P. 1
Soạn thảo công văn,..

Soạn thảo công văn,..

|Views: 355|Likes:
Được xuất bản bởiĐao Trung

More info:

Published by: Đao Trung on May 30, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

4.1.

Soạn thảo công văn
4.1.1. Khái niệm về công văn
Công văn hành chính là loại văn bản được sử dụng để trao đổi
thông tin giữa các c !"an# tổ ch$c# cá nh%n th&o '(" c)" c*a công vi+c,
Công văn là hình thức văn bản được sử dụng phổ biến trong hoạt động
c! c"c c# $%!n& tổ chức& do!nh nghi'p đ( th)c hi'n c"c hoạt động tr!o đổi
thông tin& gi!o d*ch ho+c li,n h' công t"c---
4.1.2. Bố cục của công văn
- .(" c)" ch"ng /hi soạn thảo công văn
. /0i công văn ch1 chứ! đ)ng 2ột ch đ34
. 5ăn phong ng6n g7n& r8 ràng4 ngôn ng9 nghi,2 t:c& l*ch s) th( hi'n đ:ng
2;i $%!n h' gi9! c"c ch th( b!n hành v<i ch th( tiếp nh=n công văn4
. >:ng th( thức $%? đ*nh-
* 0hưng 1há1 soạn thảo soạn thảo công văn
Công văn c@ Aết cB% Ah" đ! dạng t%C th%ộc vào nội d%ng và 2ục đDch- Ehìn
ch%ng& công văn thưFng gG2 H phInJ
. KhIn vi'n dLn vBn đ3 M/N đI%O
. KhIn ph"t tri(n vBn đ3 MPiải $%?ết vBn đ3& nội d%ngO
. KhIn Aết th:c vBn đ3 MQết th:c văn bảnO
R KhIn 2N đI% MphIn vi'n dLn vBn đ3OJ dSng đ( trình bà? 2ục đDch& lT
do b!n hành và c# sN đ( trình bà? nội d%ng công văn-
R KhIn ph"t tri(n vBn đ3J Urình bà? nội d%ng và c"c ?,% cI% cIn giải
$%?ết-
R KhIn Aết l%=nJ QhVng đ*nh nh9ng nội d%ng được n,% trong công văn
ho+c là2 s"ng tW th,2 ?,% cI% th)c hi'n& nhBn 2ạnh tr"ch nhi'2 giải $%?ết
văn bản Ahi cIn thiết-
4.1.3. Phưng !há! "oạn thảo m#t "ố công văn thông $ụng
. Công văn 2Fi h7pJ
R KhIn 2N đI%J XT do& 2ục đDch c! c%ộc h7p
R KhIn nội d%ngJ Eội d%ng chDnh c! c%ộc h7p& hội ngh*& thành phIn th!2
d)& thFi gi!n& đ*! đi(2-
R KhIn Aết th:cJ XFi 2ong đợi s) c@ 2+t c! đại bi(%& lFi ?,% cI% ho+c đ3
ngh* c"c đại bi(% đến d) đ:ng giF& đ:ng thành phIn-
/ột s; loại công văn Ah" nhưJ Công văn chBt vBn& ?,% cI%& Aiến ngh*&
đ3 ngh*4 Công văn trả lFi Mcông văn ph:c đ"pO4 Công văn đôn đ;c& nh6c nhN4
Công văn hư<ng dLn& giải thDch---
%&' công văn
()* +, -./* MYO
Z;J ----[------- . ------M\O
53 vi'c.........(4)...........
C0NG HOÀ XÃ H0I CH1 NGH2A VI3T
NAM
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
...(3)..., ngµy...
th¸ng... n¨m...
QDnh gửiJ ---------------------M]O ----------------------------
-------------------------------------------------------------M^O_------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2i nh3n4
. như tr,n4
. --------------4
. Xưu VT.
.................... (7).......................
MQT t,n& đ@ng dB%O
`7 và t,n đI? đ
Ch5 thích4
Y- U,n c# $%!n b!n hành công văn
\- 5iết t6t t,n c# $%!n& c@ Aa2 thbo viết t6t t,n đ#n v* soạn thảo
H- >*! d!nh
c- UrDch ?ế% nội d%ng c! công văn
]- U,n c"c c# $%!n& tổ chức& c" nhdn c@ tr"ch nhi'2 giải $%?ết chDnh- Qhông
ghi nh9ng c# $%!n& tổ chức& c" nhdn đ( biết& $%!n h' ph;i hợp& b"o c"o& lư%-
C"c ch th( đ@ được ghi N 2ục eE#i nh=nf
^- Eội d%ng công văn
g- Uhh2 $%?3n AT
4.2. Soạn thảo thông 4áo
4.2.1. Khái niệm về thông 4áo
Uhông b"o là văn bản đ( tr%?3n đạt nội d%ng c! 2ột $%? đ*nh& 2ột
tình hình h!? 2ột s) vi'c cho c"c c" nhdn& c# $%!n& tổ chức c@ li,n $%!n
được biết ho+c đ( đ*nh hư<ng công vi'c c! c"c c# $%!n& tổ chức& c" nhdn
th%ộc $%?3n ho+c đ( ph;i hợp hoạt động v<i c"c c# $%!n& tổ chức& c" nhdn
Ah"c c@ li,n $%!n-
Urong 2ột s; trưFng hợp& thông b"o cing được sử dụng gi;ng như
công văn tr!o đổi- Z) Ah"c bi't th( hi'n N phạ2 vi phổ biến& nội d%ng c!
văn bản và t,n g7i r8 ràng c! thông b"o-
- Các trư6ng hợ1 c7 thể sử dụng thông báo
. Uhông b"o 2ột s) vi'c& 2ột tin tức4
. Uhông b"o 2ột văn bản 2<i b!n hành ho+c Y $%? đ*nh& 2ột chế độ đj
được ph, ch%hn cho c"c c# $%!n li,n $%!n4
. Uhông b"o v3 c"c $%!n h' 2<i trong hoạt động c! bộ 2"? $%ản lT và ljnh
đạo-
4.2.2. Bố cục của thông 4áo
KhIn nội d%ng thông b"o Ahông cIn c@ phIn trình bà? lT do ho+c tình
hình 2à gi<i thi'% thVng nội d%ng cIn thông b"o N phIn 2N đI%- Uhông b"o
Ahông cIn c@ phIn Aết th:c c@ tDnh chBt kj gi!o& cả2 #n ho+c phIn gi!o
nhi'2 vụ như công văn-5ăn phong c! thông b"o g7n& cụ th(& Ahông ?,%
cI% l=p l%=n h!? dSng l%=n cứ& lT ll t"c động đến tình cả2 ngưFi đ7c như
2ột s; văn bản Ah"c-
. Uhh2 $%?3n ATJ Uhông b"o Ahông b6t b%ộc phải do th trưNng c# $%!n AT-
Uhông thưFng& bộ ph=n 5ăn phmng ho+c `ành chDnh được gi!o soạn thông
b"o và ngưFi phụ tr"ch đ#n v* nà? AT thbo chức d!nh c! 2ình& thbo th(
thức thn! l'nh-
4.2.3. Phưng !há! "oạn thảo !h5n n#i $'ng của thông 4áo
/L% thông b"oJ
()* +, -./* MYO
Zo: ..../TB- ..(2)..
C0NG HOÀ XÃ H0I CH1 NGH2A
VI3T NAM
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
...(3)..., ngµy... th¸ng... n¨m...
(67*8 B9:
VÒ.............(4)..............................................
..................................
(5).............................................................
...............................................................................................
....
N¬i nhËn:
- ..............;
- ..............;
- Lu VT
.................... (6).......................
(ký tªn, ®ãng dÊu)
! "# tªn ®$% ®&
Ch: thDch
Y- U,n c# $%!n b!n hành thông b"o
\- 5iết t6t t,n c# $%!n b!n hành& c@ th( Aa2 thbo viết t6t t,n đ#n v* soạn
thảo
H- >*! d!nh
c- UrDch ?ế%& t@2 t6t nội d%ng c! thông b"o
]- Eội d%ng thông b"o
^- Uhh2 $%?3n AT
4.3. Soạn thảo 4áo cáo
4.3.1. Khái niệm về 4áo cáo
p"o c"o loại hình văn bản nhq2J
. Khản "nh hoạt động $%ản lT tr,n c"c lrnh v)c cụ th( thbo chức năng& nhi'2
vụ c! c# $%!n& đ#n v*4
. >"nh gi" Aết $%ả hoạt động c! 2ột phong trào& 2ột vBn đ3 h!? 2ột vụ
vi'c cụ th(4
. Khản "nh 2ột s) vi'c bBt thưFng kả? r! Mb'nh d*ch& t!i nạn gi!o thông& hoả
hoạn& bjo lụt v-v---O đ( kin T Aiến giải $%?ết ho+c phư#ng hư<ng kử lT c!
cBp $%ản lT c@ thh2 $%?3n-
Urong hoạt động $%ản lT& c@ nhi3% loại b"o c"oJ b"o c"o đ*nh AC4 b"o
c"o bBt thưFng4 b"o c"o trư<c hội ngh*4 b"o c"o ch%?,n đ3 Aho! h7c4 b"o
c"o s# Aết& tổng Aết4 b"o c"o nh!nh v-v---
4.3.2. ;<' c5' =hi "oạn thảo 4áo cáo
s,% cI% ch%ng c! b"o c"oJ
. p"o c"o phải chDnh k"c& tr%ng th)c4
. Eội d%ng b"o c"o phải cụ th(& c@ tr7ng td2& tr7ng đi(24 s; li'% và dLn
chứng Aho! h7c và chDnh k"c4
. 5ăn phong ng6n g7n& r8 ràng& đI? đ và Aho! h7c4
. p"o c"o phải A*p thFi& phục vụ hi'% $%ả cho hoạt động $%ản lT-
()* +, -./* MYO
Z;: ..../B' - ......(2)..
+0*8 6:> ?@ 60A +61 *862/ BA3(
*/%
C#c DE!F (G $oF 6ạnh !hHc
...(3)..., ngày... tháng...
năm...
B9: +9:
Bề ..............................I4J.......
------------------------------------M]O--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2i nh3n4
. --------------4
. --------------4
. Xư%
-------------------- M^O-----------------------
MQT t,n& đ@ng dB%O
`7 và t,n đI? đ
Ch5 thích4
Y- U,n c# $%!n b!n hành b"o c"o
\- 5iết t6t t,n c# $%!n b!n hành
H- >*! d!nh
c- UrDch ?ế%& t@2 t6t nội d%ng c! b"o c"o
]- Eội d%ng b"o c"o
^- Uhh2 $%?3n AT
4.3.3. Phưng !há! "oạn thảo m#t 4ản 4áo cáo
Khư#ng ph"p viết b"o c"oJ U%C thbo 20i loại b"o c"o 2à ngưFi soạn thảo
c@ th( kd? d)ng 2ột b; cục thDch hợp- /ột bản b"o c"o& ngoài phIn ti,% đ3
thông thưFng c@ tH phInJ
. KhIn thứ nhBt& đ3 c=p đến tình hình công vi'c đj là2 ho+c 2ô tả s) vi'c
đj kả? r! trong th)c tế-
. KhIn thứ h!i& phdn tDch Aết $%ả& Ainh nghi'2 đạt được& ho+c đ"nh gi" c"c
AhD! cạnh t;t& kB% c! s) vi'c đj kả? r!-
. KhIn thứ b!& n,% c"c phư#ng hư<ng& Aế hoạch& d) đ*nh sl tiến hành trong
thFi gi!n s6p t<i ho+c d) Aiến c"c diun biến tiếp tục c! s) vi'c đj kả? r! và
d) Aiến bi'n ph"p giải $%?ết-
* Phần thứ nhất:
. /ục đDch& ?,% cI% c! b"o c"o4
. Qh"i $%"t đ+c đi(2& tình hình n#i vBn đ3& s) vi'c diun r!4 đ"nh gi" v3
nh9ng t"c động th%=n lợi và Ah@ Ahăn đ;i v<i hoạt động c! tổ chức-
* Phần thứ hai:
. Qi(2 đi(2 vi'c th)c hi'n nhi'2 vụJ
R Uh;ng A, nh9ng công vi'c đj th)c hi'n Md)! thbo chức năng& nhi'2 vụ& Aế
hoạch được gi!o . phản "nh bqng s; li'% cụ th( c"c Aết $%ả đạt được trong
AC b"o c"oO4
R Xi't A, nh9ng vBn đ3 tGn tại ho+c nả? sinh trong AC b"o c"o-
. >"nh gi" Aết $%ả th)c hi'nJ
R Zo s"nh Aết $%ả v<i Aế hoạch& nhi'2 vụ đj được gi!o4
R Khdn tDch nh9ng ng%?,n nhdn và ảnh hưNng chDnh đ;i v<i Aết $%ả th)c
hi'n4
* Phần thứ ba:
R >"nh gi" ch%ng v3 Aết $%ả th)c hi'n nhi'2 vụ trong AC b"o c"o-
R >3 k%Bt giải ph"p& Aiến ngh* cBp $%ản lT c@ thh2 $%?3n nh9ng vBn đ3 li,n
$%!n đến vi'c th)c hi'n nhi'2 vụ -O
4.4. Soạn thảo tK tLMnh
4.4.1. Khái niệm về tK tLMnh
UF trình là loại văn bản 2!ng tDnh chBt trình bà? được sử dụng đ( đ3
k%Bt v<i c# $%!n $%ản lT cBp tr,n ph, ch%hn h!? kvt d%?'t 2ột ch trư#ng
hoạt động& 2ột phư#ng "n công t"c& 2ột công trình kd? d)ng h!? 2ột giải
ph"p nào Ah"c 2à c# $%!n viết tF trình Ahông th( t) $%?ết đ*nh được-
4.4.2. Bố cục của tK tLMnh
. 53 th( thứcJ Pi;ng v<i th( thức c! c"c văn bản ch%ng nhưng ch1 Ah"c là
ng!? dư<i phIn trDch ?ế% nội d%ng tF trình là dmng ch9J QDnh gửi----Mt,n c#
$%!n tiếp nh=n tF trìnhO
. 53 Aết cB% và nội d%ng MgG2 H phInOJ
R KhIn 2N đI%J XT do đư! r! tF trình và lT do nà? phải phS hợp& th( hi'n
tDnh Ah"ch $%!n và tDnh th)c tiun-
R Eội d%ng chDnhJ Eội d%ng cIn đ3 k%Bt& đ"nh gi" và phdn tDch nh9ng lợi
Dch& t"c dụng và hi'% $%ả 27i 2+t c! c"c đ3 k%Bt đ@- UBt cả phải 2!ng tDnh
Ah"ch $%!n và toàn di'n-
R KhIn Aết l%=nJ E,% t@2 t6t nội d%ng& Aiến ngh* v<i cBp tr,n- >3 ngh* ph,
ch%hn
4.4.3. Phưng !há! "oạn thảo m#t tK tLMnh
()* +, -./*MYO
ZoJ ----[UU . ------M\O--
+0*8 6:> ?@ 60A +61 *862/ BA3(
*/%
C#c DE!F (G $oF 6ạnh !hHc
...(3)..., ngày... tháng... năm...
(N (OP*6
Bề ..............................I4J.......
QDnh gửiJ--------------------------M]O -------------------------------------
------------------------------------M^O--------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2i nh3n4
. --------------4
. --------------4
. Xư%
-------------------- MgO-----------------------
MAT t,n& đ@ng dB%O
`7 và t,n đI? đ
Ch5 thích4
Y- U,n c# $%!n l=p tF trình
\- 5iết t6t t,n c# $%!n l=p tF trình
H- >*! d!nh
c- UrDch ?ế%& t@2 t6t nội d%ng c! tF trình
]- U,n c# $%!n nh=n tF trình
^- Eội d%ng b"o c"o
g- Uhh2 $%?3n AT
4.Q. Soạn thảo 4i<n 4ản
4.Q.1. Khái niệm về 4i<n 4ản
pi,n bản là hình thức văn bản ghi lại nh9ng s) vi'c đj kả? r! ho+c
đ!ng kả? r! trong hoạt động c! c# $%!n& tổ chức h!? do!nh nghi'p-
+R nhiề' Doại 4i<n 4ảnS
R pi,n bản ghi chvp nh9ng s) vi'c kả? r! nhưJ bi,n bản Ai(2 A, tài
sản& bi,n bản v3 2ột s) c;& bi,n bản 2ột vụ vi phạ2 ph"p l%=t---4
R pi,n bản bàn gi!o& gi!o nh=n Mcông vi'c ho+c tài sản gi9! c"c b,n c@
li,n $%!nO4
R pi,n bản hội ngh*& bi,n bản h7p v-v---
4.Q.2. Bố cục của 4i<n 4ản
- .(" c)" ch"ng c*a vi+c ghi bi(n bản
. 5i'c ghi bi,n bản phải đả2 bảo tDnh tr%ng th)c& Ah"ch $%!n c! thông tin
c! thông tin được "nh4
. C"c s; li'%& thông tin đư! vào bi,n bản phải cụ th( và chDnh k"c4
. Khản "nh đ:ng tr7ng td2& tr7ng đi(2 c! s) vi'c4 tr"nh ghi chvp dài dmng&
vụn v+t- UrưFng hợp cIn thiết c@ th( sử dụng c"c phụ lục ho+c c"c tài li'% c@
li,n $%!n đDnh Aa2 thbo bi,n bản chDnh-
a# 8i(n bản h9i ngh:4
Eội d%ng bi,n bản hội ngh* gG2 c@J
+Phần mở đầu& phản "nh c"c thông tin v3J
. UhFi gi!n& đ*! đi(2& thành phIn th!2 d) hội ngh*-
. Chư#ng trình là2 vi'c MXT do& 2ục đDch hội ngh*& thFi gi!n là2 vi'c& nội
d%ng nh9ng công vi'c c# bản được tiến hành trong hội ngh*O4
. Ch t7! Mho+c đoàn ch t*chO và thư AT Mho+c đoàn thư ATO-
+Phần ghi diễn biến hi ngh!
. Phi t@2 t6t b"o c"o ho+c T Aiến trình bà? tại hội ngh* Mc@ th( đDnh Aa2 tài
li'% c@ li,n $%!nO4
. C"c nội d%ng tr!o đổi ho+c thảo l%=n và c"c T Aiến tại hội ngh*4
. pI% cử ho+c bi(% $%?ết v3 c"c nội d%ng c@ li,n $%!n4
. Qết l%=n c! hội ngh*-
+Phần "ết th#$ hi ngh!
. Uhông $%! bi,n bản hội ngh*4
. UhFi gi!n Aết th:c hội ngh*-
. Ch t7! w thư AT AT k"c nh=n vào bi,n bản-
b; 8i(n bản <9t s= vi+c cụ thể
Qhi ghi chvp bi,n bản& phải phản "nh được c"c thông tin c# bảnJ
. UhFi gi!n& đ*! đi(2 ghi bi,n bản4
. Uhành phIn th!2 gi! l=p bi,n bản4
. Eh9ng tình tiết& tài li'%& chứng cứ h!? T Aiến c! nh9ng ngưFi c@ li,n $%!n
đến s) vi'c vi'c4
. Qết l%=n b!n đI% c! nh9ng ngưFi th!2 gi! l=p bi,n bản và nh9ng đ3 k%Bt
bi'n ph"p kử lT h!? giải $%?ết-
Urong th)c tế& t%C th%ộc vào s) vi'c cụ th( được phản "nh trong bi,n bản& c@
th( c@ th( nh9ng nội d%ng Ah"c c@ li,n $%!n-
4.Q.3. Phưng !há! "oạn thảo m#t "ố Doại 4i<n 4ản thông $ụng
()* +, -./* MYO
Z;: ..../BB- . ......(2)..
+0*8 6:> ?@ 60A +61 *862/ BA3T
NAM
§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc
...(3)..., ngµy... th¸ng... n¨m...
BA)* BTN
VÒ vic !!!!!!!!!!"#$!!!!!!!
- T()* g*+n "# ®,+ ®*-. t*/n (#n( 012 3*ªn
34n:........................................
...............................................................................................
....................
- T(#n( 2($n t(+. g*+ 012 3*ªn
34n: ........................................................
...............................................................................................
...................
- 5*6n 3*/n 78 "*9c :4% ;+:
...............................................................................................
...................
--------M]O----------- -------------------- M^O-----------------------
MQT t,n& đ@ng dB%O
`7 và t,n đI? đ
Ch5 thích4
Y- U,n c# $%!n l=p bi,n bản
\- 5iết t6t t,n c# $%!n l=p bi,n bản
H- >*! d!nh
c- UrDch ?ế%& t@2 t6t nội d%ng c! vBn đ3 phải l=p bi,n bản
]- E#i AT k"c nh=n c! thư AT AC h7p Mbi,n bản h7p& hội ngh*O ho+c c"c b,n
th!2 gi! Ah"c MngưFi vi phạ2& ngưFi bàn gi!o---O
^- Uhh2 $%?3n AT Mth trưNng c# $%!n l=p bi,n bản ho+c ngưFi c@ thh2
$%?3n l=p bi,n bảnO-
4.U. Soạn thảo $iVn văn
4.U.1. Khái niệm về $iVn văn
xiun văn là 2ột loại văn bản dSng đ( diun th%?ết nhq2 thông tin
trư<c đông đảo $%In ch:ng trong c"c c%ộc 2Dt tinh& Ay ni'2 c"c ngà? lu l<n&
trong vi'c đ@n c"c đoàn Ah"ch $%T& trư<c c"c hội ngh* tr7ng đại& đ( tiun đư!
Ah"ch nư<c ngoài $%!n tr7ng v3 nư<c& Ah"nh thành c"c công trình $%!n
tr7ng& Ah!i 2ạc c"c c%ộc thi th( th!o& Ah!i 2ạc c"c hội trợ& tri(n lj2& bi(%
diun văn ngh'--- E@i t@2 lại nội d%ng c! diun văn chứ! d)ng s) v%i 2nng&
thành công& th6ng lợi& chào đ@n nh9ng đi3% t;t đzp dSng đ( ghi td2 lT hưng
phBn trong đông đảo $%In ch:ng-
4.U.2. Bố cục vW cách viXt $iVn văn
xiun văn được viết Ahông thbo 2ột Ah%ôn 2L% b6t b%ộc nào nhưng
thbo Ainh nghi'2 th)c tế thì nội d%ng diun văn được chi! thànhJ
. KhIn 2N đI%J XFi chào& lT do c! b%ổi lu-
. KhIn thứ h!iJ E,% c"c nội d%ng tr7ng td2
. KhIn thứ b!J U@2 t6t lại s) Ai'n& AhVng đ*nh lại 2ột lIn n9! v3 tI2 $%!n
tr7ng---lFi cả2 #n-
Xư% TJ xiun văn Ahông n,n viết dài 2à cIn cô đ7ng& r8 ràng& hành văn ng6n
g7n---
4.Y. Soạn thảo Zn t[
4.Y.1. Khái niệm về Zn t[
>#n là loại văn bản do c# $%!n& tổ chức ho+c c" nhdn gửi t<i c# $%!n&
tổ chức ho+c ngưFi c@ thh2 $%?3n đ( ?,% cI%& đ3 ngh* giải $%?ết v3 2ột h!?
2ột s; vBn đ3 thbo $%? đ*nh-
4.Y.2. Bố cục vW cách viXt Zn t[
5i'c soạn thảo đ#n tn rBt đ! dạng& t%C th%ộc vào nội d%ng và 2ục
đDch được n,% trong đ#n-
/L% đ#n tn
+0*8 6:> ?@ 60A +61 *862/ BA3( */%
%$ &'( ) *+ d, ) -.nh (h#$
>{E |}E[>~ EP`•[ s€• C‚•....I1J.....
,,,,,,,,,,#
ngà',,,,,tháng,,,,,nă<,,,,,,
/0nh g1i: ...............................I2J..................................................
................................................I3J...................................................
........................................................................................................
...............................................I4J...................................................
/0nh đ2n34g56i 7iết
đ2n
8h9 ": 7à h; t<n ng56i
7iết đ2n
(=): 4i dung $h0nh $ần y<u $ầu h,>$ đ? ngh!.
(@): *<n $2 Auan, tB $hứ$ 7à $á nhCn $D thEm Auy?n giFi Auyết.
(3): 4i dung $h0nh: n<u GH h; t<n, năm Iinh, Au< Auán, tG# Auán h,>$ n2i
h;$ t'(, &àm 7iJ$... $Ka ng56i 7iết đ2nL tGMnh bày &: d, (nếu $D), nguyJn 7;ng
(h,>$ y<u $ầu, đ? ngh!...) 7à $á$ $hi tiết "há$ $D &i<n Auan tNi 7iJ$ giFi Auyết
nguyJn 7;ng.
(O): /ết &u'n: $am "ết IP th+$ hiJn đ#ng $á$ y<u $ầu nếu đ5Q$ giFi Auyết
nguyJn 7;ng.

......(3).................(2) Về việc....... Tên cơ quan ban hành công văn 2....(5) . .... Kính gửi: . n¨m.. ... ........ Mẫu công văn TÊN CƠ QUAN (1) Số: .. Một số loại công văn khá như: Công văn chất vấn........... lời yêu cầu hoặc đề nghị các đại biểu đến dự đúng giờ.3............. mục đích của cuộc họp + Phần nội dung: Nội dung chính của cuộc họp.. th¸ng... ............... thành phần tham dự....như trên.(4)...... Công văn đôn đốc........ Trích yếu nội dung của công văn (Ký tên....... Phương pháp soạn thảo một số công văn thông dụng ....(6)….Tù do............... (7)........ + Phần kết thúc: Lời mong đợi sự có mặt của đại biểu.. thời gian............ giải thích......... đề nghị...............Công văn mời họp: + Phần mở đầu: Lý do. ........ đúng thành phần................... Công văn trả lời (công văn phúc đáp)...... kiến nghị....................... Nơi nhận: .. Viết tắt tên cơ quan...../. Công văn hướng dẫn........ đóng dấu) Họ và tên đầy đủ ...... địa điểm........ Chú thích: 1. ngµy....................................... hội nghị...... nhắc nhở...........4.........1.H¹nh phóc ......Lưu VT.............. yêu cầu........... ............... Địa danh 4..... có kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo 3....... CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM §éc lËp......................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->