P. 1
Bai Tap Tinh Huong Mai Linh & TTT-1

Bai Tap Tinh Huong Mai Linh & TTT-1

|Views: 363|Likes:
Được xuất bản bởiPhan Thanh Trang

More info:

Published by: Phan Thanh Trang on May 23, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

Cong ty Mai Linh

DQi D"

an mai

(DAM) cuaMai Linh"

1

Gi6'i thitu

Ngay 8 thang 8 nam 2006, ong H6 Huy, Chu tjch HDQT kiem Tdng Giam d6c T~p doan Mai Linh (MLG) da tnrc tiSp trao nhiern V\1quan trong cho cac thanh vien D<)i DI! an moi (viSt t~t la DAM). D<)i DAM se co trach nhiem dSn Mai Linh Gia Lai, cong ty thanh vien heat d<)ng ySu nhAt cua t~p doan trong thai gian khoang 3 thang d~ giai quyet cac vAn d~ nhan str, thiet I~p h~ thong quan ly rnoi, sau do chuyen giao cong nghe quan Iy cho ban lanh dao Mai Linh Gia Lai. Ong Le Van, Giarn d6c cong ty taxi s6 3, diroc b6 nhiern lam d<)i tnrong, Thay mat cac thanh vien khac trong D<)i DAM, ong Le Van da lura voi ong Chu tich se quyet tam hoan thanh .nhiern V\1trong thai gian da djnh.

2

r,p doan Mai Linh

Tap doan Mai Linh diroc hinh thanh va phat .tri~n tir Cong ty taxi Mai Linh. Cong ty taxi Mai Linh diroc thanh I~p ngay 1217/1993 voi 25 nhan vien va s6 v6n ban dAu la 300 trieu d6ng. DSn dAu nam 2007, Mai Linh da tnr thanh. m<)t t~p doan Ian voi tdng s6 v6n luu d<)ng va tai san c6 djnh len dSn hang ngan ti d6ng. Cong ty hoat d<)ngtrong ca mroc, voi 72 dan vi thanh vien, chi nhanh cung 10 ngan can b<)cong nhan vien, da va dang tiSp t\1Cphat tri~n tai Trung Quoc, Lao, Campuchia, CH Phap, Lien bang Nga, Singapore, My va CH Sec. Cong ty Mai Linh khong ngirng da dang hoa san pham, me rcng nganh nghe, dich V\1va dia ban kinh doanh voi 8 nhorn nganh: V~n tai; du lich; thuong mai; tai chinh; x~y dung; cong nghe thong tin; dao tao; tu vAn va quan IY. V~n tai la linh VI!Choat d<)ngnang c6t, chiern khoang 240/0 thi tnrong v~n tai Vi~t Nam, tao ra khoang 800/0 doanh s6 cho t~p doan, Hoat d<)ng cua v~n tai Mai Linh bao g6m: taxi, xe t6c hanh, xe cho thue va dich V\1 bao duong - sira chua. Vci han 3.500 dAu xe, Mai Linhdiroc ghi nhanla doanh nghiep c~ nhieu taxi nhAt a Vi~t Nam. Mai Linh co rnang hroi taxi hoat d<)ng rong khap & 48 tinh thanh va xe lien tinh chAt IUQ'ngcao phuc V\1v~n chuyen hanh khach gifra cac tinh cua Vi~t Nam va cac mroc Campuchia, Lao, Trung Quoc (xem phu luc 1).
14 Tinh huong duoc vi~t cho rnuc dich giao due. Mot s6 s6 lieu va ten nhan v~t da duoc thay d6i. Tac gia xin tran trong cam an eng Le Nguyen Anh TuAn da giup dO' d~c biet d~ hoan thanh tinh huong nay.

45

Thj tnrong taxi heat d(>ng trong moi tnrong canh tranh rAt manh. Cho d~n cuoi nam 2006, chua co nhtmg quy dinh cua Chinh phu Vi~t Nam lien quan d~n s6 dan vi dang ky kinh doanh taxi tren m(>t dia ban nhAt dinh, tAt ca la do co ch~ thj tnrong di~u ti~t. Ong Chu tich t~p doan Mai Linh mong muon thanh I~p chi nhanh va cac cong ty thanh vien trong tAtca cac tinh thanh cua Vi~t Nam va me r(>ng ra cac mroc trong khu V\IC Dong Nam A. Ong muon phat trien loai hinh kinh doanh ph6i hop gitra nganh v~n tai va du lich. Ong hoach dinh du an 50 diem dung chan du ljch, m6idi~m se co khach san 3 sao, noi giG' xe, tram .xang, nha hang, cong vien giai tri, quAy hru niern, hoa nroi, tram y t~, v.v. Cacdjch VI) t6ng th~ tai ch6 cung cAp noi nghi, thirc an, giai tri phuc VI) cho du khach dirong dai hien tai hAu nhir chua co 6 Viet Nam. Nhirng tram dung chan hien nay luon bi qua tai trong dip cuci tuAn, d~c biet nhimg ky nghi I~. D\I an nay cuaMai Linh bAt dAu diroc xay dung vao narn 2007. V o-i su mang: "Mang lai S\I hai long d~n cho m6i nguoi, vi cuoc s6ng t6t dep han", Mai Linh luon coi trong chAt hrong voi khau hieu: '''An toan, chAt hrong, moi luc, moi noi". V~n tai t6c hanh cua Mai Linh la minh clnrng di~n hinh v~ chAt hrong dich VI) cao. Kinh doanh v~n tai xe 16 ch6 thong thirong phai co tir 9-10 khach hang moi hoa v6n. Mot s6 cong ty v~n tai . thirong doi cho d~n khi du ngirci moi xuat ben va hay dung doc dirong d~ don them khach. Di~u nay lam cho xe d~n tr@so gio du kien. Tuy nhien, Mai Linh lai cochien luoc dich VI) khac ngay tir luc bAt dAu hoat dong, Thir nhat: Cac xe luon khoi hanh dung gio mac du tren xe chi co vai hanh khach va cac tai x~ khong dtroc quyen don khach doc duong, Tlur hai: Mai Linh luon quan tam hien dai hoa cac phirong tien v~n tai, vi du t~p doan da dAu tu gAn 22 trieu do la My d~ mua 100 xe khach cua Universe Noble - Huyndai Motor Co. ltd. Thir ba, Mai Linh chu trong d~n viec khai thac khia canh van hoa cua doanh nghiep. Mau xanh taxi va mau xanh d6ng phuc cua can b(> nhan vien Mai Linh d@ dang duoc nhan ra va quen thuoc voi phan Io-n nguoi dan Vi~t Nam trong cac do thj toi mire nhieu nguoi noi "mau xanh Mai Linh" d~ phan biet voi cac rnau xanh khac. Bai ca Mai Linh diroc phan Io-n can b(> nhan vien MLG sir dung d~ him nhac chuong dien thoai. TAt ca nhan vien Mai Linh d~u phai tham gia khoa dao tao v~ van hoa doanh nghiep, TAt ca tai x~ diroc dao tao phong each phuc vu khach hang chuyen nghiep kieu Mai Linh. N~u tai x~ Mai Linh nghi viec thi I~p nrc diroc cac cong ty taxi khac uu tien tuyen ngay. Vi v~y, Mai Linh mau chong co dtroc uy tin v~ chat hrong va thai gian. T~p doan Mai Linh da diroc cAp chung nhan ISO 9001:2000 va diroc tang nhieu giai thuong: "Cup vang Top ten tlurong hieu Viet", "Sao vang dAt Viet", "Thuong hieu du lich Vi~t yeu thich", "ChAt IUQ'ng Vi~t Nam",v.v ... Tap doan Mai Linh co tr\l so chinh 6 thanh ph6 H6 Chi Minh va co co cAu t6 chirc rna tran: vira thea loai hinh kinh doanh (khoi) vira thee khu vue dja IY. Cac chien hroc, chinh sach trong dAu nr tai chinh, phat trien thirong hieu va quart tr] nguon nhan lire d~u duoc dieu hanh tir cong ty M~.

46

Nam 2007. Giai doan 2001-2005. co dirong bien gioi voi virong qu6c Campuchia va cac tinh khac cua Vi~t Nam nhtr Kontum. t6c dQ tang tnrong hang nam cua GDP tinh thea dAu ngiroi dat 11. Doanh s6 nam 2006 cua cong ty la 2 ty d6ng. dan s6 1. nhirng t6ng chi phi hien hanh len toi 3. h6 t\l nhien. Mai Linh Gia Lai tuan thu thea co cAu t6 chirc chung cua cac cong ty taxi trong h~ thong Mai Linh (hinh 1). each TP. Tai san"cua Mai Linh Gia Lai co 20 xe taxi voi t6ng gia tri khoang 1. day la cong ty thanh vien nho nhAt. TGD khu V\lC Tay Nguyen va Nam Trung BQ. su6i mroc nong.485 km". 3 Mai Linh Gia Lai Gia Lai la mQt trong 5 tinh thuoc khu V\lC Tay Nguyen.552. va trao d6i hQ'P tac voi Campuchia v~ phia Tay. Cia Lai la tinh co ti~m nang du lich va nhieu danh lam thang canh tu nhien nhir Cong Troi. Mai Linh Gia Lai diroc di~u hanh tnrc ti~p diroi quyen chi huy cua ong Nguyen Dan.1 trieu ngiroi. Daklak. Quang Ngai. 19 va 25. V~ quy mo.Mac du heat dQng chung cua MLG luon duoc danh gia cao nhung v~n con mQt vai dan vi thanh vien nhir Mai Linh Gia Lai hoat dQng kinh doanh kern hieu qua va chua tuan thu nhirng nguyen tAc cua h~ thong. MaiLinh Gia Lai con 7 nhan vien a cac vi tri: 47 . H6 Chi Minh khoang 500 km. Tinh Gia Lai nAm a phia tay-bAc. Gia Lai n6i voi cac duong cao t6c 14. Hlnh 1: Sa d6 Co' cdu 16chuc cua Mai Linh Gia Lai So voi djnh rmrc nhan sir chuan trong h~ thong d6i voi cac cong ty co diroi 50 d~u xe. rung nhiet doi nguyen sinh. Binh Djnh va Ph6 Yen. day la tinh co tiem nang phat tri~n kinh t~ cao. GOP binh quan d~u nguoi cua Gia Lai chi bang 113 so voi TP. V~ vj tri dia Iy. Nhieu loai sinh v~t thao moe da dang va d~c bi~t nhiet dQ trung binh hang nam chi giao dQng tir 21-25°C. thac mroc. H6 Chi Minh.6 ty va dQi ngii nhan vien 50 ngiroi trong do co 39 lai xe taxi. co dien tich nr nhien 15. Gia Lai giu vi tri thuan IQ'inhAt trong khu V\lC v~ phat trien duong giao thong bQ va sAt. Tuy nhien.1 ty. Gia Lai rAt phu hQ'Pcho vi~c thiet I~p mQt diem du ljch dung chan trong t6ng s6 50 di~m dirng chan cua MLG. Mai Linh Gia Lai duoc thanh l~p ngay 24/1 12006.

l' cong ty cua duoc nhan S1. dQi DAM co quyen: tai .:.:.I' I~p se hoat dQng thea tai "cap" vat cac thanh vien dQi DAM dS hoc hoi kinh nghiern dieu hanh. xii Iy v~n de. 1 nhan vien kinh doanh ti~p thi.lam quyen giam d6c cong ty. 48 . DQi DAM co trach nhiern co m~t a rihfrng noi rna k~t qua heat dQng kirih doanh th~p trong t~p doan Mai Linh. 1 nhan vien xii Iy tai nan. DS khuyen khich nhirng n6 hrc c6 gang va phai s6ng xa nha cua cac thanh vien trong dQi DAM.:. . 1 nhan vien checker.I' tro tai I~p. thiet I~p lai chinh sach.:. cac quyen loi v~t ch~t va tinh thAn khac d6ng thai. _ . De ngh] Ban T6 chirc Can bQ cua cong ty M~ thay th~ giam d6c va k~ toan tnrong. 4 flQi Oil an mai Ngay 5 thang 8 nam 2006 MLG quyet dinh thanh I~p DQi D1.I'an moi (DAM). Mai Linh Gia Lai con d6i mat voi nhtrng thach thirc trong quan Iy cua mot dan vi moi b~t dAu heat dQng tren dia ban maio Nhlrng thach thirc nay cang Ian han khi b6 nhiem ong Phuong . DQi DAM diroc quyen dira ra cac chu tnrong.1'c bQ quan Iy cua cong ty thanh vien diroc nhan can . ho con duoc huang them phu c~p hru tru a dan vi maio HQ diroc S1. S1. .---------------~------------------------ .:. t~t ca cac thanh vien cua dQi dircc hirong nguyen ch~ dQ diii ngQ a cong ty cli nhir: luang. quy ch~. . Vi~c dua nhan S1.I' phirong co trinh dQ nang 11. phuc lei.l' tai I~p.mQt ngiroi chua co trinh dQ va kinh nghiem quart Iy phil hop . N~u th~y nhan S1.:. DQi DAM lam viec tnrc ti~p diroi quyen ong. viec tuyen nguoi tir tai ch6 cling kho do kho ki~m nhan S1. 3 lai xe. HQ v~n thirong xuyen nhan dircc thong tin ve tinh hinh hoat dQng a don vi cfi va co quyen chi huy ngtroi tam thay th~. .HCM d~n Gia Lai la kho. Cac can bQ quan Iy cua cong ty dtroc nh~n S1.I' I~p se thea dung muc tieu rna cong ty M~ dii de ra. Dieu nay bao dam cho k~t qua hoat dQng cua cong ty ducc h6 nh~n S1. dira ra cac quyet djnh ve cac heat dQng cua cong ty diroc nhan S1.I'c hil dia p hop a mQt tinh cao nguyen xa xoi. DQi DAM chi tai quay ve dan vi cong tac cii khi dii hoan thanh nhiern vu. tao van hoa phil hop va thiet l~p h~ thong dieu hanh va nang cao nang 11.:. DQi DAM co trach nhiern tai I~p h~ thong quan Iy moi. 1 nhan vien dieu hanh taxi.l' I~p khong dap irng nhu cAu cong viec. Pho Chu tich phu trach V~n tai cua t~p dean Mai Linh. Them vao do.I' TP. dieu hanh heat dQng va van hoa cong ty. Tnrc ti~p tuyen nhan sir moi thay th~ hoac b6 sung cho cac clnrc danh khac.Truong M~n. nham giai quyet nhlrng t6n tai ve chien hrcc.l' hc3tro tir cong ty cli ve b~t cir thong tin nao rna ho yeu cAu gicng nhir ho v~n dang lam viec a cong ty cii. h~ thong Mai Linh co quy dinh la trong thai gian tham gia dQi DAM.

dan vi co 300 xe taxi Phu trach di~u hanh taxi tai cong ty taxi 3 Pho phong k~ toan Van phong cong ty M~ I O.:. Ong Le Van.:.Cac thanh vien d(>i DAM bi~t rang n~u hoan thanh t6t nhiem vu.:. Phu trach di~u hanh taxi K~ toan tnrong Ba Phan Thu Ba Ngan Ha Chuyen vien phong hanh chlnh nhan SI! cua Khoi V~n Uti Truong phong Kinh doanh Ti~p thi cua Gia Dinh Taxi Chuyen vien Ky thuat cua cong ty M~ Phu trach Hanh chlnh Nhan SI! Ph\) trach Kinh doanh Ti~p thi Chuyen vien ky thuat 5 Ba Ngo Minh 6 O.:. . . Chu dong va sang tao. .e Van O. Co ky nang t6t trong viec giao ti~p quan h~ voi nguoi khac. Lam Thanh 2 3 4 Chtre ning. .CC khac nhau.:. Co nang hrc dao tao. Bang 1: Chia: nang. Pho Chu tich. d(>i tnrong d(>i DAM la m(>t giam d6c co kinh nghiem va co kha nang dao tao cac can b(>quan Iy chua co kinh nghiem. Co kiSn thirc va ky nang t6t phil hop voi chirc nang ducc giao cling nhir trong cac linh vue hoat d(>ngchung cua cong ty. diroc tuyen chon nr nhirng nguoi co uy tin. ho se diroc tang luang. huan luyen ngiroi khac. nhiem VI} dU'Q'c giao phu trach t~i Mai Linh Gia Lai T6ng di~u hanh va chiu trach nhiem v~ to an b(>hoat d(>ng cua Mai Linh Gia Lai. nhiem v~ cua t1(JiD'Abd.:. .:. Co ky nang ra quyet dinh va giai quyet vAn dS. .tai Mai Linh Gia Lai STT HQ va ten DO'n vi cong tac trmrc khi tham gia dQi DAM Giam d6c cong ty taxi 3. . Ong Le TuAn. Co uy tin ca nhan va sfin sang nhan trach nhiem Thanh vien cua d(>i DAM dAu tien g6m 6 ngiroi hoat dong trong cac linh VI. nguoi dS xuat y nrong thanh I~p d(>iDAM nhan thAy rAng cac thanh vien Iy tuong cho d(>iDAM cAn diroc tuyen chon dua tren cac tieu chi sau: . Hi~u biSt sau sAc vS van hoa Mai Linh. .:. dang thirc hien t6t nhiem vu (xem bang 1).:. D6 Trung 49 . i. phu trach Nhan lire va Noi vu cua t~p do an Mai Linh. Cong ty taxi s6 3 cua ong Le Van la m(>t trong s6 cac dan vi hoat d(>ng co hieu qua trong h~ thong. duoc thuong xirng dang va diroc ghi nhan nhir m(>t diSu ki~n iru tien d~ duoc thang chirc ti~p theo. . Co nang luc tanh dao t6t. Co tinh thAn hop tac va ky nang lam vi~c thea nhom.

a 50 . Cong viec lai xe taxi khong phai la nhe nhang d6i voi phAn 16'n thanh nien thanh ph6. Vi vay. dU(1C cap the . Ban giam d6c san bay chi cho phep hai hang taxi: Tan Hoa va Van Huy don khach ben trong. dQi DAM dircc biet 'xe taxi cua Mai Linh khong th~ vao trong san bay vi hrc hrong bao v~ . ngoai ra con co rdt nhieu khdch hang thdn thiet. giup cac thanh vien hi~u them v~ tam Iy cua nhau. Khi d~n san bay Gia Lai. bdt Cll khi new cac ban can S1! giup da tit cong ty M? ". G9i dien thoai v~ cong ty.. Vi~c tuyen dung anh em bQ dQi xuAt ngil con giup ong Chu tich H6 Huy thirc hien loi lura nam xira a chien tnrong. mAt cc hQi phat trien tren dia ban tinh Gia Lai. ong Le Van cho rAng. chinh cau tra loi cua Giam d6c san bay Gia Lai la mQt goi y. giup ong co ke hoach tharn nhap thi tnrong Gia Lai d~ canh tranh m(>teach cong bang va hop phap. . Ong du doan rAng trong khoang 1 thang. tham gia tich C. Sau khi binh tinh suy xet. cdc nha ddu tu. ky nang quan trj nguon nhan hrc.Ong Le TuAn rAt 10 lAng v~ su thanh cong cua dQi DAM. "Niu can s6ng sau chien tranh. dij. ong Le Van cam thay bi s6c va khong th~ chap nh~n loi giai thich nay. Ong Le TuAn da tlurc hien chirong trinh dao tao gAp rut cho dQi DAM v~ each thirc chuan doan t6 chirc. Mai Linh da tao di~u ki~n va b6 tri vi~c lam cho rAt nhieu bQ dQi xuAt ngil. Chung toi muon su dung dich vl. Ong Le TuAn dij. Ong noi voi cac thanh vien dQi DAM: "Hiiy nha rdngchung toi luon a ben cac ban.chi chu xe cua hai hang taxi Tan Hoa va Van Huy duoc vao trong don khach.c biet IA anh em bQ dQi xuAt ngii. Luc dAu. Hiiy thong bao cho toi biit.dQi DAM da rAt ngac nhien khikhong tim thay taxi Mai Linh.!C vao cac noat dQng cong d6ng. v. v. n~u tinh hinh cua Mai Linh Gia Lai khong ti~n trien t6t. Nhirng ngiroi da diroc toi luyen trong gian kh6 va ky lu~t cao la nguon tuyen dung lai xe taxi rAt t6t cho Mai Linh. Mai Linh Gia Lai se mAt cac lai xe gioi nhAt. se tao di€u kien giup da nhiing nguai linh trong thai binh".ng thirong Huan chirong Lao dQng. tAt ca cac tinh khac.. thi tnrong cho Mai Linh Gia Lai nham nang cao thu nh~p cho cac anh em lai xe. lam viec nhom. Ong Le Van d~ c~p voi giam d6c san bay Gia Lai: "Mai Linh co toi 10 ngan CBNV.'Itt dung taxi Mai Linh.l ella Mai Linh nhung vi saotaxi Alai Linh khong duac vaa san bay don khdch?" Giam d6c san bay giai thich la vi Iy do an ninh. . nhat la khi cAn giup dO' cac cuu chien binh. va quan trj thay d6i.c biet quan tam d~n viec phat trien nang hrc quan Iy va tao doanh thu. Cac thanh vien trong nhom con dtroc d~ nghi thirc hien bai trAc nghiem MBTI (Myers Briggs Type Inventory) d~ kham pha tam Iy ca nhan. co th~ h6 tro. 5 Tuin lam viee diu tit}n ella d6i DAM tai Mai Linh Gia Lai . nhung no lai la niem rna uoc cua nhieu thanh nien nong then. Mai Linh luon duoc chinh quyen dia phirong ung hQ. ph6i hop voi nhau t6t hon trong cong viec.nhiet li~t. . Ong Chu tich H6 Huy va cong ty Mai Linh da duoc Chinh phu tij.

ong Le van diroc thong bao: hai cong ty taxi manh nhAt 0 Gia Lai la Tan Hoa va Van Huy co tai 80-1 00 d~u xe. nhan vien true tdng dai khong gh i lai cac phan nan. ben xe. Khi nhan diroc cuoc goi cua khach hang. xe nra qua loa. gop y cua khach hang. Tit ngay thanh I~p Mai Linh Gia Lai. thirong hieu cua ho da tnr nen quen thuoc voi nguoi dan dja phuong. khong thea dung quy dinh cua h~ thong Mai Linh. Khi duoc hoi tai sao lai dira xe taxi Mai Linh v~ sua chua 0 xirong sua xe cua Van Huy. them vao do. Ong Le Van hoi: "Tai sao mot s8 ldi xe khong mac dang phuc va khting phuc Vlf. yeu c~u. trong xe cil va thieu hAp d~n d6i voi khach hang. M~c du chua duoc dao tao va chua co kinh nghiern quan 1y nhirng ong Plurong da duoc bd nhiem quyen giam d6c cong ty Mai Linh Gia Lai. Cac lai xe da phat biSu thang than voi cac thanh vien cua dQi DAM rAng: . khach san. khong co cac bai d~u xe.Ti~p thi nen khong co ai chiu trach nhiern v~ kinh doanh. Em phai xuong xe. ong da thong bao moi Mai Linh Gia Lai d~n dAu th~u taxi . benh vien. 51 . Tan Hoa va Van Huy cung voi 8 cong ty taxi khac (m6i cong ty co khoang 20 d~u xe) da chiem giu tAt ca cac d~u moi quan trong nhAt 0 Gia Lai nhir san bay. ong Phuong noi rAng sua xe 0 do thuan ti~n han cac ch6 khac. ngiroi di~u hanh se thea thir nr x~p hang dS di~u xe. Phu trach nra xe cho cong ty la ong Tu. khong lam gi duac ho ddu". Them VaGdo. nguoi nha cua ong Phuong. khong co nguoi chu dQng di ky hop ddng ti~p thi. Do khong ph an tan xe rai rae trong do thj nen khach hang thirong phai doi lau. Ong Phuong' v6n la 1 nhan vien tnrc ti~p diroi quyen ong Nguyen Dan va rAt t~n tam trong cong viec. Khong co nhan vien Kinh doanh . nhan vien phu trach phap ch~ khong bi~t quy trinh va each tlurc xu Iy tai nan. Mai Linh Gia Lai chi nhan dtroc khoang 50 cuoc goi/ ngay. MQt ngiroi tai x~ buon r~u nho lai cau chuyen cu: "Mot Ian em phai dua ba em di cap cuu ma baa V? benh vien khong cho xe em vao. nen h~u nhtr to an bQ xe taxi cua Mai Linh Gia Lai chi d~u 0 quanh nha tho Thanh Thien. tai khach san hai I~n nhung v~n khong thAy co ai d~n. khi xe hu hong. chua co vu tai nan nao xay ra diroc ben bao hiem d~n bu mac du cong ty da dong bao hiern tai nan d~y duo Ong Hanh. Doanh s6 cua cong ty rAt thap. Giam d6c khach san Yali cho bi~t rang chinh ong co quan h~ t6t voi ong Chu tich HdHuy. tiep thj. lai hoat dQng lau narn.Trong cuoc hop d~u tien vci toan thS CBNV cua Mai Linh Gia Lai. Khu do thj nho. "Thu nhdp cua chung toi qua thdp. cong ba VaGphong cap cuu?" Giarn d6c Phuong noi: "0 day ho dia phuong va dpc quyen fiim.khach theo dung phong each chudn cua Mai Linh"? Sau do. Nhieu khi. Cac y~u t6 nay da lam cho khach hang d~n d~n bo di hang khac. gay tai nan hoiic khi ban than chung toi bi 8m dau thi khong thay co CBQL quan tam nen ai ciing co y dinh se nghi viec di noi khdc ngay khi hit hop dang".

T6i thdy duang nhu if tidy. sa d~u quan Iy thu cong va IQn xcn. la ldi nguoi khac. mQt nhan vien cua phong K~ toan noi: "Thu quy la nguon gdc cua moi bat d6ng if tidy. thu quy co quyen to han giam tide. Khi duoc hoi v~ ban me ta cong vi~c cho cac chirc danh. mQt nhan vien trong cong ty cho bi~t: "Thu quy la nguai nha cua mot can b{5quem If khu v~c. Day la di~u khong chftp nhan trong h~ thong. ong Le Van cAn hoan tftt bao cao giri v~ cong ty M((.eng Le Van moi bi~t hi co toi han mQt mra lai xe chua tham gia khoa hoc HQi nhap van h6a Mai Linh. Tftt ca cac he. nhan xet cfing nhir cac d~ xuftt hoan thien cua ho. danh gia tinh hinh nhan sir va hoat dong cua Mai Linh Gia Lai va trinh bay k~ hoach hanh dQng nharn tham nhap thi tnrong Gia Lai. dua tren mdi quan h? nay nen hay hdch dich. Trong hai tuAn ti~p theo. 52 . M9i nguai cam thdy rat kho tid lam viec chung voi chi thu quy". Ong Le Van yeu cAu cac thanh vien cua dQi DAM trinh bay lai tftt ca cac thong tin. phu trach Hanh chinh Nhan su Mai Linh Gia Lai tra lai la ho chua c6 thai gian d~ lam. Khi ki toan trutrng can ti6i chieu cong n(" phai nan ni thi thu quy mai chiu lam. Nguyen t~c 5S trong van phong cilng chua diroc ap dung. " Co Lan. dua ra cac giai phap cho cac vftn d~ nhan sir.ng thai bao dam cho h~ thong quan Iy moi se hoat dQng thea chuan mire chftt IUQ'ngdich vu cao cua t~p doan Mai Linh. Co nhieu phan nan tir cac nhan vien van phong v~ tu each cua ngiroi thu quy. Pham mern quan Iy nhan S1! cua h~ thong chua duoc ap dung tai Mai Linh Gia Lai. thiet I~p h~ thong va quy trinh quan Iy moi. de. Anh Hoang.

...il!-c 1: Sa a6 cac chi nhanh va cling ty thanh vien cua tljp doan Mai Linh I~). vltH eMlIIt - . . • -- 53 .PhI!.

Ong la nguoi tien phong trong viec sir dung cong nghe thong tin vao trong h~ thong quan Iy va thiet kS kiSn true. Truong phong Nhan S\1. de 55 . chuyen gia tir v~n nguon nhan hrc dS khao sat coi CBNV cua TTT co thoa man voi cong viec 0 TTT khong va thiSt kS chuang trinh nr v~n lam giarn tY I~ nghi viec. TTT da c6 gang thuc hien nlurng ba nam qua v~n chua thanh congo Mot tu~n tnroc ngay Ie Giang sinh 2007. ngoai nang lire kien true. TGD co bang cao hoc quan trj kinh doanh va co ky nang tiep thj. Mac do do la chi tieu iru tien. Chinh ong la nguoi irng dung h~ thong hoach djnh nguon hrc doanh 15 Tinh huong duoc thuc hien d€ phuc vu muc dich giang day. Tac gia chan thanh cam on ong Le Ba Thong va nh6m du an nguon nhan lire ella ITT da giup dO' r~t hiru Ich tinh huong duoc hoan thanh. Con ong Tam. ho dang 0 dO tu6i 25 voi s6 v6n gop ban d~u tong cong 150 USD. Tam va Thong. Ba thanh viec sang I~p trong ban t6ng giam d6c phoi hop r~t t6t va d6i dai voi nhau nhir anh em. TGD cong ty TTT nhan dtroc di~n thoai cua chi Hanh. ong Le Ba Thong. Khi thanh I~p cong ty. Ong Trung va ong Tam dSu t6t nghiep Dai hoc KiSn true. thay d6i. 2 Khai quat v~ t~p doan TTT Cong ty C6 phan Xay Dung va Thirong mai TTT diroc thanh I~p narn 1992 va I~y ten tAt tu ba sang I~p vien: Trung. M¢t s6 s6 lieu va ten nhan v~t duoc di~u chinh. thong bao hai kien true sir giau kinh nghiern da giri dan xin nghi viec.T~p doan TTT Chin doan tinh hinh cua ta clnrc C 5 ) 1 Giai thi~u T~p doan TTT da hoan thanh t6t cac muc tieu kS hoach nam 2007. trinh bay r~t tuyet voi. ong con co nang hrc cong nghe thong tin va da tao ra loi thS canh tranh cho cong ty ngay tir ngay moi thanh I~p. Kim. OngTrung la thanh vien Vien KiSn true cua My va co nhieu tac pham thiet kS dat giai quoc gia. Ong Thong quyet dinh thue TS. Ong Thong. ngoai tnr chi tieu tY I~ nghi viec.

. resort tieu chuan 5 sao nBi tieng trong ca mnrc.nghiep (Enterprise Resource Planning . TTT tham gia xuat ban cac cong trinh kien true. Cam hung nghe thuat. TTT co tru so chinh a TP HCM. ERP da giup TIT kiern soat quy trinh kinh doanh va cai ti€n cac hoat dQng quan IY. . TTT da thuc hien 1500 du an v~ toa nha van phong.Trang tri nQi thAt. TTT chu trong hoat dQng trong ba linh V\ICkinh doanh co quan h~ ph8i hop voi nhau: Thi€t k€ . CU trong 10 t~p doan nBi tieng cua thS gi6"i co d~u tir van Vi~t Nam thi da co dSn 8 la khach hang rAt than thiet cua TTT.ERP) va quan trj h~ thong quan h~ khach hang (Customer Relationship Management . iao hang kip thai. co 1 chi nhanh tai Ha NQi. khach san. Th~u hi~u nhu c~u cua tirng khach hang. da TTT giup quan Iy h~ thong thong tin khach hang va thong tin xuyen suot trong nQi bQ.CRM) van trong cong ty. TIT phat tri~n rAt nhanh voi doanh s8 tang tnrong hang nam 30-50%. bao dam luon cung cAp chAt IUQ'ngdjch vu cao va lam thoa man khach hang trong tAt ca cac dir an. Nam 2007. gia canh tranh. Toa nha Opera View. TIT tro thanh cong ty hang d~u a Vi~t Nam trong linh V\ICtrang tri nQi thAt cho van phong va khach san va rAt co uy tin trong viec di~u hanh nhirng du an "chia khoa trao tay". ph~n mern CRM (customer relationship manager). ). TIT da trao cho khach hang khong chi la van phong cong so rna la "met tBng th~ hai hoa. TTT chiem hon 50% thi ph~n 0' cac cao 8c loai A va la nha th~u trang tri nQi thAt cho nhieu khach san. than thien". Chinh vi v~y. f)~c biet. thuan JQ"igiup khach hang phat huy t8i da hieu qua lam viec".).. TTT luon thea duBi chinh sach chAt IUQ"ng. phong g each chuyen nghiep. tam huyet va tai nang cua TIT da tao ra nhirng kiet tac "An nrong. Nhieu cong trinh cua TTT da tro thanh niem nr hao trong linh V\ICtrang tri nQi th~t cua Vi~t Nam va TTT da nhan dUQ"C 19 giai tlurong qudc gia vS ki~n true (Nha hat Hoa Binh. trung tam thirong mai va khu lien hop nha 0' cho nhieu t~p doan daquoc gia. Khi do. Resort Mom Da Chim. sang trong nhung v~n Am ap.. co uy tin t8t va dUQ"C chon la nha th§u chinh Vi~t Nam d~utien cho cac khach san 5 sao a Vi~t Nam. trfr tinh". TTT dat duoc 2 trong s8 3 giai thirong GMark cua tuyen chon thiet k~ Chau A trong nam 2005. TTT tien phong trong viec sfr dung cong nghe thong tin trong quan Iy va khao khat tao ra nhtrng san pham th~t §n nrong. Tir nam 2003. trang tri nQi thAt va chia se kinh nghiern cua TTT khi thirc hien cac cong trinh nay va dat 56 . "hien dai nhung lang man. Cac ghii thuo'ng cua Hi~p hQi ki~n true TP HCM (Khach san Ngoc Lan.. TTT dircc danh gia cao. Procter & Gamble Viet Nam. Chung cir SaiGon Pearl. 0' rihieu noi khac nhau. hien dai va thoai mai. . Tir nam 2001.v . 1 chi nhanh tai My va nha may chuyen san xuAt cac san pharn nQi thAt dQc dao thea tung dan d{lt hang (phuc vu cho han 300 du an m6i nam) d{lt tai Song Th~n.Thi cong . Ngoai ra. nha nghi. nhanh chong gia tang s8 IUQ'ngcac cong trinh TTT co th~ hoan tAt. Giai thuong Sang tao d~c biet (D\I an "One Pillar Market" va du an "Stone and Steel").v..

TTT co cau true t6 chirc thea dang rna tr~n voi mQt chieu la cac bQ phan chirc nang va mot chieu la cac du an cua cong ty. kinh nghiem va congnghe quan Iy tien ti~n van trong h~ thong quan Iy cong ty va dat cac chi tieu cao v~ doanh s6. Uy tin va m6i quan h~ t6t dep cua TS~ Kim voi TGD cua TTT la n~n tang cho viec thiet I~p str tin tuong gifra hai ben. ong Trung. v. Do t6c dQ phat trien qua nhanh. van phong cua TTT duoc thiet kS theo dang rna. 3 CUQc hop v6'i TOng Giam dOc TS. Kim. Trong s6 200 nhan vien van phong. . Nh~n manh tAm quan trong cua viec can b~ng giira hoat dQng san xu~t va ySu t6 con ngiroi trong hoat dQng cua cong ty. tro Iy TGD. Tham dtr cuoc hQP voi TS. ong Thong gici thieu cho TS. TTT co dQi ngii kien true sir co trinh dQ ca~. S6 hrong dtr an tang hang narn. giira cac bQ phan chi co 1 vach ngan lung.v . tro Iy Phat trien nguen nhanhrc. toa van phong hien tai hoi chat. phan bien v~ cac rnuc tieu kS hoach cua cong ty va nhirng 57 . loi nhuan. Truong phong Hanh chinh nhan sir. TGD.. TTT dtl len kS hoach xay dung van pltong moi trong narn sau. CU6n sach "Khong gian kien true. ban TGD CLIngcac tnrong bQ phan danh ra 3 ngay hQi thao nharn thi~t I~p muc tieu cho cac bQ phan. moi nguoi tich Cl!Ctrao d6i. .diroc thanh tich t6t. thoai rnai trong cong viec. va chi Kha. . v~ phia TTT co 4 nguoi: ong Le Ba Thong. ISO CBNV duoc b6 tri lam viec trong toa -nha hai tAng. D~ khuyen khich moi ngiroi tang cirong tiSp xuc. trong do co 2 ngiroi la thanh vien cua Vien KiSn true My. Nhirng thanh tich cua TTT nhanh chong tao ~n nrong t6t v6'i TS. Kim la pho giao sir cua Truong Dai hoc Kinh te TP Ho Chi Minh. chi Nghi. TTI nhan thirc r6 tAm quan trong then ch6t cua quan trj con nguoi. Mo d~u cuoc hQP. cac ban mo ta cong viec. khong co cira. rieng trong narn 2007 TTT da: thirc hien 315 dtr an. thi cong lanh nghe.. thj tnrong. TTT dtl ap dung nhirng kiSn tlurc. khach hang. each tlurc thea doi quan Iy cac dir an cua TTT tren may vi tinh. chi Hanh. Cong ty ap dung chuang trinh quan trj thea muc tieu da: 5 nam d~ chu trong dat duoc kSt qua a nhirng linh Vl!Choat dQng khac nhau nlur tai chinh. Dung a bAt ky vi tri nao ciing co th~ quan sat diroc rnoi ngiroi trong cac bQ phan dang lam gi. Tai tru so chinh. cac muc tieu kS hoach va kSt qua hoan thanh trong narn 2007. thuc va ao" gioi thieu v~ nhung tuyet tac kien truc cua TTT cho d6ng nghiep dtl duoc giai thirong quoc gia nam 2007. quy trinh kinh doanh va phat trien nhan su. Hang nam. Pho TGD noi: "ThiSt kS cong trinh muoi ty con d8 han nhieu so voi viec quan Iy hieu qua mQt nghin CBNV". ngoai tnr mot s6 phong hQP va phong cua TGD. Kim. 22 nguoi la thanh vien Hiep hQi KiSn true TP HCM. Kim cac rnuc tieu chien hroc cua cong ty. Trong thoi gian ba ngay do. ngoai ra TIT con co 800 cong nhan san xuat. han 90% co trinh dQ d~i hoc tra len.

ruot cua minh nen phai rang sue lam".y. Phftn Ian CBNV khdi van phong cua TTT dSu thong thao 'ti~ng Anh va sir dung may vi tinh thuan thuc. tim kiem khdch hang. ngiroc voi nhirng c6 gang cong ty nham phat trien va nang cao nang hrc. tieu chuan nhan vien. Autodesk. Cong ty thiet l~p nhieu quy trinh chuan. s6 don hang vuat qua cting sudt cua TTT. Cong ty dft ap dung ERP. chung toi khong dat duoc cac muc lieu nay. kiem tra ti~n dQ du an duoc thuc hien d8 dang. nhung dii ba niim lien tiJp. ty I¢ nghi viec cua TTT phai phdn dau thdp han tren thi truong it nhdt 2%. Viec thu hut nhan tai cftn thiet nr ben ngoai cling kho khan do thj tnrong thieu nhfrng chuyen gia va can bQ quan Iy co trinh dQ cao trong nganh mac du cong ty s~n sang tra luang cao. yeu cdu thdm my cao nen duang nhu viec duong aau voi nhiing du an co tinh thdch thuc dd tra thanh thoi quen nghd nghiep cua dan TTT. Thach thuc cua thi truang va ap 11!ccong viec la dong luc manh me thuc ddy TTT phdt tridn va tidn bo ". TTT nhdn them dan hang. viec dao tao mot nguoi co nang lice can thiJt dd lam viec t6t can khoang 3 ndm va rat. Ban than ong Thong va nhieu CBQL c~p duoi khac nhir chi Nghi. Viec phan cong cong viec. MQi ngiroi eho biet: Iy do nghi viee cua cac kien true sir TIT 58 . DiSu nay lam ong TGD quan tam han d~n long trung thanh cua CBNV. khuyen khich ap dung cac phirong phap moi va ccng nghe ky thuat moi nham thuc dfty cong ty phat trien. Khi duoc hoi vi sao khong rna rong quy mo nha may. CRM. MQt ... Co nhieu ldn. thuan thuc thong qua cac phAn mern quan ly du an va dUQ"C tinh hoa. dft hoan t~t he thong ban mo ta cong viec.iy TTT mu6n tang quy mo thi phai di doi voi viec dao tao CBNV Didu nay t6n rat nhieu thai gian ". VI vt. Ong Thong noi: "D6i tuong cua TTT la nhiing cong trinh kho. co tac dung tang vi ch~t IUQ"ng san pham va giam chi phi m~c du TTT vfin con phai ti~p tuc hoan thien cac quy trinh nay. ton kem. chung toi khong phai 10 lling nhidu vd chuyen doanh s6. Tuy nhien. can bQ quan ly du an duoc TTT tuyen nr cac cong ty mroc ngoai. Do d~c thu cua nganh ki~n true. ong Thong cho biet: "TTT co thuong hieu manh. vfin con co mot s6 CBQL khong co kha nang quan Iy cac du an Ian va phirc tap thea nhirng yeu cAu chat che cua cong ty.v . TTT khuyen khich nhan vien ap dung cac phuong phap va cong nghe moi va tich C\ICtham gia cac hQi thao va cac khoa dao tao.s6 kien true sir. TTT tra luang cao. Ban TGD TTT r~t chu trong tinh sang tao. voi mire luang cao nhung lai khong linh heat thich irng voi moi tnrong lam viec hoac khong dap irng yeu cAu t6c dQ cua TTT. Vi vf!. Khi diroc hoi vS khach hang cua TTT. ong Thong cho biet: "TTT chi scm xudt nhiing san phdm duac thiet kd mot CaCha9C ado va rieng biet cho tung cong trinh vai nhiing yeu cdu vd Icy thudt va thdm my rdt cao. cling t6t nghiep cao hoc quan tr] kinh doanh. Ong noi: "TTT co thuang hieu t61.cac muc tieu dS ra cho toan cong ty va cac bQ ph~n r~t ro rang va CBQL r~t th~u hieu. v. hoan toan khong phai vi loi nhudn ma thudn tuy vi TTT khong muon noi "khong" vai cac khach hang Ion.mong doi trong nrong lai. Nhidu luc.

k~t hop tiec tftt nien cua cong ty. "ki~n true sir gioi nhat". khuyen khich moi nguai tich cue lam viec. ong Thong cho biet da trao d6i voi TGD cua cac cong ty cung nganh v~ mire luang tra cho cac ki~n true suo Ong cho r~ng TTT thuocnhom cac cong ty Vi~t Nam tra luang cao nhftt tren thj tnrong. "bQ phan xuftt sAc nhat". "dir an 59 . VO: Khi gia sinh hoat tang cao.thirong la do nhan diroc lei rnoi voi cong viec hftp d~n ~ir cac cong ty nuoc ngoai hoac ra thanh l~p cong ty rieng. co tac dung dong vien. Doi khi TTT t6n them ti~n rnalai con nhan nhieu thAc mac cua CBNV. S6 li~u cho thfty thu nhap cua ph~n Ian cac chirc danh cua TTT thuoc nhom 25% cong ty Viet Nam co mire luang cao nhftt tren th] tnrong.du dinh se xay thanh cao 6c van phong TTT trong nam sau. Chi c~n noi la ctru kien true sir cua TTT va se tuan thu cac chuan mire cua TTT la ho rftt d~ ky duoc hop d6ng maio 'Khi hoi v~ thu nhap trong cong ty. Tuy nhien. D~ hieu them v~ van hoa TTT. Kim coi bang k~t to an luang. Cac giai thirong cua cong ty duoc trao cho "ca nhan xuftt sAc nhat". Tftt ca cac thanh vien TTT d~u mac d6ng phuc picnic va dQi non hinh chu chuot TY. TTT cling quan tam d~n tra luang cong bang cho cac vung khac nhau nhir gitra CBNV lam viec tai tru So' chinh a TP HCM voi cac chi nhanh khac. Chi Hanh cho TS. ong Thong co rnoi TS. trong do Ban TGD doc bao cao tinh hinh hoat dQng narn cli va k~ hoach kinh doanh cho nam maio Hang narn vao chieu 31112. H? thong luang can tinh canh tranh. co nhtrng thac mAc trong CBNV cho rAng nhirng CBNV co thu thap thftp thi c~n diroc phu cftp nhieu han do he bi anh huang cua bao gia nhieu han. cac sir kien n6i b~t va sinh hoat trongcong ty va cac chi tieu then ch6t c~n dat ducc diroc trong nam 2008. Giiia tra cong lao d(jng va ph at trien nghJ nghi?p co moi lien h? chat che". gdn bo vai cong ty. ' 4 Ti~c tit nian 2007 TTT t6 chirc buoi l~ t6ng k~t cuoi narn khong theo each truyen thong ki~u HQi nghj. Cuoi cuoc hQP. TTT da nhanh chong b6 sung phu cftp tnrot gia voi ty l~ nhu nhau cho moi CBNV. rnoi nguoi thong nhftt la TS. Bao cao t6ng k~t nam la nhirng dean bang video clip dtroc chuan bj cong phu v~ thanh tich. Mire luang t6i thieu trong cong ty cling cao han mire trung binh cua cac oong ty khac tren dia ban TP HCM. Ong Thong yeu c~u: "H? thong luang co kha nang giai quyet cae win dJ tren hieu qua. Kim se khao sat tinh hinh cong ty tnroc khi thiet k~ cac chuong trinh nr vftn khac. tham gia vao phan khuc thj tnrong rna TIT tir choi. Chi Hanh cho biet TTT g~p kho khan trong viec thiet I~p cac quy ch~ tra luang lao dQng do khong bi~t thong tin cua cac doanh nghiep khac. thuong cua cong ty trong nam 2007. tftt cacac thanh vien cua TTT va gia dinh cua ho d~u tham gia l~ t6ng k~t . 2008 la nam con chuot nen khung canh bu6i l~ diroc trang tri nhir mot dQng chuot khong 16 tren khu dftt cua cong ty . Kim tham du tiec Tftt nien cua cong ty vao dip cuoi nam 2007.

anh Lam bi tai nan. di an t6i va hat karaoke. Chi Nghi vui ve giai thlch: "'Van hoa TIT la vgy day. Kim giri cho TGD cac nQi dung khao sat du kien thuc hien trong cong ty va duoc TGD hoan toan chap thuan: • Quan diem. dang tin. san sang nhdn cong viec co ap luc cao.. cot nhau la ban be.v . v. Lam hit minh. d6ng vien rat than tinh bang nhieu each khdc nhau. ) .. sau gia lam viec. Ban than anh Thong ail s6t sting 10 ldng tim kiem bdc sy gioi co thi tin tuong gin gam chua tri mat cho anh Lam. am nhac. co uy tin.. Chi Nghi giai thich: "Trang nam qua. 5 CUQc khao sat tal cong ty TS. Tlurc an ti~c buffet va mroc uong duoc xSp thea 2 day ban d~ phuc vu rnoi nguoi dSn qua mra demo TS. Anh Lam diroc trung mQt chiec Tivi. Sau phan t6ng kSt. nhan dinh cua CBQL vS nhirng khia canh khac nhau trong hoat dQng quan Iy (rnuc tieu chinh sach cong ty. nhfrng ngiroi con lai tiep tuc cac tro choi. giao thong khi tren duang vJ que. MQi nguoi v6 tay c6 vu. wIn thuong xuyen dd nghi duoc tham gia cac sinh hoat ngoai gio lam viec cua TIT". choi hit gao M9i nguoi rat hoa d6ng trong cac sinh hoat tdp thi khong phdn biet vi tri trong cong ty. Ngoai tiec tat nien va cuoc di chai tdp the' toan cong ty nhdn dip thanh 19p cong ty..v. Chi Nghi cho biet: "Nhidu CBNV c6 long hao tam cua TTT thuang trich mot phdn luang cua minh di chuyen cho nha chua nuoi cac em nho m6 coi va hang ruim cong ty cling trich mot phdn qui dd t6 chuc cac hoat d9ng tir thien VaGdip Sinh nhdt cong ty ". S" thoa man cua CBNV voi cac thanh phan khac nhau cua cong viec. CUQctrinh di~n th~ hien dircc hiu hSt tftt ca cac khia canh hoatdong cua TTT. Sinh hoat rat thu vi nen nhieu nhdn vien cii cua TTT khi chuyen sang cdc tong ty khac. Van hoa TIT chu trong 5 d(ic diem: tinh thdn a6ng d9i.. • 60 . co dinh huang h9C tdp. thong tin giao tiep. bi hong mot mat. Gia dinh anh Lam rat cam dong vJ su quan tam nay". mQt s6 thanh vien co con nho thirong ra vS. sang tao ". nhay mua. ca hat. Chi Nghi b6 sung: . Trong tiec tftt nien con co cac qu§y hang hru niern duoc cong ty t6 chirc d~ tao nguon t11U cho cac hoat dQng tir thien. Tren khan dai.t6t nhat". Anh lung tung cam an ban lanh dao va cam an moi CBNV da giup dO'anh trong hie anh g~p tai nan. v . hang ndm cong ty chi tidn cho mJi phong/ bo phdn d~ moi nguoi sinh hoat tdp thd rieng cho b6 phdn. CBNV din thiim hoi. cong trinh sang tao nhat". giup da. Kim to ra ngac nhien khi thfty cac thanh vien trong Ban TGD ciing coi trfrn tham gia tro choi t~p thS cung canh thanh nien tre. nhirng CBNV may m~n trung phan thuong x6 s6 cua cong ty dang nhan giai. Phong ban co the' chon cac hinh thuc sinh hoat khdc nhau nhu di picnic.

CUQc khao sat cac dja ban khac cua cong ty diroc thtrc hien tirong nr nhu tai tru sa chinh trong cac tuan tiep theo. Dua tren noi dung trao d6i voi ong TGD va CBNV. nQi dung khao sat coi phu luc 1. TS. coi phu luc 2 v~ noi dung ban Call hoi khao sat . TS.thieu Dr. Nhom 1 (gem cac thanh vien trong ban TGD) duoc khao sat thong qua emails. Nhom 3: cac CBNV con lai (diroc goi la nhorn nhan vien khong quan Iy. Tnr vai nguoi ban cong tac xa. Kim voi t~t ca CBNV.Ia quan Iy b~t d§u luc 10. bQ phan). CUQc khao sat chinh thirc diroc thirc hien rieng biet d6i voi nhorn 2 va nhom 3 tai dai sanh cua TTT vao ngay 18 thang 1. Kim nhan manh tinh ch~t bao mat Call tra loi d~ CBNV yen tam.. CUQc khao sat voi nhorn nhan vien khong phai . t6 tnrong cua cac nhorn nho). Sau nguoi tham gia phong v~n dircc phat 1 ban du thao nQi dung khao sat va duoc d~ nghj danh d~u vao 0 th~ hien t§m quan trong cua tung nQi dung khao sat (voi I: khong quan trong . 5: r~t quan trong). Kim d~ nghj nhirng ngiroi tham gia phong v~n giai thich vi sao ho chon cac nQi dung duoc coi la quan trong hay khong quan trong va co nQi dung nao c§n b6 sung them khong. . TS. TGD trinh bay muc dich cua cuoc khao sat va gici . . Kim Iy giai rang di~u nay se giup chi thiet k~ bang cau hoi g6m nhirng nQi dung phu hop nh~t cho cuoc khao sat.• Mire dQ cam k~t d6i voi TTT cua CBNV Theo d~ ngh] cua TS Kim. chi Kha da chon 3 CBQL va 3 nhanvien van phong tir cac bQ phan khac nhau trong cong ty va b6 tri thoi gian d~ m6i nguoi trao d6i rieng voi TS Kim trong khoarig 30 phut. TS. Nhorn 2: cac CBQL (gem phu trach cac dan vi kinh doanh va cac CBQL cap trung la tnrong pho phong ban. TS Kim di~u chinh ban cau hoi khao sat d~ phu hop voi ba d6i tuong khao sat: • • • Nhorn 1: cac thanh vien trong ban TGD. mac du nhorn nay co ca cac dQi truong. t~t ca con lai CBNV d~u co mat d§y duo CUQc khao sat voi nhorn CBQL b~t d§u hie 9. Nhirng k~t qua quan trong nh~t trong CllQCkhao sat duoc tom t~t nhir sau: a 61 . Kim huang d~n CBNV each di~n vao ban khao sat voi viec su dung thang do Likert (tir 1 la hoan toan khong d6ng y d~n 5 la hoan toan dong y). 2008. Ban thao cau hoi khao sat duoc chuyen cho TGD va giarn d6c nhan sv' d~ co di~u chinh cuoi cung..00 sang.30 sang vci ban Call hoi giong nhtr cua CBQL nhung khong co phan 1. Luc b~t d§ll m6i CllQCkhao sat.

- Cac sa /ifU so still": • TAt ca cac Ban TGD CBQL. CBNV cam nhan ho yeu m~n TTT vci di~m trung binh 4. Cac thanh ph~n con lai cua thea man voi cong viec co diem trung binh lou han 4.!C cong viec cao".8.25. d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL co di~m trung binh 3. (SE)=0.4~ SE=0. CBNV trung thanh voi TTT co diem trung binh 3. man trong ciing vifc" s6 Ii~u v~ "mtrc tip thoa • • Mire d<) thea man chung trong cong viec cua nhorn CBQL va nhan vien la 3.l. s6 Ii~u v~ "y ttuec glln kit tlai vo'i fa chtrc" • • • CBNV noi cac dong nghiep n6 lire h~t minh vi cong ty co di~m trung binh 4. cau Vtl mong tI{fi cua CBNV khi lam vifc t{li TTT" s6 Ii~u v~ "nhu • Trong s6 5 nhu c~u quan trong nhat rna CBNV mong doi khi lam viec cho TTT luang tlurong duoc danh gia la quan trong nhat d6i voi ca nhorn CBQL va nhom CBNV khong phai CBQL.4.9). Mire d<) thea man voi ti~n luang la thAp nhat voi diem trung binh 3. SE=0. SE=0. (SE)=0.7.75. diem danh gia v~ h~ thong quan ly va dieu hanh cua cao han rAt nhieu so voi diem danh gia cua nhorn da du doan dung mire dQ thea man cua CBNV trong ngoai tnr tieu chi "ap I. trong do.s6 Ii~u v~ vi~e quan Iy va di~u hanh ella TTT • • • Danh gia v~ "quan Iy hoat dong danhgia" co di~m trung binh thAp nhAt (mean = 3.9 cho nhom CBQL.75.8.5. Ban TGD cong viec.8.25. CBNV chiu ap luc cong vi~c rAt cao voi di~m trung binh la 4.2. nhu c~u "cong viec 6n dinh" diroc danh gia it quan trong nhc1t d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL va "co hQi thang tien" diroc coi la it quan trong nhAt cho nhom CBQL.65. • 62 . D6i voi nhom CBQL co diem trung binh 4. SE of 1. SE=1.5. sai lech chuan (SE)=1.02. trong khi do. Danh gia v~ "quan tam khach hang" co diem trung binh cao nhAt (mean= 4. SE=l. SE=0.9.1 cho nhorn nhan vien khong phai la quan • IY. thoa man voi thuong hieu TTT coa nhAt va bang 4. va diem trung 3.7. SE=0. SE=0.3.25.2).

Chinh sach dao tao. -. CBNV co tu6i dai cao va tham nien cao han thi co mire dQ thoa man va trung thanh cao han. quan tam d~n nhan vien. dQ thoa man cua CBNV theo gioi tinh. nang dong. nang lire ca nhan rna khong quan tam d~n bang cap. huan luyen va phat trien nhan vien. TS. thirong cua TTT chu trong ket qua. Khong co str khac bi~t Ion giira cac thanh vien ban TGD theo t~t ca cac tieu chi khao sat. than tinh. sang tao. d~c biet khi CBNV gap kho khan. hoa d6ng. Kim t6ng hop diroc k~t (y qua nhu sau: Khi dircc hoi di~u gi lam anhl chi hai long nhat khi lam vi~c T~i sao? Cau tra loi cua nhorn CBQL: • TTT? • • • • • • • • Cac • s6 thanh vien trong Ban TGD. coi rna. Tir cac cau tra loi rna trong ban khao sat. Van hoa TTT tre trung. sAn sang chia se va dong gop cho cong d6ng. chan thanh. MQi nguoi sAn long giup dO'nhau. thach thirc. Thuong hieu TTT va duoc lam viec trong rnoi tnrong r~t nang dQng. huan luyen va phat trien t6t SIl quan tam chu dao cua Ban TGD d6i voi CBNV va gia dinh cua ho. tham nien. Uy tin ca nhan cuarnot Cau tra lai cua nhorn nhan vien khong phai la quan Iy: ly do chinh n~u nhan vien cua TTT co thS rai cong ty nhu sau: Co hQi phat triSn ngh~ nghiep ca nhan a ben ngoai h~p dftn han • • • • Ap hrc cong vi~c cao Luang thuong khong cong b~ng Danh gia k~t qua hoan thanh cong viec khong cong bang MQt s6 tnrong bQ phan chua co nang hrc phil hop DiSu gi khien CBNV se lam viec voi nhiet huyet cao cho TTT? 63 . soi n6i. Chinh sach dao tao. HQ vira gioi v~ chuyen mon nghiep vu vira co phong each lanh dao r~t dan chu. Khong co su khac bier v~ mlrc. Quan h~ d6ng nghiep vui ve. CBNV co hoc v~n cao han thi co rmrc dQ thoa man va trung thanh th~p han. Chinh sach ti~n luang.• • • • • Ban TGD du doan nhom CBQL co nhu cftu "thang tien" cao nh~t con nhorn nhan vien khong phai la quan Iy co nhu cftu cao nhat v~ "dao tao va phat trien" khi lam viec cho TTT.

H9 khong bao gia to trich thuong. Chinh vi v~y CBNV TTT co trinh dQ nang II. Khi TS. Khi trao d6i v6 nhirng uu diem ella h~ thong thang ticn tai 1TT. cac che dQ dlii ngo khac h911 ly. Anh dy nt h(JC va l1UjC du khong hJ co bang cap chinh 1171I'C nao. thong qua trao d6i di~n thoai hoac g~p mot s6 CBNV. va Thong thai nhu len cua ho". nhdn vien TTT hoc hoi them duoc rdt nhiJu. cong bang. "Ban 'TGD rat t61 va than thien. Kim hoi: "Didu gi lam anhl chi ua thich nhdt trong van hoa TTT'. ngiroi rat va Irung thuc. T1'1' khong cho san long gitip de} Ian nhau ". dieu kien hoc t~p t6t nhat eho CBNV thong qua h~ thong mang cua cong ty.1. mQt nhan vien noi: "M9t trong s(i thanh vien Ban TGD co xudt than chi la tnot hoa vien binh thuong. Khi TS. Kim ghi lai nhtrng y ki~n b6 sung them.• • • Luang thirong. khach quan. Khi duoc hoi vS uy tin ca nhan cua cac thanh vi en trong Ban TGD~ cau tra loi la: • "Thanh vien trong Ban TGD "thi hien lanhiing ttim guang mdu muc cho CBNV Khi lam viec voi ho. giup moi nguoi hoc tap. cong bang Ap lire cong viec khong qua cao. ve MQt s6 CBNV k~ lai cac cau chuyen thanh vien Ban TGD quan tam d€n CBNV va gia dinh ho khi ho g~p tai nan. Kim hoi v~ chinh sach dao tao va phat trien cua TTL chi duoc CBNV giai thich la ngay ca nhirng sinh vien kien true t6t nghiep xuat s~c cling can hoc hoi them khoang 3 nam moi co th~ hoan thanh t6t nhiem V\I o' TTT. chinh xac Ph6i hop t6t giira cac bQ phan Phan cong trach nhiern ro rang Cac eUQe trao dBi ti~p thco Sau khi co k~t qua khao sat." Ban TGD thuc S1/ la nhirng con ngutri: T4n tam. chi can noi dli la ngiroi ella TTT thi cong ty nao cling muon nhan. Chung toi a6i Xl. Bay gh} anh (~r I111W duoc nha dep va xe hoi sang trong niia". vai nhau 1110' ". cac cau tra loi: than thien -o ddy chung va coi -o ad)' 1119i 16i eo! la Gia dinh ITT". co Ihd thiJt ki 11hZI' nhiing ki2n true Sit gioi 1111(. 64 . 'Trung thuc. TS. "Chung toi thuc hiin kinh doanh sach phep lira d6i khdch hang ". Chung toi coi ho nhu nhiing nguoi anh cit han la ong chu doanh nghiep". TTT cung cap tai lieu. Moi tnrong lam viec thoai mai • • • • Dtroc hoc hoi them vS chuyen mon nghiep VI.! Danh gia dung.!'ccao. truong thanh nr trong e6ng viec.

Kim d~ c~p thu nh~p a TTT thuoc nhom 25% cac c6ng ty tra hrong cao nh~t tren thj tnrong. neu khong hoan thanh cong viec thi khong co phdn thu nhdp nay. Viec ddnh gia kdt qua hoan thanh nhiem V{i thieu tinh cong bang. Kh6i IU(1ng cong viec tang nhieu . • Nhirng ngiroi thuoc b<) phan gian tiep cho rang ket qua kinh doanh phai co sir dong gop ella t~t ca CBNV. NhiJu khi chung toi khong bie! dua vao dau dd phdn • • utiu ". vat va han CBNV a van phong chinh nhirng khong thay diroc tra luang cao han. Co truong br}phdn dl diii. Nam 2007. mot s6 truong b9 phdn c6 nang luc danh gia cap duai. thi nhan diroc cau tra loi: "Luang cao nhung dp luc cong viec a ITT ciing cao. khong ni5"tru didm khi cap duoi khong hoan thanh nhiem V~i hoiic vi pham ky ludt. Neu kh6ng hoan thanh rnuc tieu doanh s6 thi kh6ng diroc tlurong. nJn luang con thdp. c6 nguai kho tinh.xip loai hang thang. dp luc cong viec cao rna thu nhdp cling khong tang them /. MQt vai tnrong bQ phan co nang lire chua cao va chua d6i xu cong bang voi CBNV. MQt s6 CBNV cua xuong san xuat cho biet dieu kien lam vice cua ho kho khan. khach quan trong toan cong ty. nhung chi co nhtrng nguoi tham gia du an moi diroc thuong. nhung kh6ng bi giarn hrong. Khi TS.i boo". 65 • • . M9t s6 truong b9 phdn S(I cap duoi thac mac chdt van. Dan dijt hang qua nhiJu ma Ban TGD khong lua chon khach hang t6t. M9t s6 truong b(5phdn thuong cap duai. dd bo bat nhiing dan hang it loi nhudn. lieu chi danh gia chua thuyet phuc. . TIT khong dtra ra muctieu phdn ddll cho lung ngirai. khong c6 tieu chi (leinhdnvien thang tien. • Nhan vien kinh doanh duoc huang lirong thoi gian va duoc thirong thea doanh s6. thi nao hi xudt sac. Them vao do. TTT ap dung chJ df) thuong khi hoan thanh cong viec. moi nguoi lam viec cling thang. mot s6 nguai lai khong. cap duoi khong bidt gi.Cac y Khi diroc hoi v~ di~u gi cua TTT lam anh chi kh6ng hai long nhat? kien tra Uri gorn co: • "Chinh sdch luang. nen c6 y ddnh gia cao. "Luang thuong dutrc danh gia thea kit qua . nhu vay la khong cong bang. thd nao la kha khong rii rang. Tuy nhien. gia sinh hoat tang qua cao ma tiJn luang khong tang tuong ung lam cho dill s6ng cua CBNV kho khan". thuong chua ro rang. "Cong ty thid_{ldp chuang trinh MBG nhung chi di ddn cap truong b(5phdn thoi. h9P ly.

TS.• Cac CBNV d~u cho bi~t hi khi vao lam voi TTT. Trong met tu~n nira. tao thdm my a(jc dao nhung khdch hang duang nhu khong ddnh gia h~t nhiing n61l!c cua chung toi ". ho rnoi biet v~ thirong hieu. ho nghi viec d~ thanh I~p cong ty rieng. tnroc khi vao lam (y TIT. mot cho rang chua dat yeu cdu? Co nhiing cong trinh. Kim hoi v~ Iy do chinh cua hai ki~n true su nghi viec. Kim c~n hoan tAt bao . uy tin cua TTT tren thj tnrong va rAt tu hao v~ nhirng cong trinh. TS.cao va k~ hoach hanh dQng nham giam tY I~ nghi viec va trinh bay cho t6ng giarn d6c. tu hao diroc nghe khach hang khen ngoi va cac giai thuong cua TTT. Khi hoi v~ cac hinh thirc tra luang trong cong ty. chi Hanh chia se: "TTT co a(ji ngil kien true su tai hoa. ' Trong cuoc trao d6i voi Truong phong Nhan su. Chi Hanh 'cho bi~t da phong vAn ca hai nguoi.i~c dua ra cdc lieu chi ddnh gia nang luc.mot cho rang dat loai gioi. san pharn cua ITT. tuy nhien v." TS. cong ty dang tra luang thea thai gian. Ty I~ nghi viec chung cua TTT trong nam 2007 la 11%. co nhiing cong trinh. Ca hai khong co gi phan min voi cong ty. chung toi tan them rat nhieu cting sue ai co chat IU(1ngtuyet hew. . 66 . san phAm cua TTT khong duoc bi~t rQng rai trong thi tnrong lao dong. Kim coi lai cac s6 lieu. Nguac lai. chung toi tu kiim aiim noi b(j thdy chua hai long v~ chat IU(1ng. ho h~u nhir khong biet gi v~ TTT. danh gia cao. hai nguai ki~n true su gioi nhdt cua TTT co hai danh gia hoan toan trdi nguac nhau v~ mot ban thiet kl.kit qua lam viec cua m6i nguai khong phai dan gian. do suc hut ngh~ nghiep. chi Hanh cho biet. K~t qua la thuong hieu ITT khong dircc nhieu cac irng vi~n co nang hrc cao bi~t d~n. Tuy nhien. 6 Kit lu. Cac san pham cua TITn6i tieng trong phan khuc thi tnrong hep nhirng TIT khong quang cao tren cac phirong ti~n dai chung do do. rat hai long. (trong khi tY I~ nghi viec tren thi tnrong la 120/0). Dii co luc.nhung khdch hang lai khen. Khi hoi chi tiSt v~ cac tieu chi danh gia nhan vien. thong tin thu dircc.

giao ti~p trong cong viec. 8.!e I. 3. 6. CBQL hiSu ro chien hroc cua TTT. Ap hrc cua cong viec d6i vai CBNV. Tinh cam yeu men cua CBNV d6i voi TIT 3. Cac co hQi dao tao. 5. 7. thirong hieu cua cong ty Mire dQ kich khich lam viec chu dQng. Hieu qua cua dao tao. 1. 6. 3. Hieu qua thong tin.PII.quyen han trong cong viec. Kha nang I~p k~ hoach va diSu hanh. 10. sang tao M11C dQ hai long chung khi lam vi~c TIT a Ph An 3 : Mirc dQ cam k~t ciia CBNV. Ch~t hrong cong viec thirc hien. an toan D6i rnoi Danh gia nhan vien k~t qua lam vi~c cua nhan vien DiSu kien v~t ch~t dS lam viec Van hoa cong ty Uy tin. thu tuc hanh chinh. 12. Mire dQ quan tam cham soc khach hang. phat triSn. CO" ch~ t6 clnrc. 8. ap dung rieng cho nhorn CBQL) 1. 12. Cong viec Lanh dao D6ng nghiep _ Luang thtrong Cong viec 6n dinh. 1. Tinh thAn n6 lire c6 g~ng cua CBNV vi TTT 67 .! '. 9. Nhiing noi dung khao sal PhAn 1: Nh~n xet v~ h~ thang quan Iy vil. 7. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhom nhan vien khong phai la quanly. 4. S11 mang ro rang. 9. Mire dQ trung thanh cua CBNV vai TIT 2. 2. Mire dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an. Ap dung cho ca nhom CBQL va nhorn nhan vien khong phai la quan IY. 10. 5. thang ti~n 2. 11. PhAn 2: Mirc dQ thea man/hili long vOi cac thanh phin ciia cong vi~c cua CBNV: g6m 45 cau hoi vS mire dQ thea man cua CBNV noi chung va thoa man d6i voi 12 khia canh trong cong viec. 4. quan trj a TTT. Mire dQ phil hop trach nhiern . M uc tieu. g6m 9 cau hoi vS 3 khia canh carnket cua CBNV d6i voi TTT. Hieu qua cua cong tac quan Iy danh gia k~t qua hoan thanh nhiem vu. 11.di~u hanh cua doanh nghi~p (gorn 30 cau hoi vS 12 khia canh hoat dQng diSu hanh. 13.

. X~p theo thir ttr nr 1 (quan trong nhat) . N~u ban rei khoi cong ty TIT thi ly do chinh la gi? 3. Kim). Co hQi thang ti~n.. Co hQi dao tao. (*): f)i~m trung binh diroc tinh toan bang each cong diem trung binh cua cac bien quan sat trong m6i tieu chi. g6m 5 cau hoi v~ tlur nr tAm quan trong cua 5 nhu cAu quan trong nhst d6i voi CBNV khi him viec a TTT. voi cac nQi dung goi y: 1. 6n djnh. Ph~n 5: Cau hoi mo' Phan nay diroc ghi tren 1 to' gi§y khac. 1. f)i~u gi khien ban se lam viec voi nhiet huyet cao nh§t eho TTT? (Phftn nay d~ CBNV giri tnrc ti~p choTS. 4. 2.Ph~n 4: Nhu e~ul mong dqi cua CBNV khi him vi~e eho TTT. Thu nhap cao. phat tri~n chuyen mono 3.. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhorn nhan vien kh6ng phai la quan ly. 5. d~n 5 (it quan trong nhat). f)i~u gi lam anhl chi hai long nh§t khi lam viec a TTT? Tai sao? 2.. M6i tnrong lam viec than thien. Cong viec an toan. 68 .

A. 7. Hieu qua cua quan cong viec Iy ketqua thtrc hien 9.. Mu e d¢ phil hop trach nhiem . sir mang ra rang 2. thang ti~n Cong viec Lanh dao . Cac co hoi dao tao. Mue dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an 6.. PhAn 2: Mire de) thoa rnan/hai long cua CBNV (bao g6m 13 diu hoi v~ rmrc de) thoa man chung va rmrc de) thoa man voi 12 thanh phan cua cong viec): Cdc thanh pllt1ll cua ciing vifc Dl}' doan CBQL Sf danh gia nhtr th~ nao? Dv doan nhom nhan vien Sf danh gia nhu th~ nao? 1. Kha nang I~p k~ hoach va di~u hanh 11. 2. Thong tin trong cong viec Hieu qua cua dao tao.P"IJ /IJC 2: N(Ji dung ban call hoi cho Ban Tong giam a6~ PhAn 1: H~ thong quan Iy va di~u hanh cua cong ty (baa g6m 12 cdu hoi vJ 12 linh v~c quan Iy va di~u hanh) . Dong nghiep Luang thuong Cong viec 6n dinh. phat trien cua Quy v] Dl}' doan C8QL Sf danh gia nhu th~ nao? -_ Ap 7. -5. Mire d¢ quan tam cham soc khach hang. Muc tieu. 8. Chat lirong cong viec 10. 6. thu tuc hanh ehinh 12. 8. an to an D6i rnoi -. hrc cua cong viec d6i voi CBNV 5. . CBQL hieu ro chien luge cong ty 3. Danh gia Tleu chi I.). . Co che t6 chirc.quyen han trong cong viec 4. Danh gia nhan vien k~t qua' lam viec ella nhan vien 69 .

Cong viec an toan. . 6n dinh 5 . Thu nh~p cao 2... do an CBQL se nhan dinh nhir th~ nao? DlJ do an nhom nhan vien khong phai la quan Iy se nhan dinh nhir th~ nao? Mu'c dQ gAn kit cua CBNV d8i vel. Di€u kien v~t chat d~ lam 10. j_ la mong O9'i thdp nhdt). x~ ther. TTT Mire d9 trung thanh cua CBNV voi TTT . 3. Van h6a cong ty 11. thuong hieu cua cong ty 12. Tinh dim yeu men cua CBNV d6i voi TTT Tinh th~n n6 hrc c6 gang cua CBNV vi TTT Phin 4: CBNV mong dQ'i di~u gi nh~t tir TTT: (bao g6m 5 cau hoi v~ 5 nhu cAu quan trong nh~t cua CBN~ khi him viec (y TIT. Co hQi thang ti~h 70 . phat trien lam viec than tnrong thien 4. thir tl! uu lien viii I la mong O9'iquan trong nhdt. . Uy tin. Mrrc dQ hai long chung khi lam viec 6 TTT Phin 3: Mire 06 giin kitcua CBNV 06i WJi TTT (bao g6m 3 cdu hoi v~ 3 linh v~c giin kit 06i viii t6 chuc cua TTT) DlJ . Co hQi dao chuyen mon Moi tao.. DlJ doan CBQL se xep loai 5 phu c~u nay nhu the nao? DlJ doan nh6m nhan vien se x~p loai 5 nhu c~u nay nhir th~ nao? CBNV TTT? mong dqi di€u gi nh~t til 1. sang tao 13. Mire dQ kich khich lam viec chu dQng.~ VI~C 9.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->