P. 1
BÁO+CÁO+THỰC+TẬP+TỐT+NGHIỆP

BÁO+CÁO+THỰC+TẬP+TỐT+NGHIỆP

|Views: 209|Likes:
Được xuất bản bởiToi Vu Dang

More info:

Published by: Toi Vu Dang on May 29, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thời gian thực tập từ 15/0/!01! "#n 15/05/!01!
1$ %inh &i'n thực tập(
- Họ và tên: Ng)*+n ,-n B.c MSSV: VX10-91
- Lớp: ĐTVT K10 Khóa: 2010 – 2012
- Ngành: Đin T! Vi"n Th#ng
!$ Gi/0 &i'n h12ng 34n (
- Họ và tên: 56ng 7)8n 519ng
- Họ$ v%: Th&$ S'
- Ngành: Đin T! - Vi"n Th#ng
- Đ(n V%: Họ$ Vin )*+ ,h-nh Vi"n Th#ng
$ 59n &: thực tập (
- Tên .(n v%: T/+ng T01 Vi2tt23 432i5+ 6 ,hi nh7nh Vi2tt23 8ia Lai
- ,7n 9: h*ớng ;<n: Ng)*+n ;inh H0<ng – 4hó T/+ng T01 =4h> t/7$h
5' th+?t @A
=$ N>i 3)ng thực tập (
- KhaB C DaE t 1# hiF nh t#B $h*E $ haF nh $hiE nh $+B a $#ng tG
- KhaB C DaE t 1&ng t/+GHn ;<n $Ia Vi2tt23
- KhaB C DaE t hêJ th#E ng t/&1 )TS 28 và K8 $+B a $#ng tG VLMTTML .ang t/iêB n
5hai taJ i tNnh 8ia LaiA
1
?@I CA; BN
Th*J $ t0J p t#E t nghiêJ p th0J t D*J 9#B iE $h .#E i v(E i Dinh viên6 giOp Dinh viên $h+Pn 9%
/a t/*Qng .7nh gi7 3&i 5iRn thS$ .T họ$6 $Ung nh* tV1 hiW+ DX 5h7$ 9it giYa 3Z
th+GRt và thX$ ti"nA
L(F i .0F + tiên 21 [in $aB 1 (n Anh Vũ Văn Nam - phó gi71 .\$ 5] th+?t6 $hi
nh7nh VLMTTML 8ia Lai – .T .^ng Z $hC 21 thX$ t?p t&i $#ng tGA
M1 $Ung $71 (n anh Nguyễn Minh Hoàng – 4hó t/+ng t01 ph> t/7$h 5G_
th+0J t 432i5+ - .a_ t0J n tiF nh $hiB 9aB C6 gi+E p .(_ 21 /0E t nhiêF + t/Cng `+7 t/iF nh th*J $ t0J pA M1
$+_ ng [in $aB 1 (n anh Nguyễ n Thanh Ninh .a_ h#_ t/(J 21 /0E t nhiêF + 5hi 21 5haB C DaE t
$aE $ t/aJ 1 viê_ n th#ng $+B a Vi2tt23
Xin $aB 1 (n D0+ DaE$ Thâỳ Đặng Xuân Đương - t/*(B ng 9#J 1#n .in t! vi"n
th#ng – $bng t?p thW ThcG6 ,# 9: 1#n Đin t! Vi"n th#ng .T $+ng $dp nhYng 5iRn
thS$ v# $bng `+Z 97+6 giOp 21 tX tin h(n t/Cng `+7 t/Vnh thX$ t?pA
L(F i 5êE t 21 [in $aB 1 (n 9aJ n 92F 6 nh*_ ng ng*(F i th0n t/Cng gia .iF nh .a_ 3+#n .#J ng
viên .êB 9aE C $aE C naF G .*(J$ hCaF n thaF nh t#E t .2J p vaF .+E ng th(F i haJ n
ee8ia Lai6 NgàG 10 Th7ng 0f Na1 2012
Sinh viên thX$ t?p
2
A
A
NHẬN 7CT CDE CB FGEN THỰC
TẬP
1$ Th/i "> t/c ph0ng thực tập nghH nghiIp(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
!$ Ji#n thKc ch)*'n LMn nghH nghiIp(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
$ 5/nh gi/ Nh/c(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
7/c nhận cOa 30anh nghiIp
=5Z tên6 .óng ;d+@
K
NHẬN 7CT CDE GIÁO ,IPN HQRNG STN
1$ Th/i "> t/c ph0ng thực tập nghH nghiIp(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeee
!$ Ji#n thKc ch)*'n LMn nghH nghiIp(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeee
$ Nhận thKc thực t#(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
=$ C/ch thKc tUVnh W<* W<i W/0 c/0(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
5$ 5/nh gi/ Nh/c(
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
gA 5iXL YZ( ee
Gi/0 &i'n h12ng 34n
[J\ t'n]
h
?@I N^I 5_G
Quyển báo cáo này là kết quả mà em đã được học và làm trong quá trình thực
t! t"# $h# %hánh &#ettel '#( )(# * +,# -. /hut 0le#ku1 /h2# g#(n thực t! tuy
ng3n nhưng r4t b5 6ch1 %7 g#8! em c7 c9 h,# được cọ :át thực tế; vn <=ng nh>ng
k#ến th?c đã được học vào trong thực tế c@ng v#Ac1 /B đ7 em t6ch lCy thDm nh#Eu
k#ến th?c cCng như k#nh ngh#Am FGng cho bản thHn; nHng c(o k. nIng nghE ngh#A!1
JKc <L em đã c7 nh#Eu cG g3ng trong quá trình v#ết báo cáo; nhưng ch3c ch3n
kh@ng tránh khM# nh>ng kh#ếm khuyết1 &ì vy r4t mong nhn được Fự g7! N tB quN
/hOy1
C`aG TbGaC BEcI BEaO CEaO Gdc; = CHQBNG
,h*(ng 1A Ting `+an vH $hi nh7nh VLMTTML 8ia Lai
8i(E i thiêJ + $hS$ nang6 nhi1 v> $h+ng6 1# hVnh $hi nhaE nh Vi2tt23 8ia
Lai6 gi(E i thiêJ + D( 3*j$ .:i 5] th+?t 432i5+A
,h*(ng 2A Ting `+an 1&ng t/+GHn ;<n Vi2tt23
8iới thi+ h th\ng t/+GHn ;<n `+ang và h th\ng t/+GHn ;<n v# t+GRn6
$7$ .*Qng t/>$ $7p `+ang )k$- Na1 $Ia Vi2tt23
,h*(ng KA MaJ ng viê_ n th#ng l,mMn $+B a VLMTTML taJ i 432i5+A
8i(E i thiêJ + h th\ng NC;2)6 $7$ thiRt 9% .*j$ D! ;>ng t/Cng h th\ng
NC;2)
,h*(ng hA KêE t 3+0J n
T#B ng 5êE t nh*_ ng v0E n .êF .a_ .*(J$ th*J $ t0J p
f
;eC ?eC
PH_N E$ GIRI THIỆG
?@I CA; BN $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ !
NHẬN 7CT CDE CB FGEN THỰC TẬP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
NHẬN 7CT CDE GIÁO ,IPN HQRNG STN $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =
[J\ t'n] $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ =
?@I N^I 5_G $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 5
;eC ?eC $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ f
$
g

phó giám đốc kỹ thuật. giúp em tự tin hơn trong quá trình thực tập. giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập. Em cũng xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Ninh đã hỗ trợ em rất nhiều khi em khảo sát các trạm viễn thông của Viettel Xin cảm ơn sâu sắc Thâỳ Đặng Xuân Đương .đã tận tình chỉ bảo. Lời kết em xin cảm ơn bạn bè. chi nhánh VIETTEL Gia Lai – đã đồng ý cho em thực tập tại công ty. những người thân trong gia đình đã luôn động viên để báo cáo này được hoàn thành tốt đẹp và đúng thời hạn ……Gia Lai. Ngày 10 Tháng 05 Năm 2012 Sinh viên thực tập 2 . Cô bộ môn Điện tử Viễn thông đã cung cấp những kiến thức vô cùng quý báu. cũng như tìm hiểu sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn.LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thật sự bổ ích đối với sinh viên. Lời đầu tiên em xin cảm ơn Anh Vũ Văn Nam .trưởng bộ môn điện tử viễn thông – cùng tập thể Thầy. Em cũng cám ơn anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó trung tâm phụ trách kỹ thuật Pleiku . giúp sinh viên chuẩn bị ra trường đánh giá lại kiến thức đã học.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->