Chöông 9

BOÄ ÑIEÀ U KHIEÅ N LOGIC LAÄ P TRÌNH ÑÖÔÏ C
9.1 KHAÙI NIEÄM CHUNG
Trong ho fhong fu dong fhuong gap nhung fhIof bj Iam vIoc
fhoo kIou fuan fu, fhoo quI Iuaf If … fhon … oIso voI fín hIou vao va
ra co haI muc, ví du nhu confacf hanh frình, roIo. Cac so do nay
co fho fhuc hIon bang roIo va mach djnh fhoI nhung voI so do
phuc fap so Iuong roIo kha Ion, do fIn cay kom va nhIou khI
khong daf you cau. Tu nhung nam 70 do dap ung you cau co
nhung fhIof bj dIou khIon fhay fho so do roIo, da xuaf hIon bo
dIou khIon IogIc Iap frình duoc (Programmab/c Logic Contro//cr-
PLCì va ngay cang hoan fhIon, duoc ap dung rong raI frong cong
nghIop |PIC cua hang AIIon ÐradIoy CorporafIon san xuaf nam
1977 su dung vI xu Iy 8080).
Cac PIC dau fIon chI fhuc hIon duoc cac phop fính IogIc, fín
hIou vao va ra Ia fín hIou roI rac, con hIon nay PIC co fho fhuc
hIon duoc cac phop fính so hoc, IogIc va Iam vIoc duoc voI ca fín
hIou IIon fuc, frong mof so fruong hop PIC duoc su dung fhay
cho may fính |mof so hang dung fu PC- ProgrammabIo ConfroIIor
do chI PIC).
Mof ho fhong phuc fap fhuong gom may fính |vI xu Iy) fhuc
hIon nhung cong vIoc phuc fap va PIC fhuc hIon cac cong vIoc
mang fính chaf fuan fu. May fính va PIC kof noI voI nhau qua
duong fruyon noI fIop va frao doI fhong fIn cho nhau. NhIou may
fính va PIC kof noI voI nhau fhoo mang dIou khIon.
PIC gom cac fhanh phan chính sau:
- KhoI CP! |VI xu Iy)
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 236


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
- KhoI nho RAM, ROM, ÐPROM, ÐÐPROM
- KhoI nhap
- KhoI xuaf
- Ðo Iap frình cam fay
- Nguon
- PIn nuoI
- Tho nho
- ModuIo mo rong

Hình 9.1: Cau truc PLC
Chuong frình dIou hanh cua nha san xuaf, chua frong bo nho
ROM |ÐPROM), fhuc hIon cac cong vIoc sau:
- KIom fra hoaf dong ban fhan PIC,
- Ðoc fín hIou vao o khoI nhap,
- Chuyon doI chuong frình nguoI dung chua o RAM hay fho
nho sang ma may cua vI xu Iy do vI xu Iy fhuc hIon,
- Xuaf fín hIou ra khoI xuaf,
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 237

http://www.khvt.com
- CIao fIop vI xu Iy voI bo Iap frình cam fay |hand hoId
programmIng consoIo) hay voI may fính,
- CIao fIop noI fIop RS-232 hoac RS 485.
Chuong frình nguoI dung dua vao PIC, fuy fruong hop, fu bo
Iap frình cam fay, ban phím fron PIC hay fu may fính va chua
vao RAM, mof nguon pIn nuoI RAM khI caf dIon nguon, co mof fu
dIon frj so kha Ion mac song song voI chan cap nguon cua RAM
do bao dam chuong frình va du IIou can fhIof van con Iuu IaI mo f
fhoI gIan sau khI caf nguon PIC hay pIn. Trong fruong hop can
fhIof PIC ho fro nap chuong frình vao fho nho ÐPROM hay
ÐÐPROM.
Ðo nguon cho PIC co fho Iay fu nguon xoay chIou hay nguon
mof chIou 24V.
Ðo Iap frình cam fay va may fính Iap frình ghop noI voI PIC
qua ngo fruyon noI fIo p.
PIC co fho cho fao duoI dang khoI gan kof gom cac khoI
nguon xu Iy, bo nho, khoI nhap va xuaf cung chung frong mof vo
nhua, hoac fhoo dang moduIo |don fho) gom moduIo nguon,
moduIo CP! va cac moduIo nhap xuaf, moduIo chuc nang …
PIC nhan fín hIou vao va xuaf fín hIou ra dang ON/OII
song song, noI fIop hay dang fuong fu. VoI cac moduIo phu hop co
fho cho PIC phaf ra cac fIong noI canh bao hay huong dan.
Cac moduIo chuc nang gIup mo rong kha nang cua PIC nhu
khuoch daI do nhIof do, dIou khIon qua frình vong kín, dIou
khIon vj frí, ghop noI modom, mang cong nghIop.
Qua frình dIou khIon co fho hIon fhj Ion man hình kom voI
cac fhong so frang fhaI nho phan mom gIao dIon nguoI-may
|HMI Human MachIno Inforfaco). Man hình fhuong kof hop voI
cac phím bam |OP Oporafor PanoI) do dIou khIon va quan saf
fhong so qua frình.
PIC duoc fhIof ko do Iam vIo c frong moI fruong cong nghIop
do do muc fín hIou IogIc vao Ia 24V; doI voI fín hIou fuong fu nho
fu cap nhIof hay nhIof dIon fro, co san khoI khuoch daI chong
nhIou va khong froI dI kom.. Ðo PIC Iam vIoc fhoo chu ky quof
non no khong dap ung voI fín hIou fhay doI qua nhanh, dIou nay
han cho ap dung PIC cho vIoc dIou khIon vong kín cac doI fuong
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 238


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
co quan fính nho nhung IaI gIa fang do fIn cay chong nhIou cua
fhIof bj.
Cac fín hIou xuaf/nhap so va fuong fu cua PIC fhuo ng duoc
ghop noI fhong qua opfocoupIor do bao dam an foan. H.9.2 frình
bay so do khoI nhap va xuaf so.
Hình 9.2: So do khoI nhap va xuaf so
PIC fhuc hIon chuong frình chua frong bo nho nguoI dung
|!M- !sor Momory) fhoo chu ky quof. Mof chu ky quof baf dau fu
Ionh dau fIon va kof fhuc o Io nh cuoI cu ng. O moI chu ky quof
PIC doc frang fhaI ngo vao, fhuc hIon chuong frình, cap nhaf
ngo ra.ThoI gIan fhuc hIon chu ky quof fu 0,1ms don hang chuc
ms fuy fhoo van foc xu Iy cua CP! va do daI cua chuong frình.
ThoI gIan fhuc hIon mof Ionh co ban nhaf khoang duoI 1μs.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 239

http://www.khvt.com
Chuong frình PIC duoc vIof duoI ba dang:
- CIan do fhang (LaJJcr Jiagram - LADì
- KhoI ham (Contro/ 8ystcm F/oucbart – C8F, FBD Function
B/ock Diagramì
- Ðang phaf bIou (8tatcmcnt /ist - 8TLì
Phuong phap gIan do fhang fuong fu so do roIo, dang IÐÐ
gIong nhu cac so do frong ky fhuaf so con dang STI fuong fu cac
dong Ionh cua vI xu Iy. Tuy fhoo hang cho fao co fho Iap frình
cho PIC bang mof hay nhIou dang bIou dIon fron.
Vi Ju. xof so do faf mo don dung 4 fIop dIom nhu H.9.3.

Hình 9.3: a) So do mach fIop dIom; b)So do kof noI PIC
Ta co fho bIou fhj chuong frình bang ba dang nhu H.9.4

Hình 9.4: aì Da ng LAD, bì Da ng FBD, cì Dang 8TL

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 240


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Vi Ju: dIou khIon dong co xoay chIou fhoo so do H.9.5a.

Hình 9.5a
So do H.9.5a bIon doI fhanh so do dIou khIon dung PIC
H.9.5b.

Hình 9.5b

Chuong frình dIou khIon dang IAÐ |H.9.5c):

Hình 9.5c. Cbuong trìnb LAD OMPON
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 241

http://www.khvt.com

Cac nuf nhan PÐ1 va PÐ2 noI voI haI ngo vao co dja chI Ian
Iuof 00000 va 00001. Cuon day confacfor MC noI voI ngo ra dja
chI 10000. Chuong frình dang STI nhu sau:

VIoc Iap frình cho PIC duoc fhuc hIon fhoo cac buoc sau:
- Xac djnh fhu fu Iam vIoc cua may
- Vo Iuu do ho fhong
- Can cac dja chI xuaf/ nhap
- VIof chuong frình dang IAÐ hay STI va nap vao PIC
- KIom fra chuong frình va sua IoI
- Can cac ngo nhap va xuaf cho PIC
- Chay chuong frình va sua IoI
- Iuu IaI chuong frình fron haI dIa hay/va gIay

Co raf nhIou hang san xuaf PIC voI nhIou kIou khac nhau va
kho ma IIof ko hof duoc:
OMRON: ZÐN, CPM1A, CPM2, C200H, CQM1H, CS1
SIÐMÐNS: IOCO, S5-90!, S5-95!, S5-115!, S5-135!;
S5-155!, S7-200, S7-300, S7-400,
AIIÐN-ÐRAÐIÐY: MIcroIogIc1000, SIC500, PIC5, IOCIX
MITS!ÐISHI AIpha, IX, MoIsoc- Q
SCHNÐIÐÐR: TSX
Trong phan sau fa so dI sau phan fích hoaf dong cua PIC
hang OMRON va SIÐMÐNS.
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 242


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Hình 9.6: PLC 8IEMEN8

Hình 9.7: PLC OMPON
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 243

http://www.khvt.com
9.2 PLC OMRON
9.2.1 Phun mem lup trInh
Phan mom Iap frình cho PIC OMRON raf da dang. Ðang
IAÐ va STI duoc dua vao PIC fhong qua may fính voI cac phan
mom Iap frình nhu Sysmac Supporf Soffvaro SSS, SysvIn,
Sysmac-CPT, CX-Programmor. NgoaI ra con co fho Iap frình
dang STI nho bo Iap frình cam fay (programming conso/cì.


Hình 9.8: Giao Jicn pban mc m CPT
Cac phan mom Iap frình gIup soan fhao sua chua chuong
frình, kof noI voI PIC, dIou khIon PIC o ba cho do R!N, STOP
va MONITOR, cho do STOP |PROCRAM) dung do nap chuong
frình fu may fính xuong PIC |dovnIoad) hay chop chuong frình
frong bo nho PIC Ion may fính |upIoad), o cho do R!N va
MONITOR gIa frj cac ngo vao ra, cac o nho, fImor, counfor duoc
hIon fhj fron chuong frình, rIong o cho do MONITOR co fho fhay
doI noI dung cac o nho. Chuong frình chua frong PIC co fho caI
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 244


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
maf ma do franh chop from.
9.2.2 So luoc ve cuu hInh PLC Omron
Trong phan nay chung fa chI khao saf ba IoaI Ia CQM1,
CPM1 va C200H. CQM1 co cau fruc dang moduIo, gom moduIo
nguon , CP! va cac moduIo xuaf/nhap. Co fho ghop foI da don
11 moduIo xuaf/nhap. Nou dung moduIo mo rong fhì ghop fhom
don 5 moduIo xuaf/nhap. Cac moduIo ghop voI nhau fhong qua
bus noI bon hong, foan bo daf fron duong ray |raII)

Hình 9.9: PLC CQM1H
IoaI C200H co cau fruc gIa |rack) gom cac moduIo gan fron
maf do |back pIano), gIa CP! gom moduIo nguon, CP!, cac moduIo
xuaf/nhap, so moduIo gan vao fuy IoaI maf do, foI da Ia 10, muon
fhom moduIo fhì dung cac gIa mo rong, foI da 3 gIa mo rong.
IoaI CPM1 cau fruc don khoI gon nho, co fho fhom ba khoI mo
rong do fang kha nang PIC.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 245

http://www.khvt.com
:Hình 9.10. C200H

Hình 9.11. CPM2
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 246


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.2.3 Cuu truc d{u ch¡ bo nho PLC Omron
Ðo nho PIC Omron chIa Iam nhIou vung IR, SR, TR, HR, AR,
TC, ÐM, !M. Tuy fhoo kIou PIC ma cac vung nho nay co cac do
daI khac nhau. Mof so vung nho co fho fruy xuaf fhoo fung bIf
hay fu |vord = 16bIf), mof so chI co fho fruy xuaf fhoo fu. Mof so
vung nho duoc Iuu fru so IIou nho fu dIon, fhoI gIan Iuu fru 20
ngay, nou co pIn nuoI fhoI gIan Iuu fru Ia 5 nam..
aì Vung nbo IP |InfornaI RoIay) chIa Iam haI vung nho:
- Vung nbap. fuong ung voI cac ngo vao cua fhIof bj
nhap, co fho xu Iy fhoo fu hay bIf
- Vung xuat. fuong ung voI cac ngo ra cua fhIof bj.
Ðja chI cua cac ngo xuaf nhap phu fhuoc kIou PIC va vj frí
cac moduIo xuaf nhap.
PLC COM1
Hình 9.12: Qui Jjnb Jja cbl moJu/c xuat nbap
Ðja chI fu xuaf/nhap fính fu fraI sang, baf dau fu IR000 cho
khoI nhap va IR100 cho khoI xuaf, nhung da co khoI nhap gan
san frong khoI CP! non dja chI khoI nhap gan fhom vao so baf
dau fu IR001. VoI CP! 11/21-Ð co foI da 128 bIf xuaf/nhap con
voI CP! 4X-Ð foI da 192 bIf. Ðja chI fính fhoo fu gom ba so, con
dja chI fhoo bIf fhom haI so fu 00 don 15 sau dja chI fu


Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 247

http://www.khvt.com
CPM1A
Nhaäp Xuaát Soá hieäu
6 ñieåm
00000..00005
4 ñieåm
01000..01003
CPM1A-10CDR

12 ñieåm 8 ñieåm CPM1A-20CDR
18 ñieåm 12 ñieåm CPM1A-30CDR
24 ñieåm 16 ñieåm CPM1A-40CDR
Co fho gan fhom don vj xuaf/ nhap mo rong do fhom ngo
xuaf/nhap so fuong fu cho CPM1A-30, CPM1A-40 va CPM2.
C200H: PIC C200H duoc sap xop nguoc voI PIC CQM1, dja
chI fính fu ranh bon fraI nhaf cua gIa, khoI I/O duoc gan dja chI
baf dau fu IR000.
IR 000 IR 001 IR 002 ……… CPU Nguoà n
bì Vung /am oicc. dung Iam vung nho du IIou, cac vung nhap
va xuaf o fron nou khong IIon kof voI cac moduIo nhap xuaf cung
co fho dung Iam vung nho du IIou.
cì Vung nbo 8P (8pccia/ Pc/ayì dung cho cac chuc nang dac
bIof nhu co hIou, fao xung, va Iam vung nho du IIou.
Jì Vung nbo HP. (Ho/Jing Pc/ayì dung chua du IIou duoc Iuu
khI maf dIon.
cì Vung nbo LP (Link Pc/ayì dung do frao doI du IIou gIua haI
PIC.
jì Vung nbo AP (Auxi/iary Pc/ayì dung Iam co hIou va bIf dIou
khIon, duoc Iuu khI maf dIon.
gì Vung nbo TC (Bo Jcm/Ðjnb tboiì dung cho cac Ionh
TImor/ Counfor.
bì Vung nbo TP (Tcmporary Pc/ayì dung do chua fam frang
fhaI ON/OII cua cac nhanh ro.
iì Vung nbo DM (Data Mcmoryì chua fhong so cau hình cua
PIC va dung Iam vung nho du IIou, chI fruy xuaf fhoo fu, co mo f
so o nho chI doc. NoI dung duoc gIu IaI khI maf dIon. Mof so o
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 248


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
nho dung do ghI cau hình |ÐM6600..ÐM6655)
jì Vung nbo UM (Uscr Program Arcaì chua chuong frình nguoI su
dung, dung Iuong fuy CP!, duoc Iuu khI maf dIon.
NgoaI ra con mof so vung nho khac duoc mo fa chI fIof frong
faI IIou cua nha san xuaf. Cac Ionh fham chIou bo nho phaI ghI
ro fon vung nho, fru IR va SR.
Sau day Ia cac dja chI vung nho fhoo fu |bang 9.1).
Bu ng 9.1
Vuø ng nhôù CQM 1 CPM1
Vuø ng nhaä p IR 000 ÷ IR 011 IR 000 ÷ IR 009
Vuø ng xuaá t IR 100 ÷ IR 111 IR 010 ÷ IR 019
IR 012 ÷ IR 095 IR 200 ÷ IR 231
IR 112 ÷ IR 195
IR 216 ÷ IR 219
IR
Vuø ng laø m vieä c
IR 224 ÷ IR 229
SR SR 244 ÷ SR 255 SR 232 ÷ SR 255
IR 200 ÷ IR 215
Vuø ng môû roä ng
IR 240 ÷ IR 243
TR TR 0 ÷ TR 7 (bit) TR 0 ÷ TR 7
HR HR 00 ÷ HR 99 HR 00 ÷ HR 19
AR AR 00 ÷ AR 27 AR 00 ÷ AÏ R 15
LR LR 00 ÷ LR 63 LR 00 ÷ LR 15
TC TC000 ÷ TC511 TC 000 ÷ TC 127
DM DM 0000 ÷ DM 6655 DM 0000 ÷ DM 6655
Cac vung nho co fho fruy cap bIf fhì fhom haI so fu 00 don
15 sau dja chI fu khI fruy cap bIf, VoI TImor/Counfor fhì dja chI
fu kIom fhom nhIom vu Ia bIf frang fhaI.
Ðja chI vung nho IR, SR cua C200H khac voI CQM1 va
CPM1A:
IR1 IR 000 ÷ IR 235
SR1 SR 236 ÷ SR 255
SR2 SR 256 ÷ SR 299
IR2 IR 300 ÷ IR 511
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 249

http://www.khvt.com
9.3 CAÙC LEÄNH CÔ BAÛN CUÛA PLC OMRON
Chuong frình IAÐ co cau fruc nhu H9.13 gom cac nofvork,
moI nofvork gom cac dIou kIon, khoI dIou kIon va Ionh kof noI
nhau, co fho co mof Ionh hay nhIou Ionh. Cac Ionh duoc fhuc
hIon fhoo fhu fu fu fraI sang phaI va fu fron xuong duoI. Nofvork
co dong chu fhích do chuong frình do hIou.

Hình 9.13: 8o Jo cbuong trìnb tuycn tinb
KhoI dIou kIon Ia dIou kIon don hay fo hop IogIc cac dIou
kIon don. ÐIou kIon don bIou fhj bang mof fIop dIo m fhuong mo
hay fhuong dong. To hop cac dIou kIon don Ia kof hop cac fIop
dIom noI fIop hay/va song song. MoI fIop dIom fuong ung voI mof
bIf nhap/xuaf hay mof bIf nho. Mof fIop dIo m fhuong mo so dong
nou bIf fuong ung on, mof fIop dIom fhuong dong so dong nou bIf
fuong ung off.
9.3.1 LOAO vu LOAO NOT
ÐIou kIon dau cua mof khoI IogIc frong gIan do fhang ung voI
Ionh IOAÐ |LO) doc mof fIop dIom fhuong mo hay IOAÐ NOT
|LO NOT) doc fIop dIom fhuong dong.
9.3.2 O¡TP¡T vu O¡TP¡T NOT (O¡T vu O¡T NOT)
HaI Ionh nay dIou khIon mof bIf xuaf hay mof bIf nho.
- Ionh O¡T b: foan hang so on nou dIou kIon on.
- Ionh O¡TNOT b: foan hang so on nou dIou kIon off.
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 250


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 20069.3.3 ANO, ANO NOT
HaI Ionh nay dung do ghop haI dIou kIon noI fIop nhau:

9.3.4 OR, OR NOT
Chop haI fIop dIom song song nhau.


Cac Ionh ANÐ, ANÐ NOT, OR, OR NOT co fho kof hop voI nhau:

9.3.5 ANO LOAO vu OR LOAO
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 251

http://www.khvt.com
Ionh ANÐ IOAÐ |ANÐ IÐ) kof hop cac khoI IogIc noI fIop
nhau. Ionh OR IOAÐ |OR IÐ) kof hop cac khoI IogIc song song.
Hình 9.14 cho cac ví du su dung Ionh ANÐ IÐ va OR IÐ.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 252


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Hình 9.8: Vi Ju cac /c nb co ban
9.3.6 Mu hou nh¡eu lenh ben phu¡
Trong fruong hop co nhIou Ionh duoc fhuc hIon voI cung dIou
kIon, fa so vIof chuong frình STI fhoo fhu fu fu fron xuong duoI.
Truong hop cac Ionh co dIou kIon khac nhau fa dung cac bIon
nho frung gIan TR hay dung Ionh INTÐRIOCK.


Duøng bit TR: Co 8 bIf nho TR 0 ÷ TR 7. Kof qua dIou kIon o
dIom ro nhanh chua frong mof bIf TR

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 253

http://www.khvt.com


ÐoI khI co fho sap xop IaI so do do IoaI bo bIf TR.

Duøng Interlock IL (02) vaø Interlock clear ILC (03)
Ionh II Iuu fru dIou kIon va su dung cho cac Ionh nam gIua
II va IIC. Nou dIou kIon cho II on fhì fhuc hIon cac Ionh nam
gIua II va IIC, nou dIou kIon cho II off fhì khong fhuc hIon cac
Ionh nay. Co fho dung nhIou Ionh II va mof IIC.

Trong chuong frình sau, nou IR00000 off fhì cac Ionh 1 don 4
fu II don IIC kho ng duoc fhuc hIon vì dIou kIon off. No u
IR00000 on fhì Ionh 1 duoc fhuc hIon fuy frang fhaI IR00001,
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 254


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
frang fhaI cua IR00002 duoc xof do Iam dIou kIon cho II ko …

9.3.? Lenh SKT vu RKSKT
- Ionh SKT b: bIf b on khI dIou kIon on va gIu nguyon b
on khI dIou kIon fro fhanh off.
- Ionh RSKT b: bIf b off khI dIou kIon on va gIu nguyon
off khI dIou kIon fro fhanh off.
9.3.8 Lenh KKKP b
Iam bIf b on khI S on va bIf b off khI R on. Cac Ionh KÐÐP
SÐT, RÐSÐT, ÐII!, ÐIIÐ dung voI cac bIf IR, SR, AR, HR, IR,
rIong Ionh O!T dung voI IR, SR, AR, HR, IR, TR.

9.3.9 Lenh v¡ phun len vu v¡ phun xuong
- O¡F¡(13) b: bIf b on frong mof chu ky khI dIou kIon fu
off sang on.
- O¡FO(14) b: bIf b on frong mof chu ky khI dIou kIon fu on
sang off.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 255

http://www.khvt.com
9.3.10 Lenh J¡MP JMP (04) VA JMK (05)
Ionh JMP nn va JMÐ nn dong khung mof doan chuong
frình. Nou dIou kIon cho Ionh JMP Ia on fhì coI nhu khong co
Ionh JMP va chuong frình fhuc hIon bình fhuong. Nou dIou kIon
cho JMP off fhì bo qua cac Ionh frong khoang JMP va JMÐ
nhung van gIu nguyon frang fhaI cac bIf nho cung nhu fImor va
counfor, nn Ia so fu 00 don 99., cac so chI duoc dung mof Ian
frong chuong frình, rIong Ionh JMP 00 co fho dung nhIou Ian voI
chI mof Ionh JMÐ 00.
Vi Ju. KhI T000 on doan chuong frình gIua JMP 01 va JMÐ
01 duoc fhuc hIon, bIf 10000 va 10001 phu fhuoc dIou kIon 00000
va 00001, khI T000 off frang fhaI cua bIf 10000 va 10001 duoc
gIu nguyon


Vi Ju.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 256


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
KhI nhan confacf 00000 Ionh ÐII! 20000 Iam 20000 ON
frong mof chu ky quof do do 10000 so ON, don chu ky quof sau
20000 OII non khong fhuc hIon Ionh O!T 10000 ma gIu nguyon
frang fhaI cua 10000. KhI nhan 00000 Ian nua fhì fhuc hIon Ionh
O!T 10000 voI dIou kIon OII
do do 10000 so OII.
Nou khong dung Ionh JMP
JMÐ fhì co fho dung chuong
frình sau:


9.3.11 Lenh chuong trInh con SBS (91), SBN (92), RKT (93)
Ionh SÐN nnn va RÐT dong khung chuong frình con con
Ionh SÐS nnn dung do goI chuong frình con. MoI chuong frình
con co mof so hIou fu 000 don 255. Chuong frình con duoc daf o
doan cuoI cua chuong frình chính, fruoc Ionh ÐNÐ. Cac Ionh
ÐII!, ÐIIÐ khong non daf frong chuong frình con. Ðung chuong
frình con co uu dIom Ia chuong frình do doc va fhoI gIan fhuc
hIon chuong frình ngan hon.
Ionh ÐNÐ |01) Ia Ionh cuoI cung cua chuong frình.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 257

http://www.khvt.com
9.3.12 O{u ch¡ g¡un t¡ep
Ðja chI gIan fIop duoc fhuc hIon qua vung nho ÐM va ky
hIou Ia `ÐM. Tu nho `ÐM so chua dja chI cua fu nho ÐM muo n
su dung.
9.3.13 Lenh v¡ phun
Ionh vI phan ky hIou boI dau © dung fruoc Ionh. Ionh nay
chI fhuc hIon mof Ian khI dIou kIon dI fu OII sang ON.

9.4 CAÙC LEÄNH ÑÒNH THÌ VAØ ÑEÁM
9.4.1 Lenh T¡MKR
N- soá töø 0 ÷ 511 tuø y loaï i CPU
SV- giaù trò ñaë t BCD, 0000 ñeá n 9999 laø noäi dung oâ nhôù :
IR, SR, AR, DM, HR, LR hay haè ng soá #

KhI dIou kIon off mach djnh fhì rosof vo
SV, co TIM N off, khI dIou kIon on noI dung mach djnh fhì gIam
cu moI 0.1 gIay; sau fhoI gIan 0,1SV gIay, co TIM N so ON cho
don khI dIou kIon OII hay ngaf dIon nguon. Ionh TIM dung voI II
so rosof khI dIou kIon cho II Ia OII.

TIMH |15) cung gIong TIM nhung fhoI gIan fro Ia 0,01SV va
N frong khoang 000 ÷ 015.
Sau day Ia cac ap dung fhuong gap cua fImor:
Much ON Oeluy
LD 00000
TIM 000
# 10
LD TIM 000
OUT 10000
END
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 258


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Mu ch don on


Mu ch ON/OFF deluy

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 259

http://www.khvt.com

Mu ch nhup nhuy


Mu ch d{nh thI du ¡CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 260


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Mu ch OFF deluy

Oe n g¡uo tho ng

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 261

http://www.khvt.com
9.4.2 Lenh dem CNT

N: soá töø 0 ñeá n 511 tuø y loaï i CPU
SV: trò ñaë t cho boä ñeám (BCD):0000..9999
IR, SR, AR, DM, HR, LR, #

R Ia ngo vao xoa, khI R fu OII sang ON noI dung PV cua bo
dom duoc daf o SV. KhI R fro vo OII, bo dom baf dau hoaf dong,
khI co xung CP fu OII sang ON, PV so gIam dI 1. PV khong fhay
doI khI CP fu ON sang OII. KhI PV = 0 fhì noI dung cua CNT
gIu nguyon o 0, co CNT N so ON va gIu nguyon o ON cho don khI
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 262


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
duoc rosof boI R.

NoI dung CNT khong bj xoa khI ngaf nguon hay frong doan
chuong frình II.
Chu y Ia frong PIC co san mof so bIf dac bIof sau:
25400: xung nhjp chu ky 1 phuf; 25401: 0.02 soc
25500: 0.1 soc; 25501: 0.2 soc; 25502: 1.0 soc
25313: co Iuon Iuon on; 25314: co Iuon Iuon off
25315: co on o chu ky dau.
Vi Ju.
Much d{nh thI 11’40”

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 263

http://www.khvt.com
Much dem so luong lon 20000 xung


Much dong go¡: dong goI 10 qua fao cho vao hopCHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 264


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.4.3 Oem thuun ngh{ch CNTR (12)

KhI R fu OII sang ON bo dom duoc xoavo 0, PV= 0. KhI R
OII bo dom chuan bj dom.
KhI II fu OII sang ON fhì PV fang Ion 1.
KhI ÐI fu OII sang ON fhì PV gIam 1.
Nou II va ÐI cung Iuc fu OII sang ON fhì PV khong fhay
doI. KhI gIam fu 0, PV so bang SV va confacf CNT N so ON cho don
khI PV gIam. KhI fang qua SV, PV so bang 0 va CNT N so ON cho don
khI PV fang. PV khong bj anh huong boI ngaf nguon hay II.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 265

http://www.khvt.com
9.5 LEÄNH DI CHUYEÅN
9.5.1 O¡ chuyen o nho
.9.5.2 O¡ chuyen mot so b¡t

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 266


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

9.6 LEÄNH LOGIC
COM: ñaûo caùc bit cuûaWd; ANDW: AND hai töø; ORW: OR hai töø; XORW: XOR hai töø;
XNRW: Exclusive Nor hai töø
9.7 LEÄNH SOÁ HOÏC
9.?.1 Cuc lou¡ so: PIC OMRON fính foan chu you fron so fhap
phan ÐCÐ 4 hay 8 dIgIf khong dau, so nhj phan co dau va khong
dau 16 bIf, 32 bIf. So nhj phan khong dau 16 bIf fu 0000 |0) don
IIII |65,535), 32 bIf fu 00000000 don IIIIIIII |4,294,967,295).
So nhj phan co dau 16 bIf dung ma bu haI, bIf 15 Ia bIf dau, fu
8000 |–32,768) don IIII |-1) va 0000 |0) don 7III |32767). So
nhj phan co dau 32 bIf co gIa frj fu 80000000 |-2,147,483,648) don
IIIIIIII |-1) va 00000000 |0) don 7IIIIIII | 2,147,483,647).
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 267

http://www.khvt.com
Trong moät soá tröôøng hôïp söû duïng soá chaám noåi (soá thöïc),
chieám 32 bit bieåu thò baèng daáu s, soá muõ e vaø ñònh trò f:
) * ( ) (
23 127
2 1 2 1
− −
+ − f
e sCac co hIou IIon quan Ionh so hoc Ia:
• N: co am 25402
• OI: co fran duong 25404
• !I: co fran am 25405
• ÐR: Ionh saI 25503
• CY: co nho 25504
• CR: co nho hon 25505
• ÐQ: co bang 25506
• IÐ: co Ion hon 25507
Co CY duoc sof/rosof boI Ionh STC/CTC
9.?.2 Lenh do¡ du l¡eu BCO- Nh{ phun


BIN: ñoåi soá BCD 4 digit trong S ra soá nhò phaân trong R
S: IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR;
R: IR, SR, AR, DM, HR, LR
BCD: ñoåi soá nhò phaân 16 bit trong S ra soá BCD trong R, neáu keát quaû lôùn hôn 9999 thì côø
ER baùo vaø R khoâng ñoåi

Caùc leänh BINL vaø BCDL duøng cho töø keùp
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 268


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.?.3 Lenh do¡ HKX- ASC¡¡9.?.4 Lenh do¡ so thuc- so nguyen

Soá thöïc – soá nguyeân 16 bit FIX
Soá thöïc – soá nguyeân 16 bit FIXL
Soá nguyeân 16 bit – soá thöïc FLT
Soá nguyeân 16 bit – soá thöïc FLTL
9.?.5 G¡u¡ mu ? doun

Vi Ju, muon hIon fhj noI dung o nho ÐM0000 ra 4 don 7
doan gan o moduIo xuaf IR100 va IR101, fa dung don 7 doan
anodo chung, nguon cap fu 5V don 24V, dIon fro noI fIop fuy fhoo ap
nguon. Ionh SÐÐC ÐM0000 #0030 100
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 269

http://www.khvt.com
9.?.6 Lenh BCO khong duu 4 so thup phun
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 270


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Vi Ju: Tru o nho HR20 voI o nho 120, kof qua chua vao
ÐM0100
LD 00003
CLC(41)
@SUBL(55) HR 20 120 DM 0100
AND 25504
@BSET(71) # 0000 DM 0000 DM 0001
CLC(41)
@SUBL(55) DM 0000 DM 0100 DM 0100

9.?.? Lenh BCO khong duu 8 d¡g¡t

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 271

http://www.khvt.com
.
9.?.8 Lenh so hoc nh{ phun 16 b¡t khong duu
ADB: CY ON: keá t quaû quaù FFFF, OF ON: keá t quaû quaù 7FFF, UF ON: keá t quaû nhoû hôn
8000, EQ ON: keá t quaû 0, N ON: bit 15 keá t quaû laø 1. Söû duï ng caù c côø OF, UF khi muoá n
coä ng tröø soá coù daá u.
SBB: CY ON khi Mi <Su + CY ( soá khoâ ng daá u), caù c côø khaù c gioá ng leä nh ADB
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 272


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.?.9 Lenh so hoc nh{ phun 32 b¡t khong duu

ADBL: CY ON: keá t quaû quaù FFFFFFFF, OF ON: keá t quaû quaù 7FFFFFFF, UF ON: keá t
quaû nhoû hôn 80000000, EQ ON: keá t quaû 0, N ON: bit 15 R+1 laø 1. Söû duïng caù c côø
OF, UF khi muoán coä ng tröø soá coù daá u.
SBBL: CY ON khi Mi <Su + CY ( soá khoâ ng daá u), caù c côø khaù c gioáng leä nh ADB.

Leänh nhaân chia nhò phaân coù daá u
MBS: nhaâ n 16 bit coù daá u, N ON khi bit 15 cuû a R+1 ON
MBSL: : nhaâ n 32 bit coù daá u, N ON khi bit 15 cuû a R+3 ON
DBS: chia 16 bit coù daá u, , N ON khi bit 15 cuû a R ON
DBSL : chia 32 bit coù daá u, N ON khi bit 15 cuû a R+1 ON

9.?.10 Lenh so thuc
Coäng +F
Tröø –F
Nhaân *F
Chia /F
Ñoåi ñoä ra rad RAD
Ñoåi rad ra ñoä DEG
Sin SIN
Cosin COS
Tang TAN
Cung sin ASIN
Cung cos ACOS
Cung tang ATAN
Caên hai SQRT
Muõ EXP
Log LOG
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 273

http://www.khvt.com
9.8 LEÄNH SO SAÙNH
9.8.1 So sunh hu¡ o nho

Bit Cp1<Cp2 Cp1=Cp2 Cp1>Cp2
GR 25505 OFF OFF ON
EQ 25506 OFF ON OFF
LE 25507 ON OFF OFF
Kof qua so sanh phaI daf IIon sau Ionh CMP do bao dam gIa
frj vì frong chuong frình co fho co nhIou Ionh so sanh.
Vi Ju: so sanh nou #1000< |ÐM0000)< #2000 fhì 10000 ON
LD 00000
CMP DM0000 #1000
AND 25505
OUT 20000
LD 00000
AND 20000
CMP DM0000 #2000
AND 25507
OUT 10000
Vi Ju:fao cac ngo ra Ian Iuof o cac fhoI dIom 200, 300, 500s
LD 00000
TIM 010 # 5000
CMP(20) TIM 010 # 3000
AND 25507
OUT 10000
LD 10000
CMP(20) TIM 010 # 2000
AND 25507
OUT 10001
LD TIM 010
OUT 10002

Muon so sanh so nhj phan co dau, dung Ionh CPS va CPSI


CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 274


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.8.2 So sunh khoung

9.8.3 So sunh bung

9.8.4 So sunh hu¡ bung

9.9 LEÄNH GHI DÔØI
9.9.1 Oo¡ tru¡

Vi Ju. chuong frình phaf hIon va IoaI bo pho pham.
Cam bicn 1, so phaf fín hIou bao khI phaf hIon pho pham va
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 275

http://www.khvt.com
dua vao fhanh ghI |fín hIou I)
Cam bicn 2, phaf mof xung moI khI co mof san pham moI
vao bang chuyon dung Iam xung nhjp cho fhanh ghI |fín hIou P)
KhI pho pham don vj frí so 3 |4 xung ko fu khI cam bIon 1
bao) so duoc day vao fhung chua pho pham boI van fu MV.


9.9.2 Oo¡ thuun nguoc

9.9.3 Oo¡ d¡g¡t sung tru¡

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 276


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.9.4 Oo¡ d¡g¡t sung phu¡

9.9.5 Oo¡ tu

9.9.6 Quuy tru¡

9.9.? Quuy phu¡

9.10 CHÖÙC NAÊNG NGAÉT (CQM1)
Chuc nang ngaf cho phop PIC nhay don chuong frình phuc
vu ngaf khI co you cau ma khong can phaI fhuong xuyon doc
frang fhaI ngo vao.
Co ba IoaI ngaf:
- Ngaf ngo vao
- Ngaf fhoI gIan
- Ngaf bo dom van foc cao
Ngut ngo vuo: co bon ngo vao ngaf fhoo uu fIon sau:
Ngaf vao 0 |IR00000) > ngaf vao 1 |IR00001) > ngaf vao 2
|IR00002) > ngaf vao 3 |IR00003)
Cac ngaf nay goI cac ham con fhoo fhu fu SÐN 000 ÷ SÐN
003. Muon su dung ngaf ngo vao phaI daf noI dung ÐM 6628
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 277

http://www.khvt.com


0: ngoõ vaø o thöôøng
1: ngoõ vaø o ngaé t


Vi Ju, muon dung ngo vao IR00000 IR00001 Iam ngo vao
ngaf fhì daf |ÐM 6628) = 0011
Ngaf co fho cho hay khong cho voI Ionh INT |89)
Ionh nay co dang fong quaf
CC: maõ ñieà u khieå n 000, 001, 002, 003, 100, 200
D: döõ lieäu ñieà u khieå n IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, TR, #


Muon cho ngaf hay khong cho dung CC= 000 va Ð co dang
sau:


0: khoâ ng che ngaé t, 1: che


KhI bj cho, fac dong cua ngo vao ngaf duoc ghI IaI nhung
khong fhuc hIon, khI xoa cho so Iap fuc nhay don chuong frình
con phuc vu ngaf, fru khI no duoc xoa ngaf boI CC = 001 va bIf fuong
ung cua Ð Ia 1.
Ðoc frang fhaI cho hay khong cho voI CC = 002, bIf fuong
ung frong Ð so ON nou bj cho.
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 278


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Co fho daf ngo vao ngaf o cho do dom, nghIa Ia ngaf chI xay
ra sau khI co mof so Iuong xung o ngo vao ngaf. So Iuong xung
daf fruoc o cac dja chI sau:
Ngaé t 0 SR 244 Ngaé t 2 SR 246
Ngaé t 1 SR 245 Ngaé t 3 SR 247
Nou noI dung cac o nho fron Ia 0 fhì o cho do ngaf fhuong,
noI dung o nho phaI fu 0001 don IIII do o cho do ngaf dom.
Tan so xung dom foI da 1 KHz.
Sau khI daf gIa frj cho cac o nho fron dung Ionh INT do cho
phop ngaf dom hoaf dong


Nou bIf fuong ung frong
Ð Ia 0 fhì hoaf dong o cho do
dom va cho phop ngaf, nou
Ia 1 fhì khong fac dong. KhI
co mof fín hIou ngaf vao bo
dom so fang Ion 1 va khI
bang frj daf fhì gay ra ngaf.
Ðo dom su dung cac o nho sau:
Ngaé t 0 SR 248 Ngaé t 2 SR 250
Ngaé t 1 SR 249 Ngaé t 3 SR 251
NoI dung o nho Ia noI dung bo dom fru dI 1
Vi Ju. dung ngaf 0 cho do ngaf ngo vao va ngaf 1 cho do
ngaf dom. Ðaf ÐM 6628 : 0011
Iap frình cho PIC nhu sau:
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 279

http://www.khvt.com
Ngut dem v
Ðo dom van foc cao |HSC HIgh spood counfor) duoc dung do
dom so xung fu oncodor gIa so. fhoo cho do ngaf. PIC co fho co
nhIou HSC, HSC0 duoc Iap san fron PIC. Ðung bo mo rong do
fhom HSC.
Su dung HSC0 o cho do dom fang hay dom fang gIam, khI
dung dom fang gIam fan so xung dom fang 4 Ian so voI xung fhuc
fo, dIou nay fang do phan gIaI cua oncodor, xung A, Ð va Z cua
oncodor dua vao cac ngo IR 00004 ÷ IR 00006. Tan so xung vao
khI dom fang gIam Ia 2.5KHz va 5KHz khI dom fang.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 280


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
NoI dung HSC0 chua frong haI fu SR 231 va SR 230:
SR 231 SR 230
Ðcm tang giam Ðcm tang
F 0032768 ÷ 00032767 00000000 ÷ 00065535
(- 32767)
HSC0 duoc khoI dong bang cach daf cau hình

Muon xoa bo dom dung mof frong haI phuong phap:
- Xoa phan mom: cho SR 25200 ON
- Xoa bang phan mom va xung Z: khI xung Z ON va SR 25200
ON. HSC0 duoc xoa khI cap nguon hay khI baf dau hoaf dong.
Muon doc noI dung PV cua bo dom, fa doc noI dung haI o nho
SR 231, SR 230 hoac dung Ionh PRV 000 000 P1, noI dung SR231
va SR230 so chua vao P1+1 va P1.
CoI chuong frình phuc vu ngaf bang Ionh so sanh bang CTÐI
000 C TÐ,
C= 000: so saù nh HSC0 vôù i caù c giaù trò BCD 8 digit ghi trong baû ng TB, neá u baè ng thì goïi
moä t trong caù c chöông trình con (toái ña 16 giaù trò) soá 0 ñeá n 255
C= 001 so saù nh HSC0 vôù i toá i ña 8 khoaû ng, moã i khoaû ng coù giôù i haï n döôù i vaø treâ n
TB: ñòa chæ ñaà u cuû a baû ng
TB Soá giaù trò
TB+1 Gía trò so saù nh soá 1, 4 digit thaáp
TB+2 Gía trò so saù nh soá 1, 4 digit cao
TB+3 Soá chöông trình con
TB+4 Töông töï cho giaù trò soá 2

TB Giôù i haï n döôùi soá 1, 4 digit thaá p
TB+2 Giôù i haï n döôùi soá 1, 4 digit cao
TB+3 Giôù i haï n treân soá 1, 4 digit thaá p
TB+4 Giôù i haï n treân soá 1, 4 digit cao
TB+5 Soá chöông trình con
TB+6 Töông töï cho taàm soá 2
Vi Ju: so sanh gIa frj HSC0 voI 1000 va 2000, goI cac chuong
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 281

http://www.khvt.com
frình con 101 va 102
Ta daf noI dung cac o nho
DM6642: 0114
DM0000: 0002
DM0001: 1000
DM0002: 0000
DM0003: 0101
DM0004: 2000
DM0005: 0000
DM0006: 0102
va vIof chuong frình
LD 25315
CTBL 000 000 DM0000
…….
SBN 101
….
RET
SBN 102

RET
Ngut tho¡ g¡un
Co ba ngaf fhoI gIan 0, 1 va 2 duoc dIou khIon nho Ionh
STIM voI haI cho do hoaf dong:
- Ngat Jon on. goI chuong frình con mof fhoI gIan sau khI
STIM hoaf dong.
- Ngat cbu ky. goI chuong frình con fhoo chu ky cach nhau
mof khoang fhoI gIan.
Ionh STIM |69) co dang sau STIM C1 C2 C3. Tu dIou khIon
C1 dung do chon cho do khoI dong, ngung va doc gIa frj cua
fImor:
Chöù c naê ng Timer
C
1
0 000
1 001
Khôû i ñoä ng cheá ñoä ñôn oå n
2 002
0 003
1 004
Khôû i ñoä ng cheá ñoä chu kyø
2 005
0 010
1 011
Ngöø ng timer
2 012
0 006
1 007
Ñoï c trò PV cuû a timer
2 008
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 282


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Cheá ñoä ñôn oå n: C1 ñaë t nhö treâ n, C2+1 chöù a ñôn vò thôø i gian töø 0005 ñeá n 0320
(0,5ms ñeán 32ms) vaø C2 chöù a soá laà n ñeá m cuûa ñôn vò thôø i gian.
Nhö vaä y khoaû ng thôø i gian töø luùc STIM thöï c hieän ñeá n khi goïi chöông trình con ngaé t laø :
(C2)* (C2+1)*0.1ms = 0,5ms ñeá n 319.968 ms
Neá u C2 laø haè ng soá thì thôøi gian timer laø soá ñoù × 1ms
C3: töø 0000 ñeán 0255 laø soá chöông trình con phuï c vuï
Cheá ñoä chu kyø : C2; C2+1; C3: nhö cheá ñoä ñôn oå n
Cheá ñoä ngöø ng: C2 = 000; C3 = 000
KhI chuong frình con duoc goI, fImor fu rosof va hoaf dong fro IaI.
Cheá ñoä ñoï c thôø i gian hieä n taï i cuû a timer:
C2: chæ soá laà n boä ñeá m ñôn vò thôø i gian ñaõ giaû m
C2+1: chöù a khoaû ng thôø i gian trong ñôn vò thôø i gian
C3: chöù a ñòa chæ oâ nhôù nhaä n thoâ ng soá thôøi gian ñaõ troâi qua töø laà n giaû m tröôù c.
Thôø i gian toå ng coä ng laø : [(C2)*(C2+1)+C3]*0.1ms
Ngaf fImor 2 khong dung khI HSC0 da dung. Ngaf fImor 0
khong dung khI su dung SPÐÐ phaf xung
Vi Ju. dung ngaf fhoI gIan 1 fhoo kIou chu ky cu 1s goI
chuong frình con so 23 mof Ian.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 283

http://www.khvt.com
9.11 XÖÛ LYÙ ANALOG
Co cac moduIo AÐ ÐA va cac Ionh danh rIong cho vIoc dIou
khIon.
Kho ¡ nhu p unulog 12 bIf CQM1 - AÐ041
ModuIo nay co 4 ngo vao dIon ap hay dong dIon chIom 4 o
nho, co dja chI n don n + 3, n fuy fhuoc vj frí gan moduIo va IoaI
PIC.
ÐIon ap vao foI da +- 15V,
Ðong vao foI da +- 30mA,
Chon cho do nho ÐIp SvIfch
ThoI gIan chuyon doI 2.5msoc/konh
Ðo chính xac 1%
KhI chon fa m +-10V frong o nho so chua so I830÷ 07Ð0H |-2000
÷+2000)
0V ÷ +10V fam doI 0030 ÷ 0IÐ0H |0048 ÷ 4048)
1V ÷ 5V hay 4mA ÷ 20mA so doI Ia 0030 ÷ 0IÐ0.
Tong fro nhap ap 1MΩ max, dong 250Ω
Truong hop daf o cho do Iay frung bình so Iay 8 frj so doI roI
Iay frung bình, chu ky Iay frung bình ~ 72ms.
Truong hop daf fam doI 1V ÷ 5V |4mA ÷ 20mA) khI fín hIou
vao < 0,95V |hay dong nho hon 4mA) so bao duf day o bIf 12 cua
moI o nho . KhI co IoI fhì bao bang bIf 13 cua fu nho dau.

Kho¡ xuut unulog CQM1 - OA021
ModuIo co haI ngo ra ap va haI ngo ra dong vI saI, fhoI gIan
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 284


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
doI 0,5ms/2 dIom. ÐoI 11 bIf ra dIon ap hay dong, moI ngo ra
chIom mof o nho.
0000 ÷ 07II → 0V ÷ 10 V 0mA ÷ 20mA
I800 ÷ 07II - 10V ÷ 10V
Cuc lenh l¡en quun den tIn h¡eu unulog vu d¡eu kh¡en quu trInh
Tyû leä : SCL (66) Taï o haø m: APR (-)
Tìm toái ña: MAX (-) Ñieà u khieå n PID: PID
Tìm toái thieåu: MIN (-) Taï o xung: PULS
Trò trung bình AVG (-) Taï o xung SPED
Laá y toå ng SUM (-) Taï o xung taà n soá thay ñoåi PLS2
Ñieà u khieå n gia toá c ACL Taï o xung beà roäng thay ñoåi PWM
Ty le SCL: doI so nhj phan 4 dIgIf sang so ÐCÐ 4 dIgIf voI fy
Io khac.

⎡ ⎤ −
= − −
⎢ ⎥

⎣ ⎦
Y Y
Y X
X X
B A
P B B 8
B A
( )
( )
( )

Vi Ju. doI so hox doc fu khoI anaIog In dja chI 002 fam 0030
÷ 0IÐ0H sang 0000 ÷ 0100ÐCÐ.
DM 0100 0000 BCD
DM 0101 0030 Hex
DM 0102 0100 BCD
DM 0103 0FDO Hex

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 285

http://www.khvt.com
Tu o hu m APR (Ar¡thmet¡c Process)
Nou C Ia dja chI, ARP fính ham noI suy f|x) . f chua frong dja
chI baf dau fu C, x chua frong S. Ham f|x) Ia ham fuyon fính
fung doan va bIou fhj bang do fhj, ghI frong bang fu C+1 don
C+2m+2, C xac djnh so doan, dang du IIou vao va ra. ÐCÐ hay
ÐIN

O¡eu kh¡en P¡O
Ham PIÐ dung fhong so daf frong C don C+6 do fính OW
dua fhoo IW va SV:

IW: trò ño, nhò phaâ n
OW: tín hieä u ra khoá i ñieà u khieå n PID, nhò phaâ n
C: ñòa chæ ñaà u baû ng thoâ ng soá

C = # 0000: tính SIN(θ), θ chöùa trong S daïng BCD ñôn vò 0,1 ñoä, keát
quaû ñöôïc chöùa vaøo D
C = # 0001: tính COS(θ).
(S) : 0 ñeán 900
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 286


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
C: trò ñaë t SV, nhò phaâ n
C+1: daû i tyû leä P 1÷9999 öù ng vôùi daûi tyû leä 0.1%..999.9$
C+2: heä soá tích phaâ n BCD
/ IK I
T T
γ
=
C+3: heä soá vi phaâ n BCD
/ DK D
T T
γ
=
C+4: chu kyø laá y maã u γ töø 00.01 sec ñeá n 99.99 sec
C+5: Bit4 ÷ bit15: thoâng soá loï c thöôøng choï n laø 0.65 (000 BCD), bit 0÷3: 0- PID ngöôï c,
1- PID thuaä n
C+6: Bit 0÷3: soá bit cuû a bieá n ra, giaù trò 0..8 öù ng vôù i soá bit 8..16 bit; bit 4÷ 7: ñôn vò thôø i
gian cuû a thôøi gian laá y maã u, 0:ñôn vò 100ms, 1: ñôn vò 10ms; Bit 8÷11: taàm IW (nhö OW)
Caù c oâ nhôù töø C+7 ñeá n C+32 phaû i ñeå troáng.
Vi Ju. dIou khIon nhIof do dung dIon fro dof va quaf fhoITaùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 287

http://www.khvt.com

Phut xung
ÐoI khI can phaf xung fan so cao hay xung dIou rong ra ngoaI
vI do dIou khIon dong co buoc hay dIou khIon kIou dIou rong xung.
Ðung khoI xuaf fransIsfor fa co fho phaf xung o mof frong cac dja
chI IR 100 don IR 115. ChI vao o nho ÐM6615 fu 00xx, xx fu 00
don 15 fuy fhoo muon dung dja chI IR nao.
Ðung Ionh P!IS 000 000 P1 do an djnh so xung so phaf, Ia
noI dung o nho P1+1, P1 fu 00000001 don 16777215.
Ionh SPÐÐ Ð M I quI djnh cach phaf xung, Ð= 000..150 chon
ngo ra 00 ..15 cua fu da quI djnh frong ÐM6615, M= 000 Ia modo
phaf so Iuong xung do Ionh P!IS quI djnh, M= 001 modo IIon fuc
phaf xung IIon fuc, I Ia fan so xung fu 0002..0100 nhan voI 10Hz.
KhI dang phaf xung muon doI fan so fa fhuc hIon Ionh SPÐÐ voI I
fhay doI, nou Ð= 000 fhì ngung phaf xung.
9.12 TRUYEÀN THOÂNG
Co fho ghop noI PIC voI nhau va may fính voI nhIou PIC
fhong qua cac kof noI sau:
- Kof noI 1 ÷ 1 cho phop noI haI PIC qua cap noI RS-232
- Hosf IInk noI mof may fính voI mof PIC qua cap RS-232
hay mof may fính va nhIou PIC qua cap 485.
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 288


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
- ConfroIIor IInk: noI nhIou PIC voI nhau qua haI day |voI
moduIo mang)
- Ðfhornof: noI nhIou may fính va nhIou PIC |voI moduIo
mang)..
NgoaI ra cac moduIo xuaf nhap co fho noI don PIC fu xa
bang cach dung haI day fhoo mang Combo Ðus S, Combo Ðus Ð.
9.12.1 Ket no¡ 1-1: haI PIC kof noI voI nhau fhoo cho do chu - fo, daf
cau hình qua o nho ÐM6645Vi Ju. kof noI 2 PIC dung vung nho IR00 don IR15
Ðaf ÐM6645: Chu: 3200
To: 2200
8o Jo Jau noi Jay cap 1 – 1
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 289

http://www.khvt.com


9.12.2 Host l¡nk: dung do ghop noI may vI fính voI PIC qua cap noI
RS-232C. Nou muon ghop mof may vI fính voI nhIou PIC fa phaI
dung bo chuyon doI RS-232 ↔RS-485 cho phop ghop voI foI da
32 PIC.
So do noI day nhu sau:

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 290


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Thong qua hosf IInk co fho dung may fính do Iap frình cho
PIC hay doc ghI bo nho cua PIC, fu PIC co fho fruyon fhong fIn
cho may fính dung Ionh TXÐ.
Ðaf cau hình dung ÐM6645 voI cau hình chuan Ia 0000.
Nou dung RS-422/485 fhì moI PIC duoc danh so nuf fu 0000
don 0031 frong ÐM6648.
May fính fruyon fIn don PIC fhoo dang sau:

Mof kho fruyon daI foI da 131 ky fu, nou daI hon 131 fhì
fach ra nhIou kho, moI kho kof fhuc bang ↵ |CHR$ |13)). Kho
cuoI kof fhuc bang `↵.
ICS (jramc cbcck scqucnccì Ia ko f qua phop ÐXCI!SIVÐ OR
cac byfo fruyon fu dau don fruoc ICS va doI fhanh haI ky fu
ASCII. KhI nhan fhong fIn, may fính hay PIC fính ICS roI so
sanh voI ICS da nhan.
Vi Ju. fruyon Ionh doc o nho 0100 o PIC so nuf 10.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 291

http://www.khvt.com
Tính: EXOR @ 01000000
1 00110001
0 00110000
FCS 01000001
4 1
KhI nhan duoc fhong fIn fu may fính, PIC fuong ung so fra
IoI fhoo kho sau:

Ðnd codo cho bIof kof qua gIao fIop. Nou gIao fIop fof dop fhì
Ðnd codo Ia 00.
Ðang day du cac Ionh fruyon fu may fính don PIC moI doc
gIa doc faI IIou fham khao cua PIC OMRON.
PIC CQM1 cung co fho chu do ng fruyon fhong fIn cho may
fính dung Ionh TXÐ.

TXÐ doI cac byfo nhj phan fu S don S+N/2-1 ra ma ASCII,
moI byfo nhj phan doI fhanh haI byfo ASCII va fruyon fhoo
chuan quI djnh boI C. NoI dung cua C fhay doI fuy fhoo cach fhuc
fruyon va cong noI fIop, fruong hop don gIan nhaf Ia C= #0000,
byfo cao nhaf cua S duoc fruyon dau fIon. KhI muon fruyon phaI
kIom fra bIf AR0805 |co bao fruyon xong) Ia ON moI duoc fruyon.
KhI Ionh TXÐ duoc fhuc hIon so fruyon fhoo dang sau:

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 292


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Ví duï: truyeàn 10 byte chöùa trong DM0000 ñeán DM0004 theo
chuaån Host link duøng leänh TXD DM0000 #0000 #0010, döõ lieäu
truyeàn ñi (ASCII) laø ©00ÐX1234123412341234123459`cr, gIa su
cac o nho chua so 1234. May fính phaI co chuong frình nhan du
IIou.
Ðung TXÐ cho phop may fính khong can fhuong xuyon doc
fhong fIn fu PIC ma PIC so fu dong fruyon khI co nhu cau. Nou
may fính muon fra IoI fhì fruyon fhoo gIao fhuc Hosf IInk da
frình bay o fron.
9.12.3 Truyen thong tu do
Ðaf o nho ÐM6645 Ia 1000, dung Ionh TXÐ do fruyon va
RXÐ do fhu. CIao fhuc fruyon do nguoI dung quI djnh boI haI o
nho ÐM6648 va ÐM6649Ionh TXÐ gIong nhu frong phan Hosf IInk, nhung N co fho
don 0256, du IIou fruyon dI duoc kom fhom Sfarf codo, Ðnd codo
hay khong fuy fhoo ÐM6848.
May fính fruyon du IIou xuong PIC phaI fhoo gIao fhuc djnh
boI PIC. KhI PIC nhan du IIou xong, co fhu AR0806 ON, fac
dong don Ionh RXÐ, cac byfo ASCII duoc chuyon fhanh so nhj
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 293

http://www.khvt.com
phan 0..I, fhong fIn vo nhan du IIou chua frong cac o nho sau:
AR 0800 ..AR 0803 Maõ söï coá coång RS-232C BCD) 0: Thu bình thöôøng,1: Sai parity,
2: Sai Frame, 3: Traøn

AR 0804 Sai truyeàn thoâng
AR0805 Truyeàn xong
AR0905 Thu xong
AR 0807 Côø traøn, döõ lieäu maát vì khoâng ñoïc kòp
AR 09 Soá byte ñaõ nhaän (BCD)
Vi Ju: fruyon 10 byfo frong bang ko fu o nho ÐM0100 va
nhan du IIou caf vao bang ko fu ÐM0200. Ðaf ÐM6645= 1000,
ÐM6648= 2000, khong sfarf codo, Ðnd codo Ia CRII

Cho bIf SR25209 ON do rosof cong RS232.
Ðon day cham duf phan PIC OMRON
9.13 PLC SIEMENS S7-200
PIC S7-200 Ia mof ho gom nhIou IoaI CP! nhu CP!-212,
214, 215, 216, 224, 226. Cac ho nay khac nhau o dung Iuong nho,
moduIo I/O, fap Ionh, so cong gIao fIop…, fuy nhIon vo daI fho Ia
gIong nhau. PIC duoc Iap frình fhong qua may fính dung chuan
485 voI phan mom Iap frình Sfop 7 MIcrovIn vor 2.0 hay 3.x fhoo
kIou kof noI PPI |poInf fo poInf Inforfaco), nou co card gIao fIop
MPI |muIfI poInf Inforfaco) co fho ghop noI mof PC voI nhIou
PIC.
Chuong frình PIC S7-200 duoc fhIof ko duoI dang chuong
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 294


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
frình chính |MaIn, OÐ), chuong frình con |SÐR), chuong frình
ngaf |INT), vung nho du IIou |Ðafa bIock)

S7-200 kof noI fhoo khoI gom khoI CP! va cac khoI mo rong
khoI CP! co cac ngo vao ra so va cong fruyon fhong RS485,
cong kof noI mang. So Iuong ngo vao ra so fuy IoaI CP!. Ðo nho
gom ba IoaI ROM, ÐÐPROM va RAM va chIa Iam nhIou vung: I,
Q, AI, AQ, M, SM, T, C, V, HC, AC. Cac o nho co fho fruy cap
fhoo bIf, byfo |Ð), fu |W), fu kop |ÐW).


Sau day Ia bang fom faf vo cac vung nho:
Bung 9.3
Mieâ u taû CPU221 CPU222 CPU224/226
C/trình ng/duø ng 2KW 2KW 4KW
Döõ lieä u ng/duø ng 1KW 1KW 2560W
Soá module môû roä ng 0 2 7
Ngoõ vaø o soá I (toá i ña) I0.0..I0.5 I0.0..I15.7 I0.0..I15.7
Ngoõ vaø o I (treâ n module 6 8 14
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 295

http://www.khvt.com
CPU) I0.0..I0.5 I0.0..I0.7 I0.0..I0.7, I1.0..I1.5
Ngoõ ra Q (toái ña) Q0.0..Q0.3 Q0.0..Q15.7 Q0.0..Q15.7
Ngoõ ra Q (treâ n module
CPU)
4
Q0.0..Q0.3
6
Q0.0..Q0.5
10
Q0.0..Q0.7, Q1.0..1.1
Ngoõ vaø o analog AIW0..AIW30 AIW0..AIW30 AIW0..AIW30
Ngoõ ra analog AQW0..AQW30 AQW0..AQW30 AQW0..AQW30
Boä nhôù thay ñoå i V VB0..VB2047 VB0..VB2047 VB0..VB5519
Boä nhôù trong M MB0..MB31 MB0..MB31 MB0..MB31
Boä nhôù ñaë c bieät SM SMB0..SMB179 SMB0..SMB299 SMB0..SMB549
Timer T0..T255 T0..T255 T0..T255
Counter C0..C255 C0..C255 C0..C255
Ñeá m vaä n toá c cao HC0..HC3 HC0..HC3 HC0..HC5
Thanh ghi ACC AC0..AC3 AC0..AC3 AC0..AC3
Voø ng PID 8 voø ng 8 voø ng 8 voø ng

• Vuø ng nhôù AI, QI: chæ truy caä p theo töø (16 bit): AIW0, AQW 10.
• Vuø ng nhôù V, I, Q, M, SM: coù theå truy caä p theo bit, byte, töø hay töø keù p: I0.1,
QB2, VW150…
• T, C: truy caä p theo bit: T1, C15 laø traïng thaùi hay töø laø noä i dung 16 bit.
• AC: truy caä p theo byte, töø hay töø keù p .
• HC: truy caä p theo töø keù p.
• Vuø ng nhôù M, V, T, C coù theå löu laï i khi maá t ñieän.
• Moä t töø ví duï VW0 goàm hai byte VB100 (Byte cao) vaø VB101(Byte thaá p)
• Moä t töø keù p VD101 goà m hai töø VW101 (Töø cao)vaø VW103, boá n byte VB100
(Byte cao), VB101, VB102, VB103 .
• Ñòa chæ giaù n tieáp duø ng oâ nhôù 32 bit (V, AC) laø m con troû , giaû söû AC1 laø con
troû , leänh MOVD &VB0, AC1 ñöa ñòa chæ oâ nhôù VB0 vaø o AC1, leä nh MOVW
*AC1, MW 10 ñöa noä i dung oâ nhôù VW0 sang oâ nhôù MW10â
• Soá : soá nguyeâ n khoâ ng daá u 8 bit (BYTE), 16 bit (WORD), 32 bit (DWORD)
(00..FF. 0000..FFFF. 00000000..FFFFFFFF), soá coù daá u maõ phuï hai INT,
DINT (80..7F. 6000..7FFF. 80000000..7FFFFFFF), soá thöï c 32 bit REAL.
• Haè ng soá thaä p phaâ n 192, soá thöï c +1.52E-2, nhò phaâ n 2#11000000, Hex
16#C0, chuoã i ‘AT’


Phan sau frình bay cac Ionh chính cua PIC S7-200, ban doc
can bIof chI fIof hon do nghj doc cac faI IIou chuyon sau.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 296


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.14. LEÄNH CÔ BAÛN
9.14.1 Lenh b¡t

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 297

http://www.khvt.com
9.14.2 Lenh lup tuc
Ionh Iap fuc ky hIou bang chu I, bIf nho frong so phan anh
ngay ngo vao I khong cho don chu ky quof, fuong fu bIf nho frong
xuaf ngay ra ngo xuaf Q

9.14.3 Lenh v¡ phun

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 298


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.14.4 Lenh dut/ xou
cho mof Ioaf n bIf IIon fIop nhau ON hay OII9.15 LEÄNH SO SAÙNH
So sanh haI so n1 va n2 fhoo byfo khong dau Ð, so nguyon co
dau 16 bIf I, so nguyon co dau 32 bIf Ð, so fhuc R fhoo cac phop
<, ==, >, <>, <=, >=, kof qua so sanh bIou fhj bang frang fhaI fIop
dIom.
Vi Ju.


9.16 LEÄNH TIMER/COUNTER
Co ba IoaI fImor Ia ON doIay, RofonfIvo ON doIay va OII
doIay. ThoI gIan fImor bang gIa frj PT nhan ho so fuy fhuoc xxx.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 299

http://www.khvt.com

Heä soá 1ms : T32, T96
10ms : T33..T36, T97..T100
100ms: T37..T63, T101..T255
PT: VW, T, C, IW, QW, MW, SMW, SW, AC, AIW, Haè ng soá , *VD, *VC
PT toá i ña 32767

Heä soá 1ms : T0, T64
10ms : T1..T4, T65..T68
100ms: T5..T31, T69..T95


Heä soá TOF gioáng TON, khoâ ng ñöôï c duø ng TON vaø TOF cuø ng soá .
Vi Ju.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 300


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006


Co ba IoaI dom: dom fang CT!, dom gIam CTÐ va dom fang
gIam CT!Ð9.17 LEÄNH Soá HOÏC
- AÐÐ_I/ S!Ð_I Cong/ fru so nguyon 16 bIf
- M!I Nhan haI so 16 bIf, kof qua 32 bIf
- ÐIV chIa haI so 16 bIf cho fhuong so va du so 16 bIf.
- M!I_I/ÐIV_I Nhan/ chIa so 16 bIf voI kof qua 16 bIf.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 301

http://www.khvt.com
- AÐÐ_ÐI/ S!Ð_ÐI, M!I_ÐI, ÐIV_ÐI Cong/ fru/ nhan/
chIa so nguyon 32 bIf, kof qua 32 bIf.
- AÐÐ_R/ S!Ð_R/ M!I_R/ ÐIV_R Cong/ fru/ nhan/ chIa so fhuc
32 bIf


Vi Ju.

- Can bac haI so fhuc 32 bIf SQRT
- Tang/ gIam byfo INC_Ð/ ÐÐC_Ð
- Tang/ gIam fu INC_W/ ÐÐC_W
- Tang/ gIam fu kop INC_ÐW/
ÐÐC_ÐW
- SIN COS TN ÐXP IN
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 302


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
9.18 LEÄNH DI CHUYEÅN
ÐI chuyon noI dung o nho IN ra o nho O!T bang Ionh
MOV_X hay dI chuyon mof khoI N o nho dja chI baf dau IN sang
khoI o nho dja chI baf dau O!T dung Ionh ÐIKMOV_X, o nho co
fho Ia byfo, vord, doubIo vord hay roaI, X = Ð, W, ÐW, R

SWAP frao doI haI byfo cua mof fu
IIII_N chop mof fu vao mof Ioaf o nho

9.19 LEÄNH ÑOÅI

- RO!NÐ doI so fhuc sang so nguyon kop Iam fron
- TR!NC do I so fhuc sang so nguyon kop bo phan Io
- ATH doI mof so byfo ASCII |30..39, 41..46) chIou daI IÐN
ra cac so HÐX 0..9, A..I
- HTA doI mof so dIgIf 0..I chIou daI IÐN ra ma ASCII
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 303

http://www.khvt.com

9.20 LEÄNH GHI DÔØI
- SHRÐ doI mof bIf ÐATA vao fhanh ghI chIou daI N co dja
chI bIf ISÐ Ia S_ÐIT. KhI N duong ÐATA vao ISÐ con
MSÐ doI ra SM1.1. KhI N am ÐATA vao MSÐ con ISÐ
doI ra SM1.1
- SHR_X/ SHI_X doI phaI/ fraI mof byfo, fu hay fu kop IN
fuy fhoo X = Ð, W, ÐW vao O!T. So bIf doI quI djnh boI
N, bIf duoc doI ra chua vao SM1.1 va O!T.
9.21 LEÄNH QUAY
ROR_X/ ROI_X quay phaI/fraI mof byfo, fu hay fu kop IN, bIf
duoc doI ra dua fro IaI vao IN, vao SM1.1 va vao O!T. So Ian quay
djnh boI N. X= Ð, W, ÐW
9.22 LEÄNH LOGIC
Ionh ANÐ : ANÐÐ, ANÐW, ANÐÐ
Ionh OR: ORÐ, ORW, ORÐ
Ionh XOR: XORÐ, XORW, XORÐ
Ionh INV: INÐ, INW, INÐ
9.23 GOÏI CHÖÔNG TRÌNH CON
Co fho co foI da 64 chuong frình con, chuong frình con vIof
sau chuong frình chính va duoc dong khung bang SÐR_N RÐT.
Chuong frình con duoc goI bang Ionh CAII SÐR_N. Chuong frình
con co fho kom fham so vao ra.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 304


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006


9.24 LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÆNH
Lenh JMP n nhay don doan chuong frình nhan n

Lenh FOR NKXT fhuc hIon Iap vong cac dong Ionh gIua
IOR va NÐXT, so vong duoc dom boI bIon INÐX co gIa frj dau
INIT va gIa frj cuoI IINAI, so vong Iap Ia IINAI -INIT +1. Co
fho daf cac vong Iap Iong vao nhau.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 305

http://www.khvt.com
9.25 LEÄNH NGAÉT
Co fho co foI da 128 chuong frình phuc vu ngaf, vIof sau
chuong frình con, dong khung bang INT_n RÐTI. Cam/cho phop
ngaf bang Ionh ÐNI/ÐISI. INT_n duoc goI don khI xay ra su kIon
ÐVNT. Co faf ca 27 su kIon co fho gay ra ngaf. Su kIon duoc IIon
kof voI INT_n fhong qua Ionh gan ATCH va fhao ÐTCH.Bung 9.5: Cac su kicn ngat oa uu ticn
Soá
söï kieä n

Mieâ u taû

Öu tieâ n
Öu tieâ n trong
nhoù m
8 Nhaä n kyù töï ôû Port 0 1
9 Truyeà n xong Port 0 1
23 Nhaä n xong baû n tin ôû Port 0 1
24 Nhaä n xong baû n tin ôû Port 1 2
25 Nhaä n kyù töï ôû Port 1 2
26 Truyeà n xong Port 1


Cao nhaá t
2
0 Ngaé t ôû caï nh leân cuû a I0.0 1
2 Ngaé t ôû caï nh leân cuû a I0.1 2
4 Ngaé t ôû caï nh leân cuû a I0.2 3
6 Ngaé t ôû caï nh leân cuû a I0.3 4
1 Ngaé t ôû caï nh xuoá ng cuû a I0.0 5
3 Ngaé t ôû caï nh xuoá ng cuû a I0.1 6
5 Ngaé t ôû caï nh xuoá ng cuû a I0.2 7
7 Ngaé t ôû caï nh xuoá ng cuû a I0.3 8
12 Ñeá m vaä n toá c cao HSC0: trò ño baè ng trò ñaë t 1
13 Ñeá m vaä n toá c cao HSC1: trò ño baè ng trò ñaë t 9
14 HSC1 ñoåi höôù ng ñeá m
Giöõa


10
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 306


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
15 Xoù a ngoaø i HSC1 11
16 Ñeá m vaä n toá c cao HSC2: trò ño baè ng trò ñaë t 12
17 HSC2 ñoåi höôù ng ñeá m 13
18 Xoù a ngoaø i HSC2 14
32 HSC3: trò ño baèng trò ñaë t 19
29 HSC4: trò ño baèng trò ñaë t 20
30 HSC4 ñoåi höôù ng ñeá m 21
31 Xoù a ngoaø i HSC4 22
33 HSC5: trò ño baèng trò ñaë t 23
19 Ñeá m xung PLS0 xong 15
20 Ñeá m xung PLS1 xong


16
10 Ngaé t thôøi gian 0 1
11 Ngaé t thôøi gian 1 2
21 Ngaé t timer T32 3
22 Ngaé t timer T96

Thaá p nhaá t
4

Tuy fhoo IoaI CP! co mof so su kIon khong duoc ho fro. Sau
day fa so phan fích mof so ngaf chính.
9.25.1 Ngut tho¡ g¡un
Ngaf fhoI gIan 0/1 xay ra fhoo chu ky an djnh |foI da 255ms)
boI noI dung cua SMÐ34/SMÐ35 |don vj ms) fhuong dung do doc
hay xuaf fín hIou anaIog. Ngaf fImor T32/T96 xay ra khI fImor
T32 hoac T96 hoan faf fhoI gIan fro da daf.
9.25.2 Ngut truyen thong
PIC co mof hoac haI cong |Porf 0, Porf 1) dung do fruyon
fhong noI fIop RS485.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 307

http://www.khvt.com


Thong qua cong noI fIop co fho ghop S7-200 voI cac fhIof bj
khac nhu S7-200, S7-300, HMI, PC. Muon su dung cong noI fIop
fhoo gIao fhuc nguoI dung fa phaI daf cong o cho do frooporf
bang cach daf noI dung cho SMÐ30 |porf 0) va SMÐ130 |porf 1) fhoo
bang sau:
Bung 9.6
SMB 30, SMB 130 Mieâ u taû
00, 10: khoâ ng parity
01: parity chaü n
Bit 7, 6
11: parity leû
0: data 8 bit Bit 5
1: data 7 bit
000: 38400 (CP212 19200)
001: 19200
010: 9600
011: 4800
100: 2400
101: 1200
110: 115200 (600 CPU212)
Bit 4, 3, 2
111: 57600 (300 CPU212)
00, 11: PPI slave
01: Freeport
Bit 1, 0
10: PPI master
Tuong fu PIC Omron, o cho do frooporf co fho fruyon va
nhan dafa bang haI Ionh XMT va RCV. Ðu IIou fruyon Iay fu
bang co dja chI dau o TAÐIÐ, con du IIou nhan chua vao TAÐIÐ,
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 308


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
chIou daI bang foI da 255. Ðyfo dau cua bang cho bIof chIou daI
du IIou. KhI ky fu cuoI cua bang duoc goI so bao su kIon ngaf 9
hay 26 hay fac dong SM4.5. KhI fhu xong bang Ionh RCV so fac
dong su kIon 23, 24, SMÐ86..94 |porf 0) SMÐ186..194 |porf 1).
Ionh RCVVi Ju.Truyon va nhan ky fu
LD SM0.1
MOVB 9, SMB30 // Choïn Protocol 9600 baud, 8 bits/1 kyùtöï, khoâng parity
MOVB 1, VB100 // chieàu daøi thoâng ñieäp laø 1 kyù töï ASCII
MOVB 16#41, VB101 // kyù töï truyeàn laø "A", coù maõ ASCII laø 41 H
LD SM0.1 // bit SM0.1 on trong chu kyø queùt ñaàu tieân
ATCH INT_0, 8 // lieân keát ngaét 0 (INT0) vôùi bieán coá 8.
ENI // cho pheùp taát caû ngaét söï kieän.
LD I0.1 // Load ngoõ vaøo I0.1.
EU // Xeùt söôøn leân I0.1
XMT VB100, 0 // truyeàn baûng coù ñòa chæ ñaàu VB100 ra port 0
Chöông trình ngaét INT0
// nhaän ñuùng kyù töï truyeàn laø “A” thì baùo hieäu ôû ngoõ ra Q0.1
LDB= Receive_Char, 16#41
S Char_A, 1 // baät ngoõ ra Q0.1.

Co fho dung cac o nho SMÐ86 ÷ SMÐ94 va SMÐ186 ÷
SMÐ194 do daf cau hình cho vIoc fhu ban fín, ngoaI ra su kIon
ngaf 8, 25 so xay ra khI fhu mof ky fu, Iuc nay SMÐ2 chua ky fu
vua nhan con SM3.0 chua kof qua kIom fra parIfy.
KhI noI nhIou PIC voI nhau qua mang 485 fa dung Ionh
NÐTR/ NÐTW do doc/ghI du IIou, cac PIC phaI co dja chI cu fho.
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 309

http://www.khvt.com

9.25.3 Oem vun toc cuo
Co ba bo dom van foc cao HSC0, HSC1 va HSC2 dung do
dom xung fan so cao fu oncodor, HSC0 dom Ion xuong voI xung
nhjp vao o I0.0 fan so foI da 2KH:, huong dom djnh nhu sau
SM37.3 = 0 dom xuong, SM37.3 = 1 dom Ion. CIa frj dom cua
HSC0 chua frong 32 bIf cua SMÐ38 gom SMÐ38, SMÐ39, SMÐ40
va SMÐ41 |MSÐ frong SMÐ38, ISÐ frong SMÐ41). CIa frj daf
fruoc cho HSC0 chua frong SMÐ42. KhI gIa frj hIon faI bang gIa
frj daf so gay ra su kIon ngaf 12. HSC1 va HSC2 Ia bo dom van
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 310


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Cheá ñoä Mieâ u taû I0.6 I0.7 I1.0 I1.1
0 (I1.4)
1
(I1.5)
2
Ñeá m leâ n xuoáng
SM47.3=0 ñeá m xuoá ng (SM57.3)
SM47.3=1 ñeá m leâ n (SM57.3)
(I1.2)
Nhòp
(I1.3)
Xoùa
Start
3
4

5
Ñeá m leâ n xuoáng vôù i ñieà u khieå n höôù ng beâ n
ngoaø i
I0.7 = 0 ñeám xuoá ng (I 1.3)
I0.7 = 1 ñeám leân
Nhòp

Höôù ng Xoùa
Start
6
7

8
Ñeá m leâ n xuoáng vôù i hai xung nhòp
Nhòp
leâ n
Nhòp
xuoá ng
Xoùa
Start
9
10

11
Ñeá m leâ n xuoáng vôù i 2 xung AB vuoâ ng pha töø
encoder
Nhòp A Nhòp B
Reset
Start

foc cao co 12 cho do hoaf dong, gIa frj hIon faI cua HSC1 Ia
SMÐ48 va cua HSC2 Ia SMÐ58. Trj daf cua HSC1/HSC2 Ia
SMÐ52/SMÐ62. KhI frj hIon faI bang frj daf so phaf sInh ngaf
13 voI HSC1 va 16 voI HSC2.
KhI chan xoa fích cuc gIa frj hIon faI cua HSC duoc xoa, khI
chan sfarf fích cuc cho phop HSC dom xung. Muc fích cuc cua cac
chan nay duoc djnh boI SMÐ47 va SMÐ57.
Bung 9.8
HSC1 HSC2 Taù c duï ng khi leä nh HDEF ñöôï c thöï c hieä n
SM 47.0 SM 57.0 0: chaâ n xoù a tích cöï c cao
SM 47.1 SM 57.1 0: chaâ n start tích cöï c cao
SM 47.2 SM 57.2 0: soá xung ñeá m baè ng 4 laà n xung vaø o A
Muon dung HSC, dau fIon phaI xac djnh so HSC, modo hoaf
dong, fu dIou khIon, sau do dung Ionh HÐÐI do khoI dong.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 311

http://www.khvt.com

Bung 9.9
HSC0 HSC1 HSC2 Mieâ u taû
SM 37.0 SM 47.0 SM 57.0 Khoâ ng duøng sau khi HDEF ñaõ thöï c hieän
SM 37.1 SM 47.1 SM 57.1 nt
SM 37.2 SM 47.2 SM 57.2 nt
SM 37.3 SM 47.3 SM 57.3 Bit höôù ng
0: ñeá m xuoá ng; 1: ñeá m leâ n
SM 37.4 SM 47.4 SM 57.4 Ghi bit höôùng
0: khoâ ng ghi; 1: ghi
SM 37.5 SM 47.5 SM 57.5 Ghi trò ñaë t vaø o HSC
0: khoâ ng ghi; 1: ghi
SM 37.6 SM 47.6 SM 57.6 Vieá t trò hieä n taïi môù i vaø o HSC
0: khoâ ng ghi; 1: ghi
SM 37.7 SM 47.7 SM 57.7 0: caá m HSC; 1: cho pheù p HSC
Cac bIf dIou khIon chI fac dong sau khI Ionh HSC duo c fhuc
hIon. Ðo hIou ro HSC fa xof fruong hop dung HSC1 dom xung AÐ
fu oncodor kIou dom 4X, haI fín hIou A, Ð noI vao I0.6 va I0.7, fín
hIou xoa vao I1.0 va fín hIou khoI dong vao I1.1
Network 1
LD SM0.1 // khi queù t laà n ñaà u, goïi chöông trình con 0
CALL 0 // khôû i ñoä ng boä ñeá m HSC
Network 2
MEND
Network 3
SBR 0
Network 4
LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB47 // Duø ng HSC1 mode 11
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 312


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
HDEF 1, 11 // Ban ñaà u ñeá m leâ n, chaâ n xoù a vaø start
tích cöï c ôû möùc cao, 4X
MOVD 0,5MD48 // Trò hieä n taï i laø 0
MOVD 50, SMD52 // Trò ñaë t laø 50
ATCH 0,13 // söï kieä n ngaé t 13 seõ goïi ngaé t soá 0
ENI // cho pheù p ngaét
HSC 1 // Naï p thoâ ng soá vaø o HSC1
Network 5
RET
Network 6
INT 0
Network 7
LD SM 0.0 // khi coù ngaé t xoù a trò hieä n taïi
MOVD 0, SMD 48 // cuû a HSC0
MOVB 16#C0, SMB47
HSC 1
Network 8
RETI

9.26 LEÄNH PID
Ionh nay khong co o CP! 212, 214, frong
chuong frình co fho dung foI da 8 Ionh PIÐ.
Thong so Ionh chua frong mof bang 36 byfo
gom 9 fhong so fhuc 4 byfo. TAÐIÐ Ia dja chI
bang |vung VÐ), IOOP fu 0 don 7. Sau day Ia bang cac fhong so
Bung 9.4
Ñòa chæ leä nh Teâ n Mieâ u taû
0
Ñaï i löôï ng hieän taï i
n
PV
Ñaï i löôï ng ñöôï c ñieà u khieå n, chuaå n hoù a
töø 0.0 ñeá n 1.1
4
Ñaï i löôï ng ñaë t
n
SV
Trò ñaë t, chuaå n hoù a
8
Ñaï i löôï ng ñieàu khieå n
n
M
Ngoõ ra cuû a PID, chuaå n hoù a
12
Ñoä lôï i voø ng
C
K
Heä soá tyû leä
16
Thôø i gian laá y maã u
S
T
Thôø i gian laá y maã u, ñôn vò laø giaâ y
20
Thôø i gian tích phaâ n
1
T

24
Thôø i gian vi phaâ n
D
T

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 313

http://www.khvt.com
28 Ñaï i löôï ng offset MI
n-1
Giaù trò tích phaân ôû thôøi ñieå m tröôù c,
chuaå n hoù a
32
Ñaï i löôï ng tröôù c
n 1
PV


Trò soá ño cuû a ñaï i löôï ng ñöôï c ñieà u
khieå n ôû thôø ù i gian laá y maã u tröôù c
Tbuat toan PID Juoc tbuc bicn tbco pbuong trìnb.
= + +
n n n n
M MP MI MD


= −
n c n n
MP K 8V PV ( )

∗ ∗

= + −
1 n n c 8 I n n
MI MI K T T 8V PV / ( )
∗ ∗

= −
1 n c D 8 n n
MD K T T PV PV / ( )
Trj daf SV va frj do PV dou phaI Ia so fhuc va duoc chuan
hoa. Ðau fIon phaI doI so nguyo n 16 bIf ra so fhuc, sau do chIa
cho fam |Span) cua daI Iuong do va cong voI Offsof |Ia 0.0 nou
don cuc va 0.5 nou Iuong cuc)
Vi Ju, fa muon doI frj so do cua AIW0 ra so fhuc va chuan
hoa cho 64000 caf vao VÐ100:
XORD AC0, AC0 //Xoù a ACC
MOVW AIW0, AC0 //Caá t trò ño vaø o ACC
LDW>= AC0, 0 //Neá u döông
JMP 0 //ñoåi sang soá thöï c
NOT //Neá u aâ m
ORD 16#FFFF0000, AC0 //Khai trieå n daá u giaù trò trong AC0
LBL 0
DTR AC0, AC0 //Ñoåi soá nguyeâ n 32 bit ra soá thöïc
/R 64000.0, AC0 //Chuaå n hoù a
+R 0.5, AC0
MOVR AC0, VD100
Tín hIou ra M Ia daI Iuong da chuan hoa, muon dung do dIou
khIon fa phaI doI ra so nguyon 16 bIf.
Vi Ju. doI frj fhuc Iuong cuc o VÐ108 ra so nguyon 16 bIf o
AQW0
MOVR VD108, ACV0
-R 0.5, AC0
*R 64000.0, AC0
TRUNC AC0, AC0
MOVW AC0, AQW0
CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 314


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006
Vi Ju. Iap frình PIÐ dIou khIon muc nuoc frong bon chua sao
cho ap suaf nuoc o duong xa khong doI, muc nuoc duoc duy frì o
muc 75% foI da bang cach dIou khIon van foc bom.
Ño möù c: AIW0 Ñieà u khieå n bôm: AQW0
Baû ng PID: VD100 Goï i PID: goï i ngaé t thôø i gian 0.1s
C
K : 0.25,
S
T : 0.1s,
1
T : 30 phuù t
Chöông trình daïng STL:
Network 1
LD SM0.1
CALL 0 // Goï i chöông trình con 0 ñaë t caá u hình PID ôû laà n queù t ñaà u
Network 2
MEND
Network 3
SBR 0
Network 4
LD SM0.0
MOVR 0.75, VD104 // Ñieåm ñaë t 75%
MOVR 0.25, VD112 // Ñoä lôïi voø ng
MOVR 0.10, VD116 //
S
T
MOVR 30.0, VD120 //
1
T
MOVR 0.0, VD124 // Khoâ ng duø ng ñaï o haø m
MOVB 100, SMB34 // Ngaé t thôøi gian 0.1s goïi PID
ATCH 0,10
ENI
Network 5
RET
Network 6
INT 0
Network 7
LD SM0.0
XORD AC0, AC0
MOVW AIW0, AC0 // Ñoï c möù c nöôù c vaø ñoå i sang soá thöï c roài
ñöa vaø o baû ng
DTR AC0, AC0
/ R 32000.0, AC0
Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 315

http://www.khvt.com
MOVR AC0, VD100
Network 8
LD I0.0 // Khi I0.0 ON thì ñieà u khieå n PID
PID VB100,0
Network 9
LD SM0.0
MOVR VD108, AV0 // Xuaá t ra ñieà u khieå n
*R 32000.0, AC0
TRUNC AC0, AC0
MOVW AC0, AQW0
Network 10
RETI
9.27 LEÄNH ÑOÀNG HOÀ
Ðong ho frong PIC dom fhoI gIan ngay gIo phuf gIay, doc
fhoI gIan bang Ionh RÐAÐ_RTC, chInh sua fhoI gIan bang Ionh
SÐT_RTC. ThoI gIan chua frong bang T 8 byfo ÐCÐ co dang sau

T Nam 00..99
T+1 Thang 01..12
T+2 Ngay 01..31
T+3 CIo 00..23
T+4 Phuf 00..23
T+5 CIay 00..59
T+6 0
T+7 Ngay frong fuan
0..7, 1: Chu nhaf, 2: fhu haI
0: Khong dung

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 316


Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 317

http://www.khvt.com
Cac bIf nho SM can Iuu y
SMB0, B1
SM 0.0 Luoâ n luoâ n ON
SM 0.1 ON ôû chu kyø queù t ñaà u
SM 0.2 ON khi döõ lieä u caà n löu tröõ bò maá t (1 chu kyø )
SM 0.3 ON khi RUN
SM 0.4 Xung nhòp chu kyø 1 phuù t
SM 0.5 Xung nhòp chu kyø 1 sec
SM 0.6 Xung nhòp coù chu kyø baè ng hai laà n thôøi gian queù t
SM 0.7 Phaû n aû nh cheá ñoä hoaï t ñoäng cuû a PLC
SM 1.0 ON khi keá t quaû tích laø Zero
SM 1.1 ON khi bò traø n
SM 1.2 ON khi keá t quaû aâ m
SM 1.3 ON khi chia cho zero
SM 1.4 ON khi baû ng bò traø n (xem leä nh baû ng)
SM 1.5 ON khi baû ng bò troá ng (xem leä nh baû ng)
SM 1.6 ON khi leä nh BCDI khoâ ng thöï c hieä n ñöôï c
SM 1.7 ON khi leä nh ATH khoâ ng thöï c hieä n ñöôï c

-------O--------
Bu¡ tup go¡ y

11Ngbicn cuu cac tbict bj HMI cua OMPON oa 8IEMEN8
21 Ngbicn cuu giao tbuc truycn MoJbus
J1 Lap trìnb giao ticp ooi may tinb

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC

Trang 236

-

Khoái nhôù RAM, ROM, EPROM, EEPROM Khoái nhaäp Khoái xuaát Boä laäp trình caàm tay Nguoàn Pin nuoâi Theû nhôù Module môû roäng

Hình 9.1: Caáu truùc PLC

Chöông trình ñieàu haønh cuûa nhaø saûn xuaát, chöùa trong boä nhôù ROM (EPROM), thöïc hieän caùc coâng vieäc sau: - Kieåm tra hoaït ñoäng baûn thaân PLC, - Ñoïc tín hieäu vaøo ôû khoái nhaäp, - Chuyeån ñoåi chöông trình ngöôøi duøng chöùa ôû RAM hay theû nhôù sang maõ maùy cuûa vi xöû lyù ñeå vi xöû lyù thöïc hieän, - Xuaát tín hieäu ra khoái xuaát,

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh

Trang 237

- Giao tieáp vi xöû lyù vôùi boä laäp trình caàm tay (hand held programming console) hay vôùi maùy tính, - Giao tieáp noái tieáp RS-232 hoaëc RS 485. Chöông trình ngöôøi duøng ñöa vaøo PLC, tuyø tröôøng hôïp, töø boä laäp trình caàm tay, baøn phím treân PLC hay töø maùy tính vaø chöùa vaøo RAM, moät nguoàn pin nuoâi RAM khi caét ñieän nguoàn, coù moät tuï ñieän trò soá khaù lôùn maéc song song vôùi chaân caáp nguoàn cuûa RAM ñeå baûo ñaûm chöông trình vaø döõ lieäu caàn thieát vaãn coøn löu laïi moät thôøi gian sau khi caét nguoàn PLC hay pin. Trong tröôøng hôïp caàn thieát PLC hoã trôï naïp chöông trình vaøo theû nhôù EPROM hay EEPROM. Boä nguoàn cho PLC coù theå laáy töø nguoàn xoay chieàu hay nguoàn moät chieàu 24V. Boä laäp trình caàm tay vaø maùy tính laäp trình gheùp noái vôùi PLC qua ngoõ truyeàn noái tieáp. PLC coù theå cheá taïo döôùi daïng khoái gaén keát goàm caùc khoái nguoàn xöû lyù, boä nhôù, khoái nhaäp vaø xuaát cuøng chung trong moät voû nhöïa, hoaëc theo daïng module (ñôn theå) goàm module nguoàn, module CPU vaø caùc module nhaäp xuaát, module chöùc naêng … PLC nhaän tín hieäu vaøo vaø xuaát tín hieäu ra daïng ON/OFF song song, noái tieáp hay daïng töông töï. Vôùi caùc module phuø hôïp coù theå cho PLC phaùt ra caùc tieáng noùi caûnh baùo hay höôùng daãn. Caùc module chöùc naêng giuùp môû roäng khaû naêng cuûa PLC nhö khueách ñaïi ño nhieät ñoä, ñieàu khieån quaù trình voøng kín, ñieàu khieån vò trí, gheùp noái modem, maïng coâng nghieäp. Quaù trình ñieàu khieån coù theå hieån thò leân maøn hình keøm vôùi caùc thoâng soá traïng thaùi nhôø phaàn meàm giao dieän ngöôøi-maùy (HMI Human Machine Interface). Maøn hình thöôøng keát hôïp vôùi caùc phím baám (OP Operator Panel) ñeå ñieàu khieån vaø quan saùt thoâng soá quaù trình. PLC ñöôïc thieát keá ñeå laøm vieäc trong moâi tröôøng coâng nghieäp do ñoù möùc tín hieäu logic vaøo laø 24V; ñoái vôùi tín hieäu töông töï nhoû töø caëp nhieät hay nhieät ñieän trôû, coù saün khoái khueách ñaïi choáng nhieãu vaø khoâng troâi ñi keøm.. Do PLC laøm vieäc theo chu kyø queùt neân noù khoâng ñaùp öùng vôùi tín hieäu thay ñoåi quaù nhanh, ñieàu naøy haïn cheá aùp duïng PLC cho vieäc ñieàu khieån voøng kín caùc ñoái töôïng http://www.khvt.com

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC

Trang 238

coù quaùn tính nhoû nhöng laïi gia taêng ñoä tin caäy choáng nhieãu cuûa thieát bò. Caùc tín hieäu xuaát/nhaäp soá vaø töông töï cuûa PLC thöôøng ñöôïc gheùp noái thoâng qua optocoupler ñeå baûo ñaûm an toaøn. H.9.2 trình baøy sô ñoà khoái nhaäp vaø xuaát soá.

Hình 9.2:

Sô ñoà khoái nhaäp vaø xuaát soá

PLC thöïc hieän chöông trình chöùa trong boä nhôù ngöôøi duøng (UM- User Memory) theo chu kyø queùt. Moät chu kyø queùt baét ñaàu töø leänh ñaàu tieân vaø keát thuùc ôû leänh cuoái cuøng. ÔÛ moãi chu kyø queùt PLC ñoïc traïng thaùi ngoõ vaøo, thöïc hieän chöông trình, caäp nhaät ngoõ ra.Thôøi gian thöïc hieän chu kyø queùt töø 0,1ms ñeán haøng chuïc ms tuøy theo vaän toác xöû lyù cuûa CPU vaø ñoä daøi cuûa chöông trình. Thôøi gian thöïc hieän moät leänh cô baûn nhaát khoaûng döôùi 1μs.
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Chöông trình PLC ñöôïc vieát döôùi ba daïng: . Ví duï: xeùt sô ñoà taét môû ñeøn duøng 4 tieáp ñieåm nhö H.9.4: a) Daïng LAD.Baûng phaùt bieåu (Statement list .STL) Phöông phaùp giaûn ñoà thang töông töï sô ñoà rôle.3. b) Daïng FBD. FBD Function Block Diagram) .khvt. c) Daïng STL http://www. daïng FBD gioáng nhö caùc sô ñoà trong kyõ thuaät soá coøn daïng STL töông töï caùc doøng leänh cuûa vi xöû lyù.Khoái haøm (Control System Flowchart – CSF.9. Tuøy theo haõng cheá taïo coù theå laäp trình cho PLC baèng moät hay nhieàu daïng bieåu dieãn treân.com .3: a) Sô ñoà maïch tieáp ñieåm.4 Hình 9. b)Sô ñoà keát noái PLC Ta coù theå bieåu thò chöông trình baèng ba daïng nhö H.Giaûn ñoà thang (Ladder diagram . Hình 9.LAD) Trang 239 .

5c: Chöông trình LAD OMRON Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Hình 9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 240 Ví duï: ñieàu khieån ñoäng cô xoay chieàu theo sô ñoà H. thaùng 4 naêm 2006 .5a bieán ñoåi thaønh sô ñoà ñieàu khieån duøng PLC H. Hình 9.5a Sô ñoà H.5a.5b.5b Chöông trình ñieàu khieån daïng LAD (H.5c): Hình 9.9.9.9.9.

khvt. Micrologic1000. C200H. S5-90U.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 241 Caùc nuùt nhaán PB1 vaø PB2 noái vôùi hai ngoõ vaøo coù ñòa chæ laàn löôït 00000 vaø 00001. CQM1H. SLC500. S5-115U. http://www. CS1 LOGO. LOGIX Alpha. PLC5. S5-95U. S7-300. S7-400. Cuoän daây contactor MC noái vôùi ngoõ ra ñòa chæ 10000. CPM2. FX. Melsec. S5-135U.Q TSX Trong phaàn sau ta seõ ñi saâu phaân tích hoaït ñoäng cuûa PLC haõng OMRON vaø SIEMENS.com . Chöông trình daïng STL nhö sau: Vieäc laäp trình cho PLC ñöôïc thöïc hieän theo caùc böôùc sau: Xaùc ñònh thöù töï laøm vieäc cuûa maùy Veõ löu ñoà heä thoáng Gaùn caùc ñòa chæ xuaát/ nhaäp Vieát chöông trình daïng LAD hay STL vaø naïp vaøo PLC Kieåm tra chöông trình vaø söûa loãi Gaén caùc ngoõ nhaäp vaø xuaát cho PLC Chaïy chöông trình vaø söûa loãi Löu laïi chöông trình treân hai ñóa hay/vaø giaáy Coù raát nhieàu haõng saûn xuaát PLC vôùi nhieàu kieåu khaùc nhau vaø khoù maø lieät keâ heát ñöôïc: OMRON: SIEMENS: ALLEN-BRADLEY: MITSUBISHI SCHNEIDER: ZEN. CPM1A. S7-200. S5-155U.

thaùng 4 naêm 2006 .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 242 Hình 9.7: PLC OMRON Thaønh phoá Hoà Chí Minh.6: PLC SIEMENS Hình 9.

cheá ñoä STOP (PROGRAM) duøng ñeå naïp chöông trình töø maùy tính xuoáng PLC (download) hay cheùp chöông trình trong boä nhôù PLC leân maùy tính (upload). rieâng ôû cheá ñoä MONITOR coù theå thay ñoåi noäi dung caùc oâ nhôù.1 Phaàn meàm laäp trình Phaàn meàm laäp trình cho PLC OMRON raát ña daïng. Hình 9.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 243 9.com . STOP vaø MONITOR.2 PLC OMRON 9. timer.khvt. Ngoaøi ra coøn coù theå laäp trình daïng STL nhôø boä laäp trình caàm tay (programming console). ôû cheá ñoä RUN vaø MONITOR giaù trò caùc ngoõ vaøo ra. CX-Programmer. counter ñöôïc hieån thò treân chöông trình. Daïng LAD vaø STL ñöôïc ñöa vaøo PLC thoâng qua maùy tính vôùi caùc phaàn meàm laäp trình nhö Sysmac Support Software SSS. caùc oâ nhôù. keát noái vôùi PLC.2. Sysmac-CPT.8: Giao dieän phaàn meàm CPT Caùc phaàn meàm laäp trình giuùp soaïn thaûo söûa chöõa chöông trình. ñieàu khieån PLC ôû ba cheá ñoä RUN. Syswin. Chöông trình chöùa trong PLC coù theå caøi http://www.

2 Sô löôïc veà caáu hình PLC Omron Trong phaàn naøy chuùng ta chæ khaûo saùt ba loaïi laø CQM1.9: PLC CQM1H Loaïi C200H coù caàu truùc giaù (rack) goàm caùc module gaén treân maêt ñeá (back plane). CPU vaø caùc module xuaát/nhaäp. goàm module nguoàn . muoán theâm module thì duøng caùc giaù môû roäng. giaù CPU goàm module nguoàn. soá module gaén vaøo tuyø loaïi maët ñeá. Neáu duøng module môû roäng thì gheùp theâm ñeán 5 module xuaát/nhaäp. 9. Coù theå gheùp toái ña ñeán 11 module xuaát/nhaäp. thaùng 4 naêm 2006 . CPM1 vaø C200H.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 244 maät maõ ñeå traùnh cheùp troäm. Loaïi CPM1 caáu truùc ñôn khoái goïn nheï. Caùc module gheùp vôùi nhau thoâng qua bus noái beân hoâng. coù theå theâm ba khoái môû roäng ñeå taêng khaû naêng PLC. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. caùc module xuaát/nhaäp. CQM1 coù caáu truùc daïng module. toái ña 3 giaù môû roäng. CPU.2. toaøn boä ñaët treân ñöôøng raày (rail) Hình 9. toái ña laø 10.

10: C200H Hình 9.khvt.com .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 245 :Hình 9.11: CPM2 http://www.

Ñòa chæ tính theo töø goàm ba soá.3 Caáu truùc ñòa chæ boä nhôù PLC Omron Boä nhôù PLC Omron chia laøm nhieàu vuøng IR. DM. AR.12: Qui ñònh ñòa chæ module xuaát nhaäp Ñòa chæ töø xuaát/nhaäp tính töø traùi sang. baét ñaàu töø IR000 cho khoái nhaäp vaø IR100 cho khoái xuaát. thôøi gian löu tröõ 20 ngaøy. Ñòa chæ cuûa caùc ngoõ xuaát nhaäp phuï thuoäc kieåu PLC vaø vò trí caùc module xuaát nhaäp. Tuøy theo kieåu PLC maø caùc vuøng nhôù naøy coù caùc ñoä daøi khaùc nhau. Vôùi CPU 11/21-E coù toái ña 128 bit xuaát/nhaäp coøn vôùi CPU 4X-E toái ña 192 bit. PLC COM1 Hình 9. a) Vuøng nhôù IR (Internal Relay) chia laøm hai vuøng nhoû: Vuøng nhaäp: töông öùng vôùi caùc ngoõ vaøo cuûa thieát bò nhaäp. neáu coù pin nuoâi thôøi gian löu tröõ laø 5 naêm.. UM. coù theå xöû lyù theo töø hay bit Vuøng xuaát: töông öùng vôùi caùc ngoõ ra cuûa thieát bò. coøn ñòa chæ theo bit theâm hai soá töø 00 ñeán 15 sau ñòa chæ töø Thaønh phoá Hoà Chí Minh.2. HR. TC. thaùng 4 naêm 2006 . nhöng ñaõ coù khoái nhaäp gaén saün trong khoái CPU neân ñòa chæ khoái nhaäp gaén theâm vaøo seõ baét ñaàu töø IR001. Moät soá vuøng nhôù coù theå truy xuaát theo töøng bit hay töø (word = 16bit). moät soá chæ coù theå truy xuaát theo töø. SR. Moät soá vuøng nhôù ñöôïc löu tröõ soá lieäu nhôø tuï ñieän.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 246 9. TR.

ñòa chæ tính töø raõnh beân traùi nhaát cuûa giaù.com .. IR 000 IR 001 IR 002 ……… CPU Nguoàn b) Vuøng laøm vieäc: duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu.00005 12 ñieåm 18 ñieåm 24 ñieåm Xuaát 4 ñieåm 01000. ñöôïc löu khi maát ñieän.01003 8 ñieåm 12 ñieåm 16 ñieåm Soá hieäu CPM1A-10CDR CPM1A-20CDR CPM1A-30CDR CPM1A-40CDR Trang 247 Coù theå gaén theâm ñôn vò xuaát/ nhaäp môû roäng ñeå theâm ngoõ xuaát/nhaäp soá töông töï cho CPM1A-30. C200H: PLC C200H ñöôïc saép xeáp ngöôïc vôùi PLC CQM1. i) Vuøng nhôù DM (Data Memory) chöùa thoâng soá caáu hình cuûa PLC vaø duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu. khoái I/O ñöôïc gaén ñòa chæ baét ñaàu töø IR000. Noäi dung ñöôïc giöõ laïi khi maát ñieän. e) Vuøng nhôù LR (Link Relay) duøng ñeå trao ñoåi döõ lieäu giöõa hai PLC. caùc vuøng nhaäp vaø xuaát ôû treân neáu khoâng lieân keát vôùi caùc module nhaäp xuaát cuõng coù theå duøng laøm vuøng nhôù döõ lieäu. taïo xung.khvt. vaø laøm vuøng nhôù döõ lieäu. d) Vuøng nhôù HR: (Holding Relay) duøng chöùa döõ lieäu ñöôïc löu khi maát ñieän. h) Vuøng nhôù TR (Temporary Relay) duøng ñeå chöùa taïm traïng thaùi ON/OFF cuûa caùc nhaùnh reõ.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh CPM1A Nhaäp 6 ñieåm 00000.. Moät soá oâ http://www.ø CPM1A-40 vaø CPM2. coù moät soá oâ nhôù chæ ñoïc. f) Vuøng nhôù AR (Auxiliary Relay) duøng laøm côø hieäu vaø bit ñieàu khieån. g) Vuøng nhôù TC (Boä ñeám/Ñònh thôøi) duøng cho caùc leänh Timer/ Counter. chæ truy xuaát theo töø. c) Vuøng nhôù SR (Special Relay) duøng cho caùc chöùc naêng ñaëc bieät nhö côø hieäu.

Vôùi Timer/Counter thì ñòa chæ töø kieâm theâm nhieäm vuï laø bit traïng thaùi.. Ngoaøi ra coøn moät soá vuøng nhôù khaùc ñöôïc moâ taû chi tieát trong taøi lieäu cuûa nhaø saûn xuaát. Baûng 9. tröø IR vaø SR. Ñòa chæ vuøng nhôù IR.DM6655) j) Vuøng nhôù UM (User Program Area) chöùa chöông trình ngöôøi söû duïng. ñöôïc löu khi maát ñieän. dung löôïng tuyø CPU. Caùc leänh tham chieáu boä nhôù phaûi ghi roõ teân vuøng nhôù.1). SR cuûa C200H khaùc vôùi CQM1 vaø CPM1A: IR1 SR1 SR2 IR2 IR 000 ÷ IR 235 SR 236 ÷ SR 255 SR 256 ÷ SR 299 IR 300 ÷ IR 511 Thaønh phoá Hoà Chí Minh. thaùng 4 naêm 2006 .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 248 nhôù duøng ñeå ghi caáu hình (DM6600. Sau ñaây laø caùc ñòa chæ vuøng nhôù theo töø (baûng 9.1 Vuøng nhôù IR Vuøng nhaäp Vuøng xuaát Vuøng laøm vieäc CQM 1 IR 000 ÷ IR 011 IR 100 ÷ IR 111 IR 012 ÷ IR 095 IR 112 ÷ IR 195 IR 216 ÷ IR 219 IR 224 ÷ IR 229 CPM1 IR 000 ÷ IR 009 IR 010 ÷ IR 019 IR 200 ÷ IR 231 SR Vuøng môû roäng TR HR AR LR TC DM SR 244 ÷ SR 255 IR 200 ÷ IR 215 IR 240 ÷ IR 243 TR 0 ÷ TR 7 (bit) HR 00 ÷ HR 99 AR 00 ÷ AR 27 LR 00 ÷ LR 63 TC000 ÷ TC511 DM 0000 ÷ DM 6655 SR 232 ÷ SR 255 TR 0 ÷ TR 7 HR 00 ÷ HR 19 AR 00 ÷ AÏR 15 LR 00 ÷ LR 15 TC 000 ÷ TC 127 DM 0000 ÷ DM 6655 Caùc vuøng nhôù coù theå truy caäp bit thì theâm hai soá töø 00 ñeán 15 sau ñòa chæ töø khi truy caäp bit.

moãi network goàm caùc ñieàu kieän.2 OUTPUT vaø OUTPUT NOT (OUT vaø OUT NOT) Hai leänh naøy ñieàu khieån moät bit xuaát hay moät bit nhôù. khoái ñieàu kieän vaø leänh keát noái nhau. Toå hôïp caùc ñieàu kieän ñôn laø keát hôïp caùc tieáp ñieåm noái tieáp hay/vaø song song.khvt. 9. coù theå coù moät leänh hay nhieàu leänh. moät tieáp ñieåm thöôøng ñoùng seõ ñoùng neáu bit töông öùng off. 9.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 249 9.com . Moät tieáp ñieåm thöôøng môû seõ ñoùng neáu bit töông öùng on. Leänh OUT b: toaùn haïng seõ on neáu ñieàu kieän on.3. http://www. Moãi tieáp ñieåm töông öùng vôùi moät bit nhaäp/xuaát hay moät bit nhôù.13: Sô ñoà chöông trình tuyeán tính Khoái ñieàu kieän laø ñieàu kieän ñôn hay toå hôïp logic caùc ñieàu kieän ñôn. Leänh OUTNOT b: toaùn haïng seõ on neáu ñieàu kieän off. Ñieàu kieän ñôn bieåu thò baèng moät tieáp ñieåm thöôøng môû hay thöôøng ñoùng. Hình 9. Caùc leänh ñöôïc thöïc hieän theo thöù töï töø traùi sang phaûi vaø töø treân xuoáng döôùi. Network coù doøng chuù thích ñeå chöông trình deã hieåu.13 goàm caùc network.3 CAÙC LEÄNH CÔ BAÛN CUÛA PLC OMRON Chöông trình LAD coù caáu truùc nhö H9.1 LOAD vaø LOAD NOT Ñieàu kieän ñaàu cuûa moät khoái logic trong giaûn ñoà thang öùng vôùi leänh LOAD (LD) ñoïc moät tieáp ñieåm thöôøng môû hay LOAD NOT (LD NOT) ñoïc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng.3.

Caùc leänh AND. OR. OR NOT Gheùp hai tieáp ñieåm song song nhau. AND NOT Hai leänh naøy duøng ñeå gheùp hai ñieàu kieän noái tieáp nhau: 9. OR NOT coù theå keát hôïp vôùi nhau: 9. AND NOT.3.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 250 9.3.4 OR. thaùng 4 naêm 2006 .3.3 AND.5 AND LOAD vaø OR LOAD Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Leänh OR LOAD (OR LD) keát hôïp caùc khoái logic song song.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 251 Leänh AND LOAD (AND LD) keát hôïp caùc khoái logic noái tieáp nhau. http://www.khvt. Hình 9.14 cho caùc ví duï söû duïng leänh AND LD vaø OR LD.com .

6 Maõ hoùa nhieàu leänh beân phaûi Trong tröôøng hôïp coù nhieàu leänh ñöôïc thöïc hieän vôùi cuøng ñieàu kieän.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 252 Hình 9.3. Tröôøng hôïp caùc leänh coù ñieàu kieän khaùc nhau ta duøng caùc bieán nhôù trung gian TR hay duøng leänh INTERLOCK. ta seõ vieát chöông trình STL theo thöù töï töø treân xuoáng döôùi.8: Ví du caùc leänh cô baûnï 9. thaùng 4 naêm 2006 . Keát quaû ñieàu kieän ôû ñieåm reõ nhaùnh chöùa trong moät bit TR Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Duøng bit TR: Coù 8 bit nhôù TR 0 ÷ TR 7.

Neáu ñieàu kieän cho IL on thì thöïc hieän caùc leänh naèm giöõa IL vaø ILC.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 253 Ñoâi khi coù theå saép xeáp laïi sô ñoà ñeå loaïi boû bit TR. neáu ñieàu kieän cho IL off thì khoâng thöïc hieän caùc leänh naøy. Duøng Interlock IL (02) vaø Interlock clear ILC (03) Leänh IL löu tröõ ñieàu kieän vaø söû duïng cho caùc leänh naèm giöõa IL vaø ILC. http://www.com . Coù theå duøng nhieàu leänh IL vaø moät ILC. Trong chöông trình sau.khvt. Neáu IR00000 on thì leänh 1 ñöôïc thöïc hieän tuøy traïng thaùi IR00001. neáu IR00000 off thì caùc leänh 1 ñeán 4 töø IL ñeán ILC khoâng ñöôïc thöïc hieän vì ñieàu kieän off.

3. TR. 9.9 Leänh vi phaân leân vaø vi phaân xuoáng .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 254 traïng thaùi cuûa IR00002 ñöôïc xeùt ñeå laøm ñieàu kieän cho IL keá … 9. AR.3.DIFD(14) b: bit b on trong moät chu kyø khi ñieàu kieän töø on sang off. SR. Leänh RSET b: bit b off khi ñieàu kieän on vaø giöõ nguyeân off khi ñieàu kieän trôû thaønh off. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. AR.3. DIFD duøng vôùi caùc bit IR. LR.DIFU(13) b: bit b on trong moät chu kyø khi ñieàu kieän töø off sang on. HR.Leänh SET b: bit b on khi ñieàu kieän on vaø giöõ nguyeân b on khi ñieàu kieän trôû thaønh off. . LR. thaùng 4 naêm 2006 .7 Leänh SET vaø RESET . HR. DIFU. 9.8 Leänh KEEP b Laøm bit b on khi S on vaø bit b off khi R on. RESET. rieâng leänh OUT duøng vôùi IR. SR. Caùc leänh KEEP SET.

.10 Leänh JUMP JMP (04) VAØ JME (05) Leänh JMP nn vaø JME nn ñoùng khung moät ñoaïn chöông trình. Ví duï: Khi T000 on ñoaïn chöông trình giöõa JMP 01 vaø JME 01 ñöôïc thöïc hieän.3. caùc soá chæ ñöôïc duøng moät laàn trong chöông trình. rieâng leänh JMP 00 coù theå duøng nhieàu laàn vôùi chæ moät leänh JME 00. khi T000 off traïng thaùi cuûa bit 10000 vaø 10001 ñöôïc giöõ nguyeân Ví duï: http://www. Neáu ñieàu kieän cho JMP off thì boû qua caùc leänh trong khoaûng JMP vaø JME nhöng vaãn giöõ nguyeân traïng thaùi caùc bit nhôù cuõng nhö timer vaø counter. Neáu ñieàu kieän cho leänh JMP laø on thì coi nhö khoâng coù leänh JMP vaø chöông trình thöïc hieän bình thöôøng. nn laø soá töø 00 ñeán 99.khvt.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 255 9. bit 10000 vaø 10001 phuï thuoäc ñieàu kieän 00000 vaø 00001.com .

Neáu khoâng duøng leänh JMP JME thì coù theå duøng chöông trình sau: 9.ø SBN (92). Khi nhaán 00000 laàn nöõa thì thöïc hieän leänh OUT 10000 vôùi ñieàu kieän OFF do ñoù 10000 seõ OFF. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Moãi chöông trình con coù moät soá hieäu töø 000 ñeán 255. thaùng 4 naêm 2006 . tröôùc leänh END. ñeán chu kyø queùt sau 20000 OFF neân khoâng thöïc hieän leänh OUT 10000 maø giöõ nguyeân traïng thaùi cuûa 10000.11 Leänh chöông trình con SBS (91). RET (93) Leänh SBN nnn vaø RET ñoùng khung chöông trình con coøn leänh SBS nnn duøng ñeå goïi chöông trình con. Duøng chöông trình con coù öu ñieåm laø chöông trình deã ñoïc vaø thôøi gian thöïc hieän chöông trình ngaén hôn. DIFD khoâng neân ñaët trong chöông trình con. Caùc leänh DIFU.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 256 Khi nhaán contact 00000 leänh DIFU 20000 laøm 20000 ON trong moät chu kyø queùt do ñoù 10000 seõ ON.3. Leänh END (01) laø leänh cuoái cuøng cuûa chöông trình. Chöông trình con ñöôïc ñaët ôû ñoaïn cuoái cuûa chöông trình chính.

0000 ñeán 9999 laø noäi dung oâ nhôù : IR. 9.1 Leänh TIMER N.12 Ñòa chæ giaùn tieáp Ñòa chæ giaùn tieáp ñöôïc thöïc hieän qua vuøng nhôù DM vaø kyù hieäu laø *DM. LR hay haèng soá # Khi ñieàu kieän off maïch ñònh thì reset veà SV. Sau ñaây laø caùc aùp duïng thöôøng gaëp cuûa timer: Maïch ON Delay LD TIM LD TIM OUT END 00000 000 # 10 000 10000 http://www. TIMH (15) cuõng gioáng TIM nhöng thôøi gian treã laø 0.13 Leänh vi phaân Leänh vi phaân kyù hieäu bôûi daáu @ ñöùng tröôùc leänh.soá töø 0 ÷ 511 tuøy loaïi CPU SV.01SV vaø N trong khoaûng 000 ÷ 015. SR.giaù trò ñaët BCD. sau thôøi gian 0.khvt.1 giaây. Töø nhôù *DM seõ chöùa ñòa chæ cuûa töø nhôù DM muoán söû duïng.3. khi ñieàu kieän on noäi dung maïch ñònh thì giaûm cöù moãi 0. Leänh TIM duøng vôùi IL seõ reset khi ñieàu kieän cho IL laø OFF. 9. AR. côø TIM N seõ ON cho ñeán khi ñieàu kieän OFF hay ngaét ñieän nguoàn. côø TIM N off. Leänh naøy chæ thöïc hieän moät laàn khi ñieàu kieän ñi töø OFF sang ON. HR.4 CAÙC LEÄNH ÑÒNH THÌ VAØ ÑEÁM 9.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 257 9.4.1SV giaây.3. DM.com .

thaùng 4 naêm 2006 .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 258 Maïch ñôn oån Maïch ON/OFF delay Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

com .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 259 Maïch nhaáp nhaùy Maïch ñònh thì daøi http://www.khvt.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 260 Maïch OFF delay Ñeøn giao thoâng Thaønh phoá Hoà Chí Minh. thaùng 4 naêm 2006 .

khvt.com . # R laø ngoõ vaøo xoùa. DM. côø CNT N seõ ON vaø giöõ nguyeân ôû ON cho ñeán khi http://www.2 Leänh ñeám CNT N: soá töø 0 ñeán 511 tuøy loaïi CPU SV: trò ñaët cho boä ñeám (BCD):0000. PV seõ giaûm ñi 1. khi R töø OFF sang ON noäi dung PV cuûa boä ñeám ñöôïc ñaët ôû SV. LR.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 261 9.4. khi coù xung CP töø OFF sang ON. PV khoâng thay ñoåi khi CP töø ON sang OFF.. Khi R trôû veà OFF. Khi PV = 0 thì noäi dung cuûa CNT giöõ nguyeân ôû 0. AR. HR. SR.9999 IR. boä ñeám baét ñaàu hoaït ñoäng.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC

Trang 262

ñöôïc reset bôûi R.

Noäi dung CNT khoâng bò xoùa khi ngaét nguoàn hay trong ñoaïn chöông trình IL. Chuù yù laø trong PLC coù saün moät soá bit ñaëc bieät sau: 25400: xung nhòp chu kyø 1 phuùt; 25401: 0.02 sec 25500: 0.1 sec; 25501: 0.2 sec; 25502: 1.0 sec 25313: côø luoân luoân on; 25314: côø luoân luoân off 25315: côø on ôû chu kyø ñaàu.
Ví duï:
Maïch ñònh thì 11’40”

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh
Maïch ñeám soá löôïng lôùn 20000 xung

Trang 263

Maïch ñoùng goùi: ñoùng goùi 10 quaû taùo cho vaøo hoäp

http://www.khvt.com

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC

Trang 264

9.4.3 Ñeám thuaän nghòch CNTR (12)

Khi R töø OFF sang ON boä ñeám ñöôïc xoaùveà 0, PV= 0. Khi R OFF boä ñeám chuaån bò ñeám. Khi II töø OFF sang ON thì PV taêng leân 1. Khi DI töø OFF sang ON thì PV giaûm 1. Neáu II vaø DI cuøng luùc töø OFF sang ON thì PV khoâng thay ñoåi. Khi giaûm töø 0, PV seõ baèng SV vaø contact CNT N seõ ON cho ñeán khi PV giaûm. Khi taêng quaù SV, PV seõ baèng 0 vaø CNT N seõ ON cho ñeán khi PV taêng. PV khoâng bò aûnh höôûng bôûi ngaét nguoàn hay IL.

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 4 naêm 2006

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh

Trang 265

9.5 LEÄNH DI CHUYEÅN
9.5.1 Di chuyeån oâ nhôù

.

9.5.2 Di chuyeån moät soá bit

http://www.khvt.com

XNRW: Exclusive Nor hai töø 9.147. Thaønh phoá Hoà Chí Minh.295).1 Caùc loaïi soá: PLC OMRON tính toaùn chuû yeáu treân soá thaäp phaân BCD 4 hay 8 digit khoâng daáu. 32 bit töø 00000000 ñeán FFFFFFFF (4.483. ORW: OR hai töø. töø 8000 (–32. XORW: XOR hai töø.535). Soá nhò phaân coù daáu 16 bit duøng maõ buø hai. Soá nhò phaân coù daáu 32 bit coù giaù trò töø 80000000 (-2.294.768) ñeán FFFF (-1) vaø 0000 (0) ñeán 7FFF (32767).483. soá nhò phaân coù daáu vaø khoâng daáu 16 bit.6 LEÄNH LOGIC COM: ñaûo caùc bit cuûaWd.147. thaùng 4 naêm 2006 .967.7. ANDW: AND hai töø. bit 15 laø bit daáu. 32 bit.648) ñeán FFFFFFFF (-1) vaø 00000000 (0) ñeán 7FFFFFFF ( 2. Soá nhò phaân khoâng daáu 16 bit töø 0000 (0) ñeán FFFF (65.647).CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 266 9.7 LEÄNH SOÁ HOÏC 9.

SR. DM. chieám 32 bit bieåu thò baèng daáu s.khvt. HR. soá muõ e vaø ñònh trò f: ( − 1) s 2 e −127 (1 + f * 2 − 23 ) Caùc côø hieäu lieân quan leänh soá hoïc laø: • N: côø aâm 25402 • OF: côø traøn döông 25404 • UF: côø traøn aâm 25405 • ER: leänh sai 25503 • CY: côø nhôù 25504 • GR: côø nhoû hôn 25505 • EQ: côø baèng 25506 • LE: côø lôùn hôn 25507 Côø CY ñöôïc set/reset bôûi leänh STC/CTC 9.Nhò phaân BIN: ñoåi soá BCD 4 digit trong S ra soá nhò phaân trong R S: IR. LR.com . R: IR. LR BCD: ñoåi soá nhò phaân 16 bit trong S ra soá BCD trong R. HR. neáu keát quaû lôùn hôn 9999 thì côø ER baùo vaø R khoâng ñoåi Caùc leänh BINL vaø BCDL duøng cho töø keùp http://www.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 267 Trong moät soá tröôøng hôïp söû duïng soá chaám noåi (soá thöïc). SR. DM.7. AR. AR.2 Leänh ñoåi döõ lieäu BCD. TC.

muoán hieån thò noäi dung oâ nhôù DM0000 ra 4 ñeøn 7 ñoaïn gaén ôû module xuaát IR100 vaø IR101.4 Leänh ñoåi soá thöïc.7.7. nguoàn caáp töø 5V ñeán 24V. ñieän trôû noái tieáp tuøy theo aùp nguoàn.3 Leänh ñoåi HEX. Leänh SDEC DM0000 #0030 100 Thaønh phoá Hoà Chí Minh.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 268 9.ASCII 9.soá nguyeân Soá thöïc – soá nguyeân 16 bit Soá thöïc – soá nguyeân 16 bit Soá nguyeân 16 bit – soá thöïc Soá nguyeân 16 bit – soá thöïc FIX FIXL FLT FLTL 9. thaùng 4 naêm 2006 .5 Giaûi maõ 7 ñoaïn Ví duï.7. ta duøng ñeøn 7 ñoaïn anode chung.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh 9.khvt.7.com .6 Leänh BCD khoâng daáu 4 soá thaäp phaân Trang 269 http://www.

thaùng 4 naêm 2006 . keát quaû chöùa vaøo DM0100 LD CLC(41) @SUBL(55) AND CLC(41) @SUBL(55) DM 0000 DM 0100 DM 0100 25504 # 0000 DM 0000 DM 0001 @BSET(71) HR 20 120 DM 0100 00003 9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 270 Ví du: Tröø oâ nhôù HR20 vôùi oâ nhôù 120.7.7 Leänh BCD khoâng daáu 8 digit Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

khvt. caùc côø khaùc gioáng leänh ADB http://www.7.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 271 : 9. OF ON: keát quaû quaù 7FFF. Söû duïng caùc côø OF.8 Leänh soá hoïc nhò phaân 16 bit khoâng daáu ADB: CY ON: keát quaû quaù FFFF. EQ ON: keát quaû 0.com . UF khi muoán coäng tröø soá coù daáu. SBB: CY ON khi Mi <Su + CY ( soá khoâng daáu). UF ON: keát quaû nhoû hôn 8000. N ON: bit 15 keát quaû laø 1.

thaùng 4 naêm 2006 . . N ON khi bit 15 cuûa R ON DBSL : chia 32 bit coù daáu. SBBL: CY ON khi Mi <Su + CY ( soá khoâng daáu). caùc côø khaùc gioáng leänh ADB. N ON khi bit 15 cuûa R+3 ON DBS: chia 16 bit coù daáu.7. UF khi muoán coäng tröø soá coù daáu. Söû duïng caùc côø OF.7. N ON: bit 15 R+1 laø 1. N ON khi bit 15 cuûa R+1 ON MBSL: : nhaân 32 bit coù daáu.9 Leänh soá hoïc nhò phaân 32 bit khoâng daáu ADBL: CY ON: keát quaû quaù FFFFFFFF. UF ON: keát quaû nhoû hôn 80000000. OF ON: keát quaû quaù 7FFFFFFF.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 272 9.10 Leänh soá thöïc Coäng Tröø Nhaân Chia Ñoåi ñoä ra rad Ñoåi rad ra ñoä Sin Cosin +F –F *F /F RAD DEG SIN COS Tang Cung sin Cung cos Cung tang Caên hai Muõ Log TAN ASIN ACOS ATAN SQRT EXP LOG Thaønh phoá Hoà Chí Minh. EQ ON: keát quaû 0. N ON khi bit 15 cuûa R+1 ON 9. Leänh nhaân chia nhò phaân coù daáu MBS: nhaân 16 bit coù daáu.

8 LEÄNH SO SAÙNH 9. Ví duï: so saùnh neáu #1000< (DM0000)< #2000 thì 10000 ON LD CMP AND OUT LD 00000 DM0000 #1000 25505 20000 00000 AND CMP AND OUT 20000 DM0000 #2000 25507 10000 Ví duï:taïo caùc ngoõ ra laàn löôït ôû caùc thôøi ñieåm 200.8.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 273 9. duøng leänh CPS vaø CPSL http://www.khvt.com . 500s 00000 010 # 5000 TIM 010 # 3000 25507 10000 10000 CMP(20) AND OUT LD OUT TIM 010 # 2000 25507 10001 TIM 010 10002 LD TIM CMP(20) AND OUT LD Muoán so saùnh soá nhò phaân coù daáu.1 So saùnh hai oâ nhôù Bit GR 25505 EQ 25506 LE 25507 Cp1<Cp2 Cp1=Cp2 Cp1>Cp2 OFF OFF ON OFF ON OFF ON OFF OFF Keát quaû so saùnh phaûi ñaët lieàn sau leänh CMP ñeå baûo ñaûm giaù trò vì trong chöông trình coù theå coù nhieàu leänh so saùnh. 300.

4 So saùnh hai baûng 9. thaùng 4 naêm 2006 . seõ phaùt tín hieäu baùo khi phaùt hieän pheá phaåm vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh.3 So saùnh baûng 9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 274 9.8.8.9 LEÄNH GHI DÔØI 9.2 So saùnh khoaûng 9.8.9.1 Dôøi traùi Ví duï: chöông trình phaùt hieän vaø loaïi boû pheá phaåm. Caûm bieán 1.

phaùt moät xung moãi khi coù moät saûn phaåm môùi vaøo baêng chuyeàn duøng laøm xung nhòp cho thanh ghi (tín hieäu P) Khi pheá phaåm ñeán vò trí soá 3 (4 xung keå töø khi caûm bieán 1 baùo) seõ ñöôïc ñaåy vaøo thuøng chöùa pheá phaåm bôûi van töø MV.khvt.9.3 Dôøi digit sang traùi http://www.com .9. 9.2 Dôøi thuaän ngöôïc 9.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh ñöa vaøo thanh ghi (tín hieäu I) Trang 275 Caûm bieán 2.

Ngaét ngoõ vaøo .4 Dôøi digit sang phaûi 9.7 Quay phaûi 9.9.9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 276 9. thaùng 4 naêm 2006 . Coù ba loaïi ngaét: .9.Ngaét boä ñeám vaän toác cao Ngaét ngoõ vaøo: coù boán ngoõ vaøo ngaét theo öu tieân sau: Ngaét vaøo 0 (IR00000) > ngaét vaøo 1 (IR00001) > ngaét vaøo 2 (IR00002) > ngaét vaøo 3 (IR00003) Caùc ngaét naøy goïi caùc haøm con theo thöù töï SBN 000 ÷ SBN 003.10 CHÖÙC NAÊNG NGAÉT (CQM1) Chöùc naêng ngaét cho pheùp PLC nhaûy ñeán chöông trình phuïc vuï ngaét khi coù yeâu caàu maø khoâng caàn phaûi thöôøng xuyeân ñoïc traïng thaùi ngoõ vaøo.6 Quay traùi 9.5 Dôøi töø 9.9.Ngaét thôøi gian . Muoán söû duïng ngaét ngoõ vaøo phaûi ñaët noäi dung DM 6628 Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

TR. 1: che Khi bò che. tröø khi noù ñöôïc xoùa ngaét bôûi CC = 001 vaø bit töông öùng cuûa D laø 1. AR. khi xoùa che seõ laäp töùc nhaûy ñeán chöông trình con phuïc vuï ngaét. 200 D: döõ lieäu ñieàu khieån IR. LR. http://www. DM. HR. 001. Ñoïc traïng thaùi che hay khoâng che vôùi CC = 002. # Muoán che ngaét hay khoâng che duøng CC= 000 vaø D coù daïng sau: 0: khoâng che ngaét. taùc ñoäng cuûa ngoõ vaøo ngaét ñöôïc ghi laïi nhöng khoâng thöïc hieän. TC. SR.com . 100. muoán duøng ngoõ vaøo IR00000 IR00001 laøm ngoõ vaøo ngaét thì ñaët (DM 6628) = 0011 Ngaét coù theå che hay khoâng che vôùi leänh INT (89) Leänh naøy coù daïng toång quaùt CC: maõ ñieàu khieån 000. bit töông öùng trong D seõ ON neáu bò che.khvt.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 277 0: ngoõ vaøo thöôøng 1: ngoõ vaøo ngaét Ví duï. 003. 002.

Taàn soá xung ñeám toái ña 1 KHz. Khi coù moät tín hieäu ngaét vaøo boä ñeám seõ taêng leân 1 vaø khi baèng trò ñaët thì gaây ra ngaét.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 278 Coù theå ñaët ngoõ vaøo ngaét ôû cheá ñoä ñeám. nghóa laø ngaét chæ xaûy ra sau khi coù moät soá löôïng xung ôû ngoõ vaøo ngaét. thaùng 4 naêm 2006 . noäi dung oâ nhôù phaûi töø 0001 ñeán FFFF ñeå ôû cheá ñoä ngaét ñeám. Soá löôïng xung ñaët tröôùc ôû caùc ñòa chæ sau: Ngaét 0 Ngaét 1 SR 244 SR 245 Ngaét 2 Ngaét 3 SR 246 SR 247 Neáu noäi dung caùc oâ nhôù treân laø 0 thì ôû cheá ñoä ngaét thöôøng. neáu laø 1 thì khoâng taùc ñoäng. Boä ñeám söû duïng caùc oâ nhôù sau: Ngaét 0 Ngaét 1 SR 248 SR 249 Ngaét 2 Ngaét 3 SR 250 SR 251 Noäi dung oâ nhôù laø noäi dung boä ñeám tröø ñi 1 Ví duï: duøng ngaét 0 cheá ñoä ngaét ngoõ vaøo vaø ngaét 1 cheá ñoä ngaét ñeám. Sau khi ñaët giaù trò cho caùc oâ nhôù treân duøng leänh INT ñeå cho pheùp ngaét ñeám hoaït ñoäng Neáu bit töông öùng trong D laø 0 thì hoaït ñoäng ôû cheá ñoä ñeám vaø cho pheùp ngaét. Ñaët DM 6628 : 0011 Laäp trình cho PLC nhö sau: Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

Duøng bo môû roäng ñeå theâm HSC. http://www. PLC coù theå coù nhieàu HSC. HSC0 ñöôïc laép saün treân PLC.5KHz vaø 5KHz khi ñeám taêng.com . khi duøng ñeám taêng giaûm taàn soá xung ñeám taêng 4 laàn so vôùi xung thöïc teá. xung A.khvt. theo cheá ñoä ngaét. ñieàu naøy taêng ñoä phaân giaûi cuûa encoder.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 279 Ngaét ñeám v Boä ñeám vaän toác cao (HSC High speed counter) ñöôïc duøng ñeå ñeám soá xung töø encoder gia soá. Söû duïng HSC0 ôû cheá ñoä ñeám taêng hay ñeám taêng giaûm. Taàn soá xung vaøo khi ñeám taêng giaûm laø 2. B vaø Z cuûa encoder ñöa vaøo caùc ngoõ IR 00004 ÷ IR 00006.

SR 230 hoaëc duøng leänh PRV 000 000 P1. noäi dung SR231 vaø SR230 seõ chöùa vaøo P1+1 vaø P1. thaùng 4 naêm 2006 . Goïi chöông trình phuïc vuï ngaét baèng leänh so saùnh baûng CTBL 000 C TB.32767) Ñeám taêng 00000000 ÷ 00065535 HSC0 ñöôïc khôûi ñoäng baèng caùch ñaët caáu hình Muoán xoùa boä ñeám duøng moät trong hai phöông phaùp: . ta ñoïc noäi dung hai oâ nhôù SR 231. Muoán ñoïc noäi dung PV cuûa boä ñeám. 4 digit cao Soá chöông trình con Töông töï cho giaù trò soá 2 TB TB+2 TB+3 TB+4 TB+5 TB+6 Giôùi haïn döôùi soá 1. 4 digit thaáp Giôùi haïn döôùi soá 1. 4 digit cao Giôùi haïn treân soá 1. 4 digit thaáp Giôùi haïn treân soá 1. neáu baèng thì goïi moät trong caùc chöông trình con (toái ña 16 giaù trò) soá 0 ñeán 255 C= 001 so saùnh HSC0 vôùi toái ña 8 khoaûng. moãi khoaûng coù giôùi haïn döôùi vaø treân TB: ñòa chæ ñaàu cuûa baûng TB TB+1 TB+2 TB+3 TB+4 Soá giaù trò Gía trò so saùnh soá 1. goïi caùc chöông Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 4 digit cao Soá chöông trình con Töông töï cho taàm soá 2 Ví duï: so saùnh giaù trò HSC0 vôùi 1000 vaø 2000.Xoùa baèng phaàn meàm vaø xung Z: khi xung Z ON vaø SR 25200 ON. HSC0 ñöôïc xoaù khi caáp nguoàn hay khi baét ñaàu hoaït ñoäng. C= 000: so saùnh HSC0 vôùi caùc giaù trò BCD 8 digit ghi trong baûng TB.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 280 Noäi dung HSC0 chöùa trong hai töø SR 231 vaø SR 230: SR 231 SR 230 Ñeám taêng giaûm F 0032768 ÷ 00032767 (. 4 digit thaáp Gía trò so saùnh soá 1.Xoùa phaàn meàm: cho SR 25200 ON .

com .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh trình con 101 vaø 102 Ta ñaët noäi dung caùc oâ nhôù DM6642: 0114 DM0000: 0002 DM0001: 1000 DM0002: 0000 DM0003: 0101 DM0004: 2000 DM0005: 0000 DM0006: 0102 Trang 281 vaø vieát chöông trình LD CTBL ……. . ngöøng vaø ñoïc giaù trò cuûa timer: Timer C 1 Khôûi ñoäng cheá ñoä ñôn oån 0 000 1 001 2 002 Khôûi ñoäng cheá ñoä chu kyø 0 003 1 004 2 005 Ngöøng timer 0 010 1 011 2 012 Ñoïc trò PV cuûa timer 0 006 1 007 2 008 Chöùc naêng http://www.Ngaét chu kyø: goïi chöông trình con theo chu kyø caùch nhau moät khoaûng thôøi gian. Leänh STIM (69) coù daïng sau STIM C1 C2 C3.Ngaét ñôn oån: goïi chöông trình con moät thôøi gian sau khi STIM hoaït ñoäng. SBN …. Töø ñieàu khieån C1 duøng ñeå choïn cheá ñoä khôûi ñoäng. RET SBN 25315 000 101 000 DM0000 102 … RET Ngaét thôøi gian Coù ba ngaét thôøi gian 0. 1 vaø 2 ñöôïc ñieàu khieån nhôø leänh STIM vôùi hai cheá ñoä hoaït ñoäng: .khvt.

5ms ñeán 319. C3 = 000 Khi chöông trình con ñöôïc goïi.5ms ñeán 32ms) vaø C2 chöùa soá laàn ñeám cuûa ñôn vò thôøi gian. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. timer töï reset vaø hoaït ñoäng trôû laïi.1ms = 0. Nhö vaäy khoaûng thôøi gian töø luùc STIM thöïc hieän ñeán khi goïi chöông trình con ngaét laø: (C2)* (C2+1)*0. C3: nhö cheá ñoä ñôn oån C2 = 000. thaùng 4 naêm 2006 . C2+1 chöùa ñôn vò thôøi gian töø 0005 ñeán 0320 (0.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 282 Cheá ñoä ñôn oån: C1 ñaët nhö treân. C2+1.968 ms Neáu C2 laø haèng soá thì thôøi gian timer laø soá ñoù × 1ms C3: töø 0000 ñeán 0255 laø soá chöông trình con phuïc vuï Cheá ñoä chu kyø: Cheá ñoä ngöøng: C2. Ngaét timer 0 khoâng duøng khi söû duïng SPED phaùt xung Ví duï: duøng ngaét thôøi gian 1 theo kieåu chu kyø cöù 1s goïi chöông trình con soá 23 moät laàn. Thôøi gian toång coäng laø: [(C2)*(C2+1)+C3]*0.1ms Ngaét timer 2 khoâng duøng khi HSC0 ñaõ duøng. Cheá ñoä ñoïc thôøi gian hieän taïi cuûa timer: C2: chæ soá laàn boä ñeám ñôn vò thôøi gian ñaõ giaûm C2+1: chöùa khoaûng thôøi gian trong ñôn vò thôøi gian C3: chöùa ñòa chæ oâ nhôù nhaän thoâng soá thôøi gian ñaõ troâi qua töø laàn giaûm tröôùc.

n tuøy thuoäc vò trí gaén module vaø loaïi PLC. doøng 250Ω Tröôøng hôïp ñaët ôû cheá ñoä laáy trung bình seõ laáy 8 trò soá ñoåi roài laáy trung bình. coù ñòa chæ n ñeán n + 3. thôøi gian http://www. Ñieän aùp vaøo toái ña +. Choïn cheá ñoä nhôø Dip Switch Thôøi gian chuyeån ñoåi 2.30mA.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 283 9.5msec/keânh Ñoä chính xaùc 1% Khi choïn taàm +-10V trong oâ nhôù seõ chöùa soá F830÷ 07D0H (-2000 ÷+2000) 0V ÷ +10V taàm ñoåi 0030 ÷ 0FD0H (0048 ÷ 4048) 1V ÷ 5V hay 4mA ÷ 20mA soá ñoåi laø 0030 ÷ 0FD0. Khi coù loãi thì baùo baèng bit 13 cuûa töø nhôù ñaàu.95V (hay doøng nhoû hôn 4mA) seõ baùo ñöùt daây ôû bit 12 cuûa moãi oâ nhôù . Khoái xuaát analog CQM1 .AD041 Module naøy coù 4 ngoõ vaøo ñieän aùp hay doøng ñieän chieám 4 oâ nhôù.11 XÖÛ LYÙ ANALOG Coù caùc module AD DA vaø caùc leänh daønh rieâng cho vieäc ñieàu khieån.15V. Tröôøng hôïp ñaët taàm ñoåi 1V ÷ 5V (4mA ÷ 20mA) khi tín hieäu vaøo < 0.khvt.com . Doøng vaøo toái ña +. Toång trôû nhaäp aùp 1MΩ max. Khoái nhaäp analog 12 bit CQM1 .DA021 Module coù hai ngoõ ra aùp vaø hai ngoõ ra doøng vi sai. chu kyø laáy trung bình ~ 72ms.

5ms/2 ñieåm. Ñoåi 11 bit ra ñieän aùp hay doøng.10V ÷ 10V Caùc leänh lieân quan ñeán tín hieäu analog vaø ñieàu khieån quaù trình Tyû leä: Tìm toái ña: Tìm toái thieåu: Trò trung bình Laáy toång SCL (66) MAX (-) MIN (-) AVG (-) SUM (-) Taïo haøm: Ñieàu khieån PID: Taïo xung: Taïo xung Taïo xung taàn soá thay ñoåi APR (-) PID PULS SPED PLS2 Ñieàu khieån gia toác ACL Taïo xung beà roäng thay ñoåi PWM Tyû leä SCL: ñoåi soá nhò phaân 4 digit sang soá BCD 4 digit vôùi tyû leä khaùc.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 284 ñoåi 0. thaùng 4 naêm 2006 . ⎡ ( B − AY ) ⎤ R = BY − ⎢ Y ( BX − S)⎥ ⎣ ( BX − AX ) ⎦ Ví duï: ñoåi soá hex ñoïc töø khoái analog in ñòa chæ 002 taàm 0030 ÷ 0FD0H sang 0000 ÷ 0100BCD. moãi ngoõ ra chieám moät oâ nhôù. DM 0100 DM 0101 DM 0102 DM 0103 0000 0030 0100 0FDO BCD Hex BCD Hex Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 0000 ÷ 07FF → 0V ÷ 10 V 0mA ÷ 20mA F800 ÷ 07FF .

com . (S) : 0 ñeán 900 Neáu C laø ñòa chæ. BCD hay BIN Ñieàu khieån PID Haøm PID duøng thoâng soá ñaët trong C ñeán C+6 ñeå tính OW döïa theo IW vaø SV: IW: trò ño.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Taïo haøm APR (Arithmetic Process) Trang 285 C = # 0000: tính SIN(θ). f chöùa trong ñòa chæ baét ñaàu töø C. C xaùc ñònh soá ñoaïn. θ chöùa trong S daïng BCD ñôn vò 0. Haøm f(x) laø haøm tuyeán tính töøng ñoaïn vaø bieåu thò baèng ñoà thò. ghi trong baûng töø C+1 ñeán C+2m+2.1 ñoä. nhò phaân OW: tín hieäu ra khoái ñieàu khieån PID.khvt. x chöùa trong S. ARP tính haøm noäi suy f(x) . nhò phaân C: ñòa chæ ñaàu baûng thoâng soá http://www. daïng döõ lieäu vaøo vaø ra. keát quaû ñöôïc chöùa vaøo D C = # 0001: tính COS(θ).

bit 0÷3: 0. 1: ñôn vò 10ms. nhò phaân C+1: daûi tyû leä P 1÷9999 öùng vôùi daûi tyû leä 0..CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC C: trò ñaët SV.. 1.99 sec C+5: Bit4 ÷ bit15: thoâng soá loïc thöôøng choïn laø 0.16 bit. Ví duï: ñieàu khieån nhieät ñoä duøng ñieän trôû ñoát vaø quaït thoåi Thaønh phoá Hoà Chí Minh.PID thuaän C+6: Bit 0÷3: soá bit cuûa bieán ra.PID ngöôïc.1%. Bit 8÷11: taàm IW (nhö OW) Caùc oâ nhôù töø C+7 ñeán C+32 phaûi ñeå troáng.999.01 sec ñeán 99. 0:ñôn vò 100ms. giaù trò 0.9$ C+2: heä soá tích phaân BCD TIK = TI / γ Trang 286 C+3: heä soá vi phaân BCD TDK = TD / γ C+4: chu kyø laáy maãu γ töø 00. thaùng 4 naêm 2006 .8 öùng vôùi soá bit 8. bit 4÷ 7: ñôn vò thôøi gian cuûa thôøi gian laáy maãu.65 (000 BCD)..

Leänh SPED D M F qui ñònh caùch phaùt xung.. Duøng leänh PULS 000 000 P1 ñeå aán ñònh soá xung seõ phaùt. neáu D= 000 thì ngöøng phaùt xung.Keát noái 1 ÷ 1 cho pheùp noái hai PLC qua caùp noái RS-232 .Host link noái moät maùy tính vôùi moät PLC qua caùp RS-232 hay moät maùy tính vaø nhieàu PLC qua caùp 485. M= 001 mode lieân tuïc phaùt xung lieân tuïc.15 cuûa töø ñaõ qui ñònh trong DM6615. http://www. M= 000 laø mode phaùt soá löôïng xung do leänh PULS qui ñònh. xx töø 00 ñeán 15 tuyø theo muoán duøng ñòa chæ IR naøo.0100 nhaân vôùi 10Hz.. Duøng khoái xuaát transistor ta coù theå phaùt xung ôø moät trong caùc ñòa chæ IR 100 ñeán IR 115. P1 töø 00000001 ñeán 16777215. Khi ñang phaùt xung muoán ñoåi taàn soá ta thöïc hieän leänh SPED vôùi F thay ñoåi.150 choïn ngoõ ra 00 .khvt. Ghi vaøo oâ nhôù DM6615 töø 00xx.com .. D= 000.12 TRUYEÀN THOÂNG Coù theå gheùp noái PLC vôùi nhau vaø maùy tính vôùi nhieàu PLC thoâng qua caùc keát noái sau: .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 287 Phaùt xung Ñoâi khi caàn phaùt xung taàn soá cao hay xung ñieàu roäng ra ngoaïi vi ñeå ñieàu khieån ñoäng cô böôùc hay ñieàu khieån kieåu ñieàu roäng xung. 9. laø noäi dung oâ nhôù P1+1. F laø taàn soá xung töø 0002.

ñaët caáu hình qua oâ nhôù DM6645 Ví duï: keát noái 2 PLC duøng vuøng nhôù LR00 ñeán LR15 Ñaët DM6645: Chuû: 3200 Tôù: 2200 Sô ñoà ñaáu noái daây caùp 1 – 1 Thaønh phoá Hoà Chí Minh. thaùng 4 naêm 2006 . Combo Bus D. Ngoaøi ra caùc module xuaát nhaäp coù theå noái ñeán PLC töø xa baèng caùch duøng hai daây theo maïng Combo Bus S..Controller link: noái nhieàu PLC vôùi nhau qua hai daây (vôùi module maïng) .1 Keát noái 1-1: hai PLC keát noái vôùi nhau theo cheá ñoä chuû .Ethernet: noái nhieàu maùy tính vaø nhieàu PLC (vôùi module maïng).tôù.12.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 288 . 9.

Sô ñoà noái daây nhö sau: http://www.khvt. Neáu muoán gheùp moät maùy vi tính vôùi nhieàu PLC ta phaûi duøng boä chuyeån ñoåi RS-232 ↔ RS-485 cho pheùp gheùp vôùi toái ña 32 PLC.2 Host link: duøng ñeå gheùp noái maùy vi tính vôùi PLC qua caùp noái RS-232C.12.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 289 9.com .

FCS (frame check sequence) laø keát quaû pheùp EXCLUSIVE OR caùc byte truyeàn töø ñaàu ñeán tröôùc FCS vaø ñoåi thaønh hai kyù töï ASCII. Ví du: truyeàn leänh ñoïc oâ nhôù 0100 ôû PLC soá nuùt 10. maùy tính hay PLC tính FCS roài so saùnh vôùi FCS ñaõ nhaän. töø PLC coù theå truyeàn thoâng tin cho maùy tính duøng leänh TXD. neáu daøi hôn 131 thì taùch ra nhieàu khoå. Khi nhaän thoâng tin. thaùng 4 naêm 2006 .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 290 Thoâng qua host link coù theå duøng maùy tính ñeå laäp trình cho PLC hay ñoïc ghi boä nhôù cuûa PLC. Ñaët caáu hình duøng DM6645 vôùi caáu hình chuaån laø 0000. Neáu duøng RS-422/485 thì moãi PLC ñöôïc ñaùnh soá nuùt töø 0000 ñeán 0031 trong DM6648. moãi khoå keát thuùc baèng ↵ (CHR$ (13)). Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Khoå cuoái keát thuùc baèng *↵. Maùy tính truyeàn tin ñeán PLC theo daïng sau: Moät khoå truyeàn daøi toái ña 131 kyù töï.

Neáu giao tieáp toát ñeïp thì End code laø 00. PLC CQM1 cuõng coù theå chuû ñoäng truyeàn thoâng tin cho maùy tính duøng leänh TXD. tröôøng hôïp ñôn giaûn nhaát laø C= #0000.khvt. byte cao nhaát cuûa S ñöôïc truyeàn ñaàu tieân. Baûng ñaày ñuû caùc leänh truyeàn töø maùy tính ñeán PLC môøi ñoäc giaû ñoïc taøi lieäu tham khaûo cuûa PLC OMRON. Khi muoán truyeàn phaûi kieåm tra bit AR0805 (côø baùo truyeàn xong) laø ON môùi ñöôïc truyeàn. Khi leänh TXD ñöôïc thöïc hieän seõ truyeàn theo daïng sau: http://www.com . moãi byte nhò phaân ñoåi thaønh hai byte ASCII vaø truyeàn theo chuaån qui ñònh bôûi C.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Tính: EXOR @ 1 0 FCS 01000000 00110001 00110000 01000001 4 1 Trang 291 Khi nhaän ñöôïc thoâng tin töø maùy tính. Noäi dung cuûa C thay ñoåi tuyø theo caùch thöùc truyeàn vaø coång noái tieáp. TXD ñoåi caùc byte nhò phaân töø S ñeán S+N/2-1 ra maõ ASCII. PLC töông öùng seõ traû lôøi theo khoå sau: End code cho bieát keát quaû giao tieáp.

thaùng 4 naêm 2006 . caùc byte ASCII ñöôïc chuyeån thaønh soà nhò Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Maùy tính truyeàn döõ lieäu xuoáng PLC phaûi theo giao thöùc ñònh bôûi PLC. Neáu maùy tính muoán traû lôøi thì truyeàn theo giao thöùc Host link ñaõ trình baøy ôû treân. döõ lieäu truyeàn ñi (ASCII) laø @00EX1234123412341234123459*cr. Duøng TXD cho pheùp maùy tính khoâng caàn thöôøng xuyeân ñoïc thoâng tin töø PLC maø PLC seõ töï ñoäng truyeàn khi coù nhu caàu. côø thu AR0806 ON. Maùy tính phaûi coù chöông trình nhaän döõ lieäu. döõ lieäu truyeàn ñi ñöôïc keøm theâm Start code. duøng leänh TXD ñeå truyeàn vaø RXD ñeå thu.12. 9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 292 caùc oâ nhôù chöùa soá 1234. giaû söûï Leänh TXD gioáng nhö trong phaàn Host link. Khi PLC nhaän döõ lieäu xong. End code hay khoâng tuyø theo DM6848.3 Truyeàn thoâng töï do Ñaët oâ nhôù DM6645 laø 1000. Giao thöùc truyeàn do ngöôøi duøng qui ñònh bôûi hai oâ nhôù DM6648 vaø DM6649 Ví duï: truyeàn 10 byte chöùa trong DM0000 ñeán DM0004 theo chuaån Host link duøng leänh TXD DM0000 #0000 #0010. taùc ñoäng ñeán leänh RXD. nhöng N coù theå ñeán 0256.

tuy nhieân veà ñaïi theå laø gioáng nhau. Ñaët DM6645= 1000.com . 2: Sai Frame. 224.khvt. 3: Traøn Sai truyeàn thoâng Truyeàn xong Thu xong Côø traøn.0 hay 3.. Ñeán ñaây chaám döùt phaàn PLC OMRON 9. taäp leänh. PLC ñöôïc laäp trình thoâng qua maùy tính duøng chuaån 485 vôùi phaàn meàm laäp trình Step 7 Microwin ver 2. 215.F. neáu coù card giao tieáp MPI (multi point interface) coù theå gheùp noái moät PC vôùi nhieàu PLC.1: Sai parity. soá coång giao tieáp….Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 293 phaân 0. khoâng start code. 214. Chöông trình PLC S7-200 ñöôïc thieát keá döôùi daïng chöông http://www.AR 0803 Maõ söï coá coång RS-232C BCD) 0: Thu bình thöôøng.. module I/O. döõ lieäu maát vì khoâng ñoïc kòp Soá byte ñaõ nhaän (BCD) AR 0804 AR0805 AR0905 AR 0807 AR 09 Ví duï: truyeàn 10 byte trong baûng keå töø oâ nhôù DM0100 vaø nhaän döõ lieäu caát vaøo baûng keå töø DM0200. 226. Caùc hoï naøy khaùc nhau ôû dung löôïng nhôù. thoâng tin veà nhaän döõ lieäu chöùa trong caùc oâ nhôù sau: AR 0800 .13 PLC SIEMENS S7-200 PLC S7-200 laø moät hoï goàm nhieàu loaïi CPU nhö CPU-212. End code laø CRLF Cho bit SR25209 ON ñeå reset coång RS232.x theo kieåu keát noái PPI (point to point interface). DM6648= 2000. 216.

töø (W). SM. V. chöông trình ngaét (INT).3 Mieâu taû CPU221 CPU222 CPU224/226 C/trình ng/duøng Döõ lieäu ng/duøng Soá module môû roäng Ngoõ vaøo soá I (toái ña) 2KW 1KW 0 I0. töø keùp (DW).CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 294 trình chính (Main. vuøng nhôù döõ lieäu (Data block) S7-200 keát noái theo khoái goàm khoái CPU vaø caùc khoái môû roäng khoái CPU coù caùc ngoõ vaøo ra soá vaø coång truyeàn thoâng RS485.0. thaùng 4 naêm 2006 . OB). byte (B).0. AI.. Soá löôïng ngoõ vaøo ra soá tuyø loaïi CPU. Caùc oâ nhôù coù theå truy caäp theo bit. C. Q.5 2KW 1KW 2 I0. HC. coång keát noái maïng. M.7 8 4KW 2560W 7 I0.I0. AQ. AC. chöông trình con (SBR). Sau ñaây laø baûng toùm taét veà caùc vuøng nhôù: Baûng 9. Boä nhôù goàm ba loaïi ROM.7 14 Ngoõ vaøo I (treân module 6 Thaønh phoá Hoà Chí Minh. EEPROM vaø RAM vaø chia laøm nhieàu vuøng: I..I15..0. T.I15.

...0.7FFF.I1.. chuoãi ‘AT’ Phaàn sau trình baøy caùc leänh chính cuûa PLC S7-200.MB31 VB0..VB5519 MB0..52E-2.Q0.. I1.T255 C0. V..khvt.7...AQW30 AQW0. AQW 10... http://www.7FFFFFFF)..7 6 Q0.Q15. MW 10 ñöa noäi dung oâ nhôù VW0 sang oâ nhôù MW10â Soá : soá nguyeân khoâng daáu 8 bit (BYTE).. 0000.0.0. VB102.I0. soá thöïc 32 bit REAL.MB31 SMB0. soá thöïc +1. Haèng soá thaäp phaân 192.C255 HC0.. 16 bit (WORD).1. giaû söû AC1 laø con troû..HC3 AC0. baïn ñoïc caàn bieát chi tieát hôn ñeà nghò ñoïc caùc taøi lieäu chuyeân saâu.. Vuøng nhôù M.. Moät töø ví duï VW0 goàm hai byte VB100 (Byte cao) vaø VB101(Byte thaáp) Moät töø keùp VD101 goàm hai töø VW101 (Töø cao)vaø VW103.. HC: truy caäp theo töø keùp.FFFF.T255 C0. nhò phaân 2#11000000. QI: chæ truy caäp theo töø (16 bit): AIW0. VB103 .. T..7.3 4 Q0..I0.SMB549 T0.3 AIW0..5 Q0.. 80000000.FF. AC: truy caäp theo byte..AIW30 Trang 295 I0.. boán byte VB100 (Byte cao)..0.C255 HC0.AIW30 I0. QB2. DINT (80..5 Q0. 6000. VB101. Hex 16#C0.7 Q0..1 AIW0.HC3 AC0.... leänh MOVD &VB0.0. Vuøng nhôù V.. Q.Q0.FFFFFFFF)....0.0.7F. I...7 10 Q0. byte.Q0. AC1 ñöa ñòa chæ oâ nhôù VB0 vaøo AC1. VW150… T. soá coù daáu maõ phuï hai INT.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh CPU) Ngoõ ra Q (toái ña) Ngoõ ra Q (treân module CPU) Ngoõ vaøo analog Ngoõ ra analog Boä nhôù thay ñoåi V Boä nhôù trong M Boä nhôù ñaëc bieät SM Timer Counter Ñeám vaän toác cao Thanh ghi ACC Voøng PID • • • • • • • • • I0. 00000000.SMB179 SMB0. M.VB2047 MB0.C255 HC0. Q1.0. AC) laøm con troû. C15 laø traïng thaùi hay töø laø noäi dung 16 bit.AC3 8 voøng • • Vuøng nhôù AI...AC3 8 voøng T0.HC5 AC0.1. leänh MOVW *AC1.AC3 8 voøng T0.I0. C: truy caäp theo bit: T1.. töø hay töø keùp .Q0.SMB299 SMB0.. 32 bit (DWORD) (00..Q15.AQW30 AQW0.T255 C0. C coù theå löu laïi khi maát ñieän.0.VB2047 MB0.MB31 VB0. SM: coù theå truy caäp theo bit..com .AQW30 VB0.5 AIW0. Ñòa chæ giaùn tieáp duøng oâ nhôù 32 bit (V. töø hay töø keùp: I0.0.0.AIW30 AQW0.

CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 296 9. LEÄNH CÔ BAÛN 9.14. thaùng 4 naêm 2006 .1 Leänh bit Thaønh phoá Hoà Chí Minh.14.

3 Leänh vi phaân http://www.2 Leänh laäp töùc Leänh laäp töùc kyù hieäu baèng chöõ I. bit nhôù trong seõ phaûn aûnh ngay ngoõ vaøo I khoâng chôø ñeán chu kyø queùt.14.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 297 9. töông töï bit nhôù trong xuaát ngay ra ngoõ xuaát Q 9.14.com .khvt.

soá nguyeân coù daáu 32 bit D. >. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. soá thöïc R theo caùc pheùp <. Ví duï: 9. Retentive ON delay vaø OFF delay. keát quaû so saùnh bieåu thò baèng traïng thaùi tieáp ñieåm.15 LEÄNH SO SAÙNH So saùnh hai soá n1 vaø n2 theo byte khoâng daáu B. Thôøi gian timer baèng giaù trò PT nhaân heä soá tuøy thuoäc xxx. soá nguyeân coù daáu 16 bit I. <=.4 Leänh ñaët/ xoaù cho moät loaït n bit lieân tieáp nhau ON hay OFF 9.16 LEÄNH TIMER/COUNTER Coù ba loaïi timer laø ON delay. >=.14. ==. thaùng 4 naêm 2006 . <>.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 298 9.

T97.. Ví duï: http://www.T63.. khoâng ñöôïc duøng TON vaø TOF cuøng soá. IW.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 299 Heä soá 1ms : T32.T95 Heä soá TOF gioáng TON.T255 PT: VW. C.com .. T64 10ms : T1. T65.T68 100ms: T5.khvt. QW. Haèng soá..T36.T31.T4. AIW...T100 100ms: T37. AC. T69. MW. SW. T101. T. T96 10ms : T33. SMW... *VC PT toái ña 32767 Heä soá 1ms : T0. *VD.

ñeám giaûm CTD vaø ñeám taêng giaûm CTUD 9. keát quaû 32 bit DIV chia hai soá 16 bit cho thöông soá vaø dö soá 16 bit. thaùng 4 naêm 2006 . Thaønh phoá Hoà Chí Minh. MUL_I/DIV_I Nhaân/ chia soá 16 bit vôùi keát quaû 16 bit.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 300 Coù ba loaïi ñeám: ñeám taêng CTU.17 LEÄNH Soá HOÏC ADD_I/ SUB_I Coäng/ tröø soá nguyeân 16 bit MUL Nhaân hai soá 16 bit.

Taêng/ giaûm töø INC_W/ DEC_W .khvt.Caên baäc hai soá thöïc 32 bit SQRT . MUL_DI. keát quaû 32 bit.Taêng/ giaûm byte INC_B/ DEC_B .Taêng/ giaûm töø keùp INC_DW/ DEC_DW .SIN COS TN EXP LN http://www. ADD_R/ SUB_R/ MUL_R/ DIV_R Coäng/ tröø/ nhaân/ chia soá thöïc 32 bit Ví duï: . DIV_DI Coäng/ tröø/ nhaân/ chia soá nguyeân 32 bit.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh - Trang 301 ADD_DI/ SUB_DI.com .

41.39. A. word..TRUNC ñoåi soá thöïc sang soá nguyeân keùp boû phaàn leû . R SWAP traùo ñoåi hai byte cuûa moät töø FILL_N cheùp moät töø vaøo moät loaït oâ nhôù 9. thaùng 4 naêm 2006 ..CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 302 9.19 LEÄNH ÑOÅI . double word hay real.F .ROUND ñoåi soá thöïc sang soá nguyeân keùp laøm troøn ... X = B.9. W.18 LEÄNH DI CHUYEÅN Di chuyeån noäi dung oâ nhôù IN ra oâ nhôù OUT baèng leänh MOV_X hay di chuyeån moät khoái N oâ nhôù ñòa chæ baét ñaàu IN sang khoái oâ nhôù ñòa chæ baét ñaàu OUT duøng leänh BLKMOV_X.ATH ñoåi moät soá byte ASCII (30. DW..F chieàu daøi LEN ra maõ ASCII Thaønh phoá Hoà Chí Minh.46) chieàu daøi LEN ra caùc soá HEX 0. oâ nhôù coù theå laø byte.HTA ñoåi moät soá digit 0.

Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 303 9. http://www.1 vaø vaøo OUT.1 SHR_X/ SHL_X dôøi phaûi/ traùi moät byte. bit ñöôïc dôøi ra chöùa vaøo SM1.com .20 LEÄNH GHI DÔØI SHRB dôøi moät bit DATA vaøo thanh ghi chieàu daøi N coù ñòa chæ bit LSB laø S_BIT. DW vaøo OUT.21 LEÄNH QUAY ROR_X/ ROL_X quay phaûi/traùi moät byte.22 LEÄNH LOGIC Leänh AND : ANDB.khvt. W. INW.1 vaø OUT. XORD Leänh INV: INB. vaøo SM1. ANDW. Khi N döông DATA vaøo LSB coøn MSB dôøi ra SM1.1. chöông trình con vieát sau chöông trình chính vaø ñöôïc ñoùng khung baèng SBR_N RET. X= B. töø hay töø keùp IN. Chöông trình con coù theå keøm tham soá vaøo ra. W. bit ñöôïc dôøi ra ñöa trôû laïi vaøo IN. Khi N aâm DATA vaøo MSB coøn LSB dôøi ra SM1.23 GOÏI CHÖÔNG TRÌNH CON Coù theå coù toái ña 64 chöông trình con. töø hay töø keùp IN tuøy theo X = B. - 9. ORD Leänh XOR: XORB. ORW. Chöông trình con ñöôïc goïi baèng leänh CALL SBR_N. Soá laàn quay ñònh bôûi N. DW 9. Soá bit dôøi qui ñònh bôûi N. XORW. ANDD Leänh OR: ORB. IND 9.

thaùng 4 naêm 2006 . Coù theå ñaët caùc voøng laëp loàng vaøo nhau. soá voøng laëp laø FINAL -INIT +1.24 LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG TRÆNH Leänh JMP n nhaûy ñeán ñoaïn chöông trình nhaõn n Leänh FOR NEXT thöïc hieän laäp voøng caùc doøng leänh giöõa FOR vaø NEXT. soá voøng ñöôïc ñeám bôûi bieán INDX coù giaù trò ñaàu INIT vaø giaù trò cuoái FINAL.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 304 9. Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

25 LEÄNH NGAÉT Coù theå coù toái ña 128 chöông trình phuïc vuï ngaét.1 Ngaét ôû caïnh xuoáng cuûa I0. vieát sau chöông trình con.3 Ngaét ôû caïnh xuoáng cuûa I0. ñoùng khung baèng INT_n RETI. Söï kieän ñöôïc lieân keát vôùi INT_n thoâng qua leänh gaén ATCH vaø thaùo DTCH.com .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 305 9.khvt.3 Ñeám vaän toác cao HSC0: trò ño baèng trò ñaët Ñeám vaän toác cao HSC1: trò ño baèng trò ñaët HSC1 ñoåi höôùng ñeám Giöõa Cao nhaát 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 http://www.2 Ngaét ôû caïnh leân cuûa I0.0 Ngaét ôû caïnh xuoáng cuûa I0.2 Ngaét ôû caïnh xuoáng cuûa I0.0 Ngaét ôû caïnh leân cuûa I0.5: Caùc söï kieän ngaét vaø öu tieân Soá söï kieän Mieâu taû Öu tieân Öu tieân trong nhoùm 8 9 23 24 25 26 0 2 4 6 1 3 5 7 12 13 14 Nhaän kyù töï ôû Port 0 Truyeàn xong Port 0 Nhaän xong baûn tin ôû Port 0 Nhaän xong baûn tin ôû Port 1 Nhaän kyù töï ôû Port 1 Truyeàn xong Port 1 Ngaét ôû caïnh leân cuûa I0. Caám/cho pheùp ngaét baèng leänh ENI/DISI. Coù taát caû 27 söï kieän coù theå gaây ra ngaét. INT_n ñöôïc goïi ñeán khi xaûy ra söï kieän EVNT.1 Ngaét ôû caïnh leân cuûa I0. Baûng 9.

25. Thaønh phoá Hoà Chí Minh.25.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 306 15 16 17 18 32 29 30 31 33 19 20 10 11 21 22 Xoùa ngoaøi HSC1 Ñeám vaän toác cao HSC2: trò ño baèng trò ñaët HSC2 ñoåi höôùng ñeám Xoùa ngoaøi HSC2 HSC3: trò ño baèng trò ñaët HSC4: trò ño baèng trò ñaët HSC4 ñoåi höôùng ñeám Xoùa ngoaøi HSC4 HSC5: trò ño baèng trò ñaët Ñeám xung PLS0 xong Ñeám xung PLS1 xong Ngaét thôøi gian 0 Ngaét thôøi gian 1 Ngaét timer T32 Ngaét timer T96 Thaáp nhaát 11 12 13 14 19 20 21 22 23 15 16 1 2 3 4 Tuøy theo loaïi CPU coù moät soá söï kieän khoâng ñöôïc hoã trôï.1 Ngaét thôøi gian Ngaét thôøi gian 0/1 xaûy ra theo chu kyø aán ñònh (toái ña 255ms) bôûi noäi dung cuûa SMB34/SMB35 (ñôn vò ms) thöôøng duøng ñeå ñoïc hay xuaát tín hieäu analog. thaùng 4 naêm 2006 .2 Ngaét truyeàn thoâng PLC coù moät hoaëc hai coång (Port 0. 9. Port 1) duøng ñeå truyeàn thoâng noái tieáp RS485. 9. Sau ñaây ta seõ phaân tích moät soá ngaét chính. Ngaét timer T32/T96 xaûy ra khi timer T32 hoaëc T96 hoaøn taát thôøi gian treã ñaõ ñaët.

PC. http://www. HMI. ôû cheá ñoä freeport coù theå truyeàn vaø nhaän data baèng hai leänh XMT vaø RCV. SMB 130 Mieâu taû Bit 7.khvt. 6 00. coøn döõ lieäu nhaän chöùa vaøo TABLE. Muoán söû duïng coång noái tieáp theo giao thöùc ngöôøi duøng ta phaûi ñaët coång ôû cheá ñoä freeport baèng caùch ñaët noäi dung cho SMB30 (port 0) vaø SMB130 (port 1) theo baûng sau: Baûng 9. 2 0: data 8 bit 1: data 7 bit 000: 38400 (CP212 19200) 001: 19200 010: 9600 011: 4800 100: 2400 101: 1200 110: 115200 (600 CPU212) 111: 57600 (300 CPU212) Bit 1. S7-300. 11: PPI slave 01: Freeport 10: PPI master Töông töï PLC Omron. 10: khoâng parity 01: parity chaün 11: parity leû Bit 5 Bit 4. 3.com .Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 307 Thoâng qua coång noái tieáp coù theå gheùp S7-200 vôùi caùc thieát bò khaùc nhö S7-200.6 SMB 30. Döõ lieäu truyeàn laáy töø baûng coù ñòa chæ ñaàu ôû TABLE. 0 00.

SMB30 MOVB 1.1 // Choïn Protocol 9600 baud.0 chöùa keát quaû kieåm tra parity. coù maõ ASCII laø 41 H // bit SM0.1 LDB= Receive_Char.1 on trong chu kyø queùt ñaàu tieân // lieân keát ngaét 0 (INT0) vôùi bieán coá 8. thaùng 4 naêm 2006 .. VB101 LD SM0.1. 8 ENI LD EU XMT Chöông trình ngaét INT0 // nhaän ñuùng kyù töï truyeàn laø “A” thì baùo hieäu ôû ngoõ ra Q0.1 VB100. SMB86. Coù theå duøng caùc oâ nhôù SMB86 ÷ SMB94 vaø SMB186 ÷ SMB194 ñeåâ ñaët caáu hình cho vieäc thu baûn tín.1 // Load ngoõ vaøo I0.5. ngoaøi ra söï kieän ngaét 8. 24.94 (port 0) SMB186. 1 // baät ngoõ ra Q0.194 (port 1). I0. 8 bits/1 kyùtöï.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 308 chieàu daøi baûng toái ña 255. 25 seõ xaûy ra khi thu moät kyù töï.1 ATCH INT_0. // cho pheùp taát caû ngaét söï kieän. Thaønh phoá Hoà Chí Minh. luùc naøy SMB2 chöùa kyù töï vöøa nhaän coøn SM3. khoâng parity // chieàu daøi thoâng ñieäp laø 1 kyù töï ASCII // kyù töï truyeàn laø "A". Khi thu xong baèng leänh RCV seõ taùc ñoäng söï kieän 23.1.. 16#41 S Char_A. caùc PLC phaûi coù ñòa chæ cuï theå. Byte ñaàu cuûa baûng cho bieát chieàu daøi döõ lieäu. VB100 MOVB 16#41. Khi kyù töï cuoái cuûa baûng ñöôïc gôûi seõ baùo söï kieän ngaét 9 hay 26 hay taùc ñoäng SM4. // Xeùt söôøn leân I0. Leänh RCV Ví duï:Truyeàn vaø nhaän kyù töï LD SM0. Khi noái nhieàu PLC vôùi nhau qua maïng 485 ta duøng leänh NETR/ NETW ñeå ñoïc/ghi döõ lieäu. 0 // truyeàn baûng coù ñòa chæ ñaàu VB100 ra port 0 MOVB 9.

SMB40 vaø SMB41 (MSB trong SMB38. Giaù trò ñaët tröôùc cho HSC0 chöùa trong SMD42. LSB trong SMB41). SMB39.khvt. HSC1 vaø HSC2 duøng ñeå ñeám xung taàn soá cao töø encoder. SM37. höôùng ñeám ñònh nhö sau SM37.3 = 1 ñeám leân.3 Ñeám vaän toác cao Coù ba boä ñeám vaän toác cao HSC0. HSC1 vaø HSC2 laø boä ñeám vaän http://www.0 taàn soá toái ña 2KHz.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 309 9.25. HSC0 ñeám leân xuoáng vôùi xung nhòp vaøo ôû I0. Giaù trò ñeám cuûa HSC0 chöùa trong 32 bit cuûa SMD38 goàm SMB38. Khi giaù trò hieän taïi baèng giaù trò ñaët seõ gaây ra söï kieän ngaét 12.3 = 0 ñeám xuoáng.com .

8 HSC1 HSC2 Taùc duïng khi leänh HDEF ñöôïc thöïc hieän SM 47.4) (I1. töø ñieàu khieån.3) SM47. Baûng 9.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 310 Cheá ñoä Mieâu taû I0.0 I1.2) Nhòp (I1.2 0: chaân xoùa tích cöïc cao 0: chaân start tích cöïc cao 0: soá xung ñeám baèng 4 laàn xung vaøo A Muoán duøng HSC.6 I0. Khi trò hieän taïi baèng trò ñaët seõ phaùt sinh ngaét 13 vôùi HSC1 vaø 16 vôùi HSC2.7 I1.1 SM 47.7 = 1 ñeám leân (I1.2 SM 57.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ñeám leân xuoáng SM47.5) Start Nhòp Höôùng Xoùa Start Ñeám leân xuoáng vôùi hai xung nhòp Nhòp leân Nhòp xuoáng Xoùa Start Ñeám leân xuoáng vôùi 2 xung AB vuoâng pha töø encoder Nhòp A Nhòp B Reset Start toác cao coù 12 cheá ñoä hoaït ñoäng. sau ñoù duøng leänh HDEF ñeå khôûi ñoäng. Möùc tích cöïc cuûa caùc chaân naøy ñöôïc ñònh bôûi SMB47 vaø SMB57. khi chaân start tích cöïc cho pheùp HSC ñeám xung. ñaàu tieân phaûi xaùc ñònh soá HSC. Thaønh phoá Hoà Chí Minh.0 SM 57.1 SM 57.3) I0.7 = 0 ñeám xuoáng (I 1.3=0 ñeám xuoáng (SM57.3) Ñeám leân xuoáng vôùi ñieàu khieån höôùng beân ngoaøi I0.0 SM 47.3) Xoùa (I1. mode hoaït ñoäng. giaù trò hieän taïi cuûa HSC1 laø SMD48 vaø cuûa HSC2 laø SMD58. Khi chaân xoùa tích cöïc giaù trò hieän taïi cuûa HSC ñöôïc xoùa.3=1 ñeám leân (SM57. thaùng 4 naêm 2006 . Trò ñaët cuûa HSC1/HSC2 laø SMD52/SMD62.

0 vaø tín hieäu khôûi ñoäng vaøo I1.5 SM 47.7 SM 47. 1: ñeám leân SM 37.1 SM 47.3 Khoâng duøng sau khi HDEF ñaõ thöïc hieän nt nt Bit höôùng 0: ñeám xuoáng.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Trang 311 Baûng 9.5 Ghi trò ñaët vaøo HSC 0: khoâng ghi.6 SM 47.6 Vieát trò hieän taïi môùi vaøo HSC 0: khoâng ghi.3 SM 57.5 SM 57.9 HSC0 HSC1 HSC2 Mieâu taû SM 37. 1: ghi SM 37.2 SM 57.7 SM 57. Ñeå hieåu roõ HSC ta xeùt tröoøng hôïp duøng HSC1 ñeám xung AB töø encoder kieåu ñeám 4X. goïi chöông trình con 0 // khôûi ñoäng boä ñeám HSC MEND Network 3 SBR Network 4 0 SM0.6 vaø I0. B noái vaøo I0.2 SM 37.2 SM 47.0 SM 57.6 SM 57. hai tín hieäu A.4 SM 57.4 Ghi bit höôùng 0: khoâng ghi.3 SM 47.7. 1: ghi SM 37.0 SM 47.1 0 // khi queùt laàn ñaàu.1 SM 37. 1: ghi SM 37.1 SM 57.khvt.4 SM 47. SMB47 // Duøng HSC1 mode 11 LD MOVB http://www.0 16#F8.7 0: caám HSC.1 Network 1 LD CALL Network 2 SM0.0 SM 37.com . tín hieäu xoùa vaøo I1. 1: cho pheùp HSC Caùc bit ñieàu khieån chæ taùc ñoäng sau khi leänh HSC ñöôïc thöïc hieän.

chuaån hoùa töø 0. 11 0. SMD52 0. 4X // Trò hieän taïi laø 0 // Trò ñaët laø 50 // söï kieän ngaét 13 seõ goïi ngaét soá 0 // cho pheùp ngaét // Naïp thoâng soá vaøo HSC1 RET Network 6 INT Network 7 0 SM 0.1 Trò ñaët.0 ñeán 1. chaân xoùa vaø start tích cöïc ôû möùc cao. 214.5MD48 50.0 0. thaùng 4 naêm 2006 . SMB47 RETI 9.4 Ñòa chæ leänh Teân Mieâu taû 0 4 8 12 16 20 24 Ñaïi löôïng hieän taïi PVn Ñaïi löôïng ñaët SVn Ñaïi löôïng ñieàu khieån Mn Ñoä lôïi voøng KC Thôøi gian laáy maãu TS Thôøi gian tích phaân T1 Thôøi gian vi phaân TD Ñaïi löôïng ñöôïc ñieàu khieån. chuaån hoùa Heä soá tyû leä Thôøi gian laáy maãu. TABLE laø ñòa chæ baûng (vuøng VB). chuaån hoùa Ngoõ ra cuûa PID. Thoâng soá leänh chöùa trong moät baûng 36 byte goàm 9 thoâng soá thöïc 4 byte. Sau ñaây laø baûng caùc thoâng soá Baûng 9. trong chöông trình coù theå duøng toái ña 8 leänh PID. SMD 48 1 // khi coù ngaét xoùa trò hieän taïi // cuûa HSC0 LD MOVD MOVB HSC Network 8 16#C0. LOOP töø 0 ñeán 7.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 312 HDEF MOVD MOVD ATCH ENI HSC Network 5 1.13 1 // Ban ñaàu ñeám leân.26 LEÄNH PID Leänh naøy khoâng coù ôû CPU 212. ñôn vò laø giaây Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

ACV0 0. muoán duøng ñeå ñieàu khieån ta phaûi ñoåi ra soá nguyeân 16 bit. AC0 0.0.0 neáu ñôn cöïc vaø 0. AC0 AIW0.5. AC0 AC0. AC0 AC0. chuaån hoùa Trò soá ño cuûa ñaïi löôïng ñöôïc ñieàu khieån ôû thôøùi gian laáy maãu tröôùc Thuaät toaùn PID ñöôïc thöïc hieän theo phöông trình: Mn = MPn + MIn + MDn MPn = K c∗ ( SVn − PVn ) MIn = MIn−1 + K c∗TS / TI ∗ ( SVn − PVn ) MDn = K c∗TD / TS∗ ( PVn−1 − PVn ) Trò ñaët SV vaø trò ño PV ñeàu phaûi laø soá thöïc vaø ñöôïc chuaån hoùa.0. sau ñoù chia cho taàm (Span) cuûa ñaïi löôïng ñoù vaø coäng vôùi Offset (laø 0. AC0 64000. Ví du: ñoåi trò thöïc löôõng cöïc ôû VD108 ra soá nguyeân 16 bit ôû AQW0 MOVR -R *R TRUNC MOVW VD108. ta muoán ñoåi trò soá ño cuûa AIW0 ra soá thöïc vaø chuaån hoùa cho 64000 caát vaøo VD100: XORD MOVW LDW>= JMP NOT ORD LBL DTR /R +R MOVR 16#FFFF0000. AC0 64000.com . Ñaàu tieân phaûi ñoåi soá nguyeân 16 bit ra soá thöïc. 0 0 //Xoùa ACC //Caát trò ño vaøo ACC //Neáu döông //ñoåi sang soá thöïc //Neáu aâm //Khai trieån daáu giaù trò trong AC0 //Ñoåi soá nguyeân 32 bit ra soá thöïc //Chuaån hoùa Tín hieäu ra M laø ñaïi löôïng ñaõ chuaån hoùa.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh 28 32 Ñaïi löôïng offset MIn-1 Ñaïi löôïng tröôùc PVn−1 Trang 313 Giaù trò tích phaân ôû thôøi ñieåm tröôùc. AC0 AC0. AC0 AC0.khvt.5 neáu löôõng cöïc) Ví duï. AC0 0 AC0.5. VD100 AC0. AQW0 http://www.

25. AC0 Thaønh phoá Hoà Chí Minh.0. thaùng 4 naêm 2006 .75.10 // Ñieåm ñaët 75% // Ñoä lôïi voøng // TS // T1 // Khoâng duøng ñaïo haøm // Ngaét thôøi gian 0.1s.1 0 // Goïi chöông trình con 0 ñaët caáu hình PID ôû laàn queùt ñaàu MEND Network 3 SBR Network 4 0 LD MOVR MOVR MOVR MOVR MOVR MOVB ATCH ENI Network 5 SM0.CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 314 Ví duï: laäp trình PID ñieàu khieån möùc nöôùc trong boàn chöùa sao cho aùp suaát nöôùc ôû ñöôøng xaû khoâng ñoåi. VD120 0. VD124 100. Ño möùc: Baûng PID: AIW0 VD100 Ñieàu khieån bôm: Goïi PID: AQW0 goïi ngaét thôøi gian 0. SMB34 0. AC0 AIW0.0 0. T1 : 30 phuùt Chöông trình daïng STL: Network 1 LD CALL Network 2 SM0.1s KC : 0. möùc nöôùc ñöôïc duy trì ôû möùc 75% toái ña baèng caùch ñieàu khieån vaän toác bôm. VD116 30. VD104 0. VD112 0.0.25.0 AC0.1s goïi PID RET Network 6 INT Network 7 0 LD XORD MOVW SM0.0.10. TS : 0. AC0 32000. AC0 // Ñoïc möùc nöôùc vaø ñoåi sang soá thöïc roài ñöa vaøo baûng DTR /R AC0.

2: thöù hai 0: Khoâng duøng http://www..0 // Khi I0..23 T+4 Phuùt 00.. AC0 AC0..0. chænh söûa thôøi gian baèng leänh SET_RTC.12 T+2 Ngaøy 01.7. Thôøi gian chöùa trong baûng T 8 byte BCD coù daïng sau T Naêm 00. ñoïc thôøi gian baèng leänh READ_RTC.59 T+6 0 T+7 Ngaøy trong tuaàn 0.23 T+5 Giaây 00.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh MOVR Network 8 Trang 315 AC0..khvt.0 VD108. VD100 LD PID Network 9 I0.com .0 ON thì ñieàu khieån PID LD MOVR *R TRUNC MOVW Network 10 SM0.31 T+3 Giôø 00..27 LEÄNH ÑOÀNG HOÀ Ñoàng hoà trong PLC ñeám thôøi gian ngaøy giôø phuùt giaây..99 T+1 Thaùng 01. AC0 AC0. 1: Chuû nhaät. AQW0 // Xuaát ra ñieàu khieån RETI 9. AV0 32000.0 VB100.

thaùng 4 naêm 2006 .CHÖÔNG 9: BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC LAÄP TRÌNH ÑÖÔÏC Trang 316 Thaønh phoá Hoà Chí Minh.

7 SM 1. B1 Trang 317 SM 0.com .4 SM 0.6 SM 0.2 SM 0.khvt.0 SM 1.0 SM 0.4 SM 1.2 SM 1.1 SM 0.3 SM 1.7 Luoân luoân ON ON ôû chu kyø queùt ñaàu ON khi döõ lieäu caàn löu tröõ bò maát (1 chu kyø) ON khi RUN Xung nhòp chu kyø 1 phuùt Xung nhòp chu kyø 1 sec Xung nhòp coù chu kyø baèng hai laàn thôøi gian queùt Phaûn aûnh cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa PLC ON khi keát quaû tích laø Zero ON khi bò traøn ON khi keát quaû aâm ON khi chia cho zero ON khi baûng bò traøn (xem leänh baûng) ON khi baûng bò troáng (xem leänh baûng) ON khi leänh BCDI khoâng thöïc hieän ñöôïc ON khi leänh ATH khoâng thöïc hieän ñöôïc -------O-------- Baøi taäp gôïi yù 1/Nghieân cöùu caùc thieát bò HMI cuûa OMRON vaø SIEMENS 2/ Nghieân cöùu giao thöùc truyeàn Modbus 3/ Laäp trình giao tieáp vôùi maùy tính http://www.3 SM 0.5 SM 1.6 SM 1.1 SM 1.5 SM 0.Taùc giaû: TS Nguyeãn Ñöùc Thaønh Caùc bit nhôù SM caàn löu yù SMB0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful