CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT THANH TOÁN
(Dùng trong trường hợp doanh nghiệp mở L/C trả chậm thanh toán bằng vốn tự có/ký quỹ dưới
100% giá trị trả chậm)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Quân đội – SGD/CN/PGD…
Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………
GCNĐKKD/GCNĐK hoạt động/Giấy phép đầu tư số:………Do……Cấp ngày…………
Trụ sở chính………………………………………………………………………………..
Người đại diện Ông/Bà:……………………………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………………………………………
Theo văn bản ủy quyền số:………………Ngày……………………………......................
Đề nghị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), SGD/CN/PGD…………………….. chấp
nhận cho chúng tôi mở L/C trả chậm theo Đề nghị phát hành L/C trả chậm ngày…............. để
thanh toán Hợp đồng số………………………….. giữa………..…………và...………………….
Vậy, bằng văn bản này, chúng tôi cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
1. Chuyển đủ số tiền theo trị giá L/C trả chậm chậm nhất là 01 (một) ngày làm việc trước
khi đến thời hạn thanh toán quy định trong L/C hoặc ngay sau khi nhận được thông báo của MB
về việc chuyển tiền cho MB để thanh toán L/C trả chậm.
2. MB được quyền tự động trích một phần hoặc toàn bộ số dư (các) tài khoản (tài khoản
thanh toán, tài khoản tiền gửi…) của chúng tôi mở tại MB để thanh toán L/C trả chậm trong
trường hợp chúng tôi không chuyển/chuyển không đủ số tiền theo cam kết này.
3. Trường hợp chúng tôi không chuyển/chuyển không đủ tiền thanh toán và số dư tại
(các) tài khoản của chúng tôi không đủ tiền, MB có quyền thực hiện cho vay và chúng tôi có
nghĩa vụ nhận nợ bắt buộc theo đúng quy định của MB.
4. Thanh toán đầy đủ các khoản phí và các nghĩa vụ khác có liên quan, đồng thời chấp
hành nghiêm túc quy định của MB về việc mở L/C trả chậm và các quy định khác có liên quan.
........, ngày ... tháng ... năm 201....

NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu doanh nghiệp)

BM.Qđ.QTRR.MB.03.01

1/1