Nội dung ôn tập

Môn : Xử lý tín hiệu số
1. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc Phương pháp biểu diễn tín hiệu rời rạc. Các tín hiệu rời rạc cơ bản: Dãy xung đơn vị, dãy nhảy đơn vị, dãy trễ. Các phép toán cơ bản với tín hiệu rời rạc. Hệ thống rời rạc: - Phân loại hệ thống rời rạc - Hệ thống tuyến tính. Đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính bất biến - Hệ thống tuyến tính bất biến. - Hệ thống tuyến tính bất biến và nhân quả. Tích chập. Phương pháp tính tích chập tực tiếp. Tính chất của tích chập. - Hệ thống tuyến tính bất biến có đáp ứng xung hữu hạn và vô hạn. - Biểu diễn hệ tuyến tính bất biến bằng phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng. - Phương pháp tìm nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng. - Hệ thống tuyến tính bất biến đệ qui và không đệ qui Bài tập: - Tính tích chập - Tìm đáp ứng xung của hệ tuyến tính bất biến 2. Biến đổi Z. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền Z Định nghĩa và tính chất của biến đổi Z Miền tồn tại của biến đổi Z Khái niệm cực và không. Biểu diễn cực và không trên mặt phẳng Z Biến đổi ngược Z và các phương pháp tìm biến đổi ngựơc Z ứng dụng của biến đổi Z: - Hàm truyền đạt của hệ thống tuyến tính bất biến - Xét sự ổn định của hệ thống tuyến tính bất biến và nhân quả. - Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng bằng biến đổi Z Bài tập: - Tìm biến đổi ngược Z - Tìm đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính bất biến khi biết hàm truyền đạt - Giải phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng - Xét tính ổn định của hệ thông qua hàm truyền đạt 3. Biến đổi Fourier. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục. Định nghĩa Biến đổi Fourier thuận, ngượcvà tính chất Khái niệm phổ tần số của tín hiệu. Phổ mật độ năng lượng của tín hiệu. Biêudiễn hệ thống rời rạc trong miền tần số liên tục. Đáp ứng tần số. Các bộ lọc lý tưởng Quan hệ biến đổi Z và biến đổi Fuorier.

Bài tập: . tích chập vòng Tích chập nhanh Quan hệ giữa phép biến đổi Z. Fourier và Fourier rời rạc.Tim đáp ứng tần số của hệ thống tuyến tính bất biến 4. Tính chất. Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc. Biến đổi Fourier rời rạc.Tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính bằng phương pháp cửa sổ và Bộ lọc IIR bằng phương phỏp song tuiyến. Định nghĩa biến đổi Fourier rời rạc thuận và ngược của dãy tuần hoàn.Tìm phổ biên độ. Thuật toàn FFT Bài tập: . Tổng hợp bộ lọc số Các loại bộ lọc số có đáp ứng xung hữu hạn pha tuyến tính Phương pháp cửa sổ tổng hợp bộ lọc FIR pha tuyến tính Tổng hợp bộ lọc số cú đáp ứng xung vụ hạn IIR Bài tập: . tuơng tương vi phõn. Tích chập tuần hoàn Biến đổi Fourier rời rạc của dãy không tuần hoàn có chiều dài hữu hạn và tính chất Trễ vòng. phổ mật độ năng lượng của tín hiệu .… .FFT 5.Tính tích chập vòng .