HJ THÓNG CUNG CÁP NHIÊN LIJU TRÊN DÇNG CO DIESEL .

Bài 1 : Câu tço tông quát hç thông cung câp nhiên liçu trên dçng co diesel.
1.1 Công dung .
1.1.1 Dác tính cua nhiên liêu su dung trên dông co diesel
1.1.2 Ding luong nhiên liêu .
1.1.3 Thoi diêm phun nhiên liêu .
1.1.4 Diêu khiên luong nhiên liêu.
1.1.5 Tán nhuyên và trôn dêu nhiên liêu voi không khí.
1.1.6 Su phân phôi nhiên liêu dên các phòng dôt.
1.2 Thành phan cau tao cua hê thong cung cap nhiên liêu nhiên liêu .
1.2.1 Thùng chua.
1.2.2 Bình loc.
1.2.3 Bom tiêp vân.
1.2.4 Bom chuyên vân .
1.2.5 Bom cao áp.
1.2.6 Kim phun nhiên liêu .
1.2.7 Các ông dân cao áp và ha áp.
Bài 2 :Kim phun nhiên liçu .
2.1 Công dung - Cau tao .
2.1.1 Nguyên tác van hành .
2.2 Phân loai.
2.2.1 Thân kim .
2.2.2 Dót kim.
* Dót kìn lô tia ho .
* Dót kín lô tia kín .
* Dót ho lô tia ho .
2.2.3 Ðàc diêm ghi trên thân kim và dót kim
Bài 3 : Nguyên tác bom nhiên liçu - Bom cao áp PF .
3.1 Nguyên tác bom phun nhiên liêu cao áp .
3.1.1 Muc dích.
3.1.2 Câu tao.
3.1.3 Nguyên tác câu tao .
3.1.4 Phân loai .
* Bom cá nhân PF.
* Bom ghép môt dãy PE.
* Bom phân phôi áp luc cao.
* Bom phân phôi áp luc thâp.
* Bom và kim phun liên hop.
3.2 BOM CAO ÁP CÁ NHÂN PF.
3.2.1 Công dung .
3.2.2 Câu tao .
3.2.3 Nguyên lý vân chuyên.
3.2.4 Dác diêm.
3.2.5 Phuong pháp gá láp bom trên dông co và vân hành .
Bài 4 : Bom cao áp PE .
4.1 Công dung - Cau tao.
.
4.2 Nguyên lý van chuyên .
4.3 Ðàc diêm ghi trên thân bom .
4.4 Phuong pháp gá láp bom vào dong co và van hành .
Bài 5: Bç diêu tôc.
5.1 Công dung .
5.2 Nguyên tác và các khái niêm co ban .
5.3 Phân loai.
5.4 Cau tao và nguyên tác van chuyên .
5.4.1 Bô diêu tôc co khí .
5.4.2 Bô diêu tôc báng áp thâp.
5.4.3 Bô diêu tôc co thuy luc .
5.4.4 Bô diêu tôc thuy luc .
Bài 6 : Kim bom liên hçp General Motors ( GM ).
6.1 Công dung .
6.2 Cau tao .
6.2.1 Phân bom.
6.2.2 Phân kim.
6.3 Nguyên lý van hành .
6.3.1 Nap nhiên liêu .
6.3.2 Khoi su phun .
6.3.3 Châm dut phun .
6.4 Các dàc diêm ghi trên kim bom liên hop.
Bài 7 : Bom cao áp loçi phân phôi có áp lµc cao P.S.B.
7.1 Ðàc diêm cau tao tong quát.
7.2 Hê thong phun nhiên liêu .
7.3 Nguyên lý cau tao .
7.3.1 Dâu dâu.
7.3.2 Truc cam bom.
7.3.3 Bom chuyên vân.
7.3.4 Bô phun dâu som tu dông .
7.3.5 Bô diêu tôc .
7.4 Nguyên lý van hành .
7.4.1 Nap nhiên liêu.
7.4.2 Khoi phun nhiên liêu.
7.4.3 Phun nhiên liêu .
7.4.4 Dut phun nhiên liêu.
7.5 Ðàc diêm ghi trên thân bom.
Bài 8 : Bom cao áp loçi phân phôi có áp lµc cao C.A V-D.P.A / RoosaMaster.
8.1 Ðàc diêm cau tao .
8.2 Hê thong nhiên liêu bom cao áp CAV.
8.3 Nguyên lý van hành bom cao áp CAV.
8.3.1 Hê thông chuyên vân và diêu áp.
8.3.2 Hê thô ng dinh luong .
8.3.3 Hê thông tao áp luc cao và phân phôi nhiên liêu cao áp.
8.3.4 Hê thông diêu tôc .
8.3.5 Hê thông phun dâu som tu dông .
Bài 9 : Bom nhiên liçu Cummins - Kim phun Cummins.
9.1 Ðàc diêm-Cau tao.
9.2 Bom nhiên liêu Cummins :
9.2.1 Bom bánh ráng .
9.2.2 Dâu phân phôi .
9.2.3 Bom phân luong .
9.3 Kim bom liên hop Cummins.
9.3.1 Câu tao .
9.3.2 Vân hành.
Bài 10 : Các hç thông phµ trên dçng co diesel .
10.1 Hê thong tàng áp.
10.1.1 Muc dích- Công dung .
10.1.2 Câu tao và nguyên tác làm viêc .
10.2 Hê thong xông máy.
10.2.1 Muc dích .
10.2.2 Các phuong pháp xông nóng dông co thông dung .
* Xông nóng phòng dôt báng bugi.
* Xông nóng không khí hút vào xy lanh dông co.
10.2.3 Bao trì bugi xông máy.
10.2.4 Các hu hong thông thuong cua bu gi xông máy.
* Diên tro kiêm soát không nóng do.
* Diên tro kiêm soát móng do quá nhanh .
* Dây tim bugi mau hu.
* Dây tim nóng chay nhanh.
* Dòng diên không dên các bugi
====================================================
Bài 1 : CÁU TAO TONG QUÁT HJ THÓNG CUNG CÁP NHIÊN LIJU
TRÊN DÇNG CO DIESEL
1.1 Các dçc tính cua nhiên liçu su dµng trên dçng co diesel
Dông co diesel su dung nhiên liêu là dâu diesel. Dây là môt loai dâu nhe duoc chung cât
tu dâu thô lây o mo dâu, voi các công nghê tuong tu nhu chung cât dâu thô dê lây duoc xáng.
Dâu này phai hôi du các dác tính vê dô nhon, tính dê bay hoi và chi sô cetane dê tro thành
nhiên liêu cho dông co diesel goi là dâu diesel.
* Tính dê bay hoi : Dây là su do luong vê dô dê bay hoi cua môt chât long. Cháng han xáng
là môt chât long dê bay hoi, ta nói nó có dô bay hoi cao.Nhiên liêu diesel có tính bay hoi
thâp. Nó sôi o nhiêt dô 700
o
F ( 371
o
C) Nhiên liêu diesel su dung trên xe hoi duoc chia làm
hai loai : dâu diesel sô 1 và sô 2. Dâu diesel sô 1 có dô bay hoi cao hon, duoc su dung tai
nhung noi có nhiêt dô thât thâp. Dâu diesel sô 2 là loai nhiên liêu thông dung cho hâu hêt các
dông co diesel su dung trên xe hoi o moi diêu kiên vân hành.
* Dô nhon : Dây là dác tính chông lai su luu chuyên cua chât long. Dô nhon cáng thâp, chât
long cáng luu chuyên dê dàng. Dâu diesel phai có dô nhon tuong dôi thâp vì nó phai luu
chuyên trong các duong ông và phai phun suong vào các xy lanh cua dông co. Dâu có dô
nhon cao không thê tao thành suong khi phun ra khoi kim phun. Nhung hat nhiên liêu phun
ra khoi kim phun còn lon së cháy châm hoi, nên hiêu suât dông co së giam xuông . Tuy
nhiên, nêu dô nhon quá thâp, dâu diesel không thê làm tron các bô phân vân chuyên bên
trong bom cao áp cung nhu kim phun. Do dó có thê làm hu hong các bô phân này.
* Chi sô cetane (H.2-1): Chi sô cetane là biêu hiên su cháy dê dàng cho nhiên liêu diesel. Chi
sô cetane cao thì nhiên liêu duoc dôt cháy mau và môi lua dê dàng o nhiêt dô tuong dôi thâp.
Nhiên liêu diesel voi chi sô cetane thâp cân môt thoi gian lâu hon dê môi cho cháy, tao ra su
cháy quá dê làm nhiên liêu tích tu trong xy lanh. Khi su cháy xay ra, tât ca nhiên liêu bi dôc
cháy tuc thoi, áp suât táng lên nhanh chóng tao ra su kích nô. Truong hop này tuong tu nhu
su kích nô trong dông co xáng. Nhiên liêu có chi sô cetane cao cháy ngay khi duoc phun vào
trong xy lanh nên không bi tích tu lai. Vì thê áp suât táng lên êm hon va không tao ra su kích
nô.
1.2 Hç thông cung câp nhiên liçu trên dçng co diesel .
1.2.1 Công dung .
Hê thông phun nhiên liêu trên dông co diesel, khi phân phôi nhiên liêu vào phòng nô phai
dáp ung các diêu kiên sau :
* Dinh luong nhiên liêu : Sô luong nhiên liêu phun vào các xy lanh dông co phai dông nhât
và chính xác dê tao ra công suât dêu nhau giua các xy lanh giúp dông co vân chuyên ôn dinh
và êm diu
* Thoi diêm phun : Muôn nhiên liêu duoc dôt cháy tron ven và dông co dat công suât tôi da
thì nhiên liêu phun vào xy lanh phai dúng thoi diêm cân thiêt. Nêu phun nhiên liêu vào phòng
dôt quá som nhám lúc không khí chua nén du nóng, su cháy së xay ra châm trê, nhiên liêu
cháy không hoàn toàn, dông co mât công suât và hao nhiên liêu, gây ô nhiêm môi truong và
dông co nóng hon bình thuong. Nguoc lai, nêu nhiên liêu phun vào xy lanh quá trê, su nô
dãn cua nhiên liêu không dat duoc áp suât tôi da, su cháy có thê kéo dài qua thì thoát và làm
hao nhiên liêu ,gây ô nhiêm môi truong.
* Thoi gian và nhiên liêu phun ra : Luong nhiên liêu phun ra cung quan trong nhu phun
nhiên liêu dúng thoi diêm. Nêu thoi diêm bát dâu phun dúng nhung luong nhiên liêu phun ra
quá nhanh cung tao ra kêt qua nhu viêc phun nhiên liêu quá som và nguoc lai .
* Phun suong : nhiên liêu phai duoc tán nhiên nhu suong thích hop voi tung loai phòng dôt.
Muc dô tán nhiên phu thuôc vào câu tao phòng dôt.
* Phân tán nhiên liêu : Nhiên liêu phun ra phai phân tán kháp phòng dôt dê trôn dêu voi
không khí nóng. Nhu vây nhiên liêu moi bôc cháy nhanh và tron ven. Nho dó dông co dat
công suât tôi da, ít hao nhiên liêu và không gây ô nhiêm môi truong
1.3 Thành phân câu tço cua hç thông nhiên liçu dçng co diesel . (H 2-2-2)
1.3.1 Thùng chua nhiên liêu : Làm báng kim loai hoác chât deo voi dung luong tùy theo
công suât dông co. Bên trong thùng có các tâm ngán dê nhiên liêu bot dao dông khi xe di
chuyên. Náp dây thùng chua có lô thông hoi. Ong hút nhiên liêu thuong dát cao hon dáy
thùng khoang 3cm. Dáy thùng là phân láng cán và nuoc, có nút xa. Nêu thúng dát thâp hon
dông co, tai bình loc so câp phai có van vhán không cho nhiên liêu tut vê thúnh chua khi
dông co ngung vân hành.
1.3.2 Loc nhiên liêu :
* Loc so câp(H.2-3). Thông thuong, trên dông co diesel nhiên liêu phai qua 3 lân loc:
loc so câp, thu câp và noi kim phun.
Bình loc so câp dát giua thùng nhiên liêu và bom tiêp vân. Lõi bô loc thuong làm báng
luoi thau có lô thua khoang 0,1mm.
*Loc thu câp(H.2-4) : Lõi thuong làm báng giây xôp xêp thành nhiêu lop dê táng diên
tích tiêp xúc. Có loai làm bàng vai hay ni, có loai làm báng soi quân quanh ông duc lô. Lõi
bình loc thu câp có 2 loai :
- Loai rua sach duoc và có thê dùng lai.(H.2-4A)
- Loai phai thay moi sau khi hêt thoi gian su dung.
1.3.3 Bom tiêp vân : Có nhiêm vu hút nhiên liêu tu thùng chua dua dên bình loc thu câp
dê vào bom cao áp, có 2 loai :
* Bom tiêp vân báng màng (H.2-5): Nguyên lý kêt câu và vân hành giông nhu bom
tiêp vân xáng trong hê thông nhiên liêu dông co xáng.
* Bom tiêp vân loai piston (H.2-6): thuong gán bên hông bom cao áp, vân chuyên nho
truc cam bom cao áp. Dác diêm cua loai này là piston tu diêu chinh khoang chay cua nó và
bom có tác dung ca 2 mát.
Vân hành: Khi cam bom không dôi cân dây, lò xo 7 dây piston 11 xuông hút nhiên liêu tu
lô 9 vào. trong khi piston di xuông, nó bom nhiên liêu trong phòng 3 qua mach 4 ra lô thoát
5. khi cam dôi cây dây 13, piston di lên, van hút8 dóng lai, nhiên liêu bi dây qua van thoát 6,
môt phân thoát qua lô 5 dên loc thu câp, phân còn lai d xuông phòng 3 bên duoi piston. khi
piston di xuông do lò xo hoàn luc o trong piston, van 8 mo ra, van 6 dóng lai, tao ra áp suât
noi lô thoát 5 dây nhiên liêu dên loc thu câp.
Truong hop nhiên liêu trong bình loc thu câp dã dây và bom cao áp cung chua dây nhiên
liêu, áp suât o phòng 3 táng lên dây piston lên nám giua khoang chay, cây dây 13 vân di
chuyên lên xuông nhung không tác dông vào piston 11, lúc này bom ngung hoat dông.
1.3.4 Bom chuyên vân : Môt sô bom cao áp có trang bi thêm môt bom chuyên vân,
thuong là loai bom van cánh nhu trên bom cao áp loai phân phôi Roosa Master. Bom này có
công dung táng áp suât vân chuyên nhiên liêu trong bom cao áp.
1.3.5 Bom cao áp: Dây là bô phân chính trong hê thông nhiên liêu cua dông co diesel, nó
thuc hiên các chuc náng :
- An dinh luu luong nhiên liêu.
- Tao áp suât cao dê nhiên liêu có thê phun suong vào phòng dôt nho kim phun.
- Bom nhiên liêu vào phòng dôt dùng thoi diêm,dúng dinh luong cân thiêt theo yêu câu
vân chuyên cua dông co.
- Cung câp nhiên liêu dên các kim phun dông dêu nhau theo dúng thu tu thì nô cua dông
co.
1.3.6 Kim phun nhiên liêu: Dông co có bao nhiêu xy lanh thì có bây nhiêu kim phun.
Công dung cua kim phun là:
- Gioi han áp suât phun nhiên liêu do bom cao áp cung câp dên.
- Duoi áp suât cua bom cao áp, phun môt luong nhiên liêu vào phòng dôt dúng thoi diêm
cân thiêt.
- Tán nhuyên nhiên liêu thành suong và phân phôi luong nhiên liêu này thât dêu trong
phòng dôt giúp nhiên liêu duoc cháy tron ven.
1.3.7 Các ông dân nhiên liêu : Các ông dân ha áp dua nhiên liêu tu thùng chua dên bom
tiêp vân qua bình loc so câp và thu câp dê dên bom cao áp. Ong dân dâ vê tiêp nhân dâu du
tu bình loc thu câp và các kim phun dê dua vê thùng chua. Ong dân nhiên liêu cao á dân
nhiên liêu voi áp suât cao tu bom cao áp dên các kim phun nhiên liêu.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bài 2 : KIM PHUN NHIÊN LI(U .
2.1 Công dµng :
- Tiêp nhân luong nhiên liêu do bom cao áp cung câp và tán nhuyên dê phun vào buông
dôt cua dông co.
- Gioi han áp luc phun nhiên liêu tùy theo loai phòng dôt trên môi dông co.
2.2 Câu tço (H.3-1).
2.2.1 Thân kim :
- Mach nhiên liêu vào.
- Lò xo áp luc tác dông trên cân bây.
- Vít hoác nhung miêng chêm (shims) dê diêu chinh áp luc phun cua kim phun.
- Tùy theo loai kim, có loai trang bi thêm cây dây.
- Các bô phân phu thuôc nhu: ôc chán, các náp dây, dêm làm kín, khâu nôi dân nhiên
liêu ,…
2.2.2 Dót kim :(H.3-2)
Gôm có môt ông ngoài goi là dót kim, giua có môt lô rông, dâu dót kim có môt hay
nhiêu lô nho dê nhiên liêu thoát ra khi kim phun.
2.3 Jçn hành cua kim phun.
2.3.1 Tác dông phun nhiên liêu : Nhiên liêu voi áp luc cao do bom cao áp cung câp dên
mach nap nhiên liêu cua kim phun xuông phòng áp suât bao quanh phân hình nón cua van
kim. Áp suât nhiên liêu tháng luc dè cua lò xo trên van kim së nâng van kim lên, Lúc này
phân cone o dó van kim mo lô phun cho nhiên liêu phun vào phòng dôt.
2.3.2 Ngung phun : Khi bom cao áp châm dut bom, áp suât trong duong ông cao áp giam
tuc thhoi, lò xo ân van kim xuông dóng kín lô phun nhiên liêu, châm dut giai doan phun.
Trong quá trình phun, môt phân nhiên liêu len qua khe ho giua van và dót kim dê làm tron và
làm mát dót kim. Sô nhiên liêu này lên phòng chua lò xo và theo mach dâu vê thùng chua.
2.4 Phân loçi:
Cán cu vào câu tao cua thân và dót kim, nguoi ta phân loai nhu sau;
2.4.1 Thân kim: Duoc phân loai theo phuong pháp gá láp kim vào dông co;
* Thân kim duoc gá láp cô dinh vào dông co báng môt móc riêng biêt nhu loai thân kim
có ghi ký hiêu AKB, AKF, AKK, AKL, AKN.
* Thân kim có trang bi 2 tai dúc liên voi thân kim, trên tai có khoan lô dê bát vào dông
co, nhu loai thân kim có ký hiêu AKB, akf, AKP.
* Trên thân kim có ren dê bát truc tiêp vào quy lát nhu loai thân kim có ký hiêu AKC,
AKS.
2.4.2 Dót kim : Nguoi ta cán cu vào bê dót kimvà lô tia dê phân loai dót kim:
* Loai dót kín lô tia kín (H.3-3).
Noi dót kim có môt van kim duôi hình tru hoâc hình cone ló ra ngoài, lô phun nhiên
liêu có duong kính khoang 0,5mm. Chùm nhiên liêu phun ra có dang hình nón 4
0
hoá 6
o
tùy
loai. Chuôi van kim có 3 dang:
- Loai chuôi ngán: (H.3-3a)
Chuôi van kim hoi ló ra khoi dót kim, hình dang cua chuôi duoc chê tao theo chùm
nhiên liêu phun ra. Nó có hình tru hoác hình nó voí dô cone khoang 60
o .
.Khi vân hành van
kim rút hán vào trong dót kim. Loai này su dung trên dông co còn moi vì lúc dâu dót kim
cung câp nhiên liêu vào phòng dôt nhiêu, nho dó công suât dông co duoc manh. Loai này vân
hành khá chính xác vì chuôi kim luôn ló ra ngoài nên dót kim luôn sach và không bi nghet.
- Loai chuôi dài (H.3-3c).
Loai này khác voi loai trên là van kim ló ra khoi dót kim nhiêu hon. Nó có dác diêm
là, khi bát d phun së cung câp môt luong nhiên liêu nho và luu luong táng dân khi kim càng
nhâc lên cao, mo rông lô o dót kim ra thêm. Nho vây su cháy duoc dê dàng, nhanh chóng và
câp thoi. Loai này su dung trên các dông co có lòng xy lanh nho và vân tôc cao hoác trên các
dông co cu.
Các loai kim có chuôi thuong duoc su dung trên các dông co có phòng dôt truoc hoác
phòng náng luc.
- Loai có lô phun phu (H.3-4).
Loai này o dót kim có lô phun dâu phu, duong kính khoang 0,25mm duoc thiêt kê
chêch môt bên dôi voi lô phun chính. Lúc dông co khoi dô và chay câm chung, nhiên liêu
duoc phun ra qua lô phun phu, chùm nhiên liêu huong vê duong tháng tiêp tuyên giua phòng
quán gió và phòng dôt chính noi xy lanh. Do dó thuc hiên duoc cách phun dâu truc tiêp.
Ngay sau khi vân tôc dông co vuot qua khoi vân tôc khoi dông, lô phun dâu chính khoi su
phun và lô phun dâu phu hâu nhu không hoat dông.
* Loai dót kín lô tia ho (H.3-5).
- Loai môt lô: Trên kim phun loai này, lô tia dê phun nhiên liêu luôn dê ho. Kim phun
này thuong su dung trên các dông co có phòng quán gió, nó không cân su tán nhuyên và
phân tán hoàn toàn cua nhiên liêu. Kim này có dác diêm là khi chom phun së cung câp môt
luu luong nhiên liêu rât lon.
- Loai nhiêu lô (H.3-5b). Dót kim loai này có nhiêu lô thât nho vì thê nhiên liêu su dung
phai là loai tôt và loc thât sach. Duong kính môi lô tia là .005” dên .023”, sô lô tia có thê tu 3
dên 16 lô tùy theo phòng dôt cua dông co lon hay nho. Loai này có thê su dung trên các dông
co có phòng dôt truc tiêp vì nó phân tán nhiên liêu kháp noi trong phòng dôt.
* Loai dót ho lô tia ho (H3-6).Dây là loai dót kim phun mà lô tia cung nhu bê dót kim luôn
dê trông, nhiên liêu cung câp dên dót kim nhung không phun rakhoi lô tia duoc vì áp luc cua
nhiên liêu quá yêu- áp luc do bom tiêp vân cung câp dên (khoang 40psi). Nhiên liêu trong dót
kim chi có thê phun ra khoi lô tia khi kim bi ép xuông do tác dông co hoc. Môt trong nhung
loai này là kim bom liên hop Cummins PT.
2.5 Dçc diêm ghi trên thân kim và dót kim :
2.5.1 Thân kim : Ví du AKB 50 SD 54 .
A : American (Kim phun cua Mÿ).
KB: Cách thuc gá kim vào dông co.
B : Kim gá láp vào dông co báng môt mát pháng và dùng móc chán dê siêt
cung kim vào mát gá láp.
F hoác P : Gá láp kim vào dông co báng vít hoác tán.
S : Gá láp kim vào dông co báng cách van ren trên thân kim vào dông co.
50 : Chiêu dài cua kim tính tu vai gá láp dên dâu dót kim (mm).
S : Cõ thân kim .
D : Loai thân kim du trù có thê su dung voi dót kim có chuôi loai dài.
54 : Sô dác diêm dê thay dôi các bô phân tùy theo môi loai dông co.
2.5.2 Dót kim: ví du ADL120T52.
A : American.
DL : Loai dót kín lô tia ho, loai nhiêu lô.
120 : Góc dô phun nhiên liêu là 120
0
T : Cõ dót kim.
52 : Sô dác diêm dê thay thê các bô phân tùy theo loai dông co.
2.6 Bao trì kim phun.
Sau môt thoi gian su dung phai tháo kim phunkhoi dông co dê kiêm tra: Làm sach , kiêm
tra các lô tia xem có bi nghet không .Nêu kim không vân hành dúng yêu câu phai tháo roi
tung bô phân trong thân và dòt kim ra dê làm sach, thay moi hoác sua chua, sau dó diêu
chinh lai áp luc cua kim.
----------------------------------------------------------------------------
Bài 3 : NGUYÊN TAC BOMNHIÊN LIJU - BOM CAO ÁP PF .
3.1 Nguyên tác bom nhiên liçu .
3.1.1 Muc dích :Muc dích cua bom cao áp là cung câp luu luong nhiên liêu thât chính xác
voi áp luc cao dên các kim phun dê phun vào xy lanh dông co dùng thoi diêm và trong môt
gioi han góc dô cua côt máy.
3.1.2 Câu tao (H.4-1a,1b): Môt bom phun nhiên liêu co ban gôm:
- Vo bom.
- Plunger và vo bao bên ngoài plunger.(thoi dây và barrel)
- Lò xo hoàn luc dê kéo plunger vê vi trí ban dâu khi mo cam không tác dung
trên plunger.
- Vòng ráng diêu chinh luu luong nhiên liêu phun ra, án khop voi thanh ráng
diêu khiên.
- Các bô phân phu thuôc trên vo bom : Phòng chua và van thoát nhiên liêu, ông giu và bê
van thoát, ôc siêt dê gán ông nhiên liêu cao áp.
3.1.3 Nguyên tác vân hành (H.4-2).
* Nap nhiên liêu : Lúc này plunger bi lò xo dây xuông vi trí thâp nhât, mo 2 mach nap và
thoát trên barrel ra, nhiên liêu tu bình loc thu câp( do bom tiêp vân cung câp ) vào dây phân
trông trong barrel, trên dâu plunger.
* Bát dâu phun : Mo cam trong bom di lên dây plunger lên, dên lúc mát pháng trên dâu
plunger bít kín 2 lô nap và thoát trên barrel, là diêm bát dâu phun nhiên liêu. Mo cam tiêp tuc
dây plunger trong barrel, áp suât dâu trong barrel táng lên,dây van thoát nhiên liêu mo ra,
nhiên liêu theo ông dâu dên kim dê phun vào phòng dôt dông co.
* Châ m dut phun : Plunger tiêp tuc dây nhiên liêu dên kim phun cho dên khi rãnh vat
xéo trên plunger ngay voi mach thoát nhiên liêu trên barrel. Lúc này nhiên liêu tut xuông
theo rãnh dung trên plunger ra rãnh thoát trên barrel tro vê phòng chua dâu quanh barrel. Áp
suât trong barrel giam xuông ngay tuc khác, lò xo dây van thoát dóng kín mach thoát dâu áp
luc cao lai.
* Công dung cua van thoát (H.4-4): Ngay sau khi bom cao áp dut bom, van kim cua kim
phun nhiên liêu dóng lai, dê tránh tình trang còn nhiêu dâu noi dâu kim phun, van thoát cua
bom cao áp duoc thiêt kê voi hình dang dác biêt.
Doan C trên thân van có hình cone dê dóng kín bê van, ngay phía duoi là doan hình tru
giam áp T. Khi châm dut phun, lò xo dây van xuông dê dóng kín lô thoát áp suât cao thì doan
hình tru T lot vào bê van truoc nên tao su giam áp dôt ngôt trong ông dân nhiên liêucao áp.
Do dó, van kim dóng kín lô phun nhanh chóng , tuc thoi nên nhiên liêu không thê phun rot ra
khoi dót kim phun.
3.1.4 Nguyên tác thay dôi luu luong nhiên liêu:
Nhiên liêu cungcâp dên kim phun duoc ân dinh do su thay dôi khoang chay huu dung cua
plunger. Dê thay dôi khoang chay cua plunger, ta cho plunger xoay tròn dê thay dôi vi trí cua
nó dôi voi mach thoát trên barrel.
* Câu tao (H.4-5):
Phân duoi plunger có 2 tai án khop voi rãnh trên vòng ráng ôm ngoài plunger, phân ráng
cua vành ráng án khop voi thanh ráng diêu khiên rôi nôi voi cân ga hoác voi bô tiêt chê tôc
dô. Khi thanh ráng di chuyên toi hoác lui së kéo vòng ráng quay theo, làm thay dôi vi trí lán
vat xéo trên plun ger dôi voi mach thoát cua barrel.
* Vân chuyên (H.4-6).
Khi lái xe dap bàn dap gia tôc, các cân nôi diêu khiên thanh ráng di chuyên làm vòng
ráng quay tròn khiên plunger cung quay trong barrel. Trên thân plunger có môt rãnh tháng
dung và môt lán vat xéo. Khi plunger quay tròn làm cho phân lán vat xéo rông hon quay vê
mach hút thì nhiên liêu së bom di nhiêu hon. Nhiên liêu bát dâu bom di khi mát pháng trên
dâu plunger dóng mach hút và thoát. Nhiên liêu ngung bom khi lán vat xéo trên plunger bát
dâu mo mach hút và thoát .
Khi thanh ráng di chuyên làm vòng ráng kéo plunger cho rãnh tháng dung cua nó ngay
voi mach hút thì nhiên liêu không duoc bom di dù plunger vân di chuyên lên xuông. Lúc này
dông co ngung vân hành.
3.1.5 Phân loai bom phun nhiên liêu.
* Bom cá nhân PF: Môi xy lanh dông co duoc trang bi riêng môt bom cao áp loai này, vì
nó chi có môt bô plunger-barrel trong môi bom.
* Bom môt dãy PE : Bom này là hình thuc cua nhiêu bom cao áp cá nhân ghép chung
lai. Dông co có bao nhiêu xy lanh thì bom cao áp có bây nhiê bô bom.
* Bom phân phôi áp luc cao : Dây là loai bom tròn không su dung bô plunger-barrel cho
môi xy lanh, thuong câu tao trong bom chi có môt barrel voi 2 plunger dê cung câp nhiên
liêu cho tât ca các xy lanh nho môt dâu phân phôi.
* Bom phân phôi áp luc thâp : Loai bom này chi phân phôi nhiên liêu dên các bô kim
phun tai môi xy lanh dông co voi áp luc thâp, tai dây kim phun nhiên liêu së tao ra së tao ra
áp luc cao dê phun nhiên liêu vào phòng dôt.
* Bom và kim phun liên hop : Voi loai này, môi xy lanh duoc ráp môt bô bom cao áp và
kim phun nhiên liêu chung voi nhau dê phun nhiên liêu vào phòng dôt.
3.2 Bom cao áp cá nhân PF .
3.2.1 Công dung.
Bom phun nhiên liêu cao áp PF là loai bom nhiên liêu cao áp don, chi có môt plunger-
barrel. Loai này duoc su dung trên các dông co tu vài mã luc dên hàng trám mã luc. Vì là
loai bom don, nên môi bom chi cung câp nhiên liêu cho môt xy lanh. Do dó, trên dông co có
6 xy lanh phai trang bi 6 bom phun cao áp PF.
3.2.2 Dác diêm- Câu tao (H.4-1).
Loai bom phun nhiên liêu cao áp này có khoang chay cô dinh, duoc vân hành do côt cam
dông co, không có côt cam riêng biêt nám trong dông co. Kích thuoc duong kính plunger có
thê tu 4mm dên 40mm, khoang chay cua plunger tu 7mm dên 35mm, luu luong cung câp dên
môi xy lanh tu 25mm
3
dên 3800mm
3
trong môi khoang chay. Bom này có 2 uu diêm:
- Ong dân nhiên liêu cao áp tu bom dên kim phun ngán và có dô dài báng nhau.
- Có thê tiên hành viêc sua chua nêu có môt bom hu, trong khi dó dông co vân có thê vân
hành voi nhung bom còn lai.
Bom có câu tao nhu sau: Môt vo bom, bên trong có chén huong dâ plunger. Bô bom gôm
có plunger-barrel, môt vòng ráng diêu khiên pluger, lò xo hoàn luc plunger, các chén chán lò
xo và thanh ráng diêu khiên. Phân trên dâu plunger có phòng chua nhiên liêu, bô van thoát
voi lò xo hoàn luc, bê van thoát và tán chán dê nôi ông dân áp luc cao tu bom dên kim. Phân
thân duoi có 2 tai dê láp bom vào dông co.
3.2.3 Nguyên tác vân hành : Nhu dã trinh bày o phân trên.
3.2.4 Dác diêm ghi trên thân bom:
Trên thân bom thuong có môt the nhôm ghi dác diêm cua bom.
Thí du :APF 1A70A2123S56.
- A :American.( B :Great Britain; ROBERT BOSCH :Du c )
- P :Pump.
- F :Individual or Independent ( bomcá nhân ).
- 1 :Có 1 plunger.
- A :Bom cõ nho; B là cõ trung bình; Z là cõ lon.
- 70 :Duong kính plunger là 7mm.
- A :Dác diêm dê thay dôi các bô phân trong bom.
- 2123S56 : Sô dác diêm cua nhà chê tao.
----------------------------------------------------------
Bài 4: BOM CAO ÁP PE.
4.1 Mµc dích và công dµng :
Dây là loai bom có các plunger có khoang chay không thay dôi, vân hành do côt cam riêng
biêtdá trong vo bom. Muc dích cua bom cao áp loai này là ân dinh luu luong nhiên liêu chính
xác cung câp dên các kim phun dê phun vào phòng dôt cua tung xy lanh dúng thoi diêm.
4.2 Hç thông nhiên liçu bom cao áp PE (H.5-1): Bao gôm :
- Thùng chua nhiên liêu.
- Bom tiêp vân ráp bên hông bom cao áp, vân hành do côt cam bom. Bom tiêp vân hút
nhiên liêu tu thùng chua qua bình loc so câp lên bình loc thu câp dê nap vào bomcao áp.
Bình loc so câp dùng dê láng dong nuoc và các cán lon, bình loc thu câp dùng dê loc các cán
còn lai trong nhiên liêu. Tai bình loc thu câp có van dâu tràn dê bao dam áp luc câ thiêt dây
nhiên liêu thâm qua lõi cua loc truoc khi nhiên liêu du tro vê thùng chua. Nêu van này bi hu,
o vân tôc cao, bom cao áp së không du nhiên liêu.
- Bom cao áp và các kim phun .
- Các ông dân nhiên liêu .
4.3 Câu tço (H.5-2).
Bom gôm nhiê don vi bom, do môt truc cam diêu khiên. Môt thanh ráng diêu khiên các
plunger quay dông loat. Môt don vi bom gôm : Plunger-barrel, vòng ráng diêu khiên plunger
và bô van thoát nhiên liêu cao áp. Phân trên vo bom là phòng chua nhiên liêu nap vào, thông
voi tât ca các barrel. Dâu vo bom có bô diêu tôc và co câu phun nhiên lêu som.
* Các loai lán vat xéo trên plunger :
Hình thuc câu tao cua plunger trên bom PE cung giông nhu trê bom PF, riêng rãnh xiên
có các hình thuc sau (H.5-3):
- Rãnh xiên vê phía duoi bên phai :Duong vat xéo nám bên phai rãnh dung và xéo vê bên
phai.
- Rãnh xiên vê phía duoi bên trái : Duong vat xéo nám bên trái rãnh dung và xiên vê bên
trái.
Nguyên lý dinh luong cua 2 loai rãnh xiên này nhu nhau, tuy nhiên vi trí bô diêu tôc së
khác nhau. Hai loai lán vat xéo vua trình bày thuôc loai lán vat xéo duoi. Chúng có diêm
khoi phun cô dinh và dut phun thay dôi, duoc trang bi trên dông co có vân tôc ít thay dôi nhu
máy phát diên, bom nuoc, nén khí. Nêu su dung cho xe hoi phai có thêm co câu phun nhiên
liêu som tu dông .
- Rãnh xiên nám phía trên dâu plunger : Voi kiêu lán vat xéo này, diêm khoi phun thay dôi
và diêm dut phun cô dinh. Loai plunger này có kha náng phun nhiên liêu som khi táng tôc .
4.4 Nguyên tác vçn hành cua bom cao áp PE (H.5-4).
4.4.1 Nap nhiên liêu : Cam chua dôi plunger nên plunger bi lò xo hoàn luc kéo xuông,
nhiên liêu tràn vào barrel qua 2 lô nap.
4.4.2 Bát dâu bom : Mo cam dôi plunger di lên dên khi dâu trên cua nó bát dâu bít kín 2 lô
nap nhiên liêu thì nhiên liêu bát dâu duoc bom di.
4.4.3 Châm dut phun : Plunger tiêp tuc di lên dê bom nhiên liêu voi áp luc cao dên kim
phun cho dên khi rãnh tròn phía duoi dâu plunger mo 2 lô nap ra, nhiên liêu theo rãnh dung
xuông rãnh tròn thoát ra, áp suât bom ha xuông tuc thì. khi châm dut bom, plunger vân tiêp
tuc di lên cho hêt khoang chay cua nó.
4.4.4 Thay dôi luu luong nhiên liêu (H.5-4).
Luu luong nhiên liêu bom di thay dôi theo nguyên lý sau:
Luong nhiên liêu bom di nhiêu hay ít tùy thuôc vào vi trí cua lán vat xiên o dâu plunger
dôi voi lô nap nhiên liêu (lô A). Nêu xoay plunger cho lán vat xéo dóng lô A som, luu luong
nhiên liêu së phun di nhiêu. Nêu lán vat xéo dóng lô A trê, nhiên liêu së bom di ít. Luu ý,
trên loai plunger có lán vat xéo này diêm dut phun luôn cô dinh dói voi moi vi trí xoay trên
cua plunger. Khi 2 rãnh dung trên dâu plunger duoc xoay cho ngay voi 2 lô nap nhiên liêu A
,nhiên liêu së không duoc bom di, dông co không vân hành. Dây là vi trí tát máy.
4.5 Co câu phun nhiên liçu sóm tµ dçng ( Trên loçi bom Robert Bosch ).
Khi vân tôc côt máy quay càng nhanh, góc dô phun nhiên liêu càng phai som hon dê
nhiên liêu du thoi gian cháy hêt cho công suât dông co dat tôi da. Góc dô phun nhiên liêu
som ty lê voi vân tôc côt máy và do co câu phun nhiên liêu som diêu khiên.
Trên bom cao áp PE, co câu phun nhiên liêu som tu dông duoc gán vào dâu truc côt cam
bom phun,bên trong có chua nhot làm tron.
4.5.1 Câu tao (H.5-5). Co câu này bao gôm :Mâm tiêp dông gán cung vào dâu cone truc
cam bom nho chôt (clavette) và duoc xiêt cung báng dai ôc. Trên mâm tiêp dông có gán cô
dinh 2 tru dung A. Trên tru này có 2 qua ta xoay tron trên 2 tru này. Mâm nôi chu dông (7)
có 2 ngàm án khop voi ngàm cua mâm truyên dông tù dông co toi. Mát trong mâm chu dông
(7) có 2 tru tròn B tua vào mât cong cua 2 qua ta (4). Hai lò xo(5) gôi dâu chông vào lô cua
tru A trên mâm tiêp dông 1 và tru B trên mâm chu dông 7 và dây các qua ta cúp vào. Chup 10
ván ráng vào mâm tiêp dông dê dây kín toàn bô co câu này.
4.5.2 Vân hành (H.5-5).
Lúc dông co ngung, các lò xo dây 2 tru tròn B tua vào mát cong cua 2 qua ta ép chúng
cúp vào. Khi dông co vân hành, mâm chu dông 7 kéo mâm tiêp dông1 quay, luc ly tâm làm
các qua ta 4 váng ra, mát cong trong cua qua ta truot trên lung cong cua tru B ép 2 lò xo lai.
Dông tác này làm mâm tiêp dông 1 di chuyên toi theo chiêu quay , khiên côt cam bom quay
som thêm tao ra su phun som theo vân tôc dông co.
4.6 Các dçc diêm ghi trên bom cao áp PE.
Thí du : PEA70B.
- PE : Bom cao áp có côt cam nám trong vo bom.
- 6 : Sô luong don vi chua trong thân bom.
- A : Cõ bom: A : cõ nho; B: trung bình ; Z : Cõ lon.
- 70 : Duong kính cua plunger : 7mm.
- B : Dác diêm dê thay thê các chi tiêt trong bom.
4.7 Phuong pháp gá láp bom vào dçng co :
Trên côt cam thuong có môt mâm dê nôi bom voi dông co. Muôn cho su làm tron cua
các dêm dây, bánh lán, côt cam, bac dan, bac thau duoc tôt , bom phai bát dúng vi trí dê côt
cam duoc nám ngang thât tháng khi dông co vân chuyên. Mâm khop nôi dê diêu khiên bom
có thê diêu chinh duoc khi gá láp vào dông co, nho dó, dâu trên côt cam bom có thê ráp ngay
dâu voi dông co.
Trên dông co 4 thì,bom phun nhiên liêu có vân tôc quay báng 1/2 vân tôc dông co. Các
mo cam trên côt cam cua loai bom này dôi xung voi nhau, do dó nó có thê quay ca 2 chiêu
mà không làm thay dôi thu tu bom theo thu tu thì nô cua dông co. Vì các mo cam trên côt
cam sáp dát theo thu tu thì nô cua dông co .
-------------------------------------------------------
Bài 5 : BÇ DIEU HÒA TÓC DÇ DÇNG CO DIESEL.
5.1 Mµc dích.
Trên dông co diesl, dê giu vân tôc côt máy duoc ôn dinh trong môt khoang vân tôc nào dó
thì bom phai cung câp thêm môt luong nhiên liêu khi muc tai dông co táng lên. Nguoc lai,
khi muc tai giam thì bom phai giam bot luong nhiên liêu cung câp dên các xy lanh dê vân tôc
côtmáy không táng lên quá muc ân dinh.
Dê thuc hiên yêu câu trên, trên môi bom phun nhiên liêu, nguoi ta thuong trang bi thêm
môt bô phân dê ôn dinh vân tôc dông co goi là bô diêu hòa tôc dô hoác goi tát là bô diêu tôc.
5.2 Công dµng .
- Duy trì vân tôc côt máy ôn dinh trong lúc cân gia tôc o vi trí cô dinh và muc tai cua
dông co táng, giam dôt ngôt hoác liên tuc.
- Dáp ung vân tôc cho côt máy o các chê dô vân hành khác nhau cua dông co’.
- Gioi han duoc vân tôc tôi da cho dông co dê tránh moi hu hong.
- Không anh huong dên viêc ngát nhiên liêu dê tát máy.
Ngoài ra, vê câu tao, bô diêu tôc phai dáp ung các yêu câu kÿ thuât sau :
- Nhay bén : Tuc phai có tác dung tuc thì dê ôn dinh vân tôc dông co khi muc tai thay dôi.
Muôn thê, các co phân trong bô diêu tôc phai liên kêt tôt, không dê bi ket,cong vênh hoác
mòn khuyêt nhanh, dông thoi duoc bôi tron tôt.
- On dinh :Các luc tác dông vào các co phân trong bô diêu tôc phai tháng suc can co hoc
cua các dòn bây và co câu truyên dông. Nêu không, vân tôc dông co không duoc ôn dinh tuc
thoi khi muc tai thay dôi.
5.3 Phân loçi :
Bô diêu tôc su dung trên dông co diesel thông thuong có 3 loai :
+ Bô diêu tôc báng co hoc, su dung luc ly tâm .
+ Bô diêu tôc chân không , vân hành do suc hút cua piston trong xy lanh.
+ Bô diêu tôc báng thuy luc, vân hành do áp suât nhiên liêu luu chuyên trong
bom cao áp.
5.3.1 Bô diêu tôc báng co hoc (H.10-1)
* Câu tao: Hình (10-1) trình bày câu tao cua bô diêu tôc báng co hoc hiêu Bosch. Nó
gôm 2 qua ta truot ngang trên hai nhánh chu thâp cua mâm xoay trên truc cam bom cao áp.
Trong môi qua ta có 2 lò xo lông vào nhau tua trên vít hiêu chinh, 2 lò xo này luôn dè 2 qua
ta vào phía trong 2 nhánh chu thâp. trên mâm xoay cua truc cam có 2 cân dang L kêt nôi 2
qua ta voi truc di dông qua trung gian môt lò xo. Truc di dông này truyên chuyên dông cua 2
qua ta dên kep truot kêt nôi voi thanh ráng nho môt gáp khop nôi. Cân gia tôc kêt nôi voi kep
truot dê diêu khiên thanh ráng. Do kêt câu nhu trên, khi dap cân gia tôc qua phai thanh ráng
së bi dây vê phía táng nhiên liêu. Khi bàn dap gia tôc tra vê phía trái, thanh ráng së bi dây vê
phía bot nhiên liêu. Diêm xoay cua gáp kep truot luôn thay dôi theo vân tôc côt máy.
* Nguyên tác vân hành: Bô diêu tôc co khí vân hành theo nguyên lý sau:
- Vân tôc côt máy táng :Lúc này luc ly tâm manh làm2 qua ta bi bung ra kéo cân L diêu
khiên co câu kêt nôi dê kéo thanh ráng vê phía giam nhiên liêu.
- Vân tôc côt máy giam : Lúc này luc ly tâm yêu, lò xo diêu tôc trên 2 qua ta ép 2 qua ta
vào phía trong, làm co câu kêt nôi kéo thanh ráng vê phía giam nhiên liêu.
* Diêu khiên cân gia tôc .
- Táng bàn dap gia tôc (H.10-2). Khi dap bàn dap gia tôc, dâu kêt hop 8 cua cân nôi truot
vê phía duoi trong rãnh cua gáp khop nôi 6, dây thanh ráng vê phía táng nhiên liêu.
- Buông bàn dap gia tôc (H.10-3). Khi buông bàn dap gia tôc, lò xo kéo co câu cân nôi làm
cân 8 bi kéo vê phía trái, dâu kêt hop cua cân 8 truot vê phía trên rãnh cua gáp khop nô i, dây
thanh ráng vê phía giam nhiên liêu.
* Cân gia tôc giu cô dinh- muc tai thay dôi .
- Lúc tai giam : Thí du cân gia tôc duoc giu cô dinh dê giu thanh ráng o vi trí luu luong
nhiên liêu 2/3 có tai. Khi muc tai giam dôt ngôt, suc kéo tác dung vào dông co nhe làm vân
tôc côt máy táng lên. Lúc này, luc ly tâm manh, 2 qua ta bung ra làm cho cân L kéo ô truot
qua phai, con truot kéo dâu duoi gáp khop nôi vê phía phai, gáp khop nôi có diêm tua là dâu
cân nôi voi bàn dap gia tôc, nên dâu trên cua gáp khop nôi bi dây qua trái kéo thanh ráng vê
phía giam nhiên liêu. Nho dó vân tôc dông co giam tuc thoi.
- Lúc tai táng : Voi vi trì cân gia tôc cô dinh nhu trên, khi tai táng dôt ngôt, suc kéo tác dung
vào dông co quá nhiêu nên vân tôc dông co giam xuông. Lúc này, luc ly tâm yêu, các lò xo
dây 2 qua ta xêp vào làm cân L dây ô truot qua trái, dâu trên cua gáp khop nôi bi dây qua
phai làm táng nhiên liêu bom di giúp ôn dinh vân tôc dông co.
Nhu vây, trên bô diêu tôc co hoc, bô diêu tôc và cân nôi voi bàn dap gia tôc hoàn toàn
dôc lâp voi nhau trong viêc diêu khiên thanh ráng táng hoác giam luu luong nhiên liêu bom
dên các kim phun.
* Bô diêu tôc thay dôi luu luong niên liêu báng suc cáng lò xo (H.10-4).
Lái xe chi cân thay dôi suc cáng lò xo cua bô diêu tôc khi muôn táng hoác giam luu luong
nhiên liêu cung câp dên các kim phun mà không cân tác dông truc tiêp lên thanh ráng.
- Câu tao : Thanh ráng bom cao áp duoc nôi voi gáp1 cua bô diêu tôc. Suc cáng cua lò xo
diêu tôc 2 duoc thay dôi nho cân diêu khiên 3 kêt hop voi bàn dap ga. Khoang chay cua
thanh 3 duoc gioi han báng vít câm chung 4 và vít gioi han tôi da 5 .Khi dông co ngung, 2
qua ta xêp lai, lò xo diêu tôc 2 dây ông truot 7 qua phía tay trái kéo thanh r8ang dên vi trí luu
luong tôi da.
- Vân hành:
+ Muc tai dông co giam : Lúc này vân tôc dông co có khuynh huong táng lên, tao ra luc ly
tâm manh, 2 qua ta bung ra dây ông truot 7 qua phai cho dên lúc luc ly tâm cân báng voi suc
cáng cua lò xò 2 thì ông truot dung lai. Do dó, luu luong nhiên liêu duoc giam bot, vân tôc
côt máy giam xuông và vân tôc này d7uoc duy trì ôn dinh báng vân tôc truoc khi giam tai.
+ Muc tai táng dôt ngôt : Nguoc lai ,nêu muc tai táng dôt ngôt, vân tôc dông co së giam
xuông. Lúc này luuc ly tâm yêu, 2 qua ta xêp vào, dây ông truuot vê phía trái làm táng nhiên
liêu bom di, khiên vân tôc dông co táng lên lai và duy trì vân tôc nhu lúc chua táng tai.
+ Xe táng vân tôc: Khi lái xe ân bàn dap ga xuông dê táng tôc,lò xo 2 bi ép lai nên suc cáng
táng lên dây ông truot qua trái dê táng luu luong nhiên liêu bom di làm vân tôc dông co táng
lên. Cùng lúc 2 qua ta bung ra chông lai huong di chuyên cua ông truot 7. Nho vây, thanh
ráng bom cao áp không bi dây hêt dên vi trí luu luong tô da tru khi lái xe dap bàn dap xuông
tôi da.
+ Xe giam tôc: Quá trình diên ra nguoc lai.Lò xo 2 giam luc cáng do dông co giam tôc, 2
qua ta bi xêp lai cho dên khi luc ly tâm (tuc vân tôc dông co) cân báng voi suc cáng cua lò
xo. Vân tôc dông co bi giam xuông do luu luong nhiên liêu giam cho dên khi vân tôc ôn dinh
thích hop voi vi trí bàn dap gia tôc.
Lò xo giam xóc 8 diêu chinh duoc có muc dích dâp tát dao dông qua lai cua thanh ráng
khi vân tôc dông co thay dôi, dác biêt khi dông co va76n hành o vân tôc thâp không tai. O
vân tôc câm chung, lò xo này cham vào gáp 1 giúp bô diêu tôc ôn dinh. Lò xo 8 còn có công
dung ngán chán không cho dông co ngung ngang khi giam ga dôt ngôt xuông vân tôc câm
chung. Bô diêu tôc vân hành báng co hoc don gian nên rât thông dung,viêc bao trì và su dung
cung dê dàng. Loai này thuong duoc gán o dâu bom cao áp PE Bosch, bên trong bom cao áp
phân phôi Roosa Master.
Trên loai bom cao áp PF, bô diêu tôc co náng duoc gán bên ngoài bom.
5.3.2 Bô diêu tôc vân hành báng chân không (H.10-5).
* Nguyên tác vân hành: Bô diêu tôc loai này vân hành báng su thay dôi chân không cua
ông góp hút tác dung vào ông khuêch tán.
* Câu tao: Bô phân chính là màng tác dông M gán noi dâu thanh ráng. Màng này chia phòng
diêu tôc làm 2 phân A và B. Phân A thông voi áp suât không khí, phân B thông voi ông
khuêch tán báng môt ông mêm. Lò xo diêu tôc R luôn dây màng M và thanh ráng vê phía luu
luong tôi da ( phía trái). Núm kéo tát máy (ngung cung câp nhiên liêu) tác dông truc tiêp vào
thanh ráng kéo thanh ráng vê phía tay mát dê ngát nhiên liêu bom lên kim phun .
Muc dô chân không trong phòng (B) thay dôi tùy theo vi trí cánh buom gió trong ông
khuêch tán (H.10-6) và vân tôc côt máy dông co. Nêu cánh buom gió mo rông, chân không
trong phòng (B ) yêu. Nguoc lai, nêu cánh gió hé mo chân không trong phòng (B ) táng lên.
Truong hop cánh buom gió duoc mo cô dinh tai môt vi trí, nêu vân tôc côt máy giam vì muc
tai táng thì chân không trong phòng B giam xuông. Nêu vân tôc dông co táng lên do muc tai
giam thì chân không trong phòng B táng lên.
Dua trên nguyên tác này, bô diêu tôc vân hành báng chân không giúp ôn dinh vân tôc dông
co o moi tình huông khác nhau.
* Cánh buom gió mo lon (H.10-7).
Khi dap bàn dap gia tôc 3, cành buom gió 2 së mo lon, chân không trong phòng B giam,
lò xo R tháng suc hút trong ông góp hút dây màng kèm theo thanh ráng qua phía trái làm táng
nhiên liêu bom dên kim phun dê táng vân tôc dông co. Khi suc hút trong phòng B cân báng
voi suc cáng cua lò xo R, màng vàthanh ráng së ôn dinh o vi trí táng thêm nhiên liêu thích
hop voi vi trí cua bàn dap gia tôc.
* Cánh buom gió dóng bot lai (H.10-8).
Khi buông bàn dap gia tôc, cánh buom gió 2 dóng bot duong gió hút vào ông khuêch tán,
chân không trong phòng B táng lên làm màng M ép lò xo R lai, do dó thanh ráng bi dây vê
phía phai, giam bot nhiên liêu làm vân tôc dông co giam xuông .
* Cánh buom gió cô dinh-Muc tai giam dôt ngôt.
Thí du cánh buom gió mo o muc dô 3/4, dông co dang có tai. Vì lý do nào dó muc tai
giam dôt ngôt, vân tôc côt máy së táng lên khiên chân không trong phòng B táng manh kéo
màng và thanh ráng qua phai làm giam nhiên liêu cung câp dên kim phun. Khi chân không
cân báng voi suc cáng cúa lò xo R màng së ôn dinh giúp dông co dat duoc vân tôc nhu truoc.
* Cánh buom gió cô dinh- Muc tai táng dôt ngôt.
Vi trí cánh buom gió và dông co dang kéo tai nhu trong truong hop trên. Nêu muc tai táng
dôt ngôt, vân tôc côt máy giam xuông, chân không trong phòng B giam, lò xo dây màng và
thanh ráng vê phía trái làm táng luong nhiên liêu cung câp dên các xy lanh, vân tôc dông co
táng theo cho dên khi báng voi vân tôc truoc khi táng tai thì chân không tác dung vào phòng
B cân báng voi suc cáng cua lò xo R giúp màng và thanh ráng o vi trí cô dinh.
* Tát máy (H.10-9).
Muôn dông co ngung ta kéo núm tát máy 12 làm thanh ráng di chuyên tôi da vê phía trái
diêu khiên bom ngung cung câp nhiên liêu dên các kim phun.
Bô diêu tôc vân hành báng chân không duoc trang bi trên các dông co diesel có công suât
nho và trung bình.
5.3.3 Bô diêu tôc vân hành bàng thuy luc .
Loai bô diêu tôc này vân hành báng chính áp suât cua nhiên liêu vân hành trong bom cao
áp. Su vân hành cua các bô diêu tôc loai này khác nhau khi áp dung cho tung loai bom cao
áp.
=================================
Bài 6 : KIM BOM LIÊN HÇP GENERAL MOTOR ( GM )
6.1 Mµc dích - công dµng .
Bô kim bom liên hop GM có dác tính nhe nhàng, gon. Nó cung câp nhiên liêu cho dông co
có phòng dôt truc tiêp ( loai dông co hiêu GM). Nho câu tao don gian và dôc lâp cua tung bô
kim- bom nên viêc diêu chinh nó duoc dê dàng .
Bô kim bom liên hop GM có 4 công dung :
a/ Tao môt áp luc cao cho nhiên liêu dê phun ra khoi kim phun dê dàng
b/ Dinh luong nhiên liêu chính xác dê phun dúng thoi diêm vào phòng dôt theo diêu kiên
vân hành cua dông co
c/ Tán nhiên nhiên liêu thành dang suong dê trôn voi không khí dã duoc ép trong phòng dôt.
d/ Nhiên liêu duoc vân hành liên tuc trong kim bom
6.2 Hç thông nhiên liçu trên dçng co su dµng kim bom liên hçp GM(H.6-1)
Bom tiêp vân 3 hút nhiên liêu tu thùng chua qua bình loc so câp 2, dây nhiên liêu vân
chuyên trong duong ông voi áp suât khoang 1,4kg/cm2 dên bình loc thu câp 4. Tu bình loc
này nhiên liêu duoc dua dên các bô kim bom liên hop ráp trên tung xy lanh dông co. Môt
ông dân nhiên liêu du tro vê 8 dua nhiên liêu tu kim bom liên hop vê thùng chua. Môt van
kiêm soát A ráp tai mach hút cua bình loc so câp có công dung không cho nhiên liêu tut hêt
vê thùng chua khi dông co ngung. Tai dâu ông dân dâu vê có môt van diêu hòa áp luc B dê
duy trì áp suât cân thiêt cho các bô kim bom
6.3 Phuong pháp vçn hành kim bom liên hçp.
Bô kim bom liên hop duoc ráp tháng dung và phun nhiên liêu truc tiêp vào phòng dôt.
Môi xy lanh cua dông co duoc trang bi môt bô KBLH duoc diêu khiên báng hê thông cam,
dêm dây , dua dây và cò mô.
6.4 Câu tço :
6.4.1 Phân bom cao áp ( H.6-2,6-3)
Gôm plunger và bushing 3 . Duôi Plunger ráp vào khe cua ông dây 11, duoc lò xo lon 9
luôn luôn dây lên. Chôt chân 20 gài bên duoi lò xo dê giu không cho ông dây 11 bung ra.
Doc trên phân thân có duong kính lon cua plunger duoc vát mát dê ráp vòng ráng diêu khiên
plunger, vòng ráng 14 này án khop dúng dâu voi thanh ráng diêu khiên 13. Dâu plunger có
vát canh xiên, kêt hop voi lô khoan ngay tâm và lô ngang dê thay dôi luu luong nhiên liêu.
Phân dâu plunger có khoan 2 lô; lô nap 8 o phía trên, lô thoát 9 o phía duoi, hai lô này nám o
2 phía dôi nhau trên plunger. Môt ông thép chiu áp suât 4 lông bên ngoài plunger có công
dung chông mài mòn cho KBLH. Hai khâu nôi dê gán ông nhiên liêu dên vê thùng chua
giông nhau, trên khâu nôi ông dân dâu dên có ráp thêm luoi loc báng kim loai 1.
6.4.2 Phân kim phun nhiên liêu (H.6-4)
Phàn này bao gôm : dót kim, van, lò xo, miêng trên , van kiêm soát. Tât ca duoc ráp khít và
cô dinh ngay voi dâu bushing nho môt chup váb ráng vào phân bom cao áp.
Qua nhiêu dot san xuât, KBLH duoc cai tiên dân, nên có thê chia phân kim phun nhiên liêu
GM làm 3 loai chính:
* Loai cu (H.6-4a): Van phun kim loai cao áp nám trong dót kim. Van kiêm soát det
hình sao dát phía trên van cao áp, van này bao vê cho plunger va bushing không cho khí nén
và muô i than trong phòng dôt chui vào. áp suât mo loai van này tu 350psi dên 700 psi (
1psi=0,07kg/cm
2
).
* Loai cai tiên ( H6-4b):Van kiêm soát det hình sao dát duoi dót kim. Phía trên là van
phun nhiên liêu cao áp duoc dát trong môt ông nôi riêng. Tât ca plunger, bushing và van cao
áp dêu duoc bao vê. Áp suât mo van tu 450psi dên 850psi .
* Loai cao áp ( H6-4c)
Loai dót kim phun này có câu tao nhu dót kim phun nhiên liêu thông thuong. Gôm có van
kim ráp kín voi bê trong dót kim theo kiêu dót kín lô tia ho. van kiêm soát hình sao dát phía
trên kim ngán chán khí nén và khí cháy lot vào giua plunger - bushing. A p suât mo kim phun
tu 1000psi dên 1400psi .
Áp suât phun nhiên liêu cua ca 3 loai này không diêu chinh duoc, nên nêu cân thiêt phai
thay ca cum cua nó .
6.5 Nguyên lý vçn hành cua bç KBLH GM (H6-5)
Có thê chia làm 3 giai doan :
6.5.1 Nap nhiên liêu vào barrel : plunger o dâu khoang chay, nhiên liêu tu bình loc dên
qua lô nap 8, di qua lô ngang và lô khoan ngay tâm plunger dê vào dâu bushing, rôi tiêp tuc
luu thông qua lô 9 dê vê thùng chua. Nho thê bô KBLH duoc làm tron và làm mát tôt.
6.5.2 Khoi su phun : Khi cam dôi, cân mô ân ông dây 11 và plunger di xuông, nhiên liêu
tràn bot ra khoi lô 8 và 9 cho dên khi mát ngang cua dâu plunger bít kín lô 9 và canh xiân
trên plunger bít lô nap 8, bom bát dâu dây nhiên liêu di tuc khoi su phun. Plunger tiêp tuc di
xuông bom nhiên liêu qua van kim phun dê phun suong vào phùng dôt .
6.5.3 Ngung phun : thoi gian phun nhiên liêu duoc kép dài cho dên khi canh ngang o d0âu
plunger hé mo lô thoát 9. Lúc này , nhiên liêu theo lô xuyên tâm qua lô ngang dên lô thoát 9,
bom ngung phun nhiên liêu. sau dó, plunger vân tiêp tuc di xuông dên hêt khoang chay. Lô
thoát 9 tiêp tuc duoc mo cho nnhiên liêu luu thông vê thùng chua. khi dã hêt khoan chay cam
không còn dôi vào ông dây 11 nua, lò xo së dây ông dây kéo plunger vê vi trí cu dê chuân bi
cho lân phun nhiên liêu tiêp theo.
6.6 Thay dôi luu luçng nhiên liçu (H.6-6).
Nguyên lý thay dôi luu luong nhiên liêu cua bô KBLH GM là kéo thanh ráng dê diêu
khiên vòng ráng kéo plunger xoay tròn làm canh xiên cua plunger dóng lô nap 8 som hay trê.
Nêu lô nap 8 duoc dóng som thì khoang chay huu dung cua plunger dài hon,nhiên liêu duoc
bom di nhiêu. Nêu lô nap 8 duoc dóng trê, quá trình xay ra nguoc lai. Khi plunger quay vê
phía trái, các lô nap 8 và lô thoát 9 không khi nào dóng, luu luong bom di báng 0, tát máy.
6.7 Các ký hiçu ghi trên thân và dót KBLH GM .
Loçi kim phun Ghi trên thân kim Ghi trên dót kim Ghi trên Plunger
Loai cù GM 70 6-.006-155 O 7X
Loai cai tiên HV 60 6-.006-155 H
S 50 8-.0055 H 6H
N 55 8-.0055-165 5H
6.7.1 Ký hiêu ghi trên thân :
- GM : General motor ( Tên hãng chê tao,loai KBLH cu chi ghi các mã sô không ghi
chu này ).
- 70 : Luu luong nhiên liêu tôi da phun ra trong môt ngàn lân bom là 70 cc .
- HV : Loai kim cai tiên có van cao. - S: Van cao áp hình câu. - N: Loai kim có
van và dót.
- 60 : Luu luong nhiên liêu phun tô da trong 1000 lân là 60 cc .
- 55, 60 : 55 cc và 60 cc trong 1000 lân bom .
6.7.2 Kí hiêu ghi trên dót kim ;
- 6,8 : Sô lô phun nhiên liêu - .006 : Duong kính lô phun nhiên liêu.
-155 : Góc giua các tia phun nhiên liêu là 1550 . - 0 : Loai kim cu. - H : Loai kim
moi .
3/ Ký hiêu ghi trên plunger: Ký hiêu này cho biêt plunger dó duoc su dung cho loai nào.
======================================
Bài 7 : BOM CAO ÁP LOAI PHÂN PHÓI CÓ ÁP LJC CAO P.S.B.
7.1 Dçc dêm câu tço tông quát.
Bom cao áp P.S.B còn goi là bom da nhiên liêu vì nó có thê su dung nhiêu loai nhiên liêu
khác nhau ngoài dâu diesel. Bom có môt plunger duy nhât thuc hiên 2 dông tác :
- Di chuyên lên xuông dê tao áp suât cao bom nhiên liêu dên kim phun.
- Xoay tròn dê phân phôi nhiên liêu cao áp dên tung kim phuntheo dúng thu tu thì nô cua
d/co.
Trong chu ky làm viêc cua dông co 4 thì có 6 xy lanh, plunger quay tròn 1 vòng và di
chuyên lên xuông 6 lân dê bom nhiên liêu di. Diêm khoi phun nhiên liêu cô dinh, diêm dut
phun thay dôi. Bom thuong trang bi trên các dông co Continental LDS-465 (Reo 2) và LD-
427 (Reo 3). Phòng dôt thuôc loai truc tiêp có dang hình câu khoét trên dâu piston. Bom ráp
cô dinh bên hông dông co và duoc làm tron báng chính hê thông làm tron cua dông co.
7.2 Các ký hiçu ghi trên vo bom .
Thí du : P.S.B 6AGH52.
-P : Bom cao áp (pump).
-S : Môt plunger (Single).
-B : Loai bom có vân tôc tôi da 2.800v/p.
-6 : Có 6 mach thoát cho 6 xy lanh .
-A : Bom cõ nho.
-85 : Duong kính plunger 8,5 mm.
-G : Vi trí gán lò xo bô diêu yôc.
-H : Bom trang bi cho dông co xe vân tai náng.
-52 : Dác diêm riêng cua bom.
7.3 Hç thông nhiên liçu : Bao gôm:
- Bom tiêp vân là loai bom diên dát trong thùng chua nhiên liêu.
- Bô loc so câp dát trong thùng chua truoc bom tiêp vân.
- Bình loc thu câp dát giua bom tiêp vân và dâu dâu.
- Bom chuyên vân dát bên hông bom cao áp .
- Dâu dâu gôm các mach nhiên liêu dên, plunger, xy lanh bom, khâu phân luong, van thoát
nhiên liêu cao áp và các mach dân nhiên liêu cao áp dên các xy lanh dông co.
- Bô diêu hòa ti trong nhiên liêu.
- Các kim phun nhiên liêu cao áp.
7.4 Câu tço và nguyên lý vçn hành cua các bç phçn chính trong bom.
* Cau tao : Bom cao áp P.S.B gôm các bô phân chính sau :
7.4.1 Dâu dâu (H.8-3).Trong dâu dâ u có 2 bô phân chính:
* Xy lanh bom : Duoc gia công o bên trong khôi dâu dâu. Trên dâu dâu có khoan các
mach thoát nhiên liêu cao áp báng voi sô xy lanh dông co. Hai lô nap nhiên liêu duoc khoan
dôi diên nhau và thông voi mach chua khâu phân luong.
* Plunger (H.8-4) . Plunger tiêp xúc voi truc cam bom nho dêm dây và truc lán. Doc
theo duong tâm plunger có môt lô xuyên tâm tiêp xúc voi lô khoan ngang trên thân. Nhiên
liêu cao áp së theo lô này tro vê khi khâu phân luong mo lúc ngung phun. Phân dâu plunger
có rãnh phân phôi thông voi rãnh tròn, khi rãnh phân phôi này ngang voi mach thoát nào
trong thì phun, nhiên liêu cao áp së qua mach dó dê lên kim phun và phun nhiên liêu vào
phòng dôt. Bánh ráng phân bô ráp vào phân duoi plunger dê xoay plunger phân phôi nhiên
liêu cao áp dên các mach thoát.
7.4.2 Truc cam bom (H.8-5). Truc cam bom duoc dân dông do truc cam dông co, môt dâu
truc cam bom tua lên vòng bi, dâu còn lai tua vào vòng thau noi vo bom. Cam2 mâu su dung
cho dông co 4 xy lanh, cam 3 mâu su dung cho dông co 6 xy lanh. Phía sau mâu cam là bánh
ráng dân dông bom chuyên vân và truc giam tôc dê xoay plunger. Trên dông co diesel 4 thì,
truc cam bom quay cùng vân tôc voi côt máy dông co. Trong duôi truc cam có khoan các
mach dê dân nhot làm tron.
7.4.3 Bom chuyên vân nhiên liêu : Bom này là loai bom bánh ráng duoc ráp noi mát truoc
thanh ráng. Nó nhân nhiên liêu do bom tiêp vân trong thùng chua dua lên, sau dó bom
chuyên vân dây tiêp nhiên liêu qua phân loc thu câp dê vào dâu dâu. Trong bom chuyên vân
có van diêu áp dê duy trì áp suât ôn dinh, không táng theo vân tôc dông co.
7.4.4 Bô phun nhiên liêu som (H.8-6). Co câu phun nhiên liêu som tu dông có công dung
táng thêm góc dô phun som theo vân tôc côt máy. Co câu này gôm3 qua ta ráp trên mâm truc
nôi, có các lò xo luôn kéo 3 qua ta này cúp vào. Truc nôi duoc truyên dông tu bánh ráng côt
cam dông co.Môt ông nôi truot có ráng xiên 2 dâu nguoc nhau: môt dâu ráp vào truc nôi, dâu
kia ráp vào truc cam bom qua mâm tiêp dông. Khi truc cam bom quay châm do vân tôc dông
co thâp, lò xo dây ông nôi truot qua phía phai làm cho 3 qua ta cúp vào: chua tao ra góc dô
phun nhiên liêu som. Khi vân tôc dông co táng, truc cam bom quay nhanh hon tao ra luc ly
tâm cua 3 qua ta manh hon suc kéo vào cua 3 lò xo làm 3 qua ta bung ra, dây các ông nôi
truot qua phía trái. Do co câu láp ráp giua ông nôi truot voi truc cam bom báng ráng xiên
nguoc chiêu nhau nên su di chuyên qua trái cua ông truot làm cho truc cam bom phai xoay
vê phía truoc môt góc, tao ra su phun nhiên liêu som.
7.4.5 Bô diêu tôc (H.8-7).Bô diêu tôc gán trên bom này thuong là loai co náng, vân hành o
nhiêu vân tôc khác nhau tu tôi da dên tôi thiêu. Co câu gôm 2 qua ta ráp trên mâm xoay cua
truc cam bom. Khi bung ra do luc ly tâm, các qua ta dây ông truot ép lò xo diêu tôc lai. Môt
cân lác án khop trên hông ông truot di chuyên theo ông truot tác dông cân diêu khiên khâu
phân luong cho dut phun nhiên liêu som dê giam vân tôc dông co.
7.4.6 Bô cân báng ty trong nhiên liêu (H.8). Nhu dã trình bày o phân trên, bom cao áp
P.S.B là bom da nhiên liêu nên có thê su dung các loai nhiên liêu có ty trong khác nhau nhu :
- Xáng có ty trong 0,735.
- Dâu CIE có ty trong 0,790.
- Dâu diesel có ty trong 0,825.
Bô cân báng ty trong nhiên liêu có công dung thay dôi luong nhiên liêu phun tôi da tùy
theo loai nhiên liêu su dung nhám tao hiêu suât cao cho dông co. Co câu này duoc thiêt kê
trên bô diêu tôc, vân hành dua theo dác tính vê dô nhon khác nhau cua tung loai nhiên liêu.
Toàn bô kêt câu bao gôm:
Piston 9 di chuyên trong xy lanh 8, giua piston và xy lanh có môt khoang ho duoc ân
dinh. Lò xo 10 dát lêch tâm bên trên piston 9 có công dung dây pis ton này hoi nghiêng vê
môt phía trong xy lanh 8 dê tao khoang ho cho nhiên liêu di qua. Thanh tua nghiêng 5 cua
bô diêu tôc treo vào duôi piston 9. Khi piston di chuyên lên xuông së kéo thanh tua nghiêng 5
theo. Khi thanh tua nghiêng này di lên, nó së dich qua phía phai, khi di xuông nó lán qua trái.
Do tác dông này làm cân lác táng hay giam luong nhiên liêu bom di.
* Vân hành : Nhiên liêu tu bô loc thu câp di vào van diêu áp 7 dên phía duoi piston 9 nâng
piston này di lên, sau dó nho áp suât cua bom chuyên vân, nhiên liêu lên qua khe ho giua
piston và xy lanh dem kim chinh áp luc 3 ra khoi co câu cân báng ty trong.
- Truong hop ty trong cua nhiên liêu nhe, dô nhon thâp,lò xo phía trên piston dây piston
xuông
làm cho cân lác xê dich qua phía táng nhiên liêu.- Truong hop su dung loai nhiên liêu có ty
trong náng hon, dô nhon nhiêu hon thì áp luc tác dung vào phía duoi piston cung manh hon,
dây piston lên cao hon trong xy lanh, diêu khiên cân lác bot luong nhiên liêu.
7.5 Nguyên lý vçn hành cua bom cao áp P.S.B .
7.5.1 Nap nhiên liêu (H.8-9a).Lúc này cam bom chua dôi plunger nên plunger bi lò xo kéo
xuông vi trí thâp nhât, lô nap mo cho nhiên liêu tràn vào dây xy lanh và phòng chua khâu
phân luong.
7.5.2 Khoi phun nhiên liêu (H.8-9b). Cam bom dôi plunger di lên, khi mát trên plunger
dóng kín 2 lô nap dông thoi khâu phân luong dóng kín lô ngang trên plunger, nhiên liêu bát
dâu bi ép trong xy lanh bom, khoi su bom lên kim phun.
7.5.3 Phun nhiên liêu(H.8-9c). Plunger têp tuc duoc múi cam dây lên, van thoát cao áp
mo ra, nhiên liêy cao áp theo duong dân trong dâu dâu qua rãnh tròn nho trên thân plunger
dên rãnh phân phôi dúng lúc rãnh này ngay voi môt lô thoát nhiên liêu dân lên kim phun và
phun vào phòng dôt cua dông co.
7.5.4 Ngung phun nhiên liêu (H.8-9d). Dên khi 2 lô ngang trên thân plunger vua ló ra khoi
mát trên cua khâu phân luong, nhiên liêu trên xy lanh bom theo lô xuyên tâm xuông lô ngang
tro vê mach nap. A p suât nhiên liêu trong bom ha xuông, van thoát nhiên liêu cao áp dóng
lai.
7.6 Djnh luçng nhiên liçu.
Khi tác dông cân ga, khâu phân luong së nhích lên hoác xuông. Nêu khâu phân luong di
lên, lô ngang trên plunger mo trê hon, khoang chay huu dung cua plunger dài hon nên nhiên
liêu duoc bom di nhiêu. Nêu khâu phân luong di xuông, lô ngang trên plunger mo som,
khoang chay huu dung cua plunger bi giam nên nhiên liêu bom di ít hon .
Muôn tát máy, kéo khâu phân luong dên vi trí thâp nhât. Lúc này , lô ngang trên plunger
luôn mo nên nhiên liêu bom di là 0, dông co ngung vân hành .
-------------------------------------------------------------
Bài 8 : BOM CAO ÁP LOAI PHÂN PHÓI CÓ ÁP LJC CAO
CAV - DPA / ROOSAMASTER .
8.1 Dçc diêm- Câu tço :
Bom cao áp CAV-DPA là loai bom phân phôi áp suât cao do môt xy lanh bom voi 2
piston tu do phân phôi nhiên liêu cao áp nho nôt rotor dên các kim phun. Loai bom này do
Anh quôc chê tao. Bom CAV dác biêt thích hop cho các loai dông co diesel có vân tôc cao
nho các uu diêm sau :
- Câu tao don gian, không có các bac dan, bánh ráng. Sô bô phân vân chuyên cán ban không
táng theo sô xy lanh dông co.
- Nho, gon so voi loai bom cao áp PE.
- Náng suât cao, dô chính xác lon, rât kín nên không bi rò ri nhiên liêu.
- Không cân chê tao hê thông làm tro cho bom. Su làm tron cho các bô phân cua bom duoc
thuc hiên do chính dâu luu thông trong bom.
- Bom vân hành tôt o vi trí gá láp tháng dung hoác nám ngang. Dác tính này rât ích loi cho
dông co diesel cõ nho.
8.2 Hç thông nhiên liçu bom cao áp CAV ( H.7-1,7-2 ).
Hê thông nhiên liêu bom cao áp CAV trang bi trên dông co diesel thuong gôm có : Môt
bom tiêp vân 2 có loc so câp bên trong, duoc vân hành do bánh sai tâm trên côt cam dông co.
nhiên liêu duoc hút tu thùng chua 1 dua dên bình loc thu câp 3, sau khi duoc loc sach së dên
bom cao áp 4. Tai dây, bom chuyên vân làm áp suât nhiên liêu táng lên dê nap vào xy
lanh bom. Tai xy lanh, nhiên liêu duoc ép lên áp suât cao dê cung câp dên các kim phun
nhiên liêu 5 .
Hê thông ông nhiên liêu du tro vê tu bom cao áp và các kim phun qua bình loc thu câp dê
vê thùng chua. Các ông dân nhiên liêu cao áp tu bom dên các kim phun duoc chê tao báng
thép dày, duong kính ngoài tu 5mm dên 6mm, duong kính trong tu 1mm dên 2mm.
H.7-2 trình bày nguyên lý vân hành cua hê thông nhiên liêu. Sau khi duoc loc sach, nhiên
liêu tu bình loc thu câp cung câp dên bom chuyên vân dát trên bom cao áp. Tai bom , áp suât
chuyên vân cua nhiên liêu duoc táng lên dua dên van dinh luong, áp suât này cô dinh,không
táng theo vân tôc dông co nho môt van diêu áp. Sau khi dinh luong, nhiên liêu di vào mach
nap cua dâu phâ n phôi dên phòng chua noi dâu 2 piston dôi dinh. Khi rotor quay, các con
lán o dâu piston bom cham vào các mâu cua vòng cam làm 2 piston bi dây và, ép nhiên liêu
tao áp suât rôi theo tung mach thoát lên kim phun.
8.3 Nguyên lý câu tço-Jçn hành cua bom cao áp CAV.
Câu tao bên trong cua bom cao áp có thê chia thành 5 hê thông :
8.3.1 Hê thông chuyên vân và diêu hòa áp luc nhiên liêu (H.7-4; 7-5).
Hê thông này có nhiêm vu nâng áp suât chuyên vân cua nhiên liêu và duy trì áp suât cô
dinh cân thiêt không táng theo vân tôc dông co, bao dam cho nhiên liêu bên trong bom luu
thông thât tôt. Hê thông này gôm có :
* Bom chuyên vân (H.7-4): Gôm 2 cánh bom kêt nôi thành hình chu thâp di chuyên
quay, bom nhiên liêu tu mach hút dên mach thoát, dây nhiên liêu vào dâu phân phôi và qua
môt mach rë dên van diêu áp. Bom này có công dung :
- Dây nhiên liêu dên phân cao áp.
- Tác dông bô phun nhiên liêu som tu dông theo vân tôc dông co và áp suât
nhiên liêu.
- Tác dông bô diêu tôc thuy luc theo vân tôc và tai ttrong cua dông co.
- Bao dam nhiên liêu luu thông liên tuc trong bom dê làm mát và dê gió không vào nhiên
liêu.
* Van diêu hòa áp luc (H.7-5). Van diêu áp gán trong náp chung voi bom chuyên vân
gôm có : Xy lanh 4 chua piston 5. Lò xo 6 phía duoi luôn dây piston 5 lên. Bên trên piston 5
có lò xo diêu áp 3. trên van diêu áp là ông nôí 11 nhân nhiên liêu tu bình loc thu câp. Ong
nôi này ván ráng vào vo van diêu áp, tua lên lò xò 2 và chén chán 13 dê giu chác xy lanh 4.
Luoi loc nhiên liêu 10 làm báng nylon dày bao phía ngoài lò xo 2 và phân xy lanh 4 dê loc
nhiên liêu lân cuôi cùng.
Bên hông van diêu áp có 2 lô : Lô thoát 9 thông voi mach vào cua bom chuyên vân, lô nap
7 thông voi mach thoát cua bom chuyên vân. Chôt 12 dùng dinh vi vòng lêch tâm cua bom
chuyên vân. Van diêu áp dam trách 2 nhiêm vu :
- Cho nhiên liêu luu thông dê xa gió khi dông co ngung.
- Duy trì cho nhiên liêu chuyên vân có môt áp suât cô dinh theo yêu câu cua bom khi dông
co vân hành.
Vân hành cua van diêu áp gôm 3 giai doan :
- Giai doan dông co ngung (H.7-5A) . Khi dông co ngung, bom tay cua bom tiêp vân dung
yên. Piston 5 roi xuông dáy xy lanh 4 duoc lò xo 6 dõ lên dóng kín lô 7 không cho nhiên liêu
trong bom tut vê thùng chua.
- Giai doan bom tay dê xa gió (H.7-5B) : Dê xa sach gió trong yoàn bô hê thông nhiên liêu
hoat dông tôt, tác dông cân bom tay cua bom tiêp vân dát bên hông dông co, nhiên liêu di
vào khâu nôi 11, qua lop luoi loc chui vào lô phía trên 1 cua xy lanh 4, tác dông vào piston 5
mo lô 7 dê xa gió ra ngoài .
- Giai doan dông co vân hành (H.7-5C): Lúc này, rotor bom cao áp quay, bom chuyên vân
nhiên liêu vào lô 7 cua bô diêu áp, di xuông mát duoi piston 5 và nâng piston này lên. Nêu
vân tôc rotor táng, áp suât chuyên vân cua nhiên liêu vuot muc ân dinh, piston 5 tiêp tuc bi
dây lên cao, ép lò xo diêu áp 3 làm lô 8 noi xy lanh 4 mo ra, nhiên liêu bi dây chui qua lô 9
tro lai mach nap cua bom chuyên vân, áp suât nhiên liêu chuyên vân lai ha xuông mgay.
8.3.2 Hê thông dinh luong.(H.7-6)
Phân chính là van dinh luong 0, phân giua van là môt rãnh tròn, tai dây có khoan môt lô
ngang án thông vói lô khoan xuyên tâm. Khi kéo cân gia tôc 1 vê phía táng ga, thanh ráng 5
ép lò xo 6 dây van 0 xuông dê mo lon lô P cho nhiên lieu nap vào dâu dâu nhiêu hon dê táng
vân tôc dông co. Khi kéo cân 1 qua phía giam ga, luong nhiên liêu nap vào dâu dâu giam
khiên vân tôc dông co giam xuông. Van dinh luong 0 duoc diêu khiên báng tay ga hoác báng
bô diêu tôc.
8.3.3 Hê thông tao áp suât cao và phân phôi nhiên liêu cao áp (H.7-7A, 7-7B).
Hê thông này goi là dâu dâu, gôm 2 phân chính là dâu phân phôi 3 và rotor 4 duoc láp
voi nhau thât chính xác. Truc bom quay do dông co kéo nho ráp vào mâm nôi 7. Dâu trong
rôtor có chua hai piston D dôi dinh nhau và di chuyên ra vào tu do trong xy lanh H. Dâu
ngoài cua hai piston tiêp xúc vôi 2 gôi mang 2 con lán A 1. Môt vòng cam C (H.78) phía bên
trong có các mâu cam tiêp xúc voi 2 con lán A 1. Sô mâu cam báng sô mach phân phôi nhiên
liêu dên kim phun tuc báng sô xy lanh dông co. Trên dâu phân phôi co khoan môt lô phân
luong D án htông voi van phân luong. Sô lô thoát phân phôi G báng sô xy lanh dông co. Trên
xy lanh có sô lô nap A báng sô xy lanh dông co và thông voi lô xuyên tâm T, lô phân phôi
trên rotor chi có môt.
* Vân hành : Khi rotor quay (H.7-9) , do luc ly tâm và áp suât nhiên liêu nap vào dâu dâu,
hai piston trong xy lanh trên rotor bi dây ra ngoài. Lúc này lô nap A cua rotor ngay voi lô
phân luong D trên dâu phân phôi nên nhiên liêu chui vào lô xuyên tâm T dên phòng chua,
tuc khoang trông giua 2 dâu piston. Luong nhiên liêu nap vào càng nhiêu, 2 piston càng bi
dây bung ra xa. Các miêng kêm 5 và 6 dùng dê diêu chinh khoang chay tôi da ( di ra phía
ngoài ) cua 2 piston.
Rotor tiêp tuc quay, lô nap A dóng vì dã qua lô dinh luong D . Trong lúc lô phân phôi P
xoay qua lô thoát G, dúng lúc này các con lán A 1 cham vào 2 mâu cam dôi diên nhau nên 2
piston bi dây manh vào tao áp suât cao, nhiên liêu theo lô thoát G dên kim phun.
Ngay sau khi dut bom, lô P còn thông thuong môt chút voi lô thoát G , lúc này các con
lán A 1 dã vuot qua khoi dinh các mâu cam và truot xuông “ vùng giam áp”.
Vùng giam áp có dô dôc ít hon vùng lõm cua vòng cam. Nho vây, áp suât nhiên liêu trong
ông thoát cao áp tut xuông ngay tránh duoc tình trang nhiêu nhiên liêu noi dâu kim phun
(H.7-19).
Qua nguyên lý vân hành cùa bom cao áp CAV, ta nhân thây diêm khoi phun thay dôi tùy
theo áp suât nhiên liêu nap vào dâu dâu. Khi dông co kéo náng, luong nhiên liêu nap vào
nhiêu dây 2 piston bung ra xa, các con lán cham vào mâu cam som hon tao su khoi phun
som. Nguoc lai, khi luong nhiên liêu nap vào dâu dâu ít, hai piston bung ra ít hon nên diêm
khoi phun së son ít hon.
8.3.4 Hê thông diêu hòa tôc dô ( H.7-11)
Có hai loai diêu tôc dùng cho bom cao áp CAV : loai thuy luc và loai co náng. Bô diêu
tôc có công dung diêu tiêt luong nhiên liêu bom di thích ung voi muc tai trong dê vân tôc
dông co duoc ôn dinh
* Bô diêu tôc thuy luc ( H. 7-6)
Bô diêu tôc này duoc vân hành do áp suât chuyên vân cua nhiên liêu bên trong bom cao
áp. Kêt câu cua bô diêu tôc gôm : cân ga 1 và bánh ráng 2 án khop voi thanh ráng 5. Van
dinh luong 0 xuyên qua và quay tu do trong thanh ráng 5. Van 0 di chuyên lên xuông trong lô
P cua dâu phân phôi. Dia giam chân 7 tua trên van dinh luong 0. Lò xo diêu tôc 6 tua giua
mát dia và thanh ráng 5. dia giam chân 7 nám trong xy lanh luôn luôn dây nhiên liêu dê giam
chân dông và làm cho dông tác lên xuông cua van dinh luong duoc êm diu và ôn dinh. Lò xo
câm chung 4 tua giua thanh ráng 5 và khoen chán R. Bô diêu tôc vân hành do áp suât nhiên
liêu tác dông vào mát duoi cua van 0.
* Vân hành :
- Táng ga báng cân gia tôc 1 : kéo cân 1 qua phai, thanh ráng 5 di xuông ân lò xo 6 và van
dinh luong 0 di xuông mo lon lô P dê táng luong nhiên liêu vào mach P. Muc dô di xuông
cua van phân luong 0 tuy thuôc su cân báng giua luc dây lên cua áp suât nhiên liêu và luc
cáng cua lò xo 6.
- Giam ga voi cân gia tôc 1 : kéo cân gia tôc 1 qua trái, thanh ráng dung 5 duoc nhâc lên,
suc cáng cua lò xo 6 giam bot, áp suât nhiên liêu tác dung vào van 0 dây van lên dóng bot lô
P làm giam luu luong nhiên liêu nap vào dâu dâu, nên vân tôc dông co giam xuông.
Truong hop gài cân gia tôc 1 cô dinh cho dông co vân hành o muc ga có tai trong. Nêu
tai trong giam dôt ngôt, bô diêu tôc së vân hành dê vân tôc dông co duoc ôn dinh tuong ung
voi muc tai trong moi ; Cu thê nhu sau :
+ Tai trong giam dôt ngôt : dông co phai kéo nhe hon nên vân tôc táng lên , áp suât nhiên
liêu táng theo (do bom chuyên vân quay nhanh hon) dây van 0 di lên dóng bot lô P nên vân
tôc dông co tu dông giam.
+ Tai trong táng dôt ngôt : lúc này dông co kéo náng hon nên vân tôc giam xuông, áp suât
nhiên liêu giam xuông yêu hon suc cáng cua lò xo 6, nên van dinh luong 0 bi dây xuông mo
rông thêm lô P, nho dó vân tôc dông co duoc táng lên toi muc ôn dinh.
* Bô diêu tôc co náng (H.7-11)
Loai diêu tôc này thuong trang bi cho bom cao áp CAV - DPA dát o vi trí nám ngang. Bô
diêu tôc có 6 qua ta Q quay theo truc bom L. Dông tác bung ra hoác xêp vào cua 6 qua ta làm
ô truot A di chuyên, vân hành dòn bây C. Dòn bây C tua vào thanh chông R nho lò xo S.
van dinh luong 0 nôi voi dòn bây C nho tay dòn N. Cân tát máy G diêu khiên các thanh E,F
dua van dinh luong 0 dên vi trí dóng lô P dê tát máy. Cân gia tôc K diêu khiên van dinh
luong 0 nho lò xo diêu tôc I. Lò xo diêu tôc này móc vào dòn bây C qua chôt D ca lò xo câm
chung khác.
+Vân hành :
- Kéo cân gia tôc dê táng ga : kéo cân K nguoc chiêu kim dông hô, lò xo I së cáng thêm,
dòn bây C bi kéo qua phai làm cho tay dòn N xoay van dinh luong 0 vê phía táng nhiên liêu.
Dâu duoi dòn bây C së di chuyên qua trái dây ông truot A xêp các qua ta lai. Khi luc ly tâm
và suc cáng cua lò xo I báng nhau van ding luong 0 së o vi trí ôn ding táng ga.
- Dua cân bom gia tôc vê vi trí chay câm chung : kéo cân K cùng chiêu kim dông hô, lò
xo diêu tôc I chùng xuông, phía trên dòn bây C chuyên vê phía trái, tay dòn N xoay van 0 vê
phía luu luong chay câm chung ( giam ga). Vân tôc dông co giam luc ly tâm cua các qua ta
giam theo nén chúng cúp vào, lò xo H duy trì van dinh luong 0 o muc chay câm chung .
Trong truong hop tai trong cua dông co giam dôt ngôt hoác táng dôt ngôt, bô tiêt chê co
náng làm viêc nhu sau :
- Cân gia tôc K cô dinh o vi trí trung bình , tai trong giam dôt ngôt. Trong truong hop này ,
vân tôc dông co giam xuông ngay tuc khác khiên luc ly tâm giam,
các qua ta xêp lai, lò xo diêu tôc I kéo dâu trên dòn bây C qua phai làm cân J kêt nôi giua
dòn bây C và tay dòn N dây tay dòn N xoay van dinh luong vê phía táng nhiên liêu giúp dông
co ôn dinh vân tôc nhu cu voi suc tai trong moi táng lên.
- Tát máy : kéo cân tát máy G nguoc chiêu kim dông hô, thanh truyên E bi dây qua phai
tác dông vào tay dòn N làm van dinh luong 0 quay vê vi trí dóng kín lô phân luong P, dông
co ngung vân hành vì nhiên liêu không cung câp dên phòng nhiên liêu trong xy lanh bom.
8.3.5 Hê thông phun nhiên liêu som tu dông ( H.7-12)
Co câu này vân hành do áp suât nhiên liêu chuyên vân trong bom cao áp, duoc dát phía
duoi bom cao áp, tác dông truc tiêp lên vòng cam. Phía ngoài vòng cam C có 1 nút huong
dân A. Vòng cam C xoay qua lai nhe nhàng trong vo bom. Phía trái nút huong dân A có môt
piston tác dông B di chuyên trong xy lanh E dây vòng cam xoay nguoc chiêu voi rotor. Trong
mach nhiên liêu này có bô trí van môt chiêu ngán không cho nhiên liêu tu xy lanh E chay
nguoc tro lai. Vân hành :
* Khi dông co táng tôc (H7-13) lúc này áp suât nhiên liêu trong bom manh së dây
piston B qua phai ép lò xo R dây vòng cam xoay môt góc dô nguoc chiêu quay cua rotor, tao
ra góc dô phun nhiên liêu som.
* Khi dông co giam tôc : Lúc này áp suât nhiên liêu trong bom yêu, lò xo R dây nút
huong dân A qua trái, vòng cam bi dây quay vê phía trái cùng chiêu quay rotor nên góc dô
phun nhiên liêu tro vê góc dô bình thuong nhu khi cân bom. Lúc này sô nhiên liêu phía sau
piston B qua khe ho giua piston B và xy lanh E dê vào thân bom.
----------------------------------------------------------------------------
Bài 9 : BOM NHIÊN LIJU CUMMINS PT - KIM BOM CUMMINS .
9.1 Nguyên tác vçn hành : ( PT :Pressure-Time)
Trên dông co diesel Cummins PT su dung hê thông phân phôi nhiên liêu áp suât thâp.
Trong hê thông này, tiên trình bom cung câp và phân phôi nhiên liêu dên kim bom liên hop-
viêc dinh luong nhiên liêu - dêu duoc tiên hành duoi áp suât thâp. Bô kim bom liên hop gán
trên quy lát cua môi xy lanh së tao áp suât cao dê phun niên liêu duoi dang suong vào phòng
dôt cua xy lanh.
Hê thông nhiên liêu trên dông co diesel Cummins PT duoc trình bày trên hình 9-1.Nguyên
tác vân hành dua trên nguyên tác luu luong nhiên liêu luu chuyên tu bom dên các kim bom
liên hop ty lê voi:
- Áp suât nhiên liêu .
- Thoi gian nhiên liêu luu chuyên .
- Cõ cua ông dân nhiên liêu.
9.2 Dác diêm câu tço :
Dê ung dung nguyên tác don gian này vào hê thông nhiên liêu CumminsPT, cân phai có:
- Môt bom nhiên liêu dê dem nhiên liêu tu thùng chua phân phôi dên tung bô kim bom liên
hop dôc lâp tai môi xy lanh.
- Môt phuong pháp diêu khiên áp suât nhiên liêu tu bom dê phân phôi dên các kim bom liên
hop dông dêu nhau và phù hop voi diêu kiên vân hành cua dông co.
- Các ông dân nhiên liêu dên tung KBLH phai dúng cõ và dúng loai.
- Các KBLH nhân áp suât thâp tu bom rôi phun vào phòng dôt cua xy lanh voi áp suât
cao,voi luong nhiên liêu dông dêu nhau và dúng thoi diêm phun.
9.3 Bom nhiên liçu Cummins loçi “G”. (H.9-2)
Bom nhiên liêu Cummins PT duoc diêu khiên do co câu bánh ráng cua dông co và quay
cùng vân tôc vo i côt máy. Khi quay, truc chính cua bom diêu khiên bom báng bánh ráng, bô
diêu tôc và dông hô tôc dô.
Bom nhiên liêu Cummins PT loai “G” không có ông dân nhiên liêu trên dâu vo bom vê
thùng chua .Bom có câu tao nhu sau:
9.3.1 Bom tiêp vân nhiên liêu (H.9-2).
Dây là loai bom bánh ráng dát phía cuôi bom. Bom duoc dân dông do truc chính cua bom
nhiên liêu. Nó gôm môt bô bánh ráng dê hút và bom nhiên liêu phân phôi cho ca hê thông.
Trong bom có môt màng giam chân báng thép dê hâp thu các chân dông do vân chuyên cua
luông nhiên liêu, nho dó nhiên liêu vân chuyên duoc êm diu. Thông thuong ,bom có bô xa áp
nôi voi ông dân nhiên liêu vê thùng chua dê không cho áp suât và nhiêt dô trong bom lên quá
cao.
9.3.2 Dâu phân phôi (H.9-3)
Dâu phân phôi gôm môt dia cô dinh, trên dia có môt lô nap thông voi bom tiêp vân báng
bánh ráng, môt lô thông voi bom dinh luong và môt sô lô khác b82ng voi sô xy lanh dông co.
Môt dia quay duoc diêu khiên quay tròn báng 1/2 vân tôc dông co. Trên dia có các lô sao
cho lúc nó o vi trí “A” së cho nhiên liêu tu bom bánh ráng thông dên bom dinh luong. Khi o
vi tr1 “B” , dia quay nôi bom dinh luong dên mach dua nhiên liêu dên KBLH.
9.3.3 Bom dinh luong .
Dông tác lên xuông cua plunger trong bom dinh luong hút và bom nhiên liêu toi bô
KBLH. Bom dinh luong duoc dân dông báng cam A và cân C. Luu luong nhiên liêu bom di
tùy thuôc vào khoang chay cua plunger. Khoang chay này duoc thay dô báng cách diêu khiên
cân T dê kéo thanh B qua trái hay phai. Nêu dây thanh B qua trái, khoang chay cua plunger
táng, nhiên liêu bom di nhiêu.Nêu dây thanh B qua phai thì nguoc lai. Cân T duoc diêu khiên
nho bô diêu tôc và cân gia tôc. Sau khi dinh luong, cam A dôi cân C dây plunger di lên, ngay
lúc này dia xoay nôi mach bom dinh luong voi bô KBLH, nhiên liêu nap vào mach này dê
lên KBLH.
9.3.4 Bô diêu tôc (H.9-2).
Bô diêu tôc trên loai bom “G” là loai co hoc, duoc vân hành báng hê thông các lò xo và
qua ta, có công dung :
- Duy trì luu luong nhiên liêu ôn dinh và huu hiêu o vân tôc câm chung voi van dinh luong
o vi trí câm chung.
- Ngung cung câp nhiên liêu dên kim bom liên hop khi dông co vân chuyên trên vân tôc tôi
da dã duoc diêu chinh.Các lò xo câm chung kéo plunger tro vê cho mach câm chung mo ra
cung câp du nhiên liêu cho dông co (trong bô diêu tôc ).
Trong khi dông co vân hành giua vân tôc câm chung và tôi da, nhiên liêu qua BDT dên các
KBLH tùy theo diêu kiên vân hành cua dông co. Viêc này duoc thuc hiên do van dinh luong
và luu luong nhiên liêu duoc gioi han báng cõ cua lò xo kéo plunger trên BDT. Khi dông co
dat dên vân tôc ân dinh,các qua ta BDT làm plunger di chuyên, ngung cung câp nhiên liêu
dên các KBLH. Dông thoi môt mach khác duoc mo ra dê nhiên liêu di vê thân chính cua
bom. Voi phuong pháp này, BDT së kiêm soát và gioi han vân tôc dông co dù van dinh
luong o bât cu vi trí nào.
9.3.5 Van ngát mach nhiên liêu (H.9-2).
Trên bom nhiên liêu Cummin PT có 2 loai van ngát mach cung câp nhiên liêu dên các kim
bom liên hop :
- Loai vân hành báng tay: Voi loai này, phai kéo cân diêu khiên theo chiêu kim dông hô dên
hêt khoang chay hoác mo cho nhiên liêu di qua van .
- Loai vân hành báng diên : Voi loai này, kéo cân diêu khiên báng tay có nút nhân trên dâu
cân vê phía nguoc chiêu kim dông hô cho dên hêt khoang chay dê bô solenoid mo van khi
công tác máy bât lên. Truong hop phai vân hành khân câp do mach diên bi hu hong, kéo cân
diêu khiên theo chiêu kim dông hô dê nhiên liêu di qua van.
9.4 Kim bom liên hçp Cummins (H.9-4).
9.4.1 Câu tao và hê thông diêu khiên (H.9-5).
Bô KBLH gôm thân kim, bên trong có môt plunger ráp thât khít voi thân. Vào cuôi thì
ép cua dông co, plunger duoc dây xuông phun nhiên liêui vào phòng dôt nho hê thông truc
cam, dua dây và cân mô. Môt lò xo trong thân bom luôn kéo plunger lên khi múi cam không
tác dung vào dêm dây diêu khiên cân mô cua kim.
9.4.2 Vân hành cua kim bom liên hop (H.9-6).
* Nap nhiên liêu : Trong thì hút cua dông co,bom nhiên liêu nap vào bô KBLH môt
luong nhiên liêu chính xác duoc ân dinh truoc theo diêu kiên vân hành cua dông co vê tai
trong và vân tôc. Luong nhiên liêu qua van chán vào trong chén dâu o dót kim.
* Suoi nóng và làm nhiên liêu bay hoi : Trong suôt quá trình nén cua dông co, nhiên
liêu trong chén dâu o dót kim hâp thu nhiêt dô cua khí nén, dông thoi khí nén chui qua các lô
phun dâu di và chén dê tán nhuyên nhiên liêu. Nho vây, nhiên liêu duoc suoi nóng truoc và
môt phân duoc bay hoi sán.
* Phun nhiên liêu vào phòng dôt :Vào cuôi thì ép ,dúng diêm phun dâu som dã duoc
diêu chinh, cân mô dây plunger xuông, dây nhiên liêu vào phòng dôt. Tai phòng dôt, nhiên
liêu bi dôt cháy tao ra công suât cho dông co.
* Ngung phun : Quá trình phun nhiên liêu châm dut khi cân mô dây plunger di xuông
hêt khoang chay./.
----------------------------------------------------------------------------
Bài 10 : CÁC HJ THÓNG PHJ TRÊN DÇNG CO DIESEL.
10.1 HJ THÓNG XÔNG NÓNG :
10.1.1 Mµc dích :
Khi dông co nguôi, viêc khoi dông các dông co diesel loai có phòng dôt truoc rât khó
khán vì các nguyên nhân sau :
- Phòng dôt truoc có thê tích quá lon nên nhiêt dô trong phòng dôt o cuôi thì ép khi dông
co còn nguôi không dat nhiêt dô du dê dôt cháy luong nhiên liêu phun vào .
- Phân sô ép và áp suât phun nhiên liêu cua các loai dông co có phòng dôt truoc thâp hon
loai có phòng dôt truc tiêp nên su tán nhuyên nhiên liêu cung thâp hon .
Do dó,muôn cho dông co vân hành ngay sau khi phát hành cân phai suoi hoác xông cho
không khí trong phòng dôt duoc nóng lên hô tro cho viêc dôt cháy nhiên liêu khi chúng duoc
phun vào phòng dôt dê phát hánh khi dông co còn nguôi.Các phuong pháp xông nóng không
khí trong xy lanh duoc áp dung hiên nay là :
- Xông nóng không khí nén trong phòng dôt cua dông co.
- Xông nóng luông không khí dang hút vào xy lanh .
10.1.2 Các phuong pháp xông nóng thông dµng .
10.2.1 Xông nóng không khí trong phòng dôt báng bugi xônh nóng (H.11-1).
Trong môi phòng dôt truoc có gán môt bugi xông nóng. Dây diên tro trong bugi duoc làm
báng hop kim Tungsten có duong kính tu 1,5mm- 2mm xoán lai thành tim dôt. Dê dây tim
này không bi biên dang do su giãn no khi duoc dôt nóng, nguoi ta dùng hai dây bán nguyêt
ghép lai thành tiêt diên tròn (H.11-2c). khi bât công tác dông co, dòng diên tu bình diên së
cung câp dê dôt nóng dây tim bugi lên dên 900
o
C-1000
o
C sau thoi gian khoang 1 phút. Thông
thuong quá trình xông nóng qua 2 giai doan.
* Xông nóng : Cho dòng diên có cuong dô gioi han qua dây tim dê làm nó do lên. Giai
doan này nhám muc dích suoi nóng dân náp quy lát và phòng dôt. Thoi gian xông nóng tùy
thuôc loai dông co, loai bugi, dác tính nhiên liêu và nhiêt dô không khí hút vào xy lanh.
* Khoi dông : Thêm cuong dô dòng diên vào bugi xông cho dây tim nóng do lên, ân
nút khoi dông dông co. Sau khi dông co dã nô phai ngát dòng diên xông nóng ngay, nêu
không nhiêt dô do khí cháy trong phòng dôt së làm dut tim bugi xông nóng.
Trên xe hoi, thông thuong công tác xông nóng ghép chung voi công tác khoi dông. Xoay
chìa khóa qua nâc thu nhât, diên tu bình diên dên các bugi xông nóng, xoay qua nâc thu 2 së
nôi mach diên cho máy phát hành kéo dông co quay. Sau khi dông co dã vân hành, tra chìa
khóa vê vi trí cu së ngát dòng diên dên bugi xông .
10.2.2 Phân loai bugi xông nóng.
* Loai môt diên cuc (H.11-3).Thân bugi cách diên voi cuc trung uong nho các khâu cách
diên. Môt dâu dây tim hàn vào coc trung uong, dâu còn lai hàn vào thân
và nô i ra mát. Loai này thuong dùng nguôn diên 6V hoác 12V, cuong dô tiêu thu cho môi
bugi khoang 18A voi loai 6V; 30A-40A voi loai 12V. Các bugi xông thuong gán song song
voi nhau.
* Loai 2 diên cuc (H.11-4). Loai này thông dung hon, môt dâu dây tim nôi voi cuc trung
uong và dâu còn lai nôi voi thân trong (duoc cách diên nho các ông E vàH ). Thân ngoài có
ren dê ráp vào dông co. Khâu su C cách diên giua diên cuc 1 và 2. Diên thê su dung cho loai
này tu 1,4V- 1,7V và các bugi duoc gán nôi tiêp nhau. Trong mach diên có các diên tro kiêm
soát và bô xung (H.11-5),dôi khi nguoi ta su dung 4 bugi xông loai 2,4V voi diên tro kiêm
soát 2,4V và không su dung diên tro bô xung.
Diên tro kiêm soát có công dung giúp lái xe theo dõi muc dô xông nóng dây tim, nó
duoc dát truoc mât lái xe. Khi xông , nêu có môt bugi bi cham mát, diên tro kiêm soát së
nóng do chói lên báo cho lái xe biêt dê ngát dòng diên xông nóng ngay. Diên tro bô xung
dùng dê diêu chinh diên thê cho mach diên.
10.2.3 Xông nóng luông không khí hút vào xy lanh.
Phuong pháp này áp dung trên các dông co Continental LD 465, Reo 2, Reo 3, Cummins
và Kamaz. Hê thông này gôm môt bom nhiên liêu vân hành báng diên hoác báng tay, bugi và
biên áp dánh lua. Bugi và vòi phun nhiên liêu xông nóng dát trong ông góp hút. Khi xông
máy, diên cao thê net ra o bugi, bom së phun nhiên liêu qua bugi, gáp tia lua nhiên liêu së
bôc cháy dê xông nóng không khí trong ông góp hút.
10..13 Bao trì hç thông xông nóng: Khi tháo, ráp và kiêm soát bugi xông nóng ta cân chú ý:
- Không dê rot dê tránh làm biên dang dây tim.
- Không dê muôi than hoác vun sát nôi tát 2 cuc bugi.
- Khi cân thay bugi xông, phai chon loai có cùng dác tính : Diên thê, kích
thuoc và sô dên cuc.
- Khi ráp bugi xông, chú ý không dê cham mát dây tim, không dê chùm
nhiên liêu phun ra cham vào dây tim.
- Khi ráp bugi 2 diên cuc phai chua khe ho an toàn xung quanh khâu nôi dây
tim.
10.1.4 Các hu hong thông thuòng cua bugi xông nóng :
- Diên tro kiêm soát không cháy do: Mach diên trong hê thông xông bi ho.
- Diên tro kiêm soát cháy do quá nhanh: Có 1 hoác 2 bugi bi nôi tát.
- Dây tim bugi mau hu: Phun nhiên liêu quá som,áp suât phun quá cao. Bugi xông ráp
không kín. Không ngát dòng diên xông khi dông co dã nô. Kim phun cua hê thông nhiên liêu
bi nghet làm lêch chùm nhiên liêu phun ra và cham vào dây tim cua bugi xông.
- Dây tim nóng chay nhanh: Diên thê quá cao, bugi xông bi cham mát.
- Dòng diên không qua các bugi xông ( Koai 2 diên cuc): Môt trong các bugi xông bi cham
mát.
Hiên nay, các bugi xông nóng thuong duoc boc cách diên nên tránh duoc nhiêu hu hong.
10.2 HJ THÓNG TÄNG ÁP :
Mµc dích :
Muôn cho nhiên liêu cháy hêt thì cu môi gram nhiên liêu cân dên 12,5 gram gió. Trên
dông co diesel, công suât táng hoác giam dêu do khôi luong nhiên liêu phun vào xy lanh
nhiêu hoác ít. Do dó khi phun nhiên liêu cân phai táng thêm luong gió dê du oxy dôt cháy
tron ven nhiên liêu. Vì vây, dê nâng cao công suât dông co ( tuc phun nhiên liêu càng nhiêu )
thì cân phai táng thêm gió.
Trên dông co diesel 4 thì, thuong dùng cách táng gió dê táng cong suât dông co. Trên
dông co diesel 2 thì, thì hút không thuc hiên duoc nhu o dông co 4 thì nên thuong dùng môt
bom Roots dê bom gió vào. Luong gió này dùng dê quét sach khí cháy trong xy lanh, dông
thoi nap gió vào dê dôt cháy nhiên liêu.
Lçi diêm :
- Tiêt kiêm nhiên liêu hon loai dông co hút khong khí thông thuong.
- Do gió thôi vào có tôc dô cao nên hòa trôn voi nhiên liêu dêu và nhanh hon .
- Táng duoc luong nhiên liêu phun vào xy lanh nên táng công suât dông co dên 30%-
40% voi dông co có hê thông táng áp.
Dôi voi dông co 4 thì có su dung táng gió thì 2 súp páp hút và thoát cõi nhau nhiêu hon (
tu 130
o
-160
o
), do dó có thoi gian dê gió thôi sach khí cháy nhiêu hon.
Có 2 loai táng gió :
- Táng gió báng bom quét gió Roots.
- Táng gió báng tuôc bin.
10.2.1 Tàng gió báng bom quét gió Roots.
Loai này thuong dùng trên dông co diesel 2 thì láp bên hông dông co, duoc truyên dông
tu côt máy qua hê thông bánh ráng hoác báng dây cu-doa, rút gió rôi thôi vào các bong gió và
các lô gió dát chung quanh xy lanh, o phía duoi gân TDH .
Câu tao bom Roots gôm : Vo bom báng nhôm, bên trong chua 2 cánh quat quay nguoc
chiêu nhau nho môt cáp bánh ráng án khop o phía ngoài. Môi cánh quat có 3 nhánh cách dêu
nhau 120
o
(có loai 2 nhánh cách nhau 180
o
), quay án khop voi nhau nhung các nhánh không
cham nhau, thuong 3 nhánh quat xoán theo chiêu dài dê rút gió duoc dêu và liên tuc. Toàn bô
2 cánh quat quay tròn trên các vòng bi o 2 dâu. Khe ho giua các cánh voi vo, giua các vo voi
nhau rât nho dê tránh lot gió.
Nguyên tác hoat dông cua bom Roots : Chiêu quay cua cánh quat là chiêu cho gió di
vòng ngoài giua vo voi cánh rôi thôi vào xy lanh, giông nhu bom nhot loai bánh ráng.
10.2.2 Tàng gió báng tuoc bin .
Loi dung khí cháy thoát ra khoi xy lanh còn áp suât và vân tôc cao, nguoi ta cho thôi qua
môt cánh quat và làm quay dâu kia cua cánh quat, láp môt bom gió (kiêu ly tâm ) quay theo
rút gió thôi vào xy lanh.Bô phân này goi là tuôc bin (turbo).
Câu tao : Vo làm báng thép, hai dâu truc bên trong có láp 2 cánh : Cánh tuôc bin o bên
phai làm báng thép Crôm-Nickel, cánh nén khí o bên trái làm báng hop kim nhôm. Khí cháy
vào tuôc bin o mach A , thôi qua cáng B rôi thoát ra mach C dê ra ngoài. Cánh tuôc bin quay
làm cánh nén khí quay theo dê rút gió tu ngoài vào qua các cánh ép dê vào các xy
lanh.Khoang giua truc duoc làm tron và làm mát báng nhot dông co, hai dâu truc có láp các
vòng xéc máng và các rãnh dê chán nhot không chui qua phân quat hút gió. Khi dông co chay
o tôc dô lon nhât, truc tuôc bin có thê quay tu 36.000v/p- 48.000v/p.

. 4.2 Nguyên lý v n chuy n . 4.3 c m ghi trên thân b m . 4.4 Ph ng pháp gá l p b m vào

ng c và v n hành .

Bài 5: u t c. 5.1 Công d ng . 5.2 Nguyên t c và các khái ni m c b n . 5.3 Phân lo i. 5.4 u t o và nguyên t c v n chuy n . 5.4.1 u t c c khí . 5.4.2 u t c b ng áp th p. 5.4.3 u t c c th y l c . 5.4.4 u t c th y l c . Bài 6 : Kim b m liên h p General Motors ( GM ). 6.1 Công d ng . 6.2 u t o . 6.2.1 P n b m. 6.2.2 Ph n kim . 6.3 Nguyên lý v n hành . 6.3.1 p nhiên li u . 6.3.2 Kh i s phun . 6.3.3 Ch m d t phun . 6.4 Các c m ghi trên kim b m liên h p. Bài 7 : m cao áp lo i phân ph i có áp l c cao P.S.B. 7.1 c m c u t o t ng quát. 7.2 th ng phun nhiên li u . 7.3 Nguyên lý c u t o . 7.3.1 u d u. 7.3.2 Tr c cam b m. 7.3.3 m chuy n v n. 7.3.4 phun d u s m t ng . 7.3.5 ut c. 7.4 Nguyên lý v n hành . 7.4.1 p nhiên li u. 7.4.2 Kh i phun nhiên li u. 7.4.3 Phun nhiên li u . 7.4.4 t phun nhiên li u. 7.5 c m ghi trên thân b m. Bài 8 : m cao áp lo i phân ph i có áp l c cao C.A V-D.P.A / RoosaMaster. 8.1 c m c u t o . 8.2 th ng nhiên li u b m cao áp CAV. 8.3 Nguyên lý v n hành b m cao áp CAV. 8.3.1 th ng chuy n v n và u áp. 8.3.2 thông nh l ng . 8.3.3 th ng t o áp l c cao và phân ph i nhiên li u cao áp. 8.3.4 th ng u t c .

3 o trì bugi xông máy.3.8. 9. Bài 9 : m nhiên li u Cummins .1 c ích. 9.1 u t o . * Xông nóng phòng t b ng bugi. * n tr ki m soát móng quá nhanh . * n tr ki m soát không nóng . 10.2 u t o và nguyên t c làm vi c . 9.1 c ích . 10.3 m phân l ng .2. * Dòng n không n các bugi ==================================================== . 10.3. 9.2.2 m nhiên li u Cummins : 9. 10.3.1 c m.2. 10.5 th ng phun d u s m t ng . * Xông nóng không khí hút vào xy lanh ng c . * Dây tim nóng ch y nhanh.2.u t o. 9. 10.Kim phun Cummins. 9. 10. 10.2 u phân ph i .2 n hành.1.2 th ng xông máy. * Dây tim bugi mau h .1.2. Bài 10 : Các h th ng ph trên ng c diesel .2.2.1 th ng t ng áp.1 m bánh r ng .3 Kim b m liên h p Cummins. 9.2 Các ph ng pháp xông nóng ng c thông d ng .4 Các h h ng thông th ng c a bu gi xông máy.Công d ng .

nhiên li u cháy không hoàn toàn. o ra s cháy quá d làm nhiên li u tích t trong xy lanh. Nh ng h t nhiên li u phun ra kh i kim phun còn l n s cháy ch m h i. u diesel 1 có bay h i cao h n. n dãn c a nhiên li u không t c áp su t t i a.1 Công d ng . Nó sôi nhi t 700o F ( 371o C) Nhiên li u diesel s d ng trên xe h i c chia làm hai lo i : u diesel s 1 và s 2.Bài 1 : U T O T NG QUÁT H TH NG CUNG C P NHIÊN LI U TRÊN NG C DIESEL 1. Tr ng h p này t ng t nh kích n trong ng c x ng. c s d ng t i nh ng n i có nhi t th t th p. gây ô nhi m môi tr ng và ng c nóng h n bình th ng.1 Các c tính c a nhiên li u s ng trên ng c diesel ng c diesel s d ng nhiên li u là d u diesel. u th i m b t u phun úng nh ng l ng nhiên li u phun ra quá nhanh c ng t o ra k t qu nh vi c phun nhiên li u quá s m và ng c l i . áp su t t ng lên nhanh chóng t o ra s kích n . u diesel s 2 là lo i nhiên li u thông d ng cho h u h t các ng c diesel s d ng trên xe h i m i u ki n v n hành. Do ó có th làm h h ng các b ph n này. d u diesel không th làm tr n các b ph n v n chuy n bên trong b m cao áp c ng nh kim phun. * Ch s cetane (H. cháy có th kéo dài qua thì thoát và làm hao nhiên li u . Nhiên li u diesel v i ch s cetane th p c n m t th i gian lâu h n m i cho cháy. cháy s x y ra ch m tr . Nhiên li u có ch s cetane cao cháy ngay khi c phun vào trong xy lanh nên không b tích t l i. ây là m t lo i d u nh c ch ng c t d u thô l y m d u. nên hi u su t ng c s gi m xu ng . 1. Ng c l i. 1. tính d bay h i và ch s cetane tr thành nhiên li u cho ng c diesel g i là d u diesel.2-1): Ch s cetane là bi u hi n s cháy d dàng cho nhiên li u diesel. u này ph i i các c tính v nh n. u có nh n cao không th t o thành s ng khi phun ra kh i kim phun. ng cáng l u chuy n d dàng. * Phun s ng : nhiên li u ph i c tán nhi n nh s ng thích h p v i t ng lo i phòng t. u diesel ph i có nh n t ng i th p vì nó ph i l u chuy n trong các ng ng và ph i phun s ng vào các xy lanh a ng c . t c nhiên li u b c cháy t c th i. u phun nhiên li u vào phòng t quá s m nh m lúc không khí ch a nén nóng. . th ng phun nhiên li u trên ng c diesel. khi phân ph i nhiên li u vào phòng n ph i áp ng các u ki n sau : * nh l ng nhiên li u : l ng nhiên li u phun vào các xy lanh ng c ph i ng nh t và chính xác t o ra công su t u nhau gi a các xy lanh giúp ng c v n chuy n n nh và êm d u * Th i m phun : Mu n nhiên li u c t cháy tr n v n và ng c t công su t t i a thì nhiên li u phun vào xy lanh ph i úng th i m c n thi t. c tán nhi n ph thu c vào c u t o phòng t. ta nói nó có bay h i cao. i các công ngh t ng t nh ch ng c t d u thô l y c x ng. nh n cáng th p. u nhiên li u phun vào xy lanh quá tr .2. ch t * nh n : ây là c tính ch ng l i s l u chuy n c a ch t l ng.2 th ng cung c p nhiên li u trên ng c diesel . ng c m t công su t và hao nhiên li u. Tuy nhiên. * Tính d bay h i : ây là s o l ng v d bay h i c a m t ch t l ng. Khi s cháy x y ra. Ch cetane cao thì nhiên li u c t cháy mau và m i l a d dàng nhi t t ng i th p. Vì th áp su t t ng lên êm h n va không t o ra s kích . ng nhiên li u phun ra c ng quan tr ng nh phun * Th i gian và nhiên li u phun ra : nhiên li u úng th i m. u nh n quá th p. Ch ng h n x ng là t ch t l ng d bay h i.gây ô nhi m môi tr ng.Nhiên li u diesel có tính bay h i th p.

o áp su t cao nhiên li u có th phun s ng vào phòng t nh kim phun.5 m cao áp: ây là b ph n chính trong h th ng nhiên li u c a ng c diesel.1 Thùng ch a nhiên li u : Làm b ng kim lo i ho c ch t d o v i dung l ng tùy theo công su t ng c . * m ti p v n lo i piston (H. van hút8 óng l i.n nh l u l ng nhiên li u.1mm. khi cam i cây y 13. Nh ó ng c t công su t t i a. t s b m cao áp có trang b thêm m t b m chuy n v n. . có nút x . 1. lúc này b m ng ng ho t ng. B m này có công d ng t ng áp su t v n chuy n nhiên li u trong b m cao áp. có 2 lo i : * m ti p v n b ng màng (H. Lõi b l c th ng làm b ng i thau có l th a kho ng 0. n hành: Khi cam b m không i c n y. Có lo i làm bàng v i hay n .3. (H 2-2-2) 1.2-4) : Lõi th ng làm b ng gi y x p x p thành nhi u l p t ng di n tích ti p xúc. lò xo 7 y piston 11 xu ng hút nhiên li u t 9 vào. ph n còn l i xu ng phòng 3 bên d i piston. 1. n chuy n nh tr c cam b m cao áp.2-5): Nguyên lý k t c u và v n hành gi ng nh b m ti p v n x ng trong h th ng nhiên li u ng c x ng. u thúng t th p h n ng c .6 Kim phun nhiên li u: ng c có bao nhiêu xy lanh thì có bây nhiêu kim phun. i bình l c s c p ph i có van vh n không cho nhiên li u t t v thúnh ch a khi ng c ng ng v n hành. trên ng c diesel nhiên li u ph i qua 3 n l c: c s c p. Bên trong thùng có các t m ng n nhiên li u b t dao ng khi xe di chuy n. Lõi bình l c th c p có 2 lo i : .3. Tr ng h p nhiên li u trong bình l c th c p ã y và b m cao áp c ng ch a y nhiên li u.3 Thành ph n c u t o c a h th ng nhiên li u ng c diesel . trong khi piston i xu ng. c m c a lo i này là piston t u ch nh kho ng ch y c a nó và m có tác d ng c 2 t. Thông th ng.3. van 8 ra. 1. ít hao nhiên li u và không gây ô nhi m môi tr ng 1.(H.2-6): th ng g n bên hông b m cao áp. khi piston i xu ng do lò xo hoàn l c trong piston. Bình l c s c p t gi a thùng nhiên li u và m ti p v n. nhiên li u b y qua van thoát 6.Cung c p nhiên li u n các kim phun ng u nhau theo úng th t thì n c a ng . . có lo i làm ng s i qu n quanh ng c l . Nh v y nhiên li u m i b c cháy nhanh và tr n v n. ng hút nhiên li u th ng t cao h n áy thùng kho ng 3cm.Lo i ph i thay m i sau khi h t th i gian s d ng.4 m chuy n v n : th ng là lo i b m van cánh nh trên b m cao áp lo i phân ph i Roosa Master.Lo i r a s ch c và có th dùng l i. cây y 13 n di chuy n lên xu ng nh ng không tác ng vào piston 11. o ra áp su t i l thoát 5 y nhiên li u n l c th c p. nó th c hi n các ch c n ng : . 1.3.2 c nhiên li u : * c s c p(H. Công d ng c a kim phun là: . m nhiên li u vào phòng t ùng th i m. van 6 óng l i.3.2-4A) . nó b m nhiên li u trong phòng 3 qua m ch 4 ra l thoát 5. . úng nh l ng c n thi t theo yêu c u n chuy n c a ng c .* Phân tán nhiên li u : Nhiên li u phun ra ph i phân tán kh p phòng t tr n u v i không khí nóng.2-3).3 m ti p v n : Có nhi m v hút nhiên li u t thùng ch a a n bình l c th c p vào b m cao áp.3. 1. áy thùng là ph n l ng c n và n c. piston i lên. th c p và n i kim phun. t ph n thoát qua l 5 n l c th c p. áp su t phòng 3 ng lên y piston lên n m gi a kho ng ch y. * c th c p(H.Gi i h n áp su t phun nhi n li u do b m cao áp cung c p n. p y thùng ch a có l thông h i.

AKK. ----------------------------------------------------------------------------------Bài 2 : KIM PHUN NHIÊN LI U .4. trên tai có khoan l b t vào ng . t ph n nhiên li u len qua khe h gi a van và ót kim làm tr n và làm mát ót kim.3. 2. 2.Tùy theo lo i kim. 2. Lúc này ph n cone ó van kim m l phun cho nhiên li u phun vào phòng t. Trong quá trình phun. u ót kim có m t hay nhi u l nh nhiên li u thoát ra khi kim phun.… 2.i áp su t c a b m cao áp.4 Phân lo i: n c vào c u t o c a thân và ót kim.Ti p nh n l ng nhiên li u do b m cao áp cung c p và tán nhuy n phun vào bu ng t c a ng c . . phun m t l ng nhi n li u vào phòng t úng th i m n thi t.Gi i h n áp l c phun nhiên li u tùy theo lo i phòng t trên m i ng c .1 Thân kim : ch nhiên li u vào. ng i ta phân lo i nh sau. lò xo n van kim xu ng óng kín l phun nhiên li u. * Thân kim c gá l p c nh vào ng c b ng m t móc riêng bi t nh lo i thân kim có ghi ký hi u AKB. . AKF. 2. . .2.7 Các ng d n nhiên li u : Các ng d n h áp a nhiên li u t thùng ch a n b m ti p v n qua bình l c s c p và th c p n b m cao áp. áp su t trong c thh i. ng d n nhiên li u cao á d n nhiên li u v i áp su t cao t b m cao áp n các kim phun nhiên li u.2 ót kim : Ng i ta c n c vào b ót kim và l tia phân lo i ót kim: * Lo i ót kín l tia kín (H. akf.2. các n p y. khâu n i d n nhiên li u . 2.2 u t o (H. Áp su t nhiên li u th ng l c è c a lò xo trên van kim s nâng van kim lên.4. AKN.1 Công d ng : . . * Thân kim có trang b 2 tai úc li n v i thân kim.3 n hành c a kim phun. gi a có m t l r ng. .3. AKP. 2. 1. 2. .3-3).2 ót kim :(H.3-1). * Trên thân kim có ren b t tr c ti p vào quy lát nh lo i thân kim có ký hi u AKC.Tán nhuy n nhiên li u thành s ng và phân ph i l ng nhiên li u này th t u trong phòng t giúp nhiên li u c cháy tr n v n.3-2) m có m t ng ngoài g i là ót kim. ch m d t giai n phun.Lò xo áp l c tác ng trên c n b y. nh lo i thân kim có ký hi u AKB. AKS. 2. AKL. nhiên li u này lên phòng ch a lò xo và theo m ch d u v thùng ch a.Vít ho c nh ng mi ng chêm (shims) u ch nh áp l c phun c a kim phun.1 Thân kim: c phân lo i theo ph ng pháp gá l p kim vào ng c . ng d n d v ti p nh n d u d bình l c th c p và các kim phun a v thùng ch a. có lo i trang b thêm cây y.2 Ng ng phun : Khi b m cao áp ch m d t b m.Các b ph n ph thu c nh : c ch n.1 Tác ng phun nhiên li u : Nhiên li u v i áp l c cao do b m cao áp cung c p n ch n p nhiên li u c a kim phun xu ng phòng áp su t bao quanh ph n hình nón c a van kim.3. ng ng cao áp gi m 2. m làm kín.

F ho c P : Gá l p kim vào ng c b ng vít ho c tán. Lo i này s d ng trên ng c còn m i vì lúc u ót kim cung c p nhiên li u vào phòng t nhi u.3-3c). nhiên li u cung c p n ót kim nh ng không phun rakh i l tia c vì áp l c c a nhiên li u quá y u. nó không c n s tán nhuy n và phân tán hoàn toàn c a nhiên li u. . Lo i này s d ng trên các ng c có lòng xy lanh nh và v n t c cao ho c trên các ng c c .3-4). t trong nh ng l i này là kim b m liên h p Cummins PT. khi b t phun s cung c p m t l ng nhiên li u nh và l u l ng t ng d n khi kim càng nh c lên cao.3-5b). chùm nhiên li u h ng v ng t ng ti p tuy n gi a phòng qu n gió và phòng t chính n i xy lanh. B : Kim gá l p vào ng c ng m t m t ph ng và dùng móc ch n si t ng kim vào m t gá l p. 50 : Chi u dài c a kim tính t vai gá l p n u ót kim (mm).25mm c thi t k ch ch m t bên i v i l phun chính. KB: Cách th c gá kim vào ng c . S : thân kim . D : Lo i thân kim d trù có th s d ng v i ót kim có chuôi lo i dài. ây là lo i ót kim phun mà l tia c ng nh b ót kim luôn tr ng. Ngay sau khi v n t c ng c v t qua kh i v n t c kh i ng.5 c m ghi trên thân kim và ót kim : 2. Kim phun này th ng s d ng trên các ng c có phòng qu n gió. A : American (Kim phun c a M ). Chùm nhi n li u phun ra có d ng hình nón 40 ho 6o tùy lo i. Nó có c m là. Lo i này ót kim có l phun d u ph . . l tia có th t 3 n 16 tùy theo phòng t c a ng c l n hay nh . Do ó th c hi n c cách phun d u tr c ti p.Lo i m t l : Trên kim phun lo i này.Lo i nhi u l (H. Lo i này khác v i lo i trên là van kim ló ra kh i ót kim nhi u h n. Lo i này v n hành khá chính xác vì chuôi kim luôn ló ra ngoài nên ót kim luôn s ch và không b ngh t.Lo i có l phun ph (H.Khi v n hành van kim rút h n vào trong ót kim.Lo i chuôi dài (H. Lo i này có th s d ng trên các ng c có phòng t tr c ti p vì nó phân tán nhiên li u kh p n i trong phòng t.5. * Lo i ót kín l tia h (H. ng kính m i l tia là . Kim này có c m là khi ch m phun s cung c p m t u l ng nhiên li u r t l n. 54 : c m thay i các ph n tùy theo m i lo i ng c .3-3a) Chuôi van kim h i ló ra kh i ót kim. ng kính kho ng 0.3-5). Nhiên li u trong ót kim ch có th phun ra kh i l tia khi kim b ép xu ng do tác ng c h c. nhiên li u c phun ra qua l phun ph . * Lo i ót h l tia h (H3-6). Nh v y s cháy c d dàng.023”. S : Gá l p kim vào ng c b ng cách v n ren trên thân kim vào ng c . Lúc ng c kh i và ch y c m ch ng. ót kim lo i này có nhi u l th t nh vì th nhiên li u s d ng ph i là lo i t t và l c th t s ch. Nó có hình tr ho c hình nó v í cone kho ng 60o . .1 Thân kim : Ví d AKB 50 SD 54 . phun nhiên li u có ng kính kho ng 0.áp l c do b m ti p v n cung c p n (kho ng 40psi). nh ó công su t ng c c m nh.Lo i chuôi ng n: (H. hình d ng c a chuôi c ch t o theo chùm nhiên li u phun ra. r ng l ót kim ra thêm.5mm. . 2. Các lo i kim có chuôi th ng c s d ng trên các ng c có phòng t tr c ho c phòng n ng l c.005” n . phun d u chính kh i s phun và l phun d u ph h u nh không ho t ng.i ót kim có m t van kim uôi hình tr ho c hình cone ló ra ngoài. tia phun nhiên li u luôn h . Chuôi van kim có 3 ng: . nhanh chóng và p th i.. .

áp su t d u trong barrel t ng lên.1.Vòng r ng u ch nh l u l ng nhiên li u phun ra.4-4): Ngay sau khi b m cao áp d t b m.1. 2. . 3. c si t g n ng nhiên li u cao áp. A : American. ki m tra các l tia xem có b ngh t không . * t u phun : cam trong b m i lên y plunger lên. tránh tình tr ng còn nhi u d u n i u kim phun. van kim c a kim phun nhiên li u óng l i. Sau m t th i gian s d ng ph i tháo kim phunkh i ng c ki m tra: Làm s ch . t b m phun nhiên li u c b n g m : 3. 3. DL : Lo i ót kín l tia h . Lúc này nhiên li u t t xu ng theo rãnh ng trên plunger ra rãnh thoát trên barrel tr v phòng ch a d u quanh barrel. Áp su t trong barrel gi m xu ng ngay t c kh c. thay m i ho c s a ch a.(thoi y và barrel) .6 o trì kim phun.4-1a. 2 ch n p và thoát trên barrel ra.Plunger và v bao bên ngoài plunger.1 Nguyên t c b m nhiên li u .1 c ích : c ích c a b m cao áp là cung c p l u l ng nhiên li u th t chính xác i áp l c cao n các kim phun phun vào xy lanh ng c ùng th i m và trong m t gi i h n góc c a c t máy.5. trên u plunger.2. .3 Nguyên t c v n hành (H. .Các b ph n ph thu c trên v b m : Phòng ch a và van thoát nhiên li u.2 ót kim : ví d ADL120T52.1b): b m. ---------------------------------------------------------------------------Bài 3 : NGUYÊN T C B M NHIÊN LI U M CAO ÁP PF . lò xo y van xu ng óng kín l thoát áp su t cao thì n hình tr T l t vào b van tr c nên t o s gi m áp t ng t trong ng d n nhiên li ucao áp. n lúc m t ph ng trên u plunger bít kín 2 n p và thoát trên barrel. * p nhiên li u : Lúc này plunger b lò xo y x ng v trí th p nh t.2 u t o (H. 120 : Góc phun nhi n li u là 1200 T : ót kim. sau ó u ch nh l i áp l c c a kim. nhiên li u t bình l c th c p( do b m ti p v n cung c p ) vào y ph n tr ng trong barrel. * Công d ng a van thoát (H. y van thoát nhi n li u m ra. * Châm d t phun : Plunger ti p t c y nhiên li u n kim phun cho n khi rãnh v t xéo trên plunger ngay v i m ch thoát nhiên li u trên barrel.Lò xo hoàn l c kéo plunger v v trí ban u khi m cam không tác d ng trên plunger. 3. nhiên li u theo ng d u n kim phun vào phòng t ng c . Khi ch m d t phun.1. n C trên thân van có hình cone óng kín b van. ng gi và b van thoát. 52 : c m thay t các b ph n tùy theo lo i ng c . lo i nhi u l . là m b t u phun nhiên li u. lò xo y van thoát óng kín m ch thoát d u áp c cao l i. cam ti p t c y plunger trong barrel. u kim không v n hành úng yêu c u ph i tháo r i ng b ph n trong thân và òt kim ra làm s ch. .4-2). van thoát c a m cao áp c thi t k v i hình d ng c bi t. n kh p v i thanh r ng u khi n. ngay phía d i là n hình tr gi m áp T.

i xy lanh c ráp m t b b m cao áp và kim phun nhiên li u chung v i nhau phun nhiên li u vào phòng t. bên trong có chén h ng d plunger. m này có 2 u m: . ch có m t plungerbarrel. * m và kim phun liên h p : i lo i này.2 m cao áp cá nhân PF . t vòng r ng u khi n pluger.5 Phân lo i b m phun nhiên li u. thay i kho ng ch y c a plunger. u l ng cung c p n i xy lanh t 25mm3 n 3800mm3 trong m i kho ng ch y. ta cho plunger xoay tròn thay i v trí c a nó i v i m ch thoát trên barrel. ph n r ng a vành r ng n kh p v i thanh r ng u khi n r i n i v i cân ga ho c v i b ti t ch t c . ng c có bao nhiêu xy lanh thì b m cao áp có b y nhiê b b m. m có c u t o nh sau: t v b m. Nhiên l u b t u b m i khi m t ph ng trên u plunger óng m ch hút và thoát.1 Công d ng. * u t o (H.4-6). * m cá nhân PF: i xy lanh ng c c trang b riêng m t b m cao áp lo i này. Khi lái xe p bàn p gia t c. 3. * m phân ph i áp l c th p : Lo i b m này ch phân ph i nhiên li u n các b kim phun t i m i xy lanh ng c v i áp l c th p. lò xo hoàn l c plunger. làm thay i v trí l n t xéo trên plun ger i v i m ch thoát c a barrel.2. trong khi ó ng c v n có th v n hành v i nh ng b m còn l i. * m phân ph i áp l c cao : ây là lo i b m tròn không s d ng b plunger-barrel cho i xy lanh.1. van kim óng kín l phun nhanh chóng . b mg m có plunger-barrel.4-5): Ph n d i plunger có 2 tai n kh p v i rãnh trên vòng r ng ôm ngoài plunger. Do ó. trên ng c có 6 xy lanh ph i trang b 6 m phun cao áp PF. Vì là lo i b m n. Kích th c ng kính plunger có th t 4mm n 40mm. * n chuy n (H. m phun nhiên li u cao áp PF là lo i b m nhiên li u cao áp n. .Do ó. 3. Khi plunger quay tròn làm cho ph n l n v t xéo r ng h n quay v ch hút thì nhiên li u s b m i nhi u h n. Khi thanh r ng di chuy n làm vòng r ng kéo plunger cho rãnh th ng ng c a nó ngay i m ch hút thì nhiên li u không c b m i dù plunger v n di chuy n lên xu ng.1.2 c m .2. Trên thân plunger có m t rãnh th ng ng và m t l n v t xéo. không có c t cam riêng bi t n m trong ng c . vì nó ch có m t b plunger-barrel trong m i b m. nên m i b m ch cung c p nhiên li u cho m t xy lanh. 3. c v n hành do c t cam ông c . các c n n i u khi n thanh r ng di chuy n làm vòng r ng quay tròn khi n plunger c ng quay trong barrel. c th i nên nhiên li u không th phun r t ra kh i ót kim phun.ng d n nhiên li u cao áp t b m n kim phun ng n và có dài b ng nhau. 3.4-1). th ng c u t o trong b m ch có m t barrel v i 2 plunger cung c p nhiên li u cho t t c các xy lanh nh m t u phân ph i. 3. Khi thanh r ng di chuy n t i ho c lui s kéo vòng r ng quay theo. Nhiên li u ng ng b m khi l n v t xéo trên plunger b t u m m ch hút và thoát .u t o (H. i ây kim phun nhiên li u s t o ra s t o ra áp l c cao phun nhiên li u vào phòng t.Có th ti n hành vi c s a ch a n u có m t b m h . các chén ch n lò .4 Nguyên t c thay i l u l ng nhiên li u: Nhiên liêu cungc p n kim phun c n nh do s thay i kho ng ch y h u d ng c a plunger. Lúc này ng c ng ng v n hành. * m m t dãy PE : m này là hình th c c a nhi u b m cao áp cá nhân ghép chung i. Lo i này c s d ng trên các ng c t vài mã l c n hàng tr m mã l c. kho ng ch y c a plunger t 7mm n 35mm. Lo i b m phun nhiên li u cao áp này có kho ng ch y c nh.

c ích c a b m cao áp lo i này là n nh l u l ng nhiên li u chính xác cung c p n các kim phun phun vào phòng t c a t ng xy lanh úng th i m. riêng rãnh xiên có các hình th c sau (H.2.5-2). m g m nhi n v b m. . t thanh r ng u khi n các plunger quay ng lo t. .m cao áp và các kim phun . Ph n thân d i có 2 tai l p b m vào ng c . v n t c cao. u van này b h . 3.P :Pump.70 : ng kính plunger là 7mm.5-3): .A : m c nh . . m ti p v n ráp bên hông b m cao áp.( B :Great Britain.3 u t o (H. n hành do c t cam b m. van thoát và tán ch n n i ng d n áp l c cao t b m n kim.2123S56 : c m c a nhà ch t o.xo và thanh r ng u khi n. . . vòng r ng u khi n plunger và b van thoát nhiên li u cao áp. 4. do m t tr c cam u khi n. 4. ---------------------------------------------------------- Bài 4: M CAO ÁP PE. m ti p v n hút nhiên li u t thùng ch a qua bình l c c p lên bình l c th c p n p vào b mcao áp.4 c m ghi trên thân b m : Trên thân b m th ng có m t th nhôm ghi c m c a b m. Ph n trên v b m là phòng ch a nhiên li u n p vào.F :Individual or Independent ( b m cá nhân ). c ích và công d ng : ây là lo i b m có các plunger có kho ng ch y không thay i. . van thoát i lò xo hoàn l c.2. . 4.Rãnh xiên v phía d i bên ph i : ng v t xéo n m bên ph i rãnh ng và xéo v bên ph i.1 :Có 1 plunger.Rãnh xiên v phía d i bên trái : ng t xéo n m bên trái rãnh ng và xiên v bên trái. Bình l c s c p dùng l ng ng n c và các c n l n. . ROBERT BOSCH : c ) . B là c trung bình.5-1): Bao g m : . bình l c th c p dùng l c các c n còn l i trong nhiên li u. Z là c l n. n hành do c t cam riêng bi trong v b m. 3.A :American. .Thùng ch a nhiên li u. Ph n trên u plunger có phòng ch a nhiên li u. thông i t t c các barrel.A : c m thay i các b ph n trong b m.1 . Thí d :APF 1A70A2123S56. u v b m có b u t c và c c u phun nhiên l u s m. i bình l c th c p có van d u tràn b o m áp l c c thi t y nhiên li u th m qua lõi c a l c tr c khi nhiên li u d tr v thùng ch a. * Các lo i l n v t xéo trên plunger : Hình th c c u t o c a plunger trên b m PE c ng gi ng nh trê b m PF.3 Nguyên t c v n hành : Nh ã trinh bày ph n trên. .2 th ng nhiên li u b m cao áp PE (H.Các ng d n nhiên l u . m cao áp s không nhiên li u. t n v b m g m : Plunger-barrel.

Mâm n i ch ng (7) có 2 ngàm n kh p v i ngàm c a mâm truy n ng tù ng c t i. 4. ây là v trí t t máy. trên lo i plunger có l n v t xéo này m d t phun luôn c nh ói v i m i v trí xoay trên a plunger. Hai lo i l n v t xéo v a trình bày thu c lo i l n v t xéo d i. Chúng có m kh i phun c nh và d t phun thay i. Khi ng c v n hành. 4. Góc phun nhi n li u m t l v i v n t c c t máy và do c c u phun nhiên li u s m u khi n. ng c không v n hành. Trên tr này có 2 qu t xoay tr n trên 2 tr này.bên trong có ch a nh t làm tr n. c u phun nhiên li u s m t ng c g n vào u tr c c t cam m phun. Ch p 10 n r ng vào mâm ti p ng y kín toàn b c c u này. 4. Khi v n t c c t máy quay càng nhanh.5-4). góc phun nhiên li u càng ph i s m h n nhiên li u th i gian cháy h t cho công su t ng c t t i a.1 C u t o (H. nhiên li u s b m i ít. u s d ng cho xe h i ph i có thêm c c u phun nhiên li u s m t ng . nhiên li u tràn vào barrel qua 2 n p.70 : ng kính c a plunger : 7mm.PE : m cao áp có c t cam n m trong v b m. áp su t b m h xu ng t c thì.B : c m thay th các chi ti t trong b m. Thí d : PEA70B. 4. Khi 2 rãnh ng trên u plunger c xoay cho ngay v i 2 p nhiên li u A . u n v t xéo óng l A tr . c trang b trên ng c có v n t c ít thay d i nh máy phát n.5-4). 4. . m n c. Lúc ng c ng ng. -A : b m:A: nh . u xoay plunger cho l n v t xéo óng l A s m.4. u ý. khi ch m d t b m.Nguyên lý nh l ng c a 2 lo i rãnh xiên này nh nhau. ng tác này làm mâm ti p ng 1 di chuy n t i theo chi u quay . b m nhiên li u v i áp l c cao d n kim 4. Hai lò xo(5) i u ch ng vào l c a tr A trên mâm ti p ng 1 và tr B trên mâm ch ng 7 và y các qu t cúp vào.Rãnh xiên n m phía trên u plunger : i ki u l n v t xéo này. t trong mâm ch ng (7) có 2 tr tròn B t a vào m t cong c a 2 qu t (4).4 Thay i l u l ng nhiên li u (H. 4.4.4.3 Ch m d t phun : Plunger ti p t c i lên phun cho n khi rãnh tròn phía d i u plunger m 2 n p ra. -6 : l ng n v ch a trong thân b m.5.6 Các c m ghi trên b m cao áp PE. . 4.4.1 p nhiên li u : Cam ch a i plunger nên plunger b lò xo hoàn l c kéo xu ng. B: trung bình . plunger v n ti p c i lên cho h t kho ng ch y c a nó. . Trên b m cao áp PE. c u này bao g m :Mâm ti p ng g n c ng vào u cone tr c cam b m nh ch t (clavette) và c xi t ng b ng ai c. nhiên li u theo rãnh ng xu ng rãnh tròn thoát ra. Trên mâm ti p ng có g n c nh 2 tr ng A.5-5).5 c u phun nhiên li u s m t ng ( Trên lo i b m Robert Bosch ). u l ng nhiên li u s phun i nhi u.2 t u b m : cam i plunger i lên n khi u trên c a nó b t u bít kín 2 p nhiên li u thì nhiên li u b t u c b m i.2 n hành (H. khi n c t cam b m quay m thêm t o ra s phun s m theo v n t c ng c .5-5). Z : l n. 4. t cong trong c a qu t tr t trên l ng cong c a tr B ép 2 lò xo l i. u l ng nhiên li u b m i thay i theo nguyên lý sau: ng nhiên li u b m i nhi u hay ít tùy thu c vào v trí c a l n v t xiên u plunger i v i l n p nhiên li u ( A). tuy nhiên v trí b ut cs khác nhau. mâm ch ng 7 kéo mâm ti p ng1 quay.nhiên li u s không c b m i.5.4 Nguyên t c v n hành c a b m cao áp PE (H. . . các lò x y 2 tr tròn B t a vào m t cong c a 2 qu t ép chúng cúp vào. c ly tâm làm các qu t 4 ng ra. m kh i phun thay i và m d t phun c nh. Lo i plunger này có kh n ng phun nhiên li u s m khi t ng t c . nén khí.

Vì các m cam trên c t cam s p t theo th t thì n c a ng c . m phun nhiên li u có v n t c quay b ng 1/2 n t c ng c . t cam.Không nh h ng n vi c ng t nhiên li u t t máy. u trên c t cam b m có th ráp ngay u v i ng c . trên mâm xoay c a tr c cam có 2 n d ng L k t n i 2 . 5. n hành do s c hút c a piston trong xy lanh. c n.áp ng v n t c cho c t máy các ch v n hành khác nhau c a ng c ’. Trên ng c 4 thì. không d b k t. do ó nó có th quay c 2 chi u mà không làm thay i th t b m theo th t thì n c a ng c .cong vênh ho c mòn khuy t nhanh. . ng th i c bôi tr n t t. gi v n t c c t máy c n nh trong m t kho ng v n t c nào ó thì b m ph i cung c p thêm m t l ng nhiên li u khi m c t i ng c t ng lên. n hành do áp su t nhiên li u l u chuy n trong m cao áp.3. 2 lò xo này luôn è 2 qu vào phía trong 2 nhánh ch th p. nh ó. ng i ta th ng trang b thêm t b ph n n nh v n t c ng c g i là b u hòa t c ho c g i t t là b u t c. c u t o. các c ph n trong b u t c ph i liên k t t t. Mu n cho làm tr n c a các m y. Các cam trên c t cam c a lo i b m này i x ng v i nhau.1 c ích. Trong m i qu t có 2 lò xo l ng vào nhau t a trên vít hi u ch nh. .1 u t c b ng c h c (H. Nó m 2 qu t tr t ngang trên hai nhánh ch th p c a mâm xoay trên tr c cam b m cao áp.Nh y bén : c ph i có tác d ng t c thì n nh v n t c ng c khi m c t i thay i. gi m t ng t ho c liên t c. . + u t c chân không . 5.Gi i h n d c v n t c t i a cho ng c tránh m i h ng. Mâm kh p n i u khi n b m có th u ch nh c khi gá l p vào ng c . bánh l n.Duy trì v n t c c t máy n nh trong lúc c n gia t c trí c nh và m c t i c a ng c t ng.3 Phân lo i : u t c s d ng trên ng c diesel thông th ng có 3 lo i : + u t c b ng c h c. Ng c l i.10-1) * u t o: Hình (10-1) trình bày c u t o c a b u t c b ng c h c hi u Bosch. .7 Ph ng pháp gá l p b m vào ng c : Trên c t cam th ng có m t mâm n i b m v i ng c . n t c ng c không c n nh t c th i khi m c t i thay i.n nh :Các l c tác ng vào các c ph n trong b u t c ph i th ng s c c n c h c a các òn b y và c c u truy n ng. c thau c t t .2 Công d ng . u không. d ng l c ly tâm . 5. + u t c b ng th y l c.4. . Trên ng c diesl. ------------------------------------------------------- Bài 5 : U HÒA T C NG C DIESEL. m ph i b t úng v trí c t cam d c n m ngang th t th ng khi ng c v n chuy n. 5. khi m c t i gi m thì b m ph i gi m b t l ng nhiên li u cung c p n các xy lanh v n t c tmáy không t ng lên quá m c n nh. trên m i b m phun nhiên li u. Ngoài ra. th c hi n yêu c u trên. Mu n th . u t c ph i áp ng các yêu c u k thu t sau : .

Nh v y. .Lúc t i t ng : i v trì c n gia t c c nh nh trên. các lò xo y 2 qu t x p vào làm c n L y tr t qua trái.u t o : Thanh r ng b m cao áp c n i v i g p1 a b u t c. .qu t v i tr c di ng qua trung gian m t lò xo. + Xe t ng v n t c: Khi lái xe n bàn p ga xu ng t ng t c. c ly tâm y u. o ra l c ly tâm m nh. u l ng nhiên li u c gi m b t. * u khi n c n gia t c . n gia t c k t n i v i k p tr t u khi n thanh r ng. thanh r ng s b yv phía b t nhi n li u. c c ng c a lò xo ut c2 c thay i nh c n u khi n 3 t h p v i bàn p ga. lò xo u t c 2 y ng tr t 7 qua phía tay trái kéo thanh r8ang n v trí l u ng t i a. Kho ng ch y c a thanh 3 c gi i h n b ng vít câm ch ng 4 và vít gi i h n t i a 5 . * n gia t c gi c nhc t i thay i . Cùng lúc 2 qu t bung ra ch ng l i h ng di chuy n c a ng tr t 7. .n c c t máy gi m : Lúc này l c ly tâm y u. Khi m c t i gi m t ng t. u k t h p c a c n 8 tr t v phía trên rãnh c a g p kh p nôi. c ly tâm m nh. Do ó. u trên c a g p kh p n i b y qua ph i làm t ng nhiên li u b m i giúp n nh v n t c ng c . u k t h p 8 a c n n i tr t phía d i trong rãnh c a g p kh p n i 6.n t c c t máy t ng :Lúc này l c ly tâm m nh làm 2 qu t b bung ra kéo c n L u khi n c c u k t n i kéo thanh r ng v phía gi m nhi n li u. khi p c n gia t c qua ph i thanh r ng b y v phía t ng nhiên li u. c kéo tác d ng vào ng c quá nhi u nên v n t c ng c gi m xu ng. thanh . c kéo tác d ng vào ng c nh làm v n c c t máy t ng lên. 2 qu t x p vào.Buông bàn p gia t c (H. Khi p bàn p gia t c.lò xo 2 ép l i nên s c c ng ng lên y ng tr t qua trái t ng l u l ng nhiên li u b m i làm v n t c ng c t ng lên. lò xo kéo c c u c n n i làm n 8 kéo v phía trái.ng bàn p gia t c (H.n hành: + c t i ng c gi m : Lúc này v n t c ng c có khuynh h ng t ng lên. 2 qu t bung ra y ng tr t 7 qua ph i cho n lúc l c ly tâm cân b ng v i s c ng c a lò xò 2 thì ng tr t d ng l i. khi t i t ng t ng t. Khi bàn p gia t c tr v phía trái. u m c t i t ng t ng t. + c t i t ng t ng t : Ng c l i . Lúc này lu c ly tâm y u. Lúc này.10-4).Lúc t i gi m : Thí d n gia t c c gi c nh gi thanh r ng v trí l u l ng nhiên li u 2/3 có t i. trên b u t c c h c. y thanh r ng v phía gi m nhiên li u. n t c ng c s gi m xu ng. Nh ó v n t c ng c gi m t c th i. 2 qu t bung ra làm cho c n L kéo tr t qua ph i.10-2). * Nguyên t c v n hành: u t c c khí v n hành theo nguyên lý sau: . m xoay c a g p k p tr t luôn thay i theo v n t c c t máy. 2 qu t x p l i. . u t c và c n n i v i bàn p gia t c hoàn toàn c l p v i nhau trong vi c u khi n thanh r ng t ng ho c gi m l u l ng nhiên li u b m n các kim phun. n t c t máy gi m xu ng và v n t c này d7 c duy trì n nh b ng v n t c tr c khi gi m t i. . Tr c di ng này truy n chuy n ng c a 2 qu t n k p tr t k t n i v i thanh r ng nh m t g p kh p n i. y thanh r ng v phía t ng nhi n li u. Nh v y. y ng tru t v phía trái làm t ng nhiên li u b m i. Lái xe ch c n thay i s c c ng lò xo c a b u t c khi mu n t ng ho c gi m l u l ng nhiên li u cung c p n các kim phun mà không c n tác ng tr c ti p lên thanh r ng. Lúc này. p kh p n i có m t a là u n n i v i bàn p gia t c. . . làm c c u k t n i kéo thanh r ng v phía gi m nhi n li u. Do k t c u nh trên. nên u trên c a g p kh p n i b y qua trái kéo thanh r ng v phía gi m nhiên li u. khi n v n t c ng c t ng lên l i và duy trì v n t c nh lúc ch a t ng t i. Khi buông bàn p gia t c.Khi ng c ng ng.10-3). con tr t kéo u d i g p kh p n i v phía ph i. lò xo u t c trên 2 qu t ép 2 qu t vào phía trong. * u t c thay i l u l ng niên li u b ng s c c ng lò xo (H.

* Cánh b m gió c nhc t i t ng t ng t. Ph n A thông v i áp su t không khí. u v n t c c t máy gi m vì m c i t ng thì chân không trong phòng B gi m xu ng. Lò xo 8 còn có công ng ng n ch n không cho ng c ng ng ngang khi gi m ga t ng t xu ng v n t c c m ch ng. 2 qu t b x p l i cho n khi l c ly tâm ( c v n t c ng co) cân b ng v i s c c ng c a lò xo. u v n t c ng c t ng lên do m c t i gi m thì chân không trong phòng B t ng lên. Khi buông bàn p gia t c.Lò xo 2 gi m l c c ng do ng c gi m t c. n t c ng c . Núm kéo t t máy (ng ng cung c p nhiên li u) tác ng tr c ti p vào thanh r ng kéo thanh r ng v phía tay m t ng t nhiên li u b m lên kim phun . cành b m gió 2 m l n.10-6) và v n t c c t máy ng c . u t c v n hành b ng chân không giúp n d nh v n t c d ng m i tình hu ng khác nhau. a trên nguyên t c này. + Xe gi m t c: Quá trình di n ra ng c l i. Lo i này th ng cg n u b m cao áp PE Bosch. chân không trong phòng B gi m. * Cánh b m gió óng b t l i (H. màng vàthanh r ng s n nh v trí t ng thêm nhiên li u thích p v i v trí c a bàn p gia t c. Khi s c hút trong phòng B cân b ng i s c c ng c a lò xo R. bên trong b m cao áp phân ph i Roosa Master. n t c c t máy gi m xu ng. * Cánh b m gió m l n (H. chân không trong phòng (B ) u.c t i gi m t ng t.2 u t c v n hành b ng chân không (H. Khi p bàn p gia t c 3. * Cánh b m gió c nh. n t c ng c b gi m xu ng do l u l ng nhiên li u gi m cho n khi v n t c n nh thích h p v i v trí bàn p gia t c.ng b m cao áp không b y h t n v trí l u l ng t a tr khi lái xe p bàn p xu ng i a.vi c b o trì và s d ng ng d dàng. Màng này chia phòng u t c làm 2 ph n A và B. chân không trong phòng B gi m. u t c v n hành b ng c h c n gi n nên r t thông d ng. * Nguyên t c v n hành: u t c lo i này v n hành b ng s thay i chân không c a ng góp hút tác d ng vào ng khu ch tán. Ng c l i. u t c c n ng c g n bên ngoài b m. cánh b m gió 2 óng b t ng gió hút vào ng khu ch tán. u cánh gió hé m chân không trong phòng (B ) ng lên. 5. n t c c m ch ng.3. Lò xo u t c R luôn y màng M và thanh r ng v phía l u ng t i a ( phía trái). Trên lo i b m cao áp PF. lò xo R th ng s c hút trong ng góp hút y màng kèm theo thanh r ng qua phía trái làm t ng nhiên li u b m n kim phun t ng v n t c ng c . ph n B thông v i ng khu ch tán b ng m t ng m m. do ó thanh r ng b yv phía ph i. u cánh b m gió m ng. c chân không trong phòng (B) thay i tùy theo v trí cánh b m gió trong ng khu ch tán (H. Lò xo gi m xóc 8 u ch nh c có m c ích d p t t dao ng qua l i c a thanh r ng khi v n t c ng c thay i.10-5). trí cánh b m gió và ng c ang kéo t i nh trong tr ng h p trên. Thí d cánh b m gió m m c 3/4. * u t o: ph n chính là màng tác d ng M g n n i u thanh r ng. Tr ng h p cánh b m gió cm c nh t i m t v trí. Khi chân không cân b ng v i s c c ng cúa lò xo R màng s n d nh giúp ng c t c v n t c nh tr c. Vì lý do nào ó m c t i gi m t ng t. lò xo y màng và thanh r ng v phía trái làm t ng l ng nhiên li u cung c p n các xy lanh. lò xo này ch m vào g p 1 giúp b u t c n nh. ng c ang có t i. chân không trong phòng B t ng lên làm màng M ép lò xo R l i.10-8). n t c c t máy s t ng lên khi n chân không trong phòng B t ng m nh kéo màng và thanh r ng qua ph i làm gi m nhiên li u cung c p n kim phun. u m c t i t ng t ng t.10-7). c bi t khi ng c va76n hành v n t c th p không t i. gi m b t nhiên li u làm v n t c ng c g am xu ng .

t ng d n nhiên li u d tr v 8 a nhiên li u t kim b m liên h p v thùng ch a.3. kim b m liên h p GM có c tính nh nhàng. 6. c trên ph n thân có ng kính l n c a plunger c vát m t ráp vòng r ng u khi n plunger.m nên vi c u ch nh nó c d dàng . hai l này n m 2 phía i nhau trên plunger. u t c v n hành b ng chân không c trang b trên các ông c diesel có công su t nh và trung bình.1 Ph n b m cao áp ( H. kim b m liên h p GM có 4 công d ng : a/ o m t áp l c cao cho nhiên li u phun ra kh i kim phun d dàng b/ nh l ng nhiên li u chính xác phun úng th i m vào phòng t theo u ki n n hành c a ng c c/ Tán nhi n nhiên li u thành d ng s ng tr n v i không khí ã c ép trong phòng t.ng theo cho n khi b ng v i v n t c tr c khi t ng t i thì chân không tác d ng vào phòng B cân b ng v i s c c ng a lò xo R giúp màng và thanh r ng v trí c nh. n.2 Ph n kim phun nhiên li u (H.6-3) m plunger và bushing 3 . c lò xo l n 9 luôn luôn y lên. y nhiên li u v n chuy n trong ng ng v i áp su t kho ng 1. Nh c u t o n gi n và c l p c a t ng b kim.4. ================================= Bài 6 : KIM B M LIÊN H P GENERAL MOTOR ( GM ) c ích .6-2. 5. * t máy (H. Ch t ch n 20 gài bên d i lò xo gi không cho ng y 11 bung ra. kim b m liên h p c ráp th ng ng và phun nhiên li u tr c ti p vào phòng t.1 .6-4) 6. Ph n u plunger có khoan 2 .4kg/cm2 n bình l c th c p 4.3 Ph ng pháp v n hành kim b m liên h p. Nó cung c p nhiên li u cho ng c có phòng t tr c ti p ( lo i ng c hi u GM ).4 u t o : 6. i xy lanh c a ng c c trang b m t b KBLH c u khi n b ng h th ng cam. Mu n ng c ng ng ta kéo núm t t máy 12 làm thanh r ng di chuy n t i a v phía trái u khi n b m ng ng cung c p nhi n li u n các kim phun. trên khâu n i ng d n d u n có ráp thêm l i l c b ng kim lo i 1. t ng thép ch u áp su t 4 ng bên ngoài plunger có công ng ch ng mài mòn cho KBLH. Lo i b u t c này v n hành b ng chính áp su t c a nhiên li u v n hành trong b m cao áp. t van ki m soát A ráp t i m ch hút c a bình l c s c p có công d ng không cho nhiên li u t t h t thùng ch a khi ng c ng ng. m y . v n hành c a các b u t c lo i này khác nhau khi áp d ng cho t ng lo i b m cao áp. n p 8 phía trên. Hai khâu n i g n ng nhiên li u n v thùng ch a gi ng nhau. u plunger có vát c nh xiên. a y và cò m . d/ Nhiên li u c v n hành liên t c trong kim b m 6. 6. t h p v i l khoan ngay tâm và l ngang thay i l u l ng nhiên li u.3 u t c v n hành bàng th y l c .6-1) m ti p v n 3 hút nhiên li u t thùng ch a qua bình l c s c p 2.10-9). uôi Plunger ráp vào khe c a ng y 11. bình l c này nhiên li u c a n các b kim m liên h p ráp trên t ng xy lanh ng c .2 th ng nhiên li u trên ng c s d ng kim b m liên h p GM (H. i u ng d n d u v có m t van u hòa áp l c B duy trì áp su t c n thi t cho các b kim b m 6. vòng r ng 14 này n kh p úng d u v i thanh r ng u khi n 13.4. thoát 9 phía d i.công d ng .

Phàn này bao g m : ót kim. bushing và van cao áp u c b o v . plunger v n ti p t c i xu ng n h t kho ng ch y. 6. * Lo i cao áp ( H6-4c) Lo i ót kim phun này có c u t o nh ót kim phun nhiên li u thông th ng. nhiên li u tràn t ra kh i l 8 và 9 cho n khi m t ngang c a u plunger bít kín l 9 và c nh xiân trên plunger bít l n p 8. i qua l ngang và l khoan ngay tâm plunger vào u bushing. m có van kim ráp kín v i b trong ót kim theo ki u ót kín l tia h . các l n p 8 và l thoát 9 không khi nào óng. Nguyên lý thay i l u l ng nhiên li u c a b KBLH GM là kéo thanh r ng u khi n vòng r ng kéo plunger xoay tròn làm c nh xiên c a plunger óng l n p 8 m hay tr . ul n p8 c óng tr .0055-165 Ghi trên Plunger 7X 6H 5H 6.bushing.5 Nguyên lý v n hành c a b KBLH GM (H6-5) Có th chia làm 3 giai an : u kho ng ch y.7 Các ký hi u ghi trên thân và ót KBLH GM . Plunger ti p t c i xu ng b m nhiên li u qua van kim phun phun ng vào phùng t .1 p nhiên li u vào barrel : plunger qua l n p 8.2 Kh i s phun : Khi cam i.006-155 H 8-. Áp su t phun nhiên li u c a c 3 lo i này không u ch nh c.GM : General motor ( Tên hãng ch t o. 6. nhiên li u t bình l c n 6.07kg/cm2). KBLH c c i ti n d n. thoát 9 ti p t c c m cho nnhiên li u l u thông v thùng ch a. . lò xo s y ng y kéo plunger v trí c chu n b cho l n phun nhiên li u ti p theo. i ti p t c u thông qua l 9 v thùng ch a. n m n ng y 11 và plunger i xu ng. van. 6.1 Ký hi u ghi trên thân : . c kép dài cho n khi c nh ngang 0 u 6. khi ã h t kho n ch y cam không còn i vào ng y 11 a. mi ng trên .5. sau ó. van ki m soát. m ng ng phun nhiên li u. t máy. Phía trên là van phun nhiên li u cao áp c t trong m t ng n i riêng. u l ng b m i b ng 0. Áp su t van t 450psi n 850psi . p su t m kim phun 1000psi n 1400psi . Lúc này .5.006-155 O 6-. ul n p8 c óng s m thì kho ng ch y h u d ng c a plunger dài h n.7. nên n u c n thi t ph i thay c m c a nó . * Lo i c i ti n ( H6-4b):Van ki m soát d t hình sao t d i ót kim. t c c ráp khít và nh ngay v i u bushing nh m t ch p v b r ng vào ph n b m cao áp.3 Ng ng phun : th i gian phun nhiên li u plunger hé m l thoát 9.0055 H 8-.6-4a): Van phun kim lo i cao áp n m trong ót kim. nên có th chia ph n kim phun nhiên li u GM làm 3 lo i chính: * Lo i c (H.5. Qua nhi u t s n xu t. t c plunger. lò xo.nhiên li u c m i nhi u. Khi plunger quay v phía trái. Nh th b KBLH c làm tr n và làm mát t t.6-6).lo i KBLH cu ch ghi các mã s không ghi ch này ). van này b o v cho plunger va bushing không cho khí nén và muôi than trong phòng t chui vào. quá trình x y ra ng c l i. Lo i kim phun Lo i c Lo i c i ti n Ghi trên thân kim GM 70 HV 60 S 50 N 55 Ghi trên ót kim 6-. áp su t m lo i van này t 350psi n 700 psi ( 1psi=0. van ki m soát hình sao t phía trên kim ng n ch n khí nén và khí cháy l t vào gi a plunger .6 Thay i l u l ng nhiên li u (H. m b t u y nhiên li u i t c kh i s phun. nhiên li u theo l xuyên tâm qua l ngang n l thoát 9. 6. Van ki m soát d t hình sao t phía trên van cao áp.

2 Các ký hi u ghi trên v b m . u hòa t tr ng nhiên li u. Phòng t thu c lo i tr c ti p có d ng hình c u khoét trên u piston. m th ng trang b trên các ng c Continental LDS-465 (Reo 2) và LD427 (Reo 3). -S : t plunger (Single). van thoát nhiên li u cao áp và các m ch d n nhiên li u cao áp n các xy lanh ng c ..8 : l phun nhiên li u . 3/ Ký hi u ghi trên plunger: Ký hi u này cho bi t plunger ó c s d ng cho lo i nào. . -A : m c nh . m ráp nh bên hông ng c và c làm tr n b ng chính h th ng làm tr n c a ng c .m ti p v n là lo i b m n t trong thùng ch a nhiên li u. .. -P : m cao áp (pump).1 . .S.B còn g i là b m a nhiên li u vì nó có th s d ng nhi u lo i nhiên li u khác nhau ngoài d u diesel.0 : Lo i kim c .S: Van cao áp hình c u.6.N: Lo i kim có van và ót. xy lanh b m. 7. .7. khâu phân l ng. -G : trí g n lò xo b u y c. Trong chu k làm vi c c a ng c 4 thì có 6 xy lanh. .m chuy n v n t bên hông b m cao áp . m kh i phun nhiên li u c nh. . 7.60 : u l ng nhi n li u phun t a trong 1000 n là 60 cc . m cao áp P. . -155 : Góc gi a các tia phun nhiên li u là 1550 . 60 : 55 cc và 60 cc trong 1000 n b m .S. -B : Lo i b m có v n t c t i a 2. .Xoay tròn phân ph i nhiên li u cao áp n t ng kim phuntheo úng th t thì n c a /c . m có m t plunger duy nh t th c hi n 2 ng tác : .70 : u l ng nhiên li u t i a phun ra trong m t ngàn l n b m là 70 cc . . . md t phun thay i.5 mm.2 Kí hi u ghi trên ót kim . 7.u d u g m các m ch nhiên li u n. -6 : Có 6 ch thoát cho 6 xy lanh . plunger. -H : m trang b cho ng c xe v n t i n ng. 6.HV : Lo i kim c i ti n có van cao.800v/p.S. Thí d : P.3 th ng nhiên li u : Bao g m: . c m c u t o t ng quát.Bình l c th c p t gi a b m ti p v n và u d u. . -85 : ng kính plunger 8. plunger quay tròn 1 vòng và di chuy n lên xu ng 6 n b m nhiên li u i. .B.55. ====================================== Bài 7 : M CAO ÁP LO I PHÂN PH I CÓ ÁP L C CAO P.Di chuy n lên x ng t o áp su t cao b m nhiên li u n kim phun. -52 : c m riêng c a b m .006 : ng kính l phun nhiên li u.H : Lo i kim i.B 6AGH52.Các kim phun nhiên li u cao áp. l c s c p t trong thùng ch a tr c b m ti p v n. .

o ra s phun nhiên li u s m. * Plunger (H. u diesel có t tr ng 0. Nó nh n nhiên li u do b m ti p v n trong thùng ch a a lên. tr c cam b m quay nhanh h n t o ra l c ly tâm c a 3 qu t m nh h n s c kéo vào c a 3 lò xo làm 3 qu t bung ra.4. u kia ráp vào tr c cam b m qua mâm ti p ng. Trong uôi tr c cam có khoan các ch d n nh t làm tr n. u t c g n trên b m này th ng là lo i c n ng. Nhiên li u cao áp s theo l này tr v khi khâu phân l ng m lúc ng ng phun. 7. cân b ng t tr ng nhiên li u có công d ng thay i l ng nhiên li u phun t i a tùy theo lo i nhiên li u s d ng nh m t o hi u su t cao cho ng c .1 u d u (H.4. t u tr c cam b m t a lên vòng bi. Cam 2 u s d ng cho ng c 4 xy lanh.u t o và nguyên lý v n hành c a các b ph n chính trong b m.8-6). Phía sau m u cam là bánh ng d n ng b m chuy n v n và tr c gi m t c xoay plunger. y các ng n i tr t qua phía trái. Trên u d u có khoan các ch thoát nhiên li u cao áp b ng v i s xy lanh ng c .8-7). Tr c cam b m c d n ng do tr c cam ng c . n hành 7. các qu t y ng tr t ép lò xo u t c l i. Ph n u plunger có rãnh phân ph i thông v i rãnh tròn.B g m các b ph n chính sau : ph n chính: 7.4. 7. lò xo y ng n i tr t qua phía ph i làm cho 3 qu t cúp vào: ch a t o ra góc phun nhiên li u s m. gi a piston và xy lanh có m t kho ng h c n nh. c u g m 2 qu t ráp trên mâm xoay c a tr c cam b m.B là b m a nhiên li u nên có th s d ng các lo i nhiên li u có t tr ng khác nhau nh : ng có t tr ng 0. u CIE có t tr ng 0.790.3 m chuy n v n nhiên li u : m này là lo i b m bánh r ng c ráp n i m t tr c thanh r ng.Trong u dâu có 2 * Xy lanh b m : c gia công bên trong kh i u d u.S.4. t n l c n kh p trên hông ng tr t di chuy n theo ng tr t tác ng c n u khi n khâu phân l ng cho d t phun nhiên li u s m gi m v n t c ng c . Bánh r ng phân b ráp vào ph n d i plunger xoay plunger phân ph i nhiên li u cao áp n các m ch thoát. Toàn b k t c u bao g m: Piston 9 di chuy n trong xy lanh 8.735. m cao áp P.4 phun nhiên li u s m (H. c u này c thi t k trên b u t c. Lò xo 10 t lêch tâm bên trên piston 9 có công d ng y pis ton này h i nghiêng v 7.8-5). ng thêm góc phun s m theo v n t c c t máy.6 cân b ng t tr ng nhiên li u (H. nhi u v n t c khác nhau t t i a n t i thi u.S. Trong b m chuy n v n có van u áp duy trì áp su t n nh. Khi tr c cam b m quay ch m do v n t c ng th p. sau ó b m chuy n v n y ti p nhiên li u qua ph n l c th c p vào u d u.8). u còn l i t a vào vòng thau n i v b m. * u t o : m cao áp P. nhiên li u cao áp s qua m ch ó lên kim phun và phun nhiên li u vào phòng t. c u này g m 3 qu t ráp trên mâm tr c i. Khi v n t c ng c t ng. Nh ã trình bày ph n trên. t ng n i tr t có r ng xiên 2 u ng c nhau: t u ráp vào tr c i. c u phun nhiên li u s m t ng có công d ng 7.8-4) .2 Tr c cam b m (H. Khi bung ra do l c ly tâm. Hai l n p nhiên li u c khoan i di n nhau và thông v i m ch ch a khâu phân l ng.4.4. Do c c u l p ráp gi a ng n i tr t v i tr c cam b m b ng r ng xiên ng c chi u nhau nên s di chuy n qua trái c a ng tr t làm cho tr c cam b m ph i xoay phía tr c m t góc.4 . Plunger ti p xúc v i tr c cam b m nh m y và tr c l n. n hành d a theo c tính v nh n khác nhau c a t ng lo i nhiên li u. tr c cam b m quay cùng v n t c v i c t máy ng c .825. không t ng theo v n t c ng c . Trên ng c diesel 4 thì. c theo ng tâm plunger có môt l xuyên tâm ti p xúc v i l khoan ngang trên thân. cam 3 u s d ng cho ng c 6 xy lanh. có các lò xo luôn kéo 3 qu t này cúp vào. khi rãnh phân ph i này ngang v i m ch thoát nào trong thì phun.5 u t c (H.8-3). Tr c n i c truy n ng t bánh r ng c t cam ng c . 7.

Plunger t p t c c múi cam y lên. nhiên li u trên xy lanh b m theo l xuyên tâm xu ng l ngang tr v m ch n p.Tr ng h p t tr ng c a nhi n li u nh . 7. . kéo khâu phân l ng n v trí th p nh t. y piston lên cao h n trong xy lanh. nhiên li u b t u b ép trong xy lanh b m.B . 7. kh i s b m lên kim phun. .5. Lo i b m này do Anh qu c ch t o. * n hành : Nhiên li u t b l c th c p i vào van u áp 7 n phía d i piston 9 nâng piston này i lên.8-9a). 7. Khi piston di chuy n lên xu ng s kéo thanh t a nghiêng 5 theo. u khâu phân l ng i xu ng. khi i xu ng nó l n qua trái. ngang trên plunger m tr h n. khi m t trên plunger óng kín 2 n p ng th i khâu phân l ng óng kín l ngang trên plunger. b ph n v n chuy n c n b n không ng theo s xy lanh ng c . ngang trên plunger luôn m nên nhiên li u b m i là 0. 7. nhiên li y cao áp theo ng d n trong u d u qua rãnh tròn nh trên thân plunger n rãnh phân ph i úng lúc rãnh này ngay v i m t l thoát nhi n li u d n lên kim phun và phun vào phòng t c a ng c . không có các b c n. Do tác ng này làm c n l c t ng hay gi m l ng nhiên li u b m i.8-9c).5. Lúc này . van thoát nhiên li u cao áp óng i. ngang trên plunger m s m. u khi n c n l c b t l ng nhiên li u. 8. van thoát cao áp ra.DPA / ROOSAMASTER .6 nh l ng nhiên li u. nhiên li u lên qua khe h gi a piston và xy lanh em kim ch nh áp l c 3 ra kh i c c u cân b ng t tr ng. 7.8-9d). kho ng ch y h u d ng c a plunger b gi m nên nhiên li u b m i ít h n . sau ó nh áp su t c a b m chuy n v n. bánh r ng. nó s d ch qua phía ph i.5 Nguyên lý v n hành c a b m cao áp P. Khi tác ng c n ga.2 Kh i phun nhiên li u (H. ------------------------------------------------------------- Bài 8 : M CAO ÁP LO I PHÂN PH I CÓ ÁP L C CAO CAV . ng c ng ng v n hành . nh n th p. nh n nhi u h n thì áp l c tác d ng vào phía d i piston c ng m nh h n.u t o n gi n. n khi 2 ngang trên thân plunger v a ló ra kh i t trên c a khâu phân l ng.u t o : m cao áp CAV-DPA là lo i b m phân ph i áp su t cao do m t xy lanh b m v i 2 piston t do phân ph i nhiên li u cao áp nh n t rotor n các kim phun.4 Ng ng phun nhiên li u (H.1 p nhiên li u (H.lò xo phía trên piston y piston xu ng làm cho c n l c xê d ch qua phía t ng nhiên li u.Tr ng h p s d ng lo i nhiên li u có t tr ng n ng h n. 7. kho ng ch y h u d ng c a plunger dài h n nên nhiên li u c b m i nhi u. Mu n t t máy. u khâu phân l ng i lên.t phía trong xy lanh 8 t o kho ng h cho nhiên li u i qua. khâu phân l ng s nhích lên ho c xu ng. Thanh t a nghiêng 5 a u t c treo vào uôi piston 9. n p m cho nhiên li u tràn vào y xy lanh và phòng ch a khâu phân l ng.5.3 Phun nhiên li u(H. Cam b m i plunger i lên. Khi thanh t a nghiêng này i lên. m CAV c bi t thích h p cho các lo i ng c diesel có v n t c cao nh các u m sau : . p su t nhiên li u trong b m h xu ng.8-9b).Lúc này cam b m ch a i plunger nên plunger b lò xo kéo xu ng v trí th p nh t.S.5..1 c m.

7-5).7-2 ). ng i này v n r ng vào v van u áp. nhiên li u bình l c th c p cung c p n b m chuy n v n t trên b m cao áp. m nhiên li u t m ch hút n m ch thoát.. o m cho nhiên li u bên trong b m l u thông th t t t.ng su t cao. th ng này m có : * m chuy n v n (H.Cho nhiên li u l u thông x gió khi ng c ng ng. chính xác l n.Nh . a lên lò xò 2 và chén ch n 13 gi ch c xy lanh 4. . áp su t chuy n v n c a nhiên li u c t ng lên a n van nh l ng. y nhiên li u vào u phân ph i và qua t m ch r n van u áp. làm tr n cho các b ph n c a b m c th c hi n do chính d u l u thông trong b m.n hành c a b m cao áp CAV.Không c n ch t o h th ng làm tr cho b m.7-4): m 2 cánh b m k t n i thành hình ch th p di chuy n quay.7-1. u t o bên trong c a b m cao áp có th chia thành 5 th ng : 8. m chuy n v n làm áp su t nhiên li u t ng lên n p vào xy lanh b m. 8.7-2 trình bày nguyên lý v n hành c a h th ng nhiên li u. trên van u áp là ng n í 11 nh n nhiên li u t bình l c th c p.m v n hành t t v trí gá l p th ng ng ho c n m ngang. n p 7 thông v i m ch thoát c a b m chuy n v n.Tác ng b u t c th y l c theo v n t c và t i ttr ng c a ng c . ng kính ngoài t 5mm n 6mm. Van u áp g n trong n p chung v i b m chuy n v n m có : Xy lanh 4 ch a piston 5. m này có công ng : . Sau khi nh l ng. Van u áp m trách 2 nhi m v : . Các ng d n nhiên li u cao áp t b m n các kim phun c ch t o b ng thép dày. t kín nên không b rò r nhiên li u. áp su t này c d nh.2 th ng nhiên li u b m cao áp CAV ( H. i l c nhiên li u 10 làm b ng nylon dày bao phía ngoài lò xo 2 và ph n xy lanh 4 l c nhiên li u l n cu i cùng. ng kính trong t 1mm n 2mm. sau khi d c l c s ch s d n m cao áp 4. 8. H. th ng ng nhiên li u d tr v t b m cao áp và các kim phun qua bình l c th c p thùng ch a.3.Tác ng b phun nhiên li u s m t ng theo v n t c ng c và áp su t nhiên li u. * Van u hòa áp l c (H.Duy trì cho nhiên li u chuy n v n có m t áp su t c nh theo yêu c u c a b m khi ng v n hành. c v n hành do bánh sai tâm trên c t cam ng c . n so v i lo i b m cao áp PE. i xy lanh. 7-5). nhiên li u c ép lên áp su t cao cung c p n các kim phun nhiên li u 5 . i b m . i ây. Bên hông van u áp có 2 : thoát 9 thông v i m ch vào c a b m chuy n n. . th ng nhiên li u b m cao áp CAV trang b trên ng c diesel th ng g m có : t m ti p v n 2 có l c s c p bên trong.o m nhiên li u l u thông liên t c trong b m làm mát và gió không vào nhiên li u.không ng theo v n t c ng c nh m t van u áp. . ép nhiên li u o áp su t r i theo t ng m ch thoát lên kim phun. th ng này có nhi m v nâng áp su t chuy n v n c a nhiên li u và duy trì áp su t c nh c n thi t không t ng theo v n t c ng c . nhiên li u i vào m ch p c a u phâ n ph i n phòng ch a n i u 2 piston i nh. Lò xo 6 phía d i luôn y piston 5 lên. các con n u piston b m ch m vào các m u c a vòng cam làm 2 piston b y và. Ch t 12 dùng nh v vòng l ch tâm c a b m chuy n v n. . . nhiên li u c hút t thùng ch a 1 a n bình l c th c p 3. . Khi rotor quay.3 Nguyên lý c u t o. c tính này r t ích i cho ng c diesel c nh . Bên trên piston 5 có lò xo u áp 3.7-4. . Sau khi c l c s ch.1 th ng chuy n v n và u hòa áp l c nhiên li u (H. .y nhiên li u n ph n cao áp.

n p A óng vì ã qua nh l ng D . Ng c l i. 2 piston càng b y bung ra xa. qua l p l i l c chui vào l phía trên 1 a xy lanh 4. Trên u phân ph i co khoan m t l phân ng D n htông v i van phân l ng. Vùng gi m áp có d c ít h n vùng lõm c a vòng cam. u n t c rotor t ng. úng lúc này các con l n A 1 ch m vào 2 u cam i di n nhau nên 2 piston b y m nh vào t o áp su t cao. hai piston trong xy lanh trên rotor b y ra ngoài. m tay c a b m ti p v n ng yên.7-5C): Lúc này.3 th ng t o áp su t cao và phân ph i nhiên li u cao áp (H. Lúc này l n p A c a rotor ngay v i l phân l ng D trên u phân ph i nên nhiên li u chui vào l xuyên tâm T n phòng ch a.7-19). Trên xy lanh có s l n p A b ng s xy lanh ng c và thông v i l xuyên tâm T. áp su t nhiên li u chuy n v n l i h xu ng mgay. u trong rôtor có ch a hai piston i nh nhau và di chuy n ra vào t do trong xy lanh H.7-11) .7-5A) . Các mi ng k m 5 và 6 dùng u ch nh kho ng ch y t i a ( i ra phía ngoài ) a 2 piston. th ng này g i là u d u. i ây có khoan m t l ngang n thông vói l khoan xuyên tâm. . áp su t chuy n v n c a nhiên li u v t m c n nh. Khi ng c ng ng. Trong lúc l phân ph i P xoay qua l thoát G.3. ng nhiên li u n p vào nhi u y 2 piston bung ra xa. piston 5 ti p t c b y lên cao.7-6) Ph n chính là van nh l ng 0. thanh r ng 5 ép lò xo 6 y van 0 xu ng m n l P cho nhiên lieu n p vào u d u nhi u h n t ng n t c ng c . ta nh n th y m kh i phun thay i tùy theo áp su t nhiên li u n p vào u d u. nhiên li u theo l thoát G n kim phun. Nh v y. .n hành c a van u áp g m 3 giai n: .78) phía bên trong có các m u cam ti p xúc v i 2 con l n A 1. 8. hai piston bung ra ít h n nên m kh i phun s s n ít h n. c kho ng tr ng gi a 2 u piston. ng nhiên li u n p vào càng nhi u. Ngay sau khi d t b m. do l c ly tâm và áp su t nhiên li u n p vào u d u. Van nh l ng 0 c u khi n b ng tay ga ho c b ng u t c.7-9) . tác ng vào piston 5 l 7 x gió ra ngoài . Khi ng c kéo n ng. rotor b m cao áp quay. * n hành : Khi rotor quay (H. m chuy n v n nhiên li u vào l 7 a b u áp. 8. các con l n ch m vào m u cam s m h n t o s kh i phun m. nhiên li u b y chui qua l 9 tr l i m ch n p c a b m chuy n v n.(H. áp su t nhiên li u trong ng thoát cao áp t t xu ng ngay tránh c tình tr ng nhi u nhi n li u n i u kim phun (H. P còn thông th ng m t chút v i l thoát G . Piston 5 i xu ng áy xy lanh 4 c lò xo 6 lên óng kín l 7 không cho nhiên li u trong b m t t v thùng ch a. Khi kéo c n gia t c 1 phía t ng ga.Giai n b m tay x gió (H.3. i xu ng m t d i piston 5 và nâng piston này lên. 7-7B).4 th ng u hòa t c ( H. phân ph i trên rotor ch có m t. Qua nguyên lý v n hành cùa b m cao áp CAV. ép lò xo u áp 3 làm l 8 i xy lanh 4 ra. t vòng cam C (H. l thoát phân ph i G b ng s xy lanh ng c . ng nhiên li u n p vào u d u gi m khi n v n t c ng c gi m xu ng. 8. khi l ng nhiên li u n p vào u d u ít.7-7A.7-5B) : x s ch gió trong yoàn b h th ng nhiên li u ho t ng t t. m 2 ph n chính là u phân ph i 3 và rotor 4 cl p i nhau th t chính xác. Rotor ti p t c quay. Khi kéo c n 1 qua phía gi m ga.3. T c b m quay do ng c kéo nh ráp vào mâm n i 7. m u cam b ng s m ch phân ph i nhiên li u n kim phun t c b ng s xy lanh ng c . u ngoài c a hai piston ti p xúc v i 2 i mang 2 con l n A 1.Giai n ng c ng ng (H. lúc này các con n A 1 ã v t qua kh i nh các m u cam và tr t xu ng “ vùng gi m áp”.Giai n ng c v n hành (H. tác ng c n b m tay c a b m ti p v n t bên hông ng c . ph n gi a van là m t rãnh tròn.2 th ng nh l ng. nhiên li u i vào khâu n i 11.

nh ó v n t c ng c c t ng lên t i m c n nh. ti t ch c ng làm vi c nh sau : . Trong tr ng h p này . thanh r ng 5 i xu ng n lò xo 6 và van nh l ng 0 i xu ng m l n l P t ng l ng nhiên li u vào m ch P. van nh l ng 0 i v i òn b y C nh tay òn N. . i tr ng gi m t ng t.7-11) Lo i u t c này th ng trang b cho b m cao áp CAV .F a van nh l ng 0 n v trí óng l P t t máy.DPA t v trí n m ngang. thanh r ng ng 5 c nh c lên.ng ga b ng c n gia t c 1 : kéo c n 1 qua ph i. n t c ng c gi m l c ly tâm c a các qu t gi m theo nén chúng cúp vào. Lò xo u t c này móc vào òn b y C qua ch t D ca lò xo c m ch ng khác. áp su t nhiên li u t ng theo (do b m chuy n v n quay nhanh h n) y van 0 i lên óng b t l P nên v n c ng c t ng gi m. nên v n t c ng c gi m xu ng. c i xu ng a van phân l ng 0 tu thu c s cân b ng gi a l c y lên c a áp su t nhiên li u và l c ng c a lò xo 6. u t c có 6 qu t Q quay theo tr c b m L. n t t máy G u khi n các thanh E. lò xo u t c I chùng xu ng. 7-6) u t c này c v n hành do áp su t chuy n v n c a nhiên li u bên trong b m cao áp.n gia t c K c nh v trí trung bình . th nh sau : + i tr ng gi m t ng t : ng c ph i kéo nh h n nên v n t c t ng lên . áp su t nhiên li u tác d ng vào van 0 y van lên óng b t l P làm gi m l u l ng nhiên li u n p vào u d u. a gi m ch n 7 a trên van nh l ng 0. òn b y C b kéo qua ph i làm cho tay òn N xoay van nh l ng 0 phía t ng nhiên li u. Van 0 di chuy n lên xu ng trong l P c a u phân ph i. Trong tr ng h p t i tr ng c a ng c gi m t ng t ho c t ng t ng t.Có hai lo i u t c dùng cho b m cao áp CAV : lo i th y l c và lo i c n ng. n hành òn b y C. * u t c c n ng (H. Lò xo u t c 6 a gi a t d a và thanh r ng 5. . Van nh l ng 0 xuyên qua và quay t do trong thanh r ng 5. + n hành : . nên van nh l ng 0 y xu ng m ng thêm l P. n t c ng c gi m xu ng ngay t c kh c khi n l c ly tâm gi m. u t c v n hành do áp su t nhiên li u tác ng vào m t d i c a van 0. lò xo I s c ng thêm. a g am ch n 7 m trong xy lanh luôn luôn y nhiên li u gi m ch n ng và làm cho ng tác lên xu ng c a van nh l ng c êm d u và n nh. ng tác bung ra ho c x p vào c a 6 qu t làm tr t A di chuy n. tay òn N xoay van 0 phía l u l ng ch y c m ch ng ( gi m ga). u c có công d ng u ti t l ng nhiên li u b m i thích ng v i m c t i tr ng v nt c ng c c n nh * u t c th y l c ( H. tc uc ab u t c g m : n ga 1 và bánh r ng 2 n kh p v i thanh r ng 5. òn b y C t a vào thanh ch ng R nh lò xo S. u d i òn b y C s di chuy n qua trái y ng tr t A x p các qu t l i. Tr ng h p gài c n gia t c 1 nh cho ng c v n hành m c ga có t i tr ng. n gia t c K u khi n van nh ng 0 nh lò xo u t c I. lò xo H duy trì van nh l ng 0 m c ch y c m ch ng . a c n b m gia t c v v trí ch y c m ch ng : kéo c n K cùng chi u kim ng h . phía trên òn b y C chuy n v phía trái. + T i tr ng t ng t ng t : lúc này ng c kéo n ng h n nên v n t c gi m xu ng. u i tr ng gi m t ng t. u t c s v n hành v n t c ng c c n nh t ng ng i m c t i tr ng m i .Gi m ga v i c n gia t c 1 : kéo c n gia c 1 qua trái. c c ng c a lò xo 6 gi m b t. Khi l c ly tâm và s c c ng c a lò xo I b ng nhau van ng l ng 0 v trí n ng t ng ga. Lò xo m ch ng 4 a gi a thanh r ng 5 và khoen ch n R. * n hành : .Kéo c n gia t c t ng ga : kéo n K ng c chi u kim ng h . áp su t nhiên li u gi m xu ng y u h n s c c ng c a lò xo 6.

Nguyên c v n hành d a trên nguyên t c l u l ng nhiên li u l u chuy n t b m d n các kim b m liên h p t l v i: . kim b m liên h p g n trên quy lát c a m i xy lanh s t o áp su t cao phun niên li u d i d ng s ng vào phòng t c a xy lanh.3 m nhiên li u Cummins lo i “G”. th ng nhiên li u trên ng c diesel Cummins PT c trình bày trên hình 9-1. o ra góc phun nhiên li u s m. c t phía i b m cao áp. t ph ng pháp u khi n áp su t nhiên li u t b m phân ph i n các kim b m liên p ng u nhau và phù h p v i u ki n v n hành c a ng c . Trong ch nhiên li u này có b trí van m t chi u ng n không cho nhiên li u t xy lanh E ch y ng c tr l i. lò xo R y nút ng d n A qua trái. ng ng ng v n hành vì nhiên li u không cung c p n phòng nhiên li u trong xy lanh b m.u c ti n hành d i áp su t th p. .5 th ng phun nhiên li u s m t ng ( H.1 Nguyên t c v n hành : ( PT :Pressure-Time) Trên ng c diesel Cummins PT s d ng h th ng phân ph i nhiên liêu áp su t th p. .Áp su t nhi n li u .Th i gian nhiên li u l u chuy n . Lúc này s nhiên li u phía sau piston B qua khe h gi a piston B và xy lanh E vào thân b m. Phía trái nút h ng d n A có t piston tác ng B di chuy n trong xy lanh E y vòng cam xoay ng c chi u v i rotor.các qu t x p l i. . Vòng cam C xoay qua l i nh nhàng trong v b m.t máy : kéo c n t t máy G ng c chi u kim ng h . Phía ngoài vòng cam C có 1 nút h ng n A. vòng cam b y quay v phía trái cùng chi u quay rotor nên góc phun nhiên li u tr v góc bình th ng nh khi cân b m.9-2) . tác ng tr c ti p lên vòng cam. lò xo u t c I kéo u trên òn b y C qua ph i làm c n J k t n i gi a òn b y C và tay òn N y tay òn N xoay van nh l ng phía t ng nhiên li u giúp ng n nh v n t c nh c v i s c t i tr ng m i t ng lên. Trong hê th ng này. thanh truy n E b y qua ph i tác ng vào tay òn N làm van nh l ng 0 quay v v trí óng kín l phân l ng P.Các KBLH nh n áp su t th p t b m r i phun vào phòng t c a xy lanh v i áp su t cao. . (H.7-12) c u này v n hành do áp su t nhiên li u chuy n v n trong b m cao áp. 8. ---------------------------------------------------------------------------- Bài 9 : M NHIÊN LI U CUMMINS PT .KIM B M CUMMINS . n ph i có: t b m nhiên li u em nhiên li u t thùng ch a phân ph i n t ng b kim b m liên p c l p t i m i xy lanh. ti n trình b m cung c p và phân ph i nhiên li u n kim b m liên h pvi c nh l ng nhiên li u .3.Các ng d n nhiên li u n t ng KBLH ph i úng c và úng l i. 9. 9. * Khi ng c gi m t c : Lúc này áp su t nhiên li u trong b m y u.2 c m c u t o : ng d ng nguyên t c n gi n này vào h th ng nhiên li u CumminsPT. 9. c a ng d n nhiên li u. n hành : * Khi ng c t ng t c (H7-13) lúc này áp su t nhiên li u trong b m m nh s y piston B qua ph i ép lò xo R y vòng cam xoay m t góc ng c chi u quay c a rotor. i l ng nhiên li u ng u nhau và úng th i m phun.

nhiên li u qua BDT n các KBLH tùy theo u ki n v n hành c a ng c . u y thanh B qua trái. T s ki m soát và gi i h n v n c ng c dù van nh ng b t c v trí nào. m có c u t o nh sau: 9.Các lò xo c m ch ng kéo plunger tr v cho m ch c m ch ng m ra cung c p nhiên liêu cho ng c (trong b u t c ). nh ó nhiên li u v n chuy n c êm d u.Lo i v n hành b ng tay: i lo i này.1 m ti p v n nhiên li u (H. 9. ngay lúc này a xoay n i m ch b m nh l ng v i b KBLH.3 m nh l ng .9-2).9-2).3. 9.Duy trì l u l ng nhiên li u n nh và h u hi u v n t c c m ch ng v i van nh l ng v trí c m ch ng. Khi ng c t n v n t c n nh. 9.4 u t c (H. m c d n ng do tr c chính c a b m nhiên li u. t a quay c u khi n quay tròn b ng 1/2 n t c ng c .Ng ng cung c p nhiên li u n kim b m liên h p khi ng c v n chuy n trên v n t c t i a ã c u ch nh.9-3) u phân ph i g m m t a c nh. t l thông v i b m nh l ng và m t s l khác b82ng v i s xy lanh ng c . Khi quay. c v n hành b ng h th ng các lò xo và qu t . ng th i m t m ch khác c m ra nhiên li u i v thân chính c a m. i ph ng pháp này. n T c u khi n nh b u t c và c n gia t c. u t c và ng h t c . Trên b m nhiên li u Cummin PT có 2 lo i van ng t m ch cung c p nhiên li u n các kim m liên h p : .2 u phân ph i (H. nhiên li u n p vào m ch này lên KBLH. 9. Sau khi nh l ng.3. Khi tr1 “B” . u l ng nhiên li u b m i tùy thu c vào kho ng ch y c a plunger. ây là lo i b m bánh r ng t phía cu i b m. Trên a có các l sao cho lúc nó v trí “A” s cho nhiên li u t b m bánh r ng thông n b m d nh l ng. ng tác lên xu ng c a plunger trong b m nh l ng hút và b m nhiên li u t i b KBLH. Thông th ng .các qu t BDT làm plunger di chuy n. . có công d ng : . Nó g m môt bánh r ng hút và b m nhiên li u phân ph i cho c h th ng. Trong khi ng c v n hành gi a v n t c c m ch ng và i a. u t c trên lo i b m “G” là lo i c h c.9-2).3. . kéo c n u khi n b ng tay có nút nh n trên u n v phía ng c chi u kim ng h cho n h t kho ng ch y b solenoid m van khi . Kho ng ch y này c thay b ng cách u khi n nT kéo thanh B qua trái hay ph i. m nh l ng c d n ng b ng cam A và c n C.3. m nhiên li u Cummins PT lo i “G” không có ng d n nhiên li u trên u v b m v thùng ch a . m có b x áp i v i ng d n nhiên li u v thùng ch a không cho áp su t và nhi t trong b m lên quá cao. ph i kéo c n u khi n theo chi u kim ng h n t kho ng ch y ho c m cho nhiên li u i qua van . ng ng cung c p nhiên li u n các KBLH. nhiên li u b m i nhi u. Trong b m có m t màng gi m ch n b ng thép h p th các ch n ng do v n chuy n c a lu ng nhiên li u. trên a có m t l n p thông v i b m ti p v n b ng bánh r ng.3.m nhiên li u Cummins PT c u khi n do c c u bánh r ng c a ng c và quay cùng v n t c v i c t máy.Lo i v n hành b ng n : i lo i này. cam A i c n C y plunger i lên.5 Van ng t m ch nhiên li u (H. tr c chính c a b m u khi n b m b ng bánh r ng. u y thanh B qua ph i thì ng c l i. kho ng ch y c a plunger ng. Vi c này c th c hi n do van nh l ng và l u l ng nhiên li u c gi i h n b ng c c a lò xo kéo plunger trên BDT. a quay n i b m nh l ng n m ch a nhiên li u n KBLH.

1 u t o và h th ng u khi n (H.Phân s ép và áp su t phun nhiên li u c a các lo i ng c có phòng t tr c th p h n lo i có phòng t tr c ti p nên s tán nhuy n nhiên li u c ng th p h n . plunger c y xu ng phun nhiên li ui vào phòng t nh h th ng tr c cam.4. ng i ta dùng hai dây bán nguy t ghép l i thành ti t di n tròn (H. . kéo c n u khi n theo chi u kim ng h nhiên li u i qua van. y nhiên li u vào phòng t. dây tim này không b bi n d ng do s giãn n khi c t nóng. ---------------------------------------------------------------------------- Bài 10 : CÁC H TH NG PH TRÊN NG C DIESEL.9-5). vi c kh i ng các ng c diesel lo i có phòng t tr c r t khó kh n vì các nguyên nhân sau : . Vào cu i thì ép c a ng c .5mm. Do ó.9-4).1 TH NG XÔNG NÓNG : 10. nhiên li u c s i nóng tr c và t ph n c bay h i s n. 9. * Ng ng phun : Quá trình phun nhiên li u ch m d t khi c n m y plunger i xu ng t kho ng ch y.2. a y và c n m .Phòng t tr c có th tích quá l n nên nhi t ô trong phòng t cu i thì ép khi ng còn ngu i không t nhi t t cháy l ng nhiên li u phun vào .1 c ích : Khi ng c ngu i.Các ph ng pháp xông nóng không khí trong xy lanh c áp d ng hi n nay là : . * i nóng và làm nhiên li u bay h i : Trong su t quá trình nén c a ng c .4. dòng n t bình ns .9-6). 9./.2 Các ph ng pháp xông nóng thông d ng .Xông nóng lu ng không khí ang hút vào xy lanh . KBLH g m thân kim. khi b t công t c ng c . 9. n m y plunger xu ng.Xông nóng không khí nén trong phòng t c a ng c . bên trong có m t plunger ráp th t khít v i thân. Nh v y. 10. i phòng t.4 Kim b m liên h p Cummins (H. t lò xo trong thân b m luôn kéo plunger lên khi múi cam không tác d ng vào m y u khi n c n m c a kim. * Phun nhiên li u vào phòng t :Vào cu i thì ép .1. 10. ng nhiên li u qua van ch n vào trong chén d u ót kim.1. Tr ng h p ph i v n hành kh n c p do m ch n b h h ng. ng th i khí nén chui qua các l phun d u i và chén tán nhuy n nhiên li u. * p nhiên li u : Trong thì hút c a ng c .1 Xông nóng không khí trong phòng t b ng bugi xônh nóng (H. Trong m i phòng t tr c có g n m t bugi xông nóng.11-2c). Dây n tr trong bugi c làm ng h p kim Tungsten có ng kính t 1.2 n hành c a kim b m liên h p (H. nhiên li u trong chén d u ót kim h p th nhi t c a khí nén. .11-1). úng m phun d u s m ã c u ch nh.2mm xo n l i thành tim t.mu n cho ông c v n hành ngay sau khi phát hành c n ph i s i ho c xông cho không khí trong phòng t c nóng lên h tr cho vi c t cháy nhiên li u khi chúng c phun vào phòng t phát hánh khi ng c còn ngu i. nhiên li u b t cháy t o ra công su t cho ng c .công t c máy b t lên. 10. m nhiên li u n p vào b KBLH m t ng nhiên li u chính xác c n nh tr c theo u ki n v n hành c a ng c v t i tr ng và v n t c.

Khi ráp bugi 2 n c c ph i ch a khe h an toàn xung quanh khâu n i dây tim.Dây tim nóng ch y nhanh: n th quá cao.Khi ráp bugi xông. ng tiêu th cho m i bugi kho ng 18A v i lo i 6V. Bugi xông ráp không kín. Bugi và vòi phun nhi n li u xông nóng t trong ng góp hút. Không ng t dòng n xông khi ng c ã .cung c p t nóng dây tim bugi lên n 900oC-1000oC sau th i gian kho ng 1 phút.Thân bugi cách n v i c c trung ng nh các khâu cách n. Reo 3. 10. tr chìa khóa v v trí c s ng t dòng n n bugi xông . Giai n này nh m m c ích s i nóng d n n p quy lát và phòng t. . chú ý không ch m mát dây tim.2 Phân lo i bugi xông nóng. Thân ngoài có ren ráp vào ng c . bugi xông b cham mát. Khi xông máy. . xoay qua n c th 2 i m ch n cho máy phát hành kéo ng c quay. th ng này g m m t b m nhiên li u v n hành b ng n ho c b ng tay.7V và các bugi c g n n i t p nhau. . . .1.4V. Kim phun c a h th ng nhiên li u ngh t làm l ch chùm nhiên li u phun ra và ch m vào dây tim c a bugi xông. 10. Khi xông . ráp và ki m soát bugi xông nóng ta c n chú ý: . Xoay chìa khóa qua n c th nh t.13 o trì h th ng xông nóng: Khi tháo. Th i gian xông nóng tùy thu c lo i ng c . * Kh i ng : Thêm c ng dòng n vào bugi xông cho dây tim nóng lên. Lo i này th ng dùng ngu n n 6V h c 12V. t u dây tim n i v i c c trung ng và u còn l i n i v i thân trong ( c cách n nh các ng E vàH ). u còn l i hàn vào thân và nôi ra mát. Lo i này thông d ng h n. lo i bugi. Reo 2.Khi c n thay bugi xông. ph i ch n lo i có cùng c tính : n th . u có m t bugi b ch m mát.4V và không s d ng n tr b xung. 30A-40A v i lo i 12V. không chùm nhiên li u phun ra ch m vào dây tim. ôi khi ng i ta s d ng 4 bugi xông lo i 2.Dây tim bugi mau h : Phun nhi n li u quá s m. n tr ki m soát s nóng chói lên báo cho lái xe bi t ng t dòng n xông nóng ngay. kích th c và s n c c. nó c t tr c m t lái xe. t u dây tim hàn vào c c trung ng. 10. u không nhi t do khí cháy trong phòng t s làm t tim bugi xông nóng. thông th ng công t c xông nóng ghép chung v i công t c kh i ng.4 Các h h ng thông th ng c a bugi xông nóng : n tr ki m soát không cháy : ch n trong h th ng xông b h . Thông th ng quá trình xông nóng qua 2 giai n.3 Xông nóng lu ng không khí hút vào xy lanh. * Lo i 2 n c c (H. Cummins và Kamaz. Sau khi ng c ã n ph i n t dòng n xông nóng ngay. * Lo i m t n c c (H. n tr ki m soát có công d ng giúp lái xe theo dõi m c xông nóng dây tim.2.11-3). n cao th n t ra bugi.Không mu i than ho c v n s t n i t t 2 c bugi.11-4). n nút kh i ng ng c .. Khâu s C cách n gi a n c c 1 và 2.1. Ph ng pháp này áp d ng trên các ng c Continental LD 465. Sau khi ng c ã v n hành. n tr ki m soát cháy quá nhanh: Có 1 ho c 2 bugi b n i t t. Trong m ch n có các n tr ki m soát và b xung (H.4V v i n tr ki m soát 2. n th s d ng cho lo i này t 1. n tr b xung dùng u ch nh n th cho m ch n. m s phun nhiên li u qua bugi. i n t bình n n các bugi xông nóng. 10. p tia l a nhi n l u s c cháy xông nóng không khí trong ng góp hút. bugi và bi n áp ánh l a. c tính nhi n li u và nhi t không khí hút vào xy lanh.áp su t phun quá cao. .Không r t tránh làm bi n d ng dây tim. Trên xe h i. * Xông nóng : Cho dòng n có c ng gi i h n qua dây tim làm nó lên.2. . Các bugi xông th ng g n song song i nhau.11-5).

000v/p. th ng dùng cách t ng gió t ng c ng su t ng c . quay n kh p v i nhau nh ng các nhánh không ch m nhau.48. do ó có th i gian gió th i s ch khí cháy nhi u h n. i cánh qu t có 3 nhánh cách u o o nhau 120 (có lo i 2 nhánh cách nhau 180 ). Toàn b 2 cánh qu t quay tròn trên các vòng bi 2 u. 10. Trên ng c diesel 2 thì. các bugi xông nóng th ng c b c cách n nên tránh c nhi u h h ng. gi a các v v i nhau r t nh d tránh l t gió.ng c l ng nhiên li u phun vào xy lanh nên t ng công su t ng c n 30%40% i ng c có h th ng t ng áp.Do gió th i vào có t c cao nên hòa tr n v i nhiên li u u và nhanh h n . ng th i n p gió vào t cháy nhiên li u. tr c tu c bin có th quay t 36. Cánh tu c bin quay làm cánh nén khí quay theo rút gió t ngoài vào qua các cánh ép vào các xy lanh. Do ó khi phun nhiên li u c n ph i t ng thêm l ng gió oxy t cháy tr n v n nhiên li u.Kho ng gi a tr c c làm tr n và làm mát b ng nh t ng c . i v i ng c 4 thì có s d ng t ng gió thì 2 súp páp hút và thoát c i nhau nhi u h n ( o 130 -160o ).ng gió b ng tu c bin. p m t b m gió (ki u ly tâm ) quay theo rút gió th i vào xy lanh. phía d i g n T H . hai u tr c có l p các vòng xéc m ng và các rãnh ch n nh t không chui qua ph n qu t hút gió. Trên ng c diesel.000v/p. rút gió r i th i vào các b ng gió và các l gió t chung quanh xy lanh. Khe h gi a các cánh v i v . Khi ng c ch y t c l n nh t. u t o b m Roots g m : b m b ng nhôm. Hi n nay. Nguyên t c ho t ng c a b m Roots : Chi u quay c a cánh qu t là chi u cho gió i vòng ngoài gi a v v i cánh r i th i vào xy lanh. Lo i này th ng dùng trên ng c diesel 2 thì l p bên hông ng c . hai u tr c bên trong có l p 2 cánh : Cánh tu c bin bên ut o: ph i làm b ng thép Crôm-Nickel. . bên trong ch a 2 cánh qu t quay ng c chi u nhau nh m t c p bánh r ng n kh p phía ngoài.1 ng gió b ng b m quét gió Roots.Dòng n không qua các bugi xông ( Ko i 2 n c c): t trong các bugi xông b ch m mát. gi ng nh b m nh t lo i bánh r ng. 10.2. th i qua cáng B r i thoát ra m ch C ra ngoài. Khí cháy vào tu c bin m ch A . công su t t ng ho c gi m u do kh i l ng nhiên liêu phun vào xy lanh nhi u ho c ít. thì hút không th c hi n c nh ng c 4 thì nên th ng dùng m t m Roots b m gió vào.2. . i d ng khí cháy thoát ra kh i xy lanh còn áp su t và v n t c cao. ng gió này dùng quét s ch khí cháy trong xy lanh. 10. ph n này g i là tu c bin (turbo). .2 TH NG T NG ÁP : c ích : Mu n cho nhiên li u cháy h t thì c m i gram nhiên li u c n n 12. Có 2 lo i t ng gió : .Ti t ki m nhiên li u h n lo i ng c hút kh ng khí thông th ng.ng gió b ng b m quét gió Roots. làm b ng thép..2 ng gió b ng tu c bin . i m: . cánh nén khí bên trái làm b ng h p kim nhôm. c truy n ng c t máy qua h th ng bánh r ng ho c b ng dây cu-doa. th ng 3 nhánh qu t xo n theo chi u dài rút gió c u và liên t c. Vì v y. ng i ta cho th i qua t cánh qu t và làm quay u kia c a cánh qu t. nâng cao công su t ng c ( c phun nhiên li u càng nhi u ) thì c n ph i t ng thêm gió. . Trên ng c diesel 4 thì.5 gram gió.