P. 1
Bai Giang Co So Van Hoa Viet Nam

Bai Giang Co So Van Hoa Viet Nam

|Views: 70|Likes:
Được xuất bản bởiphuong0476

More info:

Published by: phuong0476 on Jun 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2012

pdf

text

original

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CƠ SỞVĂN HÓA VIỆT NAM TS.

TRẦN QUANG KHÁNH

1

GIÔÙI THIEÄU CHÖÔNG TRÌNH MOÂN CÔ SÔÛ VAÊN HOÙA VIỆT NAM
@ Moân cô sôû vaên hoùa VN: seõ hoïc trong 3 ñôn vò hoïc trình goàm 45 tieát @ Taøi lieäu tham khaûo: - Cô sôû vaên hoùa cuûa Gs. Traàn Quoác Vöôïng - Cô sôû vaên hoùa cuûa Gs Ts Traàn Ngoïc Theâm @ Noäi dung nghieân cöùu: Phaàn 1: Moät soá vaán ñeà chung veà vaên hoùa vaø VH Vieät Nam 2 Phaàn 2: Nhöõng thaønh toá cuûa vaên hoùa

PHẦN I: TOÅNG QUAN VEÀ VAÊN HOÙA VAØ VAÊN HOÙA VIỆT NAM
I- VAÊN HOÙA LAØ GÌ?
1- KHAÙI NIEÄM:
VAÊN HOÙA LAØ HỆ THỐNG HỮU CƠ NHÖÕNG GIAÙ TRÒ VAÄT CHAÁT VAØ TINH THAÀN ÑÖÔÏC CON NGÖÔØI SÁNG TAÏO VÀ TÍCH LŨY RA TRONG QUAÙ TRÌNH SOÁNG, TOÀN TAÏI VAØ PHAÙT TRIEÅN

3

2- CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA VAÊN HOÙA

1. Văn hóa có tính hệ thống 2. Văn hóa có tính giá trị. 3. Văn hóa có tính nhân sinh 4. Văn hóa có tính lịch sử

4

3.CÁC CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA Chức năng tổ chức xã hội Chức năng điều chỉnh xã hội Chức năng giao tiếp Chức năng giáo dục 5 .

Cho biết trình độ phát triển .Có tính quốc tế . đô thị 6 . kỹ thuật .Gắn nhiều hơn với phương Tây.4-VĂN HÓA VỚI VĂN MINH VĂN HIẾN. VĂN VẬT @ Văn hóa: .Chủ yếu thiên về giá trị vật chất.Chứa cả giá trị vật chất và tinh thần @ Văn minh: .

di tích. VĂN VẬT @ Văn hiến:  Thiên về giá trị tinh thần  Có tính truyền thống @ Văn vật:  Thiên về giá trị vật chất ( nhân tài. VĂN HIẾN.VĂN HÓA VỚI VĂN MINH. hiện vật ) 7 .

ĐIỂM CHUNG CỦA VĂN HÓA VĂN HIẾN VÀ VĂN VẬT  Đều có bề dày lịch sử  Có tính dân tộc  Gắn bó nhiều với phương Đông nông nghiệp 8 .

gắn với thiên nhiên @ Hình thaønh vaên hoùa gốc noâng 9 nghieäp . vaø nhöõng vuøng ñoàng baèng @ Cö daân soáng baèng ngheà troàng troït.VĂN HÓA VIỆT NAM I.Đònh vò vaên hoùa Vieät Nam Việt Nam thuộcVùng VH Phöông Ñoâng: @Xöù noùng -> möa nhieàu -> Taïo soâng ngoøi. oån ñònh.CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT A/ Những điều kiện bên trong 1. quaàn cö.II.

VĂN HÓA VIỆT NAM 2.II.Vaên hoùa phöông Taây:  Ñòa hình baèng phaúng => Taïo ra nhöõng ñoàng cỏ rộng lớn Moâi tröôøng khí haäu khoâ  Chaên nuoâi phaùt trieån  Daân cö coù loái soáng du muïc  Hình thaønh vaên hoùa goác du muïc => Rất khác biệt với VH Phương Đông 10 .

VĂN HÓA VIỆT NAM I.CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT A/ Những điều kiện bên trong 3 -Ñaëc ñieåm con ngöôøi Vieät nam @ Mảnh đất con người xuất hiện sớm => Tính bản địa được khẳng định @ Cộng với quá trình thiên di các luồng dân cư @ => Chủ thể là quốc gia đa dân tộc. thể hiện tính đa dạng 11 .

Ñặc ñiểm lịch sử: Đó là: Lịch sử dựng và giữ nước @ Thời kỳ 18 thế Vua Huøng ( 2500 năm ) @ TK 1000 năm Bắc thuộc @ TK 1000 năm giành và giữ chủ quyền @ TK đô hộ thực dân ( 80 năm ) @ Tkyø giaûi phoùng daân toäc vaø khaùng chiến chống ngoaïi xâm @ Tkyø xây dựng đất nước 12 .VĂN HÓA VIỆT NAM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT A/ Những điều kiện bên trong 4.

Không gian văn hóa @ Không gian gốc của VH Việt Nam: Nằm ở khu vực cư trú của Người Nam Á .VĂN HÓA VIỆT NAM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT B/ Những ảnh hưởng bên ngòai 1.Bách Việt => Nam sông Dương Tử -> Bắc Trung Bộ Việt Nam => Được định hình trên nền không gian văn hóa Đông Nam Á 13 .

Không gian văn hóa @ Là nơi giao điểm của các nền văn hóa:  Giao lưu với VH Trung Quốc. Nho…xâm nhập  Giao lưu với các nước Đông nam Á Trong đó giao lưu với Chăm Pa là sâu đậm nhất 14 . Ấn Độ => Đạo Phật và các đạo Laõo.VĂN HÓA VIỆT NAM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT B/ Những ảnh hưởng bên ngòai 1.

Học thuyết Mác Lê Nin 15 .Pháp .Kitoâ giaùo .Mỹ @.VĂN HÓA VIỆT NAM CÔ SÔÛ HÌNH THAØNH VAÊN HOÙA NGÖÔØI VIEÄT B/ Những ảnh hưởng bên ngòai @-Ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây: .

III.Hình thành xã hội lòai người . vaên hoùa baûn ñòa Vieät coå phaùt trieån . kỹ nghệ luyeän kim phát triển – Đồ đồng Đông Sơn .Nền kinh tế hái lượm.Chöõ vieát. .Giai đọan văn hóa Văn Lang Âu Lạc .TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 1/ Lớp văn hóa bản địa: @.Giai đọan văn hóa tiền sử .Nghề nông nghiệp lúa nước.Khỏang giữa thiên niên kỷ thứ III tr CN .Cô caáu toå chöùc trieàu ñình ( Chia ñaát 16 nöôùc thaønh 15 boä. săn bắn… @. heä thoáng Laïc haàu.

Giai đọan vaên hoùa TK chống Bắc thuộc ( Khởi đầu từ trước công nguyên ) * Ý thức đối kháng trước nguy cơ xâm lược * Sự suy tàn của văn minh Văn Lang – Âu Lạc .Sự tàn phá của kẻ xâm lược * Mở đầu cho giai đọan giao lưu tiếp bieán VH Trung Hoa và khu vực Toùm laïi: Veà vaên hoùa vöøa coù dung hoøa.Sự suy thóai tự nhiên . choïn loïc töï nguyeän. vöøa bò cöôõng cheá 17 .TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 2/ Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Trung Hoa và khu vực: @.

Phaät giaùo ñôøi Lyù Traàn. . .v… ñöôïc toå chöùc vaø chuù troïng duy trì vaø phaùt huy .VH daân gian .Boä maùy haønh chính v.Caùc cuoäc môû ñaát xuoáng Phöông Nam… 18 .TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 2/ Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Trung Hoa và khu vực: @ Giai đọan văn hóa Đại Việt ( 938 – 1802 ) * Ñaây laø giai ñoaïn giaønh quyeàn töï chuû ñaát nöôùc => Coù nhieàu ñoùng goùp cho neàn vaên hoùa VN * Baét ñaàu töø Ngoâ Quyeàn -> heát nhaø Taây Sôn * Ñaëc ñieåm: .Cheá ñoä thi cöû. Nho giaùo ñôøi Leâ ñaït ñeán ñoä cöôøng thònh.

AÂu hoùa. aùo daøi khaên ñoùng. yù thöùc baûo toàn VH daân toäc. coå suùy vaên minh phöông Taây 19 . ñeå toùc nhuoäm raêng… * Giai ñoaïn Trònh Nguyeãn phaân tranh * Ñaây laø thôøi kyø xuaát hieän söï xaâm nhaäp truyeàn giaùo töø Phöông Taây * Xuaát hieän 2 xu höôùng: .Choáng AÂu hoùa. môû cöûa.TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 3/ Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Phöông Taây: @ Giai đọan văn hóa Đại Nam ( 1802 – 1858 ) * Caûi caùch toå chöùc cuûa Nhaø Nguyeãn . lai caêng.

1975 20 .1975 * Thôøi kyø 1954 .TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM 3/Lớp văn hóa giao lưu với văn hóa Phöông Taây: @ Giai đọan văn hóa hieän ñaïi: * Thôøi kyø 1945 -1954 * Thôøi kyø 1954 .

Nhận thức về không gian .Nhận thức về thời gian .Tổ chức đời sống tập thể .Ứng xử với môi trường xã hội 21 .THÀNH TỐ CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM @ Chúng ta sẽ nghiên cứu các yếu tố: * Văn hóa nhận thức .Nhận thức về con người * Văn hóa tổ chức .PHẦN II.Ứng xử với môi trường tự nhiên .Tổ chức đời sống cá nhân * Văn hóa ứng xử .

Tö töôûng xuaát phaùt .I.Caáu truùc khoâng gian .Caáu truùc thôøi gian @ Nhaän thöùc veà con ngöôøi 22 .VAÊN HOÙA NHẬN THỨC Vaên hoùa nhaän thöùc cuûa ngöôøi Vieät: Seõ trình baøy: @ Nhaän thöùc veà vuõ truï .

Cha – Mẹ => Tạo ra con cái 23 .Trieát lyù AÂm döông cuûa cö daân noâng nghieäp Cö daân noâng nghieäp chæ quan taâm: .Söï sinh soâi naåy nôû cuûa hoa maøu .Söï duy trì noøi gioáng Trực quan ban đầu của họ là: .Trời – Đất => Hoa màu .Nhận thức về vũ trụ 1.VAÊN HOÙA NHẬN THỨC I.

höôùng noäi… Ñaëc tính döông: Maïnh meõ. tónh. phaùt trieån. tình caûm.VAÊN HOÙA NHẬN THỨC @ Qua Trieát lyù AÂm döông. chaäm. cứng rắn. ñoäng. nhanh. höôùng ngoaïi… 24 . Từ đó: => Hình thaønh ra caùc caëp ñoái laäp => Khaùi nieäm AÂm – Döông xuaát hieän Ñaëc tính aâm: Meàm deûo.

VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… @- Hai qui luaät AÂm- Döông: => Khoâng coù gì hoaøn toaøn aâm hoaëc döông, trong aâm coù döông, trong döông coù aâm
=> AÂm - Döông gaén boù maät thieát vôùi nhau, vaän ñoäng chuyeån hoùa cho nhau

25

VAÊN HOÙA NHẬN THỨC…
@ Trieát lyù AÂm- Döông vaø tính caùch
ngöôøi Vieät Tạo ra:

=> Trieát lyù soáng bình quaân: Khoâng cöïc
ñoan, deã dó hoøa, khoâng maát loøng, sống hài hòa với thiên nhiên => Khaû naêng thích nghi cao: Linh hoaït, laïc quan => Coù loái tö duy toång hôïp mang ñaäm tính bieän chöùng
26

VAÊN HOÙA NHẬN THỨC…
2- Nhaän thöùc veà caáu truùc khoâng gian: => Khoâng gian vuõ truï laø moät phaïm truø roäng lôùn, phöùc taïp => Vuõ truï laø söï vaän ñoäng khoâng ngöøng * Từ cái nhìn cặp đôi: Mô hình 2 yếu tố =>* Moâ hình Tam taøi:
• Ñoù laø moâ hình nhìn vuõ truï baèng moâ hình 3 yeáu toá
27

VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… 2- Nhaän thöùc veà caáu truùc khoâng gian:
*Moâ hình Nguõ haønh: • Ñoù laø moâ hình nhìn vuõ truï baèng moâ hình 5 yeáu toá • Laø söï phaùt trieån töø Tam Taøi, theå hieän söï naêng ñoäng, thích öùng tröôùc söï phaùt trieån, giaûi thích vuõ truï • Ñaây laø 5 loaïi quan heä cô baûn vôùi tính khaùi quaùt cao: Kim, moäc, thuûy, hoûa, thoå 28 • ÔÛ ñoù: Thoå laø trung taâm

VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… *Moâ hình Nguõ haønh ( Tiếp ): 5 haønh coù moái töông sinh vaø töông khaéc: • Töông Sinh: Thuûy sinh moäc-> hoûa-> Thoå -> Kim • Töông khaéc: Thuûy khaéc hoûa. hoaû khaéc kim. kim khaéc moäc… *So Saùnh quan nieäm caáu truùc khoâng gian VH VN: Thaùi cöïc->löôõng nghi ->Tam taøi -> nguõ haønh 29 .

Nhaän thöùc veà caáu truùc thôøi gian: * Lòch aâm.VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… 3.döông:  Saûn phaåm loái tö duy toång hôïp  Keát hôïp vieäc xem xeùt chu kyø maët traêng vaø maët trôøi => Taùc ñoäng vaøo traùi ñaát  Phaûn aùnh söï bieán ñoåi cuûa thôøi tieát coù tính chu kyø 30 .

Chi  Söï duïng caùc yeáu toá bieåu tröng  Hình töôïng caùc con vaät gaàn guõi vôùi ñôøi soáng  Heä Can goàm 10 yeáu toá do 5 haønh phoái hôïp: Giaùp-AÁt. daàn. Nhaâm. thaân. Canh.kyû. maïo. 31 daäu. Bính-Ñinh. söûu. muøi. thìn.Quùi  Heä Chi: Goàm 12 con vaät Tyù. tî. tuaát.Taân.Nhaän thöùc veà caáu truùc thôøi gian: * Heä ñeám: Heä Can . Maäu.VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… 3. ngoï. . hôïi.

Con ngöôøi cuõng coù caáu truùc moâ hình 5 yeáu toá ( Nguõ haønh ) • Nhö nguõ taïng:Thaän. tyø • Nguõ giaùc:Tai. taâm.Con ngöôøi laø moät tieåu vuõ truï .Con ngöôøi cuõng coù aâm döông . thịt v. huyết.VAÊN HOÙA NHẬN THỨC… 4. da.can.Nhaän thöùc veà con ngöôøi: . maét.v… 32 . mieäng • 5 chất cấu tạo cơ thể: Xương. pheá. gân. muõi. löôõi.

VAÊN HOÙA TỔ CHỨC Vaên hoùa Toå chöùc bao gồm: Văn hóa toå chöùc đời sống cộng đồng @Tổ chức nông thôn @Tổ chức Quốc Gia @Toå chöùc đô thị Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân: @ Tín ngưỡng @ Phong tục @ Giao tiếp @ Thưởng thức nghệ thuật 33 .II.

VAÊN HOÙA TỔ CHỨC… I. sôû thích: Phöôøng. laøng => Xaõ @Toå chöùc theo ngheà nghieäp. hoäi @ Toå chöùc theo truyeàn thoáng: Giaùp => VH Việt nam là VH làng xã với 2 đặc tröng: .Tính cộng đồng .Toå chöùc noâng thoân @Theo huyeát thoáng @Theo ñòa baøn cö truù: Xoùm.Tính tự trị 34 .Vaên hoùa Toå chöùc cộng đồng: 1.

thaäm chí bò noâng thoân hoùa 35 .VAÊN HOÙA TỔ CHỨC… I. bò noâng thoân chi phoái.Toå chöùc ôû Ñoâ thò @ Ñoâ thò VN do nhaø nöôùc sinh ra @Thöïc hieän chöùc naêng haønh chính laø chuû yeáu @Quan heä chaët cheõ vôùi noâng thoân => Ñoâ thò VN chòu aûnh höôûng cuûa noâng thoân.Vaên hoùa toå chöùc ñôøi soáng coäng ñoàng 2.

Toå chöùc Quoác Gia @ Quan nieäm Ngöôøi Vieät: . của nhà .Trong toå chöùc XH Vieät Nam ñôn vò trung gian giöõa laøng vaø nöôùc laø khoâng 36 .Nước chæ laø môû roäng chöùc naêng cuûa laøng .Việc nước là việc của làng.VAÊN HOÙA TỔ CHỨC… I-Vaên hoùa toå chöùc ñôøi soáng coäng ñoàng 3.Nöôùc laø moät caùi laøng lôùn .

kìm haõm söï phaùt trieån.Khaû naêng baûo toàn maïnh hôn khaû naêng phaùt trieån .TOÙM LAÏI @ Vaên hoùa toå chöùc ñôøi soáng taäp theå taïo neân nhöõng nhoùm löôõng phaân . laøng coâng thöông .Döông @ Vaên hoùa toå chöùc ñôøi soáng taäp theå trong lòch sö aâm luoân luoân maïnh hôn döông .Noâng thoân:Laøng thuaàn noâng.AÂm caøng thònh thì döông caøng suy -> Baûo thuû. choáng ñoàng hoùa .Quoác gia: Bao goàm noâng thoân vaø ñoâ thò .Taïo ra s/ maïnh choáng ng/ xaâm. ñoåi môùi… 37 .Ñoâ thò: Bao goàm phaàn ñoâ vaø phaàn thò Quan heä giöõa caùc yeáu toá moãi caëp  Baûn chaát laø moái quan heä AÂm .

VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN  Vaên hoùa toå chöùc ñôøi soáng caù nhaân laø moät boä phaän trong vaên hoùa coäng ñoàng  Noù ñöôïc toå chöùc treân caùc maët: * Nhaän thöùc theá giôùi -> Tín ngöôõng * Töï ñaët mình vaøo nhöõng qui ñònh ñeå ñieàu chænh -> Phong tuïc * Giao tieáp vôùi tö caùch laø moät thaønh vieân CÑ 38 * Naåy sinh nhu caàu thöôûng thöùc .

Tín ngöôõng phoàn thöïc: Xuaát phaùt töø moâi tröôøng soáng.VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN I. thöïc: naåy nôû ) => Ñaây chính laø vieäc toân thôø cô quan sinh duïc nam nöõ vaø haønh vi giao phoái 39 .TÍN NGÖÔÕNG 1. cö daân noâng nghieäp chæ quan taâm: * Söï sinh soâi naåy nôû cuûa hoa maøu * Vaán ñeà duy trì gioáng noøi => Xuaát hieän tín ngöôõng phoàn thöïc ( Phoàn: nhieàu.

Khoâng giaûi thích ñöôïc töï nhieân .Soáng phuï thuoäc vaøo töï nhieân .TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI TÖÏ NHIEÂN @ Ñaây laø saûn phaåm cuûa moâi tröôøng soáng . 40 toân thôø nhieàu nöõ thaàn .VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN 2.Nhu caàu ñôøi soáng taâm linh @ Theå hieän: * Tín ngöôõng ña thaàn. do chaát aâm tính trong Ñ/s noâng nghieäp + tín ngöôõng phoàn thöïc neân thieân veà suøng baùi.

oâng ba * Thôø nhöõng ngöôøi coù coâng vôùi coäng 41 ñoàng . nhì xaø. thöïc vaät: Töø Tieân roàng ñeán nhaát ñieåu.VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN 2.TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI TÖÏ NHIEÂN @ Theå hieän ( Tieáp ): * Thôø ñoäng vaät. tam ngö. raén. caù. töù töôïng ( Chim. saáu ) TÍN NGÖÔÕNG SUØNG BAÙI CON NGÖÔØI * Thôø cuùng toå tieân.

PHONG TUÏC @ Phong tuïc: Phong: Gioù – Tuïc: Thoùi quen @ Moät hình thöùc ñieàu chænh caù nhaân theo nhöõng qui ñònh coäng ñoàng @ Ñaëc ñieåm phong tuïc: Raát deã lan roäng PHONG TUÏC HOÂN NHAÂN * Hoân nhaân phaûi theå hieän quyeàn lôïi gia toäc * Hoân nhaân phaûi ñaùp öùng quyeàn lôïi coäng ñoàng laøng xaõ 42 * Sau quyeàn lôïi coäng ñoàng môùi tôùi .VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN 3.

coi cheát laø heát @Phong tuïc tang leã thaám nhuaàn trieát lyù aâm döông nguõ haønh Phöông Nam * Theå hieän: Trong trang phuïc.PHONG TUÏC 3.VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN 3. choïn höôùng choân… 43 .PHONG TUÏC TANG MA @ Bieåu hieän 2 quan nieäm: * Ñöa tieãn ngöôøi maát veà theá giôùi beân kia * Xoùt thöông.1.laïy tröôùc linh cöõu.

Leã teát ñoùng.Phaân boå theo khoâng gian.Leã teát duy trì quan heä toân ti traät töï giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình @ Leã hoäi: .Thieân veà ñôøi soáng tinh thaàn 44 .Thieân veà ñôøi soáng vaät chaát . giôùi haïn trong moãi gia ñình . LEÃ HOÄI @ Leã teát: .PHONG TUÏC 3.2. mang tính môû .VAÊN HOÙA TOÅ CHÖÙC ÑÔØI SOÁNG CAÙ NHAÂN 3.PHONG TUÏC LEÃ TEÁT.Laø heä thoáng phaân boå theo thôøi gian .

hieáu khaùch  Veà quan heä giao tiếp: Người Việt laáy t/ caûm laøm nguyeân taéc öùng xöû  Veà ñoái töôïng giao tieáp: Người Việt 45 öa: .4.Thích giao tieáp -> boäc loä qua thaùi ñoä .NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG VAÊN HOÙA GIAO TIEÁP CUÛA NGÖÔØI VIEÄT …  Veà thaùi ñoä:Người Việt coi trọng giao tieáp .Thích thaêm vieáng.

hay nhöôøng nhòn  Nghi thức lời nói: Người Việt rất phong phú @ Hệ thống xưng hô phong phú. ñaén ño.Người Việt trọng danh dự .  Veà góc độ chủ thể giao tiếp: . sôï cô cheá tin ñoàn. caân nhaéc.Maët traùi: Só dieän.Maët traùi: Hay voøng vo. thieáu quyeát ñoaùn. dö luaän…  Veà cách thức giao tiếp: .NHÖÕNG ÑAËC TRÖNG VAÊN HOÙA GIAO TIEÁP CUÛA NGÖÔØI VIEÄT …. qua: 46 . trọng sự hòa thuận .4.Người Việt ưa sự tế nhị.

chöùa ñöïng ña tieát taáu 47 .NGHEÄ THUAÄT NGOÂN TÖØ VIEÄT NAM Ngoân ngöõ laø linh hoàn cuûa daân toäc: @ Ngoân töø Vieät Nam coù tính bieåu tröng cao: * Xu höôùng khaùi quaùt öôùc leä *Troïng söï caân ñoái haøi hoøa trong moät caâu -> ñoái xöùng * Chaát thô trong ngoân töø * Ngoân ngöõ giaøu aâm ñieäu -> taïo tính nhaïc.5.

NGHEÄ THUAÄT NGOÂN TÖØ VIEÄT NAM @ Ngoân töø Vieät Nam giaøu chaát bieåu caûm. linh hoaït * Ngöõ phaùp laø ngöõ ñieäu * Khaû naêng khaùi quaùt cao * Tieáng Vieät öa duøng caáu truùc chuû ñoäng 48 . giaøu thanh ñieäu: * Bieåu caûm thoâng qua yeáu toá töø goác * Töø laùy ñöôïc söû duïng raát phoå bieán -> vaàn aâm ieác @ Ngoân töø Vieät Nam theå hieän tính ñoäng.

kòch…-> coi troïng thanh saéc @ Ngheä thuaät hình khoái: Bao goàm: * Hoäi hoïa : Hình * Ñieâu khaéc: Khoái 49 . muùa.NGHEÄ THUAÄT THANH SAÉC VAØ HÌNH KHOÁI @ Ngheä thuaät thanh saéc: * Bao goàm caùc loaïi hình ca. nhaïc.

Thuû phaùp moâ hình hoùa -> Taïo neân moät neàn ngheä thuaät trang trí * Söû duïng tính bieåu tröng ñeå nhaán maïnh.Thuû phaùp nhìn xuyeân vaät theå .NGHEÄ THUAÄT THANH SAÉC VAØ HÌNH KHOÁI @ Tính bieåu tröng cuûa ngheä thuaät thanh saéc – Hình khoái: * Söû duïng bieåu töôïng öôùc leä ñeå dieãn ñaït.Thuû phaùp 2 goùc nhìn 50 . theå hieän treân caùc maët: . laøm noåi baät troïng taâm trong ngheä thuaät hình khoái laø phoå bieán.Nguyeân lyù ñoái xöùng .Thuû phaùp öôùc leä . nhö: .

NGHEÄ THUAÄT THANH SAÉC VAØ HÌNH KHOÁI @ Tính bieåu caûm cuûa ngheä thuaät thanh saéc – Hình khoái: . daân ca. oàn aùo.Trong ngheä thuaät hình khoái khoâng taïo ra nhöõng taùc phaåm chieán tranh.Muùa khoâng aàm ó. troïng tình @Tính toång hôïp cuûa ngheä thuaät thanh saéc – Hình khoái: 51 . muùa…thieân veà dieãn taû tình caûm . meàm maïi . ñaàu rôi maùu chaûy.AÂm nhaïc.Khoâng coù söï phaân bieät caùc loaïi hình ca . ruøng rôïn… => Taát caû ñeàu khuynh höôùng bieåu caûm. luoân tronø trónh.

Khoâng ñoøi hoûi dieãn vieântuaân thuû moät caùch chaët cheõ. khaùn giaû52 coù . coù ngöôøi laøng caàm chaàu.NGHEÄ THUAÄT THANH SAÉC VAØ HÌNH KHOÁI @Tính toång hôïp cuûa ngheä thuaät Thanh saéc – Hình khoái ( Tieáp ): .Khoâng ñoøi hoûi nhaïc coâng chôi gioáng nhau .Saân khaáu truyeàn thoáng coù söï giao löu maät thieát vôùi ngöôøi xem: Dieãn ngay saân ñình.Veà phong caùch theå hieän:Coù söï toång hôïp cuûa bieåu tröng vaø taû thöïc @ Tính linh hoaït ôû ngheä thuaät thanh saéc: .baøi baûn cuûa tích dieãn .

Mặc .Ở. @ VH ứng xử với môi trường xã hội: .Ăn . đi lại..VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ Chúng ta sẽ nghiên cứu: @ VH ứng xử với môi trường tự nhiên .Giao lưu với các luồng VH 53 .

ăn nói. ăn chơi. Trong aên uoáng ngöôøi Vieät boäc loä raát roõ daáu aán truyeàn thoáng vaên hoùa noâng nghieäp luùa nöôùc 54 .Ăn là nhiều. ăn cắp… .Có thực mới vực được đạo . ở bao nhiêu… * Ngöôøi Vieät coi aên uoáng laø vaên hoùa.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN I. moïi hoaït ñoäng ñeàu laáy aên laøm ñaàu .Ăn uống.VAÊN HOÙA AÅM THÖÏC VIEÄT NAM @ Quan nieäm veà aên cuûa ngöôøi Vieät: * Ngöôøi Vieät coi troïng vaán ñeà aên uoáng.

tieän söû duïng * Sau thuyû saûn môùi ñeán thòt . maém caùc loaïi raát phong phuù.Chuû yeáu laø gia caàm 55 @ Ñoà uoáng. nhöng thuyû saûn laø thoâng duïng(SP ñaëc thuø vuøng soâng nöôùc ) . mùa nào thức nấy * Sau thöïc vaät môùi laø ñoäng vaät.Thòt chieám moät vò trí khieâm toán .Thuyû saûn ñöôïc cheá bieán: Thaønh nöôùc maém.VAÊN HOÙA AÅM THÖÏC VIEÄT NAM @ Cô caáu veà böõa aên cuûa ngöôøi Vieät * Thieân veà thöïc vaät: Tröôùc luùa gaïo -> rau quaû -> caùc loaïi gia vò.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN I.huùt: Khaù phong phuù .

löôõi neám.Ñuû moïi chaát: Ñaïm. aên 1 mieáng cuõng nhieàu moùn .Ñuû nguõ saéc * Tính toång hôïp coøn theå hieän trong caùch aên: . cay… . chua.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN I.Ñuû nguõ vò:maën. boät.VAÊN HOÙA AÅM THÖÏC VIEÄT NAM @ Ñaëc tröng trong cô caáu böõa aên cuûa ngöôøi Vieät * Tính toång hôïp: Trong pha cheá thöùc aên: .Khi aên caûm nhaän ñuû moïi giaùc quan: Muõi ngöûi. beùo.Maâm côm nhieàu moùn. nöôùc . tai nghe… 56 * Caùi ngon cuûa böõa aên Vieät laø caùi ngon .maét nhìn. ngoït.

VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN I. chaäm quaù .VAÊN HOÙA AÅM THÖÏC VIEÄT NAM @ Ñaëc tröng trong cô caáu böõa aên cuûa ngöôøi Vieät * Tính coäng ñoàng: .AÊn chung: Töø noài côm.Khoâng aên quaù no.Khi ngoài phaûi yù töù * Tính möïc thöôùc: . khoâng ñeå thöøa nhieàu 57 .Khoâng aên heát.Khoâng aên nhanh quaù. quaù ít .Thích chuyeän troø trong böõa aên . nöôùc maém . baùt canh.

AÊn uoáng phaûi hôïp vôùi thôøi tieát. trong cô theå.VAÊN HOÙA AÅM THÖÏC VIEÄT NAM @ Ñaëc tröng trong cô caáu böõa aên cuûa ngöôøi Vieät * Tính linh hoaït: .Ngöôøi Vieät chuù yù quan heä aâm döông: -> Trong aên uoáng. ñuùng muøa 58 .Phaûi choïn ñuùng thöïc phaåm ñeå pha cheá .Söû duïng coâng cuï aên nhö ñoâi ñuõa .trong quan heä vôùi töï nhieân .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN I.Khaû naêng choïn moùn trong böõa aên * Tính bieän chöùng: .

Maëc coù yù nghóa xaõ hoäi .Maëc laø bieåu töôïng cuûa daân toäc @ Chaát lieäu maëc: .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN II. vaùy… phuø hôïp thôøi tieát.Trang phuïc aùo. SX vaø theå hieän quan nieäm tín 59 ngöôõng . ñuùng muøa. boâng .Maëc raát thieát thöïc nhaèm ñoái phoù vôùi thôøi tieát . khaên.VAÁN ÑEÀ MAËC @ Quan nieäm cuûa ngöôøi Vieät trong vaán ñeà maëc: .Coù nguoàn goác töø thöïc vaät: Tô ñay. tieän lôïi trong sinh hoaït. tô gai.

60 khung. höôùng ñaát -> thuaät phong thuyû . traùnh naéng .Raát ñoäng vaø linh hoaït töø taàm thöôùc.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN III.Nhaø ôû ñeå ñoái phoù vôùi thôøi tieát .Ngoâi nhaø laø toå aám gia ñình .Nhaø ôû phuø hôïp vôùi moâi tröôøng soâng nöôùc Vaø coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: @ Kieán truùc nhaø ôû ngöôøi Vieät: .Choïn höôùng nhaø.VAÁN ÑEÀ ÔÛ @ Quan nieän veà ôû cuûa ngöôøi Vieät: . moäng… .Thieân höôùng nhaø cao cöûa roäng: Ñoùn gioù.

VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN VAÁN ÑEÀ ÑI LAÏI ( Phaàn naøy tham khaûo taøi lieäu ) 61 .

lòch söû cuûa ngöôøi Chaêm: *Veà ñòa lyù:Ven bieån mieàn Trung.GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 1-Vaøi yeáu toá ñòa – vaên hoùa . haïn haùn… .Ñòa hình cö daân ngöôøi Chaêm soáng: Doác.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I. heïp. beân laø nuùi . khu vöïc thöôøng 62 xaåy ra möa luõ. chuû yeáu töø vuøng Nam soâng Gianh keùo daøi ñeán vuøng Bình Thuaän ngaøy nay . ñaát ñai khoâ caèn. moät beân laø bieån.Khí haäu khaéc nghieät.

GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM *Veà lòch söû: . Haùn Vieät laø Chieâm63 Thaønh ) . cuõng nhö moät soá laõnh thoå khaùc ôû ÑNAÙ laø thuoäc ñòa cuûa TQ .Töø TK thöù 2 Ngöôøi Chaêm laäp quoác – Quoác hieäu ñaàu tieân laø Laâm AÁp -> thoaùt khoûi ñoâ hoä cuûa TQ . vuøng ñaát ngöôøi Chaêm sinh soáng.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.Chaêm laø ruùt goïn cuûa töø ChaêmPa – teân nhaø nöôùc Chaêm huøng maïnh vaøo thôøi Cheá Boàng Nga TK 14 ( AÂm Vieät hoùa laø Chaøm.Nhöõng naêm ñaàu CN.

Giaønh giaät vôùi caùc nöôùc laùng gieàng =>Taïo tính caùch ngöôøi Chaêm: Cöùng raén. cöông nghò.Vaät loän vôùi thieân nhieân .GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 1-Vaøi yeáu toá ñòa-vaên hoùa-lòch söû cuûa ngöôøi Chaêm ( Tiếp ): * Do ñieàu kieän cuûa moâi tröôøng soáng: Con ngöôøi Chaêm phaûi: .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I. thöôïngvoõ vaø coù phaàn hieáu chieán 64 .

ñaïo Hoài. ñoäi quaân truyeàn giaùo cuøng VH AÁn ñaõ ñeán Vieät Nam – Nhaát laø khi ngöôøi Chaêm laäp quoác.Töø nhöõng naêm ñaàu CN caùc thöông nhaân ngöôøi AÁn.GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 2-Vaøi neùt veà vaên hoùa AÁn Ñoä vaø con ñöôøng tieáp caän vaên hoùa baûn ñòa chaêm: . 65 .Noùi ñeán AÁn ñoä laø noùi ñeán nôi khôûi thuyû phaùt sinh ra ñaïo Phaät. Balamoân.AÁn Ñoä laø moät quoác gia Nam AÙ ña saéc toäc. ñeán .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I. ña vaên hoùa . Hinñu .VH AÁn ñeán baèng ñöôøng bieån.

GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I. ñieån hình vaø chi phoái 66 .Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm: @ Vaên hoùa Chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung hôïp nhieàu nguoàn vaên hoùa: * VH baûn ñòa: Moâi tröôøng soáng cuûa ngöôøi chaêm laø moâi tröôøng noâng nghieäp neân töø trieát lyù aâm döông trong nhaän thöùc. tín ngöôõng phoàn thònh… => Raát ñaëc tröng. ñeán tín ngöôõng suøng baùi töï nhieân.

tieáp xuùc vôùi caùc nöôùc laùng gieàng * Vaên hoùa AÁn Ñoä: • Haáp thuï ñaïo Balamoân ( Quoác ñaïo cuûa AÁn Ñoä khi Phaät giaùo luïi taøn) • Ñaïo Balamoân thôø chuùa teå caùc loaïi thaàn -> Nguoàn goác cuûa vuõ truï. hieän ôû 3 ngoâi.Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm ( Tieáp ): *VH khu vöïc: Söï giao thoa.GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I. 3 vò thaàn: • Thaàn saùng taïo Brahma 67 • Thaàn Baûo toàn Visnu .

Giai ñoaïn 1 tieáp nhaän nguyeân goác: Kieán truùc thaùp theo boä 3.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm: @ Vaên hoùa Chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc vôùi söï baûo toàn vaø phaûn aùnh vaên hoùa baûn ñòa. khu vöïc roõ neùt theå hieän tính Chaêm hoùa * Qua caáu truùcChaêm: . song song thôø 68 3 thaàn -> Coi troïng thaàn saùng taïo .

chi phoái => Ngöôøi Chaêm ñaõ bieán Balamoân giaùo 69 thaønh Siva giaùo .GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm( Tieáp ): Giai ñoaïn 3: Quaàn theå kieán truùc coù thaùp Trung taâm thôø thaàn Siva vaø caùc thaùp phuï vaây quanh .Thaàn Siva thaàn söùc maïnh phuø hôïp vôùi chaát döông tính cuûa ngöôøi Chaêm – Thieân veà söùc maïnh – Tính caùch baûn ñòa ñöôïc boäc loä.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.

VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.Coù nhöõng cuïm thaùp. nhöõng thaùp phuï70 . .Thaùp Chaêm ñeàu coù hình daùng ngoïn nuùi -> bieåu tröng cho thieân nhieân Mieàn Trung -> phaûn aùnh chaát döông tính trong tính caùch baûn ñòa cuûa vaên hoùa Chaêm – Nuùi döông.GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc… ( Tieáp ) *Theå hieän qua hình daùng: .

Chöùc naêng sau khi tieáp nhaän: Laø vöøa thôø thaàn. vöøa coù tính chaát laêng moä( Thaùp tieáng Chaêm: Kalaên – laêng ) *Theå hieän qua ñieâu khaéc: .GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM 3-Ñaëc tröng cuûa vaên hoùa chaêm laø saûn phaåm cuûa söï dung naïp coù choïn loïc… ( Tieáp ) *Theå hieän qua chöùc naêng cuûa thaùp: .Vaät ñöôïc thôø nhieàu nhaát laø Linga.Chöùc naêng ñaïo goác laø thôø thaàn. . vaät ñöôïc thôø coù cuøng baûn chaát 71 döông tính .Trong thaùp Siva ñöôïc coi troïng vaø thôø nhieàu nhaát .sinh khí thöïc nam => Thaàn.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.

Bieán ñaïo Balamoân thaønh ñaïo Baø Chaêm .Bieán ñaïo Hoài ( du nhaäp sau naøy) thaønh ñaïo Baø Ni 72 * Ñieàu naøy khaúng ñònh söùc maïnh cuûa .GIAO LÖU VÔÙI AÁN ÑOÄ: VAÊN HOÙA CHAÊM Keát luaän: *Ngöôøi Chaêm tieáp thu vaên hoùa AÁn Ñoä theo caùch cuûa mình ñeå roài coù moät neàn vaên hoùa Chaêm ñoäc ñaùo nhö ngaøy nay: .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI I.

Sau tieáp tuïc ñöôïc truyeàn töø Trung Hoa * Thöïc chaát cuûa ñaïo phaät: Ñaây laø hoïc thuyeát veà noãi khoå vaø söï giaûi thoaùt .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI II.Nguyeân nhaân: Do duïng voïng ham muoán 73 .PHAÄT GIAÙO VAÊN HOÙA VIEÄT NAM 1-Söï hình thaønh vaø noäi dung cô baûn cuûa phaät giaùo: *Phaät giaùo hình thaønh ôû AÁn Ñoä vaøo TK thöù V tröôùc CN .Baûn chaát noãi khoå -> Nguyeän voïng khoâng ñöôïc thoûa maõn .Theo caùc nhaø sö vaøo VN tröïc tieáp töø ñaàu coâng nguyeân.

VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI II. thôø caùc vò thaàn.keå caû cho nhöõng linh hoàn.Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam *Phaät giaùo vieät Nam mang tính toång hôïp: .Phaät giaùo tieáp xuùc vôùi caùc tín ngöôõng truyeàn thoáng daân toäc => Heä thoáng chuøa thöïc chaát laø nhöõng ñeàn mieáu daân gian: Vöøa thôø Phaät. vong74 .PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM Vaên hoùaVieät Nam trong quaù trình tieáp xuùc ñaõ taïo ra moät phaät giaùo rieâng cuûa mình 2. ngöôøi coù coâng vôùi coäng ñoàng. thaùnh.

Vò thaàn hoä meänh cuûa cö daân vuøng soâng nöôùc . Phaät giaùo VN caûi bieán Quan theá aâm boà taùt thaønh Baø quan aâm nghìn tay nghìn maét .PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM 2.Ngöôøi Vieät coøn taïo ra Phaät maãu.Caùc vò Phaät AÁn ñeàu laø ñaøn oâng sang VN coù caû phaät baø. phaät toå rieâng .Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam *Phaät giaùo Vieät Nam coù xu höôùng haøi hoøa aâm döông vaø thieân veà nöõ tính: .VN coù nhieàu chuøa mang teân caùc Baø 75 .Ñaây chính laø daáu aán cuûa vaên hoùa noâng .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI II.

trung thöïc -> cho pheùp tu taïi gia .Taïo ra moät lòch söû vaät giaùo rieâng.Coi thôø gia tieân oâng baø cao hôn thôø phaät .Ñaëc ñieåm phaät giaùo Vieät Nam ( Tieáp ) *Phaät giaùo Vieät Nam hieän thaân cuûa söï linh hoaït: .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI II.Ngoâi chuøa ñöôïc thieát keá nhö ngoâi nhaø ngöôøi 76 Vieät -> taïo caûm giaùc gaàn guõi. coù ngaøy phaät ñaûn 8/4 – ngaøy sinh phaät toå VN . coøn laø nôi .PHAÄT GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM 2.Ngöôøi Vieät coi troïng vieäc soáng phuùc ñöùc.Töôïng phaät mang daùng daáp hieàn hoøa vôùi nhöõng teân goïi daân gian gaàn guõi .Phaät ñöôïc ñoàng nhaát vôùi caùc vò thaàn .

leã. vôï choàng.Ñaïo ( 5 ñaïo ): Ñaïo vua toâi.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI III. trí. nghóa.NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM 1/ Nho giaùo ? Laø heä thoáng giaùo lyù cuûa caùc nhaø nho ( nhöõng ngöôøi coù hoïc trong XH ) nhaèm toå chöùc xaõ hoäi coù hieäu quaû do Khoång Töû ( Sinh naêm 551 tr CN ) saùng laäp 2/ Noäi dung cô baûn cuûa Nho giaùo: Khoång Töû cho raèng muoán toå chöùc ñöôïc xaõ hoäi phaûi ñaøo taïo nhöõng ngöôøi cai trò coù nhöõng ñöùc tính: Tu Thaân: . tín .Ñöùc: Nhaân. baïn beø 77 . cha con. anh em.

NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM 2/ Noäi dung cô baûn cuûa Nho giaùo: Haønh ñoäng: Baèng nhaân trò vaø chính danh Nhaân trò: .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI III.phaûi ñaøng hoaøng .Coi troïng daân chuû Chính danh: .Phaûi öùng vôùi teân goïi 78 .Cai trò baèng tình ngöôøi .

Nhìn nho giaùo nhö moät coâng cuï vaên hoùa .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI III. nho giaùo chöa coù choã ñöùng ôû Vieät Nam * Döôùi thôøi Lyù Thaùi Toå (1070 ) Nho giaùo ñöôïc tieáp nhaän – öùng vôùi nhaø Toáng beân Trung Quoác * VN tieáp thu nho giaùo laø tieáp nhaän töøng yeáu toá rieâng leû vaø Vieät hoùa theo caùch cuûa mình .Hoïc taäp caùch toå chöùc trieàu ñình vaø heä thoáng luaät Phaùp .NHO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM 4/ Ñaëc ñieåm cuûa nho giaùo Vieät Nam : * Trong 1000 naêm Baéc thuoäc. Chuû yeáu khai thaùc nhöõng yeáu toá theá maïnh cuûa nho giaùo. Cuï theå: .Heä thoáng thi cöû. caûi tieán chöõ Nho thaønh chöõ Noâm 79 .

khoâng laøm gì thaùi quaù maø phaûi hoøa nhaäp vôùi töï nhieân ñeå ñieàu chænh * Ngöôøi Vieät saün mang trong mình tö töôûng phaûn khaùng giai caáp thoáng trò. söû duïng ñaïo giaùo ( Phuø thuûy – nhöõng80 .ÑAÏO GIAÙO VAØVAÊN HOÙA VIEÄT NAM * Hình thaønh vaøo Tk thöù 2 sau CN do Laõo Töû vaø Trang Töû saùng laäp * Treân cô sôû thuyeát voâ vi vôùi trieát lyù toân troïng töï nhieân. thaám nhuaàn tinh thaàn bieän chöùng aâm döông.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI IV.

phaät giaùo suy ñoài. Sau thôøi trung coå giao löu bò giaùn ñoaïn * Naêm 1533 xuaát hieän nhaø truyeàn ñaïo ñaàu tieân. nho giaùo beá81 . Taây Ban Nha… xuaát hieän ngaøy moät ñoâng truyeàn ñaïo Kitoâ.PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM 1/ Kitoâ giaùo vôùi vaên hoùa Vieät Nam * Ngöôøi phöông Taây ñaõ ñeán Vieät nam vaøo nhöõng naêm ñaàu Coâng nguyeân. Kitoâ giaùo teân goïi chung cuûa caùc toâng phaùi cuøng thôø chuùa Jesus – Toân giaùo cuûa nhöõng ngöôøi bò aùp böùc * Ñaây laø thôøi ñieåm: Cheá ñoä phong kieán Vieät Nam khuûng khoaûng traàm troïng. sau ñoù caùc giaùo só Boà Ñaøo Nha.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI V.

Kitoâ giaùo mang ñaäm tính cöùng raén cuûa vaên hoùa Phöông taây -> Khoù hoøa ñoàng ñöôïc vôùi Vh Vieät Nam 82 * Sau ñoù caùc nhaø truyeàn giaùo cuõng coù .Nhöõng giaùo só phöông taây dính löùu vaø thoûa hieäp vôùi boïn xaâm löôïc .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI V. vì: .PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM 1/ Kitoâ giaùo vôùi vaên hoùa Vieät Nam * Tuy vaøo VN nhöng Kitoâ giaùo khoâng coù choã ñöùng vöõng chaéc vaø roäng khaép.

Caùc ngaønh coâng nghieäp .Baùo chí .XD ñoâ thò .Chöõ vieát 83 .VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI V.Kieán truùc .Giao thoâng… * Lónh vöïc tinh thaàn: .PHÖÔNG TAÂY VÔÙI VAÊN HOÙA VIEÄT NAM 2/ AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa Phöông Taây vôùi vaên hoùa Vieät Nam: * Lónh vöïc vaät chaát: .

dung hôïp vaø tích hôïp nhieàu nguoàn vaên hoùa => Taïo ra VH Vieät Nam. Ñoù laø quaù trình: * Dung hôïp giöõa vaên hoùa baûn ñòa vaø vaên hoùa ngoaïi lai -> Boäc loä tính chuû ñoäng vaø khaû naêng chi phoái.Söï toàn taïi cuûa Tam giaùo ( Phaät giaùo.VAÊN HOÙA ÖÙNG XÖÛ VÔÙI MOÂI TRÖÔØNG XAÕ HOÄI TOÙM LAÏI Vaên hoùa öùng xöû vôùi moâi tröôøng xaõ hoäi ñoù chính laø quaù trình choïn loïc. Nho giaùo) -> Toång hôïp caùc toân giaùo . taùc ñoäng trôû laïi cuûa vaên hoùa baûn ñòa trong quaù trình tieáp nhaän. Laõo giaùo. * Söï dung hôïp giöõa caùc hieän töôïng vaên hoùa ngoaïi lai vôùi nhau .xuaát hieän ñaïo Cao 84 Ñaøi .

tieáp thu coù choïn loïc tinh hoa Vh thích hôïp töø beân ngoaøi trong quaù trình lòch söû.xaõ hoäi ñaát nöôùc. quaù trình phaùt trieån lòch söû. Vaên hoùa Vieät Nam ñöôïc taïo döïng vaø khaúng ñònh baûn saéc rieâng. tieáp bieán.VAÊN HOÙA VIEÄT NAM KEÁT LUAÄN Chính moâi tröôøng töï nhieân. @ VH Vieät Nam ñöôïc hình thaønh treân neàn VH noâng nghieäp baûn ñòa ñaäm neùt @ Noù ñöôïc phaùt trieån vaø naâng cao qua quaù trình giao löu. @ VH Vieät Nam ñang tieáp tuïc chuyeån 85 mình trong quaù trình hoäi nhaäp hieän nay .

KEÁ THUÙ T C KEÁT THUÙC 86 7 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->