P. 1
Phiếu điều tra

Phiếu điều tra

|Views: 155|Likes:
Được xuất bản bởiHang Nguyen

More info:

Published by: Hang Nguyen on Jun 02, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Phiếu điều tra

“ Tình hình sử dụng rau an toàn (RAT)”
Họ & tên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""
Tu#i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
$i%i t&nh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'ghề nghi()!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""""
*+a ,h-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""
./u 0 12, thu nh3) hàng th4ng ,5a 67n 8à 6ao nhiêu9
A" :; tri(u đ<ng =" > ? @ tri(u đ<ng
." ; ? > tri(u đ<ng D. A @ tri(u đ<ng
./u ; =7n đ4nh gi4 B2, đC Duan trọng ,5a rau s7,h trong 6Ea an hàng ngàF nhG thế nào9
A" Huan trọng nhIt =" Huan trọng
." =ình thGJng K" LhMng Duan trọng
./u N Rau trong ,4, 6Ea On hàng ngàF ,5a gia đình 67n thGJng đGP, Bua Q đ/u9
A" Riêu th+ =" .ửa hàng 64n rau
." T7i ,hP K" *4) 4n Sh4,!!!!!!""
./u > =7n thIF rau Bình sử dụng hàng ngàF ,T đUB 6Uo V( sinh an toàn thW, )hXB ShMng9
A" RIt đUB 6Uo =" *UB 6Uo
." Y B2, trung 6ình K" LhMng đUB 6Uo
./u Z =7n ,T 6iết ngu<n g[, \uIt \2 rau Bà Bình sử dụng hàng ngàF ShMng9
A" .T =" LhMng
." LhMng Duan t/B
./u @ Lhi Bua rau] 67n thGJng 8Wa ,họn rau nhG thế nào9
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
./u ^
a) =7n 6iết đến RAT Q B2, đC nào9
A" =iết r_ =" =iết Q B2, 6ình thGJng
." LhMng 6iết gì
6) =7n đGP, 6iết Về RAT thMng Dua ngu<n nào9
A" PhG`ng ti(n thMng tin đ7i ,hang =" intbrnbt
." R4,h] 64o! K" Hua ngGJi Dubn
c" 'gu<n Sh4,!!!!!""
,) =7n ,T thd nêu hidu 6iết ,` 6Un Về RAT (nếu 6iết)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!
./u e
a] =7n đf tgng sử dụng RAT trong ,4, 6Ea On hàng ngàF ,hGa9
A" .T =" .hGa
6] 'ếu đf tgng sử dụng thì 67n Bua RAT Q đ/u9
A" Riêu th+ =" .ửa hàng 64n RAT
." Q ,hP K" *+a đidB Sh4,!!!!!!
./u h =7n ,T 6iết ,4,h )h/n 6i(t RAT Và rau thGJng ShMng9 'ếu ,T hfF nêu 0 s[ đi, đidB đd
)h/n 6i(t
A" .T !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""
=" ShMng
./u 0j =7n ,T Bu[n sử dụng sUn )hXB rau đGP, ,h2ng nh3n ngu<n g[,] \uIt \2 Và ,aB Sết tg
nhà ,ung ,I) ShMng9
A" .T =" ShMng
." LhMng Duan t/B
./u 00 12, gi4 RAT ,ao nhIt so V%i gi4 rau thGJng 67n ,T thd ,hI) nh3n đGP, đd sử dụng RAT
trong ,4, 6Ea On hàng ngàF 8à 6ao nhiêu9
A" .ao h`n 0jk;jl =" .ao h`n ;jkNjl
." .ao h`n Njk>jl K" .ao h`n Zjl
./u 0; T7i Shu VW, 67n s[ng] ,T nhiều ,4, đ+a đidB 64n RAT ShMng9
A" .T nhiều =" .T &t
." .T rIt &t D. LhMng 6iết
./u 0N =7n ,T m Siến đTng gT) gì đd sUn )hXB RAT đGP, ngGJi tiêu dnng 6iết đến Và sử dụng
nhiều h`n ShMng9
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""
oin ,h/n thành ,UB `n sW gia) đp ,5a Mng (6à)q

Cửa hàng bán RAT C. Địa điểm khác:……………… Câu 9: Bạn có biết cách phân biệt RAT và rau thường không? Nếu có hãy nêu 1 số đặc điểm để phân biệt A. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông (bà)! .………………………………………………………………………………………………… …………………………………… Câu 8: a. Có B. không Câu 10: Bạn có muốn sử dụng sản phẩm rau được chứng nhận nguồn gốc. Có ít C. Nếu đã từng sử dụng thì bạn mua RAT ở đâu? A.. B. Có nhiều B. Có rất ít D. Bạn đã từng sử dụng RAT trong các bữa ăn hàng ngày chưa? A. ở chợ D. Chưa b. không C. Cao hơn 10-20% B. Có B.. Siêu thị B. Có ………………………………………………………. Cao hơn 30-40% D.. Không biết Câu 13: Bạn có ý kiến đóng góp gì để sản phẩm RAT được người tiêu dùng biết đến và sử dụng nhiều hơn không? …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Cao hơn 50% Câu 12: Tại khu vực bạn sống. Không quan tâm Câu 11: Mức giá RAT cao nhất so với giá rau thường bạn có thể chấp nhận được để sử dụng RAT trong các bữa ăn hàng ngày là bao nhiêu? A. Cao hơn 20-30% C. có nhiều các địa điểm bán RAT không? A.. xuất xứ và cam kết từ nhà cung cấp không? A.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->