P. 1
FDI Han Quoc 12-08

FDI Han Quoc 12-08

|Views: 561|Likes:
Được xuất bản bởiTran Ngoc Son

More info:

Published by: Tran Ngoc Son on Jun 04, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ

C«ng nghiÖp vµ x©y dùng 175 608,721,763 287,745,302
CN nÆng 44 175,788,532 105,220,532
CN nhÑ 71 200,859,417 120,045,956
CN thùc phÈm 6 91,450,000 1,050,000
X©y dùng 54 140,623,814 61,428,814
N«ng, l©m nghiÖp 3 2,300,000 2,000,000
N«ng-L©m nghiÖp 3 2,300,000 2,000,000
DÞch vô 115 1,193,413,270 305,689,026
D̃ ch vô 90 64,106,511 39,564,511
GTVT-B-u ®iÖn 6 1,841,000 1,841,000 -
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch 5 502,585,000 33,280,000
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc 7 2,370,000 1,770,000
XD V¨n phßng-C¨n hé 7 622,510,759 229,233,515
293 1,804,435,033 595,434,328
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
STT H×nh thøc ®Çu t- Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ
1 100% vèn n-íc ngoµi 240 1,516,398,640 437,378,162
2 Liªn doanh 36 160,491,393 141,676,166
3 C«ng ty cæ phÇn 17 127,545,000 16,380,000
293 1,804,435,033 595,434,328
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
I
II
§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo ngµnh
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
Tæng sè
III
Tæng sè
§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo Ht®t
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT §Þa ph-¬ng Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ
1 Thơa Thiªn-HuƠ 1 481,740,000 20,000,000
2 Hµ Néi 72 279,838,781 82,475,781
3 §µ N½ng 1 200,100,000 30,100,000
4 Long An 10 199,951,079 66,600,000
5 §ång Nai 18 190,562,082 186,257,082
6 B¾c Ninh 10 130,700,000 38,350,000
7 B×nh D-¬ng 34 95,862,866 42,163,395
8 TP Hå ChƢ Minh 102 77,604,717 48,910,570
9 H¶i D-¬ng 7 36,488,208 9,440,000
10 H-ng Yªn 12 27,444,300 15,812,500
11 VÜnh Phóc 2 19,225,000 6,125,000
12 Nam §̃ nh 1 17,000,000 17,000,000
13 B¾c Giang 5 12,600,000 5,200,000
14 B×nh ThuËn 4 10,900,000 10,700,000
15 L©m §ång 3 6,925,000 4,300,000
16 H¶i Phßng 3 5,993,000 2,400,000
17 Hßa B×nh 2 5,000,000 5,000,000
18 T©y Ninh 2 3,000,000 2,700,000
19 Ninh B×nh 2 2,300,000 700,000
20 Thơa-Thiªn HuƠ 1 1,000,000 1,000,000
21 CÇn Th¬ 1 200,000 200,000
293 1,804,435,033 595,434,328
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
Tæng sè
§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo §Þa ph-¬ng
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ
C«ng nghiÖp vµ x©y dùng 1,521 8,911,083,440 3,603,587,602
CN dÇu khƢ 2 112,000,000 112,000,000
CN nÆng 433 3,824,415,753 1,562,860,380
CN nhÑ 897 3,517,809,175 1,601,497,513
CN thùc phÈm 41 300,608,486 99,774,229
X©y dùng 148 1,156,250,026 227,455,480
N«ng, l©m nghiÖp 94 169,500,296 82,977,918
N«ng-L©m nghiÖp 70 130,130,546 62,164,268
Thñy s¶n 24 39,369,750 20,813,650
DÞch vô 444 7,186,534,094 2,064,064,675
D̃ ch vô 262 484,737,876 176,888,725
GTVT-B-u ®iÖn 45 341,870,083 156,723,636
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch 36 1,202,638,183 276,434,323
Tµi chƢnh-Ng©n hµng 7 85,000,000 80,000,000
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc 50 302,148,705 108,168,818
XD h¹ tÇng KCX-KCN 4 169,450,000 58,853,125
XD Khu ®« th̃ míi 3 776,090,672 186,737,500
XD V¨n phßng-C¨n hé 37 3,824,598,575 1,020,258,548
2,059 16,267,117,830 5,750,630,195
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
STT H×nh thøc ®Çu t- Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ
1 100% vèn n-íc ngoµi 1743 12,112,434,035 4,264,827,494
2 Liªn doanh 255 3,064,310,077 1,121,777,296
3 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 29 216,326,848 197,163,048
4 BOT 1 340,000,000 44,000,000
5 C«ng ty cæ phÇn 31 534,046,870 122,862,357
2,059 16,267,117,830 5,750,630,195
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
STT §Þa ph-¬ng Sè dù ¸n Tæng vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ
1 TP Hå ChƢ Minh 631 3,228,750,491 1,027,170,332
§Çu t- trùc tiÕp cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam theo ngµnh
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
I
II
III
Tæng sè
§Çu t- trùc tiÕp cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam theo §Þa ph-¬ng
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
Tæng sè
§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo Ht®t
(TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc)
2 §ång Nai 221 2,524,096,292 1,032,751,858
3 Hµ Néi 261 2,401,964,825 761,207,539
4 Bµ R̃ a-Vng Tµu 23 1,212,448,000 502,736,000
5 B×nh D-¬ng 361 997,194,768 489,110,064
6 Hµ T©y 17 859,169,450 154,969,060
7 Long An 41 830,279,613 230,170,000
8 §µ N½ng 19 543,740,419 113,254,305
9 Thơa Thiªn-HuƠ 5 494,420,000 24,024,000
10 H¶i Phßng 40 410,054,077 188,547,543
11 H-ng Yªn 65 317,036,897 122,011,652
12 Qu¶ng Ng·i 3 277,500,000 115,026,000
13 Phó Thä 34 270,317,987 138,860,590
14 Kh¸nh Hßa 14 270,090,688 39,533,666
15 B¾c Ninh 26 230,566,886 80,896,486
16 VÜnh Phóc 39 211,044,312 74,027,243
17 B×nh Ph-íc 38 140,516,000 103,463,440
18 H¶i D-¬ng 34 121,263,328 50,997,720
19 Nam §̃ nh 10 119,197,079 83,447,079
20 T©y Ninh 41 115,560,670 64,036,215
21 DÇu khƢ 2 112,000,000 112,000,000
22 Qu¶ng Nam 5 80,270,000 10,362,000
23 Qu¶ng Ninh 10 75,490,000 33,127,000
24 B×nh ThuËn 17 66,418,000 37,921,823
25 B¾c Giang 25 65,026,197 30,810,820
26 Hµ Nam 12 59,300,000 31,500,000
27 L©m §ång 15 56,843,318 21,171,025
28 Hßa B×nh 5 46,800,000 17,700,000
29 Th¸i B×nh 5 40,031,415 16,294,157
30 Ninh B×nh 6 39,017,724 13,335,486
31 Trµ Vinh 1 10,000,000 3,000,000
32 Phó Yªn 6 9,735,000 5,985,000
33 B×nh §̃ nh 4 8,050,000 6,950,000
34 Hµ TÜnh 2 4,100,000 1,580,000
35 S¬n La 2 3,000,000 1,800,000
36 Tin Giang 2 2,850,000 1,959,729
37 §ång Th¸p 3 2,300,000 940,000
38 BƠn Tre 2 2,000,000 1,000,000
39 NghÖ An 1 2,000,000 1,300,000
40 CÇn Th¬ 4 1,796,250 1,124,363
41 Kiªn Giang 2 1,668,000 1,668,000
42 VÜnh Long 1 1,200,000 1,200,000
43 Thanh Hăa 3 1,010,144 660,000
44 Thơa-Thiªn HuƠ 1 1,000,000 1,000,000
2,059 16,267,117,830 5,750,630,195
Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
Tæng sè
Data
HT§T Count of Tªn dù ¸n Sum of Vèn ®¨ng ký Sum of Vèn P§
1 240 1516398640 437378162
2 36 160491393 141676166
6 17 127545000 16380000
Grand Total 293 1804435033 595434328
D̃ ch vô 90 64106511 39564511
GTVT-B-u ®iÖn 6 1841000 1841000
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch 5 502585000 33280000
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc 7 2370000 1770000
XD V¨n phßng-C¨n hé 7 622510759 229233515
Grand Total 293 1804435033 595434328
STT Ngµy cÊp N¨m Tªn dù ¸n
3 09/10/2008 2008 Cty TNHH Dongho Enc ViÖt Nam
4 25/09/2008 2008 Cty TNHH Uneed ViÖt Nam
5 24/10/2008 2008 Cty Cæ phÇn kh¸ch s¹n ViÖt Hµn
6 24/10/2008 2008 Cty TNHH BÊt ®éng s¶n Phóc §øc - Conel
7 12/06/2008 2008 Cty TNHH Land Ville ViÖt Nam
8 23/05/2008 2008 Cty TNHH Macko E&C ViÖt Nam
9 26/05/2008 2008 Cty CP x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 69 - Any
10 22/09/2008 2008 Cty TNHH Woobo Tech ViÖt Nam
11 12/09/2008 2008 Cty TNHH Quèc tƠ Han Young
12 30/06/2008 2008 Cty CP Hano E-land
13 21/10/2008 2008 Cty TNHH t- vÊn vµ qu¶n lƣ x©y dùn SKY
14 20/10/2008 2008 Cty TNHH Hanla
16 09/10/2008 2008 Cty TNHH trung t©m ®µo t¹o tin häc,ngo¹i ng÷ Han street
17 15/08/2008 2008 Cty TNHH d̃ ch vô t- vÊn Goldnest
18 11/08/2008 2008 Chi nh¸nh Cty Dae Sung Vina
20 10/11/2008 2008 Cty TNHH Lotte Vina International
21 10/11/2008 2008 Cty TNHH Jung-Won ViÖt Nam
22 04/12/2008 2008 C«ng ty TNHH DM Lee
23 08/12/2008 2008 C«ng ty TNHH Maxspeed Ph-¬ng Nam ViÖt Nam
24 11/09/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn CHANWON ViÖt Nam
25 12/09/2008 2008 Cty TNHH quèc tƠ Han Young
26 09/04/2008 2008 Cty TNHH Thä Phóc
27 21/03/2008 2008 Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class ViÖt Nam
28 16/09/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn t- vÊn TJ Brothers
29 26/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Alim Hµ Néi
30 09/04/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Th-¬ng m¹i ViÖt Hµn
31 04/04/2008 2008 Cty TNHH HanYang Eng Vi Na Co.,Ltd
32 30/09/2008 2008 Cty t- vÊn BÊt §éng S¶n Daechu
33 25/09/2008 2008 C«ng ty Cæ phÇn Vimco
34 27/10/2008 2008 Cty TNHH Huyndai DNI Vina
35 17/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Sushi Box
36 21/07/2008 2008 Cty TNHH Koguryo Jumong Garden
37 25/07/2008 2008 Cty TNHH Kreves Halla Land
38 04/04/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Shin Weon (ViÖt Nam)
39 21/07/2008 2008 Cty TNHH BNC Tech
40 24/03/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Electronic ViÖt Nam
41 28/07/2008 2008 Cty TNHH Flower Vina
42 03/10/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng Sicons
43 16/04/2008 2008 C«ng ty TNHH KMTC (ViÖt Nam)
44 06/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Bumyang Vina
45 17/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sunway - CNC
46 14/11/2008 2008 C«ng ty TNHH Heung Bo Vina
47 17/07/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn ACE Vietnam
1810 02/01/2008 2008 C«ngty TNHH Dy-Vina
1811 02/01/2008 2008 C«ng ty TNHH DY - Vina
1812 02/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Lotte-Sea Logistics
1813 02/01/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn Innwoo Vietnam, t- vÊn Qlƣ DA
1814 04/01/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Namdam
1815 07/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Sedo Vina Tech
1816 07/01/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn S¬n Hµn
1817 08/01/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i d̃ ch vô B¶o V©n
1818 08/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Wesco KN
1819 08/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Giyeon Vina Machinery
1820 08/01/2008 2008 Cty TNHH XD vµ kü thuËt Lotte
1821 08/01/2008 2008 Cty TNHH Chung Eo Ram Vietnam
1822 09/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Yenaly
1823 10/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Ecovina (SX thu mua hoa XK)
1824 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Namsung Vina
1825 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Samsung Precision Vina
1826 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Puyoung ViÖt Nam
1827 14/01/2008 2008 Cty TNHH §øc ViÖt
1828 14/01/2008 2008 Cty TNHH S.D.K
1829 15/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Ng©n Hµ
1830 15/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Jung Soo
1831 17/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Dong Myung Plant
1832 17/01/2008 2008 Cty TNHH ChiƠn Th¾ng
1833 18/01/2008 2008 C«ng ty TNHH T- vÊn ®Çu t- RDL
1834 22/01/2008 2008 C«ng ty TNHH AJU ViÖt Nam
1835 24/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Charm & CI ViÖt Nam
1836 25/01/2008 2008 Cty TNHH XD ph¸t triÓn ¸nh s¸ng vµ muèi
1837 25/01/2008 2008 Cty TNHH sîi tæng hîp Tr-êng Long
1838 25/01/2008 2008 C«ng ty TNHH t- vÊn Joo Man
1839 25/01/2008 2008 Cty TNHH Coen Vina
1840 28/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Gino
1841 28/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Charm & CI §¹i Ph¸t
1842 29/01/2008 2008 C«ng ty TNHH NK Bio Vina
1843 29/01/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Jun
1844 29/01/2008 2008 C«ng ty TNHH kü thuËt vµ x©y dùng Map Hanterin Vina
1845 30/01/2008 2008 C«ng ty TNHH §¹i Ph-íc K & D
1846 31/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Yeon Jun
1847 04/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Gold on Vina
1848 04/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Dongsung Vina Printing
1849 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH T- vÊn vµ ®Çu t- Garnet
1850 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH MiJu ViÖt Nam
1851 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Khu c«ng nghiÖp IGS
1852 12/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Ho¸ häc øng dông Base Vina
1853 14/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Alpha Precision ViÖt Nam
1854 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Ahn's Delice
1855 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Em-Tech ViÖt Nam
1856 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Hµ Néi Samyoung Technology
1857 19/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Flexcom ViÖt Nam
1858 19/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Daeho Man Machine Interface ViÖt Nam
1859 19/02/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn Seoul Metal ViÖt Nam
1860 19/02/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn Seshin ViÖt Nam
1861 22/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Namae Vina Electronics
1862 25/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Daidong Vina Logipack
1863 25/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Mi sung Vina
1864 26/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Trung TƢn
1865 27/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Samwoo Cowaelmic JV 1
1866 27/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Dea Han Panel Vina
1867 28/02/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng Mirae Vina
1868 29/02/2008 2008 C«ng ty TNHH World Latex ViÖt Nam
1869 03/03/2008 2008 c«ng ty TNHH Sinjin ViÖt Nam
1870 03/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Dae-do Paper Tube ViÖt Nam
1871 04/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Giao nhËn tèc hµnh hÖ thèng
1872 05/03/2008 2008 C«ng ty TNHH t- vÊn thiƠt kƠ Design2.1
1873 05/03/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh Thuû Ng©n T-H
1874 07/03/2008 2008 C«ng ty TNHH SM Korea
1875 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH GAM MI OK
1876 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics
1877 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Hand Vietko
1878 12/03/2008 2008 C«ng ty TNHH AJU Rental ViÖt Nam
1879 13/03/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Gill Li Vina
1880 13/03/2008 2008 C«ng ty TNHH KƠ to¸n Logos
1881 13/03/2008 2008 Cty TNHH C¶ng quan Do Yeon ViÖt Nam
1882 13/03/2008 2008 Cty TNHH kü thuËt vµ X©y dùng IC
1883 13/03/2008 2008 Cty TNHH mét thanhf viªn thÓ thao ViÖt Hµn
1884 17/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Jang & Kim
1885 17/03/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn quèc tƠ DHA
1886 18/03/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Archinet Vina t¹i Hµ Néi
1887 18/03/2008 2008 C«ng ty TNHH SamYoung PM Tech Vina
1888 18/03/2008 2008 C«ng ty TNHH ThiƠt kƠ ®ăng tÇu Plus Win
1889 19/03/2008 2008 C«ng ty TNHH s¶n xó©t xuÊt nhËp khÈu Jin Ju Plus Vina
1890 19/03/2008 2008 Cty TNHH Mo Im Vi Na
1891 20/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Uil Vina Construction
1892 21/03/2008 2008 C«ng ty TNHH GM Tech Vina
1893 21/03/2008 2008 Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class VN
1894 24/03/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Electric Viet Nam
1895 25/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Wonbang Tech Vi Na
1896 26/03/2008 2008 C«ng ty TNHH En Sung Contruction
1897 26/03/2008 2008 Cty CP Lee & Vi Na (Thùc hiÖn quyn XNK)
1898 27/03/2008 2008 C«ng ty TNHH KPC
1899 27/03/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Chung Am Vina
1900 31/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Sang Ji E & C
1901 31/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Hµn Quèc
1902 01/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Phospin
1903 02/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sung Woo Vina
1904 02/04/2008 2008 C«ng ty TNHH VÜnh H»ng
1905 03/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sao Minh
1906 03/04/2008 2008 Cty TNHH Elokor Vina
1907 04/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Space 21 Fonexim
1908 04/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Samuel & DongKwang
1909 04/04/2008 2008 Cty TNHH Nam Sung, dÖt-nhuém
1910 07/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Habok
1911 07/04/2008 2008 Chi nh¸nh Cty TNHH CJ GLS Freight t¹i Hµ Néi
1912 07/04/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH CJ GLS (Vietnam) Freight t¹i Hµ Néi
1913 08/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Inteck LFD
1914 08/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Trust Dental Clinic Vietnam
1915 10/04/2008 2008 Cty CP hÖ thèng th«ng tin Zeno,SX m¸y măc,Tb̃ kiÓm tra
1916 14/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Iljin ViÖt Nam
1917 16/04/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn Chung Am Vietnam
1918 17/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Polytec( chuyÓn trô së tơ Tp Hå ChƢ Minh)
1919 18/04/2008 2008 C«ng ty TNHH New Technical Duct Vina
1920 18/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Ejtech ViÖt Nam
1921 22/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sehwa Vina
1922 23/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Ng«i Sao s¾c ®Ñp quèc tƠ
1923 24/04/2008 2008 C«ng ty TNHH KBR Vina
1924 29/04/2008 2008 Cty TNHH Chemilens VN (SX m¾t kƢnh thuèc)
1925 02/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Ho¸ chÊt HS ViÖt Nam
1926 02/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Sang Bang ViÖt Nam
1927 02/05/2008 2008 Cty TNHH Micro Shine Vina, SX LkiÖn §tö
1928 05/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Noroo- Nanpao Paints & Coatings( ViÖt Nam)
1929 07/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Young Jin
1930 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH K.M.W ViÖt Nam
1931 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH K.M.W Vietnam Co.,Ltd
1932 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Hair Station
1933 12/05/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng N.K Vina
1934 14/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Unipostech ViÖt Nam
1935 14/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Sam Woo ViÖt Nam
1936 14/05/2008 2008 Cty TNH c¬ khƢ ®iÖn c«ng nghiÖp ViÖt Hµn §
1937 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH M J Vina
1938 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH I S Vina
1939 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH KCTC ViÖt Nam
1940 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Korhex Engineering ViÖt Nam
1941 15/05/2008 2008 Cty TNHH United Registrar of Systems ViÖt Nam
1942 19/05/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n DW Vina
1943 22/05/2008 2008 Cty TNHH Kejin Tech Co.,Ltd
1944 26/05/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn chƠ biƠn thuû s¶n Kú L©n
1945 26/05/2008 2008 Cty cæ phÇn Awah
1946 26/05/2008 2008 Cty TNHH Tr-êng mÇn non t- thôc Bokja viÖt nam
1947 26/05/2008 2008 cty CP t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh
1948 26/05/2008 2008 Cty Cæ phÇn t- vÊn ®Çu t- vµ X©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh
1949 29/05/2008 2008 Cty TNHH Inter Logo (sx nh·n m¸c ngµnh may)
1950 30/05/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nomad rearch
1951 02/06/2008 2008 Cty TNHH Elroi Vina
1952 02/06/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina
1953 05/06/2008 2008 C«ng ty TNHH S.H Vina
1954 06/06/2008 2008 C«ng ty TNHH x©y dùng Taeho Vina
1955 06/06/2008 2008 C«ng ty TNHH C¬ khƢ vµ x©y dùng Hµn ViÖt
1956 06/06/2008 2008 Cty TNHH thƠ giìi s¬n mµi
1957 09/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Migun Søc KhoÎ
1958 09/06/2008 2008 Cty TNHH kƠ ho¹ch Vina
1959 09/06/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ th-¬ng m¹i Trung Thµnh
1960 09/06/2008 2008 Cty Dae Myoung Global Gec ViÖt Nam
1961 09/06/2008 2008 C«ng ty TNHH kü thuËt c«ng nghiÖp E & T
1962 11/06/2008 2008 Cty TNHH Kwang sung Textile vietnam
1963 13/06/2008 2008 C«ng ty TNHH kiƠn trñc ®« th̃ DA
1964 13/06/2008 2008 Cty TNHH Seung Tae ViÖt Nam
1965 17/06/2008 2008 Cty TNHH Najin ViÖt Nam
1966 17/06/2008 2008 Cty TNHH m«i tr-êng Dae yun
1967 17/06/2008 2008 cty TNHH m«i giíi bÊt ®éng s¶n
1968 17/06/2008 2008 Cty TNHH c¬ khƢ x©y dùng Samjung Vina
1969 18/06/2008 2008 Cty TNHH Taeyang Hµ néi
1970 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Essen Vina
1971 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Nam Lee International
1972 18/06/2008 2008 cty Tae sung
1973 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Essen Vina
1974 19/06/2008 2008 cty TNHH x©y dùng §¹i d-¬ng viÖt nam
1975 19/06/2008 2008 Cty TNHH sejong viÖt Nam
1976 19/06/2008 2008 Cty CP bia Gannon
1977 19/06/2008 2008 Cty TNHH NTI Vina
1978 20/06/2008 2008 C«ng ty TNHH KDT
1979 20/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Sek Vina
1980 21/06/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Doosong Vina
1981 23/06/2008 2008 Cty TNHH Hansol Mold vina
1982 23/06/2008 2008 Cty TNHH Immanuel
1983 24/06/2008 2008 Cty TNHH Kanaan Sµi Gßn
1984 25/06/2008 2008 Cty TNHH Ye Medical center hå ChƢ Minh
1985 25/06/2008 2008 Cty TNHH Je-C Tech Co ViÖt Nam
1986 25/06/2008 2008 Cty TNHH Elmetech ViÖt Nam
1987 25/06/2008 2008 Cty TNHH C«ng nghiÖp Kirin ViÖt Nam
1988 26/06/2008 2008 cty TNHH Samuel Dongkwang Daekwang
1989 26/06/2008 2008 Cty TNHH Flosvina
1990 26/06/2008 2008 C«ng ty TNHH x©y dùng Bolim (ViÖt Nam)
1991 26/06/2008 2008 Cty TNHH x©y d-ngj vita
1992 30/06/2008 2008 Cty TNHH DongYang E&P ViÖt Nam D
1993 30/06/2008 2008 Chi nh¸nh Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam
1994 30/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Khai TiƠn
1995 30/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Vision Vina
1996 30/06/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Fiber Vina
1997 30/06/2008 2008 Cty TNHH n«ng nghiÖp §«ng Nam
1998 01/07/2008 2008 Cty TNHH c«ng nghÖ Myung sung vian
1999 02/07/2008 2008 Cty TNHH Global Yoomyung Vina
2000 04/07/2008 2008 Cty TNHH Hyundai Vinatrans logistics
2001 04/07/2008 2008 Cty TNHH Sao Thiªn Vina
2002 04/07/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn vËn t¶i ®-êng s¾t Dongrim
2003 05/07/2008 2008 Cty TNHH Kwangho D & C
2004 07/07/2008 2008 Cty tHNH Jung-il toµn cÇu
2005 07/07/2008 2008 Cty CP CNC tong Yang-HPT
2006 08/07/2008 2008 Cty TNHH t- vÊn ®Çu t- P&E ViÖt Nam
2007 15/07/2008 2008 Cty TNHH Rombus
2008 15/07/2008 2008 Cty TNHH c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt
2009 15/07/2008 2008 Cty TNHH X©y dùng Hosan
2010 18/07/2008 2008 Cty Cæ phÇn Maridecovina
2011 21/07/2008 2008 Cty TNHH envita Vina
2012 22/07/2008 2008 Cty TNHH Dongriwon Development ViÖt Nam
2013 22/07/2008 2008 Cty TNHH Shinsung ViÖt Nam
2014 22/07/2008 2008 C«ng ty TNHH Hong IK ViÖt Nam
2015 24/07/2008 2008 Cty TNHH Bright Shipping (ViÖt Nam)
2016 24/07/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Namwoong ViÖt Nam
2017 24/07/2008 2008 Cty TNHH Korus Engineering ViÖt Nam
2018 29/07/2008 2008 Cty TNHH Th-¬ng m¹i x©y dùng Vi Na Con
2019 30/07/2008 2008 Cty Cæ phÇn Mattpia ViÖt Nam
2020 30/07/2008 2008 Cty TNHH Nam-AD&C
2021 31/07/2008 2008 Cty TNHH Dongsung Vina
2022 31/07/2008 2008 Cty TNHH d̃ ch vô bÊt ®éng s¶n Thiªn ThÇn
2023 05/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng d©n dông Sampyung ViÖt Nam E&C
2024 08/08/2008 2008 Cty TNHH Kang-CNC
2025 08/08/2008 2008 Cty tNHH 1 thµnh viªn mµu ®á
2026 08/08/2008 2008 Cty Cæ phÇn Bil Tam S¬n
2027 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Arclabplanning ViÖt Nam
2028 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Thµnh TƢn
2029 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH K&K thƠ giìi ViÖt Nam
2030 12/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Shin Han Global
2031 12/08/2008 2008 Cty TNHH Hallim Precision Vina
2032 19/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Tube Asset Thµnh viªn
2033 22/08/2008 2008
2034 22/08/2008 2008 Cty TNHH ThiƠt b̃ x©y dùng Any ViÖt Nam
2035 22/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Hanool ViÖt Nam
2036 26/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng vµ kü thuËt Tae San
2037 26/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Cöu Long Guisik
2038 27/08/2008 2008 Cty TNHH Nextlife ViÖt Nam
2039 28/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Sewoon
2040 01/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Sunspan
2041 03/09/2008 2008 cty TNHH cosmo ViÖt Nam
2042 03/09/2008 2008 C«ng ty TNHH H¶i §«ng
2043 04/09/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ x©y dùng §åi Hång
2044 04/09/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ x©y dùng §åi Hång
2045 05/09/2008 2008 Cty TNHH Kang Hwaseong Vina
2046 11/09/2008 2008 Cty tNHH thiƠt b̃ DSI
2047 12/09/2008 2008 Cty TNNN HTNS ViÖt Nam
2048 15/09/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Jong Sik
2049 16/09/2008 2008 Cty CP quèc tƠ øng dông KHCN cao
2050 16/09/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Core Search ViÖt Nam
2051 26/09/2008 2008 Cty TNHH Vina Gio
2052 02/10/2008 2008 C«ng ty TNHH KN Inter Vina
2053 03/10/2008 2008 Cty TNHH Hyundai Built-In ViÖt Nam
2054 03/10/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n Ph-¬ng Nam
2055 16/10/2008 2008 Cty TNHH Hanjin ViÖt Nam Co.,LTD
2056 28/10/2008 2008 Cty TNHH Do Rim Vi Na
2057 12/11/2008 2008 Cty CP may vµ th-¬ng m¹i GunYong
2058 25/11/2008 2008 Cty TNHH Uneed Th¾ng Th¾ng
2059 05/12/2008 2008 Cty TNHH Flosvina
Tªn bªn NN HT§T Vèn ®¨ng ký Vèn P§
Universal&City Construction Co.,Ltd; Dongho Enc Co.,Ltd, « Ohe Junesan 1 1000000 1000000
Uneed Trading Co.,Ltd 1 100000 100000
bµ Kim Min Ji, « Koo Byung Chul, Hµn Quèc 6 7220000 2280000
COnel Development Co.,Ltd 2 600000 600000
Land Ville Co.,Ltd HQ 1 600000 300000
Macko E&C Co.,Ltd, HQ 1 600000 600000
Any Construction Equipment and Tools Co, Megatech Engineering Co.Ltd H 6 2000000 2000000
Woobo tech Co.,Ltd 1 4500000 1800000
Han Young Synthetic Co.,ltd 1 2000000 500000
Cty TNHH Jung An SB vµ « Limchan Meen,Choung Gi jung 1 58000 58000
« Sung Koo Yi 1 5000 5000
Kim Jing Sung vµ Kim Woo Sung 1 90108 90108
« kang Hee Do 2 150000 150000
Daeho Mmi Co.,LTD,Samyoung Tech Co.,LTD,Seoul Metal Co.,vµ 1 vµi Cty # 1 745000 465000
Cty DaeSung Vina 1 150000 150000
Lotte Trading Co.,Ltd, HQ 1 500000 500000
Jung-Won Industries Co.,Ltd, HQ 1 660000 200000
C«ng ty TNHH DM Lee, Hµn Quèc 1 52000000 35000000
MAXSPEED CO LTD 2 50000 50000
CHANGWON CORPORATION, Korea 1 200000 200000
«ng Han Young Synthetic Co.,ltd 1 2000000 500000
« Song Hochul, « Kim Yoon Sik, Hµn Quèc 1 200000 200000
Bµ Kim Kyung Haw, Hµn Quèc 2 160000 160000
«ng Ahn Tae Sung, « Lee Joung Hoon, « Lee Doo Chul 6 100000 100000
Cty Alim Intertex Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000
« Lee Jongwon, Hµn Quèc 1 100000 100000
Hanyang Eng Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 100000 100000
Paek Seung pok, « Lee Won Kuk 1 100000 50000
« Song Seok Ki, Han Seung Hyun,Lee Yong Deuk,Kim Bum Sang 6 1500000 500000
Cty TNHH Hyundai DNI 1 1000000 100000
«ng Kin Jin Ho, Hµn Quèc 1 300000 93000
Park Kyun Chul 1 90000 90000
Cty TNHH ph¸t triÓn Kreves 1 2E+08 30100000
Shin Weon Corp. Hµn Quèc 1 4000000 4000000
BNC Technology Corp, Hµn Quèc 1 879532 879532
Jinsung Electric Co.,Ltd HQ 1 1000000 500000
Kim Jin Cheol, ee Gyu Seok 1 100000 100000
Sicons Co., Ltd, Hµn Quèc 1 400000 200000
Korea Marine Transport Co., Ltd, Hµn Quèc 2 300000 300000
Bumyang Air Conditioning Co., Ltd, Hµn Quèc 1 500000 100000
Sunway International Co., Ltd, Hµn Quèc 2 1875000 625000
Bµ An Hyeo Sook, «ng Lee Won Jun, Hµn Quèc 1 300000 100000
Cty A&G&G Co.,Ltd 1 1000000 1000000
C«ng ty TNHH Deuk Young, Hµn Quèc 1 3617700 1500000
Deuk Young Co., Ltd, Hµn Quèc 1 3617700 1500000
Lotte Trading Co., Ltd, Hµn Quèc 1 13000000 4000000
Cty Innwoo Electronic Co.Ltd.Hµn Quèc 1 465403 465403
Nadam Company Limited, Hµn Quèc 1 400000 400000
Sedo Camping Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1930000 1200000
Sin Sang Guk, Hµn Quèc 1 500000 500000
« Qu¸ch Tinh V¨n, « Phan Thµnh, Canada 6 5625000 3000000
« Kwon Yong Joon, Hµn Quèc 1 300000 300000
GiyeonJeonggong, Hµn Quèc 1 1800000 800000
Lotte Engineering & Construction Co.Ltd.Hµn Quèc 1 2000000 1000000
Cty Chung Eo Ram, Hµn Quèc 1 500000 500000
bµ Park Jin, Hµn Quèc 1 200000 100000
« Jung, Hyun Bok, « Lee, Hoon Sik, Bµ No Eun Kyung, Hµn Quèc 1 300000 300000
Mr. Park Sil Sang, Hµn Quèc 1 4700000 3100000
C«ng ty TNHH Precision, Hµn Quèc 1 2519300 1600000
C«ng ty TNHH Puyoung Industry, Hµn Quèc 1 3000000 1950000
Han sung-taik 1 200000 200000
Ong Lim Chae Hwan 1 2000000 0
« Hyon Kwon Soo, Hµn Quèc 1 500000 500000
Bµ Lee Ji Yun, Hµn Quèc 1 200000 200000
«ng Choi Sungbok, «ng Choi Myung Wong, Hµn Quèc 1 1000000 200000
WTL Co.,ltd (Hµn Quèc) 1 700000 0
Mr. Oh Chang Keun, Mr. Oh Shane, Hµn Quèc 1 200000 200000
Hµn Quèc 1 17000000 17000000
C«ng ty TNHH Charm&CI, Hµn Quèc 1 20000000 10000000
Cty LS Formwork Co.Ltd.Hµn Quèc 1 1500000 500000
Hµn Quèc 1 5393000 2000000
«ng Park Joo Man, bµ Kim Taesun, Hµn Quèc 1 100000 100000
Coentec Engineering&Construction Co.,Ltd 1 1200000 200000
«ng Kin Young Soo, Hµn Quèc 1 1500000 350000
C«ng ty TNHH Charm & CI, Hµn Quèc 2 10000000 5000000
NK Bio Co., Ltd, Hµn Quèc 1 2775000 850000
Cty Jun Construction, Hµn Quèc 1 3000000 300000
Map Hanterin Architects & Engineers Co., Ltd 1 600000 300000
Hµn Quèc 2 90209752 90209752
«ng Jeon Yongho, Hµn Quèc 1 500000 300000
Morrowell International Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 350000
1 4000000 4000000
«ng Kang Yeon Moon, «ng Sin Jae Young, Hµn Quèc 1 125000 125000
1 4000000 4000000
C«ng ty TNHH IGS Capital Group 1 70000000 14000000
«ng Kim Hai Cheon 1 300000 300000
C«ng ty TNHH Alpha Precision vµ «ng Yoon, Young Mun 2 2100000 550000
Song Ho Golf Design Group Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000
C«ng ty Em-Tech Gimhae 1 5000000 1200000
C«ng ty TNHH Samyoung Technologies vµ «ng Seo Tae Sik 2 8000000 3000000
C«ng ty FlexCom Inc, «ng Ha, Kyoung Tae, Hµn Quèc 1 11500000 4000000
C«ng ty Dae Ho MMI.CO.KR vµ «ng Kim,Jong Su 2 5000000 5000000
C«ng ty TNHH Seoul Metal Holdings & «ng Na,Youn Hwan;Na,Yun Bok; 6 5600000 600000
C«ng ty TNHH Seshin Electronics vµ «ng Paik Seung Ki,Gwak Yoon Young 6 10000000 3000000
Cty Namae Electronics Inc, Hµn Quèc & Cty Quingdao Electronics Inc, TQ 1 10000000 3500000
1 200000 200000
«ng Youn Yong Jin vµ bµ Oh Deok Im 2 3000000 3000000
«ng Lee Young Sung, Hµn Quèc 1 600000 200000
«ng Cho Kyu Jun, Hµn Quèc 2 200000 200000
«ng Kwon Young Ho, Hµn Quèc 1 2700000 820000
Mirae Techvill Co., Ltd, Hµn Quèc 1 5000000 5000000
Soung Sil Tong Woon Co.,Ltd 1 3500000 1000000
Sinjin Co.,Ltd 1 1300000 400000
1 1400000 1400000
«ng Lª Jong IK, Hµn Quèc 1 300000 100000
« Han Sung Jea, Hµn Quèc 1 100000 100000
Mercury Co.,Ltd 2 214000 105000
bµ Chang Kyoungae, « Song Sung Hwan, Hµn Quèc 1 100000 30000
« Kim Yong Sung, Hµn Quèc 1 200000 200000
C«ng ty Bujeon Electronics 1 10000000 6000000
Hand Korea Co.,Ltd 1 240000 110000
C«ng ty TNHH AJU Rental, Hµn Quèc 1 500000 500000
C«ng ty TNHH Gill Li 1 1000000 1000000
Logos Attorneys at Law 1 50000 50000
Do Yeon Landscape Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 500000 200000
IC Corp., HQ 2 1000000 1000000
« Han Young Kuk, Hµn Quèc 1 30000 30000
bµ Lim Kyungseon, « Kim Byung Moo, Hµn Quèc 1 300000 150000
« Lee YoungSang, Hµn Quèc 1 40000 40000
Cty TNHH Archinet Vina, Hµn Quèc 1 50000 50000
Samyoung PM Tech Co., Ltd, Hµn Quèc 1 5000000 3000000
C«ng ty Win Eng 2 500000 500000
«ng Joung Young Hee, «ng Wi Kanghwan, « Kim Yongsuk, Hµn Quèc 1 150000 150000
« Lee Ho Dong, « Kim Byung Jin, Hµn Quèc 1 500000 300000
C«ng ty Uil Construction Co.,Ltd 1 1000000 300000
1 1000000 1000000
bµ Kim Kyung Haw, Hµn Quèc 2 160000 160000
Jinsung Electric Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 500000
WonBang Tech Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 500000 500000
«ng Hong Soon Kye vµ «ng Kim Tae Gyoun vµ bµ Kim Gio Nyun 2 1500000 1500000
Lee & Tofe Inc,« Kim Sungyong,Lee Mun Ju 6 300000 100000
C«ng ty Korea Porcelain - Clay Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 7000000 2500000
Chung Am Enterprise Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 300000 100000
« Jeong Youn Ik, bµ Ko So Jin, Hµn Quèc 1 650000 200000
«ng Park Jung Kun vµ «ng Lim Hae Young 2 400000 293773
1 700000 700000
C«ng ty Sung Woo International Promode Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 900000 900000
«ng Kim Seong Hee, Hµn Quèc 2 5000000 1250000
«ng Ju shin Ho 1 500000 200000
« Jung Do Kwang 1 182500 87353
C«ng ty TNHH Space 21, Hµn Quèc 2 21285141 21285141
C«ng ty Samuel, Hµn Quèc 1 1200000 400000
Hµn Quèc 1 17000000 17000000
C«ng ty H & B Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 600000
Cty TNHH CJ GLS Freight 1 100000 100000
C«ng ty TNHH GJ GLS (ViÖt Nam) Freight 1 100000 100000
«ng chun noh jun, Hµn Quèc 1 100000 100000
« Kwon Jae Sin, Hµn Quèc 1 200000 200000
7 nhµ ®Çu t- Hµn Quèc 1 625000 625000
1 2200000 2200000
Cty Chung Am Hµn Quèc 1 300000 300000
1 2427330 2427330
1 1000000 1000000
Ejtech Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000
«ng Cho Kyung Hwan vµ «ng Cho Hyun Seok 2 1400000 500000
«ng Kim JongBae, Hµn Quèc 1 300000 300000
1 38920000 38920000
Essilor Korea Co.Ltd, Hµn Quèc 1 16252808 2000000
1 10000000 10000000
Sang Bang Media Company 1 100000 100000
Micro Shine Co.Ltd.Hµn Quèc 1 18600000 5500000
1 10000000 10000000
«ng Hwang Ki Sun, «ng Jung Won Kyo, Hµn Quèc 1 1100000 800000
K.M.W. Co.,Ltd 1 800000 388000
K.M.W Co.,Ltd 1 800000 388000
«ng Park Sang Won 1 80000 80000
Nam Kyung Co.,Ltd 1 1000000 300000
Unipostech Co.,Ltd 1 202000 202000
Sam Woo EMC Co.,Ltd 1 170000 50000
dea Han electric Co.,LTD 1 500000 300000
«ng Kwon Lee Sung, Hµn Quèc 1 1000000 500000
«ng Kim Hyeon Seok, Hµn Quèc 1 2000000 750000
KCTC, Hµn Quèc 2 2000000 900000
Korhex Engineering Joint Stock Company 1 300000 100000
United Registrar of Systems Ltd, HQ 1 50000 50000
C«ng ty TNHH Dae Wang E&C 1 300000 300000
Cty TNHH Kejin Tech 1 2000000 700000
C¸c «ng:Jae Ho Bae,Hyeong Tack You,Hong Joon Seon 6 500000 500000
Awah System Inc vµ 6 c¸ nh©n Hµn Quèc 6 100000 100000
Bµ Kyung Ok Choi 1 100000 100000
Cty TNHH x©y dùng Hwaum vµ «ng park sei young,an-byeng yoon,kim hee ch 2 300000 300000
Cty TNHH x©y dùng Hwaum (55) & 3 c¸ nh©n kh¸c, Hµn Quèc « Park-Sei You 6 300000 300000
« Son Chang Ho, Hµn Quèc 1 625000 312500
C«ng ty TNHH Golden Bridge( Sè ®¨ng kƣ 011023000010) 2 250000 250000
Bµ Lee Mira,Lee Jung Hyun,Hwang Yukyun,Han Young Mi,Cho Won Yuong WWon 1 200000 50000
C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina, Hµn Quèc 1 500000 500000
Bµ Lee Jae Moon 1 8500000 4000000
Taeho Engineering & Construction Co.,Ltd 1 2000000 700000
Joongwon Construction Co.,Ltd 1 1000000 500000
Min Kyeong hwan 1 300000 300000
Ong Kim Seong Cheol,Ong Shin Gil Sub 1 200000 200000
Song Hyun hee,Seo Ho,Chang hyun,choi hyun 1 20000 20000
Kim Dong Gyun 1 1000000 1000000
Cty Dae Myoung Global Engineering& Contruction 1 1000000 200000
«ng Lee Dong Up, Hµn Quèc 1 1000000 300000
Kwang sung textile 1 354000 354000
C«ng ty Da Eng& Architecture vµ «ng Kim,Hyun Ho 2 250000 200000
« Shi, Sungkyo, Hµn Quèc 1 2000000 800000
Nazu chemical Co.,LTD 1 2700000 1500000
Cty Daeyun environment Co.,LTD 2 200000 200000
«ng Choi Jae Young 1 50000 50000
Samsung egineering Co.,LTD 1 1500000 450000
Cty TNHH Taeyang 1 7000000 1900000
«ng Seong Hyeon Lee, Hµn Quèc 1 300000 70000
«ng Lee Hoon, Hµn Quèc 1 2400000 800000
Cty Tae Sung Urethane co.,LTD 1 2400000 2400000
«ng Seong Hyen Lee, Hµn Quèc 1 300000 70000
dongsung architects&enginreeing inc 1 300000 200000
Sejong Cor 1 1000000 1000000
6 90000000 0
N.T.I Co Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 1500000
Daikyung Tell Corp. Hµn Quèc 1 1000000 300000
Sek Company Limited, Hµn Quèc 1 100000 100000
Doosong contruction Co.,LTD 1 300000 300000
Jeon Byung Yoon 1 350000 105000
Chang Chan Soo 1 100000 24000
Kannan Co.,Ltd 1 15801679 12000000
Yemedical inv hodings co.,LTD,bµ Noh sug hee,cty tNHH mijin,dong yeon 1 1200000 600000
Je-C Tech Co 1 500000 150000
Elmetech Co.,LTD 1 300000 300000
Kirin Industrial Co.,LTD 1 300000 300000
Joo Sang Sik 1 2000000 800000
Lª Bach Soon 2 2500000 2500000
Bolim Construction Co., Ltd, Hµn Quèc 1 500000 500000
vita Group Architecture office Co.,LTD 1 500000 500000
C«ng ty DongYangE&P INC 1 8000000 5000000
Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam 1 150000 0
«ng Lee Je In, Hµn Quèc 1 1000000 500000
Vision Products Co.,LTD 1 1600000 1100000
JinSung Fiber Co.,LTD 1 1677000 503000
Cty TNHH s¶n xuÊt §«ng Nam 1 1000000 700000
Park Jeong sun 1 300000 100000
Cty TNHH Global Yoomyung, HQ 1 150000 50000
Hyundai logistics Co.,LTD 1 500000 500000
Kangyong Lee 2 187500 187500
Cty TNHH T- vÊn Dongrim, HQ 1 791000 791000
« Kim Il Pyo, HQ 1 1000000 300000
Jung-il Tobe Co.,LTd 1 3350000 1005000
Tong yang Inv Bank Co.,L§ vµ tong yang Systems Co.,LTD 6 1000000 1000000
Cty Best P$E 2 100000 100000
Rombus Inc, HQuèc 1 250000 250000
« Lee Chul Bum, « Yoon Jong Ho, Hµn Quèc 2 200000 200000
Hosan Construction Ltd., Hµn Quèc 1 2100000 630000
« Bak Yong Geun, « Park Woo Ho,bµ Kim Jin Hee, Hµn Quèc 6 300000 300000
Envita Co.,LTD 1 500000 130000
Dongriwon development,INCvµ bµ Hyesun lee 1 2.19E+08 36000000
Shisung Tongsang Co.,LTD 1 11999400 8000000
Hong-Ik Art Ceramics Co., Ltd, «ng Huh Jin Woo, Hµn Quèc 1 1520000 532000
Bright Shipping Co.,Ltd, Hµn Quèc 2 50000 50000
Namwoong Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1063814 1063814
Korus Engineering Inc, HQuèc 1 130000 130000
Auto & Machinery Corp, Hwacheon Engineering & Company, Hµn Quèc 1 1000000 1000000
« Lee, Kyu Sung (40%), « Myung Gon, HQ 6 1000000 600000
Cty Nam-A D&C 1 4.82E+08 20000000
Dongsung Heavy Ind Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 1000000
« Baek Seongil, Hµn Quèc 1 37500 37500
Cty TNHH Sampyung Co.,Ltd Hµn Quèc 1 1000000 1000000
KAngjoon system Co.,LTD 2 100000 100000
Naean construction 1 50000 50000
Cty TNHH Bil, Hµn Quèc 6 1000000 1000000
C«ng ty CP Arclabplanning, Hµn Quèc 1 3000000 1000000
«ng Jung Tae Seok, «ng Jang IK, Hµn Quèc 1 200000 200000
C«ng ty cæ phÇn KNKW, Hµn Quèc 1 300000 300000
C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Shin Han, Hµn Quèc 1 2000000 600000
Cty TNHH Hallim Precision, HQ 1 1000000 300000
Tube Asset Management Co., Ltd, Tube Investment,Inc,Unistill Tch Hµn Q 1 2500000 2500000
cty TNHH thùc phÈm Orion Vina 1 1000000 1000000
Any Construction Equipment and Tools Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 2000000 900000
Cty TNHH Hanool Construction Co.,Ltd, « Kim§ae Shik, HQ 1 2000000 200000
« Chun Kyung Su, bµ Kim Yun Hee, « Lee Daijong, « Park Taehoon HQ 1 500000 500000
«ng Shin Guisik, Hµn Quèc 1 50000 50000
Next Life Co.,Ltd; « Jang Il Yong, Hµn QUèc 2 150000 150000
Cty Tæng hîp Sewoon, HQ 1 300000 300000
C«ng ty TNHH ThĐp Najin, Hµn Quèc 1 1500000 1500000
«ng Cho Hae Soo, Bµ Mun Hyang sook 1 1000000 200000
Bµ Hwang Geum Im; «ng Jang Young Soo, Hµn Quèc 1 19915866 6638622
Ehoo co.,LTD 1 5000000 5000000
Ehoo Co.,Ltd (Cty TNHH Ehoo) Hµn Quèc 1 5000000 5000000
« Kang Gueon Chan, HQ 1 350000 350000
Kim Gook Sik,Kim eung joo 1 100000 100000
Cty TNHH Technology Network System 2 100000 100000
«ng Park Jong Sik, Hµn Qó«c 1 83000 83000
« Yoon Suk Joo,CHoi Koon Hyung,Lee Hai Sun 6 1000000 1000000
« Kim Nak Ki, HQ 1 100000 20000
Cty Go Young Corporation, HQ 1 2000000 2000000
« Yun young Gug vµ « Oh Cheol 1 300000 300000
Hyundai Built-In Co.,Ltd, HQ 1 1000000 700000
« Suk Jong Pil, HQ 1 100000 100000
Hanjin E$T Co.,LTD 1 150000 50000
« Kim Hong June, ba Song Jinkyung, HQ 1 200000 90000
Cty TNHH th-¬ng m¹i Gun Yong vµ « kim Jung Soo 1 2000000 500000
Uneed Trading Co.,Ltd, Hµn Quèc 2 1000000 1000000
« Kim In Kyung,Kim SungHoon 1 2500000 2500000
Môc tiªu §Þa ph-¬ng §Þa chØ Ngµnh
thi c«ng x©y dùng; ®iÖn n-¬cs; l¾p dùng vµ l¾p ®Æt thiƠt b̃ TP Hå ChƢ Minh 289/14 §-êng D5, C- x¸ V¨n Th¸nh B¾c, p25, B×nh Th¹nh, TPHCM X©y dùng
Thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng TP Hå ChƢ Minh 85/11/8, khu phè 1, T©n ThuËn T©y, q7, TPHCM X©y dùng
X©y dùng vµ kinh doanh d̃ ch vô kh¸ch s¹n TP Hå ChƢ Minh l« C6B-02-1, §« th̃ míi Nam TP, T©n Phó, q7, TPHCM Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
DV t- vÊn bÊt ®éng s¶n, qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n kinh doanh) TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
T- vÊn ®Çu t-, qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu, BƠn NghĐ, q1, TPHCM D̃ ch vô
1/16 Huúnh ThiÖn Léc, Hoµ Th¹nh, T©n Phó, TPHCM TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
thi c«ng x©y dùng, thiƠt kƠ x©y dùng, thùc hiÖn quyn nhËp khÈu hµng h TP Hå ChƢ Minh 127 §inh Tiªn Hoµng, p3, B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
sx ghƠ xe h¬i B×nh D-¬ng CCN Cty CP thµnh phè §Ñp, x· T©n HiÖp,h. T©n Uyªn,BD CN nÆng
sx tñi khƢ c¸c lo¹i xa, tói du l ̃ ch, giµy dĐp B×nh D-¬ng CCN Cty cæ phÇn tphè §Ñp,Êp Ong §«ng,x· T©n HiÖp,h.T©n Uyªn,BD CN nhÑ
S¶n xuÊt, kinh doanh hµng may mÆc Hµ Néi P108 nhµ K10 K§T ViÖt H-ng,Q.Long Biªn,Hµ Néi CN nhÑ
T- vÊn qu¶n lƣ x©y dùng Hµ Néi 111C,Manor,x· Mü §×nh,Tơ liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
T- vÊn thiƠt kƠ néi,ngo¹i thÊt Hµ Néi C¨n hé sè 621,nhµ CT1,K§TM MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
§µo t¹o tin häc v¨n häc vµ ngo¹i ng÷ Hµ Néi Sè 2,ngâ260,CÇu GiÊy,Quan Hoa,CÇu GiÊy,Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
D̃ ch vô t- vÊn qu¶n lƣ,kü thuËt Hµ Néi TÇng7,sè 26,NGuyÔn V¨n Ngäc,Cèng V,Ba §×nh,Hµ Néi D̃ ch vô
sx sîi ©o s- bäc chØ pvô ngµnh dÖt B×nh D-¬ng x· Hoµ Lîi,h. BƠn C¸t,tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu (Ko ph©n phèi hµng ho¸) TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ Star, 33 Ter vµ 33 bis M¹c §Ünh Chi, §a Kao, q1, TPHCM D̃ ch vô
thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh;ph¸ d́ ;cho thuª m¸y măc, thiƠt b̃ (ko TP Hå ChƢ Minh Indochina Park Tower, 4, NguyÔn §×nh ChiÓu, §akao, q1, TPHCM X©y dùng
XD, kd khu chung c-, biÖt thù, v¨n phßng cho thuª Long An X· Long HËu, h CÇn Giô«c, Long An XD V¨n phßng-C¨n hé
dv liªn quan ®¹i lƣ, vËn t¶i hho¸ qtƠ vµ n®̃a ®-êng biÓn vµ hkh«ng TP Hå ChƢ Minh 37A, ®. Phan XƢch Long, ph-êng 3, Q Phñ NhuËn, HCM GTVT-B-u ®iÖn
D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn TP Hå ChƢ Minh Sè 56, ® Ng« §øc KƠ, pBƠn NghĐ,Q1, HCM § D̃ ch vô
sx tñi khƢ c¸c lo¹i, tói du l ̃ ch, giµy dĐp B×nh D-¬ng CCN Cty CP TP §Ñp,Êp Ong §«ng,x· T©n HiÖp,h.T©n Uyªn, BD CN nhÑ
qlƣ bÊt ®éng s¶n (ko kd vµ mua b¸n) TP Hå ChƢ Minh 26C Ng Träng Léi, p4, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
d¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh, tiƠng ViÖt, tiƠng Hµn (ko cÊp v¨n b¨ng, ch. c TP Hå ChƢ Minh S3-1, H-ng V-îng 3, khu A Phó Mü H-ng, T©n Phong, q7, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CNTT, dv l¾p ®Æt, ®iu hßa kk. m¸y CN, d©y truyª Hµ Néi sè 26 ®-êng NguyÔn V¨n Ngäc, Cèng V, Hµ Néi D̃ ch vô
sx vµ gc«ng quÇn ¸o, sx c¸c chi tiƠt thð c«ng quÇn ¸o, quyn nhËp khÈu Hµ Néi sè 925, CT10, nhµ CT4, K§T m¬Ƣ Mü §̃ nh, Tơ Liªm, Hµ Néi CN nhÑ
Thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu (ko ph©n phèi) TP Hå ChƢ Minh 25 Lª V¨n L-¬ng, T©n KiÓng, q7, TPHCM D̃ ch vô
Thi c«ng l¾p ®Æt tb̃ pccc, hthèng läc chÊt th¶i,b¸n dÉn,®iu hoµ TP Hå ChƢ Minh 215E2 Ng V¨n H-ëng, Th¶o §in, q2, TPHCM D̃ ch vô
D̃ ch vô t- vÊn bÊt ®éng s¶n Hµ Néi TÇng 4,8B/1 L¸ng H¹,Thµnh C«ng,Ba §×nh,Hµ Néi D̃ ch vô
Ph¸t triÓn phÇn m
̉
m s¶n xuÊt,phÇn m
̉
m qu¶n lƣ Hµ Néi C¨n hé 816-CT5,CÇu thang7,Khu chung c- Mü §×nh-S«ng §µ,Tơ Liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
T- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®Çu t- Hµ Néi P906,Toµ nhµ 17T7,KDT Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n D̃ ch vô
kd nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 606-17T2, Khu ®« t ̃ i míi Trung Hßa-Nh©n ChƢnh, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 17T10,Tæ 28,Trung Hßa,CÇu GiÊy,Hµ Néi D̃ ch vô
®Çu t- x©y dùng vµ kdoanh khu c¨n hé cao cÊp §µ N½ng Kvùc §«ng Nam §µi t-ëng niÖm,q.H¶i Ch©u,§µ n½ng XD V¨n phßng-C¨n hé
d̃ ch vô cho thuª m¸y măc, thiƠt b̃ x©y dùng TP Hå ChƢ Minh 190 Hång Bµng, p15, q5, TPHCM D̃ ch vô
S¶n xuÊt, l¾p r¸p mµnh r
̀
m tù ®éng Hµ Néi 12A04,nhµ 17T5,K§T mìi Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n,Hµ Néi CN nÆng
thi c«ng x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp, ®iÖn, pccc, xö lƣ n-ìc, n-ìc t TP Hå ChƢ Minh 18/8 NguyÔn C¶nh Ch©n, CÇu Kho, q1, TPHCM X©y dùng
Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi Sè 5,Nhµ N7A,K§T Trung Hoµ-Nh©n chƢnh,NguyÔn Th̃ ThËp,Nh©n ChƢnh,Txu©n D̃ ch vô
x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông, xd nhµ c¸c lo¹i, thuª m¸y XD B×nh ThuËn sè 326 ®-êng 19/4, TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn X©y dùng
dv ®¹i lƣ tµu biÓn, vËn t¶i hµng hăa, vËn t¶i ®-êng biÓn, s¾t, hµng kh TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ Mª Linh Point, sè 2 Ng« §øc KƠ, Q1, TP HCM GTVT-B-u ®iÖn
dv thi c«ng l¾p ®Æt ®iu hßa, m¸y lµm năng, m¸y l¹nh, lß s-ëi TP Hå ChƢ Minh sè 71/26/7/10, ®-êng NguyÔn BÆc, P3, Q T©n B×nh, TP HCM D̃ ch vô
t- vÊn trang trƢ néi thÊt, ngo¹i thÊt TP Hå ChƢ Minh sè 273 Bis, ®-êng T«n §¶n, p 15, Q4, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
in Ên vµ dv lq ®Ơn in Ên, thªu tay trªn sp may mÆc Ninh B×nh phè Kh¸nh T©n, p Ninh Kh¸nh, Ninh B×nh D̃ ch vô
kd dvô vËn chuyÓn du l ̃ ch Thơa-Thiªn HuƠ 25 Lª Quƣ §«n,Ph-êng Phñ Héi,TP HUƠ, TØnh Thơa Thiªn HuƠ D̃ ch vô
Sx d©y gia cè, vá bäc c¸p ®iÖn vµ sîi quang, sîi gia cè cho c¸p ®iÖn,, H¶i D-¬ng L« ®Êt L7, KCN Nam S¸ch, h Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nÆng
sx vµ xk d©y gia cè, vá bäc c¸p ®iÖn vµ c¸p quan, sx d©y bÖn vµ l-íi H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch, x· AƢ Quèc vµ Nam §ång, h Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nhÑ
d̃ ch vô kho b·i, l-u gi÷ vµ ®ăng găi hµng ®«ng l¹nh, hµng kh« Long An L« A1, ®-êng sè 3, KCN Long HËu, x· Long HËu, h CÇn Giuéc, Long An D̃ ch vô
t- vÊn Qlƣ DA, l¾pddÆt-HThiÖn, trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢ Minh 88/2 Vâ Th̃ S¸u,f.T©n §̃ nh, TP HCM D̃ ch vô
Gi¸o dôc mÇm non Hµ Néi TÇng 1A, toµ nhµ Hoµng Hoa Th¸m, 671 H.H.Th¸m, p VÜnh Phóc,Ba §×nh, HN V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
phð băng v¶i, kd xuÊt nhËp khÈu §ång Nai KCN Bµu XĐo, h Tr¶ng Bom, tØnh §ång Nai CN nhÑ
DVô s¬n chèng rØ TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu, f.BƠn NghĐ, q1, HCM CN nÆng
Khu du l ̃ ch sinh th¸i nghØ d-́ ng, vui ch¬i gi¶i trƢ thÓ thao, du l ̃ ch, L©m §ång th«n Phó T©n, x Phó Héi, h §øc Träng, L©m §ång Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
NhËp khÈu thiƠt b̃ ho¸ chÊt xö lƣ n-ìc th¶i ®Ó b¸n cho th-¬ng nh©n VN Hµ Néi Phßng 911, cÇu thang 4, nhµ CT5, khu ®« th̃ Mü §×nh, MÔ Tr×, Tơ Liªm, D̃ ch vô
sx vµ gc c¸c lo¹i m¸y măc, tb̃ c¬ khƢ ngµnh may, ®ăng tµu vµ phô tïng §ång Nai KCN dÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
t- vÊn thi c«ng XD TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¨ng, p.BƠn NghĐ, q1, HCM X©y dùng
thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông, nhµ cao tÇng TP Hå ChƢ Minh sè 575/16, ®-êng §iÖn Biªn Phñ, p1, Q3, TP HCM X©y dùng
Kinh doanh nhµ hµng, chƠ biƠn vµ cung cÊp thøc ¨n Hµ Néi 55A, ngâ 575 Kim M·,ph-êng Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi CN thùc phÈm
sx vµ thu mua hoa xuÊt khÈu, sx gièng rau, hoa, cña qu¶, n«ng s¶n L©m §ång sè 11 C« Giang, P9, TP §µ L¹t, L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
sx c¸c sp b»ng ®ång thau: cót, van, thiƠt b̃ c¬ khƢ vµ ®ång hå n-ìc H-ng Yªn x· D̃ Sö, h Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
SX thiƠt b̃ cung cÊp n-ìc năng b»ng ®Çu thau, thiƠc, inox H-ng Yªn X Minh §øc, h Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
SX vËt liÖu PE che phð phôc vô xd, n«ng nghiÖp, cn, vui ch¬i gi¶i trƢ H-ng Yªn X D̃ Sö, H Mü Hµo, H-ng Yªn CN nhÑ
S¶n xuÊt cÆp da, tói da CÇn Th¬ 118/24 §-êng 30/4 Ph-êng H-ng Lîi, Ninh Kiu, CÇn Th¬ CN nhÑ
sx sp tơ plastic B×nh D-¬ng L« E6d,KCn ViÖt H-¬ng 2,h.BƠn C¸t,B×nh D-¬ng CN nhÑ
SX l« sîi ®¸nh băng kim lo¹i H-ng Yªn Th«n TuÊn D̃ , x Tr-ng Tr¾c, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng, cbiƠn, cung cÊp thøc ¨n Hµ Néi phßng 717 CÇu thang 6-CT1, Khu dt Mü §×nh S«ng §µ, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
sx, gc bµn ði h¬i, nåi h¬i, sp c¬ khƢ ngµnh may mÆc B×nh D-¬ng ®-êng 9, kho 09, KCN Săng ThÇn 1, h DÜ An, B×nh D-¬ng CN nÆng
sx hµng may mÆc c¸c lo¹i B×nh D-¬ng Êp 1A,x· An Phó, huyÖn ThuËn An,tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Cung cÊp dvô t- vÊn ®Çu t- vµ qu¶n lƣ (trơ CPC 866) cho c¸ nh©n, tæ ch Hµ Néi P611, cÇu thang 4, CT5, khu ®« th̃ Mü §×nh, MÔ Tr×, H Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
sx c¸c lo¹i cä bªt«ng nen, ch̃u lùc, sx bª t«ng trén s½n, sp xi m¨ng §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai X©y dùng
kd kh¸ch s¹n, kd bÊt ®éng s¶n, chung c- cao cÊp B×nh D-¬ng khu 3, ph-êng Phó Thä, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng XD V¨n phßng-C¨n hé
thi c«ng x©y l¾p TP Hå ChƢ Minh G2 tÇgn trÖt sè 12,®-êng M¹c §Ünh Chi,f.§a Kao,q1,HCM X©y dùng
SX sîi H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
d̃ ch vô t- vÊn kü thuËt x©y dùng, qlƣ xd c«ng tr×nh TP Hå ChƢ Minh sè 2 Thi S¸ch, p BƠn NghĐ, q1, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
c.cÊp dvô thi c«ng xdùng c¸c ctr×nh d©n®ông,cnghiÖp,g.th«ng TP Hå ChƢ Minh sè 159, ®g §iÖn Biªn Phñ,ph-êng 15, quËn B×nh Th¹nh,TPHCM D̃ ch vô
x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, tkƠ mÆt b»ng xd B×nh D-¬ng quèc lé 13, khu phè 4, ttrÊn Mü Ph-ìc, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng X©y dùng
sx ®̀n tƢn hiÖu giao th«ng, sx kƠt cÊu thĐp, khung k̀ o thĐp, nhµ tin B×nh D-¬ng Êp 5, x· §Êt Cuèc, h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt §ång Nai KCN Long Thµnh, h Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
thi c«ng XD TP Hå ChƢ Minh B301 l« B chung c- 246/1 TrÇn KƠ X-¬ng, f7,qPhñ nhuËn, HCM X©y dùng
X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, tkƠ kiƠn trñc, tc«ng xd c«ng tr×nh TP Hå ChƢ Minh sè 171, Vâ Th̃ S¸u, p 7, Q3, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
xd khu chung c-, biÖt thù cao cÊp thuéc d¸n cÊp 2 khu DL sinh th¸i cï §ång Nai l« 17, ®-êng 25B, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, tØnh §ång Nai XD V¨n phßng-C¨n hé
sx măn ¨n, thøc ¨n chƠ biƠn s½n, nhµ hµng ¨n uèng Hµ Néi 333 Kim M·, p Ngäc Kh¸nh, q Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
sx c¸c s¶n phÈm may mÆc §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch III, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
sx bao b× giÊy( bao gåm c«ng ®o¹n in) §ång Nai KCN Amata, §ång Nai CN nhÑ
t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CGCN lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng Hµ Néi P 608, toµ nhµ CT4-4, Khu ®« t ̃ i MÔ Tr× H¹, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
sx tÊm nhùa PVC dïng cho xe h¬i, bao, tói, giµy.. §ång Nai KCN dÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
T- vÊn h® KD dù ¸n ph¸t triÓn B§S,xd c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi nc,KD xd B¾c Ninh 97 Huyn Quang, p Ninh X¸, B¾c Ninh, B¾c Ninh X©y dùng
Sx ho¸ chÊt, chÊt kƠt dƢnh, chÊt b̃t kƢn, khö mïi, chÊt lµm s¹ch ®b B×nh D-¬ng L« B7 «1 ®-êng D2, khu c«ng nghiÖp §Êt Cuèc,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
Sx l¾p r¸p bµn phƢm ®iÖn tho¹i di ®éng KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn tö B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp Yªn Phong, x· Long Ch©u,h Yªn Phong,B¾c Ninh CN nÆng
Lµm b¸nh t-¬i, b¸nh snack vµ trµ nh©n s©m Hµ Néi 38/49 Huúnh Thóc Kh¸ng,L¸ng H¹,§èng §a,Hµ Néi (§d2:ga HN,120LDuÈn,HNéi CN thùc phÈm
Sx vµ KD micro, loa, tai nghe, thiƠt b̃ ©m thanh,linh kiÖn ®iÖn tö B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u,h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
Sx& KD bµn phƢm, linh kiÖn ®iÖn tö chƢnh x¸c KT cao cho §TD§ B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
sx, kd b¶ng m¹ch ®iÖn tö d¹ng dÎo B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nhÑ
Sx, KD linh kiÖn m¸y in laser KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn tö # B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
Sx & KD èc vƢt, ®inh vƢt, linh kiÖn ®iÖn tö KT cao dïng cho §TD§ B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
Sx & KD vá §TD§,miƠng ®Öm dïng cho tð l¹nh vµ linh kiÖn ®iÖn tö KT cao B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
SX linh kiÖn ®iÖn tö 300.000 sp/n¨m H¶i D-¬ng KCN §¹i An, TP H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
sx vµ gc«ng sp linh kiÖn,thiƠt b̃ ®iÖn tö nh- d©y,tï bï ®iÖn §ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
Kh¸ch s¹n B×nh D-¬ng L« A-3-TT, khu c«ng nghiÖp Mü Ph-ìc 2,h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
sx, gc in, vÏ trªn c¸c s¶n phÈm chËu b×nh b«ng B×nh D-¬ng Êp T©n B×nh, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ tÇng c¬ së, d©n dông CN Hµ Néi sè 198, NguyÔn Tu©n, p Nh©n ChƢnh, q Thanh Xu©n, Hµ Néi X©y dùng
sx tÊm lîp c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt, sx mót xèp B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, l¾p ®Æt hthèng ®iª Hµ Néi tÇng 2, sè 10, l« 11A, Trung Yªn II, P Trung Hßa, CÇu GƢ©y, HN X©y dùng
S¶n xuÊt ®Öm mót xuÊt khÈu B¾c Ninh Khu ph¸t triÓn KCN QuƠ Vâ(KCN QuƠ Vâ më réng),x· Ph-¬ng LiÔu,h QuƠ Vâ CN nÆng
Sx d©y cÊp ®iÖn vµ linh kiÖn hth«ngs ®iÖn tö c¸c lo¹i xe B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
sx èng giÊy tơ nguyªn liÖu giÊy tphÈm(ko gåm lµm bét giÊy) §ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
dv giao nhËn hµng hăa XNK, ®¹i lƣ tµu biÓn, ®lƣ vt¶i hµng hăa, ®-êng ð TP Hå ChƢ Minh sè 95/3, ®-êng Phæ Quang, P2, Q T©n B×nh, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Dvô trang trƢ, thiƠt kƠ néi, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh xdùng, sx tb̃ n Hµ Néi P1506, tÇng 15, nhµ 17T9, Khu ®« th̃ Trung Hoµ- Nh©n ChƢnh, Thanh xu©n D̃ ch vô
Dvô l¾p ®Æt, söa ch÷a b¶o tr× m¸y măc,thiƠt b̃ ngµnh ®iÖn l¹nh,®iÖn tö TP Hå ChƢ Minh Sè B34,®-êng B¹ch §»ng,ph-êng 2,q T©n B×nh,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
CcÊp c¸c dvô t- vÊn ®Çu t-, t¹o mÉu tăc, ch¨m săc da mÆt, ttrƢ néi th© Hµ Néi sè 90 ®-êng Nghi Tµm, p Yªn Phô, T©y Hå, Hµ Néi D̃ ch vô
Kinh doanh nhµ hµng, qu¸n ¨n, hµng ¨n uèng Hµ Néi Nhµ sè 10, tæ 28, ®-êng NguyÔn Th̃ §̃ nh, p Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
sx loa cho ®iÖn tho¹i, tô ®iÖn, ®éng c¬ lµm rung ®iÖn tho¹i, tai nghe B¾c Ninh x· Ph-¬ng LiÔu,h QuƠ Vâ,B¾c Ninh CN nÆng
Sx quÇn ¸o Kimono,®ai l-ng,tr©m cµi tăc,tñi v¶i,bñp bª b»ng v¶i TP Hå ChƢ Minh Sè 8,®-êng BƠ V¨n §µn, p 14,quËn Thanh B×nh, Tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
cho thuª m¸y x©y dùng, tb̃ v¨n phßng tù ®éng, cÇn cÈu, dv thi c«ng Hµ Néi tÇng 4, toµ nhµ Vimeco, l« E9, Ph¹m Hïng, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
Xd c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh CN, x©y l¾p ctr×nh ®iÖn TP Hå ChƢ Minh Sè 82,®-êng NguyÔn C«ng Trø,p NguyÔn Th¸i B×nh,quËn 1,Tp HCM X©y dùng
D̃ ch vô kƠ to¸n TP Hå ChƢ Minh Phßng 902B,lÇu 9-Toµ nhµ Diamond Plaza,sè 34,Lª DuÈn,p BƠn NghĐ,quËn1, D̃ ch vô
Thi c«ng l¾p ®Æt, hoµn thiÖn ctr×nh ®iÖn, n-íc, ®iu hoµ, trang trƢ n« TP Hå ChƢ Minh 174/2 Lƣ Tù Träng, BƠn Thµnh, Q1, TPHCM D̃ ch vô
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë, ctr×nh kü thuËt d©n dông TP Hå ChƢ Minh 33Ter vµ 33 Bis, M¹c §Ünh Chi, §a Kao, Q 1, TPHCM X©y dùng
d¹y ®¸ băng (ko cÊp b»ng) TP Hå ChƢ Minh R4-53, H-ng Ph-íc I(khu A Phó Mü H-ng),T©n Phong,Q7,HCMC D̃ ch vô
SX, chƠ biƠn ®å ¨n nhanh phôc vô t¹i chç vµ giao hµng tËn n¬i Hµ Néi 145 Hµng B«ng, p Hµng B«ng, Hoµn KiƠm, Hµ Néi CN thùc phÈm
ThiƠt kƠ thêi trang, thuª gia c«ng hµng mmÆc & XK c¸c sphÈm mmÆc ®ă Hµ Néi P1507,nhµ 17-T7,K§T Trung Hoµ - Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n, HN D̃ ch vô
Dv thiƠt kƠ vµ trang trƢ néi thÊt, dv tkƠ kiƠn trñc, XD d©n dông, CN Hµ Néi L« 30 tËp thÓ TT YtƠ CÇu GiÊy, P Trung Hßa, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
sx giÊy, sx bao b× tơ giÊy, sp tơ giÊy, l¾p m¸y măc CN B×nh D-¬ng Êp 3, x· T©n §̃ nh, h BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
ThiƠt kƠ tÇu biÓn, x-ëng ®ăng t©ï,th©n tÇu,nc pt thiƠt kƠ tÇu Hµ Néi Phßng 902,toµ nhµ A,M3M4 NguyÔn ChƢ Thanh,p L¸ng H¹,q §èng §a,HN CN nÆng
sx, gc hµng may mÆc, tói x¸ch Long An Êp B×nh Tin 2, x· §øc hßa H¹, h §øc Hßa, Long An CN nhÑ
SX s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢ Minh 532, ®-êng TA28, khu phè 2, Thíi An, Q 12, TPHCM CN nhÑ
cc dvô t- vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd,dv thi ctr×nh xd,san lÊp mÆt b»ng Hµ Néi sè 402-CT4-khu ®« th̃ Mü §×nh,x· MÔ Tr×, h Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
sx khu«n ®æ bª t«ng că khung thĐp,v¸n nhùa,t-êng c¸ch ©m §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nÆng
D¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh, ViÖt, Hµn (ko cÊp v¨n b»ng chøng chØ) TP Hå ChƢ Minh S3-1, khu phè H-ng V-¬ng 3, khu A §T Phó Mü H-ng, p T©n Phong, q7,HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
DV thi c«ng x©y dùng: d dông, CN, ®iÖn, PCCC, xö lƣ nø¬c th¶i vµ n-¬cs TP Hå ChƢ Minh 18/8 NguyÔn C¶nh Ch©n, p CÇu Kho,q 1, TPHCM X©y dùng
DV thi c«ng l¾p ®Æt:tb̃ PCCC, hÖ thèng chiƠu s¸ng, VP, c¸ch ©m chèng b TP Hå ChƢ Minh 255 TrÇn H-ng §¹o, p C« Giang, q 1, TPHCM D̃ ch vô
xd ctr×nh d©n dông vµ CN,l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn,nc, qlƣ dù ¸n ®Çu t- Hµ Néi Phßng 311,nhµ 18T1,®-êng Lª V¨n L-¬ng,p Nh©n ChƢnh,q Thanh Xu©n, HN X©y dùng
Thùc hiÖn quyn XNK (ko ph©n phèi hµng ho¸) TP Hå ChƢ Minh 190 B¹ch §»ng, p 24, q B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
S¬ chƠ nguyªn vËt liÖu ngµnh gèm sø, gia c«ng vµ sx c¸c sp gèm sø B¾c Giang Côm c«ng nghiÖp d̃ ch vô tËp trung, h T©n Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
l¾p ®Æt thiƠt b̃: ®iÖn d©n dông, PCCC, th«ng tin néi bé c¸c ctr×nh ddu H¶i Phßng p 211, 209 KS¹n ViÖt Trung, 103 NguyÔn BØnh Khiªm, q H¶i An, H¶i Phßng X©y dùng
CcÊp d̃ ch vô x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp gth«ng, tlîi,csht,kcn,kcx, Hµ Néi 15.3 toµ nhµ Licogi, ®¬n nguyªn A, KhuÊt Duy TiƠn, Thanh Xu©n B¾c, Hµ D̃ ch vô
sx& gc«ng mñt xèp, c¸c sp tơ v¶i,da,gƢ©y,h¹t nhùa,khu«n mÉu KL B×nh D-¬ng x· B×nh chuÈn,h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
sx,gc«ng nh·n m¸c cho giÇy thÓ thao,gia c«ng in,Đp thªu vi tƢnh §ång Nai Nh¬n Tr¹ch I, §ång Nai CN nhÑ
SX, gia c«ng thiƠt kƠ c¸c sp may mÆc xuÊt khÈu B¾c Giang L« B10, B12, KCN §×nh Tr¸m, B¾c giang CN nhÑ
XD vµ kinh doanh CV nghÜa trang, kd nhµ tang lÔ Long An Êp 2, x· Mü Phñ, h Thð Thơa, Long An D̃ ch vô
Sx,gc«ng vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i h×nh ®iÖn tö, m« t¬ B×nh D-¬ng Êp B×nh Phóc, x· B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh d-¬ng CN nÆng
Sx,gia c«ng sp thªu vi tƢnh,may thñ nhèi b«ng,dĐp,vá bäc ghƠ TP Hå ChƢ Minh §µo Trinh NhÊt,khu phè 1,Linh T©y,Thð §øc,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
X©y dùng, kinh doanh toµ nhµ vp cho thuª, tt©m th-¬ng m¹i t¹i 203 MKha Hµ Néi Sè 203 phè Minh Khai, q Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao B¾c Giang Côm CN - d̃ ch vô tËp trung, h T©n Yªn, tØnh B¾c Giang CN nhÑ
dÖt, nhuém Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
sx l«ng mi gi¶ vµ c¸c phô kiÖn lµm ®Ñp B¾c Giang x· C¶nh Thôy, h Yªn Dng, tØnh B¾c Giang CN nhÑ
D̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸ ®-êng biÓn,s¾t,bé,bèc d́ hµng,qðan lƣ kho Hµ Néi P604 tÇng6,toµ nhµ CFM,23 L¸ng H¹,Thµnh C«ng,Ba §×nh,Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
ccÊp dv giao nhËn hµng hăa, bèc d́ hµng, ®ăng găi, qu¶n lƣ kho Hµ Néi P 604, tÇng 6, toµ nhµ CFM, 23 L¸ng H¹, p Thµnh C«ng, Ba §×nh, HN D̃ ch vô
Gia c«ng v¸n sµn, ®å gç néi thÊt vµ ®å gç gia dông 7 Hµ Néi 157 Tæ 17,Th-¬ng7 Th-ow CN nhÑ
Ho¹t ®éng phßng kh¸m chuyªn khoa r¨ng hµm mÆt: kh¸m, ch÷a, lµm tiÓu p© Hµ Néi TÇng 4, toµ nhµ 172 Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
SX m¸y măc,Tb̃ kiÓm tra VÜnh Phóc X.Quang Minh, h.Mª Linh, V.Phóc CN nÆng
sx ,gc«ng m¸y CN vµ phô tïng, phô tïng cho ngµnh ®iÖn,®iÖn tö cx¸c §ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II-Nh¬n Phó, §ång Nai CN nÆng
L§Æt Tb̃ ®iÖn d©n dông, PCCC, Tb̃ th«ng tin H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng
s¶n xuÊt sîi nh©n t¹o §ång Nai Nh¬n Tr¹ch V, §ång Nai CN nhÑ
sx chƠ t¹o sp c¬ khƢ:èng dÉn khƢ,dÉn h¬i,thi c«ng l¾p r¸p èng dÉn khƢ §ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
xö lƣ n
̉
n măng, thƢ nghiÖm ®̃a kü thuËt x©y dùng TP Hå ChƢ Minh phßng 3B, Broadway, l« C4-2, 152 NguyÔn L-¬ng B»ng, p T©n Phó,Q7, TPHC X©y dùng
Gc«ng in lôa giÇy, quÇn ¸o, tói,vali;sx hµng may s½n, may trang phôc B×nh D-¬ng Khu phè Kh¸nh Long, th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
dv c¾t uèn tăc, trang ®iÓm, géi ®Çu, nhuém tăc TP Hå ChƢ Minh sè 47 Ph¹m ViƠt Ch¸nh, p NguyÔn C- Trinh, Q1, TP HCM D̃ ch vô
s¶n xuÊt c¸c lo¹i bi thiƠc( ko bao gåm c«ng ®o¹n xima) §ång Nai Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nÆng
SX m¾t kƢnh thuèc H¶i D-¬ng KCN §¹i An, TP H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
s¶n xuÊt giÇy thÓ thao, c¸c bé phËn cña giÇy §ång Nai Nh¬n Tr¹ch I CN nhÑ
S¶n xuÊt phÇn m
̉
m m¸y tƢnh TP Hå ChƢ Minh Sè 155,®-êng Hoa Lan,ph-êng 2,q Phñ NhuËn,Tp Hå ChƢ Minh CN nÆng
SX LkiÖn §tö VÜnh Phóc KCN Khai Quang, V.Phóc CN nÆng
sx s¬n& nguyªn liÖu sx s¬n,thùc hiÖn dv s¬n gia c«ng §ång Nai Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nhÑ
sx vµ l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y ®iu phèi kh«ng khƢ H-ng Yªn x· Minh H¶i, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
S¶n xuÊt b¨ng keo, v¶i c¸ch nhiÖt ®iÖn, gc«ng ghƠ xe h¬i B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng,x· T©n HiÖp,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Sx b¨ng keo,v¶i c¸ch nhiÖt,gia c«ng ghƠ xe h¬i c¸c lo¹i B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng,x· T©n HiÖp,h T©n Uyªn,B×nh D-¬ng CN nÆng
Trang ®iÓm,lµm ®Ñp cho tăc,măng tay,NK thuèc nhuém,s¬n măng tay Hµ Néi Sè 47,ngâ 61,TrÇn Duy H-ng,p Trung Hoµ,q CÇu GiÊy,HN D̃ ch vô
X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp B×nh D-¬ng K5/B120 §¹i lé B×nh D-¬ng,khu 5,p HiÖp Thµnh,Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng X©y dùng
Sx phÇn m
̉
m m¸y tƢnh,cung cÊp dvô söa ch÷a phÇn m
̉
m m¸y tƢnh TP Hå ChƢ Minh Sè 40/21,®-êng Ph¹m ViƠt Ch¸nh,ph-êng 19,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
Dvô l¾p ®Æt thiƠt b̃ d©n dông,trang trƢ néi ngo¹i thÊt TP Hå ChƢ Minh Sè 50/6,®-êng NguyÔn §×nh ChiÓu,ph-êng 3,q Phñ NhuËn,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
d̃ ch vô thi c«ng,l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc,thiƠt b̃,hÖ thèng phßng ch÷a cha TP Hå ChƢ Minh 63-65 §iÖn Biªn,P15,Q.B×nh Th¹nh,Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
s¶n xuÊt ng-êi mÉu ném b»ng chÊt liÖu nhùa, bét nh·o H-ng Yªn x· T©n Quang, h V¨n L©m, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
sx c¸c lo¹i m¸y l¹nh, hÖ thèng lµm l¹nh H-ng Yªn x· T©n Quang, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
Dvô ®¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸,dv kho b·i,bèc xƠp hµng TP Hå ChƢ Minh Sè 473,§iÖn Biªn Phñ,ph-êng 25,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
Dv thi c«ng l¾p r¸p: ®iu hoµ,th«ng giă,lµm năng..,tvÊn KT liªn quan TP Hå ChƢ Minh Sè 12 C/1,®-êng NguyÔn Th̃ Minh Khai,p §a Kao,quËn 1,Tp HCM D̃ ch vô
CÊp chøng chØ ®¹t chÊt l-îng qtƠ cho hÖ thèng qlƣ chÊt l-îng, m«i tr-¬ TP Hå ChƢ Minh 10, Phæ Quang, Ph-êng 2, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
Thi c«ng XD c«ng tr×nh,t- vÊn xd,cc dvô qlƣ vµ KThuËt cho toµ nhµ Hµ Néi Sè 8,ngâ Th¸i Th̃nh 2,p Th̃nh Quang,q §èng §a,Hµ Néi X©y dùng
Sx nhùa chuyªn dïng,c¬ khƢ,®iÖn tö Long An Êp B×nh Tin 2,§øc Hoµ H¹,§øc hoµ,Long An CN nÆng
ChƠ biƠn vµ ®ăng hép thuû s¶n B×nh ThuËn L« A12,Khu A-khu chƠ biƠn thuû s¶n,Nam c¶ng c¸ Phan ThiƠt,p L¹c §¹o CN thùc phÈm
SX gia c«ng phÇn m
̉
m cho ngµnh b¸n dÉn TP Hå ChƢ Minh Nhµ 3, l« 11, CV phÇn m
̉
m Quang Trung, p T©n Ch¸nh HiÖp, q12, HCMC D̃ ch vô
Gi¸o dôc mÇm non Hµ Néi Sè 4-B16- Mü §×nh1, x· Mü §×nh, TWf Liªm, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng,n«ng nghiÖp,thuû l¬̃ ,giao th«ng Hµ Néi Sè 9,l« 4A,Trung Hoµ,Yªn Hoµ,CÇu GiÊy X©y dùng
X©y dùng d©n dùng, c«ng n«ng nghiÖp... t- vÊn,l¾p ®iÖn n-íc, t- vÊn ®© Hµ Néi Sè 9, l« 4A, Trung Hoµ, Yªn Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi X©y dùng
SX nh·n m¸c, logo phôc vô ngµnh may H-ng Yªn x Minh H¶i, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
T- vÊn ®Çu t-,qlƣ,hç trî KT,tvÊn KD,tiƠp th̃,xñc tiƠn ®Çu t- Hµ Néi D17 lµng quèc tƠ Th¨ng Long,p D̃ ch Väng,q CÇu GiÊy,Tp Hµ Néi D̃ ch vô
D̃ ch vô lµm ®Çu, thuª v¸y c-íi, trang ®iÓm, trang trƢ néi thÊt, t- vÊn Hµ Néi Sè 10, NguyÔn Th̃ §̃ nh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, HµNéi D̃ ch vô
s¶n xuÊt, gia c«ng dÖt v¶i B×nh D-¬ng Êp 3B, x· Kh¸nh B×nh, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu Long An Êp Nh¬n Hoµ I,x· §øc Hoµ Th-îng,h §øc Hoµ,Long An CN nhÑ
Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông,CN,thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn n-íc TP Hå ChƢ Minh Sè 422-424,®-êng Ung V¨n Khiªm,ph-êng 25,q B×nh Th¹nh,Tp HCM X©y dùng
Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh, l¾p ghĐp nhµ thĐp tin chƠ cho nhµ x-ëng TP Hå ChƢ Minh Sè 63-65,®-êng §iÖn Biªn Phñ,ph-êng 15,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¬n mµi trªn chÊt liÖu gç vµ g¹ch TP Hå ChƢ Minh 196 T©y Th¹nh,QuËn T©n Phñ,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
NhËp khÈu dông cô m¸t xa : m¸y gi-êng, th¶m Hµ Néi Sè 63 ngâ §¹i §ång, Kh©m Thiªn, §èng §a, Hµ Néi D̃ ch vô
S¶n xuÊt phÇn m
̉
mm m¸y vi tƢnh TP Hå ChƢ Minh 79C, §iÖn Biªn Phð,§a Kao,Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
T- vÊn qu¶n lƣ doanh nghiÖp,®Çu t-,c«ng tr×nh x©y dùng,d̃ ch vô söa ch- TP Hå ChƢ Minh LÇu3,nhµ B15,Hoµng V¨n Th¸i,Khu A §« th̃ phó Mü h-ng,T©n phó,Tp HCM D̃ ch vô
X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp Hµ Néi 1001 tÇng10CT1, Mü §×nh,MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi X©y dùng
L ®Æt tb̃ ®ång bé ngµnh x©y dùng, dv t- vÊn kt că lq kh¸c B×nh D-¬ng 23 Huúnh V¨n NghÖ, P Phó Lîi, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng D̃ ch vô
S¶n xuÊt hµng may mÆc TP Hå ChƢ Minh 43/2F Phan V¨n §èi,Tin L©n,Bµ §iÓm,Hăc m«n,TP HCM CN nhÑ
T/vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd vµ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh,thi c«ng,g/s¸t Hµ Néi DA Architecture Co.,Ltd D̃ ch vô
SX gia c«ng dÖt, nhuém, may B×nh D-¬ng « B21,22 KCN §Êt Cuèc, T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
S¶n xuÊt dµy thÓ thao,khu«n mÉu ®Ơ giÇy TP Hå ChƢ Minh x· Trung An,HuyÖn Cð Chi, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
d̃ ch vô xö lƣ n-ìc th¶i TP Hå ChƢ Minh 415 Ng« Gia Tù,Ph-êng 3,quËn10,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
D̃ ch vô m«i gƢ¬i bÊt ®éng s¶n TP Hå ChƢ Minh 90-92, Lª TH̃ Riªng, P.BƠn Thµnh, Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
X©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp,giao th«ng,®iÖn,o TP Hå ChƢ Minh 135/1/33NguyÔn H÷u C¶nh,Ph-êng22,B×nh Th¹nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
S¶n xuÊt ®å dïng b»ng inox Hµ Néi Th̃ trÊn L-¬ng B»ng, Kim §éng, H-ng Yªn CN nÆng
sx, gia c«ng hµng dÖt may, nguyªn phô liÖu ngµnh may H¶i D-¬ng Km 54+100, QL 5, p Ngäc Ch©u, TP H¶i D-¬ng CN nhÑ
sx, gia c«ng hµng may mÆc H¶i D-¬ng th̃ trÊn Phó Th¸i, h Kim Thµnh, H¶i D-¬ng CN nhÑ
Sx tÊm cao su xèp E.V.A,®Ơ cao su,tËn dông phƠ liÖu trong ngµnh giµy TP Hå ChƢ Minh Êp th¹ch An,Trung An, Cð Chi,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
sx, gc hµng dÖt, may, mua b¸n hµng dÖt may, nguyªn phô liÖu may H¶i D-¬ng Km 54+100, QL 5, P Ngäc Ch©u, H¶i D-¬ng CN nhÑ
Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,kiƠn trñc néi,ng TP Hå ChƢ Minh 420 Ung V¨n Khiªm,Ph-êng25,B×nh Th¹nh,TP HCM X©y dùng
D̃ ch vô l¾p ®Æt,l¾p r¸p c«ng tr×nh ®iÖn,c¬ khƢ TP Hå ChƢ Minh 15B/91 Lª Th¸nh T«n,BƠn nghĐ,Q1,TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
SX bia Long An KCN Nhùt Ch¸nh CN thùc phÈm
SX trang phôc, hµng may mÆc ngµnh y tƠ B×nh D-¬ng §T 743, Êp B×nh Quíi,B×nh ChuÈn, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
CcÊp gph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, pt phÇn m
̉
m øng dông,l¾p ®Æt tkƠ ht ®ª Hµ Néi P1105, Toµ nhµ CT1, K§T S«ng §µ, Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
T- vÊn kü thuËt ®ăng tµu, thiƠt kƠ tµu. Hµ Néi A26, BT5, K§T Mü §×nh II, Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp TP Hå ChƢ Minh 64 Nguyªn §×nh ChiÓu,§a Kao,Q1,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
thiƠt kƠ chƠ b¶n phim,s¶n xuÊt söa ch÷a khu«n mÉuc¬ khi ngµnh giµy,gio TP Hå ChƢ Minh 18 T¨ng Nh¬n Phñ,Ph-ìc Long,Q9,TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
T- vÊn kinh doanh,®Çu t-,qu¶n lƣ dù ¸n ®Çu t- x©y d-n Hµ Néi 1601 17T5,§« th̃ Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n,Hµ Néi D̃ ch vô
S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i tói s¸ch, ba l«, l̉ u b¹t,hµng may mÆc Long An CN nhÑ
Cung cÊp d̃ ch vô y tƠthuéc chøc n¨ng phßng kh¸m ®a khoa TP Hå ChƢ Minh 260 §iÖn Biªn Phð,QuËn 3,TP Hå ChƢ Minh V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hoµn thiÖn mÆt sµn nhµ x-ëng s©n thi ®Êu,chèng thÊm c«ng tr×nh XD TP Hå ChƢ Minh Chung c- thƠ kû21,sè 326/1 Ung V¨n Khiªm,Ph-êng25,B×nh Th¹nh,TP HCM X©y dùng
thi c«ng l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc ®iÖn,cÊp tho¸t n-íc,phßng ch¸y ch÷a ch¸y TP Hå ChƢ Minh 19 hËu Giang,ph-êng4,QuËn T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng TP Hå ChƢ Minh 364 Céng Hoµ,P13,Q.T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
S¶n xuÉt ch¨n ®Öm, ¸o Êm,mÆt hµng vØi sîi B¾c Giang Côm C«ng nghiÖp §ång §×nh, T©n Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
§Çu t- d©y truyn khai th¸c, chƠ biƠn ®¸ x©y dùng Hßa B×nh Xăm Rôt, T©n Vinh, L-¬ng S¬n,Hoµ B×nh CN nÆng
DV thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp TP Hå ChƢ Minh Bolim VN X©y dùng
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,kü thuËt,kƠt cÊu c«ng tr×nh TP Hå ChƢ Minh 965/13 Quèc lé1A,Th¹nh Xu©n,Q12,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
S¶n xuÊt thiƠt b̃ ®iÖn tö:bé chuyÓn nguån TV mµn h×nh ph¼ng, x¹c pin,s H-ng Yªn X· Nh©n Hoµ, Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
S¶n xuÊt vµ b¸n lÎ b¸nh ngät TP Hå ChƢ Minh Gian hµng 3-0600 tÇng3,TTTM diamond sè 34 Lª DuÈn,BƠn NghĐ,Q1,TP HCM CN thùc phÈm
sx hÖ thèng lµm l¹nh, lµm m¸t b»ng h¬i n-íc, sx nhùa dÎo CN B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, h ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
Sx tói x¸ch,tói ®eo l-ng,day ®eo,l̉ u,dï,vËt dông cho chă B×nh D-¬ng Th¸i Hoµ,T©n Uyªn,B×nh D-¬ng CN nhÑ
Sx c¸c SP v¶i tơ thuû tinh,c¸c lo¹i v¶i thuû tinh că tr¸ng ho¸ chÊt B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn,ThuËn Giao,ThuËn An,B×nh D-¬ng CN nÆng
Trång c©y trµm,b¹ch ®µn,rau qu¶,ch¨n nu«i gia suc T©y Ninh x· Phø¬c Ninh,D-¬ng minh Ch©u,T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
S¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy TP Hå ChƢ Minh 18 T¨ng Nh¬n Phñ,Ph-ìc Long B,Q9,TP Hå ChƢ MInh CN nhÑ
Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; t- vÊn kü thuËt xd; thiƠt kª Hµ Néi 613 CT5,Mü §×nh, MÔ Tr× S«ng §µ,Ph¹m Hïng,Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
d̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸,kho b·i,khai thuª h¶i quan TP Hå ChƢ Minh 145-147 Nguyªnx TÊt Thµnh,ph-êng 13,Q4,TP Hå ChƢ Minh GTVT-B-u ®iÖn
NhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y thªu TP Hå ChƢ Minh 115 NguyÔn Sü S¸ch,ph-êng 15 T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
KD dv vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng ®-êng s¾t (Yªn Viªn-H¹ Long) Hµ Néi 551 Ng V¨n Cơ, Gia Thu₫, Long Biªn, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
T- vÊn thiƠt kƠ; thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông, CN, GT, TL, C¶ng, kü th Hµ Néi 186 ®-êng L¸ng, Th̃nh Quang, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng TP Hå ChƢ Minh 146 Hoµng Hoa Th¸m,P7,B×nh Th¹nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
D̃ ch vô t- vÊn,l¾p ®Æt,b¶o tr×,gia c«ng phÇn m
̉
m m¸y tƢnh TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¾ng,BƠn NghĐ,Q1, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
t- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®Çu t- Hµ Néi 125 Yªn L¹c,VÜnh Tuy,Q.Hai Bµ Tr-ng,Hµ Néi D̃ ch vô
T- vÊn qlƣ dn gåm qlƣ tæng hîp, h®éng tiƠp th̃, nguån nh©n lùc, qlƣ sx TP Hå ChƢ Minh Phßng 606, sè 4 Ng §×nh ChiÓu, p §a Kao, q 1, TPHCM D̃ ch vô
DV t- vÊn l¾p ®Æt phÇn cøng mtƢnh; sx phÇn m
̉
m; xö lƣ d÷ liÖu; csdl;s- TP Hå ChƢ Minh 51 C10, ®-êng sè 11, Khu d©n c- R¹ch MiÔu, p2, Phó NhuËn, TPHCM D̃ ch vô
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp,giao th«ng &h¹ tÇng kt; TP Hå ChƢ Minh sè 4, ®-êng 15, p HiÖp B×nh Ph-íc, Thñ §øc, TPHCM X©y dùng
SX, gia c«ng hµng may mÆc, ch¨n ga gèi ®Öm, TH Quyn XNK mÆt hµng nµy Hµ Néi P1408,toµ 18T2,K§T Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n, Hµ Néi(NM 45B Mai) CN nhÑ
x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,gi« th«ng,hÖ thèng xöa lƣ m«i TP Hå ChƢ Minh 53 Ng« Quang huy,Th¶o §̀ en,Q2,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
Kinh doanh BÊt ®éng s¶n,TT th-¬ng m¹i,v¨n phßng,c¨n hé cho thuª Hµ Néi 382 L¹c long Qu©n, ph-êng B-ëi,T©y Hå, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
Sx,kinh doanh s¶n phÈm may mÆc Long An x· §øc LËp H¹,§øc Hoµ,Long An CN nhÑ
s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å gèm gi÷ nhiÖt B×nh D-¬ng Côm CN Cty cæ phÇn th §Ñp, Êp «ng §«ng, x· T©n Uyªn CN nhÑ
DV ®¹i lƣ: tµu biÓn, vËn t¶i hµng ho¸ = ®-êng biÓn (ko trùc tiƠp vËn t TP Hå ChƢ Minh 4 Ng §×nh ChiÓu, §a Kao, q1, TPHCM D̃ ch vô
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; cho thuª m¸y măc, TP Hå ChƢ Minh 1/26 Ng V¨n VÜnh, p4, T©n B×nh, TPHCM X©y dùng
l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp cho c«ng tr×nh x©y dùng; t- vÊn, qu¶n lƣ ctr×nh x TP Hå ChƢ Minh 261 Lª Träng TÊn, S¬n Kú, T©n Phó, TPHCM D̃ ch vô
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp; thùc hiÖn quyn NK TP Hå ChƢ Minh 746, ®-êng sè 1, K§Th̃ An Phó An Kh¸nh, An Phó, q2, TPHCM X©y dùng
SX c¸c lo¹i nÖm, sp liªn quan; NK nguyªn liÖu sx nÖm H-ng Yªn T©n Quang, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
Kinh doanh kh¸ch ¹nn,biÖt thù vµ d̃ ch vô liªn quan Thơa Thiªn-HuƠ X· Léc B×nh,Phñ Léc,Thơa THiªn HuƠ Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Thi c«ng x©y dùng nhµ cao tÇng, ctr×nh kthuËt d©n dông, hoµn thiÖn c« TP Hå ChƢ Minh R4-20,H-ng Gia 1(l« R4,khuA,§T PMH-ng),§T míi Nam TP,T©n Phong,q7,TPHC X©y dùng
dv t- vÊn bÊt ®éng s¶n; qlƣ bÊt ®éng s¶n (kh«ng mua b¸n, kinh doanh) TP Hå ChƢ Minh 7A, Th¸i V¨n Lung, BƠn NghĐ, Q1, TPHCM D̃ ch vô
Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp Hµ Néi P 502, VinaAsset Building sè 4/17 ngâ 91 Ng ChƢ Thanh, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
D̃ ch vô t- vÊn qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh,trang trƢ néi ,ngo¹i TP Hå ChƢ Minh 248A,§-êng Vµnh §ai TRong,B×nh Tr
̃
§«ng B,B×nh T©n,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
D̃ ch vô trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢ Minh B1-54 khu phè Mü Th¸i, ®« th̃ míi Nam Tp,P.T©n Phó,Q7,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
T- vÊn ®Çu t-, qu¶n lƣ c¸c dù ¸n ®Çu t-; Xñc tiƠn ®Çu t- Hµ Néi 202A, nhµ 2A Khu ®oµn Ngo¹i giao V¹n Phóc, 298 Kim M· D̃ ch vô
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp §TNN B×nh D-¬ng L« D4, « 3, khu d©n c- HiÖp Thµnh 1, p HiÖp Thµnh, tx Thñ DÇu Mét, BD X©y dùng
sx d©y thun, b¨ng keo, d©y ®ai pvô ngµnh may mÆc B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2, x· ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu c¸c sp may mÆc B×nh D-¬ng 118, ®-êng D1, tæ 3, khu 7, khu d©n c- Phó Hßa 1, TX Thñ DÇu Mét, BD D̃ ch vô
sx, gc sp ngµnh dÖt may, nguyªn liÖu pkiÖn liªn quan Ninh B×nh th̃ trÊn Thiªn T«n, h Hoa L-, tØnh Ninh B×nh CN nhÑ
T- vÊn t kƠ, thi c«ng c«ng tr×nh xd; tv, tkª, tc«ng m¸i nhµ CN, san l© Hµ Néi 709 Nhµ CT6, K§T mìi Mü §×nh MÔ Tr×, MÔ Tr×, Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
dv t- vÊn ql kd, tvÊn qu¶n lƣ tµi chƢnh, tiƠp th̃, nguån nh©n lùc TP Hå ChƢ Minh Saigon Trade Center, 37 T«n §øc Th¾ng, Q1, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Trång khoai t©y gièng, triÓn khai kü thuËt, cung cÊp gièng cho n«ng d© L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
d̃ ch vô l¾p ®Æt l¾p dùng c¸c kƠt cÊu xd ®-îc lµm s½n; cho thuª m¸y măc TP Hå ChƢ Minh 79/11/5 TrÇn V¨n §ang, p9, q3, TPHCM X©y dùng
Thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng,thuû lîi,h¹ tÇng k Hµ Néi P23-06 tÇng 23 TT©m Th-¬ng m¹i ICC,71 Ng ChƢ Thanh,L¸ng H¹,§ §a X©y dùng
Xd c«ng tr×nh d©n dông,CN...;trang trƢ néi ngo¹i thÊt; l¾p ®iÖn n-ìc Hµ Néi F4 TT Tæng côc thèng kª,ngâ 54 Ng ChƢ Thanh,L¸ng Th-îng,§èng §a,Hµ Néi X©y dùng
dÖt kim (dÖt ví) TP Hå ChƢ Minh CLG Co., Ltd CN nhÑ
thiƠt kƠ trang trƢ néi ngo¹i thÊt, thi c«ng ®iÖn, ®iÖn l¹nh; quyn NK TP Hå ChƢ Minh 37, ®-êng sè 81, khu phè 1, T©n Quy, q7, TPHCM D̃ ch vô
L¾p ®Æt tb̃ kü thuËt, c¬ khƢ phôc vô xd ddông,cn,t- vÊn kthuËt, gia c« Hµ Néi P2206,tÇng 22,toµ34 tÇng,K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh,Trung Hoµ,CG,HN X©y dùng
s¶n xuÊt, l¾p r¸p tÊm c¸ch nhiÖt, gc«ng c¬ khƢ, tb̃ ®iÖn l¹nh Long An Êp B×nh Tin 2, x· §øc Hßa H¹, h §øc Hßa, Long An CN nÆng
s¶n xuÊt in nh·n,m· v¹ch,catalog,in h×nh quÇn ¸o may mÆc,®ăng găi vËt H-ng Yªn X· Tr-ng Tr¾c,V¨n L©m,tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
kd bÊt ®éng s¶n, ®Çu t- x©y dùng vµ kd khu chung c- cao tÇng B×nh D-¬ng x· Hßa Lîi, h BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng XD V¨n phßng-C¨n hé
Dich vô l-u tró ng¾n ngµy,nhµ hµng,®å uèng B×nh ThuËn Ph-êng Mi NĐ, Phan ThiƠt, B×nh ThuËn D̃ ch vô
DV l-u trñ ng¾n ngµy, nhµ hµng,thÓ thao,vui ch¬i gi¶i trƢ,XT th-¬ng ma B×nh ThuËn p Mi NĐ, TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn (104/11F §BPhñ,p17,BTh¹nh,TPHCM Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
SX than,nåi h¬i c«ng nghiÖp,linh kiÖn lµm l¹nh,gc«ng d©y chuyn xölƣ « Hµ Néi P208, nhµ 18T1, K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh, Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, HN CN nhÑ
Thi c«ng,l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp,cöa, khung cöa,tÊm lîp b»ng nh«m Hµ Néi 14,ngâ 218/2 TrÇn Duy H-ng,Trung Hoµ,CÇu GiÊy,Hµ Néi CN nÆng
§¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸,kho b·i,l÷u tr÷ hµng ho¸,th«ng quan Hµ Néi P201,Toµ ICD Mü §×nh,sè 17,Ph¹m Hïng,TWf Liªm, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
thªu c¸c s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢ Minh sè 73/9B, Êp D©n Th¾ng 1, x· T©n Thìi Nh×, h Hăc M«n, TP HCM CN nhÑ
Nghiªn cøu CN Asic Chip,høíng dÉn chuyÓn giao kü thuËt CN Hµ Néi 278 THu₫ Khuª,T©y Hå, Hµ Néi D̃ ch vô
DV t- vÊn qu¶n lƣ nguån nh©n lùc, kinh doanh, ®Çu t- Hµ Néi A20 khu §T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh, Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi D̃ ch vô
sx gia c«ng tñi x¸ch, năn, giµy, dĐp, vá bäc tñi g«n, bao tay g«n, may T©y Ninh Thanh §in, Ch©y Thµnh, T©y Ninh CN nhÑ
Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh Hµ Néi Sè 125,khu TT3,§« th̃ m¬Ƣ Mü §×nh-MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi X©y dùng
thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, trang trƢ néi thÊt TP Hå ChƢ Minh 61-61A TrÇn Quang DiÖu, p13, q3, TPHCM X©y dùng
dv qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n, kinh doanh) TP Hå ChƢ Minh 112 TrÇn Quang Kh¶i, T©n §̃ nh, q1, TPHCM D̃ ch vô
D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt thiƠt b̃ ®iÖn, thiƠt b̃ truyn th«ng TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu,P.BƠn NghĐ,Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
sx s¶n phÈm may mÆc TP Hå ChƢ Minh 233 NguyÔn Th̃ L¾ng, Phó Lîi, T©n Phó Trung, Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc H-ng Yªn Th«n Cao X¸,p.Lam S¬n,Tx· H-ng Yªn CN nhÑ
DV t- vÊn bÊt ®éng s¶n (ko kinh doanh, mua b¸n) TP Hå ChƢ Minh 158/67/19 Hoµng Hoa Th¸m, p12, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
Khai th¸c, chƠ biƠn ®¸ Hßa B×nh Xăm Rôt, T©n Vinh,L-¬ng S¬n,Hßa B×nh CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
X©y dùng
CN nÆng
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
X©y dùng
XD V¨n phßng-C¨n hé
GTVT-B-u ®iÖn
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
XD V¨n phßng-C¨n hé
CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
GTVT-B-u ®iÖn
CN nÆng
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
CN nÆng
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
CN thùc phÈm
N«ng-L©m nghiÖp
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
X©y dùng
XD V¨n phßng-C¨n hé
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
XD V¨n phßng-C¨n hé
X©y dùng
CN nÆng
CN nÆng
CN thùc phÈm
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
CN thùc phÈm
CN nÆng
CN nÆng
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
XD V¨n phßng-C¨n hé
GTVT-B-u ®iÖn
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
X©y dùng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
CN nÆng
X©y dùng
CN nÆng
X©y dùng
CN nÆng
CN thùc phÈm
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
X©y dùng
CN nÆng
CN thùc phÈm
X©y dùng
CN nÆng
V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
CN thùc phÈm
CN nÆng
CN nÆng
N«ng-L©m nghiÖp
X©y dùng
GTVT-B-u ®iÖn
GTVT-B-u ®iÖn
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
XD V¨n phßng-C¨n hé
X©y dùng
X©y dùng
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
N«ng-L©m nghiÖp
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
XD V¨n phßng-C¨n hé
Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
CN nÆng
GTVT-B-u ®iÖn
X©y dùng
X©y dùng
CN nÆng
STT Ngµy cÊp N¨m Tªn dù ¸n Tªn bªn NN HT§T Vèn ®¨ng ký Vèn P§ Môc tiªu
1 03/08/2007 2007 Cty TNHH liªn doanh Pine & §¹i TƢn Cty Pine Holding Co.Ltd.-Hµn Quèc 2 1.5E+08 22500000 XD C¨n hé cao cÊp-KS¹n
2 13/04/2007 2007 Cty TNHH Ko-ViÖt 2 nhµ ®Çu t- c¸ nh©n 1 2000000 1300000 sx g¨ng tay len,sx sîi cotton
3 09/10/2008 2008 Cty TNHH Dongho Enc ViÖt Nam Universal&City Construction Co.,Ltd; Dongho Enc Co.,Ltd, « Ohe Junesan 1 1000000 1000000 thi c«ng x©y dùng; ®iÖn n-¬cs; l¾p dùng vµ l¾p ®Æt thiƠt b̃
4 25/09/2008 2008 Cty TNHH Uneed ViÖt Nam Uneed Trading Co.,Ltd 1 100000 100000 Thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng
5 24/10/2008 2008 Cty Cæ phÇn kh¸ch s¹n ViÖt Hµn bµ Kim Min Ji, « Koo Byung Chul, Hµn Quèc 6 7220000 2280000 X©y dùng vµ kinh doanh d̃ ch vô kh¸ch s¹n
6 24/10/2008 2008 Cty TNHH BÊt ®éng s¶n Phóc §øc - Conel COnel Development Co.,Ltd 2 600000 600000 DV t- vÊn bÊt ®éng s¶n, qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n kinh doanh)
7 12/06/2008 2008 Cty TNHH Land Ville ViÖt Nam Land Ville Co.,Ltd HQ 1 600000 300000 T- vÊn ®Çu t-, qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n
8 23/05/2008 2008 Cty TNHH Macko E&C ViÖt Nam Macko E&C Co.,Ltd, HQ 1 600000 600000 1/16 Huúnh ThiÖn Léc, Hoµ Th¹nh, T©n Phó, TPHCM
9 26/05/2008 2008 Cty CP x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 69 - Any Any Construction Equipment and Tools Co, Megatech Engineering Co.Ltd H 6 2000000 2000000 thi c«ng x©y dùng, thiƠt kƠ x©y dùng, thùc hiÖn quyn nhËp khÈu hµng h
10 22/09/2008 2008 Cty TNHH Woobo Tech ViÖt Nam Woobo tech Co.,Ltd 1 4500000 1800000 sx ghƠ xe h¬i
11 12/09/2008 2008 Cty TNHH Quèc tƠ Han Young Han Young Synthetic Co.,ltd 1 2000000 500000 sx tñi khƢ c¸c lo¹i xa, tói du l ̃ ch, giµy dĐp
12 30/06/2008 2008 Cty CP Hano E-land Cty TNHH Jung An SB vµ « Limchan Meen,Choung Gi jung 1 58000 58000 S¶n xuÊt, kinh doanh hµng may mÆc
13 21/10/2008 2008 Cty TNHH t- vÊn vµ qu¶n lƣ x©y dùn SKY « Sung Koo Yi 1 5000 5000 T- vÊn qu¶n lƣ x©y dùng
14 20/10/2008 2008 Cty TNHH Hanla Kim Jing Sung vµ Kim Woo Sung 1 90108 90108 T- vÊn thiƠt kƠ néi,ngo¹i thÊt
15 20/12/2007 2007 Cty TNHH Sarah 2 c¸ nh©n Han Quèc 1 4500000 1500000 sx hµng may mÆc
16 09/10/2008 2008 Cty TNHH trung t©m ®µo t¹o tin häc,ngo¹i ng÷ Han street « kang Hee Do 2 150000 150000 §µo t¹o tin häc v¨n häc vµ ngo¹i ng÷
17 15/08/2008 2008 Cty TNHH d̃ ch vô t- vÊn Goldnest Daeho Mmi Co.,LTD,Samyoung Tech Co.,LTD,Seoul Metal Co.,vµ 1 vµi Cty # 1 745000 465000 D̃ ch vô t- vÊn qu¶n lƣ,kü thuËt
18 11/08/2008 2008 Chi nh¸nh Cty Dae Sung Vina Cty DaeSung Vina 1 150000 150000 sx sîi ©o s- bäc chØ pvô ngµnh dÖt
19 03/05/2007 2007 Cty TNHH vina Tarpaulin C&H Co.,Ltd 1 8892746 4000000 sx v¶i b¹t nhùa PE,PVC
20 10/11/2008 2008 Cty TNHH Lotte Vina International Lotte Trading Co.,Ltd, HQ 1 500000 500000 Thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu (Ko ph©n phèi hµng ho¸)
21 10/11/2008 2008 Cty TNHH Jung-Won ViÖt Nam Jung-Won Industries Co.,Ltd, HQ 1 660000 200000 thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh;ph¸ d́ ;cho thuª m¸y măc, thiƠt b̃ (ko
22 04/12/2008 2008 C«ng ty TNHH DM Lee C«ng ty TNHH DM Lee, Hµn Quèc 1 52000000 35000000 XD, kd khu chung c-, biÖt thù, v¨n phßng cho thuª
23 08/12/2008 2008 C«ng ty TNHH Maxspeed Ph-¬ng Nam ViÖt Nam MAXSPEED CO LTD 2 50000 50000 dv liªn quan ®¹i lƣ, vËn t¶i hho¸ qtƠ vµ n®̃a ®-êng biÓn vµ hkh«ng
24 11/09/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn CHANWON ViÖt Nam CHANGWON CORPORATION, Korea 1 200000 200000 D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn
25 12/09/2008 2008 Cty TNHH quèc tƠ Han Young «ng Han Young Synthetic Co.,ltd 1 2000000 500000 sx tñi khƢ c¸c lo¹i, tói du l ̃ ch, giµy dĐp
26 09/04/2008 2008 Cty TNHH Thä Phóc « Song Hochul, « Kim Yoon Sik, Hµn Quèc 1 200000 200000 qlƣ bÊt ®éng s¶n (ko kd vµ mua b¸n)
27 21/03/2008 2008 Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class ViÖt Nam Bµ Kim Kyung Haw, Hµn Quèc 2 160000 160000 d¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh, tiƠng ViÖt, tiƠng Hµn (ko cÊp v¨n b¨ng, ch. c
28 16/09/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn t- vÊn TJ Brothers «ng Ahn Tae Sung, « Lee Joung Hoon, « Lee Doo Chul 6 100000 100000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CNTT, dv l¾p ®Æt, ®iu hßa kk. m¸y CN, d©y truyª
29 26/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Alim Hµ Néi Cty Alim Intertex Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000 sx vµ gc«ng quÇn ¸o, sx c¸c chi tiƠt thð c«ng quÇn ¸o, quyn nhËp khÈu
30 09/04/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Th-¬ng m¹i ViÖt Hµn « Lee Jongwon, Hµn Quèc 1 100000 100000 Thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu (ko ph©n phèi)
31 04/04/2008 2008 Cty TNHH HanYang Eng Vi Na Co.,Ltd Hanyang Eng Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 100000 100000 Thi c«ng l¾p ®Æt tb̃ pccc, hthèng läc chÊt th¶i,b¸n dÉn,®iu hoµ
32 30/09/2008 2008 Cty t- vÊn BÊt §éng S¶n Daechu Paek Seung pok, « Lee Won Kuk 1 100000 50000 D̃ ch vô t- vÊn bÊt ®éng s¶n
33 25/09/2008 2008 C«ng ty Cæ phÇn Vimco « Song Seok Ki, Han Seung Hyun,Lee Yong Deuk,Kim Bum Sang 6 1500000 500000 Ph¸t triÓn phÇn m
̉
m s¶n xuÊt,phÇn m
̉
m qu¶n lƣ
34 27/10/2008 2008 Cty TNHH Huyndai DNI Vina Cty TNHH Hyundai DNI 1 1000000 100000 T- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®Çu t-
35 17/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Sushi Box «ng Kin Jin Ho, Hµn Quèc 1 300000 93000 kd nhµ hµng ¨n uèng
36 21/07/2008 2008 Cty TNHH Koguryo Jumong Garden Park Kyun Chul 1 90000 90000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng
37 25/07/2008 2008 Cty TNHH Kreves Halla Land Cty TNHH ph¸t triÓn Kreves 1 2E+08 30100000 ®Çu t- x©y dùng vµ kdoanh khu c¨n hé cao cÊp
38 04/04/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Shin Weon (ViÖt Nam) Shin Weon Corp. Hµn Quèc 1 4000000 4000000 d̃ ch vô cho thuª m¸y măc, thiƠt b̃ x©y dùng
39 21/07/2008 2008 Cty TNHH BNC Tech BNC Technology Corp, Hµn Quèc 1 879532 879532 S¶n xuÊt, l¾p r¸p mµnh r
̀
m tù ®éng
40 24/03/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Electronic ViÖt Nam Jinsung Electric Co.,Ltd HQ 1 1000000 500000 thi c«ng x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp, ®iÖn, pccc, xö lƣ n-ìc, n-ìc t
41 28/07/2008 2008 Cty TNHH Flower Vina Kim Jin Cheol, ee Gyu Seok 1 100000 100000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng
42 03/10/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng Sicons Sicons Co., Ltd, Hµn Quèc 1 400000 200000 x©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông, xd nhµ c¸c lo¹i, thuª m¸y XD
43 16/04/2008 2008 C«ng ty TNHH KMTC (ViÖt Nam) Korea Marine Transport Co., Ltd, Hµn Quèc 2 300000 300000 dv ®¹i lƣ tµu biÓn, vËn t¶i hµng hăa, vËn t¶i ®-êng biÓn, s¾t, hµng kh
44 06/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Bumyang Vina Bumyang Air Conditioning Co., Ltd, Hµn Quèc 1 500000 100000 dv thi c«ng l¾p ®Æt ®iu hßa, m¸y lµm năng, m¸y l¹nh, lß s-ëi
45 17/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sunway - CNC Sunway International Co., Ltd, Hµn Quèc 2 1875000 625000 t- vÊn trang trƢ néi thÊt, ngo¹i thÊt
46 14/11/2008 2008 C«ng ty TNHH Heung Bo Vina Bµ An Hyeo Sook, «ng Lee Won Jun, Hµn Quèc 1 300000 100000 in Ên vµ dv lq ®Ơn in Ên, thªu tay trªn sp may mÆc
47 17/07/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn ACE Vietnam Cty A&G&G Co.,Ltd 1 1000000 1000000 kd dvô vËn chuyÓn du l ̃ ch
48 22/06/1991 1991 Cty MEKONG AUTO (l.r¸p « t«) Sae Young Inc (Hµn Quèc) & Saeilo Machinery Japan Inc. - NhËt B¶n 2 35995000 20000000 L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i « t«
49 30/03/1992 1992 Cty TNHH Posvina (sx t«n m¹ kÏm) Cty Posco Co.,LTD 2 8366011 3900000 SX-KD thĐp l¸ m¹ kÏm,t«n m¹ kÏm, m¹ mµu, t«n-nh«m.
50 24/04/1992 1992 Cty TNHH Viko Glowin <sx v¶i kh«ng dÖt> Everwill Co.Ltd. Hµn Quèc 1 9235000 7400000 SX c¸c lo¹i v¶i kh«ng dÖt, v¶i läc trong CN
51 20/05/1992 1992 H§ th¨m dß khai th¸c dÇu khƢ L« 11-2 vìi KNOC Korea National Oil Cor <KNOC> Hµn Quèc 3 84000000 84000000 Th¨m dß, khai th¸c dÇu khƢ t¹i L« 11-2
52 10/07/1992 1992 Cty Komega Sports Viet nam, sx g¨ng tay thÓ thao Korea Mega Sports Corporation, Nam Triu Tiªn 1 1100000 500000 SX g¨ng tay,q/¸o thÓ thao,tóix¸ch,l̉ uv¶i,măc ch×a kho¸ xuÊt khÈu
53 22/08/1992 1992 CTLD Choongnam-ViÖt Th¾ng Cty Choongnam Spinning Co.Ltd.,Cty E&T INC-Korea 2 11542468 3550000 S¶n xuÊt sîi vµ v¶i méc xuÊt khÈu
54 07/10/1992 1992 Cty TNHH Sanrimjohap Vina, CB d¨m gç Cty Seayang Cosmo Inc <Korea> 1 9729965 3095310 Trång500ha c©y nguyªn liÖu giÊy,c¾t m¶nh d¨m gç XK
55 16/11/1992 1992 CT TNHH giµy ANJIN Anjin Industry Co., Ltd - Hµn Quèc 2 2054116 1054116 S¶n xuÊt c¸c lo¹i giµy xuÊt khÈu că chÊt l-îng cao
56 04/01/1993 1993 Ng©n hµng Liªn doanh Shinhavina Ng©n hµng Korea First Bank - Hoµn KiƠm 2 20000000 20000000 D̃ ch vô ng©n hµng
57 06/01/1993 1993 Cty ®̀n h×nh ORION-HANEL tr¸ch nhiÖm HH Cty ®iÖn ORION tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n-Nam Triu Tiªn 2 2.31E+08 64290998 SX-KD ®̀n h×nh ®¬n s¾c, ®̀n h×nh mµu vµ sóng®tö
58 18/01/1993 1993 Cty HAND VIETKO Ltd.-SX,KD hµng thªu XK Cty Hand Korea Ltd. Nam Triu Tiªn 1 240000 110000 SX quÇn¸o,®ail-ng,tr©mgµităc,tñiv¶i,gèiv¶i,bñpbª
59 08/02/1993 1993 CTLD Sei AH-Festival, vËn t¶i kh¸ch SEI AH CORPORATION-Korea 1 1000000 1000000 VËn t¶i kh¸ch du l ̃ ch b»ng xe «t«
60 22/02/1993 1993 LH C«ngnghiÖp Sae Young, SX SP may mÆc,g/c §Tö Sae Young International INC.Korea 2 5200000 5200000 G/c«ng hµng ®/tö; SX, XK SP may mÆc
61 12/03/1993 1993 Cty TNHH ViÖt Sure Star «ng Chang Hyun Suh, Hµn Quèc 2 652400 693965 SX starter,chÊn l-u,m¸ng ®̀n,®ui cho băng ®̀n huún,Sx ®̀n, bµn lµ, æ c
62 01/04/1993 1993 Cty TNHH Dong Yang ViÖt Nam <SX bao b×, v¨n phßng phÈm> Dong Yang C.K.Y. CO.LTD. Korea 1 11610000 3200000 SX bao b×,v¨n phßng phÈm XK,b¨ngkeo,film PP,filmP,thïngCarton
63 06/04/1993 1993 Cty TNHH KMK Vina, SX c¸c lo¹i tói x¸ch «ng Kim Jung Chul, «. Moon Hee Sang, «. Kim Jong Won-Hµn quèc 1 1700000 1190000 SX c¸clo¹i bao b×, tói x¸ch ®Ó XK
64 06/04/1993 1993 Cty tnhh quèc tƠ K & V,SX mÆt hµng thªu b»ng m¸y HAN IL Corporation Ltd - Korea 1 1647000 1647000 Thªu b»ng m¸y vi tƢnh c¸c mÆt hµng v¶i, huy hiÖu
65 11/05/1993 1993 Cty èng thĐp ViÖt Nam SeAH Steel Corp. - Hµn Quèc 2 12771287 3396550 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i èng thĐp; gia c«ng cÊu kiÖn tơ èng thĐp
66 15/05/1993 1993 Cty dÖt l-íi ®¸nh c¸ NamYang Nam Yang International Corporation, Korea 1 2255500 1575400 SX l-íi ®¸nh b¾t c¸c lo¹i thñy s¶n
67 19/05/1993 1993 CTLD chƠt¹o tr¹m trénbeton nhùa & beton xim¨ngViko Dong Sung Plat Co.Ltd.Korea 2 1352900 1352900 ChƠ t¹o c¸c tr¹m trén beton nhùa vµ beton xim¨ng
68 14/07/1993 1993 Cty tnhh Sunbird OA Supplier,SX b¨ng mùc in Cty TNHH Sunbird Office Mart Co.Ltd.Korea 1 900000 270000 SX-KD c¸c lo¹i b¨ng mùc cho m¸y tƢnh
69 23/07/1993 1993 Cty TNHH CLEOVINA, SX ®å n÷trang O.Byoyng-Chan Min; «.Dong-Keun Lee; «. In-Sup Park-HQ 1 1013449 332200 SX ®å n÷ trang tơ ®¸ th-êng,®¸ crystal ®Ó XK
70 06/08/1993 1993 XƢ nghiÖp Liªn doanh KUM-BA Cty TNHH Oriental Industry, Korea 2 2010000 2010000 SX-KDb¬m cao¸p,vßiphun,phôtïng m¸y®énglùc,NnghiÖp
71 09/08/1993 1993 Cty Pungkook Saigon <SX vali, tói x¸ch> Cty Pungkook-HQuèc 1 3500000 2000000 SX vali, tói x¸ch, l̉ u
72 24/08/1993 1993 Cty TNHH Soam Vina Dong Ah Construction Industrial Co.Ltd.Korea 1 2420000 2420000 SX-KD bªt«ng nhùa vµ bªt«ng xim¨ng
73 09/09/1993 1993 Cty TNHH Astro Sµi Gßn Astro Corporation - Hµn Quèc 1 6721968 3000000 SX c¸c sp da, sx vâng, sp gia dông lµm tơ nliÖu may tñi x¸ch
74 23/09/1993 1993 Cty TNHH dÖt S.Y. <Sx hµng dÖt tơ sîi polyester> Sam Yang, Young Hwa Weaving & Dyeing Co., Ltd. 1 14220000 4208111 SX c¸c s¶n phÈm dÖt 2.183.000 yard/n¨m
75 29/09/1993 1993 CTy Juan ViÖt t.n.h.h¹n <SX giµy thÓ thao> ChangYoungInd.Co.Ltd.,Juan Trading Singapore<HQuèc 1 11404676 9879676 SX c¸c lo¹i giµy thÓ thao
76 06/10/1993 1993 CTLD s¶n xuÊt n«ng d-îc KOSVIDA, SX thuèc trơ s©u Cty DC Chemicals Co.Ltd., Daewoo Corp, H,quèc 2 10200000 3530000 SX vµ KD hăa chÊt b¶o vÖ thùc vËt
77 21/10/1993 1993 CTLD Massda Masscorp-Vietnam SDN BHD 2 12598510 6299255 XD h¹ tÇng KCN
78 28/10/1993 1993 Cty TNhh SX §«ng Nam, sx tÊm ®Öm cao su mi giµy,m Bµ Boon Ja Kang Heo, Quèc t ̃ ch CH Triu Tiªn 1 1100751 333751 SX găt,®Öm cao su mi giµy,dao c¾t,kÖ giµy;măc ¸o
79 02/11/1993 1993 Cty S¶n xuÊt lôa t¬ t»m B¶o Léc (VIKOTEX) Cty Daihan Wool Textile <Korea> 1 5121900 2023525 DÖt lôa t¬ t»m, tÈy nhuém, in hoa
80 09/11/1993 1993 Cty TNHH Ladies Born, sx tñi,vƢ,th¾t l-ng,®å thªu Ladies Born Corporation, CH Triu Tiªn 1 1750000 600000 SX tñi, vƢ, th¾t l-ng b»ng da, b»ng v¶i vµ ®å thªu
81 26/11/1993 1993 Cty TNHH may mÆc Viet-Pacific Pan Pacific Trading Co.Ltd., CH Triu Tiªn 1 4400000 2300000 SXKD hµng may mÆc
82 14/12/1993 1993 CTy «t« ViÖt nam Daewoo Cty General Motor-Daewoo Auto & Technology, Hµn Quèc 1 32229440 10000000 L¾p r¸p vµ s¶n xuÊt xe m¸y «t« vµ phô tïng «t«
83 28/12/1993 1993 CTLD s¶n xuÊt c¸p sîi quang VINA LSC LS Cable vµ LG International Cor.,H.Quèc 2 8100000 8100000 SX c¸p sîi quang tơ 4-144 sîi
84 18/01/1994 1994 Cty TNHH thĐp VSC-POSCO Posco; Daewoo Intl Corp (DAEWOO); Posco Steel Service & Sales Co.,Ltd 2 56120000 16836000 XD n/m s¶n xuÊt thĐp thanh trßn tr¬n, v»n vµ cuén
85 25/01/1994 1994 Cty tnhh IL-Shin WOMO <dÖt ¸o len, SX giµy sanda Cty CRO Co.,Ltd. Korea 1 3478000 2500000 DÖt ¸o len, SX giµy sandal, tÊm xèp EVA vµ ®Ơ giµy
86 03/02/1994 1994 Cty VIET NAM KOREA LTD., sx thó nhåi b«ng Hoerim Merchandising Co.,Ltd. Korea 2 120000 120000 May, thªu thó nhåi b«ng xuÊt khÈu
87 08/02/1994 1994 Cty Dae Dong, sx v¸n Đp Cty Dae Dong, HQuèc 1 5000000 2000000 sx v¸n Đp tơ gç nhËp khÈu
88 14/02/1994 1994 Cty SAMBU VINA SPORTS LTD., SX c¸c lo¹i tói, bal« Sambu Sewing Co.,Ltd., CH Triu Tiªn 1 3000000 3000000 SXKD c¸c lo¹i tói,bal«, l̉ u b¹t,quÇn ¸o
89 18/02/1994 1994 H§ n©ng cÊp R¹p Nh©n d©n 372-374 TrÇn Phó,Q.5TPHCM Cty Korea-Vietnam Tourist Development Co.Ltd.HQuèc 3 1332833 1332833 N©ng cÊp R¹p Nh©n d©n thµnh n¬i biÓu diÔn ng/thuËt
90 25/02/1994 1994 Cty HAIMIN VIETNAM, sx vµ gia c«ng hµng thªu Cty HAIMIN CO. CH Triu Tiªn 1 2200000 770000 SX gia c«ng c¸c mÆt hµng thªu
91 21/03/1994 1994 Cty TNHH SHIN BVT,sx may mÆc,con gièng=sø,bËt löa,snack Zybel Holding Corporation-Panama, Shin Textile Solutions-Hµn Quèc 1 5000000 2145000 SXKDhµnggèmsø,congièng,maymÆc,bËtlöaga,snac,sópkh«
92 26/03/1994 1994 Cty TNHH §¹i Quang-Maika, SXKD hµng may mÆc XK Dae Kwang Trading Co.,Ltd. CH Triu Tiªn 2 1150000 1150000 SXKD hµng may mÆc XK
93 06/04/1994 1994 XƢ nghiÖp dông cô thÓ thao KorViet Korea Sport Goods Ind.,Co.,Ltd. Hµn quèc 1 1264151 379245 SX c¸c lo¹i băng,d/cô thÓ thao,s¬chƠcaosu,inlôa bb
94 21/06/1994 1994 C«ng ty TNHH VKX LG-Nortel co.,ltd & LG International Corp. - Hµn Quèc 2 10000000 7420718 s¶n xuÊt phÇn m
̉
m vµ phÇn cøng tæng ®µi ®iÖn tö sè, thiƠt b̃ m¹ng
95 13/07/1994 1994 Cty TNHH Tae Kwang Vina Industrial <sx giµy thÓ thao> Tae Kwang Industrial Co.,Ltd., Hµn quèc 1 61500000 12300000 SX-KD giµy thÓ thao vµ c¸c bé phËn cña giÇy
96 14/07/1994 1994 Cty TNHH Kanaan Saigon <sx tói, bal«, l̉ u b¹t> Kanaan Co.,Ltd., Hµn quèc 1 13801679 10000000 SX g/c«ng tói, ba l«, l̉ u vµ hµng may mÆc
97 15/07/1994 1994 Cty TNHH S¶n XuÊt giµy dĐp KWANG NAM Ji-A Corporation -Hµn quèc 1 3450266 2000000 SX giµy thÓ dôc TT vµ c¸c SP thÓ thao kh¸c
98 25/07/1994 1994 Cty Tae Sung, sx tÊm xèp vµ ®Ơ cao su cho giµy Tae Sung Urethane Co.,Ltd., Hµn quèc 1 2400000 2400000 SX tÊm xèp EVA,®Ơ giµy,dĐp,t¸ichƠ thµnh h¹t,bét XK
99 25/07/1994 1994 Cty Delta Shoes, SXKD c¸c lo¹i giµy thÓ thao Pax International Co.,Ltd., Hµn quèc 1 2432910 980000 SXKD c¸c loa giµy thÓ thao
100 25/07/1994 1994 Cty TNNN In Yen Vina, sx ®µn guitar ®iÖn In Yen Industries Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1500000 963913 S¶n xuÊt ®µn guitar ®iÖn
101 04/08/1994 1994 Cty TNHH Miwon ViÖt Nam «.Kentjana Widjaja, Daesang Corp.Hµn Quèc 1 40478000 12726000 SX kinh doanh m× chƢnh, bét canh, n-ìc chÊm..
102 08/08/1994 1994 Cty Chang Shin ViÖt Nam TNHH, SX giµy Chang Shin Inc. - Hµn Quèc 1 80000000 16000000 SX giµy, b¸n thµnh phÈm giµy thÓ thao vµ may mÆc
103 08/09/1994 1994 Cty C«ng nghiÖp TNHH FINE, sx giµy v¶i ùng Yoon Tae Bok, Hµn quèc 1 2500000 800000 SX c¸c loa giµy v¶i
104 08/10/1994 1994 Cty TNHH E.Land, sx quÇn ¸o may s½n XK Cty E.Land Co.,Ltd., Hµn quèc 1 2550000 1533880 SX quÇn ¸o may s½n XK
105 10/10/1994 1994 Cty TNHH §«ng Nam <sx c¸c s¶n phÈm gia dông> Dong Nam Korea Co.,Ltd., - Hµn Quèc 1 14000000 6400000 SX c¸c SP gia dông b»ng thĐp kh«ng rØ
106 12/10/1994 1994 Cty TNHH Tongkook ViÖt Nam Spinning <sx sîi vµ v¶i> Tongkook Cor.,Ltd., Hµn quèc 1 38000000 11400000 SXKD chØ sîi b«ng, sîi tæng hîp
107 31/10/1994 1994 Cty TNHH ®iÖn tö Daewoo ViÖt Nam Daewoo Electronic Co., DAEWOO Electronics - Hµn Quèc 1 24828962 17847906 SX linh kiÖn ®iÖn tö, lr¸p, gc«ng lkiÖn diÖn tö, sp ®Önn tö
108 03/11/1994 1994 Cty Young Jin Vietnam TNHH,SX giµy thÓ thao caocÊp Dae Dong Industrial Company, Hµn quèc 1 1600000 1170000 SXKD giµy thÓ thao cao cÊp
109 04/11/1994 1994 Samyang Vietnam TNHH, sx giµy thÓ thao cao cÊp Cty Samho Ind Co.,ltd- Hµn quèc 1 30700000 9210000 SXKD c¸c lo¹i giµy thÓ thao cao cÊp
110 04/11/1994 1994 CTLD ph¸ d́ tµu c̣ ViÖt nam - Hµn Quèc Dong-A Co.Ltd, Hµn quèc 2 2000000 2000000 Ph¸ r tµu c̣ , luyÖn thĐp tơ nguån phƠ liÖu
111 04/11/1994 1994 Cty Najin Vietnam tnhh,SX c¸c loa ®Ơ giµy thÓthao Nasu Chemical Co.,Ltd., Hµn quèc 1 2700000 1500000 SXKD c¸c loa ®Ơ giµy thÓ thao cao cÊp
112 19/11/1994 1994 Cty TNHH Semo Vina (SX ®å ch¬i nhåi b«ng) Cty TNHH Semo, Hµn Quèc 1 1863872 800000 SX gc«ng vµ XK ®å ch¬i nhåi b«ng
113 30/11/1994 1994 Cty TNHH Vina Tarpaulin C&H Co., - Hµn Quèc 1 8892746 3000000 s¶n xuÊt v¶i b¹t PE
114 12/01/1995 1995 Cty tnhh MB Vietnam <sx gia c«ng hµng may mÆc XK Mutual Benefit Corporation, Hµn quèc 1 1500000 1100000 SX GC mÆt hµng may mÆc XK cho c¸c DN trong&ngoµinu
115 28/01/1995 1995 Cty TNHH §iÖn tö Samsung Vina Electronics Samsung Electronics Co.,Ltd., Hµn quèc 2 37191000 17460000 SX sp ®iÖn,®iÖn tö,viÔn th«ng,tin häc;d.vô b¶o hµnh, sc, quyn XNK, ph
116 23/02/1995 1995 Cty TNHH c«ng nghiÖp ViÖt nam I.S.A., sx v¶i keo Cty I.S.A. Industrial Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1250000 375000 SX v¶i keo dùng ¸o, keo dùng gi©ƣ,v¶i thµnh phÈm tơ v¶i th«.
117 04/03/1995 1995 Cty Taiyang ViÖt Nam, sx giµy v¶i Taiyang Trading Co., Hµn quèc 1 600000 400000 SX giµy v¶i
118 04/03/1995 1995 Cty Dae Jin-V¹n Th¸i, sx c¸c loa mµn s¸o Dae Jin Blind Company, Hµn quèc 1 1216300 791300 SX mµn s¸o c¸c loa b»ng nh«m, v¶i nylon
119 07/03/1995 1995 Cty TNHH VISARIMSON, sx ¸o len vµ ¸o mÆc ngoµi Knit Visaram Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1276425 625470 SX,gia c«ng ¸o len, ¸o mÆc ngoµi vµ bƢt tÊt
120 14/03/1995 1995 CTLD Trung t©m TM¹i QTƠ IBC (Diamond Plaza) Posco Enginnering and Construction, Hµn quèc 2 91941635 23353977 XD v¨n phßng cho thuª
121 20/03/1995 1995 CTLD LENEX sx vËt liÖu vµ thiƠt b̃ XD Deockwon Construction Co.,Ltd., Hµn quèc 2 2436420 1654570 SX tÊm khu«n, trô chèng giµn gi¸o, cÊu kiÖn XD
122 21/03/1995 1995 CTLD TNHH sx b¬m tiªm sö dông 1 lÇn vµ dông cô y tƠ «. Lee, Hi-Sang & bµ Song, Gil-Ja <Hµn quèc 2 2940000 2940000 SX b¬m tiªm dïng 1 lÇn vµ dông cô y tƠ
123 23/03/1995 1995 ShinhanVina Bank Shinhan Bank - Hµn Quèc 1 15000000 15000000 D̃ ch vô ng©n hµng
124 31/03/1995 1995 Cty TNHH kim lo¹i ORION Hµ Néi Orion Metal Co.,Ltd., - Hµn Quèc 1 5790000 1737000 s¶n xuÊt c¸c chi tiƠt kim lo¹i cho CN ®iÖn tö
125 17/04/1995 1995 Cty TNHH Dae Yun Viet Nam, sx giµy Cty TNHH Dae Yun-Hµn Quèc 1 2120000 2120000 SX vµ XK giµy c¸c lo¹i
126 22/04/1995 1995 Cty CARIMAX Sµi gßn, sx c¸c lo¹i tói Carimax Corporation, Hµn quèc 1 2617000 2000000 SX tói du l ̃ ch, tñi hµnh lƣ, tói thÓ thao, ®i häc
127 11/05/1995 1995 CTLD vËn t¶i sè 1 Tae Transportation, Hµn quèc 2 2280000 1300000 VËn t¶i kh¸ch liªn tØnh
128 23/05/1995 1995 CTy c¬ khƢ vµ x©y dùng POSLILAMA POSCO Engineering&Constructionvµ POSCO Steel,H.quèc 2 26800000 8333333 SX cÊu kiÖn thĐp, cét th¸p, thïng, bÓ chøa
129 23/05/1995 1995 CTLD dông cô y tƠ ViÖt nam-Hµn quèc Freedom Eagle Trading vµ Joongbo Inter., Hµn quèc 2 1200000 1200000 SX èng kim tiªm, d©y truyn d̃ ch dïng 1 lÇn
130 31/05/1995 1995 Cty Vision Vina, sx tói x¸ch, tói ®eo l-ng Vision Products Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1600000 1100000 SX tói x¸ch, tói ®eo l-ng XK
131 14/06/1995 1995 XN Samsung Vina Synthetics,sx x¬,v¶i,sîi polyeste Samsung Corp. vµ Cheil Synthetics, Hµn quèc 1 1.93E+08 57807600 SX v¶i, sîi, x¬ polyester vµ nhuém v¶i, x¬ do XNSX
132 22/06/1995 1995 Cty TNHH Captopvina Vnam,sx m da,m v¶i,g¨ng tay Captopia Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1000000 380000 SX m da, m v¶i,g¨ng tay da vµ tói x¸ch=v¶i,gi¶da
133 22/06/1995 1995 CTLD hăa chÊt LG VINA Lucky Goldstar Chemical vµ Lucky Goldstar Inter - Hµn Quèc 2 13050000 3800000 s¶n xuÊt DOP
134 04/07/1995 1995 Cty linh kiÖn video Daewoo ViÖt nam Daewoo Electronics Ltd., Hµn quèc 1 9800000 3000000 SX linh kiÖn video
135 17/07/1995 1995 Cty DÖt Choongnam ViÖt Nam Choongnam Spinning Co.,Ltd., Hµn quèc 1 58000000 18000000 SXKD c¸c lo¹i sîi, v¶i méc, nhuém vµ c¸c SP dÖt
136 29/07/1995 1995 Cty TNHH LG-Electronics Vietnam LG Electronics Inc., Hµn quèc 1 20200000 6600000 SX l¾p r¸p TV mµu,c¸c SF,linh kiÖn ®.tö,dµn ©mthanh,§TD§
137 08/08/1995 1995 CTLD èng thĐp Sµi gßn Cty SEAH Steel, Hµn Quèc 2 22491500 11447450 S¶n xuÊt èng thĐp
138 18/08/1995 1995 Cty Korea Fine Chemical Vietnam, sx c¸c lo¹i khu«n ®Ơ giµy Cty Korea Fine Chemical Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1700000 1700000 SX khu«n ®Ơ giµy, ®Ơ tơ polyurethenen,tÊm c¾t
139 23/09/1995 1995 C«ng ty Uni Eastern (Vietnam), sx g¹ch xi m¨ng Uni Eastern Ltd., Hµn quèc 1 3600000 2022818 SX g¹ch xi m¨ng, bªton nhùa năng vµ bªbon trén s½n
140 04/10/1995 1995 H§HTKD l¾p ®Æt b¶ng q/c¸o ®iÖn tö vµ d/vô q/c¸o C«ng ty KUMBO Products - Hµn Quèc 3 2599750 2599750 L¾p ®Æt b¶ng qu¶ng c¸o vµ c¸c d/vô ®iÖn tö
141 23/10/1995 1995 Cty CN nÆng vµ x©y dùng Han-Viet, sx thĐp, XD Doosan Heavy Industries,SSang YoungCor. HµnQuèc 2 25700000 10160000 SX thĐp;l®Æt nhµ x-ëng,mmăc;XD ctr×nh;XDNM ®iÖn
142 31/10/1995 1995 Cty TNHH Jeong An VINA C«ng ty TNHH Jeong An Steel. 1 11000000 3063265 SX èng thĐp vµ c¸c SP că liªn quan
143 18/11/1995 1995 Cty thùc phÈm Mania Boin Mania Corporation, Hµn quèc 1 1500000 1500000 SX thùc phÈm
144 29/11/1995 1995 Cty TNHH Dae Woong Vietnam, sx thó nhåi b«ng Dae Woong Trading Co.,Ltd. Hµn quèc vµ «.Hyun Ho Woong HQuèc 1 1200000 1000000 SX thó nhåi b«ng,bal«,tóix¸ch,q/¸o,m,dĐp...
145 29/11/1995 1995 CTy HH PangRim Neotex,SX sîi,v¶i,tÈy,nhuémv¶ Pang Rim Ltd.& Yoochang, Hµn Quèc 1 79674591 33049725 SX sîi,v¶i,tÈy,nhuém,hoµn tÊt v¶i,may,pliÖu ngµnh may,giÆt,mµi
146 29/11/1995 1995 CTLD Plastic VÜnh phó, sx v¶i tr¸ng nhùa Sung Lip Machinery Co.,Ltd., Hµn quèc 2 5895396 4953196 SX v¶i tr¸ng nhùa PVC
147 30/11/1995 1995 Cty TNHH Boramtek (ViÖt Nam) Chunjitech Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 5700000 2450000 sx khăa, c«ngt¾c ®iÖn cho xe m¸y vµ « t«
148 19/12/1995 1995 H§ qu¶ng c¸o t¹i S©n bay Néi bµi, Hµ néi AD Electric Lamp Co.,Ltd., Hµn quèc 3 2147800 2147800 H§ ®Æt b¶ng qu¶ng c¸o t¹i SB Néi bµi
149 23/12/1995 1995 Cty Dae Yong ViÖt nam, l/r¸p h/thèng d©y dÉn ®iÖn Dae Yong Industry Co.,Ltd., Hµn quèc 1 877900 360000 L¾p r¸p hÖ thèng d©y dÉn ®iÖn chi th/b̃ l¹nh
150 23/12/1995 1995 Cty Kukjin Kukjin Textile Corporation - Hµn Quèc 1 3000000 900000 s¶n xuÊt, nhuém sîi PP vµ c¸c lo¹i d©y tơ sîi PP, s¶n xuÊt mñt
151 31/12/1995 1995 Cty TNHH Kwang Yang VN<SX dông cô gia ®×nh vµ linh Cty TNHH Kwang Yang-Hµn quèc 1 3516460 2997000 TkƠ,l®Æt btr× hthèng ®iÖn,c¬;èng dÉn tho¸t n-ìc
152 24/01/1996 1996 CT cæ phÇn c¸p ®iÖn LS-Vina LG Cable Ltd. vµ LG Intern. Hµn quèc 6 47130000 12142857 SX d©y, c¸p ®iÖn ®éng lùc,c¸p th«ng tin,thiƠt b̃ ®iÖn, b¶o tr× b¶o d-
153 30/01/1996 1996 CTLD vËt t- x©y dùng Dong Shin-ViÖt nam Dong Shin Engineering Co.,Ltd., Hµn quèc 2 1210000 910000 SX cÊu kiÖn XD b»ng nh«m,thĐp,thic«ng,l/®Æt,SC
154 12/03/1996 1996 CTLD DAEDONG Min §«ng (XD c¨n hé) DAEDONG CONSTRUCTION CO., LTD. 2 21036828 11833722 X©y dùng c¨n hé, v¨n phßng, cöa hµng cho thuª
155 23/03/1996 1996 Cty ChƠ t¹o Cét thĐp §«ng Anh - Hyundai Huyndai Heavy Industries vµ Huyndai Corp., H.quèc 2 8100000 2857000 ChƠ t¹o, m¹ c¸c lo¹i cét thĐp vµ kƠt cÊu thĐp
156 16/04/1996 1996 Cty TNHH Asia FRP, sx c¸c SP tơ FRP vµ ®¸ nh©n t¹o Korea Industry Ltd., Hµn quèc 1 245300 100000 SX c¸c SP tơ FRP vµ ®¸ nh©n t¹o
157 27/04/1996 1996 H§ ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng néi h¹t HP,QN,HH KT Coroporation, Hµn quèc 3 53234818 53234818 Ph¸t triÓn m¹ng viÔn th«ng néi h¹t t¹i HP,QN,HH
158 27/04/1996 1996 Cty quèc tƠ L & C, may XK Puma Ichon Marketing Agency, Hµn quèc 1 1000000 1000000 SX c¸c SP may mÆc XK
159 01/06/1996 1996 XƢ nghiÖp Lucky ViÖt nam, sx thñ nhåi b«ng Lucky Toy International Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1100000 500000 SX thó nhåi b«ng
160 14/06/1996 1996 Cty TNHH Korex-Saigon Logistics K.E.C International Co.,Ltd;The Korea Express Co. Ltd., Hµn Quèc 2 2000000 1600000 VC container ®-êng bé,®-êng thðy,cho thuª,SX,g/nhËn trong nc vµ qtƠ
161 17/06/1996 1996 Cty Daewoo-Hanel, XD KCN Quèc tƠ Sµi ®ång Cty DAEWOO Engineering & Construction, Hµn Quèc 2 1.52E+08 45903125 XD khu CN Sµi ®ång
162 19/06/1996 1996 C«ng ty TNHH Kumho Asiana Plaza Sµi gßn, XD KS, VP,nhµ ë,...ASIAN PLAZ Kumho Construction & Engineering,Inc., Hµn quèc 1 2.23E+08 62858789 XD khu VP, nhµ ë, TT héi häp, ...
163 06/07/1996 1996 Cty TNHH dÖt GR Vina Cty TNHH Textile GR-Hquèc 1 4000000 2796638 SX hµng dÖt
164 13/07/1996 1996 Cty TNHH Lotteria ViÖt Nam, SX thøc ¨n nhanh Sojitz Corp,0.64%, L12Investment Co,.NhËt 11,25% Lotteria Co.HQ 87,11% 2 21000000 12469000 chƠ biƠn thùc phÈm, ®å uèng; quyn ph©n phèi theo h×nh thøc nh-îng quª
165 19/07/1996 1996 Cty TNHH ®iÖn tö A-Shin ViÖt nam A-Shin Electronics Company, Hµn quèc 1 883320 265000 SX linh kiÖn ®iÖn tö <läc TV,biƠn ¸p TV
166 24/08/1996 1996 Cty TNHH ®iÖn tö JAEWON Daewoo Electronics Ltd., Hµn quèc 1 1210000 363000 SX linh kiÖn cho TV,tñ l¹nh,m¸y giÆt,m¸y§T khg d©y
167 26/08/1996 1996 CTy TNHH May mÆc MSA MSA Company Limited - Hµn Quèc 1 1300000 1035727 SX hµng may mÆc
168 31/08/1996 1996 Cty Shin Woo (ViÖt nam), thªu c¸c SP may XK Shin Woo G.M.T. Co.,Ltd., Hµn quèc 1 1688438 1375438 Thªu c¸c SP may XK
169 21/09/1996 1996 CTLD dÖt Hßa hîp KEUM HA Cty KEUM HA Textile vµ Mr JONG MAN LIM, Hµn quèc 2 16000000 8000000 SX c¸c lo¹i v¶i th«,sîi b«ng,v¶i phin nân,kaki
170 28/09/1996 1996 CTLD SX nguyªn vËt liÖu bao b× Korex Packsimex The Korea Express Co.,Ltd., Hµn quèc 2 1300000 1100000 SX nguyªn vËt liÖu bao b× xèp
171 30/09/1996 1996 Cty TNHH nhµ m¸y tµu biÓn Hyundai-Vinashin 3 Cty thuéc TËp ®oµn Hyundai, Hµn quèc 2 2.5E+08 28617000 Söa ch÷a vµ ®ăng mìi tµu biÓn
172 04/10/1996 1996 Cty D-îc phÈm Shinpoong Daewoo ViÖt Nam TNHH Shinpoong Daewoo Pharmaceutical Co.Ltd.& DAEWOO International CORP Hµn 1 14600000 5840000 S¶n xuÊt thuèc c¸c lo¹i
173 05/10/1996 1996 Cty Vinafoam, sx mót xèp Chin Yang Co.,Ltd., Hµn quèc 1 6000000 4000000 Sx vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm mót xèp
174 09/10/1996 1996 Cty chƠ biƠn thðy s¶n XK ViÖt Hµn Hanmi Industry vµ Han-Sung Enterprise, Hµn quèc 2 1500000 1150000 ChƠ biƠn thðy s¶n
175 12/10/1996 1996 Cty TNHH Futec VN, sx linh kiÖn ®/tö Futec Co.,Ltd., Hµn quèc 1 4500000 1600000 SX-GC cäc dÉn tô ®iÖn,tb̃ ®äc thÎ ®tö,aluminium, Tbi ®tö
176 02/11/1996 1996 Cty cho thuª tµi chƢnh Kexim ViÖt Nam Cty Kexim, Hµn Quèc 1 10000000 10000000 Cho thuª tµi chƢnh
177 04/11/1996 1996 Cty TNHH Danu Vina <sx s¶n phÈm may> Cty TNHH Danu-Hquèc 1 4000000 2417280 SX s¶n phÈm may, thó nhåi b«ng, g¨ng, tói, kh¨n..
178 09/11/1996 1996 Cty Camptown Vina, sx l̉ u v¶i Baejin Corporation, Hµn quèc 1 1600000 600000 SX l̉ u v¶i, tói ®ùng l̉ u v¶i vµ c¸c lo¹i tói
179 18/11/1996 1996 Cty TNHH Hyosung VINA, sx chØ, v¶i, sîi, in nhuém Hyosung Living Industry Co.Ltd,Hµnquèc 1 27900000 2250000 SX chØ, v¶i, sîi, nhuém, in
180 18/11/1996 1996 CTLD quèc tƠ Shinil Todimax,sx m¸yb¬m,nåic¬m®iÖn Shinil Industrial vµ LG International, Hµn quèc 2 4300000 1720000 SX m¸y b¬m n-íc vµ phô kiÖn
181 25/11/1996 1996 Cty TNHH Tae Young Vina, sx v¶i sîi chèng hót Èm Tae Young Ind.Co. Hµn quèc 1 1500000 1000000 SX v¶i sîi chèng hót Èm
182 10/12/1996 1996 Cty n«ng-c«ng nghiÖp TNHH Tam HiÖp, trång rau Mr.TaeHunYoon,HwaJaKim,Jun Joon ho 1 4000000 1500000 Trång rau s¹ch trªn dtƢch 1000 ha
183 11/12/1996 1996 CTLD Lµng quèc tƠ H-ìng D-¬ng GS-HP GS Engineering& Construction Ltd. vµ LG International Hµn quèc 2 27500000 8250000 XD khu nhµ ë vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî
184 07/01/1997 1997 Cty TNHH Sam Hung Vet Nam <SX sîi polypropylene> Sam Hung Industrial Co., 1 1492000 1203000 s¶n xuÊt sîi polypropylene
185 27/01/1997 1997 CTLD cao èc v¨n phßng Qu¶ng tr-êng Lª Lîi CTy cæ phÇn ®¹i lƣ liªn hiÖp vËn chuyÓn(GEMADEPT)., Hµn quèc 2 59911360 17973408 XD cao èc v¨n phßng
186 07/03/1997 1997 Cty TNHH JH COS ViÖt Nam, sx c¸c SP tói x¸ch Cty JH COS Co;Ltd- Hµn quèc 1 250000 1500000 SX c¸c SP may, tói
187 29/03/1997 1997 Cty thó nhåi b«ng A Plus Vina TNHH A Plus Creation Ldt, Hµn quèc 1 800000 712000 SX thñ nhåi b«ng, dĐp, tñi...
188 03/04/1997 1997 Cty TNHH HÖ thèng c«ng nghiÖp LG-VINA<SX tñ ®khiÓn Cty LG Industrial System vµ Cty quèc tƠ LG International 2 8000000 2499925 Sx, l¾p r¸p tñ ®iÖn, b¶ng ®iÖn
189 04/04/1997 1997 Cty TNHH S.Y.Vinatex, sx c¸c SP dÖt vµ nhuém Young Textile Co; Jung Kyu Yoon; Jae Yun Im, Hµn Quèc 1 23700000 7180000 Hoµn tÊt SP dÖt, nhuém v¶i, may mÆc
190 10/04/1997 1997 CTLD ViÖt-Hµn SX hÇm cÇu tù ho¹i b»ng nhùa cøng Young Nam Septic Tank Co.,Ltd., Hµn quèc 2 3590622 1687500 SX hÇm cÇu tù ho¹i
191 20/06/1997 1997 CTLD c¸p ®iÖn lùc Daesung-ViÖt nam Cty c¸p ®iÖn lùc Nexans Korea,Ltd., Hµn quèc 2 15738545 8839685 SX c¸c lo¹i c¸p ®iÖn lùc
192 26/06/1997 1997 Cty CNC Int'l, SX hµng may mÆc Mr. Chung Hwan Joon, Hµn quèc 1 1500000 450000 SX c¸c SP may mÆc XK
193 30/06/1997 1997 Cty TNHH NS Vina Cty TNHH NS-Hµn Quèc 1 1500000 500000
194 05/07/1997 1997 Cty TNHH Daesung Viet Nam, sx bµn ¨n=thĐp Cty TNHH Daesung-Hquèc 1 7181000 2160000 sx bµn ¨n = thĐp kh«ng gØ
195 10/07/1997 1997 WOORI Bank WOORI Bank - Hµn Quèc 1 15000000 15000000 d̃ ch vô ng©n hµng
196 28/07/1997 1997 Cty Daemin Vina, thĐp kƠt cÊu Daemin Construction Co.-Choong San Construction Co 1 3000000 1000000 thiƠt kƠ, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thĐp kƠt cÊu
197 01/08/1997 1997 Cty TNHH dÖt Kolon ViÖt nam Kolon Industries,Inc, Hµn quèc 1 31460000 9438000 SX v¶i
198 01/08/1997 1997 Cty TNHH c«ng nghiÖp Kolon VN, sx sîi Kolon Industries,Inc. Hµn quèc 1 1.48E+08 44358000 SX sîi
199 26/08/1997 1997 Cty TNHH §ong Hae Vina<SX giµy thÓ thao vµ c¸c phô Dong Hae Industry Co., Ltd., HQ 1 3500000 1500000 SX giµy thÓ thao vµ c¸c phô kiÖn giµy thÓ thao
200 06/10/1997 1997 Cty d©y dÉn kim lo¹i ViÖt Nam 2000 Year Metals Corporation 1 2000000 800000 SX d©y dÉn, d©y c¸p trÇn
201 22/10/1997 1997 CTLD mü phÈm LG Vina <SXdÇu thùc vËt, h-¬ng liÖu,m Cty LG Chemical-Hµn quèc 2 9000000 4500000 SX c¸c s¶n phÈm d-́ ng da, trang ®iÓm
202 30/10/1997 1997 Cty TNHH Yujin Vina, SX bµn ¨n b»ng thĐp Yujin Kreves Ltd.; DY Holdings Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 10600000 6600000 SX-XK c¸c lo¹i dông cô bµn ¨n b»ng thĐp kh«ng gØ
203 14/11/1997 1997 CTLD TNHH B.I.C ViÖt nam (vËn t¶i) Bridge Interline Co., Ltd., HQ 2 4800000 1440000 vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ hµng ho¸
204 05/12/1997 1997 Cty TNHH Hanson, SX giµy Cty CP Zalcon; «. Jung Jin Chan, Hµn quèc 1 4800000 2653061 SX vµ gia c«ng giµy
205 03/01/1998 1998 Cty TNHH DÖt Hangshin Vina «ng Park Gyu Seok; «ng Kim Man Hong - Hµn Quèc 1 1971554 1971554 s¶n xuÊt sîi nhuém sîi vµ dÖt v¶i
206 27/02/1998 1998 Cty TNHH SAM JIN (VIETNAM)<SX sîi cho ngµnh thªu Cty TNHH SAM JIN MACHINE INDUSTRY, Hµn quèc 1 1165642 765642 SX sîi cho ngµnh thªu vµ dÖt l-íi ®¸nh c¸
207 28/04/1998 1998 C«ng ty TNHH Chong Ho VietNam Chong Ho Corporation Ltd., Hµn Quèc 1 1240000 608113 KD c¸c DVô luyÖn tËp, gi¶i trƢ
208 09/05/1998 1998 Cty TNHH Hong Won, sx phô kiÖn giµy Cty TNHH L.A.C. Shoes Hµn quèc 1 1325500 975500 Sx phô kiÖn cho sx giµy xuÊt khÈu
209 20/05/1998 1998 Hîp ®ång khu d̃ ch vô, gi¶i trƢ, thÓ thao quËn 12 Mr. Moon Soo Jung, Hµn quèc 3 810000 810000 Kinh doanh d̃ ch vô, gi¶i trƢ thÓ thao
210 24/06/1998 1998 Cty TNHH kü thuËt n«ng nghiÖp Korea - ViÖt Nam Green Plaza Ltd. - Hµn Quèc 1 1560000 1560000 Trång, chƠ biƠn, hoa, rau, qu¶, n«ng s¶n xuÊt khÈu
211 29/08/1998 1998 Korean Exchange Bank Korean Exchange Bank - Hµn Quèc 1 15000000 15000000 D̃ ch vô ng©n hµng
212 09/11/1998 1998 CTLD TNHH Nam ViÖt (SX èng nhùa bäc d©y ®iÖn XD) «ng Myo Hwan Cheon (Hµn quèc) 1 650000 200000 Sx èng nhùa b¶o vÖ d©y ®iÖn, gia c«ng èng mùc in
213 31/12/1998 1998 Cty TNHH Komax Vietnam<SX nh·n m· v¹ch,nh·n d¸n,nh C«ng ty World Komax Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2100000 630000 SX nh·n m· v¹ch,nh·n d¸n,nh·n treo
214 22/01/1999 1999 Cty TNHH Hitech (SX phô kiÖn b¬m tiªm, èng truyn) «ng Park Chang Yul, «ng Chung Won Woo <Hµn Quèc> 1 1340000 540000 SX phô kiÖn cho sp b¬m tiªm,èng truyn huyƠt thanh
215 23/01/1999 1999 Cty TNHH Kum Hyang Vietnam, SX tinh bét s¾n C«ng ty Kum Hyang - Hµn Quèc 1 1332486 832486 SX tinh bét s¾n
216 25/01/1999 1999 Cty TNHH AMC Ma. Kwon Keum Sun, Hµn Quèc 1 2700000 1700000 SX c¸c s¶n phÈm tơ nh«m ®Ó xk vµ tiªu thô t¹i VN
217 25/01/1999 1999 Cty TNHH Kum Hyang Vietnam,sx tinh bét miƠn sîi Kum Hyang Trading, Hµn quèc 1 1332486 355000 SX tinh bét miƠn s¾n
218 09/02/1999 1999 Cty TNHH Kaiser <SX logo plastic cho c¸c nhµ m¸y s Cty Gil Woo Corporation, Hµn quèc 1 450000 350000 SX logo plastic cÊp cho c¸c nhµ m¸y sx giÇy
219 08/05/1999 1999 Cty TNHH Solar View <SC, s¬n, lµm s¹ch vá tµu> Mr. Jung Keun Park & Mr. Kang Kwuun Soo - Hµn Quèc 1 500000 200000 söa ch÷a, s¬n, lµm s¹ch vá tµu biÓn
220 21/05/1999 1999 H§HTKD d̃ ch vô A-Jin <l¾p ®Æt vµ b¶o tr× c¬ ®iÖn> Cty Bastek- Hµn qó«c 3 100000 100000 l¾p ®Æt vµ b¶o tr× c¬ ®iÖn cho c¸c ctr×nh ccéng
221 28/05/1999 1999 Cty TNHH vËn t¶i c«ng céng Hµ Néi Daewoo TËp ®oµn Daewoo, Hµn Quèc 2 1.34E+08 40286000 KD xe buƣt,XD VPCH cho thuª,TT thÓ thao,tr¹m x¨ng
222 01/06/1999 1999 Cty I Rhe Vina <SX bƠp ga & ®å dïng nhµ bƠp Cty I Rhe Trading Co. 1 3500000 1150000 SX bƠp ga vµ ®å dïng nhµ bƠp b»ng inox, gç cao su
223 01/06/1999 1999 Cty I-RE VINA , SX bƠp ga Cty IRHETRADING-Hµn Quèc 1 1500000 550000 SX bƠp ga
224 19/06/1999 1999 Cty TNHH K.H-Vina sx sp v¶i dÖt vµ l-îc dÖt Cty Dae Il Textile vµ «ng Kim Tai Hong, Hµn quèc 1 500000 200000 Sx sp v¶i dÖt vµ l-îc dÖt
225 20/07/1999 1999 Cty TNHH Bada Vina <chƠ biƠn vµ XK thuû h¶i s¶n Cty Jin Myung Fisheries Ltd. 1 650000 499729 chƠ biƠn vµ XK thuû h¶i s¶n, kinh doanh d̃ ch vô TM v
̉
than
226 23/07/1999 1999 Cty TNHH Sae Hwa VINA, may mÆc Bµ Lee Jae Moon, C«ng ty Agabang - Hµn Quèc 1 6150000 2220000 Gia c«ng nhuém cao cÊp, may xuÊt khÈu;dÖt, gia c«ng hµng dÖt kim, sx
227 21/08/1999 1999 Cty kinh doanh §¹i Lôc <SX c¸c lo¹i nåi xoong ch¶o Cty §¹i lôc-Hquèc 1 500000 500000 SX c¸c lo¹i nåi xoong ch¶o b»ng thĐp kh«ng rØ,nh«m
228 01/09/1999 1999 Cty TNHH Textopia, SX sîi «.Boo Soo Koo<703 Nak-Won,Tonui-DOng,Chong Ku,Seoul Hµn qó«c 1 3500000 1799999 SX sîi 100% b«ng, sîi tæng hîp 100%, sîi pha...
229 04/09/1999 1999 H§HTKD vËn t¶i Cty P&D Corporation 3 0 0 VËn t¶i ®¸ ë má s¾t, má than vµ d.vô vËn t¶i XD
230 15/09/1999 1999 Cty TNHH Shinbo, sx kho¸,c«ng t¾c ®iÖn «t«, xe m¸y 1 doanh nh©n Hµn quèc, Hµn quèc 1 300000 100000 SX kho¸, c«ng t¾c ®iÖn « t«, xe m¸y
231 20/09/1999 1999 Cty TNHH Chitoword Chitoword-Hµn Quèc 1 1500000 450000
232 24/09/1999 1999 Cty TNHH Sung Huyn Vina, sx ®Ơ giÇy Cty Sung Hyun Trade, Hµn quèc 1 5100000 1530000 SX, gia c«ng ®Ơ giÇy
233 27/09/1999 1999 CTLD x©y dùng nhµ m¸y c¸n thĐp Cty SR Corporation Ltd.-Hµn Quèc 2 4150000 4150000 XD nhµ m¸y c¸n thĐp
234 08/10/1999 1999 CTy TNHH Wooshin ,SX KD gia c«ng bè th¾ng, bè ambr «ng Woo-Byung Moon, Kim-Ji Hong, bµ Kim-Jai Ok 1 350000 200000 SX KD gia c«ng bè th¾ng, bè ambraya
235 14/10/1999 1999 Cty TNHH Chitoworld <SX chÊt phô gia thùc phÈm Cty TNHH Chitoworld -Hquèc 1 1500000 600000 SX phô gia cña gia v thùc phÈm
236 16/11/1999 1999 Cty TNHH Plus ViÖt nam Plus International - Hµn Quèc 1 2000000 950000 thiƠt kƠ, söa ch÷a tµu biÓn
237 10/12/1999 1999 Cty TNHH NB ViÖt Nam 2 C«ng ty JDL Co., Ltd - Hµn Quèc 1 6000000 4250000 may quÇn ¸o
238 24/12/1999 1999 Cty OHIL Inter Vietnam (may mÆc) OHIL Inter-Hµn Quèc 1 550000 550000 May gia c«ng vµ XK tói x¸ch, bal« c¸c lo¹i
239 30/12/1999 1999 Cty Saigon CAP, SX hµng may Cty illwon Korea Ltd. 1 2500000 800000 năn, hµng may mÆc
240 17/01/2000 2000 Cty TNHH Hong IK Vina<SX c¸c ®å dïng bµn ¨n thĐp kh«ng gØ ®Ó XK Cty TNHH Hong IK-Hquèc 1 8337178 4884888 SX c¸c ®å dïng bµn ¨n thĐp kh«ng gØ ®Ó XK
241 17/02/2000 2000 Cty TNHH ESTEC ViÖt Nam,sx thiƠt b̃ ®iÖn ®a n¨ng b Cty Estec Corporation 1 13200000 2470000 sx thiƠt b̃ ®iÖn ®a n¨ng b¸n dÉn
242 23/02/2000 2000 Cty TNHH Aripack <SX bao b× PP «ng Seung Ho Bae, Hµn Quèc 1 4000000 2450000 SX c¸c lo¹i bao b× PP
243 09/03/2000 2000 Cty TNHH Visarim Orume Vietnam <SX ¸o len Cty TNHH Visarim Orume-Hµn Quèc 1 6000000 5500000 SX, GC quÇn,¸o kho¸c ®i m«t«, ¸o kho¸c ngoµi,¸o le
244 09/03/2000 2000 Cty TNHH Grand ASIA PACIFIC <SX thuû h¶i s¶n. 2 chñ §T Hµn quèc 1 1500000 600000 SX thuû h¶i s¶n
245 10/03/2000 2000 CTy TNHH Dae Myung Chemical <SX mµng bao b× phøc hîp kim Dae Myung Chemical Co.,Ltd-Hµn quèc 2 2535500 1735500 SX mµng bao b× phøc hîp kim khƢ,nhùa PET, sx mµng thĐp
246 16/03/2000 2000 Cty TNHH Hison Vietnam, sx giµy xuÊt khÈu Jason Footwear, Hµn quèc, Schuh, §øc 1 2900000 870000 sx, gia c«ng giµy xuÊt khÈu
247 20/03/2000 2000 Cty TNHH Seil P.S ViÖt Nam «ng Tae Suk Chae, «ng Ki Hyun Kwak - Hµn Quèc 2 1200000 895878 s¶n xuÊt b¶n kÏm c¶m quang d-¬ng b¶n
248 21/03/2000 2000 Cty TNHH §«ng nam ¸ Fine <sx phô kiÖn giµy dĐp da Hµn quèc 1 500000 500000 sx phô kiÖn giµy dĐp da
249 27/03/2000 2000 Cty TNHH J.H. ViÖt Nam Cty J.H.Lee, Hµn quèc 1 3900000 1250000 s¶n xuÊt tói x¸ch, ba l«
250 08/05/2000 2000 Cty TNHH H÷u TƢn<in nh·n ®̉ can, bao b×, nh·n hiÖu «ng Park Jun Won, Hµn Quèc 1 1200000 360000 in nh·n ®̉ can, bao b×, nh·n hiÖu
251 23/05/2000 2000 Cty TNHH Koviz.com, sx-kd phÇn m
̉
m Cty Opengate I&T, Hµn quèc 1 500000 500000 sx-kd phÇn m
̉
m, LAN, WAN...
252 29/05/2000 2000 Cty TNHH Pearl Dent, sx t¨m giÊy, t¨m nhùa Hµn quèc 1 300000 180000 Sx, gia c«ng c¸c lo¹i t¨m giÊy, t¨m nhùa
253 27/06/2000 2000 Cty Hanim ViÖt Nam, cbiƠn bét t«m, bét nghªu Hanim Enterprise, Hµn quèc 1 1068000 1068000 chƠ biƠn bét t«m, bét nghªu
254 06/07/2000 2000 Cty TNHH CN Yong Jin VN, gc«ng bphËn Đpth©n giÇy,®ƠgiÇy Yong Jin Industrial Company, Hµn quèc 1 800000 240000 SX, gc«ng bé phËn Đp næi th©n giÇy
255 02/08/2000 2000 Cty TNHH Vietnam J.S Plastic Packaging<SX bao b× 1 5852959 3091918 s¶n xuÊt bao b× nhùa ®ăng găi thùc phÈm
256 04/08/2000 2000 Cty TNHH chƠ biƠn gç Pisano «ng Son Sung Ho, Hµn quèc 1 250000 200000 sx, gc«ng c¸c s¶n phÈm gç
257 04/08/2000 2000 Cty TNHH Vina Duke C«ng ty Duke Trading Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 10000000 4500000 s¶n xuÊt tói x¸ch, bal«, phô liÖu (90% XK)
258 07/09/2000 2000 Cty TNHH Tasco ViÖt Nam, sxkd, xnk bét vµ CaCo3 Tasco, Hµn Quèc 1 6885513 2482000 sxkd, xnk bét vµ h¹t CarbonatCanxi, SX bao contain
259 12/09/2000 2000 Cty TNHH Ivory ViÖt Nam, sx hµng may mÆc Cty TNHH Ivory- Hµn Quèc 1 4000000 1500000 s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng may mÆc xuÊt khÈu
260 14/09/2000 2000 CTLD TNHH MSA-Hapro Vietnam, may mÆc MSA-Hµn Quèc 2 3300000 1100000 SX c¸c sp may mÆc
261 18/09/2000 2000 Cty TNHH Ens Foam, sx mót xèp vµ c¸c sp nhùa PE... Eun Sung Enterprise Co., Ltd 1 1300000 900000 sx, gc c¸c lo¹i mñt xèp bao b× vµ c¸c sp tơ nhùa
262 22/09/2000 2000 Cty TNHH Il Kwang Vina, nhuém v¶i Il Kwang Co., LTD 1 5800000 900000 nhuém v¶i
263 02/11/2000 2000 Cty TNHH Gmb, sx m¸y măc cho CN may mÆc «ng Kim Soo Hong 2 140000 50000 sx, gc, s÷a ch÷a, b¶o tr×... c¸c lo¹i m¸y may
264 08/11/2000 2000 CTLD §¹i Hµ Corrier, sp c¬ khƢ ngµnh ®iÖn l¹nh 2 1000000 1000000 sx, gc, tkƠ s¶n phÈm c¬ khƢ ngµnh ®iÖn l¹nh
265 10/11/2000 2000 Cty TNHH ASUNG ViÖt Nam A-SUNG Electronics Co., LTD 1 960814 303460 sx phô tïng xe m¸y (cßi, ¾c qui, mobin s-ên), ¾c quy, nh·n m¸c
266 10/11/2000 2000 Cty TNHH Tae Yang ViÖt Nam<SX bé ®å ¨n b»ng inox> Cty TEA YANG SA - Hµn Quèc 1 16250000 3400000 SX c¸c bé ®å ¨n b»ng INOX xuÊt khÈu
267 15/11/2000 2000 Cty TNHH Kreves Vina, sx bµn Hµn Quèc 1 3500000 2000000 sx dông cô ¨n b»ng thĐp kh«ng gØ
268 04/12/2000 2000 Cty TNHH Deawon VN <sx da PU tæng hîp> Daewon Chemical Co., Ltd 1 1000000 1000000 s¶n xuÊt da PU tæng hîp
269 05/12/2000 2000 Cty TNHH Han Yang Vina, sp may thªu 1 2500000 1000000 sx c¸c s¶n phÈm may thªu
270 13/12/2000 2000 Cty TNHH Kook-Vina Emb, hµng thªu Han Kook Embroidery Co., 1 470000 382671 sx vµ gia c«ng hµng thªu c¸c lo¹i
271 18/12/2000 2000 Cty TNHH Kumhae ViÖt Nam <SX ®Ơ giµy cao su KUMHAE INDUSTRIAL CO,Hµn Quèc 1 700000 1525000 sx phô kiÖn giµy thÓ thao
272 19/12/2000 2000 Cty Park Corp.Vietnam, SX tói x¸ch C«ng ty Par Corp. - Hµn Quèc 1 4000000 4000000 SX, gc vali, tói x¸ch
273 20/12/2000 2000 Trung t©m ®µo t¹o tiƠng Anh - New Star Bµ Young Soon Choi, Hµn Quèc 1 280000 115000 ®µo t¹o ngo¹i ng÷
274 21/12/2000 2000 CTy TNHH chƠ t¹o m¸y DY-Vina «ng Sung, Soo-Kyoung, Hµn Quèc 1 400000 400000 sx, l¾p r¸p m¸y măc thb̃ ngµnh nhùa ®Ó kd
275 22/12/2000 2000 Cty TNHH Jung Kwang (ViÖt Nam) Jung Kwang Industrial Company 1 2114245 2114245 sx vµ kd hµng dÖt kim, ¸o lăt, quÇn ¸o kho¸c...
276 27/12/2000 2000 Cty TNHH Lee' S Vina Apparel, sx ¸o len Lee' S Apparel Co., Ltd 1 1000000 600000 s¶n xuÊt ¸o len xuÊt khÈu
277 29/12/2000 2000 Cty TNHH Tae Young Vina Chemical Co., Ltd,sx mùcin Tae Young Chemical Co., Ltd 1 1000000 449000 sx mùc in vµ keo sö dông cho bao b× nh-¹
278 29/12/2000 2000 Cty TNHH S¶n xuÊt GA EUN Vina C«ng ty Yh Industry Co., Ltd - Hµn Quèc 1 1800000 550000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng m, tói x¸ch, s¶n phÈm may mÆc
279 29/12/2000 2000 CTLD VËn chuyÓn kh¸ch Qu¶ng ninh Cty MC and T Korea 2 3000000 900000 vËn chuyÓn kh¸ch du l ̃ ch, kh¸ch c«ng céng...
280 02/01/2001 2001 Cty TNHH Wooree Vina, sx c¸c lo¹i ®̀n chiƠu s¸ng Wooree Linghting Co., Ltd 1 11850000 3000000 sx ®̀n chiƠu s¸ng, ®̀n trang trƢ vµ chiƠu h×nh
281 09/01/2001 2001 Cty TNHH Park Corp (Viet namm),SX tói x¸ch Cty TNHH Park Corp Hquèc 1 6000000 2500000 sx,gc quÇn ¸o kho¸c, ¸o da...
282 09/01/2001 2001 C«ng ty TNHH Ch¨n nu«i Gana Systems ViÖt Nam Gana Systems Co., Ltd.; «ng Yu Gui Seok - Hµn Quèc 1 3000000 3000000 ch¨n nu«i gµ vµ sx gµ gièng, trøng th-¬ng phÈm
283 18/01/2001 2001 Cty TNHH C«ng nghiÖp Dawin, sx khƢ CN... Dawin Co., Ltd 1 1800000 800000 sx khƢ CN, l¾p ®Æt thb̃ vµ m¸y khƢ c«ng nghiÖp
284 18/01/2001 2001 Cty TNHH Tasco Saigon, sx v¶i sîi PP ... 1 1600000 630000 sx c¸c lo¹i v¶i sîi PP vµ bao container PP
285 19/01/2001 2001 Cty TNHH Dae Lim Korea, sx bè th¾ng xe m¸y «ng Lee Sang Young, Hquèc 1 1500000 750000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bè th¾ng xe m¸y
286 31/01/2001 2001 Cty TNHH Sung Chang, sx tăc gi¶ «ng Chi Hoon 1 100000 50000 s¶n xuÊt tăc gi¶ xuÊt khÈu
287 08/02/2001 2001 Cty TNHH g¨ng tay Ko-Viet,13/4/07 §Kƣ l¹i tơ 117/GP-BD White Hand Co., Ltd-Hµn Quèc 1 1050000 700000 SX g¨ng tay vµ s¶n phÈm tơ mð cao su
288 28/02/2001 2001 Cty TNHH Internatinal Cap, sx m 1 1500000 883658 s¶n xuÊt hµng may mÆc
289 08/03/2001 2001 Cty TNHH thêi trang quèc tƠ Sung Chang Vietnam, SX tñi Sung Chang Inter Bag Co.Ltd. Hµn Quèc 1 1700000 600000 SX tói x¸ch
290 15/03/2001 2001 Cty TNHH Soul Gear Vina, sx bal«, tói s¸ch... «ng Lee Jong Sub 1 3000000 1500000 sx bal«, tñi x¸ch vµ vƢ XK
291 23/03/2001 2001 Cty TNHH Ho Chang Vina Ho Chang International Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 2500000 SX-KD m, năn c¸c lo¹i
292 26/03/2001 2001 Cty TNHH Kyung Sun ViÖt Nam Cty CN Kyung Sun,Hµn Quèc 1 1000000 500000 sx hµng thªu vi tƢnh cho ngµnh may mÆc vµ tñi x¸ch
293 30/03/2001 2001 Cty TNHH Yushin VN, sx dông cô bƠp b»ng thĐp k.rØ Cty Yushin Industry Co., Ltd 1 2500000 2000000 sx dông cô nhµ bƠp b»ng thĐp kh«ng rØ
294 30/03/2001 2001 Cty TNHH Hansae Vietnam<sx hµng may mÆc HANSAE Co., LTD 1 15000000 15000000 sx hµng may mÆc
295 30/03/2001 2001 Cty TNHH Nu-Gen Vina Head Wear, may mÆc C«ng ty Dae-Heung Yang Hang Co., Ltd 1 1870000 1100000 s¶n xuÊt vµ xuÊt hµng may m¨c, thªu
296 16/04/2001 2001 C«ng ty TNHH Korea United Pharma Int'l Inc. Korea United Pharma Inc., 1 6200000 2600000 sx vµ tiªu thô c¸c sp thuèc ch÷a bÖnh cho ng-êi
297 16/04/2001 2001 Cty TNHH Dunan, sxkd ®å néi thÊt, v¨n phßng 1 1394400 420000 sxkd ®å néi thÊt, v¨n phßng
298 19/04/2001 2001 Cty TNHH Du l ̃ ch lÆn biÓn VN, kd dv du l ̃ ch... «ng Yang Ill Moon 1 500000 500000 kd dv du l ̃ ch lÆn vµ du l ̃ ch trªn bê
299 19/04/2001 2001 Cty ®ăng tµu Amigos Hµn Quèc 1 12000000 4000000 ®ăng tµu biÓn
300 24/04/2001 2001 Cty TNHH DreamVina<sx b»ng v¶i c¸c lo¹i tói x¸ch Dream Trading Co., LTD 1 400000 400000 sx b»ng v¶i c¸c lo¹i tói x¸ch, quÇn ¸o, valy ...
301 27/04/2001 2001 CTLD vá xe ViÖt Hµn Hµn Quèc 2 200000 100000 SX vá xe
302 02/05/2001 2001 Cty TNHH BSV Inforcomm, sx phÇn m
̉
m tin häc Byucksan Inforcomm Co., Ltd 1 100000 100000 thkƠ, gc, sx vµ t- vÊn h-íng dÉn SD p.m
̉
m tin häc
303 02/05/2001 2001 Cty TNHH Dae Sung Vina, sx dông cô ®¸nh băng v¶i «ng Lee Sang Hun 1 300000 120000 sxgc kd dông cô ®¸nh băng (v¶i) c¸c lo¹i
304 08/05/2001 2001 H§HTKD Mµn h×nh ®iÖn tö LED (Vinavision) Cty C-Able 3 404000 404000 XD vµ khai th¸c qc¸o mµn h×nh ®iÖn tö LED
305 08/05/2001 2001 Cty C«ng nghÖ Hµn-ViÖt (TNHH)<SX nh·n bao b× PP Yong Muyng Industrial Co., Ltd 1 400000 120000 sx nh·n, bao b× PP,PE vµ c¸c p.kiÖn cho sx giµydĐp
306 09/05/2001 2001 Cty TNHH KonVet, chƠ biƠn h¹t tiªu vµ g¹o sÊy 1 300000 300000 chƠ biƠn h¹t tiªu vµ g¹o sÊy
307 17/05/2001 2001 Cty TNHH S.H VN, sx ba l«, tói x¸ch Se Hyong Corporation (HQ) 1 700000 250000 sx ba l«, tói x¸ch c¸c lo¹i, q/¸o, thó nhåi b«ng
308 18/05/2001 2001 Cty TNHH Viva Sµi Gßn, may gc bal«, tói x¸ch... Viva Corporation 1 970000 970000 may gc ba l«, tói x¸ch vµ c¸c mÆt hµng thÓ thao XK
309 18/05/2001 2001 Cty TNHH Viva Sµi Gßn Cty Viva Corp, Hµn Quèc 1 1696780 1220000 gia c«ng ba l«, tói x¸ch, c¸c mÆt hµng thÓ thao XK
310 21/05/2001 2001 Cty TNHH §å gç Casavill(VN), sxkd ®å gç gia dông «ng Yoon Kok Hyun 1 600000 200000 sx vµ kd ®å gç gia dông XK
311 23/05/2001 2001 Cty TNHH Seafood VN, sx chƠ biƠn mùc kh« XK «ng Lee Young Il 1 850000 835000 sx chƠ biƠn mùc kh« xuÊt khÈu
312 14/06/2001 2001 Cty Quèc tƠ Viet Pan-Pacific, sx kd hµng may mÆc Cty TNHH Pan-Pacific 1 4400000 2550000 sx kd hµng may mÆc, tÊt ch©n
313 15/06/2001 2001 Cty TNHH Yu Chung ViÖt Nam, sx sp may mÆc xk bµ Oh Bong Y (Lee) 1 500000 60000 sx c¸c sp may mÆc xk
314 20/06/2001 2001 Cty TNHH MG AD Viet nam, ccÊp c¸c dv NCTT, ... MG Graphic Co., Ltd 1 500000 300000 cung cÊp c¸c dv nghiªn cøu th̃ tr-êng, thkƠ mÉu sp
315 25/06/2001 2001 CTy TNHH tµi nguyªn c«ng nghÖ ViÖt Nam Hµn Quèc 1 3150000 1250000
316 06/07/2001 2001 Cty TNHH Dong A Sµi Gßn, sx sîi vµ d©y ®ai... Dong A Korea Co., Ltd 1 1500000 490000 sx sîi PP vµ d©y ®ai c¸c lo¹i lµm ngliÖu tói x¸ch
317 10/07/2001 2001 Cty TNHH J&D Vinako, sxkd hµng dÖt kim, q.¸o ... Dai An Trading Co., Ltd 1 2800000 1400000 sxkd hµng dÖt kim, q.¸o,kd m¸y măc thb̃ liªn quan
318 12/07/2001 2001 CTLD D-îc Choongwae Medi Choongwae Pharma Corporation(HQ), Monomedi (Malai) 2 4460000 1338000 sx c¸c sp d̃ ch truyn, d©y truyn d̃ ch vµ vËt t-
319 19/07/2001 2001 Cty Pungkook SaiGon II Pungkook Corporation 1 9000000 5000000 sx, gc s¶n phÈm may mÆc, tñi x¸ch, tñi hµnh lƣ
320 20/07/2001 2001 Cty Nahnoom (TNHH), sx vµ gc hµng may mÆc «ng Chang Young Wook 1 700000 210000 sx vµ gc hµng may mÆc
321 22/07/2001 2001 Cty TNHH Daeshin ViÖt Nam, sxgc hµng may mÆc Daeshin Limited, Sun Trading Co.Ltd, «.Kim Yong Jin,Hµn Quèc 1 5000000 2162000 sxgc hµng may mÆc
322 27/07/2001 2001 Cty TNHH Dae Myung, xi m¹ khu«n giµy «ng Dae Bok Pyo, «.Jang Jeong Hyun, Hµn Quèc 1 500000 188000 xi m¹ khu«n giµy
323 27/07/2001 2001 Cty TNHH Nu«i T«m Younghuy Cty Saeyang Globus. Inc - Hµn Quèc 1 1400000 600000 ®Çu t- nu«i t«m th̃t XK vµ c¸c dv liªn quan
324 31/07/2001 2001 CTLD SX, l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y Hµn ViÖt Hµn Quèc 2 1000000 1000000 SX, l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y
325 02/08/2001 2001 Cty CN Kukje, sxkd vá b×nh ¾c quy, sp nhùa CN.. «ng Yoon Sang Il 1 350000 110000 sxkd vá b×nh ¾c quy, sp nhùa CN..
326 03/08/2001 2001 Cty TNHH EC Plaza Network, cung cÊp dvô phÇn m
̉
m T§ EC Plaza(HQ);Cty Menon Inter.(HK);Cty Cubic(HQ) 2 300000 100000 ptriÓn p.m
̉
m,TM ®iÖn tö,c.cÊp th«ng tin th̃ tr-êng
327 07/08/2001 2001 Cty TNHH Young Kwang Vina, sx ®å dïng nÊu bƠp Young Kwang Metal Co, Asia Metal Co vµ «.Chung Woo 1 1000000 500000 sx c¸c lo¹i ®å dïng nÊu bƠp (nåi, xong, ch¶o...)
328 15/08/2001 2001 Cty TNHH E & T ViÖt Nam, sx sîi c¸c lo¹i E & T Inc, «ng Chang Ik Jin,«ng Kim Tae Gun, Hµn Quèc 1 2500000 1300000 sx sîi c¸c lo¹i
329 20/08/2001 2001 Cty TNHH n«ng nghiÖp Hµn ViÖt <trång, chƠ biƠn cao su C«ng ty Hanwol Farm Corp. 1 1520000 520000 trång, ch¨m săc, k/th¸c, gia c«ng, c/biƠn cao su
330 29/08/2001 2001 Cty TNHH Re-Plus Vina Apparel, sxkd sp len xk Re-Plus Co., Ltd 1 400000 135000 sxkd sp len xk
331 13/09/2001 2001 Cty TNHH Han-Soll Vina (HSV) Han-Soll Textile., Ltd 1 15100000 6000000 sx gc kd hµng dÖt may, in vµ thªu trªn c¸c SP may.
332 14/09/2001 2001 Hîp doanh gÜ-a Cty SX XNK c«ng nghiÖp Phó Yªn víi HQuèc Cty THNN Dae Ryang -Hµn Quèc 3 285000 285000 SX chi tĐet phô tïng nhùa xe m¸y
333 17/09/2001 2001 Cty TNHH CNA Chemical «ng Ahn Seung Kil vµ bµ Shin In Soon-§µi Loan 1 1300000 400000 sx mót xèp bao b×,vá bäc m¸y ®iÖn tö vµ sp nhùa
334 21/09/2001 2001 CTLD ViÖt Nam-Woosung <s¶n xuÊt thuyn b¬m h¬i> Woosung I.B Co., Ltd; Woosung I.C Co., Ltd - Hµn Quèc 2 600000 400000 SX thuyn b¬m h¬i; quÇn ¸o, tói x¸ch, ....
335 08/10/2001 2001 Cty TNHH Chong Yong Vina,sx c.t¹o m¸y lµm thïng CT Chong Yong Co., Ltd 1 360000 115000 sx chƠ t¹o m¸y lµm thïng carton
336 08/10/2001 2001 Cty TNHH E-Z Korea, sx hµng may mÆc «ng Yoo Tae Hyung 1 528452 159000 sx hµng may mÆc
337 09/10/2001 2001 Cty TNHH Kyong Do Vina, sx hµng may mÆc xk Kyong Do Company 1 1750000 533880 sx hµng may mÆc xk
338 19/10/2001 2001 Cty TNHH Naanoom (phÇn m
̉
m,®å häa phim ho¹t h×nh) «ng Chang Young Wook, Hµn Quèc 1 700000 210000 sxgc phÇn m
̉
m,vÏ ®å häa t« mµu tranh ho¹t h×nh...
339 19/10/2001 2001 Cty TNHH Wolsung Vina, sx hăa chÊt trong CN dÖt... Wolsung Corporation, Hµn Quèc 1 400000 200000 sx c¸c lo¹i hăa chÊt dïng trong CN dÖt vµ sx ®å gç
340 19/10/2001 2001 Cty TNHH CN Cao §¹i Hµ,sx phÈm nhuém cho ngµnh may Jeon Young-Koo,Hµn Quèc 1 400000 150000 sx phÈm nhuém cho ngµnh may
341 22/10/2001 2001 Cty TNHH Hyunjin VN , sx vµ gc hµng may mÆc Cty Hyunjin Saipan Inc., 1 5000000 5000000 sx vµ gc hµng may mÆc
342 05/11/2001 2001 Cty TNHH Samryoung ViÖt Nam Samryoung Co., Ltd- Hµn Quèc 1 1250000 750000 SX phô tïng xe m¸y
343 05/11/2001 2001 Cty TNHH IQ Land VN, sx ®å ch¬i b»ng gç vµ ®å gç IQ Land 1 550000 350000 sx ®å ch¬i b»ng gç vµ ®å gç
344 08/11/2001 2001 Cty TNHH Samwoo ViÖt Nam<ChƠ biƠn da Samwoo Co., Ltd. 1 27000000 4500000 ChƠ biƠn da
345 08/11/2001 2001 Cty TNHH Bum Jin Vina ViÖt Nam, may mÆc Suk Ho Interprise Co., Ltd. 1 900000 900000 May mÆc
346 08/11/2001 2001 Cty AAgayih Industrial <SX b¬m ch×m b»ng inox Hµn Quèc 1 500000 500000 <SX b¬m ch×m b»ng inox
347 13/11/2001 2001 Cty TNN S¶n xuÊt SL-VINA, Hµn Quèc SL-VINA, Hµn Quèc 1 530000 261000
348 15/11/2001 2001 Cty TNHH C«ng nghiÖp Sea Kwang (ViÖt Nam) Sea Kwang Industrial Co. - Hµn Quèc 1 2500000 300000 hå sîi
349 15/11/2001 2001 Cty ASI REED VN (SX phô tïng c¬ khƢ ngµnh dÖt Assia Reed 1 195000 64000 SX phô tïng c¬ khƢ ngµnh dÖt
350 15/11/2001 2001 Cty TNHH Maire Fiber H-ng Yªn, SX b«ng gßn Mirae Fiber Technology Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 8966348 2309000 s¶n xuÊt dÖt kim, tÊm ch»ng g«n, v¶i ®̃a kú
351 23/11/2001 2001 Cty TNHH in nh·n m¸c vµ bao b× giÊy Kovin bµ Lee Chu Kyun 1 830000 300000 sxgc in Ên c¸c lo¹i nh·n d¸n, nh·n treo..bao b×..
352 29/11/2001 2001 Cty TNHH H & L Vietnam <SX hµng nhùa HACOM CORP. - Hµn Quèc 1 3070000 1000000 sx, tkƠ, gia c«ng, l¾p r¸p, kinh doanh hép quÑt gas, sp nhùa, sp thĐp
353 29/11/2001 2001 Cty TNHH NAMYANG INTERNATIONAL ViÖt Nam NAMYANG INTERNATIONAL Co., Ltd. - 1 9600000 7600000 SX c¸c s¶n phÈm may mÆc
354 29/11/2001 2001 Cty TNHH Kimanson Instruments(VN),sx thb̃ ®µn ®iÖn Kimanson Instruments Co., Ltd 1 500000 350000 sx thb̃ khuyƠch ®¹i ©m thanh ®µn ®iÖn, thb̃ ®iÖn,©m ly ®iÖntövµ phôtïn
355 29/11/2001 2001 Cty Inahvina, ®å n÷ trang ®¸ quƣ 1 1000000 700000 SX n÷ trang, ®¸ quƣ
356 03/12/2001 2001 Cty TNHH Vina Korea, sx hµng may mÆc XK Cty TNHH Yakjin Trading (Hµn Quèc) 1 6000000 1800000 May mÆc, xuÊt khÈu quÇn ¸o dÖt kim chÊt l-îng cao
357 07/12/2001 2001 Cty TNHH World Vina, sxgc sp may, d¸n Đp chÊt dÎo Cty One Industrial (HQuèc) 2 5000000 1300000 sxgc sp may, d¸n Đp tơ chÊt dÎo (¸o m-a,tñi)...
358 20/12/2001 2001 Cty TNHH YC.Tec <SX phô liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp g×ay dĐp Young Chang technology, Polytech vµ Industrial Corps. 1 9300000 5000000 SX phô liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp g×ay dĐp
359 20/12/2001 2001 Cty TNHH Seung Bo (ViÖt Nam) <SX bé phËn ly hîp Seung Bo Co., Ltd 1 4210000 1261000 sx bé ph©n ly hîp vµ phanh, khu«n mÉu vµ MMTB SX phô tïng xe m¸y
360 20/12/2001 2001 Cty TNHH C«ng nghiÖp Daeryang ViÖt Nam <SX linh kiÖn «t«,xe m¸y Cty TNHH c«ng nghiÖp Daeryang 1 4641400 2000000 sx linh kiÖn « t«, xe m¸y, m¸y n«ng nghiÖp
361 28/12/2001 2001 Cty TNHH Bowling §µ n½ng, kd dvô thÓ thao bowling Cty Emdit Co., Ltd, «.Han vµ «.Shin 1 1050000 662000 kd dvô thÓ thao bowling, g/kh¸t, dvô bida
362 31/12/2001 2001 Cty TNHH Adin Sµi Gßn, sx ba l« xuÊt khÈu «.Lee Kyung Yoo- Hµn quèc 1 300000 156000 sx ba l« xuÊt khÈu
363 02/01/2002 2002 Cty TNHH Seowonvina, thkƠ t¹o mÉu ®å trang søc xk Seowon Co., Ltd 1 138420 138420 thkƠ t¹o mÉu ®å trang søc xk
364 04/01/2002 2002 Cty Sam Hung Vina (TNHH), may mÆc «ng Oh Eun Hwan, «.Ruy Young Il, «.Oh Kwang Soo,Hµn Quèc 1 1020000 370000 May mÆc
365 08/01/2002 2002 Cty TNHH Samryong Vina M-tek,sx phô kiÖn cho «t«.. Samryong Machinery Ltd 1 2626000 800000 sx l¾p r¸p bé ly hîp,bé truyn ®éng cho «t«,xe m¸y
366 10/01/2002 2002 Cty TNHH Gunngard Vina Safe, sx kĐt s¾t, tð s¾t Cty Gunngard Safe Ltd 1 1000000 650000 sx kĐt s¾t, tð s¾t
367 18/01/2002 2002 Cty TNHH Giao nhËn VËn t¶i Quèc tƠ Mc Trans (VN) Mc Trans International Inc 2 350000 105000 thùc hiÖn giao nhËn hµng ho¸ b»ng hµng kh«ng,s¾t..
368 22/01/2002 2002 Cty TNHH Woosung ViÖt nam, sxkd thøc ¨n vËt nu«i.. Woosung Feed Co., Ltd 1 15000000 3150000 sxkd thøc ¨n vËt nu«i vµ thñy s¶n
369 22/01/2002 2002 Cty TNHH K & P, sxgc phô kiÖn in Đp nh·n m¸c giÇy Cty TNHH Th-¬ng m¹i I&K 1 900000 460000 sxgc phô kiÖn in Đp nh·n m¸c giÇy
370 24/01/2002 2002 Cty LD Vina-Lee, chƠ t¹o phô tïng lkiÖn c¬ khƢ «ng Lee Seung Jae 2 500000 200000 chƠ t¹o phô tïng lkiÖn c¬ khƢ thay thƠ,dvô tµubiÓn
371 24/01/2002 2002 Cty TNHH Vina B.K, kd c/b h¶i s¶n sö dông h¬i l¹nh Cty Baeck Kyung Moolsan, Hµn Quèc 1 1600000 1600000 kd chƠ biƠn h¶i s¶n b»ng c«ng nghÖ SD h¬i l¹nh
372 25/01/2002 2002 Cty TNHH Wooyang Vina, sx sp may mÆc xk Wooyang Co., Ltd 1 1500000 1500000 sx sp may mÆc xk
373 28/01/2002 2002 Cty TNHH May-In-Thªu M & J «ng Han Gab Soo 1 400000 125000 may, in, thªu vi tƢnh gia c«ng
374 29/01/2002 2002 Cty TNHH thĐp Dongbang Dongbang Special Steel Co., Ltd. 1 20000000 6000000 SX thĐp thanh vµ thĐp kh«ng gØ
375 29/01/2002 2002 Cty TNHH Sunrising Kim Vina, sxgc hµng may mÆc xk «ng Kim Kyoung Han 1 353000 353000 sxgc hµng may mÆc xk
376 31/01/2002 2002 CTLD VËn t¶i hµnh kh¸ch VÜnh Phóc Cty Doolim Intercorp 2 1700000 500000 kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng
377 04/02/2002 2002 Cty TNHH Kona, SX ch¨n, ga, gèi, ®Öm C«ng ty TNHH Quèc tƠ Garion - Hµn Quèc 2 2077783 1100000 sx & kd b«ng tÊm, ch¨n, ga, gèi vµ ®Öm
378 04/02/2002 2002 Cty TNHH Dongil Engineering VN,sx m¶nh gèm cho hµn bµ Yoon, So Hee 1 1500000 470000 sx m¶nh gèm ®̃nh h×nh r·nh hµn dïng cho hµn KL
379 07/02/2002 2002 Cty TNHH Nobland ViÖt Nam <may mÆc> 1 15000000 11600000 SX hµng may mÆc
380 08/02/2002 2002 Cty TNHH Wooyang Vina Wooyang Co., Ltd - Hµn Quèc 1 10290000 5990000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
381 08/02/2002 2002 Cty Gèm sø Kum-Ho, sx gèm sø xuÊt khÈu Cty th-¬ng m¹i Kum-Ho 1 1612199 812199 sx gèm sø xuÊt khÈu
382 19/02/2002 2002 Cty TNHH Shinkwang VN,sx da phñ mµng PU cho sxgiµy Shinkwang Co., Ltd 1 4900000 600000 sx c¸c lo¹i da phñ mµng PU cho sx giµy
383 21/02/2002 2002 Cty TNHH Domoko,gc xk hµng may mÆc vµ c¸c sp lquan «ng Youn Kyeoung Shin- Hµn Quèc 1 200000 60000 gc xk hµng may mÆc vµ c¸c sp liªn quan
384 22/02/2002 2002 Cty TNHH Over The Sea Vina,kd khu du l ̃ ch & c¸c dv Cty TNHH Over The Sea - Hµn Quèc 1 1500000 500000 kd khu du l ̃ ch, d̃ ch vô & c¸c d̃ ch vô vui ch¬i k̀ m theo
385 22/02/2002 2002 Cty TNHH ShinWon Ebenezer VN, may mÆc, ¸o c¸c lo¹i TËp ®oµn Shinwon, Hµn Quèc 1 8650000 2500000 SX c¸c sp may mÆc, ¸o c¸c lo¹i
386 26/02/2002 2002 CTLD §¹i Linh VN, sx sp dÖt may xuÊt khÈu Cty TNHH Taerim Apparel 2 300000 100000 sx sp dÖt may xuÊt khÈu
387 26/02/2002 2002 C«ng ty TNHH KurBong Zipper Vina Kur Bong Zipper Company - Hµn Quèc 1 7382214 2215000 s¶n xñ©t d©y kĐo c¸c lo¹i
388 01/03/2002 2002 Cty TNHH Myung Shin ViÖt Nam, SX phô liÖu giµy «ng Myung Ho Jong 1 525000 250000 SX phô liÖu giµy
389 04/03/2002 2002 Cty TNHH Hikoti Vina, sxgc hµng dÖt len c¸c lo¹i Cty Moving Net Co., Ltd 1 900000 900000 sxgc hµng dÖt len c¸c lo¹i
390 04/03/2002 2002 H§HTKD ®t- c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ A2 TT triÓn l·m VN «ng Shin Jae Bok 3 1300000 1300000 ®t- c¶i t¹o n©ng cÊp nhµ A2 TT héi chî triÓn l·m
391 04/03/2002 2002 Cty TNHH Proland ViÖt Nam, thªu 2 1000000 817749 Thªu
392 07/03/2002 2002 Cty TNHH Dong Kwang Vina <DÖt may c¸c lo¹i kh¨n 1 1000000 325000 DÖt may c¸c lo¹i kh¨n
393 11/03/2002 2002 CTTNHH Lottecinema ViÖt Nam Lotte Shopping Co., Ltd, Hµn Quèc 2 4000000 4000000 n©ng cÊp vµ kd c¬ së chiƠu phim
394 14/03/2002 2002 Cty TNHH Creation AD, dv nghiªn cøu th̃ tr-êng ... Cty Creation Co., Ltd 1 300000 90000 dv nghiªn cøu th̃ tr-êng,thkƠ t¹o mÉu sp, tiƠp th̃
395 14/03/2002 2002 Cty TNHH kü nghÖ J & V , SX kƠt cÊu thĐp Kum Jung Industrial Co., Ltd. vµ Jin San Industry Co., Ltd 1 800000 400000 SX kƠt cÊu thĐp, MMTB phôc vô n«ng nghiÖp, kƢnh LCD
396 14/03/2002 2002 Cty TNHH thñy s¶n bµn tay mÑ Joong San Co., Ltd. 1 2400000 800000 ChƠ biƠn thuû s¶n xuÊt khÈu
397 15/03/2002 2002 Cty TNHH dÖt Daewon ViÖt Nam Daewon Co., Ltd 1 24600000 6300000 SX vµ nhuém sîi
398 19/03/2002 2002 CTLD TNHH kho vËn giao nhËn Gia §̃ nh B.J Freight Systerms Co., Ltd 2 1000000 300000 DV kho b·i, chuyªn chë hµng è
399 20/03/2002 2002 Cty TNHH Han Nam Co., Ltd<SX, gia c«ng v¶i C«ng ty Han Nam 1 400000 300000 SX, gia c«ng v¶i
400 25/03/2002 2002 Cty Kinh doanh S & H,thªu gia c«ng xuÊt khÈu Chiang Fen - Hµn Quèc 1 941280 431280 thªu gia c«ng xuÊt khÈu
401 27/03/2002 2002 Cty TNHH Polytec KIMEX Co., Ltd.; «ng Lim Ki Young 1 2017330 1380000 sx tiªu thô sîi nhùa tơ chai PET
402 27/03/2002 2002 Cty Opus One Doko Inc vµ B&D Inc.-Hµn Quèc 1 150000 150000 may mÆc
403 28/03/2002 2002 CTLD Vina Clio, sx bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cao cÊp «ng Cho Young Hyuk 2 730000 554144 sx bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cao cÊp vµ ly giÊy thùc phÈm
404 02/04/2002 2002 Cty TNHH Hwaseung Vina, sx giµy thÓ thao HA R&A Co., Ltd. 1 80000000 30000000 SX giµy thÓ thao vµ c¸c bé phËn cña giµy
405 03/04/2002 2002 Cty TNHH Dawin Vina, sx kd khƢ CN ... Cty TNHH Dawin 1 2000000 1000000 sx kd khƢ CN, l¾p ®Æt söa ch÷a thb̃ ,nhµ m¸y khƢ CN
406 03/04/2002 2002 Cty TNHH SX bËt löa ga Doanh Phó Cty TNHH Laipwing Industrial-HQuèc 2 2000000 1300000 SX bËt löa ga
407 05/04/2002 2002 Cty LD World Mul-San (TNHH), sx than tæ ong ... «ng Kim Hong Jun 2 430000 430000 sx than tæ ong vµ than lôc gi¸c
408 05/04/2002 2002 Cty TNHH Shilla Bags VN,sx bal«, tñi s¸ch,vƢ,năn.. Cty Shilla Bags Co., Ltd 1 800000 400000 sx bal«, tói s¸ch, vƢ,năn,d©y ðt,bao ch©n leo nói
409 22/04/2002 2002 Cty TNHH Sinpoong Vina, sx c¸c lo¹i d©y kho¸ kĐo Sinpung Zipper Co., Ltd 1 7000000 5000000 sx c¸c lo¹i d©y kho¸ kĐo
410 24/04/2002 2002 Cty TNHH Phu Shin,thkƠ, sx, l¾p ®Æt m¸y biƠn thƠ.. Cty TNHH Shindong vµ «.Jung-Keun, Park 1 700000 300000 thkƠ, sx, l¾p ®Æt m¸y biƠn thƠ, thb̃ ®iÖn tö ...
411 02/05/2002 2002 Cty TNHH I.S ViÖt Nam I.S International Co., Ltd - Hµn Quèc 1 2662000 1703000 in trªn v¶i vµ hµng may mÆc xuÊt khÈu
412 08/05/2002 2002 Cty TNHH Beautec Vina C«ng ty TNHH Beautec - Hµn Quèc 1 6000000 4600000 s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng may mÆc, hµng ®iÖn tö
413 08/05/2002 2002 CTy TNHH Vinh Hoa, may mÆc bµ Park Young Hwa, «ng Chun Hong Soo, Hµn Quèc 1 150000 100000 SX-GC may quÇn ¸o c¸c lo¹i
414 09/05/2002 2002 Cty May LD Kyung Viet, sx sp may mÆc xk Kyung Seung Trading Co., Ltd 2 1900000 1900000 sx sp may mÆc xk
415 10/05/2002 2002 Cty TNHH Losco VN, sx gc phÇn m
̉
m «. Hong Gyung Heon, «.Ban Yong ho, bµ Cummins Kathryn Ann... 1 85000 25500 sx gc phÇn m
̉
m, cung cÊp gi¶i ph¸p m¹ng vµ t- vÊn
416 17/05/2002 2002 Cty TNHH Trung t©m trî thƢnh Stella «ng Huh Bang Bin vµ «ng Shim Kyong Bo - Hµn Quèc 1 380000 190000 l¾p r¸p vµ s¶n xuÊt thiƠt b̃ trî thƢnh, mµng nhÜ nh©n t¹o
417 23/05/2002 2002 Cty TNHH SINB, in trªn v¶i vµ hµng may mÆc S & H Co., Ltd 1 150000 50000 in trªn v¶i vµ hµng may mÆc
418 23/05/2002 2002 CTLD May MSA - Nhµ B̀ , sx gc sp may mÆc xk Cty TNHH MSA 2 1200000 600000 sx gc sp may mÆc xk
419 23/05/2002 2002 Cty TNHH XD ThƠ giìi «ng Lee Jong Chul 1 3000000 2000000 thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông, CN,giao th«ng
420 25/05/2002 2002 CTLD TNHH may MSA-Nhµ B̀ , sxgc sp may mÆc xk Cty TNHH MSA 2 2200000 1460000 sxgc sp may mÆc xk
421 27/05/2002 2002 C«ng ty TNHH OK Sung Vina Yu Suk Ock 1 900000 320000 sx phô kiÖn dïng may tói x¸ch xuÊt khÈu
422 27/05/2002 2002 CTLD vËn chuyÓn hµnh kh¸ch S¬n La MC. AND. Korea Co. Ltd. - Hµn Quèc 2 1500000 300000 vËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®-êng bé, taxi néi tØnh
423 28/05/2002 2002 Cty TNHH O-Sung Vina Corporation, sx hµng may mÆc Cty O-Sung Corporation 1 500000 240000 sx hµng may mÆc
424 05/06/2002 2002 Cty TNHH Hµ §«ng ViÖt Nam <may mÆc «.Chung Kang HUH-Hµn Quèc 1 1800000 1500000 SX May mÆc & g¨ng tay
425 10/06/2002 2002 Cty TNHH Sambo Ise, sxgc sp may mÆc xuÊt khÈu Cty Sambo., Ltd 2 800000 616666 sxgc sp may mÆc xuÊt khÈu
426 11/06/2002 2002 Cty TNHH Yang Ching Enterprise (ViÖt Nam), SX p/tïng xe m¸y Yang Min Enterprise Co., LTD, Hµn Quèc 1 3000000 900000 SX lß so, chi tiƠt bé gi¶m xâ xe m¸y, « t«
427 14/06/2002 2002 Cty TNHH Sung Jin Vina Sung Jin Industrial Company 1 5000000 1500000 sx dông cô nhµ bƠp b»ng inox,phô kiÖn=nh-¹ lq®Ơn inox,sxgc sp may thªu
428 18/06/2002 2002 Cty TNHH Il-Shin Cap VN, sx năn c¸c lo¹i «. Son Sang Ho,Hµn Quèc 1 1150000 345000 sx năn c¸c lo¹i
429 18/06/2002 2002 CTLD vËn t¶i container Nice Vina ba chñ ®Çu t- Hµn Quèc 2 500000 500000 vËn chuyÓn container néi ®̃a vµ c¸c dv liªn quan
430 19/06/2002 2002 Cty TNHH Woo Jin Vina,sx phô kiÖn plastic may tói Woo Jin Plastic Company,Hµn Quèc 1 800000 350000 sx phô kiÖn plastic dïng may tói x¸ch xk
431 19/06/2002 2002 Cty TNHH Vina K.J, sx g-¬m tre cho c¸c TT vâ thuËt Cty TNHH Baeck Kyung Moolsan 1 300000 300000 sx g-¬m tre cho c¸c trung t©m vâ thuËt
432 19/06/2002 2002 C«ng ty TNHH Woo Jin VINA Woo Jin -Hµn Quèc 1 4500000 2500000 s¶n xuÊt c¸c phô kiÖn b»ng plastic ®Ó may tói
433 24/06/2002 2002 C«ng ty TNHH YUPOONG ViÖt Nam Yupoong Incorporation 1 9000000 2700000 SX m, g¨ng tay, kh¨n choµng b»ng v¶i, sx nguyªn phô liÖu, b¸n thphÈüy
434 25/06/2002 2002 Cty TNHH E-Won ViÖt Nam E-Won Chemical Co., - Hµn Quèc 1 1000000 820000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng thªu
435 26/06/2002 2002 Cty TNHH Cachee VN, gcsx c¸c lo¹i hµng may mÆc xk Cty Cachee Int'l Company Limited,Hµn Quèc 1 300000 300000 gc sx c¸c lo¹i hµng may mÆc, tói x¸ch xk
436 27/06/2002 2002 Cty TNHH Liªn doanh mùc in Arirang « Hyo Seon Shin HQ35%; « Lª Thanh B×nh HKú 15%; « Lem You Taek HQ 35% 2 537143 280799 sx mùc in b¸m dƢnh & c¸c vËt liÖu; sx s¬n lăt, phð; thi c«ng s¬n c«ng
437 02/07/2002 2002 C«ng ty TNHH Seo Kwang Vina E.V.A Seo Kwang E.V.A Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3260248 2038434 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa nh©n t¹o (E.V.A)
438 04/07/2002 2002 Cty TNHH E.M.B <SX c¸c mÆt hµng thªu Saeyoung Embroidering Co.Ltd -Hµn Quèc 1 1422000 426600 SX-GC c¸c mÆt hµng thªu vi tƢnh
439 10/07/2002 2002 Cty TNHH JMC VN,sx b¸n bu«n b¸n lÎ hµng may mÆc xk Cty Jung Min 1 3000000 2500000 sx b¸n bu«n b¸n lÎ hµng may mÆc xk vµ kd xnk
440 25/07/2002 2002 Cty TNHH Bu Kyeong ViÖt Nam, SX l̉ u Seo Incheon Furniture & Co, Hµn Quèc 1 1000000 360000 SX c¸c lo¹i l̉ u xƠp, khung l̉ u
441 30/07/2002 2002 Cty TNHH V¹n Thä,thkƠ, t¹o mÉu, sx hµng thªu ren ba ng-êi Hµn Quèc 1 2100000 1500000 thkƠ, t¹o mÉu, sx hµng thªu ren vµ ®å trang trƢ
442 31/07/2002 2002 Cty TNHH Vina Solomon Industrial, sx cöa nhùa PVC «ng Choe Myoung Kun 1 250000 81247 sx cöa b»ng nhùa PVC
443 31/07/2002 2002 Cty TNHH Heera Vina, sx gc quÇn ¸o vµ c¸c sp may Cty Heera Industries Co., Ltd 1 1500000 500000 sx gc quÇn ¸o vµ c¸c sp may
444 02/08/2002 2002 H§HTKD nu«i t«m vµ c¸c lo¹i thñy s¶n Cty Bavina Korea Trading Co., Ltd 3 600000 600000 nu«i t«m vµ c¸c lo¹i thñy s¶n
445 05/08/2002 2002 Cty TNHH Dong A Vina, may mÆc Dong A Decal co., Ltd. 1 2000000 750000 In, thªu trªn SP may mÆc
446 08/08/2002 2002 Cty TNHH thªu Jin Ho ViÖt Nam Jin Ho Textle Co., Ltd. 1 2000000 670000 Thªu m¸y
447 09/08/2002 2002 Cty TNHH Gem Plus, sx chƠ t¸c ®¸ cubic vµ vµng «ng Kang Duk Kyun 1 300000 150000 sx chƠ t¸c ®¸ cubic vµ vµng; sx vµ gc h¹t trang trƢ b»ng ®¸ kiƠng
448 12/08/2002 2002 Cty TNHH Panko Vina Panko Corporation 1 29819252 15819252 sx, gia c«ng dÖt, nhuém, may mÆc quÇn ¸o c¸c lo¹i
449 14/08/2002 2002 Cty TNHH Hyundai Embroidering,sxgc thªu năn,maymÆc Hyundai Embroidering 1 400000 169235 sxgc thªu năn, hµng may mÆc
450 16/08/2002 2002 H§HTKD SX-KD hµng may mÆc xuÊt khÈu Cty SK Global Co., Ltd 3 1666272 1666272 xuÊt kinh doanh hµng may mÆc xuÊt khÈu
451 19/08/2002 2002 Cty TNHH Doolim Vina, sx gc may mÆc c¸c lo¹i Doolim Corporation Co., Ltd 1 500000 500000 sx gc hµng may mÆc c¸c lo¹i
452 21/08/2002 2002 Cty LD s¶n xuÊt As Minh H¶i, sx VLXD «ng Lee Dauk Yong 2 3500000 1050000 sx c©y ®Çu läc thuèc l¸, t«n lîp...VLXD
453 26/08/2002 2002 Cty TNHH Happy Cook «ng Woi Suk Choi 1 9650000 4150000 SX dông cô nhµ bƠp b»ng nh«m, nåi c¬m ®iÖn, qu¹t ®iÖn
454 26/08/2002 2002 Cty TNHH Unipax, SX m DADA Corp. 1 7015000 1000000 SX m c¸c lo¹i, tói x¸ch vµ thó nhåi b«ng
455 26/08/2002 2002 CTLD §¹i Th¸i <SX kh¨n t¾m> Cty TNHH EEHWA- Hµn Quèc 1 545000 165000 SX kh¨n t¾m <1,3 tr.USD>
456 27/08/2002 2002 Cty ¾c qui KORNAM Cty Kukeje Industrial Battery-Hµn Quèc 2 2368000 1145000 SX ¾c qui kh« c¸c lo¹i 1,98 tr. b×nh/n¨m
457 28/08/2002 2002 C«ng ty TNHH Dae Won-Vina Dae Won Chemical Co., Ltd - Hµn Quèc 1 1311750 850000 SX nhùa vµ chÊt dÎo tæng hîp: m, tÊm ®Öm
458 30/08/2002 2002 CTLD TNHH b¶o hiÓm Samsung VINA Cty b¶o hiÓm ch¸y & hµng h¶i Samsung, Hµn Quèc 2 5000000 5000000 KD b¶o hiÓm
459 30/08/2002 2002 Cty TNHH A First VINA, sx sp may mÆc xuÊt khÈu Cty A First Co.Ltd.Hµn Quèc 2 5930000 3930000 sx sp may mÆc xuÊt khÈu
460 06/09/2002 2002 Cty TNHH Mach Knit ViÖt Nam (tªn c̣ C.K ViÖt Nam, gia c«ng ¸o len Cty Mach Knit Co. Ltd, Hµn quèc 1 1000000 450000 gia c«ng c«ng dÖt len
461 10/09/2002 2002 Cty Green More Vietnam (SX t¨m hå tơ tinh bét) Green More 1 180000 180000 SX t¨m hå tơ tinh bét
462 12/09/2002 2002 Cty TNHH Reina Vina, sx gc m năn c¸c lo¹i «ng Choi Heung Mook,Hµn Quèc 1 2000000 2000000 sx gc m năn c¸c lo¹i
463 12/09/2002 2002 CTY TNHH SAE-A Vina <may Cty SAE-A, Hµn Quèc 1 4000000 800000 may 1,728 tr. jacket & 1,728 tr.qï©n ©u/n¨m
464 16/09/2002 2002 Cty TNHH Shin Yong Chemical ViÖt Nam Shin Yong Chemical Co., Ltd.,Hµn Quèc 1 4000000 3150000 SX mµng Polyethylene
465 16/09/2002 2002 Cty TNHH Deuck Woo ViÖt Nam, g
̃
¨t lµ Cty Deuck Woo Trading Co., Ltd. 1 1191466 357440 GiÆt SP may mÆc
466 18/09/2002 2002 C«ng ty TNHH Moa Vina C«ng ty TNHH Moa Bina - Hµn Quèc 1 1000000 332000 sx gc may thªu, thªu in nh·n m¸c
467 20/09/2002 2002 Cty TNHH MG Graphic Vina,kd khu du l ̃ ch nghØ d-́ ng C«ng ty TNHH MG Graphic - Hµn Quèc 1 1500000 500000 kd khu du l ̃ ch nghØ d-́ ng víi dv nhµ nghØ,nhµ hµng
468 20/09/2002 2002 Cty TNHH K-Republic Vina,xd c¬ së sx nu«i t«m gièn Cty K-Republic - Hµn Quèc 1 450000 150000 xd c¬ së sx nu«i t«m gièng só
469 20/09/2002 2002 Cty TNHH Bio Resource International Vina,t«m gièng Cty Bio Resource International - Hµn Quèc 1 510000 250000 ®Çu t- sx t«m gièng vµ c¸c dv nu«i trång thñy s¶n
470 20/09/2002 2002 Cty TNHH Peace Vina, sx gc hµng may mÆc vµ in lôa «ng Chung, Kweon Sam 1 450000 250000 sx gc hµng may mÆc vµ in lôa trªn v¶i
471 24/09/2002 2002 Cty TNHH Glorytex Vina «ng Jun Hyun Gi - Hµn Quèc 1 1500000 500000 may thªu c¸c nh·n hiÖu cung cÊp cho ngµnh may
472 27/09/2002 2002 Cty TNHH Apex ViÖt Nam Apex Global 1 1900000 650000 May mÆc
473 30/09/2002 2002 CTLD Beeahn H-ng Yªn II, sx sp may Beeahn Apparel Co., Ltd 2 504000 160000 sx sp may
474 30/09/2002 2002 Cty TNHH Kosteel Vina, SX thĐp d©y Kosteel Co., Ltd 1 8440000 1600000 SX thĐp d©y hµm l-îc corbon thÊp
475 30/09/2002 2002 Cty TNHH Yujico VN, sx gc sp may mÆc Yun Jin Corporation 1 1300000 500000 sx gc sp may mÆc
476 01/10/2002 2002 Cty Green more VN, sx t¨m hå cøng tơ tinh bét Green More Co., Ltd 2 180000 180000 sx t¨m hå cøng tơ tinh bét
477 08/10/2002 2002 Cty TNHH Jeong-VN, sx sp nhùa Polyethylene vµ PVC Jeong Corporation 1 500000 500000 sx sp nhùa Polyethylene vµ PVC
478 16/10/2002 2002 Cty TNHH Molax Vina,sx c¸c lo¹i sp may mÆc XK Cty Molax Trading Limited vµ 2 c¸c nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 600000 400000 sx c¸c lo¹i sp may mÆc XK
479 18/10/2002 2002 Cty TNHH c«ng nghiÖp HM ViÖt Hµn <SX kƠt cÊu thĐp trong XD «ng Myung Co.Ltd. Hµn Quèc 1 14000000 10080000 SX c¸c lo¹i bao ®ay, bao container, tÊm Klo¹i mµu c¸ch nhiÖt,thĐp tron
480 18/10/2002 2002 Cty TNHH c«ng nghiÖp TASCO, SX v¶i nhùa TCty HANA-Hµn Quèc 1 12250000 7450000 SX v¶i nhùa, l̉ u b¹t, SX h¹t nhùa etylen
481 22/10/2002 2002 Cty TNHH Mire,sx côm c«ng t¾c ®iu khiÓn xe m¸y Cty TNHH Boramtek vµ Cty Byoun Soung Hwan 1 193000 63000 sx côm c«ng t¾c ®iu khiÓn xe m¸y
482 23/10/2002 2002 CTLD VËn chuyÓn Du l ̃ ch Thơa Thiªn HuƠ Isac International Co., Ltd. 2 4980000 1494000 kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch du l ̃ ch
483 24/10/2002 2002 Cty TNHH Han Young Vietnam Cty Han Young Industrial Co., Ltd. 1 2200000 660000 SX nguyªn phô liÖu cho ngµnh giµy
484 28/10/2002 2002 Cty TNHH DK Saigon, sx gc sp thªu vi tƢnh Cty Daekyung Trading Co vµ «ng Kim Jum Bai 1 500000 229675 sx gc sp thªu vi tƢnh
485 28/10/2002 2002 Cty TNHH Ere Sµi Gßn, sxkd d©y ®ai, d©y b¨ng tói bµ lee Pil Soon 1 700000 280000 sxkd d©y ®ai, d©y b¨ng tói x¸ch
486 06/11/2002 2002 Cty TNHH Pan Pacific Clothing <SX hµng may> Pan Pacific Co.Ltd. Hµn Quèc 1 7800000 3000000 SX hµng may, CbiƠn l«ng v
487 06/11/2002 2002 Cty Sung Chang <in trªn giµy «ng Schang Baek Sung & «ng Gab Sung Cha-Hµn Quèc 1 1800000 600000 in trªn giµy & in trªn hép ®ùng giµy, m tói x¸ch,hµng may mÆc XK.
488 07/11/2002 2002 Cty TNHH ACC-VINA Allergy Cure & Care Co., Ltd 1 350000 105000 sxkd vµ xk bé ®å gi-êng, ga, nÖm, ch¨n b«ng...
489 08/11/2002 2002 CTLD Monier B×nh T©y <XD c«ng tr×nh> Cty TNHH Monier, Hµn Quèc 2 1000000 300000 XD ctr×nh d©n dông,san lÊp mÆt b»ng,XD h¹ tÇng kü thuËt,l®Æt ttb̃
490 11/11/2002 2002 Cty may Quèc tƠ Woojin ViÖt Nam, 8/12/2006 t¸ch 1 DA Cty TNHH Woojin 2 Cty Woojin International Sewing., Ltd 1 2800000 2000000 SX hµng may mÆc, may trang phôc, sx trang phôc dÖt kim, ®an măc
491 11/11/2002 2002 Cty TNHH S.J Vina,sx gc hµng thªu m¸y Cty Samjin Co., Ltd 1 1800000 800000 sx gc hµng thªu m¸y
492 12/11/2002 2002 Cty LD Tae Hyun VN, sx giÊy tr¸ng keo vµ ng.liÖu «ng Sung Soo-Kyung 2 850000 700000 sx giÊy tr¸ng keo vµ ng.liÖu
493 14/11/2002 2002 Cty TNHH Hansei Sµi Gßn <SX-GC giµy,quÇn ¸o,tói x¸ch> Cty TNHH Hansei MFG- Hµn Quèc 1 754502 754502 SX-GC giµy, quÇn ¸o, tói x¸ch
494 14/11/2002 2002 Cty TNHH B & M Vina (may mÆc,ba l«,tói x¸ch) Better & More Inc, Hµn Quèc 1 600000 180000 SX-GC hµng may, ba l«, tói x¸ch
495 15/11/2002 2002 Cty TNHH Pu Kyong VN, sx linh kiÖn KL cho loa ®iÖn Cty Pu Kyong Metal Co 1 2000000 1350000 sx linh kiÖn kim lo¹i, nhùa tæng hîp cho loa ®iÖn tö, ngµnh dtö, « t«,
496 19/11/2002 2002 Cty TNHH N«ng nghiÖp §«ng Nam,trång xoµi,m¨ng.. Cty TNHH s¶n xuÊt §«ng Nam 1 1000000 300000 trång xoµi,m¨ng tre XK,ch¨n nu«i gia sóc,gia cÇm
497 19/11/2002 2002 Cty may TNHH Garnet Nam §̃ nh Cty Garnet Corporation 1 4100000 350000 SX hµng may mÆc, quÇn ¸o Jacket
498 19/11/2002 2002 Cty TNHH §«ng Nam,trång xoµi,m¨ng tre,ch¨n nu«i gs Dong Nam Industry Co., Ltd 1 1000000 300000 trång xoµi, m¨ng tre, ch¨n nu«i gia sóc, thñy s¶n
499 19/11/2002 2002 Cty TNHH n«ng nghiÖp §«ng Nam Cty Hµn Quèc 1 1000000 500000 Trång xoµi, m¨ng tre XK; ch¨n nu«i gia suc, thñy cÇm
500 21/11/2002 2002 CTLD VËn t¶i hµng kh¸ch B¾c Hµ Cty TNHH Kovie Trading 2 1250000 400000 kd vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng néi vµ liªn tØnh
501 21/11/2002 2002 Cty TNHH Qñang Nam Knitwear <May mÆc Cty Kas Industrial Ltd-Hµn Quèc 1 2200000 1000000 SX c¸c s¶n phÈm dÖt kim, May mÆc
502 22/11/2002 2002 Cty TNHH SHJ-CPR Vina, sxgc sp may mÆc,thªu vi tƢnh «ng Jang Byung Jo - Hµn Quèc 1 4230000 1300000 sx, gc s¶n phÈm may mÆc, thªu vi tƢnh
503 25/11/2002 2002 Cty TNHH giµy dĐp xuÊt khÈu H.World Vina Shoes Cty Haksan Co., Ltd 1 1000000 700000 s¶n xuÊt giµy dĐp xuÊt khÈu
504 25/11/2002 2002 Cty TNHH Kyung Rhim Vina,sx hµng may mÆc xuÊt khÈu Cty Kyung Rhim Co., Inc, HQ 1 2700000 2700000 sx hµng may mÆc xuÊt khÈu
505 26/11/2002 2002 Cty TNHH Hasung ViÖt Nam, sx èng thĐp Hasung Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 750000 500000 s¶n xuÊt cöa vµ èng thĐp cho tµu thðy, kƠt cÊu th©n, vá m¸y CN
506 27/11/2002 2002 Cty TNHH Yesum Vina, sx xk hµng may mÆc Cty Dae Heung Bongje Co., Ltd. vµ «ng Park Kwon Soon 1 1600000 1130118 sx xk hµng may mÆc
507 29/11/2002 2002 Cty TNHH Hanul Line VN,sx sp tơ da nh- tñi x¸ch... Cty Hanul Line Co., Ltd 1 900000 272240 sx sp tơ da nh- tñi x¸ch,vƢ, th¾t l-ng
508 04/12/2002 2002 Cty Vina Kook Je, ®kƣ l¹i tơ GP sè 154/GP-HN Kook Je EMB & Screen Print<315-9 Jangan-dong Dongdaemun-gu SeoulHµn Qu 1 1900000 1300000 Thªu b»ng m¸y trªn c¸c s¶n phÈm may mÆc
509 05/12/2002 2002 C«ng ty TNHH T-K Vina Tae Kyung Company - Hµn Quèc 1 1500000 800000 s¶n xuÊt chƠ biƠn chØ may vµ d©y buéc
510 06/12/2002 2002 Cty TNHH C«ng nghiÖp TS-Ari, sx bao b× c¸c lo¹i Cty TNHH CN Taesung vµ «ng Sung Ho Bae 1 15000000 4500000 sx bao b× PP,PE,bao xi m¨ng,c¸c lo¹i v¶i...
511 09/12/2002 2002 Cty TNHH ®iÖn tö Sin Young ViÖt Nam Cty Sin Young Electrics Co.,ltd 1 1800000 1450000 SX linh kiÖn cho loa ®iÖn tö
512 09/12/2002 2002 Cty TNHH KD & CBiƠn thðy s¶n Tae San «ng Choi Sang Tae-Hµn Quèc 1 250000 50000 CBiƠn thðy s¶n, c¸ c¬m kh«
513 12/12/2002 2002 Cty TNHH ChilSung Vietnam, may mÆc Cty Chil Sung Industry-Hµn Quèc 1 750000 550000 SX 840.000 chi tiƠt thªu/n¨m & 40.000 SPhÈm may/n¨m
514 12/12/2002 2002 Cty TNHH DSM Vina, sx khu«n giµy DSM Co., Ltd 1 2000000 600000 SX khu«n giµy
515 16/12/2002 2002 Cty TNHH Myung Sung Vina,sxgc mµng nhùa, tÊm nhùa Cty Myung Sung Industry Co., Ltd 2 2000000 600000 sxgc mµng nhùa, tÊm nhùa
516 18/12/2002 2002 Cty TNHH B.Y & by Vina, sx-gc c¸c lo¹i quÇn ¸o «ng Min Byung Young & «ng Lee Hyun Choul-Hµn Quèc 1 300000 300000 sxgc c¸c lo¹i quÇn ¸o
517 20/12/2002 2002 CTLD Hµn ViÖt, sx-kd h¹t cacbonat canxi «ng In Ha Jeon- Hµn Quèc 2 200000 200000 SX-KD h¹t cacbonat canxi
518 24/12/2002 2002 Cty TNHH Mesh Vina, ®Ƣnh c-êm, thªu trªn v¶i Cty Mesh Co., Ltd 1 800000 250000 ®Ƣnh c-êm, thªu trªn v¶i
519 30/12/2002 2002 CTy TNHH x©y dùng Seog Woo Vietnam Cty Seog Woo Engineering &Construction Co.Ltd.HQ;«.Jang Soon BongHQ 1 500000 240000 NhËn thÇu XD d©n dông & c«ng nghiÖp c¸c c/tr×nh FDI t¹i VNam
520 31/12/2002 2002 Cty TNHH Universal Technology, sx khu«n ®óc, s¶n phÈm nhùa IL-E Precision Co., Ltd (Hµn Quèc) 1 188400 188400 SX khu«n ®óc vµ SP nhùa
521 31/12/2002 2002 Cty TNHH Daco Electronic Co., Ltd., sx tb̃ ng¾t m¹ch Dae-Ryuk Co., Ltd. (Hµn Quèc) 1 125000 125000 SX thiƠt b̃ nhùa
522 09/01/2003 2003 Cty TNHH Apex <CBiƠn thðy s¶n Chung Won Kyu Kang-Hµn Quèc 1 500000 400000 Thu mua, CBiƠn thðy, sñc s¶n
523 10/01/2003 2003 Cty TNHH Goonam Vina, sx c¸c lo¹i cöa thĐp Kuk Dong Construction Co., Ltd 1 1300000 600000 SX c¸c lo¹i cöa thĐp, khung nh«m vµ SP kim lo¹i cho XD
524 14/01/2003 2003 Cty TNHH Global G.M. ViÖt Nam, may mÆc C«ng ty Global G.M.LTD- Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX-KD ¸o s¬ mi, dÖt kim, q/¸o lăt, ¸o vĐt t«ng, q/¸o kho¸c
525 17/01/2003 2003 Cty Lee Enterprise,thkƠ thi c«ng...c«ng tr×nh XD City Ent Co., Ltd 1 500000 170000 thkƠ thi c«ng...c«ng tr×nh XD,t- vÊn kü thuËt thkƠ
526 20/01/2003 2003 Cty Beeahn Vietnam <may mÆc Cty Beeahn Apparenl Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 2739000 1000000 May mÆc
527 20/01/2003 2003 CTLD Global-Mfg <may mÆc Cty Global Mfg.Co.Ltd. Hµn Quèc 2 3850000 1250000 SX hµng may mÆc
528 20/01/2003 2003 CTLD Hansege Trang, CB thñy s¶n Cty Hansege 21- Hµn Quèc 2 300000 150000 CB thñy s¶n
529 21/01/2003 2003 Cty TNHH Jin Kyong VN,sxgc may vµ giÆt tÈy quÇn ¸o Cty Jin Kyong Industry 1 490000 165000 sxgc may vµ giÆt tÈy quÇn ¸o nh- jean,¸o jacket..
530 22/01/2003 2003 Cty TNHH Puku VN, sx kd hµng may mÆc XK Puku Trading Co., Ltd 1 700000 700000 sx kd hµng may mÆc XK
531 22/01/2003 2003 Cty TNHH X©y dùng Koravina «ng Shim Jae Chul 1 600000 300000 sx kƠt cÊu thĐp,m¸y măc,thb̃;XD c«ng tr×nh d©ndông
532 24/01/2003 2003 Cty TNHH SAMHO, SX g¨ng tay băng chµy SAMHO-Hµn Quèc 1 2100000 750000 SX g¨ng tay băng chµy, băng ®¸
533 24/01/2003 2003 Cty Kim Hµ, sx gc hµng may mÆc xuÊt khÈu Everest Corporation 2 255000 255000 sx gc hµng may mÆc xuÊt khÈu
534 28/01/2003 2003 C«ng ty TNHH Four Seasons Vina Four Seasons Button Co.,Ltd.; «ng Lee Jong Tae - Hµn Quèc 1 1000000 590802 s¶n xuÊt cóc c¸c lo¹i
535 30/01/2003 2003 Cty TNHH Asia Poly Tec,sx tói nhùa vµ mµng nhùa PP «ng Kim Bong Chun 1 300000 100000 sx tói nhùa vµ mµng nhùa PP, PE
536 01/02/2003 2003 Cty TNHH World Top Vietnam <may World Top Co.Ltd-HQuèc 1 3000000 3000000 may XK
537 10/02/2003 2003 Cty TNHH Dong Hwa, sxkd c¸c lo¹i b×nh,chËu ... Cty Jang Kwan Soon 1 300000 90000 sxkd c¸c lo¹i b×nh,chËu mü nghÖ dïng ®Ó trang trƢ
538 20/02/2003 2003 Cty TNHH Woowon Vina, sx may ¸o Jacket ®Ó xk Cty TNHH Textopia 1 900000 500000 sx may ¸o Jacket ®Ó xk
539 21/02/2003 2003 Cty TNHH Injae Vina, sx hµng may mÆc b»ng len «ng Kim Jong Yeol 1 2200000 670000 sx hµng may mÆc b»ng len
540 21/02/2003 2003 Cty TNHH Capsung Textile,sx d©y ®ai ®Ó may tói Bµ Choi Yoon Hee, Hµn Quèc 1 2500000 900000 sx d©y ®ai ®Ó may tói
541 24/02/2003 2003 Cty TNHH Kothis ViÖt Nam, SX nh·n, logo, biÓu t-îng, in logo b»ng sili «.Yun Jong Joung,« Kwang Keun Choi, « Lee Eung Do Hµn Quèc 1 500000 500000 SX nh·n, logo, biÓu t-îng, in logo b»ng silicone, TPR, PU
542 26/02/2003 2003 Cty TNHH Eun-Sun Vina Embroidery Eun Sun Trading Co 1 1380000 414000 sxgc thªu vi tƢnh
543 26/02/2003 2003 C«ng ty TNHH I Hoa Chemical «ng Park Jin Ku - Hµn Quèc 1 1500000 500000 s¶n xuÊt mousse vµ t«n
544 28/02/2003 2003 Cty CR International ¸nh Quang, SX vá tivi Cty CR International - Hµn Quèc 1 1300000 919397 SX vá tivi, vá tñ l¹nh
545 02/03/2003 2003 Cty TNHH Te.Vina, sxkd v¶i b¹t vµ bao b× PP,PE Cty TNHH Tae Kil Co., Ltd 1 10460000 3300000 sxkd v¶i b¹t vµ bao b× PP,PE
546 03/03/2003 2003 Cty TNHH Melon «ng Jang Gag Huyn, «ng Kim Hyun Myung, Kang Hong Gue - Hµn Quèc 1 6000000 2500000 kd khu DL vµ c¸c dv vui ch¬i gi¶i trƢ k̀ m theo
547 04/03/2003 2003 Cty TNHH Yujin Polytec Hµn Quèc 1 380000 380000
548 06/03/2003 2003 Cty TNHH hăa chÊt Woorim-Vina Cty Woo Rim Industry 1 700000 400000 sx kd hăa chÊt c«ng nghiÖp dÖt
549 06/03/2003 2003 Cty TNHH Dong-Il Interlining, SX keo cho ngµnh may mÆc VGX International, Hµn Quèc 1 3400000 1600000 sx sp keo lăt dïng cho hµng dÖt may
550 07/03/2003 2003 Cty TNHH Quèc tƠ Au Mü< SX néi thÊt G & K Asscocia Ldt- Hµn Quèc 1 3000000 900000 SX néi thÊt
551 10/03/2003 2003 Cty TNHH IDT ViÖt Nam,pt phÇn m
̉
m tin häc... «ng Hwang Byung Lak 1 3612000 1268000 pt phÇn m
̉
m tin häc vµ dv,ccÊp hÖ thèng tƢch hîp
552 10/03/2003 2003 Cty TNHH Dong Lim Vina Chemical,sx chÊt h/® b̉ mÆt Dong Lime Chemical Co.Ltd. vµ «.Seo Bong Joon, Ltd,Hµn Quèc 1 900000 430000 sx chÊt ho¹t ®éng b̉ mÆt ngµnh dÖt may
553 10/03/2003 2003 Cty TNHH ph¸t triÓn côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng-TASCO TCTy HANA-Hµn Quèc 1 4950000 4950000 XD h¹ tÇng
554 12/03/2003 2003 Cty TNHH Woogwang Vina, sxgc hµng may mÆc «ng Yu Hoon, Hµn Quèc 1 600000 200000 sxgc hµng may mÆc
555 14/03/2003 2003 Cty TNHH VIVID, giÆt mµi quÇn bß ®Ó xuÊt khÈu «ng Sung In, Chung 1 1700000 900000 giÆt mµi, nhuém c¸c sp may mÆc ®Ó xuÊt khÈu
556 17/03/2003 2003 Cty TNHH Ul Hwa ViÖt Nam,dÖt v¶i Ul Hwa Corporation 1 12000000 5000000 dÖt c¸c sp tơ sîi polyester; sx c¸c èng giÊy dïng cho ngµnh giÊy
557 17/03/2003 2003 Cty TNHH Jaeill ViÖt Nam Jaeill Textile Co., Ltd, Jaeill Vina 1 6756024 2850000 dÖt c¸c sp tơ sîi polyester
558 18/03/2003 2003 Cty TNHH Finegis VN, sxgc hµng may mÆc vµ giµy xk Cty Fine Ind.Co., Ltd 1 500000 200000 sxgc hµng may mÆc vµ giµy xk
559 19/03/2003 2003 CTy TNHH Bando Zipper VINA, SX d©y khăa kĐo Bando Zipper Co.Ltd.Hµn Quèc 1 2162504 2162504 SX d©y khăa kĐo
560 20/03/2003 2003 Cty TNHH Samsung Polymer (VN),sx sp ®Ó lµm ®Ơ giÇy Cty Samsung Polymer Co., ltd 1 1800000 900000 sx sp Prepolymer Isocyanate dïng trong CN ®Ơ giÇy
561 21/03/2003 2003 Cty TNHH H & M Vina,sxgc ¸o len c¸c lo¹i bµ Heo Yun Hui 1 250000 75000 sxgc ¸o len c¸c lo¹i
562 24/03/2003 2003 Cty TNHH Vi-M-Korea Vina, xd khu DL gi¶i trƢ vµ dv Cty Vi-M-Korea - Hµn Quèc 1 3500000 3500000 xd khu du l ̃ ch gi¶i trƢ vµ d̃ ch vô ¨n uèng...
563 25/03/2003 2003 Cty TNHH Xanh NB, sxkd sp may mÆc Shinsung Tongsang Co., Ltd 1 11999400 8000000 sxkd sp may mÆc
564 26/03/2003 2003 Cty TNHH Hanvi Green Net, sx bao ®ay dïng trong XD Cty Hong Myung Co., Ltd 1 3000000 1180969 sx bao ®ay dïng trong XD
565 26/03/2003 2003 Cty TNHH World Korea, sxkd phô tïng xe m¸y «ng Nam Kung Youn 1 400000 150000 sxkd phô tïng xe m¸y
566 26/03/2003 2003 Cty TNHH Over The Sea Vina, XD khu du l ̃ ch Cty Over The Sea Co.Ltd.<#5.562-11Janghang-dong,Ilsan-gu,Goyang-si,Gye 1 2500000 1000000 XD-KD khu du l ̃ ch, ngØi m¸t & c¸c dvô gi¶i trƢ k̀ m theo(bar,bida,karap
567 26/03/2003 2003 Cty TNHH Korea Communication net VINA Cty KCN Co.Ltd.<402-9,Shimkok-dong,Wonmi-gu,Bucheon-city,Kyunggido-HQ 1 4000000 1200000 XD-KD 1 khu du l ̃ ch nghØ m¸t & c¸c d/vô gi¶i trƢ k̀ m theo:bar,karaoke,
568 31/03/2003 2003 Cty TNHH §¹i Méc Bµ Hwang Geum Im, Hµn Quèc 1 1000000 960000 sxgc sp may mÆc, tói x¸ch
569 01/04/2003 2003 Cty TNHH dÖt KKT, sx bƢt tÊt «ng Kim Duk Jin 1 300000 200000 sx bƢt tÊt
570 07/04/2003 2003 Cty TNHH Loran Knit Embroidery Label,sx hµng ®an bµ Oh Soon Nam 1 3500000 1050000 sxgc nh·n hµng, hµng ®an thªu, may, trang trƢ quÇn ¸o
571 09/04/2003 2003 Cty TNHH C«ng nghiÖp Dongjin ViÖt Nam 6 chñ ®Çu t- Hµn Quèc 1 11350000 1800000 s¶n xuÊt qu¹t t¶n nhiÖt, m«t¬ truyn ®éng dïng cho «t«, c«ng nghiÖp
572 10/04/2003 2003 Cty TNHH Doo Sol Vina 1 2000000 765000 giÆt quÇn ¸o
573 11/04/2003 2003 Cty TNHH Hanmi Tech,dv l¾p r¸p cÊu kiÖn cho CTyXD «ng Kang Kwun Soo 1 200000 200000 dv l¾p r¸p cÊu kiÖn thĐp,dµn gi¸o cho CTXD...
574 11/04/2003 2003 Cty TNHH Vina Boomee, sx sîi trong ngµnh dÖt may One Trading International Co., Ltd. 1 500000 167672 sx sîi c¸c lo¹i dïng trong ngµnh dÖt may
575 15/04/2003 2003 Cty TNHH May ViÖt-Sang Cty Sang Ihn Ltd 1 1000000 500000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu
576 15/04/2003 2003 Cty TNHH Sedo Vina,sxgc may l̉ u,dông cô c¾m tr¹i Cty Sedo Camping Co., Ltd 1 2203450 1489050 sxgc may l̉ u,dông cô c¾m tr¹i, ®å ch¬i...
577 15/04/2003 2003 Cty TNHH Koreafoam, Sx tÊm xèp PE Youngtop Architect & Engineering Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2179000 879000 SXKD c¸c lo¹i tÊm xèp PE
578 21/04/2003 2003 Cty TNHH ch¨n nu«i Hanpork «.Park Chan Hoi vµ 10 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 3500000 2769472 SX heo gièng th-¬ng phÈm
579 22/04/2003 2003 Cty TNHH Han Pack, SX tÊm ®¸y b»ng nh«m Cty Happy Vina-Hµn Quèc 1 1400000 1400000 SX tÊm ®¸y b»ng nh«m c̣ nåi, ch¶o, VPP b¨ng kim lo¹i,xèp c¸ch nhiÖt,b×
580 24/04/2003 2003 Cty TNHH Vina Haeng Woon Industry <gia c«ng phÇn m
̉
m C«ng ty Haeng Woon Industry Co., - Hµn Quèc 1 120000 40000 gia c«ng phÇn m
̉
m
581 29/04/2003 2003 CTy TNHH ARAM VINA, SX lß xo táa nhiÖt «ng Tae Jeong Park-Hµn Quèc 1 60000 18000 SX lß xo táa nhiÖt, lß xo cuèn & sø ®/trë, GC l¾p TB̃ ®tö
582 06/05/2003 2003 Cty TNHH Washi Washi, giÆt C«ng ty Ad Plus Co., Ltd - Hµn Quèc 2 1905000 1029000 gia c«ng giÆt c¸c s¶n phÈm may mÆc vµ v¶i sîi
583 08/05/2003 2003 Cty TNHH Woo Hee, sx hµng may mÆc «ng Lee-Jeong Yeop 1 320000 100000 sx hµng may mÆc
584 08/05/2003 2003 Cty TNHH sx Young Poong Vina,thªu trªn v¶i, da Young Poong Ltd 1 1000000 1000000 thªu trªn v¶i, da
585 12/05/2003 2003 Cty TNHH Vien Modewin, sx sp may mÆc Glowin Co., Ltd. 1 1880714 840814 sx sp may mÆc
586 15/05/2003 2003 Cty TNHH Solno Enterprises Vietnam, SX m¸y ®ăng găi Solno Enterprises Vietnam-Hµn Quèc 1 2226990 1250000 SX m¸y ®ăng găi
587 19/05/2003 2003 Cty TNHH giµy da K.C.V Vina Hankuk Moolsan Co., Ltd 1 331000 200500 sx da, giµy da
588 20/05/2003 2003 Cty TNHH World Bowling Cty Emdit Co., Ltd 1 550000 400000 kd dv thÓ thao bowling, dv bi-da, cho thuª giÇy...
589 20/05/2003 2003 Cty TNHH thªu Jin Ho Hµ Néi Jinho Textile Co.,Ltd (Korea) 1 2000000 700000 Thªu vi tƢnh trªn s¶n phÈm may, xk 80%
590 20/05/2003 2003 Cty TNHH Shin Wall, Hµn Quèc, trång & CBiƠn c©y d-ìng Cty Shin Wall, Hµn Quèc 1 300000 162000
591 22/05/2003 2003 Cty TNHH KM, thªu gc hµng may mÆc,giµy da vµ tói «ng Lee Kwon Ki - Hµn Quèc 1 240000 188950 thªu gc hµng may mÆc, giµy da vµ tói x¸ch
592 23/05/2003 2003 Cty TNHH Haiyang Vietnam,sxgc v¶i sîi,¸o quÇn,tói x¸ch Haiyang Corporation 1 650000 650000 sxgc v¶i sîi,¸o quÇn,tói x¸ch vµ c¸c lo¹i hµng ®tö
593 23/05/2003 2003 Cty TNHH C.T Corporation,sx phô gia cho ngµnh dÖt «. Lim Sang Woong vµ «.Kang Woo Young, HQuèc 1 800000 600000 sx phô gia cho ngµnh dÖt,sx keo d¸n cho ngµnh sxgç
594 27/05/2003 2003 Cty TNHH Radiant Vina, sxgc c¸c lo¹i ®Ơ giÇy «ng Kwak Jae Young vµ bµ June Ok Yun 1 200000 100000 sxgc c¸c lo¹i ®Ơ giÇy polyurethane,c¸n máng da giÇ
595 02/06/2003 2003 Cty TNHH Chessi (tªn c̣ : Happy ALPS) C«ng ty TNHH Happy Cook - Hµn Quèc 1 1100000 600000 SX thùc phÈm tơ rong biÓn sÊy kh«
596 06/06/2003 2003 Cty TNHH ph¸t triÓn phÇn m
̉
m VN Soft Promotion Co., Ltd 1 150000 120000 sx vµ cung cÊp phÇn m
̉
m,m¸y măc thiƠt b̃ tin häc,dv internet,t- vÊnCNT
597 12/06/2003 2003 Cty Trång hoa N«ng s¶n ViÖt Nam Nong San Floral Plantation Corp., Hµn quèc 1 2011235 1000000 Trång hoa phong lan vµ c¸c loa c©y c¶nh
598 13/06/2003 2003 BÖnh viÖn m¾t ViÖt Hµn BÖnh viÖn ST.Mary's Eye Hospital., Inc 1 2300000 1000000 kh¸m, ch÷a bÖnh chuyªn khoa m¾t
599 16/06/2003 2003 Cty TNHH sx thiƠt b̃ 3H,sx c¸p vµ d©y ®iÖn 3H Corporation 1 200000 150000 sx l¾p r¸p m¸y măc cho sx c¸p vµ d©y ®iÖn
600 16/06/2003 2003 Cty TNHH 3H Korblend,sx XLPE cho c¸p ®iÖn lùc 3H Corporation vµ «ng Choi Jong Man 1 200000 200000 sx XLPE(nhùa polythylene l.kƠt ngang) cho c¸p ®iÖn
601 19/06/2003 2003 C«ng ty DÖt Hopex Cty Hopex INC and « Mike Chung Seung Park 1 5000000 1500000 SX-KD-GC quÇn ¸o dÖt kim, c¸c SphÈm may mÆc, g
̃
¨t, mµi
602 19/06/2003 2003 C«ng ty TNHH Bonasse Vina C«ng ty Bonasse, Hµn Quèc 2 1600000 1000000 s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng dÖt, may, thªu, nguyªn phô liÖu
603 25/06/2003 2003 Cty TNHH Soon Heung Embd,gc sp thªu b»ng m¸y tƢnh «ng Lee Chang Min 1 500000 150000 gc sp thªu b»ng m¸y vi tƢnh
604 25/06/2003 2003 Cty triÓn väng QT,pt phÇn m
̉
m tin häc «ng Oh Duk 1 100000 35000 pt phÇn m
̉
m tin häc vµ cung cÊp c¸c dv liªn quan
605 26/06/2003 2003 Cty TNHH Kyung Nam ViÖt Nam, SX phô kiÖn giµy Kyung Nam Industry Co., Ltd - Hµn Quèc 1 1300000 400000 SX-GC c¸c phô kiÖn giµy,s¶n phÈm thªu,may mÆc
606 02/07/2003 2003 CTLD Sion-TTT ViÖt Nam, SX g¨ng tay c¸c lo¹i Cty ACE Korea Incorporation, Hµn Quèc 2 2100000 1454250 s¶n xuÊt g¨ng tay c¸c lo¹i
607 08/07/2003 2003 Cty TNHH Seo Hae ViÖt Nam Doanh nghiÖp Yootong Seo Hae, Hµn Quèc 1 2500000 750000 nu«i trång c¸c lo¹i nhuyÔn thÓ
608 09/07/2003 2003 Cty TNHH Néi thÊt thñy Sejin-Vinashin Sejin Technical Industries Co., Ltd.; «ng Park Jung Keun - Hµn Quèc 2 9273000 3323000 SX-KD vËt liÖu néi thÊt tµu thñy, cöa, trÇn, t-êng...
609 11/07/2003 2003 C«ng ty TNHH Decovil C«ng ty TNHH Soo Sung, Hµn Quèc 1 10948000 6674670 sx vµ xk giÊy tr¸ng Melamine,tÊm Melaminne ch̃u ¸p lùc thÊp,giÊy tr¸ng
610 11/07/2003 2003 C«ng ty TNHH Tasco Polycon C«ng ty HANA, Hµn Quèc 1 9948000 6108000 s¶n xuÊt v¶i bao container vµ may
611 11/07/2003 2003 C«ng ty TNHH Kovitex C«ng ty Mirae Corporation, Hµn Quèc 1 4950000 1485000 sx vµ xk c¸c lo¹i v¶i Textile
612 11/07/2003 2003 Cty TNHH Tasco Material,sx vµ xk nhùa tæng hîp PE, PP C«ng ty HANA, Hµn Quèc 1 14064000 9664000 sx vµ xk nhùa tæng hîp PE, PP
613 12/07/2003 2003 Cty TNHH Kwang Sung Sprayer Vina «ng Choi Kook Jin - Hµn Quèc 1 550000 200000 s¶n xuÊt b×nh phun thuèc trơ s©u trong n«ng nghiÖp
614 16/07/2003 2003 Cty TNHH Dadul Golf «ng Lim Hak Rae, Hµn Quèc 1 500000 150000 s¶n xuÊt, gia c«ng may tñi golf, chôp ®Çu gËy ch¬i golf, năn, giÇy, ..
615 18/07/2003 2003 C«ng ty TNHH O-TWO ViÖt Nam O-Two Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 450000 235000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i v¶i dÖt
616 18/07/2003 2003 Cty TNHH SM Alupack, SX giÊy tr¸ng Jeil Aluminium Co., Ltd - Hµn Quèc 1 1458690 1458690 s¶n xuÊt giÊy lôa tr¸ng nh«m,sx b¨ng P/S dïng cho sp c¸p vth«ng
617 23/07/2003 2003 Cty TNHH Hana Jewelry, SX n÷ trang 1 200000 76117 s¶n xuÊt n÷ trang
618 23/07/2003 2003 Cty TNHH Hana Jewelry VN Hana Jewelry Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 262450 138567 s¶n xuÊt n÷ trang
619 01/08/2003 2003 Hîp doanh SX phô tïng xe 2b¸nh Namkyong Industrial Co.-Hµn Quèc 3 1152507 1152507 SX phô tïng xe 2b¸nh
620 05/08/2003 2003 Cty TNHH Kaya Vina, dÖt v¶i «ng Lee Chung Soo, bµ Kim Oi Ja, «ng Lee Dong Hoon - Hµn Quèc 1 507400 247330 dÖt v¶i
621 12/08/2003 2003 Cty TNHH May mÆc XuÊt khÈu Kumyong Vina Kymyong Trading Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 291679 291679 may, thªu c«ng nghiÖp; s¶n xuÊt vµ gia c«ng quÇn ¸o c¸c lo¹i
622 12/08/2003 2003 Cty TNHH AK Vina, SX keo Hµn Quèc 1 10000000 5000000 SX keo polyesystĐ kh«ng b·o hßa, s¬n lăt
623 12/08/2003 2003 Cty TNHH Century Vietnam, SX ®iu hßa Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX ®iu hßa dïng trong c«ng nghiÖp
624 13/08/2003 2003 Cty TNHH Nexen Vina, SX năn Chacede Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1300000 400000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i năn (m) xuÊt khÈu
625 14/08/2003 2003 Cty TNHH C«ng nghiÖp KƢnh Quèc tƠ «ng Kim Jung Chul - Hµn Quèc 1 100000 40000 gia c«ng c¸c lo¹i kƢnh trang trƢ ®Ó xuÊt khÈu
626 14/08/2003 2003 Cty TNHH Winner ViÖt Nam Dong-A Special Motors Co.,Ltd-HQ,Sung Won Teack Co.Daeui Co.uèc 1 4900000 2450000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i mñt, panel c¸ch nhiÖt, hÖ thèng sôc khƢ, ®å ®iÖn tö
627 19/08/2003 2003 Cty TNHH Vina Genwin,gia c«ng phÇn m
̉
m C«ng ty TNHH Genwin - Hµn Quèc 1 45000 45000 gia c«ng phÇn m
̉
m
628 21/08/2003 2003 Cty TNHH Hanmi Tech «ng Kang Kwun Soo - Hµn Quèc 1 200000 200000 d̃ ch vô l¾p r¸p cÊu kiÖn thĐp, dµn gi¸o, l¾p ®Æt söa ch÷a xe n©ng
629 22/08/2003 2003 Cty TNHH PoongChin Vina, SX phô liÖu ngµnh may C«ng ty PoongChin Products Co., Ltd - Hµn Quèc 1 3795850 2760000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®Öm lăt lµm phô liÖu cho ngµnh may mÆc
630 26/08/2003 2003 Cty Dae Sung Vina «ng Lee Byung Ho - Hµn Quèc 1 300000 60000 s¶n xuÊt sîi cao su bäc chØ, phôc vô cho ngµnh dÖt nhuém
631 29/08/2003 2003 Cty TNHH Sae Han ViÖt Nam,nhuém c¸c lo¹i v¶i vµ sîi bµ Kim Mi Joong - Hµn Quèc 1 538000 170000 nhuém c¸c lo¹i v¶i vµ sîi may mÆc
632 04/09/2003 2003 Cty cæ phÇn Everpia Vietnam, C«ng ty Everholdings, 4 c¸ nh©n Hµn Qó«c, Cty Mirae 1 8000000 3300000 s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt, v¶i läc, nØ, ch¨n, ga, gèi, tói ngñ, ba l«
633 08/09/2003 2003 N/m SX c¸p viÔn th«ng ViÖt-Hµn Hµn Quèc 1 13670000 1562000 SX c¸p viÔn th«ng
634 09/09/2003 2003 Cty TNHH SX Th-¬ng m¹i T©n ViÖt Hµn «ng Ho Jong Park- Hµn Quèc 1 1000000 350000 sx thuyn ®¸nh c¸, cano, xuång, bån chøa n-íc, nhµ vÖ sinh
635 09/09/2003 2003 Cty TNHH Sambo Vina, SX hµng méc gia dông Sambo Enterprise Company - Hµn Quèc 1 350000 105000 SX-GC hµng méc gia dông (gi-êng tð, bµn ghƠ)
636 10/09/2003 2003 Cty TNHH Green Tech ViÖt Nam, SX da Yujin Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 11413000 12000000 SX-gia c«ng da vµ b¸n thµnh phÈm da c¸c lo¹i
637 10/09/2003 2003 Cty TNHH may ViÖt Hµn bµ Jeong Ae Ra, « Oh Soo Kil-Hµn Quèc 1 2000000 500000 SX c¸c SP may mÆc vµ KD c¸c mÆt hµng do cty sx
638 12/09/2003 2003 Cty TNHH K-REP ViÖt Nam, xö lƣ « nhiÔm m«i tr-êng K-Rep Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 500000 300000 xö lƣ « nhiÔm m«i tr-êng
639 15/09/2003 2003 Cty TNHH Ice Tower, nhµ hµng Hµn Quèc «ng Song Sang Jun & «ng Song Sang Jong - Hµn Quèc 1 1200000 1150000 më nhµ hµng chƠ biƠn, s¶n xuÊt ph©n phèi ®å uèng vµ thøc ¨n nhanh HQ
640 15/09/2003 2003 Cty TNHH Cantech Vina, SX b×nh ga Cantech Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 4900000 2500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b×nh gas gia dông, b×nh gas « t«
641 16/09/2003 2003 Cty TNHH Il Jung ViÖt Nam, tói x¸ch Il Jung Corporation - Hµn Quèc 1 3000000 2500000 s¶n xuÊt, gia c«ng tói x¸ch
642 18/09/2003 2003 Cty TNHH thùc phÈm mú Hµn Quèc C«ng ty Jin Yang - Hµn Quèc 1 6450000 5500000 SX m× ¨n lin
643 19/09/2003 2003 Cty §å gç Thompson «ng Ki Sup Yoon - Hµn Quèc 1 1500000 350000 s¶n xuÊt néi thÊt b»ng gç
644 22/09/2003 2003 Cty TNHH Hwa Kyung Vina B×nh Ch©u Seafood, CBiªn thñy s¶n «ng Yoon Seung Up - Hµn Quèc 1 2450000 1450000 SX, chƠ biƠn thðy s¶n
645 22/09/2003 2003 Cty TNHH Hai Vina «ng Lee Hae Yoen - Hµn Quèc 1 5500000 2700000 s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao, c«ng nghiÖp, quÇn thÓ thao
646 24/09/2003 2003 Cty TNHH Th-¬ng m¹i-D̃ ch vô CNTT S¸ng T¹o «ng Seo Sung Man - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt phÇn m
̉
m thiƠt kƠ
647 24/09/2003 2003 C«ng ty TNHH Asia Poly Tec, «ng Kim Bong Chun - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt tói nhùa vµ mµng nhùa PP, PE
648 29/09/2003 2003 Cty TNHH Better vµ Better Enter World Vietnam,phÇn m
̉
m C«ng ty Better vµ Better Enter World - Hµn Quèc 1 100000 40000 s¶n xuÊt phÇn m
̉
m tin häc
649 29/09/2003 2003 Cty TNHH Hojin, SX ®Ơ giµy «ng Kim Chang Ho - Hµn Quèc 1 600000 200000 s¶n xuÊt ®Ơ giµy, tÊm lăt EVA
650 01/10/2003 2003 Cty TNHH Young Poong ViÖt Nam Young Poong Precision Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 403050 203050 s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÊu d©y ra, quai, m¾t c¸o dïng trong TB̃ ©m thanh
651 06/10/2003 2003 Cty TNHH Hăa chÊt DY VINA Dong Yang Chemical Limited - Hµn Quèc 1 2301365 1076565 s¶n xuÊt mùc in c¸c lo¹i,keo; c¸c chÊt phñ n
̉
n nhµ,nhµ x-ëng
652 10/10/2003 2003 Cty TNHH SNS Vietnam, gia c«ng c¸c lo¹i l«ng v SNS International(303,Hyundai Villate 197-1,SangDaeWon,Jungwon,Sungnam 1 140000 100000 CBiƠn, gia c«ng c¸c lo¹i l«ng v chÊt l-îng cao
653 16/10/2003 2003 CTy TNHH NhËt Hµn, may thªu ®an «ng Koh Jeong Man-Hµn Quèc 1 6000000 5000000 SX (may, thªu, ®an) c¸c SphÈm m, ¸o, giµy phôc vô XK
654 16/10/2003 2003 Cty TNHH N-Tech Vina C«ng ty N-Tech Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2150000 1350000 SX c¸c lo¹i khung loa,chôp ®Ơ loa,®Ơ loa,vá bao
655 22/10/2003 2003 Cty TNHH Chung Yang VINA, may mÆc «.ChoiMyungGon<102/903Hyundai Apt.,1088Banyeo-1 Dong-Ha Won DaeGuBusan 1 400000 120000 SX-GC may quÇn ¸o c¸c lo¹i
656 28/10/2003 2003 Cty TNHH Dong Nam VN, may mÆc Cty Dong Nam EMB Co.Ltd.Hµn Quèc 1 300000 300000 may mÆc XK
657 29/10/2003 2003 Cty TNHH Nanokovi,SX c¸c lo¹i ®¸ h¹t CaCo3 Cty TNHH Nanotech<A-103 Daeju Villa, 210-8,Kung-Dang,Kuro-Gu,Seoul-HQu 1 2550000 1000000 SX c¸c lo¹i ®¸ h¹t CaCo3 vµ bét siªu m
̃
n CaCo3
658 30/10/2003 2003 Cty TNHH Phó Quang «.ParkChungUp<ëMokdong Bestbille202,#996-9S̃ nung-Dong,Yangchun-Ku,Seou 1 260000 160000 SX-GC,c¾t dËp c¸c lo¹i mót xèp lµm vá hép thùc phÈm
659 31/10/2003 2003 Cty TNHH T.K VINA, SX chØ may Cty Tae Kwang T & M Co.Ltd<sè476-7Seogyo-Dong,Mapro-Gu,Seoul 1 520000 170000 SX chØ may, chØ thªu, nhô«m vµ hoµn tÊt c¸c lo¹i sîi ®¹t TChuÈnQtƠ
660 04/11/2003 2003 Khu Du l ̃ ch BiÓn Xanh Vng Tµu Cty Hµn Quèc 1 5000000 5000000 Kh¸ch s¹n, d̃ ch vô du l ̃ ch
661 11/11/2003 2003 C«ng ty TNHH Super Art (ViÖt Nam) E-Max Telecom Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2337100 2189100 SX ®iÖn tho¹i h÷u tuyƠn, ®iÖn tho¹i v« tuyƠn vµ tiªu thô c¸c SPhÈm do
662 18/11/2003 2003 C«ng ty TNHH Bowling ViÖt Nam «ng Shin Yong Kyu - Hµn Quèc 1 1200000 700000 kinh doanh d̃ ch vô bowling, bi-da, kinh doanh dông cô thÓ thao
663 19/11/2003 2003 Cty TNHH Sam Won Vina ViÖt Nam bµ Kang Hue Jung - Hµn Quèc 1 200000 160000 s¶n xuÊt, söa ch÷a dông cô thÓ thao; kinh doanh trß ch¬i ®iÖn tö
664 20/11/2003 2003 Cty TNHH Sun Vina Hµn Quèc 1 6500000 6500000 s¶n xuÊt s¶n phÈm inox dïng trong gia dông vµ c«ng nghiÖp
665 21/11/2003 2003 C«ng ty liªn doanh quèc tƠ ABC (VËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng & du lich Cty KH Motors Co.,Ltd - Hµn Quèc 2 10500000 3150000 VËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng, du l ̃ ch, xd tr¹m trung chuyÓn h.kh¸ch ¹i
666 24/11/2003 2003 C«ng ty TNHH Wooree Lead Wire (ViÖt Nam) WOOREE LEAD-IN WIRE Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 850000 360000 sx d©y dÉn (d©y tăc) trong băng ®̀n ®iÖn,xk 80%
667 27/11/2003 2003 Cty TNHH Dong Jin Leiports Vina Hµn Quèc 1 2200000 1000000 SX tói x¸ch b»ng nilon, polyeste, da PU, PVC
668 01/12/2003 2003 Cty TNHH ViÖt Nam Seo Hae, Cty Seo Hae Yootong-Hµn Quèc 1 2500000 1000000 Nu«i trång, chƠ biƠn & XK c¸c lo¹i thðy s¶n: bµn mai, sß nghªu, bµu ng
669 01/12/2003 2003 CTy TNHH MH INTERNATIONAL bµ KIM SHIN A, Hµn Quèc 1 642000 602000 SX c¸c lo¹i bät xèp poly-ethylene lµm tuƢ vali
670 03/12/2003 2003 CTy TNHH VIVA IT BUSINESS «ng Youn Soung Kee, quèc t ̃ ch Hµn Quèc 1 1000000 340000 P/t gi¶i ph¸p CNTT, nghiªn cøu hÖ thèng tù ®éng hăa, t- vÊn phÇn m
̉
m
671 03/12/2003 2003 CTy TNHH T&S VIET «ng YOU TAE SANG, quèc t ̃ ch Hµn Quèc 1 70000 4800 may tói x¸ch xuÊt khÈu.
672 03/12/2003 2003 CTy TNHH EWHA VINA , quèc t ̃ ch Hµn Quèc 1 2088000 800000 SX, gia c«ng dÖt v¶i
673 03/12/2003 2003 Cty TNHH Vina Shinkwang Sai Young Moolsan Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 650000 325000 s¶n xuÊt vµ phñ PU c¸c lo¹i da ®· thuéc
674 09/12/2003 2003 Cty TNHH §iÖn m¸y Phó Yªn «ng Kim Je Young - Hµn Quèc 1 2000000 2000000 s¶n xuÊt ®éng c¬ ®iÖn
675 12/12/2003 2003 Cty TNHH VINAWOOD, SX gç l¸t Hµn Quèc 1 8000000 2400000 CB gç
676 16/12/2003 2003 CTLD vËn t¶i hµnh kh¸ch Phó Thä Cty th-¬ng m¹i Kocar Hµn Quèc 2 1500000 500000 Kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch theo tuyƠn cè ®̃nh & theo hîp ®ång
677 17/12/2003 2003 Cty TNHH A-One Vietnam, may mÆc Cty TNHH A-One, Hµn Quèc 1 1000000 900000 may mÆc: ¸o kho¸c 200 tÊn/n¨m, 225 tÊn/n¨m ruét ®Öm
678 18/12/2003 2003 Cty TNHH JM Plastic ViÖt Nam C«ng ty TNHH Ace Tarpaulin - Hµn Quèc 1 4950000 3000000 s¶n xuÊt v¶i b¹t tarpaulin, xk 80%
679 18/12/2003 2003 C«ng ty TNHH Shin Kwang Vina «ng Roh Ki Soo, «ng Roh Won Soo - Hµn Quèc 1 1200000 400000 s¶n xuÊt vµ in gia c«ng c¸c lo¹i v¶i
680 24/12/2003 2003 C«ng ty TNHH Bangsun - ViÖt Nam C«ng ty TNHH Bangsun ViÖt Nam 1 500000 250000 d̃ ch vô giÆt lµ c«ng nghiÖp
681 24/12/2003 2003 Cty TNHH Choong Ang Vina Aluminium, SX SP nh«m Choong Ang Aluminium CO.Ltd._Hµn Quèc 1 500000 150000 SX SP =nh«m & phô kiÖn ®i k̀ m
682 25/12/2003 2003 TCty Youngone Nam §̃ nh, dÖt may TËp ®oµn Youngone-Hµn Quèc 1 48000000 16000000 TKƠ, SX sîi, dÖt v¶i, dÖt kim, quÇn ¸o, giµy dĐp & phô liÖu ngµnh may
683 26/12/2003 2003 Cty TNHH Sam Woo Teflon Vina «ng Kim Kwang Suk - Hµn Quèc 1 320000 96000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i khu«n giµy
684 26/12/2003 2003 Hîp doanh S¶n xuÊt nhùa & c¬ khƢ gi÷a Tradimex vìi Hansom Cty Hansom Motors Co.Ltd. Hµn Quèc 3 2725293 2725293 SX nhùa & c¬ khƢ
685 29/12/2003 2003 Cty Lu Yi Korea-D, SX c¸c lo¹i thĐp XD Cty Lu Yi Korea-D 1 1300000 400000 SX c¸c lo¹i thĐp XD
686 29/12/2003 2003 Cty TNHH Hangdo Vina,s¶n xuÊt c¸c lo¹i khu«n giµy Hangdo Ind. Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2200000 1200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i khu«n giµy
687 31/12/2003 2003 Cty TNHH C«ng nghiÖp Vina Pioneer «ng Yoon Man Ki; «ng Han Chang Guen - Hµn Quèc 1 1200000 480000 s¶n xuÊt bao b× nhùa c¸c lo¹i
688 31/12/2003 2003 Cty TNHH Ilshin Vina Ilshin Textile Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 6819862 3000000 s¶n xuÊt v¶i, v¶i keo, v¶i ¸o kho¸c, v¶i lăt
689 31/12/2003 2003 Cty TNHH CS Wind Tower,chƠ biƠn thðy s¶n 1 7898000 3000000 chƠ biƠn thðy s¶n
690 02/01/2004 2004 Cty TNHH K.J VINA, may mÆc Hµn Quèc 1 1500000 1050000 may mÆc
691 06/01/2004 2004 Cty TNHH Vina System C«ng ty TNHH Chungdam IT - Hµn Quèc 1 200000 100000 thiƠt kƠ vµ ph¸t triÓn phÇn m
̉
m
692 07/01/2004 2004 Cty TNHH Sunjin Vina, SX thøc ¨n gia sóc Sunjin Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 9000000 4000000 s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc
693 07/01/2004 2004 Cty TNHH Hy Vina, SX motor C«ng ty Hwa Young Industrial Co., - Hµn Quèc 1 2025000 700000 s¶n xuÊt motor, c¸c lo¹i khăa kĐo, c¸c lo¹i nh·n m¸c, phô kiÖn g¸ l¾p
694 14/01/2004 2004 C«ng ty CAMAC - NAMMON C«ng ty TNHH CAMAC - Hµn Quèc 2 400000 400000 s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c lo¹i loa cho m¸y vi tƢnh
695 15/01/2004 2004 C«ng ty TNHH JOON Sµi Gßn Pungkook Corporation - Hµn Quèc 1 4000000 2500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i tói
696 16/01/2004 2004 Cty TNHH Korus LLC «ng Koh Jeong Seog - Hµn Quèc 1 600000 300000 nu«i thñy s¶n, ch¨n nu«i gia sóc, trång c©y ¨n qu¶ vµ c©y c«ng nghiÖp
697 03/02/2004 2004 CTLD Ph¸t triÓn Nhµ Daewon - Thñ §øc Daewon Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 20548220 10296000 XD 3 khu chung c- 16 tÇng ®Ó b¸n vµ cho thuª
698 03/02/2004 2004 Cty TNHH G-Tech ViÖt Nam, Thi c«ng TB̃ ch÷a ch¸y «ng Lee Soon Hyuk - Hµn Quèc 1 600000 200000 trang trƢ néi thÊt, d̃ ch vô l¾p ®Æt hÖ thèng viÔn th«ng néi bé
699 04/02/2004 2004 Cty TNHH SEHWA VINA, in lôa c¸c lo¹i giµy «ng Cho Kyung Hyan - Hµn Quèc 1 500000 180000 gia c«ng in lôa c¸c lo¹i giµy,quÇn ¸o,tói x¸ch,logo,tÊt,kh¨n,nh·n hiÖu
700 09/02/2004 2004 Cty S¶n xuÊt Läc C«ng nghiÖp V&S C«ng ty C«ng nghiÖp Se-Kwang - Hµn Quèc 2 5000000 2000000 SX c¸c s¶n phÈm läc c«ng nghiÖp: läc khƢ, läc dÇu
701 10/02/2004 2004 Cty TNHH P&C «ng Ju Young Park - Hµn Quèc 1 100000 100000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
702 11/02/2004 2004 Cty TNHH Tradamco ViÖt Nam,SX c¸c lo¹i bÓ c«ng nghiÖp C«ng ty TNHH Tradamco - Hµn Quèc 1 2457050 1545050 SX c¸c lo¹i bÓ c«ng nghiÖp chuyªn dông cho c¸c nhµ m¸y hăa chÊt
703 16/02/2004 2004 Cty TNHH Solinc ViÖt Nam <TKƠ khu«n mÉu> Solinc Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 332700 242700 s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn phÇn m
̉
m
704 16/02/2004 2004 Cty TNHH C&N Vina, nu«i bß th̃t 9 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 6000000 6000000 nh©n gièng (bß, heo), ch¨n nu«i bß th̃t, trång hoa mµu
705 16/02/2004 2004 Cty TNHH Chunshin Precision Vina Chungshin Zipper - Hµn Quèc 1 2500000 850000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y kĐo, kho¸ kĐo vµ c¸c phô kiÖn k̀ m theo
706 18/02/2004 2004 Cty TNHH M.K Vina «ng Choi Do Hee - Hµn Quèc 1 600000 199000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i miƠng, d©y ®ai, d©y kĐo d¸n b»ng nylon
707 23/02/2004 2004 Cty TNHH J.H Embroidery Vina J.H Korea Co., Inc - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈm thªu
708 25/02/2004 2004 CTLD in Kwang Myung «ng Kim Seog Soon - Hµn Quèc 2 500000 200000 in bao b× vµ nh·n m¸c hµng hăa
709 25/02/2004 2004 Cty TNHH I & I C«ng ty Il Woo Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 1200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt t- dïng lµm b×a cho s¸ch vë, da tæng hîp
710 25/02/2004 2004 Cty TNHH Shinnan Vina, SX keo lăt acrylic Shinnan Chemical - Hµn Quèc 1 2505539 1931539 SX keo lăt acrylic
711 27/02/2004 2004 Cty TNHH ChƠ biƠn Gç §øc Hµn Actco Korea - Hµn Quèc 1 350000 200000 thu mua, chƠ biƠn, xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm tơ gç vµ l©m s¶n
712 03/03/2004 2004 Cty TNHH in Vinh Quang «ng Kim Tae Kyong - Hµn Quèc 1 1000000 200000 in c¸c lo¹i nh·n m· v¹ch, nh·n d¸n, nh·n treo, in v¶i vµ in bao b×
713 03/03/2004 2004 Cty TNHH Woong Ji, SX tói nhùa PP «ng Kim Ki Young, Hµn Quèc 1 1650000 960000 SX tói nhùa PP
714 04/03/2004 2004 Cty TNHH D©y ®ång Kevin «ng Jin Park - Hµn Quèc 1 4000000 420000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i d©y ®ång tr¸ng men
715 09/03/2004 2004 Cty TNHH SAMA VINA SAM A Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 540000 160000 s¶n xuÊt sîi, nhuém, hoµn thiÖn sp dÖt.
716 10/03/2004 2004 Cty TNHH Nahnoom, may mÆc «ng Chang Young Wook - Hµn Quèc 1 1500000 450000 s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc
717 10/03/2004 2004 Cty TNHH Eun Sung Vina Eun Sung Ind Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 500000 250000 thªu m¸y, ®Ƣnh c-êm vµ ®å trang søc trªn c¸c s¶n phÈm may mÆc cao cÊp
718 10/03/2004 2004 Cty TNHH Muyng il, SX bao PP Cty Myeong il-Hµn Quèc 1 3000000 2100000 SX bao PP
719 10/03/2004 2004 Cty TNHH Samsung thap, SX v¶i b¹t PP vµ PE Cty Samsung thap-Hµn Quèc 1 4000000 2800000 SX v¶i b¹t PP vµ PE
720 11/03/2004 2004 Cty TNHH Sampung Inox, SX c¸c SphÈm inox Sampung Special Steel Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm inox
721 11/03/2004 2004 CTLD TNHH TPC-Raisio,chƠ biƠn ho¸ chÊt phôc vô ngµnh dÖt Raisio Chemicals Korea Inc. - Hµn Quèc 2 500000 300000 s¶n xuÊt, chƠ biƠn ho¸ chÊt phôc vô ngµnh dÖt, giÊy, s¬n
722 12/03/2004 2004 Cty TNHH Heewon Vina, s¶n xuÊt sîi phñ spandex C«ng ty Heewon Ind Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 954924 299657 s¶n xuÊt sîi phñ spandex
723 12/03/2004 2004 Cty TNHH Il Song «ng Kim Seon Kyoo - Hµn Quèc 1 1500000 450000 s¶n xuÊt, gia c«ng ®ång phôc taekwondo vµ ®ång phôc thÓ thao
724 17/03/2004 2004 C«ng ty TNHH S¬n Da Young ViÖt Nam «ng Park Young Kook - Hµn Quèc 1 216275 70000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¬n n-íc ®a s¾c
725 18/03/2004 2004 Cty TNHH Phil-Daewon Pharmaceuticals PHIL International Co., Ltd. vµ 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 4500000 4500000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm d-îc
726 19/03/2004 2004 Cty TNHH Network Cable ViÖt Nam C«ng ty TNHH Network Cable, «ng Choi Bong Sik - Hµn Quèc 1 500000 345000 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p thiƠt b̃ quang häc cho ngµnh viÔn th«ng
727 22/03/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghÖ Samwoo VN, SX c¸c lo¹i anten Lee Jung Il - Hµn Quèc 1 1665820 1345820 s¶n xuÊt ¨ngten, thiƠt b̃ viÔn th«ng, s¶n phÈm ®iÖn tö
728 22/03/2004 2004 Cty TNHH Samjin (Vietnam) Hµn Quèc 1 950000 500000 SX gia c«ng chØ may
729 24/03/2004 2004 Cty TNHH Orisel - ViÖt Nam 1 1522000 1522000 s¶n xuÊt vËt liÖu ®iÖn, linh kiÖn ®iÖn tö
730 24/03/2004 2004 Cty TNHH Young Min Vietnam Hµn Quèc 1 70000 70000
731 25/03/2004 2004 Cty TNHH Moldpia C«ng ty TNHH Moldpia Korea, Hµn Quèc 1 520000 520000 chƠ t¹o khu«n c¸c lo¹i vµ dông cô chƢnh x¸c
732 29/03/2004 2004 Cty TNHH YRM Hµ Néi C«ng ty TNHH YRM - Hµn Quèc 1 1231000 370000 s¶n xuÊt c¸c thiƠt b̃ ®iÖn tö gia dông, phô tïng b»ng nhùa, ®ång hå ®o
733 30/03/2004 2004 Cty TNHH Dae You VN, SX nhuém cho ngµnh giµy C«ng ty TNHH Dae You-Hµn Quèc 1 1600000 1600000 SX, nhuém c¸c nguyªn phô liÖu cho ngµnh giµy
734 02/04/2004 2004 Nhµ trÎ Hµn «ng Choi Bong Jin, Hµn Quèc 1 200000 100000 Nhµ trÎ cho trÎ em Hµn Quèc vµ Hµn Quèc gèc ViÖt
735 02/04/2004 2004 Cty TNHH Elim Vina,hµng may mÆc «ng Lee Jae Ok - Hµn Quèc 1 2180500 1380500 s¶n xuÊt hµng may mÆc, năn, ba l«, tñi x¸ch
736 05/04/2004 2004 Hîp doanh "TT SX c©y ¨n qu¶, c©y l©m nghiÖp chÊt l-îng cao ViÖt Hµn 3 1500000 1500000 Hîp doanh N/cøu SX c©y ¨n qu¶, c©y l©m nghiÖp chÊt l-îng cao
737 12/04/2004 2004 Cty TNHH ThÈm mü Kakoboko bµ Kim Sin Jung - Hµn Quèc 1 10000 10000 C¾t tăc, trang ®iÓm
738 14/04/2004 2004 Cty TNHH §¹i S¸ng Vina «ng Kim Dong Sil, «ng Kim Dong Kook, Hµn Quèc 1 366000 109800 s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm may mÆc
739 15/04/2004 2004 Cty TNHH Kum Yang H.Y - Vina «ng Kim Chang Kyun - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y ®ai, d©y ®ai sîi ®an trßn
740 15/04/2004 2004 Cty TNHH thªu vi tƢnh Wooshin ViÖt Nam «ng Jun Jung No, «ng Song Min Jong - Hµn Quèc 1 640000 192000 thªu vi tƢnh
741 16/04/2004 2004 Cty TNHH Tasco Chemical,SX bao tr¸ng PP HANA Corp. - Hµn Quèc 1 4950000 4000000 SX bao tr¸ng PP, giÊy tr¸ng PP
742 16/04/2004 2004 Cty TNHH Thùc phÈm ®å ¨n nhÑ Hµn Quèc Jin Yang Corp. - Hµn Quèc 1 4950000 3000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh thùc phÈm
743 16/04/2004 2004 Cty TNHH Tasco Filament, SX chØ may HANA Corp. - Hµn Quèc 1 4950000 4000000 s¶n xuÊt v¶i filament, chØ may
744 16/04/2004 2004 Cty TNHH Hasvi, SX Tivi Han Sung Corp. - Hµn Quèc 1 4950000 3000000 s¶n xuÊt TV, m¸y tƢnh.
745 19/04/2004 2004 Cty TNHH Filia ViÖt Nam, may mÆc C«ng ty Filia Co., Ltd.-Hµn Quèc 1 1000000 500000 s¶n xuÊt hµng may mÆc dÖt kim xuÊt khÈu
746 19/04/2004 2004 Cty TNNN Dong Yang Vina Special Metal Dong Yang Rare Metal Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3300000 1000000 s¶n xuÊt khu«n vµ c¸c s¶n phÈm tơ thĐp dïng cho m¸y măc
747 19/04/2004 2004 Cty TNHH Bestarp Vietnam, SX v¶i b¹t «ng Sung Won Kim-H, Hµn Quèc 1 6200000 2700000 SX v¶i b¹t
748 21/04/2004 2004 Cty TNHH BT & S, s¶n xuÊt, gia c«ng thïng giÊy «ng Baek Yong Gun - Hµn Quèc 1 165000 50000 s¶n xuÊt, gia c«ng thïng giÊy tơ giÊy carton, in trªn Sp ®ă
749 22/04/2004 2004 Cty TNHH Sam Won Vina, may mÆc bµ Cho Mi Jung - Hµn Quèc 1 500000 150000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc, bal«, tñi x¸ch, năn c¸c lo¹i
750 23/04/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghiÖp H/R VTN C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp Hyoryung - Hµn Quèc 1 5000000 2200000 s¶n xuÊt v¶i b¹t Tarpaulin
751 28/04/2004 2004 CTy TNHH Ju Hyung VINA,SX miƠng l-́ i trai b»ng nhùa & phô kiÖn dïng ®Ó «ng Sung Ho Bae, Hµn Quèc 1 950000 285000 SX miƠng l-́ i trai b»ng nhùa & phô kiÖn dïng ®Ó SX năn nh- quay năn, ®
752 04/05/2004 2004 Cty TNHH Haekwang Vina «ng Cho Yong Rak - Hµn Quèc 1 300000 92000 s¶n xuÊt, gia c«ng may năn xuÊt khÈu
753 04/05/2004 2004 Cty TNHH JSP Vietnam, may mÆc Cty Jeon Jin Co.,Hµn Quèc 1 2300000 690000 may mÆc, in, thªu v¶i
754 05/05/2004 2004 Cty TNHH Samjin Vina, SX m¸y n¹p ga Samjin Eng Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 600000 400000 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y hăa h¬i, m¸y chiƠt n¹p gas
755 11/05/2004 2004 Cty TNHH O.L Plastic VN «ng Chung Doo Sik - Hµn Quèc 1 1800000 1300000 s¶n xuÊt bao b× (mµng bäc, tói r¸c)
756 12/05/2004 2004 Cty TNHH S¶n xuÊt-XuÊt khÈu Nam Th¸i S¬n - Palmtex «ng Lee Jung Sul - Hµn Quèc 2 330000 330000 s¶n xuÊt vµ tiªu thô nÖm x¬ dơa, tÊm x¬ dơa
757 12/05/2004 2004 Cty TNHH TAV, may m¨c C«ng ty TNHH TAV 1 29118415 12684157 SX-XK hµng may mÆc
758 13/05/2004 2004 Cty TNHH MegaTech Vina MegaTech Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1500000 850000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈm v¶i lăt (v¶i kh«ng dÖt)
759 17/05/2004 2004 BÖnh viÖn ®a khoa Long An Segaero «ng Woo Seok Jeoung, Hµn Quèc 1 2500000 1500000 cung cÊp d̃ ch vô y tƠ thuéc chøc n¨ng mét phßng kh¸m ®a khoa
760 24/05/2004 2004 Cty TNHH Yoo Sung Vina «ng Kim Jung Soo - Hµn Quèc 1 1750000 872000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i l-íi dÖt cho ngµnh may mÆc
761 28/05/2004 2004 Cty TNHH Platech, SX dao kĐo, nhùa... «. yun Gyoeng Deog vµ «.Kim Ki Suk, Hµn Quèc 1 1800000 920000 sx dao,kĐo, ®å klo¹i, c¸c sp tơ nhùa, xlƣ vµ tr¸ng phð b̉ mÆt klo¹i..
762 01/06/2004 2004 Cty TNHH Samil Hµ Néi Vina SX giµy dĐp Cty TNHH Samil Tongsang Vina (GCN§T: 461043000073), Hµn Quèc 1 5000000 2000000 SX-KD giµy dĐp & c¸c s¶n phÈm ngµnh giÇy dĐp XK
763 03/06/2004 2004 Cty TNHH c«ng nghiªp Dae You Vina, may mÆc Dae You Industrial Co.Ltd.Hµn Quèc 1 900000 800000 SX-GC q/¸o c¸c lo¹i
764 03/06/2004 2004 Cty TNHH Stylus Vina ,am y mÆc C«ng ty Jewoo Corporation - Hµn Quèc 1 500000 300000 s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu
765 10/06/2004 2004 Cty TNHH G & E INC G N E Corporation - Hµn Quèc 1 100000 50000 s¶n x¸at gia c«ng nÖm mót c¸c lo¹i
766 10/06/2004 2004 Cty TNHH Kyung Jin Vina bµ Kim Kwang Mi - Hµn Quèc 1 600000 200000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i bao da ®iÖn tho¹i di ®éng, tñi x¸ch, băp
767 11/06/2004 2004 Cty TNHH GSL, SX ®å nÊu bƠp Cty Hµn Quèc 1 4900000 1500000 SX ®å nÊu bƠp
768 15/06/2004 2004 Cty TNHH Young Chang Vina T & C, SX sîi len Young Chang T&C Ltd. - Hµn Quèc 1 2500000 800000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng sîi len vµ chØ thªu
769 15/06/2004 2004 Cty TNHH Isu Vina bµ Lee Jeong Woo - Hµn Quèc 1 550000 190000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i phô liÖu giÊy (giÊy lăt giÇy, giÊy ®ăng găi
770 24/06/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghiÖp Daejin ViÖt Nam Daejin Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1089246 600000 s¶n xuÊt phô tïng b»ng nhùa cho xe « t«
771 24/06/2004 2004 Cty TNHH Tarps World VTN, SX v¶i b¹t Tarps World VTN, Hµn Quèc 1 5000000 2200000 SX v¶i b¹t tarpaulin
772 25/06/2004 2004 Cty TNHH Daiichi Orimono VN, SX k©-n t¾m C«ng ty TNHH Daichi Orimono - Hµn Quèc 1 721000 721000 SX k©-n t¾m
773 28/06/2004 2004 CTy TNHH C-MAT, SX b»ng nhùa PE «ng Ju Tai Kwang - Hµn Quèc 1 240000 140000 SX b¨ng nhùa PE, d©y lâi PP phôc vô sx c¸p ®iÖn
774 28/06/2004 2004 Cty TNHH IL JO Vietnam, giÆt quÇnÊo «ng Shin Kwan Sun - Hµn Quèc 1 850000 700000 giÆt quÇnÊo
775 02/07/2004 2004 Cty TNHH Fine Decor, SX v¸n Đp MFC 5 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 15700000 9200000 s¶n xuÊt v¸n Đp MFC
776 07/07/2004 2004 Cty TNHH TEMSCO,TkƠ kü thuËt, thi c«ng «ng Myeong Sik Yoo - Hµn Quèc 1 300000 100000 TkƠ kü thuËt, thi c«ng, b¶o tr×, b¶o d-́ ng c«ng tr×nh CN
777 08/07/2004 2004 C«ng ty TNHH IMC Tech ViÖt Nam IMC Tech Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 60000 30000 gia c«ng phÇn m
̉
m, d̃ ch vô t- vÊn CNTT
778 09/07/2004 2004 Cty TNHH Fine Cable Vina, SX d©y thĐp Fine Cable Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1420000 1020000 s¶n xuÊt d©y thĐp kh«ng gØ vµ c¸c lo¹i d©y thĐp ®Æc biÖt
779 12/07/2004 2004 Cty TNHH AVA «ng Do Young Yong - Hµn Quèc 1 3000000 3000000 gia c«ng vµ s¶n xuÊt phÇn m
̉
m
780 14/07/2004 2004 Cty TNHH ITP Toµn CÇu ITQuest Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 300000 ph¸t triÓn vµ cung cÊp phÇn m
̉
m m¸y tƢnh
781 14/07/2004 2004 CTLD ThiƠt kƠ vµ D̃ ch vô Kü thuËt Tµu thñy ViÖt - Hµn C«ng ty Cæ phÇn ThiƠt kƠ Tµu thðy ViÔn §«ng - Hµn Quèc 2 200000 100000 thiƠt kƠ c¸c lo¹i tµu, cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn kü thuËt
782 15/07/2004 2004 Cty TNHH ESPA «ng Lee Geon Jong - Hµn Quèc 1 200000 60000 d̃ ch vô ch¨m săc da, c¾t uèn tăc vµ trang ®iÓm, luyÖn tËp thÓ h×nh
783 16/07/2004 2004 Cty TNHH Jika Powder C«ng ty TNHH Korea Jinotech 1 9900000 6700000 SX Bét cao lanh (sö dông c«ng nghÖ Hµn Quèc)
784 16/07/2004 2004 Cty TNHH ViKo Marble. C«ng ty TNHH IK Han Industrial - Hµn Quèc 1 4550000 3000000 S¶n xuÊt nguyªn liÖu ®¸ tr¶i n
̉
n c«ng nghiÖp
785 16/07/2004 2004 Cty TNHH C & S Tech, SX d©y ®ång «ng Choi Young Doo, «ng Suh Byung Dong - Hµn Quèc 1 3449000 644903 s¶n xuÊt d©y ®ång tr¸ng vecni
786 22/07/2004 2004 H§HTKD S¶n xuÊt C«ng ty §iÖn tö Kü thuËt sè Omnisystem Co., Ltd. - Hµn Quèc 3 514275 514275 s¶n xuÊt c«ng t¬ ®iÖn tö kü thuËt sè
787 22/07/2004 2004 Cty TNHH SungGong Vina «ng Cha Yong Gab - Hµn Quèc 1 130000 40000 s¶n xuÊt thïng carton 3 líp, 5 líp c¸c lo¹i
788 22/07/2004 2004 Cty TNHH Cosmos «ng Ryu Shi Ill - Hµn Quèc 1 700000 250000 s¶n xuÊt, gia c«ng s¶n phÈm v¶i kh«ng dÖt
789 23/07/2004 2004 C«ng ty TNHH gi÷ trÎ Ng«i sao bµ Kim, Kyung Ja vµ «ng Jin,Hong Kyung, Hµn Quèc 1 37787 37787 mÉu gi¸o cho ng-êi n-íc ngoµi sèng ë TP HCM
790 02/08/2004 2004 Cty TNHH Global Dyeing, SX v¶i thµnh phÈm Han-Soll Textile Ltd. - Hµn Quèc 1 39000000 21000000 s¶n xuÊt v¶i thµnh phÈm, cho thuª nhµ x-ëng
791 03/08/2004 2004 Cty TNHH 3H Vinacom 3H Corporation - Hµn Quèc 1 1588000 1000000 s¶n xuÊt XLPE
792 04/08/2004 2004 CTLD Sunjin ViÖt Nam Sunjin Engineering & Architecture - Hµn Quèc 2 500000 200000 t- vÊn kh¶o s¸t, thiƠt kƠ vµ qu¶n lƣ x©y dùng
793 06/08/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghÖ Myung Sung Vina «. Park Jeong Sun - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy
794 10/08/2004 2004 Cty TNHH chƠ t¹o m¸y DY-Vina «ng Sung, Soo Kyoung, Hµn Quèc 1 400000 400000 SX, l¾p r¸p m¸y măc, Tb̃ ngµnh nhùa
795 10/08/2004 2004 Cty TNHH Sung A Vina Sung A Chemical Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 667000 567000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao nylon
796 15/08/2004 2004 Cty TNHH ®éng c¬ ®iÖn Phó Yªn 1 2000000 2000000 Sx ®éng c¬ ®iÖn
797 17/08/2004 2004 Cty TNHH Young Woo, SX tói x¸ch Youngwoo Interpack Corporation - Hµn Quèc 1 820000 670040 SX tói x¸ch, m, c¸c SphÈm may mÆc
798 18/08/2004 2004 Cty TNHH S©n g«n Ph-îng Hoµng East Assia Air Express Inc - Hµn Quèc 1 38000000 10000000 kinh doanh d̃ ch vô s©n g«n, cho thuª villa, nhµ ë, nhµ hµng ¨n uèng
799 20/08/2004 2004 Cty TNHH IOCM, SX nhµ tin chƠ «ng Yong Suk Lee-Hµn Quèc 1 1000000 600000 SX-GC-TK & LD nhaf tin chƠ, nhµ d©n dông, tÊm lîp
800 25/08/2004 2004 Cty Ganghwa Sea Product,Nu«i t«m C«ng ty Ganghwa Susan Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 600000 200000 Nu«i t«m & c¸c lo¹i h¶i s¶n kh¸c
801 27/08/2004 2004 Cty TNHH Vladivostok Avia Lines Vladivostok Avia Int'l Co.Ltd.Korea 1 300000 100000 XTiƠn du l ̃ ch vµo VN,thu gom h/hăa t¹i VN ®Ó XK
802 01/09/2004 2004 Cty c«ng nghÖ th«ng tin Hyundai Vietnam Cty C«ng nghÖ th«ng tin Huyndai-HIT 2 500000 233333 TƢch hîp hÖ thèng th«ng tin, gåm c¶ p/triÓn& c/giao c¸c p/m
̉
m øng dông
803 01/09/2004 2004 CTLD kü nghÖ gç ViÖt-Hµn «ng Choi Whal Sik, Hµn Quèc 2 1000000 350000 s¶n xuÊt, gia c«ng ®å gç gia dông
804 03/09/2004 2004 Cty TNHH Asia Stainles, SX thĐp kh«ng gØ c¸n nguéi Tae Yang Sa Company - Hµn Quèc 1 1E+08 30000000 SX thĐp kh«ng gØ c¸n nguéi
805 10/09/2004 2004 Cty TNHH c¬ khƢ Yoorim Vina C«ng ty Yoorim Vina - Hµn Quèc 1 1265331 600000 SX linh kiÖn « t«, xe m¸y, tµu thñy
806 15/09/2004 2004 Cty TNHH CO - ViÖt, nu«i thñy s¶n «ng Chung Il Gyo - Hµn Quèc 1 200000 60000 nu«i trång thñy s¶n
807 17/09/2004 2004 Cty TNHH Dea Sin Vina Dea Sin Metal Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2200000 1300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i khung, thanh kim lo¹i dïng cho s¶n xuÊt bal«, tói
808 17/09/2004 2004 Cty TNHH KT KTK Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 900000 279678 s¶n xuÊt, xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®̃a giµy dĐp c¸c lo¹i
809 20/09/2004 2004 Cty TNHH SunLight bµ Oh Ock Ji - Hµn Quèc 1 300000 102000 s¶n xuÊt gia c«ng may năn xuÊt khÈu c¸c lo¹i
810 20/09/2004 2004 Cty TNHH Hµn Quèc Vina Enginnering 1 1000000 500000 SX nhµ container, nhµ gç.
811 23/09/2004 2004 Cty TNHH Sung Bu ViNa Sung Bu Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 4577600 1373300 SX măc treo cho hµng may mÆc vµ s¶n phÈm nhùa
812 24/09/2004 2004 Cty TNHH Woolim Vina Corporation Woolim Ind. Co.,LTd, bµ OH Deok Im - Hµn Quèc 1 5000000 2500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× PP
813 24/09/2004 2004 Cty TNHH §iÖn tö TT «ng Heo Heon - Hµn Quèc 1 2100000 630000 s¶n xuÊt l¾p r¸p, gia c«ng c¸c s¶n phÈm tiªu dïng b»ng nhùa
814 24/09/2004 2004 Cty TNHH VinaFlex «ng Kim Sung Won - Hµn Quèc 1 9100000 3000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÇu PE
815 28/09/2004 2004 Cty TNHH Hitech Mould, SX khu«n kim lo¹i 1 1200000 458000 SX c¸c lo¹i khu«n b»ng kim lo¹i
816 29/09/2004 2004 Cty TNHH KORYO ViÖt Nam Koryo Enterprise - Hµn Quèc 1 350500 175250 s¶n xuÊt c¸c lo¹i linh kiÖn cña hÖ thèng ®iÖn, loa ®iÖn tö
817 06/10/2004 2004 Cty TNHH Kukbo Vina Kukbo Design Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 300000 nhËn thÇu thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng
818 08/10/2004 2004 Cty TNHH I Hoa Chemical 1 900000 297000 sx, gia c«ng mouse
819 11/10/2004 2004 Cty TNHH DÖt K. Vina «ng Park Jung Soo - Hµn Quèc 1 700000 217000 s¶n xuÊt, gia c«ng dÖt kim vµ hoµn tÊt v¶i (trơ tÈy nhuém)
820 15/10/2004 2004 Trung t©m CNTT Hµn Quèc - KITA ViÖt Nam C«ng ty CinC CO., LTD 1 450000 150000 §µo t¹o ng¾n h¹n kü thuËt viªn tin häc, tkƠ phÇn m
̉
m,cÊp chøng chØ HV
821 15/10/2004 2004 H§HTKD vËn t¶i hµnh kh¸ch ®-êng bé b»ng xe « t« C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i Se Kyung - Hµn Quèc 3 4976800 4976800 vËn t¶i hµnh kh¸ch ®-êng bé b»ng xe « t«
822 15/10/2004 2004 Cty TNHH Shinsojae Energy «ng Shin Yong Kyu, «ng Hong Sung Hyeok, C«ng ty TNHH ChitoWorld 1 4800000 2400000 s¶n xuÊt Bio-Diesel tơ dÇu thùc vËt, m ®éng vËt, s¶n xuÊt phô gia
823 18/10/2004 2004 BÖnh viÖn GAYA ViÖt - Hµn «ng Jae Hyun Chung, Hµn Quèc 1 2500000 1561422 Cung cÊp c¸c d̃ ch vô y tƠ chuyªn khoa s¶n, phô khoa, nhi khoa
824 27/10/2004 2004 Cty TNHH PYLON ViÖt Nam PYLON Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 650000 s¶n xuÊt bao tay, ðng b»ng cao su, ®Ơ cùc tô ®iÖn
825 28/10/2004 2004 Cty TNHH C¸p ®iÖn SH - Vina C«ng ty TNHH D©y c¸p §iÖn Seoul; C«ng ty TNHH C¸p §iÖn Hwa Sung 1 4250000 2500000 s¶n xuÊt d©y c¸p ®iÖn
826 28/10/2004 2004 Cty TNHH Auntex, SX sîi cotton Cty Jeil Spinning vµ «. Bae Jin-Hyun, Hµn Quèc 1 3125000 1250000 SX sîi cotton, polyester, sîi dÖt g¨ng tay b¶o hé
827 01/11/2004 2004 Cty TNHH Song Je Nice Trading Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 300000 d̃ ch vô cho thuª ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hµnh kh¸ch
828 01/11/2004 2004 Cty TNHH Samsung Industrial Vietnam Samsung Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 892700 293500 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p phô tïng « t« phôc vô trong n-íc vµ xuÊt khÈu
829 02/11/2004 2004 Cty TNHH Shinhan ViÖt Nam, SX nhµ tin chƠ «ng Han Dong Heon - Hµn Quèc 1 3500000 1188000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phô kiÖn cho nhµ tin chƠ
830 02/11/2004 2004 Cty TNHH §å gç v¨n phßng Sungmin ViÖt Nam «ng AHN KIL HYUN, Hµn Quèc 1 120000 70000 SX, tiªu thô ®å gç v¨n phßng c¸c lo¹i
831 02/11/2004 2004 Cty Shinhan, §kƣ l¹i tơ sè 44/GP-BR vµo 15/11/2006 Cty Shinhan-Hµn Quèc 1 3500000 1188000
832 04/11/2004 2004 Cty TNHH Daesung Mold Vina «ng Lee Seong Gyu - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt khu«n mÉu
833 05/11/2004 2004 Cty TNHH Vina New Tarp Hongsung Tarps Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 9800000 6500000 s¶n xuÊt kinh doanh v¶i b¹t tarpaulin
834 09/11/2004 2004 Cy TNHH Interpac ViÖt Nam Interpac Inc.; Fide Inc. - Hµn Quèc 1 4500000 2300000 s¶n xuÊt v¶i b¹t tarpaulin vµ c¸c s¶n phÈm dÖt nhùa
835 09/11/2004 2004 Cty TNHH Kim ChƢ H-ng «ng Kim Man Sik - Hµn Quèc 1 200000 60000 s¶n xuÊt ®å ch¬i trÎ em b»ng gç vµ s¶n phÈm ®å gç gia dông c¸c lo¹i
836 09/11/2004 2004 Cty TNHH KCC (Vietnam),may mÆc Han-Soll Textile Ltd.- Hµn Quèc 1 20000000 10000000 KCN Long Thµnh, §Nai
837 16/11/2004 2004 Cty TNHH AGIM §µ L¹t KGIM Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 5000000 3500000 n©ng cÊp Dinh 1 ®Ó kinh doanh du l ̃ ch, kh¸ch s¹n, d̃ ch vô qðan lƣ...
838 19/11/2004 2004 Cty TNHH In Ên ChƢn B¹n «ng Ahn Sung M«n, «ng Ahn Dong Yoon - Hµn Quèc 1 375000 115000 in nh·n, in bao b×
839 22/11/2004 2004 Cty TNHH Han Sung Haram ViÖt Nam Han Sung Haram Co., Ltd, «ng Sin Dong Joon - Hµn Quèc 1 2000000 600000 s¶n xuÊt chØ, sîi, nhuém chØ sîi
840 24/11/2004 2004 Cty TNHH KIDO Hµ Néi Kido Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 8000000 4550000 s¶n xuÊt quÇn ¸o v¶i, b¬i, da vµ s¶n xuÊt giµy
841 25/11/2004 2004 C«ng ty TNHH All World & Samdong «ng So Byung Ki - Hµn Quèc 1 85000 85000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i miƠng chïi nåi tơ nguyªn liÖu sîi PP vµ mñt xèp
842 25/11/2004 2004 Cty TNHH mét thµnh viªn Toµn ThƠ Giìi & §Ønh Cao «ng So Byung Ki, Hµn Quèc 1 85000 85000 SX miƠng chïi nåi tơ PP
843 30/11/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghiÖp Kwang Yang «ng Jang Kyoon Lee; «ng Woo Joo Hwang - Hµn Quèc 2 520000 156000 s¶n xuÊt, chƠ biƠn c¸c lo¹i nguyªn liÖu gèm sø
844 30/11/2004 2004 Cty TNHH Sun Duck Vina 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 1500000 400000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng dÖt may, gia c«ng ®̃nh h×nh giÆt tÈy
845 30/11/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghiÖp Shinwon ViÖt Nam Shinwon Industries Ltd. - Hµn Quèc 1 800000 270000 s¶n xuÊt v¶i l-íi
846 01/12/2004 2004 Cty TNHH Darby-CJ Genetics Han-Viet Livestock Industry Developement Inc; C«ng ty TNHH CJ VinaAgri 1 4800000 1440000 s¶n xuÊt heo gièng vµ heo th̃t th-¬ng phÈm
847 02/12/2004 2004 Cty TNHH S¶n xuÊt Incheon bµ Yeo Dong Sook - Hµn Quèc 1 500000 150000 thªu vi tƢnh vµ may c«ng nghiÖp xuÊt khÈu
848 03/12/2004 2004 Cty TNHH C«ng nghiÖp Daejin ViÖt Nam Daejin Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1834000 650000 s¶n xuÊt, gia c«ng vµ l¾p r¸p phô tïng nhùa cho « t«
849 06/12/2004 2004 Cty h÷u h¹n Nhµ hµng Hµn Quèc - H¹ Long «ng Ahn Gil Joon - Hµn Quèc 1 100000 100000 kinh doanh nhµ hµng Hµn Quèc
850 07/12/2004 2004 CTLD Kim Kim S¬n «ng Kim Byung Tae - Hµn Quèc 2 700000 300000 s¶n xuÊt, gia c«ng s¶n phÈm vµ chi tiƠt c¸c mÆt hµng thð c«ng
851 08/12/2004 2004 Cty TNHH HANJIN Shipping ViÖt Nam HANJIN Shipping Co., Ltd. 2 1000000 300000 d̃ ch vô ®¹i lƣ vËn t¶i ®-êng biÓn, d̃ ch vô giao nhËn
852 08/12/2004 2004 Cty TNHH KOVI Industry «ng Lee Sung Hwan, «ng Kim Yong Koo - Hµn Quèc 1 300000 150000 s¶n xuÊt nguyªn liÖu nhùa poluester, PET, PE
853 10/12/2004 2004 Phßng Kh¸m Nha khoa Quèc tƠ Sµi Gßn «ng Seong Ki Cheul - Hµn Quèc 1 300000 200000 ®iu tr
̃
nha khoa, ®iu tr
̃
dù phßng, chÈn ®o¸n phÉu thuËt chØnh r¨ng
854 10/12/2004 2004 Cty TNHH Kotiti ViÖt Nam Korea Textile Inspection & Testing Institute 1 2300000 1350000 cung cÊp d̃ ch vô kü thuËt kiÓm nghiÖm, ph©n tƢch, gi¸m ®̃nh
855 20/12/2004 2004 Cty TNHH Tae Young Vina Tae Young Lugguge Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1100000 330000 gia c«ng c¸c lo¹i bal«, tñi x¸ch, tñi thÓ thao, băp, vƢ vµ phô liÖu
856 23/12/2004 2004 Cty TNHH DOAN «ng Kim Chang Shik - Hµn Quèc 1 280000 84000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
857 23/12/2004 2004 Cty TNHH WOOIL VINA Wooil Hightech Inc. - Hµn Quèc 1 420000 126000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm lăt sµn tơ cao su
858 24/12/2004 2004 Cty TNHH TAMI KOMI Korea Ltd. - Hµn Quèc 1 400000 300000 chƠ biƠn da vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm da c¸c lo¹i
859 29/12/2004 2004 Cty TNHH May XuÊt khÈu S¬n Hµ Vina «ng Kim Jin Mun - Hµn Quèc 1 290000 87000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc
860 04/01/2005 2005 C«ng ty HHCN You Lai 1 3000000 1000000 SX ph«i nh«m vµ hîp kim nh«m
861 04/01/2005 2005 Cty TNHH Max Steel Cty Wooseok, HQuèc 1 4000000 2000000 Sx, gc thĐp kh«ng gØ, thĐp l¸ m¹ thiƠc, thĐp l¸ m¹ mµu, kl că s¾t
862 05/01/2005 2005 Cty TNHH may m¨c XK Cachee H¶i D-¬ng Cty Cachee Intil Company Limited-Hµn Quèc 1 1000000 300000 May mÆc, K©-n l«ng, bƢt tÊt
863 06/01/2005 2005 C«ng ty TNHH HITISA Vina «ng Yoon Se Yang, «ng Yoon Se Young, «ng Yoon Se Wha - Hµn Quèc 1 500000 184742 s¶n xuÊt chØ may c¸c lo¹i
864 06/01/2005 2005 Cty TNHH Yee Joo Vina 1 1500000 500000 DÖt, nhuém vµ hoµn tÊt c¸c lo¹i v¶i
865 07/01/2005 2005 Cty TNHH Jeon Kyung Vina «ng Kang Hee Jeon - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt sîi PP, d©y ®ai c¸c lo¹i
866 11/01/2005 2005 C«ng ty TNHH EINS Vina SAE-A Tranding Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 6800000 2040000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc b»ng thun, ¸o s¬mi c¸c lo¹i
867 11/01/2005 2005 Cty TNHH IL JIN VINA, SX cöa «ng Il Hong Kim, «ng Jong Sik Kim 1 500000 170000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i cöa
868 13/01/2005 2005 C«ng ty TNHH Hansol Mold Vina Jeon Byung Yoon - Hµn Quèc 1 350000 105000 s¶n xuÊt khu«n mÉu c¬ khƢ ®Ó phôc vô ngµnh s¶n xuÊt giµy,giá x¸ch
869 14/01/2005 2005 C«ng ty TNHH Daewoo Apparel ViÖt Nam Daewoo International Corporation - Hµn Quèc 1 2850000 2850000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng dÖt may, quÇn ¸o, nguyªn liÖu
870 19/01/2005 2005 Cty PhÇn m
̉
m ARA «ng Choi Bong Jo - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt phÇn m
̉
m
871 21/01/2005 2005 Cty TNHH c«ng nghÖ th«ng tin QZONETECH «ng Kim Do Sam, Hµn Quèc 1 300000 91000 In nh·n,m¸c;in næi;lµm khu«n in nh·n,m¸c,m· v¹ch;tb̃ ®äc m· v¹ch
872 24/01/2005 2005 CTLD §̃ a èc ViÖt Hµn Metroesset Corp - Hµn Quèc 2 11590000 3477000 ®Çu t- XD-KD cho thuª nhµ chung c-, v¨n phßng
873 24/01/2005 2005 C«ng ty TNHH KIFCO ViÖt Nam Korea Industrial Fastener Corporation - Hµn Quèc 1 2000000 1450000 SX vµ XK c¸c s¶n phÈm khăa nhùa vµ c¸c s¶n phÈm nhùa
874 25/01/2005 2005 Cty TNHH Lee's Furniture ViÖt Nam Lee's Furniture Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt, gia c«ng s¶n phÈm gç gia dông vµ s¶n phÈm trang trƢ néi thÊt
875 26/01/2005 2005 Cty TNHH Mijin Toµn CÇu «ng Hwang Gun Il - Hµn Quèc 2 1000000 700000 nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn dù ¸n d̃ ch vô t- vÊn ®Çu t-
876 27/01/2005 2005 C«ng ty TNHH Daeduck Mesh Vina «ng Lim Heon Mook - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt, gia c«ng s¶n phÈm l-íi, dÖt l-íi, bao b×
877 27/01/2005 2005 C«ng ty TNHH Daesan Corporation Daesan Corporation Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 820000 250000 s¶n xuÊt b¨ng keo c¸c lo¹i
878 27/01/2005 2005 C«ng ty TNHH Sungho Vina «ng Park Jong Seon - Hµn Quèc 1 645000 200000 s¶n xuÊt d©y cao su, d©y thơng, d©y ®ai, v¶i l-ìi
879 27/01/2005 2005 Cty TNHH Dong Yang Tricot Vina «ng Noh Bong Seon - Korea 1 500000 200000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm dÖt
880 27/01/2005 2005 C«ng ty TNHH TOP Vina bµ Choi In Soon - Hµn Quèc 1 600000 210000 gia c«ng thªu c¸c lo¹i giµy, quÇn ¸o, năn, tñi x¸ch, logo
881 01/02/2005 2005 Cty TNHH Lafien Vina Lado Filter Engineering Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3000000 1000000 s¶n xuÊt c¸c bé läc x¨ng, läc dÇu, läc giă
882 04/02/2005 2005 Cty TNHH MAXTAP,SX vµ gia c«ng c¸c lo¹i tÊm nhùa PE, PVC «gn Choi Byung Hee; «ng An Hee Sang - Hµn Quèc 1 1500000 800000 SX vµ gia c«ng c¸c lo¹i tÊm nhùa PE, PVC
883 07/02/2005 2005 Cty TNHH C«ng nghÖ Qu¶n lƣ §iÖn tö ViÖt Nam - Hµn Quèc Dae Sang Infotech Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 5000000 1500000 hÖ thèng thÎ th«ng minh, hÖ thèng thu phƢ tù ®éng
884 14/02/2005 2005 Cty TNHH Han & Young ViÖt Nam Han & Young Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 4900000 3430000 SX-KD quÇn ¸o, ¸o kho¸c ®i m«t«, ¸o len
885 15/02/2005 2005 Cty TNHH Buwon Vina Buwon Co., Ltd; «ng Woo Seok Joo - Hµn Quèc 1 4200000 3500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i h¹t nguyªn liÖu dïng trong ngµnh giÇy
886 21/02/2005 2005 Cty TNHH DÖt Jae Yoo Vina Jae Yoo Trading Co., - Hµn Quèc 1 800000 300000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i chØ thªu vµ chØ may
887 25/02/2005 2005 Cty TNHH Phospin Vina,SX-gia c«ng logo «ng Kim Hyung Joo - Hµn Quèc 1 443781 189063 s¶n xuÊt vµ gia c«ng logo, nh·n nhùa c¸c lo¹i dïng cho giµy thÓ thao
888 01/03/2005 2005 Cty TNHH GNS ViÖt Nam, SX trang trƢ néi thÊt GNS Telecom Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 250000 100000 s¶n xuÊt, l¾p ®Æt s¶n phÈm trang trƢ néi thÊt
889 01/03/2005 2005 CTLD TNHH may McFair Saigon bµ Lee Jin Joo - Hµn Quèc 2 500000 150000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
890 02/03/2005 2005 Cty TNHH Green World 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 250000 150000 s¶n xuÊt thùc phÈm tơ rong biÓn
891 04/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Sam Kwang Vina Sam Kwang Apparel Corporation - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc bao gåm quÇn ¸o c¸c lo¹i
892 07/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Alim Intertex Vina Alim Intertex Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 900000 312000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc
893 10/03/2005 2005 Cty TNHH Jung Woo Textile Vina Jungwoo VINA Co., - Hµn Quèc 1 8500000 4500000 SX c¸c lo¹i v¶i thµnh phÈm
894 10/03/2005 2005 Cty TNHH G & D Jewelry G & D Jewelry 1 400000 140000 SX-GC ®å n÷ trang b»ng vµng, chƠ t¸c ®¸ trang søc
895 10/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Hăa chÊt Kyung Sung ViÖt Nam C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp Ho¸ chÊt Kyung Sung - Hµn Quèc 1 200000 70000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i hép mùc b»ng chÊt dÎo
896 14/03/2005 2005 Hîp doanh VËn t¶i Hµng kh¸ch ®-êng bé C«ng ty TNHH Hyundai Auto - Hµn Quèc 3 3120000 1456200 VËn t¶i hµnh kh¸ch
897 15/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Dongbu Hannong Dongbu Hannong Chemical Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 600000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i n«ng d-îc
898 17/03/2005 2005 Cty TNHH C¬ khƢ & §ăng tµu DONGIL - Vng Tµu C«ng ty §ăng tµu & C¬ khƢ DONGIL; 2 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 1000000 1000000 ®ăng & söa ch÷a tµu thuyn; s¶n xuÊt thiƠt b̃ phô tïng cho tµu
899 17/03/2005 2005 Cty TNHH th-¬ng m¹i T & J CTy Hµn Quèc 1 500000 500000
900 25/03/2005 2005 C«ng ty TNHH E-Plus Foam «ng Eom Gwang Hyeon - Hµn Quèc 1 1284000 490000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i tÊm xèp vµ b¨ng keo, èng ®ång dÉn ga
901 25/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Boolim Vina Boolim Creation Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2200000 680000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®ång hîp kim, que hµn, chÊn song, then cöa
902 28/03/2005 2005 CTLD Art Hair Vina 5 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 2 1000000 500000 cung cÊp d̃ ch vô c¾t tăc vµ ch¨m săc s¾c ®Ñp phô n÷
903 29/03/2005 2005 C«ng ty TNHH Sola Tex Vina WOOIN Chemical Inc. - Hµn Quèc 1 300000 300000 s¶n xuÊt n-íc x¶ lµm m
̉
m v¶i
904 30/03/2005 2005 Cty TNHH HIAB Kanglim ViÖt Nam «ng Kim Young Man - Hµn Quèc 1 400000 204970 gia c«ng, s¶n x¸at c¸c lo¹i èng thðy lùc, èng khƢ, ®Çu nèi, cñt
905 01/04/2005 2005 C«ng ty TNHH ViÖt Nam Multipack Korea Multipack - Hµn Quèc 1 2050000 2000000 s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i bao b× container vµ v¶i b¹t PE/PVC
906 01/04/2005 2005 Cty TNHH OPVR ViÖt Nam OPVR Solution Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 500000 150000 cung cÊp c¸c d̃ ch vô hç trî kü thuËt t¹o h×nh ¶nh
907 01/04/2005 2005 Cty TNHH Jin Hung ViNa, SX ®å nhùa «ng Bae Young Han, Hµn Quèc 1 800000 500000 sx sp nhùa, nhùa Phenolic, tb̃ dïng ngµnh m¹
908 05/04/2005 2005 CTLD X©y dùng DS Dongjin Wire Panel Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 3750000 3000000 s¶n xuÊt tÊm panel 3D l-ìi thĐp
909 11/04/2005 2005 C«ng ty TNHH C¬ khƢ Hanmi ViÖt Nam «ng Bae Kyung Soo vµ «ng Kim Seo Ho - Hµn Quèc 1 655000 655000 s¶n xuÊt kĐt s¾t, linh kiÖn sĐt s¾t vµ thiƠt b̃ an toµn cho ng©n hµng
910 11/04/2005 2005 Cty TNHH Taekwang MTC ViÖt Nam Tae Kwang Mold & Tooling Co.Ltd, Hµn Quèc 1 6800000 2100000 sx thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm giÇy thÓ thao
911 12/04/2005 2005 CTLD c«ng nghÖ giao tiƠp Wise-Concetti C«ng ty Wise Sertech Inc. - Hµn Quèc 2 60000 60000 øng dông c«ng nghÖ d̃ ch thuËt că hç trî m¸y tƢnh
912 13/04/2005 2005 C«ng ty TNHH Hansung Petro Hansung Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 536470 s¶n xuÊt l¾p r¸p gas, x¨ng dÇu gåm: m¸y b¬m x¨ng, m¸y b¬m gas LP
913 20/04/2005 2005 Cty TNHH Dae Kwang Vietnam, SX ch¨n len «ng Joo Sang Sik - Hµn Quèc 1 600000 192086 SX ch¨n len
914 20/04/2005 2005 C«ng ty TNHH S¶n xuÊt & Th-¬ng m¹i ASUNG Asung Electronics Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 205000 xö lƣ nhiÖt luyÖn, s¶n xuÊt c¸c lo¹i cßi xe m¸y, ®inh t¸n, bul«ng
915 22/04/2005 2005 Cty TNHH may G.S «.Kim Byung Jin, «.Lee Sang Sup - Hµn Quèc 1 160000 50000 May
916 22/04/2005 2005 Cty TNHH HANSAE T N HANSAE Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 15000000 2000000 SX hµng may mÆc
917 22/04/2005 2005 Cty TNHH Jin Won - ViÖt Nam Jin Won Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 670000 SX d©y ®ai, d©y kĐo, khoen măc khăa
918 22/04/2005 2005 C«ng ty TNHH KEUMHO - ViÖt Nam «ng Shin Kwan Chul - Hµn Quèc 1 2000000 600000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng mµn cöa, hµng may mÆc
919 26/04/2005 2005 Cty TNHH Prowtech International Vina, Dvô Qc¸o Prowtech International Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 2000000 880000 cung cÊp d̃ ch vô qu¶ng c¸o trªn c¸c hÖ thèng hiÓn th̃ LED
920 26/04/2005 2005 C«ng ty TNHH White Glove «ng Pee Hyun Gyu, Hµn Quèc 1 800000 400000 s¶n xuÊt g¨ng tay cao su.
921 29/04/2005 2005 Cty TNHH Hwa Seong ViÖt Nam «ng Joo Gi Hung - Hµn Quèc 1 900000 270000 gia c«ng, l¾p r¸p m¸y vµ thiƠt b̃ x©y dùng: m¸y uèn thĐp, may xoa
922 29/04/2005 2005 C«ng ty TNHH Rosa Vina «ng Kim Dong Kwon; bµ Jun Myung Sun, Hµn Quèc 1 200000 130000 s¬n,m¹ kÏm lkiÖn «t«,xe m¸y; sx phô tïng «t«, xe m¸y
923 29/04/2005 2005 C«ng ty TNHH Boram Forging «ng Lim Yong Jae, Hµn Quèc 1 440000 220000 sx c¸c lo¹i linh kiÖn, phô tïng cho xe « t« vµ xe m¸y
924 29/04/2005 2005 C«ng ty TNHH Sin Heung (ViÖt Nam) «ng Song Yang Sub, Hµn Quèc 1 646000 246000 sx c¸c lo¹i linh kiÖn cho « t«, xe m¸y
925 04/05/2005 2005 Cty TNHH KOMEGA-X Cty Mega Sports Corp., Ltd. - Hµn Quèc 1 2220000 700000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¨ng tay thÓ thao, s¶n phÈm ©y, giÇy tr-ît
926 05/05/2005 2005 C«ng ty SAMKI Vina Samki Industrial Company - Hµn Quèc 1 250000 84212 s¶n xuÊt dông cô trang ®iÓm
927 05/05/2005 2005 C«ng ty TNHH Golden Dragon Will Rich Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt, chƠ biƠn thùc phÈm n«ng s¶n vµ h¶i s¶n
928 05/05/2005 2005 Cty TNHH Sambo Tosfoc Vietnam, DV x©y dùng C«ng ty Sambo Tosfoc, Hµn Quèc 1 500000 500000
929 05/05/2005 2005 C«ng ty TNHH I.D.K ViNa «ng Park Young Sang, Hµn Quèc 1 290000 98000 sx mÉu giÊy ngµnh may, thªu vµ ®̣a XK
930 05/05/2005 2005 Cty TNHH 3Q Vina, may mÆc Cty Q-Hµn Quèc 2 500000 500000 may mÆc
931 05/05/2005 2005 Cty c«ng nghÖ Chang Shin VN, SX ®Ơ giµy Cty Chang Shin-Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX khu«n mÉu ®Ơ giµy
932 05/05/2005 2005 Cty TNHH Philko Vina, may mÆc «ng Park Ji Do-Hµn Quèc 1 3000000 1500000 May mÆc
933 09/05/2005 2005 Cty TNHH YURO Vina,SX c¸c lo¹i phô tïng ®éng c¬ C.S. Tech Co., Ltd. vµ 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 2870000 1190000 SX c¸c lo¹i phô tïng ®éng c¬ cña c¸c lo¹i xe
934 10/05/2005 2005 Cty TNHH thñy s¶n Simmy «ng Chen Hsin Ming - §µi Loan 1 2000000 1000000 s¶n xuÊt, gia c«ng thñy s¶n ®«ng l¹nh
935 10/05/2005 2005 C«ng ty TNHH Duckil ViÖt Nam Duckil Textile Co., Ltd, Hµn Quèc 1 900000 900000 sx c¸c lo¹i phô kiÖn ngµnh da giÇy
936 13/05/2005 2005 Cty TNHH Pioneer Polymers C«ng ty Komex Corporation, C«ng ty Pioneer Asian Investments, LLC, Hµn 1 1700000 420000 SX bao cao su
937 16/05/2005 2005 C«ng ty TNHH Sur Kwang d̃ ch vô vËn t¶i vËn chuyÓn hho¸ vµ giao nhËn C«ng ty Sur Kwang Trading Co.,Ltd 1 600000 200000 DV vËn t¶i, vËn chuyÓn, giao nhËn ® bé.
938 18/05/2005 2005 CTLD Néi thÊt Hµn Qó«c C«ng ty TNHH Miart, Hµn Quèc 2 650000 330000 SX c¸c SP gç d©n dông tơ ngliÖu gç nhËp khÈu vµ khai th¸c hîp ph¸p
939 19/05/2005 2005 CTLD VIHA «ng Kweon, Lee-Deok & «ng Kwon, Woo Chul - Hµn Quèc 2 3600000 2200000 s¶n xuÊt bao b× container, v¶i b¹t PE, PP
940 19/05/2005 2005 CTLD HAPROSIMEX-MSA, VP cho thuª MSA Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 6300000 2800000 ®Çu t- x©y dùng vµ khai th¸c v¨n phßng cho thuª
941 23/05/2005 2005 Trung t©m ®µo t¹o nh©n lùc quèc tƠ ViÖt Hµn Cty Woolim Ms Company Limited 2 500000 150000 §µo t¹o ngo¹i ng÷, tin häc, c¬ khƢ kü thuËt vµ ch¨m săc s¾c ®Ñp
942 23/05/2005 2005 Cty TNHH Uni Impex VN, SX giÊy Uni Impex Korea, Inc. - Hµn Quèc 1 312500 93750 s¶n xuÊt c¸c lo¹i gi©y dïng lµm nh·n ®¸nh sè thø tù trªn v¶i
943 25/05/2005 2005 Cty TNHH Vina - Kum Yang, maymÆc Kum Yang Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2500000 2500000 s¶n xuÊt quÇn ¸o ®i xe m¸y, tr-ît tuyƠt, thÓ thao vµ phô liÖu
944 26/05/2005 2005 Cty TNHH Geosung ViÖt Nam, SX bao sîi nylon Geosung Textile Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1500000 650000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b»ng sîi nylon.
945 30/05/2005 2005 C«ng ty TNHH Young Shin Corporation bµ Kim Dong Sook - Hµn Quèc 1 69556 20867 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc, xuÊt khÈu
946 30/05/2005 2005 C«ng ty TNHH YGS ViÖt Nam Young Gwang Stainless Co., Ltd. - Hµn Quèc; MK Steel Pte., Ltd. 1 45000000 5000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i thĐp tÊm kh«ng gØ vµ c¸c s¶n phÈm thĐp kh«ng gØ
947 01/06/2005 2005 Cty TNHH C«ng nghÖ DONGWON ViÖt Nam,SX hÖ thèng thăat khƢ Dongwon Precision Ind. Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 600000 600000 s¶n xuÊt c¸c hÖ thèng tho¸t khƢ cho Matiz, Lacetti
948 01/06/2005 2005 Daekyung Unique Ltd.Co. Daekyung Unique Ltd.Co.-Hµn Quèc 1 351999 351999
949 06/06/2005 2005 C«ng ty TNHH TMV Vina «ng Lee Han Ho - Hµn Quèc 1 600000 200000 s¶n xuÊt, gia c«ng mµng vinyl vµ tói nilon c¸c lo¹i
950 08/06/2005 2005 Cty TNHH ®å ch¬i gç Shin Won «.Min Kyung Won 1 300000 100000 SX ®å gç gia dông, ®å gç ®iªu kh¾c
951 08/06/2005 2005 Cty TNHH VINA KOREA FURNITURE Bµ Kim Bock Yeo 1 200000 60000 SX då gç gia dông
952 08/06/2005 2005 Cty TNHH DSI ViÖt Nam Dae Seung International - Hµn Quèc 1 800000 620000 s¶n xuÊt d©y ®ai, d©y buéc, ®ai nÑp PP, d©y b¨ng HDPE
953 10/06/2005 2005 Cty TNHH Wha Sung Vietnam, SX L/kiÖn nhùa cho tói x¸ch «ng Shin Sung Bum, Hµn Quèc 1 4200000 1340000 SX L/kiÖn nhùa cho tói x¸ch
954 10/06/2005 2005 Cty TNHH Young Woo VINA,SX phô liÖu ngµnh may Cty TNHH Young Woo, 1 600000 195000 SX phô liÖu ngµnh may
955 13/06/2005 2005 Cty Sang Seung Viªtnam, SX tói x¸ch Cty Sang Seung 1 500000 150000 SX-GC tói x¸ch
956 14/06/2005 2005 Cty TNHH Jin Sang Vina,SX-CT n÷ trang «.Lee Yong Nam 1 240000 80000 SX-CT n÷ trang
957 20/06/2005 2005 C«ng ty TNHH Quèc tƠ SAMJIN Samjin International Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 750000 259000 s¶n xuÊt chÊt tÈy röa, chÊt t¹o bät, chÊt lµm m
̉
m
958 21/06/2005 2005 Cty TNHH SEORIM, SX dao,muçng SEORIM Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 8500000 3530000 SX c¸c dông cô bµn ¨n (dao, muçng, nÜa c¸c lo¹i)
959 22/06/2005 2005 Cty TNHH T- vÊn & ThiƠt kƠ x©y dùng V & K OOng Choi Wan Kyu, Hµn Quèc 1 500000 500000 CCÊp d̃ ch vô thiƠt kƠ XD & t- vÊn qðan lƣ dù ¸n
960 24/06/2005 2005 Cty TNHH Kü nghÖ gç §¹i H¶i «ng Choi Whal Sik, Hµn Quèc 1 1900000 1100000 sx, chƠ biƠn sp lµm tơ gç, néi ngo¹i thÊt, hµng thð c«ng mü nghÖ
961 24/06/2005 2005 C«ng ty TNHH SSECO VINA C«ng ty TNHH Woojyun, Hµn Quèc 1 1000000 500000 sx tñ ®iÖn tho¹i, vËt dông v¨n phßng, vËt dông néi thÊt gç
962 28/06/2005 2005 C«ng ty TNHH Hµn Quèc H¹ Long «ng Choi Jae Ho - Hµn Quèc 1 500000 150000 kinh doanh kh¸ch s¹n & nhµ hµng ¨n uèng kiÓu Hµn Quèc
963 28/06/2005 2005 C«ng ty TNHH Hµn ViÖt trôc cao su «ng Min Kyoung Su, Hµn Quèc 1 2500000 1591500 s¶n xuÊt trôc cao su
964 01/07/2005 2005 C«ng ty TNHH Best Screen Vina «ng Lee Il Woo - Hµn Quèc 1 400000 180000 s¶n xuÊt kinh doanh, gia c«ng in lôa nh·n hiÖu, bao b×, quÇn ¸o
965 01/07/2005 2005 C«ng ty TNHH Hăa chÊt Tae Il Vina «ng Lee Il Woo - Hµn Quèc 1 300000 200000 s¶n xuÊt, kinh doanh mùc in c¸c lo¹i phôc vô cho ngµnh in lôa
966 04/07/2005 2005 Cty TNHH Union Tack Vina UTC Korea Co., Ltd, Hµn Quèc 1 3100000 1434000 sx c¸c lo¹i b¨ng keo
967 06/07/2005 2005 C«ng ty TNHH May Shin Dong «ng Shin Dong Yeul - Hµn Quèc 1 450000 135000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc
968 06/07/2005 2005 Doanh nghiÖp Filler «ng Dae Sup Lim - Hµn Quèc 1 20000 20000 cung cÊp th«ng tin th̃ tr-êng cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc
969 06/07/2005 2005 C«ng ty TNHH Sarah « Kim Chang Soo, Hµn Quèc 1 4500000 1500000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu
970 08/07/2005 2005 Cty TNHH DAEWON §µ N½ng, SX sîi v¶i DAEWON Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 8500000 2600000 SX, kinh doanh c¸c s¶n phÈm sîi c¸c lo¹i
971 12/07/2005 2005 Cty Stitch Plus ViÖt Nam «ng Shin Kwang Hyun - Hµn Quèc 1 1000000 300000 thªu gia c«ng c¸c mÆt hµng may mÆc
972 12/07/2005 2005 Cty TNHH DUBALLO VIETNAM Duballo Co.,ltd 1 1000033 500003 gia c«ng Đp khu«n năng cao tÇn,Đp nhiÖt,tr¸ng mµn cho giµy dĐp vµ phô
973 12/07/2005 2005 Cty TNHH DUBALLO Vietnam Duballo Co.,Ltd 1 1000000 500000 gia c«ng Đp khu«n năng cao tÇn,Đp nhiÖt,tr¸ng mµn cho giµy dĐp
974 15/07/2005 2005 Cty TNHH Sunjin Vina SUNJIN SM - Hµn Quèc 1 100000 30000 gia c«ng ®Ƣnh h¹t c-êm trªn c¸c lo¹i hµng may mÆc
975 15/07/2005 2005 C«ng ty TNHH J&B ViÖt Nam 4 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 800000 400000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng ®å gç gia dông vµ c¸c ®å ch¬i b»ng gç
976 19/07/2005 2005 Cty TNHH E.GREEN ViÖt Nam Evergreen Corporation - Hµn Quèc 1 450000 150000 s¶n xuÊt, gia c«ng quÇn ¸o, vËt dông trang trƢ c¸c lo¹i
977 21/07/2005 2005 C«ng ty TNHH INFINITY «ng Choi Chul Gyu - Hµn Quèc 1 100000 100000 thiƠt kƠ trang trƢ néi thÊt, t- vÊn thiƠt kƠ c«ng tr×nh x©y dùng
978 25/07/2005 2005 CTLD KOREAINNOVINA «ng Hwang Kyu Hong, «ng Choi Jun Ho 2 1000000 300000 tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
979 25/07/2005 2005 C«ng ty TNHH Daewon-Sao Sµi Gßn Daewon Electronic Mfg., Co. - Hµn Quèc 1 502547 502547 s¶n xuÊt, gia c«ng băng ®̀n sîi ®èt c¸c lo¹i, vi m« t¬ §TD§
980 26/07/2005 2005 C«ng ty TNHH GREEN CHEMICAL HWANG HO JUN; HWANG JUN GU; SIM IM TAEK; LEE CHANG HEE; HANSEOK BUM;.. 1 14400000 8400000 s¶n xuÊt Formalin 37%, Melamin, keo Phenol
981 27/07/2005 2005 Cty TNHH Mibaek ViÖt Nam Mibaek Window Co., Ltd.; «ng Bai Hwan Ki - Hµn Quèc 1 2300000 1500000 chƠ t¹o cöa sæ, cöa ra vµo, tÊm v¸ch ng¨n b»ng nhùa PVC
982 28/07/2005 2005 Cty TNHH Korea Nomad Network ViÖt Nam Korea Nomad Network Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 700000 380000 s¶n xuÊt ch¨n, ga, gèi ®Öm vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc
983 29/07/2005 2005 Cty TNHH Hankook Bed «ng Lee Yoo Myung 1 1000000 320000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i nÖm vµ tÊm tr¶i nÖm.
984 01/08/2005 2005 Cty TNHH FAMILY «ng Son Young Ho, Hµn Quèc 1 150000 50000 SX, Gia c«ng trang søc.
985 01/08/2005 2005 Cty TNHH Tae Seung Vina C«ng ty Tae Seung Electricity Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 300000 thi c«ng, L®Æt hthèng ®iÖn, th«ng tin, b¸o ch¸y, phßng ch¸y.
986 01/08/2005 2005 C«ng ty TNHH BOB VINA BOB Design Co., LTD; 1 475000 143000 gia c«ng hµng may mÆc, gia c«ng xö lƣ v¶i, ði vµ t¹o hoa v¨n v¶i.
987 03/08/2005 2005 Cty TNHH WooViet, SX bao b× PP «.Su Man Suk vµ bµ Oh Deok Im-Hµn Quèc 1 3300000 2000000 SX-GC c¸c lo¹i bao b× PP
988 04/08/2005 2005 C«ng ty TNHH EHWA VINA Bµ Baek Sung Wook 1 400000 130000 SX, gc«ng mousse, gc«ng d¸n mousse b»ng nhiÖt vµ keo, gc«ng d¸n mousse
989 05/08/2005 2005 Cty TNHH C«ng nghiÖp Chung man ViÖt Nam Chung Man IND Co., Ltd, Hµn Quèc 1 2650000 800000 SX phô tïng « t« chÊt liÖu cao su
990 09/08/2005 2005 Phßng kh¸m ®a khoa Ye Medical Center - Hå ChƢ Minh Ye Dental Clinic 1 1200000 600000 cung cÊp d̃ ch vô kh¸m ch-· bÖnh:y häc gia ®×nh, r¨nghµmmÆt,gi¶i phÉu
991 10/08/2005 2005 Cty TNHH Sitek Vina Woosung Sitek Co., Ltd, Hµn Quèc 1 530000 159000 sx kiƠng b¬i, kiƠng tr-ît tuyƠt, kƢnh m b¶o hiÓm, ®Ơ ngoµi giµy
992 12/08/2005 2005 Cty TNHH Ina Vina, SX ®å ch¬i C«ng ty TNHH Inah Precision, Hµn Quèc 1 3000000 2000000 sx xe « t« ®å ch¬i trÎ em, phô kiÖn ®iÖn, ®iÖn tö, sx khu«n ®óc
993 15/08/2005 2005 Cty TNHH Hae Woo Vina Co;Ltd Cty Hae Woo M&A Co;Ltd 1 2000000 650000 sx kd hµng n«ng s¶n xk
994 16/08/2005 2005 Cty TNHH GEO JIN VINA Cty TNHH GEO JIN 1 1481900 794570 sx vµ gia c«ng album,khung ¶nh nghÖ thuËt c¸c lo¹i
995 17/08/2005 2005 C«ng ty TNHH Ye Jin EMB Vina «ng An Jong Kuk - Hµn Quèc 1 340000 106000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm theu b»ng m¸y tƢnh
996 18/08/2005 2005 Cty TNHH MSL Engineering «ng Lee Jang Hee - Hµn Quèc 1 3473000 60000 thiƠt kƠ b¶n vÏ c«ng tr×nh kiƠn trñc, x©y dùng
997 19/08/2005 2005 C«ng ty TNHH may EMSI «ng Rhie Choon Bong - Hµn Quèc 1 180000 60000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc, giµy dĐp, tñi x¸ch
998 22/08/2005 2005 C«ng ty TNHH Sinokor ViÖt Nam Sinokor Merchant Marine Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 300000 300000 d̃ ch vô giao nhËn
999 24/08/2005 2005 CTLD SAMYOUNG - ANTACO «ng Jong Sun Lee, «ng Park Hee Dong 2 1000000 700000 s¶n xuÊt bª t«ng nhùa
1000 29/08/2005 2005 C«ng ty TNHH Lee Myung Hee «ng Lee Myung Hee, Hµn Quèc 1 100000 30000 ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm
1001 29/08/2005 2005 C«ng ty TNHH c¬ khƢ x©y dùng Samjung Vina C«ng ty Samjung Engineer Co.,ltd 1 1500000 1139900 thi c«ng c¸c c.tr×nh d©n dông vµ CN,GT,h¹ tÇng KT;thic«ng,l¾p ®Æt ®̃en
1002 30/08/2005 2005 C«ng ty liªn doanh Kovic KOPI Co., Ltd, Hµn Quèc 2 25000000 7500000 XD, KD kh¸ch s¹n 5 sao, trung t©m th-¬ng m¹i, khu vui ch¬i gi¶i trƢ µ
1003 31/08/2005 2005 Cty TNHH Seoul Print Vina C«ng ty Seoul Print 1 1400000 300000 gia c«ng tr¸ng mµng quÇn ¸o vµ sp may mÆc cho cty SX vµ GC may mÆc VN
1004 31/08/2005 2005 C«ng ty TNHH Union Turbine Korea Revision Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1800000 600000 d̃ ch vô b¶o tr× tuèc bin khƢ, tuèc bin h¬i n-íc, m¸y ph¸t ®iÖn
1005 01/09/2005 2005 Cty TNHH Korea-Vietnam Kyungseung Cty Hana Global Inc-Hµn Quèc 1 4850000 2425000 Sx quÇn ¸o, ®an dÖt kim
1006 05/09/2005 2005 Cty TNHH Dong Bang Vina, may mÆc «ng Kim Young Joon, Hµn Quèc 1 250000 77000 may mÆc
1007 08/09/2005 2005 C«ng ty TNHH Gum Sung Vina Gum Sung Trans Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 95000 sx, gc«ng m¸y biƠn thƠ trªn 35 KV, phô kiÖn loa, bé khuyƠch ®¹i c¸c lo
1008 08/09/2005 2005 C«ng ty TNHH J&L Bµ Koo Duck Lim 1 50000 40000 SX l«ng mi gi¶ ®Ó XK
1009 08/09/2005 2005 C«ng ty TNHH DS OUT DOOR VN ong Lee Suk Ki 1 600000 180000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng l̉ u,tói x¸ch
1010 08/09/2005 2005 Cty TNHH Glory Vina, Sx-LR bñt biƠn mµu Cty Gly Engineering Co.Ltd-Hµn Quèc 1 500000 200000 SX-LR bñt biƠn mµu sö dông trong c«ng nghiÖp
1011 08/09/2005 2005 C«ng ty TNHH WHA IL Vina Wha Il Industrial Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 4500000 2800000 dÖt c¸c lo¹i v¶i
1012 08/09/2005 2005 Cty TNHH SKS ViÖt Nam «. Kim Deok Cheon, SKS Co., Ltd.;SKS Co.Ltd. Hµn Quèc 1 1000000 700000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i dông ôu bµn ¨n vµ nhµ bƠp
1013 09/09/2005 2005 BÖnh viÖn ®a khoa Kwang Myung ViÖt Nam TËp ®oµn Management Global Leader, Hµn Quèc 1 1.98E+08 60136106 cung cÊp d̃ ch vô y tƠ chÊt l-îng cao, c¸c d̃ ch vô lq ®Ơn h® bÖnh viÖn.
1014 12/09/2005 2005 CTy TNHH HHH Vietnam Pacific Zipper Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 4000000 1475000 SX kho¸ kĐo, chØ may
1015 13/09/2005 2005 Cty TNHH DAOU ViÖt Nam Cty Daou Data Systems Corp. 1 310000 310000 t.vÊn §t-,t- vÊn GP phÇn m
̉
m CNTT vµ gia c«ng P.t phÇn m
̉
m
1016 14/09/2005 2005 CTLD TNHH Ph¸t triÓn Nhµ Daewon - Hoµn CÇu Daewon Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 29691880 12286191 XD chung c- cao tÇng cho thuª vµ ®Ó b¸n
1017 14/09/2005 2005 Cty TNHH SINWON VINA C«ng ty TNHH SINWON G&C Co.,ltd 1 165000 55000 sx,chƠ biƠn n«ng s¶n vµ bét dinh d-́ ng thùc phÈm
1018 16/09/2005 2005 Cty C«ng nghiÖp ViÖt,sx bao b× carton «ng Kook Sun Park, bµ Chun Eun Gi,Hµn Quèc 1 300000 100000 gia c«ng, sx bao b× carton t¹o săng, in nh·n m¸c ®ăng găi hµng hăa
1019 16/09/2005 2005 Cty TNHH UAC, SX phô liÖu ngµnh may 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 1500000 798597 SX phô liÖu ngµnh may
1020 21/09/2005 2005 Cty TNHH HAE CHANG VINA, may mÆc «ng Son man Jai 1 100000 30000 sx may mÆc
1021 21/09/2005 2005 Cty phÇn m
̉
m MIN JAE «ng Kim hae Shik 1 300000 130000 sx phÇn m
̉
m tin häc
1022 21/09/2005 2005 Cty TNHH YOUNG POONG VINA «ng LEE, Hyung Ho 1 200000 60000 sx vµ gia c«ng sp ®Öm vai trong ngµnh may mÆc
1023 22/09/2005 2005 Cty TNHH DÖt D©y §ai DAESUNG «ng Lee chul Jong 1 350000 100000 sx vµ dÖt c¸c sp tơ sîi c¸c lo¹i ®ay
1024 22/09/2005 2005 C«ng ty TNHH Thùc phÈm ORION VINA ORION Corporation; ORION SNACK Int'l Corp - Hµn Quèc 1 40000000 29000000 s¶n xuÊt b¸nh kÑo c¸c lo¹i
1025 23/09/2005 2005 Cty TNHH JANGBORO, SX g¨ng tay «ng Kim Yoon Sik 1 500000 200000 sx ví vµ g¨ng tay c¸c lo¹i
1026 03/10/2005 2005 C«ng ty Liªn doanh s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt cöa chèng ch¸y HanseVina C«ng ty HANSEGE 21 Co.,Ltd 2 600000 400000 sx vµ l¾p ®Æt cöa chèng ch¸y
1027 03/10/2005 2005 C«ng ty TNHH s¶n xuÊt HAN YOUNG VINA «ng CHO SUNG SOO 1 559000 180000 nhuém gia c«ng c¸c lo¹i chØ,sîi dïng cho ngµnh dÖt may
1028 05/10/2005 2005 C«ng ty TNHH PHILLIP (ViÖt nam) C«ng ty Phillip Industriy Co.,Ltd 1 302000 100000 sx c¸c sp v¶i lăt pvô ngµnh CN may mÆc
1029 05/10/2005 2005 C«ng ty TNHH CHUNG SONG VINA Chung Song Corporation 1 1500000 500000 ch¹m kh¾c hoa v¨n c¸c lo¹i vËt dông VP,trang trƢ néi thÊt,®å ch¬i vµ p
1030 07/10/2005 2005 C«ng ty TNHH E.Z Sport Vina «ng Jung Kyu Meung - Hµn Quèc 1 300000 116000 s¶n xuÊt bao b× carton vµ c¸c lo¹i nguyªn phô liÖu ngµnh giµy
1031 13/10/2005 2005 Cty TNHH FNT ViÖt Nam FNT Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1100000 330000 SX-KD linh kiÖn ®éng c¬ xe m¸y vµ « t«
1032 13/10/2005 2005 Cty TNHH SAFER, phÇn m
̉
m «. Kwen Soon Bum, «.Kim Gi Soub vµ o.Lee Byung Rae 1 54000 18000 SX phÇn m
̉
m vi tƢnh vµ hÖ thèng tƢch hîp
1033 14/10/2005 2005 Cty TNHH ACE TECH, SX SP nhùa C«ng ty ACE TECH 1 730000 400000 Sx c¸c Sp hép nhùa tiªu dïng
1034 14/10/2005 2005 CTy TNHH Veiko Harness, SX d©y diÖn cho « t« KYUNGNAM ELECTRONICS Co.,Ltd 1 600000 200000 Sx bă d©y ®iÖn cho « t« vµ thiƠt b̃ ®iu khiÓn sè
1035 14/10/2005 2005 Cty TNHH Vieko Harness Hyungnam Electronics Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 600000 200000 s¶n xuÊt bă d©y ®iÖn cho « t« vµ thiƠt b̃ ®iu khiÓn sè
1036 14/10/2005 2005 C«ng ty TNHH Sung Kwang International bµ Kim Hye Jin - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt, gia c«ng thuª mµn v¶i, hµng may mÆc
1037 14/10/2005 2005 Cty TNHH Woowon ViÖt Nam,SX c¸c lo¹i sîi Wookang Industry Co., Ltd.; Woowon Industry Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 600000 350000 SX c¸c lo¹i sîi
1038 17/10/2005 2005 Cty TNHH INCO Vina «ng Lee Jong Ho - Hµn Quèc 1 500000 195000 s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn tö, ©m thanh
1039 18/10/2005 2005 Cty Trång rơng & SX nguyªn liÖu giÊy Hanviha Cty Han Hwa Resources Co.Ltd.Hµn QUèc 1 3600000 1080000 Trång rơng & SX nguyªn liÖu giÊy
1040 18/10/2005 2005 Cty trång rơng vµ SX nguyªn liÖu giÊy Hanviha Cty Han Hwa Resources-Hµn Quèc 1 500000 500000 trång rơng vµ SX nguyªn liÖu giÊy
1041 18/10/2005 2005 Cty TNHH Elkor Vina,thªu vi tƢnh «. Jung Do Kwang, Hµn Quèc 1 182500 87353 thªu vi tƢnh
1042 21/10/2005 2005 C«ng ty TNHH S.H Vina bµ Lee Jae Moon - Hµn Quèc 1 8500000 4000000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc
1043 26/10/2005 2005 Cty TNHH Buƣt Vietnam Daewoo Deawoo Bus Corporation 1 30000000 7000000 L¾p r¸p,s¶n xuÊt xe buƣt,xe t¶i,xe chuyªn dông vµ phô tïng,linh kiÖn
1044 28/10/2005 2005 C«ng ty TNHH cho kiƠn s¬ VINA «ng Cho Kyoung Seok, Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i thun cho ngµnh may mÆc
1045 01/11/2005 2005 Cty TNHH HANA Vina «ng Son Sung Il - Hµn Quèc 1 500000 200000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt
1046 01/11/2005 2005 Cty TNHH DAMOOL Vina DAMOOL International Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3200000 960000 s¶n xuÊt bª t«ng phôc vô x©y dùng vµ bª t«ng nhùa
1047 07/11/2005 2005 CTLD X©y dùng §«ng Hµn VINA Hosan Construction Co., Ltd.; «ng Kwon Mun Sang - Hµn Quèc 2 2000000 600000 thiƠt kƠ b¶n vÏ x©y dùng vµ kƠt cÊu thĐp
1048 08/11/2005 2005 C«ng ty TNHH Shin il «ng Jung Beom Woo - Hµn Quèc 2 500000 150000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c mÆt hµng thð c«ng mü nghÖ lµm tơ m©y tre, l¸
1049 11/11/2005 2005 Cty TNHH ThiƠt b̃ Y tƠ Sen Woo Sen Woo Medical System Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3000000 900000 s¶n xuÊt c¸c thiƠt b̃ m¸y X quang
1050 15/11/2005 2005 CTLD Korea Windoor C«ng ty TNHH Seung Il 2 2390000 1195000 s¶n xuÊt cöa sæ vµ cöa ®i b»ng nhùa
1051 16/11/2005 2005 Cty TNHH Dae A Vina C«ng ty TNHH Han Il Oil Refinery - Hµn Quèc 1 500000 500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh ngät vµ nguyªn phô liÖu s¶n xuÊt b¸nh ngät
1052 16/11/2005 2005 Cty TNHH Shin Kwang Vina Shin Kwang Chemical - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt c¸c ho¹t chÊt xö lƣ b̉ mÆt
1053 18/11/2005 2005 Cty TNHH Duck Sung Precision Duck Sung Precision Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1450000 495000 s¶n xuÊt khu«n mÉu dïng cho c¸c lo¹i m¸y ®óc
1054 21/11/2005 2005 CTLD FnB «ng Kim Kyoung Ho - Hµn Quèc 2 500000 300000 s¶n xuÊt bµn ch¶i ®¸nh r¨ng vµ ly giÊy cao cÊp
1055 22/11/2005 2005 Cty TNHH x©y dùng Daewon Daewon Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 500000 150000 Thi c«ng XD c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
1056 22/11/2005 2005 C«ng ty TNHH X©y dùng Daewon Daewon Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 500000 150000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
1057 24/11/2005 2005 H§HTKD M¸t sa T¾m h¬i ACE A&G Co., Ltd. - Hµn Quèc 3 200000 200000 kinh doanh d̃ ch vô m¸t sa, t¾m h¬i
1058 28/11/2005 2005 Cty TNHH may BJ «ng KIM Byung Jin - Hµn Quèc 1 100000 30000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i hµng may mÆc
1059 29/11/2005 2005 C«ng ty TNHH Sung Huyen Vina Sung Young Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 300000 127000 s¶n xuÊt, l¾p ghĐp hoµn thiÖn cöa sæ vµ cöa ra b»ng nhùa
1060 01/12/2005 2005 Cty TNHH Trung t©m ngo¹i ng÷ quèc tƠ Hilltop Bµ Sim Jung Hee, Hµn Quèc 1 200000 70000 D¹y ngo¹i ng÷ Anh, NhËt, Hoa, Triu Tiªn vµ c¸c ng«n ng÷ kh¸c
1061 01/12/2005 2005 Cty TNHH ThiƠt kƠ ZIOVI Zio International Inc. - Hµn Quèc 2 130000 130000 thiƠt kƠ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh néi ngo¹i thÊt
1062 01/12/2005 2005 C«ng ty TNHH Won Il Textile «ng Park Kyung Soo vµ 2 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 750000 232800 s¶n xuÊt, gia c«ng nhùa lªn c¸c s¶n phÈm may mÆc
1063 01/12/2005 2005 C«ng ty TNHH DECOVIL 2 «ng Lee Heung Yong - Hµn Quèc 1 900000 288000 s¶n xuÊt giÊy Melamine
1064 02/12/2005 2005 Cty TNHH Wondo Sµi Gßn Wondo Apparel Corporation - Korea 1 2000000 1150000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
1065 05/12/2005 2005 C«ng ty TNHH L¸i xe An toµn «ng Shin Hyeon Dong - Hµn Quèc 1 40000 12000 cho thuª m« h×nh m¸y tËp l¸i xe « t«
1066 07/12/2005 2005 C«ng ty TNHH ROYAL «ng Baek Joong Hyun - Hµn Quèc 1 1000000 300000 s¶n xuÊt, gia c«ng ®Öm cao su, ch¨n ga, gèi vµ ®å mü nghÖ
1067 08/12/2005 2005 Cty TNHH HAHA «ng Yoon Keon Woo - Hµn Quèc 1 140000 55200 kinh doanh nhµ hµng phôc vô măn ¨n Hµn Quèc vµ Trung Quèc
1068 08/12/2005 2005 C«ng ty TNHH Power Information Technology Kalet Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt, gia c«ng phÇn m
̉
m
1069 09/12/2005 2005 CTLD T- vÊn & Ph¸t triÓn §Çu t- VIKOA «ng Hyun Tae Hun; Global Trading Network Inc. - Hµn Quèc 2 100000 100000 cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn ®Çu t-
1070 13/12/2005 2005 Cty TNHH KiƠn trñc & Kü thuËt YOOIL-SEOG WOO ViÖt Nam C«ng ty TNHH SEOG WOO (VN) 1 100000 50000 cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn kü thuËt thiƠt kƠ
1071 15/12/2005 2005 C«ng ty TNHH C«ng nghÖ Th«ng tin RG «ng Hong Seung Gu, «. In Hyeok Kyo, «. Lª Sunjae - Hµn Quèc 1 350000 150000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng ph¸t triÓn phÇn m
̉
m
1072 15/12/2005 2005 CTLD C¸p Taihan - Sacom Taihan Electric Wire Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 38926000 28000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i d©y vµ c¸p ®iÖn cao thƠ trung thƠ
1073 16/12/2005 2005 C«ng ty TNHH C¬ khƢ & X©y dùng DAMOOL Baek joong ki 1 1500000 800000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
1074 16/12/2005 2005 C«ng ty TNHH May H-ng Th̃nh Vina «ng Hoon Yu vµ «ng Chong Rin Choi - Hµn Quèc 1 300000 100000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc
1075 16/12/2005 2005 C«ng ty TNHH AEC ViÖt Nam ACE A&G Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1000000 330000 kinh doanh d̃ ch vô vËn chuyÓn du l ̃ ch, kinh doanh nhµ hµng
1076 20/12/2005 2005 Cty TNHH Sky Expo ViÖt Nam «ng Deuk Cheon Kim - Hµn Quèc 1 3000000 950000 x©y dùng trung t©m triÓn l·m
1077 21/12/2005 2005 C«ng ty TNHH PNG ViÖt Nam «ng Koh Ho Seong, Hµn Quèc, C«ng ty Pwkor LLc, HK 1 3150000 1000000 sx kinh doanh c¸c s¶n phÈm m vµ may mÆc
1078 23/12/2005 2005 H§HTKD VËn chuyÓn kh¸ch Du l ̃ ch C«ng ty N.T.C - Hµn Quèc 3 1000000 1000000 vËn chuyÓn kh¸ch du l ̃ ch b»ng xe « t«
1079 23/12/2005 2005 CTLD Bª t«ng §óc s½n Samwhan - Indico 6 C«ng ty TNHH Samwhan Camus 1 4719970 3013645 thiƠt kƠ, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt tÊm bª t«ng ®ñc s½n
1080 23/12/2005 2005 Cty TNHH Green Cera (ViÖt Nam) GCI Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1080000 330000 s¶n xuÊt, gia c«ng phô tïng « t«, xa m¸y, phô tïng c¬ khƢ
1081 26/12/2005 2005 CTLD Techdata Vina Techdata Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 1200000 1050000 d̃ ch vô CNTT
1082 26/12/2005 2005 Cty TNHH Inseong Chemical «ng Youn Seong Uk - Hµn Quèc 1 400000 120000 s¶n xuÊt gia c«ng c¸c lo¹i ho¸ chÊt chuyªn phôc vô ngµnh may, ®å gç
1083 28/12/2005 2005 Cty TNHH TNA (ViÖt Nam) TNA Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1500000 450000 s¶n xuÊt gia c«ng s¶n phÈm may mÆc c¸c lo¹i
1084 28/12/2005 2005 Cty TNHH Hµn Viet Plastic (§kƣ l¹i tơ sè 437/GP-KCN-§N) «ng Seo, Chang Suk-Hµn Quèc 1 520000 397000 SX c¸c SPÈm tơ plastic
1085 29/12/2005 2005 C«ng ty TNHH Sin Sung Vina «ng Yang In Seog, bµ Nam Soon Nam - Hµn Quèc 1 450000 450000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i cöa b»ng hîp kim chèng ch¸y
1086 29/12/2005 2005 Cty TNHH Gç Mü Products Ryu Hag Yeol - Hµn Quèc 1 1050000 680000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng s¶n phÈm veneer vµ ®å gç gia dông
1087 30/12/2005 2005 Cty TNHH DS International «ng Kwak Moon Young - Hµn Quèc 1 200000 100000 kiÓm tra vµ hoµn thiÖn s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu
1088 30/12/2005 2005 C«ng ty TNHH Fine Vina Fine I & C Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1500000 500000 thiƠt kƠ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn c¬, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
1089 30/12/2005 2005 Cty TNHH Dae Hee SJ Dae Hee SJ - Hµn Quèc 1 1900000 1100000 may mÆc quÇn ¸o c¸c lo¹i
1090 03/01/2006 2006 Cty TNHH Doolim B×nh Ch¸nh Factory, may mÆc Doolim Corporation - Hµn Quèc 1 1500000 450000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may mÆc
1091 04/01/2006 2006 Cty TNHH Shin Ji «ng Sohn Young Sun - Hµn Quèc 1 782000 700000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc
1092 04/01/2006 2006 Cty TNHH Dong Hwa Ceramic «ng Jang Kwan Soon - Hµn Quèc 1 250000 80000 chƠ biƠn c¸c lo¹i kho¸ng s¶n phôc vô s¶n xuÊt gèm sø xuÊt khÈu
1093 05/01/2006 2006 Cty Nhùa Hµn Quèc C«ng ty Hyup-Jin, «ng Hong Sun - Hµn Quèc 1 4990000 4000000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm cöa nhùa
1094 09/01/2006 2006 Cty TNHH Dae Young Vina,SX-GC m¸c nh·n logo cao su «ng Kang Bang Seok - Hµn Quèc 1 1818000 578000 SX-GC m¸c nh·n logo cao su, ®Ơ giµy thÓ thao vµ phô kiÖn
1095 09/01/2006 2006 Cty TNHH Samwon Industrial «ng Bae Jong Keun - Hµn Quèc 1 1500000 700000 chƠ biƠn vµ kinh doanh n«ng s¶n, thðy h¶i s¶n
1096 09/01/2006 2006 Cty TNHH Samwon Industrial «ng Bae Jong Keun - Hµn Quèc 1 1500000 700000 chƠ biƠn vµ kinh doanh n«ng s¶n, thðy h¶i s¶n
1097 10/01/2006 2006 Cty TNHH Life Bridge ViÖt Nam, suÊt ¨n c«ng nghiÖp Life Bridge Co., Ltd., « Chung Dae Yeol - Hµn Quèc 1 625000 287500 cung cÊp suÊt ¨n c«ng nghiÖp cho c¸c doanh nghiÖp t¹i TPHCM vµ phô cËn
1098 11/01/2006 2006 BÖnh viÖn ®a khoa Sµi Gßn Agafe «ng Choi Yung Chul, Hµn Quèc 1 4500000 1500000 cung cÊp c¸c DV y tƠ
1099 12/01/2006 2006 Cty TNHH Woo Su Vina, SX m¸y läc n-íc «ng Lim Chai Gi, «ng Park Sun Gi - Hµn Quèc 1 60000 20000 s¶n xuÊt l¾p r¸p thiƠt b̃ läc n-íc, m¸y läc n-íc, b×nh läc n-íc
1100 12/01/2006 2006 3Cty TNHH Poong In Vina Poong In Trading Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 5900000 1960000 s¶n xuÊt quÇn ¸o lăt vµ c¸c lo¹i quÇn ¸o
1101 12/01/2006 2006 Cty TNHH Chung Woo Rope (ViÖt Nam) Chung Woo Rope Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2662068 810000 s¶n xuÊt d©y c¸p c¸c lo¹i
1102 12/01/2006 2006 Cty TNHH Tae Young Vina «ng Choe Bee Ho, Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX-GC hµng may mÆc
1103 12/01/2006 2006 Cty TNHH Dae Duk Band ViÖt Nam, SX d©y nhùa 1 1500000 1240000 SX c¸c lo¹i ®©y ®ay b»ng nhùa
1104 13/01/2006 2006 Cty TNHH Daesan, GC ®å trang søc «ng Ha Kwan Ho - Hµn Quèc 1 500000 500000 gia c«ng h¹t trang trƢ b»ng kƢnh
1105 18/01/2006 2006 Cty TNHH BK Vietnam, SX giµy «ng Park Gyo Su-Hµn Quèc 1 200000 60000 SX chi tiƠt giµy
1106 18/01/2006 2006 CTLD Hoµn V, L¾p TB̃ viÔn th«ng Woo Jung Net Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 1000000 300000 x©y dùng vµ thiƠt kƠ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng
1107 18/01/2006 2006 Cty TNHH Miwon Farmsco Vina Cty Kuk DOng Contruction-Hµn Quèc 1 8960000 1000000
1108 19/01/2006 2006 Cty TNHH Ph¸t triÓn T.H.T Daewoo Engineering & Constructions, Daewon, Dong Il, Keangnam, Kolon 1 3.14E+08 94237500 ®Çu t- x©y dùng khu ®« th̃ mìi vìi diÖn tƢch 207,66ha
1109 19/01/2006 2006 Cty TNHH Kü thuËt §iÖn c¬ Delta «ng Han Jong Koo - Hµn Quèc 1 500000 150000 x©y dùng m¹ng l-íi ®iÖn d-íi 35KV; thi c«ng, l¾p ®Æt, söa ch÷a
1110 20/01/2006 2006 Cty TNHH Yeo Myung Vina, SX bµn lµ «ng Kim Sung Jun - Hµn Quèc 1 600000 180000 s¶n xuÊt bµn ñi h¬i, nåi h¬i dïng trong ngµnh dÖt may
1111 24/01/2006 2006 CTLD Daekyung Vina Daekyung International Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 10000000 3000000 cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn, thi c«ng, thÇu x©y dùng
1112 24/01/2006 2006 Cty TNHH SG Vina,SX c¸c mÆt hµng trang trƢ «ng Song Byung Guk - Hµn Quèc 1 1600000 548000 SX c¸c mÆt hµng trang trƢ gia dông th-¬ng m¹i
1113 24/01/2006 2006 Cty TNHH KJ Glove,SX g¨ng tay «ng Ko Kwang Sin, «ng Kang Jong Ku - Hµn Quèc 1 1000000 533000 SX g¨ng tay b¶o hé lao ®éng
1114 24/01/2006 2006 Cty TNHH Samial Vina, sîi-dÖt 1 33000000 10000000 SX c¸c s¶n phÈm ngµnh dÖt nhuém & in
1115 25/01/2006 2006 Cty TNHH Genewin D & C, XD c«ng tr×nh d©n dông Bµ Jeon Mi Ran vµ «. Oh Jung Soo, Hµn Quèc 1 500000 150000 XD c«ng tr×nh d©n dông
1116 25/01/2006 2006 Cty TNHH C«ng nghiÖp Dong Jin ViÖt Nam, SX Ptïng « t« 1 150000 50000 s¶n xuÊt phô tïng « t«
1117 25/01/2006 2006 Cty TNHH Daechang Rubber (VN), SX Ptïng « t« Bµ Lee Jung Sook-Hµn Quèc 1 1100000 220000 s¶n xuÊt s¶n phÈm cao su dïng cho c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xe « t«
1118 25/01/2006 2006 Cty TNHH Dae Kwang Apparel Hµn Quèc 1 1500000 1500000 sx quÇn ¸o may mÆc, ¸o ®an, comple
1119 25/01/2006 2006 Cty nhùa Hµn Quèc «ng Kim Young Hoie - Hµn Quèc 2 4990000 300000 l¾p r¸p sx cöa nhùa PVC
1120 26/01/2006 2006 Cty TNHH Viva Vina 1 3200000 1600000 May mÆc, s¶n xuÊt ®å thÓ thao
1121 27/01/2006 2006 Cty TNHH Lee & Han Precision Hµn Quèc 1 415000 125000 gia c«ng c¬ khƢ, xlƣ nhiÖt c¸c sp c¬ khƢ
1122 27/01/2006 2006 Cty TNHH Chang Hae Hµn Quèc 1 480000 144000 s¬ chƠ ph©n lo¹i s¾n l¸t kh«
1123 07/02/2006 2006 Cty TNHH Daewon Cantavil, XD khu d©n c- DAEWON Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 30000000 9000000 x©y dùng khu d©n c- cïng hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt ®ång bé
1124 08/02/2006 2006 Cty TNHH Livart Vina,SPhÈm gç 1 3300000 1000000 s¶n xuÊt s¶n phÈm gç dïng trong nhµ bƠp b¨ng gç MDF vµ gç phð PVC
1125 08/02/2006 2006 Cty TNHH Angel ViÖt Nam, SX b×nh s÷a Angel Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 1500000 1000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i b×nh s÷a, nóm vó cho trÎ em
1126 14/02/2006 2006 Cty TNHH Jinsung Fiber VINA Jinsung Fiber Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 930000 279000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm v¶i dÖt tơ sîi thðy tinh
1127 14/02/2006 2006 Cty TNHH Wellco Hµn Quèc 1 2000000 850000 sx gia c«ng ®å gç gia dông
1128 15/02/2006 2006 Cty TNHH SH ViÖt Nam, may mÆc «ng Oh Eun Hwan - Hµn Quèc 1 1000000 357002 s¶n xuÊt hµng may mÆc, giµy, ba l«, tói x¸ch
1129 16/02/2006 2006 Cty TNHH Lee & Vina Lee & Co Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3500000 2500000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc
1130 16/02/2006 2006 Cty TNHH L & S Vina Cty TNHH Suy 1 3500000 2500000
1131 17/02/2006 2006 Cty TNHH Priceton BioMeditech ViÖt Nam Princeton BioMeditech East, Inc., - Hµn Quèc 1 1200000 750000 SX c¸c thiƠt b̃ kiÓm tra søc khoÎ 1 lÇn
1132 20/02/2006 2006 Cty TNHH KTE Vina, Thi c«ng XD KTE Corporation - Hµn Quèc 1 1500000 500000 thiƠt kƠ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh c¬, ®iÖn, c«ng tr×nh x©y dùng
1133 22/02/2006 2006 Cty TNHH Dae Han Panel Vina «ng Kwon Young Ho - Hµn Quèc 1 1400000 500000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i tÊm lîp c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt
1134 22/02/2006 2006 Cty TNHH may Wax Jean Vina «ng Kyung Ho Kim - Hµn Quèc 1 760000 228000 s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc
1135 24/02/2006 2006 C«ng ty TNHH Unico Global VN C«ng ty Unico Global INC., Hµn Quèc 1 7887377 2000000 SX hµng may mÆc ®Ó xuÊt khÈu
1136 27/02/2006 2006 Cty TNHH GNS Vina GNS Technology Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 14880008 4326269 XD nhµ, KD B§S, khu chung c- cao tÇng, nhµ VP cho thuª vµ b¸n
1137 27/02/2006 2006 Cty TNHH Kyung In Machinery (Kimco),SX th¸p gi¶i nhiÖt Kyungin Machinery Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2000000 2000000 s¶n xuÊt th¸p gi¶i nhiÖt vµ c¸c chi tiƠt cða th¸p gi¶i nhiÖt
1138 01/03/2006 2006 Cty TNHH Boomin Vina, SX ch¨n len Boomin Enterprise - Hµn Quèc 1 5000000 4000000 s¶n xuÊt ch¨n len vµ may bao b× ®ùng ch¨n len
1139 02/03/2006 2006 CTLD S¶n xuÊt Thïng xe ViÖt - Hµn C«ng ty TNHH C«ng nghiÖp PANEL - Hµn Quèc 2 2006270 626959 s¶n xuÊt, l¾p r¸p thïng xe « t« c¸c lo¹i
1140 02/03/2006 2006 Cty TNHH Lee Studio «ng Lee Ju Seog, Lee Hee Won, Lee Joo Min - Hµn Quèc 1 350000 223694 cung cÊp c¸c d̃ ch vô hç trî ®¸m c-íi
1141 02/03/2006 2006 C«ng ty TNHH IS Logo ViÖt Nam IS Logo - Hµn Quèc 1 200000 130000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i logo b»ng cao su vµ silicon cho ngµnh may mÆc
1142 02/03/2006 2006 C«ng ty TNHH VIKOM Daedong Movel System Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3000000 1000000 s¶n xuÊt m« t¬ vµ phô tïng m« t¬ cho « t«
1143 03/03/2006 2006 C«ng ty TNHH May Quèc tƠ Je Il «ng Shin Yong Ki - Hµn Quèc 1 300000 120000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu
1144 03/03/2006 2006 Cty TNHH 86 DH Vina, SX tñ l¹nh «ng Seo Nam Won - Hµn Quèc 1 380000 114000 s¶n xuÊt, b¶o tr× m¸y l¹nh gia dông vµ hÖ thèng m¸y l¹nh c«ng nghiÖp
1145 03/03/2006 2006 Cty TNHH Ya-AJM ViÖt Nam 1 1000000 300000 s¶n xuÊt vµ kinh doanh năn vµ hµng may mÆc
1146 04/03/2006 2006 Cty TNHH Y&J International,SX ®å gç 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 9350000 5000000 SX kinh doanh c¸c mÆt hµng gç trang trƢ néi thÊt
1147 07/03/2006 2006 Cty TNHH Vina Hanto, XD M/m TB̃ ®å dïng gia dông vµ c«ng cô cÇm tay Hanto Co.Ltd («.Choi Ki Kap ®/diÖn)-Hµn Quèc 1 5500000 5500000 SX M/m TB̃ ®å dïng gia dông vµ c«ng cô cÇm tay
1148 08/03/2006 2006 Cty TNHH X©y dùng ZZAIM Se Chang Construction Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 3000000 900000 thiƠt kƠ, thi c«ng c¬ ®iÖn vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông
1149 08/03/2006 2006 Cty TNHH K&V 5 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 2000000 700000 s¶n xuÊt, gia c«ng pin c«ng nghiÖp vµ d©n dông
1150 09/03/2006 2006 Cty TNHH Merkava- Kim Thµnh, may mÆc «ng Kim Byung Lyong - Hµn Quèc 1 210000 210000 SX-GC quÇn ¸o xuÊt khÈu
1151 09/03/2006 2006 Cty TNHH Sun Jin Steel ViÖt Nam, GC d©y ®ai thïng=thĐp «ng Oh Joocheol - Hµn Quèc 1 100000 100000 s¶n xuÊt gia c«ng cuén d©y ®ai nÑp thïng b»ng thĐp
1152 10/03/2006 2006 Cty TNHH C&T Vina,SX ®an, dÖt, nhuém may 4 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 7000000 3819440 SX ®an, dÖt, nhuém may quÇn ¸o thêi trang
1153 10/03/2006 2006 Cty TNHH Nahal Vina, may m¨c «ng Kim Myung Hwan - Hµn Quèc 1 1373000 412000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i hµng may mÆc
1154 13/03/2006 2006 Cty TNHH Tasko Vina, may mÆc «ng Jin Jaepil - Hµn Quèc 1 600000 200000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc, năn, bal«, tñi x¸ch, thñ nhåi b«ng
1155 17/03/2006 2006 Cty TNHH An Th̃nh bµ Kim Gyeong Yeon - Hµn Quèc 2 500000 200000 cung cÊp d̃ ch vô söa ch÷a, b¶o d-́ ng, b¶o hµnh xe « t«
1156 17/03/2006 2006 Cty TNHH Tae Il Beauty Rae Il Eyelash Co. - Hµn Quèc 1 650144 300000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i l«ng mi gi¶
1157 20/03/2006 2006 Cty TNHH JC Int'l Vina bµ Park Choong Sook - Hµn Quèc 1 700000 250000 s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c s¶n phÈm may mÆc
1158 23/03/2006 2006 Cty TNHH Kum Do, SX thøc ¨n Hµn quèc «ng Kim Bong Wan - Hµn Quèc 1 250000 79000 s¶n xuÊt, chƠ biƠn, phôc vô vµ cung cÊp thøc ¨n h-¬ng v Hµn Quèc
1159 24/03/2006 2006 Cty TNHH C«ng nghiÖp §iÖn tö ViÖt Hµn «ng Yun Kang Seb, «ng Wee Ki Gon, Hwang Byung Moo - Hµn Quèc 2 200000 200000 s¶n xuÊt l¾p r¸p b¶ng th«ng tin, qu¶ng c¸o ®iÖn tö
1160 24/03/2006 2006 Cty TNHH CFVINA Danu Vina Co., Ltd.; Danu Corporation - Hµn Quèc 1 3125000 1625000 s¶n xuÊt gia c«ng thó nhåi b«ng, c¸c lo¹i quÇn ¸o, s¶n phÈm may
1161 27/03/2006 2006 Cty TNHH Wanhil Vina bµ Song Mi Sun - Hµn Quèc 1 100000 100000 thªu tay, ®Ƣnh c-êm trang trƢ trªn s¶n phÈm may mÆc xuÊt khÈu
1162 01/04/2006 2006 Cty TNHH World Tech Vina Cty TNHH World Tech 1 4950000 1500000 sx vµ kd c¸c linh kiÖn cða m¸y thu h×nh ¶nh,©m thanh v« tuyƠn....
1163 03/04/2006 2006 Cty TNHH Sung Won Vina «ng Kim Wonki - Hµn Quèc 1 300000 220000 hå sîi b«ng
1164 04/04/2006 2006 C«ng ty Shin Myung Anti Fire ViÖt Nam Shin Myung Anti Fire Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2900000 2900000 SX b×nh cøu háa & TB̃ phßng ch¸y
1165 04/04/2006 2006 C«ng ty JPC ViÖt Nam JPC Co., Ltd. - Hµn Quèc 1 2300000 1400000 SX vËt liÖu nhùa che phð dïng trong ®ăng găi
1166 05/04/2006 2006 Cty TNHH §Çu t- & Ph¸t triÓn Th¸i S¬n «ng Charles Young Lee, bµ Cho Eun Sook - Hµn Quèc 1 100000 100000 cung cÊp d̃ ch vô nghiªn cøu th̃ tr-êng, x©y dùng c¬ së d÷ liÖu
1167 05/04/2006 2006 Cty Quèc tƠ Hannam «ng Song Young Ho - Hµn Quèc 1 2000000 2000000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i quÇn ¸o xuÊt khÈu
1168 05/04/2006 2006 Cty TNHH Da da, Ncøu th̃ tr-êng VN Bµ Shin Jung Nyeo-HQuèc 1 50000 15700 C¨ts tăc
1169 06/04/2006 2006 Cty TNHH RIO Vina, may mÆc Hµn Quèc 1 650000 650000 SX-GC hµng may mÆc
1170 11/04/2006 2006 Cty TNHH Baiksan Viªt Nam Baiksan Co.,Ltd 1 5000000 5000000 sx da nh©n t¹o
1171 12/04/2006 2006 Cty TNHH Sung Vina, may m¨c «ng Choi Gou Og - Hµn Quèc 1 350000 110000 s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc
1172 14/04/2006 2006 Cty TNHH World Korea Vina, SX c¸c lo¹i th¶m «.Park, Jae Young-Hµn Quèc, Green Chem Co., Ltd 1 408000 308000 SX c¸c lo¹i th¶m: th¶m nhµ, th¶m golf, th¶m cao su.v.v.
1173 18/04/2006 2006 Cty TNHH Elyon ViÖt Nam, phÇn m
̉
m «ng Yun Sung Hyun vµ «ng Song Ki Hwan - Hµn Quèc 1 200000 200000 lËp tr×nh vµ thiƠt kƠ trang web
1174 19/04/2006 2006 Cty TNHH Dae Sun Vietnam, SX m¸y hót bôi «. Lee Yun Young, Hµn Quèc 1 4500000 2200000 SX hÖ thèng m¸y lµm s¹ch kh«ng khƢ:hót bôi, ®iu hßa; TB̃ ©m thanh, T
1175 19/04/2006 2006 Cty TNHH Dea Won Tech VINA,SX v¶i nhùa, SPhÈm nhùa «. Woo In Who, HQuèc 1 1000000 307660 SX v¶i nhùa, SPhÈm nhùa
1176 24/04/2006 2006 Cty TNHH X©y dung Yong Ho Vina Cty XD Yong Ho 1 5000000 2100000 thi c«ng XD
1177 26/04/2006 2006 CTLD VPE Bu Hïng Vietnam VPE Land Co.Ltd.-Hµn Quèc 2 1000000 300000 SX-KD Thùc phÈm CBiƠn
1178 27/04/2006 2006 Cty X©y dùng Daeryang ViÖt Nam Daeryang Corporation - Hµn Quèc 1 1000000 300000 cung cÊp d̃ ch vô thiƠt kƠ, thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng
1179 28/04/2006 2006 Cty TNHH Kü nghÖ Dae Sung, SX nåi-ch¶o «ng Jeung Hu Yeong, Hµn Quèc 1 300000 300000 sx s¶n phÈm quai nåi, ch¶o nh«m vµ inox, sx m¸y nåi,ch¶o
1180 28/04/2006 2006 Cty TNHH Han Young Vina Chemical,SX keo d¸n giÇy Han Young Industry Co.Ltd-Hµn Quèc 1 610000 150000 SX keo d¸n giÇy vµ miƠng lăt giµy
1181 04/05/2006 2006 Cty TNHH DongBang Logistics Vina, Vt¶i Hhăa C«ng ty DongBang Transport & Logistic Co., Ltd, Hµn Quèc 1 4000000 1200000 KD vËn t¶i hµng hăa néi ®̃a ®-êng bé, khai thuª H¶i quan
1182 05/05/2006 2006 Cty TNHH Acenet, phÇn m
̉
m « Jeong Sun Keun, « Shim Chi Hyung Hµn Quèc 1 30000 30000 ph¸t triÓn phÇn m
̉
m, t- vÊn, b¶o tr× hÖ thèng m¹ng, thiƠt kƠ website
1183 08/05/2006 2006 Cty TNHH Sung Shin Vªtnam, SX m« t¬ ®iÖn Sung Shin Co.Ltd-Hµn Quèc 1 3200000 2000000 SX m« t¬ ®iÖn
1184 10/05/2006 2006 Cty TNHH Escord ViÖt Nam, SX tói C«ng ty Escord Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 100000 sx c¸c lo¹i tñi x¸ch, vƢ x¸ch
1185 11/05/2006 2006 Cty TNHH Gèm sø Viko «ng YOO HWA KEUN, Hµn Quèc 1 300000 100000 sx Gèm sø mü nghÖ
1186 11/05/2006 2006 Cty TNHH World Tec Vina Cty TNHH World Tech 1 15000000 5000000 sx vµ kd c¸c linh kiÖn m¸y thu ¶nh, ©m thanh, v« tuyƠn..
1187 17/05/2006 2006 Cty TNHH Hae Rong Vina, thªu «ng Park Hee Jong, Hµn Quèc 1 600000 200000 thªu gia c«ng trªn c¸c s¶n phÈm v¶i
1188 19/05/2006 2006 Cty TNHH Halla Vina Industrial, SX b¬m c«ngnghiÖp Hµn Quèc 1 1000000 600000 SX b¬m c«ngnghiÖp
1189 20/05/2006 2006 Cty TNHH Seiken Vina Cty Seiken Korea Co;Ltd 1 3736166 1681274 sx gia c«ng sp CNcao, chƢp ®tö HQuèc, tb̃ dß ®tö XK
1190 22/05/2006 2006 Cty TNHH liªn doanh XD Fico - Corea Cty SPE Industry, Cty Wooryang Construction Co., Ltd, Hµn Quèc 2 3000000 1000000 cc d̃ ch vô kü thuËt xö lƣ n
̉
n ®Êt cho CT x©y dùng, dù ¸n h¹ tÇng, DVqu
1191 24/05/2006 2006 Cty TNHH Jin Yun VINA, trang trƢ VliÖu trªn v¶i «ng Ha Tae Hyun, Hµn Quèc 1 500000 150000 gia c«ng trang trƢ c¸c vËt liÖu trªn v¶i
1192 29/05/2006 2006 Cty TNHH Green Park, ch¨n nu«i «ng Lee-Jae Soung, Hµn Quèc 1 1000000 300000 Ch¨n nu«i -KD heo, thu mua CbiƠn th̃t heo, nu«i bß s÷a
1193 29/05/2006 2006 Cty TNHH Youngil ViÖt Nam YOUNGIL ELECTRONICS CO.,LTD 1 1100000 400000 Gia c«ng sx linh kiÖn ®iÖn tö
1194 31/05/2006 2006 Cty TNHH PIC Vietnam, SX SP nhùa Cty TNHH Puyoung Industry-Hµn Quèc 1 4600000 1100000 SX vËt liÖu che phñ PE vµ SP nhùa
1195 31/05/2006 2006 Cty TNHH Dongil Rubber Belt Vietnam,SX d©y cua roa Dongil Rubber Belt Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 12000000 5000000 SX d©y cua roa, b¨ng chuyn t¶i CN, c¸c SPhÈm cao su
1196 06/06/2006 2006 Cty TNHH Retro World Vina «ng Kim Jin Gwon - Hµn Quèc 1 200000 61000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm ph¶n quang
1197 06/06/2006 2006 Cty TNHH dÖt may DHTex (L) DHTex (L), Hµn Quèc 1 4154000 4154000 m¸y kĐo sîi cäc vµ OE 1.500 tÊn/n¨m
1198 07/06/2006 2006 N/m SX linh kiÖn ®iÖn tö Hµn Quèc 1 12900000 3800000 SX linh kiÖn ®iÖn tö
1199 08/06/2006 2006 Cty TNHH Hong Sung ViÖt Nam «ng YANG TAE SOO 1 1086000 362000 sx,gia c«ng in Ên c¸c lo¹i nh·n m¸c chi tiƠt giµy.
1200 08/06/2006 2006 Cty TNHH IJ ViÖt Nam IL JUNG CORPORATION CO.,LTD 1 5200000 3500000 sx gia c«ng tói s¸ch c¸c lo¹i
1201 09/06/2006 2006 Cty TNHH DV vµ TkƠ XD Sung Hwan ViÖt Nam SUNG HWAN CONSTRUCTION CO.,LTD 1 3000000 1000000 tkƠ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
1202 09/06/2006 2006 Cty TNHH Vina Apollotech Cty TNHH Apollotech 1 1500000 500000 sx c¸c m«®un (Module) cða tƠ bµo n¨ng l-îng mÆt trêi...
1203 12/06/2006 2006 Cty TNHH Tops Plan Viet, TKƠ né thÊt Cty Tops Plan-Hµn Quèc 1 200000 200000 ThiƠt kƠ néi thÊt
1204 12/06/2006 2006 Cty TNHH Jung Mi bµ Kang Jung Mi, Hµn Quèc 1 144000 73500 Kinh doanh nhµ hµng phôc vô măn ¨n Hµn Quèc vµ Ch©u ¸
1205 13/06/2006 2006 CTLD TNHH Liªn doanh x©y dùng HiViCo C«ng ty SK Engineering & Contruction Co., Ltd, «ng Hyun II Kim 2 520000 520000 cung cÊp d̃ ch vô thi c«ng XD d©n dông, gi¸m s¸t vµ qu¶n lƣ dù ¸n, t-Ên
1206 13/06/2006 2006 C«ng ty TNHH « t« Doosung ViÖt Nam Doosung motor Company Ltd, Hµn Quèc 1 4000000 3000000 sx,gc,lr¸p phô tïng, cÊu kiÖn xe chuyªn dông, m¸y x©y dùng
1207 14/06/2006 2006 Cty TNHH Sun Green «ng JEON CHANG OK, Hµn Quèc 1 450000 140000 sx chƠ t¹o khu«n mÉu, dao dËp, c¾t trang trƢ ®Ơ giµy thÓ thao...
1208 16/06/2006 2006 Cty TNHH Dung Chon Shab Vina, nhµ hµng Hµn quèc «ng Paek Seung Pok, Hµn Quèc 1 500000 305379 KD nhµ hµng phôcvô măn ¨n Hµn quèc, ch©u ¸ vµ ch©u Au
1209 20/06/2006 2006 Cty TNHH Sungwon, gia c«ng tranh ho¹t h×nh C«ng ty TNHH SWEM (Hµn Quèc) 1 39193 39193 VÏ,gia c«ng tranh ho¹t h×nh
1210 20/06/2006 2006 Cty TNHH nÊu ¨n sè 1 «.Chang Key Young vµ «.Yoon Chang Seok, Hµn Quèc 1 110000 110000 CCÊp só©t ¨n c«ng nghiÖp cho /m, XN, tr-êng häc, BViÖn
1211 22/06/2006 2006 Cty TNHH Navi-Info «.Chu Shik J«n vµ Cty TNHH Korea Automap-Hµn Quèc 1 300000 300000 NC-PtriÓn PM̉ m vµ b¶n ®å dÉn ®-êng sö dông c«ng nghÖ GPS
1212 22/06/2006 2006 Cty TNHH Quèc tƠ K2 Cty TNHH Prime M&M 1 1500000 500000 sx vµ kd sp g¹t tµn thuèc l¸ ®a n¨ng b»ng nhùa vµ m¸y s-ëi b»ng ga
1213 26/06/2006 2006 Cty TNHH Kook Je Vina Kook Je Emb & Screen Print 1 1900000 1000000 Thªu vi tƢnh, in vµ kƠt c¸c lo¹i chi tiƠt trang trƢ trªn c¸c sp maym¨c
1214 26/06/2006 2006 Cty TNHH Daewon Chemical Vina,SX SphÈm da Hµn Quèc 1 7000000 5000000 SX SphÈm da tæng hîp (polyurethane), v¶i, giÊy d¸n t-êng, cho thuª x-¬
1215 27/06/2006 2006 Cty TNHH Hwa Shin Com «ng kim Gwang og; bµ Choi (W/O Kim) Mihui, Hµn Quèc 1 150000 50000 sx, ph¸t triÓn c¸c phÇn m
̉
m vi tƢnh, ccÊp dvô tvÊn vµ b¶o tr× hthèng
1216 28/06/2006 2006 Cty TNHH Eroo Vina Cty Eroo 2 645000 320000 sx b×nh läc n-íc vµ c¸ sp nhùa gia dông
1217 28/06/2006 2006 Cty CP May Yung Nam Yung Nam - Hµn Quèc 1 1500000 500000 sx, gc kd sp may mÆc
1218 28/06/2006 2006 Cty TNHH World Mold Tech, SX khu«n Cty TNHH World Mold Technology 1 1000000 655000 sx khu«n mÉu vµ phô tïng khu«n
1219 29/06/2006 2006 Cty TNHH Core Electronics ViÖt Nam Hµn Quèc 1 1000000 300000 sx d©y ®ång,lâi d©y, b¶ng m¹ch phôc vô cho ngµnh cn ®tö
1220 30/06/2006 2006 CTLD S¶n xuÊt & L¾p r¸p O t« ViÖt san P & H Inc., - Hµn Quèc 2 20600000 14250000 s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i « t« t¶i 0,75 tÊn ®Ơn 23 tÊn
1221 30/06/2006 2006 Cty TNHH HÖ thèng th«ng tin Song Long TËp ®oµn Ssangyong 1 250000 110000 tvÊn kth, sx phÇn m
̉
m vµ cc dv phÇn m
̉
m
1222 30/06/2006 2006 Cty TNHH T- vÊn Kü thuËt Pec & V¹n Xu©n Cty TNHH Pyong Wha Engineering 2 300000 100000 CcÊp dvô t- vÊn xd, thiƠt kƠ ctr×nh, tvÊn lËp dù ¸n.
1223 30/06/2006 2006 Cty TNHH Media Will ViÖt Nam Cty TNHH Media Will 2 1000000 1000000 CcÊp dv tvÊn hç trî kth, ®t-, xd, qlƣ ks..
1224 30/06/2006 2006 Cty TNHH Unique Vina «ng Kang Ho Sig, Hµn Quèc 1 500000 383000 sx, gia c«ng c¸c sp may, thªu, ði ch©n kh«ng, ®Ƣnh c-êm xk.
1225 30/06/2006 2006 Cty TNHH Thùc PhÈm CJ Vina Cty TNHH CJ Vina Agri 1 3400000 1020000 sx vµ ccÊp heo con gièng, kd sp heo gièng, heo th̃t vµ c¸c sp tơ gµ
1226 30/06/2006 2006 Cty TNHH Woodus Coffs Co.,Ltd 1 200000 100000 sx, gia c«ng chi tiƠt vµ sp ®å gç gia dông
1227 30/06/2006 2006 Cty TNHH Foremart ViÖt Nam Foremart Corporation Co.,Ltd 1 5000000 2500000 sx vµ gia c«ng c¸c sp may mÆc
1228 30/06/2006 2006 CTLD Cocemeco Vina Cocecotech Co.,Ltd 2 500000 300000 sx tiªu thô m¸y t¸ch mµu vµ c¸c lo¹i m¸y n«ng nghiÖp
1229 30/06/2006 2006 Cty TNHH 2J Vina, SX tói x¸ch Hµn Quèc 1 1200000 500000 SX-GC tói x¸ch, g¨ng tay, th¾t l-ng
1230 30/06/2006 2006 Cty TNHH Gau Di Hµn Quèc 1 1500000 500000
1231 06/07/2006 2006 Cty TNHH Kraze Vina (ViÖt Nam) Kraze Vina Inc 1 150000 50000 sx, gc c¸c ch-¬ng tr×nh phÇn m
̉
m
1232 10/07/2006 2006 Cty TNHH Hong Com «ng Hong Sung Hwea, Hµn Quèc 1 60000 15000 sx, gc, b¸n, cho thuª phÇn m
̉
n tin häc; t/hiÖn dv phÇn m
̉
m.
1233 10/07/2006 2006 Cty TNHH Beauty Club bµ Kim Suk Ja, Hµn Quèc 1 80000 30000 dvô c¾t uèn tăc, trang ®iÓm, ch¨m săc da mÆt vµ hdÉn kth c¾t uèn
1234 14/07/2006 2006 Cty TNHH Tiems «ng CHO KWANG HO, Hµn Quèc 1 700000 700000 SX, KD v¸n sµn, miƠng trang trƢ, ®å gia dông, cöa vµ khung
1235 18/07/2006 2006 CTLD TNHH Woojin IBO, TKƠ, thi c«ng XD Woojin Industry Deverlopment Co.,Ltd 2 3000000 1000000 t- vÊn tkƠ, thi c«ng xd c¸c c«ng tr×nh
1236 20/07/2006 2006 Cty TNHH Young Il Vina Leather Young Il Leather Co.,Ltd-Hµn Quèc 1 1564000 500000 sx gc c¸c l¹ii da, gi¶ da
1237 24/07/2006 2006 Cty TNHH Kimax ViÖt Nam «ng Kim Deok Young-Hµn Quèc 1 300000 90000 sx gc ®å gia dông b»ng Inox
1238 27/07/2006 2006 Cty TNHH May Royal Family Royal Family Co.,Ltd 1 300000 100000 sx, gia c«ng c¸c sp may mÆc
1239 02/08/2006 2006 H§HTKD kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng «ng Lee Yun Young, Hµn Quèc 3 1400000 1400000 ®Çu t- kd 1 ks¹n vµ nhµ hµng phôc vô ks¹n t¹i ®chØ trªn
1240 08/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Kowor tech «ng Yoo-Keum Yeol, Hµn Quèc 1 63000 63000 sx, l¾p r¸p ®Çu m¸y, taï ®å ch¬i, chi tiƠt KL l¾p r¸p ®å ch¬i, «t«,xem
1241 10/08/2006 2006 Cty TNHH Jang In Furniture ViÖt Nam Jangin Furniture Co;ltd; «ng Jo Jae Min - Hµn Quèc 1 2900000 1100000 Sx c¸c sp néi thÊt
1242 11/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn x©y dùng Daemin «ng Lee Sang Eob, Hµn Quèc 1 1500000 1500000 dv t- vÊn thiƠt kƠ; thi c«ng x©y dùng
1243 14/08/2006 2006 Cty TNHH Shinwoo ViÖt Nam Hµn Quèc 1 3000000 1000000 sx gc hµng may mÆc
1244 15/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Sîi DS Vina «ng Choi Youn Bai - Hµn Quèc 1 3000000 800000 sx c¸c lo¹i d©y ®Önn vµ d©y c¸p
1245 18/08/2006 2006 Cty TNHH thƠ hÖ c«ng nghÖ mìi 1 100000 31424 sx phÇn m
̉
n, t- vÊn kth vµ ccÊp c¸c gp v
̉
cntt
1246 18/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Pacific Corp «ng Seo Beon Seok-Hµn Quèc 1 500000 200000 KD nhµ hµng
1247 23/08/2006 2006 Cty TNHH may mÆc Langham Hµn Quèc 1 7500000 7500000 sx, gc hµng may mÆc
1248 25/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn ph¸t triÓn m¸y măc IL Sung «ng Chung Byung Hwan-Hµn Quèc 1 373000 112000 sx gc c¸c lo¹i m¸y măc thiƠt b̃
1249 25/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn NB Vina Cty Nobland International-Hµn Quèc 1 15000000 10000000 sx gc hµng may mÆc xk
1250 25/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Inter Neip ViÖt Nam Inter Neip Co.,Ltd-Hµn Quèc 1 1000000 300000 sx gc Man¬canh
1251 28/08/2006 2006 Cty Th-¬ng m¹i Vina Kyungseung Cty Kyung Seung Trading Co.,Ltd 1 1500000 500000 sx hµng dÖt kim, c¸c lo¹i sp may mÆc ®Ó xk
1252 29/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Vina Korea Younhab Cty Younhab Church Furniture Co.,Ltd 1 2200000 2200000 sx ®å gç, ®å néi thÊt, kd xnk gç nguyªn liÖu
1253 29/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn T.T.B ViÖt Nam MFG Cty TNHH T.T.B Global 1 1000000 1000000 sx gc c¸c mÆt hµng may mÆc vµ nguyªn vËt liÖu liªn quan
1254 30/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Yang Moon «ng Ha Hang Tae-Hµn Quèc 1 700000 263000 sx m b¶o hiÓm, kho¸ m b¶o hiÓm
1255 30/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Dong Won Red Jinseng «ng Choi Young Bum-Hµn Quèc 1 916000 275000 sx tói, lon vµ chai s©m, tinh chÊt nh©n s©m ®á, trµ nh©n s©m
1256 31/08/2006 2006 Chi nh¸nh Cty TNHH ELand ViÖt Nam Cty TNHH ELand ViÖt Nam 1 2000000 600000 sx,gc hµng may mÆc
1257 31/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Pung Kook Sµi Gßn 3 Cty Pung Kook Corporation-Hµn Quèc 1 5000000 2500000 sx gc xk tñi x¸ch, tñi hµnh lƣ
1258 31/08/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Namyang S«ng M©y NamYang International Co;Ltd - Hµn Quèc 1 13000000 4000000 sx c¸c sp may mÆc
1259 01/09/2006 2006 Cty TNHH Kumnam Print «ng Ahn Jin Hwan - Hµn Quèc 1 1000000 610000 in l-ìi, in Đp nhiÖt trªn c¸c chÊt liÖu v¶i, lôa,nyl«ng,caosu,thªu
1260 07/09/2006 2006 Cty TNHH Golden Bridge Cty TNHH Golden Bridge; ; 1 1000000 1000000 tv kth, tkƠ vµ ptriÓn phÇn m
̉
m CNTT, qlƣ DN vµ cc c¸c gp kth ptriÓn, q
1261 08/09/2006 2006 CTLD Gi¶i phÈu ThÈm mü Hµn - ViÖt «ng Jeong Daekwan - Hµn Quèc 2 600000 200000 thµnh lËp phßng kh¸m gi¶i phÈu thÈm mü
1262 08/09/2006 2006 Cty TNHH Xuyªn ¸ ViÖt Nam Cty Transasia Tour Co.,Ltd 2 1000000 1000000 du l ̃ ch l÷ hµnh quèc tƠ
1263 08/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Wonil Engineering ViÖt Nam «ng Song Jong Hyung-Hµn Quèc 1 200000 200000 thiƠt kƠ kth kƠt cÊu thĐp x©y dùng, gc c¸c pÇnn m
̉
m kth ®Ó xk
1264 08/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Kyung IL Engineering ViÖt Nam «ng Moon Young Bak-Hµn Quèc 1 200000 200000 thiƠt kƠ kth kƠt cÊu thĐp xd, gc c¸c sp pÇmm m
̉
m kth xk
1265 08/09/2006 2006 X-ëng Ct¹o m¸y vµ PTïng xe ®¹p Hµn Quèc 1 125000 125000 xe®¹p
1266 11/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Sungheung ViÖt Nam Suheung Capsule Co;Ltd - Hµn Quèc 1 17414000 17414000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i vá nang rçng
1267 11/09/2006 2006 Cty TNHH Èm Thùc Hµn Quèc «ng Kim Sang Jin - Hµn Quèc 1 100000 100000 kd nhµ hµng ¨n uèng Hµn Quèc.
1268 12/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn LS Cable ViÖt Nam LS Cable Ltd - Hµn Quèc 1 28000000 13200000 sx c¸c lo¹i d©y c¸p ®iÖn, c¸c lo¹i m¸y dïng trong nghµnh n«ng nghiÖp
1269 13/09/2006 2006 Cty TNHH may mÆc Bµ R̃ a Hµn Quèc 1 150000 150000 may mÆc
1270 13/09/2006 2006 Cty TNHH th-c phÈm Quª H-¬ng Gohyang Co.Ltd. vµ nµ Shin Bok Soo-Hµn Quèc 1 1050000 250000 CB n«ng s¶n
1271 14/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn c©u l¹c bé s©n g«n Bµ Nµ C«ng ty TNHH Lado Filter Engineering, Hµn Qó«c 1 12083459 3630000 xd, kd s©n golf vµ c¸c d̃ ch vô liªn quan
1272 14/09/2006 2006 Cty TNHH Mü nghÖ Felix Hµn Quèc 1 20000000 6000000 Mü nghÖ thuËt cao
1273 18/09/2006 2006 C«ng ty TNHH CP&K 8 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 240000 240000 kd d̃ ch vô nhµ hµng ¨n uèng
1274 19/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Mir Vina Mir Design Co 1 184000 184000 dÖt v¶i l-íi von lµm khung in lôa
1275 19/09/2006 2006 Cty TNHH C«ng NghÖ & T- vÊn Hµn «ng Lee Sang-Mo, «ng Kim Gyo-Ho - Hµn Quèc 1 600000 200000 sx,l¾p r¾p µnn h×nh LCD, m¸y tƢnh c¸ nh©n, sx gc«ng phÇn m
̉
m tin häc..
1276 20/09/2006 2006 Nhµ m¸y ChƠ biƠn Mð Cao Su Cty TNHH mét thµnh viªn Lèp Kumho VÖtt Nam 1 3000000 3000000 chƠ biƠn mð cao su
1277 26/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn A Seung Global Cty A Seung Construction Co;Ltd-Hµn Quèc 1 1000000 400000 Thi c«ng xd c¸c ctr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng
1278 26/09/2006 2006 Cty TNHH Halla ViÖt Nam Halla Concrete Co;Ltd 1 14500000 7250000 sx bª t«ng trén s½n, cäc bª t«ng, ®¸ cÊp phèi...
1279 26/09/2006 2006 Cty TNHH Tosca Vina Cty Tosca Co;Ltd 1 300000 90000 sx c¸c lo¹i tñi x¸ch, vƢ, vali, th¾t l-ng
1280 27/09/2006 2006 Tr-êng ®µo t¹o ngh̉ ViÖt Nam - Korea Ms. Heoh Ji Won, Mr. Kim Cho Huyn, Mr Kim Jong Jae, Mr Cho Hyun Sick H 2 4039500 1713520 Gi¸o dôc ngh̉ nghiÖp.
1281 27/09/2006 2006 Cty TNHH may ViÖt Hµn Hµn Quèc 2 2000000 500000 sx, gia c«ng hµng dÖt may xK
1282 29/09/2006 2006 Cty TNHH Taedoo Vina Taedoo Leather Co;Ltd 1 1000000 1000000 sx, gc vµ xk c¸c lo¹i sp da PU
1283 29/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn ©n HuÖ Quèc TƠ «ng Myung Sik Su 1 700000 700000 sx vµ gc c¸c sp may mÆc
1284 29/09/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Kovi Mobile Cty Tiger Kovi Mobile 1 500000 500000 sx vµ kd phÇn m
̉
m
1285 29/09/2006 2006 N/m SX èng giă ®iu hßa kh«ng khƢ Hµn Quèc 1 437500 437500
1286 02/10/2006 2006 Cty TNHH ChƢnh NghÜa vµ Tho¶ §¸ng Vi Na bµ Park Woo Soon, «ng Yoo Sang Gyu 1 250000 250000 sx gc hµng may mÆc
1287 02/10/2006 2006 N/m bao b× nhùa Hanel Hµn Quèc 1 2021149 2021149
1288 03/10/2006 2006 Cty NHHH mét thµnh viªn Nam Ho «ng Nam Gi ho 1 600000 600000 sx gc hµng may mÆc
1289 04/10/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn §an Len Đn kim «ng Kim Ki Soo 1 200000 200000 sx gia c«ng c¸c lo¹i sp b»ng len
1290 04/10/2006 2006 Cty TNHH X©y dùng Kwangho Hµn Quèc 1 5000000 1500000 X©y dùng
1291 04/10/2006 2006 Cty TNHH Autocon Viva «ng Kwon Choong Yong; «ng Kim Dug Soo 1 1572300 1000000 sx néi thÊt «t«: th¶m sµn, th¶m ghƠ, b¹t
1292 04/10/2006 2006 Cty TNHH Kwang Jin ViÖt Nam Hµn Quèc 1 2965000 1000000
1293 04/10/2006 2006 Cty TNHH Quèc tª Deok-Bu Hµn Quèc 1 1498000 500000
1294 04/10/2006 2006 Cty TNHH Keum Han ViÖt Nam Hµn Quèc 1 2965000 1000000
1295 05/10/2006 2006 Cty Cæ PhÇn LHT Hµn Quèc 1 2000000 2000000
1296 06/10/2006 2006 Cty TNHH LD Th«ng tin Tinh Th«ng Inex Logitech Co.,ltd 2 100000 100000 sx phÇn m
̉
m
1297 06/10/2006 2006 Cty CP Ph¸t triÓn Phó Mü Seoul Electronic Distribution Corporation;Electro Land Co;Ltd,«.Lee Ho 2 81166000 24000000 xd & sh÷u 1 hîp phøc "Twin Doves Golf Clup & Resort": s©n g«n, chug c-
1298 09/10/2006 2006 Cty TNHH May Seshin Hµn Quèc 1 80000 80000 dÖt may
1299 10/10/2006 2006 CTLD PUMYANG-DESCON Pumyang Construction Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 14000000 4200000 ®Çu t- x©y dùng cao èc, v¨n phßng khu th-¬ng m¹i ®Ó b¸n, cho thuª
1300 10/10/2006 2006 Cty TNHH SUNGWOO VINA, in nh·n JUNG SUNG WOO 1 800000 500000 in nh·n ®̉ can,bao b×,nh·n hiÖu trªn bao b×
1301 10/10/2006 2006 Cty TNHH Pumyang-Descon Cty XD Pumyang-Hµn Quèc 2 14000000 4200000 XD-KD nhµ ë, cao èc, VP, TT TM¹i
1302 11/10/2006 2006 Cty TNHH DK ENC Vietnam Cty TNHH DK ENC; Cty Kim's Development; Cty TNHH Fine AM- 1 22000000 6600000 XD-KD 1 s©n golf 36 lç vµ c¸c c/tr×nh phô trî:CLB,nhµhµng, Bthù cho th
1303 12/10/2006 2006 N/m SX linh kiÖn ®iÖn tö Hanel Hµn Quèc 1 1807088 1807088
1304 13/10/2006 2006 Tr-êng mÉu gi¸o B×nh An Bµ Yun Young Sook 1 300000 150000 Nhµ trÎ dµnh cho trÎ em Hµn Quèc vµ trÎ em Hµn gèc ViÖt
1305 16/10/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Saehwa-Bando Vina Saehwa Machinery Co;Ltd 1 2128000 1290300 sx gc söa ch÷a c¸c khu«n mÉu vµ c¸c lo¹i linh kiÖn k̀ m theo
1306 24/10/2006 2006 Cty TNHH J-KOP Media C«ng ty TNHH MD D&C 2 500000 500000 d̃ ch vô lång tiƠng, d̃ ch thuËt cho phim
1307 24/10/2006 2006 Cty TNHH xuÊt khÈu ®å gç Vietnam BC Cty BC 1 1200000 1200000 DVô th-¬ng m¹i
1308 24/10/2006 2006 Cty TNHH Shang One Vietnam Cty Shang One 1 10000000 3000000 SX ®Ơ giµy cao su
1309 25/10/2006 2006 H§HTKD TCE-VINA Cty TNHH Taechang 3 3000000 3000000 Nhuém hoµn tÊt c¸c lo¹i v¶i
1310 25/10/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn HKR (ViÖt Nam) Hankook Raseonkwan Co;Ltd 1 600000 180000 sx gc c¸c sp ®iÖn l¹nh vµ phô kiÖn liªn quan
1311 25/10/2006 2006 Cty TNHH I&Y Vina 6 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 3200000 969757 sx gc hµng may mÆc vµ c¸c sp că liªn quan
1312 25/10/2006 2006 Cty TNHH S&J Hosiery (Vietnam) SX hµng dÖt kim Dong Won Trading Co.Ltd.Hµn Quèc 1 4000000 1200000 SX hµng dÖt kim
1313 25/10/2006 2006 CTy TNHH I & Y Vina, may mÆc 6 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 4500000 2000000 may mÆc, CS 8,3tr.SP/n¨m
1314 30/10/2006 2006 Cty CP Hyundai Aluminum Vina Hµn Quèc 1 37500000 12000000 xd nhµ m¸y sx nh«m
1315 30/10/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Dae Ha Vina bµ Kang Moo Hwan 1 2000000 700000 sx gc hµng may mÆc
1316 31/10/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Top Vina Cty TNHH Top Vina Corporation 1 50000 50000 dvô qlƣ nhµ hµng, ks¹n, khu nghØ m¸t, vch¬i gtrƢ, qlƣ d.¸n ®t-
1317 01/11/2006 2006 CTLD Lotte Vina Shopping LOTTE Shopping Co., Ltd. - Hµn Quèc 2 50000000 15000000 B¸n bu«n vµ b¸n lÎ
1318 06/11/2006 2006 Cty TNHH LD D̃ ch vô §å ¨n nhanh Cty Auto & Machinery Corporation 2 360000 60000 sx,cb pp suÊt ¨n CN vµ ®å ¨n nhanh, xk hµng n«ng h¶i s¶n,thùc phÈm
1319 06/11/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn High Consultant «ng Park Chan Ho 1 240000 73350 t- vÊn qlƣ chÊt l-îng, ql hthèng dn vµ t- vÊn ®t- NN
1320 08/11/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Dong Nam Vina «ng Ku Dong Yong 1 5600000 3000000 sx kd VLXD b»ng bª t«ng, thi c«ng c«ng t¸c ctr×nh xd, gth«ng că s½n v¬
1321 10/11/2006 2006 C«ng ty TNHH Bethel VINA Bethel and Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1670000 1070000 sx tói x¸ch, ba l« vµ g¨ng tay c¸c lo¹i may c«ng nghiÖp
1322 11/11/2006 2006 C«ng ty TNHH T©y Hoa 1 170000 52000 SX tÊm xèp EVA,gia c«ng nh·n m¸c cho giµy thÓ thao,sx dĐp xèp
1323 13/11/2006 2006 Cty TNHH X©y dùng Seog Woo Cty Seo Woo Engineering and Construction; Jang soon Bong 1 500000 240000 nhËn thÇu xd c«ng tr×nh d©n dông vµ CN, trang trƢ néi thÊt, kd dvô NH,
1324 13/11/2006 2006 Cty TNHH Sung Min ViÖt Nam «ng Ahn kil Hyun, «ng Kim Young Hyok 1 120000 120000 sx c¸c sp tơ gç
1325 14/11/2006 2006 Cty TNHH S.M.K ViÖt Nam S.M.K International Co;Ltd 1 100000 100000 sx quÇn ¸o may s½n xk
1326 14/11/2006 2006 Cty Tr¸ch NhiÖm H÷u H¹n S.M.K ViÖt Nam S.M.K INTERNATIONAL CO.,LTD 1 100000 100000 S¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc
1327 15/11/2006 2006 Cty TNHH Posco-ViÖt Nam, SX thĐp Posco Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1.13E+09 4.51E+08 S¶n xuÊt s¾t, thĐp
1328 17/11/2006 2006 C«ng ty TNHH Ilsan Metal Ilsan Metal - Hµn Quèc 1 1500000 1100000 s¶n xuÊt cöa vµ khung cöa b»ng nh«m, thĐp, inox
1329 19/11/2006 2006 Sky Lake Golf and Resort Club Cty TNHH DK ENC; cty Kim's Development; cty TNHH Fine Am 1 22000000 6000000 xd s©n golf, kd nhµ hµng, clb, biÖt thù, vui ch¬i gi¶i trƢ...
1330 20/11/2006 2006 Cty TNHH C«ng NghiÖp NÆng Doosan ViÖt Nam TËp ®oµn Doosan - Hµn Quèc 1 2.61E+08 1.13E+08 sx tb̃ c¬ khƢ
1331 21/11/2006 2006 Nhµ m¸y s¶n xuÊt Shin han ViÖt Nam Cty TNHH Th-¬ng M¹i Shin han 1 2000000 600000 sx, gc sp dÖt vµ sp may mÆc
1332 21/11/2006 2006 Cty TNHH Ilsam ViÖt Nam Cty Ilsam Co;Ltd vµ Cty Daechon Co;Ltd - Hµn Quèc 1 8000000 8000000 sx nhùa tæng hîp PVC, PE, PET..., sx c¸c lo¹i keo Polyurethane
1333 23/11/2006 2006 c«ng ty TNHH liªn doanh LEE & CO (VIETNAM) LEE & CO DEVELOPMENT CO.,LTD 2 76245274 22873582 c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Ơn bÊt ®éng s¶n
1334 23/11/2006 2006 Cty TNHH Mega Plastic (Vietnam) Kopacks Co.Ltd._Hµn Quèc 1 1200000 580413 sx SPhÈm tơ plastic
1335 24/11/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Booyoung ViÖt Nam Cty TNHH Booyoung Hµn Quèc 1 2.81E+08 50000000 xd 6 khu chung c- cao cÊp 30 tÇng vµ c¸c ctr×nh phô trî cho c¸c cc-
1336 26/11/2006 2006 Cty TNHH Mirae Cty Mirae-Hµn Quèc 1 600000 600000 SX chÊt kƠt dƢnh, miƠng lăt trong cða tñi x¸ch=da PU, nilon,nhùa
1337 27/11/2006 2006 C«ng ty TNHH DOOSOl ViÖt Nam DOOSOL TRANING CO.,LTD 1 400000 400000 S¶n xuÊt quÇn ¸o may s½n
1338 28/11/2006 2006 Cty TNHH Polycom 3H Corporation, «ng Yang Si Beak - Hµn Quèc 1 3000000 2000000 sx c¸c lo¹i nhùa tæng hîp PVC, XLPE, PE...
1339 28/11/2006 2006 c«ng ty TNHH YUONG DONG YOUNG DONG DLECTRONIC COMMUNICATION CO.,LTD 1 1200000 360000 nhËn thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng
1340 30/11/2006 2006 c«ng ty TNHH 1 thµnh viªn UBICOM UBICOM CO.,LTD 1 1193170 1193170 sx khung tranh,VLXD b»ng nhùa tæng hîp
1341 01/12/2006 2006 CTy TNHH Alka Gene Vina Alka Gene Co.Ltd.Hµn Quèc 1 750000 250000 SX trøng gièng t»m b»ng c«ng nghÖ chûeen gen
1342 06/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Daewoo Stc Vina Daewoo International Corporation - Hµn Quèc 1 2566321 700000 sx vµ kd vá ghƠ xe «t«, ghƠ s« pha, hµng dÖt may...
1343 06/12/2006 2006 Cty TNHH Yuin ViÖt Nam, GC c¬ khƢ Cty TNHH Yuin Hitech Hµn Quèc 2 3000000 3000000 ho¸ chÊt
1344 06/12/2006 2006 CT liªn doanh Happy SongLim « Lee Young Hoon, HQ 2 6000000 3000000 xd vµ kd Khu th-¬ng m¹i, VP cho thuª
1345 06/12/2006 2006 Cty TNHH Daewoo STC Vina Cty Daewoo International Cor-Hµn Quèc 1 2566312 1000000 SX vá xe « t«
1346 08/12/2006 2006 Cty LD TNHH Ph¸t triÓn ®« th̃ míi An Kh¸nh Posco E&C-Hµn Quèc 2 2.12E+08 42500000 ®t- kd ph¸t triÓn nhµ, h¹ tÇng ®« th̃, khu d©n c-, bviÖn, tr-êng häc,
1347 08/12/2006 2006 Cty TNHH Woojin IL, 3tr/SP may/n¨m Cty TNHH Wooji IL International Sweing - Hµn Quèc 1 1200000 800000 sx, kd c¸c sp may mÆc
1348 08/12/2006 2006 Trång c©y xoan ch̃u h¹n ®Ó chiƠt xuÊt lÊy tinh dÇu Hµn Quèc 1 3000000 1000000 trång c©y c«ng ngh̃ep víi l¹ii xoan ch̃u h¹n ®Ó lÊy tinh dÇu
1349 09/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Jung-Bu Electronic ViÖt Nam Jung-Bu Electronic Co;Ltd 1 500000 500000 dv thi c«ng vµ l¾p ®Æt c¬ ®iÖn c¸c c«ng tr×nh
1350 11/12/2006 2006 Cty TNHH Lee & Co (VÖtt Nam) Cty Lee & Co Development Co;Ltd 1 45000000 15000000 c¸c h®éng lquan ®Ơn bÊt ®éng s¶n (xd vµ kd khu cc- cao tÇng)
1351 12/12/2006 2006 Cty TNHH Myland Printing Media ViÖt Nam Myland Printing Media Corporation 1 10000000 3000000 sx b¶n kÏm in xuÊt khÈu
1352 12/12/2006 2006 Cty TNHH ST Pharma «ng Seoun Tai Bai, Hµn Quèc 2 12600000 600000 SX thuèc,hăa d-îc & dù¬c liÖu theo t/chuÈn GMP
1353 13/12/2006 2006 Cty TNHH Sense Top ViÖt Nam Sense Top 1 500000 500000 sx, gc c¸c sp may thªu; trang trƢ sp may mÆc
1354 13/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn 4M thµnh viªn ViÖt Nam M4 Architechs Co;Ltd 1 150000 55000 tkƠ kiƠn trñc ctr×nh, néi thÊt; qlƣ vµ gi¸m s¸t thi c«ng
1355 14/12/2006 2006 Cty TNHH Yu Fon Cty Yu Fon -Hµn Quèc 1 12000000 3500000 SX LkiÖn, SP b»ng s¾t
1356 18/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Dragon Networks «ng Park Hong Kwon - Hµn Quèc 1 30000 10000 sx gc phÇn m
̉
m tin häc, tkƠ ®å ho¹...
1357 18/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Global Vina bµ Kim Se Hyeong-Hµn Quèc 1 1000000 1000000 sx quÇn ¸o may s½n, may gia c«ng,sx c¸c ®å phô trî quÇn ¸o
1358 18/12/2006 2006 Cty TNHH SSK ViÖt Nam C«ng ty S&SK Corporation, Hµn Quèc; Cty Z.Kuroda, Th¸i Lan 1 1000000 500000 sx, kd chƠ t¹o vµ l¾p r¸p linh kiÖn ®iÖn tö, ®iÖn vµ c¬ khƢ,sx ®̉ can.
1359 18/12/2006 2006 Cty TNHH SSK ViÖt Nam CT S&SK CORPORATION, CT TNHH Z.KURODA 1 1000000 500000 SXKD, chƠ t¹o, l¾p r¸p linh kiÖn ®iÖn tö, ®iÖn, c¬ khƢ,®̉ can, b¨ngƢn
1360 18/12/2006 2006 Cty TNHH Vikom Cty TNHH Daedong Movel System vµ Cty TNHH Daedong System 1 3000000 1800000 SX-LR m« t¬, qu¹t giă
1361 19/12/2006 2006 Chi nh¸nh TP HCM-Cty TNHH Dae A Vina, SX b¸nh tơ bét Cty TNHH Dae A Vina-Hµn Quèc 1 500000 500000 SX b¸nh tơ bét
1362 20/12/2006 2006 Cty TNHH mét thµnh viªn Du l ̃ ch Nam D-¬ng «ng Kang Sin Ho 1 768000 221823 kd dv nhµ nghØ, ¨n uèng, dv du l ̃ ch nh- h® tthao l-ìt săng, vËn t¶i h
1363 21/12/2006 2006 Cty TNHH Giao NhËn Alpha To Omega «ng Kim Jae Hong - Hµn Quèc 2 100000 100000 dichj giao nhËn hµng ho¸
1364 21/12/2006 2006 Cty TNHH Gold on VIVA Hµn Quèc 1 30910000 9345000 s¶n xuÊt sîi vµ dÖt v¶i, sx trang phôc
1365 22/12/2006 2006 Cty TNHH Vcon-TÊn Tr-êng Vcon Invest Co;Ltd 2 11000000 3394820 c¸c h® lquan ®Ơn bÊt ®éng s¶n
1366 22/12/2006 2006 Cty TNHH Cheong Woon Vina, SX thĐp XD Cheong Woon Contruction Co;Ltd 1 16000000 1626000 sx vµ chƠ t¹o c¸c vËt liÖu xd vµ x©y dùng
1367 23/12/2006 2006 Cty TNHH Th«ng Tin Da Da Hansosoft Co;ltd, «. Park myung Seok, «./ Kang Bong Joo - Hµn Quèc 1 30000 30000 sx phÇn m
̉
m
1368 26/12/2006 2006 M¹nh l-íi HS Vietnam Cty HS-Hµn Quèc 1 3000000 1000000 s¬ chƠ, T- vÊn, hç trî kü thuËt trongchƠ biƠn n«ng thæ s¶n;
1369 29/12/2006 2006 Cty TNHH Dongsung Chemical Vietnam Dongsung Chemical Co.Ltd-Hµn Quèc 1 5000000 3000000 SX plastic d¹ng nguyªn sinh vµ cao su tæng hîp
1370 01/01/2007 2007 Cty TNHH nh·n m¸c Mi Mi ViÖt Nam Cty nh·n m¸c M¾c Mü Mü; «ng Kim Yong Yeon - Hµn Quèc 1 250000 250000 sx, gc in Ên logo, nh·n m¸c b»ng nhùa,cao su, klo¹i
1371 02/01/2007 2007 C«ng ty TNHH Hwarung ViÖt Nam Mr. Jeon Kil Soon, Hµn Quèc 1 1200000 1200000 SX vµ gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu.
1372 04/01/2007 2007 Cty TNHH SengWun Vina Seng Wun Co,Ltd-Hµn Quèc 1 987000 500000 SX-GC khu«n mÉu thĐp
1373 05/01/2007 2007 Cty TNHH Gi¶i ph¸p Kims ViÖt Nam «ng Kim Tae Jin - Hµn Quèc 1 500000 500000 tkƠ l¾p ®Æt ®å néi thÊt; lËp tr×nh, øng dông vµ cc c¸c gp cnghÖ, kd dv
1374 05/01/2007 2007 Cty TNHH S&H Vina Cty TNHH Saint Co;Ltd 1 500000 400000 sx kd in vµ thªu
1375 05/01/2007 2007 Cty TNHH SP Vina Seoul Print Co;Ltd 1 700000 218000 in næi c¸c l¹ii v¶i vµ sp dÖt
1376 09/01/2007 2007 Cty TNHH Space 21 Vietnam Cty Space 21-Hµn Quèc 1 1500000 1500000 Xaar-ngjuwThi c«ng XD
1377 10/01/2007 2007 Cty TNHH LDoanh Beautiful Saigon Cty TNHH Seung Il vµ «.Lee Young Hoon-Hµn Quèc 2 11000000 2300000 XD khu th-¬ng m¹i
1378 11/01/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn §̃ a Ph¸t «ng Chu Shik Jhon-Hµn Quèc 1 400000 400000 xñc tiƠn ®Çu t-, xñc tiƠn th-¬ng m¹i; t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn qu¶n lƣ
1379 11/01/2007 2007 Cty TNHH TSE (Vietnam), SX-GC c¸c LkiÖn ®tö c¸c lo¹i TSE Co.Ltd-Hµn Quèc 1 800000 400000 SX-GC c¸c LkiÖn ®tö c¸c lo¹i
1380 15/01/2007 2007 Cty TNHH C & N Vina Cty TNHH C & N- Hµn Quèc 1 6000000 6000000 §Çu t- XD h¹ tÇng KCN Minh H-ng-HQ
1381 16/01/2007 2007 Cty TNHH Vkone Partners Cty CP VKone Partners - Hµn Quèc 1 150000 150000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn qu¶n tr
̃
doanh nghiÖp
1382 16/01/2007 2007 Cty TNHH ThiƠt kƠ ®å ho¹ ho¹t h×nh kü thuËt sè ZIV «ng Kim Jae Yong; «ng Im Kwang Bin-Hµn Quèc 1 100000 100000 tkƠ, gia c«ng ®å ho¹ tranh ho¹t h×nh trªn phÇn m
̉
m m¸y tƢnh
1383 17/01/2007 2007 Cty TNHH Embossa ViÖt Nam «ng Koh Ho Seong - Hµn Quèc 1 1600000 480000 sx, kd hµng thªu ren, may mÆc xuÊt khÈu
1384 17/01/2007 2007 Cty TNHH Dong Il Vina Cty Dong Il-Hµn Quèc 1 900000 900000 SX-GC hµng may
1385 21/01/2007 2007 Cty TNHH Dong Hwa Vina Dong Hwa Machinery Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 1066000 200000 SX Tb̃ dïng ®Ó SX vá xe, khung thĐp, khung nhµ x-ëng
1386 22/01/2007 2007 Cty TNHH IDT VN (dù ¸n XD TT Tm¹i, KD khu nhµ v-ên) Cty TNHH IDT Vietnam-Hµn Quèc 1 16238000 4961400 XD khu nhµ v-ên, tr-êng (tiÓu, trung) häc qtƠ
1387 22/01/2007 2007 Cty TNHH may §Ønh Cao «ng Park Sei Hee, Bµ Ryu Soo Hee, Hµn Quèc 1 500000 500000 may c«ng nghiÖp
1388 22/01/2007 2007 Cty cæ phÇn c¸c ®èi t¸c «.Chung Dae vµ «.Oh Sun Ho-Hµn Quèc 2 18750 18750 Xaar-ngjuwNCøu, PtƢcht h̃ tr-êng, t- vÊn
1389 23/01/2007 2007 Cty TNHH SX ng
̣
kim Hailiang VN Cty Hailiang-Hµn Quèc 1 16000000 8000000 SX ®ång vµ SP tơ ®ång
1390 24/01/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn Bando Vina Bando Global Co;Ltd 1 2500000 2000000 sx quÇn ¸o, may gia c«ng
1391 24/01/2007 2007 Cty TNHH Dorry Vietnam, SX tói Dorry industrial Co.Ltd._Hµn Quèc 1 300000 300000 SX-GC l̉ u, tói, ba l«
1392 24/01/2007 2007 CTy TNHH T.M Vina T.M Corporation-Hµn Quèc, bµ Woo Yoon Ji 1 2200000 2200000 SX sîi, dÖt 8,229 tr.m v¶i/n¨m
1393 24/01/2007 2007 n/m SX s¬n Rosa c«ng nghÖ cao B¾c Ninh Hµn Quèc 1 10318749 10318749 sx s¬n
1394 25/01/2007 2007 C«ng ty TNHH Four Seasons Vina Four Seasons Button Co., Ltd, «ng Lee Jong Tae, Hµn Quèc 1 1550000 1140802 sx nót quÇn, nót ¸o c¸c lo¹i
1395 26/01/2007 2007 CT TNHH mét thµnh viªn ViNa NEW TARPS HONGSUNG TARPS CO.,LTD 1 18000000 12000000 SX, kd v¶i b¹t, s¶n phÈm nhùa tæng hîp,vËt liÖu,thiƠt b̃ xd,ktróc
1396 26/01/2007 2007 Cty TNHH Daesan Vina, Sx n÷ trang Daesan Industrial Co.Ltd.Hµn Quèc 1 1800000 620000 Sx n÷ trang
1397 29/01/2007 2007 CT TNHH SAMSUNG INDUSTRIAL ViÖt Nam SAMSUNG INDUSTRIAL CO.,LTD 1 892700 293500 SX, l¾p r¸p, kinh doanh phô tïng «t«
1398 29/01/2007 2007 CN Cty TNHH Samsung Industrial VN (sè 255/GP-HN) Hµn Quèc 1 892700 293500
1399 29/01/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn Happy Tree Shinil Co.Ltd-Hµn Quèc 1 2000000 2000000 Xaar-ngjuwDvô thi c«ng XD
1400 29/01/2007 2007 Cty TNHH Chosun Vina Chosun-Hµn Quèc 1 9000000 9000000 SX que hµn
1401 30/01/2007 2007 Cty TNHH C&H ViNa C&H CO., Ltd, Hµn Quèc 1 2500000 1600000 sx, gia c«ng hµng may mÆc, thó nhåi b«ng, h¹t nhùa PE, PVC, PP
1402 30/01/2007 2007 Cty TNHH phßng kh¸m ®a khoa Medical Care International «ng Lee Kyung Chul, Hµn Quèc 1 600000 200000 d̃ ch vô y tƠ kh¸m ch÷a bÖnh
1403 30/01/2007 2007 Cty TNHH §a n¨ng 1 3000000 1000000 chƠ biƠn n«ng thuû h¶i s¶n ®ăng hép, thøc ¨n gia sñc
1404 31/01/2007 2007 CT TNHH mét thµnh viªn top VINA CT TNHH Top Vina Corporrion 1 50000 50000 Qu¶n lƢ nhµ hµng, kh¸ch s¹n, khu vui ch¬i gi¶i trƢ, ql DA ®Çu t-
1405 31/01/2007 2007 CT TNHH mét thµnh viªn Dongwon Holdings DONGWON HOLDINGS CO., LTD 1 1000000 1000000 cung cÊp c¸c d̃ ch vô qu¶n lƣ toµ nhµ
1406 01/02/2007 2007 CT TNHH HANS F/L ViÖt Nam CT HANS F/L 1 300000 300000 sx ®å lăt
1407 01/02/2007 2007 CT TNHH GNO ViÖt Nam GNO PLANNING CO., LTD; 1 300000 100000 t- vÊn bÊt ®éng s¶n, qu¶n lƣ toµ nhµ, cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn, qu¶n lƣ
1408 01/02/2007 2007 Cty TNHH Mibaek Vietnam, SX cöa sæ Mibaek Window Co.Ltd vµ 3 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 4000000 3000000 SX cöa sæ, cöa ra/vµo
1409 01/02/2007 2007 Cty TNHH tiƠp vËn Tßan CÇu Vietnam «.Kwon Chang Il-Hµn Quèc 2 67000 67000 Xaar-ngjuwDvô ®¹i lƣ tµu biÓn
1410 01/02/2007 2007 CTy TNHH ng©n hµng phÇn m
̉
m Vietnam «.Choi Jang Soo-Hµn Quèc 1 400000 200000 Xaar-ngjuwSX phÇn m
̉
m
1411 02/02/2007 2007 Cty TNHH CONNELL WANER VIET NAM 1 100000 35000 T- vÊn c«ng nghÖ vµ kü thuËt v
̉
kiƠn trñc, c¸c DV thƢ nghiÖm...
1412 02/02/2007 2007 CTy TNHH Woochang Vietnam, may mÆc Cty Hµn Quèc 1 1500000 1500000 may XK
1413 02/02/2007 2007 Cty TNHH ThƠ giìi xanh Mr. Koo Bon Gi, Hµn Quèc 1 2200000 1700000 KD KS 3 sao,nhµ hµng, Trang tr¹i du l ̃ ch thƠ giìi
1414 05/02/2007 2007 Cty TNHH HAATZ Vina C«ng ty Haatz, Hµn Quèc 1 2000000 600000 sx, kd hÖ thèng x«ng h¬i vµ xö lƣ mïi cða bƠp
1415 05/02/2007 2007 Cty x©y dùng YONG HO VINA YONG HO CONSTRCTION CO.,LTD 1 10000000 2100000 CC dv thi c«ng xd c¸c lo¹i c«ng tr×nh xd d©n dông vµ cn,c«ng tr×nh gt
1416 06/02/2007 2007 Cty TNHH TTL Vietnam(N/M SX khăa vµ phô kiÖn ngµnh may) Cty TNHH TTL ZIPS-Hµn Quèc 1 2270000 2270000 SX khăa vµ phô kiÖn ngµnh may. CS 24 tr.SPhÈm/n¨m
1417 06/02/2007 2007 Cty TNHH ®å gç gia dông mµu xanh «ng Lee Do Seon, «ng Chung Jin Hwa, Hµn Quèc 1 500000 300000 sx c¸c lo¹i ®å gç gia dông
1418 06/02/2007 2007 Cty TNHH TTL Zips Cty TNHH TTL Zips, Hµn Quèc 1 2933000 1100000
1419 07/02/2007 2007 CT TNHH Y&J INTERNATIONAL « SUH YE YOUNG, « SUH JI YOUNG, « SUH MIN YOUNG, « LEE DONG HO 1 5000000 2500000 Sx ®å gç trang trƢ néi thÊt vµ ®å dïng trong sinh ho¹t
1420 07/02/2007 2007 Cty TNHH Liªn doanh Kü nghÖ YES TOTAL YES TOTAL CO.,LTD 2 180000 90000 L¾p ®Æt hÖ thèng khƢ ho¸ láng cho c¸c toµ nhµ cao tÇng,gas c«ngnghiªp
1421 07/02/2007 2007 Cty TNHH Wonil Engineering ViÖt Nam «ng Song Jong Hyung, Hµn Qó«c 1 200000 200000 thƠtt kƠ kü thuËt kƠt cÊu thĐp x©y dùng, gc phÇn m
̉
m kü thuËt
1422 08/02/2007 2007 Cty TNHH hîp t¸c ph¸t triÓn nhanh ¸ ch©u «. Han Sang Gun 2 70000 70000 CC c¸c dv ®¹i lƣ vËn t¶i ®-êng biÓn ®-êng hµng kh«ng,dv m«i giìi
1423 08/02/2007 2007 Cty TNHH Silsarang Asia Silsarang Inc-Hµn Quèc 1 2000000 700000 GC nhuém, SX sîi, chØ c¸c lo¹i
1424 08/02/2007 2007 Cty TNHH hai thµnh viªn kĐt s¾t Castle «ng Bae Kyungsoo, «ng Youn Kyeoung Shin, Hµn Quèc 1 2000000 2000000 sx c¸c sp b»ng kim lo¹i, sx tb̃ an toµn cho lÜnh vùc ng©n hµng
1425 08/02/2007 2007 Cty TNHH IDE Vietnam, XD khu chung c- Cty TNHH IDT Vietnam-Hµn Quèc vµ 3 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 25000000 7500000 XD khu chung c-
1426 08/02/2007 2007 Cty TNHH Phi §iu,SX phÇn m
̉
m «.Choi Yun Gyu,«.Baek Bong Kee vµ «.Kim Song Kon-Hµn Quèc 1 20000 20000 XaawSX phÇn m
̉
m
1427 09/02/2007 2007 Cty cæ phÇn LEONITO 6 32000 32000 Tæ chøc héi ngh̃, häp b¸o, DV d̃ ch thuËt, lµm ®Çu, t¹o mÉu tăc
1428 09/02/2007 2007 Cty cæ phÇn t- vÊn TOP ViÖt Hµn 6 500000 500000 Cung cÊp d̃ ch vô t- vÊn ®Çu t- vµ XT§T, qu¶n lƣ c¸c dù ¸n ®Çu t-
1429 09/02/2007 2007 Cty TNHH Liªn doanh Hacom Cty Veneco International; Cty J & Y Networks-Hµn Quèc 2 12000000 4500000 XD VPhßng cho thuª
1430 12/02/2007 2007 Cty TNHH Platek C«ng ty TNHH quèc tƠ CR 2 300000 150000 SX,gia c«ng c¸c SP nhùa CN,s¶n phÈm nhùa y tƠ
1431 12/02/2007 2007 Cty TNHH Kim B¶o Ch©u 3 «ng CHOI YUN GYU, BAEK BONG KEE, KIM Young Il 1 1000000 1000000 Qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n
1432 12/02/2007 2007 Cty TNHH Han sung Petro, SX tr¹m gas Cty Hasung Industrial Co.Ltd.Hµn Quèc 1 2000000 700000 SX-LR tr¹m gas
1433 13/02/2007 2007 Cty TNHH Golden Pacific, SX c¸c SphÈm tơ giÊy Cara Soft Corporation-Hµn Quèc 1 9535000 5000000 SX c¸c SphÈm tơ giÊy
1434 13/02/2007 2007 Cty TNHH kü thuËt vµ c«ng nghiÖp KJ Kook Jae Metal Co., Ltd, Hµn Quèc 1 16000000 10700000 cung cÊp d̃ ch vô x©y dùng cho doanh nghiÖp §TNN
1435 13/02/2007 2007 Cty TNHH c«ng nghiÖp nhùa J-ST Cty TNHH Towa Resin-Hµn Quèc 1 100000 100000 SX nhùa phun
1436 14/02/2007 2007 Cty cæ phÇn x©y dùng KM 10 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 6 1000000 1000000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CGCN, x©y dùng, nhËn thÇu thi c«ng XD
1437 14/02/2007 2007 Cty TNHH Kü thuËt sè MÆt Trêi SOHN KYOUNG TAE 1 50000 50000 sx phÇn m
̉
m vµ d̃ ch vô sè ho¸ h×nh ¶nh
1438 15/02/2007 2007 Cty TNHH néi thÊt Sinh ®éng «ng Choi Sung Soo, «ng Kim Soo Sung, Hµn Qó«c 1 250000 250000 sx c¸c s¶n phÈm tơ kim lo¹i ®ñc s½n
1439 15/02/2007 2007 Cty TNHH th-¬ng m¹i - s¶n xuÊt H©n Nam «ng Lee Sung Gyu, Hµn Quèc 1 100000 50000 trång hoa, c©y c¶nh
1440 22/02/2007 2007 Cty TNHH Hyun Dae SM Vina Hyun Dae Sik Mo Co., Ltd, Hµn Quèc 1 2500000 1500000 sx da nh©n t¹o c¸c lo¹i
1441 26/02/2007 2007 Cty TNHH bao b× cao cÊp S&K Vina 5 c¸ nh©n Hµn Quèc do «,Mun Sung Taek ®¹i diÖn 1 5000000 5000000 SX bao b× cao cÊp b»ng giÊy
1442 27/02/2007 2007 Cty TNHH phßng kh¸m y häc cæ trunn H¹nh Phóc «ng Kim Yung Soo, Hµn Quèc 1 64000 64000 kh¸m ch÷a bÖnh b»ng pp b¾t m¹ch, ch©m cøu, bÊm huyÖt, b¸n thuèc ®«ng y
1443 27/02/2007 2007 Cty TNHH phßng kh¸m y häc cæ truyn H¹nh phóc «.Kim Sung Soo-Hµn Quèc 1 64000 64000 Xaar-ngjuwKh¸m ch÷a bÖnh b»ng pp b¾t m¹ch, ch©m cøu.v.v
1444 01/03/2007 2007 Cty TNHH Jeil A Tech Vina Jeil A Tech Co.Ltd-Hµn Quèc 1 650000 400000 GC n÷ trang gi¶ ®¸ quƣ
1445 02/03/2007 2007 C«ng ty TNHH H&J c«ng ty TNHH COBUY 2 50000 50000 t- vÊn ®Çu t-,kinh doanh,nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin th̃ tr-êng
1446 02/03/2007 2007 Cty TNHH DMC, GC mÆt hµng gi¶ ®¸ quƣ Juwon Co.Ltd.Hµn Quèc 1 1200000 896000 GC mÆt hµng gi¶ ®¸ quƣ
1447 02/03/2007 2007 Cty TNHH Ju Shin Vina Ju Shin Industry, Hµn Quèc 1 967000 587000 SX-GC n÷ trang gi¶ ®¸ quƣ
1448 02/03/2007 2007 Cty TNHH Three & One Vina «ng Kwon Byoung Su, Bµ Choi In Soon, «ng Ko Won Sik, Hµn Quèc 1 1910000 605000 thªu gia c«ng xuÊt khÈu
1449 05/03/2007 2007 Cty TNHH NSK Global Textile Hi Knit Company; «ng Edward jaewon Nah, Hµn Quèc 1 7000000 3550000 in trªn c¸c lo¹i v¶i vµ c¸c s¶n phÈm b»ng v¶i
1450 05/03/2007 2007 Cty TNHH Successful Man Cty Successful Man-Hµn Quèc 1 1000000 650000 SX v¶i sîi l«ng
1451 06/03/2007 2007 Cty TNHH Kü s- ThiƠt kƠ Th«ng Xanh CHO HYUNG SIK 1 128000 128000 thiƠt kƠ c«ng tr×nh kiƠn trñc vµ x©y dùng
1452 06/03/2007 2007 Cty TNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam C«ng ty CJ Foodville, Hµn Quèc 1 560000 170000 sx c¸c lo¹i b¸nh ngät, kem vµ cµ phª
1453 06/03/2007 2007 Cty TNHH TƢn NhËt «ng Kim Seong Chang, «ng Chon Junsuk, Hµn Quèc 1 100000 100000 sx, gia c«ng sp lµm quµ l-u nÖmm = nhùa, gç, thuû tinh
1454 06/03/2007 2007 Cty TNHH thªu §¹i C¸t «ng Len Kyung Jun, «ng Kwak Jin Young, Hµn Qó«c 1 200000 200000 thªu quÇn ¸o vµ năn c¸c lo¹i
1455 07/03/2007 2007 Cty TNHH Lotus ViÖt Nam «. EOM JAE TEAk,Hµn Quèc 2 31250 31250 SX cµ v¹t tói s¸ch,kh¨n quµng.Thu gom hµng cµ v¹t,tói s¸ch..
1456 07/03/2007 2007 Cty TNHH SINH SUNG SEA DEA HWAN, KIM DONG SIK, NAM SOON NAM 1 5000000 1400000 GC-LR¸p s¶n phÈm hîp kim chèng ch¸y,trang trƢ néi thÊt
1457 07/03/2007 2007 Cty TNHH ALL WORLD & SAMDONG SO BYUNG KI 1 85000 85000 sx miƠng chïi nåi PP Polyester vµ mñt xèp
1458 07/03/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn Soul Gear Vina «ng Lee Jong Sub, Hµn Quèc 1 4500000 3000000 sx ba l«, tñi x¸ch, vƢ, bao tay, bao ch©n
1459 07/03/2007 2007 Cty TNHH Vina Taeshin Gas & Welder Taeshin Gas & Welder Co.Ltd._Hµn Quèc 1 5000000 5000000 SX m¸y hµn hå quang CS 700 SPhÈm/n¨m
1460 07/03/2007 2007 Cty TNHH Vina Handkook Hoist, SX xe t¶i,xe n©ng vµ TB̃ cÈu Handkook Hoist («.Lee Sung Dong ®¹i diÖn),«.Kim Chan Gil 1 6000000 6000000 SX xe t¶i,xe n©ng vµ TB̃ cÈu
1461 07/03/2007 2007 Cty TNHH Vina Jusin, N/m SX m¸y măc lµm giÊy& bét giÊy Jusin Co.Ltd («.Chung Hyung Man ®/diÖn)-Hµn Quèc 1 6000000 6000000 N/m SX m¸y măc lµm giÊy& bét giÊy
1462 07/03/2007 2007 Cty TNHH Eun Chang T & C Eun Chang T & C, Hµn Quèc 1 6000000 6000000 SX xe n©ng, xe ®Èy
1463 08/03/2007 2007 Cty TNHH SX thïng xe chuyªn dông KPI Cty TNHH Korean Panel Industry 1 2968750 900000 sx thïng xe chuyªn dông, l¾p r¸p xe cdông, sx linh kiÖn phô tïng, khuo
1464 08/03/2007 2007 Cty TNHH MSA VN c«ng ty TNHH MSA 1 400000 200000 sx c¸c hµng may mÆc
1465 08/03/2007 2007 Cty TNHH Vina Eun Chang T&C,XD n/m SX xe t¶i,xe n©ng,xe ®Èy tay,Tb̃cÈu Eun Chang T&C Co.Ltd(«.Kim Jong Youn ®/diÖn)_Hµn Quèc 1 6000000 4000000 SX xe t¶i,xe n©ng,xe ®Èy tay,Tb̃cÈu
1466 08/03/2007 2007 CTy TNHH Vina Hanto Hanto Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 5500000 5500000 SX ®å gia dông
1467 12/03/2007 2007 Cty TNHH Sao th¸ng b¶y ViÖt Nam «.Cho jane hee,«.Kim sung pyo,bµ. Lee young ja 1 1400000 1400000 thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghÖpp
1468 12/03/2007 2007 Cty TNHH Amco-Mibaek Vina, XD-KD s©n golf Mibaek Industrial Co.Ltd & Amco Co., Ltd, Hµn Quèc 1 27300000 17000000 XD-KD s©n golf, CLB vµ nhµ nghØ cho kh¸ch ch¬i golf
1469 13/03/2007 2007 Cty TNHH AONEPROVIC C«ng ty Aoneprotech,C«ng ty Aoneproinvest Co.,LTD, 2 15000000 10000000 §Çu t- mua l¹i kh¸ch s¹n ASEAN ®Ó kinh doanh kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng
1470 13/03/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH I.S ViÖt Nam (sè 129/GP-KCN-HCM) C«ng ty TNHH I.S ViÖt Nam, Hµn Quèc 1 1538000 1538000 thªu trªn v¶i vµ thªu trªn hµng may mÆc
1471 13/03/2007 2007 Cty TNHH Juno ViÖt Nam «ng Park Seung Wook, bµ Lee Kyung Soon, bµ Lee Yea Sol, Hµn Quèc 1 150000 150000 t- vÊn kü thuËt s¶n phÈm, kiÓm so¸t quy tr×nh sx, chÊt l-¬ngj s¶n phÈm
1472 13/03/2007 2007 Cty TNHH Ristec Vina Global&Shiny, SX-GC kim c-¬ng nh©n t¹o Ristec-Hµn Quèc 1 1171000 350000 SX-GC kim c-¬ng nh©n t¹o
1473 13/03/2007 2007 Cty TNHH Kad Industrial S.A. Vietnam, may mÆc «ng Yoo, Nyun Yung, Hµn Quèc 1 3000000 700000 may q/¸o nam, n÷
1474 13/03/2007 2007 Cty Ebara-Udylite Cty Ebara-Udylite, Hµn Quèc 1 500000 500000
1475 13/03/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn Kusa Vina Cty Kusa-Hµn Quèc 1 500000 500000 Xaar-ngjuwDvô b¶o tr×, vÖ sinh nhµ cao tÇng
1476 14/03/2007 2007 Cty TNHH Bridge Inter-Line leisure ViÖt Nam C«ng ty TNHH Bridge inter-Line Leisure 1 70000000 14000000 Xd vµ kinh doanh khu s©n golf,xd vµ kinh doanh dv kh¸ch s¹n nhµ hµng..
1477 16/03/2007 2007 Cty TNHH HJS 3 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 1 1600000 480000 s¶n xuÊt hµng may mÆc
1478 16/03/2007 2007 Cty TNHH Mü Tó «ng Guk Seong Ok, Hµn Quèc 1 3000000 975000 sx hµng may mÆc
1479 19/03/2007 2007 Cty TNHH YGS Hanoi Cty thĐp Young Gwang-Hµn Quèc 1 9900000 5000000 SX thĐp khg gØ
1480 19/03/2007 2007 Cty TNHH lËp tr×nh Kû nguyªn «.Hwang Sang Hyun-Hµn Quèc 1 30000 10000 Xaar-ngjuwSX phÇn m
̉
m
1481 20/03/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn GS Cñ Chi, XD golf 36 lç GS Engineering & Construction Corp-Hµn Quèc 1 42600000 12900000 Xaar-ngjuwXD golf 36 lç
1482 20/03/2007 2007 TT ngo¹i ng÷ S¸ng KiƠn ƣ «.Yun Yeong Tae-Hµn Quèc 1 150000 80000 Xaar-ngjuw®µo t¹o anh v¨n thiƠu nhi
1483 20/03/2007 2007 Cty TNHH Boeim Tech Boeim Tech Co.Ltd-Hµn Quèc 1 600000 260000 Xaar-ngjuwTKƠ-SX-GC thÊu kƢnh dïng trong ®tho¹i di ®éng
1484 21/03/2007 2007 Cty TNHH Samil TongSang ViNa 1 6500000 6500000 s¶n xuÊt giµy thÓ thao
1485 21/03/2007 2007 Cty TNHH CS Industries, SX thiƠt b̃ b»ng nh«m CSWind Corporation-Hµn Quèc 1 25000000 22000000 SX thiƠt b̃ b»ng nh«m, CS 1.200 tÊn SPhÈm/n¨m
1486 23/03/2007 2007 Cty CP TCE Vina Denim Hµn Quèc 1 40426807 40426807 dÖt nhuém
1487 26/03/2007 2007 Cty cæ phÇn §Çu t- vµ ph¸t triÓn Garnet o.Sin Jae Young,«.Cheong Cheol,«.Jeon Seong Dae vµ bµ Jo Jeong Ok,HQuè 1 1500000 500000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CGCN
1488 26/03/2007 2007 Cty TNHH Thuƣ Mü T- Vietnam «.Baik, Soo Young, Hµn Quèc 1 500000 160000 may mÆc, c¬ khƢ Ct¹o Khu«n mÉu
1489 26/03/2007 2007 Cty TNHH SB (Vietnam), dÖt, may «ng Chi Jung Hwan, Hµn Quèc 1 1500000 1035000 dÖt, may
1490 26/03/2007 2007 Cty TNHH Song H©n 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 2 300000 1500000 Dvô Qly KD trß ch¬i ®iÖn tö că th-ëng
1491 27/03/2007 2007 Cty TNHH Pos - Dcs ViÖt Nam Deachang Steel Co., Ltd, Hµn Quèc 1 10000000 4000000 gia c«ng c¸c s¶n phÈm thĐp
1492 28/03/2007 2007 Cty TNHH Seo Kyoung Bµ Hong Hye Kyung, Hµn Quèc 1 300000 80000 Nhµ hµng, qu¸n ¨n, hµng ¨n uèng
1493 29/03/2007 2007 Cty TNHH chƠ biƠn h¶i s¶n Phan RƢ «ng Park Sung Ju, Hµn Quèc 1 190000 100000 Kd d̃ ch vô kh¸ch s¹n
1494 02/04/2007 2007 Cty Absochem Vietnam, SX dung m«i Cty Absochem-Hµn Quèc 1 4000000 1200000 SX dung m«i
1495 02/04/2007 2007 Cty TNHH Qlƣ Th̃nh V-îng Woo Jung Net Co.Ltd-Hµn Quèc 2 1000000 1000000 DV Qlƣ bÊt ®éng s¶n,t- vÊn ®Çu t-
1496 03/04/2007 2007 Cty TNHH Cosmo Vietnam, SX VLXD Cty TNHH Cosmo & Company-Hµn Quèc 1 4000000 2000000 SX cöa ra/vµo b»ng nhùa PVC, GC ®å dïng =kim lo¹i
1497 04/04/2007 2007 Cty TNHH vËn t¶i hµnh kh¸ch B¾c Hµ Cty TNHH Kovie Trading, Hµn Quèc 2 2800000 900000 VËn t¶i hµnh kh¸ch, mua b¸n xe că ®éng c¬, x¨ng dÇu, qu¶ng c¸o TM
1498 06/04/2007 2007 Hîp doanh Seoul Commtech Seol Commtech Co.Ltd., CTLD Hßan V (sè 1032/GP-HCM) 3 100000 100000 XD-L§Æt Tb̃ cho c¸c c«ng tr×nh viÔn th«ng
1499 06/04/2007 2007 Cty TNHH Kosan Vina Kosan Vina Co.-Hµn Quèc 1 1000000 700000 Xaar-ngjuwKh¸m, ch÷a bÖnh y häc d©n téc cæ truyn
1500 06/04/2007 2007 Cty TNHH ThiƠt b̃ ®iÖn Namyang (Vietnam) Namyang Electric Instrument Co.Ltd.Hµn Quèc 1 500000 150000 Xaar-ngjuwThi c«ng, L§Æt hÖ thèng ®iÖn, ¸nh ssDDC
1501 10/04/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH thĐp Dongbang Cty TNHH thĐp Dongbang-Hµn Quèc 1 10000000 10000000 SX thĐp
1502 11/04/2007 2007 Cty TNHH ACe World Vina ACe World Inc., Hµn Quèc 1 987300 987300 SX giµy dĐp
1503 11/04/2007 2007 Cty TNHH Yong Jin Vina, SX vá xe « t« Cty TNHH Yong Jin Fine Chemical CO.Ltd.Hµn Quèc 1 1030000 1030000 SX SP caosu, ho¸ chÊt, chÊt phô gia trong sx cao su
1504 11/04/2007 2007 Cty TNHH m«t thµnh viªn chÊt l-îng c¹nh tranh Sam §«ng «.Kim Jung Soo, Hµn Quèc 1 62189 62189 Xaar-ngjuwSX miƠng chïi nåi, quÇn ¸o
1505 11/04/2007 2007 Cty TNHH Juno Vietnam Cty TNHH Juno Vietnam (sè 41202000005), Hµn Quèc 1 400000 220000 Xaar-ngjuwSX c¸c lo¹i thÎ th«ng minh, thÎ că g¾n tơ
1506 12/04/2007 2007 Cty TNHH TM-DV chƠ biƠn n«ng, thuû, h¶i s¶n XK S.J C«ng ty TNHH Seongjin Seafood, « Kwon Young Han, Hµn Quèc 1 2400000 2400000 chƠ biƠn, b¶o qu¶n thuû s¶n, sp tơ thuû s¶n, cbiƠn rau qu¶
1507 12/04/2007 2007 Cty TNHH Paks Vina,SX bao b×=giÊy 3 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 750000 260000 SX bao b×=giÊy
1508 12/04/2007 2007 C«ng ty TNHH Vina Boowon «ng Kim Sang Deuk, Hµn Quèc 2 1000000 1000000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa vµ chÊt dÎo c«ng nghiÖp
1509 13/04/2007 2007 Cty TNHH Vina Inc,SX-GC hµng gia dông «.Kim Tae Wan, Hµn Quèc 1 3500000 3500000 SX-GC hµng gia dông b»ng ®¸ nh©n t¹o, nhùa composite
1510 13/04/2007 2007 Cty TNHH T©n §¹i-Kove, d̃ ch vô nhµ hµng Kove Development Co.-Hµn Quèc 1 1000000 500000 d̃ ch vô nhµ hµng
1511 16/04/2007 2007 Cty TNHH Yoowon Vietnam Cty TNHH C«ng nghiÖp Yoowon-Hµn Quèc 1 4000000 0 SX b¨ng dƢnh c¸c lo¹i dïng trong CN vµ tiªu dïng
1512 16/04/2007 2007 Cty TNHH Keunhwa Export Packaging Keunhwa Export Packaging, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bao b× b»ng giÊy, b×a carton
1513 16/04/2007 2007 Cty TNHH S&HV Cty S&HV, Hµn Quèc 1 2000000 2000000 SX SP c¬ khƢ
1514 17/04/2007 2007 Cty TNHH Midas Vina Midas Corporation, Hµn Quèc 1 5000000 5000000 sx c¸c lo¹i g¨ng tay chuyªn dông
1515 17/04/2007 2007 Cty ADS VN Cty ADS-Hµn Quèc 1 500000 500000 XD Ctr×nh d©n dông
1516 18/04/2007 2007 Cty TNHH Dae Myung Construction Vietnam C«ng ty TNHH Dae Myung Construction (Hµn Qó«c) 1 200000 200000 ThiƠt kƠ b¶n vÏ thi c«ng kƠt cÊu thĐp x©y dùng
1517 18/04/2007 2007 Cty TNHH XD §«ng Nam, SX khung s¾t thĐp 2 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 2500000 2500000 SX khung s¾t thĐp
1518 18/04/2007 2007 Cty TNHH Kwang Jin Wintec Vietnam Kwang Jin Wintec Co., Ltd, Hµn Quèc 1 2000000 1300000 sx bé phËn s-ëi năng, lµm m¸t ghƠ xe h¬i, b¶i bäc ghƠ xe h¬i
1519 18/04/2007 2007 Cty TNHH CN Kwang Yang «.Chong Byoung Keun, G§, Hµn Quèc 1 1047000 314000
1520 19/04/2007 2007 Cty ThiƠt kƠ Mü thuËt Lizard bµ Woo Sang Hee & 2 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 333340 333340 thiƠt kƠ trang web ®iÖn tö; thiƠt kƠ trang trƢ néi thÊt
1521 19/04/2007 2007 Cty TNHH Dong Won Metal, SX tôuc xi m¹ «ng Choi Jung Hwan, Hµn Quèc 1 2500000 2500000 SX tôuc xi m¹
1522 20/04/2007 2007 Cty TNHH Power Information Technology Kalet Co.Ltd;Winztec Co.Ltd. vµ 3 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 300000 300000 SX-GC phÇn m
̉
m øng dông
1523 20/04/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Hyundai RNC ViÖt Nam C«ng ty TNHH Hyundai RNC Corporation, Hµn Quèc 1 1000000 350000 CcÊp d̃ ch vô nghiªn cøu vµ qu¶n lƣ dù ¸n ®Çu t- xd, t- vÊn qlƣ kdoanh
1524 21/04/2007 2007 CTY TNHH may Yes Vietnam «ng han Sang Seob, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 may mÆc
1525 24/04/2007 2007 Cty TNHH n«ng tr¹i muèi VINA «ng Lee Kyung II-Hµn Quèc 1 300000 84000 SX muèi tinh XK
1526 24/04/2007 2007 Cty TNHH Soul Gear Vina «ng Lee Jong Sub-Hµn Quèc 1 4500000 3000000 SX vai li, tói x¸ch
1527 25/04/2007 2007 Cty TNHH 1 thµnh viªn Mi Do, may mÆc bµ Choi Sook Hee, Hµn Quèc 1 1100000 1100000 sx, gia c«ng hµng may mÆc, thªu, dÖt
1528 25/04/2007 2007 Cty TNHH A-One VINA, may mÆc A-One international, Hµn Quèc 1 150000 50000 may mÆc
1529 25/04/2007 2007 Chi nh¸nh Cty in Vinh Quang t¹i TP HCM Cty in Vinh Quang-Hµn Quèc 1 400000 400000 SX nh·n m· v¹ch
1530 25/04/2007 2007 CTY TNHH You Young Vina, dÖt «.Jung Ho Tae, Hµn Quèc 1 7100000 3306085 dÖt, nhuém
1531 25/04/2007 2007 CTLD XD Ctr×nh CN vµ DVô Cty Hµn Quèc 2 200000 200000
1532 25/04/2007 2007 Cty TNHH kü thô©t chèng ¨n mßn Hµn Quèc 1 100000 100000
1533 25/04/2007 2007 Cty cæ phÇn Mai §oµn Hµn Quèc 1 50000000 2500000 Khu du l ̃ ch sinh th¸i 5 sao
1534 25/04/2007 2007 Cty TNHH NhÊt Thµnh «ng Cho Mun Hang, Hµn Quèc 1 2000000 330000 sx, gc sp b»ng kim lo¸i, sp gç, dËp khu«n mÉu
1535 01/05/2007 2007 Cty TNHH Jung Jun Vietnam Cty TNHH Jung Jun Indutrial-Hµn Quèc 1 2200000 2200000 SX-GC tói c¸c lo¹i= v¶i
1536 02/05/2007 2007 Cty TNHH ®Çu t- Mirasol «ng Ahn Sang Young, «ng Cheong Cheol, Hµn Quèc 1 1000000 300000 T- vÊn ®Çu t-, t- vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ
1537 02/05/2007 2007 Cty TNHH Kumo Vina «ng Lee Deok Hee, Hµn Quèc 1 1000000 550000 sx Caco3, TiO2, titan, bét mµu, c¸c lo¹i h¹t nhùa, sp nhùa
1538 03/05/2007 2007 C«ng ty TNHH May Glory «ng Lee Hoil, Hµn Quèc 1 250000 100000 May gia c«ng
1539 07/05/2007 2007 Côm nhµ x-ëng SX ®a n¨ng, may mÆc «ng Han Dong Seog-Hµn Quèc 2 6375000 6375000 may mÆc, bao b×, LR ®tö
1540 08/05/2007 2007 Cty TNHH Golfimex Samsung Corporation, Samsung Asia Pte, Hµn Quèc 1 5000000 5000000 SX DCô ®¸nh golf
1541 09/05/2007 2007 Cty TNHH sè mét Tech «ng Bea Byoung Ki, Hµn Quèc 1 100000 100000 Gia c«ng, l¾p r¸p m¸y tƢnh, sp ®iÖn tö d©n dông
1542 11/05/2007 2007 Kh¸ch s¹n 5 sao Charmvit 1 80000000 80000000 Kinh doanh Kh¸ch s¹n
1543 11/05/2007 2007 Hîp doanh XK ho¸ mü phÈm vµ dông cô trang ®iÓm 4 c¸ nh©n ng-êi Hµn Quèc 3 100000 100000 xuÊt khÈu ho¸ mü phÈm, dông cô trang ®iÓm sx t¹i VN sang Hµn Quèc
1544 11/05/2007 2007 CTy TNHH BK VINA, SX ®å dïng nhµbƠp Bumkoo Industrial Co.Ltd.Hµn Quèc 1 5650000 1970000 SX ®å dïng nhµbƠp
1545 11/05/2007 2007 Cty TNHH d©y c¸p ®iÖn YongJin Vietnam Cty YongJin-Hµn Quèc 1 3000000 1500000 SX d©y c¸p ®iÖn
1546 15/05/2007 2007 Cty TNHH th«ng tin ViÖt Hµn,SX phÇn m
̉
m «ng Kim Seong Chang, Hµn Quèc 1 100000 100000 SX phÇn m
̉
m
1547 15/05/2007 2007 Cty TNHH Hµn NhÊt VINA «ng Lee Young Joon, «ng Lee Jang Woo, Hµn Quèc 1 450000 110600 sx, l¾p r¸p m¸y may c«ng nghiÖp vµ m¸y măc tb̃ ngµnh may
1548 15/05/2007 2007 C«ng ty TNHH Pacific Vinanet «ng Chung II Hwan, Hµn Quèc 1 50000 50000 t- vÊn ®Çu t-
1549 16/05/2007 2007 CTy TNHH con rång ch©u ¸, SX phÇn m
̉
m 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 300000 300000 SX phÇn m
̉
m
1550 16/05/2007 2007 Cty TNHH kh¸ch s¹n Hµnéi Plaza Cty CF chuyÓn ph¸t nhanh §«ng ¸ vµ 4 Cty khƢ ®èt ®« th̃ Charmvit (Hµn 1 1.2E+08 20000000 XD KS 5sao 18tÇng, 564 phßng t¹i Khu ®« th̃ §«ng Nam ®-êng Tr.Duy H-ng
1551 16/05/2007 2007 Cty TNHH G-Tech Vietnam «.Lª Soon Hyunk-Hµn Quèc 1 1000000 500000 XD c«ng nghiÖp, trang trƢ néi thÊt
1552 17/05/2007 2007 CTy TNHH mét thµnh viªn SX §¹t ThiÖn Mü, SX mü phÈm «ng Yu Sung Won-Hµn Quèc 1 150000 62500 SX mü phÈm
1553 17/05/2007 2007 CTy TNHH LD Phñc TƢn-Young Jin,SX TB̃ ®iÖn Young Jin Electrical & Instrumention Co.Ltd.Hµn Quèc 2 1000000 1000000 SX TB̃ ®iÖn
1554 17/05/2007 2007 Cty TNHH BÊt §éng S¶n §« §« Bµ Lee Bog Ley, «ng Lee Seong Hoon, Hµn Quèc 1 100000 100000 d̃ ch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n
1555 18/05/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn ph¸t triÓn GS Nhµ B̀ Cty GS EnginÎeing & construction-Hµn Quèc 1 1.89E+08 38000000 PT khu ®« th̃ míi, xd khu d©n c-, khu th-¬ng m¹i b¸n vµ cho thuª
1556 18/05/2007 2007 Cty cæ phÇn Green Tech Vietnam 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 11633000 5286515 SX da vµ b¸n thµnh phÈm
1557 21/05/2007 2007 CTy TNHH Vietnam xanh, SX tói c¸c lo¹i Green Special Ind.Co,Ltd.Hµn Quèc 2 4000000 4000000 SX tói c¸c lo¹i. CS 2.00 tÊn/n¨m
1558 21/05/2007 2007 Chi nh¸nh Cty kinh doanh S&H t¹i B×nh D-¬ng C«ng ty TNHH S&H Vina, Hµn Quèc 1 158720 158720 thªu gia c«ng xuÊt khÈu
1559 21/05/2007 2007 Cty TNHH Sam Gang Vina «ng Ryoo, Kwang Soo, Hµn Quèc 1 1200000 500000 sx v¶i s¬̃ c¸c lo¹i
1560 21/05/2007 2007 Cty TNHH Bao b× Hµn Quèc «ng Kim Dong Hee, «ng Choi Joo Kyoung, Hµn Quèc 1 500000 300000 sx nguyªn liÖu b»ng nhùa pv ngµnh XD, sx nguyªn liÖu ®ăng găi b PE
1561 22/05/2007 2007 Cty TNHH Hyosung Vietnam Hyosung Corporation-Hµn Quèc 1 1.27E+08 6000000 SX 120tÊn/th¸ng sîi v¶i mµnh, c¸c lo¹ sîi spandex, nylon,polyester
1562 22/05/2007 2007 Cty TNHH TaeYang Saigon Tae Yang SA-Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX PTïng-LkiÖn m¸y c¸n thĐp, m¸y tiÖn
1563 22/05/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn S«ng Nam «ng Lee Young Hyeong, Hµn Quèc 1 800000 800000 thªu vi tƢnh
1564 22/05/2007 2007 Cty TNHH Jung Weon Jung Weon Electric Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1200000 360000 d̃ ch vô thi c«ng x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, h¹ tÇng
1565 23/05/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH C¬ khƢ x©y dùng Samsung Vina t¹i B×nh D-¬ng SamSung Engineering Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 400000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, thi c«ng hÖ thèng ®iÖn
1566 25/05/2007 2007 Cty cæ phÇn Ph-¬ng Trang Daewoo Motor Sales Daewoo Motor Sales Corporation,Hµn Quèc; «ng Yoo Jae Yong 6 15500000 3000000 KD vËn t¶i hµnh kh¸ch theo tuyƠn, kd vËn t¶i xe buƣt, taxi, vËn t¶i Ën
1567 25/05/2007 2007 Cty TNHH 21C - ViÖt H©n 21C Adserve Corp, Hµn Quèc 2 500000 400000 dv thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, CN, t- vÊn XD
1568 28/05/2007 2007 Cty TNHH SSJ Vina Samsung Corporation, Samsung Asia Pte, Jaewon Industrial Co, Hµn Quèc 1 4000000 4000000 tån tr÷, pha trén, chƠ biƠn vµ xö lƣ ho¸ chÊt l-u hµnh t¹i VN
1569 28/05/2007 2007 Cty TNHH Velco Kevelco, Hµn Quèc 1 3000000 2000000 sx m¸y măc tb̃ ngµnh CN sx thĐp
1570 28/05/2007 2007 Cty TNHH s¶n xuÊt thêi trang Jeong «ng Jeong Jin Yeol, «ng Choi Byung Tae, Hµn Quèc 1 100000 100000 sx vµ gia c«ng c¸c sp ví vµ may mÆc
1571 29/05/2007 2007 CTy TNHH Magnat Industries, DVô XD «.Woon Taek, Chung- Hµn Quèc 1 300000 300000 L§ hÖ thèng ®iÖn, cÊp/tho¸t n-ìc, lß s-ëi/®hßa kkhƢ, xdùng d©n dông, c
1572 29/05/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH Daesan C«ng ty TNHH Daesan, Hµn Quèc 1 100000 100000 gia c«ng h¹t trang trƢ b»ng kiƠng
1573 30/05/2007 2007 Cty TNHH ®Çu t- Hµn ViÖt,s©n golf-Khu nghØ d-́ ng §µ L¹t Cty TNHH x©y dùng G.E.P-Hµn Quèc 2 17087683 4500000 XD-KD s©n golf-KD khu nghØ d-́ ng
1574 31/05/2007 2007 Cty TNHH t- vÊn qu¶n lƣ vµ ®Çu t- BiÓn Xanh «ng Youn Sang Hoon, «ng Lee Sung Hee, Hµn Quèc 2 125000 125000 t- vÊn qu¶n lƣ, t- vÊn kinh doanh, pt phÇn m
̉
m vµ dv phÇn m
̉
m
1575 31/05/2007 2007 Cty CP kü thuËt x©y dùng Hµn Quèc vµ ViÖt Nam Woonam Co., Ltd, bµ Matsumoto K; « Jeon J K,« Chun Y C,oo Han SJ HQuèc 6 1000000 300000 dv thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông, cn, h¹ tÇng kthuËt
1576 01/06/2007 2007 Cty TNHH Sees Vina C«ng ty Sees F&D INC, Hµn Quèc 1 3000000 2000000 sx, kd g¨ng tay, quÇn ¸o, c¸c sp kh¸c că liªn quan ®Ó XK
1577 01/06/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn ph¸t triÓn Hyoil Hyoil Investment Company Ltd, Hµn Quèc 1 58353180 6000000 X©y dùng, qðan lƣ vµ vËn hµnh s©n Golf, dv thÓ thao;XD,KD bÊt ®éng ¶nn
1578 04/06/2007 2007 Cty TNHH trung t©m gia c«ng Posco ViÖt Nam Posco Co., Ltd, Hµn Quèc 1 13800000 8832000 gia c«ng s¶n phÈm thĐp
1579 04/06/2007 2007 Cty TNHH Dowon VN Hµn Quèc 1 300000 300000 Thi c«ng XD
1580 04/06/2007 2007 Cty TNHH c«ng nghÖ sinh häc Bioland-Nam Khoa Cty Bioland Ltd-Hµn Quèc 2 1000000 550000 SX-KD c¸c chÊt chuÈn ®o¸n
1581 05/06/2007 2007 CTy TNHH ACE Uni, t- vÊn ®Çu t- «.Jeong Chang Y« vµ «.Kim Won Han-Hµn Quèc 1 60000 60000 t- vÊn ®Çu t-
1582 05/06/2007 2007 Cty TNHH Sam VN Hµn Quèc 1 300000 300000 Thi c«ng XD vµ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn
1583 05/06/2007 2007 Cty TNHH Krene Corporation Krene Corporation Co.Ltd.Hµn Quèc 1 1000000 325000 SX tói x¸ch 1,216t tr/c¸i/n¨m
1584 05/06/2007 2007 Cty TNHH Vina Sungbo Electric Technology Sungbo Electric Technology Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 6000000 6000000 SX TB̃ ®iÖn
1585 05/06/2007 2007 Cty TNHH Dong Yang ST VINA Hµn Quèc 1 950000 950000 SX chØ kh©u ngµnh may
1586 07/06/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH CNA Chemical t¹i KCN VN-Singapore II C«ng ty TNHH CNA Chemical, GP 272.GP-HCM, Hµn Quèc 1 700000 700000 Xaar-ngjuwsx vµ gc mñt xèp lµm bao b×, vá bäc m¸y măc ®iÖn tö, sp nhùa
1587 08/06/2007 2007 Cty cæ phÇn Rich & Brown Vietnam 3 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 265000 265000 Nhµ hµng, Dvô t- vÊn ®Çu t-
1588 08/06/2007 2007 Cty TNHH Sungmun Print,SX/in nh·n «ng Kim Kwang Ho, Hµn Quèc 1 500000 150000 SX/in nh·n105 Tr-êng Chinh, q.Thanh Xu©n, HN
1589 08/06/2007 2007 Cty t¸i chƠ Covi Core Enterprise-Hµn Quèc 1 5000000 2200000 t¸i chƠ phƠ liÖu kim lo¹i vµ phi kim lo¹i
1590 08/06/2007 2007 Cty TNHH c¬ khƢ Toµn Quyn Total Control Co, Hµn Quèc 1 300000 300000 sx bé phËn linh kiÖn cña hÖ thèng gi¸m s¸t b¸o ®éng, b¶ng ®iu khiÓn
1591 11/06/2007 2007 CTy TNHH Dong Hae, nhµ hµng «ng Jung Kum Jin, Hµn Quèc 1 200000 100000 KD nhµ hµng
1592 11/06/2007 2007 Cty TNHH XD Seo Yong vietnam Seo Yong Construction Co.Ltd-Hµn Quèc 1 1000000 300000 thi c«ng XD Ctr×nh Ddông, CNghiÖp, Gth«ng
1593 13/06/2007 2007 C«ng ty TNHH Yukjin Eps 1 13500000 4050000 XD nhµ m¸y l¾p r¸p tÊm xèp c¸ch nhiÖt EPS
1594 13/06/2007 2007 C«ng ty TNHH Yukjin Changho « Yoo, Young Chang, Hµn Quèc 1 12500000 3750000 XD nhµ m¸y s¶n xuÊt cöa tr-ît PVC
1595 15/06/2007 2007 Cty TNHH Sepplus B×nh §̃ nh «ng Chung Jae Chul, Hµn Qó«c 1 1500000 900000 may mÆc xuÊt khÈu
1596 15/06/2007 2007 Cty TNHH Jung Kim vµ Vâ 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 2 1300000 500000 XaarSX phÇn m
̉
m
1597 15/06/2007 2007 C«ng ty TNHH Nh©n NghÜa Bµ Kim Soonja, Hµn Quèc 2 437500 312500 nhµ hµng, qu¸n ¨n, d̃ ch vô ¨n uèng l-u ®éng
1598 18/06/2007 2007 CN Cty cæ phÇn t- vÊn Top ViÖt-Hµn Cty cæ phÇn t- vÊn Top ViÖt-Hµn (sè 011032000051) 1 31250 31250 Dvô t- vÊn ®Çu t-, XT§T
1599 18/06/2007 2007 Cty TNHH Pantra Techseal Vina Pantra Techseal-Hµn Quèc 1 3000000 3000000 SX joang cao su
1600 21/06/2007 2007 Chi nh¸nh CTLD vËn chuyÓn quèc tƠ H¶i V©n CTLD vËn chuyÓn quèc tƠ H¶i V©n, GP sè 48/GP-HD 11/10/2004 1 350000 350000 VC hµnh kh¸ch c«ng céng chÊt l-îng cao
1601 21/06/2007 2007 Cty TNHH Hyundai Merchant Marine Hyundai Merchant Marine-Hµn Quèc 1 1000000 300000 Dvô vËn t¶i ®-êng biÓn
1602 21/06/2007 2007 Cty TNHH IZAR Jewelry IZAR Jewelry Co.Ltd.Hµn Quèc 1 300000 300000 ChƠ t¸c n÷ trang=vµng, b¹c că g¾n ®¸ quƢ
1603 21/06/2007 2007 Cty TNHH n÷ trang ¸nh s¸ng «.Han Chung Hee-Hµn Quèc 1 100000 100000 SX n÷ trang
1604 21/06/2007 2007 Cty cæ phÇn Enzo Viet Cty cæ phÇn Enzo 2 32812752 10208000 nhuém, dÖt v¶i
1605 22/06/2007 2007 C«ng ty TNHH Kü nghÖ Felix Felix Technology Co., Ltd, Hµn Quèc 1 20000000 6000000 chƠ t¹o phô tïng, lkiÖn ngµnh CN khai th¸c dÇu khƢ, sp ®ñc, nĐn, m¸y C
1606 24/06/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH Lotteria ViÖt Nam C«ng ty TNHH Lotteria, 1627/GP, Hµn Quèc 1 5000000 1900000 chƠ biƠn ®å ¨n nhanh
1607 26/06/2007 2007 Cty TNHH Hantool VINA Cty TNHH Hantool Engineering, Hµn Quèc 1 350000 70000 t- vÊn kü thuËt c¬ khƢ øng dông CNTT, ph¸t triÓn phÇn m
̉
m
1608 26/06/2007 2007 Cty TNHH Hankook Tower Crane, SX cÇn trôc th¸p Hankook Tower Crane Co.Ltd.Hµn Quèc 1 10000000 1130500 SX cÇn trôc th¸p
1609 28/06/2007 2007 Cty TNHH Eroo Vina, SX b×nh läc n-íc Cty Eroo, Hµn Quèc 2 645000 320000 SX b×nh läc n-íc
1610 28/06/2007 2007 Cty TNHH U & I Vina «ng Lee Chung, Hµn Quèc 1 200000 200000 t- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®©ï t-
1611 28/06/2007 2007 Cty TNHH Woorim Machinery Woorim Machinery Co.Ltd-Hµn Quèc 1 1448300 434500 Xaar-ngjuwSX bé gi¶m tèc cÇn trôc th¸p
1612 29/06/2007 2007 Cty TNHH 1 thµnh viªn Keangnam-Vina TËp ®oµn Keangnam Enterprises-Hµn Quèc 1 5E+08 1E+08 KD Kh¸ch s¹n, h/®éng KD bÊt ®éng s¶n, Dvô nhµ hµng, ¨n uèng
1613 29/06/2007 2007 Cty TNNN Tiªn H÷u, SX giµy dĐp, tñi x¸ch «ng Yeon, Kyu Eu, Hµn Quèc 1 200000 200000 SX giµy dĐp, tñi x¸ch
1614 29/06/2007 2007 Cty TNHH §Çu t- d̃ ch vô Kovina «ng So Byung Bae, «ng Kim Jong Kuk, Hµn Quèc 2 86000 86000 tæ chøc sù kiÖn, héi th¶o, t- vÊn qðan lƣ KD, d̃ ch thô©t
1615 29/06/2007 2007 Cty TNHH T- vÊn Park Lee «ng Park Sang Geun, «ng Lee Joung Duk, Hµn Quèc 1 100000 20000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn qu¶n lƣ, ccÊp ttin v
̉
th̃ tr-êng KH-KT
1616 02/07/2007 2007 Hdoanh Pchia SphÈm DkhƢ l« 15-1/05, kƣ ngµy 11/4/2007 SK Corporation, Hµn Quèc; Total E&P Vietnam 3 28000000 28000000 t×m kiƠm, th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khƢ
1617 02/07/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Gujin ViÖt Nam C«ng ty TNHH Gujin Development, Hµn Quèc 1 18000000 5400000 sx vËt liÖu x©y dùng, sx ®å gç
1618 03/07/2007 2007 C«ng ty TNHH Sinla Tongsang H-ng Yªn C«ng ty Shinla Atu, Hµn Quèc 1 800000 400000 may gia c«ng quÇn ¸o c¸c lo¹i
1619 03/07/2007 2007 Cty TNHH Yong Cheon ViÖt Nam Yong Cheon Co., Ltd, Hµn Quèc 1 7000000 1000000 sx c¸c lo¹i gi©ú thÓ thao, sp may mÆc
1620 03/07/2007 2007 Cty TNHH Dongbang Vina DongBang Plantech Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 600000 Xaar-ngaar-ngjuwsx vµ gia c«ng tb̃ dïng cho nhµ m¸y sx thĐp
1621 04/07/2007 2007 Cty TNHH l¾p ®Æt ®iÖn c«ng nghiÖp Vina «ng Kim Sung Kon, Hµn Quèc 1 200000 200000 tkƠ, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®-êng d©y ®iÖn
1622 04/07/2007 2007 C«ng ty TNHH Joinus 1 3000000 3000000 T- vÊn ®Çu t- vµ XT§T, dvô qlƣ bÊt ®éng s¶n, xdùng nhµ, c«ng tr×nh kü
1623 05/07/2007 2007 Cty TNHH Hanmi Label ViÖt Nam Hanmi Label Co., Ltd, 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 1658000 800000 s¶n xuÊt nh·n dÖt
1624 06/07/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn Dusan (Vietnam) «.Lee Soo Kon-Hµn Quèc 1 200000 200000 s¶n xuÊt ®Ơ lăt giµy, may c«ng nghiÖp, thªu vi tƢnh
1625 06/07/2007 2007 Cty TNHH kiƠn trñc Eltop Vietnam Eltop ArchitectS & Planner-Hµn Quèc 2 400000 200000 TkƠ c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
1626 06/07/2007 2007 Cty TNHH Taein Construction Vietnam Taein Construction Co.Ltd-Hµn Quèc 1 1200000 360000 Xaar-ngjuwDV thi c«ng c¸c Ctr×nh d©n dông, CN, h¹ tÇng kü thuËt
1627 06/07/2007 2007 C«ng ty cæ phÇn Mirae Mirae Fiber Tech Co; «ng Shin Young Sik, Bµ Lim Jeong Yul, Hµn Quèc 6 13782370 8260000 sx, gc vµ kd s¶n phÈm gßn, tÊm ch»ng gßn, pliÖu may mÆc, gèi ®Öm,
1628 10/07/2007 2007 Cty cæ phÇn nhùa Youl Chon Vina Youl Chon Chemical Co., Ltd (62%), Samsung Corporation (8%), Hµn Quèc 6 13660000 8960000 Xaar-ngjuws¶n xuÊt vµ gia c«ng mµng nhùa BOPP
1629 10/07/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH H¹nh Sinh Cty TNHH H¹nh Sinh (sè 412042000013) 1 100000 100000 Thªu vi tƢnh vµ Đp v¶i
1630 11/07/2007 2007 Cty TNHH may Twins Fashion «.Lee Hyoun Sig-Hµn Quèc 1 187500 187500 SX-KD may mÆc, CS 12tr.SP/n¨m
1631 12/07/2007 2007 Cty TNHH mét thµnh viªn kem s÷a chua Yogo «.Hong Sun Guen-Hµn Quèc 1 200000 200000 r-ngjuwXaarPha chƠ vµ CcÊp kem, s÷a chua c¸c lo¹i
1632 13/07/2007 2007 C«ng ty TNHH Biotis ViÖt Nam «ng Kim In Kyung, «ng Kim Yong Bin, Hµn Quèc 1 1500000 200000 xd c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, t- vÊn kinh «nh
1633 16/07/2007 2007 Cty TNHH OOKsan Vina, SX lß ®èt c«ng nghiªp OOKsan Industrial Machine Technology Co.Ltd vµoo.Jo Dong Won,HQuèc 1 2000000 700000 Xaar-ngjuwSX lß ®èt c«ng nghiªp
1634 16/07/2007 2007 Cty TNHH Mosovina «.Lee Kyoon Chul vµ «.Kim Doo Sik, Hµn Quèc 1 187500 137500 may mÆc
1635 17/07/2007 2007 Cty TNHH Vina Buhmwoo Buhmwoo IT Lubricant Co.Ltd.; Kwangwoo Parker Co.Ltd.,HQuèc 1 4000000 4000000 Xaar-ngjuwSX c¸c lo¹i dÇu nhên ®Ó g© c«ng KLo¹i
1636 17/07/2007 2007 Cty TNHH 1 thµnh viªn chuÈn tr
̃
y häc cæ truyn Cuéc sèng «.Kang Young Chang-Hµn Quèc 1 350000 350000 Xaar-ngjuwKh¸m, ch÷a bÖnh, ch©m cøu, bèc thuèc
1637 17/07/2007 2007 CN Cty MJ Apparel Cty MJ Apparel-Hµn Quèc 1 3000000 3000000 may mÆc
1638 18/07/2007 2007 Cty TNHH Y&J VINA «ng Lee Young Man, bµ Yeo Jum Sig, Hµn Quèc 1 1200000 600000 in bao b×, nh·n, logo, m· v¹ch, danh thiƠp, l ̃ ch...
1639 18/07/2007 2007 Cty TNHH Sei Won ViÖt Nam Sei Won Vina Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 400000 SX c¸c lo¹i nÖm « t«, sx sp may mÆc
1640 18/07/2007 2007 Cty cæ phÇn ®ång kü thuËt Korea ViÖt Nam « Wong Kwang Jung, Hµn Quèc 6 17000000 11000000 Xaar-ngjuwsx sp d©y ®ång ®iÖn tơ, d©y ®ång kü thuËt
1641 18/07/2007 2007 Cty TNHH SongSan-Vinashin SongSan-Hµn Quèc 2 41064365 6500000 Xaar-ngjuwSX khèi thĐp kü thuËt cho c«ng nghiÖp ®ăng tµu
1642 19/07/2007 2007 Cty TNHH 1 thµnh viªn ƣ chƢ «.Chung Jae Young-Hµn Quèc 1 100000 100000 PhÇn m
̉
m
1643 20/07/2007 2007 Cty TNHH T- vÊn ®Çu t- §«ng Vietnam «.Kim Kwang Suk, «.Park Jong Yun vµ «.Koo Jin Young-Hµn Quèc 1 18750 18750 DV t- vÊn ®Çu t-
1644 20/07/2007 2007 Cty TNHH x©y dùng Daemin Vietnam Daemin Construction Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 2500000 900000 Xaar-ngjuwDV t- vÊn TKƠ, thi c«ng XD
1645 20/07/2007 2007 Cty TNHH MDA E & C, DV thi c«ng MDA Construction Co.Ltd-Hµn Quèc 1 3000000 324000 Xaar-ngjuwDV thi c«ng XD
1646 23/07/2007 2007 Cty TNHH Texone - Vina C«ng ty TNHH Texone International, Hµn Quèc 1 1500000 530000 SX s¶n xuÊt vµ gia c«ng hµng may mÆc
1647 23/07/2007 2007 Cty TNHH Jewelpark-Vina C«ng ty TNHH Jewelpark, Hµn Quèc 1 750000 390000 s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i n÷ trang, sp liªn quan
1648 25/07/2007 2007 Cty TNHH J.J.Y C & C «ng Won Yu Yong, Hµn Quèc 1 300000 300000 x©y dùng nhµ c¸c lo¹i, xd c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
1649 25/07/2007 2007 Cty TNHH Quang Sung Vina «.Kwon Ogyoon-Hµn Quèc 1 500000 500000 may mÆc
1650 27/07/2007 2007 Cty TNHH HJC HJC Corporation 1 12200000 0 S¶n xuÊt m b¶o hiÓm xe m¸y
1651 30/07/2007 2007 C«ng ty TNHH Serin ViÖt Nam C«ng ty TNHH Serin Towel, Cty TNHH Busan Twistering, Hµn Quèc 1 4763000 3400000 sx kh¨n mÆt, kh¨n b«ng, kh¨n t¾m
1652 30/07/2007 2007 Cty TNHH Intex «.Lim Jae Hong- Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX sîi, dÖt v¶i
1653 01/08/2007 2007 Cty TNHH Quanon «.Kim Ki Hong-Hµn Quèc 1 403000 300000 may mÆc
1654 02/08/2007 2007 C«ng ty TNHH MS «ng Bak Yong Geun, «ng Moon Sung Wook, Hµn Quèc 2 15000 15000 ®¹i lƣ tiªu thô sp ch¨n, ga, gèi, ®Öm sx t¹i ViÖt Nam
1655 03/08/2007 2007 Cty TNHH Perfect Vision Perfect Vision, Hµn Quèc 1 6000000 1000000 sx lkiÖn ®tö, phô tïng m¸y
1656 03/08/2007 2007 Cty TNHH Shinil Technology Vietnam Shinil Technology Inc-Hµn Quèc 1 50000 50000 DV phÇn m
̉
n
1657 06/08/2007 2007 CN Cty TNHH Filia Viªtnam Cty TNHH Filia Viªtnam (sè 623/GP-KCN-HCM) 1 1500000 1500000 may mÆc
1658 07/08/2007 2007 Cty TNHH ®Çu t- vµ d̃ ch vô KiƠn ¸ Vina Development Inc.Hµn Quèc 2 74738490 14947698 H®éng liªn quan bÊt ®éng s¶n: xdùng c¸c khu cao èc c¨n hé,TTTM cho thª
1659 07/08/2007 2007 Cty TNHH Woowon Vina Woowon Co.Ltd-Hµn Quèc 1 1200000 360000 DV thi c«ng XD
1660 07/08/2007 2007 Cty TNHH Ph¸t triÓn vµ t- vÊn dù ¸n «.Kang Jin Nan, «.Kim Min Chul-Hµn Quèc 1 50000 50000 t- vÊn ®Çu t-
1661 08/08/2007 2007 Cty TNHH thªu ch©u ¸ «.Lee Woo Young, «. Lee Sang Chul-Hµn Quèc 1 158000 158000 thªu trªn m¸y vi tƢnh
1662 08/08/2007 2007 Cty TNHH Sung Il Vina Sung II Industrial Co.Ltd-Hµn Quèc 1 2100000 1000000 SX-GC pôu tïng « t«
1663 08/08/2007 2007 Cty TNHH kü thuËt gç Toµn CÇu «.Lee Hye Gak, Hµn Quèc 1 500000 500000 SX gç d¸n, ®å gç
1664 10/08/2007 2007 Cty cæ phÇn Khëi nghiÖp «.Choi Seung Yup, «.Park Jong Lewl & «.Park Jong Kook-HQuèc 1 300000 300000 DV t- vÊn Qlƣ
1665 10/08/2007 2007 Cty cæ phÇn Khëi nghiÖp «.Choi Seung Yop, «.Park Jong Lewl & «.Park Jong Kook-Hµn Quèc 1 300000 300000 DV t- vÊn qu¶n lƣ
1666 10/08/2007 2007 C«ng ty TNHH ALpha Vina «ng Lee Gyu-Soo, Hµn Quèc 1 1240000 1240000 sx thøc ¨n gia sóc, gia cÇm vµ thuû s¶n
1667 10/08/2007 2007 C«ng ty TNHH T- vÊn vµ thiƠt kƠ x©y dùng Line ViÖt Nam Line Architects & Engineers, Hµn Quèc 1 250000 80000 kiƠn trñc vµ t- vÊn kü thuËt, dvô theo dâi, gi¸m s¸t thi c«ng
1668 10/08/2007 2007 Cty TNHH Han-A Vina «.Lee Hong Sup & Bµ Cha Keum Sook, Hµn Quèc 1 1500000 1500000 SX dông cô phôc vô ngµnh thñy s¶n
1669 10/08/2007 2007 Cty TNHH Tae Sung Muti Vina «.Lee Jong Sil, Hµn Quèc 1 1000000 600000 SX-GC phôc tïng « t«
1670 10/08/2007 2007 Cty TNHH Tae Sung Multi Vina «.Lee Jong Sil, Hµn Quèc 1 1000000 800000 SX-GC phô tïng « t«
1671 12/08/2007 2007 Cty TNHH J K Global, XD KCN Phong Thu Cty TNHH J K Global-Hµn Quèc 1 6500000 2000000 XD KCN Phong Thu
1672 13/08/2007 2007 Cty TNHH Chokkwang Vina Chokwang Paint Ltd-Hµn Quèc 1 3000000 1500000 SX s¬n
1673 13/08/2007 2007 Cty TNHH Doo Nam Vina 4 c¸ nh©n Hµn Quèc 1 1200000 1200000 SX phô tïng « t«, LKiÖn §Tö
1674 13/08/2007 2007 Cty TNHH Doo Nam Vina Cty Doo Nam Industrial Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 1200000 1200000 SX LkiÖn ®tö, phô tïng « t«
1675 14/08/2007 2007 Chi nh¸nh Cty phßng kh¸m ®a khoa medical care Int Cty TNHH phßng kh¸m ®a khoa Medical care Int (Hµn Quèc) 1 100000 100000 phßng kh¸m ®a khoa
1676 14/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Èm thùc Kim Sat Kat «ng Lee Jin Hang, Hµn Quèc 1 30000 30000 kd nhµ hµng ¨n uèng Hµn Quèc
1677 14/08/2007 2007 C«ng ty TNHH HanKook Research ViÖt Nam HanKook Research Co., Ltd, Hµn Quèc 2 50000 50000 d̃ ch vô nghiªn cøu th̃ tr-êng, dv t- vÊn qu¶n lƣ
1678 14/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Solveit Vina Solveit Architects & Engineering Co., Ltd, Hµn Quèc 1 30000 30000 tkƠ kiƠn trñc vµ tkƠ kƠt cÊu c«ng tr×nh, t- vÊn qu¶n tr
̃
DN
1679 14/08/2007 2007 Cty TNHH Aztech Vina Aztech Co.Ltd-Hµn Quèc 1 1000000 800000 SX-GC phô tïng « t«
1680 14/08/2007 2007 Cty TNHH Gwang Sung Vina Gwang Sung Metal Co.Ltd-Hµn Quèc 1 2000000 1000000 SX-GC phô tïng « t«
1681 15/08/2007 2007 Cty TNHH SIT VINA SIT Co.Ltd-Hµn Quèc vµ «.Jun Jye Joong 1 1000000 500000 SX phô tïng « t«
1682 15/08/2007 2007 Cty TNHH Tae Chang Vina «.Kim Ho Jong-Hµn Quèc 1 1000000 600000 SX-GC phô tïng « t«
1683 16/08/2007 2007 Ph¸ d́ vµ XD míi nhµ chung c- cao tÇng B4, B14 KTT Kim Liªn, Q §èng §a C«ng ty Hanshin Engineering&Construction (Hanshin), Hµn Quèc 3 15000000 2500000 Ph¸ d́ vµ XD míi nhµ chung c- cao tÇng B4, B14 KTT Kim Liªn, Q §èng §a
1684 16/08/2007 2007 C«ng ty cæ phÇn Top Brothers ViÖt Nam «ng Lee Cheon Suk, «ng Lee Dae Soo, Hµn Quèc 6 10000000 2000000 xd nhµ c¸c lo¹i, xd c«ng tr×nh d©n dông, thƠtt kƠ kiƠn trñc
1685 17/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Seyoung INC. C«ng ty TNHH Seyoung INC., Hµn Quèc 1 1600000 1000000 sx hµng may mÆc xuÊt khÈu, xnk nguyªn phô liÖu, b¸n bu«n v¶i, hµng may
1686 20/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Kim Hoa ViÖt Nam «ng Jang Jeoung Hyun, «ng Lee Jong Myung, Hµn Quèc 2 500000 200000 sx c«ng cô vµ khu«n dao t¹o h×nh b»ng kim lo¹i, sch÷a sp kl ®óc s½n
1687 20/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Tam D-¬ng «ng Shin Ki Joon, Hµn Quèc 1 270000 150000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tơ cao su,
1688 20/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Kim Sung «ng Kim IL Kuen, Hµn Quèc 1 2000000 1000000 sx sp c¬ khƢ, cÇu trôc, xd d©n dông c«ng nghiÖp, b¶o tr× ®iÖn, ®iÖn¹nh
1689 24/08/2007 2007 Cty TNHH Jahwa Electronics Vietnam 1 10000000 0 S¶n xuÊt chÊt b¸n dÉn, linh kiÖn ®iÖn tö vµ thiƠt b̃ CNTT
1690 27/08/2007 2007 Cty TNHH 1 thµnh viªn Ja Geum Sung «.Lee Jeong Ju, Hµn Quèc 1 100000 100000 KD nhµ hµng ¨n uèng
1691 27/08/2007 2007 Cty TNHH Jungang Vina. Jungang Trading Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1350000 410000 SX c¸c sp may mÆc, gia c«ng c¸c lo¹i v¶i (ko nhuém)
1692 29/08/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Brains ViÖt Nam «ng Won Sung Youn, Hµn Quèc 1 100000 100000 dv t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn kinh doanh, cc ttin th̃ tr-êng
1693 29/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Createch Vina; Createrra-Korea Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX vßng ®Öm, bu l«ng, èc, c¸c chi tiƠt kim lo¹i
1694 29/08/2007 2007 C«ng ty TNHH Vina B.K C«ng ty Baeck Kyung Moolsan Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1700000 1700000 kd, chƠ biƠn c¸c mÆt hµng h¶i s¶n c«ng nghÖ tiªn tiƠn sö dông h¬i l¹nh
1695 30/08/2007 2007 Cty TNHH Brandon Miles Design Ms. Jung Seo Young, Hµn Quèc 1 200000 200000 SX ghƠ ngåi bäc da, bäc v¶i, c¸c lo¹i bµn ghƠ, g-êng,kÖ b»ng gç nkhÈu
1696 30/08/2007 2007 Cty KD ph¸t triÓn nhµ ViÖt Nam-Hµn Quèc Lucky VN Construction; P & D Korea Co.Ltd-Hµn Quèc 2 79000000 23868439 KD bÊt ®éng s¶n
1697 31/08/2007 2007 Cty TNHH g¨ng tay quèc tƠ Bµ Lee Jeong Im, Hµn Quèc 1 200000 200000 SX g¨ng tay
1698 05/09/2007 2007 C«ng ty TNHH Hyman Hyman Co., Ltd, Hµn Quèc 1 27500000 20000000 sx giÊy vµ s¶n phÈm tơ giÊy, sx giÊy nh¨n vµ b×a nh¨n
1699 06/09/2007 2007 C«ng ty TNHH TËp ®oµn ViÖt Thanh C«ng ty TNHH ViÖt Thanh Korea, Hµn Quèc 2 2000000 2000000 vËn t¶i hµnh kh¸ch ®-êng bé
1700 07/09/2007 2007 Cty TNHH t- vÊn ®Çu t- Daewoo Kim «.Kim Joo Sung, Hµn Quèc 1 100000 60000 t- vÊn XT§T
1701 10/09/2007 2007 Cty TNHH Sang Gee Rubber Roll ViÖt Nam Sang Gee Rubber Roll Co; Hµn Quèc 1 2170720 2170720 SX lâi cao su c¸c lo¹i phôc vô ngµnh dÖt vµ in Ên (ko chƠ biƠn mð csu)
1702 12/09/2007 2007 C«ng ty TNHH Conkaiser Vina Conkaiser Co.,Ltd., Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX b¶ng ®iÖn, b¶ng ®iu khiÓn c¸c lo¹i, thiƠt b̃ ®iÖn
1703 12/09/2007 2007 Cty TNHH EB ViÖt Nam SX phÇn m
̉
m EB Corp, Hµn Quèc 1 1000000 300000 SX phÇn m
̉
m, dv liªn quan l¾p ®Æt phÇn cøng mtƢnh, t- vÊn hÖ thèng, dv
1704 13/09/2007 2007 Cty TNHH Cyma Vina Dongsan Nonferrous Co.,Ltd, Hµn Quèc, Mr. Jin Suk Kun, HQ, Mr. Kang Ra 1 2300000 750000 SX nguyªn liÖu nhùa, tÊm nhùa, tÊm ph¼ng, thanh nhùa, èng nhùa, chËu h
1705 19/09/2007 2007 C«ng ty TNHH Ma Ru «ng Shin Hyeon Dong, Hµn Quèc 1 200000 100000 KD nhµ hµng, ccÊp suÊt ¨n c«ng nghiÖp, héi ng
̃
i, dv ®å uèng
1706 20/09/2007 2007 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Daewon §µ N½ng C«ng ty Daewon Co.,Ltd. 1 8500000 2600000 SX trang phôc, sîi, kinh doanh bÊt ®éng s¶n
1707 24/09/2007 2007 C«ng ty TNHH Phó Quang Park Chung Up, Hµn Quèc 1 1200000 280000 SX vµ gia c«ng c¸c lo¹i mót xèp
1708 24/09/2007 2007 Dù ¸n V¨n phßng tr-ng bµy cña cty TNHH Y&J International t¹i VSIP II C«ng ty TNHH Y&J International, Hµn Quèc 1 600000 600000 XD VPhßng tr-ng bµy s¶n phÈm ®Ó giíi thiÖu tiªu thô sp do cty Y&J Intl
1709 24/09/2007 2007 C«ng ty TNHH Thuû lùc Hwasan Vina Hwasan Hydraulic Co.,Ltd., Hµn Quèc 1 800000 700000 SX m¸y măc, thiƠt b̃ tù ®éng ®Ó sx cäc, cơ bª t«ng, trô bª t«ng kü tha
1710 24/09/2007 2007 Cty TNHH Huyndai Welding Vina Huyndai Welding, Hµn Quèc 1 13000000 13000000 SX VliÖu hµn vµ m¸y hµn
1711 25/09/2007 2007 Khu ®« th̃ quèc tƠ §a Ph-ìc - TP §µ N½ng (XD khu ®« th̃) C«ng ty TNHH Daewon Cantavil, Hµn Quèc 1 2.5E+08 50000000 §Çu t-, xd khu ®« th̃ míi, kh¸ch s¹n, s©n golf, vchuyÓn kh¸ch du l ̃ ch
1712 25/09/2007 2007 Cty TNHH Young Wire Vina Young Wire, Hµn Quèc 1 2200000 2200000 SX SP thĐp
1713 25/09/2007 2007 Cty TNHH KLC KLC, Hµn Quèc 1 100000 100000 SX kƠt cÊu thĐp trong XD
1714 25/09/2007 2007 C«ng ty TNHH X©y dùng Hyup Jin Vina Hyup Jin Construction Co.Ltd, Hµn Quèc 1 100000 100000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh DD vµ CN, t- vÊn kthuËt PCCC, l¾p r¸p kªt
1715 28/09/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Star Pacific Line (ViÖt Nam) Mr. You Pung Ho, Hµn Quèc 1 10000 10000 Dvô t- vÊn ®t- (kh«ng gåm ph¸p luËt,tµi chƢnh), chuyÓn giao CN söa cee
1716 28/09/2007 2007 Cty TNHH Midas, XD s©n golf 36 lç, KS-Bthùc Cty TNHH DM Lee-Hµn Quèc 1 1.75E+08 35000000 XD s©n golf 36 lç, KS-Bthù, nhµ hµng, khu vui ch¬i-gtrƢ
1717 01/10/2007 2007 Cty TNHH DK D & I «.Jang Chin Hyuk, Hµn Quèc 1 100000 50000 T- vÊn ®Çu t- (trơ ph¸p luËt), XT§T
1718 01/10/2007 2007 Cty TNHH liªn doanh ®Çu t- ®̃a èc §¹i quang Cty Dae Maek Construction-Hµn Quèc 2 1.6E+08 90000000
1719 02/10/2007 2007 Cty TNHH Carmi Cty TNHH Taekwang Mattex-Hµn Quèc 1 2200000 1700000 SX c¸c lo¹i th¶m
1720 04/10/2007 2007 C«ng ty TNHH Snet Mr. Lee Jun Ho, Hµn Quèc 1 600000 400000 Gia c«ng in thªu, ®Ƣnh hoa, h¹t nhùa, h¹t c-êm tr¬n, hµng mmÆc b¸n tha
1721 09/10/2007 2007 Dù ¸n thµnh lËp nhµ hµng H¶i s¶n Ph-¬ng Hin Mr. Park In Sik, Mr. Moon Kyu Heon, Hµn Quèc 3 57500 57500 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng (kh«ng KD Kh¸ch s¹n, phßng karaoke, v tr«
1722 09/10/2007 2007 C«ng ty TNHH L.K World Mr. Lim Kwang Kook, Hµn Quèc 1 200000 200000 SX trang phôc, quÇn t©y, ¸o s¬ mi
1723 09/10/2007 2007 Cty TNHH airinfotech ViÖt Nam Airinfotech Co.,LTD 1 200000 100000 Sx phÇn m
̉
m,®µo t¹o ch-¬ng tr×nh v
̉
c«ng nghÖ th«ng tin\
1724 11/10/2007 2007 C«ng ty TNHH Xiªn Bar «ng Chae Gye Bong, «ng Eom Jae Taek, Hµn Quèc 1 150000 80000 kinh doanh nhµ hµng
1725 12/10/2007 2007 C«ng ty cæ phÇn ViÖt Hµn C«ng ty Chøng kho¸n Bridge, Sudokwon Environment Co., Ltd Hµn Quèc vµ 6 2.85E+08 57000000 XD vµ KD s©n golf, xd khu d©n c- vµ th-¬ng m¹i ®Ó b¸n
1726 15/10/2007 2007 C«ng ty TNHH may mÆc Ba Sao Mr. Lee Dong Hoon, Hµn Quèc 1 1000000 500000 SX quÇn t©y, trang phôc comple
1727 15/10/2007 2007 Cty TNHH Sammi Sammi, Hµn Quèc 1 2830000 1830000 SX d©y vµ l-íi inox c¸c lo¹i
1728 16/10/2007 2007 Cty TNHH SX-TM¹i T©n ViÖt Hµn «.Ho Jong Park, Hµn Quèc 1 3000000 800000 SX SPhÈm tơ composit
1729 17/10/2007 2007 Cty TNHH Yoo-A Vina Yoo-A Industrial Co.-Hµn Quèc 1 2000000 2000000 DV l¾p r¸p kƠt cÊu thĐp, l¾p ®Æt hÖ thèng èng kt, phÇn c¬ cho c¸c c×nh
1730 18/10/2007 2007 Cty TNHH DJM Myungjin Tech Co.Ltd.Hµn Quèc 1 4157000 670000 SX-GC phô tïng cho SX « t«, LKiÖn §tö
1731 18/10/2007 2007 Cty TNHH DJV Daejin Industrial Co.Ltd-Hµn Quèc 1 3760000 2150000 SX-GC phô tïng cho SX « t«, ®ăng tµu
1732 18/10/2007 2007 Cty TNHH DJS Seohwa Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 3337000 1810000 SX-GC phô tïng xe h¬i, d©y chuyn tù ®éng dïng cho m¸y vµ ®ai èc
1733 18/10/2007 2007 Cty TNHH Samboo Samboo, Hµn Quèc 1 310000 310000 SX bao nilon
1734 19/10/2007 2007 Cty TNHH XD vµ ph¸t triÓn HS 1 90000000 10000000 §Çu t- x©y dùng kinh doanh h¹ tÇng KCN
1735 22/10/2007 2007 Cty TNHH quèc tƠ V Th¹nh Hµn Quèc 1 500000 500000
1736 22/10/2007 2007 CT TNHH Sinh Hµn 1 500000 500000 s¶n xuÊt kƢnh c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt
1737 24/10/2007 2007 Cty TNHH Ami-VINA Cty TNHH Ami-Hµn Quèc vµ «.Choo Young Jo,Hµn Quèc 1 2000000 660000 may mÆc
1738 24/10/2007 2007 Cty TNHH SX T©n ThƠ kû Cty Hwain Co.-Hµn Quèc vµ Cty Shin Se Gi-Hquèc 2 875000 375000 may mÆc 6,3 tr.bé/n¨m
1739 25/10/2007 2007 C«ng ty TNHH Hyundai RNC Hµ T©y Cty TNHH Hyundai RNC Construction, cty TNHH Hatay RNC, Hµn Quèc 1 1.96E+08 25553540 §Çu t- x©y dùng, kinh doanh Khu nhµ ë vµ Trung t©m th-¬ng m¹i
1740 25/10/2007 2007 Cty TNHH Jase Vietnam Jase, Hµn Quèc 1 15000000 10000000 SX chi tiƠt cða hép sè « t«
1741 26/10/2007 2007 C«ng ty TNHH ph¸t triÓn S.I Seung-IL Co.,Ltd, Hµn Quèc 2 34300000 15000000 XD tæ hîp s©n golf, rơng sinh th¸i, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, biÖt thù, Bul
1742 26/10/2007 2007 C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i TrÇn §¹i Ph¸t Mr. Jung, Sangsun, Hµn Quèc 1 156250 156250 Nu«i c¸ tra
1743 26/10/2007 2007 Cty TNHH Yon Woo-V¹n Phóc Cty Yon Woo- Hµn Quèc 1 2.5E+08 50000000 KD bÊt ®éng s¶n
1744 26/10/2007 2007 Cty TNHH Ga Ram «.Oh Jang Won vµ «.Kal Geun Yong, Hµn Quèc 1 200000 200000 KD nhËp khÈu s¶n phÈm m¸t xa: gi-êng, th¶m, m¸y
1745 30/10/2007 2007 C«ng ty TNHH B¶o Tinh 1 150000 0 nhµ m¸y s¶n xñ©t m¸y măc thiƠt b̃ phôc vô cho ngµnh may mÆc vµ giµy da
1746 31/10/2007 2007 C«ng ty CP t- vÊn vµ Ph¸t triÓn ®Çu t- Eso-Land <DV t- vÊn ®Çu t- vµ X Ms Seo Noh Kyoung, Mr. Kim Hag Gyeong, Mr. Hwang Dong Man, Hµn Quèc 6 100000 100000 Cung cÊp dvô t- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®Çu t-, dv qu¶n lƣ c¸c dù ¸n ®t
1747 31/10/2007 2007 Cty TNTT tói x¸ch Simon Vietnam Simone Co.Ltd.-Hµn Quèc 1 15000000 5000000 SX vali, tói x¸ch
1748 31/10/2007 2007 Cty TNHH Samsung Vina Samsung, Hµn Quèc 1 6502236 6502236 SX c¸c lo¹i thïng phuy-GC thĐp khg gØ
1749 01/11/2007 2007 C«ng ty TNHH KT Vina <SX sp g¨ng tay c¸c lo¹i> Mr. Lim Hyung Soo, Hµn Quèc 1 2400000 1200000 SX c¸c s¶n phÈm g¨ng tay c¸c lo¹i, nh·n m¸c TPR, nh·n m¸c cao su
1750 01/11/2007 2007 C«ng ty TNHH KT Vina (sx g¨ng tay, nh·n m¸c cao su) Mr. Lim Hyung Soo, Hµn Quèc 1 2400000 1200000 SX c¸c s¶n phÈm g¨ng tay, nh·n m¸c TPR, nh·n m¸c cao su
1751 02/11/2007 2007 Cty TNHH CTCBIO Vietnam Cty CTCBIO Inc-Hµn Quèc 2 7000000 1500000 SX c¸c SPhÈm lªn men, că nguån gèc vi sinh vËt sö dôngtrongthñ y
1752 03/11/2007 2007 C«ng ty TNHH JJI Korea (tªn c̣ :Winner Vina) « Jang Woo Suk, Hµn Quèc 1 60000 30000 Cung cÊp d̃ ch vô thiƠt kƠ kiƠn trñc c«ng tr×nh x©y dùng
1753 06/11/2007 2007 Cty TNHH Moland Moland, Hµn Quèc 1 4300000 2000000 SX tói x¸ch, ¸o quÇn
1754 07/11/2007 2007 Cty tNHH Kunhwa Cty Kunhwa Co.,LTD 1 1000000 1000000 d̃ ch ôu thiƠt kƠ x©y dùng d©n dung,c«ng nghiÖp,giao th«ng
1755 08/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Doer Vina C«ng ty TNHH Doer Enterprise, Hµn Quèc 1 700000 700000 SX c¸c mÆt hµng may mÆc, dÖt may
1756 08/11/2007 2007 CT TNHH §«ng TiƠn ViÖt Nam Lee Jong Kwang 1 300000 122000 S¶n xuÊt hµng may mÆc
1757 08/11/2007 2007 Cty TNHH Sam Hwan Vina Sam Hwan, Posco Vietnam-Hµn Quèc 1 9949000 9949000 SX-GC c¸c d©y ®ai thĐp, ®ai nhùa PET
1758 08/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Rainbow Textile «ng Lee Cheul Yong, «ng Kim Chang Sun, Hµn Quèc 1 900000 900000 sx sîi v¶i
1759 09/11/2007 2007 Chi nh¸nh Cty TNHH thùc phÈm Orion Vina Cty TNHH thùc phÈm Orion Vina(sè 321/GP-KCN-BD ngµy 22/9/05) 1 47000000 12300000 SX b¸nh kÑo c¸c lo¹i 17.678 tÊn/n¨m
1760 09/11/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Young Won Vina «ng Jung Tae Seek, Hµn Quèc 1 300000 300000 s¶n xuÊt in lôa
1761 09/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i vµ §Çu t- Hång Phóc Mart Bµ Lee Myeung Hee, Hµn Quèc 2 181709 181709 kd nhµ hµng, d̃ ch vô ¨n uèng, gi¶i kh¸t
1762 09/11/2007 2007 Cty Hµnnam Vina, may mÆc Hanam Co.Ltd-Hµn Quèc 1 500000 500000 may mÆc
1763 12/11/2007 2007 Kwang Young Engineering (Vietnam) Kwang Young Engineering-Hµn Quèc 1 1000000 1000000 thi c«ng XD
1764 15/11/2007 2007 Cty Taekwang Vina Taekwang, Hµn Quèc 1 2.9E+08 90000000 XD khu d©n c- Long T©n-Phó Hé
1765 15/11/2007 2007 Cty TNHH hai thµnh viªn trë lªn Vina lander «ng Kim Byung Joon, LEe Seog Ju 1 600000 600000 X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, cÇu ®-êng, h¹ tÇng c¬ së ®o
1766 16/11/2007 2007 Cty TNHH Lock & Lock Vina Lock & Lock, Hµn Quèc 1 18000000 8000000 TkƠ, SX c¸c SP nhùa
1767 16/11/2007 2007 C«ng ty TNHH NaNo Tech CH Tech Inc., Hµn Quèc 1 5000000 2500000 sx c¸c tb̃ ®iÖn tö, lkiÖn ®iÖn tho¹i, sp in c«ng nghiÖp
1768 19/11/2007 2007 Cty TNHH may NghÜa H-ng Dae Yang Bµ Jung Ae Sook, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 sx trang phôc, may trang phôc
1769 19/11/2007 2007 Cty TNHH Shin Sung C«ng ty TNHH SS Flanet. Inc, Hµn Quèc 1 400000 400000 SX trang phôc, may trang phôc
1770 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Samku Vina C«ng ty Samku Industries Inc., Hµn Quèc 1 1000000 700000 SX g¨ng tay c¸c lo¹i (tr-ît tuyƠt, MS, thÓ thao, lµm viÖc)
1771 20/11/2007 2007 Nhµ m¸y s¶n xuÊt l«g«, biÓu t-îng Logo Yun Jong Joung, Kwang Kenun choi (Hµn Quèc),lee eung do(indonexia) 1 500000 500000 S¶n xuÊt logo
1772 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH trang søc mü nghÖ Lee ViÖt Nam Mr. Lee Man Hee, Hµn Quèc 1 1600000 1600000 SX ®å trang søc mü nghÖ
1773 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH trang søc cao cÊp Mr. You Yang Sun, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ
1774 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Hîp t¸c Toµn cÇu Hµ Néi - Dae Douk Mr. Kim Dae Deok, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ
1775 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Thêi trang ViÖt Nam Mr. Chan Gyu Toh, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 SX ®å trang søc mü nghÖ
1776 20/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Mü nghÖ truyn thèng Yoo Han Mr. Park Jong Deok, Hµn Quèc 1 1300000 700000 SX ®å trang søc mü kƣ
1777 22/11/2007 2007 Cty TS-Ari Cty TNHH Woori F&I(Hµn Quèc)Quü ®Çu t- Clearwater(Mü) 3 5000000 0 Xû lƣ nî vµ t¸i c¬ cÊu
1778 23/11/2007 2007 C«ng ty TNHH T.S.I Tae Sung Machine Industrial Co., Ltd, «ng Kang Jung Hee, Hµn Quèc 1 2000000 2000000 sx cèng ly t©m
1779 24/11/2007 2007 CtyTNHH D.F.Zin Hµn Quèc 1 1500000 1500000 may mÆc
1780 28/11/2007 2007 X-ëng s¶n xuÊt hµng may mÆc CT TNHH Haneun Vina 1 300000 125000 S¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu
1781 28/11/2007 2007 C«ng ty Beeahn ViÖt Nam C«ng ty Beeahn ViÖt Nam, Hµn Quèc 1 2739000 1160000 s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may, thªu xuÊt khÈu
1782 28/11/2007 2007 C«ng ty CP CÇu vµng Giancom CO.,LTD 6 1187500 1187500 T- vÊn ®Çu t-, qu¶n lƣ dù ¸n,x©y dùng, thiƠt kƠ ®Çu t-, tæ chøc héi ng
1783 29/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Nhµ hµng Sang Ki Lee Sang Ki, Hµn Quèc 1 150000 150000 kinh doanh nhµ hµng
1784 29/11/2007 2007 Cty TNHH PIC ViÖt Nam Cty TNHH Puyoung Industry 1 4600000 2500000 S¶n xuÊt tÊm vËt liÖu che phñ PE vµ c¸c SP nhùa kh¸c
1785 30/11/2007 2007 Cty ¾c quy KUKJE bµ Kim Young Bun - Hµn Quèc 1 72300000 330000 l¾p r¸p, s¶n xuÊt ¾c quy kh« phôc vô c«ng nghiÖp vµ d©n dông
1786 30/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Song Kim «ng Kim Young in 1 100000 100000 KInh doanh nhµ hµng
1787 30/11/2007 2007 C«ng ty TNHH V&M Byun Gyung Tae, Hong Sung Hoon, Ko Joon Ho (Hµn Quèc) 1 150000 150000 Gia c«ng, l¾p r¸p, s¶n xuÊt thiƠt b̃ s¹ch, bån t¾m, nhµ vÖ sinh, m¸yäc
1788 30/11/2007 2007 C«ng ty TNHH ATTO Vina ATTO IT Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 500000 s¶n xuÊt s¶n phÈm phÇn m
̉
m
1789 30/11/2007 2007 C«ng ty TNHH Mordern bµ Park Yeon Young, Hµn Quèc 1 50000 30000 cung cÊp d̃ ch vô thiƠt kƠ kiƠn trñc c«ng tr×nh x©y dùng
1790 05/12/2007 2007 Cty TNHH IK Hµn VN Cty CP IK Hantech 1 4485000 0 Sx bao b× container vµ c¸c s¶n phÈm liªn quan
1791 05/12/2007 2007 C«ng ty TNHH Cho Len SX hµng dÖt len Cty Bopoo International Ltd, Hµn Quèc 1 640000 640000 Sx hµng dÖt len, may mÆc
1792 06/12/2007 2007 Cty TNHH Go Hyang Ma cha Kim Yong Kyeong 1 120000 120000 Kinh doanh nhµ hµng
1793 07/12/2007 2007 Cty TNHH Sewon ECS Vina CTy TNHh SEwon ECS 1 5000000 2000000 S¶n xuÊt linh kiÖn, phô tïng « t«
1794 07/12/2007 2007 Cty TNHH Foremart ViÖt Nam Foremart corporation co.,LTD 1 5000000 2500000 S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc
1795 07/12/2007 2007 C«ng ty TNHH §¨ng Quang Vina Mr. Kim, Jeong Seok, Hµn Quèc 1 200000 200000 SX, gia c«ng c¸c lo¹i h×nh l«g«, h×nh trang trƢ ®Ó may hoÆc d¸n trªn q
1796 07/12/2007 2007 C«ng ty TNHH Fiber Goods bµ Jung Ae Sook, Hµn Quèc 1 1200000 1200000 S¶n xuÊt b«ng trÇn, b«ng tÊm, båi v¶i vµ gia c«ng hµng may mÆc
1797 12/12/2007 2007 C«ng ty TNHH KMDK ViÖt Nam C«ng ty KMDK Co.,Ltd 2 20000000 0 h®éng ph¸t triÓn s¹ch& gi¶m khƢ th¶i nhµ kƢnh;sx ®iÖn, ph©n trén
1798 12/12/2007 2007 C«ng ty cæ phÇn Silkroad Hµ Néi C«ng ty Silkroad C&T, Mr. Heokho Park, Hµn Quèc 6 1000000 1000000 SX chÊt khö n-íc tæng hîp General Water Reducer, sp SP, PEma
1799 13/12/2007 2007 C«ng ty TNHH Liftec ViÖt Nam (cho thuª mmăc tb̃ xd h¹ng nÆng) Mr. Kyung Nam You, Hµn Quèc 1 5000000 500000 Cho thuª m¸y măc, tb̃ x©y dùng h¹ng nÆng (kh«ng k̀ m ng-êi l¸i)
1800 14/12/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn ph¸t triÓn GS Sµi Gßn GS Engineering & Construction Corporation, Hµn Quèc 5 3.4E+08 44000000 XD c«ng tr×nh ®-êng bé, c«ng tr×nh d©n dông, KD bÊt ®éng s¶n
1801 14/12/2007 2007 Cty TNHH §«ng Nam- ViÖt Nam Cty TNHH Dongnam Engineering 1 300000 100000 X©y dùng c«ng nhiÖp, giao th«ng, thûy lîi
1802 14/12/2007 2007 C«ng ty TNHH 1 thµnh viªn ph¸t triÓn GS Sµi Gßn GS Engineering Construction Corp. 1 3.4E+08 0 x©y dùng c«ng tr×nh ®-êng bé, ctr×nh kü thuËt d©n dông,kd bds¶n
1803 17/12/2007 2007 Cty TNHH Daeyang hanoi Cty Daeyang Korea Co.,LTD 1 10000000 3000000 Sx linh kiÖn ®iÖn tö, ®iÖn tho¹i di ®éng xk 100%
1804 21/12/2007 2007 C«ng ty TNHH May Xu©n HiƠu Mr. Kim Dong Ho, vµ Kim Seung Woong, Hµn Quèc 1 937500 575000 SX, gia c«ng hµng may mÆc vµ gia c«ng thªu hµng may mÆc may
1805 25/12/2007 2007 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn thi c«ng n
̉
n măng Song Cheon « Kim Jong Seok, Hµn Quèc 1 500000 500000 Thi c«ng x©y dùng n
̉
n măng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
1806 27/12/2007 2007 C«ng ty TNHH may xuÊt khÈu Myung Ji Mr. Kim Yongju, Hµn Quèc 1 2500000 800000 SX vµ gia c«ng hµng may s½n, may trang phôc
1807 28/12/2007 2007 C«ng ty TNHH ML2-DM Mr Chee Se Choul, Mr Lee Jong Suck, Mr Choi Bok Hee, Hµn Quèc 2 330000 330000 SX c¸c lo¹i sø c¸ch ®iÖn kü thuËt cao vµ c¸c s¶n phÈm sø kh¸c
1808 28/12/2007 2007 C«ng ty TNHH Korea Global Electric Kyungan Electric Construction Work Company, Hµn Quèc 1 1000000 300000 T- vÊn, thiƠt kƠ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn, thi c«ng c«ng tr×nh ®iÖn, l¾p ®¨
1809 28/12/2007 2007 C«ng ty TNHH R & K ViÖt Nam « Ra Jung Hyun vµ « Kong Young Ki, Hµn Quèc 2 1250000 1250000 CcÊp DV thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, c¬ së h¹ t
1810 02/01/2008 2008 C«ngty TNHH Dy-Vina C«ng ty TNHH Deuk Young, Hµn Quèc 1 3617700 1500000 Sx d©y gia cè, vá bäc c¸p ®iÖn vµ sîi quang, sîi gia cè cho c¸p ®iÖn,,
1811 02/01/2008 2008 C«ng ty TNHH DY - Vina Deuk Young Co., Ltd, Hµn Quèc 1 3617700 1500000 sx vµ xk d©y gia cè, vá bäc c¸p ®iÖn vµ c¸p quan, sx d©y bÖn vµ l-íi
1812 02/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Lotte-Sea Logistics Lotte Trading Co., Ltd, Hµn Quèc 1 13000000 4000000 d̃ ch vô kho b·i, l-u gi÷ vµ ®ăng găi hµng ®«ng l¹nh, hµng kh«
1813 02/01/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn Innwoo Vietnam, t- vÊn Qlƣ DA Cty Innwoo Electronic Co.Ltd.Hµn Quèc 1 465403 465403 t- vÊn Qlƣ DA, l¾pddÆt-HThiÖn, trang trƢ néi thÊt
1814 04/01/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Namdam Nadam Company Limited, Hµn Quèc 1 400000 400000 Gi¸o dôc mÇm non
1815 07/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Sedo Vina Tech Sedo Camping Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1930000 1200000 phð băng v¶i, kd xuÊt nhËp khÈu
1816 07/01/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn S¬n Hµn Sin Sang Guk, Hµn Quèc 1 500000 500000 DVô s¬n chèng rØ
1817 08/01/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn th-¬ng m¹i d̃ ch vô B¶o V©n « Qu¸ch Tinh V¨n, « Phan Thµnh, Canada 6 5625000 3000000 Khu du l ̃ ch sinh th¸i nghØ d-́ ng, vui ch¬i gi¶i trƢ thÓ thao, du l ̃ ch,
1818 08/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Wesco KN « Kwon Yong Joon, Hµn Quèc 1 300000 300000 NhËp khÈu thiƠt b̃ ho¸ chÊt xö lƣ n-ìc th¶i ®Ó b¸n cho th-¬ng nh©n VN
1819 08/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Giyeon Vina Machinery GiyeonJeonggong, Hµn Quèc 1 1800000 800000 sx vµ gc c¸c lo¹i m¸y măc, tb̃ c¬ khƢ ngµnh may, ®ăng tµu vµ phô tïng
1820 08/01/2008 2008 Cty TNHH XD vµ kü thuËt Lotte Lotte Engineering & Construction Co.Ltd.Hµn Quèc 1 2000000 1000000 t- vÊn thi c«ng XD
1821 08/01/2008 2008 Cty TNHH Chung Eo Ram Vietnam Cty Chung Eo Ram, Hµn Quèc 1 500000 500000 thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông, nhµ cao tÇng
1822 09/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Yenaly bµ Park Jin, Hµn Quèc 1 200000 100000 Kinh doanh nhµ hµng, chƠ biƠn vµ cung cÊp thøc ¨n
1823 10/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Ecovina (SX thu mua hoa XK) « Jung, Hyun Bok, « Lee, Hoon Sik, Bµ No Eun Kyung, Hµn Quèc 1 300000 300000 sx vµ thu mua hoa xuÊt khÈu, sx gièng rau, hoa, cña qu¶, n«ng s¶n
1824 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Namsung Vina Mr. Park Sil Sang, Hµn Quèc 1 4700000 3100000 sx c¸c sp b»ng ®ång thau: cót, van, thiƠt b̃ c¬ khƢ vµ ®ång hå n-ìc
1825 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Samsung Precision Vina C«ng ty TNHH Precision, Hµn Quèc 1 2519300 1600000 SX thiƠt b̃ cung cÊp n-ìc năng b»ng ®Çu thau, thiƠc, inox
1826 11/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Puyoung ViÖt Nam C«ng ty TNHH Puyoung Industry, Hµn Quèc 1 3000000 1950000 SX vËt liÖu PE che phð phôc vô xd, n«ng nghiÖp, cn, vui ch¬i gi¶i trƢ
1827 14/01/2008 2008 Cty TNHH §øc ViÖt Han sung-taik 1 200000 200000 S¶n xuÊt cÆp da, tói da
1828 14/01/2008 2008 Cty TNHH S.D.K Ong Lim Chae Hwan 1 2000000 0 sx sp tơ plastic
1829 15/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Ng©n Hµ « Hyon Kwon Soo, Hµn Quèc 1 500000 500000 SX l« sîi ®¸nh băng kim lo¹i
1830 15/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Jung Soo Bµ Lee Ji Yun, Hµn Quèc 1 200000 200000 Kinh doanh nhµ hµng ¨n uèng, cbiƠn, cung cÊp thøc ¨n
1831 17/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Dong Myung Plant «ng Choi Sungbok, «ng Choi Myung Wong, Hµn Quèc 1 1000000 200000 sx, gc bµn ði h¬i, nåi h¬i, sp c¬ khƢ ngµnh may mÆc
1832 17/01/2008 2008 Cty TNHH ChiƠn Th¾ng WTL Co.,ltd (Hµn Quèc) 1 700000 0 sx hµng may mÆc c¸c lo¹i
1833 18/01/2008 2008 C«ng ty TNHH T- vÊn ®Çu t- RDL Mr. Oh Chang Keun, Mr. Oh Shane, Hµn Quèc 1 200000 200000 Cung cÊp dvô t- vÊn ®Çu t- vµ qu¶n lƣ (trơ CPC 866) cho c¸ nh©n, tæ ch
1834 22/01/2008 2008 C«ng ty TNHH AJU ViÖt Nam Hµn Quèc 1 17000000 17000000 sx c¸c lo¹i cä bªt«ng nen, ch̃u lùc, sx bª t«ng trén s½n, sp xi m¨ng
1835 24/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Charm & CI ViÖt Nam C«ng ty TNHH Charm&CI, Hµn Quèc 1 20000000 10000000 kd kh¸ch s¹n, kd bÊt ®éng s¶n, chung c- cao cÊp
1836 25/01/2008 2008 Cty TNHH XD ph¸t triÓn ¸nh s¸ng vµ muèi Cty LS Formwork Co.Ltd.Hµn Quèc 1 1500000 500000 thi c«ng x©y l¾p
1837 25/01/2008 2008 Cty TNHH sîi tæng hîp Tr-êng Long Hµn Quèc 1 5393000 2000000 SX sîi
1838 25/01/2008 2008 C«ng ty TNHH t- vÊn Joo Man «ng Park Joo Man, bµ Kim Taesun, Hµn Quèc 1 100000 100000 d̃ ch vô t- vÊn kü thuËt x©y dùng, qlƣ xd c«ng tr×nh
1839 25/01/2008 2008 Cty TNHH Coen Vina Coentec Engineering&Construction Co.,Ltd 1 1200000 200000 c.cÊp dvô thi c«ng xdùng c¸c ctr×nh d©n®ông,cnghiÖp,g.th«ng
1840 28/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Gino «ng Kin Young Soo, Hµn Quèc 1 1500000 350000 x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp, tkƠ mÆt b»ng xd
1841 28/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Charm & CI §¹i Ph¸t C«ng ty TNHH Charm & CI, Hµn Quèc 2 10000000 5000000 sx ®̀n tƢn hiÖu giao th«ng, sx kƠt cÊu thĐp, khung k̀ o thĐp, nhµ tin
1842 29/01/2008 2008 C«ng ty TNHH NK Bio Vina NK Bio Co., Ltd, Hµn Quèc 1 2775000 850000 s¶n xuÊt v¶i kh«ng dÖt
1843 29/01/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Jun Cty Jun Construction, Hµn Quèc 1 3000000 300000 thi c«ng XD
1844 29/01/2008 2008 C«ng ty TNHH kü thuËt vµ x©y dùng Map Hanterin Vina Map Hanterin Architects & Engineers Co., Ltd 1 600000 300000 X©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, tkƠ kiƠn trñc, tc«ng xd c«ng tr×nh
1845 30/01/2008 2008 C«ng ty TNHH §¹i Ph-íc K & D Hµn Quèc 2 90209752 90209752 xd khu chung c-, biÖt thù cao cÊp thuéc d¸n cÊp 2 khu DL sinh th¸i cï
1846 31/01/2008 2008 C«ng ty TNHH Yeon Jun «ng Jeon Yongho, Hµn Quèc 1 500000 300000 sx măn ¨n, thøc ¨n chƠ biƠn s½n, nhµ hµng ¨n uèng
1847 04/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Gold on Vina Morrowell International Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 350000 sx c¸c s¶n phÈm may mÆc
1848 04/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Dongsung Vina Printing 1 4000000 4000000 sx bao b× giÊy( bao gåm c«ng ®o¹n in)
1849 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH T- vÊn vµ ®Çu t- Garnet «ng Kang Yeon Moon, «ng Sin Jae Young, Hµn Quèc 1 125000 125000 t- vÊn ®Çu t-, t- vÊn CGCN lÜnh vùc c«ng nghiÖp, x©y dùng
1850 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH MiJu ViÖt Nam 1 4000000 4000000 sx tÊm nhùa PVC dïng cho xe h¬i, bao, tói, giµy..
1851 05/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Khu c«ng nghiÖp IGS C«ng ty TNHH IGS Capital Group 1 70000000 14000000 T- vÊn h® KD dù ¸n ph¸t triÓn B§S,xd c¸c dù ¸n trong vµ ngoµi nc,KD xd
1852 12/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Ho¸ häc øng dông Base Vina «ng Kim Hai Cheon 1 300000 300000 Sx ho¸ chÊt, chÊt kƠt dƢnh, chÊt b̃t kƢn, khö mïi, chÊt lµm s¹ch ®b
1853 14/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Alpha Precision ViÖt Nam C«ng ty TNHH Alpha Precision vµ «ng Yoon, Young Mun 2 2100000 550000 Sx l¾p r¸p bµn phƢm ®iÖn tho¹i di ®éng KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn tö
1854 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Ahn's Delice Song Ho Golf Design Group Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000 Lµm b¸nh t-¬i, b¸nh snack vµ trµ nh©n s©m
1855 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Em-Tech ViÖt Nam C«ng ty Em-Tech Gimhae 1 5000000 1200000 Sx vµ KD micro, loa, tai nghe, thiƠt b̃ ©m thanh,linh kiÖn ®iÖn tö
1856 18/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Hµ Néi Samyoung Technology C«ng ty TNHH Samyoung Technologies vµ «ng Seo Tae Sik 2 8000000 3000000 Sx& KD bµn phƢm, linh kiÖn ®iÖn tö chƢnh x¸c KT cao cho §TD§
1857 19/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Flexcom ViÖt Nam C«ng ty FlexCom Inc, «ng Ha, Kyoung Tae, Hµn Quèc 1 11500000 4000000 sx, kd b¶ng m¹ch ®iÖn tö d¹ng dÎo
1858 19/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Daeho Man Machine Interface ViÖt Nam C«ng ty Dae Ho MMI.CO.KR vµ «ng Kim,Jong Su 2 5000000 5000000 Sx, KD linh kiÖn m¸y in laser KT cao vµ linh kiÖn ®iÖn tö #
1859 19/02/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn Seoul Metal ViÖt Nam C«ng ty TNHH Seoul Metal Holdings & «ng Na,Youn Hwan;Na,Yun Bok; 6 5600000 600000 Sx & KD èc vƢt, ®inh vƢt, linh kiÖn ®iÖn tö KT cao dïng cho §TD§
1860 19/02/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn Seshin ViÖt Nam C«ng ty TNHH Seshin Electronics vµ «ng Paik Seung Ki,Gwak Yoon Young 6 10000000 3000000 Sx & KD vá §TD§,miƠng ®Öm dïng cho tð l¹nh vµ linh kiÖn ®iÖn tö KT cao
1861 22/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Namae Vina Electronics Cty Namae Electronics Inc, Hµn Quèc & Cty Quingdao Electronics Inc, TQ 1 10000000 3500000 SX linh kiÖn ®iÖn tö 300.000 sp/n¨m
1862 25/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Daidong Vina Logipack 1 200000 200000 sx vµ gc«ng sp linh kiÖn,thiƠt b̃ ®iÖn tö nh- d©y,tï bï ®iÖn
1863 25/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Mi sung Vina «ng Youn Yong Jin vµ bµ Oh Deok Im 2 3000000 3000000 Kh¸ch s¹n
1864 26/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Trung TƢn «ng Lee Young Sung, Hµn Quèc 1 600000 200000 sx, gc in, vÏ trªn c¸c s¶n phÈm chËu b×nh b«ng
1865 27/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Samwoo Cowaelmic JV 1 «ng Cho Kyu Jun, Hµn Quèc 2 200000 200000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ tÇng c¬ së, d©n dông CN
1866 27/02/2008 2008 C«ng ty TNHH Dea Han Panel Vina «ng Kwon Young Ho, Hµn Quèc 1 2700000 820000 sx tÊm lîp c¸ch ©m vµ c¸ch nhiÖt, sx mót xèp
1867 28/02/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng Mirae Vina Mirae Techvill Co., Ltd, Hµn Quèc 1 5000000 5000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, l¾p ®Æt hthèng ®iª
1868 29/02/2008 2008 C«ng ty TNHH World Latex ViÖt Nam Soung Sil Tong Woon Co.,Ltd 1 3500000 1000000 S¶n xuÊt ®Öm mót xuÊt khÈu
1869 03/03/2008 2008 c«ng ty TNHH Sinjin ViÖt Nam Sinjin Co.,Ltd 1 1300000 400000 Sx d©y cÊp ®iÖn vµ linh kiÖn hth«ngs ®iÖn tö c¸c lo¹i xe
1870 03/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Dae-do Paper Tube ViÖt Nam 1 1400000 1400000 sx èng giÊy tơ nguyªn liÖu giÊy tphÈm(ko gåm lµm bét giÊy)
1871 04/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Giao nhËn tèc hµnh hÖ thèng «ng Lª Jong IK, Hµn Quèc 1 300000 100000 dv giao nhËn hµng hăa XNK, ®¹i lƣ tµu biÓn, ®lƣ vt¶i hµng hăa, ®-êng ð
1872 05/03/2008 2008 C«ng ty TNHH t- vÊn thiƠt kƠ Design2.1 « Han Sung Jea, Hµn Quèc 1 100000 100000 Dvô trang trƢ, thiƠt kƠ néi, ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh xdùng, sx tb̃ n
1873 05/03/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh Thuû Ng©n T-H Mercury Co.,Ltd 2 214000 105000 Dvô l¾p ®Æt, söa ch÷a b¶o tr× m¸y măc,thiƠt b̃ ngµnh ®iÖn l¹nh,®iÖn tö
1874 07/03/2008 2008 C«ng ty TNHH SM Korea bµ Chang Kyoungae, « Song Sung Hwan, Hµn Quèc 1 100000 30000 CcÊp c¸c dvô t- vÊn ®Çu t-, t¹o mÉu tăc, ch¨m săc da mÆt, ttrƢ néi th©
1875 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH GAM MI OK « Kim Yong Sung, Hµn Quèc 1 200000 200000 Kinh doanh nhµ hµng, qu¸n ¨n, hµng ¨n uèng
1876 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics C«ng ty Bujeon Electronics 1 10000000 6000000 sx loa cho ®iÖn tho¹i, tô ®iÖn, ®éng c¬ lµm rung ®iÖn tho¹i, tai nghe
1877 10/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Hand Vietko Hand Korea Co.,Ltd 1 240000 110000 Sx quÇn ¸o Kimono,®ai l-ng,tr©m cµi tăc,tñi v¶i,bñp bª b»ng v¶i
1878 12/03/2008 2008 C«ng ty TNHH AJU Rental ViÖt Nam C«ng ty TNHH AJU Rental, Hµn Quèc 1 500000 500000 cho thuª m¸y x©y dùng, tb̃ v¨n phßng tù ®éng, cÇn cÈu, dv thi c«ng
1879 13/03/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Gill Li Vina C«ng ty TNHH Gill Li 1 1000000 1000000 Xd c«ng tr×nh d©n dông, c«ng tr×nh CN, x©y l¾p ctr×nh ®iÖn
1880 13/03/2008 2008 C«ng ty TNHH KƠ to¸n Logos Logos Attorneys at Law 1 50000 50000 D̃ ch vô kƠ to¸n
1881 13/03/2008 2008 Cty TNHH C¶ng quan Do Yeon ViÖt Nam Do Yeon Landscape Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 500000 200000 Thi c«ng l¾p ®Æt, hoµn thiÖn ctr×nh ®iÖn, n-íc, ®iu hoµ, trang trƢ n«
1882 13/03/2008 2008 Cty TNHH kü thuËt vµ X©y dùng IC IC Corp., HQ 2 1000000 1000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nhµ ë, ctr×nh kü thuËt d©n dông
1883 13/03/2008 2008 Cty TNHH mét thanhf viªn thÓ thao ViÖt Hµn « Han Young Kuk, Hµn Quèc 1 30000 30000 d¹y ®¸ băng (ko cÊp b»ng)
1884 17/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Jang & Kim bµ Lim Kyungseon, « Kim Byung Moo, Hµn Quèc 1 300000 150000 SX, chƠ biƠn ®å ¨n nhanh phôc vô t¹i chç vµ giao hµng tËn n¬i
1885 17/03/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn quèc tƠ DHA « Lee YoungSang, Hµn Quèc 1 40000 40000 ThiƠt kƠ thêi trang, thuª gia c«ng hµng mmÆc & XK c¸c sphÈm mmÆc ®ă
1886 18/03/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH Archinet Vina t¹i Hµ Néi Cty TNHH Archinet Vina, Hµn Quèc 1 50000 50000 Dv thiƠt kƠ vµ trang trƢ néi thÊt, dv tkƠ kiƠn trñc, XD d©n dông, CN
1887 18/03/2008 2008 C«ng ty TNHH SamYoung PM Tech Vina Samyoung PM Tech Co., Ltd, Hµn Quèc 1 5000000 3000000 sx giÊy, sx bao b× tơ giÊy, sp tơ giÊy, l¾p m¸y măc CN
1888 18/03/2008 2008 C«ng ty TNHH ThiƠt kƠ ®ăng tÇu Plus Win C«ng ty Win Eng 2 500000 500000 ThiƠt kƠ tÇu biÓn, x-ëng ®ăng t©ï,th©n tÇu,nc pt thiƠt kƠ tÇu
1889 19/03/2008 2008 C«ng ty TNHH s¶n xó©t xuÊt nhËp khÈu Jin Ju Plus Vina «ng Joung Young Hee, «ng Wi Kanghwan, « Kim Yongsuk, Hµn Quèc 1 150000 150000 sx, gc hµng may mÆc, tói x¸ch
1890 19/03/2008 2008 Cty TNHH Mo Im Vi Na « Lee Ho Dong, « Kim Byung Jin, Hµn Quèc 1 500000 300000 SX s¶n phÈm may mÆc
1891 20/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Uil Vina Construction C«ng ty Uil Construction Co.,Ltd 1 1000000 300000 cc dvô t- vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd,dv thi ctr×nh xd,san lÊp mÆt b»ng
1892 21/03/2008 2008 C«ng ty TNHH GM Tech Vina 1 1000000 1000000 sx khu«n ®æ bª t«ng că khung thĐp,v¸n nhùa,t-êng c¸ch ©m
1893 21/03/2008 2008 Cty TNHH Ngo¹i ng÷ Top Class VN bµ Kim Kyung Haw, Hµn Quèc 2 160000 160000 D¹y ngo¹i ng÷ tiƠng Anh, ViÖt, Hµn (ko cÊp v¨n b»ng chøng chØ)
1894 24/03/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Electric Viet Nam Jinsung Electric Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 500000 DV thi c«ng x©y dùng: d dông, CN, ®iÖn, PCCC, xö lƣ nø¬c th¶i vµ n-¬cs
1895 25/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Wonbang Tech Vi Na WonBang Tech Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 500000 500000 DV thi c«ng l¾p ®Æt:tb̃ PCCC, hÖ thèng chiƠu s¸ng, VP, c¸ch ©m chèng b
1896 26/03/2008 2008 C«ng ty TNHH En Sung Contruction «ng Hong Soon Kye vµ «ng Kim Tae Gyoun vµ bµ Kim Gio Nyun 2 1500000 1500000 xd ctr×nh d©n dông vµ CN,l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn,nc, qlƣ dù ¸n ®Çu t-
1897 26/03/2008 2008 Cty CP Lee & Vi Na (Thùc hiÖn quyn XNK) Lee & Tofe Inc,« Kim Sungyong,Lee Mun Ju 6 300000 100000 Thùc hiÖn quyn XNK (ko ph©n phèi hµng ho¸)
1898 27/03/2008 2008 C«ng ty TNHH KPC C«ng ty Korea Porcelain - Clay Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 7000000 2500000 S¬ chƠ nguyªn vËt liÖu ngµnh gèm sø, gia c«ng vµ sx c¸c sp gèm sø
1899 27/03/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Chung Am Vina Chung Am Enterprise Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 300000 100000 l¾p ®Æt thiƠt b̃: ®iÖn d©n dông, PCCC, th«ng tin néi bé c¸c ctr×nh ddu
1900 31/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Sang Ji E & C « Jeong Youn Ik, bµ Ko So Jin, Hµn Quèc 1 650000 200000 CcÊp d̃ ch vô x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp gth«ng, tlîi,csht,kcn,kcx,
1901 31/03/2008 2008 C«ng ty TNHH Hµn Quèc «ng Park Jung Kun vµ «ng Lim Hae Young 2 400000 293773 sx& gc«ng mñt xèp, c¸c sp tơ v¶i,da,gƢ©y,h¹t nhùa,khu«n mÉu KL
1902 01/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Phospin 1 700000 700000 sx,gc«ng nh·n m¸c cho giÇy thÓ thao,gia c«ng in,Đp thªu vi tƢnh
1903 02/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sung Woo Vina C«ng ty Sung Woo International Promode Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 900000 900000 SX, gia c«ng thiƠt kƠ c¸c sp may mÆc xuÊt khÈu
1904 02/04/2008 2008 C«ng ty TNHH VÜnh H»ng «ng Kim Seong Hee, Hµn Quèc 2 5000000 1250000 XD vµ kinh doanh CV nghÜa trang, kd nhµ tang lÔ
1905 03/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sao Minh «ng Ju shin Ho 1 500000 200000 Sx,gc«ng vµ l¾p r¸p c¸c lo¹i h×nh ®iÖn tö, m« t¬
1906 03/04/2008 2008 Cty TNHH Elokor Vina « Jung Do Kwang 1 182500 87353 Sx,gia c«ng sp thªu vi tƢnh,may thñ nhèi b«ng,dĐp,vá bäc ghƠ
1907 04/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Space 21 Fonexim C«ng ty TNHH Space 21, Hµn Quèc 2 21285141 21285141 X©y dùng, kinh doanh toµ nhµ vp cho thuª, tt©m th-¬ng m¹i t¹i 203 MKha
1908 04/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Samuel & DongKwang C«ng ty Samuel, Hµn Quèc 1 1200000 400000 s¶n xuÊt g¨ng tay thÓ thao
1909 04/04/2008 2008 Cty TNHH Nam Sung, dÖt-nhuém Hµn Quèc 1 17000000 17000000 dÖt, nhuém
1910 07/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Habok C«ng ty H & B Co., Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 600000 sx l«ng mi gi¶ vµ c¸c phô kiÖn lµm ®Ñp
1911 07/04/2008 2008 Chi nh¸nh Cty TNHH CJ GLS Freight t¹i Hµ Néi Cty TNHH CJ GLS Freight 1 100000 100000 D̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸ ®-êng biÓn,s¾t,bé,bèc d́ hµng,qðan lƣ kho
1912 07/04/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH CJ GLS (Vietnam) Freight t¹i Hµ Néi C«ng ty TNHH GJ GLS (ViÖt Nam) Freight 1 100000 100000 ccÊp dv giao nhËn hµng hăa, bèc d́ hµng, ®ăng găi, qu¶n lƣ kho
1913 08/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Inteck LFD «ng chun noh jun, Hµn Quèc 1 100000 100000 Gia c«ng v¸n sµn, ®å gç néi thÊt vµ ®å gç gia dông 7
1914 08/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Trust Dental Clinic Vietnam « Kwon Jae Sin, Hµn Quèc 1 200000 200000 Ho¹t ®éng phßng kh¸m chuyªn khoa r¨ng hµm mÆt: kh¸m, ch÷a, lµm tiÓu p©
1915 10/04/2008 2008 Cty CP hÖ thèng th«ng tin Zeno,SX m¸y măc,Tb̃ kiÓm tra 7 nhµ ®Çu t- Hµn Quèc 1 625000 625000 SX m¸y măc,Tb̃ kiÓm tra
1916 14/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Iljin ViÖt Nam 1 2200000 2200000 sx ,gc«ng m¸y CN vµ phô tïng, phô tïng cho ngµnh ®iÖn,®iÖn tö cx¸c
1917 16/04/2008 2008 Cty TNHH 1 thµnh viªn Chung Am Vietnam Cty Chung Am Hµn Quèc 1 300000 300000 L§Æt Tb̃ ®iÖn d©n dông, PCCC, Tb̃ th«ng tin
1918 17/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Polytec( chuyÓn trô së tơ Tp Hå ChƢ Minh) 1 2427330 2427330 s¶n xuÊt sîi nh©n t¹o
1919 18/04/2008 2008 C«ng ty TNHH New Technical Duct Vina 1 1000000 1000000 sx chƠ t¹o sp c¬ khƢ:èng dÉn khƢ,dÉn h¬i,thi c«ng l¾p r¸p èng dÉn khƢ
1920 18/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Ejtech ViÖt Nam Ejtech Co., Ltd, Hµn Quèc 1 300000 300000 xö lƣ n
̉
n măng, thƢ nghiÖm ®̃a kü thuËt x©y dùng
1921 22/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Sehwa Vina «ng Cho Kyung Hwan vµ «ng Cho Hyun Seok 2 1400000 500000 Gc«ng in lôa giÇy, quÇn ¸o, tói,vali;sx hµng may s½n, may trang phôc
1922 23/04/2008 2008 C«ng ty TNHH Ng«i Sao s¾c ®Ñp quèc tƠ «ng Kim JongBae, Hµn Quèc 1 300000 300000 dv c¾t uèn tăc, trang ®iÓm, géi ®Çu, nhuém tăc
1923 24/04/2008 2008 C«ng ty TNHH KBR Vina 1 38920000 38920000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i bi thiƠc( ko bao gåm c«ng ®o¹n xima)
1924 29/04/2008 2008 Cty TNHH Chemilens VN (SX m¾t kƢnh thuèc) Essilor Korea Co.Ltd, Hµn Quèc 1 16252808 2000000 SX m¾t kƢnh thuèc
1925 02/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Ho¸ chÊt HS ViÖt Nam 1 10000000 10000000 s¶n xuÊt giÇy thÓ thao, c¸c bé phËn cña giÇy
1926 02/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Sang Bang ViÖt Nam Sang Bang Media Company 1 100000 100000 S¶n xuÊt phÇn m
̉
m m¸y tƢnh
1927 02/05/2008 2008 Cty TNHH Micro Shine Vina, SX LkiÖn §tö Micro Shine Co.Ltd.Hµn Quèc 1 18600000 5500000 SX LkiÖn §tö
1928 05/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Noroo- Nanpao Paints & Coatings( ViÖt Nam) 1 10000000 10000000 sx s¬n& nguyªn liÖu sx s¬n,thùc hiÖn dv s¬n gia c«ng
1929 07/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Young Jin «ng Hwang Ki Sun, «ng Jung Won Kyo, Hµn Quèc 1 1100000 800000 sx vµ l¾p ®Æt hÖ thèng m¸y ®iu phèi kh«ng khƢ
1930 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH K.M.W ViÖt Nam K.M.W. Co.,Ltd 1 800000 388000 S¶n xuÊt b¨ng keo, v¶i c¸ch nhiÖt ®iÖn, gc«ng ghƠ xe h¬i
1931 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH K.M.W Vietnam Co.,Ltd K.M.W Co.,Ltd 1 800000 388000 Sx b¨ng keo,v¶i c¸ch nhiÖt,gia c«ng ghƠ xe h¬i c¸c lo¹i
1932 09/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Hair Station «ng Park Sang Won 1 80000 80000 Trang ®iÓm,lµm ®Ñp cho tăc,măng tay,NK thuèc nhuém,s¬n măng tay
1933 12/05/2008 2008 C«ng ty TNHH X©y dùng N.K Vina Nam Kyung Co.,Ltd 1 1000000 300000 X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
1934 14/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Unipostech ViÖt Nam Unipostech Co.,Ltd 1 202000 202000 Sx phÇn m
̉
m m¸y tƢnh,cung cÊp dvô söa ch÷a phÇn m
̉
m m¸y tƢnh
1935 14/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Sam Woo ViÖt Nam Sam Woo EMC Co.,Ltd 1 170000 50000 Dvô l¾p ®Æt thiƠt b̃ d©n dông,trang trƢ néi ngo¹i thÊt
1936 14/05/2008 2008 Cty TNH c¬ khƢ ®iÖn c«ng nghiÖp ViÖt Hµn § dea Han electric Co.,LTD 1 500000 300000 d̃ ch vô thi c«ng,l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc,thiƠt b̃,hÖ thèng phßng ch÷a cha
1937 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH M J Vina «ng Kwon Lee Sung, Hµn Quèc 1 1000000 500000 s¶n xuÊt ng-êi mÉu ném b»ng chÊt liÖu nhùa, bét nh·o
1938 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH I S Vina «ng Kim Hyeon Seok, Hµn Quèc 1 2000000 750000 sx c¸c lo¹i m¸y l¹nh, hÖ thèng lµm l¹nh
1939 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH KCTC ViÖt Nam KCTC, Hµn Quèc 2 2000000 900000 Dvô ®¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸,dv kho b·i,bèc xƠp hµng
1940 15/05/2008 2008 C«ng ty TNHH Korhex Engineering ViÖt Nam Korhex Engineering Joint Stock Company 1 300000 100000 Dv thi c«ng l¾p r¸p: ®iu hoµ,th«ng giă,lµm năng..,tvÊn KT liªn quan
1941 15/05/2008 2008 Cty TNHH United Registrar of Systems ViÖt Nam United Registrar of Systems Ltd, HQ 1 50000 50000 CÊp chøng chØ ®¹t chÊt l-îng qtƠ cho hÖ thèng qlƣ chÊt l-îng, m«i tr-¬
1942 19/05/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n DW Vina C«ng ty TNHH Dae Wang E&C 1 300000 300000 Thi c«ng XD c«ng tr×nh,t- vÊn xd,cc dvô qlƣ vµ KThuËt cho toµ nhµ
1943 22/05/2008 2008 Cty TNHH Kejin Tech Co.,Ltd Cty TNHH Kejin Tech 1 2000000 700000 Sx nhùa chuyªn dïng,c¬ khƢ,®iÖn tö
1944 26/05/2008 2008 C«ng ty cæ phÇn chƠ biƠn thuû s¶n Kú L©n C¸c «ng:Jae Ho Bae,Hyeong Tack You,Hong Joon Seon 6 500000 500000 ChƠ biƠn vµ ®ăng hép thuû s¶n
1945 26/05/2008 2008 Cty cæ phÇn Awah Awah System Inc vµ 6 c¸ nh©n Hµn Quèc 6 100000 100000 SX gia c«ng phÇn m
̉
m cho ngµnh b¸n dÉn
1946 26/05/2008 2008 Cty TNHH Tr-êng mÇn non t- thôc Bokja viÖt nam Bµ Kyung Ok Choi 1 100000 100000 Gi¸o dôc mÇm non
1947 26/05/2008 2008 cty CP t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh Cty TNHH x©y dùng Hwaum vµ «ng park sei young,an-byeng yoon,kim hee ch 2 300000 300000 x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng,n«ng nghiÖp,thuû l¬̃ ,giao th«ng
1948 26/05/2008 2008 Cty Cæ phÇn t- vÊn ®Çu t- vµ X©y dùng Hwaum Tr-êng Th̃nh Cty TNHH x©y dùng Hwaum (55) & 3 c¸ nh©n kh¸c, Hµn Quèc « Park-Sei You 6 300000 300000 X©y dùng d©n dùng, c«ng n«ng nghiÖp... t- vÊn,l¾p ®iÖn n-íc, t- vÊn ®©
1949 29/05/2008 2008 Cty TNHH Inter Logo (sx nh·n m¸c ngµnh may) « Son Chang Ho, Hµn Quèc 1 625000 312500 SX nh·n m¸c, logo phôc vô ngµnh may
1950 30/05/2008 2008 C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nomad rearch C«ng ty TNHH Golden Bridge( Sè ®¨ng kƣ 011023000010) 2 250000 250000 T- vÊn ®Çu t-,qlƣ,hç trî KT,tvÊn KD,tiƠp th̃,xñc tiƠn ®Çu t-
1951 02/06/2008 2008 Cty TNHH Elroi Vina Bµ Lee Mira,Lee Jung Hyun,Hwang Yukyun,Han Young Mi,Cho Won Yuong WWon 1 200000 50000 D̃ ch vô lµm ®Çu, thuª v¸y c-íi, trang ®iÓm, trang trƢ néi thÊt, t- vÊn
1952 02/06/2008 2008 Chi nh¸nh C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina C«ng ty TNHH dÖt Hanshin Vina, Hµn Quèc 1 500000 500000 s¶n xuÊt, gia c«ng dÖt v¶i
1953 05/06/2008 2008 C«ng ty TNHH S.H Vina Bµ Lee Jae Moon 1 8500000 4000000 S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu
1954 06/06/2008 2008 C«ng ty TNHH x©y dùng Taeho Vina Taeho Engineering & Construction Co.,Ltd 1 2000000 700000 Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh d©n dông,CN,thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn n-íc
1955 06/06/2008 2008 C«ng ty TNHH C¬ khƢ vµ x©y dùng Hµn ViÖt Joongwon Construction Co.,Ltd 1 1000000 500000 Dvô thi c«ng xd c«ng tr×nh, l¾p ghĐp nhµ thĐp tin chƠ cho nhµ x-ëng
1956 06/06/2008 2008 Cty TNHH thƠ giìi s¬n mµi Min Kyeong hwan 1 300000 300000 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm s¬n mµi trªn chÊt liÖu gç vµ g¹ch
1957 09/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Migun Søc KhoÎ Ong Kim Seong Cheol,Ong Shin Gil Sub 1 200000 200000 NhËp khÈu dông cô m¸t xa : m¸y gi-êng, th¶m
1958 09/06/2008 2008 Cty TNHH kƠ ho¹ch Vina Song Hyun hee,Seo Ho,Chang hyun,choi hyun 1 20000 20000 S¶n xuÊt phÇn m
̉
mm m¸y vi tƢnh
1959 09/06/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ th-¬ng m¹i Trung Thµnh Kim Dong Gyun 1 1000000 1000000 T- vÊn qu¶n lƣ doanh nghiÖp,®Çu t-,c«ng tr×nh x©y dùng,d̃ ch vô söa ch-
1960 09/06/2008 2008 Cty Dae Myoung Global Gec ViÖt Nam Cty Dae Myoung Global Engineering& Contruction 1 1000000 200000 X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp
1961 09/06/2008 2008 C«ng ty TNHH kü thuËt c«ng nghiÖp E & T «ng Lee Dong Up, Hµn Quèc 1 1000000 300000 L ®Æt tb̃ ®ång bé ngµnh x©y dùng, dv t- vÊn kt că lq kh¸c
1962 11/06/2008 2008 Cty TNHH Kwang sung Textile vietnam Kwang sung textile 1 354000 354000 S¶n xuÊt hµng may mÆc
1963 13/06/2008 2008 C«ng ty TNHH kiƠn trñc ®« th̃ DA C«ng ty Da Eng& Architecture vµ «ng Kim,Hyun Ho 2 250000 200000 T/vÊn thiƠt kƠ ctr×nh xd vµ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh,thi c«ng,g/s¸t
1964 13/06/2008 2008 Cty TNHH Seung Tae ViÖt Nam « Shi, Sungkyo, Hµn Quèc 1 2000000 800000 SX gia c«ng dÖt, nhuém, may
1965 17/06/2008 2008 Cty TNHH Najin ViÖt Nam Nazu chemical Co.,LTD 1 2700000 1500000 S¶n xuÊt dµy thÓ thao,khu«n mÉu ®Ơ giÇy
1966 17/06/2008 2008 Cty TNHH m«i tr-êng Dae yun Cty Daeyun environment Co.,LTD 2 200000 200000 d̃ ch vô xö lƣ n-ìc th¶i
1967 17/06/2008 2008 cty TNHH m«i giíi bÊt ®éng s¶n «ng Choi Jae Young 1 50000 50000 D̃ ch vô m«i gƢ¬i bÊt ®éng s¶n
1968 17/06/2008 2008 Cty TNHH c¬ khƢ x©y dùng Samjung Vina Samsung egineering Co.,LTD 1 1500000 450000 X©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp,giao th«ng,®iÖn,o
1969 18/06/2008 2008 Cty TNHH Taeyang Hµ néi Cty TNHH Taeyang 1 7000000 1900000 S¶n xuÊt ®å dïng b»ng inox
1970 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Essen Vina «ng Seong Hyeon Lee, Hµn Quèc 1 300000 70000 sx, gia c«ng hµng dÖt may, nguyªn phô liÖu ngµnh may
1971 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Nam Lee International «ng Lee Hoon, Hµn Quèc 1 2400000 800000 sx, gia c«ng hµng may mÆc
1972 18/06/2008 2008 cty Tae sung Cty Tae Sung Urethane co.,LTD 1 2400000 2400000 Sx tÊm cao su xèp E.V.A,®Ơ cao su,tËn dông phƠ liÖu trong ngµnh giµy
1973 18/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Essen Vina «ng Seong Hyen Lee, Hµn Quèc 1 300000 70000 sx, gc hµng dÖt, may, mua b¸n hµng dÖt may, nguyªn phô liÖu may
1974 19/06/2008 2008 cty TNHH x©y dùng §¹i d-¬ng viÖt nam dongsung architects&enginreeing inc 1 300000 200000 Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,kiƠn trñc néi,ng
1975 19/06/2008 2008 Cty TNHH sejong viÖt Nam Sejong Cor 1 1000000 1000000 D̃ ch vô l¾p ®Æt,l¾p r¸p c«ng tr×nh ®iÖn,c¬ khƢ
1976 19/06/2008 2008 Cty CP bia Gannon 6 90000000 0 SX bia
1977 19/06/2008 2008 Cty TNHH NTI Vina N.T.I Co Ltd, Hµn Quèc 1 1500000 1500000 SX trang phôc, hµng may mÆc ngµnh y tƠ
1978 20/06/2008 2008 C«ng ty TNHH KDT Daikyung Tell Corp. Hµn Quèc 1 1000000 300000 CcÊp gph¸p c«ng nghÖ th«ng tin, pt phÇn m
̉
m øng dông,l¾p ®Æt tkƠ ht ®ª
1979 20/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Sek Vina Sek Company Limited, Hµn Quèc 1 100000 100000 T- vÊn kü thuËt ®ăng tµu, thiƠt kƠ tµu.
1980 21/06/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Doosong Vina Doosong contruction Co.,LTD 1 300000 300000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp
1981 23/06/2008 2008 Cty TNHH Hansol Mold vina Jeon Byung Yoon 1 350000 105000 thiƠt kƠ chƠ b¶n phim,s¶n xuÊt söa ch÷a khu«n mÉuc¬ khi ngµnh giµy,gio
1982 23/06/2008 2008 Cty TNHH Immanuel Chang Chan Soo 1 100000 24000 T- vÊn kinh doanh,®Çu t-,qu¶n lƣ dù ¸n ®Çu t- x©y d-n
1983 24/06/2008 2008 Cty TNHH Kanaan Sµi Gßn Kannan Co.,Ltd 1 15801679 12000000 S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c lo¹i tói s¸ch, ba l«, l̉ u b¹t,hµng may mÆc
1984 25/06/2008 2008 Cty TNHH Ye Medical center hå ChƢ Minh Yemedical inv hodings co.,LTD,bµ Noh sug hee,cty tNHH mijin,dong yeon 1 1200000 600000 Cung cÊp d̃ ch vô y tƠthuéc chøc n¨ng phßng kh¸m ®a khoa
1985 25/06/2008 2008 Cty TNHH Je-C Tech Co ViÖt Nam Je-C Tech Co 1 500000 150000 Hoµn thiÖn mÆt sµn nhµ x-ëng s©n thi ®Êu,chèng thÊm c«ng tr×nh XD
1986 25/06/2008 2008 Cty TNHH Elmetech ViÖt Nam Elmetech Co.,LTD 1 300000 300000 thi c«ng l¾p ®Æt c¸c h¹ng môc ®iÖn,cÊp tho¸t n-íc,phßng ch¸y ch÷a ch¸y
1987 25/06/2008 2008 Cty TNHH C«ng nghiÖp Kirin ViÖt Nam Kirin Industrial Co.,LTD 1 300000 300000 Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng
1988 26/06/2008 2008 cty TNHH Samuel Dongkwang Daekwang Joo Sang Sik 1 2000000 800000 S¶n xuÉt ch¨n ®Öm, ¸o Êm,mÆt hµng vØi sîi
1989 26/06/2008 2008 Cty TNHH Flosvina Lª Bach Soon 2 2500000 2500000 §Çu t- d©y truyn khai th¸c, chƠ biƠn ®¸ x©y dùng
1990 26/06/2008 2008 C«ng ty TNHH x©y dùng Bolim (ViÖt Nam) Bolim Construction Co., Ltd, Hµn Quèc 1 500000 500000 DV thi c«ng XD c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
1991 26/06/2008 2008 Cty TNHH x©y d-ngj vita vita Group Architecture office Co.,LTD 1 500000 500000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,kü thuËt,kƠt cÊu c«ng tr×nh
1992 30/06/2008 2008 Cty TNHH DongYang E&P ViÖt Nam D C«ng ty DongYangE&P INC 1 8000000 5000000 S¶n xuÊt thiƠt b̃ ®iÖn tö:bé chuyÓn nguån TV mµn h×nh ph¼ng, x¹c pin,s
1993 30/06/2008 2008 Chi nh¸nh Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam Cty tNHH b¸nh ngät CJ ViÖt Nam 1 150000 0 S¶n xuÊt vµ b¸n lÎ b¸nh ngät
1994 30/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Khai TiƠn «ng Lee Je In, Hµn Quèc 1 1000000 500000 sx hÖ thèng lµm l¹nh, lµm m¸t b»ng h¬i n-íc, sx nhùa dÎo CN
1995 30/06/2008 2008 C«ng ty TNHH Vision Vina Vision Products Co.,LTD 1 1600000 1100000 Sx tói x¸ch,tói ®eo l-ng,day ®eo,l̉ u,dï,vËt dông cho chă
1996 30/06/2008 2008 Cty TNHH Jinsung Fiber Vina JinSung Fiber Co.,LTD 1 1677000 503000 Sx c¸c SP v¶i tơ thuû tinh,c¸c lo¹i v¶i thuû tinh că tr¸ng ho¸ chÊt
1997 30/06/2008 2008 Cty TNHH n«ng nghiÖp §«ng Nam Cty TNHH s¶n xuÊt §«ng Nam 1 1000000 700000 Trång c©y trµm,b¹ch ®µn,rau qu¶,ch¨n nu«i gia suc
1998 01/07/2008 2008 Cty TNHH c«ng nghÖ Myung sung vian Park Jeong sun 1 300000 100000 S¶n xuÊt hoa v¨n khu«n ®Ơ giµy
1999 02/07/2008 2008 Cty TNHH Global Yoomyung Vina Cty TNHH Global Yoomyung, HQ 1 150000 50000 Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; t- vÊn kü thuËt xd; thiƠt kª
2000 04/07/2008 2008 Cty TNHH Hyundai Vinatrans logistics Hyundai logistics Co.,LTD 1 500000 500000 d̃ ch vô giao nhËn hµng ho¸,kho b·i,khai thuª h¶i quan
2001 04/07/2008 2008 Cty TNHH Sao Thiªn Vina Kangyong Lee 2 187500 187500 NhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y thªu
2002 04/07/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn vËn t¶i ®-êng s¾t Dongrim Cty TNHH T- vÊn Dongrim, HQ 1 791000 791000 KD dv vËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng ®-êng s¾t (Yªn Viªn-H¹ Long)
2003 05/07/2008 2008 Cty TNHH Kwangho D & C « Kim Il Pyo, HQ 1 1000000 300000 T- vÊn thiƠt kƠ; thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông, CN, GT, TL, C¶ng, kü th
2004 07/07/2008 2008 Cty tHNH Jung-il toµn cÇu Jung-il Tobe Co.,LTd 1 3350000 1005000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng
2005 07/07/2008 2008 Cty CP CNC tong Yang-HPT Tong yang Inv Bank Co.,L§ vµ tong yang Systems Co.,LTD 6 1000000 1000000 D̃ ch vô t- vÊn,l¾p ®Æt,b¶o tr×,gia c«ng phÇn m
̉
m m¸y tƢnh
2006 08/07/2008 2008 Cty TNHH t- vÊn ®Çu t- P&E ViÖt Nam Cty Best P$E 2 100000 100000 t- vÊn ®Çu t- vµ xñc tiƠn ®Çu t-
2007 15/07/2008 2008 Cty TNHH Rombus Rombus Inc, HQuèc 1 250000 250000 T- vÊn qlƣ dn gåm qlƣ tæng hîp, h®éng tiƠp th̃, nguån nh©n lùc, qlƣ sx
2008 15/07/2008 2008 Cty TNHH c«ng nghÖ th«ng tin ViÖt « Lee Chul Bum, « Yoon Jong Ho, Hµn Quèc 2 200000 200000 DV t- vÊn l¾p ®Æt phÇn cøng mtƢnh; sx phÇn m
̉
m; xö lƣ d÷ liÖu; csdl;s-
2009 15/07/2008 2008 Cty TNHH X©y dùng Hosan Hosan Construction Ltd., Hµn Quèc 1 2100000 630000 x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp,giao th«ng &h¹ tÇng kt;
2010 18/07/2008 2008 Cty Cæ phÇn Maridecovina « Bak Yong Geun, « Park Woo Ho,bµ Kim Jin Hee, Hµn Quèc 6 300000 300000 SX, gia c«ng hµng may mÆc, ch¨n ga gèi ®Öm, TH Quyn XNK mÆt hµng nµy
2011 21/07/2008 2008 Cty TNHH envita Vina Envita Co.,LTD 1 500000 130000 x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,gi« th«ng,hÖ thèng xöa lƣ m«i
2012 22/07/2008 2008 Cty TNHH Dongriwon Development ViÖt Nam Dongriwon development,INCvµ bµ Hyesun lee 1 2.19E+08 36000000 Kinh doanh BÊt ®éng s¶n,TT th-¬ng m¹i,v¨n phßng,c¨n hé cho thuª
2013 22/07/2008 2008 Cty TNHH Shinsung ViÖt Nam Shisung Tongsang Co.,LTD 1 11999400 8000000 Sx,kinh doanh s¶n phÈm may mÆc
2014 22/07/2008 2008 C«ng ty TNHH Hong IK ViÖt Nam Hong-Ik Art Ceramics Co., Ltd, «ng Huh Jin Woo, Hµn Quèc 1 1520000 532000 s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®å gèm gi÷ nhiÖt
2015 24/07/2008 2008 Cty TNHH Bright Shipping (ViÖt Nam) Bright Shipping Co.,Ltd, Hµn Quèc 2 50000 50000 DV ®¹i lƣ: tµu biÓn, vËn t¶i hµng ho¸ = ®-êng biÓn (ko trùc tiƠp vËn t
2016 24/07/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Namwoong ViÖt Nam Namwoong Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1063814 1063814 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp; cho thuª m¸y măc,
2017 24/07/2008 2008 Cty TNHH Korus Engineering ViÖt Nam Korus Engineering Inc, HQuèc 1 130000 130000 l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp cho c«ng tr×nh x©y dùng; t- vÊn, qu¶n lƣ ctr×nh x
2018 29/07/2008 2008 Cty TNHH Th-¬ng m¹i x©y dùng Vi Na Con Auto & Machinery Corp, Hwacheon Engineering & Company, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp; thùc hiÖn quyn NK
2019 30/07/2008 2008 Cty Cæ phÇn Mattpia ViÖt Nam « Lee, Kyu Sung (40%), « Myung Gon, HQ 6 1000000 600000 SX c¸c lo¹i nÖm, sp liªn quan; NK nguyªn liÖu sx nÖm
2020 30/07/2008 2008 Cty TNHH Nam-AD&C Cty Nam-A D&C 1 4.82E+08 20000000 Kinh doanh kh¸ch ¹nn,biÖt thù vµ d̃ ch vô liªn quan
2021 31/07/2008 2008 Cty TNHH Dongsung Vina Dongsung Heavy Ind Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 1000000 1000000 Thi c«ng x©y dùng nhµ cao tÇng, ctr×nh kthuËt d©n dông, hoµn thiÖn c«
2022 31/07/2008 2008 Cty TNHH d̃ ch vô bÊt ®éng s¶n Thiªn ThÇn « Baek Seongil, Hµn Quèc 1 37500 37500 dv t- vÊn bÊt ®éng s¶n; qlƣ bÊt ®éng s¶n (kh«ng mua b¸n, kinh doanh)
2023 05/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng d©n dông Sampyung ViÖt Nam E&C Cty TNHH Sampyung Co.,Ltd Hµn Quèc 1 1000000 1000000 Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp
2024 08/08/2008 2008 Cty TNHH Kang-CNC KAngjoon system Co.,LTD 2 100000 100000 D̃ ch vô t- vÊn qu¶n lƣ dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh,trang trƢ néi ,ngo¹i
2025 08/08/2008 2008 Cty tNHH 1 thµnh viªn mµu ®á Naean construction 1 50000 50000 D̃ ch vô trang trƢ néi thÊt
2026 08/08/2008 2008 Cty Cæ phÇn Bil Tam S¬n Cty TNHH Bil, Hµn Quèc 6 1000000 1000000 T- vÊn ®Çu t-, qu¶n lƣ c¸c dù ¸n ®Çu t-; Xñc tiƠn ®Çu t-
2027 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Arclabplanning ViÖt Nam C«ng ty CP Arclabplanning, Hµn Quèc 1 3000000 1000000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho doanh nghiÖp §TNN
2028 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Thµnh TƢn «ng Jung Tae Seok, «ng Jang IK, Hµn Quèc 1 200000 200000 sx d©y thun, b¨ng keo, d©y ®ai pvô ngµnh may mÆc
2029 11/08/2008 2008 C«ng ty TNHH K&K thƠ giìi ViÖt Nam C«ng ty cæ phÇn KNKW, Hµn Quèc 1 300000 300000 thùc hiÖn quyn xuÊt nhËp khÈu c¸c sp may mÆc
2030 12/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Shin Han Global C«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i Shin Han, Hµn Quèc 1 2000000 600000 sx, gc sp ngµnh dÖt may, nguyªn liÖu pkiÖn liªn quan
2031 12/08/2008 2008 Cty TNHH Hallim Precision Vina Cty TNHH Hallim Precision, HQ 1 1000000 300000 T- vÊn t kƠ, thi c«ng c«ng tr×nh xd; tv, tkª, tc«ng m¸i nhµ CN, san l©
2032 19/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Tube Asset Thµnh viªn Tube Asset Management Co., Ltd, Tube Investment,Inc,Unistill Tch Hµn Q 1 2500000 2500000 dv t- vÊn ql kd, tvÊn qu¶n lƣ tµi chƢnh, tiƠp th̃, nguån nh©n lùc
2033 22/08/2008 2008 cty TNHH thùc phÈm Orion Vina 1 1000000 1000000 Trång khoai t©y gièng, triÓn khai kü thuËt, cung cÊp gièng cho n«ng d©
2034 22/08/2008 2008 Cty TNHH ThiƠt b̃ x©y dùng Any ViÖt Nam Any Construction Equipment and Tools Co.,Ltd, Hµn Quèc 1 2000000 900000 d̃ ch vô l¾p ®Æt l¾p dùng c¸c kƠt cÊu xd ®-îc lµm s½n; cho thuª m¸y măc
2035 22/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Hanool ViÖt Nam Cty TNHH Hanool Construction Co.,Ltd, « Kim§ae Shik, HQ 1 2000000 200000 Thi c«ng c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng,thuû lîi,h¹ tÇng k
2036 26/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng vµ kü thuËt Tae San « Chun Kyung Su, bµ Kim Yun Hee, « Lee Daijong, « Park Taehoon HQ 1 500000 500000 Xd c«ng tr×nh d©n dông,CN...;trang trƢ néi ngo¹i thÊt; l¾p ®iÖn n-ìc
2037 26/08/2008 2008 C«ng ty TNHH Cöu Long Guisik «ng Shin Guisik, Hµn Quèc 1 50000 50000 dÖt kim (dÖt ví)
2038 27/08/2008 2008 Cty TNHH Nextlife ViÖt Nam Next Life Co.,Ltd; « Jang Il Yong, Hµn QUèc 2 150000 150000 thiƠt kƠ trang trƢ néi ngo¹i thÊt, thi c«ng ®iÖn, ®iÖn l¹nh; quyn NK
2039 28/08/2008 2008 Cty TNHH x©y dùng Sewoon Cty Tæng hîp Sewoon, HQ 1 300000 300000 L¾p ®Æt tb̃ kü thuËt, c¬ khƢ phôc vô xd ddông,cn,t- vÊn kthuËt, gia c«
2040 01/09/2008 2008 C«ng ty TNHH Sunspan C«ng ty TNHH ThĐp Najin, Hµn Quèc 1 1500000 1500000 s¶n xuÊt, l¾p r¸p tÊm c¸ch nhiÖt, gc«ng c¬ khƢ, tb̃ ®iÖn l¹nh
2041 03/09/2008 2008 cty TNHH cosmo ViÖt Nam «ng Cho Hae Soo, Bµ Mun Hyang sook 1 1000000 200000 s¶n xuÊt in nh·n,m· v¹ch,catalog,in h×nh quÇn ¸o may mÆc,®ăng găi vËt
2042 03/09/2008 2008 C«ng ty TNHH H¶i §«ng Bµ Hwang Geum Im; «ng Jang Young Soo, Hµn Quèc 1 19915866 6638622 kd bÊt ®éng s¶n, ®Çu t- x©y dùng vµ kd khu chung c- cao tÇng
2043 04/09/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ x©y dùng §åi Hång Ehoo co.,LTD 1 5000000 5000000 Dich vô l-u tró ng¾n ngµy,nhµ hµng,®å uèng
2044 04/09/2008 2008 Cty TNHH ®Çu t- vµ x©y dùng §åi Hång Ehoo Co.,Ltd (Cty TNHH Ehoo) Hµn Quèc 1 5000000 5000000 DV l-u trñ ng¾n ngµy, nhµ hµng,thÓ thao,vui ch¬i gi¶i trƢ,XT th-¬ng ma
2045 05/09/2008 2008 Cty TNHH Kang Hwaseong Vina « Kang Gueon Chan, HQ 1 350000 350000 SX than,nåi h¬i c«ng nghiÖp,linh kiÖn lµm l¹nh,gc«ng d©y chuyn xölƣ «
2046 11/09/2008 2008 Cty tNHH thiƠt b̃ DSI Kim Gook Sik,Kim eung joo 1 100000 100000 Thi c«ng,l¾p ®Æt kƠt cÊu thĐp,cöa, khung cöa,tÊm lîp b»ng nh«m
2047 12/09/2008 2008 Cty TNNN HTNS ViÖt Nam Cty TNHH Technology Network System 2 100000 100000 §¹i lƣ vËn t¶i hµng ho¸,kho b·i,l÷u tr÷ hµng ho¸,th«ng quan
2048 15/09/2008 2008 C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Jong Sik «ng Park Jong Sik, Hµn Qó«c 1 83000 83000 thªu c¸c s¶n phÈm may mÆc
2049 16/09/2008 2008 Cty CP quèc tƠ øng dông KHCN cao « Yoon Suk Joo,CHoi Koon Hyung,Lee Hai Sun 6 1000000 1000000 Nghiªn cøu CN Asic Chip,høíng dÉn chuyÓn giao kü thuËt CN
2050 16/09/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn Core Search ViÖt Nam « Kim Nak Ki, HQ 1 100000 20000 DV t- vÊn qu¶n lƣ nguån nh©n lùc, kinh doanh, ®Çu t-
2051 26/09/2008 2008 Cty TNHH Vina Gio Cty Go Young Corporation, HQ 1 2000000 2000000 sx gia c«ng tñi x¸ch, năn, giµy, dĐp, vá bäc tñi g«n, bao tay g«n, may
2052 02/10/2008 2008 C«ng ty TNHH KN Inter Vina « Yun young Gug vµ « Oh Cheol 1 300000 300000 Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
2053 03/10/2008 2008 Cty TNHH Hyundai Built-In ViÖt Nam Hyundai Built-In Co.,Ltd, HQ 1 1000000 700000 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, trang trƢ néi thÊt
2054 03/10/2008 2008 Cty TNHH mét thµnh viªn qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n Ph-¬ng Nam « Suk Jong Pil, HQ 1 100000 100000 dv qu¶n lƣ bÊt ®éng s¶n (ko mua b¸n, kinh doanh)
2055 16/10/2008 2008 Cty TNHH Hanjin ViÖt Nam Co.,LTD Hanjin E$T Co.,LTD 1 150000 50000 D̃ ch vô thi c«ng l¾p ®Æt thiƠt b̃ ®iÖn, thiƠt b̃ truyn th«ng
2056 28/10/2008 2008 Cty TNHH Do Rim Vi Na « Kim Hong June, ba Song Jinkyung, HQ 1 200000 90000 sx s¶n phÈm may mÆc
2057 12/11/2008 2008 Cty CP may vµ th-¬ng m¹i GunYong Cty TNHH th-¬ng m¹i Gun Yong vµ « kim Jung Soo 1 2000000 500000 S¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc
2058 25/11/2008 2008 Cty TNHH Uneed Th¾ng Th¾ng Uneed Trading Co.,Ltd, Hµn Quèc 2 1000000 1000000 DV t- vÊn bÊt ®éng s¶n (ko kinh doanh, mua b¸n)
2059 05/12/2008 2008 Cty TNHH Flosvina « Kim In Kyung,Kim SungHoon 1 2500000 2500000 Khai th¸c, chƠ biƠn ®¸
§Þa ph-¬ng §Þa chØ Ngµnh
TP Hå ChƢ Minh khu phè 1, f.An Phó, q2, HCMC XD V¨n phßng-C¨n hé
B×nh D-¬ng Êp 1,x· An §in,huyÖn BƠn C¸t,tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 289/14 §-êng D5, C- x¸ V¨n Th¸nh B¾c, p25, B×nh Th¹nh, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 85/11/8, khu phè 1, T©n ThuËn T©y, q7, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh l« C6B-02-1, §« th̃ míi Nam TP, T©n Phó, q7, TPHCM Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu, BƠn NghĐ, q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 127 §inh Tiªn Hoµng, p3, B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng CCN Cty CP thµnh phè §Ñp, x· T©n HiÖp,h. T©n Uyªn,BD CN nÆng
B×nh D-¬ng CCN Cty cæ phÇn tphè §Ñp,Êp Ong §«ng,x· T©n HiÖp,h.T©n Uyªn,BD CN nhÑ
Hµ Néi P108 nhµ K10 K§T ViÖt H-ng,Q.Long Biªn,Hµ Néi CN nhÑ
Hµ Néi 111C,Manor,x· Mü §×nh,Tơ liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi C¨n hé sè 621,nhµ CT1,K§TM MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 3,x· T©n §̃ nh,h.BƠn C¸t, BD-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Sè 2,ngâ260,CÇu GiÊy,Quan Hoa,CÇu GiÊy,Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi TÇng7,sè 26,NGuyÔn V¨n Ngäc,Cèng V,Ba §×nh,Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng x· Hoµ Lîi,h. BƠn C¸t,tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Th¸i Hoµ,h.T©n Uyªn,B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ Star, 33 Ter vµ 33 bis M¹c §Ünh Chi, §a Kao, q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Indochina Park Tower, 4, NguyÔn §×nh ChiÓu, §akao, q1, TPHCM X©y dùng
Long An X· Long HËu, h CÇn Giô«c, Long An XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 37A, ®. Phan XƢch Long, ph-êng 3, Q Phñ NhuËn, HCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh Sè 56, ® Ng« §øc KƠ, pBƠn NghĐ,Q1, HCM § D̃ ch vô
B×nh D-¬ng CCN Cty CP TP §Ñp,Êp Ong §«ng,x· T©n HiÖp,h.T©n Uyªn, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 26C Ng Träng Léi, p4, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh S3-1, H-ng V-îng 3, khu A Phó Mü H-ng, T©n Phong, q7, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi sè 26 ®-êng NguyÔn V¨n Ngäc, Cèng V, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi sè 925, CT10, nhµ CT4, K§T m¬Ƣ Mü §̃ nh, Tơ Liªm, Hµ Néi CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 25 Lª V¨n L-¬ng, T©n KiÓng, q7, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 215E2 Ng V¨n H-ëng, Th¶o §in, q2, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi TÇng 4,8B/1 L¸ng H¹,Thµnh C«ng,Ba §×nh,Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi C¨n hé 816-CT5,CÇu thang7,Khu chung c- Mü §×nh-S«ng §µ,Tơ Liªm,Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi P906,Toµ nhµ 17T7,KDT Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n D̃ ch vô
Hµ Néi 606-17T2, Khu ®« t ̃ i míi Trung Hßa-Nh©n ChƢnh, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 17T10,Tæ 28,Trung Hßa,CÇu GiÊy,Hµ Néi D̃ ch vô
§µ N½ng Kvùc §«ng Nam §µi t-ëng niÖm,q.H¶i Ch©u,§µ n½ng XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 190 Hång Bµng, p15, q5, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi 12A04,nhµ 17T5,K§T mìi Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n,Hµ Néi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 18/8 NguyÔn C¶nh Ch©n, CÇu Kho, q1, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi Sè 5,Nhµ N7A,K§T Trung Hoµ-Nh©n chƢnh,NguyÔn Th̃ ThËp,Nh©n ChƢnh,Txu©n D̃ ch vô
B×nh ThuËn sè 326 ®-êng 19/4, TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ Mª Linh Point, sè 2 Ng« §øc KƠ, Q1, TP HCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh sè 71/26/7/10, ®-êng NguyÔn BÆc, P3, Q T©n B×nh, TP HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 273 Bis, ®-êng T«n §¶n, p 15, Q4, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Ninh B×nh phè Kh¸nh T©n, p Ninh Kh¸nh, Ninh B×nh D̃ ch vô
Thơa-Thiªn HuƠ 25 Lª Quƣ §«n,Ph-êng Phñ Héi,TP HUƠ, TØnh Thơa Thiªn HuƠ D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 120 TrÇn H-ng §¹o,q.1,tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 232,Tæ 11,khu2,§ç Xu©n H¬pj,Ph-ìc Long A,Q9,TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
§ång Nai l« D1, KCN Loteco, §Nai CN nhÑ
DÇu khƢ L« 11-2 th̉ m lôc ®̃a CN dÇu khƢ
TP Hå ChƢ Minh L« 257 x· T©n Ch¸nh HiÖp, huyÖn Hăc m«n, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Linh Trung, Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai sè 31 ®-êng D2, CX V¨n Th¸nh B¾c,quËn B×nh Th¹nh, TPHCM N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 92/4, Q.lé1,th̃ trÊn An L¹c,h.B×nh Ch¸nh, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 35 Hå Tïng MËu, quËn1, TPHCM Tµi chƢnh-Ng©n hµng
Hµ Néi KCN Sµi §ång B, Gia l©m, HN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 8 ®-êng BC.8,ph-êng 13,Q.T©n b×nh,tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 19 ®-êng Céng hßa, F-êng 2, Q.T©n b×nh, tp HCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 76A/10 Duy T©n,Q.T©nb×nh,tpHCM CN nÆng
Hµ Néi 15/6 An D-¬ng V-¬ng, Phó Th-îng, T©y Hå, Hµ Néi CN nÆng
§ång Nai Quèc lé 1,Khu CN Xu©n léc,h.Long kh¸nh, §ång nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng Qlé 13, P HiÖp thµnh, TX Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X· Linh trung, Thñ ®øc, tp HCM CN nhÑ
H¶i Phßng Km9, Ph-êng Qu¸n Toan, Khu VËt c¸ch, Q.Hång Bµng,tp H¶i phßng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 228 Kha V¹n C©n, Thñ §øc, tp HCM Thñy s¶n
B×nh D-¬ng Nhµ m¸y 623 x· ThuËn an,huyÖn B×nh an, B×nh D-¬ng X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 26/6B ®-êng liªn tØnh 15, h.NhµB̀ , tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 1 Lª QuƢ §«n, Q. Phñ nhuËn, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 231 BƠn Ch-¬ng D-¬ng, Q1, TPHCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 2 Hoang H÷u Nam, f.Long Thµnh Mü, q.9, tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung CN nhÑ
§ång Nai L« 17, KCN Biªn Hßa 2, F.An B×nh, Biªn Hßa, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh A77 B¹ch §»ng,p.2&155A L¹c Long Qu©n,q.TB×nh,TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng X· B×nh Th¾ng, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng CN nÆng
§µ N½ng Khu An §ån, TP §µ N½ng CN nÆng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2, §ång Nai CN nhÑ
L©m §ång Ph-êng Léc TiƠn, Th̃ trÊn B¶o Léc, L©m §ång CN nhÑ
§ång Nai Khu CN Xu©n léc, huyÖn Long kh¸nh, §ång nai CN nhÑ
Hµ T©y Lµng Mç Lao, V©n YƠn, thi x· Hµ §«ng, Hµ T©y CN nhÑ
Hµ Néi Tø HiÖp,Thanh tr×,Hµnéi<CN:16BT«n§.Th¾ng,BNghĐ,q1, CN nÆng
Hµ Néi Dèc V©n,Yªn Viªn, Gia L©m, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
H¶i Phßng Km9,Qu¸n Toan,HBµng,HP(CN:4,tÇng20,nhµ Vimeco,E9 Ph¹m Hïng,CG;34Lª Du© CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp Bµu Tre 2,X· T©n An Héi,Cð Chi,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 18 Khu BÇu C¸t, P13, Q.T©n B×nh, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh Êp 4, x· Xu©n Thìi S¬n,huyÖn Hăc M«n,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 372-374 TrÇn Phó, QuËn 5, Thµnh phè HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh Sè 220 bis H-¬ng lé 14,q. T©n b×nh, tp HCM CN nhÑ
H¶i D-¬ng Th¹chKh«i,Tøléc,H¶iD-¬ng(316/4Qlé1,p.HiÖpBCh¸nh) CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 45 Êp 3, X· B×nh H-ng Hßa, H.B×nh ch¸nh, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Khu phè 5,ph-êng HiÖp Thµnh, quËn 12, TP HCM CN nhÑ
Hµ Néi 139 ®-êng Ngäc Håi, p Hoµng LiÖt, q.Hoµng Mai, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
§ång Nai Sè 8, ®-êng 9A, KCN Biªn Hßa 2, §.Nai CN nhÑ
Long An X· §øc Hßa H¹, Th̃ trÊn §øc Hßa, Long an CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 426 Hå V¨n Huª, F.9, quËn Phó NhuËn, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp Th¹nh an, X· An trung, HuyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng X· An phó, HuyÖn ThuËn an, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X· Xu©n Thìi S¬n, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
Phó Thä ®-êng 19/8, ph-êng Mai D̃ ch, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi CN thùc phÈm
§ång Nai x· Th¹nh phó, huyÖn VÜnh Cöu, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng 8 C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, th̃ trÊn Thñ DÇu Mét,BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh ®-êng8,X· Ph-íc B×nh, HuyÖn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng ®-êng §T743, §«ng Chiªu, x· T©n §«ng HiÖp, DÜ An, B×nh D-¬ng CN nÆng
§ång Nai KCN A Tuy H¹, Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng B×nh Hßa, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X· Trung An, H.Cñ Chi(6/2 T©n H¶i,P14,T©nB×nh,HCM CN nhÑ
H¶i Phßng VPLL:sè 1®-êngHµnoi,Th-înglƣ,HBµng<TtrÊn Minh§øc,T GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh X· Trung an, HuyÖn Cñ chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Th¸i Hßa, HuyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
T©y Ninh Ph-êng 3, th̃ x· T©y ninh, tØnh T©y ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 938 Quèc lé 1A Ph-êng Linh Trung,H Thñ §øc,TPHCM(CN HN: 503 Kim m·,§N: CN nÆng
§ång Nai L« 24, KCN Biªn Hßa 2, DNai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 65/5 Êp ThuËn Kiu,x· T©n Thíi NhÊt,h.Hăc M«n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Khu kho tån tr÷,pTr-êng Thä,q.Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
T©y Ninh §-êng Lª Lîi, P.2, Th̃ x· T©y ninh, TØnh T©y ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 34 Lª DuÈn,q1, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai KCN Biªn Hßa 1 X©y dùng
Hµ Néi X.NgäcHåi,h.ThanhTr×,HN(VP:P601 toµ nhµ Th¨ng Long, 105 LH¹, D§a, HN) V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 3-5 Hå Tïng MËu, Q1,TPHCM Tµi chƢnh-Ng©n hµng
Hµ Néi KCN Sµi §ång B,Hµ Néi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 1 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp 1, x· T©n Th¹nh T©y, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 227/6 X« ViƠt NghÖ TÜnh, P.26, Q.B×nh thanh, TPHCM GTVT-B-u ®iÖn
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 X©y dùng
VÜnh Long 150C ®-êng 14/9, P.5, TX VÜnh Long V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng X· Th¸i hßa, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2,x.Ph-íc Tin,h. Nh¬n Tr¹ch,t.§ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Phó Lîi, x· Phó Thä, TX Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Gß DÇu,x· Ph-íc Th¸i, Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
Hµ Néi X· Th¹ch Bµn, Gia l©m, HNéi CN nÆng
§ång Nai KCN Thµnh Tuy H¹, Nh¬n tr¹ch, §Nai CN nhÑ
H-ng Yªn Km17,5, x· Nh- Quúnh, huyÖn Mü V¨n, H-ng Yªn CN nÆng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp Th¹nh an, x· An trung, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 4 Alexandre de Rhodes, Q.1, tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
H¶i Phßng Km 92 Qlé5,P.Së DÇu,Hång Bµng,H¶i Phßng CN nÆng
§ång Nai Êp 47, x· Tam Ph-íc, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh X· T©n T¹o, huyÖn B×nh Ch¸nh, TPHCM CN nhÑ
Phó Thä VP:tÇng3,p.301,4D·t-îng,HN<n/m:BƠn Găt,ViÖtTr× CN nhÑ
Phó Thä sè 5 phè Hång Hµ,Ph-êng Thanh MiƠu, TP ViÖt Tr×, VP CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 CN nÆng
Hµ Néi S©n « t« tr-íc S©n bay Néi bµi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng KCN T©n §̃ nh, Ben Cat, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp Th¹nh An, x· Trung An, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn N«ng-L©m nghiÖp
H¶i Phßng §-êng dÉn Nam cÇu BƢnh,F.Së DÇu,Q.Hång Bµng,H¶iPhßng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp Phong Phó, x· T¨ng Nh¬n Phó, Thñ §øc, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 594 ®-êng 3 th¸ng 2- p.14, QuËn 10, tp HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi tæ 23, th̃ trÊn §«ng Anh, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng X· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng X©y dùng
H¶i Phßng 360 Kim M·, HN GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 4/12bisHlé11,P15,T©nb×nh,HCM<LL:232/8CénghßaF12TB× CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh D1/9T, tØnh lé 10, x· T©n T¹o, h.B×nh Ch¸nh,TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 9 NguyÔn C«ng Trø, Q1, TPHCM GTVT-B-u ®iÖn
Hµ Néi KCN Sµi §ång A XD h¹ tÇng KCX-KCN
TP Hå ChƢ Minh 39 Lª DuÈn, Q.1, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 186 Bis nguyÔn Th̃ Minh Khai, P.6,Q.3(X-ëng:KCN VSIC, ThuËn An,BD-¬ng CN thùc phÈm
Hµ Néi KCN Sµi §ång B CN nÆng
Hµ Néi KCN Sµi §ång B, Long Biªn, Hµ Néi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 18 Phan V¨n TrÜ,P.17, Q Gß vÊp, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 19B Huúnh H÷u B¹c,P.4,Q T©n B×nh,TPHCM;x-ëng110/2AThèngnhÊt,f11,qGßvÊp CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Hßa B×nh, hôyªn ThuËn an, tØnh BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa 1 CN nhÑ
Kh¸nh Hßa X· Ninh Ph-íc, h.Ninh Hßa, Kh¸nh Hßa CN nÆng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2,D.Nai V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng Th¸i hßa, T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu Th̃ x· Bµ r
̃
a Thñy s¶n
B×nh D-¬ng X· T©n §̃ nh, HuyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 34 Lª DuÈn, quËn 1, TPHCM Tµi chƢnh-Ng©n hµng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng B×nh§¸ng,B×nhhßa,ThuËn an,BD<CN:157/13/15 ®-êng D2,qB.th¹nh,TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 3, x.Ph-íc Thin,h. Nh¬n tr¹ch,§ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi §øc Giang, Gia L©m, HN CN nÆng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2, §ång Nai CN nhÑ
T©y Ninh X.LongPh-ìc,H.BƠnCÇu,T©yNinh<VP:11AHßaH-ng,q10,HCM N«ng-L©m nghiÖp
H¶i Phßng 01 V¨n Cao, quËn Ng« Quyn, H¶i Phßng XD V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai l« 24, KCN Biªn Hßa 2, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 117-121 Lª Lîi, Q1, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
H¶i Phßng Th«n V¨n Trµng,x· Tr-êng S¬n,huyÖn An L·o, HP CN nhÑ
§ång Nai X· B¾c S¬n, H.Thèng NhÊt, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi Nguyªn Khª,§«ng Anh,HN (VP:C22 F5,Horison,40C¸t Linh,HN) CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X· Linh Trung, H₫yªn Thð §øc, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi Th̃ trÊn Yªn Vien, Gia L©m, HN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 8/2B Êp1,x· T©n Thìi HiÖp, h.Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 1 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 1 CN nÆng
Hµ Néi 360 Kim M·, Hµ Néi Tµi chƢnh-Ng©n hµng
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 X©y dùng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 3, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 3, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai Th̃ trÊn Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai Ph-íc Th¸i, Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN VSIP, B.D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung CN nÆng
H¶i Phßng sè 2 Hoµng V¨n Thô, Hång Bµng, H¶i Phßng GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng x· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 79/5D Lª V.Thä,F.11,q.Gß VÊp,TPHCM;CN:SX t¹i Kh¸nh B×nh,T©nUyªn,BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
CÇn Th¬ P.C¸i KhƠ, TP CÇn Th¬, TØnh CÇn Th¬ D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TP HCM D̃ ch vô
L©m §ång th̃ trÊn Th¹nh Mü, huyÖn §¬n D-¬ng, L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
Hµ Néi 360 Kim M·, Hµ Néi Tµi chƢnh-Ng©n hµng
B×nh D-¬ng KCN §ång An, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh p.Ph-íc Long B,q9,tp HCM CN nhÑ
Hµ Néi KCN Sµi §ång B V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Ninh B×nh Ninh B×nh N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 CN nÆng
Ninh B×nh Ninh B×nh CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh p. Ph-ìc Long, q.9, tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Kh¸nh Hßa sè 1 Mü Giang, Hßn Khăi, Ninh Ph-ìc, Ninh Hßa, Kh¸nh Hßa GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh tp Hå ChƢ Minh CN nÆng
Hµ Néi 7 §Æng Th¸i Th©n, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
Long An KCN §øc Hoµ 1 CN nÆng
Long An Êp 5, x· §øc hßa §«ng, h.§øc hßa, Long An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Ph-ìc Long B, quËn 9, tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Tin Giang L« 52, KCN Mü tho, Tin giang CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh tØnh lé 8, Êp 12, §«ng Th¹nh, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
Phó Thä ph-êng N«ng Trang, thµnh phè ViÖt Tr×, Phó Thä CN nhÑ
Hµ Néi Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng x· B×nh Hoµ, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN Tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 2 CN nhÑ
B×nh §̃ nh B×nh §̃ nh CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n T¹o CN thùc phÈm
Kh¸nh Hßa th«n Mü L-¬ng, x· Ninh Thuû, huyÖn Ninh Hoµ, Kh¸nh Hßa GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n Thíi HiÖp CN nhÑ
B×nh D-¬ng B×nh ThuËn, ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp 3, Ph-ìc VÜnh An, Cð Chi, tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh NguyÔn Th̃ L¾ng, x· T©n Phó Trung, huyÖn Cñ Chi, TP HCM CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN B×nh §-êng, DÜ An, BD CN nÆng
VÜnh Phóc th̃ trÊn H-¬ng Canh, B×nh Xuyªn, VÜnh phóc CN nhÑ
T©y Ninh Long Yªn, Long thµnh nam, Hoa Thµnh, T©y Ninh CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An (sai ®̃a chØ) Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh KCN Long Thµnh, HuyÖn Long Thµnh, tØnh §ång Nai. CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN B×nh §-êng, DÜ An, BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n T¹o, TP HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n B×nh N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 88D D-¬ng C«ng Khi, Êp 6, x Xu©n Thìi S¬n, h Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Kho 10/4, oo 0, ®-êng sè 10, KCN Săng ThÇn 1, BD-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi KS¹n Horison,40 C¸t Linh, §/ §a, Hµ néi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh L« III, 15B, nhăm CN III,KCN T©n B×nh,Q.T©n B×nh,TpHCM N«ng-L©m nghiÖp
Kiªn Giang khu ®« th̃ míi Ba Hßn, h Kiªn L-¬ng, Kiªn giang CN thùc phÈm
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng §¹i lé §éc lËp, KCN VSIP, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai x· Long §øc, h Long Thµnh, §ång nai N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh Êp 1, Phø¬c VÜnh An, Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
VÜnh Phóc H-¬ng Canh, B×nh Xuyªn, VÜnh Phóc CN nÆng
Th¸i B×nh km6+500, ®-êng Th¸i B×nh-Nam §̃ nh, thtrÊn V Th- CN nhÑ
Hµ Néi KCN Sµi §ång B, HN CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n, x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1, §Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 75A, ®-êng NguyÔn B¸ Tßng, p.11, q.T©n B×nh, tpHCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©y B¾c Cñ Chi CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN B×nh §-êng CN nÆng
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A, h. V¨n L©m, H-ng yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp T©y, x· §«ng Hoµ, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n B×nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 730 Lª V¨n Kh-¬ng,F.Thíi An, q12,tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n, ThuËn Giao, ThuËn an, B×nh D-¬ng CN nhÑ
T©y Ninh ®-êng 13, KCN Tr¶ng Bµng, x· An T̃ nh, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
Hµ Néi sè 72, Tæ 56B, côm 9(Sè 9, Phè LiÔu Giai nèi dµi), QuËn Ba §×nh, TP HN V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng 1084 ®-êng T¹ Quang Böu,p.6, q.8, tpHCM CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng,T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè C19/26A, H-¬ng lé 2, Êp 3, x· B×nh Tr
̃
§«ng,BC CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1B, x· An phó, huyÖn thuËn An, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 9A, khu phè 5, ph-êng Linh Xu©n, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
Qu¶ng Ninh thµnh phè H¹ Long, QN GTVT-B-u ®iÖn
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 5, x· Long T©n, huyÖn DÇu TiƠng, B×nh D-¬ng CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh L« 6, B1, KCN T©n Thíi HiÖp, q12, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp C©y Da, x· T©n Phó Trung, huyÖn Cñ Chi, HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 186 khu phè 3, p. Th¹nh Léc, q.12, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1, x· An §in, huyÖn BƠn c¸t, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN VÜnh Léc CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 152A, ®-êng Hå Ngäc L·m, th̃ trÊn An L¹c,B×nh T©n,HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Sè 10, ®-êng 26, KCN Săng ThÇn 2, DÜ An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi 105 Tr-êng Chinh, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi CN nhÑ
§ång Nai x· Léc An, h. Long Thµnh, tØnh §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©y B¾c Cñ Chi CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 2 CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN VSIP, B×nh D-¬ng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
H¶i D-¬ng 135A TrÇn H-ng §¹o,T.TrÊn Ninh Giang,h.Ninh Giang,HD-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
B×nh ThuËn x· VÜnh T©n, h. Tuy Phong, tØnh BThuËn D̃ ch vô
Bµ R̃ a-Vng Tµu KCN §«ng Xuyªn GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh KCN VÜnh Léc CN nhÑ
Long An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh c«ng viªn p.m
̉
m Quang Trung, p.T©n Ch¸nh HiÖp,q.12 CN nÆng
B×nh D-¬ng ®-êng sè 2, KCN §ång An, B×nh D-¬ng CN nÆng
Hµ Néi TÇng7,Tßa nhµ Vinaconex,2 L¸ng H¹, HN (biÓn qu¶ng c¸o ë 2 L¸ng H¹,HN) V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN Lª Minh Xu©n CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng x· §«ng Hoµ, h. DÜ An, t.BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 450/60, tØnh lé 9, Êp 1, x· §«ng Th¹nh, h. Hăc M«n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 450/60 §Æng Phóc Th̃nh, Êp 1, §«ng Th¹nh, Hăc M«n, TP HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 289,®.Hïng V-¬ng nèi dµi(khu A),th̃ trÊn An L¹c N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 1/97/29, khu phè 5, p. §«ng H-ng ThuËn, q.12, Tp HCM CN thùc phÈm
B¾c Giang x· X-¬ng Giang, th̃ x· B¾c Giang, t.B¾c Giang CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 2977/11, Qlé 1A, Khu phè 5, ph-êng T©n Thíi NhÊt, q12,TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 102-1-4, ®.Lª Lai, q.1, tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp Nh̃ T©n, x· T©n Thíi Nh×, h.Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng,T©y Ninh CN nhÑ
§µ N½ng KCN §µ N½ng, §µ N½ng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
H¶i D-¬ng H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh x· Trung An, h.Cñ Chi, tp HCM CN nhÑ
B×nh ThuËn x· T©n Th¾ng, huyÖn Hµm T©n, B×nh ThuËn Thñy s¶n
H¶i Phßng CN nÆng
H¶i Phßng T«n §øc Th¾ng, An §ång, An H¶i, H¶i Phßng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 87 ®.Lam S¬n, p.2, q.T©n B×nh, tp HCM D̃ ch vô
§ång Nai KCN Hè Nai CN nÆng
§ång Nai 7 ®-êng 4A,KCN Biªn Hßa 2,tp Biªn Hßa,§ång Nai CN nhÑ
T©y Ninh x· Long Ph-ìc, BƠn CÇu, T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 38/8, ®.NguyÔn ¶nh Thñ, p.HiÖp Thµnh, q.12, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
Phó Yªn L« B2 KCN Hßa HiÖp, Phó Yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 90/2, ®.Phan Huy Ƣch, p.2, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
Hµ T©y x· An Th-îng, huyÖn Hoµi §øc, Hµ T©y CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 12C, ®.NguyÔn Duy Trinh, p.Long Tr-êng, q.9, HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n B×nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp Phó Mü, x· Phó Hoµ §«ng, h.Cñ Chi, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh cao èc Mª Linh, sè 2 Ng« §øc KƠ, q.1, tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng x· T©n §«ng HiÖp, h.DÜ An, BD CN nÆng
B×nh D-¬ng 1/108 Êp Hoµ L©n, x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nÆng
T©y Ninh ®-êng 6, KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
Hµ Néi KCN Néi Bµi CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn, x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch I CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN VÜnh léc CN nhÑ
Long An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh TP HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCX BHßa 1, §Nai CN nÆng
H-ng Yªn Liªu X¸, Yªn Mü, H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh p.HiÖp Thµnh, q.12, tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN §ång An, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Amata, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 2, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nÆng
VÜnh Phóc CN 13, côm CN x· Khai Quang,TX VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
§ång Nai Êp Long Phó, x· Ph-íc Th¸i, h.Long Thµnh, §N CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 2 CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« E,®-êng sè 2,KCN §ång An,ThuËn An,B×nh D-¬ng CN nÆng
§µ N½ng KCN Hoµ Kh¸nh, §µ n½ng CN nÆng
§µ N½ng 40 §iÖn Biªn Phñ, quËn Thanh Khª, §µ N½ng D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh khu phè 2, p. HiÖp Thµnh, Q.12, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 20A, ®.NguyÔn Th¸i S¬n, p.3, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng 8A, ®-êng sè 8, KCN Săng ThÇn 1, DÜ An, B.D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-ìc, h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp 3, x· B×nh Mü, h.Cñ Chi, tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 12/20 NguyÔn C¶nh D̃ , P.4, Q.T©n B×nh GTVT-B-u ®iÖn
§ång Nai KCN Bµu XĐo, §ång Nai CN thùc phÈm
§ång Nai Êp T©n Hăa, x· Ho¸ An, tp Biªn Hoµ, t.§.Nai CN nhÑ
Kh¸nh Hßa KCN Ninh Thñy, Ninh Hßa<26/23A Cao B¸ Qu¸t,tp NhaTrang,Kh¸nh Hßa CN nÆng
Kh¸nh Hßa th«n §«ng Hßa, x· Ninh H¶i, h.Ninh Hßa, Kh¸nh Hßa CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 (VPHN:KM5 Tam Trinh,q.Hoµng Mai,Hµ Néi) CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh A16/68A H.lé2,Khu phè 4,F.B×nh Tr
̃
§«ng A,Q.T©n B×nh,TP HCM CN nhÑ
VÜnh Phóc x· Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VP GTVT-B-u ®iÖn
Hµ T©y x· B×nh Minh, huyÖn Thanh Oai, Hµ T©y CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hoµ I, tp Biªn Hßa, §N X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n Thíi HiÖp, Tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 59/9 ®-êng Ph¹m V¨n Chiªu, ph-êng 12, quËn Gß VÊp, TPHCM CN nhÑ
H-ng Yªn th«n Nh- Ph-îng Th-îng, x· Long H-ng, h.V¨n Giang CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa II CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu sè 1001/51-53 ®.1, khu phè chî, p.10, tp VT CN nhÑ
B×nh ThuËn th«n 2, ph-êng Phñ Hµi, thµnh phè Phan ThiƠt, B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
VÜnh Phóc CN 14, KCN Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 309-311, ®.NguyÔn V¨n Trçi, q.T©n B×nh, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· An T©y, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 59/9A, ®.Ph¹m V¨n Chiªu, p.12, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 298 H-¬ng lé 80,khu phè 2,ph-êng B×nh h-ng Hoµ B,quËn T©n B×nh,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n Thìi HiÖp, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TÇng 13 Diamond Plaza, 34 Lª DuÈn, q.1, tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 15, ®.Th¸i V¨n Lung, p.BƠn NghĐ, q.1, tp HCM D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch I CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu KCN Mü Xu©n A, BR-VT Thñy s¶n
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch I, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1,B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 334 ®-êng Einstein,p.B×nh Thä,q.Thñ §øc,TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 2 CN nhÑ
Phó Thä ViÖt tr×, Phó Thä CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 6 ®-êng sè 7, F.T©n KiÓng,q7,TP HCM, CN: 4/282 Thôy Khuª, Hµ Néi CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nhÑ
Kh¸nh Hßa sè 5 Hïng V-¬ng, tp Nha Trang, KH CN nÆng
NghÖ An X· Nghi Liªn, Nghi Léc, NA CN nhÑ
§ång Nai x· Léc An, h.Long Thµnh, §N N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 152 A, ®.Hå Ngäc L·m, An L¹c, B×nh Ch¸nh, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch III, h.Nh¬n Tr¹ch, §N CN nhÑ
Kh¸nh Hßa x· Ninh Thuû, h.Ninh Hoµ, Kh¸nh Hßa CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN T©y B¾c Cñ Chi, TP HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 2 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh F3/6/4 Êp 6, H.lé 2, TX B×nh tr
̃
§«ng, h.B×nh Ch¸nh, TP HCM CN nhÑ
H-ng Yªn x· L¹c Hång, h.V¨n L©m, HY CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh c«ng viªn p.m
̉
m Quang Trung, q.12, tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 106 ®-êng TrÇn H-ng §¹o, ph-êng Ph¹m Ng
̣
L·o, quËn 1, TPHCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 170 KP5, quèc lé 1A, p.T©n Th¬Ƣ NhÊt, q.12, Tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 148/10B,®.Ung V¨n Khiªm, p.25, q.B×nh Th¹nh X©y dùng
Tin Giang Êp B×nh T¹o, x· Trung An, tp Mü Tho, TG CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
S¬n La 3-2, ph-êng QuyƠt Th¾ng, th̃ x· S¬n La, S¬n La GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 118/8, ®.Thèng NhÊt, p.11, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
Hµ T©y X· T©n Héi, h. §an ph-¬ng, Hµ T©y CN nhÑ
Kh¸nh Hßa KCN B×nh T©n, ®.Tr-êng S¬n, VÜnh Nguyªn, Nha Trang o CN nhÑ
§ång Nai KCN Hè Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng x· Phñ An, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh th̃ trÊn An L¹c, h.B×nh Ch¸nh, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng x· An §in, h.BƠn C¸t, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 4, x· An Phó, h.ThuËn An, BD N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng x· An §in, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 2 CN nhÑ
Hµ Néi km 6 ®.Gi¶i Phăng, p.Ph-¬ng LiÖt, Thanh Xu©n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh kho 16 Thñ §øc,ph-êng Tr-êng Thä, Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 170 Qlé sè 1A, F. T©n Thíi HiÖp, q12, tp HCM CN nhÑ
B¾c Giang Phè Míi, x· Hång Th¸i, h.ViÖt Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi 105 ®.Tr-êng Chinh, p.Ph-¬ng LiÖt, q.Thanh Xu©n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 70/2, khu phè 4, p.T©n ThuËn T©y, q.7, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai x· Tam Ph-íc, h.Long Thµnh CN nhÑ
Kiªn Giang Thñy s¶n
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 74/807 ®.NguyÔn Oanh, p.17, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« 1-CN, KCN Mü Ph-ìc, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh F6 ®.NguyÔn Oanh, p.17,, q.Gß VÊp, Tp HCM CN nhÑ
Nam §̃ nh CN nhÑ
Long An Quèc lé 1A, Long HiÖp, BƠn Løc, LA (CN:28, Tin Giang,p2,TB×nh,HCMC) CN nhÑ
Long An KCN §øc Hßa 1, Êp 5, x· §øc Hßa §«ng X©y dùng
§ång Nai KCN Biªn Hoµ 2 CN nÆng
§ång Nai KCN AMATA CN nhÑ
Th¸i B×nh TT V Th-, T. B×nh CN nhÑ
Th¸i B×nh KCN Phóc Kh¸nh, TX Th¸i B×nh CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp T©y x· §«ng Hoµ, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Tµi chƢnh-Ng©n hµng
§ång Nai x· Tam Ph-íc, h.Long Thµnh, §N CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh C15/18C Huúnh B¸ Ch¸nh, Êp 3, x T©n Kiªn, h B×nh Ch¸nh, TP HCM CN nhÑ
Thanh Hăa Thanh Hăa N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng Êp B×nh Giao, x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
Th¸i B×nh Th¸i B×nh CN nhÑ
H¶i Phßng KCN Nomura CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh §øc, x· B×nh Hßa, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh ThuËn th«n 2, ph-êng Phñ Hµi, thµnh phè Phan ThiƠt, B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh ThuËn x· VÜnh H¶o, huyÖn Tuy Phong, B×nh ThuËn Thñy s¶n
B×nh ThuËn x· VÜnh H¶o, huyÖn Tuy Phong, B×nh ThuËn Thñy s¶n
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 10/11A quèc lé 1A, x· B×nh H-ng Hoµ, huyÖn B×nh Ch¸nh, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
H-ng Yªn x· TrÇn Cao, h.Phï Cơ, H-ng Yªn CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc, x· B×nh ChuÈn, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
Thanh Hăa x· Quang Trung, th̃ x· BØm S¬n, TH CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh l« B28/I-B29/I, KCN VÜnh Léc, B×nh Ch¸nh, tp HCM CN nhÑ
VÜnh Phóc x.T©n TiƠn h.VÜnh T-êng, t.VÜnh Phñc X©y dùng
Phó Thä Phó Thä CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa II, tp Biªn Hßa, §N CN nÆng
Thơa Thiªn-HuƠ 24 TrÇn Quang Kh¶i, thµnh phè HuƠ, Thơa Thiªn HuƠ GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng KCN VSIP CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 298 h-¬ng lé 80, Khu phè 2, p B×nh H-ng Hßa, B×nh T©n, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh C14/16 quèc lé 1A, Êp 3, x· T©n Kiªn, B×nh Ch¸nh CN nhÑ
B¾c Ninh Hoµ §×nh, Vâ C-êng, TX B¾c Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X· Long Tr-êng, Q9, TP HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1, h.DÜ An, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 6, T©n Thµnh, T©n Uyªn, B×nh D-¬ng X©y dùng
H¶i Phßng 226 phè Lª Lai, ph-êng M¸y Chai, quËn Ng« Quyn, H¶i Phßng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 400/5 ®-êng Lª V¨n Sü, p.14, q.3, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai x· Tam Ph-íc, h.Long Thµnh, §N CN nhÑ
B×nh D-¬ng B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn, x· ThuËn Giao, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN VSIP CN nÆng
T©y Ninh x· Ph-íc Ninh, h.D-¬ng Minh Ch©u, T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
Nam §̃ nh C6-5, C6-6, KCN Hßa X¸, Nam §̃ nh CN nhÑ
T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
T©y Ninh T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
B¾c Giang khu ®Êt míi Ng· ba Qu¸n Thµnh, th̃ x· B¾c Giang GTVT-B-u ®iÖn
Qu¶ng Nam KCN §iÖn Nam-§iÖn Ngäc CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· An §in, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 15K Pham V¨n Tr
̃
, p.7, q.Gß vÊp, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh E4/48 Êp 5, x· B×nh Tr
̃
§«ng, h.B×nh Ch¸nh, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN Linh Trung CN nhÑ
§ång Nai khu Xu©n B×nh, th̃ trÊn Xu©n Léc, h.Long Kh¸nh,§N CN nhÑ
Hµ Néi X· Phñ DiÔn, h. Tơ Liªm, Hµ Néi CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 3, x· Th-êng T©n, T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
VÜnh Phóc l« CN 11, côm CN Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VP CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN VSIP CN nÆng
Phó Yªn L« B6, KCN Hßa HiÖp, Phó Yªn Thñy s¶n
H-ng Yªn x· Minh H¶i, huyÖn V¨n L©m, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn II, h.DÜ An, BD CN nhÑ
§ång Nai Êp Long Phó, x· Ph-íc Th¸i, h.Long Thµnh, §N CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Phó, x· B×nh ChuÈn, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
Phó Thä Khu 11, x· Kim §øc, h.Phï Ninh, t.Phó Thä CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 261 ®-êng Ph¹m V¨n Hai, p.15, q.T©n B×nh, tp HCM CN nhÑ
Hµ Néi 405 A TT Th-¬ng m¹i & DVô, 133 Th¸i Hµ, f.Trung LiÖt, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
§ång Nai KCN Loteco CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco CN nÆng
Qu¶ng Ng·i X· Phæ Th¹nh, h. §øc Phæ, t.Qu¶ng Ng·i Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh KCN Linh Trung 2 CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 6,®.Thi S¸ch, q.1, tp HCM D̃ ch vô
H-ng Yªn TT TrÇn Cao, h. Phï Cơ, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
H¶i D-¬ng TP H¶i D-¬ng CN nhÑ
Phó Yªn L« A12 KCN An Phó, Phó Yªn Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh KCN Lª Minh Xu©n CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN S«ng M©y, h.Thèng NhÊt, §N CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
Hµ Néi th«n Ngäc TrƢ, x· Th¹ch Bµn, h.Gia L©m, HN CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· An §in, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh l« sè 4-5-6, ®-êng sè 3, KCN T©n B×nh,p.15,q.T©nB× CN nhÑ
H¶i Phßng An H-ng, An h¶i, HP CN nhÑ
§ång Th¸p KCN Sa §Đc, §ång Th¸p CN nhÑ
Phó Thä KCN Thôy V©n, ViÖt Tr×, Phó Thä CN nhÑ
H¶i D-¬ng Phó Th¸i, h.Kim Thµnh,H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh x· Thìi Tam Th«n, h.Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng 3/3B, Êp B×nh Giao, x· thuËn Giao, h.ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 298 H-¬ng lé 80, khu phè 2, ph-êng B×nh H-ng Hßa B, quËn B×nh T©n, TPH CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
H-ng Yªn x· Phïng ChƢ Kiªn, huyÖn Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
Phó Thä KCN Thôy V©n, ViÖt Tr×, Phó Thä CN nhÑ
B×nh ThuËn ph-êng Phñ Hµi, thµnh phè Phan ThiƠt, B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh KCN-TP HCM CN nÆng
Phó Thä KCN Thôy V©n, ViÖt Tr×, Phó Thä CN nÆng
§ång Nai KCN Long B×nh, tp Biªn Hßa, §N CN nhÑ
Long An X· NhËt Ch¸nh, BƠn løc, Long An N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ sè 8, cv phÇm m
̉
m Quang Trung, q.12, tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCN Nh¬n Tr¹ch II, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
Phó Thä X· Phï Ninh,H.Phï Ninh, Phó Thä XD h¹ tÇng KCX-KCN
TP Hå ChƢ Minh sè 1/101A Êp §×nh, x· T©n Xu©n, h.Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
Phó Thä 108 ®¹i lé Hïng V-¬ng, p.N«ng Trang, tp ViÖt Tr× CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, tp Biªn Hßa, §N CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, tp Biªn Hßa, §N CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 18/9 ®-êng Tr-êng S¬n,p.Linh Trung, q.Thñ §øc CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 3 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh l« A8-1,KCN HiÖp ph-íc, x· Long Thíi,h.Nhµ B̀ ,HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 220 Bis ®.Luü B¸n BƢch, p.1, q.T©n B×nh,tp HCM CN nhÑ
B×nh ThuËn x· B×nh Th¹nh, huyÖn Tuy Phong, B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Long An x· §øc LËp H¹, h.§øc Hßa, LA<CN: 70 Ph¹m Ngäc Th¹ch,f6,q3,HCM CN nhÑ
VÜnh Phóc KCN Khai Quang, VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp 4A,B×nh Mü,h.Cñ Chi,tpHCM<VPgd̃ ch:319CéngHßa,f13,qT©nB×nh CN nÆng
Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Qu¶ng Ninh TP H¹ Long, Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh D-¬ng 2/5B ®-êng §t743, Êp B×nh §øc, x· B×nh Hßa,h.ThuËn An, BD CN nhÑ
H-ng Yªn th̃ trÊn Nh- Quúnh, h.V¨n L©m, HY CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 158A,®.An D-¬ng V-¬ng,khu phè 6, th̃ trÊn An L¹c CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng, x· An Th̃nh, h Tr¶ng Bµng, tØnh T©y Ninh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 383/8 Tr
̃
nh §×nh Träng,p.19,q.T©n B×nh, tp HCM X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp An Hßa, x· Hßa Lîi, h.BƠn C¸t, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh tæ 12, Êp Gi÷a, x· T©n Phó Trung, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 176 ®.D-¬ng Qu¶ng Hµm,p.5, q.Gß VÊp, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng ViÖt H-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1, x· Long nguyªn, huyªn BƠn C¸t,T. B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Loteco, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 3/5 ®-êng Hå Ngäc L·m, P16, quËn 8, TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
B×nh D-¬ng X· T©n §̃ nh, H. BƠn C¸t, T. B×nh D-¬ng CN nÆng
§ång Nai x· Tam Ph-íc, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 43D/30 ®.Hå V¨n Huª,p.9, q.Phó NhuËn, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh hiÖn ®¹i, tp Biªn Hßa, §N CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, tp Biªn Hßa, §N CN nhÑ
§ång Nai KCN Amata, §Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An (sai ®̃a chØ) CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu tÇng 3 TTTM, p.7, tp VT, BRVT D̃ ch vô
VÜnh Phóc CN 14 côm c«ng nghiÖp Khai Quang, tx VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
Hµ T©y Hµ T©y N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 92/4 khu phè 3,p.Th¹nh Xu©n, q.12, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2,x· ThuËn Giao,h.ThuËn An, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch III, h.Nh¬n Tr¹ch, §N CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn,x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa 2 CN thùc phÈm
Hµ Néi NguyÔn ChƢ Thanh, §èng §a, Hµ Néi CN nÆng
L©m §ång C©y sè 7,Quèc lé 20, Ph-êng 11, §µ L¹t, L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 355-365 Ng« Gia Tù, q.10, tp HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN ViÖt H-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN ViÖt H-¬ng CN nÆng
H¶i D-¬ng th̃ trÊn Lai C¸ch, huyÖn CÈm Giµng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 3, x· An T©y, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh B187/4A khu phè 3, p.§«ng H-ng ThuËn, q.12, tpHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh c«ng viªn phÇn m
̉
m Quang Trung, quËn 12, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
H¶i Phßng x· H-ng §¹o, huyÖn KiƠn Thôy, H¶i Phßng CN nhÑ
Kh¸nh Hßa x· V¹n H-ng, huyÖn V¹n Ninh, Kh¸nh Hßa Thñy s¶n
H¶i Phßng KCN tÇu thuû An Hång, huyÖn An H¶i, H¶i Phßng X©y dùng
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng TASCO, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng TASCO, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng TASCO, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng TASCO, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 356/1 ®-êng Tho¹i Ngäc HÇu, ph-êng 18, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 44A Lª Lîi, ph-êng 4, quËn Gß VÊp, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
§ång Nai KCN Loteco CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n ThuËn CN nÆng
H¶i Phßng TT An L·o, h.An L·o, TP H¶i Phßng CN nÆng
§ång Nai KCN Long B×nh, §Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai CN nÆng
§ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp Trung, x· VÜnh Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi x· Kiªu K₫, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng khu 5, th̃ trÊn T©n Uyªn, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 257 ®-êng Hai Bµ Tr-ng, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM CN nÆng
Kh¸nh Hßa x· Ninh Thñy, huyÖn Ninh Hßa, tØnh Kh¸nh Hßa D̃ ch vô
Hµ Néi th«n Trung D-¬ng, x· Kiªu K₫, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 484A Quèc lé 1A, khu phè 2, Tam B×nh, Thñ §øc, TPHCM(nhµ x-ëng t¹i BD- CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
Hµ Néi x· D-¬ng X¸, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi CN nhÑ
Qu¶ng Nam Qu¶ng Nam CN nÆng
§ång Th¸p tæ 26, khăm 4, ph-êng 11, th̃ x· Cao L·nh, §ång Th¸p CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 3, x· An T©y, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng Êp 1,x· An T©y, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
H¶i Phßng §¹i §ång, KiƠn Thôy, H¶i Phßng CN nhÑ
Kh¸nh Hßa 9 M¹c §Ünh Chi, thµnh phè Nha Trang, Kh¸nh Hßa CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 30, ®-êng Lª QuƢ §«n, ph-êng 7, quËn 3, TPHCM CN thùc phÈm
Bµ R̃ a-Vng Tµu ph-êng Long H-¬ng, th̃ x· bµ R̃ a, Bµ R̃ a - Vng Tµu CN nÆng
B×nh D-¬ng th̃ trÊn L¸i Thiªu, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Phó Thä Côm CN §ång L¹ng,X.Phï Ninh,h.Phï Ninh,PhóThä CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh 120/4 ®-êng sè 13, tæ 3, KP4, P.B×nh ChiÓu, q.Thñ §øc, TP HCM N«ng-L©m nghiÖp
Bµ R̃ a-Vng Tµu Êp Thanh B×nh 4, x· B×nh Ch©u, huyÖn Xuyªn Méc, Bµ R̃ a - Vng Tµu Thñy s¶n
H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch, x· AƢ Quèc vµ Nam §ång, h Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TP HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©y B¾c Cñ Chi CN nÆng
§ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng
H-ng Yªn trong Cty Sµnh sø thñy tinh VN ë Tr-ng Tr¾c,V¨n L©m,H-ng yªn CN nhÑ
Hµ Néi P1302 nhµ B3B K§TM Nam Trung Yªn, CÇu GiÊy, HN CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh L« B1-11,KCN T©y B¾c Cñ Chi,TPHCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 19/5 NguyÔn Anh Thð,Khu phè 2,F.HiÖp Thµnh,q12,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 52 ®-êng §«ng H-ng ThuËn 21, f.§«ng H-ng ThuËn, q.12,TP HCM CN nhÑ
Phó Thä Côm C«ng nghiÖp §ång L¹ng,x.Phï Ninh,h.Phï Ninh,tØnhPhó Thä X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Êp Ph-íc Hßa,x· Ph-íc hiÖp,h.Cñ chi,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Ph-êng Linh Trung, q.Thñ §øc, Tp HCM CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu Khu Du l ̃ ch ChƢ Linh, Tp Vng tµu Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung 2 GTVT-B-u ®iÖn
B×nh §̃ nh sè 7, Lª DuÈn, thµnh phè Quy Nh¬n, B×nh §̃ nh D̃ ch vô
CÇn Th¬ 34/2/17, ®-êng TÇm Vu, p H-ng Lîi, q Ninh Kiu, tp CÇn Th¬ D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nhÑ
H¶i D-¬ng x· Hoµng T©n, h ChƢ Linh, H¶i D-¬ng GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 18 KP3 ®-êng B¸c ¸i, ph-êng B×nh Thä, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco CN nhÑ
B×nh ThuËn TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn Thñy s¶n
B×nh D-¬ng Êp Hoµ L©n 2, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 10, c/viªn phÇn m
̉
m Quang Trung, Ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp,q12,TP HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 6/3 ®-êng §å S¬n, ph-êng 4, quËn T©n B×nh, TP Hå ChƢ Minh. CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 2B, x· Lai Uyªn, huyÖn BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ
Phó Yªn KCN Hßa HiÖp CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh KCX Linh Trung N«ng-L©m nghiÖp
Phó Thä Ph-êng V©n C¬, tp ViÖt Tr×, Phó Thä GTVT-B-u ®iÖn
B¾c Giang Côm CN huyÖn ViÖt Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
Phó Thä Côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh,huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Long An KCN §øc Hßa 1 CN nhÑ
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Long Héi, x· T©n VÜnh HiÖp, h.T©n Uyªn, BD CN nÆng
Nam §̃ nh L« O, P, Q vµ R KCN Hßa X¸, Tp Nam §̃ nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh C«ng ty DÖt Ph-íc Long, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
H¶i Phßng N/m SX nhùa & c¬ khƢ, F. §«ng H¶i, q.H¶i An, TP H¶i Phßng CN nÆng
H¶i D-¬ng X· An L©m, h.Nam S¸ch, tØnh H¶i D-¬ng CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nhÑ
H-ng Yªn CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu KCN BR-VT Thñy s¶n
B×nh D-¬ng B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 82 NguyÔn Duy Ninh, ph-êng 22, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM CN nÆng
§ång Nai KCN Hè Nai N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Long B×nh, §N CN nÆng
Hµ Néi 297 B¹ch Mai, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
§ång Nai x· Phó T©n, huyÖn §̃ nh Qu¸n, §ång Nai N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh ph-êng An Phó, quËn 2, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 93, ®-êng Vâ V¨n TÇn, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM X©y dùng
B×nh D-¬ng TT T©n Ph-íc Kh¸nh, h.T©n Uyªn, BD CN nhÑ
VÜnh Phóc x· Quang Minh, huyÖn Mª Linh, VÜnh Phóc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 12.5 chung c- 24B,®-êng D5,f25, quËn B.Th¹nh, TPHCM CN nhÑ
§µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng
Hµ Néi 205 Gi¶ng Vâ,§.§a, Hµ Néi(toµ nhµ ©u ViÖt) CN nÆng
B×nh Ph-íc ®-êng Hïng V-¬ng, ph-êng T©n B×nh, th̃ x· §ång Xoµi, B×nh Ph-íc N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng x· An T©y, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 37 Êp3,x· Ph-íc VÜnh An,huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 18/A20 ®-êng Qu¸ch V¨n TuÊn, ph-êng 12, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 512 Lª V¨n L-¬ng,f.T©n Phong,q7, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN VSIP CN nhÑ
§ång Nai KCN Loteco, §Nai CN nÆng
L©m §ång 11A C« Giang,F9,TP §µ L¹t<th«n R' Chai II, x· Phó Héi, huyÖn §øc Träng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 15/3B TrÇn H-ng §¹o, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nhÑ
Phó Thä KCN Thôy V©n, Phó Thä CN nhÑ
H-ng Yªn x· Giai Ph¹m, huyÖn Yªn Mü, H-ng Yªn CN nÆng
B×nh D-¬ng L« G4, KCN ViÖt H-¬ng, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai x· Ph-íc Th¸i, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 945/31/37, khu phè 1, th̃ trÊn An L¹c, huyÖn B×nh Ch¸nh, TPHCM CN nhÑ
Phó Thä KCN Thôy V©n, Tp ViÖt Tr×, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä KCN Thôy V©n, Tp ViÖt Tr×, Phó Thä CN nhÑ
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A, x· Tr-ng Tr¾c, huyÖn V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 18, khu phè 4, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng ph-êng Phó Hßa, th̃ x· Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 224 NMguyÔn TuyÓn,F.B×nh Tr-ng,q2,TP HCM CN nhÑ
Long An KCN Xuyªn A CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN VSIP V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi 35 phè C- Léc, km6 NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi CN nÆng
B¾c Giang KCN §×nh Tr¸m, huyÖt ViÖt Yªn, B¾c Giang CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc, B×nh D-¬ng CN nhÑ
H¶i D-¬ng KCN §¹i An CN nÆng
B×nh D-¬ng B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Phßng 2610, nhµ 34T, khu ®« th̃ Trung Hoµ, Nh©n chƢnh, p Trung Hoµ, Q CN nÆng
Hµ Néi 25B ngâ 83, ®-êng TrÇn Duy H-ng, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch I, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 54/4 ®-êng B¹ch §»ng, ph-êng 2, quËn T©n B×nh,TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 24 Tê b¶n ®å sè 48 TTrÊn Cñ Chi, h Cñ Chi, TPHCM (®· ®æi ®̃a chØ) CN nhÑ
S¬n La Méc Ch©u, S¬n La N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 130/B92, Ph¹m V¨n Hai, f.2,q.T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 423 quèc lé 1A, ph-êng An Phó §«ng, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Côm 4, nhăm II, ®-êng 19-5A,KCN T©n B×nh, q.T©n Phñ,TP HCM CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN thùc phÈm
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh L« B2-9, KCN T©y B¾c Cñ Chi, huyÖn Cñ Chi, TP HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng
Phó Thä KCN Thôy V©n, Phó Thä CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 1/27, quèc lé 13, ph-êng HiÖp B×nh Ph-íc, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 1/20A, h-¬ng lé 80, ph-êng B×nh H-ng Hßa B, quËn B×nh T©n, TPHCM CN nhÑ
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Quang Minh, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc A,x.B×nh ChuÈn, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 39, ®-êng sè 10, khu phè 3, ph-êng Linh Trung, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
Phó Thä KCN Thôy V©n, Phó Thä CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN C¸t L¸i CN nhÑ
Th¸i B×nh Th¸i B×nh CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc CN nhÑ
Long An Êp Míi Mét, x· Mü H¹nh Nam, huyÖn §øc Hßa, Long An V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 18, ®-êng T¨ng Nh¬n Phó, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, §ång Nai CN nhÑ
H¶i D-¬ng Km 52, quèc lé 5A, Ph-êng B×nh Hµn, TP H¶i D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n Thíi HiÖp CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 61, Qlé 1A,ph-êng An Phó §«ng, q.12, TPHCM CN nhÑ
Phó Yªn Phó Yªn CN nÆng
B×nh D-¬ng x· Phñ An, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh khu phè 4, ®-êng Tru«ng Tre, ph-êng Linh Xu©n, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nÆng
VÜnh Phóc KCN Khai Quang CN nhÑ
H¶i Phßng KCN H¶i Phßng CN nhÑ
H¶i Phßng 28 H¹ Lƣ, Hång Bµng, H¶i Phßng(VPGD sè 55 l«2 97 B§»ng,HBµng,HP) CN nÆng
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh,§Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 223, ®-êng Huúnh V¨n B¸nh, ph-êng 12, quËn Phó NhuËn, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 364 ®-êng An D-¬ng V-¬ng, ph-êng 4, quËn 5, TPHCM CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh c«ng viªn phÇn m
̉
m Quang Trung, ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp, Q12, TPHCM CN nÆng
Hµ Néi 53 Quang Trung, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi. CN nÆng
Hµ Néi 59 NguyÔn Kh¾c HiƠu, quËn Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 38A, ®-êng NguyÔn Th̃ DiÖu, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM D̃ ch vô
Phó Thä Côm c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· phï linh, huyÖn Phï Linh, Phó Thä CN nhÑ
Phó Thä Cum c«ng nghiÖp §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, Phó Thä CN nÆng
§ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng
Hµ Néi 465 ®-êng NguyÔn V¨n Linh, ph-êng Sµi §ång, qu©n Long Biªn, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh §øc, x· B×nh Hßa, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng 4B/23, Êp B×nh §øc, x· B×nh Hßa, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh L« C12 ®-êng C- X¸ V¨n Th¸nh B¾c, ph-êng 25, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
§ång Nai KCN Long Thµnh, h Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n, CN nÆng
Hµ Néi tÇng 6+7, sè 58 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 18, ®-êng T¨ng Nh¬n Phó, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 3, §̃ nh Hăa, th̃ x· Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Phó Yªn KCN Phó Yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh thöa ®Êt sè 415, b¶n ®å sè 13,f.Th¹nh Xu©n, q12, Tp HCM CN nhÑ
Hßa B×nh lµng Ræng Vßng-RængCÊn,x· L©m S¬n,h.L-¬ng S¬n,HB×nh<CN:KS Daeha360KM· Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh Cao èc Metropolian, 235 §ång Khëi, q1, tp HCM CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu X· An Ng·i, h. Long §in, BR-VT Thñy s¶n
Hµ Néi 35 §µo TÊn, Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi 360 Kim M·, q.Ba §×nh, HN CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 4B, x· Kh¸nh B×nh, huyÖn T©n Yªn, tØnh B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nÆng
§ång Nai KCN S«ng M©y CN nÆng
T©y Ninh Êp Léc HiÖp, x· Léc Ninh, huyÖn D-¬ng Minh Ch©u, T©y Ninh Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh ®-êng Vâ V¨n BƢch, Êp 8, x· B×nh Mü, huyÖn Cð Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN VÜnh Léc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 95 ®-êng Lª §×nh CÈn, khu phè 7, ph-êng T©n T¹o, quËn B×nh T©n CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN T©n §«ng HiÖp B CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 15B/22, ®-êng Lª Th¸nh T«n, ph-êng BƠn NghĐ, quËn 1, TPHCM X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 5/3 Êp H-ngL©n,x· Bµ §iÓm, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 337 Nam Kú Khëi NghÜa, ph-êng 7, quËn 3, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
H¶i Phßng H¶i Phßng GTVT-B-u ®iÖn
Kh¸nh Hßa côm c«ng nghiÖp V¹n Ninh 2, x· V¹n H-ng, huyÖn V¹n Ninh, Kh¸nh Hßa CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh toµ nhµ 23-25A1 Tr-¬ng C«ng §̃ nh, q T©n B×nh, TP HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng Êp An Hßa, x· Hßa Lîi, h.BƠn C¸t,BD-¬ng CN nÆng
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh TP HCM CN nhÑ
Hµ Néi 603 B3, Lµng quèc tƠ Th¨ng Long, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi th̃ trÊn V¨n §iÓn, huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu ®g Ng. H÷u C¶nh,p.Long H-¬ng, tx· Bµ R̃ a, Bµ R̃ a- Vng Tµu CN nÆng
B¾c Giang §åi ch̀ , DÜnh KƠ, TX B¾c Giang N«ng-L©m nghiÖp
Bµ R̃ a-Vng Tµu BR-VT Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh sè 472 tØnh lé 12, ph-êng Th¹nh Léc, quËn 12, TPHCM CN nÆng
Qu¶ng Ninh KCN C¸i L©n CN nÆng
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nÆng
B×nh D-¬ng ®-êng 30/4, ph-êng Phó Thä, th̃ x· Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai SX s¶n phÈm may mÆc CN nhÑ
L©m §ång 01 TrÇn Quang DiÖu, ph-êng 10, thµnh phè §µ L¹t, L©m §ång Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
H-ng Yªn KCN Phè Nèi B, H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn ®-¬ng D1, khu D, KCN Phè Nèi A, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 212/1 Khu phè 1, ph-êng Th¹nh Xu©n, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 85/8c Xu©n Thìi §Oong,h.Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
Hµ Néi KCN Néi Bµi, HN N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng ®-êng 12,KCN Săng ThÇn 2,B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN ViÖt H-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 8, x· Long Nguyªn, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 65/1, ®-êng Bïi C«ng Trơng, Êp 1, x· Nh̃ B×nh, h Hăc M«n, TP HCM CN nhÑ
B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n CN nÆng
Qu¶ng Ninh thµnh phè H¹ Long, Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh D-¬ng x· An §in, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¾ng, quËn 1, TPHCM GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¾ng, quËn 1, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 2 D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh x· Ph-íc VÜnh An, huyÖn Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 170, ®-êng Quèc lé 1A, ph-êng T©n Thíi NhÊt, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 212/7 ®-êng NguyÔn H÷u C¶nh, quËn 1, TPHCM CN nhÑ
T©y Ninh KCN Linh Trung 3 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 52/5A, Êp 1, x· Xu©n Thìi S¬n, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Song M©y, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng Sè 23 VSIP ®-êng sè 6, KCN Vietnan-Singapore, B×nh D-¬ng CN nÆng
H¶i D-¬ng TT Lai C¸ch, CÈm Giµng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 18, ®-êng T¨ng Nh¬n Phó, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh A5/6, Êp D©n Th¾ng 2, x· T©n Thìi Nh×, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 2 CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 4, ®-êng T©n Thíi NhÊt 1A, ph-êng T©n Thíi 1, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 18 T¨ng Nh¬n Phó, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nÆng
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
Hµ Néi c¨n hé 102 nhµ C, TËp thÓ Bé Tµi chƢnh,f.« Chî dơa,q.§.§a, Hµ Néi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 369/7 ng.Th¸i B×nh,f12,quËn T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Qu¶ng Ninh ph-êng Hßn Gai, thµnh phè H¹ Long, Qu¶ng Ninh XD V¨n phßng-C¨n hé
T©y Ninh KCN Linh Trung 3 CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN Tam Ph-íc D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng.x· An Phó, CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh F6B, ®-êng NguyÔn Oanh, ph-êng 17, quËn Gß VÊp, TPHCM CN nhÑ
§µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng
B×nh D-¬ng x· An Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 89 C¸ch M¹ng Th¸ng 8, quËn 1, TPHCM CN nÆng
T©y Ninh Côm CN Thanh §in, Êp Thanh Ph-íc, x· Thanh §in, h Ch©u Thµnh, T©y Ni CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh hiÖn ®¹i CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 3/334, Êp Nh̃ T©n 1, x· T©n Thíi Nh×, huyÖn Hăc M«n, TPHCM o CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 18, ®-êng T¨ng Nh¬n Phó, ph-êng Ph-íc Long B, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
H¶i Phßng côm c«ng nghiÖp Qu¸n Tr÷, quËn KiƠn An, H¶i Phßng X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 551/162 ®-êng Lª V¨n Kh-¬ng, ph-êng HiÖp Thµnh, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh, §N<VPGD t¹i 41D2,c- x¸ V¨n Th¸nh B¾c,f25,q.B.Th¹ch,TPHC CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng x· §̃ nh Hßa, th̃ x· Thñ DÇu Mét, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp T©n Phó, x· T©n B×nh, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 73/17 ®-êng 15A,f.Phó Th¹nh, q.T©n Phó, TP HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
H¶i Phßng GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc 2 N«ng-L©m nghiÖp
Bµ R̃ a-Vng Tµu 847-4, ®-êng 30 th¸ng 4, ph-êng 11, thµnh phè Vng Tµu, BR-VT CN nÆng
BƠn Tre BƠn Tre, VPGD: 77 Lƣ ChƢnh Th¾ng, f8, q3, TP HCM CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc II CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 37B, ®-êng Ph¹m Ngäc Th¹ch, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n B×nh CN nhÑ
Hµ Néi tæ 15, côm 2, ph-êng NhËt T©n, quËn T©y Hå, Hµ Néi CN nÆng
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
Hµ Néi sè 190 l« C4, khu ®« th̃ míi §¹i Kim - §̃ nh C«ng, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Biªn Hoµ, Biªn Hoµ, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN HiÖp Ph-íc CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nÆng
§ång Nai l«E ®-êng 5, KCN Long B×nh, TP Biªn Hßa, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi sè 4 D· T-îng, Hµ Néi CN nÆng
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A CN nÆng
H-ng Yªn DNTN Thanh B×nh t¹i x· Trung H-ng, h.Yªn Mü, H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 24/5C, Êp Tam §«ng,x· Thìi Tam Th«n, h.Hăc M«n,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
T©y Ninh KCN Linh Trung 3 CN nhÑ
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng CN nhÑ
T©y Ninh ®-êng sè 7, KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 119 NguyÔn Th¸i B×nh, ph-êng NguyÔn Th¸i B×nh, Q1, TPHCM D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch I, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, tØnh §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi 134 Kim M·, ph-êng Kim M·, quËn Ba §×nh, Hµ Néi CN nÆng
§ång Nai KCN An Ph-íc, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
§ång Nai KCN An Ph-íc, huyÖn Long Thµnh, tØnh §ång Nai CN nÆng
§ång Nai KCN An Ph-íc, huyÖn Long Thµnh, tØnh §ång Nai CN nÆng
Kh¸nh Hßa l« M1-M6, mét phÇn M7, KCN Suèi DÇu, Kh¸nh Hoµ CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 42H, Êp HËu L©n, x· Bµ §iÓm, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 5, ®-êng NguyÔn C¶nh D̃ , ph-êng 4, quËn T©n B×nh, TPHCM CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh sè 92 Nam Kú Khëi NghÜa, p.BƠn nghĐ, Q1,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh BƠn §ß 2, x· T©n Phñ Trung, huyÖn Cð Chi, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TP HCM CN nÆng
§ång Nai X· Th¹ch Phó, huyÖn VÜnh Cöu, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Giang 296 x.§øcTh¾ng,h.HiÖp Hßa,BGiang(VP§D:402-17T9 Khu Trung Hßa,Nh©nchƢnh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 4B, x· T©n HiÖp, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
Long An l« B 04-1,KCN §øc Hßa 1,h.§øc Hßa,Long An Thñy s¶n
§ång Nai CN nhÑ
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 5-1B, Khu phè Phó Mü H-ng, ®-êng Ph¹m Th¸i B-êng, Khu A - §TM Nam TP GTVT-B-u ®iÖn
Hµ Néi sè 212, TrÇn Duy H-ng, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi N«ng-L©m nghiÖp
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp B×nh Xuyªn, huyÖn B×nh Xuyªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
Hµ Néi 545 NguyÔn V¨n Cơ, quËn Long Biªn, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi sè 10, tæ 62, ph-êng Ch-¬ng D-¬ng, quËn Hoµn KiƠm, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh sè 31, ®-êng An Phó §«ng 12, khu phè 3, ph-êng An Phó §«ng, quËn 12 CN nhÑ
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp Khai Quang, th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp Ich Th¹nh, ph-êng Tr-êng Th¹nh, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 40 ®-êng Phan Thóc Duyªn, ph-êng 4, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nÆng
VÜnh Phóc KCN Quang Minh CN nÆng
H¶i Phßng 347 V¨n Cao, H¶i Phßng CN nÆng
B×nh D-¬ng sè 36/8 ®-êng §T743, khu phè 4, ph-êng Phó Lîi, Thñ DÇu Mét CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh T©n Xu©n, Hăc m«n, Tp HCM N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh T©n Phó Trung,h.Cñ chi, TPHCM N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh ph-êng Tr-êng Th¹nh, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Kh¸nh B×nh, T©n Uyªn, BD-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng ph-êng Phó Hßa,TX Thñ DÇu Mét, BD-¬ng CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu An Nhøt, Long §in, BR-VT CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 2/63khu phè 1, F.Thanh Léc, q12, TP HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 CN nÆng
§ång Nai KCN Long B×nh, Biªn Hßa, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi p.1102 17 T8, Trung Hoµ, Nh©n ChƢnh, q.Thanh Xu©n, HN X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng, x· T©n HiÖp, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng khu 5, tx Uyªn H-ng, T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
Qu¶ng Ninh thµnh phè H¹ Long, Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
T©y Ninh KCX vµ c«ng nghiÖp Linh Trung III, Tr¶ng Bµng, tØnh T©y Ninh CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
§ång Nai KCN Long B×nh hiÖn ®¹i, Biªn Hßa, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 11/2A, khu phè 5, p HiÖp Thµnh, q 12, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 282/49/5, ®-êng Bïi H÷u NghÜa, ph-êng 2, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 3, x· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh,§µ N½ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc A, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai x· Tam Ph-íc,huyÖn Long Thµnh,tØnh §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai x· Tam Ph-íc,huyÖn Long Thµnh,tØnh §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 18 ®-êng B¾c Ai, ph-êng B×nh Thä, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 3B, x· Thìi Hßa, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 60/8/D1 ®-êng Quang Trung, ph-êng 12, quËn Gß VÊp, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 31/7 Hoµng ViÖt, P4, quËn T©n B×nh, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi 191 phè Bµ TriÖu, ph-êng Lª §¹i Hµnh, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 41/2B, Êp 5, x· §«ng Th¹nh, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nÆng
§ång Nai KCN Long B×nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp Ich Th¹nh, ph-êng Tr-êng Th¹nh, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
Hµ Néi x· LÖ Chi, huyÖn Gia L©m, Hµ Néi CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1 x· Héi NghÜa, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng. CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 126/112 ®-êng Tr-êng Chinh, ph-êng 12 QuËn T©n B×nh, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 271/9A ®-êng Lª V¨n L-¬ng, Khu phè 2, P T©n Quy, Q7, TP HCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 1B x· An Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-ìc 1, h.BƠn C¸t, B.D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1A x· An Phó, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B¾c Ninh Côm CN x· H¹p LÜnh vµ x· Kh¾c NiÖm, tiªn du, B¾c Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 260 §iÖn Biªn Phñ, quËn 3, TPCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng Êp Ph-íc Th¸i, x· Th¸i Hßa, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
H-ng Yªn §-êng D4, khu D, KCN Phè Nèi A, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
H¶i D-¬ng côm CN §ång T©m, VÜnh Hoµ, Ninh Giang, H¶i D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng KCN Mü ph-ìc II,huyÖn BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh B187/4A, khu phè 3, ph-êng §«ng H-ng ThuËn, quËn 12, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 814/20 ®-êng S- V¹n H¹nh (nèi dµi), ph-êng 12, quËn 10, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 44/6/4 t¨ng Long,f.4,q.T©n B×nh, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 35, ®-êng NguyÔn HuÖ, quËn 1, TPHCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 90-92 ®-êng Lª Th̃ Riªng, ph-êng BƠn Thµnh, quËn 1, TPHCM X©y dùng
T©y Ninh Êp A2, x· Ph-íc Minh, huyÖn D-¬ng Minh Ch©u, T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 135/1/33NguyÔn H÷u C¶nh,Ph-êng22,B×nh Th¹nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
Qu¶ng Ninh §¹i lé Hoµ B×nh, p TrÇn Phñ, tx Măng C¸i, tØnh Qu¶ng Ninh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
VÜnh Phóc Côm CN Khai Quang,th̃ x· VÜnh Yªn,tØnh VÜnh Phóc CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1 D̃ ch vô
B¾c Giang Côm CN §ång §×nh, h.T©n Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Khu phè 5, f.HiÖp Thµnh, q12, TP HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng 526 Quèc lé 13, th̃ trÊn L¸i Thiªu, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 146,®-êng Hoµng Hoa Th¸m,ph-êng 7,quËn B×nh Th¹nh,TP HCM CN nhÑ
Long An Êp b×nh Tin II,x· §øc Hoµ H¹,huyÖn §-cs Hoµ,tØnh Long An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 56, ®-êng A4, f12, q.T©n B×nh, TP HCM CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nhÑ
§ång Nai KCN Tam Ph-íc CN nhÑ
Hµ Néi x· Cæ NhuƠ, huyÖn Tơ Liªm, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng KCN VSIP, BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh TÇng 1, 174/2 Lƣ Tù Träng, BƠn Thµnh, q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 600A ®-êng §iÖn Biªn Phñ, ph-êng 22, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 379, ®-êng Tho¹i Ngäc HÇu, ph-êng HiÖp T©n, T©n Phó, TP HCM CN thùc phÈm
Hµ Néi 89/170 ®-êng Ng« Gia Tù, quËn Long Biªn, tp Hµ Néi CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-ìc II, h.BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 59/30, Êp Tin L©n, x· Bµ §iÓm, h.Hoăc M«n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 273 bis,®-êng T«n §¶n,ph-êng 15, quËn 4, TP HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 170 khu phè 5,quèc lé 1A,ph-êng t©n Thíi NhÊt,quËn 12,TPHCM CN nhÑ
H-ng Yªn x· Minh h¶i,huyÖn V¨n L©m,tØnh H-ng yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc II, BD CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh 95/14 ®-êng TTN5,khu phè 7,p.T©n Thíi NhÊt,q.12,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 438 ®-êng Céng Hoµ,ph-êng 13,quËn T©n B×nh, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 18 ®-êng T¨ng Nh¬n Phó,ph-êng Ph-íc Long B,quËn 9,TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 57 ®-êng Ng« BÖ,ph-êng 13,quËn T©n B×nh,Tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hoµ l©n,x· ThuËn Giao,huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
§µ N½ng KCN Hßa Kh¸nh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 208 Ng.Tr·i, f.Ph¹m Ng
̣
L·o,q1, tpHCM CN nÆng
Hµ Néi P 401, tÇng IV, Trung t©m TM¹i vµ D̃ ch vô, 133 Th¸i Hµ, p Trung LiÖt, CN nhÑ
Hµ Néi 551 NguyÔn V¨n Cơ,ph-êng Gia Thu₫, quËn Long Biªn, TP Hµ Néi CN nhÑ
Hµ Néi 551 NguyÔn V¨n Cơ, ph-êng Gia Thôy, quËn Long Biªn, Hµ Néi CN nÆng
T©y Ninh KCN Tr¶ng Bµng CN nhÑ
§ång Nai KCN Biªn Hßa 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
Hµ TÜnh Hµ TÜnh N«ng-L©m nghiÖp
Hµ TÜnh Hµ TÜnh N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh ®-êng §µo NhÊt Trinh, khu phè 1, f.Linh T©y,q.Thñ §øc,TP HCM CN nhÑ
Long An Êp Nh¬n Hßa 1, x· §øc Hßa Th-îng, huyÖn §øc Hßa, Long An CN nhÑ
VÜnh Phóc th̃ x· VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nÆng
B×nh D-¬ng sè 36/8 ®-êng §T 743, khu phè 4, ph-êng Phó Lîi, tx Thñ DÇu Mét, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Nam T©n Uyªn X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 2 ®-êng Thi S¸ch, ph-êng BƠn NghĐ, quËn 1, TPHCM X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn, x· Thô©n Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
Hµ Nam KCN §ång V¨n më réng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng Êp Ong §«ng, x· T©n HiÖp, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi nhµ D2, ngâ 93 ®-êng CÇu GiÊy, p Quan Hoa, CÇu GiÊy, Hµ Néi CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc 2 CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 6, ®-êng sè 7, ph-êng T©n KiÓng, quËn 7, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh L« 811, tê sè 3, F.An Phó, q.2, TP HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 811, ph-êng An Phó, quËn 2, TPHCM X©y dùng
Thơa Thiªn-HuƠ 2 NguyÔn C«ng Trø, thµnh phè HuƠ, Thơa Thiªn HuƠ D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 248/29 ®-êng NguyÔn Th¸i B×nh, ph-êng 12, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 155/10 ®-êng Lª Thóc Ho¹ch, ph-êng Phó Thä Hßa, quËn T©n Phó, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 223 Hai Bµ Tr-ng, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi sè 16, N7B K§TM Trung Hoµ, Nh©n ChƢnh X©y dùng
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1, x· An Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 54 T©n Canh, P.1, Q.T©n B×nh D̃ ch vô
Qu¶ng Ninh KCN C¸i L©n CN nhÑ
Hµ Néi 23 TrÇn Duy H-ng, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi o D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 364, ®-êng Céng Hßa, ph-êng 12, quËn T©n B×nh, TPHCM CN nÆng
Hµ Néi phßng 401, 105 L¸ng H¹, quËn §èng §a, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi phßng 1B, tÇng 7 sè 14, L¸ng H¹, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 60/7 ®-êng Yªn ThƠ, quËn 2, TPHCM CN nÆng
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 127 §inh Tiªn Hoµng, p.3, Q.B×nh Th¹nh, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh E5 Ich Th¹nh, ph-êng Tr-êng Th¹nh, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
Thơa Thiªn-HuƠ sè 51, Lª Lîi, thµnh phè HuƠ, Thơa Thiªn - HuƠ GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh c«ng viªn phÇn m
̉
m Quang Trung, ph-êng T©n Ch¸nh HiÖp, quËn 12, TPHCM D̃ ch vô
H¶i D-¬ng côm c«ng nghiÖp CÈm Th-îng, tp H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu GTVT-B-u ®iÖn
B×nh D-¬ng Êp Néi Hăa, x· B×nh An, huyÖn DÜ An, B×nh D-¬ng X©y dùng
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 36, ®-êng Ph¹m ViƠt Ch¸nh, ph-êng 19, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN §ång An CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc 2 CN nhÑ
§ång Nai KCN Tam Ph-íc, h.Long Thµnh, §Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 4, ®-êng TTN 1A, ph-êng T©n Thíi NhÊt, quËn 12, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh sè 364, ®-êng Céng Hßa, quËn T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 223, Huúnh V¨n B¸nh, ph-êng 12, quËn Phó NhuËn, TPHCM X©y dùng
B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh F1/23A Êp 6, x· VÜnh Léc B, huyÖn B×nh Ch¸nh, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp T©n LËp, x· An §in, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1, x· Kh¸nh B×nh, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
VÜnh Phóc KCN Quang Minh giai ®o¹n 2, huyÖn Mª Linh, VÜnh Phóc CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B¾c Giang KCN Song Khª - Néi Hoµng CN thùc phÈm
B¾c Giang KCN Song Khª - Néi Hoµng CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh 135/17/47 NguyÔn H÷u C¶nh, p22, B×nh Th¹nh, TPHCM CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh x· Phó NhuËn, huyÖn Nhµ B̀ , TP HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh sè 120/4 khu phè 4, ph-êng B×nh ChiÓu, quËn Thñ §øc, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng khu 3, th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc CN nÆng
B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 107B/4 ®-êng Lª V¨n Thä, ph-êng 11, quËn Gß VÊp, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1B, An Phó, ThuËn An, BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 261B, ®-êng NguyÔn V¨n Trçi, ph-êng 10, quËn Phó NhuËn, TPHCM X©y dùng
H-ng Yªn Khu D, KCN Phè Nèi, H-ng Yªn CN nÆng
Hµ Néi phßng 5+6, tÇng 14, th¸p B, Vincom city Towers, 191 Bµ TriÖu, Hµ Néi XD Khu ®« th̃ míi
TP Hå ChƢ Minh 315/15C, ®-êng Lª V¨n Sü, ph-êng 13, quËn 3, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh E3 - sè 36S ®-êng Ich Th¹nh, ph-êng Tr-êng Thanh, quËn 9, TPHCM CN nÆng
Hµ Néi 24T1 Trung Hßa, ph-êng Trung Hßa, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh Ph-íc x· T©n Thµnh, th̃ x· §ång Xoµi, B×nh Ph-íc N«ng-L©m nghiÖp
B×nh Ph-íc x· T©n Thµnh, th̃ x· §ång Xoµi, B×nh Ph-íc CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 364 Céng Hßa, T©n B×nh, Tp HCM X©y dùng
§ång Nai KCN Loteco CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN B×nh D-¬ng CN nhÑ
VÜnh Phóc h. Mª Linh, VÜnh Phóc CN nhÑ
Long An §øc LËp Th-îng, §H, Long An CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN §«ng An CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn1 N«ng-L©m nghiÖp
§µ N½ng ph-êng Hßa C-êng, quËn H¶i Ch©u, §µ N½ng XD V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai KCN Amata CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh thuËn, x· B×nh Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc 2 N«ng-L©m nghiÖp
§ång Nai KCN An Ph-íc CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, h.ThuËn An, tØnh BD-¬ng CN nÆng
H¶i D-¬ng KCN §¹i An V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh sè 223 ®-êng Huúnh V¨n B¸nh, ph-êng 12, quËn Phó NhuËn, TPHCM X©y dùng
B×nh D-¬ng x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 2969A quèc lé 1A, khu phè 5, ph-êng T©n Thíi NhÊt, quËn 12, TPHCM CN nÆng
B¾c Giang Th̃ trÊn T©n D©n, h Yªn Dng, B¾c Giang CN nhÑ
H¶i Phßng Khu ®« th̃ míi 2 A ph-êng Së DÇu, quËn Hång Bµng, H¶i Phßng XD V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2 CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu x· Mü Xu©n, huyÖn T©n Thµnh, Bµ R̃ a - Vng Tµu CN nhÑ
Hµ Néi Km9, quèc lé 1A, Hoµng LiÖt, Hoµng Mai, Hµ Néi CN nÆng
Hµ Néi sè 109 ®-êng TrÇn §¨ng Ninh, ph-êng D̃ ch Väng, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
H-ng Yªn x· Tr-ng Tr¾c, huyÖn V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A, h V¨n L©m, H-ng yªn CN nÆng
H-ng Yªn x· B¹ch Sam, huyÖn Mü Hµo, H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 1W, ®-êng §iÖn Biªn Phñ, ph-êng 25, quËn B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
H¶i D-¬ng côm c«ng nghiÖp An §ång, x· §ång L¹c, huyÖn Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nhÑ
B×nh Ph-íc x· Minh H-ng, huyÖn Ch¬n Thµnh, B×nh Ph-íc N«ng-L©m nghiÖp
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh,x· Thµnh t©m,h.Ch¬n thµnh,B×nh Ph-íc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 51/51B-53 ®-êng Vâ V¨n TÇn, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM X©y dùng
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc 2 CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 18/9 khu phè 4, ph-êng Linh Trung, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh B6-4A, Êp 2, x· T©n Kiªn, huyÖn B×nh Ch¸nh, TPHCM CN nÆng
B×nh Ph-íc x· Minh H-ng, huyÖn Ch¬n Thµnh, B×nh Ph-íc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 99 Ich Th¹nh, ph-êng Tr-êng Th¹nh, quËn 9, TPHCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 79C h-¬ng lé 65, x· Xu©n Thìi S¬n, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
Hµ Néi bƠn xe Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
Thanh Hăa côm c«ng nghiÖp B¾c BØm S¬n, ph-êng B¾c S¬n, th̃ x· BØm S¬n CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 19, ®-êng HËu Giang, ph-êng 4, quËn T©n B×nh, TPHCM CN thùc phÈm
Hµ Néi sè 15, l« X2, ph-êng D̃ ch Väng, quËn CÇu GiÊy, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng L« M-2A-CN, KCN Mü Ph-ìc 2, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi 8, ngâ 112, tæ 9, phè V Xu©n Thiu, ph-êng Sµi §ång, quËn Long Biªn CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n Thµnh, huyÖn Ch¬n Thµnh, tØnh B×nh Ph-íc CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN Săng ThÇn 1 CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, huyÖn Duy Tiªn, Hµ Nam CN nÆng
Hµ Nam Côm c«ng nghiÖp T©y nam TX Phð lƣ, Hµnam CN nÆng
Hµ Néi 16 ng¸ch 58 ngâ 12 §µo TÊn, ph-êng Cèng V, quËn Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
VÜnh Phóc côm c«ng nghiÖp B×nh Xuyªn, huyÖn B×nh Xuyªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh S19-1, Sky Garden,Ng.V¨n Linh,khu A«thi moi TP, F.T©n P«ng,q7,tpHCM D̃ ch vô
§ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng KCN ViÖt Nam-Singapore 2 thuéc KLH CN-DV-®« th̃ B×nh D-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 1/1C, tØnh lé 15, x· Thìi Tam Th«n, huyÖn Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 3A, Kh¸nh B×nh, T©n Uyªn, BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 54-56 ®-êng NguyÔn Tr·i, ph-êng BƠn Thµnh, quËn 1, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp BaTri,T©n HiÖp,T©n Uyªn,BD-¬ng;CN: T©n B×nh,T©n HiÖp,T©n Uyªn,BD CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, B×nh ChuÈn, ThuËn An, BD-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 35 Ng.H÷u C¶nh, f.22.q.B×nh Th¹nh, Tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 72B TrÇn B¸ Giao, f.6,q.Gß VÊp, TP HCM CN thùc phÈm
Hµ Néi tÇng3, toµ nhµ Simco, th«n §×nh Th«n, x· Mü §×nh, huyÖn Tơ Liªm, Hµ Né X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 95A, Êp 3, x· Xu©n Thìi Th-îng, huyÖn Hăc M«n, TP HCM CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN VISP, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Cao èc SATRA, 275B Ph¹m Ng
̣
L·o, Q1, TP HCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh Nhµ 5, CVPM Quang Trung, QL 1A, P T©n Ch¸nh HiÖp, Q12, HCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-íc II, BC¸t, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 56/6, Lª V¨n Thä, P11, Q Gß VÊp, TP HCM CN nhÑ
H-ng Yªn x· Phông C«ng,huyÖn V¨n Giang, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n Thµnh, huyÖn Ch¬n Thµnh, tØnh B×nh Ph-íc. CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 10/4 B Êp Mü Hßa1, x· T©n Xu©n, huyÖn Hoc M«n, TP HCM CN nhÑ
§ång Nai §ång Nai CN nÆng
VÜnh Phóc KCN B×nh Xuyªn, h.B×nh Xuyªn, VÜnh Phóc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 2,lÇu 3 toµ nhµ Broadway E, ®-êng Bertrand Russell, P.T©n Phó, Q.7 X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 132, ®-êng HT 37, P HiÖp Ch¸nh, Q 12, TP HCM CN nhÑ
L©m §ång L¹c Xu©n, §¬n D-¬ng, L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng Êp Hoµ L©n2, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
H-ng Yªn ®-êng B1, khu B, KCN Phè N«Ƣ A, h.V¨n L©m, HYªn CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN Mü Ph-ìc II, h. BƠn C¸t, BD CN nhÑ
Hµ Néi th̃ trÊn V¨n §iÓn, huyÖn Thanh Tr×, Hµ Néi CN nhÑ
Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
Qu¶ng Nam Qu¶ng Nam CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp Ho¸ Nhùt,x· T©n VÜnh HiÖp,huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Phó, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 31 NguyÔn B¸ TuyÓn, P12, Q T©n B×nh, TP HCM X©y dùng
Hµ T©y Côm CN Nam Phó NghÜa,x· Phó NghÜa, huyÖn Ch-¬ng Mü, tØnh Hµ T©y CN nhÑ
Hµ Néi p.128-228 ®¬n nguyªn 7-CT5, Khu §« th̃ míi Mü §×nh,MÔ tr×,Hµ Néi CN nÆng
Hµ Néi 6/42 ®-êng LiÔu Giai, Q Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 93B, Vâ V¨n TÇn, P6, Q3, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
B¾c Ninh KCN H¹p LÜnh, TP B¾c Ninh, B¾c Ninh CN nÆng
B×nh D-¬ng th̃ trÊn T©n Ph-¬c Kh¸nh, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
Hµ Néi 8B/1 L¸ng h¹, f.Thµnh C«ng, q.Ba §×nh, HN D̃ ch vô
Hµ Néi §éi 7, th«n Hße Th̃,x· Xu©n Ph-¬ng, huyÖn Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi Nhµ A1, khu 25 L¸ng H¹, Ba §×nh, HN CN thùc phÈm
Hµ Néi 18 Phè HuƠ, P. Hµng Bµi, Q. Hoµng KiƠm, Hµ Néi D̃ ch vô
B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ, B¾c Ninh CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn, x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 1 Th¹ch Th̃ Thanh, P.T©n §̃ nh, Q.1, TPHCM D̃ ch vô
Hµ T©y côm CN QuÊt §éng, huyÖn Th-êng TƢn, Hµ T©y CN nhÑ
BƠn Tre l« B3, B4 KCN Giao Long, h.Ch©u Thµnh, BƠn Tre CN nhÑ
H-ng Yªn ®-êng B2,khuB, KCN Phè Nèi A, huyÖn V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
B×nh D-¬ng KCN ViÖt-Sing CN nÆng
H-ng Yªn th̃ trÊn BÇn Yªn Nh©n, huyÖn Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
Hµ Néi Toµ nhµ Fortuna, 6B L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 63-65 Hµng Bå, Hoµn KiƠm, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi P 511, tÇng 5, toµ nhµ Daeha, 360 Kim M·, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 527, khu phè 2, P. Thíi An, Q.12, TP HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 8, x· Long Nguyªn, huyÖn BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng Êp B×nh §¸ng, x· B×nh Hoµ, huyÖn Thô©n An, B×nh D-¬ng N«ng-L©m nghiÖp
H-ng Yªn th̃ trÊn ©n Thi, huyÖn ©n Thi, H-ng Yªn CN nhÑ
Long An 29 NguyÔn Th̃ B¶y, P.6, th̃ x· T©n An, Long An CN nÆng
§ång Nai Suèi Tre, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Nhµ A5, K§TM Trung Hßa Nh©n ChƢnh, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh D002, khu phè Mü Ph-íc,khu §TM Nam tphè, ®g Ng.V.Linh, P.T©n Phong,Q.7 D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 252B, NguyÔn §×nh ChiÓu, P.6, Q.3, TPHCM D̃ ch vô
Phó Thä Côm CN §ång L¹ng, x· Phï Ninh, huyÖn Phï Ninh, tØnh Phó Thä CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh A7,khu bthù s«ng «ng Lín, §TM Nam TP, ®.Ng.V.Linh,x.B×nh H-ng Ch¸nh X©y dùng
B×nh D-¬ng th̃ trÊn DÜ An, huÖnn DÜ An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc A, x· B×nh ChuÈn, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
L©m §ång ph-êng Léc TiƠn, th̃ x· B¶o Léc, tØnh L©m §ång CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 8A/5D2-6D2-7D2 Th¸i V¨n Lung, P.BƠn NghĐ, Q.1, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi th«n ChƢnh Trung, x· Ch©u Quú, Gia L©m, Hµ Néi CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 5, tØnh §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi 2503, tÇng 25, nhµ 24 T2 Trung Hßa Nh©n ChƢnh, Hµ Néi X©y dùng
T©y Ninh KCN T©y Ninh CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 1, tØnh §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi Hµ Néi D̃ ch vô
§µ N½ng l« 8, ®-êng S¬n Trµ-§iÖn Ngäc, P. Ph-íc Mü, Q. S¬n Trµ, §µ N½ng D̃ ch vô
T©y Ninh L« sè 24, ®-êng sè 6, KCN Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Ho¸ Nhùt, x· T©n VÜnh HÖpp, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Phó Thä Khu 6, §ån T©y, x· Thanh Vinh, th̃ x· Phó Thä CN nhÑ
Hµ Nam KCN Ch©u S¬n, th̃ x· Phð Lƣ, Hµ Nam N«ng-L©m nghiÖp
B¾c Giang x· BƢch s¬n, huyÖn ViÖt Yªn, B¾c Giang D̃ ch vô
B×nh Ph-íc Khu quy ho¹ch CN T©n Thµnh, x· T©n Thµnh, th̃ x· §ång Xoµn, B×nh Ph-íc CN nhÑ
B×nh Ph-íc Khu quy ho¹ch CN T©n Thµnh, x· T©n Thµnh, tx· §ång Xoµi, B×nh Ph-íc N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng Khu 4, th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng (thiƠu ®̃a chØ) CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN S«ng M©y, tØnh §ång Nai CN nhÑ
VÜnh Phóc VÜnh Phóc CN nhÑ
Hµ Néi tÇng 8, sè 88 Lƣ Th-êng KiÖt, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 133 Vâ V¨n TÇn, ph-êng 6, quËn 3, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 15 Hµm Nghi, P.NguyÔn Th¸i B×nh, Q.1, TP HCM Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi phßng sè 2 toµ nhµ Detech, sè 15 Ph¹m Hïng, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi phßng sè 1, toµ nhµ Detech, 15 Ph¹m Hïng, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n, BN CN nÆng
§ång Nai KCN Long Thµnh, tØnh §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi 148 TrÇn Duy H-ng, p. Trung Hßa, CÇu GiÊy. Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2, tØnh §ång Nai CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu Khu phè 3, F.LOng T©m, TX Bµ R̃ a CN nhÑ
L©m §ång th«n Phó Th¹ch, x· hiÖp th¹nh, h.§øc Träng, L§ N«ng-L©m nghiÖp
§µ N½ng x· Hßa Ninh, huyÖn Hßa Vang, TP §µ N½ng D̃ ch vô
H¶i Phßng H¶i Phßng D̃ ch vô
Hµ Néi P 101, nhµ D1, p Gi¶ng Vâ, QuËn Ba §×nh, Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
§ång Nai x· Tam Ph-íc, h.Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi phßng 104, toµ nhµ Toserco V¹n Phóc, sè 2 Nói Tróc, Kim M·, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp BƠn V¸n, x· Lai Uyªn, h.BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng Phó Thä, th̃ x· Thñ DÇu Mét, tØnh B×nh D-¬ng X©y dùng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 2, huÖnn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai X©y dùng
§ång Nai KCN Biªn Hoµ 2, Tp Biªn Hoµ, §ång Nai CN nhÑ
Hµ T©y KCN Phó NghÜa, huyÖn Ch-¬ng Mü, Hµ T©y (VPGD: A5.C8 K§T §¹i Kim, Hoµng V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
T©y Ninh l« 89,KCX vµ CN Linh Trung 3, huyÖn Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 2/238 D-¬ng C«ng Khi,x· T©n Thìi Nh×, H.Hoăc M«n CN nhÑ
Hµ Néi phßng 3, tÇng 5, toµ nhµ HRS, sè 4A L¸ng H¹, Hµ Néi D̃ ch vô
B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n, BN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 504/12, ®-êng TX13, tæ 12, p Th¹nh Xu©n, q 12, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ, BN CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 69/C §ç V¨n DËy, Êp T©n Hßa, x· T©n HiÖp, h.Hoăc M«n CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 518 H-¬ng Lé 2, KP2, P.B×nh Tr
̃
§«ng, Q.B×nh T©n CN nhÑ
Hµ Néi X©y dùng
H-ng Yªn x· Ngäc L©m, h.Mü Hµo, H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn H-ng Yªn CN nhÑ
Hµ Néi Hµ Néi CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 34 Tin Giang, p.2, Q.T©n B×nh D̃ ch vô
B×nh D-¬ng x· Phó Mü, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 146 NguyÔn C«ng Trø, quËn 1, TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
B×nh D-¬ng Êp A1,x· An Phó,ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 146 NguyÔn C«ng Trø, q1, tp HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ T©y Khu vùc hå V¨n S¬n, h.Ch-¬ng Mü, tØnh Hµ T©y(VP§D:360 Km·, Hµ Néi) Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B¾c Ninh KCN Tiªn S¬n, BN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh C¨n hé S33-1, L« R13,Khu phè H-ng V-îng2, p.T©n Phong, Q7, TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng l« F-6A-CN KCN Mü Ph-ìc 2, h. BƠn C¸t CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 120 khu phè Mü Hoµng,p.T©n Phong,q7,TP Hå ChƢ Minh V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n thuËn D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh KCN Lª Minh Xu©n CN nhÑ
H-ng Yªn KCN DÖt May Phè Nèi CN nhÑ
B×nh D-¬ng l« B-11A-CN, KCN Mü Ph-ìc 2, h. BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng l« D-10BB, KCN Mü Ph-íc 2 CN nhÑ
B×nh D-¬ng M-3B-CN, KCN Mü Ph-ìc 2, BƠn C¸t, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng l« D-10B KCN Mü Ph-ìc 2, BƠn C¸t, BD CN nhÑ
H-ng Yªn KCN H-ng Yªn CN nÆng
B×nh D-¬ng x· T©n §̃ nh, h. BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi p1304, Nhµ B, Chung c- M3-M4, Huúnh Thóc Kh¸ng, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 58 ®-êng §ång Khëi, quËn 1, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi 36 Hµng Tre, Hoµn KiƠm D̃ ch vô
Hµ Néi 724 CT4 ®¬n nguyªn 5, CÇu thang 10, K§TM S«ng §µ-Mü §×nh D̃ ch vô
H¶i D-¬ng x· §ång L¹c, huyÖn Nam S¸ch, H¶i D-¬ng X©y dùng
Long An x· Hßa Kh¸nh T©y, huyÖn §øc Hßa, tØnh Long An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 168/5B,®-êng Bïi Th̃ Xu©n,ph-êng 3,quËn T©n B×nh,Tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Hµ Néi tÇng 10, toµn nhµ 14 L¸ng H¹, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 6/27, ngâ 106 Hoµng Quèc ViÖt N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 224/5 Bis, Ql 13, p.26, Q.B×nh Th¹nh, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 224/5 Bis,quèclé 13,ph-êng 26,quËn B×nh Th¹nh,Tp Hå CHƢ Minh CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu L« sè 1, KCN Phó Mü II, huyÖn T©n Thµnh, tØnh Bµ R̃ a-Vng Tµu CN nÆng
H-ng Yªn KCN Phè Nèi A CN nhÑ
Hµ T©y Khu vùc Hå V¨n S¬n, huyÖn Ch-¬ng Mü, Hµ T©y Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Qu¶ng Ng·i KKT Dung QuÊt, Qu¶ng Ng·i CN nÆng
Hµ T©y km 16 L¸ng Hoµ L¹c, Yªn S¬n, huyÖn Quèc Oai, Hµ T©y CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, h. Long Thµnh, tØnh §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 5A,T«n §øc Th¾ng, BƠn NghĐ, quËn1, tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
B×nh D-¬ng l« A-3J-CN, KCN Mü Ph-ìc 3,h BƠn C¸t, t B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ T©y CT7 APT,K§TM Mç Lao,p.V¨n Mç,H.§«ng(VP§D: p809,tnhµ Daeha,360Kim m·HN) XD V¨n phßng-C¨n hé
T©y Ninh KCN Linh Trung III CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 160,§¹i lé III,ph-êng Ph-ìc B×nh,quËn 9,Tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
§ång Nai L« C.II.I-1, KCN Long Thµnh, h. Long Thµnh, Tp Biªn Hßa, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 1/16,Huynhf ThiÖn Léc, Hoµ Th¹ch, T©n Phñ,tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 131/16,T©y L©n,Khu phè 7,B×nh tr
̃
§«ng A,T©n B×nh,tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
L©m §ång th«n 4 x· §am B'ri, TX B¶o Léc, L§ N«ng-L©m nghiÖp
VÜnh Phóc KCN Khai Quang, tx VÜnh Yªn, VÜnh Phóc CN nhÑ
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Cr3-3, §« th̃ míi Nam TP, p.T©n Phó,q.7, Tp HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
VÜnh Phóc VÜnh phóc CN nÆng
Hµ T©y x An Kh¸nh, h Hoµi §øc, Hµ T©y (VPDD: tÇng 21 th¸p Hoµ B×nh, 106 HQViª XD Khu ®« th̃ míi
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
B×nh Ph-íc th«n5 vµ 6, x· Ph-íc S¬n, h. Bï §¨ng, B×nh Ph-íc N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh M20, K300 NguyÔn Minh Hoµng, p.12, Q.T©n B×nh, TP HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 355 Kinh D-¬ng V-¬ng,Q. B×nh T©n, TP HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
Trµ Vinh Trµ Vinh CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch II, h.Nh¬n Tr¹ch, §Nai V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 61/2R,Êp §«ng, x· Thìi Tam Th«n, h. Hăc M«n, Tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 21 NguyÔn Trung Ng¹n, p. BƠn NghĐ, Q.1, TP HCM X©y dùng
B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ, BN CN nÆng
Hµ Néi phong 401 nhµ 17T5 K§TM Trung Hßa D̃ ch vô
B¾c Giang x· Néi Hoµng, huyÖn Yªn Dng, B¾c Giang CN nhÑ
H¶i D-¬ng KCN Phóc §in, x· CÈm Phóc vµ CÈm §in, huyÖn CÈm Giµng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
H¶i D-¬ng KCN Phóc §in, x CÈm Phóc vµ CÈm §in, h CÈm Giµng, T H¶i D-¬ng CN nÆng
H-ng Yªn ®-êng B3, khu B, KCN Phè Nèi, h.V¨n L©m, HN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 27/39 Ng.Träng Léi, f4, q.T©n B×nh, tp HCM CN thùc phÈm
B×nh ThuËn 96 Huúnh Thñc kh¸ng, P.Hµm TiƠn, TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi phongf 304 toµ nhµ Ford Th¨ng Long, 105 L¸ng H¹ hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch 3, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh ®-êng Gß « M«i, p. Phó ThuËn, q.7, TPHCM D̃ ch vô
Qu¶ng Ng·i L« 10, Ph©n KCN Sµi Gßn-Dung QuÊt, KKT Dung QuÊt, x· B×nh Th¹nh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 18/5/A5 NguyÔn Th̃ Minh Khai, P.§a Kao, Q.1, TP HCM D̃ ch vô
Hµ Néi KCN Néi Bµi, HN D̃ ch vô 0 2.6E+08 2.6E+08 1.13E+08 thiƠt kƠ, sx m¸y măc CN nÆng. Qu¶ng Ng·i
§ång Nai KCN Long B×nh hiÖn ®¹i (Amata) Long B×nh, B.Hoµ,§N CN nÆng
B¾c Giang Côm CN Song Khª, Néi Hoµng CN nhÑ
B×nh §̃ nh L« 32, ®-êng Vâ Duy D-¬ng, côm CN Quang Trung, TP Quy Nh¬n, B×nh §̃ nh CN nhÑ
B×nh D-¬ng l« D-1Y-CN KCN Mü Ph-ìc 3,h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
Hµ Néi phßng 802, toµ nhµ Vincom, 191 Bµ TriÖu - Hµ Néi D̃ ch vô
Phó Thä L« sè 10 KCN Thu₫ V©n-ViÖt Tr×-Phñ Thä CN nhÑ
VÜnh Phóc Th«n Thanh Gi·, p. Khai QUang, Tp VÜnh Yªn, tØnh VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh L«5B01 ®« th̃ míi Nam tphè,f.T©n Phóc,q7,TPHCM XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi phßng 1A-B4, tËp thÓ Kh-¬ng Th-îng, p.Trung Tù, Q.§èng §a,Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng l« Q 15 CN KCN Mü ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-HQ, B×nh Ph-íc XD h¹ tÇng KCX-KCN
Hµ Néi phßng 409, 17T9, Trung Hßa-Nh©n ChƢnh - Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 71/B3 K§T §¹i Kim, Q.Hoµng Mai, Hµ Néi D̃ ch vô
H¶i D-¬ng QL 5A, p.B×nh Hµn, Tp H¶i D-¬ng, tØnh H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 244/5 Bis, qlé 13, f.16,q.B×nh Th¹nh,tpHCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« M- 3A KCN Mü Ph-ìc 2, h.BƠn C¸t, BD-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Khu d©n c- ®« th̃ VÜnh Léc, F,B×nh HßaB,q.B×nh T©n,TPHCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh sè 308 Quèc lé 1A, khu phè 3, P B×nh H-ng Hßa B, q B×nh T©n, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Tßa nhµ giµy Viet Plaza, 180-182 Lƣ ChƢnh Th¾ng,f9,q3,HCMC D̃ ch vô
T©y Ninh KCN Linh Trung III CN nÆng
T©y Ninh Êp Thanh Ph-íc, x· Thanh §in, h. Ch©u Thµnh, T©y Ninh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 2, khu phè 5,f.B×nh H-ng Hßa B,q.t©n B×nhm tp HCM CN nhÑ
B×nh Ph-íc L« H1-1,H2 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,x.Minh H-ng,h.Ch¬n thµnh,BP CN nhÑ
B¾c Ninh KCN §¹i §ång, BN CN nÆng
B×nh D-¬ng x· An §in, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Qu¶ng Ninh l« ®Êt sè 8+24, KCN C¸i L©n, tp H¹ Long, t Qu¶ng Ninh CN nÆng
B×nh D-¬ng L« F-6B-CN KCN Mü Ph-ìc 2,h.BƠn C¸t, BD-¬ng CN nhÑ
B¾c Ninh KCN §¹i §ång-Hoµn S¬n,h Tiªn Du, T B¾c Ninh CN nÆng
B¾c Ninh BN CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 14 Vâ V¨n TÇn, f.6,q.3, HCMC D̃ ch vô
§ång Nai KCN Long Thµnh, §nai CN nÆng
B×nh D-¬ng khu 5, th̃ trÊn Uyªn H-ng, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh toµ nhµ B2-25(l« H11) Khu phè Nam Long 3, Hµ Huy TËp, Q7, TP HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Bµ R̃ a-Vng Tµu x· T©n H¶i, huyÖn T©n Thµnh, tØnh Bµ R̃ a-Vng Tµu CN thùc phÈm
Hµ Néi Chung c- M3-M4, § Huúnh Thóc Kh¸ng, q §èng §a, tp Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Sè TK 46/1, ® TrÇn H-ng §¹o, p CÇu Kho, q 1, tp Hå ChƢ minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 2, ® Tr-êng S¬n,p HiÖp B×nh ph-íc, q Thñ §øc, tp Hcm CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 21,® NguyÔn Trung Ng¹n, p BƠn NghĐ,q1,Tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Êp Ƣch Th¹nh,f.Tr-êng Th¹nh, q9, tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh nhµ 6A, ®-êng 5, CViªn PM̉ m Quang trung, f.T©n Ch¸nh HiÖp, q12, tpHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 386/32 Lª V¨n Sü, f14, q3, tpHCM D̃ ch vô
Hµ Néi TÇng 3, sè 111, Mai H¾c §Ơ, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi D̃ ch vô
Qu¶ng Nam Cô CN Tr¶ng NhËt 1, §iÖn Th¾ng Trung, §iÖn Bµn, QN CN nhÑ
Hßa B×nh Xăm §Ônh, D©n Hoµ, Kú S¬n, Hoµ B×nh Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
H¶i D-¬ng KCN §¹i An, tØnh H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 631, ®-êng NguyÔn Tr·i, p 11, q5, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
B¾c Giang L« 06 KCN Song Khª, Néi Hoµng, B¾c Giang CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 3, x· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B¾c Giang KCN B¾c Giang CN nhÑ
B×nh Ph-íc L« A1,A2 vµ A3, KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,H Ch¬n Thµnh,T B×nh Ph-íc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 13bis,Kú §ång,ph-êng9,quËn3,tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi phßng 2, tÇng 4, nhµ Detech, sè 15 Ph¹m Hïng, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 248/14/7 ®-êng NguyÔn Th¸i B×nh,ph-êng 12 quËn T©n B×nh,HCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« I3 KCN ViÖt H-¬ng 2, h.BƠn C¸t, BD-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Khu d©n c- ®« th̃ VÜnh Léc, f.B×nh H-ng Hßa B, q.aan B×nh, TP HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 141, ®-êng D3, f.25,q.B×nh Th¹nh, tp HCM D̃ ch vô
Hµ Néi TËp thÓ uû ban khoa häc nhµ n-íc, tæ 34 côm 5, Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi TÇng 15, toµ nhµ Harec, sè 4 L¸ng H¹, Thµnh C«ng, Ba §×nh, HN D̃ ch vô
Hµ Néi Tßa nhµ HH2 khu ®« th̃ míi Yªn Hßa,CÇu GiÊy, HN Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
H-ng Yªn X· Tr-ng Tr¾c,HuyÖn V¨n L©m ,tØnh H-ng Yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 141,®-êng D3,ph-êng 25,quËn B×nh Th¹nh,tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
H-ng Yªn ®-êng D4, khu D, KCN Phè Nèi, h.Yªnmü, HY CN nÆng
B×nh D-¬ng L« A-5F-CN KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai X©y dùng
VÜnh Phóc KCN Quang minh, VPhóc CN nÆng
Hµ Néi P 301 nhµ 38A, d·y 4, ngâ 98 phè Th¸i Hµ, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè12/7/18,HÎm B4-Hoµng Hoa Th¸m,ph-êng13,T©n B×nh,tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 05 khu phè 2, ®-êng TL 54, ph-êng Th¹nh Léc, q12, TP HCM CN nÆng
T©y Ninh Êp thuËn lîi, x· §«n Thu©n, huyÖn Tr¶ng Bµng, T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
B×nh D-¬ng 09 ®-êng 8, KCN Vietnam - Singapore, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh Ph-íc L« B1,B2,B3 &B4 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,x.Minh H-ng.h.Ch¬n thµnh,BPh-íc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 162 Nam Kú Khëi NghÜa, P6, Q1, TP HCM V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 162 Nam Kú Khëi NghÜa, f.5,q3,HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
B×nh D-¬ng L« A 1 J-Cn KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nhÑ
Hµ Néi Sè 11,ngâ 6A,phè Thµnh C«ng,Ph-êng Thµnh C«ng,Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« C 3B-CN KCN Mü Ph-ìc 3,h.BƠn c¸t,BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« D1 W-CN KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t,BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 312 ®-êng §éc LËp, P B×nh Thä, quËn Thñ §øc, TP HCM CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCN T©n T¹o, HCMC CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè11A-B4,Hoa Lan,ph-êng2,Phñ NhuËn,Tp Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 180 Hai Bµ Tr-ng, P §a Kao, Q1, TP HCM CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh sè 43/3A Ph¹m V¨n Chiªu, P13, Q Gß VÊp, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 153 - 155 ®-êng TA28 khu phè 2, p Thìi An, q12, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Hµ Néi Sè 902, toµ nhµ CT3-3, khu ®« th̃ míi MÔ Tr× H¹, Hµ Néi CN nhÑ
B×nh D-¬ng 37,Hå Tïng MËu,ph-êng BƠn NghĐ,quËn1, TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Sè 85/8C vµ 85/8D Êp Xu©n Tìi §«ng,x· T©n Xu©n,Hăc M«n,Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 152A, ®-êng Hå Häc L·m, P An L¹c, q B×nh T©n, TP HCM CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh, x.Thµnh T©m. h.Ch¬n thµnh, B×nh Ph-íc CN nÆng
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh, x.Thµnh T©m, h.Ch¬n thµnh, B×nh Ph-íc CN nÆng
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh, x· Thµnh t©m,h.Ch¬n thµnh,B×nh Ph-íc CN nÆng
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh, BP CN nÆng
H-ng Yªn x· B¹ch Sam, h. Mü Hµo, H-ng yªn CN nÆng
Hµ Néi sè 15, Ph¹m Hïng, Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh,x· Thµnh t©m,h.Ch¬n thµnh,B×nh Ph-íc CN nÆng
B×nh Ph-íc KCN CH¬n Thµnh, Thanh T©m. Ch¬n thµnh, BP CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ Tecasin sè 243-243b ®-êng Hoµng V¨n Thô ph-¬ngguwwb ddT¬ngguww X©y dùng
H¶i Phßng phßng 801-804, t 8, toµ nhµ DG Tower, sè 15 TrÇn Phó, Ng« Quyn, HP Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi Sè 8 phè Chïa Béc,ph-êng Quang Trung,QuËn §èng §a,TP Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh thöa 1395, tê b¶n ®å sè 4, ®-êng Ba Sa, x· Ph-íc HiÖp, Cñ Chi, TP HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 331 Lª V¨n Sü, Q3, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« D-1A-CN KCN Mü Ph-ìc, h.BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
§µ N½ng L« X, KCN Hßa Kh¸nh më réng, q.Liªn ChiÓu, §N½ng CN nhÑ
Hµ Néi KCN Sµi ®ång B D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Tßa nhµ R4-44, khu phè H-ng Gia, ®« th̃ míi Nam thµnh phè, f.T©n Phong D̃ ch vô
H-ng Yªn X· NghÜa Trô,HuyÖn V¨n Giang,tØnh H-ng Yªn D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng sè 47/4A KL, kphè Kh¸nh Héi, th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh, T©n uyªn, BD CN nhÑ
H-ng Yªn ®-êng B1, khu B, KCN Phè Nèi A,h.V¨n L©m, HY CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh nhµ 6A, ®-êng sè 3 CViªn Pm
̉
m QTrung,F.T©n Kh¸nh HiÖp,q12,HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 208 NguyÔn Tr·i, q1, HCMC (XD golf 36 lç t¹i Cñ chi) Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh D2-015 khu phè Mü Toµn 3,®« thi míi Nam Tphè,®g Ng.V¨n Linh,qT§øc,HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh sè 16,dd-êng 15, khu phè 4,f.Linh Trung,q.T§øc, HCMC CN nÆng
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Bµ R̃ a-Vng Tµu KCN Phó Mü I,h.T©n Thµnh, tØnh BR-VT CN nÆng
Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
Hµ Néi P 302 nhµ 38A, ngâ 98 phè Th¸i Hµ, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc A, x.b×nh Chu©n, h.ThuËn An, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng l« L-3A-CN KCN Mü Ph-íc 2,BC¸t, BD CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh M4-02 l« H1 Chug c- Hoµn DiÖu,f9, q4, HCMC D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch V, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
Hµ Néi NVA 36, Trung Hßa Nh©n ChƢnh, quËn CÇu Gi©ƣ, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh ThuËn th«n Thanh L-¬ng, x· ChƢ C«ng, huyÖn Tuy Phong, tØnh B×nh ThuËn Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Bµ R̃ a-Vng Tµu KCN Mü Xu©n A, BR-VT CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 231-233 Lª Th¸nh T«n, f.BƠn Thµnh, q1,HCMC D̃ ch vô
Long An khu B, ®-êng 1, Côm CN Lîi B×nh Nh¬n, TX T©n An, Long An X©y dùng
B¾c Giang Khu ®Êt míi ng· ba Qu¸n Th¸nh, TP B¾c Giang GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh Toµ nhµ E-Town, 364 Céng Hßa, ph-êng13,q.T©n B×nh,HCMC X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 100 ®-êng Yªn ThƠ,f2,q.T©n B×nh, HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 161/15 ®-êng Bïi T- Toµn,KP5,f.An L¹c,q.T©n B×nh, HCMC X©y dùng
H¶i D-¬ng KCNDD¹i An, HD CN nÆng
B×nh D-¬ng L« A 7F-CN KCN mü Ph-íc 3, BC¸t, BD CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« D-4U-CN, D-4W-Cn CKN Mü Ph-íc 3,BC¸t, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 464/27 khu phè 4,f.§«ng H-ng ThuËn, q12,HCMC CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 127 ®-êng Th¹nh Mü, f.8, q.T©n B×nh, HCMC CN nÆng
B×nh ThuËn C¶ng c¸ La Gi, ph-êng Ph-íc Léc, tx La Gi, B×nh ThuËn Thñy s¶n
B×nh D-¬ng ®-êng sè 2 KCN §ång An, h.Thô©n An, BD CN nhÑ
H-ng Yªn T©n Quang, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN T©n Khai,x.T©n Khai,h.B×nh Long,tØnh B×nh Ph-íc CN nhÑ
B×nh D-¬ng Khu du l ̃ ch v¨n hăa l ̃ ch sö §¹i Nam,Êp 1, HiÖp An, TX Tñu DÇu Mét, BD D̃ ch vô
VÜnh Phóc Km17, VÜnh Yªn-ViÖt Tr×,côm CN Hîp Th̃nh,VÜnh Phóc CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch I, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh KCX T©n Thô©n, HCMC CN nÆng
§ång Nai KCN Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi KCN Sµi §ång B X©y dùng
Hµ Néi Phßng 902, cÇu thang 1, §N1 - L« CT4 - Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-Hµn QUèc, Ch¬n thµnh, BP CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Êp «ng §«ng, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi KCN hµnéi CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 108/14/25, ®-êng Ba Th¸ng Hai, ph-êng 14, quËn 10, TPHCM CN nÆng
B×nh D-¬ng 12 VSIP 2 ®-êng 6 CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh D2-16 Mü Giang 2, ®« th̃ míi Nam tphè,f.T©n Phong,q7,tpHCM D̃ ch vô
Hµ Néi Viglacera Tower, sè 1 ®-êng L¸ng Hoµ L¹c, MÔ Tr×, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
H¶i Phßng Kin B¸i, Thuû Nguyªn,H¶i Phßng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh T©n §inm Lƣ Nh¬n, CÇn Giê, TP HCM Thñy s¶n
B×nh D-¬ng L« M-1-CN KCN Mü Ph-ìc 2,h.BƠn C¸t, BD CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 92/8 ®-êng D-¬ng C«ng Khi, Êp 1, Xu©n Thìi S¬n, Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 16, ®-êng 15, khu phè 4, f.Linh Trung,q.Thñ §øc, tp HCM CN nhÑ
B×nh D-¬ng l« D-1T-CN KCN Mü ph-ìc 3, BƠn C¸t, BD CN nÆng
B×nh D-¬ng L« E11-12-15-16, KCN ViÖt H-¬ng 2, BƠn C¸t, BD CN nÆng
Bµ R̃ a-Vng Tµu 48/5C Nam Kú Khëi nghi·, tp VT X©y dùng
Bµ R̃ a-Vng Tµu 973 ®-êng 30/4 TP VT CN nÆng
Qu¶ng Nam Tam TiƠn, Nñi Thµnh, Qu¶ng Nam Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n, x· ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nÆng
Long An L« A1, khu A, ®-êng 1, Côm CN Lîi b×nh Nh¬n, TX T©n An, tØnh Long An CN nhÑ
Hµ Néi P 503 nhµ CT4, khu §TM Mü §×nh - S«ng §µ, x· MÔ Tr×, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Long Thµnh, huyÖn Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
H-ng Yªn x· NghÜa HiÖp, huyÖn Yªn Mü, H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh A5-A6-A11-A12 CômCN Nh̃ Xu©n, x· Xu©n ThíiS¬n, h,Hăc M«n, tp HCM CN nhÑ
§ång Nai Tam Ph-íc, Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
Hµ Néi Sè 194 Th¸i Hµ, §èng §a, Hµ Néi CN nÆng
Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi sè 187 Kim M·, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« A 5C-Cn KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
T©y Ninh KCN Linh Trung III CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 71B NguyÔn Duy Trinh, f.Long Tr-êng, q9, tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 1185 Quèc lé 1A, khu phè 5, P B×nh Tr
̃
§«ng B, q B×nh T©n, TP HCM CN nÆng
§µ N½ng 06 Duy T©n, §µ N½ng D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 23/18 haem C1, ®-êg Céng hoµ,f.13,q.T©n B×nh, tp HCM D̃ ch vô
Hµ Néi tÇn 9, TT Tm¹i Daeha, 360 Kim M·, q.Ba ®×nh, HN Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh 93 Vâ V¨n TÇn, f6, q3, tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 1/12A Ng.V¨n Quú,f.T©n ThuËn §«ng, q7, tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 31/2B tØnh lé 14, x.Xu©n Thìi Th-îng, h.Hăc M«n, tp HCM CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 861/98A, TrÇn Xu©n So¹n, Q7, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 208 NguyÔn Tr·i, q1, tp HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
B×nh D-¬ng An T©y, BƠn C¸t, BD CN nhÑ
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
H¶i D-¬ng Êp 1A, x· An Phó, huyÖn ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Kh¸nh B×nh, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 4, x· T©n §̃ nh, huyÖn BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch V, h.Nh¬n tr¹ch, §Nai CN nhÑ
§ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 19/4, khu phè 1, ®-êng TL30, P Th¹nh Léc, q 12, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 38/47, tæ 38, ®-êng C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, P15, q T©n B×nh, TP HCM X©y dùng
B×nh D-¬ng x· Kh¸nh B×nh, huyÖn T©n Uyªn, B×nh D-¬ng X©y dùng
L©m §ång 7B Phï §æng Thiªn V-¬ng, P8, TP §µ L¹t, tØnh L©m §ång GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh sè 43R/10, Hå V¨n Huª, q Phñ NhuËn, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
§ång Nai KCN Gß DÇu, h Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch III-giai ®o¹n II, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 13 ®-êng TL8, khu phè 13, P Th¹nh Léc, Q12, TP HCM CN nhÑ
Hµ Néi sè 1509, nhµ 34T, khu ®« th̃ Trung Hoµ-N.ChƢnh, CgiÊy, HN X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 107B/4, ®-êng Lª V¨n Thä, p11, q Gß VÊp, TP HCM CN nhÑ
L©m §ång sè 3 lª §¹i Hµnh, f.3, tp §µ L¹t, L©m §ång Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh 35 NguyÔn HuÖ, Q1, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh KS¹n Majestic, sè 1 §ång Khëi, q 1, TP HCM X©y dùng
H¶i D-¬ng x· Minh §øc, huyÖn Tø Kú, tØnh H¶i D-¬ng CN nhÑ
Long An x· Phó Mü, huyÖn Thñ Th-µ, tØnh Long An D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch V, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
§ång Nai P.An B×nh, Biªn Hßa, §ång Nai X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh l« I5-2a KCNC q9, tp HCM CN nÆng
Hµ Néi p.2501 toµ nhµ 24T2 khu ®o th̃ Trung Hßa-N.ChƢnh, CÇu GiÊy, HN D̃ ch vô
§ång Nai P.An B×nh, Biªn Hoµ, §ång Nai X©y dùng
B×nh Ph-íc KCN T©n thµnh, TX §ång Xoµi, BPh-íc CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Ch¬n thµnh,x Thµnh T©m,Ch¬n thµnh,BPh-íc CN nÆng
Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
B×nh D-¬ng sè 33 VSIP II ®-êng 4, KCN VN-Singapore II, H BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi 145 B¹ch Mai, f.C©fn D̉ n, q.hai Bµ Tr-ng, HN D̃ ch vô
Hµ Néi CN nhÑ
VÜnh Phóc KCN B×nh Xuyªn, VPhóc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh sè 34 TX48, khu phè 3, p Thanh Xu©n, Q12, TP HCM CN nÆng
Hµ Néi 91 TrÇn Duy H-ng, f.Trung Hoµ, q.CÇu GiÊy, HN D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 40/8B ®-êng Ph¹m ViƠt Ch¸nh, f19, q.B×nh Th¹nh, tp HCM X©y dùng
Hµ Nam KCN Ch©u S¬n, Hµ Nam CN nhÑ
Hµ Nam KCN Ch©u S¬n, Hµ Nam CN nhÑ
B×nh §̃ nh Côm c«ng nghiÖp th̃ trÊn B×nh §̃ nh, h An Nh¬n, B×nh §̃ nh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 14E/16 ®-êng Th¶o §in, f.Th¶o §in, q2,HCMC D̃ ch vô
Hµ Néi sè 18, ngâ 28, ®-êng Tr-¬ng §̃ nh, Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh 83 TrÇn Quèc Hßan, f4, q.T©n B×nh, HCMC D̃ ch vô
§ång Nai x· ThiÖn T©n, VC, §Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 71 ®-êng 45, f6, q4, tp HCM GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh tßa nhµ Fideco Tower, 81-85,Hµm Nghi,Q1,TP Hå ChƢ Minh GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 678 Ng.V¨n Qu¸, f.§«ng H-ng ThuËn , q12, tp HCM CN nhÑ
Ninh B×nh l« C1+C2 Cômc CN Gi¸n KhÈu-Gia ViÔn-NB×nh CN nhÑ
H¶i Phßng th«n B¾c,x· L-u KiƠm,hThuû Nguyªn,H¶iPhßng(VP:16 Ng §øc C¶nh,HP) CN nÆng
Hµ Néi 41 Th¸i Hµ, p Trung LiÖt, q §èng §a, Hµ Néi CN thùc phÈm
Hµ Néi phßng 608, nhµ 34T, khu ®« th̃ Trung Hßa-Nh©n ChƢnh, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 2, §Nai CN nÆng
Hµ T©y Côm CN QuÊt §éng, h.Th-êng TƢn, HT©y CN nÆng
Hµ Néi p 311, Trung t©m th-¬ng m¹i Daeha, 360 Kim M·, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 2, §Nai CN nÆng
Hµ Néi K1-Khu nhµ mÉu Keangnam, ®-êng MÔ Tr×, x· MÔ Tr×, h Tơ Liªm, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 007 khu phè 4, ®-êng TCH 01, f.T©n Ch¸nh HiÖp, q12, tp HCM CN nhÑ
Hµ Néi sè 686 L¹c Long Qu©n, P NhËt T©n, T©y Hå, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi NVA 15, khu ®« th̃ Trung Hßa-Nh©n ChƢnh, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
DÇu khƢ Hîp ®ång l« 15-1/5, ngoµi kh¬i th̉ m lôc ®̃a ViÖt Nam CN dÇu khƢ
Hµ T©y ®iÓm CN - tiÓu thñ CN Di Tr¹ch, x· Di Tr¹ch, huyÖn Hoµi §øc, Hµ T©y X©y dùng
H-ng Yªn x· Giai Ph¹m, huyÖn Yªn Mü, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2, x· ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« D-4D-CN, KCN Mü Ph-ìc, H BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng sè 194, ®-êng CMTT, tæ 14, khu 3, PPhó C-êng, tx Thñ dÇu mét, BD X©y dùng
Hµ Néi TÇng1,toµ nhµ 17T2,khu Trung Hoµ nh©n chƢnh,q.Thanh Xu©n Hµ Néi X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 47/2 Khu phè 1, f.Thíi An, q12, HCMC CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Toµ Sµigon Trade Centre, 37 T«n §øc Th¾ng, f.BƠn NghĐ, q1, HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 323C ®-êng T©n Kú, T©n Quƣ, f.T©n S¬n Nh×, q.T©n Phñc, HCMC D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 1B, x· An Phó, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« K-3-CN, KCN Mü Ph-ìc 2, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 366/2A khu phè 2, f.Thíi An, q12, HCMC CN nhÑ
L©m §ång 762 TrÇn Phñ, f.Léc TiƠn, TX B¶o Léc, L§ CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh CN thùc phÈm
Hµ Néi P 525, nhµ CT5, Khu ®« th̃ Mü §×nh, h Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
§ång Nai KCN Bµu XĐo,h.Tr¶ng Bom, §Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 207/60 ®-êng Hå Häc L·m, f.An l¹c, q.B×nh T©n, HCMC CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 2, §Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh S29-1 l« R1, Sky Garden,PMH, q7, HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
§ång Nai x· Ph-íc Th¸i, Long Thµnh, §nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, h Duy Tiªn, tØnh Hµ Nam CN nÆng
H¶i Phßng KTBB 4&5 Côm CN Vinashin-Shinnec,th«n Kin B¸i,Thñy Nguyªn,HP GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 18A Nam Quèc Cang, f.Ph¹m Ng
̣
L·o, q1, HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh tßa nhµ Hoa Rang Office Building, 32-34 Ng« §øc KƠ, f.BƠn NghĐ, q1, HM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 780/9 S- V¹n H¹nh, f12, q10, HCMC X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 307/4 Ng.V¨n Trçi, f1, q.T©n B×nh, HCMC D̃ ch vô
T©y Ninh ®-êng sè 7, KCN Tr¶ng Bµng, x· An T̃ nh, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
T©y Ninh ®-êng sè 8, KCN Tr¶ng Bµng, x· An T̃ nh, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
Hµ Néi P 705 CT4, khu ®« th̃ S«ng ®µ Mü §×nh, h Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 59/10 Ph¹m V¨n Chiªu,f14,q.Gß VÊp, HCMC CN nhÑ
VÜnh Phóc CN nÆng
H-ng Yªn x· Minh §øc, h Mü Hµo, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §Nai CN nhÑ
Long An l« H 05A, ®-êng 2, KCN Long HËu, x,Long HËu,h.CÇn Giuéc, LOng AN CN nhÑ
Hµ Néi P 1408, toµ nhµ 18T2, Khu ®« th̃ Trung Hßa-Nh©n ChƢnh, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Tßa nhµ Anna CVPM Quang Trung, f.T©n Ch¸nh, q12,HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh thöa sè 358-368, tê b¶n ®å sè 22, x.T©n Th¹nh T©y,h.Cñ chi, HCMC CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh p.An Phó, q2, HCM XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh 29/8 Êp §«ng L©n,x.Bµ §iÓm,Hăc M«n, HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 20c9 Hoa Hång 2,f2, q.Phó NhuËn, HCMC D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 207/55 Hå Ngäc L·m, f.An l¹c, q.B×nh T©n, HCMC CN nhÑ
B×nh Ph-íc l« C2 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc, h.Ch¬n thµnh, B×nh Ph-íc CN nÆng
§µ N½ng Côm CN Thanh Vinh, q.Liªn ChiÓu, §µ n½ng N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 33 ®-êng 23, T©n LËp, f,B×nh Tr-ng §«ng, q12, HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 33 ®-êng 23,T©n LËp,f.B×nh Trung §«ng, q2, HCMC D̃ ch vô
Ninh B×nh P Nam S¬n, x· Tam §iÖp, tØnh Ninh B×nh CN thùc phÈm
Hµ Néi p 803, tÇng 8,toµ nhµ ViÖt ©u, 205 Gi¶ng Vâ, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh Ph-íc l« F10-F11 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc, h.Ch¬n Thµnh, BPh-íc Thñy s¶n
B×nh Ph-íc L«C3-2 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc, h.Ch¬n thµnh, B×nh Phø¬c CN nÆng
B×nh Ph-íc L« C3-1 vµ C5-2 KCN Minh h-ng-Hµn Quèc,x.Minh h-ng,h.Ch¬n thµnh,BPh-íc CN nÆng
Thơa Thiªn-HuƠ KCN Phong Thu, h.Phong §in, TT-HuƠ XD h¹ tÇng KCX-KCN
B×nh D-¬ng l« A-5E-CN, KCN Mü Ph-ìc 3,h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
B×nh Ph-íc l« C4-1, KCN Minh H-ng-Hµn Quèc, h.Ch¬n thµnh, B×nh Ph-íc CN nhÑ
B×nh Ph-íc KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,x.Minh H-ng,h,Ch¬n thµnh,BPh-íc CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 97C, NGuyÔn Du,BƠn Thµnh,Q1,TP Hå ChƢ Minh V¨n ho¸-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi sè N8-A5, NguyÔn Th̃ ThËp, q Thanh Xu©n, TP Hµ Néi Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi 284 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 10 ngâ 41 phè Linh Lang, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh Ph-íc Hµn Quèc CN nÆng
B×nh Ph-íc l« C3-1 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,h.Ch¬n thµnh, B×nh Ph-íc CN nÆng
§ång Th¸p l« C1-1 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc, x.Minh H-ng,h.Ch¬n thµnh,B×nh Ph-íc CN nÆng
B×nh Ph-íc l« C1-2 KCN Minh H-ng-Hµn Quèc,h.Ch¬n thµnh,B×nh ph-íc CN nÆng
Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi sè 1059, ®-êng Hång Hµ, p Ch-¬ng D-¬ng, q Hoµn KiƠm, Hµ Néi X©y dùng
Hßa B×nh KCN L-¬ng S¬n, Km36 quèc lé 6, x Hoµ S¬n, h L-¬ng S¬n, Hoµ B×nh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp 4, x· An Phó, h ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 4, x· An Phó, h ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Kh¸nh B×nh, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
VÜnh Phóc CN nÆng
Hµ Néi 53 ngâ 91, TrÇn Duy H-ng,f.Trung Hßa, q.CÇu GiÊy,HN D̃ ch vô
§ång Nai KCN Vinatex - T©n T¹o, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi tÇng 4, lµng SV Hacico, P Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« D-1X-CN, KCN Mü Phø¬c 3, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng CN nÆng
Kh¸nh Hßa Th«n §«ng Hßa, x· Ninh H¶i, h Ninh Hßa, Kh¸nh Hßa Thñy s¶n
§ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh HCMC XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi 109, ngâ 53 §øc Giang, q.Long Biªn, HN CN nhÑ
Long An x· §øc LËp H¹, h §øc Hßa, tØnh Long An CN nhÑ
H-ng Yªn x· VÜnh Khóc, h V¨n Giang, H-ng Yªn GTVT-B-u ®iÖn
Hµ Néi TT Tm¹i Daeha, 360 Kim M·, HN D̃ ch vô
§ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Giang X-ëng 3, C.ty CP CK §ç Kha, côm CN Song Khª, Néi Hoµng, Yªn Dng, B¾c CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 174/2 Lƣ Tù Träng, p BƠn Thµnh, q 1, TPHCM D̃ ch vô
§ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
B×nh D-¬ng Khu du l ̃ ch §¹i Nam, Êp 1, x· HiÖp An, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng D̃ ch vô
§µ N½ng L« N, ®-êng sè 6, KCN Hoµ Kh¸nh, q Liªn ChiÓu, TP §µ N½ng CN nhÑ
T©y Ninh L« sè 100, KCX vµ CN Linh Trung III, x An T̃ nh, h Tr¶ng Bµng, T©y Ninh CN nhÑ
B×nh D-¬ng Sè 22A2 ®-êng T¹o lùc sè 5, KCN VS II, Khu LH CN-DV-§T BD-¬ng,h BƠn C¸ D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Sè 6 VSIP II ®-êng sè 9, KCN VS II, khu LH CN-DV-§T B×nh D-¬ng, h BƠn CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch V, §nai CN nÆng
§µ N½ng P ThuËn Ph-íc vµ P Thanh B×nh, q H¶i Ch©u, TP §µ N½ng XD Khu ®« th̃ míi
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch V, §nai CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch III, §nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 248 ®-êng Phan XƢch Long, p2, q Phñ NhuËn, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi Phßng 1409, toµ nhµ 34T Trung Hoµ, Nh©n ChƢnh, p Trung Hoµ, CÇu GiÊy, D̃ ch vô
Long An X· Long HËu, h.CÇn Giô«c, Long An Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh HCMC XD V¨n phßng-C¨n hé
Long An l« D4, ®-êng sè 3, Côm CN Lîi B×nh nh¬n, TX T©n An, Long An CN nhÑ
B×nh D-¬ng Tæng kho ng©n hµng Th-¬ng TƢn, ®-êng sè 7, KCN Săng ThÇn, h DÜ An, BD CN nhÑ
Hµ Néi Sè 63, ngâ 61, ®-êng TrÇn Duy H-ng, p Trung Hoµ, q CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
§µ N½ng L« N, ®-êng sè 6, KCN Hoµ Kh¸nh, q Liªn ChiÓu, tp §µ N½ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 180, Kh¸nh Héi, P6,Q4,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi 231, Gi¶ng Vâ, p C¸t Linh, §èng §a, Hµ Néi D̃ ch vô
Long An X· Long HËu vµ Ph-íc L̃ i, h CÇn Giuéc, Long An XD V¨n phßng-C¨n hé
§µ N½ng L« N, ®-êng sè 6, KCN Hoµ Kh¸nh, q Liªn ChiÓu, tp §µ N½ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 3, §nai CN nÆng
B×nh Ph-íc L« A4, KCN Minh H-ng-Hµn Quèc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 26C20-28C20, Hoa Lan, p 2, Phó NhuËn, HCMC D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« B-2B2-CN KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
B×nh D-¬ng L« B-2B1-CN KCN Mü Ph-ìc 3,h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
B×nh D-¬ng L« B-2B3-CN KCN Mü Ph-ìc 3, h.BƠn C¸t, BD CN nÆng
§ång Nai KCN Loteco, §nai CN nhÑ
Hµ T©y Khu CN B¾c Th-êng tƢn X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh HCM CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh Giao, ThuËn An, TØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
T©y Ninh ®-êng 7, KCN Tr¶ng Bµng, x.An T̃ nh,h.Tr¶ng Bµng,TNinh CN nhÑ
Long An L« MD4 KCN §øc Hßa1-H¹nh phóc,Êp5, x.§øc Hßa §«ng,h.§øc Hßa,LA CN nhÑ
Hµ T©y TÇng 11, Toµ nhµ Viglacera, sè 1 L¸ng Hoµ L¹c, MÔ Tr×, h Tơ Liªm, Hµ N XD V¨n phßng-C¨n hé
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 5, §nai CN nÆng
B×nh ThuËn P Mi NĐ,tp Phan ThiƠt,B×nh ThuËn (CN/VPDD lÇu 1,65C Cao Th¾ng,p3,q3,T Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
CÇn Th¬ Ap L©n Th¹nh, x T©n Léc, h Thèt Nèt, TP CÇn Th¬ Thñy s¶n
TP Hå ChƢ Minh HCMC XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi 63 ngâ §¹i §ång, f.Kh©m Thiªn, q.§èng §a, HN D̃ ch vô
B×nh D-¬ng X· ThuËn giao, huyÖn ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng X©y dùng
Hµ Néi P 2810 nhµ 34T K§T mìi Trung Hoµ NChƢnh, p Trung Hoµ, CGi©ƣ, HNéi D̃ ch vô
Long An l« A.02 ®-êng sè 3, KCN Long hËu, h.CÇn Giuéc, LA CN nhÑ
§ång Nai KCN dÖt may Nh¬n tr¹ch, §nai CN nÆng
H¶i D-¬ng x Th¸i Häc, h B×nh Giang, H¶i D-¬ng CN nhÑ
H¶i D-¬ng X· Th¸i Häc, h B×nh Giang, H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh L« I5-3a, KCNC quËn 9, tp HCM N«ng-L©m nghiÖp
Hµ Néi Sè 29, ngâ 83, TrÇn Duy H-ng, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN S«ng M©y, §nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 61A-63A Vâ V¨n TÇn,Ph-êng 6,Q3,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Long An x §øc Hoµ Th-îng, h §øc Hoµ, Long An CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp Hoµ L©n, ThuËn Giao, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 5, §nai CN nhÑ
B×nh Ph-íc L« A4.1 vµ A4.5, KCN Ch¬n Thµnh 115 ha, Êp 2, h Ch¬n Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x.Yªn Trung,h.Yªn phong, BNinh CN thùc phÈm
Long An Êp B×nh Tin 2, x· §øc Hßa H¹, h §øc Hßa, Long An CN nhÑ
Hµ Néi 505 phè Kim M·, p Ngäc Kh¸nh, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 3/47 Lª §øc Thä, p15, q.Gß VÊp, HCMC CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh HCMC X©y dùng
§ång Nai x· Long T©n, Phó Héi, h,Nh¬n tr¹ch,§nai XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi 28 ngâ 279 Gi¶ng Vâ, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
§ång Nai KCN Nh¬n tr¹ch 5, §nai CN nhÑ
B¾c Ninh KCN QuƠ Vâ, x· V©n D-¬ng, TP B¾c Ninh, B¾c Ninh CN nÆng
Nam §̃ nh Côm CN NghÜa S¬n, h NghÜa H-ng, Nam §̃ nh CN nhÑ
Nam §̃ nh x· Mü X¸, tp Nam §̃ nh CN nhÑ
B¾c Giang x C¶nh Thu₫, h Yªn Dng, B¾c Giang CN nhÑ
B×nh D-¬ng 3/3B B×nh Giao, ThuËn giao, Thô©n An, B×nh D-¬ng. CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, Hµ Nam CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, Hµ Nam CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, h Duy Tiªn, Hµ Nam CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, Hµ Nam CN nhÑ
Hµ Nam KCN §ång V¨n, h Duy Tiªn, Hµ Nam CN nhÑ
VÜnh Phóc Tµi chƢnh-Ng©n hµng
B×nh Ph-íc l« F2, KCN Minh H-ng - Hµn Quèc, x· Minh H-ng, h Ch¬n Thµnh,B×nhPh-íc CN nÆng
Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
Long An 1926+500, Quèc Lé 1A, Mü Yªn, BƠn Løc, Long An CN nhÑ
H-ng Yªn Th̃ trÊn TrÇn Cao, h Phï Cơ, H-ng Yªn CN nhÑ
Hµ Néi 702 nhµ N¬ 20, Khu ®« th̃ míi Ph¸p V©n-Tø HiÖp,Hoµng Mai D̃ ch vô
Hµ Néi 15 L¸ng H¹, q Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
H-ng Yªn §-êng B1, Khu B, Khu CN Phè Nèi A, H-ng Yªn CN nhÑ
Hµ Néi Sè 1 tæ 28 Trung Hoµ, CÇu GiÊy ,Hµ Néi CN nÆng
Hµ Néi 23C, TrÇn Duy H-ng, TRung Hoµ , CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi 91,ngâ 26, Tæ 7, T- §×nh, Long Biªn, Hµ Néi CN nÆng
B×nh D-¬ng L« D-2A-CN, KCN Mü Ph-ìc 3, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng D̃ ch vô
Hµ Néi Sè 306, CT5 khu ®« th̃ míi S«ng §µ Mü §×nh, x Mü §×nh, h Tơ Liªm, Hµ N D̃ ch vô
VÜnh Phóc CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 39/3 Êp §«ng, x Thêi Tam Th«n, h Hăc M«n, TPHCM CN nhÑ
Hµ Néi 108 nhµ A, Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
H-ng Yªn X· Tr-ng tr¾c, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
H-ng Yªn TT ©n Thi, HuyÖn ©n Thi, H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc A, x B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
H¶i Phßng x· An Hång, h An D-¬ng, H¶i Phßng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp 7, x· §«ng Th¹nh, huyÖn Hooc m«n CN nhÑ
H¶i D-¬ng KCN §¹i An, TP H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nÆng
Hµ Néi tÇng 5,sè 92 phè Hoµng Ng©n,tæ 37,p.Trung Hoµ,q.CÇu gi©ƣ, HN D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Cao èc Central Park, 208 NguyÔn Tr·i, Q1, TP HCM X©y dùng
Hµ Néi 198 NguyÔn Tu©n, Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Cao èc Central Park, 208 NguyÔn Tr·i, quËn 1, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
B¾c Giang Côm CN §ång §×nh, T©n Yªn, B¾c Giang. CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp B×nh §øc, x B×nh Hoµ, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Phßng 504, Chung c- 130 p §èc Ng÷, p VÜnh Phóc, Ba §×nh, Hµ Néi X©y dùng
H-ng Yªn X Phï ñng, h ©n Thi, t H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng X ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nÆng
Hµ Néi L« ®Êt sè 46, khu ®« th̃ míi Mü §×nh, x MÔ Tr×, h Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
Hµ Néi Phßng 812, toµ nhµ CT3-1, khu ®« th̃ MÔ Tr× H¹, x MÔ Tr×, h Tơ Liªm, H X©y dùng
H¶i D-¬ng L« ®Êt L7, KCN Nam S¸ch, h Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nÆng
H¶i D-¬ng KCN Nam S¸ch, x· AƢ Quèc vµ Nam §ång, h Nam S¸ch, H¶i D-¬ng CN nhÑ
Long An L« A1, ®-êng sè 3, KCN Long HËu, x· Long HËu, h CÇn Giuéc, Long An D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 88/2 Vâ Th̃ S¸u,f.T©n §̃ nh, TP HCM D̃ ch vô
Hµ Néi TÇng 1A, toµ nhµ Hoµng Hoa Th¸m, 671 H.H.Th¸m, p VÜnh Phóc,Ba §×nh, HN V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
§ång Nai KCN Bµu XĐo, h Tr¶ng Bom, tØnh §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu, f.BƠn NghĐ, q1, HCM CN nÆng
L©m §ång th«n Phó T©n, x Phó Héi, h §øc Träng, L©m §ång Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi Phßng 911, cÇu thang 4, nhµ CT5, khu ®« th̃ Mü §×nh, MÔ Tr×, Tơ Liªm, D̃ ch vô
§ång Nai KCN dÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¨ng, p.BƠn NghĐ, q1, HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 575/16, ®-êng §iÖn Biªn Phñ, p1, Q3, TP HCM X©y dùng
Hµ Néi 55A, ngâ 575 Kim M·,ph-êng Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi CN thùc phÈm
L©m §ång sè 11 C« Giang, P9, TP §µ L¹t, L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
H-ng Yªn x· D̃ Sö, h Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
H-ng Yªn X Minh §øc, h Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
H-ng Yªn X D̃ Sö, H Mü Hµo, H-ng Yªn CN nhÑ
CÇn Th¬ 118/24 §-êng 30/4 Ph-êng H-ng Lîi, Ninh Kiu, CÇn Th¬ CN nhÑ
B×nh D-¬ng L« E6d,KCn ViÖt H-¬ng 2,h.BƠn C¸t,B×nh D-¬ng CN nhÑ
H-ng Yªn Th«n TuÊn D̃ , x Tr-ng Tr¾c, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
Hµ Néi phßng 717 CÇu thang 6-CT1, Khu dt Mü §×nh S«ng §µ, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng ®-êng 9, kho 09, KCN Săng ThÇn 1, h DÜ An, B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp 1A,x· An Phó, huyÖn ThuËn An,tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi P611, cÇu thang 4, CT5, khu ®« th̃ Mü §×nh, MÔ Tr×, H Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai X©y dùng
B×nh D-¬ng khu 3, ph-êng Phó Thä, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng XD V¨n phßng-C¨n hé
TP Hå ChƢ Minh G2 tÇgn trÖt sè 12,®-êng M¹c §Ünh Chi,f.§a Kao,q1,HCM X©y dùng
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 2 Thi S¸ch, p BƠn NghĐ, q1, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 159, ®g §iÖn Biªn Phñ,ph-êng 15, quËn B×nh Th¹nh,TPHCM D̃ ch vô
B×nh D-¬ng quèc lé 13, khu phè 4, ttrÊn Mü Ph-ìc, h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp 5, x· §Êt Cuèc, h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
§ång Nai KCN Long Thµnh, h Long Thµnh, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh B301 l« B chung c- 246/1 TrÇn KƠ X-¬ng, f7,qPhñ nhuËn, HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh sè 171, Vâ Th̃ S¸u, p 7, Q3, TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
§ång Nai l« 17, ®-êng 25B, huyÖn Nh¬n Tr¹ch, tØnh §ång Nai XD V¨n phßng-C¨n hé
Hµ Néi 333 Kim M·, p Ngäc Kh¸nh, q Ba §×nh, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch III, h Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai KCN Amata, §ång Nai CN nhÑ
Hµ Néi P 608, toµ nhµ CT4-4, Khu ®« t ̃ i MÔ Tr× H¹, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN dÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Ninh 97 Huyn Quang, p Ninh X¸, B¾c Ninh, B¾c Ninh X©y dùng
B×nh D-¬ng L« B7 «1 ®-êng D2, khu c«ng nghiÖp §Êt Cuèc,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp Yªn Phong, x· Long Ch©u,h Yªn Phong,B¾c Ninh CN nÆng
Hµ Néi 38/49 Huúnh Thóc Kh¸ng,L¸ng H¹,§èng §a,Hµ Néi (§d2:ga HN,120LDuÈn,HNéi CN thùc phÈm
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u,h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nhÑ
B¾c Ninh Khu c«ng nghiÖp Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
B¾c Ninh KCN Yªn Phong, x· Long Ch©u, h Yªn Phong, B¾c Ninh CN nÆng
H¶i D-¬ng KCN §¹i An, TP H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nÆng
B×nh D-¬ng L« A-3-TT, khu c«ng nghiÖp Mü Ph-ìc 2,h BƠn C¸t, B×nh D-¬ng Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
B×nh D-¬ng Êp T©n B×nh, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi sè 198, NguyÔn Tu©n, p Nh©n ChƢnh, q Thanh Xu©n, Hµ Néi X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp B×nh Ph-íc B, x· B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi tÇng 2, sè 10, l« 11A, Trung Yªn II, P Trung Hßa, CÇu GƢ©y, HN X©y dùng
B¾c Ninh Khu ph¸t triÓn KCN QuƠ Vâ(KCN QuƠ Vâ më réng),x· Ph-¬ng LiÔu,h QuƠ Vâ CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng, x· T©n HiÖp, h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nÆng
§ång Nai KCN DÖt may Nh¬n Tr¹ch, §ång Nai CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 95/3, ®-êng Phæ Quang, P2, Q T©n B×nh, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi P1506, tÇng 15, nhµ 17T9, Khu ®« th̃ Trung Hoµ- Nh©n ChƢnh, Thanh xu©n D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Sè B34,®-êng B¹ch §»ng,ph-êng 2,q T©n B×nh,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi sè 90 ®-êng Nghi Tµm, p Yªn Phô, T©y Hå, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi Nhµ sè 10, tæ 28, ®-êng NguyÔn Th̃ §̃ nh, p Trung Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
B¾c Ninh x· Ph-¬ng LiÔu,h QuƠ Vâ,B¾c Ninh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Sè 8,®-êng BƠ V¨n §µn, p 14,quËn Thanh B×nh, Tp Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Hµ Néi tÇng 4, toµ nhµ Vimeco, l« E9, Ph¹m Hïng, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Sè 82,®-êng NguyÔn C«ng Trø,p NguyÔn Th¸i B×nh,quËn 1,Tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Phßng 902B,lÇu 9-Toµ nhµ Diamond Plaza,sè 34,Lª DuÈn,p BƠn NghĐ,quËn1, D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 174/2 Lƣ Tù Träng, BƠn Thµnh, Q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 33Ter vµ 33 Bis, M¹c §Ünh Chi, §a Kao, Q 1, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh R4-53, H-ng Ph-íc I(khu A Phó Mü H-ng),T©n Phong,Q7,HCMC D̃ ch vô
Hµ Néi 145 Hµng B«ng, p Hµng B«ng, Hoµn KiƠm, Hµ Néi CN thùc phÈm
Hµ Néi P1507,nhµ 17-T7,K§T Trung Hoµ - Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n, HN D̃ ch vô
Hµ Néi L« 30 tËp thÓ TT YtƠ CÇu GiÊy, P Trung Hßa, CÇu GiÊy, Hµ Néi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 3, x· T©n §̃ nh, h BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi Phßng 902,toµ nhµ A,M3M4 NguyÔn ChƢ Thanh,p L¸ng H¹,q §èng §a,HN CN nÆng
Long An Êp B×nh Tin 2, x· §øc hßa H¹, h §øc Hßa, Long An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 532, ®-êng TA28, khu phè 2, Thíi An, Q 12, TPHCM CN nhÑ
Hµ Néi sè 402-CT4-khu ®« th̃ Mü §×nh,x· MÔ Tr×, h Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh S3-1, khu phè H-ng V-¬ng 3, khu A §T Phó Mü H-ng, p T©n Phong, q7,HCMC V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh 18/8 NguyÔn C¶nh Ch©n, p CÇu Kho,q 1, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 255 TrÇn H-ng §¹o, p C« Giang, q 1, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi Phßng 311,nhµ 18T1,®-êng Lª V¨n L-¬ng,p Nh©n ChƢnh,q Thanh Xu©n, HN X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 190 B¹ch §»ng, p 24, q B×nh Th¹nh, TPHCM D̃ ch vô
B¾c Giang Côm c«ng nghiÖp d̃ ch vô tËp trung, h T©n Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
H¶i Phßng p 211, 209 KS¹n ViÖt Trung, 103 NguyÔn BØnh Khiªm, q H¶i An, H¶i Phßng X©y dùng
Hµ Néi 15.3 toµ nhµ Licogi, ®¬n nguyªn A, KhuÊt Duy TiƠn, Thanh Xu©n B¾c, Hµ D̃ ch vô
B×nh D-¬ng x· B×nh chuÈn,h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai Nh¬n Tr¹ch I, §ång Nai CN nhÑ
B¾c Giang L« B10, B12, KCN §×nh Tr¸m, B¾c giang CN nhÑ
Long An Êp 2, x· Mü Phñ, h Thð Thơa, Long An D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp B×nh Phóc, x· B×nh ChuÈn, h ThuËn An, B×nh d-¬ng CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh §µo Trinh NhÊt,khu phè 1,Linh T©y,Thð §øc,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Hµ Néi Sè 203 phè Minh Khai, q Hai Bµ Tr-ng, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
B¾c Giang Côm CN - d̃ ch vô tËp trung, h T©n Yªn, tØnh B¾c Giang CN nhÑ
Nam §̃ nh Nam §̃ nh CN nhÑ
B¾c Giang x· C¶nh Thôy, h Yªn Dng, tØnh B¾c Giang CN nhÑ
Hµ Néi P604 tÇng6,toµ nhµ CFM,23 L¸ng H¹,Thµnh C«ng,Ba §×nh,Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
Hµ Néi P 604, tÇng 6, toµ nhµ CFM, 23 L¸ng H¹, p Thµnh C«ng, Ba §×nh, HN D̃ ch vô
Hµ Néi 157 Tæ 17,Th-¬ng7 Th-ow CN nhÑ
Hµ Néi TÇng 4, toµ nhµ 172 Ngäc Kh¸nh, Ba §×nh, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
VÜnh Phóc X.Quang Minh, h.Mª Linh, V.Phóc CN nÆng
§ång Nai KCN Nh¬n Tr¹ch II-Nh¬n Phó, §ång Nai CN nÆng
H¶i Phßng H¶i Phßng CN nÆng
§ång Nai Nh¬n Tr¹ch V, §ång Nai CN nhÑ
§ång Nai KCN Long Thµnh, §ång Nai CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh phßng 3B, Broadway, l« C4-2, 152 NguyÔn L-¬ng B»ng, p T©n Phó,Q7, TPHC X©y dùng
B×nh D-¬ng Khu phè Kh¸nh Long, th̃ trÊn T©n Ph-íc Kh¸nh,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh sè 47 Ph¹m ViƠt Ch¸nh, p NguyÔn C- Trinh, Q1, TP HCM D̃ ch vô
§ång Nai Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nÆng
H¶i D-¬ng KCN §¹i An, TP H¶i D-¬ng, H¶i D-¬ng CN nhÑ
§ång Nai Nh¬n Tr¹ch I CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 155,®-êng Hoa Lan,ph-êng 2,q Phñ NhuËn,Tp Hå ChƢ Minh CN nÆng
VÜnh Phóc KCN Khai Quang, V.Phóc CN nÆng
§ång Nai Nh¬n Tr¹ch II, §ång Nai CN nhÑ
H-ng Yªn x· Minh H¶i, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng,x· T©n HiÖp,h T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp «ng §«ng,x· T©n HiÖp,h T©n Uyªn,B×nh D-¬ng CN nÆng
Hµ Néi Sè 47,ngâ 61,TrÇn Duy H-ng,p Trung Hoµ,q CÇu GiÊy,HN D̃ ch vô
B×nh D-¬ng K5/B120 §¹i lé B×nh D-¬ng,khu 5,p HiÖp Thµnh,Thñ DÇu Mét,B×nh D-¬ng X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Sè 40/21,®-êng Ph¹m ViƠt Ch¸nh,ph-êng 19,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Sè 50/6,®-êng NguyÔn §×nh ChiÓu,ph-êng 3,q Phñ NhuËn,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 63-65 §iÖn Biªn,P15,Q.B×nh Th¹nh,Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
H-ng Yªn x· T©n Quang, h V¨n L©m, tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
H-ng Yªn x· T©n Quang, h V¨n L©m, H-ng Yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Sè 473,§iÖn Biªn Phñ,ph-êng 25,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Sè 12 C/1,®-êng NguyÔn Th̃ Minh Khai,p §a Kao,quËn 1,Tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 10, Phæ Quang, Ph-êng 2, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi Sè 8,ngâ Th¸i Th̃nh 2,p Th̃nh Quang,q §èng §a,Hµ Néi X©y dùng
Long An Êp B×nh Tin 2,§øc Hoµ H¹,§øc hoµ,Long An CN nÆng
B×nh ThuËn L« A12,Khu A-khu chƠ biƠn thuû s¶n,Nam c¶ng c¸ Phan ThiƠt,p L¹c §¹o CN thùc phÈm
TP Hå ChƢ Minh Nhµ 3, l« 11, CV phÇn m
̉
m Quang Trung, p T©n Ch¸nh HiÖp, q12, HCMC D̃ ch vô
Hµ Néi Sè 4-B16- Mü §×nh1, x· Mü §×nh, TWf Liªm, Hµ Néi V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
Hµ Néi Sè 9,l« 4A,Trung Hoµ,Yªn Hoµ,CÇu GiÊy X©y dùng
Hµ Néi Sè 9, l« 4A, Trung Hoµ, Yªn Hoµ, CÇu GiÊy, Hµ Néi X©y dùng
H-ng Yªn x Minh H¶i, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
Hµ Néi D17 lµng quèc tƠ Th¨ng Long,p D̃ ch Väng,q CÇu GiÊy,Tp Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi Sè 10, NguyÔn Th̃ §̃ nh, Trung Hoµ, CÇu GiÊy, HµNéi D̃ ch vô
B×nh D-¬ng Êp 3B, x· Kh¸nh B×nh, h T©n Uyªn, tØnh B×nh D-¬ng CN nhÑ
Long An Êp Nh¬n Hoµ I,x· §øc Hoµ Th-îng,h §øc Hoµ,Long An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Sè 422-424,®-êng Ung V¨n Khiªm,ph-êng 25,q B×nh Th¹nh,Tp HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Sè 63-65,®-êng §iÖn Biªn Phñ,ph-êng 15,q B×nh Th¹nh,Tp HCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 196 T©y Th¹nh,QuËn T©n Phñ,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
Hµ Néi Sè 63 ngâ §¹i §ång, Kh©m Thiªn, §èng §a, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 79C, §iÖn Biªn Phð,§a Kao,Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh LÇu3,nhµ B15,Hoµng V¨n Th¸i,Khu A §« th̃ phó Mü h-ng,T©n phó,Tp HCM D̃ ch vô
Hµ Néi 1001 tÇng10CT1, Mü §×nh,MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi X©y dùng
B×nh D-¬ng 23 Huúnh V¨n NghÖ, P Phó Lîi, tx Thñ DÇu Mét, B×nh D-¬ng D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 43/2F Phan V¨n §èi,Tin L©n,Bµ §iÓm,Hăc m«n,TP HCM CN nhÑ
Hµ Néi DA Architecture Co.,Ltd D̃ ch vô
B×nh D-¬ng « B21,22 KCN §Êt Cuèc, T©n Uyªn, B×nh D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh x· Trung An,HuyÖn Cð Chi, TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 415 Ng« Gia Tù,Ph-êng 3,quËn10,Tp Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 90-92, Lª TH̃ Riªng, P.BƠn Thµnh, Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 135/1/33NguyÔn H÷u C¶nh,Ph-êng22,B×nh Th¹nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
Hµ Néi Th̃ trÊn L-¬ng B»ng, Kim §éng, H-ng Yªn CN nÆng
H¶i D-¬ng Km 54+100, QL 5, p Ngäc Ch©u, TP H¶i D-¬ng CN nhÑ
H¶i D-¬ng th̃ trÊn Phó Th¸i, h Kim Thµnh, H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh Êp th¹ch An,Trung An, Cð Chi,TP Hå ChƢ Minh CN nhÑ
H¶i D-¬ng Km 54+100, QL 5, P Ngäc Ch©u, H¶i D-¬ng CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 420 Ung V¨n Khiªm,Ph-êng25,B×nh Th¹nh,TP HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 15B/91 Lª Th¸nh T«n,BƠn nghĐ,Q1,TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
Long An KCN Nhùt Ch¸nh CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng §T 743, Êp B×nh Quíi,B×nh ChuÈn, ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
Hµ Néi P1105, Toµ nhµ CT1, K§T S«ng §µ, Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi A26, BT5, K§T Mü §×nh II, Mü §×nh, Tơ Liªm, Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 64 Nguyªn §×nh ChiÓu,§a Kao,Q1,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 18 T¨ng Nh¬n Phñ,Ph-ìc Long,Q9,TP Hå ChƢ Minh CN nÆng
Hµ Néi 1601 17T5,§« th̃ Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n,Hµ Néi D̃ ch vô
Long An CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 260 §iÖn Biªn Phð,QuËn 3,TP Hå ChƢ Minh V¨n hăa-YtƠ-Gi¸o dôc
TP Hå ChƢ Minh Chung c- thƠ kû21,sè 326/1 Ung V¨n Khiªm,Ph-êng25,B×nh Th¹nh,TP HCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 19 hËu Giang,ph-êng4,QuËn T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 364 Céng Hoµ,P13,Q.T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
B¾c Giang Côm C«ng nghiÖp §ång §×nh, T©n Yªn, B¾c Giang CN nhÑ
Hßa B×nh Xăm Rôt, T©n Vinh, L-¬ng S¬n,Hoµ B×nh CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Bolim VN X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 965/13 Quèc lé1A,Th¹nh Xu©n,Q12,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
H-ng Yªn X· Nh©n Hoµ, Mü Hµo, H-ng Yªn CN nÆng
TP Hå ChƢ Minh Gian hµng 3-0600 tÇng3,TTTM diamond sè 34 Lª DuÈn,BƠn NghĐ,Q1,TP HCM CN thùc phÈm
B×nh D-¬ng x· ThuËn Giao, h ThuËn An, tØnh B×nh D-¬ng CN nÆng
B×nh D-¬ng Th¸i Hoµ,T©n Uyªn,B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng Êp B×nh ThuËn,ThuËn Giao,ThuËn An,B×nh D-¬ng CN nÆng
T©y Ninh x· Phø¬c Ninh,D-¬ng minh Ch©u,T©y Ninh N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 18 T¨ng Nh¬n Phñ,Ph-ìc Long B,Q9,TP Hå ChƢ MInh CN nhÑ
Hµ Néi 613 CT5,Mü §×nh, MÔ Tr× S«ng §µ,Ph¹m Hïng,Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 145-147 Nguyªnx TÊt Thµnh,ph-êng 13,Q4,TP Hå ChƢ Minh GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh 115 NguyÔn Sü S¸ch,ph-êng 15 T©n B×nh,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi 551 Ng V¨n Cơ, Gia Thu₫, Long Biªn, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
Hµ Néi 186 ®-êng L¸ng, Th̃nh Quang, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 146 Hoµng Hoa Th¸m,P7,B×nh Th¹nh,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 37 T«n §øc Th¾ng,BƠn NghĐ,Q1, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi 125 Yªn L¹c,VÜnh Tuy,Q.Hai Bµ Tr-ng,Hµ Néi D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh Phßng 606, sè 4 Ng §×nh ChiÓu, p §a Kao, q 1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 51 C10, ®-êng sè 11, Khu d©n c- R¹ch MiÔu, p2, Phó NhuËn, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh sè 4, ®-êng 15, p HiÖp B×nh Ph-íc, Thñ §øc, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi P1408,toµ 18T2,K§T Trung Hoµ,Nh©n ChƢnh,Thanh Xu©n, Hµ Néi(NM 45B Mai) CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 53 Ng« Quang huy,Th¶o §̀ en,Q2,TP Hå ChƢ Minh X©y dùng
Hµ Néi 382 L¹c long Qu©n, ph-êng B-ëi,T©y Hå, Hµ Néi XD V¨n phßng-C¨n hé
Long An x· §øc LËp H¹,§øc Hoµ,Long An CN nhÑ
B×nh D-¬ng Côm CN Cty cæ phÇn th §Ñp, Êp «ng §«ng, x· T©n Uyªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 4 Ng §×nh ChiÓu, §a Kao, q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 1/26 Ng V¨n VÜnh, p4, T©n B×nh, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 261 Lª Träng TÊn, S¬n Kú, T©n Phó, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 746, ®-êng sè 1, K§Th̃ An Phó An Kh¸nh, An Phó, q2, TPHCM X©y dùng
H-ng Yªn T©n Quang, V¨n L©m, H-ng Yªn CN nhÑ
Thơa Thiªn-HuƠ X· Léc B×nh,Phñ Léc,Thơa THiªn HuƠ Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
TP Hå ChƢ Minh R4-20,H-ng Gia 1(l« R4,khuA,§T PMH-ng),§T míi Nam TP,T©n Phong,q7,TPHC X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 7A, Th¸i V¨n Lung, BƠn NghĐ, Q1, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi P 502, VinaAsset Building sè 4/17 ngâ 91 Ng ChƢ Thanh, §èng §a, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 248A,§-êng Vµnh §ai TRong,B×nh Tr
̃
§«ng B,B×nh T©n,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh B1-54 khu phè Mü Th¸i, ®« th̃ míi Nam Tp,P.T©n Phó,Q7,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
Hµ Néi 202A, nhµ 2A Khu ®oµn Ngo¹i giao V¹n Phóc, 298 Kim M· D̃ ch vô
B×nh D-¬ng L« D4, « 3, khu d©n c- HiÖp Thµnh 1, p HiÖp Thµnh, tx Thñ DÇu Mét, BD X©y dùng
B×nh D-¬ng Êp Hßa L©n 2, x· ThuËn Giao, h ThuËn An, B×nh D-¬ng CN nhÑ
B×nh D-¬ng 118, ®-êng D1, tæ 3, khu 7, khu d©n c- Phó Hßa 1, TX Thñ DÇu Mét, BD D̃ ch vô
Ninh B×nh th̃ trÊn Thiªn T«n, h Hoa L-, tØnh Ninh B×nh CN nhÑ
Hµ Néi 709 Nhµ CT6, K§T mìi Mü §×nh MÔ Tr×, MÔ Tr×, Tơ Liªm, Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh Saigon Trade Center, 37 T«n §øc Th¾ng, Q1, TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
L©m §ång N«ng-L©m nghiÖp
TP Hå ChƢ Minh 79/11/5 TrÇn V¨n §ang, p9, q3, TPHCM X©y dùng
Hµ Néi P23-06 tÇng 23 TT©m Th-¬ng m¹i ICC,71 Ng ChƢ Thanh,L¸ng H¹,§ §a X©y dùng
Hµ Néi F4 TT Tæng côc thèng kª,ngâ 54 Ng ChƢ Thanh,L¸ng Th-îng,§èng §a,Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh CLG Co., Ltd CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 37, ®-êng sè 81, khu phè 1, T©n Quy, q7, TPHCM D̃ ch vô
Hµ Néi P2206,tÇng 22,toµ34 tÇng,K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh,Trung Hoµ,CG,HN X©y dùng
Long An Êp B×nh Tin 2, x· §øc Hßa H¹, h §øc Hßa, Long An CN nÆng
H-ng Yªn X· Tr-ng Tr¾c,V¨n L©m,tØnh H-ng Yªn CN nhÑ
B×nh D-¬ng x· Hßa Lîi, h BƠn C¸t, tØnh B×nh D-¬ng XD V¨n phßng-C¨n hé
B×nh ThuËn Ph-êng Mi NĐ, Phan ThiƠt, B×nh ThuËn D̃ ch vô
B×nh ThuËn p Mi NĐ, TP Phan ThiƠt, B×nh ThuËn (104/11F §BPhñ,p17,BTh¹nh,TPHCM Kh¸ch s¹n-Du l ̃ ch
Hµ Néi P208, nhµ 18T1, K§T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh, Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, HN CN nhÑ
Hµ Néi 14,ngâ 218/2 TrÇn Duy H-ng,Trung Hoµ,CÇu GiÊy,Hµ Néi CN nÆng
Hµ Néi P201,Toµ ICD Mü §×nh,sè 17,Ph¹m Hïng,TWf Liªm, Hµ Néi GTVT-B-u ®iÖn
TP Hå ChƢ Minh sè 73/9B, Êp D©n Th¾ng 1, x· T©n Thìi Nh×, h Hăc M«n, TP HCM CN nhÑ
Hµ Néi 278 THu₫ Khuª,T©y Hå, Hµ Néi D̃ ch vô
Hµ Néi A20 khu §T Trung Hoµ-Nh©n ChƢnh, Nh©n ChƢnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi D̃ ch vô
T©y Ninh Thanh §in, Ch©y Thµnh, T©y Ninh CN nhÑ
Hµ Néi Sè 125,khu TT3,§« th̃ m¬Ƣ Mü §×nh-MÔ Tr×,Tơ Liªm,Hµ Néi X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 61-61A TrÇn Quang DiÖu, p13, q3, TPHCM X©y dùng
TP Hå ChƢ Minh 112 TrÇn Quang Kh¶i, T©n §̃ nh, q1, TPHCM D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 57-59 Hå Tïng MËu,P.BƠn NghĐ,Q1,TP Hå ChƢ Minh D̃ ch vô
TP Hå ChƢ Minh 233 NguyÔn Th̃ L¾ng, Phó Lîi, T©n Phó Trung, Cñ Chi, TPHCM CN nhÑ
H-ng Yªn Th«n Cao X¸,p.Lam S¬n,Tx· H-ng Yªn CN nhÑ
TP Hå ChƢ Minh 158/67/19 Hoµng Hoa Th¸m, p12, T©n B×nh, TPHCM D̃ ch vô
Hßa B×nh Xăm Rôt, T©n Vinh,L-¬ng S¬n,Hßa B×nh CN nÆng
Hµn Quèc x· B×nh ThuËn, huyÖn B×nh S¬n, tØnh Qu¶ng Ng·i .F. / /
0 CN nÆng 70 .F. .F. 2900
CN chƠ biƠn 100 Phßng CN 2900 CN chƠ biƠn 0 0 0
/ / 0 / /

§TNN cña Hµn Quèc vµo ViÖt Nam n¨m 2008 theo §Þa ph-¬ng (TÝnh ®Õn ngµy 20/12/2008 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§Þa ph-¬ng
Thơa Thiªn-HuƠ Hµ Néi §µ N½ng Long An §ång Nai B¾c Ninh B×nh D-¬ng TP Hå ChƢ Minh H¶i D-¬ng H-ng Yªn VÜnh Phóc Nam §̃nh B¾c Giang B×nh ThuËn L©m §ång H¶i Phßng Hßa B×nh T©y Ninh Ninh B×nh Thơa-Thiªn HuƠ CÇn Th¬

Sè dù ¸n
1 72 1 10 18 10 34 102 7 12 2 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1

Tæng vèn ®Çu t481,740,000 279,838,781 200,100,000 199,951,079 190,562,082 130,700,000 95,862,866 77,604,717 36,488,208 27,444,300 19,225,000 17,000,000 12,600,000 10,900,000 6,925,000 5,993,000 5,000,000 3,000,000 2,300,000 1,000,000 200,000

Vèn ®iÒu lÖ
20,000,000 82,475,781 30,100,000 66,600,000 186,257,082 38,350,000 42,163,395 48,910,570 9,440,000 15,812,500 6,125,000 17,000,000 5,200,000 10,700,000 4,300,000 2,400,000 5,000,000 2,700,000 700,000 1,000,000 200,000

Tæng sè

293

1,804,435,033

595,434,328

Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->