P. 1
BÁO CÁO ĐỒ ÁN HOÀN CHỈNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN HOÀN CHỈNH

|Views: 824|Likes:
Được xuất bản bởivanduongak90

More info:

Published by: vanduongak90 on Jun 03, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ

i”
NHẬ N XÉ T CỦ A GIÁ O VIÊN HƯỚ NG DẪ N
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thá i Nguyên Nga! y "há ng n#$ %&'%
Giá ( )iên h*+́ ng ,-̃ n
. /ý ghi 0(̃ h(̣ "ên1
NHẬ N XÉ T CỦ A GIÁ O VIÊN CHẤ 2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Thá i Nguyên Nga! y "há ng n#$ %&'%
Giá ( )iên 3h-́ $
. /ý ghi 0(̃ h(̣ "ên1
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
LỜI NÓI ĐẦU
Ng4y nay )i53 6ng ,7ng 3h( 383 h5 "h9ng nh:ng ng4y 34ng "0; nên <h= >i?n@ "A
nhBng 6ng ,7ng C+n giDn nh* CiEu /hiFn $G" 3h9" CHn gia( "hIng CJnh "hKi C?$ LDn
<hM$ "0(ng $G" ,-y 3huyEn LDn NuO" CiEu /hiFn "93 CG CGng 3+ Ci5n $G" 3hiEu "hi?"
/? $G" >iFn PuDng 38( ,Qng RS, $a "0Tn $G" CUng hU "hKi gian "hV3W.C?n 383 6ng
,7ng <h63 "X< nh* h5 "h9ng CiEu /hiFn 0(>(" >G /iF$ L(8" "0(ng nh4 $8y h(Y3 h5
"h9ng /iF$ L(8" 383 $8y n#ng Z*[ng hX" nh-n. C83 h5 "h9ng "V CGng "0*\3 C-y L] ,7ng
nhiEu 3Ing ngh5 /h83 nhau nh* 383 h5 "h9ng "V CGng h(X" CGng >^ng nguyên Z_ /h`
nan "hby ZV3 0+ZS 3+ Ci5n $X3h Ci5n "] L9 383 "hi?" >J $8y $c3 "V CGng >^ng 383 3a$
3h9" 3+ /h`... 383 "hi?" >J h5 "h9ng n4y 3c 3h63 n#ng N] Z_ )4 $63 CG "V CGng "hO< L(
)\i 383 h5 "h9ng "V CGng hi5n CXi C*[3 N-y ,Vng "0ên nEn "Dng 3ba 383 h5 "h9ng nh:ng.
Nga! nh )iễ n "hIng Cang C(́ ng $Ị " )ai "0(! 0-́ " Puan "0(̣ ng CÍ i )+́ i nê! n /inh "ế 3ủ a $Ĩ i
PuÍ 3 gia n(́ giú < 3(n ng*+! i "iế n g-! n h+n )+́ i nê! n /h(a h(̣ 3 /ỹ "hu-̣ " Cang <há " "0iể n nh*
)ũ >ã ( 3ủ a nh-n Z(ạ i hiệ n nay. Hệ "hÍ ng )iễ n "hIng /hIng ng*! ng <há " "0iể n "*! 3Í Cị nh
Lang ,i CỊ ng. C(n ng*+! i 3(́ "hể Ziên Zạ 3 )+́ i nhau ,u! +̉ >-́ " /y! n+i C-u.
D*̣a )a! ( C#̣ 3 "í nh "0uyê! n "in Na )a! )-̣ n ,ụ ng C#̣ 3 "í nh na! y nh(́ $ Cã 3h(̣ n Cê! "a! i dThiế "
/ế $ạ 3h Ciê! u /hiể n "hiế " >ị "hIng Pua Ciệ n "h(ạ ie nh#! $ 3ả i "iế n /h(ả ng 3á 3h Ciê! u /hiể n
"0(ng gai C(Xn 3Ing nghệ CiEu /hiFn "A Na Cang <h8" "0iFn $Xnh hiệ n nay. V+́ i Cê! "a! i
na! y nh(́ $ $uÍ n L*̉ ,ụ ng Ciệ n "h(ạ i ,i CỊ ng Cể Ciê! u /hiể n "hiế " >ị Ciệ n ,-n ,ụ ng Ciệ n
"h(ạ i C*+̣3 h(ạ " CỊ ng "0ên nê! n $ạ ng Gf2 Cể "hu "hIng "in Ciê! u /hiể n. gê! "a! i "uy 3(! n
C+n giả n "hiế " >ị Ciê! u /hiể n /hIng nhiê! u nh*ng nh(́ $ $(ng C-y LS̃ Za! "a! i Ziệ u >Ỉ í 3h
3h( nh*ng ai Puan "-$ )a! $(ng $uÍ n <há " "0iể n "hS( 3Ing nghệ Ciê! u /hiể n na! y.
T0(ng Puá "0i! nh "h*̣ 3 hiệ n CI! á n 3hú ng S$ 3h-n "ha! nh 3ả $ +n 3á 3 "h-! y 3I "0(ng >Ị
$In )a! C#̣ 3 >iệ " Za! "h-! y giá ( Nguyễ n Tu-́ n Rinh Cã "-̣ n "i! nh h*+́ ng ,-̃ n 3hỉ >ả ( 3hú ng
S$ "h*̣ 3 hiệ n CI! á n na! y )+́ i /ế " Puả "Í " nh-́ ".
Nh(́ $ Linh )iên "h*̣ 3 hiệ n
T0*+ng V#n D*+ng
Nguyễ n H*̃ u g*́3
T0-! n huang Du-̉ n
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
MỤC LỤC
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh j
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
CHƯƠNG I : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
1. GIỚI THIỆU TÀI
Nga! y nay 3u! ng )+́ i L*̣ <há " "0iể n $ạ nh $S̃ 3ủ a /h(a h(̣ 3 /ỹ "hu-̣ " 3Ing nghệ /ỹ "hu-̣ "
Ciệ n "*̉ $a! "0(ng C(́ C#̣3 >iệ " Za! nga! nh Ciê! u /hiể n "*̣ CỊ ng C(́ ng )ai "0(! Puan "0(ng $(̣ i
Zĩ nh )*̣ 3 3ủ a /h(a h(̣ 3 /ỹ "hu-̣ " Puả n Zý 3Ing nghiệ < 3ung 3-́ < "hIng "inW. Nh* 3hú ng
"a Cã >iế " g-! n nh* 3á 3 "hiế " >ị "*̣ CỊ ng 3ủ a nha! $á y "0(ng C+! i LÍ ng 3ủ a 3á 3 gia Ci! nh
nga! y nay Cê! u h(ạ " CỊ ng CỊ 3 Z-̣ < )+́ i nhau $Ĩ i "hiế " >ị 3(́ $Ị " Puy "0i! nh L* ,ụ ng /há 3
nhau "u! y "huỊ 3 )a! ( L*̣ "hiế " Z-̣ < 3a! i C#̣" 3ủ a ng*+! i ,u! ng. Chú ng 3h*a 3(́ L*̣ Ziên /ế " na! (
)+́ i nhau )ê! $#̣ " ,*̃ Ziệ u. Nh*ng CÍ i )+́ i hệ "hÍ ng Ciê! u /hiể n "hiế " >ị "hIng Pua Ciệ n "h(ạ i
"hi! /há 3 3á 3 "hiế " >ị C*+̣ 3 /ế " nÍ i )+́ i nhau Cể "ạ ( "ha! nh $Ị " hệ "hÍ ng 3á 3 "hiế " >ị h(a! n
3hỉ nh Pua $Ị " "hiế " >ị "0ung "-$ )a! 3(́ "hể gia( "iế < )+́ i nhau )ê! $#̣ " ,*̃ Ziệ u.
Hệ "hÍ ng Ciê! u /hiể n "hiế " >ị "*! Na "hIng Pua Ciệ n "h(ạ i 3(́ "hể ,iê! u /hiể n C*+̣3 nh*̃ ng
"hiế " >ị "*! C+n giả n Cế n <h*́ 3 "ạ < h+n nh* >(́ ng CS! n Puạ " Ciệ n $á y Ciê! u h(! a hay "i)i hệ
"hÍ ng >á ( CỊ ngW. Nghĩ a Za! "-́ " 3ả 3á 3 "hiế " >ị na! y C*+̣3 Ciê! u /hiể n 3u! ng "0(ng $Ị " >Ị
Ciê! u /hiể n "0ung "-$. kỊ Ciê! u /hiể n "0ung "a$ na! y 3(́ "hể Za! $Ị " $á y "í nh h(a! n 3hỉ nh
hay $Ị " >Ị N*̉ Zý Cã C*+̣3 Z-̣ < "0i! nh L#̃ n "-́ " 3ả 3á 3 3h*+ng "0i! nh Ciê! u /hiể n. ThIng
"h*+! ng 3á 3 "hiế " >ị gia Ci! nh "0(ng nha! nh* Puạ " Ciệ n "ủ Zạ nh "i)iW3(́ "hể C*+̣3 Ciê! u
/hiể n >-̣ " "#́ " "hIng Pua $Ị " 3uỊ 3 g(̣ i "h(ạ i hay 3hỉ $Ị " "in nh#́ n f2f. Ng(a! i 0a hệ "hÍ ng
3(! n $ang "í nh >ả ( $-̣ " nghĩ a Za! 3hỉ nh*̃ ng ai >iế " C*+̣3 $-̣ " /h-̉ u N-$ nh-̣ < )a! ( hệ
"hÍ ng $+́ i 3(́ "hể Ciê! u /hiể n C*+̣ 3 3á 3 "hiế " >ị "0(ng nha! l'm.
2. CÁC YÊU CẦU VÀ RÀNG UỘC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG
&' (á c "êu c$̀ u đố i )ố i hệ thố ng
n Hệ "hÍ ng C*+̣3 L*̉ ,ụ ng Cể Ciê! u /hiể n >-̣ "o"#́ " 3á 3 "hiế " >ị gia Ci! nh.
n Hệ "hÍ ng 3(́ /hả n#ng Ciê! u /hiể n nhiê! u "hiế " >ị .
n Hệ "hÍ ng Ciê! u /hiể n C*+̣3 Z#́ < C#̣" "0(ng nha! .
n f*̉ ,ụ ng $ạ ng Gf2 Cể "0uyê! n 3á 3 "hIng "in Ciê! u /hiFn.
n Hệ "hÍ ng Za! $ )iệ 3 Cạ " C*+̣ 3 L*̣ Ỉ n Cị nh.
n Chế CỊ >ả ( $-̣ " 3ủ a hệ "hÍ ng.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh p
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
n Chi <hí 3h( "(a! n >Ị hệ "hÍ ng "Í i "hiể u nh-́ " Cể hệ "hÍ ng 3(́ "hể "h*+ng $ạ i h(́ a.
&& (á c điề u kiệ n *à ng buộ c
Vi! hệ "hÍ ng Za! $ )iệ 3 +̉ $ạ ng Ciệ n "h(ạ i ,i CỊ ng Gf2 nên n(́ 3(́ 3á 3 0a! ng >uỊ 3 Lau@
n C*+! ng CỊ "í n hiệ u 3ủ a $ạ ng "ạ i n+i C#̣ " >Ị Ciê! u /hiể n
n Ả nh h*+̉ ng 3ủ a nhiễ u Cế n hệ "hÍ ng
n giê! u /iệ n $Ii "0*+! ng@ nhiệ " CỊ CỊ -̉ $W
n Chi <hí 3h( hệ "hÍ ng
&+ (h,́ c n-ng củ a hệ thố ng điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i
n qiể $ "0a "0ạ ng "há i 3ủ a "hiế " >ị "0*+́ 3 /hi Ciê! u /hiể n.
n T*! /ế " Puả /iể $ "0a ng*+! i ,u! ng 3(́ "hể g(̣ i Ciệ n Cế n >ên Ciệ n "h(ạ i "hu "í n hiệ u Ciê! u
/hiể n ,u! ng 3á 3 Zệ nh Cể Ciê! u /hiể n "hiế " >ị .
n Hệ "hÍ ng Lau /hi nh-̣ n Zệ nh LS̃ "h*̣ 3 hiệ n )iệ 3 N*̉ Zý Zệ nh Ciê! u /hiể n )a! Ciê! u /hiể n 3á 3
"hiế " >ị .
n Th*̣ 3 hiệ n >ả ( $-̣ " >#! ng <aLLr(0,
&. /h,0ng 1h21 nghiên c3u
T0(ng CE "4i n4y nhc$ S$ Cs L] ,7ng 383 <h*+ng <h8< nghiên 36u@
n th*+ng <h8< "ha$ /hD( "4i Zi5u@ >^ng 383h "hu "hT< "hIng "in "A L83h "X< 3h` )E
Ci5n "] )4 "0uy 3T< "A $Xng in"S0nS".
n th*+ng <h8< Puan L8"@ /hD( L8" $G" L9 $X3h Ci5n "hV3 "? Cang 3c "0ên "hJ "0*Kng
)4 "ha$ /hD( "hê$ $G" L9 ,Xng $X3h "A $Xng In"S0nS".
n th*+ng <h8< "hV3 nghi5$@ "A nhBng _ "*;ng )4 /i?n "h63 )9n 3c 3ba $unh /?"
h[< )\i LV h*\ng ,vn 3ba gi8( )iên nhc$ S$ Cs Zw< 08< "h] nghi5$ nhiEu ,Xng $X3h
/h83 nhau CF "A Cc 3hxn Zx3 nhBng $X3h Ci5n "9i *u.
V\i CE "4i n4y nhc$ S$ ,Va )4( L83h gi8( /h(a )4 nhBng /i?n "h63 C*[3 "0ang >J
"0(ng Pu8 "0unh hx3 "T< 3Qng )\i LV "0[ gi:< 3ba $8y "`nh )4 nhBng "hIng "in "0ên $Xng
In"S0nS". Ng(4i 0a 3yn 3c nhBng "hi?" >J "0[ gi:< "0(ng Pu8 "0unh "hi?" /? $X3h ,( nhc$
S$ "V "0ang >J.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh z
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
!. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN
gể Ciê! u /hiể n "hiế " >ị 3hú ng "a 3(́ "hể Z*̣ a 3h(̣ n $Ị " "0(ng hai <h*+ng <há < "hu nh-̣ n
"í n hiệ u Ciê! u /hiể n C(́ Za! @
n f*̉ ,ụ ng $(,uZ Gf2oGt{f.
n f] ,7ng Ci5n "h(Xi . 2OkIRE1.
th*+ng 8n ' @ DQng >G 2ODURE Gf2oGt{f 2p|& CF /?" n9i )\i )i CiEu /hiFn
tIC'z}~••A @ 3hi <h` )4 gi8 "h4nh /h8 Cw". Th`3h h[< 3h( ZT< "0unh Z5nh AT ,€ ,4ng )4
C•y Cb "`n n#ng 3h( ZT< "0unh )\i Z5nh AT. Ng(4i 0a 3yn 3c "hF <h8" "0iFn 6ng ,7ng L-u
"hê$ )\i Gt{f Gtf.
th*+ng 8n %@ DQng Ci5n "h(Xi ,i CGng .E0i3LLi(n T%~ Ti| W1 3c 3h63 n#ng gi9ng
)\i 2ODURE Gf2oGt{f 2p|& CF /?" n9i )\i tIC'z}~••A. Vi53 ZT< "0unh 3h( Ci5n
"h(Xi ,i CGng 3‚ng g•n "*+ng "V nh* Gf2 2ODURE nh*ng 3c hXn 3h? h+n )u $G" L9
Z(Xi Ci5n "h(Xi 3hƒ h„ "0[ Z5nh AT ; ,Xng 2(,S tDU nên ZT< "0unh 0O" <h63 "X<. Ng(4i 0a
<h•n /?" n9i giBa Ci5n "h(Xi ,i CGng )\i /h9i )i CiEu /hiFn 3‚ng 0O" <h63 "X<.
th*+ng 8n ZVa 3hxn @ 3hxn <h*+ng 8n ' )u 2ODURE Gf2oGt{f 2p|& h„ "0[ ZT<
"0unh Z5nh AT ; 3D % 3h? CG 2(,S TSN" )4 2(,S tDU nên )i53 ZT< "0unh C+n giDn h+n
nhiEu L( )\i Ci5n "h(Xi ,i CGng. 2Y3 ,Q gi8 "h4nh /h8 Cw" nh*ng )u nc h„ "0[ 3h? CG
2(,S TSN" nên )i53 ZT< "0unh C+n giDn h+n nhiEu L( )\i ,Qng Ci5n "h(Xi ,i CGng )u )Ty
nhc$ S$ Puy?" CJnh ,Qng 2(,uZS Gf2oGt{f 2p|&. Ng(4i 0a 3yn 3c "hF <h8" "0iFn
383 6ng ,7ng /h83 L] ,7ng Gt{f Gtf.
.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh •
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
CH ƯƠNG II : THI"T #" H$ TH%NG
&. THIẾ T #Ế NGUYÊN LÝ
'' 40 đồ tổ ng quá t hệ thố ng
Hình 2.1 Sơ đồ khối tổng thể hệ thố ng
CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI:
Khi gi!" ti#$ S%S
Cc 3h63 n#ng g]i nhTn "in nhwn f2f 3h( )i53 CiEu /hiFn 383 "hi?" >J. qh9i n4y 3•n '
"hi?" >J Ci5n "h(Xi ,i CGng )4 ' 2(,uZS Gf2oGt{f 2p|&@
n Thi?" >J Ci5n "h(Xi ,i CGng @ ,4nh 3h( ng*Ki L] ,7ng .CiEu /hiFn1. Ng*Ki L] ,7ng
3•n <hDi C#ng /` ,J3h )7 )i€n "hIng C9i )\i 383 nh4 3ung 3O< ,J3h )7 "0(ng n*\3.
n 2(,uZS Gf2oGt{f 2p|& @ 2(,uZS n4y <hDi C*[3 gwn fi$ 3ba nh4 3ung 3O<
,J3h )7 )4 3‚ng 3•n <hDi 3c 3h63 n#ng nh* $G" Ci5n "h(Xi ,i CGng CF /?" n9i )\i )i CiEu
/hiFn tIC'z}~••A. C8i n4y C*[3 CY" 39 CJnh )4 "h*Kng Nuyên /?" n9i )\i
tIC'z}~••A.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh ~
#
'
(
)

G
)
*
+

T
)
,
-

.
M
.
MO/UL0
G.M1GPR
. M234
VI
ĐI5U
#HI6N
PIC&789::A
#H%I ĐIỀU
#HIÊ;N
THIẾT Ị
#H%I
NGU<N
MOIL0
00
THIẾT Ị
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
qhi ng*Ki L] ,7ng nhwn $G" "in f2f 3c nGi ,ung Z4 $G" Z5nh yêu 3•u CiEu /hiFn
"hi?" >J. V` ,7 @ DV@ADA@ON DV@ADA@O}} tT@ADA@ON W.. "hu 2(,uZS
Gf2oGt{f 2p|& L… nhTn "in nhwn )4 C*[3 N] Z` >;i 3-u Z5nh CiEu /hiFn C*[3 ZT< "0unh
)4 C*[3 nX< )4( )i CiEu /hiFn tIC'z}~••A.
 Khi &' () $h*n +,ng
qh9i N] Z` <h•n 36ng Z4 /h9i "0ung "-$ "0(ng )i53 N] Z` )4 CiEu /hiFn <h•n 36ng. qh9i
,( $G" )i CiEu /hiFn tIC'z}~••A CD$ nhTn )4 3c nhi5$ )7 g]i nhTn ,B Zi5u )\i
2(,uZS Gf2oGt{f 2p|& $G" 383h Ziên "73. qhi 2(,uZS Gf2oGt{f 2p|& g]i "hIng
"in CiEu /hiFn "hu qh9i N] Z` <h•n 36ng L… C*[3 ZT< "0unh CF "hV3 "hi. Vi CiEu /hiFn 3c
nhi5$ )7 gia( "i?< )\i /h9i 3Ing LuO".
 Khi +ông -./t
qh9i n4y >a( gU$ % k†T C'~'p 3c nhi5$ )7 /hu?3h CXi Ci5n 8< CF /`3h 3h( 0SZay.
qh9i 3Ing LuO" )\i ,yng "hO< C8< 6ng "Di "iêu "7 3Ing LuO" "hO< )4 ,-n ,7ng nh* >cng
CHn.
1.2 . 40 đồ ca55g*a1h củ a hệ thố ng
th n $ $ Ci u
/hi n
2(,uZ Gf2 o
Gt{f 2p|&
3h Ci u
/hi n
Nh n g i
f2f
gi u /hi n
3 "hi "
Ti$S0
ADC 0(u"inSL
ADC
Hình 2.2 Sơ đồ +!((g0!$h +.̉! hệ thố ng
'+ 40 đ6 đ7c t8 h9 th:ng
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh |
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.2 Sơ đ3 đ4+ t5 h6 thng
'. Tổ ng quan )ề cá c 5inh kiệ n đ,0̣c ;ù ng
V+́ i CI! á n na! y 3hú ng S$ Z*̣ a 3h(̣ n 3á 3 Zinh Lau LS̃ C*+̣3 ,u! ng "0(ng $ạ 3h@
n 2(,uZ Gf2oGt{f "-̣ < Zệ nh AT 3($$an,
n 2ạ 3h Ciê! u /hiể n ,u! ng tIC'z}~••A
n Gia( "iế < gi*̃ a $ạ 3h Ciê! u /hiể n )a! $(,uZ Pua 3Ỉ ng CO2.
n Cá 3h Zy Puang OtTO ~'• C*+̣ 3 ,u! ng Cể >ả ( )ệ 3h( tIC
n giê! u /hiể n C(́ ng $+̉ 3á 3 "hiế " >ị ,u! ng {+ZS '%Vo'&A.
n Ng(a! i 0a 3(! n 3á 3 Zinh /iệ n /há 3 nh* R2•~&p . >i?n C=i )4 =n CJnh Ci5n 8< nguUn
pV1 3á 3 Z(ạ i "ụ Ciệ n Ciệ n "0+̉ CiÍ "W
2. THIẾ T #Ế #Y= THUẬT
&' Gi0́ i thiệ u mo;u5 G4<=G/>4 <?@A )à t$̣ 1 5ệ nh BT comman;
&'' Gi0́ i thiệ u mo;u5 G4<=G/>4 <?@A
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '&
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&''' Cng ;Dng
NS(‡ay 2p|& Z4 Z(Xi 2(,uZ /hIng ,-y Gf2oGt{f h(ạ " CỊ ng +̉ hai >#ng "-! n. Nc
hĨ "0+̣ /ế " nÍ i $ạ ng Gt{f g*̉i nh-̣ n f2f )4 383 3h63 n#ng /h83. 2p|& C*+̣3 *́ng ,7ng
<hỈ >iế n "0(ng 383 Zˆnh )V3 3Ing nghi5< )4 "h*+ng $Xi.
2(,S$ {f%i% 2p|& Z4 $G" $(,S$ Gt{f C*[3 "hi?" /? CF "0uyEn )4 nhTn ,B Zi5u
"hIng Pua $ạ ng Gf2. 2(,S$ na! y 3(́ <hạ $ )i *́ ng ,ụ ng 0Ị ng 0ã i "0(ng 3á 3 Zĩ nh )*̣ 3 nh*
@"0uy nhT< $Xng CJnh )J "A Na "T< h[< ,B Zi5u )I "uy?n "A >G 3D$ >i?n Puan L8" "A Na
CiEu /hiFn )4 >8( hi5uW
2(,S$ {f%i% 2p|& L*̉ ,ụ ng "-̣ < Zệ nh Ciê! u /hiể n AT Gf2 &•.&• )a! C*[3 "0ang >J
)\i 383 RS, 3hƒ "hJ CF /iF$ "0a "0Xng "h8i /?" n9i l%m.
&''& (2c chi tiEt kF thuGt
kả ng "hIng LÍ /ỹ "hu-̣ " 3ủ a 2(,uZ 2p|& @
Đ>? @)AB M)CD EF
q`3h "h*\3 %~N%jN'' . ,si N 0Gng N 3a( 1
qh9i Z*[ng •g
T•n LuO" EGf2|&&oGf2'~&& >#ng /a<
gG nhXy "*+ng C9i n'&z,k$
C*Kng CG "0uyEn
"9i Ca
EGf2|&& nhc$ j .%‡1
DCf'~&& nhc$ ' . '‡1
Dyng Ci5n T9i Ca %A
Dyng Ci5n h(X"
CGng
%'&$A
Dyng 3huMn %.p$A
Nhi5" CG h(X" CGng nj&C ‰ Š~&C
giệ n á < h(ạ " CỊ ng i.iV ‰j.~ VDC
Gia( "h63 T*+ng "h`3h )\i Gf2oGt{f <ha %o%Š
AT Gf2 &•.&•
TT< AT $; 0Gng
C(nnS3"(0 Gf2 {} 3(nnS3"(0
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh ''
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
f2f TEXTo tDU
giF$ ‹CiF$ PuDng >8 3SZZ
Nhc$ ,B Zi5u Gt{f nhc$ '&
th*+ng "h63 $s hca @Cf' Cf% Cfi
Cfj
qênh 3huyFn $X3h
,B Zi5u
H„ "0[ ,J3h )7 ,B Zi5u CfD
H„ "0[ UffD
&''+ HHnh ;Ing chi tiEt )J s8n 1hKm
Gt{f $(,S$ 2p|& C*[3 "hF hi5n "0ên hunh %.i
H1nh 2.7 : Chi ti#t 89 -5n $h:;
T0ên hunh '.' >a( gU$ @
'. C83 RS, 3hƒ "hJ "0Xng "h8i Nanh )4 CŒ
%. Dk| 3(nnS3"(0.{f%i%1 ‹ 3=ng /?" n9i ,B Zi5u
i. CỈ ng A,a<"S0 /ế " nÍ i nguI! n '& ‰ i&VDC.
j. {} Ca>ZS /ế " nÍ i "+́ i an"Sn Gf2.
 CGHI J,E H() KL M)ND ?+HHO?E+P /3
C(nnS3"(0 C*[3 L] ,7ng CF /?" n9i "\i "hi?" >J CiEu /hiFn gia( "h63 3huyFn C=i
{f%i%.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '%
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.< : Sơ đ3 +h=n k#t ni +>ng ?S222
• nghˆa 3ba 383 3h-n "í n hiệ u@
.TT C'QH MR? @S?'
' NC
% RT/ Thu ,B Zi5u
i TT/ T0uyEn ,B Zi5u
j NC
p GN/ GND . 3h-n nÍ i C-́ " 1
z NC
• NC
~ NC
| NC
&''. T*Ing th2i cLa %M;
L0/ TPUHI E'V) MW EF
ĐX
qhIng L8ng Ch*a 3c nguUn 3O< h(#̣ 3 nguI! n 3(́
)-́ n Cê! .
RS, L8ng gs nhTn C*[3 nguUn 3O<
TANH 'Lo Z•n Tunh "0Xng /?" n9i $Xng "9"
RS, /hIng L8ng Ch*a /?" n9i C*[3 $Xng
2.1.1.5 Hì nh ả nh đ$̀ " đủ củ a mo;u5 )à antMnna
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh 'i
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Hình 2.@ Hình !̉ nh đ=̀A đ.̉ 8ề ;"B.( GS%CGD?S %<EF
&'& T$̣ 1 5ệ nh BT comman;
&'&' Gi0́ i thiệ u t$̣ 1 5ệ nh BT
C83 Z5nh AT Z4 383 h*\ng ,vn C*[3 L] ,7ng CF CiEu /hiFn $G" $(,S$. AT Z4 $G"
383h )i?" gxn 3ba 3hB A""Sn"i(n. 2„i ,yng Z5nh 3ba nc >w" C•u )\i dATe hay da"e. gc Z4
Z` ,( "Xi La( 383 Z5nh 2(,S$ C*[3 gxi Z4 383 Z5nh AT. NhiEu Z5nh 3ba nc C*[3 L] ,7ng
CF CiEu /hiFn 383 $(,S$ Puay L9 L] ,7ng ,-y $9i .ri0S, ,iaZnu< $(,S$L1 3hŽng hXn
nh* ATD .DiaZ1 ATA .AnLrS01 ATH .H((Z 3(n"0(Z1 )4 ATO .0S"u0n "( (nZinS ,a"a
L"a"S1 3‚ng C*[3 h„ "0[ >;i 383 $(,S$ Gf2oGt{f )4 383 Ci5n "h(Xi ,i CGng .
kên 3X3h >G Z5nh AT "hIng ,7ng n4y 383 $(,S$ Gf2oGt{f )4 383 Ci5n "h(Xi ,i
CGng 3yn C*[3 h„ "0[ >;i $G" >G Z5nh AT CY3 >i5" C9i )\i 3Ing ngh5 Gf2. Nc >a(
gU$ 383 Z5nh Ziên Puan "\i f2f nh* ATŠ C2Gf .g]i "in nhwn f2f1 ATŠC2ff .g]i
"in nhwn f2f "A $G" )Qng Z* "0B1 ATŠC2GR .3hu„i Zi5" /ê 383 "in nhwn f2f1 )4
ATŠC2G{ .Cx3 "in nhwn f2f1 l'm.
Ng(4i 0a 383 $(,S$ Gf2 3yn h„ "0[ $G" >G Z5nh AT $; 0Gng. NhBng Z5nh AT $;
0Gng n4y C*[3 CJnh nghˆa "0(ng 383 3huMn 3ba Gf2. V\i 383 Z5nh AT $; 0Gng n4y>Xn
3c "hF Z4$ $G" L9 "h6 nh* Lau@
 gx3)i?" Nca "in nhwn
 G]i "in nhwn f2f
 qiF$ "0a 3hiEu ,4i "`n hi5u
 qiF$ "0a "0Xng "h8i LX3 >in )4 $63 LX3 3ba >in.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh 'j
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
 gx3 )i?" )4 "u$ /i?$ )E 383 $73 ,anh >X
f9 "in nhwn f2f 3c "hF C*[3 "hV3 "hi >;i $G" $(,S$ f2f "0ên $G" <h:" "hu 0O"
"hO< nc 3hƒ /h(Dng "A z C?n '& "in nhwn f2f "0ên ' <h:".
&'&& (2c 59nh củ a <NDO%P G4<=G/>4 <?@A:
*. (á c 5ệ nh kh0̉ i tạ o Q&R:
− R5nh AT•30•
N?u Z5nh "hV3 hi5n CV[3 "hu "0D )E@
O/
kw" C•u "hV3 hi5n 383 Z5nh "i?< "hS(.
N?u Z5nh /hIng "hV3 hi5n C*[3 "hu "0D )E ,Xng@
ŠC2f E{{O{ •S00•
− R5nh ATŠC2G}‘l•$(,S•m •30•
N?u Z5nh "hV3 hi5n CV[3 "hu "0D )E@
O/
•$(,S• @ & ,Xng ,B Zi5u tDU
' ,Xng ,B Zi5u /iFu "SN"
N?u Z5nh /hIng "hV3 hi5n C*[3 "hu "0D )E ,Xng@
ŠC2f E{{O{ •S00•
− R5nh AT’‡l•n•m
N?u Z5nh "hV3 hi5n CV[3 "hu "0D )E@
O/
R*u 3Ou hunh 3h( 2ODUR Gf2oGt{f 2p|&
N?u Z5nh /hIng "hV3 hi5n C*[3 "hu "0D )E ,Xng@
ŠC2f E{{O{ •S00•
− R5nh ATEl•)aZuS•m
N?u Z5nh "hV3 hi5n CV[3 "hu "0D )E@
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh 'p
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
O/
•)aZuS• & Tw" 3h? CG E3h(
' kT" 3h? CG E3h(
N?u Z5nh /hIng "hV3 hi5n C*[3 "hu "0D )E ,Xng@
Š C2f E{{O{ •S00•
Y. (2c 59nh ST 5U cuVc gWi:
− R5nh Puay L9@
ATD•30•
V` ,7@ $u9n Puay L9 "\i L9 Ci5n "h(Xi &'%zzz&|&%p "hi "a g“ Z5nh
ATD&'%zzz&|&%p”•30•
•30•@ En"S0
− R5nh nhO3 $8y@
ATA•30•
V` ,7@ /hi 3c L9 Ci5n "h(ai n4( Cc gxi C?n L9 Ci5n "h(Xi C*[3 gwn "0ên $(,S$
fi$i&&C• "a $u9n nhO" $8y CF /?" n9i "hu g“ Z5nh
ATA •30•
− R5nh >Œ 3uG3 gxi@
ATH•30•
V` ,7@ /hi 3c L9 Ci5n "h(ai n4( Cc gxi C?n L9 Ci5n "h(Xi C*[3 gwn "0ên $(,S$
fi$i&&C• "a /hIng $u9n nhO3 $8y $4 "A 3h9i 3uG3 gxi "hu g“ Z5nh
ATH•30•
?. (2c 59nh )J 4<4
− R5nh Xca "in nhwn
ATŠC2GD
V` ,7@ $u9n Nca $G" "in nhwn n4( Cc C*[3 Z*u "0ên Li$ "hu "a "hV3 hi5n Z5nh Lau.
ATŠC2GD‘•in,SN• •30•
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh 'z
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
•in,SN•@ )J "0` ng#n nh\ Z*u "in nhwn
N?u Z5nh "hV3 hi5n CV[3 "hu "0D )E@
O/
N?u Z5nh /hIng "hV3 hi5n C*[3 "hu "0D )E ,Xng@
Š C2f E{{O{ •S00•
− R5nh Cx3 "in nhwn@
ATŠC2G{‘•in,SN•l$(,Sm •30•
•in,SN• @ L9 nguyên Cc Z4 )J "0` ng#n nh\ 3h6a "in nh#n 3•n Cx3
•$(,S• @ & ,Xng ,B Zi5u tDU
' ,Xng ,B Zi5u /iFu "SN"
N?u nh* Z5nh C*[3 "hV3 hi5n "hu /iFu ,B Zi5u "0D )E ,*\i ,Xng "SN" . $(,S‘'1@
TA f2fnDERIVE{@
Š C2G{@•L"a"••(a•l•aZ<ha•m•L3"L•l•"((a••–(••<i,••,3L••L3a••"(L3a•
•ZSng"h•m•C{••R}••,a"a•
TA f2fnfUk2IT@
Š C2G{@•L"a"••,a•l•aZ<ha•ml•"(,a••–(••<i,••,3L•l•)<•m•L3a••"(L3a•
•ZSng"h•m•C{••R}••,a"a•
TA f2fnfTATUfn{EtO{TL@
Š C2G{@ •L"a"••–(••$0•l•0a•ml•"(0a•m•L3"L••,"••L"•
TA f2fnCO22ANDL@
Š C2G{@•L"a"••–(••3"•l•<i,•l•$n•ml•,a•ml•"(,a•m
•ZSng"h••C{••R}••3,a"a•m
TA Ck2 L"(0agS
Š C2G{@•L"a"••Ln••$i,••,3L••<agS••<agSL••C{••R}•
•,a"a•
N?u ,B Zi5u "0D )E ,Xng tDU.$(,S‘&1@
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '•
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Š C2G{@ •L"a"•l•aZ<ha•m•ZSng"h••C{••R}••<,u•
N?u Z5nh >J Z„i "hu "0D )E ,*\i ,Xng@
ŠC2f E{{O{@ •S00•
− R5nh g]i "in nhwn f2f@
ATŠC2Gf
N?u g]i "in nhwn ,*\i ,Xng "SN"@
.ŠC2G}‘'1@
Š C2Gf‘•,a•l•"(,a•m•C{• "SN" iL Sn"S0S, •3"0Zn—oEfC•
N?u g]i "in nhwn ,Xng tDU@
.ŠC2G}‘&1@
Š C2Gf‘•ZSng"h••C{• tDU iL gi)Sn •3"0Zn—oEfC•
R5nh C*[3 "hV3 hi5n "h4nh 3Ing "hi ,B Zi5u "0D )E@
DXng "SN" @ ŠC2Gf@ •$0•
Oq
DXng tDU @ ŠC2Gf@ •$0•
Oq
R5nh >J Z=i @ ŠC2f E{{O{@ •S00•
− R5nh )i?" "in nhwn 0Ui Z*u )4( ng#n nh\@
ATŠC2G‡
N?u )i?" "in nhwn ,*\i ,Xng "SN" @
ATŠC2G‡‘l•(ao,a•l•"((ao"(,a•l•L"a"•mmm•C{•"SN" iL Sn"S0S, •3"0Zn—oEfC•
•EfC•
R5nh C*[3 "hV3 hi5n C:ng "hu ,B Zi5u "0D )E ,Xng@
Š C2G‡@ •in,SN•
Oq
R5nh Lai@
Š C2f E{{O{@ •S00•
N?u )i?" "in nhwn ,*\i ,Xng tDU@
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '~
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
ATŠC2G‡‘•ZSng"h•l•L"a"•m•C{• tDU iL gi)Sn •3"0Zn—oEfC•
− R5nh g]i "in nhwn "A $G" ng#n nh\ n4( Cc@
ATŠC2ff‘•in,SN•l•,a•l•"(,a•mm
N?u Z5nh C*[3 "hV3 hi5n "h4nh 3Ing ,B Zi5u "0D )E ,Xng@
DXng "SN"@ ŠC2Gf@ •$0• l•L3"L•m
Oq
DXng tDU@ ŠC2Gf@ •$0• l•a3/<,u•m
Oq
N?u Z5nh >J Z„i@
ŠC2f E{{O{@ •S00•
− R5nh >8( hi5u "in nhwn $\i@
ATŠCN2I‘l•$(,S•l•$"•l•>$• l•,L•l•>–0•mmmmm
N?u Z5nh C*[3 "h*3h hi5n C:ng "hu ,B Zi5u "0D )E ,Xng@
Oq
N?u Z5nh >J Z„i@
ŠC2f E{{O{@ •S00•
K. (2c 59nh )J G/>4
− ATŠCGATT @ Z5nh g8n hay "83h "hi?" >J /hŒi Gt{f
− ATŠCGDCONT @ CJnh nghˆa ,Xng tDt
− ATŠCGh2IN @ 3hO" Z*[ng ,i3h )7 ; $63 "hO< nhO"
− ATŠCGh{Eh @ 3hO" Z*[ng ,i3h )7
− ATŠCGDATA @ "0Xng "h8i ,B Zi5u )4(
− ATŠCG{EG @ "unh "0Xng C#ng /_ 3ba $Xng
− ATŠCGCOUNT @ C?$ gci ,B Zi5u )4(
%.% Xhả o sá t )i điề u khiể n /Y('Z[\]]B
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh '|
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.G DIC1@HIGGJ
&&' 40 đồ ch$n củ a )i điề u khiề n /Y('Z[\]]B
Hình 2.I Sơ đồ +h=n +.̉ ! 8i điề . khiể n DIC1@HIGGJ
&&& 40 đồ khố i củ a )i điề u khiể n /Y('Z[\]]B
f+ CI! /hÍ i 3ủ a tIC'z}~••A nh* hi! nh ,*+́i ljm@
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %&
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Hình 2.E Sơ đồ khối +.̉ ! DIC1@HIGGJ
&&+ <ộ t số thông số )ề )i điề u khiể n /Y('Z[\]]B
g-y Za! )i Ciê! u /hiể n "huỊ 3 h(̣ h(̣ tIC'z}NNN )+́ i "-̣ < Zệ nh gI! $ ip Zệ nh 3(́ CG ,a! i 'j
>i". 2Ĩ i Zệ nh Cê! u C*+̣3 "h*̣ 3 "hi "0(ng $Ị " 3hu /y! Nung 3Z(3/. TÍ 3 CỊ h(ạ " CỊ ng "Í i Ca
3h( <hŚ < Za! %&2H• )+́ i 3hu /y! Zệ nh Za! %&&nL. kỊ nh+́ 3h*+ng "0i! nh Za! ~q N 'j >i" >Ị
nh+́ ,*̃ Ziệ u Za! iz~N~ >y"S {A2 )a! >Ị nh+́ ,*̃ Ziệ u EEt{O2 )+́ i ,ung Z*+̣ ng %pzN~
>y"S. fÍ tO{T IoO Za! p )+́ i ii <in IoO lim.
Cá 3 C#̣3 "í nh ng(ạ i )i >a( gI! $ 3á 3 /hÍ i 3h*́ 3 n#ng Lau@
Ti$S0& @ kỊ Cế $ ~ >i" )+́ i >Ị 3hia "-! n ~ >i".
Ti$S0' @ kỊ Cế $ 'z >i" )+́ i >Ị 3hia "-! n LÍ 3(́ "hể "h*̣ 3 hiệ n 3h*́ 3 n#ng Cế $ ,*̣ a )a! (
Nung 3Z(3/ ng(ạ i )i ngay /hi )i Ciê! u /hiể n h(ạ " CỊ ng +̉ 3hế CỊ LZSS<.
Ti$S0% @ kỊ Cế $ ~ >i" )+́ i >Ị 3hia "-! n LÍ >Ị <(L"3aZS0.
Hai >Ị Ca<"u0So L( Lá nho Ciê! u 3hế CỊ 0Ị ng Nung.
Cá 3 3hu-̉ n gia( "iế < nÍ i "iế < fft . Lyn3h0(n(uL fS0iaZ t(0" 1 ftI )a! I%C.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %'
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Chu-̉ n gia( "iế < nÍ i "iế < UfA{T )+́ i | >i" Cịa 3hỉ gU$ hai <h*+ng "h63 gia( "i?< Z4
3huMn UfA{T CUng >G )4 3huMn UfA{T >O" CUng >G.
CỈ ng gia( "iế < L(ng L(ng tft . ta0aZZSZ fZa)S t(0" 1)+́ i 3á 3 3h-n Ciê! u /hiể n {D‡{
Cf +̉ >ên ng(a! i.
Cá 3 C#̣3 "í nh AnaZ(g @
n ~ /ênh 3huyể n CỈ i ADC '&>i".
n Hai >Ị L( Lá nh
kên 3ạ nh C(́ Za! $Ị " )a! i C#̣3 "í nh /há 3 3ủ a )i Ciê! u /hiể n nh* @
n kỊ nh+́ –ZaLh )+́ i /hả n#ng ghioN(́ a C*+̣ 3 '&&.&&& Z-! n.
n kỊ nh+́ EEt{O2 )+́ i /hả n#ng ghioN(́ a C*+̣ 3 '&&&.&&& Z-! n.
n D*̃ Ziệ u >Ị nh+́ EEt{O2 3(́ "hể Z*u "0*̃ "0ên j& n#$.
n qhả n#ng "*̣ nạ < 3h*+ng "0i! nh )+́ i /hả n#ng Ciê! u /hiể n 3ủ a <h-! n $ê! $.
n Nạ < C*+̣3 3h*+ng "0i! nh ngay "0ên $ạ 3h Ciệ n ICft . In Ci03ui" fS{iaZ
t0(g0a$$ing 1 "hIng Pua % 3h-n.
n ‡a"3h,(g "i$S0 )+́ i >Ị gia( CỊ ng "0(ng.
n Ch*́ 3 n#ng >ả ( $-̣ " 3h*+ng "0i! nh.
n Chế CỊ fZSS<
n C(́ "hể h(ạ " CỊ ng )+́ i nhiê! u ,ạ ng OL3iZZa"(0 /há 3 nhau.
&+ (2c 5oIi 5inh ki9n kh2c
&+' >M5a" '&V
gY3 CiF$@
n gi5n 8< "83 CGng@ '%V
n Dyng 3hJu C*[3 '& A.
n gi5n 8< 3hJu C*[3 %p& VAC.
n gG nhXy 3a(.
n gi5n 8< C8nh "hbng 3a(.
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %%
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
n Hunh ,Xng nhΠgxn.
n g*[3 ,Qng Z4$ 3Ing "w3 Ccng $;.
CK+ thông - tLnh t"Kn +M! ?N(!A
!. Hệ -ố điề . khiển 0ơ(N
q
C/
‘ t
C/
o t
"C
V+́ i @ Š t
C/
Za! 3Ing Lu-́ " Ciê! u /hiể n Cị nh $*́ 3 3ủ a 0+ZS 3hí nh Za! 3Ing Lu-́ " Cị nh $*́ 3
3ủ a 3+ 3-́ u 3h-́ < ha! nh.
Š t
"C
Za! 3Ing Lu-́ " "á 3 CỊ ng 3hí nh Za! 3Ing Lu-́ " 3-! n "hiế " 3ung 3-́ < 3h( C-! u )a! ( Cể 0+ZS
"á 3 CỊ ng.
V+́ i 0+ZS Ciệ n "*! t
C/
Za! 3Ing Lu-́ " "iế < Ciể $ .nghĩ a Za! 3Ing Lu-́ " "iế < Ciể $ 3h( <hŚ <
"0uyê! n Pua1. t"C Za! 3Ing Lu-́ " 3uỊ n ,-y na$ 3h-$ hú ".
Cá 3 Z(ạ i 0+ZS /há 3 nhau "hi! qnh )a! qC/ 3ũ ng /há 3 nhau.
O. Thời gi!n t!́ + độ ng
Ra! "h+! i gian /ể "*! "h+! i Ciể $ 3ung 3-́ < "í n hiệ u 3h( C-! u )a! ( Cế n Zú 3 3+ 3-́ u 3h-́ < ha! nh
Za! $ )iệ 3. V+́ i 0+ZS Ciệ n "*! Za! Puã ng "h+! i gian 3uỊ n ,-y C*+̣3 3ung 3-́ < ,(! ng .hay á <1 3h(
Cế n Zú 3 hệ "hÍ ng "iế < Ciể $ C(́ ng h(a! n "(a! n .)+́ i "iế < Ciể $ "h*+! ng $+̉ 1 )a! $+̉ h(a! n "(a! n
.)+́ i "iế < Ciể $ "h*+! ng C(́ ng1.
Cá 3 Z(ạ i 0+ZS /há 3 nhau ""C 3ũ ng /há 3 nhau.
Š ""C • '.'&nilLm @ 0+ZS /hIng Puá n "í nh.
Š ""C ‘ .' . p&1.'&ni lLm@ 0+ZS "á 3 CỊ ng nhanh.
Š ""C • 'p&.'&nilLm@ 0+ZS "h+! i gian
&+& N1to Yso5ato*
O<"( hay 3yn gxi Z4 383h Zy Puang Z4 Zinh /i5n "`3h h[< 3c 3Ou "X( gU$ ' ZS, )4 '
<h("( ,i(" hay ' <h("( "0anLi"(0. g*[3 L] ,7ng CF 383 Zy giBa 383 /h9i 3hênh Z53h nhau
)E Ci5n hay 3Ing LuO" nh* /h9i 3c 3Ing LuO" nhΠ)\i /h9i Ci5n 8< Z\n.
f+ CU $X3h nguyên Z_ 3h( (<"(@
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %i
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
O<"( IL(Za"( 3c "83 ,7ng /hi 3c ,yng nhŒ Ci Pua % C•u 3ba ZS, 3c "0(ng (<"( Z4$ 3h(
ZS, <h8" L8ng. qhi ZS, <h8" L8ng Z4$ "hIng % 3V3 3ba <h("( ,i(" $; 3h( ,yng Ci5n 3hXy
Pua.
&++ T*an^ito* ('\'?
T0an•i"(0 C'~'p Z4 T0anLiL"(0 k†T gU$ >a $iEn "X( >;i hai "i?< gi8< <‹n "0(ng Cc
$iEn giBa Z4 >8n ,vn Z(Xi <. 2iEn 3c $T" CG "X< 3hO" 3a( nhO" /` hi5u nŠ Z4 $iEn <h8"
.S$i""S01. 2iEn 3c $T" CG "X< 3hO" "hO< h+n /` hi5u n gxi Z4 $iEn "hu .3(ZZS3"S01. 2iEn
giBa 3c $T" CG "X< 3hO" 0O" "hO< /` hi5u < gxi Z4 $iEn g93 .>aLS1. ka 3h-n /i$ Z(Xi gwn
)\i >a $iEn "*+ng 6ng )\i >a 3V3 S$i""S0 .E1 >aLS .k1 3(ZZS3"S0 .C1 3ba "0anLiL"(0.
P4+ tLnh kQ th.Rt +M! t0!n-i-t"0 :
n gi5n 8< gi\i hXn @ 3c i Z(Xi @
kV
CEO
@ Ci5n 8< C8nh "hbng giBa C )4 E /hi 3V3 k h;.
kV
CkO
@ Ci5n 8< C8nh "hbng giBa C )4 k /hi 3V3 E h;.
kV
EkO
@ Ci5n 8< C8nh "hbng giBa E )4 k /hi 3V3 C h;.
n Dyng Ci5n gi\i hXn @
I
C$aN
Z4 ,yng Ci5n "9i Ca ; 3V3 C )4 I
k$aN
Z4 ,yng Ci5n "9i Ca ; 3V3 k.
Dyng "9i Ca C*a )4( 3V3 k Z4 @ '&$A.
Dyng "9i Ca C*a )4( 3V3 C Z4 @ '&&$A.
Ch63 n#ng 3ba "0anLiL"(0 3hb y?u Z4 /huy?3h CXi "`n hi5u )4 Ccng ngw" 383 $X3h Ci5n.
n CIng LuO" gi\i hXn @
qhi 3c ,yng Ci5n Pua "0anLiL(0 L… Linh 0a ' 3Ing LuO" nhi5" Z4$ ncng "0anLiL"(0 3Ing
LuO" Linh 0a C*[3 "`nh "hS( 3Ing "h63 @ t
T
‘ I
C
.V
CE
q_ hi5u@ "0anLiL"(0 Z(Xi NtN
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %j
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&+. Y( ]\A?
Ch-n ' Z4 3h-n INtUT
Ch-n % Z4 G{OUND
Ch-n i Z4 3h-n OUTtUT
Ng“ 0a OUT ZuIn =n CJnh ; pV ,Q Ci5n 8< "A nguUn
3ung 3O< "hay C=i. 2X3h n4y ,Qng CF >D( )5 nhBng $X3h
Ci5n 3hƒ h(X" CGng ; Ci5n 8< pV .383 Z(Xi IC "h*Kng h(X" CGng ; Ci5n 8< n4y1. N?u
nguUn Ci5n 3c LV 39 CG" ngG"@ Ci5n 8< "#ng 3a( "hu $X3h Ci5n )vn h(X" CGng =n CJnh nhK
3c IC •~&p )vn giB C*[3 Ci5n 8< ; ng“ 0a OUT pV /hIng C=i.
&+? Diot '!.AA]
Di(,S C*[3 3Ou "X( gU$ hai Z\< >8n ,vn <nn C*[3 gha< )\i nhau. Di(,S 'Nj&&• Z4
Z(Xi ,i(" "h(ng ,7ng nhO" 3c 3h63 n#ng ,Qng CF C=i Ci5n N(ay 3hiEu ‹ "h*Kng Z4 Ci5n
"h? p&H• C?n z&H• Lang Ci5n "h? ' 3hiEu. TQy Zxai 3ba Di(,S $4 nc 3c "hF 3hJu CVng
C*[3 ,yng "A )4i "0#$ $A C?n Z(Xi 3Ing LuO" 3a( 3c "hF 3hJu CVng C?n )4i "0#$ A.
Di(,S 3hƒnh Z*u 3hb y?u Z4 Z(Xi fiZi3. Hai CY3 "`nh /˜ "huT" 3+ >Dn 3ba Di(,S 3hƒnh Z*u
Z4 ,yng "huTn "9i Ca )4 ,yng ng*[3 "9i Ca .Ci5n 8< C8nh "hbng1. Hai CY3 "`nh n4y L… ,(
nh4 LDn NuO" 3h( >i?".
2.2.6 <Vt s: 5inh ki9n kh2c đ,_c ;`ng
n gi5n "0; 383 Z(Xi '&/ j.•/ %.%/ '/ %%&Ω.
n RS> C+n.
n C83 Z(Xi "7 Ci5n
Š T7 $G" 3hiEu@ '&&&
µ
}
Š T7 g9$ . "7 N(ay 3hiEu1@ '&%<} '&<}
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %p
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
CHƯƠNG III: TÂY /ZNG H$ TH%NG
&.THI"T #" PH[N C\NG
T0(ng Pu8 "0unh "hi 3Ing <h•n 36ng nhc$ S$ Cs L] L] <h•n $E$ /h8 "hIng ,7ng
"0(ng Zˆnh )V3 "hi?" /? >(a0, $X3h Ci5n "]. gc Z4 <h•n $E$ AZ"iu$ ,SLignS0. g-y Z4
<h•n $E$ "hi?" /? 0O" $Xnh CF <h73 )7 )i53 "hi?" /?. Nc C8< 6ng "9" 383 /˜ "huT" 3•n
"hi?" CF Z4$ $G" >(a0, $X3h Ci5n "] h(4n 3hƒnh.
&.& 40 đ6 ngu"ên 5U 1han c3ng
''' 40 đ6 ngu"ên 5U
H1nh 2.1 Sơ đ3 ng.Aên () +M! h6 thng
''& 40 đ6 mIch ngu6n
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %z
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.2 Sơ đ3 ng.Aên () ;S+h ng.3n
C83 Zinh /i5n L] ,7ng "0(ng $X3h nguUn@
n 2X3h nguUn L] ,7ng >G A,a<"S0 3ung 3O< nguUn '%Vo%A. C*a )4( IC R2•~&p CF
ZOy Ci5n 8< pV )4 3ung 3O< Ci5n 8< '%V "83 CGng 3h( 0SZay.
n DQng R2•~&p C*a Ci5n 8< "A '%V )E pV )4 =n CJnh Ci5n 8< pV n4y 3h( )i CiEu
/hiFn tIC'z}~••A Z4$ )i53.
n DQng 383 "7 3c "0J L9 /h83 nhau CF Zx3 Ci5n 8< 0a Cc Z4 383 "7 3c "0J L9 nh* Lau@ '&&&
µ
} '&%<}W
''+ 40 đ6 mIch đVng 5bc
H1nh 2.2 Sơ đ3 ng.Aên () ;S+h đTng (U+
2X3h CGng ZV3 gU$ 3c {SZay '%V "0an•i"(0 C'~'p (<"( ~'• Di(" 'Nj&&• ,Qng CF
/hu?3h CXi ,yng Pua {SZay )4 "08nh Ci5n 8< ng*[3. Ng(4i 0a 3yn L] ,7ng Ci5n "0; )\i
383 "0J L9 /h83 nhau nh* '/ %%&Ω CF =n CJnh Ci5n 8<W
''. 40 đ6 mIch điJu khicn
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %•
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.7 Sơ đ3 ng.Aên () k#t ni DIC1@HIGGJ
'& 40 đ6 mIch in
'&' 40 đ6 mIch in ngu6n )d mIch điJu khicn
H1nh 2.< Sơ đ3 ;S+h in +M! ;S+h đi9. khiVn 8W ;S+h ng.3n
'&& 40 đ6 mIch in cLa mIch đVng 5bc
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %~
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.@ Sơ đ3 ;S+h in ;S+h đTng (U+
'+ 40 đ6 mô 1heng
D
7
D
6
D
5
D
4
E R
S
D 7
D 6
D 5
D 4
E
R S
R
W
R A 0 / A N 0
2
R A 1 / A N 1
3
R A 2 / A N 2 / V R E F - /C V RE F
4
R A 4 / T0 C K I/ C 1 O U T
6
R A 5 / A N 4 / S S / C 2 OU T
7
R E 0 / A N 5 /RD
8
R E 1 / A N 6 /W R
9
R E 2 / A N 7 /CS
10
O S C 1 / C L K IN
13
O S C 2 / C L K O U T
14
R C 1 / T1 O S I/ C C P 2
1 6
R C 2 / C C P 1
1 7
R C 3 / S C K /S C L
1 8
R D 0 / P S P 0
1 9
R D 1 / P S P 1
2 0
R B 7 / P GD
4 0
R B 6 / P GC
3 9
R B 5
3 8
R B 4
3 7
R B 3 / P G
3 6
R B 2
3 5
R B 1
3 4
R B 0 / IN T
3 3
R D 7 / P S P 7
3 0
R D 6 / P S P 6
2 9
R D 5 / P S P 5
2 8
R D 4 / P S P 4
2 7
R D 3 / P S P 3
2 2
R D 2 / P S P 2
2 1
R C 7 / R ! / D T
2 6
R C 6 / T! / CK
2 5
R C 5 / S D O
2 4
R C 4 / S D I/ S D A
2 3
R A 3 / A N 3 / V RE F"
5
R C 0 / T1 O S O / T1 C K I
1 5
C L R / V # # / T$ V
1
U 1
P IC 1 6 F 8 7 7 A
E R R OR
T! D
3
R ! D
2
C TS
8
R TS
7
D S R
6
D TR
4
D C D
1
R I
9
P 1
C O P I
D
7
1
4
D
6
1
3
D
5
1
2
D
4
1
1
D
3
1
0
D
2
9
D
1
8
D
0
7
E
6
R
W
5
R
S
4
V
S
S
1
V
D
D
2
V
E
E
3
L C D 1
L 0 16 L
3 0 %0
3
1
V O U T
2
U 2
L 3 5
R ! D
R TS
T! D
C TS
9
7
&
R V 2
1 '
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh %|
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.G Sơ đ3 ;ô $hXng
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i&
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
2. THI"T #" PH[N M5M
&' %,u đ6 thuGt to2n
&'' %,u đ6 thuGt to2n tfng qu2t ch,0ng t*Hnh chgnh
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i'
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
f"a0"
qhai >8( >i?n /h;i "X( gi8
"0J >i?n )4 "hanh ghi
COu hunh Gf2
qh;i "X( ngw" "i$S0 &
Ngw" "i$S0 &
Ngw" "in nhwn Ngw" UA{T
2ain
ThV3 hi5n 383 3h*+ng "0unh )4 Z5nh
CiEu /hiFn
q?" "h:3
g
f
H1nh 2.G YZ. đ3 th.Rt t"Kn +hZơng t01nh +hLnh
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i%
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&'& %,u đ6 thuGt to2n ch,0ng t*Hnh con chu hHnh G4<
kw" C•u
q?" "h:3
G]i "T< Z5nh AT
G]i Z5nh AT ’‡
. Z*u 3Ou hunh ,Xng "SN" 1
G]i Z5nh AT ŠC2G} ‘'
. 3huyFn Lang ,Xng "SN" 1
G]i Z5nh AT Š CfCf ‘ Gf2
Xca >G C5$
kU}}E{
f
f
f
H1nh 2.E YZ. đ3 th.Rt t"Kn +hZơng t01nh +"n +/. h1nh GS%
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh ii
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&'+ %,u đ6 thuGt to2n ch,0ng t*Hnh con ngit TimM*A
Xca 3K ngw"
qiF$"0a $T" /hMu
qiF$"0a Z5nh CiEu /hiFn
q"0a ™TN‘'
{SLS" gi8 "0J Ti$S0 &
q?" "h:3
qhai >8( >i?n
q"0a ™TN
qh;i "X( Ti$S0 &
kw" C•u
H1nh 2.1F YZ. đ3 th.Rt t"Kn +hZơng t01nh +"n ng[t Ti;N0F
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh ij
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&'. %,u đ6 thuGt to2n ch,0ng t*Hnh nhGn ;j 5i9u )d thbc hi9n 59nh điJu khicn
kw" C•u
qhai >8( >i?n )4 /h;i
"X( >i?n
G]i "T< Z5nh AT "A ti3 Lang $(,uZ
Gf2
gx3 )4 Z*u giB 383 Z5nh
qiF$ "0a Z5nh )4 $T" /hMu
Xca "in nhwn
. AT Š C2GD1
ThV3 hi5n Z5nh CiEu /hiFn
qiF$ "0a 3c "in nhwn "\i
$(,uZ Gf2 hay /hIng
q?" "h:3
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh ip
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
H1nh 2.11 YZ. đ3 th.Rt t"Kn +hZơng t01nh nhRn B\ (i6. 8W thU+ hi6n (6nh đi9. khiVn
&'? %,u đ6 thuGt to2n ch,0ng t*Hnh điJu khicn c2c thiEt bk
giEu /hiFn $; o "w"
"O" 3D "hi?" >J
q?" "h:3
giEu /hiFn "hi?" >J
2s CiEu /hiFn
ngwn
2s CiEu /hiFn
/iF$ "0a
qiF$ "0a
"hi?" >J
qiF$ "0a
"hi?" >J
giEu /hiFn $; o "w"
"Ang "hi?" >J
g
f g
f
H1nh 2.12 YZ. đ3 th.Rt t"Kn +hZơng t01nh đi9. khiVn +K+ thi#t O]
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh iz
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
&+ <l ngu6n ch,0ng t*Hnh điJu khicn
CC +hZơng t01nh nhRn 8W g'i tin nh[n
^in+(.BN _1@HIGGJ.h`
^in+(.BN _-t0ing.h`
CC^BN8i+N !B+aI
^HbScS NdefT CCN" e!t+h f"g Ti;N0
^HbScS HS CCHigh -$NNB d-+ g` 7;hh i"0 DC%CDCHj g`1F;hh i"0 DCfj
^HbScS NdDbT CCN" D"kN0 b$ Ti;N0
^HbScS NdD?dTcCT CCC"BN n"t $0"tN+tNB i0"; 0N!Bing
^HbScS NdfclbG CCN" fNO.g ;"BN i"0 ICf
^HbScS Ndl?deNdbT CCN" O0"kn".t 0N-Nt
^HbScS NdYmD CCN" ("k 8"(t!gN $0g;ingn l2gDIC1@j "0 l<gDIC1Ij
.-NB i"0 ICd
^HbScS NdCDf CCN" cc $0"tN+ti"n
^HbScS Nde?T CCD0"g0!; ;N;"0A n"t k0itN $0"tN+tNB
^.-N BN(!Ag+("+ka12FFFFFFj
^.-N 0-222gO!.BaE@FFn$!0itAaNn&;itaDINoC@n0+8aDINoCGnOit-aIj
^OAtN t0i-+a F&IG
+h!0 0&Bp2Fqn0&r
8"iB -;-ohiotN;$g8"iBjr
+h!0 $h"nN(i-tp2qp12qastuI7EI2GF127Itn
tuE7vvvvvvvvtn
tuE7vvvvvvvvtwr
8"iB inithgjs
-Ntot0i-oOgF&HHjr
Oito+(N!0gt0i-+nFjr
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i•
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Oito+(N!0gt0i-+n1jr
-Nt.$o$-$gDSDofISJlYcfjr
Nn!O(NointN00.$t-gGYdlJYjr
w
8"iB initog-;gjs
$0intigtJTtjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtJTtjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtJTtjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtx0tjr
Cy
$0intigtJTuC%cca1x0tjr
BN(!Ao;-g1FFFjr
$0intigtJTuCD%Satjr
$.t+gztzjr
$0intigtS%tjr
$.t+gztzjr
$.t+gznzjr
$.t+gztzjr
$0intigtS%tjr
$.t+gztzjr
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i~
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
$.t+gznzjr
$.t+gztzjr
$0intigtS%tjr
$.t+gztzjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g1FFFjr
yC
w
8"iB ;!ingjs
inithgjr
".t$.tohighg$inoOFjr
".t$.tohighg$inoO1jr
BN(!Ao;-g1FFFjr
".t$.to("kg$inoOFjr
".t$.to("kg$inoO1jr
initog-;gjr
-;-ohiotN;$gjr
khi(Ngt0.Njs
w
w
^into?fJ
8"iB ?fJoi-0g8"iBj
s
gNt-g0&Bjr
w
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
8"iB -;-ohiotN;$gjs
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh i|
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
Cy
int (aFnir
$0intigtJTuC%GSatjr
CC $.t+gztzjr
i"0giaFri_12riuujs
$.t+g$h"nN(i-tp(qpiqjr
w
CC $.t+gztzjr
$.t+g12jr
BN(!Ao;-g2FFFjr
$0intigtHigh Tc%Dtjr
$.t+g2@jr CC-NnB thN ;-g
yC
$0intigtJTuC%GHa1tjr CC {.-t thi- Nn".gh
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtJTuCSCSaGS%tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$0intigtJTuC%GSaxtFEI2GF127Ixttjr
BN(!Ao;-g2FFjr
$0intigtx0tjr
BN(!Ao;-g<FFjr
$.t+g2@jr$0intigtHIGH Tc%Dtjr
CCBN(!Ao-NnB thN ;-g
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh j&
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
BN(!Ao;-g2FFFjr
w Cy
$0intigtJTuC%GHa1x0xntjr CC {.-t thi- Nn".gh
BN(!Ao;-g1Fjr
$0intigtJTuC%GSaxtuE7vvvvvvvvvvxtx0xntjr
BN(!Ao;-g1Fjr
$0intigtHIGH Tc%Dx0xn|+tn2@jr
BN(!Ao;-g2FFFjr
yC
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh j'
Đồ á n hệ thố ng nhú ng “Thiế t kế mạ ch điề u khiể n thiế t bị thông qua điệ n thoạ i”
TÀI LIỆU THAM #HA;O
l'm gI! á n d giê! n /hiể n "*! Na >#! ng "in nh#́ n f2fe "á 3 giả dT0-! n V#n C-! u )a! V(̃ V#n
Ta! ie
l%m Gi\i "hi5u 2p|& NS(ray Gf2 Gt{f 2(,uZS h""<@oo)nnS".3($
l im Ta! i Ziệ u Vi giê! u qhiể n tIC'z}~••A ‹ "á 3 giả dNguyễ n V#n Ti! nhe.
l jm 'z}~•NA Da"a LhSS" rrr.$i30(3hi<.3($
lpm 2G" L9 "0ang rS> "ha$ /hD( /h83@
h""<@ooj"S3h.3($.)n
h""<@oorrr.,iSn"u)iS"na$.nS"
h""<@oo rrr.<i3)iS"na$.3($
h""<@oorrr.L30i>,.3($
GVHD: Ths !gu"ê# n Tu$́ n %inh j%

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->