P. 1
BT về điện trường

BT về điện trường

|Views: 452|Likes:
Được xuất bản bởithuphuong2515

More info:

Published by: thuphuong2515 on Jun 07, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

Ngày soạn..............................Ngày dạy......................................................................................................

Tiết
BÀI TẬP VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM O!I VÀ "#$T ĐIỆN P#%N
A.Mục tiêu
1.Kiến thức
- N&' ()ng *+* ,iến t-.* /i0n 123n t4i 56n- /27t 8'.
- V7n d9ng -: t-.* ;
t
< ;
=
>?@A >tBt
=
C C -3y R
t
<R
=
>?@A >tBt
=
C C 5D giEi *+* Fài t7G (H sI G-9 t-2J* *K3 5i:n tLM
(ào n-i:t 5J.
BV7n d9ng *+* 56n- /27t N3BL3B5Oy 5D giEi *+* Fài t7G (H -i:n tPQng 5i:n G-On.
2.Kĩ năng
B RRn /2y:n ,S nTng giEi Fài t7G tL&* ng-i:' (à tI /27n dUng 5i:n tLong ,i' /oại (à -i:n tPQng 5i:n G-On.
B RRn /2y:n ,S nTng -oạt 5Jng n-V' (à tLWn- Fày FEng.
3.Thái độ : Ng-i0' tX*
B.Chuẩn bị
1.Giáo viên: ĐH Fài t7G tL&* ng-i:' (à tI /27n
2. Học sinh: 8n *+* ,iến t-.* /i0n 123n t4i 56n- /27t 8' dUng 5i:n tLong ,i' /oại (à -i:n tPQng 5i:n G-On.
C. Tổ chức hoạt động dạy học
Hoạt động GV Hoạt động H !ội dung t"#nh b$y b%ng
Hoạt động &' (n định )*+. ,i-. t"/ b$i c0
GV ,iD' tL3 (i:* /à' Fài t7G (H n-à
*K3 #Y.
Hoạt động 1' 23n 45 n6ng )$. b$i t7+ t"8c nghi9. :; d<ng đi9n t"ong 4i. )oại :$ ch=t đi9n +h>n
"O2 ?Z P-+t FiD2 nào s32 5Oy không đngZ
3. #ạt tEi 5i:n tLong ,i' /oại /à [/[*tLon.
F. DUng 5i:n tLong ,i' /oại t2On t-[o 56n- /27t 8' nế2 n-i:t 5J tLong ,i' /oại 5PQ* gi) ,-\ng 5]i.
*. Ng2y0n n-On gOy L3 5i:n tLM *K3 ,i' /oại /à do sI (3 *-ạ' *K3 *+* ion dP^ng M *+* nXt 'ạng (4i n-32.
d. DUng 5i:n *-ạy 123 dOy d_n ,i' /oại gOy L3 t+* d9ng n-i:t.
"O2 `Z K-i n-i:t 5J tTng t-W 5i:n tLM s2at *K3 t-3n- ,i' /oại *bng tTng /à doZ
3. "-2yDn 5Jng n-i:t *K3 *+* [/[*tLon tTng /0n.
F. "-2yDn 5Jng 56n- -P4ng *K3 *+* [/[*tLon tTng /0n.
*. Bi0n 5J d3o 5Jng *K3 *+* ion 123n- nXt 'ạng tTng /0n.
d. Bi0n 5J d3o 5Jng *K3 *+* ion 123n- nXt 'ạng giE' 5i.
"O2 cZ P-+t FiD2 nào s32 5Oy 5Xngd
3. DUng 5i:n tLong *-at 5i:n G-On /à dUng d6*- *-2yDn *V -P4ng *K3 *+* ion O'e [/[*tLon 5i (H 3not (à ion dP^ng
(H *3tot.
F. DUng 5i:n tLong *-at 5i:n G-On /à dUng d6*- *-2yDn *V -P4ng *K3 *+* [/[*tLon 5i (H 3not (à ion dP^ng (H
*3tot.
*. DUng 5i:n tLong *-at 5i:n G-On /à dUng d6*- *-2yDn *V -P4ng *K3 *+* ion O' 5i (H 3not (à ion dP^ng (H *3tot.
d. DUng 5i:n tLong *-at 5i:n G-On /à dUng d6*- *-2yDn *V -P4ng *K3 *+* [/[*tLon 5i tf *3tot (H 3not ,-i *3tot F6
n2ng nVng.
"O2 gZ hế2 ti nào nào s32 5Oy En- -PMng 5ến 5J d_n 5i:n *K3 *-at 5i:n G-OnZ
3. N-i:t 5J F. Njng 5J *-at 5i:n G-On *. D2ng '\i d. Tat *E yế2 ti tL0n
"O2 kZ #ly 5iHn (ào *-m tLing
3. K-i *+* ion di *-2yDn t4i 5i:n *I* t-W *V t-D nEy L3 G-En .ng G-9 n-PZ
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
b. "\ng t-.* *K3 56n- /27t N3L3d3yZ ooooooooooooooooooooooooooooooo
"O2 pZ MJt FWn- 5i:n G-On 5Ing d2ng d6*- qgNO
c
e *Prng 5J dUng 5i:n *-Ey 123 FWn- 5i:n G-On /à I<?q.
"-o q
qg
<?=s5(*e n
qg
<?. PQng qg F+' (ào *3tot tLong t-ri gi3n ?p G-Xt k giOy /àZ
a.?e=s 'g F. ?e=s g *. =ekg g d. ?e=s ,g
"O2 tZ MJt FWn- 5i:n G-On d2ng d6*- "2YO
g
*V 3not /à' Fung "2e 5i:n tLM *K3 FWn- 5i:n G-On R<s\'e 5PQ* '&* (4i
-3i *I* *K3 ng2jn 5i:n v<wVe 5i:n tLM tLong L<? \'. K-ii /PQng "2 F+' (ào "3tot tLong t-ri gi3n k- *V gi+ tL6 /àZ
a. kg F. ?=ek g *. kewt g d. ??ewg g
"O2 sZ K-i -i:2 5i:n t-ế gi)3 -3i *I* *K3 FVng 5Rn này /à x
?
<`='q t-W *Prng 5J dUng 5i:n *-Ey 123 5Rn /à
I
?
< s'qe n-i:t 5J dOy tV* FVng 5Rn /à t
?
<`k
=
". K-i s+ng FWn- t-Prnge -i:2 5i:n t-ế FVng 5Rn /à x
`
< `g=V
t-W *Prng 5J dUng 5i:n *-Ey 123 5Rn /à I
`
<sq. Biết -: si n-i:t 5i:n tLM g.`.?=
Bc
K
B?
. N-i:t 5J t
`
*K3 dOy tV*
5Rn ,-i s+ng FWn- t-Prng /àZ
a. `p==
=
" F. cpgw
=
" *. `pgg K d. `w?t K
GV G-+t 5H Fài *-o #Y . #Y /à' Fài tLong ,-oEng t-ri gi3n ?k G-Xt
#Y n02 *+* G-P^ng +ne /y do *-zn *+* *O2 /y t-2yết
Bài t7G *-o 'Jt si -z* sin- *-)3 5jng t-ri tL0n FEng
GV *-it (à ,ết /27n *+* ,ết 12E *2ii *{ng
Hoạt động ?' B$i t7+ t@ )u7n :; đi9n t"ABng
GV y02 *|2 #Y tV' t&t 5H Fài
"O2 -}i 56n- -P4ng *K3 GV
@ BWn- 5i:n G-On 5Vng (3i tLU n-P
'Jt t-iết F6 gW *K3 'ạ*- 5i:n.
@ T-D t~*- *K3 /4G "2 /i0n -: (4i di:n
t~*- (à FH dày FMi *\ng t-.* nàod
#Y tV' t&t 5H Fài
@ #Y tLE /riZ 5Vng (3i tLU /à 5i:n tLM.
@ V<Y.d
"-o 'ạ*- 5i:n n-P -Wn- (•
v<?c.k Ve L<? \'e R
?
<c \'e
R
c
<R
g
<g \'e R
q
<=e R
`
/à FWn-
5i:n G-On d2ng d6*- "2YO
g
*V
*+* 5i:n *I* Fung "2. Biết s32
?p G-Xt k giOy 5i:n G-One ,-ii
/PQng "2 5PQ* giEi G-Vng M
*3tot /à =.gs g. T~n-
3. "Prng 5J dUng 5i:n *-Ey
123 FWn- 5i:n G-On.
F. Đi:n tLM *K3 FWn- 5i:n G-On.
c. T~n- *-iH2 dày *K3 /4G "2
tL0n ta' ,i' /oại s32 ?p G-Xt k giOy
5i:n G-One Fiết di:n t~*- *K3 FH '€t
,i' /oại g=*'
`
e ,-ii /PQng Li0ng
*K3 "2 /à s.w`g•*'
c
.
Hoạt động C ' CDng cE :$ b$i t7+ :; nh$
GV n-7n n‚t (H gir BT
GV y02 *|2 #Y G-Ei t-2J* *+* *\ng t-.* (H dUng 5i:n tLong ,i' /oại (à 56n- /27t 8'
ƒƒ Bài t7G (H n-à #z* /y t-2yết.
YBT c.?ce c.?pe c.?te c.?s
F. 2Gt 4inh nghi9. giB dạy

H I
H I
H I
Ngày soạn..............................Ngày dạy......................................................................................................Tiết
BÀI TẬP
A.Mục tiêu
1.Kiến thức
- N&' ()ng *+* ,iến t-.* /i0n 123n t4iZ
@ "-P^ng t„n- 5i:nZ 56n- /27t "o'/o'Fe 5i:n tLPrng 5H2 >-i:2 5i:n t-ếe *\ng *K3 /I* 5i:ne nTng /PQng 5i:n
tLPrngCe *+* *\ng t-.* /i0n 123n 5ến t9 5i:n.
@ "-P^ng dUng 5i:n ,-\ng 5]iZ 56n- /27t 8' 5ii (4i toàn 'ạ*- (à 5oạn 'ạ*-.
@ Đ6n- /27t N3L3d3y 5D giEi Fài t7G (H -i:n tPQng 5i:n G-On.
2.Kĩ năng
B RRn /2y:n ,S nTng giEi Fài t7G tI /27n (H *-P^ng t„n- 5i:ne dUng 5i:n ,-\ng 5]i (à dUng 5i:n tLong *-at
5i:n G-On.
B RRn /2y:n ,S nTng -oạt 5Jng n-V' (à tLWn- Fày FEng.
3.Thái độ : Ng-i0' tX*
B.Chuẩn bị
1.Giáo viên: ĐH Fài t7G tI /27n
2. Học sinh: 8n *+* ,iến t-.* /i0n 123n (H *-P^ng t„n- 5i:ne dUng 5i:n ,-\ng 5]i (à dUng 5i:n tLong *-at
5i:n G-On.
C. Tổ chức hoạt động dạy học
#oạt 5Jng *K3 GV #oạt 5Jng *K3 #Y NJi d2ng tLWn- Fày FEng
#oạt 5Jng ?Z …n 56n- /4G
#oạt 5Jng `Z RRn /2y:n ,S nTng giEi Fài t7G tI /27n
GV G-+t Fài t7G \n t7G tf tiết
tLP4*. h02 *|2 #Y *-zn 'Jt
si Fài t7G F6 (P4ng '&*e s32
5V GV gQi y *-o #Y giEi.
#Y n02 'Jt si Fài t7G *Un
(P4ng '&*.
#oạt 5Jng cZ 8n t7G *Kng *i ,iến t-.*. Gi3o n-i:' (9 (H n-à
T-\ng 123 tiết Fài t7Ge GV s•
F] n2ng ,iến t-.* n-)ng
G-|n 'à #Y *Un yế2.
#Y g-i n-7n
ƒƒh02 *|2 #Y -oàn t-àn- Fài
t7G 5l 5PQ* G-+t.
ƒƒ h02 *|2 #Y *-i3 n-V'
soạn Fài dUng 5i:n tLong *-at
,-~ Fung Go†[LGoint.
#Y g-i n-7n n-i:' (9
ChAJng &. TK!H LMN!
Fạng &' OPc định )@c đi9n :$ cABng độ đi9n t"ABng tạo bQi đi9n tRch đi-.
!"# 1. "-o ` 5i:n t~*- 5iD' 1
?
< B 1
`
< g.?=
Bs
"e 5€t tại q (à B *+*- n-32 s*' tLong ,-\ng ,-~. ‡+* 56n- /I* t+*
d9ng /0n 5i:n t~*- 5iD' 1 < `.?=
Bw
" ,-i 1 5€t tại Z
3• TL2ng 5iD' O *K3 qB
F• M s3o *-o qM < s*' ˆ BM < p*'
*• N s3o *-o qN < BN < g√`*'
d• P s3o *-o qP < p*' ˆ BP < ?=*'
!"# 2. MJt 12E *|2 ,-ii /PQng ?=ge 5PQ* tL[o (ào ? sQi *-‰ *+*- 5i:n. Š2E *|2 '3ng 5i:n t~*- 1
?
< =e?‹". ĐP3
12E *|2 t-. ` '3ng 5i:n t~*- 1
`
/ại g|n t-W 12E *|2 t-. n-at /:*- ,-}i (6 tL~ F3n 5|2e dOy tL[o -QG (4i 5Prng
t-Œng 5.ng gV* < c=
o
. K-i 5V ` 12E *|2 M tL0n *{ng 'Jt '€t G-Œng nu' ng3ng (à *+*- n-32 c*'. #}i 5J /4n
5i:n t~*- 1
`
(à /I* *Tng sQi dOyd ay g < ?='•s
`
!"# 3. "-o ` 12E *|2 n-} giing -:t n-32e 5€t *+*- n-32 ? 5z3n L < ?=*' tLong ,-\ng ,-~. Đ|2 ti0n -3i 12E *|2
này t~*- 5i:n tL+i da2e *-Xng -Xt n-32 (4i /I* N
?
< ?ep.?=
B`
N. "-o ` 12E *|2 tiếG nX* n-32 Lji /ại 5P3 L3 (6 tL~ *b
t-W t-ay *-Xng 5•y n-32 (4i /I* N
`
< w.?=
Bc
N. TW' 5i:n t~*- 'mi 12E *|2 /X* 5|2.

H I
H I
H I
eL
F
eL
!"# $. Tại c 5‰n- *K3 t3' gi+* 5H2e *ạn- ?=*' *V c 5i:n t~*- 5iD' Fung n-32 (à Fung ?=n". #ly n+* 56n-
*Prng 5J 5i:n tLPrng tạiZ
3• tL2ng 5iD' *K3 'mi *ạn- t3' gi+*.
F• tO' *K3 t3' gi+*.
Fạng 1' đi;u 4i9n c>n bSng cD/ đi9n tRch
!"# 1. B3 5i:n t~*- 5iD' 1
?
< `.?=
Bs
" e 1
`
< g.?=
Bs
" (à 1
c
5€t tại F3 5iD' qB"e -: t-ing nu' *On Fung tLong ,-\ng
,-~. Biết qB < ?*'.
a. ‡+* 56n- 5i:n t~*- 1
c
(à ,-oEng *+*- B".
F. ‡+* 56n- *Prng 5J 5i:n tLPrng tại *+* 5iD' qe Be ".
!"# 2. Tại *+* 5‰n- qeBe" *K3 ? -Wn- (2\ng qB"D *ạn- 3<?ek *' /|n /PQt 5€t *i 56n- 1?e1`e1c
?C Biết 1
`
<g.?=
Bp
" (à "ĐĐT t]ng -QG tại D Fung ,-\ng. T~n- 1
?
e 1
c
>ĐYZ 1
?
<1
c
<B?eg.?=
Bp
"C
`C TW' "ĐĐT t]ng -QG tại tO' O *K3 -Wn- (2\ng
Dạng c. T~n- 5i:n t-ế (à -i:2 5i:n t-ế
!"# 3. "-o ? 5i:n tLPrng 5H2 *V *Prng 5J g.?=
c
V•'. V[*t^ *Prng 5J 5i:n tLPrng song song (4i *ạn- -2yHn B"
*K3 t3' gi+* (2\ng qB" (à *V *-iH2 tf B 5ến ".
3• T~n- -i:2 5i:n t-ế gi)3 ` 5iD' B"e qBe q". "-o Fiết qB< p*'e q"< s*'.
F•Gzi # /à *-On 5Prng *3o -ạ tf 5‰n- q n2ing *ạn- -2yHn. T~n- -i:2 5i:n t-ế gi)3 ` 5iD' q (à #.
Fạng C' T)Tct"on chuy-n động t"ong đi9n t"ABng đ;u
!"# 1. MJt [/[*tLon *-2yDn 5Jng dz* t-[o 5Prng s.* *K3 ? 5i:n tLPrng 5H2. "Prng 5J 5i:n tLPrng v<
?==V•'. V7n ti* F3n 5|2 *K3 [/[*tLon Fung c==,'•s. #}i [/[*tLon *-2yDn 5Jng 5PQ* 12lng 5Prng dài F3o
n-i02 t-W (7n ti* *K3 nV Fung =d "-o Fiết ,-ii /PQng [/[*tLon '< we?.?=
Bc?
,g.
!"# 2. MJt 12E *|2 ,-ii /PQng gek.?=
Bc
,g tL[o (ào ? sQi dOy dài Ž < ? '. Š2E *|2
nu' gi)3 ` ta' ,i' /oại song songe t-Œng 5.ng n-P -Wn- (•. #3i ta' *+*- n-32
g*'. Đ€t ? -i:2 5i:n t-ế tk=V (ào ` ta' 5V t-W 12E *|2 /:*- L3 ,-}i (6 tL~ F3n 5|2
?*'. T~n- 5i:n t~*- *K3 12E *|2. ay g< ?='•s
`
.
!"# 3. TLong 5Rn -Wn- *K3 '+y t-2 -Wn-e *+* [/[*tLon 5PQ* tTng ti* FMi -i:2 5i:n t-ế `k===V. #}i ,-i [/[*tLon
57G (ào 'àn -Wn- t-W (7n ti* *K3 nV Fung F3o n-i02d V7n ti* F3n 5|2 *K3 [/[*tLon n-}. "oi ,-ii /PQng *K3
[/[*tLon Fung we?.?=
Bc?
,g (à ,-\ng G-9 t-2J3 (ào (7n ti*. Đi:n t~*- *K3 [/[*tLon Fung • ?ep.?=
B?w
".
!"# $. GiE t-iết Lung tLong ? ti3 s‚t *V 5i:n t~*- 1 < `k " 5PQ* G-Vng tf 5+' 'Oy d\ng n2ing '€t 5at (à ,-i 5V
-i:2 5i:n t-ế gi)3 5+' 'Oy (à '€t 5at x < ?eg.?=
s
V. T~n- nTng /PQng *K3 ti3 s‚t 5V. NTng /PQng này *V t-D
/à' F3o n-i02 ,i/\g3' nP4* M ?==°" Fi* t-àn- -^i M ?==°" d "-o Fiết n-i:t -V3 -^i *K3 nP4* Fung `ec.?=
p
••,g.
!"# %. MJt [ di *-2yDn 'Jt 5oạn =ep *' tf 5iD' M 5ến 5iD' N dz* t-[o 'Jt 5Prng s.* 5i:n *K3 ? 5i:n
tLPrng 5H2 t-W /I* 5i:n sin- *\ng wep.?=
B?s

?C T~n- *\ng 'à /I* 5i:n sin- L3 ,-i [ di *-2yDn tiếG =eg *' tf 5iD' N 5ến 5iD' P t-[o G-P^ng (à
*-iH2 nVi tL0nd
`C T~n- (7n ti* *K3 [ ,-i nV t4i P. Biết (7n ti* *K3 [ tại M Fung ,-\ng
Fạng U. Tụ đi9n
!"# 1. "-o ? t9 5i:n G-Œng 'à ` FEn *V dạng -Wn- tLUn F+n ,~n- `*' (à 5€t tLong ,-\ng ,-~. #3i FEn *+*-
n-32 `''.
3• T~n- 5i:n d2ng *K3 t9 5i:n.
F• "V t-D 5€t ? -i:2 5i:n t-ế /4n n-at /à F3o n-i02 (ào ` FEn t9 5i:n 5Vd "-o Fiết 5i:n tLPrng 5+n-
t-Kng 5ii (4i ,-\ng ,-~ /à c.?=
p
V•'.
!"# 2. TLong *+* -Wn- dP4i 5Oy "
?
< "
g
< "
k
<`
F µ
ˆ "
`
< ?
F µ
ˆ "
c
< g
F µ
. T~n- 5i:n d2ng *K3 FJ t9 5i:n.
!"# 3. MJt t9 5i:n *V 5i:n d2ng "< `
F µ
5PQ* t~*- 5i:ne 5i:n t~*- *K3 t9 /à ?=
c

C µ
. Nii t9 5i:n 5V (ào FJ +*
12i *V YĐĐ v<k=V. BEn t~*- 5i:n dP^ng nii (4i *I* dP^ng.
3. #}i ,-i 5V nTng /PQng *K3 FJ +* 12i tTng /0n -3y giE' 5id TTng -3y giE' F3o n-i02d

H I
H I
H I
"
?
"
`
"
c
"
k
"
g
B A
"
?
"
`
"
c
C
U
C
C
C
U
B
A
eL
F
eL
F. Y32 ,-i ng&t t9 L3 ,-}i ng2jne5i:n t~*- *K3 t9 5i:n G-Vng 123 /4G 5i:n '\i gi)3 ` FEn t9 5ến /X* 5i:n t~*- *K3
t9 Fung ,-\ng. T~n- n-i:t /PQng toE L3 M 5i:n '\i.
Dạng pZ NTng /PQng -oạt 5Jng *K3 t9 B gi4i -ạn *K3 t9
!"# $. MJt FJ t9 gj' k t9 5i:n giing -:t n-32 nii tiếG 'mi t9 *V "<?=
F µ
5PQ* nii (ào -5t ?== V
3C #}i nTng /PQng *K3 FJ t-3y 5]i L3 s3o nế2 ? t9 F6 5+n- t-Kng
FC K-i t9 tL0n F6 5+n- t-Kng t-W nTng /PQng *K3 FJ t9 F6 ti02 -3o do G-Vng 5i:n. TW' nTng /PQng ti02 -3o
5V.
!"# %. B3 t9 5i:n *V 5i:n d2ng /|n /PQt /àZ "
?
<?
µ
Nˆ "
`
<`
µ
Nˆ "
c
<c
µ
N *V t-D *-62 5PQ* *+* -i:2 5i:n t-ế /4n
n-at tP^ng .ng /àZ ?===Vˆ`==Vˆ k==V. Đ[' *+* t9 5i:n này '&* t-àn- FJ
?C V4i *+*- '&* nào t-W FJ t9 5i:n *V t-D *-62 5PQ* -i:2 5i:n t-ế /4n n-at
`C T~n- 5i:n d2ng (à -i:2 5i:n t-ế *K3 FJ t9 5i:n 5V
CHVW!G MM. FX!G LMN! ,HY!G L(M
C>u &Z "-o 'ạ*- 5i:n n-P -Wn- (•> HMM.UCe*-o Fiết R
?
<?= ‘eR
`
<?k ‘eR
c
<p ‘R
g
<c ‘eng2jn *V s2at 5i:n 5Jng
ξ
<`=Ve5i:n tLM tLong L<? ‘e3'G[ ,ế *V 5i:n tLM ,-\ng 5+ng ,D.
?.#ly *-o Fiết *-iH2 *K3 dUng 5i:n 123 3'G[ ,ế (à si *-‰ *K3 3'G[ ,ế /à F3o n-i02
`.T-3y 3'G[ ,ế Fung 'Jt (\n ,ế *V 5i:n tLM (\ *{ng /4ne-ly n+* 56n- si *-‰ *K3 (\n ,ế ,-i 5V /à F3o
n-i02d
C>u 1Z "-o 'ạ*- 5i:n n-P -Wn- (•>HMM.ZCe*-o Fiết R
?
<c ‘eR
`
<t ‘eR
c
<p ‘R
g
<w ‘e ng2jn *V s2at 5i:n 5Jng
ξ
<?gVe5i:n tLM tLong L<? ‘
?.T~n- *Prng 5J dUng 5i:n *-ạy tLong 'ạ*- *-~n- (à *Prng 5J
`.DUng 5i:n 123 'mi 5i:n tLM
c.#i:2 5i:n t-ế x
qB
(à x
MN
g."\ng s2at t}3 n-i:t tL0n *+* 5i:n tLM
k.#i:2 s2at *K3 ng2jn 5i:n
C>u ?' "-o 'ạ*- 5i:n n-P -Wn- (•>HMM.[Ce*+* ng2jn giing n-32 'mi ng2jn *V s2at 5i:n 5Jng
ξ
<c Ve5i:n tLM
tLong L<=.`k ‘etL0n 5Rn *V g-i pVBp’e 5i:n tLM R
?
<g ‘eR
`
<k ‘eR
c
<k ‘eR
g
<g ‘e
?.#ly *-o Fiết 5Rn s• s+ng n-P t-ế nàod
`.ĐD 5Rn s+ng FWn- t-Prng t-W t3 *|n G-Ei t-3y 5i0n tLM R
?
Fung 'Jt 5i:n tLM R

*V gi+ tL6 /à F3o n-i02d
Fạng b$i t7+ 4\t h]+ gi^/ tụ đi9n :$ đi9n t"Q_ giEng b$i 4i-. t"/ & ti\t.
CPc b$i t7+ t"ong G,
ChAJng MMM. FX!G LMN! T2`!G CaC MYM T2Vb!G


B
A
H
2
&
2
1
2
?
2
C
M
!
eL
H.2.21a
2
&
2
1
2
?

H×nh4.5
2&
21 2?


H×nh4.5
2&
21 2?


Đ
2
C
c
B
A


B
A
H
2
&
2
?
2
1
2
C
C
F


q
eL
#II.k #II.p #II.t

Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là: a. r=1 ôm. Biết hệ số nhiệt điện trở 4. cường độ dòng điện chảy qua bình điện phân là I=1A.94 g Câu 8: Khi hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn này là U1 =20mA thì cường độ dòng điện chảy qua đèn là I1 = 8mA.5 V. 11.1. Công thức của định luật Faraday: ………………………………………………………………………………… Câu 6: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3. được mắc với hai cực của nguồn điện E=9V. khối lượng riêng của Cu là 8.10-3K-1. Biết sau 16 phút 5 giây điện phân. 10. 3. Rút kinh nghiệm giờ dạy . 3.97 g d.08 g c.13. + Thể tích của lớp Cu liên hệ với diện tích và bề dày bởi công thức nào? + V=S.54 g d. một thiết bị gì của mạch điện.08 kg Câu 7: Một bình điện phân dung dịch CuSO4 có anot làm bằng Cu. nAg=1. 26000C b. Khi sáng bình thường.17.d Cho mạch điện như hình vẽ E=13. Khối lượng Cu bám vào Catot trong thời gian 5h có giá trị là: a.18 D. biết diện tích của bề mặt kim loại 40cm2.a. nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 =250C.92g/cm3. SBT 3. lý do chọn các câu lý thuyết Bài tập cho một số học sinh chữa đồng thời trên bảng GV chốt và kết luận các kết quả cuối cùng Hoạt động 3: Bài tập tự luận về điện trường GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài HS tóm tắt đề bài Câu hỏi định hướng của GV + Bình điện phân đóng vai trò như + HS trả lời: đóng vai trò là điện trở. 5. 0. điện trở của bình điện phân R=8ôm. điện trở trong r=1 ôm. khối lượng Cu được giải phóng ở catot là 0.08 mg b. Điện trở của bình điện phân. 5g b.5 g c. c. b. Tính a. R3=R4=4 ôm. Tính chiều dày của lớp Cu trên tấm kim loại sau 16 phút 5 giây điện phân. RA=0.2. 36490C c. R1=3 ôm. Cho AAg=108đvc. hiệu điện thế bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chảy qua đèn là I2 =8A. 1. 2644 K d. HS làm bài trong khoảng thời gian 15 phút HS nêu các phương án.48 g. Hoạt động 4 : Củng cố và bài tập về nhà GV nhận xét về giờ BT GV yêu cầu HS phải thuộc các công thức về dòng điện trong kim loại và định luật Ôm ** Bài tập về nhà Học lý thuyết. 2917 K GV phát đề bài cho HS .16. Khi các ion di chuyển tới điện cực thì có thể xảy ra phản ứng phụ như: ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… b. Lượng Ag bám vào catot trong thời gian 16 phút 5 giây là: a. Cường độ dòng điện chảy qua bình điện phân. 1. 3. R2 là bình điện phân dung dịch CuSO4 có các điện cực bằng Cu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->