TRÌNH TỰ GHI SỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ Trình tự ghi chép sổ kế toán trong hình thức chứng từ ghi

sổ như sau:
(1) Hằng ngày nhân viên kế toán căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra để lập các chứng từ ghi sổ. Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều và thường xuyên, chứng gốc sau khi kiểm tra được tổng hợp và ghi vào bảng tổng hợp chứng từ gốc, cuối tháng hoặc định kì, căn cứ vào bảng tổng hợp chứng từ gốc, lập các chứng từ ghi sổ. Trong bước lập, tiếp nhận chứng từ kế toán cần lưu ý những điểm sau: Thứ nhất, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số Thứ hai, chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ Thứ ba, các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán. Thứ tư, mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

của kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. cần lưu ý những điểm sau: Thứ nhất. Giám đốc hoặc người được uỷ quyền). những nội dung cần kiểm tra trong chứng từ bao gồm: . Các doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ. kế toán trưởng (và người được uỷ quyền). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác. Chữ ký của người đứng đầu doanh nghiệp (Tổng Giám đốc. đảm bảo kiểm soát chặt chẽ. đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. (2) Chứng tù ghi sổ sau khi được lập xong sẽ được chuyển đến kế toán trưởng ( hoặc người được kế toán trưởng ủy quyền) kí duyệt rồi chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ bộ chứng từ gốc kèm theo để bộ phận này ghi vào sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ cái. Những cá nhân có quyền hoặc được uỷ quyền ký chứng từ. Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). Thứ hai. không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. an toàn tài sản. Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang. trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng. Người phụ trách kế toán phải thực hiện đúng nhiệm vụ. ngân hàng. yêu cầu quản lý. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký. Việc kiểm tra kí duyệt cũng là một giai đoạn hết sưc quan trọng. Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp quy định phù hợp với luật pháp. chữ ký kế toán trưởng được thay bằng chữ ký của người phụ trách kế toán của đơn vị đó.Các doanh nghiệp chưa có chức danh kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán để giao dịch với khách hàng. thủ kho. các nhân viên kế toán.

Sauk hi kiển tra đối chiếu khớp với Tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có của tất cả các tài khaonr tổng hợp trên bảng cân đối số phát sinh với tổng số tiền của sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và các đối chiếu đúng. đối chiếu với các bảng tổng hợp chi tiết với các tài khoản ghi trên sổ cái. hợp logic số liệu trên bảng cân đối số phát sinh. Chẳng hạn khi kiểm tra một Phiếu chi phát hiện có vi phạm chế độ. tài chính của Nhà nước. đồng thời báo ngay cho Giám đốc doanh nghiệp biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. lập bảng cân đối số phát sinh. (3) Cuối tháng khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ và Tổng số phát sinh có. (3) kiểm tra tính chính xác của số liệu. kế toán không xuất quỹ. Cuối tháng cộng các sổ hoặc các thẻ quản lí chi tiết theo từng nội dung. các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán. phải từ chối thực hiện. các quy định về quản lý kinh tế. đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan. trung thực. sổ cái. được chuyển đến các bộ phận kế toán chi tiết khác có liên quan để ghi vào sổ hoặc thẻ kế toán theo yêu cầu của quản lí. tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán. các bảng tổng hợp chi tiết và các tài liệu liên quan dung làm căn cứ để lập các báo cáo kế toán. sau đó lập bảng tổng hợp chi tiết và kiểm tra. đầy đủ của các chỉ tiêu. Trong bước này. (2) kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế. thông tin trên chứng từ kế toán.(1) kiểm tra tính rõ ràng. tổng số phát sinh nợ của từng tài khoản trên sổ cái. Thứ ba. chế độ. tiếp đó căn cứ vào sổ cái. việc sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán cần lưu ý mấy điểm sau: . khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách. Đối với các toài khoản có mở các sổ hoặc các thẻ chi tiết thì chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng tù ghi sổ và ghi vào các sổ kế toán tổng hợp .

Hai là. sau khi kiểm tra. trong khi sử dụng. đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục. tự in. quản lý. các doanh nghiệp không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc. Thứ hai. các doanh nghiệp có thể mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu. đúng số lượng được phép in cho từng loại chứng từ và phải chấp hành đúng các quy định về quản lý ấn chỉ của Bộ Tài chính. chỉ khi nào chứng từ kế toán đã được kiểm tra và hoàn chỉnh mới được sử dụng để làm căn cứ ghi sổ. mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận. nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Điều 17 Luật Kế toán Có thể mô tả trình tự ghi sổ kế toán chứng từ như trong hình sau: . nội dung và chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại. mục nát. Trong quá trình thực hiện. tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy định trong chế độ kế toán này. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. Bốn là.Thứ nhất. nhân viên kế toán thực hiện việc tính giá trên chứng từ và ghi chép định khoản để hoàn thiện chứng từ. Ngoài ra. in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán cần lưu ý: Một là. Ba là. Thứ ba. không được để hư hỏng. đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. biểu mẫu chứng từ kế toán bắt buộc do Bộ Tài chính hoặc đơn vị được Bộ Tài chính uỷ quyền in và phát hành. Đơn vị được uỷ quyền in và phát hành chứng từ kế toán bắt buộc phải in đúng theo mẫu quy định.