P. 1
DeThiThu_Chuyen_DHSP_Ha-Noi_Lan_6_2012

DeThiThu_Chuyen_DHSP_Ha-Noi_Lan_6_2012

|Views: 252|Likes:
Được xuất bản bởiNgụy Ngọc Xuân
Đề thi thử tại Đại học Sư phạm Hà Nội, lần 6 năm 2012. Bản cập nhật mới nhất. Dạng file MS Word. Đăng tại vatlyphothong.net
Đề thi thử tại Đại học Sư phạm Hà Nội, lần 6 năm 2012. Bản cập nhật mới nhất. Dạng file MS Word. Đăng tại vatlyphothong.net

More info:

Published by: Ngụy Ngọc Xuân on May 25, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2015

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐH SP HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6 (2012)
MÔN VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút
(60 câu trắc nghi!"
H#$ t%n th& 'inh( )))))))))))))))))))))))))
S* +,- ./nh( ))))))))))))))))))))))))))
Cho: H0ng '* P12ng
34
6$ 656780 7 h J s

= $ t*c 9: ,nh ',ng tr-ng chân ;h<ng
=
3780 > c m s = ?
5
8 @38$ 6
MeV
u
c
= ?
9: 1An 9in t&ch nguB%n t*
8@
8$ 6780 e C

= ? '* CDE<Dg/D9r<
53 8
6$ 053780
A
N mol

= 7
I. PHẦN CHUNG CH T!T C" C#C THÍ $INH (%0 &'() *+ &'( 1 ,-. &'( %0)
C'( 1: FGch ch#n 'Hng cI/ !:t !,B thu E< tuBJn gK! !:t cu:n .âB EL !:t tM N-/B7 Đin trO thuPn cI/
!Gch 1L R (R cH gi, trQ rRt nhS"7 ĐiTu chUnh 9in .ung cI/ tM 9in 9Jn gi, trQ C
-
9V +ắt 9WXc 'Hng 9in tY cH
tPn '* gHc Z7 S/u 9H N-/B tM !:t gHc nhS 9V 'uRt 9in 9:ng c[! \ng cH gi, trQ hiu .Mng ;h<ng 9]i nhWng
cW^ng 9: hiu .Mng cI/ ._ng 9in tr-ng !Gch th` gi[! Nu*ng n 1Pn7 HSi 9in .ung cI/ tM th/B 9]i !:t
1WXng +/- nhi%ua
/.
-
5nR C ω
7 0.
5
nR C
o
ω 7 C.
5
5nR C
o
ω 7 1.
-
nR C ω
7
C'( 2: Tr-ng !Gch ./- 9:ng bC 1& tWOng 9/ng cH ./- 9:ng 9in tY tc .- EAi tPn '* gHc 80000 r/.>'7 Đin
t&ch ccc 9Gi tr%n tM 9in 1L 80
D@
C7 dhi ._ng 9in tr-ng !Gch 1L 6780
D6
C th` 9in t&ch tr%n tM 9in 1L
/. =780
D80
C7 0. 4780
D80
C7 C. 6780
D80
C7 1. 5780
D80
C7
C'( 2: Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L 9eng ET 9in tY trW^nga
/. Đin t&ch ./- 9:ng ;h<ng thV +\c NG 'Hng 9in tY r/ ;h<ng gi/n7
0. Đin trW^ng .- !:t 9in t&ch 9iV! ./- 9:ng cH thV 1/n truBTn tr-ng ;h<ng gi/n .WAi .Gng 'Hng7
C. T*c 9: cI/ 'Hng 9in tY tr-ng chân ;h<ng 1L nhS hfn t*c 9: ,nh ',ng tr-ng chân ;h<ng7
1. Đin t&ch ./- 9:ng +\c NG r/ ;h<ng gi/n 'Hng 9in tY EAi tPn '* +0ng !:t ng/ tPn '* ./- 9:ng cI/
nH7
C'( %: Tr-ng th& nghi! IDâng ET gi/- th-/ ,nh ',ng$ nguKn ',ng hh,t 9Kng th^i h/i +\c NG 9fn 'ắc( +\c
NG i
8
j660 n! EL +\c NG !Lu 9S cH +WAc 'Hng i
5
(i
5
n0! tr-ng ;h-[ng tY 660 n! 9Jn k30 n!"7 Tr%n !Ln
lu/n ',t$ gim/ h/i Eân ',ng gPn nh/u nhRt EL cnng !Lu EAi Eân ',ng trung tâ! cH 6 Eân ',ng !Lu 9S7 Gi,
trQ cI/ i
5
1L
/. k00 n!7 0. 660 n!7 C. 6k0 n!7 1. k50 n!7
C'( 3: F:t 'Hng h`nh 'in cH +i%n 9: C (c-i nhW ;h<ng 9]i" truBTn tho- hhWfng pN tY nguKn p EAi chu ;`
T$ cH +WAc 'Hng i7 G#i F EL N 1L h/i 9iV! n0! tr%n pN$ O cnng !:t hh&/ '- EAi p '/- ch-
6
3
OM ON
λ
− = 7
C,c hhPn tg !<i trW^ng tGi F EL N 9/ng ./- 9:ng7 TGi th^i 9iV! t$ hhPn tg !<i trW^ng tGi F cH 1i 9: 0$6C
EL 9/ng t2ng7 TGi th^i 9iV! t$ hhPn tg !<i trW^ng tGi N cH 1i 9: +0ng
/.
3
5
A − 7 0.
8
5
A 7 C. A − 7 1.
3
5
A7
C'( 6: q 1L 9Kng EQ chRt hhHng NG +iJn 9]i thLnh hGt nhân Y7 r/n 9Pu cH !:t !su chRt hhHng NG q tinh
;hiJt7 TGi th^i 9iV! t nL- 9H$ tU '* gim/ '* hGt nhân q EL '* hGt nhân Y tr-ng !su 1L 8>37 ĐJn th^i 9iV! '/u
9H 85 n2!$ tU '* 9H 1L 8>k7 Chu ;` +,n rt cI/ hGt nhân q 1L
/. 60 n2!7 0. 85 n2!7 C. 36 n2!7 1. 4$= n2!7
C'( 4: Tr-ng hhHng NG u
D
1u<n cH 'c +[- t-Ln
/. '* nuc1<n7 0. '* nftr<n7 C. 9:ng n2ng7 1. ;h*i 1WXng7
C'( 5: v/- 9:ng cI/ !:t Ewt 1L t]ng hXh cI/ h/i ./- 9:ng thLnh hhPn cnng hhWfng$ cnng tPn '*?
8
4$= -'(80 5 "( "
5
x c t cm
π
= + ?
5 5
-'(80 5 "( " x A c t cm π = − 7 riJt t*c 9: cI/ Ewt tGi th^i 9iV! 9:ng n2ng +0ng 3
1Pn thJ n2ng 1L 0$3 6 (!>'"7 ri%n 9: C
5
+0ng
/. k$5 c!7 0. 6$4 c!7 C. 3$5 c!7 1. 3$6 c!7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 194 : M; ,< *h= 161
M; ,< *h= 161
C'( >: Tr-ng th& nghi! gi/- th-/ ,nh ',ng EAi ;ho IDâng$ ;hi .nng ,nh ',ng cH +WAc 'Hng 600 n! tr%n
!:t 9-Gn r:ng b thu:c !iTn gi/- th-/ tr%n !Ln ngW^i t/ 9J! 9WXc k Eân ',ng !L O 5 !~h 1L h/i Eân ',ng7
NJu .nng ,nh ',ng cH +WAc 'Hng 400 n! th` '* Eân ',ng lu/n ',t 9WXc tr%n 9-Gn 9H 1L
/. 807 0. 837 C. 887 1. 857
C'( 10: Cu:n .âB cH 9in trO thuPn R EL 9: tc c[! b !ắc EL- 9in ,h N-/B chiTu 560 5 -'800 ( " u c t V π =
th` cW^ng 9: ._ng 9in hiu .Mng lu/ cu:n .âB 1L 6C EL ._ng 9in nLB 1ch hh/
3
π
'- EAi 9in ,h u7 Fắc
n*i tiJh cu:n .âB EAi 9-Gn !Gch q 9V tG- thLnh 9-Gn !Gch Cr rKi 1Gi 9•t EL- h/i 9Pu 9-Gn !Gch Cr 9in
,h u nHi tr%n th` cW^ng 9: ._ng 9in hiu .Mng lu/ !Gch 1L 3C EL 9in ,h h/i 9Pu cu:n .âB Eu<ng hh/ EAi
9in ,h h/i 9Pu q7 C<ng 'uRt ti%u thM tr%n 9-Gn !Gch q 1L
/. 500 €7 0. 300 €7 C. 500 5 €7 1. 300 3 €7
C'( 11: Tr-ng c,c twh hXh hGt nhân '/u$ htB ch#n r/ twh hXh !L tr-ng 9H tRt c[ c,c hGt nhân 9Tu thu:c
cnng !:t h# hhHng NG tc nhi%na
/. U
53=
? Th
530
? P+
50=
? R/
556
? P-
584
7 0. C!
548
? Nh
53k
? R/
556
? Rn
58@
? ri
50k
7
C. Th
535
? R/
554
? T1
506
?

ri
585
? Rn
550
7 1. Nh
53k
? R/
556
? ri
583
? T1
50@
? •r
558
7
C'( 12: Tr%n 9-Gn !Gch N-/B chiTu ;h<ng hhân nh,nh cH +*n 9iV! tho- 9eng th\ tc C$ r$ C EL v7 Gim/
h/i 9iV! C EL r chU cH tM 9in$ gim/ h/i 9iV! r EL C chU cH 9in trO thuPn$ gim/ h/i 9iV! C EL v chU cH
cu:n .âB thuPn c[!7 Đin ,h hiu .Mng h/i 9iV! C EL v 1L 800 3 } EL cW^ng 9: hiu .Mng chGB lu/
!Gch 1L 8C7 Đin ,h t\c th^i tr%n 9-Gn CC EL tr%n 9-Gn rv 1ch hh/ nh/u
3
π
nhWng gi, trQ hiu .Mng th`
+0ng nh/u7 vung ;h,ng cI/ tM 9in 1L
/. 40 ‚7 0. 800 ‚7 C. 60 ‚7 1. 500 ‚7
C'( 12: Đ-Gn !Gch Cr gK! 9in trO R$ cu:n thuPn c[! cH 9: tc c[! b EL tM 9in cH 9in .ung C !ắc
n*i tiJh tho- 9eng th\ tc tr%n7 G#i F 1L 9iV! n*i gim/ cu:n .âB EL tM 9in7 }<n ;J cH 9in trO E< cnng 1An
!ắc gim/ C EL F7 Đin ,h O h/i 9Pu !Gch Cr 1L 800 5 -' ( "
A
u c t V ω = 7 riJt 5bCZ
5
j 87 S* chU cI/ E<n ;J
+0ng
/. =0 }7 0. 500 }7 C. 800 }7 1. 850 }7
C'( 1%: Ch- !Gch 9in N-/B chiTu n*i tiJh gK! cu:n .âB thuPn c[! cH 9: tc c[! b th/B 9]i 9WXc$ tM 9in
cH 9in .ung C EL 9in trO R7 CH h/i gi, trQ ;h,c nh/u cI/ b 1L b
8
EL b
5
th` 9in ,h hiu .Mng tr%n cu:n c[!
cH cnng !:t gi, trQ7 Gi, trQ cI/ b 9V 9in ,h hiu .Mng tr%n cu:n c[! ccc 9Gi 1L
/.
8 5
8 5
5! !
!
! !
=
+
7 0.
8 5
5
! !
!
+
= 7 C.
( )
8 5
8 5
5
! !
!
! !
=
+
7 1.
8 5
8 5
! !
!
! !
=
+
7
C'( 13: F:t 'Xi .âB 9Ln hKi$ .Li 60 c!$ !:t 9Pu c* 9Qnh$ 9Pu ;i/ 9WXc gắn EAi !:t thiJt +Q rung EAi tPn '*
ƒ7 Tr%n .âB tG- thLnh !:t 'Hng .Yng ]n 9Qnh EAi 4 +Mng 'Hng? c-i h/i 9Pu .âB 1L h/i net 'Hng7 Th^i gi/n
gim/ 3 1Pn 1i%n tiJh 'Xi .âB .u„i th…ng 1L 0$05 '7 T*c 9: truBTn 'Hng tr%n .âB 1L
/. E j 0$6 !>'7 0. E j 86$0 !>'7 C. E j 85$0 !>'7 1. E j 55$6 !>'7
C'( 16: F:t hh<t<n cH n2ng 1WXng †‡ +/B lu/ h/i nguB%n tg 9/ng O !\c ;&ch th&ch7 S/u 9H ng-Li hh<t<n
†‡ c_n cH th%! 5 hh<t<n †
8
EL †
5
9i r/7 Ph<t<n †
5
+/B ngWXc hWAng EAi hh<t<n †‡7 SHng 9in tY \ng EAi
hh<t<n †
8
ngWXc hh/ EAi 'Hng 9in tY \ng EAi hh<t<n †‡7 Ph<t<n nL- 9WXc hh,t NG .- c[! \nga
/. ;h<ng cH hh<t<n nL-7 0. c[ h/i hh<t<n †
8
EL †
5
7
C. hh<t<n †
8
7 1. hh<t<n †
5
7
C'( 14: Ch- hh[n \ng hGt nhân(
5 3 4
8 8 5
" T #e n + → + 7 Ch- +iJt 9: hMt ;h*i ;hi tG- thLnh c,c hGt nhân v$ T
EL Ho 1Pn 1WXt 1L
0$ 0054
"
m u ∆ =
?
0$ 00=k
T
m u ∆ =
?
0$ 0306
#e
m u ∆ =
7 Ch- 8uj@38$6Fo}>c
5
7 N2ng 1WXng tS/
r/ cI/ hh[n \ng 1L
/. 8=$0k Fo}7 0. 8=$05 Fo}7 C. 8=$86 Fo}7 1. 8$=8 Fo}7
C'( 15: F:t Ewt 9/ng ./- 9:ng 9iTu h_/7 TGi EQ tr& 9:ng n2ng +0ng h/i 1Pn thJ n2ng$ gi/ t*c cI/ Ewt cH 9:
1An /7 TGi EQ tr& !L thJ n2ng +0ng h/i 1Pn 9:ng n2ng th` gi/ t*c cI/ Ewt cH 9: 1An +0ng
/. 5a 7 0.
5
3
a 7 C.
3
3
a 7 1. 3a 7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 294 : M; ,< *h= 161
C'( 1>: TY ;h<ng ;h& ngW^i t/ chiJu Ni%n tAi !•t nWAc n0! ng/ng !:t chn! ti/ ',ng hˆh '-ng '-ng gK!
h/i ,nh ',ng 9fn 'ắc( !Lu ELng$ !Lu chL!7 dhi 9H chn! ti/ ;hec NG
/. chU 1L !:t chn! !Lu ELng c_n chn! ti/ !Lu chL! +Q hh[n NG t-Ln hhPn7
0. Esn chU 1L !:t chn! ti/ ',ng hˆh '-ng '-ng7
C. gK! h/i chn! ti/ ',ng hˆh 1L chn! !Lu ELng EL chn! !Lu chL!$ tr-ng 9H gHc ;hec NG cI/ chn!
!Lu ELng 1An hfn gHc ;hec NG cI/ chn! !Lu chL!7
1. gK! h/i chn! ti/ ',ng hˆh 1L chn! !Lu ELng EL chn! !Lu chL!$ tr-ng 9H gHc ;hec NG cI/ chn!
!Lu ELng nhS hfn gHc ;hec NG cI/ chn! !Lu chL!7
C'( 20: F:t !Gch 9in N-/B chiTu RbC !ắc n*i tiJh7G#i U
R
$ U
b
$ U
C
1Pn 1WXt 1L 9in ,h hiu .Mng gim/ h/i
9Pu 9in trO R$ h/i 9Pu cu:n c[! thuPn b EL h/i 9Pu tM 9in C7 riJt
(
5
C
$ !
%
% % = = 7 Đ: 1ch hh/ gim/ 9in
,h h/i 9Pu 9-Gn !Gch EL cW^ng 9: ._ng 9in cH 9•c 9iV!
/. u nh/nh hh/ hfn i !:t gHc
3
π
7 0. u chw! hh/ hfn i !:t gHc
3
π
7
C. u nh/nh hh/ hfn i !:t gHc
4
π
7 1. u chw! hh/ hfn i !:t gHc
4
π
7
C'( 21: Đ-Gn !Gch 9in N-/B chiTu RbC !ắc n*i tiJh 9/ng cH t&nh .ung ;h,ng7 dhi t2ng tPn '* cI/ ._ng
9in th` h '* c<ng 'uRt cI/ !Gch
/. ;h<ng 9]i7 0. +0ng 07 C. gi[!7 1. t2ng7
C'( 22: Đ-Gn !Gch Cr gK! c,c hhPn tg !ắc tho- th\ tc( 9in trO thuPn R$ tM 9in cH 9in .ung C$ !:t
h:h 9on q7 ĐiV! F O gim/ R EL C$ 9iV! N O gim/ C EL q7 H/i 9Pu Nr cH !:t .âB n*i cH ;hH/ d (9in trO
cI/ ;hH/ d EL .âB n*i ;h<ng 9,ng ;V"7 Ch- 5 -'
A
u % c t ω = 7 dhi ;hH/ d 9Hng th` U
CF
j500}$ U
FN
j860}7
dhi ;hH/ d ngắt th` U
CN
j860}$ U
Nr
j500}7 C,c hhPn tg tr-ng h:h q cH thV 1L
/. 9in trO thuPn7 0. cu:n c[! thuPn n*i tiJh EAi tM 9in7
C. 9in trO thuPn n*i tiJh EAi cu:n c[!7 1. 9in trO thuPn n*i tiJh EAi tM 9in7
C'( 22: F:t nguKn â! cH c<ng 'uRt N$ hh,t 9Tu r/ !#i hWAng tr-ng ;h<ng gi/n7 C-i !<i trW^ng ;h<ng
hRh thM7 CW^ng 9: â! I tGi 9iV! c,ch nguKn !:t ;h-[ng r cH 9: 1An +0ng
/.
5
4 r
N
π
7 0.
N
&
7 C.
( )
5
4 r
N
π
7 1.
5
4 r N π 7
C'( 2%: dhi 9W/ !:t Ewt 1%n !:t hLnh tinh$ Ewt RB chU chQu !:t 1cc hRh .sn +0ng
8
4
1cc hRh .sn !L nH
chQu tr%n !•t Tr,i ĐRt7 Gi[ 'g !:t 9Kng hK lu[ 1ắc chGB rRt ch&nh N,c tr%n !•t Tr,i ĐRt 9WXc 9W/ 1%n hLnh
tinh 9H7 dhi ;i! hhet cI/ 9Kng hK nLB lu/B 9WXc !:t E_ng th` th^i gi/n tr-ng thcc tJ 1L
/.
8
5
gi^7 0. 5 gi^7 C.
8
4
gi^7 1. 4 gi^7
C'( 23: F:t c-n 1ắc 1_ N- gK! Ewt nhS ;h*i 1WXng ! j 800 g EL 1_ N- nhˆ cH 9: c\ng ; j 800 N>! ./-
9:ng 9iTu h_/ EAi +i%n 9: C j @ c!7 bRB g*c th^i gi/n 1L 1ec c-n 1ắc 9/ng 9i tho- chiTu .Wfng cI/ trMc t#/
9:$ tGi 9H thJ n2ng +0ng +/ 1Pn 9:ng n2ng EL cH t*c 9: 9/ng gi[!7 bRB ‰
5
j 807 PhWfng tr`nh ./- 9:ng cI/
c-n 1ắc 1L
/. @ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= − 7 0. @ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= + 7
C.
6
@ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= − 7 1.
6
@ -'(80 " ( "
6
x c t cm
π
= + 7
C'( 26: Ch- Ewt ./- 9:ng 9iTu h_/ +i%n 9: C$ chu ;` T7 Šutng 9W^ng 1An nhRt !L Ewt 9i 9WXc tr-ng
;h-[ng th^i gi/n 6T>4 1L
/.
5$ 6C
7 0. 6C7 C. C(4‹ 3" 7 1. C(4‹ 5" 7
C'( 24: F:t ;i! 1-Gi cH c<ng th-,t %1octr-n r/ ;hSi ;i! 1-Gi 9H 1L 5$5 o}7 ChiJu EL- +T !•t tR! ;i! 1-Gi
9H c,c +\c NG cH +WAc 'Hng i
8
j 0$665 Œ!$ i
5
j 0$6kk Œ!$ i
3
j 0$646 Œ! EL i
4
j 0$4@8 Œ!7 C,c +\c NG cH
thV gâB r/ 9WXc hin tWXng lu/ng 9in 9*i EAi ;i! 1-Gi nLB 1L
/. chU +\c NG i
4
7 0. c[ +*n +\c NG tr%n7 C. i
5
$ i
3

EL i
4
7 1. i
3

EL i
4
7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 294 : M; ,< *h= 161
C'( 25: F:t c-n 1ắc 1_ N- gK! 1_ N- cH 9: c\ng 50 N>! EL Ei%n +i cH ;h*i 1WXng 500 g ./- 9:ng 9iTu
h_/7 TGi th^i 9iV! t$ Ewn t*c EL gi/ t*c cI/ Ei%n +i 1Pn 1WXt 1L 40 c!>' EL 4 86 !>'
5
7 ri%n 9: ./- 9:ng cI/
Ei%n +i 1L
/. = c!7 0. 86 c!7 C. 50 c!7 1. 4 c!7
C'( 2>: r\c NG cH tPn '* 1An nhRt tr-ng +*n +\c NG( hKng ng-Gi$ tg ng-Gi$ RfnDghon EL g/!D!/ 1L +\c NG
/. RfnDghon7 0. g/!D!/7 C. hKng ng-Gi7 1. tg ng-Gi7
C'( 20: Thcc hin th& nghi! IDâng ET gi/- th-/ ,nh ',ng7 dh-[ng c,ch gim/ h/i ;ho 8 !!$ !Ln lu/n ',t
9•t '-ng '-ng EAi !•t hh…ng ch\/ h/i ;ho EL c,ch h/i ;ho 5 !7 ChiJu ',ng h/i ;ho +0ng ,nh ',ng trắng cH
+WAc 'Hng
0$ 400 0$ k60 m m µ λ µ ≤ ≤
7 rWAc 'Hng 1An nhRt cI/ c,c +\c NG ch- Eân t*i tGi 9iV! N tr%n !Ln$
c,ch Eân trung tâ! 85 !!$ 1L
/. 0$6=6 Œ!7 0. 0$k36 Œ!7 C. 0$636 Œ!7 1. 0$k06 Œ!7
C'( 21: F:t c-n 1ắc 1_ N- 9•t tr%n !•t hh…ng n0! ng/ng gK! 1_ N- nhˆ cH 9: c\ng 5 N>! EL Ewt nhS ;h*i
1WXng 40 g7 H '* !/ ',t trWXt gim/ Ewt EL !•t hh…ng ng/ng 1L 0$87 r/n 9Pu gim Ewt O EQ tr& 1_ N- +Q gitn 50
c! rKi +u<ng nhˆ 9V c-n 1ắc ./- 9:ng tắt .Pn7 bRB g j 80 !>'
5
7 dV tY 1ec 9Pu ch- 9Jn th^i 9iV! t*c 9: cI/
Ewt +ắt 9Pu gi[!$ thJ n2ng cI/ c-n 1ắc 1_ N- 9t gi[! !:t 1WXng +0ng
/. 3@$6 !•7 0. 54$4 !•7 C. k@$5 !•7 1. 540 !•7
C'( 22: Ch#n hh,t +iVu ?7= ;hi nHi ET 1/Žoa
/. NguB%n tắc h-Gt 9:ng cI/ 1/Žo .c/ tr%n Eic \ng .Mng hin tWXng hh,t NG c[! \ng7
0. Tr-ng 1/Žo ru+i cH 'c +iJn 9]i 9in n2ng thLnh lu/ng n2ng7
C. ĐT cH chn! 1/Žo$ ngW^i t/ ch- c,c hh<t<n truBTn lu/ 1Gi !<i trW^ng h-Gt t&nh nhiTu 1Pn7
1. Ti/ 1/Žo cH thV gâB r/ hin tWXng lu/ng 9in EAi !:t '* ;i! 1-Gi7
C'( 22: F:t nguKn â! 1L nguKn 9iV!$ 9•t tGi p$ hh,t â! 9…ng hWAng tr-ng !<i trW^ng ;h<ng cH 'c hRh
thM EL hh[n NG â!7 TGi !:t 9iV! F !\c cW^ng 9: â! 1L b
8
j 60 .r7 TGi 9iV! N n0! tr%n 9W^ng th…ng
pF EL O N/ nguKn â! hfn '- EAi F !:t ;h-[ng 1L 40 ! cH !\c cW^ng 9: â! 1L b
5
j 36$05 .r7 Ch- !\c
cW^ng 9: â! chu•n I
-
j 80
D85
€>!
5
7 C<ng 'uRt cI/ nguKn â! 1L
/. 5$683 !€7 0. 0$5683 !€7 C. 0$8566 !€7 1. 8$566 !€7
C'( 2%: Tho- !su nguB%n tg r- th` tr-ng nguB%n tg hi9r<$ +,n ;&nh lu• 9G- .Yng cI/ o1octr-n tr%n c,c
lu• 9G- 1L r
n
j n
5
r
-
$ EAi r
-
j 0$63780
D80
!? n j 8$5$3$ 777 1L c,c '* nguB%n .Wfng tWfng \ng EAi c,c !\c n2ng
1WXng cI/ c,c trGng th,i .Yng cI/ nguB%n tg7 G#i E 1L t*c 9: cI/ o1octr-n tr%n lu• 9G- d7 dhi nh[B 1%n lu•
9G- F$ o1octr-n cH t*c 9: +0ng
/.
@
'
7 0. 3' 7 C.
3
'
7 1.
3
'
7
C'( 23: Đ-Gn !Gch Cr gK! !:t 9:ng cf 9in !ắc n*i tiJh EAi !:t cu:n .âB7 dhi 9•t EL- h/i 9Pu Cr
!:t 9in ,h N-/B chiTu th` 9in ,h h/i 9Pu 9:ng cf cH gi, trQ hiu .Mng +0ng U EL 'A! hh/ '- EAi ._ng
9in 1L
85
π
7 Đin ,h h/i 9Pu cu:n .âB cH gi, trQ hiu .Mng +0ng 5U EL 'A! hh/ '- EAi ._ng 9in 1L
6
85
π
7
Đin ,h hiu .Mng gim/ h/i 9Pu 9-Gn !Gch Cr cI/ !Gng 9in 1L
/. 6 % 7 0. k % 7 C. 5 % 7 1. 3 % 7
C'( 26: F:t 9Kng hK lu[ 1ắc chGB 9eng gi^ O 9: c/- ng/ng !cc nWAc +iVn7 r,n ;&nh Tr,i ĐRt 1L 6400 ;!7
ĐW/ 9Kng hK 1%n 9Unh nei c/- h j 5$6 ;! (c-i nhit 9: ;h<ng 9]i" th` !„i ngLB$ 9Kng hK '‘
/. chGB chw! 33$k6 '7 0. chGB chw! 60$6 '7 C. chGB chw! 6k$6 '7 1. chGB chw! 56$56 '7
C'( 24: NgW^i t/ tG- r/ hh[n \ng hGt nhân +0ng c,ch .nng hr<t-n +ắn hh, hGt nhân
@
4
e 9\ng B%n7 H/i hGt
'inh r/ 1L h%1i EL q7 riJt hr<t-n cH 9:ng n2ng d
h
j 6$46 Fo}7 HGt h%1i cH hWAng +/B Eu<ng gHc EAi hWAng
+/B cI/ hr<t-n EL cH 9:ng n2ng d
Ho
j 4 Fo}7 Ch- r0ng 9: 1An cI/ ;h*i 1WXng cI/ !:t hGt nhân (9- +0ng
9fn EQ u" NRh NU +0ng '* ;h*i C cI/ nH7 Ph[n \ng tr%n
/. tS/ n2ng 1WXng +0ng 5$856 Fo}7 0. tS/ n2ng 1WXng +0ng 8$556 Fo}7
C. thu n2ng 1WXng +0ng 5$856 Fo}7 1. thu n2ng 1WXng +0ng 3$6k6 Fo}7
C'( 25: Đ-Gn !Gch RbC ;h<ng hhân nh,nh !ắc EL- !Gng 9in tPn '* Z
8
th` c[! ;h,ng 1L ’
b8
EL .ung
;h,ng ’
C8
7 NJu !ắc EL- !Gng 9in cH tPn '* Z
5
th` tr-ng !Gch N[B r/ c:ng hWOng7 Ch#n h th\c 9enga
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 %94 : M; ,< *h= 161
/.
8
8 5
8
C
!
(
(
ω ω =
7 0.
8
8 5
8
C
!
(
(
ω ω =
7 C.
8
8 5
8
!
C
(
(
ω ω =
7 1.
8
8 5
8
!
C
(
(
ω ω =
7
C'( 2>: vâB 9Ln .Li 60 c!7 }wn t*c truBTn 'Hng tr%n .âB 1L 400 !>'7 TPn '* cI/ â! cf +[n !L .âB 9Ln
./- 9:ng hh,t r/ 1L
/. =00 HŽ7 0. 400 HŽ7 C. 300 HŽ7 1. 500 HŽ7
C'( %0: Đ•t 9in ,h
-'(850 > 5" ( "
o
u % c t V π π = −
EL- h/i 9Pu !:t tM 9in th` cW^ng 9: ._ng 9in ccc 9Gi lu/
tM 1L I
-
7 CW^ng 9: ._ng 9in t\c th^i lu/ tM 9in +0ng I
-
>5 tGi th^i 9iV!
/. 8>k50 '7 0. 8>8=0 '7 C. 8>360 '7 1. 8>550 '7
II. PHẦN @IANG : MB= *hC ?=.h &hD EFG 1 *6o.8 2 HhI. : HhI. / hoJ& HhI. 0.
/. ThKo &hLM.8 *6N.h Ch(O. (*+ &'( %1 ,-. &'( 30)
C'( %1: H/i ./- 9:ng 9iTu h_/ cnng hhWfng$ cnng tPn '* cH hhWfng tr`nh
8 8
-'( > 6" x Ac t ω π = −
(c!" EL
5 5
-'( " x A c t ω π = −
(c!"7 v/- 9:ng t]ng hXh cH hhWfng tr`nh
@ -'( " x c t ω ϕ = +
(c!"7 ĐV +i%n 9: C
5
cH gi, trQ
ccc 9Gi th` C
8
cH gi, trQ
/. 86 3 c!7 0. @ 3 c!7 C. k c!7 1. 8= 3 c!7
C'( %2: F:t 'Hng â! cH tPn '* ƒ 1/n truBTn tr-ng ;h<ng gi/n7 NJu n2ng 1WXng 'Hng â! 9H truBTn lu/ !:t
9fn EQ .in t&ch 9•t Eu<ng gHc EAi hhWfng truBTn â! tr-ng !:t 9fn EQ th^i gi/n t2ng 1%n 80 1Pn th`
/. !\c cW^ng 9: â! t2ng th%! 80 .r7 0. t*c 9: truBTn â! t2ng 80 1Pn7
C. 9: t- cI/ â! ;h<ng 9]i7 1. cW^ng 9: â! ;h<ng 9]i7
C'( %2: Đin n2ng O !:t trG! hh,t 9in 9WXc truBTn 9i .WAi 9in ,h (O 9Pu 9W^ng .âB t[i" 1L 50 ;}$ hiu
'uRt cI/ lu, tr`nh t[i 9in 1L H j =5“7 dhi c<ng 'uRt truBTn 9i ;h<ng 9]i$ nJu t2ng 9in ,h (O 9Pu 9W^ng
.âB t[i" 1%n th%! 80 ;} th` hiu 'uRt cI/ lu, tr`nh truBTn t[i 9in '‘ 9Gt gi, trQ 1L
/. ==“7 0. @0“7 C. @4“7 1. @5“7
C'( %%: NgW^i t/ ;~- lu[ cPu cI/ c-n 1ắc 9fn 9V .âB tro- hXh EAi EQ tr& cân +0ng !:t gHc 60
-
rKi th[
;h<ng Ewn t*c 9Pu7 rS lu/ 1cc c[n7 Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L 9enga
/. C-n 1ắc ./- 9:ng ;h<ng 9iTu h_/$ n2ng 1WXng ./- 9:ng ;h<ng +[- t-Ln7
0. C-n 1ắc ./- 9:ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng ;h<ng +[- t-Ln7
C. C-n 1ắc ./- 9:ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng +[- t-Ln7
1. C-n 1ắc ./- 9:ng ;h<ng tuPn h-Ln$ n2ng 1WXng ./- 9:ng +[- t-Ln7
C'( %3: Đ-Gn !Gch CF ch\/ cu:n .âB cH 9in trO h-Gt 9:ng R
8
j 60 ‚ EL c[! ;h,ng ’
b8
j 60 ‚ !ắc n*i
tiJh EAi 9-Gn !Gch Fr gK! tM 9in cH .ung ;h,ng ’
C
!ắc n*i tiJh EAi cu:n .âB cH 9in trO h-Gt 9:ng R
5
j 800 ‚ EL c[! ;h,ng ’
b5
j 500 ‚7 ĐV U
Cr
j U
CF
‹ U
Fr
th` ’
C
+0ng
/. 60 ‚7 0. 60 5 ‚7 C. 800 ‚7 1. 500 ‚7
C'( %6: Tho- thuBJt 1WXng tg ,nh ',ng th` 9iTu nL- '/u 9âB PhQ.8 9enga
/. Ph<t<n chU tKn tGi O trGng th,i chuBVn 9:ng7 dh<ng cH hh<t<n 9\ng B%n7
0. Tr-ng chân ;h<ng c,c hh<t<n chuBVn 9:ng .#c tho- ti/ ',ng EAi t*c 9: +0ng t*c 9: ,nh ',ng7
C. N2ng 1WXng cI/ c,c hh<t<n nhW nh/u EAi !#i chn! ,nh ',ng7
1. CW^ng 9: chn! ',ng tU 1 EAi '* hh<t<n hh,t r/ tr-ng 8 giâB7
C'( %4: S/u !„i gi^$ '* nguB%n tg cI/ 9Kng EQ hhHng NG c<+/n
60
5k
Co gi[! 3$=“7 H0ng '* hhHng NG cI/
c<+/n 1L
/. 5$445780
D4
'
D8
7 0. 8$0k6780
D6
'
D8
7 C. k$6=780
D6
'
D8
7 1. 5$445780
D6
'
D8
7
C'( %5: C<ng 'uRt hh,t NG cI/ F•t Tr^i 1L 3$@780
56
€7 Ch- c j 3780
=
!>'7 Tr-ng !:t gi^ ;h*i 1WXng F•t
Tr^i gi[! !Rt
/. 3$85780
83
;g7 0. 0$k=780
83
;g7 C. 4$6=780
58
;g7 1. 8$66780
83
;g7
C'( %>: FGch ./- 9:ng ch#n 'Hng cI/ !:t !,B thu E< tuBJn +ắt 9WXc 'Hng cH +WAc 'Hng 850 !7 FGch
gK! cu:n c[! thuPn b EL tM 9in cH 9in .ung C 7 ĐV !Gch +ắt 9WXc 'Hng cH +WAc 'Hng 30 !$ ngW^i t/
.nng tM 9in cH 9in .ung C
-
gh~h EAi tM 9in C 7 Gi, trQ cI/ C
-
EL c,ch gh~h 1L
/. C
-
j 86C gh~h '-ng '-ng EAi C 7 0. C
-
j 3C gh~h n*i tiJh EAi C 7
C. C
-
j C>3 gh~h n*i tiJh EAi C 7 1. C
-
j C>86 gh~h n*i tiJh EAi C 7
C'( 30: Ti/ hKng ng-Gi 9WXc .nng
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 394 : M; ,< *h= 161
/. 9V t`! EJt n\t tr%n +T !•t '[n hh•! +0ng ;i! 1-Gi7
0. tr-ng B tJ 9V chMh 9in$ chiJu 9in7
C. 9V chMh [nh +T !•t Tr,i ĐRt tY E tinh7
1. 9V t`! ;huBJt twt +%n tr-ng '[n hh•! +0ng ;i! 1-Gi7
0. ThKo &hLM.8 *6N.h N'.8 &7o (*+ &'( 31 ,-. &'( 60)
C'( 31: dhi c,c hh<t<n cH n2ng 1WXng hƒ chiJu EL- !:t tR! nh<! (cH c<ng th-,t o1octr-n 1L C"$ c,c
o1octr-n lu/ng 9in 9WXc hhHng r/ cH 9:ng n2ng ccc 9Gi 1L d7 NJu tPn '* cI/ +\c NG chiJu tAi t2ng gRh 9<i
th` 9:ng n2ng ccc 9Gi cI/ c,c o1octr-n lu/ng 9in 1L
/.
) h* +
7 0.
) A h* + +
7 C. ) A + 7 1. 5) 7
C'( 32: NgW^i t/ N,c 9Qnh t*c 9: cI/ !:t nguKn â! +0ng c,ch 'g .Mng thiJt +Q 9- tPn '* â!7 dhi nguKn
â! chuBVn 9:ng th…ng 9Tu 1Gi gPn thiJt +Q 9/ng 9\ng B%n th` thiJt +Q 9- 9WXc tPn '* â! 1L =60 HŽ$ c_n ;hi
nguKn â! chuBVn 9:ng th…ng 9Tu EAi cnng t*c 9: 9H r/ N/ thiJt +Q th` thiJt +Q 9- 9WXc tPn '* â! 1L 600 HŽ7
riJt nguKn â! EL thiJt +Q 1u<n cnng n0! tr%n cnng !:t 9W^ng th…ng$ tPn '* cI/ nguKn â! hh,t r/ 1L ;h<ng
9]i EL t*c 9: truBTn â! tr-ng !<i trW^ng +0ng 340 !>'7 T*c 9: cI/ nguKn â! nLB 1L
/. 40$=6 !>'7 0. 60$56 !>'7 C. 6=$65 !>'7 1. 4=$30 !>'7
C'( 32: ”1octr-n cH ;h*i 1WXng nghU !
o
j @$8780
D38
;g$ tr-ng ._ng hGt u
D
o1octr-n cH Ewn t*c
=
5
5780 > 7
3
c
' m s = = dh*i 1WXng cI/ o1octr-n ;hi 9H 1L
/. 83$66780
D38
;g7 0. 6$=3780
D38
;g7 C. 6$80780
D38
;g7 1. 85$58780
D38
;g7
C'( 3%: F:t 9•/ !Sng$ hh…ng$ 9Kng chRt cH +,n ;&nh 5 ! cH thV lu/B 9WXc Nung lu/nh !:t trMc 9i lu/
tâ! EL Eu<ng gHc EAi !•t hh…ng 9•/7 T,c .Mng EL- 9•/ !:t !-!on 1cc @60 N7! ;h<ng 9]i$ 9•/ chuBVn
9:ng lu/B lu/nh trMc EAi gi/ t*c gHc 3 r/.>'
5
7 dh*i 1WXng cI/ 9•/ 1L
/. @60 ;g7 0. 540 ;g7 C. 860 ;g7 1. =0 ;g7
C'( 33: Ph,t +iVu nL- .WAi 9âB 1L ?7=a
/. dhi Ewt rắn lu/B lu/nh !:t trMc c* 9Qnh$ !#i hhPn tg cI/ Ewt rắn 9Tu cH gi/ t*c gHc +0ng nh/u n%n
cH !-!on lu,n t&nh nhW nh/u7
0. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 1u<n cH trQ '* .Wfng7
C. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 9*i EAi !:t trMc lu/B 9•c trWng ch- !\c lu,n t&nh cI/ Ewt 9H 9*i EAi
chuBVn 9:ng lu/B lu/nh trMc7
1. Đfn EQ 9- !-!on lu,n t&nh 1L ;g7!
5
7
C'( 36: Ph,t +iVu nL- '/u 9âB 1L PhQ.8 9enga
/. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn 9*i EAi !:t trMc lu/B cLng 1An th` '\c ` cI/ Ewt tr-ng chuBVn 9:ng
lu/B lu/nh trMc 9H cLng 1An7
0. F-!on lu,n t&nh cI/ Ewt rắn hhM thu:c EL- EQ tr& trMc lu/B EL 'c hhân +* ;h*i 1WXng 9*i EAi trMc
lu/B7
C. F-!on 1cc t,c .Mng EL- Ewt rắn 1L! th/B 9]i t*c 9: lu/B cI/ Ewt7
1. F-!on 1cc .Wfng t,c .Mng EL- Ewt rắn 1L! ch- Ewt lu/B nh/nh .Pn7
C'( 34: C<ng 9V t2ng t*c !:t c,nh luGt tY trGng th,i nghU 9Jn ;hi cH t*c 9: gHc 500 r/.>' 1L 3000 •7
F-!on lu,n t&nh cI/ c,nh luGt 9H 9*i EAi trMc lu/B 9t ch- 1L
/. 0$30 ;g7!
5
7 0. 0$86 ;g7!
5
7 C. 8$6 ;g7!
5
7 1. 0$0k6 ;g7!
5
7
C'( 35: Nhwn N~t nL- '/u 9âB 1L 9enga
/. C,c Ewt thV lu/nh t/ cH !Lu 'ắc ;h,c nh/u 1L .- ;h[ n2ng hh,t r/ c,c +\c NG cH !Lu 'ắc ;h,c nh/u
cI/ tYng Ewt7
0. C,c ,nh ',ng cH +WAc 'Hng (tPn '*" ;h,c nh/u 9Tu +Q !<i trW^ng hRh thM nhW nh/u7
C. C[! nhwn ET !Lu 'ắc cI/ c,c Ewt th/B 9]i ;hi t/ th/B 9]i !Lu 'ắc cI/ nguKn chiJu ',ng Ewt7
1. C,c ,nh ',ng cH +WAc 'Hng (tPn '*" ;h,c nh/u 9Tu +Q c,c Ewt hh[n NG (h-•c t,n NG" nhW nh/u7
C'( 3>: F:t c-n 1ắc Ewt 1& cH !-!on lu,n t&nh 9*i EAi trMc lu/B 1L I$ cH ;h-[ng c,ch tY tr#ng tâ! 9Jn trMc
lu/B 1L .$ ./- 9:ng tGi nfi cH gi/ t*c rfi tc .- g EAi chu ;` ri%ng 1L T7 dh*i 1WXng ! cI/ c-n 1ắc 1L
/.
5
5
.
+
g T
π
7 0.
5
5
4
.
+
g T
π
7 C.
5 5
.
4
g +
T π
7 1.
5
4
.
+
g T
π
7
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 694 : M; ,< *h= 161
C'( 60: F:t ;hec NWfng ch\/ 600 g
84
C (9Kng EQ cI/ c/c+-n hhHng NG" cH 9: hhHng NG 1L 4000 hhân rt
>hhet7 riJt r0ng 9: hhHng NG cI/ cf thV '*ng +0ng 86 hhân rt >hhet t&nh tr%n 8 g c/c+-n7 Chu ;` +,n rt cI/
C
84
1L 6k30 n2!7 Tu]i cI/ !•u NWfng
/. 4500 n2!7 0. 58@0 n2!7 C. 68@6 n2!7 1. 80=04 n2!7
DDDDDDDDDD HRT DDDDDDDDDD
ĐSH S. Đ< *h= *hT *U= THPT &h(VW. ĐU= HX& $L PhUG HF NY= : LF. 6 : NZG hX& 2011 [ 2012
M\ ĐỀ 161
Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA
1 B 11 D 21 D 31 A 41 B 51 A
2 A 12 B 22 C 32 B 42 A 52 C
3 B 13 C 23 A 33 C 43 D 53 D
4 D 14 A 24 B 34 D 44 C 54 C
5 C 15 B 25 A 35 B 45 C 55 A
6 B 16 A 26 D 36 A 46 C 56 D
7 A 17 A 27 D 37 A 47 B 57 B
8 D 18 A 28 B 38 C 48 D 58 C
9 A 19 C 29 B 39 B 49 D 59 B
10 D 20 D 30 D 40 C 50 C 60 C
Đ#NH M#] LẠI N^I 1UNG ĐỀ 0_I `7*EVHho*ho.8..K*
THPT CHUYÊN ĐxI HyC SƯ PHxFzTHI TH{ ĐxI HyC b|N 6z5085zF<n }wt 1&
T67.8 494 : M; ,< *h= 161

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->