DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Stt

PHẦN I: HỒ SƠ PHÁP LÝ
Tên văn bản

1

Quyết định số: 397/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2010 Của Giám đốc Sở kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây
dựng công trình Trường THCS Lang Thíp( Hạng mục: Xây mới 05 phòng ở,
công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

2

Quyết định số: 199/QĐ-SGD&ĐT ngày 15/06/2011 của Giám đốc sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây
lắp gói thấu số 02: Thi công xây dựng công trình Trường THCS Lang Thíp(
Hạng mục: Xây mới 05 phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang
Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái;

3

Hợp đồng thi công số: 01/HĐ-XD ngày 30/06/2011 giữa Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Yên Bái với Doanh nghiệp TNXD Tân Hiếu về việc thi công
xây dựng công trình: Trường THCS Lang Thíp( Hạng mục: Xây mới 05
phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh
Yên Bái;

4

Quyết định thành lập ban chỉ huy công trình của giám đốc doanh nghiệp
TNXDTân Hiếu vê việc thành lập ban chỉ huy công trình: Trường THCS Lang Thíp( Hạng
mục: Xây mới 05 phòng ở, công trình vệ sinh, nước sạch), xã Lang Thíp, huyện Văn Yên,
tỉnh Yên Bái;

T2 + Bê tông giằng móng hạng mục nhà nội trú.2 hạng mục nhà nội trú + Bê tông giằng móng nhà vệ sinh 11 23 24 25 Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mụcnhà vệ sinh. thép xây dựng. cốt thép dầm sàn mais hạng mục nhà nội trú Bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú 26 . ván khuôn giằng tường nhà vệ sinh 29 30 31 32 Biên bản nghiệm thu ván khuôn. lanh tô.DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHẦN II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1 Các chứng chỉ vật liệu xây dựng: Xi măng. gạch rỗng. 27 Biên bản nghiệm thu xây tường cốt (+) 3. Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 01 Biên bản nghiệm thu hố móng hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu bê tông lót+ cốt thép. ván khuôn côtu trụ T1. Biên bản nghiệm thu cốt thép ván khuôn máng tiểu + Lanh tô nhà vệ sinh 28 Biên bản nghiệm thu xây tường + Cốt thép. ván khuôn giằng móng M1 hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu hố móng + Cát lót đáy móng nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu đát tôn nền + xây móng Mb.2m + Cốt thép. ván khuôn giằng tuờng. Biên bản nghiệm thu xây tường (+) 2. gạch đặc. MT2 hạng mục nhà nội trú 4 Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông móng M1. ván khuôn móng nhà nội trú Ván khuôn cổ móng trụ MT1. Mv hạng mục nhà nội trú 21 Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần móng hạng mục nhà nội trú. chớp trên cửa + Bê tông cột trụ T1. 22 Biên bản nghiệm thu xây móng nhà vệ sinh Biên bản nghiệm thu cốt thép. chớp cửa. MT2 hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu bê tông móng hạng mục nhà nội trú Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào số 02 Biên bản nghiệm thu xây móng M1+ Cốt thép. MT1. 2 Kết quả thí nghiệm thiết kế thành phần cấp phối bê tông và kéo nén thép cốt bê tông 3 Biên bản trích mẫu bê tông móng M1. MT1.6m + Bê tông giằng tường. lanh tô. T2 hạng mục nhà nội trú Biên bản trích mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông dầm sàn mái hạng mục nhà nội trú Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng Biên bản nghiệm thu lán trại tại hiện trường thi công Biên bản lấy mẫu vật liệu thiết kế thành phần cấp phối bê tông M200 và kéo nén thép cốt bê tông . đệm dầm hạng mục nhà nội trú. MT2 hạng mục nhà nội trú 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Biên bản trích mẫu bê tông cột trụ T1. T2 hạng mục nhà nội trú Kết quả ép đối chứng mẫu bê tông cột trụ T1.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

Ngày. năm 29/10/2010 15/06/2011 30/06/2011 1/7/2011 . tháng.

08.20/07/2011 6/8/2011 9/9/2011 12/7/2011 15/07/2011 15/07/2011 20/07/2011 23/07/2011 24/07/2011 24/07/2011 29/07/2011 3/8/2011 4/8/2011 4/8/2011 5/8/2011 6/8/2011 13.2011 16/08/2011 20/08/2011 23/08/2011 6/9/2011 8/9/2011 .