HOẠT ĐỘNG

T IN T ỨC

CHÍNH T RỊ

AN NINH QUỐC PHÒNG

BIỂN ĐẢO

LÒNG DÂN

PHÁP LUẬT

T HẾ GIỚI

ĐỐI NGOẠI

ENGLISH

Trần Đại Quang » T iểu sử Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

T ìm kiếm
Tìm kiếm...
T ìm kiế m

Tiểu sử Bộ t rưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
Tiểu sử tó m tắt của đồ ng chí Trần Đại Quang Trân trọ ng giới thiệu tiểu sử tó m tắt của đồ ng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ chính Trị , Bộ trưởng Bộ Cô ng an.

Ban biên tập
Mọ i ý kiến đó ng gó p xin gửi về địa chỉ banbie nt ap@ t randaiquang.ne t Nhận t in m ới qua Em ail: Nhập email...
Đ ăng ký

Bài mới đ ăng
Bộ trưởng Trần Đại Quang: Xây dựng độ i ngũ tham mưu chính trị giỏ i ngành Cô ng an Việt – Mỹ hợp tác tẩy độ c dio xin tại sân bay Đà Nẵng HSBC lần đầu tiên cô ng bố chỉ số PMI tại Việt Nam Trung Quố c: Sự thật về những viên thuố c làm từ thịt người Bộ trưởng Bộ Cô ng an Trần Đại Quang Sinh ngày: 12/10 /19 56 Quê quán: Ninh Bình.
PDFmyURL.com

Vệ tinh Vinasat-2 của Việt Nam chuẩn bị phó ng lên quỹ đạo Ông Putin tiếp quản chiếc cặp chứa mã kích ho ạt kho vũ khí hạt nhân

Họ c hàm, họ c vị: Giáo sư – Tiến sỹ. Lý luận chính trị: Cao cấp. Ủy viê n Trung ương Đảng khó a X, XI Ủy viê n Bộ chính Trị khó a XI Đại biểu Quố c hội khó a XIII T ó m t ắt quá t rình cô ng t ác - 7/19 72-10 /19 72: Họ c viên trường Cảnh sát Nhân dân. - 10 /19 72-10 /19 75: Họ c viên Trường Văn hó a Ngo ại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Cô ng an). - 10 /19 75-11/19 76 : Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, Bộ Nộ i vụ. - 12/19 78 -9 /19 8 2: Cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nộ i vụ. - 9 /19 8 2-6 /19 8 7: Phó trưởng phò ng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nộ i vụ; họ c Đại họ c An ninh (từ 19 8 119 8 6 ). - 6 /19 8 7-6 /19 9 0 : Trưởng phò ng Tham mưu, Trưởng phò ng nghiệp vụ, Cục Bảo vệ chính trị II, Bộ Nộ i vụ; họ c lý luận cao cấp tại Họ c viện Nguyễn Ái Quố c (10 /19 8 9 -4/19 9 1). - 6 /19 9 0 -9 /19 9 6 : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh rồ i Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tham mưu An ninh, Tổ ng cục An ninh; họ c Đại họ c Luật Hà Nội (19 9 1-19 9 4). - 9 /19 9 6 -10 /20 0 0 : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổ ng cục An ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, nghiên cứu sinh tại Họ c viện Chính trị quố c gia Hồ Chí Minh (19 9 4-19 9 7). - 10 /20 0 0 -4/20 0 6 : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổ ng cục trưởng Tổ ng cục An ninh, Bộ Cô ng an, Thiếu tướng (20 0 3); được pho ng hàm phó Giáo sư năm 20 0 3. - 4/20 0 6 -1/20 11: Trung tướng (4/20 0 7), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cô ng an Trung ương, T hứ t rưởng Bộ Cô ng an; được pho ng hàm Giáo sư năm 20 0 9 . Tại Đại hộ i đại biểu to àn quố c lần X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. - 1/20 11-12/20 11: Trung tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cô ng an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Cô ng an. Tại Đại hộ i đại biểu to àn quố c lần XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quố c hộ i khó a XIII. Tại Kỳ họ p thứ nhất Quố c hộ i Khó a XIII, được Quố c hộ i phê chuẩn làm Bộ t rưởng Bộ Cô ng an. - Từ 5/12/20 11: Đồ ng chí được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Cô ng an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Cô ng an.

Sơ đ ồ các thành viên Chính phủ

Sơ đ ồ các thành viên Bộ Công an

Trần Đại Quang Video Channel
Lý giải về hiệ n t ượng cáp m ập xuất hiệ n gần bờ biể n Quy Nhơn

T hượng t ướng Trần Đại Quang hội đ àm cùng chủ t ịch Quố c hội Bulgaria

Bộ t rưởng Bộ Cô ng an Trần Đại Quang t rình bày Chỉ t hị 0 9 của Ban Bí t hư
PDFmyURL.com

Ông Trần Đại Quang dự phiê n họp t hứ 5 Ban Chỉ đ ạo Cải cách t ư pháp T W

Trần Đại Quang Photo

PDFmyURL.com

Website Lãnh đ ạo Đảng

Website Biển đ ảo

Domain
www.trandaiquang.net www.trandaiquang.co m
PDFmyURL.com

www.trandaiquang.o rg www.trandaiquang.info www.trandaiquang.biz www.trandaiquang.us

Blog / Mạng xã hộ i
trandaiquang.blo g.co m trandaiquang.weebly.co m trandaiquang.blo gspo t.co m trandaiquang.multiply.co m facebo o k.co m/trandaiquang twitter.co m/trandaiquang flickr.co m/pho to s/trandaiquang yo utube.co m/trandaiquangvideo plus.go o gle.co m (Go o gle+) trandaiquangfan.wo rdpress.co m

Facebook Trần Đại Quang Trần Đại Quang trên Facebook
Thích 417 người thích Trần Đ ại Q uang .

B á ch

Đi Tìm

Th u a n

Wa n g xi n

Mi n h Vi ệ t

P l u g i n xã h ộ i củ a Fa ce b o o k

T hống kê truy cập
PDFmyURL.com

HOẠT ĐỘNG

T IN T ỨC

CHÍNH T RỊ

AN NINH QUỐC PHÒNG

BIỂN ĐẢO

LÒNG DÂN

PHÁP LUẬT

T HẾ GIỚI

ĐỐI NGOẠI

ENGLISH

Tiểu Sử Bộ Trưởng Bộ Cô ng An Trần Đại Quang Website trandaiquang.net Reviewed by Go o gle Plus o n Mar 0 7 20 12 - Rating: 5.0 Co pyright © 20 11-20 12 Trần Đại Quang. All Rights Reserved.
39

PDFmyURL.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful