BÀI 1: ANCOL( RƯỢU) A. LÍ THUYẾT I.

Công thức –Đồng phân- Tên gọi
Bài 1. Gọi tên thông thường (gốc chức), tên IUPAC và cho biết bậc của các ancol sau : a) CH3CH2CH2CH2OH b) CH3CH(OH)CH2CH3 d) (CH3)2CHCH2CH2OH e) CH2=CH-CH2OH C6H5CH2OH -Viết công thức cấu tạo của các ancol sau : a) Ancol isobutylic b) Ancol isoamylic c) 2-metylhexan-3-ol

c) (CH3)3COH g)

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo và gọi tên các ancol đồng phân ứng với công thức phân tử C 4H10O, C5H12O, C6H12O Bài 3. Viết CTCT a. Rượu bậc I có CTPT C6H14O b. Rượu thơm có CTPT C8H10O c. Rượu đa chức có CTPT C3H8O2 Bài 4. Viết CTCT a. Hợp chất đơn chúc có CTPT C4H10O và gọi tên b. Rượu không no có CTPT C4H8O Bài 5. Viết CTTQ của rượu a. no đơn chức, hở b. no đa chức mạch hở c. rượu tổng quát Bài 6. Cho rượu A có CTPT C5H12O , A phản ứng với CuO ,t 0 tạo ra B phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3) .Khi tách H2O của A bằng ddH 2SO4 đặc nóng chỉ thu được sản phẩm duy nhất C không làm mất màu ddBr 2 ở đk thường. Tìm CTCT A, B, C viết ptpu và gọi tên A Bài 7. Cho rượu X có CTPT C8H10O, A phản ứng với CuO, t 0 tạo ra Y phản ứng tráng gương (dd AgNO 3/NH3). Khi tách H2O của A bằng ddH 2SO4 đặc nóng ở 170 0C thu được sản phẩm Z, trùng hợp Z được polime T . Tìm CTCT X, Y, Z, T và viết ptpu Bài 8. Điều kiện để một rượu đa chức hòa tan được Cu(OH)2/OH- : phải có 2 nhóm OH- liên kết với hai nguyên tử C gần nhau. Hãy cho biết rượu C4H10O2 có bao nhiêu CTCT hòa tan được Cu(OH)2/OH- cho dung dịch màu xanh. Bài 9. Cho A có CTCT HO-C6H4-CH2OH .Viết ptpu của A với : ddHCl, Na, NaOH, CuO nung nóng. Bài 10. Trong tinh dầu bạc hà có mentol, tinh dầu hoa hồng có geraniol. Công thức thu gọn nhất của chúng cho ở bài khái niệm về tecpen. a) Hãy viết công thức thu gọn, phân loại và gọi tên chúng theo IUPAC. b) Viết phương trình hoá học của phản ứng khi cho tác dụng với Br 2 dư và với CuO đun nóng. II. Tính chất vật lí. Bài 1. a. Trong dd rượu tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn b. Trong hỗn hợp rượu etylic và phenol tồn tại bao nhiêu loại liên kết hidro. Viết công thức biểu diễn Bài 2. so sánh nhiệt độ sôi của các chất cho dưới đây(sắp xếp theo chiều tăng dần): rượu etylic, rượu propylic, propan, clopropan, axit fomic. Giải thích III. Tính chất chất hóa học và điều chế. Bài 1 1. 2. Viết các phương trình phản ứng trực tiếp để điều chế rượu Êtylic, Glyxêrin. Phản ứng nào dùng để sản xuất công nghiệp ? Viết các phương trình phản ứng để điều chế rượu Êtylic; rượu Mêtylic; rượu Alytic; Glyxêrin; Propandiol -1,2; rrươuụ Benzylic từ đá vôi và than đá . . .

2-điol) b) Xiclopentanol. biết D rượu =0.8 g/ml. hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau : a) Butyl metyl ete. Biết A chứa 2 nguyên tử Cácbon Bài 4. B. CH3COOH/H2SO4 đặc nóng Bài 3: Cho sơ đồ biến hoá sau : C2H4 Cl2 B A C2H5OH xt +D xt C2H5Cl E A R NaOH C2H5OH A +C Na G H2O A. butan-1. Cu(OH)2. Cho Na dư vào 100 ml cồn 460 ( khối lượng riêng của ancol etylic là 0. Độ rượu là gì ? Cho ví dụ Bài 2. . c) Propan-2-ol tác dụng với KBr và H 2SO4 đun nóng. Biết rằng ancol nguyên chất có d=0.6gam Na với nước tính thể tích khí H 2(đktc) thoát ra trong từng trường hợp.6 gam Na với ancol etylic và 4. hoàn thành sơ đồ phản ứng. pent-4-en-1-ol và glixerol.68 lít H 2 ( đktc). d) Ancol isoamylic tác dụng với H 2SO4 đặc ở 180oC. Bằng phương pháp hoá học. HNO3.8g/ml. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0.8 g/ml). Biết hiệu suất phản ứng đạt 90%? Đs:a/7. B. Cho các rượu có công thức là C3H8On 3. Tính khối lượng natri etylat và natri hiđroxit tạo thành? Đs:2. 2. b/240ml.76 g H 2 ( khối lượng riêng của ancol etylic là 0. . b) Metanol tác dụng với H 2SO4 đặc tạo thành đimetyl sunfat.8g . C.4-điol và etylen glicol (etan-1.8 g/ml) . c/ 901. Tính thể tích H2 ở đktc? Câu 3.HIỆU SUẤT ĐIỀU CHẾ Câu 1.68g. Xác định độ ancol và nồng độ mol của dd X? Câu 5: Cho phản ứng hết 4. Viết công thức cấu tạo của các rượu đó và gọi tên Viết phương trình phản ứng khi cho các rượu trên tác dụng với Na. Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành trong các trường hợp sau : a) Propan-2-ol tác dụng với H 2SO4 đặc ở 140oC.Nêu nguyên tắc chung để chuyển rượu từ bậc 1 thành bậc 2 và từ rượu bậc 2 thành bậc 3 ? Cho ví dụ minh hoạ 4. Cho 10ml ancol etylic 960 tác dụng với Na dư a/Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng ancol nguyên chất đã tham gia phản ứng. là ký hiệu của các chất vô cơ và hữu cơ. Độ rượu trong loại cồn trên là bao nhiêu? Câu 2.24lít Câu 6.8g/ml b/Lấy 100ml rượu 960 ở trên có thể pha được bao nhiêu lít ancol 40 0 c/Lấy 50ml rượu trên thì điều chế được bao nhiêu gam dung dịch axit axetic 5%. . Cho 50 ml dd ancol etylic( dd X) tác dụng với Na dư thì thu được 15. CÁC DẠNG TOÁN VỀ RƯỢU DẠNG 1: ĐỘ RƯỢU. Cho 20ml cồn tác dụng với Na dư thì thu được 0. Bài 9. 1. Tính thể tích H 2 tạo ra ở đktc? Câu 4. Cho 1 lít cồn 950 tác dụng với Na dư . CuO/t 0.

cũng 0. Người ta lấy 3. XĐ cụng thức phõn tử của hai ancol? Câu 18: Cho 11g hỗn hợp gồm hỗn hợp gồm hai ancol no đơn chức. Khi hoá hơi 0.93 g X thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0. đơn chức. Xác định CTCT thu gọn của A.12lít H2 (đkc).24g CO 2 . Xác định công thức cấu tạo của X? Câu 11.56 lít H2 (đktc) .13.8 g hh 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của ancol etylic thấy sinh ra 5. Cho 15.1g A tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1. O0C)? b) Cho 2. X là ancol no mạch hở khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần vừa đủ 3. Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của các ancol sau a) Cho 3.18 gam chất rắn. Xác định CTPT.56lít H2 (đktc) a/Tìm CTPT của A b/Xác định CTCT của A biết rằng khi đun nóng ở 1800C có H2SO4 đặc ta thu được 2 olefin ? Đs:C4H9OH Câu 8.57. mạch hở A tác dụng với Na thu được 1.6l H2 ( đktc). Mặt khác.56 l khí H 2 ( 2 atm. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 1lit dd Ca(OH) 2 1M thu được 60gam kết tủa. B? Câu 13.6 g hh 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. Khi cho 3. Hợp chất hữu cơ X chứa các nguyên tử C. a/Viết CTCT của A b/Từ ancol etylic và các chất vô cơ cần thiết.6 gam chất rắn và V lít khí H2 (đktc). Khi cho 3. biết rằng oxi hóa A bằng oxi có (Cu xúc tác) tạo ra anđehit c/Từ A. Xác định giá trị của V và CTPT của hai ancol? Câu 17.5 mol một ancol no đa chức X thu được 33. Khi đốt cháy hoàn toàn 6. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. HỖN HỢP RƯỢU Câu 11.3 g ancol B là 2 ancol no. mạch hở A. Khi cho 3.3g một ancol no ( M = 92) tác dụng hết với kali thu được 0.6 lít khí hiđro (đktc).5 lần thể tích khí CO2 thu được ( ở cùng điều kiện ).13. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng sinh ra 5.48 g O2 đo ở cùng điều kiện. Mặt khác khi cho 1 mol A tác dụng với K thu được 33.12lít H2 (đkc).6l CO 2 đktc. Cho natri phản ứng hoàn toàn với 18. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na được 1. sau phản ứng thu được 2. cho 1.84 l H 2 ( đo ở đktc) Câu 3:Tỉ khối hơi đối với không khí của một ancol no bằng 2. Hỏi ancol đó là đơn chức hay đa chức.5g chất rắn.84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức . Xác định công thức phân tử hai ancol? Câu 12. đơn chức. C2H5OH . mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na đã thu được 3.Câu 7.8g/ml và hiệu suất phản ứng điều chế là 75%.1g ancol đó tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1.12 lít H2 ( đktc).7gam ancol đó cho tác dụng hết với Na thu được 0. B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.44g một ancol no mạch hở A thì thu được 9. 1atm). viết CTCT của ancol Câu 4: Tỉ khối hơi đối với Nitơ của một ancol no A bằng 2.5 mol O 2. Đốt cháy hoàn toàn 0. Công thức phân tử của X? Câu 9. Tìm công thức phân tử viết công thức cấu tạo của A? Câu 10.2g Na thu được 24. viết phương trình phản ứng tạo ra C (là đồng phân của ancol A) Đs:Propanol-1 Câu 6: Tỉ khối hơi đối với không khí của một ancol no bằng 2. Cho Na phản ứng hoàn toàn với 18. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỷ lệ mol tương ứng là 3 : 4. đơn chức.2218(l) H2 (ở 250C. 2.6 g ancol A và 2.1g rượu đó tác dụng hết với Na thấy thoát ra 1.8g hỗn hợp 2 ancol no. Xác định CTCT của X? Câu 2. H. Tính khối lượng tinh bột ( chứa 80%-(C6H10O5)n ) cần lấy để điều chế 7 lit ancoletylic 450 biết D=0. Cho hh gồm 1. O. Xác định hai ancol đó? Câu 16.8g/ml và hiệu suất quá trình điều chế là 75% Câu 8.52 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ. cho 2. là đồng đẳng kê tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4.93 g X tác dụng hết với Na tạo ra 336 ml H 2(đktc). đơn chức.6 lít H2(đktc).35 g hh X phản ứng với Na thì thu được 0. viết phương trình phản ứng điều chế A? Đs:C 2H4(OH)2 Câu 5: Cho 6 gam một ancol no. Tính khối lượng glucozo cần lấy để điều chế a lit ancoletylic 450 biết D=0.MỘT RƯỢU Câu 1.36 lít khí H2 (đkc). DẠNG 2: PHẢN ỨNG NATRI-PHẢN ỨNG CHÁY 1. Cho 3. viết CTCT của X biết MX = 92. viết CTCT của ancol ? Bài 7: Một ancol no A có tỉ khối hơi đối với không khí là 2.8 g một điol tác dụng với một lượng Na dư thu được 0.12lít khí H2(đktc) a/Xác định CTPT của A b/Xác định CTCT đúng của A và gọi tên A. Hỗn hợp X gồm 2 ancol no.214. Viết CTPT và CTCT của hai ancoltrên? Đs:CH3OH. Hỏi ancol đó là đơn chức hay đa chức. Xác định CTPT 2 ancol? Câu 15. Xác định CTPT 2 ancol? Câu 14.

6 lít H2(đktc).66 hỗn hợp hai ancol với H2SO4 đặc.2gam hỗn hợp hai ancol no. Chia m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B thành 2 phần bằng nhau : Phần 1 : Cho tác dụng với Na dư thu được 1. Biết 3 ete có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ khối hơi của B so với X là 0.56g hỗn hợp hai ancol trên ? Bài 9: Đum m gam hỗn hợp A gồm ancol etylic và propylic với H 2SO4 đặc ta được hỗn hợp olefin khí X. Biết 3 ete có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn. mạch hở với H 2SO4 đặc ở 1400C thu được 6 gam hh Y gồm 3 ete. Xác định CTPT của 2 ancol? Bài 2. Tìm công thức cấu tạo 2 ancol? Bài 7: Để điều chế etylen người ta đun nóng ancol etylic 95 0 với axit H2SO4 đặc ở 1700C.6 gam hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol propylic phản ứng hết với Na dư thu được 3. 4. 48.75 gam H2O.36 lít H2(đktc).8.9 gam CO2 và 6. mạch hở với H 2SO4 đặc ở 1400C thu được 6 gam hh Y gồm 3 ete. a/Chứng minh rằng A là một hợp chất no có chứa Oxi. 3. Câu 25: Cho 16.032lít Bài 10: Đun nóng một ancol đơn chức với H2SO4 ta thu hiđrôcacbon có cấu tạo đối xứng.6g H2O và 72g hỗn hợp 3 ete.3g Bài 8: Khử nước hoàn toàn hỗn hợp hai ancol ta thu được hỗn hợp 2 anken đồng đẳng liên tiếp co tỉ khối hơi đối với H2 là 23.8g/ml. Hiệu suất giả thiết là 100 %.96gam Cu(OH) 2. Hãy xác định CTPT và % khối lượng của ancol trong hỗn hợp A? Đs:C4H9OH(54.06%).8 gam một hỗn hợp X gồm 2 ancol no.12gam A hòa tan vừa hết 1.4 lít khí H2 (đkc). Cho 20.3mol).Câu 19: Cho 28.99ml.8g. đơn chức. Tính lượng ete sinh ra khi đun nóng một thể tich ancol như trên ở 140 0C với axit H2SO4 đặc. mạch hở chức với H 2SO4 đặc ở 1400C đã thu được 21. 14g hiđrôcacbon đó tác dụng vừa đủ với 40g Br2. Mặt khác nếu cho m gam hỗn hợp 2 ancol trên tác dụng với Na thì thu được 2. đơn chức. Xác đinh B và thành phần hỗn hợp X? Đs:C2H5OH(0.3 gam A tác dụng với Na dư thu được 5.94%) Câu 20: Cho 28. sinh ra 8. biết phản ứng xảy ra hoàn toàn? Đs:CH 3OH (51. Nếu đốt hỗn hợp anken đó cần dùng 2. Viết CTCT của hai ancol và tính thành phần % về khối lượng của chúng trong hỗn hợp. đơn chức. mạch hở. Giá trị của m ? DẠNG 3: PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC TẠO ANKEN-ETE Bài 1. Viết CTCT của hai ancol trên và tính thành phần % khối lượng của chúng. thu được hai anken đồng đẳng kế tiếp của nhau. Đun 1. XĐ CTCT của X? Bài 5: Đun nóng một hỗn hợp gồm hai ancol no đơn. Xác định CTCT của ancol ban đầu? Đs:C2H5OH BÀI 2: PHENOL .8g. khi đun nóng m gam ancol no đơn chức mạch hở X với H 2SO4 đặc làm xúc tác ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam hợp chất hữu cơ B. Viết CTPT của hai rượu trên và tính thành phần % khối lượng của chúng ? Câu 22: Hỗn hợp A chứa Glixerol và một ancol no. mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na thu được 8. Nếu cho hh ancol đó vào dung dịch H2SO4 đặc ở 1400C thu được mg ete ( hiệu suất phản ứng đạt 80%). CH3OH(0.68 lít H2 (đktc) Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 9.6lít H2 (đkc). C2H5OH (48.2g hỗn hợp hai ancol no đơn chức.65 g H2O. Xác định CTCT của hai ancol trên biết 3 ete thu được có số mol bằng nhau và phản ứng xảy ra hoàn toàn?Đs:CH3OH. Toàn bộ X làm mất màu 1lít dung dịch brom 0. b/Xác định CTCT của A biết rằng A tác dụng với Na tạo ra khí H2 . CTPT của 2 ancol? Bài 4. a/Tính giá trị của m b/Tính thể tích oxi (đktc) cần để đốt cháy 1/10 hỗn hợp A nói trên? Đs:m=25. C2H5OH Bài 6.7%C 2H5OH Câu 26.95%) Câu 23.7. mạch hở kề nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na (lấy dư). Biết hiệu suất cũng đạt 60% ? Đs:8. khối lượng của X là 18.688 lít khí O 2 (đktc).3 mol CO 2 và 7.36 lít H2 ( ở đktc).8 lít khí H 2 (đktc). Đun nóng 7.2mol).94%C2H5OH Câu 21: Cho 25. Đốt cháy hoàn toàn m gam 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp của nhau thu được 0.04lít H2 (đktc) mặt khác 8. đơn chức. Giá trị của m? Bài 3. Biết hiệu suất phản ứng đạt 60%.8gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na dư thu được 5. Biết tỉ khối hơi của X so với H2 là 16. Cho 11g hỗn hợp 2 ancol đơn chức vào bình đựng Na (dư) thấy thoát ra 3.4 lít H2(đktc).8 a/Tìm CTPT viết CTCT và tính % khối lượng của hai ancol trong hỗn hợp b/Tính khối lượng CO2 và hơi nước tạo thành khi đốt cháy hòan 6. Tính thể tích ancol 950 cần đưa vào phản ứng để thu được 2 lít etylen (đktc).8 gam một hỗn hợp X gồm 2 ancol no. Xác định CTPT viết CTCT của hai ancol trên? Câu 24: Đốt cháy 23g một hợp chất hữu cơ A thu được 44g CO 2 và 27g H2O.5M (vừa đủ). Đun nóng 7. c/Một hỗn hợp X gồm A và một hợp chất B thuộc cùng dãy đồng đẳng với A. biết phản ứng xảy ra hoàn toàn? Đs: 51. X tác dụng với Na dư tạo ra 5.06%CH3OH. khối lượng riêng của etylic là 0. Tính thành phần % khối lượng các rượu có trong hỗn hợp? Đs: 27.

%H2O=2. Nêu ảnh hưởng qua lại trong phân tử Phênol. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất thơm có cấu tạo phân tử C7H8O và gọi tên 3. etanol vµ xiclohexanol. Nêu và viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất hoá học của Phênol 4. phenol. Bằng phương pháp hóa học. rượu n-propylic. %C2H5OH=36. Viết các phương trình phản ứng Bài 8: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất lỏng: a/ Benzen. 4. b) p-Crezol. trong c«ng nghiÖp ngêi ta ®iÒu chÕ etanol vµ phenol nh thÕ nµo ? ViÕt s¬ ®å ph¶n øng ? Bài 1 1. 2. các chất vô cơ và điều kiện phản ứng cần thiết hãy viết phương trình điều chế: a/ Nhựa phenolfomanđehit b/ Anđehit benzoic Bài 6. a/ Từ Benzen có thể điều chế được m – Nitrophênol b/ Ôxi hoá Xiclohexanol bằng axit Nitric đặc thu được axit Ađipic. b) p-HOCH2C6H4OH + HBr  c) m–HOCH2C6H4OH + NaOH (dd)  . Chứng minh rằng Phênol có tính axit và là axit yếu Bài 2 Cho hợp chất có công thức cấu tạo HO CH2OH Viết phương trình phản ứng khi cho vhất này tác dụng với K. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng sau. rượu benzylic. phenol (lỏng). Mặt khác. TOÁN PHENOL Bài 1:Cho 62. LÍ THUYẾT 1.OH của Phênol và rượu Êtylic. Cho phenol t¸c dông víi hi®ro cã xóc t¸c Ni vµ ®un nãng th× thu ®îc xiclohexanol. H·y nhËn biÕt c¸c chÊt trong c¸c nhãm sau ®©y dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc cña chóng : a) Phenol. glixerin Bài 9: a/ Có 2 ống nghiệm không nhãn chứa từng chất riêng biệt : rượu butylic. vÏ râ vßng benzen : a) o–BrC6H4CH2Br + NaOH (dd)  . Từ Tôluen và các chất vô cơ cần thiết. So sánh mức độ linh động của nguyên tử H trong nhóm .859. phenol. hãy nhận biết xem ống nghiệm nào đựng chất gì ? Viết phương trình phản ứng. Dung dịch Br 2.62g kết tủa trắng.256. nếu cho lượng hỗn hợp này tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. rượu etylic có lẫn nước tác dụng với Na kim loại thì thu được 11. Bằng phương pháp hóa học . Viết các phương trình phản ứng Bài 4: a/ Từ đá vôi và các chất vô cơ cần thiết hãy điều chế phenol và axit picric b/ Axit benzylic từ phenol và ngược lại Bài 5: Đi từ chất ban đầu là metan. HCl Bài 3: Cho Na lần lượt vào rượu etylic.Viết pt phản ứng và giải thích hiện tượng b/ Cho nước brom dư và dung dịch phenol thu được 6. Gäi tªn vµ ph©n lo¹i chóng theo nhãm chøc. Trường hợp nào xảy ra phản ứng? Nếu thay bằng dung dịch NaOH. II.4g dung dịch gồm phenol. HiÖn nay. KOH. b/ Cho 1 hỗn hợp gồm rượu butylic và phenol. hãy tách 2 chất đó ra khỏi nhau . vµ benzyl clorua. viết phương trình phản ứng minh hoạ 5. Viết phương trình phản ứng minh hoạ 6. ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cña ph¶n øng vµ ®Ò nghÞ ph¬ng ph¸p t¸ch lÊy xiclohexanol vµ thu håi phenol cßn d (dùa vµo tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc).I. axit axetic.885 Bài 2 :a/ Dung dịch Natri phenolat bị vẩn đục khi thổi khí CO2 vào . Na2CO3 thì kết quả thế nào. d) p-CH3C6H4OH + Br2 (dd)  5. Viết phương trình phản ứng. hãy viết các phương trình điều chế : a) C6H5CH2OH b) p – CH3C6H4OH Bài 7. Phênol là gì ? Phân biệt Phênol và rượu thơm ? Cho ví dụ ? 2. stiren. Tìm thành phần % về khối lượng của hỗn hợp Đs:%C6H5OH=60. Tính khối lượng phenol có trong dung dịch?Đs:1. H·y viÕt c«ng thøc cÊu t¹o c¸c ®ång ph©n cã c«ng thøc ph©n tö C 7H8O chøa vßng benzen.2 lít khí (đktc) . glixerol 3.88g . toluen b/ Phenol.

1g CO2 a/ Xác định C.65g Na2CO3. . rượu etylic và phenol có khối lượng 28. b/ 8. C%HNO 3 dư=10.2(g) (A) tác dụng với Na dư giải phóng 14.3  C .47. H. Gỉa sử phản ứng xảy ra hoàn toàn.1. Còn nếu sản phẩm cháy dẫn qua 220ml dung dịch Ba(OH) 2 0. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau.Để trung hòa a(g) hỗn hợp gồm B và một đồng đẳng tiếp theo C của B cần dùng 200(g) dung dịch NaOH nồng độ (6a/31)%.14g.4.05ml ta thấy kết tủa bị tan một phần đồng thời khối lượng bình tăng lên 1.1(g) hỗn hợp (A) ở trên rồi cho lượng phenol này tác dụng với 630 (g) HNO 3 Phản ứng hoàn toàn cho ra 1 sản phẩm thế duy nhât chứa 18.25M * 142. 1 atm) b/ Tách phenol ra khỏi 71. %C2H5OH=6. Cho dung dịch trên tác dụng với nước brom dư thu được 17.5g. Phần 2 cho phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 1M a/ Viết các phản ứng xảy ra b/ Tính thành phần % các chất trong hỗn hợp? Đs:%CH 3OH=11.5mol Bài 7: a/ Axit picric(tức 2.11 g/ml).54g một đồng đẳng của phenol (đơn chức) trung hòa vừa đủ bởi 10ml NaOH 0. phenol và rượu etylic. Tính tỉ lệ số mol của B và C trong hỗn hợp X Đs:n B:nC=12 Bài 6 : a/ Xác định thành phần % khối lượng hỗn hợp (A) gồm benzen. Phần 1 cho phản ứng hoàn toàn với Na cho 2. của A.52 g CO 2 Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn 0. hãy tính: Khối lượng axit picric sinh ra và nồng độ % HNO 3 còn dư sau khi đã tách hết axit picric ra khỏi hỗn hợp? Đs:m=114.85 Bài 8: Tìm CTPT và CTCT các chất trong mỗi trường hợp sau: a/ 0.T.9g.1M thì kết tủa cực đại. Xác định thành phần hỗn hợp. O). biết rằng : * 71.T.8g chất hưu cơ Ata thu được 2.22g một rượu thơm đơn chức thu được 3.95g hợp chất chứa ba nguyên tử brom trong phân tử . Tính số mol HNO 3 còn lại Đs:%C6H5OH=66. 750mm Hg).07. Để trung hòa các chất sau thí nghiệm phải dùng 180.P.5kg nước Brom 3. %C2H5OH=23.Bài 3:Một dung dịch chứa 6. 2.784lít H2 (đo ở 27.25g H2O và 12.1g chất đồng đẳng của phenol đơn chức. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình chứa 380ml dung dịch Ba(OH)2 0.88 Bài 5 :Đốt cháy 5.Xác định CTPT của chất đó Đs:C 8H10O Bài 4: Một hỗn hợp gồm rượu metylic.2ml dung dịch NaOH 10% (D=1.6_trinỉtophenol) được điều chế bằng cách cho phenol tác dụng vời hỗn hợp gồm axit nitric đặc và axit sunfuric đặc(làm chất xúc tác).34% N . Viết phương trình phản ứng b/ Cho 47g phenol tác dụng với hỗn hợp gồm 200g HNO 3 68% và 250g H2SO4 96%. biết 1 phân tử A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi b/ Cho khí CO2 sục vào dung dịch của A thu được chất B là một dẫn xuất của benzen .5M b/ Đốt cháy hoàn toàn 1.324g hợp chất hữu cơ X (chứa C.806(l) H2 (ở 270C.1(g) (A)trung hòa vừa đủ 2 lít dung dịch NaOH 0. Tìm CTPT của X biết rằng tỉ khối hơi của X so với He là 27 Bài 10: Hỗn hợp gồm axit benzoic và phenol làm mất màu vừa đủ 1.2%.