CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ: Hệ thống các thể chế về tổ chức và quản lí lưu thông tiền tệ của một nước.

Nhà nước quyết định đơn vị tiền tệ, tỉ giá các loại dấu hiệu tiền tệ trong lưu thông và chế độ phát hành chúng; cơ sở bảo đảm của tiền tệ, các hình thức chu chuyển, chi trả không dùng tiền mặt; quy định một cách đều đặn tỉ giá đồng tiền quốc gia với đồng tiền ngoại tệ; cơ sở bảo đảm giá trị đồng tiền; phân định ranh giới và quản lí chặt chẽ các lĩnh vực chu chuyển, chi trả bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt trong nền kinh tế quốc dân Như chúng ta đã biết có 4 chế độ tiền tệ là Chế độ đơn bản vị bạc và chế độ đơn bản vị vàng. Chế độ song bản vị. Chế độ bản vị ngoại tệ. Chế độ lưu thông tiền giấy (tiền dấu hiệu).

Bản vị tiền tệ là thứ được dùng làm cơ sở định giá đồng tiền quốc gia. Đây là yếu tố thường thay đổi trong chế độ tiền tệ.

Lịch sử phat triển tiền tệ cho thấy, bản vị tiền tệ của các nước do điều kiện cụ thể của mỗi thời kỳ quyết định. Cho đến nay cac chế độ bản vị tiền tệ sau đây đó được sử dụng:

Chế độ song bản vị: Đồng tiền của một nước được xác định bằng một trọng lượng cố định của hai kim loại (thường là vàng và bạc). Vi dụ: năm 1792, 1 USD vàng bằng 1.603 gam vàng rong; 1 USD bạc bằng 24,06 gam bạc rong. Do đó, trọng lượng 1 USD bạc bằng 15 lần trọng lượng 1 USD vàng. Chế độ này từng được ap dụng ở Anh, Hoa Kỳ

trước thế kỷ 19. và tiền vàng được lưu thông không hạn chế. Chế độ bản vị vàng thỏi: Chế độ này cũng quy định cho đơn vị tiền tệ quốc gia một trọng lượng vàng cố định. Chế độ này được ap dụng phổ biến ở các nước cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỉ XX. Tiền giấy quốc gia được đổi ra vàng theo luật định. không lưu thông trong nền kinh tế mà chỉ dự trữ để làm phương tiện thanh toan quốc tế và chuyển dịch tài sản ra nước ngoài. tiền giấy quốc gia được nhà nước xác định một trọng lượng vàng nhất định và được tự do chuyển đoi ra vàng theo tỉ lệ đó. Chế độ bản vị tiền vàng: Đồng tiền của một nước được bảo đảm bằng một trọng lượng vàng nhất định theo quy định của phap luật với những yeu cầu như Nhà nước khoang hạn chế việc đúc tiền vàng. . Nhưng vàng được đúc thành thỏi mà khong thành tiền.

Chế độ bản vị vàng hối đoái: Đây là chế độ quy định tiền giấy quốc gia không được trực tiếp chuyển đổi ra vàng. cần phải thong qua một ngoại tệ. Ngoại tệ đó phải được tự do chuyển đổi ra vàng như USD... Chế độ này sử dụng phổ biến ở những nước co it vàng hoặc bị lệ thuộc vào nước khac. ở Đức năm 1924.. Chế độ này từng được ap dụng từ 1944-1971.. Bảng Anh. Đó là các ngoại tệ mạnh và được tự do chuyển đổi tren thị trường quốc tế.. Chế độ bản vị ngoại tệ: Chế độ này quy định đơn vị tiền tệ quốc gia được xác định bằng đơn vị tiền tệ của nước ngoài (ngoại tệ). Muốn đổi ra vàng. Chế độ này từng được ap dụng ở Ấn Độ năm 1898. ở Hà Lan năm 1928. .Chế độ này từng được ap dụng ở Anh năm 1925. ở Pháp năm 1928.. Bắt đầu sụp đổ từ 1960.

Theo đó. Chế đô này phổ biến vào những năm 1930.Chế độ bản vị tiền giấy khong chuyển đổi ra vàng: Dưới chế độ này. . đơn vị tiền tệ của một quốc gia không được chuyển đổi ra kim loại quý. vàng bị rut ra khỏi lưu thông trong nước. tiền giấy không được đổi ra vàng và vàng chỉ được dùng để thanh toan quốc tế.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful