Cong ty Mai Linh

DQi D"

an mai

(DAM) cuaMai Linh"

1

Gi6'i thitu

Ngay 8 thang 8 nam 2006, ong H6 Huy, Chu tjch HDQT kiem Tdng Giam d6c T~p doan Mai Linh (MLG) da tnrc tiSp trao nhiern V\1quan trong cho cac thanh vien D<)i DI! an moi (viSt t~t la DAM). D<)i DAM se co trach nhiem dSn Mai Linh Gia Lai, cong ty thanh vien heat d<)ng ySu nhAt cua t~p doan trong thai gian khoang 3 thang d~ giai quyet cac vAn d~ nhan str, thiet I~p h~ thong quan ly rnoi, sau do chuyen giao cong nghe quan Iy cho ban lanh dao Mai Linh Gia Lai. Ong Le Van, Giarn d6c cong ty taxi s6 3, diroc b6 nhiern lam d<)i tnrong, Thay mat cac thanh vien khac trong D<)i DAM, ong Le Van da lura voi ong Chu tich se quyet tam hoan thanh .nhiern V\1trong thai gian da djnh.

2

r,p doan Mai Linh

Tap doan Mai Linh diroc hinh thanh va phat .tri~n tir Cong ty taxi Mai Linh. Cong ty taxi Mai Linh diroc thanh I~p ngay 1217/1993 voi 25 nhan vien va s6 v6n ban dAu la 300 trieu d6ng. DSn dAu nam 2007, Mai Linh da tnr thanh. m<)t t~p doan Ian voi tdng s6 v6n luu d<)ng va tai san c6 djnh len dSn hang ngan ti d6ng. Cong ty hoat d<)ngtrong ca mroc, voi 72 dan vi thanh vien, chi nhanh cung 10 ngan can b<)cong nhan vien, da va dang tiSp t\1Cphat tri~n tai Trung Quoc, Lao, Campuchia, CH Phap, Lien bang Nga, Singapore, My va CH Sec. Cong ty Mai Linh khong ngirng da dang hoa san pham, me rcng nganh nghe, dich V\1va dia ban kinh doanh voi 8 nhorn nganh: V~n tai; du lich; thuong mai; tai chinh; x~y dung; cong nghe thong tin; dao tao; tu vAn va quan IY. V~n tai la linh VI!Choat d<)ngnang c6t, chiern khoang 240/0 thi tnrong v~n tai Vi~t Nam, tao ra khoang 800/0 doanh s6 cho t~p doan, Hoat d<)ng cua v~n tai Mai Linh bao g6m: taxi, xe t6c hanh, xe cho thue va dich V\1 bao duong - sira chua. Vci han 3.500 dAu xe, Mai Linhdiroc ghi nhanla doanh nghiep c~ nhieu taxi nhAt a Vi~t Nam. Mai Linh co rnang hroi taxi hoat d<)ng rong khap & 48 tinh thanh va xe lien tinh chAt IUQ'ngcao phuc V\1v~n chuyen hanh khach gifra cac tinh cua Vi~t Nam va cac mroc Campuchia, Lao, Trung Quoc (xem phu luc 1).
14 Tinh huong duoc vi~t cho rnuc dich giao due. Mot s6 s6 lieu va ten nhan v~t da duoc thay d6i. Tac gia xin tran trong cam an eng Le Nguyen Anh TuAn da giup dO' d~c biet d~ hoan thanh tinh huong nay.

45

Thj tnrong taxi heat d(>ng trong moi tnrong canh tranh rAt manh. Cho d~n cuoi nam 2006, chua co nhtmg quy dinh cua Chinh phu Vi~t Nam lien quan d~n s6 dan vi dang ky kinh doanh taxi tren m(>t dia ban nhAt dinh, tAt ca la do co ch~ thj tnrong di~u ti~t. Ong Chu tich t~p doan Mai Linh mong muon thanh I~p chi nhanh va cac cong ty thanh vien trong tAtca cac tinh thanh cua Vi~t Nam va me r(>ng ra cac mroc trong khu V\IC Dong Nam A. Ong muon phat trien loai hinh kinh doanh ph6i hop gitra nganh v~n tai va du lich. Ong hoach dinh du an 50 diem dung chan du ljch, m6idi~m se co khach san 3 sao, noi giG' xe, tram .xang, nha hang, cong vien giai tri, quAy hru niern, hoa nroi, tram y t~, v.v. Cacdjch VI) t6ng th~ tai ch6 cung cAp noi nghi, thirc an, giai tri phuc VI) cho du khach dirong dai hien tai hAu nhir chua co 6 Viet Nam. Nhirng tram dung chan hien nay luon bi qua tai trong dip cuci tuAn, d~c biet nhimg ky nghi I~. D\I an nay cuaMai Linh bAt dAu diroc xay dung vao narn 2007. V o-i su mang: "Mang lai S\I hai long d~n cho m6i nguoi, vi cuoc s6ng t6t dep han", Mai Linh luon coi trong chAt hrong voi khau hieu: '''An toan, chAt hrong, moi luc, moi noi". V~n tai t6c hanh cua Mai Linh la minh clnrng di~n hinh v~ chAt hrong dich VI) cao. Kinh doanh v~n tai xe 16 ch6 thong thirong phai co tir 9-10 khach hang moi hoa v6n. Mot s6 cong ty v~n tai . thirong doi cho d~n khi du ngirci moi xuat ben va hay dung doc dirong d~ don them khach. Di~u nay lam cho xe d~n tr@so gio du kien. Tuy nhien, Mai Linh lai cochien luoc dich VI) khac ngay tir luc bAt dAu hoat dong, Thir nhat: Cac xe luon khoi hanh dung gio mac du tren xe chi co vai hanh khach va cac tai x~ khong dtroc quyen don khach doc duong, Tlur hai: Mai Linh luon quan tam hien dai hoa cac phirong tien v~n tai, vi du t~p doan da dAu tu gAn 22 trieu do la My d~ mua 100 xe khach cua Universe Noble - Huyndai Motor Co. ltd. Thir ba, Mai Linh chu trong d~n viec khai thac khia canh van hoa cua doanh nghiep. Mau xanh taxi va mau xanh d6ng phuc cua can b(> nhan vien Mai Linh d@ dang duoc nhan ra va quen thuoc voi phan Io-n nguoi dan Vi~t Nam trong cac do thj toi mire nhieu nguoi noi "mau xanh Mai Linh" d~ phan biet voi cac rnau xanh khac. Bai ca Mai Linh diroc phan Io-n can b(> nhan vien MLG sir dung d~ him nhac chuong dien thoai. TAt ca nhan vien Mai Linh d~u phai tham gia khoa dao tao v~ van hoa doanh nghiep, TAt ca tai x~ diroc dao tao phong each phuc vu khach hang chuyen nghiep kieu Mai Linh. N~u tai x~ Mai Linh nghi viec thi I~p nrc diroc cac cong ty taxi khac uu tien tuyen ngay. Vi v~y, Mai Linh mau chong co dtroc uy tin v~ chat hrong va thai gian. T~p doan Mai Linh da diroc cAp chung nhan ISO 9001:2000 va diroc tang nhieu giai thuong: "Cup vang Top ten tlurong hieu Viet", "Sao vang dAt Viet", "Thuong hieu du lich Vi~t yeu thich", "ChAt IUQ'ng Vi~t Nam",v.v ... Tap doan Mai Linh co tr\l so chinh 6 thanh ph6 H6 Chi Minh va co co cAu t6 chirc rna tran: vira thea loai hinh kinh doanh (khoi) vira thee khu vue dja IY. Cac chien hroc, chinh sach trong dAu nr tai chinh, phat trien thirong hieu va quart tr] nguon nhan lire d~u duoc dieu hanh tir cong ty M~.

46

Cia Lai la tinh co ti~m nang du lich va nhieu danh lam thang canh tu nhien nhir Cong Troi. Tuy nhien. MaiLinh Gia Lai con 7 nhan vien a cac vi tri: 47 . Doanh s6 nam 2006 cua cong ty la 2 ty d6ng. day la tinh co tiem nang phat tri~n kinh t~ cao. Gia Lai n6i voi cac duong cao t6c 14. Binh Djnh va Ph6 Yen. thac mroc. su6i mroc nong. dan s6 1. nhirng t6ng chi phi hien hanh len toi 3. Tai san"cua Mai Linh Gia Lai co 20 xe taxi voi t6ng gia tri khoang 1. each TP. Giai doan 2001-2005. day la cong ty thanh vien nho nhAt. Hlnh 1: Sa d6 Co' cdu 16chuc cua Mai Linh Gia Lai So voi djnh rmrc nhan sir chuan trong h~ thong d6i voi cac cong ty co diroi 50 d~u xe. Gia Lai giu vi tri thuan IQ'inhAt trong khu V\lC v~ phat trien duong giao thong bQ va sAt. va trao d6i hQ'P tac voi Campuchia v~ phia Tay. V~ quy mo. V~ vj tri dia Iy. co dirong bien gioi voi virong qu6c Campuchia va cac tinh khac cua Vi~t Nam nhtr Kontum. rung nhiet doi nguyen sinh.1 ty. co dien tich nr nhien 15. TGD khu V\lC Tay Nguyen va Nam Trung BQ. 3 Mai Linh Gia Lai Gia Lai la mQt trong 5 tinh thuoc khu V\lC Tay Nguyen. Quang Ngai. Nam 2007.485 km".Mac du heat dQng chung cua MLG luon duoc danh gia cao nhung v~n con mQt vai dan vi thanh vien nhir Mai Linh Gia Lai hoat dQng kinh doanh kern hieu qua va chua tuan thu nhirng nguyen tAc cua h~ thong. Daklak. t6c dQ tang tnrong hang nam cua GDP tinh thea dAu ngiroi dat 11.6 ty va dQi ngii nhan vien 50 ngiroi trong do co 39 lai xe taxi. H6 Chi Minh. Mai Linh Gia Lai tuan thu thea co cAu t6 chirc chung cua cac cong ty taxi trong h~ thong Mai Linh (hinh 1). 19 va 25. Tinh Gia Lai nAm a phia tay-bAc.552.1 trieu ngiroi. h6 t\l nhien. Mai Linh Gia Lai diroc di~u hanh tnrc ti~p diroi quyen chi huy cua ong Nguyen Dan. Gia Lai rAt phu hQ'Pcho vi~c thiet I~p mQt diem du ljch dung chan trong t6ng s6 50 di~m dirng chan cua MLG. H6 Chi Minh khoang 500 km. Nhieu loai sinh v~t thao moe da dang va d~c bi~t nhiet dQ trung binh hang nam chi giao dQng tir 21-25°C. Mai Linh Gia Lai duoc thanh l~p ngay 24/1 12006. GOP binh quan d~u nguoi cua Gia Lai chi bang 113 so voi TP.

I'an moi (DAM). Vi~c dua nhan S1. DQi DAM diroc quyen dira ra cac chu tnrong. Pho Chu tich phu trach V~n tai cua t~p dean Mai Linh. 1 nhan vien xii Iy tai nan. N~u th~y nhan S1. ho con duoc huang them phu c~p hru tru a dan vi maio HQ diroc S1. . Mai Linh Gia Lai con d6i mat voi nhtrng thach thirc trong quan Iy cua mot dan vi moi b~t dAu heat dQng tren dia ban maio Nhlrng thach thirc nay cang Ian han khi b6 nhiem ong Phuong . Dieu nay bao dam cho k~t qua hoat dQng cua cong ty ducc h6 nh~n S1.:. phuc lei.HCM d~n Gia Lai la kho. DQi DAM lam viec tnrc ti~p diroi quyen ong.l' cong ty cua duoc nhan S1.lam quyen giam d6c cong ty.l' hc3tro tir cong ty cli ve b~t cir thong tin nao rna ho yeu cAu gicng nhir ho v~n dang lam viec a cong ty cii. Them vao do.l' I~p khong dap irng nhu cAu cong viec.l' tai I~p. dira ra cac quyet djnh ve cac heat dQng cua cong ty diroc nhan S1. 3 lai xe.---------------~------------------------ . 4 flQi Oil an mai Ngay 5 thang 8 nam 2006 MLG quyet dinh thanh I~p DQi D1.:. 1 nhan vien kinh doanh ti~p thi.:. nham giai quyet nhlrng t6n tai ve chien hrcc.1'c bQ quan Iy cua cong ty thanh vien diroc nhan can .I'c hil dia p hop a mQt tinh cao nguyen xa xoi. DS khuyen khich nhirng n6 hrc c6 gang va phai s6ng xa nha cua cac thanh vien trong dQi DAM. HQ v~n thirong xuyen nhan dircc thong tin ve tinh hinh hoat dQng a don vi cfi va co quyen chi huy ngtroi tam thay th~. 1 nhan vien checker. DQi DAM co trach nhiern tai I~p h~ thong quan Iy moi. thiet I~p lai chinh sach.:.Truong M~n. dieu hanh heat dQng va van hoa cong ty. _ .I' tro tai I~p.I' phirong co trinh dQ nang 11. cac quyen loi v~t ch~t va tinh thAn khac d6ng thai. xii Iy v~n de. . viec tuyen nguoi tir tai ch6 cling kho do kho ki~m nhan S1. DQi DAM chi tai quay ve dan vi cong tac cii khi dii hoan thanh nhiern vu. 1 nhan vien dieu hanh taxi. 48 . .I' I~p se hoat dQng thea tai "cap" vat cac thanh vien dQi DAM dS hoc hoi kinh nghiern dieu hanh. tao van hoa phil hop va thiet l~p h~ thong dieu hanh va nang cao nang 11.I' TP. dQi DAM co quyen: tai . t~t ca cac thanh vien cua dQi dircc hirong nguyen ch~ dQ diii ngQ a cong ty cli nhir: luang.:.:. De ngh] Ban T6 chirc Can bQ cua cong ty M~ thay th~ giam d6c va k~ toan tnrong. . quy ch~.I' I~p se thea dung muc tieu rna cong ty M~ dii de ra. h~ thong Mai Linh co quy dinh la trong thai gian tham gia dQi DAM.:.mQt ngiroi chua co trinh dQ va kinh nghiem quart Iy phil hop . DQi DAM co trach nhiern co m~t a rihfrng noi rna k~t qua heat dQng kirih doanh th~p trong t~p doan Mai Linh. Cac can bQ quan Iy cua cong ty dtroc nh~n S1. S1. Tnrc ti~p tuyen nhan sir moi thay th~ hoac b6 sung cho cac clnrc danh khac.

D6 Trung 49 . . huan luyen ngiroi khac. Co nang luc tanh dao t6t. Co nang hrc dao tao. Bang 1: Chia: nang. Hi~u biSt sau sAc vS van hoa Mai Linh.CC khac nhau. . nhiem VI} dU'Q'c giao phu trach t~i Mai Linh Gia Lai T6ng di~u hanh va chiu trach nhiem v~ to an b(>hoat d(>ng cua Mai Linh Gia Lai. dang thirc hien t6t nhiem vu (xem bang 1). Pho Chu tich.:. Co ky nang t6t trong viec giao ti~p quan h~ voi nguoi khac.:.:. duoc thuong xirng dang va diroc ghi nhan nhir m(>t diSu ki~n iru tien d~ duoc thang chirc ti~p theo. . Co uy tin ca nhan va sfin sang nhan trach nhiem Thanh vien cua d(>i DAM dAu tien g6m 6 ngiroi hoat dong trong cac linh VI. Lam Thanh 2 3 4 Chtre ning.tai Mai Linh Gia Lai STT HQ va ten DO'n vi cong tac trmrc khi tham gia dQi DAM Giam d6c cong ty taxi 3.:. Chu dong va sang tao. . i. d(>i tnrong d(>i DAM la m(>t giam d6c co kinh nghiem va co kha nang dao tao cac can b(>quan Iy chua co kinh nghiem. . . nhiem v~ cua t1(JiD'Abd. nguoi dS xuat y nrong thanh I~p d(>iDAM nhan thAy rAng cac thanh vien Iy tuong cho d(>iDAM cAn diroc tuyen chon dua tren cac tieu chi sau: .:. Co tinh thAn hop tac va ky nang lam vi~c thea nhom.:.Cac thanh vien d(>i DAM bi~t rang n~u hoan thanh t6t nhiem vu. Cong ty taxi s6 3 cua ong Le Van la m(>t trong s6 cac dan vi hoat d(>ng co hieu qua trong h~ thong. diroc tuyen chon nr nhirng nguoi co uy tin. . ho se diroc tang luang. phu trach Nhan lire va Noi vu cua t~p do an Mai Linh.:. .:. Ong Le TuAn.e Van O.:. dan vi co 300 xe taxi Phu trach di~u hanh taxi tai cong ty taxi 3 Pho phong k~ toan Van phong cong ty M~ I O. Co kiSn thirc va ky nang t6t phil hop voi chirc nang ducc giao cling nhir trong cac linh vue hoat d(>ngchung cua cong ty. . Ong Le Van. Phu trach di~u hanh taxi K~ toan tnrong Ba Phan Thu Ba Ngan Ha Chuyen vien phong hanh chlnh nhan SI! cua Khoi V~n Uti Truong phong Kinh doanh Ti~p thi cua Gia Dinh Taxi Chuyen vien Ky thuat cua cong ty M~ Phu trach Hanh chlnh Nhan SI! Ph\) trach Kinh doanh Ti~p thi Chuyen vien ky thuat 5 Ba Ngo Minh 6 O. Co ky nang ra quyet dinh va giai quyet vAn dS.

nhung no lai la niem rna uoc cua nhieu thanh nien nong then. Mai Linh luon duoc chinh quyen dia phirong ung hQ. Ong Le TuAn da tlurc hien chirong trinh dao tao gAp rut cho dQi DAM v~ each thirc chuan doan t6 chirc. ong Le Van cho rAng. Cac thanh vien trong nhom con dtroc d~ nghi thirc hien bai trAc nghiem MBTI (Myers Briggs Type Inventory) d~ kham pha tam Iy ca nhan. G9i dien thoai v~ cong ty. . Ong Le TuAn dij. cdc nha ddu tu. n~u tinh hinh cua Mai Linh Gia Lai khong ti~n trien t6t. Chung toi muon su dung dich vl. Ong Le Van d~ c~p voi giam d6c san bay Gia Lai: "Mai Linh co toi 10 ngan CBNV. tAt ca cac tinh khac. Cong viec lai xe taxi khong phai la nhe nhang d6i voi phAn 16'n thanh nien thanh ph6.!C vao cac noat dQng cong d6ng. v. se tao di€u kien giup da nhiing nguai linh trong thai binh". ong Le Van cam thay bi s6c va khong th~ chap nh~n loi giai thich nay. Ong Chu tich H6 Huy va cong ty Mai Linh da duoc Chinh phu tij. v. Mai Linh da tao di~u ki~n va b6 tri vi~c lam cho rAt nhieu bQ dQi xuAt ngil. ky nang quan trj nguon nhan hrc. va quan trj thay d6i.c biet quan tam d~n viec phat trien nang hrc quan Iy va tao doanh thu. "Niu can s6ng sau chien tranh. . giup cac thanh vien hi~u them v~ tam Iy cua nhau. tham gia tich C.c biet IA anh em bQ dQi xuAt ngii. bdt Cll khi new cac ban can S1! giup da tit cong ty M? ".nhiet li~t. dU(1C cap the . Hiiy thong bao cho toi biit. ph6i hop voi nhau t6t hon trong cong viec.chi chu xe cua hai hang taxi Tan Hoa va Van Huy duoc vao trong don khach. a 50 .dQi DAM da rAt ngac nhien khikhong tim thay taxi Mai Linh. mAt cc hQi phat trien tren dia ban tinh Gia Lai. Vi~c tuyen dung anh em bQ dQi xuAt ngil con giup ong Chu tich H6 Huy thirc hien loi lura nam xira a chien tnrong. ngoai ra con co rdt nhieu khdch hang thdn thiet.l ella Mai Linh nhung vi saotaxi Alai Linh khong duac vaa san bay don khdch?" Giam d6c san bay giai thich la vi Iy do an ninh. chinh cau tra loi cua Giam d6c san bay Gia Lai la mQt goi y.Ong Le TuAn rAt 10 lAng v~ su thanh cong cua dQi DAM. Ban giam d6c san bay chi cho phep hai hang taxi: Tan Hoa va Van Huy don khach ben trong. co th~ h6 tro. . nhat la khi cAn giup dO' cac cuu chien binh. Ong noi voi cac thanh vien dQi DAM: "Hiiy nha rdngchung toi luon a ben cac ban. Vi vay.ng thirong Huan chirong Lao dQng. Ong du doan rAng trong khoang 1 thang. dij.. giup ong co ke hoach tharn nhap thi tnrong Gia Lai d~ canh tranh m(>teach cong bang va hop phap. thi tnrong cho Mai Linh Gia Lai nham nang cao thu nh~p cho cac anh em lai xe. 5 Tuin lam viee diu tit}n ella d6i DAM tai Mai Linh Gia Lai . Khi d~n san bay Gia Lai. Mai Linh Gia Lai se mAt cac lai xe gioi nhAt.. Sau khi binh tinh suy xet. Luc dAu. Nhirng ngiroi da diroc toi luyen trong gian kh6 va ky lu~t cao la nguon tuyen dung lai xe taxi rAt t6t cho Mai Linh. lam viec nhom.'Itt dung taxi Mai Linh. dQi DAM dircc biet 'xe taxi cua Mai Linh khong th~ vao trong san bay vi hrc hrong bao v~ .

nhan vien phu trach phap ch~ khong bi~t quy trinh va each tlurc xu Iy tai nan. Khong co nhan vien Kinh doanh . Em phai xuong xe. trong xe cil va thieu hAp d~n d6i voi khach hang. Khi nhan diroc cuoc goi cua khach hang. nguoi nha cua ong Phuong.Trong cuoc hop d~u tien vci toan thS CBNV cua Mai Linh Gia Lai. Ong Phuong' v6n la 1 nhan vien tnrc ti~p diroi quyen ong Nguyen Dan va rAt t~n tam trong cong viec. ong Phuong noi rAng sua xe 0 do thuan ti~n han cac ch6 khac. nhan vien true tdng dai khong gh i lai cac phan nan. gop y cua khach hang. tai khach san hai I~n nhung v~n khong thAy co ai d~n. khong thea dung quy dinh cua h~ thong Mai Linh. yeu c~u. ngiroi di~u hanh se thea thir nr x~p hang dS di~u xe. chua co vu tai nan nao xay ra diroc ben bao hiem d~n bu mac du cong ty da dong bao hiern tai nan d~y duo Ong Hanh. khach san. Them VaGdo. MQt ngiroi tai x~ buon r~u nho lai cau chuyen cu: "Mot Ian em phai dua ba em di cap cuu ma baa V? benh vien khong cho xe em vao. Phu trach nra xe cho cong ty la ong Tu. Khu do thj nho. cong ba VaGphong cap cuu?" Giarn d6c Phuong noi: "0 day ho dia phuong va dpc quyen fiim. lai hoat dQng lau narn. khong lam gi duac ho ddu". Ong Le Van hoi: "Tai sao mot s8 ldi xe khong mac dang phuc va khting phuc Vlf. Tan Hoa va Van Huy cung voi 8 cong ty taxi khac (m6i cong ty co khoang 20 d~u xe) da chiem giu tAt ca cac d~u moi quan trong nhAt 0 Gia Lai nhir san bay. gay tai nan hoiic khi ban than chung toi bi 8m dau thi khong thay co CBQL quan tam nen ai ciing co y dinh se nghi viec di noi khdc ngay khi hit hop dang". M~c du chua duoc dao tao va chua co kinh nghiern quan 1y nhirng ong Plurong da duoc bd nhiem quyen giam d6c cong ty Mai Linh Gia Lai. tiep thj. thirong hieu cua ho da tnr nen quen thuoc voi nguoi dan dja phuong. Khi duoc hoi tai sao lai dira xe taxi Mai Linh v~ sua chua 0 xirong sua xe cua Van Huy. 51 . khong co nguoi chu dQng di ky hop ddng ti~p thi. Cac y~u t6 nay da lam cho khach hang d~n d~n bo di hang khac. Nhieu khi. ong Le van diroc thong bao: hai cong ty taxi manh nhAt 0 Gia Lai la Tan Hoa va Van Huy co tai 80-1 00 d~u xe.Ti~p thi nen khong co ai chiu trach nhiern v~ kinh doanh. Cac lai xe da phat biSu thang than voi cac thanh vien cua dQi DAM rAng: . Giam d6c khach san Yali cho bi~t rang chinh ong co quan h~ t6t voi ong Chu tich HdHuy. Do khong ph an tan xe rai rae trong do thj nen khach hang thirong phai doi lau. them vao do.khach theo dung phong each chudn cua Mai Linh"? Sau do. benh vien. ben xe. xe nra qua loa. Doanh s6 cua cong ty rAt thap. "Thu nhdp cua chung toi qua thdp. nen h~u nhtr to an bQ xe taxi cua Mai Linh Gia Lai chi d~u 0 quanh nha tho Thanh Thien. Tit ngay thanh I~p Mai Linh Gia Lai. ong da thong bao moi Mai Linh Gia Lai d~n dAu th~u taxi . Mai Linh Gia Lai chi nhan dtroc khoang 50 cuoc goi/ ngay. khi xe hu hong. khong co cac bai d~u xe.

thiet I~p h~ thong va quy trinh quan Iy moi. Anh Hoang. la ldi nguoi khac. mQt nhan vien trong cong ty cho bi~t: "Thu quy la nguai nha cua mot can b{5quem If khu v~c. dua ra cac giai phap cho cac vftn d~ nhan sir. Co nhieu phan nan tir cac nhan vien van phong v~ tu each cua ngiroi thu quy. thu quy co quyen to han giam tide.eng Le Van moi bi~t hi co toi han mQt mra lai xe chua tham gia khoa hoc HQi nhap van h6a Mai Linh. Trong hai tuAn ti~p theo. dua tren mdi quan h? nay nen hay hdch dich. nhan xet cfing nhir cac d~ xuftt hoan thien cua ho. mQt nhan vien cua phong K~ toan noi: "Thu quy la nguon gdc cua moi bat d6ng if tidy. Pham mern quan Iy nhan S1! cua h~ thong chua duoc ap dung tai Mai Linh Gia Lai. phu trach Hanh chinh Nhan su Mai Linh Gia Lai tra lai la ho chua c6 thai gian d~ lam. ong Le Van cAn hoan tftt bao cao giri v~ cong ty M((. Ong Le Van yeu cAu cac thanh vien cua dQi DAM trinh bay lai tftt ca cac thong tin.ng thai bao dam cho h~ thong quan Iy moi se hoat dQng thea chuan mire chftt IUQ'ngdich vu cao cua t~p doan Mai Linh. Khi duoc hoi v~ ban me ta cong vi~c cho cac chirc danh. 52 . " Co Lan. Khi ki toan trutrng can ti6i chieu cong n(" phai nan ni thi thu quy mai chiu lam. danh gia tinh hinh nhan sir va hoat dong cua Mai Linh Gia Lai va trinh bay k~ hoach hanh dQng nharn tham nhap thi tnrong Gia Lai. M9i nguai cam thdy rat kho tid lam viec chung voi chi thu quy". Tftt ca cac he. sa d~u quan Iy thu cong va IQn xcn. Nguyen t~c 5S trong van phong cilng chua diroc ap dung. de. Day la di~u khong chftp nhan trong h~ thong. T6i thdy duang nhu if tidy.

.PhI!. • -- 53 .il!-c 1: Sa a6 cac chi nhanh va cling ty thanh vien cua tljp doan Mai Linh I~)... . vltH eMlIIt - .

Tac gia chan thanh cam on ong Le Ba Thong va nh6m du an nguon nhan lire ella ITT da giup dO' r~t hiru Ich tinh huong duoc hoan thanh. OngTrung la thanh vien Vien KiSn true cua My va co nhieu tac pham thiet kS dat giai quoc gia. de 55 . ong con co nang hrc cong nghe thong tin va da tao ra loi thS canh tranh cho cong ty ngay tir ngay moi thanh I~p. Ong Trung va ong Tam dSu t6t nghiep Dai hoc KiSn true. Mac do do la chi tieu iru tien. TGD co bang cao hoc quan trj kinh doanh va co ky nang tiep thj. thong bao hai kien true sir giau kinh nghiern da giri dan xin nghi viec. TTT da c6 gang thuc hien nlurng ba nam qua v~n chua thanh congo Mot tu~n tnroc ngay Ie Giang sinh 2007. Ong Thong quyet dinh thue TS. Khi thanh I~p cong ty. chuyen gia tir v~n nguon nhan hrc dS khao sat coi CBNV cua TTT co thoa man voi cong viec 0 TTT khong va thiSt kS chuang trinh nr v~n lam giarn tY I~ nghi viec. thay d6i. Ong Thong. TGD cong ty TTT nhan dtroc di~n thoai cua chi Hanh. Ba thanh viec sang I~p trong ban t6ng giam d6c phoi hop r~t t6t va d6i dai voi nhau nhir anh em. ho dang 0 dO tu6i 25 voi s6 v6n gop ban d~u tong cong 150 USD. 2 Khai quat v~ t~p doan TTT Cong ty C6 phan Xay Dung va Thirong mai TTT diroc thanh I~p narn 1992 va I~y ten tAt tu ba sang I~p vien: Trung. ong Le Ba Thong. ngoai nang lire kien true. Chinh ong la nguoi irng dung h~ thong hoach djnh nguon hrc doanh 15 Tinh huong duoc thuc hien d€ phuc vu muc dich giang day. Truong phong Nhan S\1. Ong la nguoi tien phong trong viec sir dung cong nghe thong tin vao trong h~ thong quan Iy va thiet kS kiSn true. Kim. ngoai tnr chi tieu tY I~ nghi viec. Con ong Tam. trinh bay r~t tuyet voi. Tam va Thong. M¢t s6 s6 lieu va ten nhan v~t duoc di~u chinh.T~p doan TTT Chin doan tinh hinh cua ta clnrc C 5 ) 1 Giai thi~u T~p doan TTT da hoan thanh t6t cac muc tieu kS hoach nam 2007.

Trang tri nQi thAt. Nam 2007... TTT co tru so chinh a TP HCM. TTT chu trong hoat dQng trong ba linh V\ICkinh doanh co quan h~ ph8i hop voi nhau: Thi€t k€ . TTT dat duoc 2 trong s8 3 giai thirong GMark cua tuyen chon thiet k~ Chau A trong nam 2005. Khi do.v . bao dam luon cung cAp chAt IUQ'ngdjch vu cao va lam thoa man khach hang trong tAt ca cac dir an. khach san. phong g each chuyen nghiep. tam huyet va tai nang cua TIT da tao ra nhirng kiet tac "An nrong. TTT tham gia xuat ban cac cong trinh kien true. Cam hung nghe thuat.nghiep (Enterprise Resource Planning . thuan JQ"igiup khach hang phat huy t8i da hieu qua lam viec". TTT da thuc hien 1500 du an v~ toa nha van phong. ph~n mern CRM (customer relationship manager). Tir nam 2001.). than thien". TTT dircc danh gia cao. trfr tinh". trang tri nQi thAt va chia se kinh nghiern cua TTT khi thirc hien cac cong trinh nay va dat 56 . hien dai va thoai mai. co uy tin t8t va dUQ"C chon la nha th§u chinh Vi~t Nam d~utien cho cac khach san 5 sao a Vi~t Nam.CRM) van trong cong ty. Toa nha Opera View.. co 1 chi nhanh tai Ha NQi. "hien dai nhung lang man. . Giai thuong Sang tao d~c biet (D\I an "One Pillar Market" va du an "Stone and Steel"). nha nghi.. Ngoai ra. TIT da trao cho khach hang khong chi la van phong cong so rna la "met tBng th~ hai hoa. da TTT giup quan Iy h~ thong thong tin khach hang va thong tin xuyen suot trong nQi bQ. ). gia canh tranh. TIT phat tri~n rAt nhanh voi doanh s8 tang tnrong hang nam 30-50%. Tir nam 2003.ERP) va quan trj h~ thong quan h~ khach hang (Customer Relationship Management . f)~c biet. nhanh chong gia tang s8 IUQ'ngcac cong trinh TTT co th~ hoan tAt. iao hang kip thai. TTT tien phong trong viec sfr dung cong nghe thong tin trong quan Iy va khao khat tao ra nhtrng san pham th~t §n nrong. Cac ghii thuo'ng cua Hi~p hQi ki~n true TP HCM (Khach san Ngoc Lan. 1 chi nhanh tai My va nha may chuyen san xuAt cac san pharn nQi thAt dQc dao thea tung dan d{lt hang (phuc vu cho han 300 du an m6i nam) d{lt tai Song Th~n. resort tieu chuan 5 sao nBi tieng trong ca mnrc. TTT chiem hon 50% thi ph~n 0' cac cao 8c loai A va la nha th~u trang tri nQi thAt cho nhieu khach san.Thi cong . 0' rihieu noi khac nhau. Procter & Gamble Viet Nam. trung tam thirong mai va khu lien hop nha 0' cho nhieu t~p doan daquoc gia. TIT tro thanh cong ty hang d~u a Vi~t Nam trong linh V\ICtrang tri nQi thAt cho van phong va khach san va rAt co uy tin trong viec di~u hanh nhirng du an "chia khoa trao tay". sang trong nhung v~n Am ap. TTT luon thea duBi chinh sach chAt IUQ"ng. Nhieu cong trinh cua TTT da tro thanh niem nr hao trong linh V\ICtrang tri nQi th~t cua Vi~t Nam va TTT da nhan dUQ"C 19 giai tlurong qudc gia vS ki~n true (Nha hat Hoa Binh. Th~u hi~u nhu c~u cua tirng khach hang..v. CU trong 10 t~p doan nBi tieng cua thS gi6"i co d~u tir van Vi~t Nam thi da co dSn 8 la khach hang rAt than thiet cua TTT. Chung cir SaiGon Pearl. Chinh vi v~y. ERP da giup TIT kiern soat quy trinh kinh doanh va cai ti€n cac hoat dQng quan IY. . Resort Mom Da Chim.

chi Nghi. ngoai tnr mot s6 phong hQP va phong cua TGD. TTT co dQi ngii kien true sir co trinh dQ ca~. ISO CBNV duoc b6 tri lam viec trong toa -nha hai tAng. Dung a bAt ky vi tri nao ciing co th~ quan sat diroc rnoi ngiroi trong cac bQ phan dang lam gi. Pho TGD noi: "ThiSt kS cong trinh muoi ty con d8 han nhieu so voi viec quan Iy hieu qua mQt nghin CBNV". TTT co cau true t6 chirc thea dang rna tr~n voi mQt chieu la cac bQ phan chirc nang va mot chieu la cac du an cua cong ty. Truong phong Hanh chinh nhan sir. CU6n sach "Khong gian kien true. khach hang. Nh~n manh tAm quan trong cua viec can b~ng giira hoat dQng san xu~t va ySu t6 con ngiroi trong hoat dQng cua cong ty. giira cac bQ phan chi co 1 vach ngan lung. TTT dtl len kS hoach xay dung van pltong moi trong narn sau. v~ phia TTT co 4 nguoi: ong Le Ba Thong. D~ khuyen khich moi ngiroi tang cirong tiSp xuc. thj tnrong. phan bien v~ cac rnuc tieu kS hoach cua cong ty va nhirng 57 .. loi nhuan. 3 CUQc hop v6'i TOng Giam dOc TS. . moi nguoi tich Cl!Ctrao d6i. cac muc tieu kS hoach va kSt qua hoan thanh trong narn 2007. chi Hanh. Hang nam. Do t6c dQ phat trien qua nhanh. Kim cac rnuc tieu chien hroc cua cong ty. tro Iy Phat trien nguen nhanhrc. va chi Kha. ngoai ra TIT con co 800 cong nhan san xuat. rieng trong narn 2007 TTT da: thirc hien 315 dtr an. . quy trinh kinh doanh va phat trien nhan su. TGD. v. ong Trung. kinh nghiem va congnghe quan Iy tien ti~n van trong h~ thong quan Iy cong ty va dat cac chi tieu cao v~ doanh s6. Cong ty ap dung chuang trinh quan trj thea muc tieu da: 5 nam d~ chu trong dat duoc kSt qua a nhirng linh Vl!Choat dQng khac nhau nlur tai chinh. Uy tin va m6i quan h~ t6t dep cua TS~ Kim voi TGD cua TTT la n~n tang cho viec thiet I~p str tin tuong gifra hai ben. Tai tru so chinh. tro Iy TGD. Tham dtr cuoc hQP voi TS. thoai rnai trong cong viec. van phong cua TTT duoc thiet kS theo dang rna. Mo d~u cuoc hQP. TTT dtl ap dung nhirng kiSn tlurc. Kim la pho giao sir cua Truong Dai hoc Kinh te TP Ho Chi Minh. ong Thong gici thieu cho TS. thi cong lanh nghe. . thuc va ao" gioi thieu v~ nhung tuyet tac kien truc cua TTT cho d6ng nghiep dtl duoc giai thirong quoc gia nam 2007. each tlurc thea doi quan Iy cac dir an cua TTT tren may vi tinh. Trong s6 200 nhan vien van phong. cac ban mo ta cong viec. khong co cira. ban TGD CLIngcac tnrong bQ phan danh ra 3 ngay hQi thao nharn thi~t I~p muc tieu cho cac bQ phan. S6 hrong dtr an tang hang narn. TTI nhan thirc r6 tAm quan trong then ch6t cua quan trj con nguoi. Trong thoi gian ba ngay do. toa van phong hien tai hoi chat. Kim. Kim. trong do co 2 ngiroi la thanh vien cua Vien KiSn true My. 22 nguoi la thanh vien Hiep hQi KiSn true TP HCM. Nhirng thanh tich cua TTT nhanh chong tao ~n nrong t6t v6'i TS.. han 90% co trinh dQ d~i hoc tra len.diroc thanh tich t6t.v .

dft hoan t~t he thong ban mo ta cong viec. kiem tra ti~n dQ du an duoc thuc hien d8 dang. v.iy TTT mu6n tang quy mo thi phai di doi voi viec dao tao CBNV Didu nay t6n rat nhieu thai gian ". co tac dung tang vi ch~t IUQ"ng san pham va giam chi phi m~c du TTT vfin con phai ti~p tuc hoan thien cac quy trinh nay. ong Thong cho biet: "TTT chi scm xudt nhiing san phdm duac thiet kd mot CaCha9C ado va rieng biet cho tung cong trinh vai nhiing yeu cdu vd Icy thudt va thdm my rdt cao. Cong ty thiet l~p nhieu quy trinh chuan. Nhidu luc. VI vt. Co nhieu ldn. cling t6t nghiep cao hoc quan tr] kinh doanh. ong Thong cho biet: "TTT co thuong hieu manh. Do d~c thu cua nganh ki~n true. ruot cua minh nen phai rang sue lam". Ong Thong noi: "D6i tuong cua TTT la nhiing cong trinh kho. Ban than ong Thong va nhieu CBQL c~p duoi khac nhir chi Nghi.v .s6 kien true sir. Viec phan cong cong viec. TTT tra luang cao. yeu cdu thdm my cao nen duang nhu viec duong aau voi nhiing du an co tinh thdch thuc dd tra thanh thoi quen nghd nghiep cua dan TTT. Cong ty dft ap dung ERP. khuyen khich ap dung cac phirong phap moi va ccng nghe ky thuat moi nham thuc dfty cong ty phat trien. Ban TGD TTT r~t chu trong tinh sang tao. Vi vf!. chung toi khong phai 10 lling nhidu vd chuyen doanh s6. tim kiem khdch hang..cac muc tieu dS ra cho toan cong ty va cac bQ ph~n r~t ro rang va CBQL r~t th~u hieu. Khi diroc hoi vS khach hang cua TTT. ngiroc voi nhirng c6 gang cong ty nham phat trien va nang cao nang hrc. nhung dii ba niim lien tiJp. thuan thuc thong qua cac phAn mern quan ly du an va dUQ"C tinh hoa. vfin con co mot s6 CBQL khong co kha nang quan Iy cac du an Ian va phirc tap thea nhirng yeu cAu chat che cua cong ty. ton kem. Autodesk. TTT nhdn them dan hang. ty I¢ nghi viec cua TTT phai phdn dau thdp han tren thi truong it nhdt 2%. can bQ quan ly du an duoc TTT tuyen nr cac cong ty mroc ngoai. MQt . Thach thuc cua thi truang va ap 11!ccong viec la dong luc manh me thuc ddy TTT phdt tridn va tidn bo ". CRM. Khi duoc hoi vi sao khong rna rong quy mo nha may. s6 don hang vuat qua cting sudt cua TTT. tieu chuan nhan vien. Tuy nhien.y. Viec thu hut nhan tai cftn thiet nr ben ngoai cling kho khan do thj tnrong thieu nhfrng chuyen gia va can bQ quan Iy co trinh dQ cao trong nganh mac du cong ty s~n sang tra luang cao. viec dao tao mot nguoi co nang lice can thiJt dd lam viec t6t can khoang 3 ndm va rat. TTT khuyen khich nhan vien ap dung cac phuong phap va cong nghe moi va tich C\ICtham gia cac hQi thao va cac khoa dao tao.. chung toi khong dat duoc cac muc lieu nay. Ong noi: "TTT co thuang hieu t61. hoan toan khong phai vi loi nhudn ma thudn tuy vi TTT khong muon noi "khong" vai cac khach hang Ion. Phftn Ian CBNV khdi van phong cua TTT dSu thong thao 'ti~ng Anh va sir dung may vi tinh thuan thuc.mong doi trong nrong lai. DiSu nay lam ong TGD quan tam han d~n long trung thanh cua CBNV. voi mire luang cao nhung lai khong linh heat thich irng voi moi tnrong lam viec hoac khong dap irng yeu cAu t6c dQ cua TTT. MQi ngiroi eho biet: Iy do nghi viee cua cac kien true sir TIT 58 .

Tuy nhien. Tftt ca cac thanh vien TTT d~u mac d6ng phuc picnic va dQi non hinh chu chuot TY. co tac dung dong vien. tftt cacac thanh vien cua TTT va gia dinh cua ho d~u tham gia l~ t6ng k~t . Mire luang t6i thieu trong cong ty cling cao han mire trung binh cua cac oong ty khac tren dia ban TP HCM. "dir an 59 . cac sir kien n6i b~t va sinh hoat trongcong ty va cac chi tieu then ch6t c~n dat ducc diroc trong nam 2008. thuong cua cong ty trong nam 2007. TTT cling quan tam d~n tra luang cong bang cho cac vung khac nhau nhir gitra CBNV lam viec tai tru So' chinh a TP HCM voi cac chi nhanh khac. Giiia tra cong lao d(jng va ph at trien nghJ nghi?p co moi lien h? chat che". ' 4 Ti~c tit nian 2007 TTT t6 chirc buoi l~ t6ng k~t cuoi narn khong theo each truyen thong ki~u HQi nghj. gdn bo vai cong ty. Kim se khao sat tinh hinh cong ty tnroc khi thiet k~ cac chuong trinh nr vftn khac. Bao cao t6ng k~t nam la nhirng dean bang video clip dtroc chuan bj cong phu v~ thanh tich. TTT da nhanh chong b6 sung phu cftp tnrot gia voi ty l~ nhu nhau cho moi CBNV.k~t hop tiec tftt nien cua cong ty. Doi khi TTT t6n them ti~n rnalai con nhan nhieu thAc mac cua CBNV. VO: Khi gia sinh hoat tang cao. Kim coi bang k~t to an luang. "bQ phan xuftt sAc nhat". ong Thong co rnoi TS. Cuoi cuoc hQP. 2008 la nam con chuot nen khung canh bu6i l~ diroc trang tri nhir mot dQng chuot khong 16 tren khu dftt cua cong ty . D~ hieu them v~ van hoa TTT. ong Thong cho biet da trao d6i voi TGD cua cac cong ty cung nganh v~ mire luang tra cho cac ki~n true suo Ong cho r~ng TTT thuocnhom cac cong ty Vi~t Nam tra luang cao nhftt tren thj tnrong. khuyen khich moi nguai tich cue lam viec. tham gia vao phan khuc thj tnrong rna TIT tir choi. co nhtrng thac mAc trong CBNV cho rAng nhirng CBNV co thu thap thftp thi c~n diroc phu cftp nhieu han do he bi anh huang cua bao gia nhieu han. rnoi nguoi thong nhftt la TS.du dinh se xay thanh cao 6c van phong TTT trong nam sau. Chi Hanh cho biet TTT g~p kho khan trong viec thiet I~p cac quy ch~ tra luang lao dQng do khong bi~t thong tin cua cac doanh nghiep khac. "ki~n true sir gioi nhat". trong do Ban TGD doc bao cao tinh hinh hoat dQng narn cli va k~ hoach kinh doanh cho nam maio Hang narn vao chieu 31112. Chi Hanh cho TS. S6 li~u cho thfty thu nhap cua ph~n Ian cac chirc danh cua TTT thuoc nhom 25% cong ty Viet Nam co mire luang cao nhftt tren th] tnrong. Cac giai thirong cua cong ty duoc trao cho "ca nhan xuftt sAc nhat".thirong la do nhan diroc lei rnoi voi cong viec hftp d~n ~ir cac cong ty nuoc ngoai hoac ra thanh l~p cong ty rieng. Ong Thong yeu c~u: "H? thong luang co kha nang giai quyet cae win dJ tren hieu qua. Chi c~n noi la ctru kien true sir cua TTT va se tuan thu cac chuan mire cua TTT la ho rftt d~ ky duoc hop d6ng maio 'Khi hoi v~ thu nhap trong cong ty. H? thong luang can tinh canh tranh. Kim tham du tiec Tftt nien cua cong ty vao dip cuoi nam 2007.

anh Lam bi tai nan. mQt s6 thanh vien co con nho thirong ra vS. nhay mua. sang tao ". ) . v. Sinh hoat rat thu vi nen nhieu nhdn vien cii cua TTT khi chuyen sang cdc tong ty khac. Chi Nghi cho biet: "Nhidu CBNV c6 long hao tam cua TTT thuang trich mot phdn luang cua minh di chuyen cho nha chua nuoi cac em nho m6 coi va hang ruim cong ty cling trich mot phdn qui dd t6 chuc cac hoat d9ng tir thien VaGdip Sinh nhdt cong ty ". Sau phan t6ng kSt. di an t6i va hat karaoke. Ban than anh Thong ail s6t sting 10 ldng tim kiem bdc sy gioi co thi tin tuong gin gam chua tri mat cho anh Lam. sau gia lam viec. giup da. Tren khan dai. thong tin giao tiep. Ngoai tiec tat nien va cuoc di chai tdp the' toan cong ty nhdn dip thanh 19p cong ty. nhfrng ngiroi con lai tiep tuc cac tro choi. 5 CUQc khao sat tal cong ty TS. CUQctrinh di~n th~ hien dircc hiu hSt tftt ca cac khia canh hoatdong cua TTT.v. choi hit gao M9i nguoi rat hoa d6ng trong cac sinh hoat tdp thi khong phdn biet vi tri trong cong ty.. Chi Nghi vui ve giai thlch: "'Van hoa TIT la vgy day.. ca hat. Anh Lam diroc trung mQt chiec Tivi. co dinh huang h9C tdp. Kim to ra ngac nhien khi thfty cac thanh vien trong Ban TGD ciing coi trfrn tham gia tro choi t~p thS cung canh thanh nien tre. Chi Nghi b6 sung: .. Gia dinh anh Lam rat cam dong vJ su quan tam nay". Trong tiec tftt nien con co cac qu§y hang hru niern duoc cong ty t6 chirc d~ tao nguon t11U cho cac hoat dQng tir thien. bi hong mot mat. Tlurc an ti~c buffet va mroc uong duoc xSp thea 2 day ban d~ phuc vu rnoi nguoi dSn qua mra demo TS. Lam hit minh. nhan dinh cua CBQL vS nhirng khia canh khac nhau trong hoat dQng quan Iy (rnuc tieu chinh sach cong ty. san sang nhdn cong viec co ap luc cao.t6t nhat". Phong ban co the' chon cac hinh thuc sinh hoat khdc nhau nhu di picnic. d6ng vien rat than tinh bang nhieu each khdc nhau. v . CBNV din thiim hoi. • 60 . hang ndm cong ty chi tidn cho mJi phong/ bo phdn d~ moi nguoi sinh hoat tdp thd rieng cho b6 phdn. Kim giri cho TGD cac nQi dung khao sat du kien thuc hien trong cong ty va duoc TGD hoan toan chap thuan: • Quan diem. S" thoa man cua CBNV voi cac thanh phan khac nhau cua cong viec. nhirng CBNV may m~n trung phan thuong x6 s6 cua cong ty dang nhan giai.. co uy tin. cong trinh sang tao nhat". Van hoa TIT chu trong 5 d(ic diem: tinh thdn a6ng d9i. dang tin. MQi nguoi v6 tay c6 vu.v .. wIn thuong xuyen dd nghi duoc tham gia cac sinh hoat ngoai gio lam viec cua TIT". Chi Nghi giai thich: "Trang nam qua. giao thong khi tren duang vJ que. Anh lung tung cam an ban lanh dao va cam an moi CBNV da giup dO'anh trong hie anh g~p tai nan. am nhac. cot nhau la ban be.

TS Kim di~u chinh ban cau hoi khao sat d~ phu hop voi ba d6i tuong khao sat: • • • Nhorn 1: cac thanh vien trong ban TGD. Ban thao cau hoi khao sat duoc chuyen cho TGD va giarn d6c nhan sv' d~ co di~u chinh cuoi cung. Kim d~ nghj nhirng ngiroi tham gia phong v~n giai thich vi sao ho chon cac nQi dung duoc coi la quan trong hay khong quan trong va co nQi dung nao c§n b6 sung them khong. Kim Iy giai rang di~u nay se giup chi thiet k~ bang cau hoi g6m nhirng nQi dung phu hop nh~t cho cuoc khao sat. TS. coi phu luc 2 v~ noi dung ban Call hoi khao sat . mac du nhorn nay co ca cac dQi truong.thieu Dr. CUQc khao sat voi nhorn nhan vien khong phai . TS. . Tnr vai nguoi ban cong tac xa. Kim nhan manh tinh ch~t bao mat Call tra loi d~ CBNV yen tam. TS.. Sau nguoi tham gia phong v~n dircc phat 1 ban du thao nQi dung khao sat va duoc d~ nghj danh d~u vao 0 th~ hien t§m quan trong cua tung nQi dung khao sat (voi I: khong quan trong . Dua tren noi dung trao d6i voi ong TGD va CBNV.Ia quan Iy b~t d§u luc 10. chi Kha da chon 3 CBQL va 3 nhanvien van phong tir cac bQ phan khac nhau trong cong ty va b6 tri thoi gian d~ m6i nguoi trao d6i rieng voi TS Kim trong khoarig 30 phut. .. TGD trinh bay muc dich cua cuoc khao sat va gici .00 sang. CUQc khao sat chinh thirc diroc thirc hien rieng biet d6i voi nhorn 2 va nhom 3 tai dai sanh cua TTT vao ngay 18 thang 1.30 sang vci ban Call hoi giong nhtr cua CBQL nhung khong co phan 1. CUQc khao sat cac dja ban khac cua cong ty diroc thtrc hien tirong nr nhu tai tru sa chinh trong cac tuan tiep theo. 2008. TS.• Mire dQ cam k~t d6i voi TTT cua CBNV Theo d~ ngh] cua TS Kim. Nhirng k~t qua quan trong nh~t trong CllQCkhao sat duoc tom t~t nhir sau: a 61 . bQ phan). Kim voi t~t ca CBNV. nQi dung khao sat coi phu luc 1. Kim huang d~n CBNV each di~n vao ban khao sat voi viec su dung thang do Likert (tir 1 la hoan toan khong d6ng y d~n 5 la hoan toan dong y). Nhorn 2: cac CBQL (gem phu trach cac dan vi kinh doanh va cac CBQL cap trung la tnrong pho phong ban. t6 tnrong cua cac nhorn nho). Nhom 1 (gem cac thanh vien trong ban TGD) duoc khao sat thong qua emails. t~t ca con lai CBNV d~u co mat d§y duo CUQc khao sat voi nhorn CBQL b~t d§u hie 9. 5: r~t quan trong). Nhom 3: cac CBNV con lai (diroc goi la nhorn nhan vien khong quan Iy. Luc b~t d§ll m6i CllQCkhao sat.

25.2.75.l.02.25.4~ SE=0. trong khi do. Mire d<) thea man voi ti~n luang la thAp nhat voi diem trung binh 3.9. CBNV cam nhan ho yeu m~n TTT vci di~m trung binh 4.7. (SE)=0. SE=0. SE=1. - Cac sa /ifU so still": • TAt ca cac Ban TGD CBQL.7. Cac thanh ph~n con lai cua thea man voi cong viec co diem trung binh lou han 4. D6i voi nhom CBQL co diem trung binh 4. s6 Ii~u v~ "y ttuec glln kit tlai vo'i fa chtrc" • • • CBNV noi cac dong nghiep n6 lire h~t minh vi cong ty co di~m trung binh 4.9 cho nhom CBQL. • 62 .8. trong do.5. thoa man voi thuong hieu TTT coa nhAt va bang 4.s6 Ii~u v~ vi~e quan Iy va di~u hanh ella TTT • • • Danh gia v~ "quan Iy hoat dong danhgia" co di~m trung binh thAp nhAt (mean = 3. man trong ciing vifc" s6 Ii~u v~ "mtrc tip thoa • • Mire d<) thea man chung trong cong viec cua nhorn CBQL va nhan vien la 3. va diem trung 3. Ban TGD cong viec. sai lech chuan (SE)=1. (SE)=0. Danh gia v~ "quan tam khach hang" co diem trung binh cao nhAt (mean= 4. SE of 1.1 cho nhorn nhan vien khong phai la quan • IY.5. CBNV trung thanh voi TTT co diem trung binh 3. diem danh gia v~ h~ thong quan ly va dieu hanh cua cao han rAt nhieu so voi diem danh gia cua nhorn da du doan dung mire dQ thea man cua CBNV trong ngoai tnr tieu chi "ap I. SE=0. cau Vtl mong tI{fi cua CBNV khi lam vifc t{li TTT" s6 Ii~u v~ "nhu • Trong s6 5 nhu c~u quan trong nhat rna CBNV mong doi khi lam viec cho TTT luang tlurong duoc danh gia la quan trong nhat d6i voi ca nhorn CBQL va nhom CBNV khong phai CBQL. CBNV chiu ap luc cong vi~c rAt cao voi di~m trung binh la 4.4. SE=0. SE=0.3.8.2).8.75.!C cong viec cao". d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL co di~m trung binh 3.65.25. nhu c~u "cong viec 6n dinh" diroc danh gia it quan trong nhc1t d6i voi nhorn nhan vien khong phai la CBQL va "co hQi thang tien" diroc coi la it quan trong nhAt cho nhom CBQL.9). SE=l. SE=0.

than tinh. TS. coi rna. Kim t6ng hop diroc k~t (y qua nhu sau: Khi dircc hoi di~u gi lam anhl chi hai long nhat khi lam vi~c T~i sao? Cau tra loi cua nhorn CBQL: • TTT? • • • • • • • • Cac • s6 thanh vien trong Ban TGD. Chinh sach ti~n luang. nang dong. Khong co str khac bi~t Ion giira cac thanh vien ban TGD theo t~t ca cac tieu chi khao sat. soi n6i. sang tao. Quan h~ d6ng nghiep vui ve. CBNV co hoc v~n cao han thi co rmrc dQ thoa man va trung thanh th~p han. chan thanh. Khong co su khac bier v~ mlrc. quan tam d~n nhan vien. thirong cua TTT chu trong ket qua. CBNV co tu6i dai cao va tham nien cao han thi co mire dQ thoa man va trung thanh cao han. thach thirc. nang lire ca nhan rna khong quan tam d~n bang cap. HQ vira gioi v~ chuyen mon nghiep vu vira co phong each lanh dao r~t dan chu. hoa d6ng. Van hoa TTT tre trung. sAn sang chia se va dong gop cho cong d6ng. d~c biet khi CBNV gap kho khan. dQ thoa man cua CBNV theo gioi tinh. -. MQi nguoi sAn long giup dO'nhau. Chinh sach dao tao. Thuong hieu TTT va duoc lam viec trong rnoi tnrong r~t nang dQng. Chinh sach dao tao. tham nien. huan luyen va phat trien nhan vien. Tir cac cau tra loi rna trong ban khao sat. Uy tin ca nhan cuarnot Cau tra lai cua nhorn nhan vien khong phai la quan Iy: ly do chinh n~u nhan vien cua TTT co thS rai cong ty nhu sau: Co hQi phat triSn ngh~ nghiep ca nhan a ben ngoai h~p dftn han • • • • Ap hrc cong vi~c cao Luang thuong khong cong b~ng Danh gia k~t qua hoan thanh cong viec khong cong bang MQt s6 tnrong bQ phan chua co nang hrc phil hop DiSu gi khien CBNV se lam viec voi nhiet huyet cao cho TTT? 63 . huan luyen va phat trien t6t SIl quan tam chu dao cua Ban TGD d6i voi CBNV va gia dinh cua ho.• • • • • Ban TGD du doan nhom CBQL co nhu cftu "thang tien" cao nh~t con nhorn nhan vien khong phai la quan Iy co nhu cftu cao nhat v~ "dao tao va phat trien" khi lam viec cho TTT.

vai nhau 1110' ". "Chung toi thuc hiin kinh doanh sach phep lira d6i khdch hang ". Bay gh} anh (~r I111W duoc nha dep va xe hoi sang trong niia". Kim ghi lai nhtrng y ki~n b6 sung them. Khi TS. T1'1' khong cho san long gitip de} Ian nhau ". TTT cung cap tai lieu. ngiroi rat va Irung thuc. Chung toi coi ho nhu nhiing nguoi anh cit han la ong chu doanh nghiep". chinh xac Ph6i hop t6t giira cac bQ phan Phan cong trach nhiern ro rang Cac eUQe trao dBi ti~p thco Sau khi co k~t qua khao sat. Anh dy nt h(JC va l1UjC du khong hJ co bang cap chinh 1171I'C nao. "Ban 'TGD rat t61 va than thien. nhdn vien TTT hoc hoi them duoc rdt nhiJu. dieu kien hoc t~p t6t nhat eho CBNV thong qua h~ thong mang cua cong ty.! Danh gia dung. co Ihd thiJt ki 11hZI' nhiing ki2n true Sit gioi 1111(. ve MQt s6 CBNV k~ lai cac cau chuyen thanh vien Ban TGD quan tam d€n CBNV va gia dinh ho khi ho g~p tai nan. Chinh vi v~y CBNV TTT co trinh dQ nang II. cong bang. Chung toi a6i Xl. cong bang Ap lire cong viec khong qua cao. Khi duoc hoi vS uy tin ca nhan cua cac thanh vi en trong Ban TGD~ cau tra loi la: • "Thanh vien trong Ban TGD "thi hien lanhiing ttim guang mdu muc cho CBNV Khi lam viec voi ho. giup moi nguoi hoc tap. 'Trung thuc. H9 khong bao gia to trich thuong. Khi trao d6i v6 nhirng uu diem ella h~ thong thang ticn tai 1TT.1. truong thanh nr trong e6ng viec.• • • Luang thirong. cac cau tra loi: than thien -o ddy chung va coi -o ad)' 1119i 16i eo! la Gia dinh ITT". chi can noi dli la ngiroi ella TTT thi cong ty nao cling muon nhan. Khi TS. mQt nhan vien noi: "M9t trong s(i thanh vien Ban TGD co xudt than chi la tnot hoa vien binh thuong. va Thong thai nhu len cua ho".!'ccao. thong qua trao d6i di~n thoai hoac g~p mot s6 CBNV. khach quan. Kim hoi v~ chinh sach dao tao va phat trien cua TTL chi duoc CBNV giai thich la ngay ca nhirng sinh vien kien true t6t nghiep xuat s~c cling can hoc hoi them khoang 3 nam moi co th~ hoan thanh t6t nhiem V\I o' TTT. TS." Ban TGD thuc S1/ la nhirng con ngutri: T4n tam. Kim hoi: "Didu gi lam anhl chi ua thich nhdt trong van hoa TTT'. Moi tnrong lam viec thoai mai • • • • Dtroc hoc hoi them vS chuyen mon nghiep VI. cac che dQ dlii ngo khac h911 ly. 64 .

dp luc cong viec cao rna thu nhdp cling khong tang them /. Co truong br}phdn dl diii. gia sinh hoat tang qua cao ma tiJn luang khong tang tuong ung lam cho dill s6ng cua CBNV kho khan". mot s6 truong b9 phdn c6 nang luc danh gia cap duai. M9t s6 truong b9 phdn S(I cap duoi thac mac chdt van. • Nhan vien kinh doanh duoc huang lirong thoi gian va duoc thirong thea doanh s6. "Luang thuong dutrc danh gia thea kit qua . mot s6 nguai lai khong. cap duoi khong bidt gi. Dan dijt hang qua nhiJu ma Ban TGD khong lua chon khach hang t6t.xip loai hang thang. thi nao hi xudt sac. dd bo bat nhiing dan hang it loi nhudn. Kim d~ c~p thu nh~p a TTT thuoc nhom 25% cac c6ng ty tra hrong cao nh~t tren thj tnrong. 65 • • . MQt vai tnrong bQ phan co nang lire chua cao va chua d6i xu cong bang voi CBNV. M9t s6 truong b(5phdn thuong cap duai. thuong chua ro rang. thd nao la kha khong rii rang. nhung kh6ng bi giarn hrong. Neu kh6ng hoan thanh rnuc tieu doanh s6 thi kh6ng diroc tlurong. Viec ddnh gia kdt qua hoan thanh nhiem V{i thieu tinh cong bang. c6 nguai kho tinh.i boo". lieu chi danh gia chua thuyet phuc. nhung chi co nhtrng nguoi tham gia du an moi diroc thuong. "Cong ty thid_{ldp chuang trinh MBG nhung chi di ddn cap truong b(5phdn thoi. TIT khong dtra ra muctieu phdn ddll cho lung ngirai. nen c6 y ddnh gia cao. nhu vay la khong cong bang. TTT ap dung chJ df) thuong khi hoan thanh cong viec. Them vao do. khong c6 tieu chi (leinhdnvien thang tien. • Nhirng ngiroi thuoc b<) phan gian tiep cho rang ket qua kinh doanh phai co sir dong gop ella t~t ca CBNV. neu khong hoan thanh cong viec thi khong co phdn thu nhdp nay. MQt s6 CBNV cua xuong san xuat cho biet dieu kien lam vice cua ho kho khan.Cac y Khi diroc hoi v~ di~u gi cua TTT lam anh chi kh6ng hai long nhat? kien tra Uri gorn co: • "Chinh sdch luang. thi nhan diroc cau tra loi: "Luang cao nhung dp luc cong viec a ITT ciing cao. h9P ly. NhiJu khi chung toi khong bie! dua vao dau dd phdn • • utiu ". Tuy nhien. Nam 2007. Khi TS. khong ni5"tru didm khi cap duoi khong hoan thanh nhiem V~i hoiic vi pham ky ludt. vat va han CBNV a van phong chinh nhirng khong thay diroc tra luang cao han. Kh6i IU(1ng cong viec tang nhieu . khach quan trong toan cong ty. nJn luang con thdp. moi nguoi lam viec cling thang. .

san phAm cua TTT khong duoc bi~t rQng rai trong thi tnrong lao dong. ho nghi viec d~ thanh I~p cong ty rieng. tu hao diroc nghe khach hang khen ngoi va cac giai thuong cua TTT. Dii co luc. Kim coi lai cac s6 lieu. TS. . san pharn cua ITT. tnroc khi vao lam (y TIT. Kim c~n hoan tAt bao . Khi hoi v~ cac hinh thirc tra luang trong cong ty. ' Trong cuoc trao d6i voi Truong phong Nhan su. ho rnoi biet v~ thirong hieu. tao thdm my a(jc dao nhung khdch hang duang nhu khong ddnh gia h~t nhiing n61l!c cua chung toi ".nhung khdch hang lai khen.mot cho rang dat loai gioi." TS. thong tin thu dircc.• Cac CBNV d~u cho bi~t hi khi vao lam voi TTT.cao va k~ hoach hanh dQng nham giam tY I~ nghi viec va trinh bay cho t6ng giarn d6c. tuy nhien v. chi Hanh cho biet. TS. chi Hanh chia se: "TTT co a(ji ngil kien true su tai hoa. chung toi tan them rat nhieu cting sue ai co chat IU(1ngtuyet hew. chung toi tu kiim aiim noi b(j thdy chua hai long v~ chat IU(1ng. Tuy nhien. Trong met tu~n nira. Cac san pham cua TITn6i tieng trong phan khuc thi tnrong hep nhirng TIT khong quang cao tren cac phirong ti~n dai chung do do. Nguac lai. cong ty dang tra luang thea thai gian. rat hai long. (trong khi tY I~ nghi viec tren thi tnrong la 120/0). 66 . danh gia cao. co nhiing cong trinh.i~c dua ra cdc lieu chi ddnh gia nang luc. uy tin cua TTT tren thj tnrong va rAt tu hao v~ nhirng cong trinh. 6 Kit lu. mot cho rang chua dat yeu cdu? Co nhiing cong trinh. K~t qua la thuong hieu ITT khong dircc nhieu cac irng vi~n co nang hrc cao bi~t d~n.kit qua lam viec cua m6i nguai khong phai dan gian. do suc hut ngh~ nghiep. Khi hoi chi tiSt v~ cac tieu chi danh gia nhan vien. Kim hoi v~ Iy do chinh cua hai ki~n true su nghi viec. ho h~u nhir khong biet gi v~ TTT. Chi Hanh 'cho bi~t da phong vAn ca hai nguoi. Ty I~ nghi viec chung cua TTT trong nam 2007 la 11%. hai nguai ki~n true su gioi nhdt cua TTT co hai danh gia hoan toan trdi nguac nhau v~ mot ban thiet kl. Ca hai khong co gi phan min voi cong ty.

Hieu qua thong tin. Mire dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an. Kha nang I~p k~ hoach va diSu hanh. 1. 12. 4. g6m 9 cau hoi vS 3 khia canh carnket cua CBNV d6i voi TTT. Hieu qua cua cong tac quan Iy danh gia k~t qua hoan thanh nhiem vu. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhom nhan vien khong phai la quanly. 1. 6. Ch~t hrong cong viec thirc hien. phat triSn. 11. 3. 8. S11 mang ro rang. Mire dQ quan tam cham soc khach hang. Tinh cam yeu men cua CBNV d6i voi TIT 3. 3.quyen han trong cong viec.di~u hanh cua doanh nghi~p (gorn 30 cau hoi vS 12 khia canh hoat dQng diSu hanh. thirong hieu cua cong ty Mire dQ kich khich lam viec chu dQng. 10. ap dung rieng cho nhorn CBQL) 1. an toan D6i rnoi Danh gia nhan vien k~t qua lam vi~c cua nhan vien DiSu kien v~t ch~t dS lam viec Van hoa cong ty Uy tin. quan trj a TTT. Mire dQ trung thanh cua CBNV vai TIT 2.! '. Ap hrc cua cong viec d6i vai CBNV.PII. 11. 9. 8. giao ti~p trong cong viec. 7. Ap dung cho ca nhom CBQL va nhorn nhan vien khong phai la quan IY. Hieu qua cua dao tao. 4. Nhiing noi dung khao sal PhAn 1: Nh~n xet v~ h~ thang quan Iy vil. 2. 5. 12. sang tao M11C dQ hai long chung khi lam vi~c TIT a Ph An 3 : Mirc dQ cam k~t ciia CBNV. M uc tieu.!e I. thang ti~n 2. Mire dQ phil hop trach nhiern . thu tuc hanh chinh. CO" ch~ t6 clnrc. Cong viec Lanh dao D6ng nghiep _ Luang thtrong Cong viec 6n dinh. 5. CBQL hiSu ro chien hroc cua TTT. 13. PhAn 2: Mirc dQ thea man/hili long vOi cac thanh phin ciia cong vi~c cua CBNV: g6m 45 cau hoi vS mire dQ thea man cua CBNV noi chung va thoa man d6i voi 12 khia canh trong cong viec. 7. 9. Tinh thAn n6 lire c6 g~ng cua CBNV vi TTT 67 . 10. 6. Cac co hQi dao tao.

voi cac nQi dung goi y: 1. Co hQi thang ti~n. Co hQi dao tao. f)i~u gi lam anhl chi hai long nh§t khi lam viec a TTT? Tai sao? 2. 4. (*): f)i~m trung binh diroc tinh toan bang each cong diem trung binh cua cac bien quan sat trong m6i tieu chi. Ap dung cho ca nhorn CBQL va nhorn nhan vien kh6ng phai la quan ly.. g6m 5 cau hoi v~ tlur nr tAm quan trong cua 5 nhu cAu quan trong nhst d6i voi CBNV khi him viec a TTT.. 2. Thu nhap cao. Kim). X~p theo thir ttr nr 1 (quan trong nhat) . 5. N~u ban rei khoi cong ty TIT thi ly do chinh la gi? 3. Cong viec an toan. d~n 5 (it quan trong nhat).. phat tri~n chuyen mono 3.. 6n djnh. f)i~u gi khien ban se lam viec voi nhiet huyet cao nh§t eho TTT? (Phftn nay d~ CBNV giri tnrc ti~p choTS. Ph~n 5: Cau hoi mo' Phan nay diroc ghi tren 1 to' gi§y khac. M6i tnrong lam viec than thien.Ph~n 4: Nhu e~ul mong dqi cua CBNV khi him vi~e eho TTT. 1. 68 .

. thang ti~n Cong viec Lanh dao . . an to an D6i rnoi -. Kha nang I~p k~ hoach va di~u hanh 11. 8. Thong tin trong cong viec Hieu qua cua dao tao. 7. Muc tieu.quyen han trong cong viec 4. Mu e d¢ phil hop trach nhiem . thu tuc hanh ehinh 12. Co che t6 chirc. Dong nghiep Luang thuong Cong viec 6n dinh. 2. A. Mire d¢ quan tam cham soc khach hang..). Cac co hoi dao tao. CBQL hieu ro chien luge cong ty 3. Danh gia nhan vien k~t qua' lam viec ella nhan vien 69 . Hieu qua cua quan cong viec Iy ketqua thtrc hien 9.. Chat lirong cong viec 10. phat trien cua Quy v] Dl}' doan C8QL Sf danh gia nhu th~ nao? -_ Ap 7.P"IJ /IJC 2: N(Ji dung ban call hoi cho Ban Tong giam a6~ PhAn 1: H~ thong quan Iy va di~u hanh cua cong ty (baa g6m 12 cdu hoi vJ 12 linh v~c quan Iy va di~u hanh) . -5. 8. 6. Mue dQ ph6i hop cua CBNV trong cong viec/ du an 6. hrc cua cong viec d6i voi CBNV 5. sir mang ra rang 2. Danh gia Tleu chi I. PhAn 2: Mire de) thoa rnan/hai long cua CBNV (bao g6m 13 diu hoi v~ rmrc de) thoa man chung va rmrc de) thoa man voi 12 thanh phan cua cong viec): Cdc thanh pllt1ll cua ciing vifc Dl}' doan CBQL Sf danh gia nhtr th~ nao? Dv doan nhom nhan vien Sf danh gia nhu th~ nao? 1.

Van h6a cong ty 11.. do an CBQL se nhan dinh nhir th~ nao? DlJ do an nhom nhan vien khong phai la quan Iy se nhan dinh nhir th~ nao? Mu'c dQ gAn kit cua CBNV d8i vel. . TTT Mire d9 trung thanh cua CBNV voi TTT .. Mrrc dQ hai long chung khi lam viec 6 TTT Phin 3: Mire 06 giin kitcua CBNV 06i WJi TTT (bao g6m 3 cdu hoi v~ 3 linh v~c giin kit 06i viii t6 chuc cua TTT) DlJ . DlJ doan CBQL se xep loai 5 phu c~u nay nhu the nao? DlJ doan nh6m nhan vien se x~p loai 5 nhu c~u nay nhir th~ nao? CBNV TTT? mong dqi di€u gi nh~t til 1. x~ ther. Tinh dim yeu men cua CBNV d6i voi TTT Tinh th~n n6 hrc c6 gang cua CBNV vi TTT Phin 4: CBNV mong dQ'i di~u gi nh~t tir TTT: (bao g6m 5 cau hoi v~ 5 nhu cAu quan trong nh~t cua CBN~ khi him viec (y TIT. Co hQi thang ti~h 70 . Co hQi dao chuyen mon Moi tao.~ VI~C 9. Thu nh~p cao 2. Mire dQ kich khich lam viec chu dQng. j_ la mong O9'i thdp nhdt). 3. Di€u kien v~t chat d~ lam 10.. thir tl! uu lien viii I la mong O9'iquan trong nhdt. Uy tin. phat trien lam viec than tnrong thien 4. . sang tao 13. 6n dinh 5 . thuong hieu cua cong ty 12. Cong viec an toan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful