Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. có việc mở trường học. chủ yếu là Nhật Bản. Phục Việt (1925). thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. . Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Phan Châu Trinh. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. nửa phong kiến. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp.2% số dân. Quan hải tùng thư (Huế). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh.. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. nhưng với tinh thần dân tộc. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. bóc lột của đế quốc. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Cường học thư xã (Sài Gòn). Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. An Nam trẻ (La jeune Annam). tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Do những hạn chế về lịch sử. hô hào thay đổi phong tục. ở Trung Kỳ. chiếm 1. Đầu thế kỷ XX. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). về giai cấp. Việc không thành. dân chủ. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). có cuộc vận động Duy tân. nếp sống. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. nhưng rồi cũng không thành công. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Người nhà quê (Le Nhaque). tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. về thế lực kinh tế và chính trị.. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Tuy nhiên.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. nhỏ và số người vô sản. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). kéo dài đến năm 1913. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Hưng Nam. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. ông về Xiêm nằm chờ thời. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. II. mở mang dân trí. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. nên Phan Bội Châu. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. nâng cao dân khí. càng về sau. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. nước mạnh. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. làm cho dân giàu. ở Bắc Kỳ. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. giải phóng dân tộc.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). hạ chiếu Cần Vương. phong kiến và tư sản. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Hưng Nam). cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Thanh niên cao vọng (1926). Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. phần lớn xuất thân từ nông dân. Năm 1919-1923. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng.

dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Ngày 9-2-1930. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học.. thành lập dân quyền. III. thể hiện ý thức dân tộc. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. tập hợp các thành phần tư sản. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Người sang Liên Xô gặp Lênin. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Nhìn chung. sôi nổi. Về chính trị. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. bác ái. Trong tình thế hết sức bị động. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. rõ ràng. Vì vậy quốc tế cử . giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. tiểu tư sản. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Về tổ chức. cạnh tranh phạm vi hoạt động. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Năm 1923. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. cũng có những hoạt động phối hợp. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. ở một số địa phương như Thái Bình. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Hải Dương. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. sôi nổi khắp cả nước. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. ngày 5 – 6 – 1911. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. xã hội chủ nghĩa. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. xóa bỏ chế độ vua quan. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. nhân sự. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. đang đói mà có cơm ăn. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Phạm Tuấn Tài. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam..

Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. thông qua chánh cương vắn tắt. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. đủ sức lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. là kết quả của quá trình lựa chọn. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Trung Quốc. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. thống nhất các tổ chức cộng sản. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. “Năm 1930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. giải phóng con người. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. tư tưởng. chương trình tóm tắt … IV. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. là tấm . Sách lược vắn tắt.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. người sáng lập. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. giải phóng xã hội. Câu 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. giải phóng giai cấp. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. xã hội công bằng. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1930 tại Hương Cảng. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. dân chủ văn minh". thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đông Kinh Nghĩa Thục. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Người đã tự tu dưỡng.

dựng làng. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. đấu tranh xã hội). phát triển góp phần làm phong phú. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. bình đẳng. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Chính từ bối cảnh này. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. . cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức.gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. văn hóa thế giới. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. kế thừa. Cây phải có gốc. Vương Thúc Mậu. 2. vừa có chất Nho phong. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. giữ nước. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. bao trùm: Làm người. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. dân chủ và phong cách dân chủ. trung kiên trong bản chất. suy nghĩ và lựa chọn. coi đó là cái gốc của cây. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. không có nguồn thì sông cạn. Phan Bội Châu. những hình ảnh đẹp của thời đại. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Hà Văn Cận.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. không có gốc thì cây héo. tư tưởng từ bi bác ái. kim. Người cách mạng phải có đạo đức. Để có phần sáng tạo của mình. khắc khổ trong sinh hoạt. tình yêu thương con người. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. bác ái. coi nhẹ mặt tài. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. đều do cán bộ tốt hay kém”. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. vừa gạn lọc. là gia đình nhà Nho. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. Tây. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. dựng làng và giữ nước. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. cổ…. vận dụng. Trần Đình Nam ở Huế. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. Cho nên. các con cháu của Nguyễn Thông. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. cần cù. phù hợp với thời đại. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Một bối cảnh văn hóa nữa. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. là sống ở làng. văn hóa dân tộc. sang ở nước. triết lý hành đạo giúp đời. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. tạo nên tư tưởng của Người. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. 1. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. tu thân dưỡng tính. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. văn hóa khu vực. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. như lòng vị tha. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Những bạn bè của ông. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. vừa thu hái.

thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Hai là: Xây đi đôi với chống. làng nước theo sau. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. lành mạnh về đạo đức. khó khăn nào cũng vượt qua. ham muốn tột bậc. Những người lao động bị áp bức bóc lột. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Xây dựng nền đạo đức cách mạng.3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. Hai là. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . việc tốt”. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. dân ta được hoàn toàn tự do. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. mà còn lâu dài về sau. khơi dậy ý thức tự giác. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. . vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Nâng cao đạo đức cách mạng. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. trung với nước hiếu với dân. Từ khái niệm cũ "trung với vua. các điển hình tiêu biểu. vàng càng luyện càng trong". yêu thương con người. mọi người vì mình”. 4. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. ai cũng được học hành". phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. phải nêu gương về đạo đức. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. củng cố. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Cổ vũ “người tốt. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. “Trung với nước hiếu với dân. đảng viên đi trước. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. cán bộ. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. việc nhà. Với tấm lòng bao dung của một người cha. cho mỗi con người. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Chí công vô tư. của nước. "không xa xỉ. không tham lam". Đối với mình: không tự cao. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. . Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. tinh thần quốc tế trong sáng. Trong Di chúc. "không xâm phạm một đồng xu. không xem khinh người dưới. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. không liên hoan. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. tự đại. có năng suất cao. "Không tham địa vị. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. phải "lo trước thiên hạ. thương người. không bao giờ hủ hoá". nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. "nghĩa là không tà. chè chén lu bù. là nguồn sống. biểu dương các tập thể. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”.. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Vì vậy mà quang minh chính đại. không hoang phí. hạnh phúc cho nhân dân. không trừ một ai. Không tham tiền tài. không phô trương hình thức. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. . đứng đắn". khiêm tốn. Theo Hồ Chí Minh. siêng năng. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". lao động có kế hoạch. với việc". dân chủ và tiến bộ xã hội. công lý và tiến bộ xã hội. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. của nhân dân". cần kiệm liêm chính. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Đối với việc: để việc công lên trên. Bốn là. không bừa bãi". Đối với người: không nịnh hót người trên. bóc lột. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Chính. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. sáng tạo. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. vui sau thiên hạ". là trẻ hay già. cần kiệm liêm chính. nguồn hạnh phúc của chúng ta". thẳng thắn. không dựa dẫm. chứ không phải đập cho tơi bời". Người căn dặn. không dối trá. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. không phân biệt một ai. nhắc nhở mỗi cán bộ. với nhân dân lao động các nước. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Trung với nước. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. của bản thân mình. Không ham người tâng bốc mình. lừa lọc. hạt thóc của Nhà nước. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. đó là thái độ của người cách mạng. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". hiếu với dân. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. trai hay gái. không lười biếng. đạo đức. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. con người. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. hiếu với dân. tiết kiệm tiền của của dân. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. Theo Hồ Chí Minh. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. không ỷ lại. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. độc lập dân tộc. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đối với những người có thói hư tật xấu. Ba là. chí công vô tư. cá nhân có thành tích xuất sắc. đoàn kết thật thà. luôn giữ thái độ chân thành. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. Đó là. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân.. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Phải "trong sạch. lên trước việc tư. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Trung với nước.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. đồng chí của Người. chí công vô tư. Không tham sung sướng. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. tiết kiệm thì giờ. các dân tộc.

Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. . xã hội công bằng. chí công vô tư. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mỗi một người dân khỏe mạnh. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Ngay từ năm 1952. chính. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. chí công vô tư. liêm. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . văn minh. nhân dân lao động và của cả dân tộc. việc kết nạp người vào Đảng. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. trong nội bộ. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. là một khó khăn. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. theo đó. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. là bạn đồng minh của thực dân. tự giác và nỗ lực phấn đấu. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. bằng gươm còn dễ. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". có chí tiến thủ và đoàn kết. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. thật sự cần kiệm liêm chính. chính. phê phán những thói hư tật xấu. trong tinh thần. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. kiệm. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. dân chủ. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. đau xót". thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Trong cuộc đấu tranh này. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. việc giữ gìn dân chủ. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. Do vậy. xa hội . khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. xây dựng nước nhà. là thứ “giặc nội xâm”. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. Vì vậy. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. không kiêu ngạo. tức là cà nước khỏe mạnh”. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. mật thám". tức là cả nước yếu ớt. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . lãng phí quan liêu. Hai mặt đó phải tiến hành song song. II. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. dân chủ. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. liêm. kiệm. phong kiến. thế giới. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. sống trong sạch. giàu mạnh. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn.

không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. 2. Song hiện nay. Điều lệ Đảng. . hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. không bóc lột. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. Nhưng khác với công dân bình thường.a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. cục bộ. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. năng lực tư duy cần thiết. Vì quy định như vậy. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. giác ngộ mục đính. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. Điều lệ Đảng. đặt lợi ích của tổ quốc. 3. gắn bó mật thiết với nhân dân. lý tưởng của Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. Điều 49). suốt đời phấn đấu cho mục đích. Do đó. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân. sức khoẻ. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. Tiêu chuẩn đảng viên. phẩm chất chính trị. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. . buông thả bản thân. bóc lột lao động của người khác. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. kỷ luật của Đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điểm 1. được nhân dân tín nhiệm. có lao động. phục tùng tổ chức. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện.Đảng không thể xét tất cả mọi người. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. giáo dục của đơn vị. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. . đặt mình trong sự quản lý. lập trường chính trị đúng đắn. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn. Theo quy định này. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. lý tưởng của Đảng. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. tham nhũng. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Ngoài lợi ích của nhân dân. thường xuyên tự phê bình và phê bình. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. trung thực với Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. chiến đấu và học tập. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. hiện đại hóa đất nước. đẩy mạnh công nghiệp hóa. coi Đảng là Đảng của mình. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. giải quyết từng trường hợp cụ thể. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. rèn luyện của một quá trình nhất định. pháp luật của Nhà nước. giác ngộ chính trị cần thiết. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. pháp luật của Nhà nước. xây dựng . không đủ tư cách công dân. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Không ngừng học tập. hiện đại hóa đất nước. Điều lệ Đảng. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. thành uỷ có thể xem xét. có uy tín trong quần chúng. có lối sống lành mạnh. theo hướng như sau: a. Trong thời kỳ phát triển mới . chính sách của Đảng. Vì vậy. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. năng lực công tác.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. chính sách của Đảng. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. b. làm công tác phát triển đảng viên. tích cực tham gia công tác quần chúng. Sau khi được kết nạp vào Đảng. cơ hội. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. vùng xa. chỉ thị của Đảng. phẩm chất chính trị. vì “lửa thử vàng. chính sách và tổ chức của Đảng. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. bảo vệ đường lối. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. những người có lý tưởng cách mạng. Sự đánh giá trung thực. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. quan liêu. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. đạo đức cách mạng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. pháp luật của Nhà nước. rèn luyện. Tham gia xây dựng. 4. hoàn cảnh cụ thể. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. vùng sâu. chưa đủ mười tám tuổi. là yêu cầu giữ vững. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. dân chủ hóa. chăm lo đời sống vật chất. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. 2. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 1. công tác. phục tùng kỷ luật. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. Đảng không có lợi ích nào khác. có đạo đức và lối sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. 3. gian nan thử sức”. cục bộ. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. nghị quyết.

trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. báo cáo. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối.Đương nhiên. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. Rõ ràng. đặc quyền đặc lợi. Điều lệ Đảng. mệnh lệnh. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. nói nhiều về vấn đề này. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. thậm chí còn phạm những sai lầm. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. thiếu kiến thức. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. tư cách. trong tình hình đó. 4. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. là do thiếu hiểu biết. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình.xã hội. đạo đức của đảng viên. quản lý kinh tế. mất uy tín trước quần chúng. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. có chức có quyền. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. bảo vệ sự thật. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. trí thông minh. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. từng tập thể đến toàn xã hội. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Vừa qua. Người thường nhắc nhở cán bộ. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. của xã hội. rơi vào tình trạng “trung bình”. thử thách nào. chủ trương. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. vững vàng. đường lối. dân chủ cực đoan. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. Ngày nay. chuyên quyền. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. chân lý. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. chính sách của Đảng. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. uy tín của Đảng đối với xã hội. khoa học kỹ thuật. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. làm thất bại âm mưu. an ninh trật tự. khoa học kỹ thuật. phân tích và xử lý đúng đắn. 2.Đảng viên cần có kiến thức.Mỗi đảng viên. vững vàng của Đảng. . độc đoán. chủ trương. kiến nghị. coi việc tôn trọng quần chúng. độc đoán. không dao động trước bất kỳ khó khăn. đồng thời. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. chính sách của Đảng. vô chính phủ. mị dân. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. ức hiếp quần chúng. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. . Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. . -Đối với người đảng viên. 3.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. kỷ cương. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. gương mẫu. Ứng cử.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. trung thành với lý tưởng cộng sản. trong quá trình phát huy dân chủ. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. luân lý đạo đức. hội nhập quốc tế và khu vực. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. phê phán những biểu hiện mơ hồ. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. quản lý kinh tế. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. tích cực bảo vệ pháp luật. tư tưởng Hồ Chí Minh. biểu quyết công việc của Đảng. học hỏi quần chúng. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. Phê bình. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. dân chủ hình thức. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. gia trưởng.

đã tìm thấy chân lý. độc lập”. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. chia rẽ Đảng với nhân dân. Tổ quốc Việt Nam độc lập. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. Đoàn kết là yêu nước. hết sức phụng sự Tổ quốc. lo trước nỗi lo thiên hạ. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. toàn tâm. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. thống nhất trọn vẹn hôm nay. chia rẽ là làm hại cho đất nước. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. cống hiến của quần chúng. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. "chỗ dựa" tiến thân. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. ai cũng được học hành”. làng nước theo sau”. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. hết lòng. vụ lợi. tự do. Trung với nước. nhiệm vụ do Đảng đề ra. hai là. Phân tích: “Đảng viên đi trước. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. đơn vị. Tất nhiên. thỏa mãn tham vọng cá nhân. đã hiến dâng tất cả tình cảm. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. thống nhất đất nước. thực dụng. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. tổ chức đảng.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. chưa rèn luyện. xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. vui sau cái vui thiên hạ. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. đi đôi với trách nhiệm. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. to đẹp hơn”. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. mẫu mực. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. lý tưởng cách mạng. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. lệch lạc. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. phục vụ nhân dân. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. của nhân loại và thời đại. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. trong cơ quan. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. gian khổ. những việc khó khăn. Trung với nước. cao đẹp. đoàn kết trong Đảng. lạc hậu. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. chưa cống hiến. cống hiến nhiều hơn cho . cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. dân ta được hưởng tự do. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. mục đích của Đảng. nhiệm vụ của Đảng viên. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. Nâng cao tinh thần yêu nước. áo mặc. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Một đoàn viên.

nhất là các du học sinh cần quan tâm. tìm hiểu. tham gia các công tác từ thiện. công tác tốt. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. hòa đồng. gương mẫu. một công dân tốt.Tham gia các phong trào chung của nhà trường. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. nhân dân. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. .trở thành Đảng viên. tôn trọng. lành mạnh. tư tưởng: phải kiên định.1945. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng. . đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. văn hóa trong nước. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn.Đạo đức. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước. thi Olympic… . Ngay từ khi còn là học sinh. sinh viên.Tìm hiểu thông tin chính trị. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh.tập thể. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. hội. hội thảo. Nhu cầu cập nhật thông tin. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. thời sự. sinh viên. bố tôi tham gia bộ đội. con người Việt Nam. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. hoà đồng và có trách nhiệm.. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. pháp luật của nhà nước Việt Nam.Tuân thủ nội. nghệ thuật… . Khi được học tập. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.Giới thiệu. chia sẻ. .Tuân thủ pháp luật nước sở tại. qui. sinh viên giỏi. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.Nỗ lực. với mọi người trong đơn vị. thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: .Tích cực tham gia các phong trào chung. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. không còn cường hào địa chủ…. nghiên cứu. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách.. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. học nhóm. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. thôi thúc chúng ta sống. Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. làng xóm với bà con làng xóm. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước. . . chấp hành tốt chính sách. cần tiếp tục rèn luyện. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. hiểu biết về Đảng.. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. khối phố. lối sống: trong sáng. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. tư tưởng Hồ Chí Minh. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. vững vàng. sống gương mẫu. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. dân tộc. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. phấn đấu hơn nữa. ký túc xá nơi mình cư trú. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.Lập trường chính trị. Tự bản thân mình. qui chế của nhà trường. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. văn hóa. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sinh viên. Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. triết học Mác-Lê Nin. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu. . hóa.

gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. gan dạ. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. 5. giữ vững quan điểm. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. giải phóng giai cấp. kiên định. vì dân. kính trọng nhân dân. ai cũng có thể học theo. bảo vệ chân lý. kiệm. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. chủ động vượt qua mọi thách thức. quên mình. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. nhân hậu hết mực vì con người. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. bình tĩnh. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. 2. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. giải phóng con người và nhân loại. 3. Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Người đã chấp nhận sự hy sinh. vì con người. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. bình tĩnh. hết sức phục vụ nhân dân. để trở thành một người cách mạng. không quản gian nguy. không gợn chút riêng tư. Người nói: “Mỗi người.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. khoan dung. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái.Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. 4.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . vị tha. người công dân tốt trong xã hội. chính. Người là tấm gương cụ thể. Người luôn luôn tin ở con người. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. kiệm. vì nước. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. Tinh thần càng phải cao”. vượt qua mọi thử thách. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất.vững mạnh" là đạo đức . coi khinh sự xa hoa. liêm.là văn minh " 1. . giản dị. Người dành tình yêu thương cho tất cả. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Vượt qua bao khó khăn. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. đời riêng trong sáng. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. vì dân. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . lấy dân làm gốc. khí phách. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Với tình yêu thương bao la. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. hết lòng. một người cộng sản vĩ đại. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. Ngay từ thưở thiếu thời. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. dựa vào dân. chí công vô tư.

Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .đủ năng lực lãnh đạo .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân . -Đoàn kết thống nhất trong Đảng .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .đủ năng lực lãnh đạo .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân .quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị . 2.xứng đáng là người lãnh đạo .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .xây dựng Đảng trong sạch .ý nghĩa chiến lược cơ bản . . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam . 2) Quán triệt tầm quan trọng . .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú .nước mạnh xahội công bằng .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .sức chiến đấu . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .nước mạnh .tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị . .sức chiến đấu .Kỷ luật nghiêm minh .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.văn minh "..trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân .thực sự của mình .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .Quan tâm xây dựng Đảng .cá nhân phụ trách .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng .có tầm cao trí tuệ . 3.dân chủ văn minh ".đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh .rèn luyện đội ngủ cán bộ .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .vững mạnh xã hội công bằng .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân .nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng . .tự giác .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình . 4.ưu điểm cũng như những khuyết điểm .hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân .là văn minh " .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .xã hội công bằng dân chủ .có tần cao trí tuệ .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .đảng viên có đức .góp phần xây dựng sự trong sạch . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo .Nguyên tắc tập trung dân chủ .vững mạnh .

theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng . .Phải thường xuyên đổi mới .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .5.tự chính đổn .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful