P. 1
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong học sinh, sinh viên hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong học sinh, sinh viên hiện nay

|Views: 555|Likes:
Được xuất bản bởiNhi Vu

More info:

Published by: Nhi Vu on May 31, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Câu 3: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng một nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay? Trả lời: Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh hoa văn hóa Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, kế thừa truyền thống văn hóa kim, cổ , đông, tây, đặc biệt là tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao tư tưởng nhân văn của nhân loại. Nhờ đó, ở Người đã kết tinh những giá trị văn hóa vừa dân tộc, vừa hiện đại lại nhân văn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là kim chỉ nam để Đảng và nhân dân thực hiện xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tlạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước. Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người. Tiên tiến không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình thức biểu hiện, trong các phương tiện chuyển tải nội dung. Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – xã hội; đó là lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lí, là đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sự tinh tế trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống… Bản sắc dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức tính dân tộc độc đáo. Giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Đó cũng chính là nội dung xã hội chủ nghĩa, tính dân tộc của văn hóa. Đối với Hồ Chí Minh, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc, đồng thời phải tẩy trừ mọi di hại thuộc địa và ảnh hưởng của văn hóa đế quốc, tôn trọng phong tục tập quán, văn hóa các dân tộc ít người. Nói đến văn hóa dân tộc và để văn hóa dân tộc có điều kiện phát triển, Người cho rằng: Văn hóa Việt Nam có ảnh hưởng văn hóa

chúng ta không chỉ tiếp thu những giá trị hiện đại. các tác phẩm nghệ thuật… Lĩnh vực văn hóa các dân tộc thiểu số. Văn hóa của các dân tộc khác cần phải nghiên cứu toàn diện. giá trị truyền thống được giữ vững. giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế. trong quá trình mở cửa giao lưu với thế giới. khoa học công nghệ. khoa học công nghệ có bước phát triển. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ. đảng viên và nhân dân. lấy đó làm điều kiện. xây dựng thể chế văn hóa. làng nghề truyền thống. phục vụ thiết thực hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. điều chỉnh một số nét giá trị truyền thống cho phù hợp với thời đại. thẩm thấu và làm đa dạng thêm bản sắc văn hóa của dân tộc. Công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều tiến bộ. cồng chiêng Tây Nguyên. phở và các món ăn truyền thống. Những năm qua. ca trù… được bảo vệ và tôn vinh. chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông có chuyển biến. lạc hậu. Quy mô giáo dục và đào tạo tăng ở tất cả các bậc học. phát huy những giá trị tốt đẹp trong kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như nhã nhạc cung đình Huế. Tất cả đã góp phần tích cực giữ gìn bản sắc văn hóa.phương Đông và phương Tây chung đúc lại… Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta phải học lấy đẻ tạo ra một nền văn hóa Việt Nam thật có tinh thần thuần túy Việt Nam để hợp với tinh thần dân chủ. dần loại bỏ những cái lỗi thời. các lĩnh vực gắn bó mật thiết với văn hóa như giáo dục. cơ sở để tiếp thu văn hóa nhân loại. Nhiều . tiên tiến mà còn bổ sung. đậm đà bản sắc dân tộc. xây dựng nền văn hóa tiên tiến. trở thành đăc trưng của nền văn hóa Việt như áo dài. quan họ Bắc Ninh. thông tin đại chúng… đều đạt được những thành tựu đáng kể. chỉ có trong trường hợp đó mới có thể tiếp thu được nhiêu hơn cho văn hóa của chính mình. cơ sở vật chất – kỹ thuật cho trường học trên cả nước được tăng cường đáng kể. Dựa trên cơ sở là văn hóa dân tộc. Tư tưởng đạo đức và lối sống – lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. văn học nghệ thuật. Những nét đẹp truyền thống.

chưa đủ để tác động có hiệu quả đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. thể hiện mạnh mẽ ý chí vươn lên. lối sống không phù hợp với truyền thống văn hóa. tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Thế hệ trẻ hăng hái tiếp thu những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến. tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới. lập nghiệp để phát triển đất nước. Thực trạng đó là những nguy cơ tiềm ẩn làm xói mòn văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội. phát huy tính dân chủ trong xã hội. đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. chuẩn mực đạo đức của con người. lập thân. đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người trong điều kiện đẩy mạnh CNH.giá trị mới về văn hóa. Môi trường văn hóa bị ô nhiễm bởi những luồng văn hóa độc hại. các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được mở rộng và từng bước đi vào thực tế trong đời sống xã hội. trước mắt chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. nhân dân vùng kinh tế khó khăn là một trong những nguyên nhân cản trở sự phát triển của văn hóa và của toàn xã hội. việc xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. trước những biến đổi ngày càng phong phú trong đời sống xã hội những năm gần đây. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được. chuẩn mực của đạo đức được khẳng đinh và nhân rộng. Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. cấp thiết sau: . yếu kém. đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. lai căng. những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc. Sản phẩm văn hóa và các dich vụ văn hóa ngày càng phong phú nhưng còn rất thiếu những tác phẩm văn học. Để khắc phục hững hạn chế. có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Các hủ tục lạc hậu của những dân tộc ít người. dân tộc Việt Nam. cùng với đó là sự lan tràn của các sản phẩm và dich vụ văn hóa mê tín. nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tư tưởng. miền. học sinh. HĐH và hội nhập quốc tế. Văn hóa vốn bao giờ cũng là nền tảng quyết định của xã hội. Nhà nước. nhất là đối với cán bộ chủ chốt các cấp và thanh niên. lối sống. Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đất nước ở các vùng. Bồi dưỡng các giá trị văn hóa trong thanh niên. các dân tộc thiểu số. hình thành nền tảng tinh thần vững chắc cho xã hội. Bởi vậy. văn hóa sẽ là cái còn lại. sinh viên. nhân cách văn hóa. Khi những thứ khác mất đi. Coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển. giới thiệu hình ảnh con người và đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế Đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn chặt với cuộc vận động chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Đẩy mạnh hoạt ddooongj văn hóa đối ngoại và coi trọng ngoại giao văn hóa để quảng bá. thể lực của con người Việt Nam. bản lĩnh. lối sống cho cán bộ. nếp sống. nâng cao trí tuệ. Tuy nhiên. chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử và thuyền thống cách mạng cho thế hệ công dân. tình cảm và khát vọng vươn đẩy mạnh tới cái chân – thiện – mỹ của con người Việt Nam trong thời kỳ CNH. kết hợp hài hòa việc bảo vệ và phát huy di sản với các hoạt động phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình. du lịch. văn hóa nếu không được trau dồi và tiếp thu sẽ là thứ văn hóa bảo thủ. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về đạo đức. đạo đức. bảo đảm hoạt động văn hóa tiến hành đồng bộ với hoạt động kinh tế. đổi mới cơ chế quản lý văn hóa. Gắn chặt nhiệm vụ xây dựng văn hóa với nhiệm vụ trung tâm xây dựng kinh tế và nhiệm vụ then chốt xây dựng Đảng. là cái để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. đặc biệt là xây dựng lý tưởng sống. lạc hậu. đảng viên và nhân dân. đậm đà bản sắc dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà còn là trách nhiệm của toàn . tình cảm.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. toàn dân. mục tiêu quốc gia về văn hóa. xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. không phù hợp với sự phát triển của xã hội.

toàn dân và toàn xã hội trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của một quốc gia. .Đảng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->