdt Cll khi new cac ban can S1! giup da tit cong ty M? ". dij. ong Le Van cam thay bi s6c va khong th~ chap nh~n loi giai thich nay. ngoai ra con co rdt nhieu khdch hang thdn thiet. .l ella Mai Linh nhung vi saotaxi Alai Linh khong duac vaa san bay don khdch?" Giam d6c san bay giai thich la vi Iy do an ninh..dQi DAM da rAt ngac nhien khikhong tim thay taxi Mai Linh.ng thirong Huan chirong Lao dQng.'Itt dung taxi Mai Linh. dQi DAM dircc biet 'xe taxi cua Mai Linh khong th~ vao trong san bay vi hrc hrong bao v~ . Ong noi voi cac thanh vien dQi DAM: "Hiiy nha rdngchung toi luon a ben cac ban. Ong Le Van d~ c~p voi giam d6c san bay Gia Lai: "Mai Linh co toi 10 ngan CBNV. G9i dien thoai v~ cong ty. Ong Le TuAn da tlurc hien chirong trinh dao tao gAp rut cho dQi DAM v~ each thirc chuan doan t6 chirc. chinh cau tra loi cua Giam d6c san bay Gia Lai la mQt goi y.

xe nra qua loa. lai hoat dQng lau narn. gay tai nan hoiic khi ban than chung toi bi 8m dau thi khong thay co CBQL quan tam nen ai ciing co y dinh se nghi viec di noi khdc ngay khi hit hop dang". khong lam gi duac ho ddu". Ong Le Van hoi: "Tai sao mot s8 ldi xe khong mac dang phuc va khting phuc Vlf.Trong cuoc hop d~u tien vci toan thS CBNV cua Mai Linh Gia Lai. nhan vien phu trach phap ch~ khong bi~t quy trinh va each tlurc xu Iy tai nan. Mai Linh Gia Lai chi nhan dtroc khoang 50 cuoc goi/ ngay. khong co nguoi chu dQng di ky hop ddng ti~p thi. Tan Hoa va Van Huy cung voi 8 cong ty taxi khac (m6i cong ty co khoang 20 d~u xe) da chiem giu tAt ca cac d~u moi quan trong nhAt 0 Gia Lai nhir san bay. ben xe. MQt ngiroi tai x~ buon r~u nho lai cau chuyen cu: "Mot Ian em phai dua ba em di cap cuu ma baa V? benh vien khong cho xe em vao.khach theo dung phong each chudn cua Mai Linh"? Sau do. Them VaGdo. Do khong ph an tan xe rai rae trong do thj nen khach hang thirong phai doi lau. ong da thong bao moi Mai Linh Gia Lai d~n dAu th~u taxi . Cac y~u t6 nay da lam cho khach hang d~n d~n bo di hang khac. Nhieu khi. Doanh s6 cua cong ty rAt thap. gop y cua khach hang. 51 . "Thu nhdp cua chung toi qua thdp. nguoi nha cua ong Phuong. nen h~u nhtr to an bQ xe taxi cua Mai Linh Gia Lai chi d~u 0 quanh nha tho Thanh Thien. Tit ngay thanh I~p Mai Linh Gia Lai. Khi nhan diroc cuoc goi cua khach hang. Giam d6c khach san Yali cho bi~t rang chinh ong co quan h~ t6t voi ong Chu tich HdHuy. Khong co nhan vien Kinh doanh . Phu trach nra xe cho cong ty la ong Tu. khong thea dung quy dinh cua h~ thong Mai Linh. Em phai xuong xe. khong co cac bai d~u xe. khach san. thirong hieu cua ho da tnr nen quen thuoc voi nguoi dan dja phuong. Khi duoc hoi tai sao lai dira xe taxi Mai Linh v~ sua chua 0 xirong sua xe cua Van Huy. trong xe cil va thieu hAp d~n d6i voi khach hang. ngiroi di~u hanh se thea thir nr x~p hang dS di~u xe. them vao do. ong Le van diroc thong bao: hai cong ty taxi manh nhAt 0 Gia Lai la Tan Hoa va Van Huy co tai 80-1 00 d~u xe. Cac lai xe da phat biSu thang than voi cac thanh vien cua dQi DAM rAng: . cong ba VaGphong cap cuu?" Giarn d6c Phuong noi: "0 day ho dia phuong va dpc quyen fiim. Khu do thj nho. tai khach san hai I~n nhung v~n khong thAy co ai d~n. khi xe hu hong. chua co vu tai nan nao xay ra diroc ben bao hiem d~n bu mac du cong ty da dong bao hiern tai nan d~y duo Ong Hanh. yeu c~u. ong Phuong noi rAng sua xe 0 do thuan ti~n han cac ch6 khac. benh vien.Ti~p thi nen khong co ai chiu trach nhiern v~ kinh doanh. tiep thj. nhan vien true tdng dai khong gh i lai cac phan nan. Ong Phuong' v6n la 1 nhan vien tnrc ti~p diroi quyen ong Nguyen Dan va rAt t~n tam trong cong viec. M~c du chua duoc dao tao va chua co kinh nghiern quan 1y nhirng ong Plurong da duoc bd nhiem quyen giam d6c cong ty Mai Linh Gia Lai.

mQt nhan vien cua phong K~ toan noi: "Thu quy la nguon gdc cua moi bat d6ng if tidy. la ldi nguoi khac. Pham mern quan Iy nhan S1! cua h~ thong chua duoc ap dung tai Mai Linh Gia Lai. Trong hai tuAn ti~p theo. thu quy co quyen to han giam tide. 52 . de.ng thai bao dam cho h~ thong quan Iy moi se hoat dQng thea chuan mire chftt IUQ'ngdich vu cao cua t~p doan Mai Linh. Co nhieu phan nan tir cac nhan vien van phong v~ tu each cua ngiroi thu quy. Tftt ca cac he. ong Le Van cAn hoan tftt bao cao giri v~ cong ty M((. Khi duoc hoi v~ ban me ta cong vi~c cho cac chirc danh. Anh Hoang. T6i thdy duang nhu if tidy. danh gia tinh hinh nhan sir va hoat dong cua Mai Linh Gia Lai va trinh bay k~ hoach hanh dQng nharn tham nhap thi tnrong Gia Lai. dua ra cac giai phap cho cac vftn d~ nhan sir. nhan xet cfing nhir cac d~ xuftt hoan thien cua ho. sa d~u quan Iy thu cong va IQn xcn. dua tren mdi quan h? nay nen hay hdch dich. thiet I~p h~ thong va quy trinh quan Iy moi. M9i nguai cam thdy rat kho tid lam viec chung voi chi thu quy". Ong Le Van yeu cAu cac thanh vien cua dQi DAM trinh bay lai tftt ca cac thong tin.eng Le Van moi bi~t hi co toi han mQt mra lai xe chua tham gia khoa hoc HQi nhap van h6a Mai Linh. mQt nhan vien trong cong ty cho bi~t: "Thu quy la nguai nha cua mot can b{5quem If khu v~c. Nguyen t~c 5S trong van phong cilng chua diroc ap dung. phu trach Hanh chinh Nhan su Mai Linh Gia Lai tra lai la ho chua c6 thai gian d~ lam. " Co Lan. Day la di~u khong chftp nhan trong h~ thong. Khi ki toan trutrng can ti6i chieu cong n(" phai nan ni thi thu quy mai chiu lam.

vltH eMlIIt - .il!-c 1: Sa a6 cac chi nhanh va cling ty thanh vien cua tljp doan Mai Linh I~). • -- 53 .. .PhI!.. .

ngoai tnr chi tieu tY I~ nghi viec. Ong Trung va ong Tam dSu t6t nghiep Dai hoc KiSn true. Chinh ong la nguoi irng dung h~ thong hoach djnh nguon hrc doanh 15 Tinh huong duoc thuc hien d€ phuc vu muc dich giang day. Kim. Ba thanh viec sang I~p trong ban t6ng giam d6c phoi hop r~t t6t va d6i dai voi nhau nhir anh em. Con ong Tam. 2 Khai quat v~ t~p doan TTT Cong ty C6 phan Xay Dung va Thirong mai TTT diroc thanh I~p narn 1992 va I~y ten tAt tu ba sang I~p vien: Trung. Ong la nguoi tien phong trong viec sir dung cong nghe thong tin vao trong h~ thong quan Iy va thiet kS kiSn true. OngTrung la thanh vien Vien KiSn true cua My va co nhieu tac pham thiet kS dat giai quoc gia. Tac gia chan thanh cam on ong Le Ba Thong va nh6m du an nguon nhan lire ella ITT da giup dO' r~t hiru Ich tinh huong duoc hoan thanh. Mac do do la chi tieu iru tien. chuyen gia tir v~n nguon nhan hrc dS khao sat coi CBNV cua TTT co thoa man voi cong viec 0 TTT khong va thiSt kS chuang trinh nr v~n lam giarn tY I~ nghi viec. TGD cong ty TTT nhan dtroc di~n thoai cua chi Hanh. Khi thanh I~p cong ty. M¢t s6 s6 lieu va ten nhan v~t duoc di~u chinh. TTT da c6 gang thuc hien nlurng ba nam qua v~n chua thanh congo Mot tu~n tnroc ngay Ie Giang sinh 2007. ong con co nang hrc cong nghe thong tin va da tao ra loi thS canh tranh cho cong ty ngay tir ngay moi thanh I~p. Tam va Thong. thay d6i. trinh bay r~t tuyet voi. TGD co bang cao hoc quan trj kinh doanh va co ky nang tiep thj. Ong Thong quyet dinh thue TS. ong Le Ba Thong. Truong phong Nhan S\1. ngoai nang lire kien true. Ong Thong. thong bao hai kien true sir giau kinh nghiern da giri dan xin nghi viec. ho dang 0 dO tu6i 25 voi s6 v6n gop ban d~u tong cong 150 USD.T~p doan TTT Chin doan tinh hinh cua ta clnrc C 5 ) 1 Giai thi~u T~p doan TTT da hoan thanh t6t cac muc tieu kS hoach nam 2007. de 55 .

Cac ghii thuo'ng cua Hi~p hQi ki~n true TP HCM (Khach san Ngoc Lan. ). Cam hung nghe thuat. f)~c biet. co uy tin t8t va dUQ"C chon la nha th§u chinh Vi~t Nam d~utien cho cac khach san 5 sao a Vi~t Nam. khach san. Nhieu cong trinh cua TTT da tro thanh niem nr hao trong linh V\ICtrang tri nQi th~t cua Vi~t Nam va TTT da nhan dUQ"C 19 giai tlurong qudc gia vS ki~n true (Nha hat Hoa Binh. Tir nam 2001. Resort Mom Da Chim. TTT luon thea duBi chinh sach chAt IUQ"ng. bao dam luon cung cAp chAt IUQ'ngdjch vu cao va lam thoa man khach hang trong tAt ca cac dir an. phong g each chuyen nghiep. iao hang kip thai.).Trang tri nQi thAt.CRM) van trong cong ty. trang tri nQi thAt va chia se kinh nghiern cua TTT khi thirc hien cac cong trinh nay va dat 56 . .. thuan JQ"igiup khach hang phat huy t8i da hieu qua lam viec"... nha nghi. TIT tro thanh cong ty hang d~u a Vi~t Nam trong linh V\ICtrang tri nQi thAt cho van phong va khach san va rAt co uy tin trong viec di~u hanh nhirng du an "chia khoa trao tay". 0' rihieu noi khac nhau.v. TIT phat tri~n rAt nhanh voi doanh s8 tang tnrong hang nam 30-50%. TTT tien phong trong viec sfr dung cong nghe thong tin trong quan Iy va khao khat tao ra nhtrng san pham th~t §n nrong. TTT chiem hon 50% thi ph~n 0' cac cao 8c loai A va la nha th~u trang tri nQi thAt cho nhieu khach san. Nam 2007.nghiep (Enterprise Resource Planning . sang trong nhung v~n Am ap.. Chinh vi v~y.ERP) va quan trj h~ thong quan h~ khach hang (Customer Relationship Management . Th~u hi~u nhu c~u cua tirng khach hang. da TTT giup quan Iy h~ thong thong tin khach hang va thong tin xuyen suot trong nQi bQ. TIT da trao cho khach hang khong chi la van phong cong so rna la "met tBng th~ hai hoa. hien dai va thoai mai. Tir nam 2003. co 1 chi nhanh tai Ha NQi.. TTT da thuc hien 1500 du an v~ toa nha van phong. Toa nha Opera View. ERP da giup TIT kiern soat quy trinh kinh doanh va cai ti€n cac hoat dQng quan IY. TTT dat duoc 2 trong s8 3 giai thirong GMark cua tuyen chon thiet k~ Chau A trong nam 2005. Khi do. Ngoai ra. TTT co tru so chinh a TP HCM. resort tieu chuan 5 sao nBi tieng trong ca mnrc. TTT chu trong hoat dQng trong ba linh V\ICkinh doanh co quan h~ ph8i hop voi nhau: Thi€t k€ . trung tam thirong mai va khu lien hop nha 0' cho nhieu t~p doan daquoc gia. TTT dircc danh gia cao. than thien". TTT tham gia xuat ban cac cong trinh kien true.Thi cong . "hien dai nhung lang man. Procter & Gamble Viet Nam.v . CU trong 10 t~p doan nBi tieng cua thS gi6"i co d~u tir van Vi~t Nam thi da co dSn 8 la khach hang rAt than thiet cua TTT. tam huyet va tai nang cua TIT da tao ra nhirng kiet tac "An nrong. Chung cir SaiGon Pearl. ph~n mern CRM (customer relationship manager). Giai thuong Sang tao d~c biet (D\I an "One Pillar Market" va du an "Stone and Steel"). . trfr tinh". 1 chi nhanh tai My va nha may chuyen san xuAt cac san pharn nQi thAt dQc dao thea tung dan d{lt hang (phuc vu cho han 300 du an m6i nam) d{lt tai Song Th~n. nhanh chong gia tang s8 IUQ'ngcac cong trinh TTT co th~ hoan tAt. gia canh tranh.

kinh nghiem va congnghe quan Iy tien ti~n van trong h~ thong quan Iy cong ty va dat cac chi tieu cao v~ doanh s6. trong do co 2 ngiroi la thanh vien cua Vien KiSn true My. quy trinh kinh doanh va phat trien nhan su. ong Thong gici thieu cho TS. Nhirng thanh tich cua TTT nhanh chong tao ~n nrong t6t v6'i TS. . Tham dtr cuoc hQP voi TS. S6 hrong dtr an tang hang narn. khong co cira. Trong thoi gian ba ngay do. CU6n sach "Khong gian kien true. Kim cac rnuc tieu chien hroc cua cong ty. thj tnrong. v. TGD. 22 nguoi la thanh vien Hiep hQi KiSn true TP HCM. ISO CBNV duoc b6 tri lam viec trong toa -nha hai tAng. ong Trung. va chi Kha. thoai rnai trong cong viec. Cong ty ap dung chuang trinh quan trj thea muc tieu da: 5 nam d~ chu trong dat duoc kSt qua a nhirng linh Vl!Choat dQng khac nhau nlur tai chinh. Kim. thi cong lanh nghe. Dung a bAt ky vi tri nao ciing co th~ quan sat diroc rnoi ngiroi trong cac bQ phan dang lam gi. ban TGD CLIngcac tnrong bQ phan danh ra 3 ngay hQi thao nharn thi~t I~p muc tieu cho cac bQ phan. ngoai ra TIT con co 800 cong nhan san xuat. moi nguoi tich Cl!Ctrao d6i. TTT co dQi ngii kien true sir co trinh dQ ca~. Tai tru so chinh. Kim. Kim la pho giao sir cua Truong Dai hoc Kinh te TP Ho Chi Minh. cac ban mo ta cong viec. Do t6c dQ phat trien qua nhanh. han 90% co trinh dQ d~i hoc tra len. toa van phong hien tai hoi chat. Hang nam. . 3 CUQc hop v6'i TOng Giam dOc TS. Truong phong Hanh chinh nhan sir. Nh~n manh tAm quan trong cua viec can b~ng giira hoat dQng san xu~t va ySu t6 con ngiroi trong hoat dQng cua cong ty. v~ phia TTT co 4 nguoi: ong Le Ba Thong. each tlurc thea doi quan Iy cac dir an cua TTT tren may vi tinh.v . chi Hanh. TTT co cau true t6 chirc thea dang rna tr~n voi mQt chieu la cac bQ phan chirc nang va mot chieu la cac du an cua cong ty. van phong cua TTT duoc thiet kS theo dang rna. giira cac bQ phan chi co 1 vach ngan lung. Trong s6 200 nhan vien van phong. D~ khuyen khich moi ngiroi tang cirong tiSp xuc. phan bien v~ cac rnuc tieu kS hoach cua cong ty va nhirng 57 . thuc va ao" gioi thieu v~ nhung tuyet tac kien truc cua TTT cho d6ng nghiep dtl duoc giai thirong quoc gia nam 2007. chi Nghi. Pho TGD noi: "ThiSt kS cong trinh muoi ty con d8 han nhieu so voi viec quan Iy hieu qua mQt nghin CBNV". cac muc tieu kS hoach va kSt qua hoan thanh trong narn 2007. tro Iy TGD.. Mo d~u cuoc hQP. ngoai tnr mot s6 phong hQP va phong cua TGD. loi nhuan.. TTT dtl len kS hoach xay dung van pltong moi trong narn sau. TTT dtl ap dung nhirng kiSn tlurc. TTI nhan thirc r6 tAm quan trong then ch6t cua quan trj con nguoi. . Uy tin va m6i quan h~ t6t dep cua TS~ Kim voi TGD cua TTT la n~n tang cho viec thiet I~p str tin tuong gifra hai ben. rieng trong narn 2007 TTT da: thirc hien 315 dtr an.diroc thanh tich t6t. khach hang. tro Iy Phat trien nguen nhanhrc.

CRM. Khi diroc hoi vS khach hang cua TTT. hoan toan khong phai vi loi nhudn ma thudn tuy vi TTT khong muon noi "khong" vai cac khach hang Ion.mong doi trong nrong lai. Nhidu luc. ruot cua minh nen phai rang sue lam". chung toi khong phai 10 lling nhidu vd chuyen doanh s6. dft hoan t~t he thong ban mo ta cong viec. Ong Thong noi: "D6i tuong cua TTT la nhiing cong trinh kho. tieu chuan nhan vien. TTT tra luang cao. MQi ngiroi eho biet: Iy do nghi viee cua cac kien true sir TIT 58 . MQt . Do d~c thu cua nganh ki~n true. voi mire luang cao nhung lai khong linh heat thich irng voi moi tnrong lam viec hoac khong dap irng yeu cAu t6c dQ cua TTT. khuyen khich ap dung cac phirong phap moi va ccng nghe ky thuat moi nham thuc dfty cong ty phat trien. chung toi khong dat duoc cac muc lieu nay. ngiroc voi nhirng c6 gang cong ty nham phat trien va nang cao nang hrc.. Cong ty dft ap dung ERP. ong Thong cho biet: "TTT chi scm xudt nhiing san phdm duac thiet kd mot CaCha9C ado va rieng biet cho tung cong trinh vai nhiing yeu cdu vd Icy thudt va thdm my rdt cao. DiSu nay lam ong TGD quan tam han d~n long trung thanh cua CBNV. Tuy nhien. Cong ty thiet l~p nhieu quy trinh chuan. Thach thuc cua thi truang va ap 11!ccong viec la dong luc manh me thuc ddy TTT phdt tridn va tidn bo ". Viec thu hut nhan tai cftn thiet nr ben ngoai cling kho khan do thj tnrong thieu nhfrng chuyen gia va can bQ quan Iy co trinh dQ cao trong nganh mac du cong ty s~n sang tra luang cao.v . TTT nhdn them dan hang. Autodesk. Phftn Ian CBNV khdi van phong cua TTT dSu thong thao 'ti~ng Anh va sir dung may vi tinh thuan thuc.iy TTT mu6n tang quy mo thi phai di doi voi viec dao tao CBNV Didu nay t6n rat nhieu thai gian ". ton kem. vfin con co mot s6 CBQL khong co kha nang quan Iy cac du an Ian va phirc tap thea nhirng yeu cAu chat che cua cong ty. tim kiem khdch hang.s6 kien true sir. ong Thong cho biet: "TTT co thuong hieu manh. Viec phan cong cong viec. kiem tra ti~n dQ du an duoc thuc hien d8 dang.y. yeu cdu thdm my cao nen duang nhu viec duong aau voi nhiing du an co tinh thdch thuc dd tra thanh thoi quen nghd nghiep cua dan TTT. v. VI vt. Khi duoc hoi vi sao khong rna rong quy mo nha may.cac muc tieu dS ra cho toan cong ty va cac bQ ph~n r~t ro rang va CBQL r~t th~u hieu. nhung dii ba niim lien tiJp. co tac dung tang vi ch~t IUQ"ng san pham va giam chi phi m~c du TTT vfin con phai ti~p tuc hoan thien cac quy trinh nay. can bQ quan ly du an duoc TTT tuyen nr cac cong ty mroc ngoai. s6 don hang vuat qua cting sudt cua TTT.. Vi vf!. viec dao tao mot nguoi co nang lice can thiJt dd lam viec t6t can khoang 3 ndm va rat. Ong noi: "TTT co thuang hieu t61. Ban TGD TTT r~t chu trong tinh sang tao. cling t6t nghiep cao hoc quan tr] kinh doanh. Ban than ong Thong va nhieu CBQL c~p duoi khac nhir chi Nghi. ty I¢ nghi viec cua TTT phai phdn dau thdp han tren thi truong it nhdt 2%. Co nhieu ldn. thuan thuc thong qua cac phAn mern quan ly du an va dUQ"C tinh hoa. TTT khuyen khich nhan vien ap dung cac phuong phap va cong nghe moi va tich C\ICtham gia cac hQi thao va cac khoa dao tao.

rnoi nguoi thong nhftt la TS. Chi Hanh cho TS. ' 4 Ti~c tit nian 2007 TTT t6 chirc buoi l~ t6ng k~t cuoi narn khong theo each truyen thong ki~u HQi nghj. H? thong luang can tinh canh tranh. Doi khi TTT t6n them ti~n rnalai con nhan nhieu thAc mac cua CBNV. Chi Hanh cho biet TTT g~p kho khan trong viec thiet I~p cac quy ch~ tra luang lao dQng do khong bi~t thong tin cua cac doanh nghiep khac. tham gia vao phan khuc thj tnrong rna TIT tir choi. Kim se khao sat tinh hinh cong ty tnroc khi thiet k~ cac chuong trinh nr vftn khac. Bao cao t6ng k~t nam la nhirng dean bang video clip dtroc chuan bj cong phu v~ thanh tich. cac sir kien n6i b~t va sinh hoat trongcong ty va cac chi tieu then ch6t c~n dat ducc diroc trong nam 2008. khuyen khich moi nguai tich cue lam viec. Chi c~n noi la ctru kien true sir cua TTT va se tuan thu cac chuan mire cua TTT la ho rftt d~ ky duoc hop d6ng maio 'Khi hoi v~ thu nhap trong cong ty. VO: Khi gia sinh hoat tang cao.k~t hop tiec tftt nien cua cong ty. Ong Thong yeu c~u: "H? thong luang co kha nang giai quyet cae win dJ tren hieu qua. co nhtrng thac mAc trong CBNV cho rAng nhirng CBNV co thu thap thftp thi c~n diroc phu cftp nhieu han do he bi anh huang cua bao gia nhieu han. "bQ phan xuftt sAc nhat". TTT cling quan tam d~n tra luang cong bang cho cac vung khac nhau nhir gitra CBNV lam viec tai tru So' chinh a TP HCM voi cac chi nhanh khac. trong do Ban TGD doc bao cao tinh hinh hoat dQng narn cli va k~ hoach kinh doanh cho nam maio Hang narn vao chieu 31112. "dir an 59 . Cuoi cuoc hQP. "ki~n true sir gioi nhat". 2008 la nam con chuot nen khung canh bu6i l~ diroc trang tri nhir mot dQng chuot khong 16 tren khu dftt cua cong ty . Tftt ca cac thanh vien TTT d~u mac d6ng phuc picnic va dQi non hinh chu chuot TY. gdn bo vai cong ty. Cac giai thirong cua cong ty duoc trao cho "ca nhan xuftt sAc nhat". Tuy nhien. Kim tham du tiec Tftt nien cua cong ty vao dip cuoi nam 2007. S6 li~u cho thfty thu nhap cua ph~n Ian cac chirc danh cua TTT thuoc nhom 25% cong ty Viet Nam co mire luang cao nhftt tren th] tnrong. ong Thong cho biet da trao d6i voi TGD cua cac cong ty cung nganh v~ mire luang tra cho cac ki~n true suo Ong cho r~ng TTT thuocnhom cac cong ty Vi~t Nam tra luang cao nhftt tren thj tnrong. ong Thong co rnoi TS. Kim coi bang k~t to an luang. co tac dung dong vien. tftt cacac thanh vien cua TTT va gia dinh cua ho d~u tham gia l~ t6ng k~t . D~ hieu them v~ van hoa TTT. Mire luang t6i thieu trong cong ty cling cao han mire trung binh cua cac oong ty khac tren dia ban TP HCM.thirong la do nhan diroc lei rnoi voi cong viec hftp d~n ~ir cac cong ty nuoc ngoai hoac ra thanh l~p cong ty rieng.du dinh se xay thanh cao 6c van phong TTT trong nam sau. Giiia tra cong lao d(jng va ph at trien nghJ nghi?p co moi lien h? chat che". thuong cua cong ty trong nam 2007. TTT da nhanh chong b6 sung phu cftp tnrot gia voi ty l~ nhu nhau cho moi CBNV.

cot nhau la ban be.. • 60 . Chi Nghi vui ve giai thlch: "'Van hoa TIT la vgy day. Trong tiec tftt nien con co cac qu§y hang hru niern duoc cong ty t6 chirc d~ tao nguon t11U cho cac hoat dQng tir thien. Anh lung tung cam an ban lanh dao va cam an moi CBNV da giup dO'anh trong hie anh g~p tai nan. san sang nhdn cong viec co ap luc cao. CBNV din thiim hoi. giup da. Ngoai tiec tat nien va cuoc di chai tdp the' toan cong ty nhdn dip thanh 19p cong ty. bi hong mot mat. S" thoa man cua CBNV voi cac thanh phan khac nhau cua cong viec. dang tin.v .v. MQi nguoi v6 tay c6 vu. Chi Nghi cho biet: "Nhidu CBNV c6 long hao tam cua TTT thuang trich mot phdn luang cua minh di chuyen cho nha chua nuoi cac em nho m6 coi va hang ruim cong ty cling trich mot phdn qui dd t6 chuc cac hoat d9ng tir thien VaGdip Sinh nhdt cong ty ".. mQt s6 thanh vien co con nho thirong ra vS. am nhac. nhan dinh cua CBQL vS nhirng khia canh khac nhau trong hoat dQng quan Iy (rnuc tieu chinh sach cong ty. sang tao ". wIn thuong xuyen dd nghi duoc tham gia cac sinh hoat ngoai gio lam viec cua TIT". CUQctrinh di~n th~ hien dircc hiu hSt tftt ca cac khia canh hoatdong cua TTT. co uy tin. Tlurc an ti~c buffet va mroc uong duoc xSp thea 2 day ban d~ phuc vu rnoi nguoi dSn qua mra demo TS.t6t nhat". co dinh huang h9C tdp. v . 5 CUQc khao sat tal cong ty TS. nhfrng ngiroi con lai tiep tuc cac tro choi. Chi Nghi b6 sung: . cong trinh sang tao nhat". v. thong tin giao tiep. Phong ban co the' chon cac hinh thuc sinh hoat khdc nhau nhu di picnic. Anh Lam diroc trung mQt chiec Tivi. Van hoa TIT chu trong 5 d(ic diem: tinh thdn a6ng d9i.. sau gia lam viec. choi hit gao M9i nguoi rat hoa d6ng trong cac sinh hoat tdp thi khong phdn biet vi tri trong cong ty.. Sinh hoat rat thu vi nen nhieu nhdn vien cii cua TTT khi chuyen sang cdc tong ty khac. giao thong khi tren duang vJ que. Kim to ra ngac nhien khi thfty cac thanh vien trong Ban TGD ciing coi trfrn tham gia tro choi t~p thS cung canh thanh nien tre. Sau phan t6ng kSt. d6ng vien rat than tinh bang nhieu each khdc nhau. Kim giri cho TGD cac nQi dung khao sat du kien thuc hien trong cong ty va duoc TGD hoan toan chap thuan: • Quan diem. Lam hit minh. di an t6i va hat karaoke. nhirng CBNV may m~n trung phan thuong x6 s6 cua cong ty dang nhan giai. nhay mua. hang ndm cong ty chi tidn cho mJi phong/ bo phdn d~ moi nguoi sinh hoat tdp thd rieng cho b6 phdn. anh Lam bi tai nan. ) . Gia dinh anh Lam rat cam dong vJ su quan tam nay". Tren khan dai.. Chi Nghi giai thich: "Trang nam qua. Ban than anh Thong ail s6t sting 10 ldng tim kiem bdc sy gioi co thi tin tuong gin gam chua tri mat cho anh Lam. ca hat.

Nhirng k~t qua quan trong nh~t trong CllQCkhao sat duoc tom t~t nhir sau: a 61 .• Mire dQ cam k~t d6i voi TTT cua CBNV Theo d~ ngh] cua TS Kim. Kim huang d~n CBNV each di~n vao ban khao sat voi viec su dung thang do Likert (tir 1 la hoan toan khong d6ng y d~n 5 la hoan toan dong y). nQi dung khao sat coi phu luc 1.. CUQc khao sat chinh thirc diroc thirc hien rieng biet d6i voi nhorn 2 va nhom 3 tai dai sanh cua TTT vao ngay 18 thang 1. TS. TS. Luc b~t d§ll m6i CllQCkhao sat. Sau nguoi tham gia phong v~n dircc phat 1 ban du thao nQi dung khao sat va duoc d~ nghj danh d~u vao 0 th~ hien t§m quan trong cua tung nQi dung khao sat (voi I: khong quan trong . Kim Iy giai rang di~u nay se giup chi thiet k~ bang cau hoi g6m nhirng nQi dung phu hop nh~t cho cuoc khao sat. TS.Ia quan Iy b~t d§u luc 10. chi Kha da chon 3 CBQL va 3 nhanvien van phong tir cac bQ phan khac nhau trong cong ty va b6 tri thoi gian d~ m6i nguoi trao d6i rieng voi TS Kim trong khoarig 30 phut. Nhom 3: cac CBNV con lai (diroc goi la nhorn nhan vien khong quan Iy. CUQc khao sat cac dja ban khac cua cong ty diroc thtrc hien tirong nr nhu tai tru sa chinh trong cac tuan tiep theo. .30 sang vci ban Call hoi giong nhtr cua CBQL nhung khong co phan 1. CUQc khao sat voi nhorn nhan vien khong phai . Kim d~ nghj nhirng ngiroi tham gia phong v~n giai thich vi sao ho chon cac nQi dung duoc coi la quan trong hay khong quan trong va co nQi dung nao c§n b6 sung them khong. Nhorn 2: cac CBQL (gem phu trach cac dan vi kinh doanh va cac CBQL cap trung la tnrong pho phong ban.thieu Dr. mac du nhorn nay co ca cac dQi truong. Ban thao cau hoi khao sat duoc chuyen cho TGD va giarn d6c nhan sv' d~ co di~u chinh cuoi cung. TS Kim di~u chinh ban cau hoi khao sat d~ phu hop voi ba d6i tuong khao sat: • • • Nhorn 1: cac thanh vien trong ban TGD. coi phu luc 2 v~ noi dung ban Call hoi khao sat . Nhom 1 (gem cac thanh vien trong ban TGD) duoc khao sat thong qua emails. Kim voi t~t ca CBNV. Kim nhan manh tinh ch~t bao mat Call tra loi d~ CBNV yen tam. TGD trinh bay muc dich cua cuoc khao sat va gici . Tnr vai nguoi ban cong tac xa. t~t ca con lai CBNV d~u co mat d§y duo CUQc khao sat voi nhorn CBQL b~t d§u hie 9. . 2008. t6 tnrong cua cac nhorn nho).00 sang. TS. 5: r~t quan trong). bQ phan). Dua tren noi dung trao d6i voi ong TGD va CBNV..

75.7. SE=0. D6i voi nhom CBQL co diem trung binh 4. - Cac sa /ifU so still": • TAt ca cac Ban TGD CBQL.8. SE of 1. thoa man voi thuong hieu TTT coa nhAt va bang 4. cau Vtl mong tI{fi cua CBNV khi lam vifc t{li TTT" s6 Ii~u v~ "nhu • Trong s6 5 nhu c~u quan trong nhat rna CBNV mong doi khi lam viec cho TTT luang tlurong duoc danh gia la quan trong nhat d6i voi ca nhorn CBQL va nhom CBNV khong phai CBQL.25. trong do.02. CBNV trung thanh voi TTT co diem trung binh 3. SE=0. Cac thanh ph~n con lai cua thea man voi cong viec co diem trung binh lou han 4. Danh gia v~ "quan tam khach hang" co diem trung binh cao nhAt (mean= 4. d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL co di~m trung binh 3.5. man trong ciing vifc" s6 Ii~u v~ "mtrc tip thoa • • Mire d<) thea man chung trong cong viec cua nhorn CBQL va nhan vien la 3.9 cho nhom CBQL. SE=l. CBNV chiu ap luc cong vi~c rAt cao voi di~m trung binh la 4.75. (SE)=0. va diem trung 3. nhu c~u "cong viec 6n dinh" diroc danh gia it quan trong nhc1t d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL va "co hQi thang tien" diroc coi la it quan trong nhAt cho nhom CBQL.25. sai lech chuan (SE)=1. CBNV cam nhan ho yeu m~n TTT vci di~m trung binh 4.8. Mire d<) thea man voi ti~n luang la thAp nhat voi diem trung binh 3.4.8. SE=0.25. diem danh gia v~ h~ thong quan ly va dieu hanh cua cao han rAt nhieu so voi diem danh gia cua nhorn da du doan dung mire dQ thea man cua CBNV trong ngoai tnr tieu chi "ap I. • 62 .9). (SE)=0. SE=1. SE=0.9.7.65.2.3.s6 Ii~u v~ vi~e quan Iy va di~u hanh ella TTT • • • Danh gia v~ "quan Iy hoat dong danhgia" co di~m trung binh thAp nhAt (mean = 3.5.l. trong khi do.4~ SE=0. SE=0.1 cho nhorn nhan vien khong phai la quan • IY.2). Ban TGD cong viec.!C cong viec cao". s6 Ii~u v~ "y ttuec glln kit tlai vo'i fa chtrc" • • • CBNV noi cac dong nghiep n6 lire h~t minh vi cong ty co di~m trung binh 4.

than tinh. HQ vira gioi v~ chuyen mon nghiep vu vira co phong each lanh dao r~t dan chu. nang dong. -. CBNV co hoc v~n cao han thi co rmrc dQ thoa man va trung thanh th~p han. MQi nguoi sAn long giup dO'nhau. sang tao. thach thirc. sAn sang chia se va dong gop cho cong d6ng. Chinh sach dao tao. soi n6i. Khong co str khac bi~t Ion giira cac thanh vien ban TGD theo t~t ca cac tieu chi khao sat. quan tam d~n nhan vien. dQ thoa man cua CBNV theo gioi tinh. CBNV co tu6i dai cao va tham nien cao han thi co mire dQ thoa man va trung thanh cao han. Tir cac cau tra loi rna trong ban khao sat. TS.• • • • • Ban TGD du doan nhom CBQL co nhu cftu "thang tien" cao nh~t con nhorn nhan vien khong phai la quan Iy co nhu cftu cao nhat v~ "dao tao va phat trien" khi lam viec cho TTT. Khong co su khac bier v~ mlrc. coi rna. Chinh sach dao tao. nang lire ca nhan rna khong quan tam d~n bang cap. thirong cua TTT chu trong ket qua. Uy tin ca nhan cuarnot Cau tra lai cua nhorn nhan vien khong phai la quan Iy: ly do chinh n~u nhan vien cua TTT co thS rai cong ty nhu sau: Co hQi phat triSn ngh~ nghiep ca nhan a ben ngoai h~p dftn han • • • • Ap hrc cong vi~c cao Luang thuong khong cong b~ng Danh gia k~t qua hoan thanh cong viec khong cong bang MQt s6 tnrong bQ phan chua co nang hrc phil hop DiSu gi khien CBNV se lam viec voi nhiet huyet cao cho TTT? 63 . huan luyen va phat trien t6t SIl quan tam chu dao cua Ban TGD d6i voi CBNV va gia dinh cua ho. tham nien. Quan h~ d6ng nghiep vui ve. chan thanh. hoa d6ng. huan luyen va phat trien nhan vien. Kim t6ng hop diroc k~t (y qua nhu sau: Khi dircc hoi di~u gi lam anhl chi hai long nhat khi lam vi~c T~i sao? Cau tra loi cua nhorn CBQL: • TTT? • • • • • • • • Cac • s6 thanh vien trong Ban TGD. d~c biet khi CBNV gap kho khan. Chinh sach ti~n luang. Van hoa TTT tre trung. Thuong hieu TTT va duoc lam viec trong rnoi tnrong r~t nang dQng.

truong thanh nr trong e6ng viec. Kim ghi lai nhtrng y ki~n b6 sung them. Kim hoi v~ chinh sach dao tao va phat trien cua TTL chi duoc CBNV giai thich la ngay ca nhirng sinh vien kien true t6t nghiep xuat s~c cling can hoc hoi them khoang 3 nam moi co th~ hoan thanh t6t nhiem V\I o' TTT.• • • Luang thirong. TTT cung cap tai lieu. dieu kien hoc t~p t6t nhat eho CBNV thong qua h~ thong mang cua cong ty. Chinh vi v~y CBNV TTT co trinh dQ nang II. chinh xac Ph6i hop t6t giira cac bQ phan Phan cong trach nhiern ro rang Cac eUQe trao dBi ti~p thco Sau khi co k~t qua khao sat. 64 .!'ccao. Anh dy nt h(JC va l1UjC du khong hJ co bang cap chinh 1171I'C nao. giup moi nguoi hoc tap. mQt nhan vien noi: "M9t trong s(i thanh vien Ban TGD co xudt than chi la tnot hoa vien binh thuong. Khi trao d6i v6 nhirng uu diem ella h~ thong thang ticn tai 1TT. Kim hoi: "Didu gi lam anhl chi ua thich nhdt trong van hoa TTT'. 'Trung thuc. Khi duoc hoi vS uy tin ca nhan cua cac thanh vi en trong Ban TGD~ cau tra loi la: • "Thanh vien trong Ban TGD "thi hien lanhiing ttim guang mdu muc cho CBNV Khi lam viec voi ho.1. Bay gh} anh (~r I111W duoc nha dep va xe hoi sang trong niia". khach quan. thong qua trao d6i di~n thoai hoac g~p mot s6 CBNV. T1'1' khong cho san long gitip de} Ian nhau "." Ban TGD thuc S1/ la nhirng con ngutri: T4n tam. ve MQt s6 CBNV k~ lai cac cau chuyen thanh vien Ban TGD quan tam d€n CBNV va gia dinh ho khi ho g~p tai nan. Chung toi coi ho nhu nhiing nguoi anh cit han la ong chu doanh nghiep". Khi TS. Moi tnrong lam viec thoai mai • • • • Dtroc hoc hoi them vS chuyen mon nghiep VI.! Danh gia dung. "Ban 'TGD rat t61 va than thien. chi can noi dli la ngiroi ella TTT thi cong ty nao cling muon nhan. H9 khong bao gia to trich thuong. nhdn vien TTT hoc hoi them duoc rdt nhiJu. cac che dQ dlii ngo khac h911 ly. Chung toi a6i Xl. "Chung toi thuc hiin kinh doanh sach phep lira d6i khdch hang ". ngiroi rat va Irung thuc. vai nhau 1110' ". TS. va Thong thai nhu len cua ho". co Ihd thiJt ki 11hZI' nhiing ki2n true Sit gioi 1111(. cong bang Ap lire cong viec khong qua cao. Khi TS. cong bang. cac cau tra loi: than thien -o ddy chung va coi -o ad)' 1119i 16i eo! la Gia dinh ITT".

Khi TS. neu khong hoan thanh cong viec thi khong co phdn thu nhdp nay. thi nhan diroc cau tra loi: "Luang cao nhung dp luc cong viec a ITT ciing cao. M9t s6 truong b9 phdn S(I cap duoi thac mac chdt van. . thi nao hi xudt sac. • Nhirng ngiroi thuoc b<) phan gian tiep cho rang ket qua kinh doanh phai co sir dong gop ella t~t ca CBNV.xip loai hang thang. TIT khong dtra ra muctieu phdn ddll cho lung ngirai. vat va han CBNV a van phong chinh nhirng khong thay diroc tra luang cao han. khong ni5"tru didm khi cap duoi khong hoan thanh nhiem V~i hoiic vi pham ky ludt. thd nao la kha khong rii rang. Nam 2007. MQt vai tnrong bQ phan co nang lire chua cao va chua d6i xu cong bang voi CBNV. h9P ly. lieu chi danh gia chua thuyet phuc. 65 • • . MQt s6 CBNV cua xuong san xuat cho biet dieu kien lam vice cua ho kho khan. NhiJu khi chung toi khong bie! dua vao dau dd phdn • • utiu ". Dan dijt hang qua nhiJu ma Ban TGD khong lua chon khach hang t6t. Neu kh6ng hoan thanh rnuc tieu doanh s6 thi kh6ng diroc tlurong. nhu vay la khong cong bang. moi nguoi lam viec cling thang. M9t s6 truong b(5phdn thuong cap duai. nhung chi co nhtrng nguoi tham gia du an moi diroc thuong. "Luang thuong dutrc danh gia thea kit qua . Viec ddnh gia kdt qua hoan thanh nhiem V{i thieu tinh cong bang. nhung kh6ng bi giarn hrong. cap duoi khong bidt gi. mot s6 nguai lai khong. Them vao do. nJn luang con thdp. nen c6 y ddnh gia cao. thuong chua ro rang.i boo". Kh6i IU(1ng cong viec tang nhieu . TTT ap dung chJ df) thuong khi hoan thanh cong viec.Cac y Khi diroc hoi v~ di~u gi cua TTT lam anh chi kh6ng hai long nhat? kien tra Uri gorn co: • "Chinh sdch luang. mot s6 truong b9 phdn c6 nang luc danh gia cap duai. dp luc cong viec cao rna thu nhdp cling khong tang them /. Co truong br}phdn dl diii. dd bo bat nhiing dan hang it loi nhudn. Kim d~ c~p thu nh~p a TTT thuoc nhom 25% cac c6ng ty tra hrong cao nh~t tren thj tnrong. khach quan trong toan cong ty. "Cong ty thid_{ldp chuang trinh MBG nhung chi di ddn cap truong b(5phdn thoi. Tuy nhien. khong c6 tieu chi (leinhdnvien thang tien. • Nhan vien kinh doanh duoc huang lirong thoi gian va duoc thirong thea doanh s6. gia sinh hoat tang qua cao ma tiJn luang khong tang tuong ung lam cho dill s6ng cua CBNV kho khan". c6 nguai kho tinh.

Tuy nhien. tu hao diroc nghe khach hang khen ngoi va cac giai thuong cua TTT. Kim coi lai cac s6 lieu. Kim hoi v~ Iy do chinh cua hai ki~n true su nghi viec. TS. hai nguai ki~n true su gioi nhdt cua TTT co hai danh gia hoan toan trdi nguac nhau v~ mot ban thiet kl. Khi hoi v~ cac hinh thirc tra luang trong cong ty. rat hai long. Dii co luc.i~c dua ra cdc lieu chi ddnh gia nang luc. Ty I~ nghi viec chung cua TTT trong nam 2007 la 11%. thong tin thu dircc. ho rnoi biet v~ thirong hieu. tao thdm my a(jc dao nhung khdch hang duang nhu khong ddnh gia h~t nhiing n61l!c cua chung toi ". cong ty dang tra luang thea thai gian. ho nghi viec d~ thanh I~p cong ty rieng. 66 . chung toi tu kiim aiim noi b(j thdy chua hai long v~ chat IU(1ng. Trong met tu~n nira. co nhiing cong trinh. ho h~u nhir khong biet gi v~ TTT. K~t qua la thuong hieu ITT khong dircc nhieu cac irng vi~n co nang hrc cao bi~t d~n. ' Trong cuoc trao d6i voi Truong phong Nhan su. Nguac lai. chi Hanh cho biet." TS. do suc hut ngh~ nghiep.nhung khdch hang lai khen. danh gia cao. (trong khi tY I~ nghi viec tren thi tnrong la 120/0). Kim c~n hoan tAt bao .cao va k~ hoach hanh dQng nham giam tY I~ nghi viec va trinh bay cho t6ng giarn d6c. tnroc khi vao lam (y TIT. Ca hai khong co gi phan min voi cong ty. uy tin cua TTT tren thj tnrong va rAt tu hao v~ nhirng cong trinh. TS. 6 Kit lu.mot cho rang dat loai gioi.• Cac CBNV d~u cho bi~t hi khi vao lam voi TTT. chi Hanh chia se: "TTT co a(ji ngil kien true su tai hoa. chung toi tan them rat nhieu cting sue ai co chat IU(1ngtuyet hew. Chi Hanh 'cho bi~t da phong vAn ca hai nguoi. san pharn cua ITT. . san phAm cua TTT khong duoc bi~t rQng rai trong thi tnrong lao dong. mot cho rang chua dat yeu cdu? Co nhiing cong trinh. Cac san pham cua TITn6i tieng trong phan khuc thi tnrong hep nhirng TIT khong quang cao tren cac phirong ti~n dai chung do do. Khi hoi chi tiSt v~ cac tieu chi danh gia nhan vien. tuy nhien v.kit qua lam viec cua m6i nguai khong phai dan gian.

4. Tinh thAn n6 lire c6 g~ng cua CBNV vi TTT 67 . Kha nang I~p k~ hoach va diSu hanh. thang ti~n 2. phat triSn. M uc tieu. Mire dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an. S11 mang ro rang. 9. 1. Ap dung cho ca nhom CBQL va nhorn nhan vien khong phai la quan IY. ap dung rieng cho nhorn CBQL) 1. 6. Hieu qua thong tin. 8. Mire dQ trung thanh cua CBNV vai TIT 2. quan trj a TTT. 1. sang tao M11C dQ hai long chung khi lam vi~c TIT a Ph An 3 : Mirc dQ cam k~t ciia CBNV. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhom nhan vien khong phai la quanly. an toan D6i rnoi Danh gia nhan vien k~t qua lam vi~c cua nhan vien DiSu kien v~t ch~t dS lam viec Van hoa cong ty Uy tin.!e I. Nhiing noi dung khao sal PhAn 1: Nh~n xet v~ h~ thang quan Iy vil. Ch~t hrong cong viec thirc hien. thu tuc hanh chinh. Hieu qua cua dao tao. Ap hrc cua cong viec d6i vai CBNV. Cong viec Lanh dao D6ng nghiep _ Luang thtrong Cong viec 6n dinh. 7. Cac co hQi dao tao. 13.di~u hanh cua doanh nghi~p (gorn 30 cau hoi vS 12 khia canh hoat dQng diSu hanh.quyen han trong cong viec. 2. 3. 10. 12.PII.! '. 4. 6. CO" ch~ t6 clnrc. giao ti~p trong cong viec. 5. CBQL hiSu ro chien hroc cua TTT. 5. 9. Mire dQ phil hop trach nhiern . 10. Mire dQ quan tam cham soc khach hang. 8. 11. g6m 9 cau hoi vS 3 khia canh carnket cua CBNV d6i voi TTT. 7. PhAn 2: Mirc dQ thea man/hili long vOi cac thanh phin ciia cong vi~c cua CBNV: g6m 45 cau hoi vS mire dQ thea man cua CBNV noi chung va thoa man d6i voi 12 khia canh trong cong viec. Hieu qua cua cong tac quan Iy danh gia k~t qua hoan thanh nhiem vu. thirong hieu cua cong ty Mire dQ kich khich lam viec chu dQng. 3. Tinh cam yeu men cua CBNV d6i voi TIT 3. 12. 11.

f)i~u gi khien ban se lam viec voi nhiet huyet cao nh§t eho TTT? (Phftn nay d~ CBNV giri tnrc ti~p choTS. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhorn nhan vien kh6ng phai la quan ly. 68 . Cong viec an toan. 2. d~n 5 (it quan trong nhat). f)i~u gi lam anhl chi hai long nh§t khi lam viec a TTT? Tai sao? 2. Ph~n 5: Cau hoi mo' Phan nay diroc ghi tren 1 to' gi§y khac. voi cac nQi dung goi y: 1. 5. 1. g6m 5 cau hoi v~ tlur nr tAm quan trong cua 5 nhu cAu quan trong nhst d6i voi CBNV khi him viec a TTT. Co hQi dao tao. 4.. M6i tnrong lam viec than thien. phat tri~n chuyen mono 3. Co hQi thang ti~n. 6n djnh.Ph~n 4: Nhu e~ul mong dqi cua CBNV khi him vi~e eho TTT.. (*): f)i~m trung binh diroc tinh toan bang each cong diem trung binh cua cac bien quan sat trong m6i tieu chi... Thu nhap cao. N~u ban rei khoi cong ty TIT thi ly do chinh la gi? 3. Kim). X~p theo thir ttr nr 1 (quan trong nhat) .

Muc tieu.quyen han trong cong viec 4.. 8. 8. Hieu qua cua quan cong viec Iy ketqua thtrc hien 9.. hrc cua cong viec d6i voi CBNV 5. 2. Thong tin trong cong viec Hieu qua cua dao tao. Mu e d¢ phil hop trach nhiem . sir mang ra rang 2.P"IJ /IJC 2: N(Ji dung ban call hoi cho Ban Tong giam a6~ PhAn 1: H~ thong quan Iy va di~u hanh cua cong ty (baa g6m 12 cdu hoi vJ 12 linh v~c quan Iy va di~u hanh) . Danh gia nhan vien k~t qua' lam viec ella nhan vien 69 . thang ti~n Cong viec Lanh dao . Mue dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an 6. Cac co hoi dao tao. -5.). phat trien cua Quy v] Dl}' doan C8QL Sf danh gia nhu th~ nao? -_ Ap 7. . Dong nghiep Luang thuong Cong viec 6n dinh. thu tuc hanh ehinh 12. A. 7. Danh gia Tleu chi I. Mire d¢ quan tam cham soc khach hang. Chat lirong cong viec 10. 6. an to an D6i rnoi -. CBQL hieu ro chien luge cong ty 3. PhAn 2: Mire de) thoa rnan/hai long cua CBNV (bao g6m 13 diu hoi v~ rmrc de) thoa man chung va rmrc de) thoa man voi 12 thanh phan cua cong viec): Cdc thanh pllt1ll cua ciing vifc Dl}' doan CBQL Sf danh gia nhtr th~ nao? Dv doan nhom nhan vien Sf danh gia nhu th~ nao? 1. Co che t6 chirc. . Kha nang I~p k~ hoach va di~u hanh 11.

Mire dQ kich khich lam viec chu dQng.. sang tao 13.. Co hQi thang ti~h 70 . 6n dinh 5 . 3. j_ la mong O9'i thdp nhdt). thuong hieu cua cong ty 12. x~ ther. Di€u kien v~t chat d~ lam 10.~ VI~C 9. . Tinh dim yeu men cua CBNV d6i voi TTT Tinh th~n n6 hrc c6 gang cua CBNV vi TTT Phin 4: CBNV mong dQ'i di~u gi nh~t tir TTT: (bao g6m 5 cau hoi v~ 5 nhu cAu quan trong nh~t cua CBN~ khi him viec (y TIT. Van h6a cong ty 11. Mrrc dQ hai long chung khi lam viec 6 TTT Phin 3: Mire 06 giin kitcua CBNV 06i WJi TTT (bao g6m 3 cdu hoi v~ 3 linh v~c giin kit 06i viii t6 chuc cua TTT) DlJ . TTT Mire d9 trung thanh cua CBNV voi TTT . phat trien lam viec than tnrong thien 4. DlJ doan CBQL se xep loai 5 phu c~u nay nhu the nao? DlJ doan nh6m nhan vien se x~p loai 5 nhu c~u nay nhir th~ nao? CBNV TTT? mong dqi di€u gi nh~t til 1.. Thu nh~p cao 2. do an CBQL se nhan dinh nhir th~ nao? DlJ do an nhom nhan vien khong phai la quan Iy se nhan dinh nhir th~ nao? Mu'c dQ gAn kit cua CBNV d8i vel. Co hQi dao chuyen mon Moi tao. thir tl! uu lien viii I la mong O9'iquan trong nhdt. Uy tin. . Cong viec an toan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful