KIỂM TRA BÀI CŨ Cho tia Ox.

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOy = 1200, xOz = 600 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? b) Tính yOz ? c) So sánh xOz và yOz ? Bài giải a) Trên cùng một nửa mặt phẳng z bờ chứa tia Ox, có: y xOz < xOy ( 600 < 1200) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. b) xOz + zOy = xOy 600 + zOy = 1200 zOy = 1200 - 600 zOy = 600 c) xOz = zOy (= 600)

1200 600

O

x

.

.

.

.

.

x O z Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau y .

Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOB .Khám phá: Một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một góc? 1.

.O B t A Muốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB.

Dựa vào định nghĩa. Vì sao? b n a O O B m O A p c C Oa không là tia Om không là tia phân phân giác của bOc giác của nOp vì tia Om không nằm giữa vì aOb  aOc tia On và tia Op OA là tia phân giác của BOC vì • OA nằm giữa OB và OC • AOB = AOC . cho biết tia nào là tia phân giác của góc trong các hình vẽ sau.

Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 640 Do Oz tia là phân giác của góc xOy Ta có: xOz = zOy Mà xOz + zOy = 640 640 = 320 Suy ra xOz = 2 .

Vẽ xOy = 640 .Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy sao y cho xOz = 320 z o 32 64 o o 32 O x .Cách vẽ: .

.Gấp giấy: 32 640 0 320 Vẽ góc xOy lên giấy. Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.

O m t x a Caùc nhoùm thöïc hieän gaáp giaáy nhö sau: Nhoùm 1: Gaáp đtia phân giác của goùc nhoïn t Nhoùm 2: Gaáp tia phâno giác của góc Vuoâng 45 Nhoùm 3: Gaáp tia phân giác của goùc tuø n O O Nhoùm 4: Gaáp tia phân giác của goùc beït y b c .

Hai tia Ot. Ot’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc beït xOy Goùc beït coù hai tia phaân giaùc laø hai tia ñoái nhau t x O t’ y .

Vẽ góc bẹt xOy . vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 500 .Vẽ tia phân giác Om của góc yOz .Trên nửa mặp phẳng bờ là đường thẳng xy.HOẠT ĐỘNG NHÓM: THỜI GIAN 3 PHÚT Hãy vẽ hình theo cách diễn đạt sau: .Vẽ tia phân giác On của góc xOz .

x m O m n x O y y n Đường thẳng mn là đường phân giác của xOy .

Bt 32/87 Sgk: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Chọn câu đúng trong các câu sau: Ot là tia phân giác của góc xOy khi: a) xOt = yOt. c) xOt + tOy = xOy và xOt = yOt. xOy d) xOt = yOt = 2 Diễn tả tia phân giác của góc bằng các cách khác nhau? Oz là tia phân giác của xOy Oz nằm giữa Ox. b) xOt + tOy = xOy. Oy xOz = zOy xOy xOz = zOy = 2 .

BẰNG Ê KE: y z O 1 2 3 x 4 5 6 .CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ? CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 1.

2/ BẰNG COM PA: O 1 2 y z x Back .

yOx’ biết xOy = 1300.xOt x’Ot = 1800 – 650 x’Oy + yOt xOx’ – xOt x’Ot = 1150 x’Ot = ? . Giải t Ot là tia phân giác của góc xOy y xOy xOt = tOy = 2 130  1300 ? xOt = tOy = 2 = 650 x x' O Vì Ot nằm giữa Ox. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính x’Ot.Bt 33/87/sgk: Vẽ hai góc kề bù xOy. Oy nên xOy xOt + x’Ot = xOx’ xOt = tOy = 2 x’Ot = xOx’.

DẶN DÒ • Học kỹ định nghĩa tia phân giác. • Bài tập về nhà: 30 . 34. đường phân giác của một góc. 35 trang 87 Sgk .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful