P. 1
cmmi3

cmmi3

|Views: 110|Likes:
Được xuất bản bởilelesadly

More info:

Published by: lelesadly on Jun 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Tổng quan CMMI hiện đang giải quyết ba lĩnh vực quan tâm: 1.

Sản phẩm và phát triển dịch vụ - CMMI cho phát triển (CMMI-DEV), 2. Cơ sở dịch vụ, quản lý, và giao hàng - CMMI (CMMI-SVC), và 3. Sản phẩm và dịch vụ mua lại - CMMI cho Acquisition (CMMI-ACQ). CMMI được phát triển bởi một nhóm các chuyên gia từ ngành công nghiệp, chính phủ, và Viện Công Nghệ Phần Mềm (SEI) tại Đại học Carnegie Mellon . Mô hình CMMI cung cấp hướng dẫn cho phát triển, cải tiến quy trình đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của một tổ chức. Một mô hình CMMI cũng có thể được sử dụng như một khuôn khổ để thẩm định sự trưởng thành quá trình tổ chức. CMMI có nguồn gốc trong công nghệ phần mềm nhưng đã được tổng quát hóa cao trong nhiều năm để nắm lấy các khu vực quan tâm khác, chẳng hạn như sự phát triển của sản phẩm phần cứng, việc cung cấp tất cả các loại dịch vụ, và mua các sản phẩm và dịch vụ. "Phần mềm" không xuất hiện trong định nghĩa của CMMI. Điều này khái quát các khái niệm cải tiến làm cho CMMI cực kỳ trừu tượng. Nó không cụ thể để công nghệ phần mềm như người tiền nhiệm của nó, CMM Software (CMM, xem dưới đây). Lịch sử CMMI được phát triển bởi các dự án CMMI, nhằm cải thiện khả năng sử dụng các mô hình kỳ hạn thanh toán bằng cách tích hợp nhiều mô hình khác nhau thành một khuôn khổ. Dự án bao gồm các thành viên của chính phủ, ngành công nghiệp và Carnegie Mellon Viện Công Nghệ Phần Mềm (SEI). Các nhà tài trợ chính bao gồm Văn phòng của Bộ trưởng Quốc phòng ( OSD ) và Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng . CMMI là kế thừa của mô hình trưởng thành năng lực (CMM) hoặc phần mềm CMM. CMM đã được phát triển từ năm 1987 cho đến năm 1997. Năm 2002, CMMI Phiên bản 1.1 được phát hành, phiên bản 1.2 tiếp theo trong tháng 8 năm 2006, và CMMI phiên bản 1.3 trong tháng 11 năm 2010. Một số thay đổi lớn trong CMMI V1.3 là sự hỗ trợ của phát triển phần mềm Agile, cải thiện thực hành trưởng thành cao và sự liên kết của đại diện (tổ chức và liên tục). CMMI chủ đề CMMI đại diện CMMI tồn tại trong 2 đại diện: liên tục và tổ chức. [ 1 ] Các đại diện liên tục được thiết kế cho phép người sử dụng để tập trung vào các quy trình cụ thể mà được coi là quan trọng cho mục tiêu kinh doanh trực tiếp của tổ chức, hoặc những người để mà tổ chức gán một mức độ cao rủi ro. Đại diện tổ chức được thiết kế để cung cấp một chuỗi tiêu chuẩn cải tiến, và có thể phục vụ như là một cơ sở để so sánh sự trưởng thành của dự án và các tổ chức khác nhau. Các đại diện tổ chức cũng cung cấp cho một chuyển đổi dễ dàng từ SW-CMM để CMMI. [ 1 ] CMMI mô hình khuôn khổ Để biết thêm chi tiết về chủ đề này, thấy khu vực Quy trình (CMMI) .

Bộ sưu tập này mười sáu khu vực quá trình được gọi là cốt lõi khu vực quá trình CMMI. Capability Maturity Model Integration (CMMI) lõi Quy trình khu vực Tên viết tắt Trưởng thành Cấp Tên hu vực CAR Phân tích nguyên nhân và Nghị quyết Quản lý Cấu hình Hỗ trợ 5 CM Hỗ trợ 2 DAR Phân tích quyết định và Nghị quyết Hỗ trợ Quản lý dự án tích hợp Đo lường và phân tích Quản lý dự án Hỗ trợ Quy trình quản lý Quy trình quản lý Quy trình quản lý Quy trình quản lý 3 IPM 3 MA Vụ Tổ chức Cán 2 Tổ chức quá trình Definition 3 OPF Tổ chức quá trình Focus 3 OPM Quản lý tổ chức Hiệu suất 5 OPP Tổ chức quá trình hiệu suất 4 . dịch vụ. các khu vực Quy trình là những khu vực đó sẽ được bao phủ bởi các quá trình của tổ chức. các khu vực quá trình nó sẽ khác nhau [ 7 ] . Bảng dưới đây liệt kê các khu vực quá trình có mặt trong tất cả các lĩnh vực CMMI quan tâm trong CMMI Phiên bản 1.3 .Tùy thuộc vào khu vực CMMI quan tâm (mua lại. phát triển) được sử dụng.

Project Monitoring và Control PP . xếp hạng mức độ trưởng thành được trao giải thưởng cho các cấp độ 2 đến 5.Capability Maturity Model Integration (CMMI) lõi Quy trình khu vực Tên viết tắt Trưởng thành Cấp Tên hu vực OT Tổ chức đào tạo Quy trình quản lý Quản lý dự án Quản lý dự án 3 PMC Giám sát và Kiểm soát dự án Dự án Kế hoạch Quá trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm Quản lý về số lượng dự án Quản lí yêu cầu Quản lý rủi ro 2 PP 2 PPQA Hỗ trợ 2 QPM Quản lý dự án Quản lý dự án Quản lý dự án 4 REQM 2 RSKM 3 Mức độ trưởng thành trong CMMI cho phát triển Có năm mức độ trưởng thành.Quản lý        CM .Xác định . Tuy nhiên.Đo lường và phân tích PMC . Các khu vực quá trình dưới đây và mức độ trưởng thành của họ được liệt kê cho CMMI cho phát triển mô hình: Maturity Level 2 .Nhà cung cấp Hiệp định quản lý Maturity Level 3 .Quản lý Cấu hình MA .Quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm REQM .Quản lí yêu cầu SAM .Dự án Kế hoạch PPQA .

Dịch vụ Giao hàng tận nơi WMC .Xác định          CAM .Validation.Sản phẩm tích hợp RD .Tối ưu hóa CAR .Quản lý tổng hợp làm việc Vụ Tổ chức Cán . VAL .tổ chức quản lý hiệu quả Mức độ trưởng thành trong CMMI cho các dịch vụ Các khu vực quá trình dưới đây và mức độ trưởng thành của họ được liệt kê cho CMMI mô hình dịch vụ:  Maturity Level 2 .           DAR .Nhà cung cấp Hiệp định quản lý SD .Công suất và quản lý sẵn có DAR . Maturity Level 4 .Phân tích quyết định và Nghị quyết IPM .Đo lường và phân tích PPQA .xác nhận.Công tác giám sát và kiểm soát WP .định lượng Quản lý dự án Maturity Level 5 .Đào tạo tổ chức RSKM .Giải pháp kỹ thuật.Quản lý         CM .Quản lý dự án tích hợp Vụ Tổ chức Cán .Đào tạo tổ chức PI .Yêu cầu phát triển. RSKM .Dịch vụ liên tục .Quản lý rủi ro SCON .Nghị quyết sự cố và phòng chống IWM .Quản lí yêu cầu SAM .Kế hoạch làm việc Maturity Level 3 .Định nghĩa Quy trình tổ chức OPF tổ chức quá trình Focus OT .Phân tích nguyên nhân và Nghị quyết  OPM .Quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm REQM .Quản lý Cấu hình MA .Phân tích quyết định và Nghị quyết IRP .Quản lý rủi ro. TS .Định nghĩa Quy trình tổ chức OPF tổ chức quá trình Focus OT .định lượng Quản lý   OPP . VER .tổ chức quá trình Hiệu suất QPM .

tổ chức quá trình Hiệu suất QPM .Quản lý định lượng làm việc Maturity Level 5 .Tối ưu hóa .Phân tích nguyên nhân và Nghị quyết  OPM .Dịch vụ Hệ thống chuyển tiếp STSM .Quy trình và đảm bảo chất lượng sản phẩm REQM .Định nghĩa Quy trình tổ chức OPF tổ chức quá trình Focus OT .Quản lý          .Quản lý rủi ro Maturity Level 4 .định lượng Quản lý   OPP .Project Monitoring và Control PP .Mua Validation Aver .Quản lí yêu cầu SSAD mời thầu và Phát triển Hiệp định Nhà cung cấp Maturity Level 3 .Phát triển hệ thống dịch vụ Thuế tiêu thụ đặc biệt .Tối ưu hóa CAR .Xác định          ATM .Đo lường và phân tích PMC .thu thập yêu cầu phát triển CM .Quản lý dự án tích hợp Vụ Tổ chức Cán .Dịch vụ quản lý chiến lược Maturity Level 4 .Hiệp định quản lý ARD .tổ chức quá trình Hiệu suất QWM .định lượng Quản lý dự án Maturity Level 5 .Dự án Kế hoạch PPQA .Quản lý thu nhận kỹ thuật AVAL .Mua Xác minh DAR .Đào tạo tổ chức RSKM .Phân tích quyết định và Nghị quyết IPM .định lượng Quản lý   OPP .tổ chức quản lý hiệu quả Mức độ trưởng thành trong CMMI cho việc mua lại  Các khu vực quá trình dưới đây và mức độ trưởng thành của họ được liệt kê cho CMMI mô hình thu thập: Maturity Level 2 .   SSD .Quản lý Cấu hình MA .

CMMI Phương pháp thẩm định tiêu chuẩn cho quá trình cải thiện (SCAMPI) là một phương pháp thẩm định đáp ứng tất cả các yêu cầu ARC. còn được gọi làSpice (quá trình cải thiện phần mềm và xác định năng lực). đánh giá. Đánh giá được thực hiện cho một hoặc nhiều trong những lý do sau đây: 1. Kết quả thẩm định sau đó có thể được sử dụng (ví dụ. v1.  Nhiều tổ chức tìm thấy giá trị đo lường sự tiến bộ của họ bằng cách tiến hành thẩm định. bởi một nhóm quá trình) để lên kế hoạch cải tiến tổ chức.3 được phát hành vào tháng 11 năm 2010.Phân tích nguyên nhân và Nghị quyết  OPM . Thẩm định Một tổ chức không thể được chứng nhận trong CMMI. và để xác định các lĩnh vực cải tiến có thể được thực hiện 2. tổ chức có thể được trao tặng một đánh giá mức độ trưởng thành (1-5) hoặc cấp khả năng một hồ sơ thành tích. một tổ chức được thẩm định .tổ chức quản lý hiệu quả Mô hình CMMI  Thực hành CMMI tốt nhất được công bố trong các tài liệu được gọi là mô hình. trong đó tập trung vào việc xác định các cơ hội cải thiện và so sánh các quá trình của tổ chức CMMI thực hành tốt nhất. và C. lớp thẩm định là chính thức nhất và chỉ có một mà có thể dẫn đến một đánh giá mức độ. SCAMPI cũng hỗ trợ việc tiến hành các tiêu chuẩn ISO / IEC 15504 . Phát hành hiện tại. mua lại.3 được phát hành vào tháng 11 2010. Để thông báo cho khách hàng bên ngoài và các nhà cung cấp của tổ chức quá trình so sánh như thế nào để CMMI thực hành tốt nhất 3. và quá trình gia công phần mềm trong chính phủ và ngành công nghiệp.CAR .  CMMI cho Acquisition ( CMMI-ACQ ). và dịch vụ. [ 9 ] Kết quả của một đánh giá SCAMPI có thể được xuất bản (nếu tổ chức thẩm định phê duyệt) trên trang Web CMMI của SEI: đăng kết quả thẩm định SCAMPI . CMMI cho phát triển ( CMMI-DEV ). mua lại. mỗi địa chỉ một khu vực quan tâm khác nhau. thay vào đó. B.  CMMI cho Dịch vụ ( CMMI-SVC ). Để đáp ứng yêu cầu của một hoặc nhiều khách hàng theo hợp đồng Đánh giá của các tổ chức sử dụng một mô hình CMMI [ 8 ] phải phù hợp với các yêu cầu quy định trong các yêu cầu thẩm định cho tài liệu (ARC) CMMI. Có ba lớp học của các đánh giá. Nó đề cập đến quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ. cung cấp cho các mô hình cho ba lĩnh vực quan tâm: phát triển. Đội thẩm định sử dụng một mô hình CMMI và phương pháp thẩm định ARC-tuân thủ QTI hướng dẫn đánh giá của họ về tổ chức và báo cáo kết luận. Tùy thuộc vào loại thẩm định. Trong số này. CMMI Phiên bản 1. Để xác định như thế nào quá trình so sánh của tổ chức CMMI thực hành tốt nhất. Để đạt được CMMI tuân thủ . A. Nó đề cập đến quản lý chuỗi cung ứng. v1.3 được phát hành vào tháng 11 2010. v1. Nó đề cập đến hướng dẫn cho việc cung cấp dịch vụ trong một tổ chức và khách hàng bên ngoài.3 .

Những số liệu thống kê cho thấy. Các thống kê này đã không được cập nhật cho CMMI. Một sản phẩm mới được gọi là Phương pháp cải thiện tăng tốc (AIM) kết hợp việc sử dụng CMMI và TSP. thời gian trung bình để di chuyển từ Level 1 Level 2 là 23 tháng. tuân thủ quy trình CMMI-thương mại. Phương pháp tiếp cận hiện đại hơn có liên quan đến việc triển khai. Phần mềm (SEI) của Viện Công Nghệ Phần Mềm Nhóm Quy trình phương pháp và sử dụng các mô hình CMMI có thể được sử dụng để nâng cao mức độ trưởng thành.Cách tiếp cận truyền thống tổ chức thường áp dụng để đạt được sự tuân thủ với các mô hình CMMI liên quan đến việc thành lập một Nhóm Quy Trình (EPG) và Tổ Hành động Process (Pats) Cách tiếp cận này yêu cầu các thành viên của EPG và Pats được đào tạo về CMMI. SEI đã duy trì số liệu thống kê về thời gian để di chuyển "cho các tổ chức thông qua phần mềm CMM trước đây cũng như CMMI. thẩm định (SCAMPI C) chính thức được thực hiện. . có thể làm giảm đáng kể thời gian để đạt được sự tuân thủ. và rằng khu vực quá trình được ưu tiên cải thiện. và từ Level 2 Level 3 thêm 20 tháng. từ năm 1987.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->