BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT
KHOA DƯỢC

BÁO CÁO
T H Ự C T Ậ P T Ố T N G H IỆ

Tên cơ quan thực tập : Nhà Thuốc Số 24
Thời gian thực tập

: từ 01/04/2012 đến 15/05/2012

Người hướng dẫn

: BS. Trần Công Hương
DS. Trần Kim Thoan

Giáo viên hướng dẫn : Huỳnh Tân
HSSV thực tập

: Nguyễn Trần Kim Khánh

Mã số sinh viên

: 3110007524

Lớp

: 10TDS39

Tháng 5/2012
BM/206-06