4.1.

Soạn thảo công văn
4.1.1. Khái niệm về công văn
Công văn hành chính là loại văn bản được sử dụng để trao đổi
thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của công việc.
Công văn là hình thức văn bản được sử dụng phổ biến trong hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động trao đổi
thông tin, giao dịch hoặc liên hệ công tác...
4.1.2. Bố cục của công văn
* Yêu cầu chung khi soạn thảo công văn
- Mỗi công văn chỉ chứa đựng một chủ đề;
- Văn phong ngắn gọn, rõ ràng; ngôn ngữ nghiêm túc, lịch sự thể hiện đúng
mối quan hệ giữa các chủ thể ban hành với chủ thể tiếp nhận công văn;
- Đúng thể thức quy định.
* Phương pháp soạn thảo soạn thảo công văn
Công văn có kết cấu khá đa dạng tuỳ thuộc vào nội dung và mục đích. Nhìn
chung, công văn thường gồm 3 phần:
- Phần viện dẫn vấn đề (Mở đầu)
- Phần phát triển vấn đề (Giải quyết vấn đề, nội dung)
- Phần kết thúc vấn đề (Kết thúc văn bản)
+ Phần mở đầu (phần viện dẫn vấn đề): dùng để trình bày mục đích, lý
do ban hành và cơ sở để trình bày nội dung công văn.
+ Phần phát triển vấn đề: Trình bày nội dung và các yêu cầu cần giải
quyết.
+ Phần kết luận: Khẳng định những nội dung được nêu trong công văn
hoặc làm sáng tỏ thêm yêu cầu thực hiện, nhấn mạnh trách nhiệm giải quyết
văn bản khi cần thiết.

........ thành phần tham dự. nhắc nhở......... n¨m..3................... Kính gửi: . Tên cơ quan ban hành công văn 2. ngµy.......... mục đích của cuộc họp + Phần nội dung: Nội dung chính của cuộc họp. §éc lËp........... hội nghị... Công văn hướng dẫn......4............ giải thích............Công văn mời họp: + Phần mở đầu: Lý do..... Địa danh 4....... đóng dấu) ... ... có kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo 3................... Công văn đôn đốc.........(5) ....... Mẫu công văn TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số: .......H¹nh phóc .............. thời gian. Họ và tên đầy đủ ........./........(6)…....Lưu VT..........(3).................. Phương pháp soạn thảo một số công văn thông dụng ..... Công văn trả lời (công văn phúc đáp)........... (7)....(2) NAM Về việc.... th¸ng.Tù do...... yêu cầu......................(4).......... . .............. (Ký tên. kiến nghị............... .... Nơi nhận: . đúng thành phần........... địa điểm....... Một số loại công văn khá như: Công văn chất vấn...... đề nghị......................... Trích yếu nội dung của công văn ................. Chú thích: 1..1.....như trên..... + Phần kết thúc: Lời mong đợi sự có mặt của đại biểu.............. Viết tắt tên cơ quan......... lời yêu cầu hoặc đề nghị các đại biểu đến dự đúng giờ......

lưu. * Các trường hợp có thể sử dụng thông báo . 4.1. cơ quan. cảm ơn hoặc phần giao nhiệm vụ như công văn. tổ chức. cá nhân thuộc quyền hoặc để phối hợp hoạt động với các cơ quan.Thông báo về các quan hệ mới trong hoạt động của bộ máy quản lý và lãnh đạo. Khái niệm về thông báo Thông báo là văn bản để truyền đạt nội dung của một quy định.Thông báo một sự việc. một tình hình hay một sự việc cho các cá nhân. cá nhân để biết. Không ghi những cơ quan.2.2. Trong một số trường hợp. . một tin tức. Thẩm quyền ký 4. Tên các cơ quan. Soạn thảo thông báo 4. Nội dung công văn 7. Thông báo không cần có phần kết thúc có tính chất xã giao.5. tổ chức. .Thông báo một văn bản mới ban hành hoặc 1 quy định. Các chủ thể đó được ghi ở mục “Nơi nhận” 6. Bố cục của thông báo Phần nội dung thông báo không cần có phần trình bày lý do hoặc tình hình mà giới thiệu thẳng nội dung cần thông báo ở phần mở đầu. một chế độ đã được phê chuẩn cho các cơ quan liên quan. Sự khác biệt thể hiện ở phạm vi phổ biến.Văn phong của thông báo gọn.2. báo cáo. cá nhân khác có liên quan. cụ thể. cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính. nội dung của văn bản và tên gọi rõ ràng của thông báo. tổ chức có liên quan được biết hoặc để định hướng công việc của các cơ quan. thông báo cũng được sử dụng giống như công văn trao đổi. tổ chức. tổ chức. quan hệ phối hợp. không yêu .2.

. ®ãng dÊu) ................... ngµy............ VIỆT NAM §éc lËp................. tóm tắt nội dung của thông báo .... ..Thẩm quyền ký: Thông báo không bắt buộc phải do thủ trưởng cơ quan ký......... (5)........... Phương pháp soạn thảo phần nội dung của thông báo Mẫu thông báo: TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA SỐ: .................... Tên cơ quan ban hành thông báo 2........(2)........................Tù do.. th¸ng. N¬i nhËn: ......../TB.............. theo thể thức thừa lệnh......... Hä vµ tªn ®Çy ®ñ ........ Thông thường.........Lu VT Chú thích 1......(4)............H¹nh phóc ............................. . ...... THÔNG BÁO VÒ.................. (ký tªn................ Viết tắt tên cơ quan ban hành....... Trích yếu.... ................ lý lẽ tác động đến tình cảm người đọc như một số văn bản khác... ............. Địa danh 4.2.......... (6)..... n¨m...... bộ phận Văn phòng hoặc Hành chính được giao soạn thông báo và người phụ trách đơn vị này ký theo chức danh của mình............. có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo 3.......cầu lập luận hay dùng luận cứ.3...... 4.......(3).........

có nhiều loại báo cáo: báo cáo định kỳ. ..v..Phản ánh một sự việc bất thường xảy ra (bệnh dịch.1. một vấn đề hay một vụ việc cụ thể.. .3. . số liệu và dẫn chứng khoa học và chính xác. TÊN CƠ QUAN (1) Số: .v..... rõ ràng... . tai nạn giao thông. báo cáo bất thường. Nội dung thông báo 6. báo cáo nhanh v. Khái niệm về báo cáo Báo cáo loại hình văn bản nhằm: .5..Đánh giá kết quả hoạt động của một phong trào. Yêu cầu khi soạn thảo báo cáo Yêu cầu chung của báo cáo: ..Báo cáo phải kịp thời. bão lụt v..) để xin ý kiến giải quyết hoặc phương hướng xử lý của cấp quản lý có thẩm quyền... báo cáo chuyên đề khoa học. 4.Tự do. trung thực. báo cáo trước hội nghị.. hoả hoạn. .. nhiệm vụ của cơ quan.Phản ánh hoạt động quản lý trên các lĩnh vực cụ thể theo chức năng.(3). có trọng tâm.(2).Hạnh phúc .3... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập.Báo cáo phải chính xác.. tổng kết.Nội dung báo cáo phải cụ thể. năm. Trong hoạt động quản lý. Soạn thảo báo cáo 4.Văn phong ngắn gọn. trọng điểm. đầy đủ và khoa học. đơn vị. báo cáo sơ kết. . Thẩm quyền ký 4... phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý../BC . ngày.. tháng...3.2.

........................................3................... .. Một bản báo cáo....................BÁO CÁO Về ....... Tên cơ quan ban hành báo cáo 2...............3..................................... nêu các phương hướng................ .... Viết tắt tên cơ quan ban hành 3.............Lưu Chú thích: 1........ dự định sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới hoặc dự kiến các diễn biến tiếp tục của sự việc đã xảy ra và dự kiến biện pháp giải quyết.. Nơi nhận: ............... Nội dung báo cáo 6........... ......................... Thẩm quyền ký 4..................... ... xấu của sự việc đã xảy ra...................... Địa danh 4.................. ................... kế hoạch................... hoặc đánh giá các khía cạnh tốt.....Phần thứ hai.Phần thứ ba...............(4)..............Phần thứ nhất...... ........................... phân tích kết quả.. Trích yếu.. kinh nghiệm đạt được....... (Ký tên.... .... đề cập đến tình hình công việc đã làm hoặc mô tả sự việc đã xảy ra trong thực tế... đóng dấu) .......... Phương pháp soạn thảo một bản báo cáo Phương pháp viết báo cáo: Tuỳ theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo có thể xây dựng một bố cục thích hợp............. Họ và tên đầy đủ .........(5)....... ngoài phần tiêu đề thông thường có 03 phần: .. (6).... tóm tắt nội dung của báo cáo 5.....

Kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ: + Thống kê những công việc đã thực hiện (dựa theo chức năng.) 4. Bố cục của tờ trình . Khái niệm về tờ trình Tờ trình là loại văn bản mang tính chất trình bày được sử dụng để đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn hay xét duyệt một chủ trương hoạt động. sự việc diễn ra. tình hình nơi vấn đề. kiến nghị cấp quản lý có thẩm quyền những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ .Khái quát đặc điểm. một phương án công tác. + Đề xuất giải pháp.4. nhiệm vụ. Soạn thảo tờ trình 4.4. . đánh giá về những tác động thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động của tổ chức. * Phần thứ hai: .phản ánh bằng số liệu cụ thể các kết quả đạt được trong kỳ báo cáo). yêu cầu của báo cáo. 4.1. + Liệt kê những vấn đề tồn tại hoặc nảy sinh trong kỳ báo cáo.2. kế hoạch được giao . một công trình xây dựng hay một giải pháp nào khác mà cơ quan viết tờ trình không thể tự quyết định được. .* Phần thứ nhất: .Mục đích.Đánh giá kết quả thực hiện: + So sánh kết quả với kế hoạch.4. * Phần thứ ba: + Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong kỳ báo cáo. + Phân tích những nguyên nhân và ảnh hưởng chính đối với kết quả thực hiện. nhiệm vụ đã được giao.

.......... đánh giá và phân tích những lợi ích......(tên cơ quan tiếp nhận tờ trình) ......... ........ đóng dấu) . + Nội dung chính: Nội dung cần đề xuất.... Phương pháp soạn thảo một tờ trình TÊN CƠ QUAN(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỐ: ........(3).............. (7)......................................../TT ..................... Nơi nhận: ........(5) ........ tháng. TỜ TRÌNH Về ......... Họ và tên đầy đủ ... Tất cả phải mang tính khách quan và toàn diện......................................... ngày........................... NAM Độc lập.........(6)......3....................Về kết cấu và nội dung (gồm 3 phần): + Phần mở đầu: Lý do đưa ra tờ trình và lý do này phải phù hợp.4... ...Về thể thức: Giống với thể thức của các văn bản chung nhưng chỉ khác là ngay dưới phần trích yếu nội dung tờ trình là dòng chữ: Kính gửi...... tác dụng và hiệu quả mọi mặt của các đề xuất đó........Lưu Chú thích: .....................................Hạnh phúc ..................... ..........................................Tự do..................... Đề nghị phê chuẩn 4............... thể hiện tính khách quan và tính thực tiễn... Kính gửi:......(2). kiến nghị với cấp trên................................... năm........................ ......(4)...... (ký tên....................................................... + Phần kết luận: Nêu tóm tắt nội dung...............

+ Biên bản bàn giao. giao nhận (công việc hoặc tài sản giữa các bên có liên quan).5.. biên bản về một sự cố.1... Thẩm quyền ký 4. a. . vụn vặt. Có nhiều loại biên bản: + Biên bản ghi chép những sự việc xảy ra như: biên bản kiểm kê tài sản. biên bản họp v. Địa danh 4. Tên cơ quan nhận tờ trình 6. .1. Bố cục của biên bản * Yêu cầu chung của việc ghi biên bản . + Biên bản hội nghị. khách quan của thông tin của thông tin được ánh.Phản ánh đúng trọng tâm.2.Các số liệu. Soạn thảo biên bản 4.5. Khái niệm về biên bản Biên bản là hình thức văn bản ghi lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong hoạt động của cơ quan. Trích yếu..5. biên bản một vụ vi phạm pháp luật. 4. tóm tắt nội dung của tờ trình 5. Trường hợp cần thiết có thể sử dụng các phụ lục hoặc các tài liệu có liên quan đính kèm theo biên bản chính. trọng điểm của sự việc. Nội dung báo cáo 7. Tên cơ quan lập tờ trình 2.v..Việc ghi biên bản phải đảm bảo tính trung thực. tránh ghi chép dài dòng. thông tin đưa vào biên bản phải cụ thể và chính xác. Biên bản hội nghị: Nội dung biên bản hội nghị gồm có: . Viết tắt tên cơ quan lập tờ trình 3. tổ chức hay doanh nghiệp.

phản ánh các thông tin về: . . . +Phần kết thúc hội nghị . tài liệu.Thông qua biên bản hội nghị. địa điểm.Thành phần tham gia lập biên bản. b) Biên bản một sự việc cụ thể Khi ghi chép biên bản.Kết luận ban đầu của những người tham gia lập biên bản và những đề xuất biện pháp xử lý hay giải quyết.Những tình tiết.Bầu cử hoặc biểu quyết về các nội dung có liên quan. . mục đích hội nghị.Thời gian. địa điểm ghi biên bản.Thời gian. tuỳ thuộc vào sự việc cụ thể được phản ánh trong biên bản. nội dung những công việc cơ bản được tiến hành trong hội nghị).Kết luận của hội nghị. .Chương trình làm việc (Lý do. có thể có thể những nội dung khác có liên quan. thời gian làm việc.+Phần mở đầu.Chủ tọa (hoặc đoàn chủ tịch) và thư ký (hoặc đoàn thư ký). +Phần ghi diễn biến hội nghị . .Chủ tọa & thư ký ký xác nhận vào biên bản.Thời gian kết thúc hội nghị. . . . phải phản ánh được các thông tin cơ bản: . chứng cứ hay ý kiến của những người có liên quan đến sự việc việc. . .Các nội dung trao đổi hoặc thảo luận và các ý kiến tại hội nghị. Trong thực tế. .Ghi tóm tắt báo cáo hoặc ý kiến trình bày tại hội nghị (có thể đính kèm tài liệu có liên quan). thành phần tham dự hội nghị.

.Tù do. n¨m... Phương pháp soạn thảo một số loại biên bản thông dụng TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Số: . ...(3)..3.4.5. ngµy.(2)......... th¸ng... NAM §éc lËp..H¹nh phóc ./BB.... ..

............. đóng dấu) Họ và tên đầy đủ Chú thích: 1......... Nơi ký xác nhận của thư ký kỳ họp (biên bản họp....................... Thẩm quyền ký (thủ trưởng cơ quan lập biên bản hoặc người có thẩm quyền lập biên bản)... (Ký tên.............................. Viết tắt tên cơ quan lập biên bản 3.... ................................................ hội nghị) hoặc các bên tham gia khác (người vi phạm... ............... Tên cơ quan lập biên bản 2....... - Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh lËp biªn b¶n:... tóm tắt nội dung của vấn đề phải lập biên bản 5. ............ - Thµnh phÇn tham gia lËp biªn b¶n: ...................... ...... Địa danh 4.................................................................................. Trích yếu.................. người bàn giao............DiÔn biÕn sù viÖc x¶y ra: ....(4)........................... ............... .............................) 6.... ......................................... 4..............6.. Soạn thảo diễn văn ............. ........................................BIÊN BẢN VÒ viÖc .............(5)........ (6)...............

tổ chức hoặc cá nhân gửi tới cơ quan. khai mạc các hội trợ.7. 4. chào đón những điều tốt đẹp dùng để ghi tâm lý hưng phấn trong đông đảo quần chúng. Bố cục và cách viết diễn văn Diễn văn được viết không theo một khuôn mẫu bắt buộc nào nhưng theo kinh nghiệm thực tế thì nội dung diễn văn được chia thành: .. Bố cục và cách viết đơn từ Việc soạn thảo đơn từ rất đa dạng. lý do của buổi lễ. biểu diễn văn nghệ. khánh thành các công trình quan trọng. hành văn ngắn gọn. .1. đề nghị giải quyết về một hay một số vấn đề theo quy định.1. trước các hội nghị trọng đại.2.lời cảm ơn.Phần mở đầu: Lời chào. thắng lợi.6. Khái niệm về diễn văn Diễn văn là một loại văn bản dùng để diễn thuyết nhằm thông tin trước đông đảo quần chúng trong các cuộc mít tinh... 4.Phần thứ hai: Nêu các nội dung trọng tâm . triển lãm.7. Lưu ý: Diễn văn không nên viết dài mà cần cô đọng.6. để tiễn đưa khách nước ngoài quan trọng về nước. Nói tóm lại nội dung của diễn văn chứa dựng sự vui mừng..7. rõ ràng. Khái niệm về đơn từ Đơn là loại văn bản do cơ quan.. Mẫu đơn từ . kỷ niệm các ngày lễ lớn. Soạn thảo đơn từ 4.Phần thứ ba: Tóm tắt lại sự kiện.4.. khẳng định lại một lần nữa về tầm quan trọng.2. tổ chức hoặc người có thẩm quyền để yêu cầu. thành công. khai mạc các cuộc thi thể thao. trong việc đón các đoàn khách quý. tuỳ thuộc vào nội dung và mục đích được nêu trong đơn. 4.

..............................Hạnh phúc ĐƠN XIN/ĐỀ NGHỊ/ YÊU CẦU.(3)............................................ ........Tự do .. (2): Tên cơ quan................................................................ (4): Kết luận: cam kết sẽ thực hiện đúng các yêu cầu nếu được giải quyết nguyện vọng.............................. ................(1)............. nguyện vọng (hoặc yêu cầu.. .......................................... trình bày lý do (nếu có)......... ngày..... quê quán............tháng.... làm việc. Kính đơn/Người viết đơn Chữ ký và họ tên người viết đơn (1): Nội dung chính cần yêu cầu hoặc đề nghị... (3): Nội dung chính: nêu rõ họ tên......... năm sinh..............(4)........................ của người viết đơn.........) và các chi tiết khác có liên quan tới việc giải quyết nguyện vọng...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ..(2)...... tổ chức và cá nhân có thẩm quyền giải quyết...... đề nghị.............. ................. ...... trú quán hoặc nơi học tập... Kính gửi: ................................năm........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful