Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. về thế lực kinh tế và chính trị. nhưng rồi cũng không thành công. chiếm 1. ..Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. có việc mở trường học. Phan Châu Trinh. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Hưng Nam. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). Do những hạn chế về lịch sử. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Thanh niên cao vọng (1926). Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Năm 1919-1923. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. phong kiến và tư sản. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). nhưng với tinh thần dân tộc. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Tuy nhiên. bóc lột của đế quốc.2% số dân. Đầu thế kỷ XX. Người nhà quê (Le Nhaque). kéo dài đến năm 1913. hô hào thay đổi phong tục. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. nên Phan Bội Châu. II. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa.. Phục Việt (1925). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. về giai cấp. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). nếp sống. Việc không thành. ở Trung Kỳ. làm cho dân giàu. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). Hưng Nam). chủ yếu là Nhật Bản. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. nhỏ và số người vô sản. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). càng về sau. An Nam trẻ (La jeune Annam). giải phóng dân tộc. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. dân chủ. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. nửa phong kiến. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. nâng cao dân khí. ông về Xiêm nằm chờ thời. Quan hải tùng thư (Huế). ở Bắc Kỳ. Cường học thư xã (Sài Gòn). thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. mở mang dân trí. phần lớn xuất thân từ nông dân. có cuộc vận động Duy tân. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). hạ chiếu Cần Vương. nước mạnh. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới.

độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Vì vậy quốc tế cử . Hải Dương. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. xã hội chủ nghĩa. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. sôi nổi khắp cả nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. tiểu tư sản. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. Về tổ chức. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế".. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. nhân sự. Nhìn chung. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. thể hiện ý thức dân tộc. Năm 1923. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. rõ ràng. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ.. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . sôi nổi. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. đang đói mà có cơm ăn. Về chính trị. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Người sang Liên Xô gặp Lênin. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). xóa bỏ chế độ vua quan. Trong tình thế hết sức bị động. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. bác ái. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. thành lập dân quyền. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. ở một số địa phương như Thái Bình. III. Phạm Tuấn Tài. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. ngày 5 – 6 – 1911. cạnh tranh phạm vi hoạt động. cũng có những hoạt động phối hợp. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ngày 9-2-1930. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. tập hợp các thành phần tư sản. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên.

Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . giải phóng xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. giải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1930 tại Hương Cảng. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. tư tưởng. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. “Năm 1930. Trung Quốc. giải phóng con người.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. là tấm . Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. là kết quả của quá trình lựa chọn. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Câu 2. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. thông qua chánh cương vắn tắt. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. Người đã tự tu dưỡng. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Đông Kinh Nghĩa Thục. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. thống nhất các tổ chức cộng sản. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. người sáng lập. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. đủ sức lãnh đạo cách mạng. dân chủ văn minh". chương trình tóm tắt … IV. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. xã hội công bằng. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. Sách lược vắn tắt.

Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. Vương Thúc Mậu. coi đó là cái gốc của cây. tạo nên tư tưởng của Người. coi nhẹ mặt tài. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. Phan Bội Châu. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. sang ở nước. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. tu thân dưỡng tính. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. phát triển góp phần làm phong phú. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. vừa gạn lọc. là sống ở làng. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. 1. Cho nên. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. cần cù. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. văn hóa khu vực. trung kiên trong bản chất. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. không có gốc thì cây héo. phù hợp với thời đại. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. văn hóa dân tộc. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. Cây phải có gốc. dân chủ và phong cách dân chủ. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. Để có phần sáng tạo của mình. như lòng vị tha. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. Chính từ bối cảnh này. vận dụng. Một bối cảnh văn hóa nữa. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. khắc khổ trong sinh hoạt. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. vừa thu hái. dựng làng. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. suy nghĩ và lựa chọn. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. giữ nước. bao trùm: Làm người. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. Tây. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. tình yêu thương con người. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. kế thừa. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. là gia đình nhà Nho. bác ái. Những bạn bè của ông. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. bình đẳng. tư tưởng từ bi bác ái. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. đều do cán bộ tốt hay kém”.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. đấu tranh xã hội). Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. vừa có chất Nho phong. các con cháu của Nguyễn Thông.gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. văn hóa thế giới. cổ…. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. kim. không có nguồn thì sông cạn. những hình ảnh đẹp của thời đại. 2. dựng làng và giữ nước. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Hà Văn Cận. triết lý hành đạo giúp đời. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Trần Đình Nam ở Huế. . đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Người cách mạng phải có đạo đức.

trung với nước hiếu với dân. đạo đức lành mạnh ở mọi người. dân ta được hoàn toàn tự do. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. . là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Từ khái niệm cũ "trung với vua. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. làng nước theo sau. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Cổ vũ “người tốt. mà còn lâu dài về sau. khó khăn nào cũng vượt qua. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Nó do đấu tranh. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. ai cũng được học hành". khơi dậy ý thức tự giác. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. Nâng cao đạo đức cách mạng. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. phải nêu gương về đạo đức. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. “Trung với nước hiếu với dân. Hai là. việc tốt”. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . 4. vàng càng luyện càng trong". củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. yêu thương con người.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. mọi người vì mình”. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. ham muốn tột bậc. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. cán bộ. các điển hình tiêu biểu. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. đảng viên đi trước. Hai là: Xây đi đôi với chống. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. lành mạnh về đạo đức.3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Những người lao động bị áp bức bóc lột. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng.

không bao giờ hủ hoá". không dối trá. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Trung với nước. không phân biệt một ai. phải "lo trước thiên hạ.. không liên hoan. tiết kiệm tiền của của dân. Theo Hồ Chí Minh. tinh thần quốc tế trong sáng. Đối với việc: để việc công lên trên. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. thương người. có năng suất cao. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Trung với nước. sáng tạo. với nhân dân lao động các nước. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. Không tham tiền tài. đoàn kết thật thà. việc nhà. đứng đắn". hạt thóc của Nhà nước. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". là nguồn sống. khiêm tốn. không bừa bãi". bóc lột. lên trước việc tư. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Với tấm lòng bao dung của một người cha. hiếu với dân. . biểu dương các tập thể. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". không tham lam". công lý và tiến bộ xã hội. "Không tham địa vị. Trong Di chúc. Bốn là. vui sau thiên hạ". nguồn hạnh phúc của chúng ta". là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. chè chén lu bù. Vì vậy mà quang minh chính đại. chứ không phải đập cho tơi bời". không trừ một ai. lừa lọc. sửa đổi điều dở của bản thân mình. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. của bản thân mình. chí công vô tư. "không xa xỉ. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. không dựa dẫm. cho mỗi con người. Chí công vô tư.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. đó là thái độ của người cách mạng. không lười biếng. Đối với mình: không tự cao. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. hiếu với dân. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Không tham sung sướng. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. "nghĩa là không tà. Đối với những người có thói hư tật xấu. . Đối với người: không nịnh hót người trên. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. chí công vô tư. không phô trương hình thức. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. con người. Ba là. Phải "trong sạch. siêng năng. của nước. cá nhân có thành tích xuất sắc. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. không hoang phí. của nhân dân". là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Theo Hồ Chí Minh. cần kiệm liêm chính. các dân tộc. tự đại. là trẻ hay già. dân chủ và tiến bộ xã hội. cần kiệm liêm chính. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. độc lập dân tộc. Đó là. Người căn dặn. đạo đức. nhắc nhở mỗi cán bộ. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay.. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. đồng chí của Người. Chính. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. không ỷ lại. lao động có kế hoạch. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. "không xâm phạm một đồng xu.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". thẳng thắn. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. không xem khinh người dưới. luôn giữ thái độ chân thành. tiết kiệm thì giờ. trai hay gái. với việc". Không ham người tâng bốc mình. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. hạnh phúc cho nhân dân. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước.

Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. bằng gươm còn dễ. mật thám". Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . thế giới. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. sống trong sạch. việc giữ gìn dân chủ. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. dân chủ. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. chính. phê phán những thói hư tật xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. liêm. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. tức là cà nước khỏe mạnh”. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. tự giác và nỗ lực phấn đấu. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Do vậy. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. chính. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. theo đó. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. chí công vô tư. . không kiêu ngạo. kiệm. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. trong nội bộ. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. lãng phí quan liêu. Trong cuộc đấu tranh này. chí công vô tư. xã hội công bằng. dân chủ. có chí tiến thủ và đoàn kết. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. văn minh. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. xây dựng nước nhà. Vì vậy. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. liêm. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. là bạn đồng minh của thực dân. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. giàu mạnh. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. là một khó khăn. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Hai mặt đó phải tiến hành song song. phong kiến. việc kết nạp người vào Đảng. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. mỗi một người dân khỏe mạnh. II. trong tinh thần. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. xa hội . suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. Ngay từ năm 1952. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. đau xót". là thứ “giặc nội xâm”. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. phải xứng đáng là người lãnh đạo. thật sự cần kiệm liêm chính.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. kiệm. tức là cả nước yếu ớt. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

. Điểm 1. còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. Điều 49). tiêu chuẩn. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. đặt mình trong sự quản lý. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. lý tưởng của Đảng. Vì quy định như vậy. phục tùng tổ chức. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. có lao động. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). Điều lệ Đảng. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. được nhân dân tín nhiệm. phẩm chất chính trị. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. cục bộ. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. gắn bó mật thiết với nhân dân. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. đặt lợi ích của tổ quốc. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. buông thả bản thân. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. Theo quy định này. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. của nhân dân lao động và của cả dân tộc. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. Do đó. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. sức khoẻ. suốt đời phấn đấu cho mục đích. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 3. giáo dục của đơn vị. Nhưng khác với công dân bình thường. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. kỷ luật của Đảng.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. lập trường chính trị đúng đắn. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. . 2. . năng lực tư duy cần thiết. . trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. lý tưởng của Đảng. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. bóc lột lao động của người khác. không bóc lột. giác ngộ mục đính.Đảng không thể xét tất cả mọi người. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Tiêu chuẩn đảng viên. Điều lệ Đảng. Song hiện nay.a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Điều lệ Đảng. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân.

hoàn cảnh cụ thể. b. Đảng không có lợi ích nào khác. 2. giác ngộ chính trị cần thiết. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. xây dựng . thường xuyên tự phê bình và phê bình. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. phục tùng kỷ luật. pháp luật của Nhà nước. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. Vì vậy. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. tham nhũng. Tham gia xây dựng. dân chủ hóa. những người có lý tưởng cách mạng. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. chưa đủ mười tám tuổi. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. không đủ tư cách công dân. có uy tín trong quần chúng. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. vùng xa. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. nghị quyết. cơ hội. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. Trong thời kỳ phát triển mới . đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. phẩm chất chính trị. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. trung thực với Đảng. quan liêu. chính sách của Đảng. 3. Sự đánh giá trung thực. giải quyết từng trường hợp cụ thể. công tác. thành uỷ có thể xem xét. theo hướng như sau: a. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. làm công tác phát triển đảng viên. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. là yêu cầu giữ vững. rèn luyện. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. Không ngừng học tập. có lối sống lành mạnh. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chiến đấu và học tập. pháp luật của Nhà nước. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. coi Đảng là Đảng của mình. 4. chăm lo đời sống vật chất. pháp luật của Nhà nước. rèn luyện của một quá trình nhất định. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. vùng sâu. tích cực tham gia công tác quần chúng. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. chỉ thị của Đảng. Sau khi được kết nạp vào Đảng. hiện đại hóa đất nước. hiện đại hóa đất nước. cục bộ. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. 1. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. vì “lửa thử vàng. đẩy mạnh công nghiệp hóa. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. đạo đức cách mạng. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. Ngoài lợi ích của nhân dân. gian nan thử sức”. nâng cao trình độ kiến thức. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. bảo vệ đường lối. chính sách và tổ chức của Đảng. năng lực công tác. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. chính sách của Đảng. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. Điều lệ Đảng. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. Điều lệ Đảng. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. phê phán những biểu hiện mơ hồ. đạo đức của đảng viên. có chức có quyền. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. 4. kiến nghị. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. của xã hội. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. vững vàng của Đảng. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. tích cực bảo vệ pháp luật. chính sách của Đảng. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên.xã hội. 3. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. hội nhập quốc tế và khu vực. mị dân. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. biểu quyết công việc của Đảng. tư cách. độc đoán. chủ trương. chân lý. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. học hỏi quần chúng. là do thiếu hiểu biết. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên.Mỗi đảng viên. nói nhiều về vấn đề này. khoa học kỹ thuật. thử thách nào. Ngày nay. ức hiếp quần chúng. gương mẫu.Đảng viên cần có kiến thức. gia trưởng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. mất uy tín trước quần chúng. vô chính phủ. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. đặc quyền đặc lợi. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. trí thông minh. vững vàng. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. Phê bình. từng tập thể đến toàn xã hội. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. an ninh trật tự. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. rơi vào tình trạng “trung bình”. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Người thường nhắc nhở cán bộ. uy tín của Đảng đối với xã hội. bảo vệ sự thật. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. Vừa qua. dân chủ cực đoan. chính sách của Đảng. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. đường lối. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. chủ trương. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. đồng thời.Đương nhiên. trung thành với lý tưởng cộng sản. khoa học kỹ thuật. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. trong tình hình đó. mệnh lệnh. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. 2. . bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. quản lý kinh tế. . phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. phân tích và xử lý đúng đắn. luân lý đạo đức. độc đoán. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. trong quá trình phát huy dân chủ. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. thiếu kiến thức. . thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. làm thất bại âm mưu. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. quản lý kinh tế. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. -Đối với người đảng viên. dân chủ hình thức. coi việc tôn trọng quần chúng. Ứng cử. chuyên quyền. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. báo cáo. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. kỷ cương. Rõ ràng. thậm chí còn phạm những sai lầm. không dao động trước bất kỳ khó khăn.

ai cũng được học hành”. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. thống nhất đất nước. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. Đoàn kết là yêu nước. cống hiến của quần chúng. đã tìm thấy chân lý. tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. chưa cống hiến. đơn vị. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. lo trước nỗi lo thiên hạ. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Trung với nước. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. độc lập”. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. thỏa mãn tham vọng cá nhân. lạc hậu. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". chưa rèn luyện. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. vụ lợi. chia rẽ là làm hại cho đất nước. dân ta được hưởng tự do. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. lệch lạc. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. mục đích của Đảng. Tổ quốc Việt Nam độc lập. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. đoàn kết trong Đảng. "chỗ dựa" tiến thân. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. làng nước theo sau”. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. trong cơ quan. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. gian khổ. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. Nâng cao tinh thần yêu nước. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. hết sức phụng sự Tổ quốc. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Tất nhiên. nhiệm vụ do Đảng đề ra. xây dựng chủ nghĩa xã hội. áo mặc. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. của nhân loại và thời đại. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. đi đôi với trách nhiệm. hết lòng. to đẹp hơn”. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. thực dụng. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. chia rẽ Đảng với nhân dân.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. những việc khó khăn. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. Phân tích: “Đảng viên đi trước. vui sau cái vui thiên hạ. cao đẹp. hai là. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. tổ chức đảng. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. phục vụ nhân dân. đã hiến dâng tất cả tình cảm. mẫu mực. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. lý tưởng cách mạng. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. toàn tâm. Một đoàn viên. thống nhất trọn vẹn hôm nay. nhiệm vụ của Đảng viên. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. Trung với nước. cống hiến nhiều hơn cho .

Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng..1945.Tuân thủ pháp luật nước sở tại. gương mẫu. . cần tiếp tục rèn luyện. Tự bản thân mình. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. .tập thể. chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. làng xóm với bà con làng xóm. văn hóa. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. Ngay từ khi còn là học sinh.Tìm hiểu thông tin chính trị. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . vững vàng. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu.Giới thiệu. Nhu cầu cập nhật thông tin. hòa đồng. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. dân tộc.Tuân thủ nội.. nghệ thuật… . qui. với mọi người trong đơn vị. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Lập trường chính trị. thôi thúc chúng ta sống. lành mạnh. chia sẻ. con người Việt Nam.. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. . tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. chấp hành tốt chính sách. nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. một công dân tốt. khối phố. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh.Nỗ lực. sống gương mẫu. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. tôn trọng. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. tìm hiểu. sinh viên. bố tôi tham gia bộ đội. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách.trở thành Đảng viên. triết học Mác-Lê Nin. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. học nhóm. sinh viên. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước. qui chế của nhà trường. lối sống: trong sáng. ký túc xá nơi mình cư trú. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. văn hóa trong nước. thời sự. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. tư tưởng: phải kiên định. nghiên cứu. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. hiểu biết về Đảng. hội thảo. tư tưởng Hồ Chí Minh. hoà đồng và có trách nhiệm. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình.Tích cực tham gia các phong trào chung. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. . Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. . tham gia các công tác từ thiện. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. pháp luật của nhà nước Việt Nam. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước. không còn cường hào địa chủ…. công tác tốt. hội.Đạo đức.. . Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác. Sinh viên. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. phấn đấu hơn nữa. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. sinh viên giỏi.Tham gia các phong trào chung của nhà trường. Khi được học tập. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. thi Olympic… . nhất là các du học sinh cần quan tâm. hóa.

giản dị. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. một người cộng sản vĩ đại. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. hết lòng. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. 3. dựa vào dân. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. kính trọng nhân dân. Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. Người là tấm gương cụ thể. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. kiên định. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. chí công vô tư.vững mạnh" là đạo đức . không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. Với tình yêu thương bao la. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. quên mình. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. không gợn chút riêng tư. nhân hậu hết mực vì con người.Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . 2. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất. gan dạ. chủ động vượt qua mọi thách thức. Người nói: “Mỗi người. không quản gian nguy. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. vì dân. Vượt qua bao khó khăn. lấy dân làm gốc.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. bình tĩnh. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. 4. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. Tinh thần càng phải cao”. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. . người công dân tốt trong xã hội. chính. Người dành tình yêu thương cho tất cả. liêm. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. 5. vị tha. Người đã chấp nhận sự hy sinh. khoan dung. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. để trở thành một người cách mạng. giữ vững quan điểm. vì con người. hết sức phục vụ nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. giải phóng giai cấp.là văn minh " 1. giải phóng con người và nhân loại. coi khinh sự xa hoa. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. đời riêng trong sáng. vì dân. kiệm. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. Ngay từ thưở thiếu thời. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. kiệm. ai cũng có thể học theo. khí phách. bảo vệ chân lý. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. Người luôn luôn tin ở con người. vượt qua mọi thử thách. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. vì nước. bình tĩnh.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . -Đoàn kết thống nhất trong Đảng .ý nghĩa chiến lược cơ bản .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân . Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng . .Kỷ luật nghiêm minh .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo .góp phần xây dựng sự trong sạch .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị .đủ năng lực lãnh đạo .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .nước mạnh xahội công bằng .cá nhân phụ trách .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .ưu điểm cũng như những khuyết điểm . 2) Quán triệt tầm quan trọng .dân chủ văn minh ".nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .có tầm cao trí tuệ .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân . . 4. * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .thực sự của mình .hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .xã hội công bằng dân chủ .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .xứng đáng là người lãnh đạo .tự giác . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .sức chiến đấu .đủ năng lực lãnh đạo .quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh . 3.nước mạnh .văn minh ".vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng .tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh . .Nguyên tắc tập trung dân chủ .vững mạnh .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .rèn luyện đội ngủ cán bộ .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .là văn minh " .đảng viên có đức .Quan tâm xây dựng Đảng . 2..Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân .sức chiến đấu .có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức . . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .vững mạnh xã hội công bằng . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam .xây dựng Đảng trong sạch .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.có tần cao trí tuệ .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .tự chính đổn . .theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .Phải thường xuyên đổi mới .5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful