CáC LệNH CƠ BảN TRONG AUTOCAD 2007 1.

lệnh vẽ đường tròn: Circle (C) a) Sử dụng tâm vỡ bán kính hoặc đ−ờng kính ( Center, Radius hoặc Diameter) c ↵ → chọn vị trí tâm → kích thước bán kính ↵ c ↵ → chọn vị trí tâm → d↵ → kích thước đường kính ↵ b) Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm xác định trước c ↵ → 3p↵ → chọn vị trí của 3 điểm c) Vẽ đường tròn đi qua 2 điểm (điểm đầu và điểm cuối của đường kính) c ↵ → 2p↵ → chọn vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường kính d) Đ−ờng tròn tiếp xúc 2 đối t−ợng vỡ có bán kính R c ↵ → TTR↵ → chọn hai đối tượng tiếp xúc với đường tròn → kích thước bán kính 2. Lệnh vẽ cung tròn: ARC (A) a) Cung tròn đi qua 3 điểm ( 3 Point ) A ↵ → chọn vị trí 3 điểm b) Vẽ cung với điểm đầu, tâm, điểm cuối ( Start, Center, End ) A ↵ → chọn vị trí điểm đầu → CE ↵ → chọn vị trí tâm → chọn vị trí điểm cuối c) Vẽ cung với điểm đầu tâm và góc ở tâm ( Start, Center, Angle ) A ↵ → chọn vị trí điểm đầu → CE ↵ → chọn vị trí tâm → A ↵ → chọn góc 3. Lệnh vẽ đa giác đều: Polygon (POL) a) Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đ−ờng tròn POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → chọn vị trí tâm → C ↵ → chọn bán kính đường tròn nội tiếp đa giác (là điểm giữa một cạnh đa giác)

4. REC ↵ → chọn vị trí ban đầu (góc thứ nhất) của hình chữ nhật → chọn vị trí kết thúc (góc thứ hai) của hình chữ nhật. 5. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) REC ↵ → chọn vị trí ban đầu (góc thứ nhất) của hình chữ nhật → nhập kích thước chiều ngang → phím Tab → nhập kích thước chiều ngang. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL) a) Nhập tọa độ một trục vỡ khoảng cách nửa trục còn lại EL ↵ → vị trí đầu trên trục 1→ vị trí cuối trên trục 1→ độ dài nửa trục 2↵ b) Tâm vỡ các trục EL ↵ → C → vị trí của tâm → khoảng cách nửa trục 1→ khoảng cách nửa trục 2 c) Vẽ cung Elip EL ↵ → A → vị trí của tâm → vị trí đầu trên trục 1→ vị trí cuối trên trục 1→ độ dài nửa trục 2 → vị trí ban đầu của cung elip → vị trí cuối của cung elip . c) Vẽ đa giác đều theo cạnh của đa giác POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → E ↵ → chọn vị trí điểm đầu và điểm cuối của cạnh đa giác.b) Vẽ đa giác đều nội tiếp đ−ờng tròn POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → chọn vị trí tâm → I ↵ → chọn bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác.