CáC LệNH CƠ BảN TRONG AUTOCAD 2007 1.

lệnh vẽ đường tròn: Circle (C) a) Sử dụng tâm vỡ bán kính hoặc đ−ờng kính ( Center, Radius hoặc Diameter) c ↵ → chọn vị trí tâm → kích thước bán kính ↵ c ↵ → chọn vị trí tâm → d↵ → kích thước đường kính ↵ b) Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm xác định trước c ↵ → 3p↵ → chọn vị trí của 3 điểm c) Vẽ đường tròn đi qua 2 điểm (điểm đầu và điểm cuối của đường kính) c ↵ → 2p↵ → chọn vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường kính d) Đ−ờng tròn tiếp xúc 2 đối t−ợng vỡ có bán kính R c ↵ → TTR↵ → chọn hai đối tượng tiếp xúc với đường tròn → kích thước bán kính 2. Lệnh vẽ cung tròn: ARC (A) a) Cung tròn đi qua 3 điểm ( 3 Point ) A ↵ → chọn vị trí 3 điểm b) Vẽ cung với điểm đầu, tâm, điểm cuối ( Start, Center, End ) A ↵ → chọn vị trí điểm đầu → CE ↵ → chọn vị trí tâm → chọn vị trí điểm cuối c) Vẽ cung với điểm đầu tâm và góc ở tâm ( Start, Center, Angle ) A ↵ → chọn vị trí điểm đầu → CE ↵ → chọn vị trí tâm → A ↵ → chọn góc 3. Lệnh vẽ đa giác đều: Polygon (POL) a) Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đ−ờng tròn POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → chọn vị trí tâm → C ↵ → chọn bán kính đường tròn nội tiếp đa giác (là điểm giữa một cạnh đa giác)

5. c) Vẽ đa giác đều theo cạnh của đa giác POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → E ↵ → chọn vị trí điểm đầu và điểm cuối của cạnh đa giác. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL) a) Nhập tọa độ một trục vỡ khoảng cách nửa trục còn lại EL ↵ → vị trí đầu trên trục 1→ vị trí cuối trên trục 1→ độ dài nửa trục 2↵ b) Tâm vỡ các trục EL ↵ → C → vị trí của tâm → khoảng cách nửa trục 1→ khoảng cách nửa trục 2 c) Vẽ cung Elip EL ↵ → A → vị trí của tâm → vị trí đầu trên trục 1→ vị trí cuối trên trục 1→ độ dài nửa trục 2 → vị trí ban đầu của cung elip → vị trí cuối của cung elip . REC ↵ → chọn vị trí ban đầu (góc thứ nhất) của hình chữ nhật → chọn vị trí kết thúc (góc thứ hai) của hình chữ nhật.b) Vẽ đa giác đều nội tiếp đ−ờng tròn POL ↵ → nhập số cạnh của đa giác → chọn vị trí tâm → I ↵ → chọn bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) REC ↵ → chọn vị trí ban đầu (góc thứ nhất) của hình chữ nhật → nhập kích thước chiều ngang → phím Tab → nhập kích thước chiều ngang. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful