BÀI 1: ANCOL( RƯỢU) A. LÍ THUYẾT I.

Công thức –Đồng phân- Tên gọi
Bài 1. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau : a) CH3CH2CH2CH2OH b) CH3CH(OH)CH2CH3 d) (CH3)2CHCH2CH2OH e) CH2=CH-CH2OH C6H5CH2OH -Viết công thức cấu tạo của các ancol sau : a) Ancol isobutylic b) Ancol isoamylic c) 2-metylhexan-3-ol

c) (CH3)3COH g)

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C 4H10O, C5H12O, C6H12O Bài 3. Viết CTCT a. Rượu bậc I có CTPT C6H14O b. Rượu thơm có CTPT C8H10O c. Rượu đa chức có CTPT C3H8O2 Bài 4. Viết CTCT a. Hợp chất đơn chúc có CTPT C4H10O và gọi tên b. Rượu không no có CTPT C4H8O Bài 5. Viết CTTQ của rượu a. no đơn chức, hở b. no đa chức mạch hở c. rượu tổng quát Bài 6. Cho rượu A có CTPT C5H12O , A phản ứng với CuO ,t 0 tạo ra B phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3) .Khi tách H2O của A bằng ddH 2SO4 đặc nóng chỉ thu được sản phẩm duy nhất C không làm mất màu ddBr 2 ở đk thường. Tìm CTCT A, B, C viết ptpu và gọi tên A Bài 7. Cho rượu X có CTPT C8H10O, A phản ứng với CuO, t 0 tạo ra Y phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3). Khi tách H2O của A bằng ddH 2SO4 đặc nóng ở 170 0C thu được sản phẩm Z, trùng hợp Z được polime T . Tìm CTCT X, Y, Z, T và viết ptpu Bài 8. Điều kiện để một rượu đa chức hòa tan được Cu(OH)2/OH- : phải có 2 nhóm OH- liên kết với hai nguyên tử C gần nhau. Hãy cho biết rượu C4H10O2 có bao nhiêu CTCT hòa tan được Cu(OH)2/OH- cho dung dịch màu xanh. Bài 9. Cho A có CTCT HO-C6H4-CH2OH .Viết ptpu của A với : ddHCl, Na, NaOH, CuO nung nóng. Bài 10. Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen. a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC. b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br 2 dư và với CuO đun nóng. II. Tính chất vật lí. Bài 1. a. Trong dd rượu tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn b. Trong hỗn hợp rượu etylic và phenol tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn Bài 2. so sánh nhiệt độ sôi của các chất cho dưới đây(sắp xếp theo chiều tăng dần): rượu etylic, rượu propylic, propan, clopropan, axit fomic. Giải thích III. Tính chất chất hóa học và điều chế. Bài 1 1. 2. Viết các phương trình phản ứng trực tiếp để điều chế rượu Êtylic, Glyxêrin. Phản ứng nào dùng để sản xuất công nghiệp ? Viết các phương trình phản ứng để điều chế rượu Êtylic; rượu Mêtylic; rượu Alytic; Glyxêrin; Propandiol -1,2; rrươuụ Benzylic từ đá vôi và than đá . . .

Viết công thức cấu tạo của các rượu đó và gọi tên Viết phương trình phản ứng khi cho các rượu trên tác dụng với Na.24lít Câu 6.68g. Biết rằng ancol nguyên chất có d=0. b/240ml. 1. B. biết D rượu =0. CuO/t 0.8 g/ml. 2.6gam Na với nước tính thể tích khí H 2(đktc) thoát ra trong từng trường hợp. c) Propan-2-ol tác dụng với KBr và H 2SO4 đun nóng. HNO3.8 g/ml).HIỆU SUẤT ĐIỀU CHẾ Câu 1. Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%? Đs:a/7. Xác định độ ancol và nồng độ mol của dd X? Câu 5: Cho phản ứng hết 4. . Cho 10ml ancol etylic 960 tác dụng với Na dư a/Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng ancol nguyên chất đã tham gia phản ứng.6 gam Na với ancol etylic và 4.8g/ml. Tính thể tích H 2 tạo ra ở đktc? Câu 4. Cho 50 ml dd ancol etylic( dd X) tác dụng với Na dư thì thu được 15. Bài 9. là ký hiệu của các chất vô cơ và hữu cơ.8g/ml b/Lấy 100ml rượu 960 ở trên có thể pha được bao nhiêu lít ancol 40 0 c/Lấy 50ml rượu trên thì điều chế được bao nhiêu gam dung dịch axit axetic 5%. . d) Ancol isoamylic tác dụng với H 2SO4 đặc ở 180oC. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau : a) Propan-2-ol tác dụng với H 2SO4 đặc ở 140oC. Tính khối lượng natri etylat và natri hiđroxit tạo thành? Đs:2.68 lít H 2 ( đktc). . C. CH3COOH/H2SO4 đặc nóng Bài 3: Cho sơ đồ biến hoá sau : C2H4 Cl2 B A C2H5OH xt +D xt C2H5Cl E A R NaOH C2H5OH A +C Na G H2O A. Cu(OH)2. hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : a) Butyl metyl ete. c/ 901.76 g H 2 ( khối lượng riêng của ancol etylic là 0. Tính thể tích H2 ở đktc? Câu 3.8g . b) Metanol tác dụng với H 2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat. Bằng phương pháp hoá học. Độ rượu là gì ? Cho ví dụ Bài 2. Cho Na dư vào 100 ml cồn 460 ( khối lượng riêng của ancol etylic là 0. Cho các rượu có công thức là C3H8On 3. Biết A chứa 2 nguyên tử Cácbon Bài 4. B.8 g/ml) .Nêu nguyên tắc chung để chuyển rượu từ bậc 1 thành bậc 2 và từ rượu bậc 2 thành bậc 3 ? Cho ví dụ minh hoạ 4.4-điol và etylen glicol (etan-1. butan-1. pent-4-en-1-ol và glixerol. hoàn thành sơ đồ phản ứng. Độ rượu trong loại cồn trên là bao nhiêu? Câu 2. Cho 20ml cồn tác dụng với Na dư thì thu được 0. Cho 1 lít cồn 950 tác dụng với Na dư .2-điol) b) Xiclopentanol. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0. CÁC DẠNG TOÁN VỀ RƯỢU DẠNG 1: ĐỘ RƯỢU.

Xác định công thức cấu tạo của X? Câu 11. Tìm công thức phân tử viết công thức cấu tạo của A? Câu 10. DẠNG 2: PHẢN ỨNG NATRI-PHẢN ỨNG CHÁY 1. Xác định hai ancol đó? Câu 16. mạch hở A tác dụng với Na thu được 1. Hỗn hợp X gồm 2 ancol no. Cho hh gồm 1. B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.6 g ancol A và 2. viết CTCT của ancol Câu 4: Tỉ khối hơi đối với Nitơ của một ancol no A bằng 2. X là ancol no mạch hở khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần vừa đủ 3. Xác định công thức phân tử hai ancol? Câu 12.13. đơn chức.12lít H2 (đkc).48 g O2 đo ở cùng điều kiện.6l H2 ( đktc).1g rượu đó tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1. H.6l CO 2 đktc. đơn chức. Khi cho 3.6 lít khí hiđro (đktc).3 g ancol B là 2 ancol no. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na được 1.MỘT RƯỢU Câu 1.36 lít khí H2 (đkc). Người ta lấy 3.84 l H 2 ( đo ở đktc) Câu 3:Tỉ khối hơi đối với không khí của một ancol no bằng 2.2g Na thu được 24.13.8 g một điol tác dụng với một lượng Na dư thu được 0.5g chất rắn.44g một ancol no mạch hở A thì thu được 9. Hỏi ancol đó là đơn chức hay đa chức. Tính khối lượng glucozo cần lấy để điều chế a lit ancoletylic 450 biết D=0. viết phương trình phản ứng điều chế A? Đs:C 2H4(OH)2 Câu 5: Cho 6 gam một ancol no.3g một ancol no ( M = 92) tác dụng hết với kali thu được 0. O0C)? b) Cho 2.5 mol O 2. Khi đốt cháy hoàn toàn 6. B? Câu 13. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 1lit dd Ca(OH) 2 1M thu được 60gam kết tủa. 1atm). Mặt khác khi cho 1 mol A tác dụng với K thu được 33. mạch hở A.8g hỗn hợp 2 ancol no. Đốt cháy hoàn toàn 0. Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của các ancol sau a) Cho 3. Xác định giá trị của V và CTPT của hai ancol? Câu 17. Xác định CTPT 2 ancol? Câu 14. Hỏi ancol đó là đơn chức hay đa chức. XĐ cụng thức phõn tử của hai ancol? Câu 18: Cho 11g hỗn hợp gồm hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức.214.6 g hh 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9.24g CO 2 .5 mol một ancol no đa chức X thu được 33. Xác định CTPT.93 g X tác dụng hết với Na tạo ra 336 ml H 2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 4. viết CTCT của ancol ? Bài 7: Một ancol no A có tỉ khối hơi đối với không khí là 2. cũng 0. Khi cho 3.12lít khí H2(đktc) a/Xác định CTPT của A b/Xác định CTCT đúng của A và gọi tên A. Cho 15.12 lít H2 ( đktc). Khi hoá hơi 0. Tính khối lượng tinh bột ( chứa 80%-(C6H10O5)n ) cần lấy để điều chế 7 lit ancoletylic 450 biết D=0. cho 2.8 g hh 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic thấy sinh ra 5.5 lần thể tích khí CO2 thu được ( ở cùng điều kiện ).57. Khi cho 3.93 g X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0.Câu 7. đơn chức. Cho 3. viết phương trình phản ứng tạo ra C (là đồng phân của ancol A) Đs:Propanol-1 Câu 6: Tỉ khối hơi đối với không khí của một ancol no bằng 2. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được 3.56 lít H2 (đktc) .2218(l) H2 (ở 250C. Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tử C. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sinh ra 5. viết CTCT của X biết MX = 92. Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18. HỖN HỢP RƯỢU Câu 11.18 gam chất rắn.56lít H2 (đktc) a/Tìm CTPT của A b/Xác định CTCT của A biết rằng khi đun nóng ở 1800C có H2SO4 đặc ta thu được 2 olefin ? Đs:C4H9OH Câu 8.7gam ancol đó cho tác dụng hết với Na thu được 0.56 l khí H 2 ( 2 atm. sau phản ứng thu được 2. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. biết rằng oxi hóa A bằng oxi có (Cu xúc tác) tạo ra anđehit c/Từ A. đơn chức. cho 1.8g/ml và hiệu suất phản ứng điều chế là 75%.8g/ml và hiệu suất quá trình điều chế là 75% Câu 8.12lít H2 (đkc). Xác định CTCT của X? Câu 2.52 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. Công thức phân tử của X? Câu 9. O. 2. Xác định CTCT thu gọn của A. C2H5OH .6 lít H2(đktc).84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức .1g A tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1. là đồng đẳng kê tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). Mặt khác. Xác định CTPT 2 ancol? Câu 15. Viết CTPT và CTCT của hai ancoltrên? Đs:CH3OH. a/Viết CTCT của A b/Từ ancol etylic và các chất vô cơ cần thiết.35 g hh X phản ứng với Na thì thu được 0. Cho natri phản ứng hoàn toàn với 18.1g ancol đó tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1.

06%CH3OH. Viết CTCT của hai ancol và tính thành phần % về khối lượng của chúng trong hỗn hợp.68 lít H2 (đktc) Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 9. XĐ CTCT của X? Bài 5: Đun nóng một hỗn hợp gồm hai ancol no đơn. Biết hiệu suất phản ứng đạt 60%. a/Tính giá trị của m b/Tính thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy 1/10 hỗn hợp A nói trên? Đs:m=25. đơn chức.3mol).3g Bài 8: Khử nước hoàn toàn hỗn hợp hai ancol ta thu được hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp co tỉ khối hơi đối với H2 là 23. khối lượng của X là 18.032lít Bài 10: Đun nóng một ancol đơn chức với H2SO4 ta thu hiđrôcacbon có cấu tạo đối xứng.8g.6g H2O và 72g hỗn hợp 3 ete. Hãy xác định CTPT và % khối lượng của ancol trong hỗn hợp A? Đs:C4H9OH(54.6lít H2 (đkc).36 lít H2(đktc).3 mol CO 2 và 7.2g hỗn hợp hai ancol no đơn chức.8 a/Tìm CTPT viết CTCT và tính % khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp b/Tính khối lượng CO2 và hơi nước tạo thành khi đốt cháy hòan 6. Đun nóng 7. 48. đơn chức.6 lít H2(đktc). Xác định CTCT của hai ancol trên biết 3 ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn?Đs:CH3OH. Viết CTCT của hai ancol trên và tính thành phần % khối lượng của chúng. C2H5OH Bài 6. Biết hiệu suất cũng đạt 60% ? Đs:8.8. khối lượng riêng của etylic là 0. đơn chức. Biết 3 ete có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn.3 gam A tác dụng với Na dư thu được 5. Toàn bộ X làm mất màu 1lít dung dịch brom 0.8g/ml. Xác định CTPT của 2 ancol? Bài 2. biết phản ứng xảy ra hoàn toàn? Đs:CH 3OH (51.94%) Câu 20: Cho 28.06%).5M (vừa đủ). biết phản ứng xảy ra hoàn toàn? Đs: 51.6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3.94%C2H5OH Câu 21: Cho 25. sinh ra 8. mạch hở kề nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na (lấy dư). Tìm công thức cấu tạo 2 ancol? Bài 7: Để điều chế etylen người ta đun nóng ancol etylic 95 0 với axit H2SO4 đặc ở 1700C. Xác định CTPT viết CTCT của hai ancol trên? Câu 24: Đốt cháy 23g một hợp chất hữu cơ A thu được 44g CO 2 và 27g H2O.56g hỗn hợp hai ancol trên ? Bài 9: Đum m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và propylic với H 2SO4 đặc ta được hỗn hợp olefin khí X.12gam A hòa tan vừa hết 1.2mol). CTPT của 2 ancol? Bài 4.4 lít khí H2 (đkc).8 lít khí H 2 (đktc). Đun nóng 7.8 gam một hỗn hợp X gồm 2 ancol no. Cho 11g hỗn hợp 2 ancol đơn chức vào bình đựng Na (dư) thấy thoát ra 3.8 gam một hỗn hợp X gồm 2 ancol no. 4. mạch hở với H 2SO4 đặc ở 1400C thu được 6 gam hh Y gồm 3 ete. Câu 25: Cho 16. Biết 3 ete có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. b/Xác định CTCT của A biết rằng A tác dụng với Na tạo ra khí H2 .2gam hỗn hợp hai ancol no.4 lít H2(đktc).65 g H2O.66 hỗn hợp hai ancol với H2SO4 đặc.99ml. Tính lượng ete sinh ra khi đun nóng một thể tich ancol như trên ở 140 0C với axit H2SO4 đặc. mạch hở. CH3OH(0. C2H5OH (48. Đốt cháy hoàn toàn m gam 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 0.688 lít khí O 2 (đktc). Xác định CTCT của ancol ban đầu? Đs:C2H5OH BÀI 2: PHENOL . Tính thành phần % khối lượng các rượu có trong hỗn hợp? Đs: 27. Tỉ khối hơi của B so với X là 0.95%) Câu 23.96gam Cu(OH) 2. 3. Đun 1. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp 2 ancol trên tác dụng với Na thì thu được 2. Tính thể tích ancol 950 cần đưa vào phản ứng để thu được 2 lít etylen (đktc). mạch hở với H 2SO4 đặc ở 1400C thu được 6 gam hh Y gồm 3 ete. Nếu cho hh ancol đó vào dung dịch H2SO4 đặc ở 1400C thu được mg ete ( hiệu suất phản ứng đạt 80%). Chia m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 : Cho tác dụng với Na dư thu được 1.8gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 5. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 8. X tác dụng với Na dư tạo ra 5.36 lít H2 ( ở đktc). mạch hở chức với H 2SO4 đặc ở 1400C đã thu được 21. Cho 20.7. Xác đinh B và thành phần hỗn hợp X? Đs:C2H5OH(0.Câu 19: Cho 28.7%C 2H5OH Câu 26.8g. thu được hai anken đồng đẳng kế tiếp của nhau. Nếu đốt hỗn hợp anken đó cần dùng 2.9 gam CO2 và 6. Viết CTPT của hai rượu trên và tính thành phần % khối lượng của chúng ? Câu 22: Hỗn hợp A chứa Glixerol và một ancol no. Hiệu suất giả thiết là 100 %. Giá trị của m? Bài 3. đơn chức.04lít H2 (đktc) mặt khác 8. 14g hiđrôcacbon đó tác dụng vừa đủ với 40g Br2. Giá trị của m ? DẠNG 3: PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ANKEN-ETE Bài 1.75 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 16. c/Một hỗn hợp X gồm A và một hợp chất B thuộc cùng dãy đồng đẳng với A. khi đun nóng m gam ancol no đơn chức mạch hở X với H 2SO4 đặc làm xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam hợp chất hữu cơ B. a/Chứng minh rằng A là một hợp chất no có chứa Oxi.

4g dung dịch gồm phenol.OH của Phênol và rượu Êtylic. vµ benzyl clorua. Gäi tªn vµ ph©n lo¹i chóng theo nhãm chøc.88g . HiÖn nay. Cho phenol t¸c dông víi hi®ro cã xóc t¸c Ni vµ ®un nãng th× thu ®îc xiclohexanol. Viết phương trình phản ứng minh hoạ 6. 4. a/ Từ Benzen có thể điều chế được m – Nitrophênol b/ Ôxi hoá Xiclohexanol bằng axit Nitric đặc thu được axit Ađipic. toluen b/ Phenol. Chứng minh rằng Phênol có tính axit và là axit yếu Bài 2 Cho hợp chất có công thức cấu tạo HO CH2OH Viết phương trình phản ứng khi cho vhất này tác dụng với K. nếu cho lượng hỗn hợp này tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. 2. Viết các phương trình phản ứng Bài 8: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng: a/ Benzen. phenol (lỏng). glixerol 3.2 lít khí (đktc) . hãy nhận biết xem ống nghiệm nào đựng chất gì ? Viết phương trình phản ứng. glixerin Bài 9: a/ Có 2 ống nghiệm không nhãn chứa từng chất riêng biệt : rượu butylic. LÍ THUYẾT 1. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất thơm có cấu tạo phân tử C7H8O và gọi tên 3. TOÁN PHENOL Bài 1:Cho 62. Viết phương trình phản ứng. axit axetic. Phênol là gì ? Phân biệt Phênol và rượu thơm ? Cho ví dụ ? 2. etanol vµ xiclohexanol. hãy tách 2 chất đó ra khỏi nhau . Nêu và viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của Phênol 4.Viết pt phản ứng và giải thích hiện tượng b/ Cho nước brom dư và dung dịch phenol thu được 6. Viết các phương trình phản ứng Bài 4: a/ Từ đá vôi và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế phenol và axit picric b/ Axit benzylic từ phenol và ngược lại Bài 5: Đi từ chất ban đầu là metan.256. Mặt khác. So sánh mức độ linh động của nguyên tử H trong nhóm . Dung dịch Br 2. hãy viết các phương trình điều chế : a) C6H5CH2OH b) p – CH3C6H4OH Bài 7. trong c«ng nghiÖp ngêi ta ®iÒu chÕ etanol vµ phenol nh thÕ nµo ? ViÕt s¬ ®å ph¶n øng ? Bài 1 1.885 Bài 2 :a/ Dung dịch Natri phenolat bị vẩn đục khi thổi khí CO2 vào . các chất vô cơ và điều kiện phản ứng cần thiết hãy viết phương trình điều chế: a/ Nhựa phenolfomanđehit b/ Anđehit benzoic Bài 6. phenol.62g kết tủa trắng. stiren.859. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng vµ ®Ò nghÞ ph¬ng ph¸p t¸ch lÊy xiclohexanol vµ thu håi phenol cßn d (dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc). Tìm thành phần % về khối lượng của hỗn hợp Đs:%C6H5OH=60. Bằng phương pháp hóa học . H·y nhËn biÕt c¸c chÊt trong c¸c nhãm sau ®©y dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc cña chóng : a) Phenol. vÏ râ vßng benzen : a) o–BrC6H4CH2Br + NaOH (dd)  . Bằng phương pháp hóa học. %C2H5OH=36. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng sau. Từ Tôluen và các chất vô cơ cần thiết. b) p-Crezol. phenol. Trường hợp nào xảy ra phản ứng? Nếu thay bằng dung dịch NaOH. Tính khối lượng phenol có trong dung dịch?Đs:1. H·y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n tö C 7H8O chøa vßng benzen. b/ Cho 1 hỗn hợp gồm rượu butylic và phenol. rượu n-propylic. viết phương trình phản ứng minh hoạ 5. rượu benzylic. %H2O=2. Na2CO3 thì kết quả thế nào. d) p-CH3C6H4OH + Br2 (dd)  5. Nêu ảnh hưởng qua lại trong phân tử Phênol.I. rượu etylic có lẫn nước tác dụng với Na kim loại thì thu được 11. II. b) p-HOCH2C6H4OH + HBr  c) m–HOCH2C6H4OH + NaOH (dd)  . KOH. HCl Bài 3: Cho Na lần lượt vào rượu etylic.

47. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 220ml dung dịch Ba(OH) 2 0. C%HNO 3 dư=10.5M b/ Đốt cháy hoàn toàn 1.52 g CO 2 Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 0. 2.5mol Bài 7: a/ Axit picric(tức 2.1(g) (A)trung hòa vừa đủ 2 lít dung dịch NaOH 0. Xác định thành phần hỗn hợp.4. Phần 2 cho phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1M a/ Viết các phản ứng xảy ra b/ Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp? Đs:%CH 3OH=11.88 Bài 5 :Đốt cháy 5.1M thì kết tủa cực đại.P. Tính số mol HNO 3 còn lại Đs:%C6H5OH=66. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau.6_trinỉtophenol) được điều chế bằng cách cho phenol tác dụng vời hỗn hợp gồm axit nitric đặc và axit sunfuric đặc(làm chất xúc tác).1g CO2 a/ Xác định C. Cho dung dịch trên tác dụng với nước brom dư thu được 17.T. Viết phương trình phản ứng b/ Cho 47g phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200g HNO 3 68% và 250g H2SO4 96%.806(l) H2 (ở 270C.324g hợp chất hữu cơ X (chứa C. hãy tính: Khối lượng axit picric sinh ra và nồng độ % HNO 3 còn dư sau khi đã tách hết axit picric ra khỏi hỗn hợp? Đs:m=114. .2ml dung dịch NaOH 10% (D=1.5g.95g hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử .9g.65g Na2CO3.11 g/ml).25M * 142. O). %C2H5OH=23.07. 750mm Hg).2(g) (A) tác dụng với Na dư giải phóng 14. Gỉa sử phản ứng xảy ra hoàn toàn.5kg nước Brom 3. Để trung hòa các chất sau thí nghiệm phải dùng 180.1g chất đồng đẳng của phenol đơn chức.14g.1.8g chất hưu cơ Ata thu được 2.Xác định CTPT của chất đó Đs:C 8H10O Bài 4: Một hỗn hợp gồm rượu metylic.54g một đồng đẳng của phenol (đơn chức) trung hòa vừa đủ bởi 10ml NaOH 0. H.34% N .25g H2O và 12.784lít H2 (đo ở 27.85 Bài 8: Tìm CTPT và CTCT các chất trong mỗi trường hợp sau: a/ 0. biết 1 phân tử A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi b/ Cho khí CO2 sục vào dung dịch của A thu được chất B là một dẫn xuất của benzen . b/ 8. 1 atm) b/ Tách phenol ra khỏi 71.Bài 3:Một dung dịch chứa 6. Tìm CTPT của X biết rằng tỉ khối hơi của X so với He là 27 Bài 10: Hỗn hợp gồm axit benzoic và phenol làm mất màu vừa đủ 1.1(g) hỗn hợp (A) ở trên rồi cho lượng phenol này tác dụng với 630 (g) HNO 3 Phản ứng hoàn toàn cho ra 1 sản phẩm thế duy nhât chứa 18.Để trung hòa a(g) hỗn hợp gồm B và một đồng đẳng tiếp theo C của B cần dùng 200(g) dung dịch NaOH nồng độ (6a/31)%. %C2H5OH=6. của A. Tính tỉ lệ số mol của B và C trong hỗn hợp X Đs:n B:nC=12 Bài 6 : a/ Xác định thành phần % khối lượng hỗn hợp (A) gồm benzen.3  C .2%. rượu etylic và phenol có khối lượng 28. Phần 1 cho phản ứng hoàn toàn với Na cho 2. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình chứa 380ml dung dịch Ba(OH)2 0.05ml ta thấy kết tủa bị tan một phần đồng thời khối lượng bình tăng lên 1.22g một rượu thơm đơn chức thu được 3.T. biết rằng : * 71. phenol và rượu etylic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful