KIỂM TRA BÀI CŨ Cho tia Ox.

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho xOy = 1200, xOz = 600 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? b) Tính yOz ? c) So sánh xOz và yOz ? Bài giải a) Trên cùng một nửa mặt phẳng z bờ chứa tia Ox, có: y xOz < xOy ( 600 < 1200) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. b) xOz + zOy = xOy 600 + zOy = 1200 zOy = 1200 - 600 zOy = 600 c) xOz = zOy (= 600)

1200 600

O

x

.

.

.

.

.

x O z Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau y .

Khám phá: Một số hình ảnh thực tế về tia phân giác của một góc? 1. Khi cân thăng bằng thì kim trùng với tia phân giác của góc AOB .

O B t A Muốn quả cầu A khi được đẩy vào điểm O trên cạnh bàn khi bắn ra trúng quả cầu B thì phải xác định điểm O sao cho tia Ot (vuông góc với cạnh bàn tại O) là tia phân giác của góc AOB. .

Vì sao? b n a O O B m O A p c C Oa không là tia Om không là tia phân phân giác của bOc giác của nOp vì tia Om không nằm giữa vì aOb  aOc tia On và tia Op OA là tia phân giác của BOC vì • OA nằm giữa OB và OC • AOB = AOC . cho biết tia nào là tia phân giác của góc trong các hình vẽ sau.Dựa vào định nghĩa.

Ví dụ: Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo 640 Do Oz tia là phân giác của góc xOy Ta có: xOz = zOy Mà xOz + zOy = 640 640 = 320 Suy ra xOz = 2 .

Vẽ tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy sao y cho xOz = 320 z o 32 64 o o 32 O x .Cách vẽ: .Vẽ xOy = 640 .

Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy Nếp gấp cho ta vị trí của tia phân giác.Gấp giấy: 32 640 0 320 Vẽ góc xOy lên giấy. Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. .

O m t x a Caùc nhoùm thöïc hieän gaáp giaáy nhö sau: Nhoùm 1: Gaáp đtia phân giác của goùc nhoïn t Nhoùm 2: Gaáp tia phâno giác của góc Vuoâng 45 Nhoùm 3: Gaáp tia phân giác của goùc tuø n O O Nhoùm 4: Gaáp tia phân giác của goùc beït y b c .

Ot’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc beït xOy Goùc beït coù hai tia phaân giaùc laø hai tia ñoái nhau t x O t’ y .Hai tia Ot.

Vẽ góc bẹt xOy .Vẽ tia phân giác On của góc xOz . vẽ tia Oz sao cho góc xOz = 500 .Trên nửa mặp phẳng bờ là đường thẳng xy.HOẠT ĐỘNG NHÓM: THỜI GIAN 3 PHÚT Hãy vẽ hình theo cách diễn đạt sau: .Vẽ tia phân giác Om của góc yOz .

x m O m n x O y y n Đường thẳng mn là đường phân giác của xOy .

Bt 32/87 Sgk: Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Chọn câu đúng trong các câu sau: Ot là tia phân giác của góc xOy khi: a) xOt = yOt. b) xOt + tOy = xOy. c) xOt + tOy = xOy và xOt = yOt. Oy xOz = zOy xOy xOz = zOy = 2 . xOy d) xOt = yOt = 2 Diễn tả tia phân giác của góc bằng các cách khác nhau? Oz là tia phân giác của xOy Oz nằm giữa Ox.

BẰNG Ê KE: y z O 1 2 3 x 4 5 6 .CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT ? CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 1.

2/ BẰNG COM PA: O 1 2 y z x Back .

Bt 33/87/sgk: Vẽ hai góc kề bù xOy.xOt x’Ot = 1800 – 650 x’Oy + yOt xOx’ – xOt x’Ot = 1150 x’Ot = ? . yOx’ biết xOy = 1300. Tính x’Ot. Giải t Ot là tia phân giác của góc xOy y xOy xOt = tOy = 2 130  1300 ? xOt = tOy = 2 = 650 x x' O Vì Ot nằm giữa Ox. Oy nên xOy xOt + x’Ot = xOx’ xOt = tOy = 2 x’Ot = xOx’. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy.

• Bài tập về nhà: 30 . 35 trang 87 Sgk .DẶN DÒ • Học kỹ định nghĩa tia phân giác. đường phân giác của một góc. 34.