Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Hưng Nam. nhỏ và số người vô sản. Cường học thư xã (Sài Gòn). Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). có cuộc vận động Duy tân. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. làm cho dân giàu. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. chủ yếu là Nhật Bản.2% số dân. nhưng rồi cũng không thành công. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Người nhà quê (Le Nhaque). tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Do những hạn chế về lịch sử. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. nâng cao dân khí. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Hưng Nam). phong kiến và tư sản. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. II. dân chủ. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). nửa phong kiến. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. về thế lực kinh tế và chính trị. nên Phan Bội Châu. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. chiếm 1. bóc lột của đế quốc. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. kéo dài đến năm 1913. càng về sau. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Quan hải tùng thư (Huế). ông về Xiêm nằm chờ thời. Việc không thành. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. hô hào thay đổi phong tục. ở Trung Kỳ.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. phần lớn xuất thân từ nông dân. . ở Bắc Kỳ. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). mở mang dân trí. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Năm 1919-1923. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. Thanh niên cao vọng (1926). thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. nhưng với tinh thần dân tộc. Phục Việt (1925). Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. có việc mở trường học. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. nước mạnh. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. giải phóng dân tộc. Phan Châu Trinh. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887).. về giai cấp.. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. An Nam trẻ (La jeune Annam). hạ chiếu Cần Vương. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Đầu thế kỷ XX. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Tuy nhiên. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. nếp sống. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng.

Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. đang đói mà có cơm ăn. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. tập hợp các thành phần tư sản. Vì vậy quốc tế cử . Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. xóa bỏ chế độ vua quan. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. sôi nổi. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. thành lập dân quyền. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. ngày 5 – 6 – 1911. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Phạm Tuấn Tài. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Hải Dương. Về chính trị. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. sôi nổi khắp cả nước. III. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. thể hiện ý thức dân tộc. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. bác ái.. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. cũng có những hoạt động phối hợp. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Người sang Liên Xô gặp Lênin. Trong tình thế hết sức bị động. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. Năm 1923. Nhìn chung. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Ngày 9-2-1930. Về tổ chức. tiểu tư sản. nhân sự. xã hội chủ nghĩa. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. rõ ràng. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. cạnh tranh phạm vi hoạt động. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin.. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. ở một số địa phương như Thái Bình. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội.

chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. là kết quả của quá trình lựa chọn. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. chương trình tóm tắt … IV. “Năm 1930. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. đủ sức lãnh đạo cách mạng. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Trung Quốc. thống nhất các tổ chức cộng sản. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. thông qua chánh cương vắn tắt.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Đông Kinh Nghĩa Thục. giải phóng xã hội. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam .Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. giải phóng con người. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. người sáng lập. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Người đã tự tu dưỡng. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Sách lược vắn tắt. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. xã hội công bằng. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Câu 2. dân chủ văn minh". Năm 1930 tại Hương Cảng. là tấm . Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. giải phóng giai cấp. tư tưởng.

Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. sang ở nước. Những bạn bè của ông. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. tu thân dưỡng tính. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. dựng làng. Chính từ bối cảnh này. 2. coi đó là cái gốc của cây.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Phan Bội Châu. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. triết lý hành đạo giúp đời. giữ nước. kim. là gia đình nhà Nho. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. khắc khổ trong sinh hoạt. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. bao trùm: Làm người. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. đấu tranh xã hội). tư tưởng từ bi bác ái. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. Vương Thúc Mậu. dựng làng và giữ nước. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. các con cháu của Nguyễn Thông. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. như lòng vị tha. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. dân chủ và phong cách dân chủ. Người cách mạng phải có đạo đức. kế thừa. Một bối cảnh văn hóa nữa. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. Hà Văn Cận. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. bình đẳng. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. văn hóa dân tộc. không có gốc thì cây héo. phát triển góp phần làm phong phú. phù hợp với thời đại. không có nguồn thì sông cạn. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Trần Đình Nam ở Huế. Cây phải có gốc. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. bác ái. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. vừa gạn lọc. đều do cán bộ tốt hay kém”. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. 1. suy nghĩ và lựa chọn. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. cổ…. những hình ảnh đẹp của thời đại. Để có phần sáng tạo của mình. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. văn hóa thế giới. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. tình yêu thương con người. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. là sống ở làng. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. Tây. văn hóa khu vực. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. . là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. trung kiên trong bản chất. vừa thu hái. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. coi nhẹ mặt tài. vận dụng.gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. cần cù. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. tạo nên tư tưởng của Người. Cho nên. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. vừa có chất Nho phong. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta.

3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. các điển hình tiêu biểu. khó khăn nào cũng vượt qua. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Nâng cao đạo đức cách mạng. việc tốt”. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. “Trung với nước hiếu với dân. mọi người vì mình”. ai cũng được học hành". Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. trung với nước hiếu với dân. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. phải nêu gương về đạo đức. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. củng cố. lành mạnh về đạo đức. vàng càng luyện càng trong". nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. khơi dậy ý thức tự giác. cán bộ.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. yêu thương con người. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Từ khái niệm cũ "trung với vua. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. mà còn lâu dài về sau. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. ham muốn tột bậc. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. đảng viên đi trước. Những người lao động bị áp bức bóc lột. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. đạo đức lành mạnh ở mọi người. dân ta được hoàn toàn tự do. Hai là: Xây đi đôi với chống. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. 4. làng nước theo sau. Nó do đấu tranh. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Hai là. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Cổ vũ “người tốt. . giáo dục chuẩn mực đạo đức mới.

Không tham tiền tài. không hoang phí. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. cần kiệm liêm chính. con người. không phô trương hình thức. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. không xem khinh người dưới. thương người. Chính. không lười biếng. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Người căn dặn. phải "lo trước thiên hạ. chí công vô tư. siêng năng. . Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. "Không tham địa vị. đồng chí của Người. không ỷ lại. với nhân dân lao động các nước. của bản thân mình. Đối với người: không nịnh hót người trên. biểu dương các tập thể. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. "không xa xỉ. chứ không phải đập cho tơi bời". tiết kiệm tiền của của dân. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. không phân biệt một ai. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. công lý và tiến bộ xã hội. Vì vậy mà quang minh chính đại. Trung với nước. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. chí công vô tư.. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Trong Di chúc. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chí công vô tư. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Phải "trong sạch. vui sau thiên hạ". hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. hiếu với dân. Đối với những người có thói hư tật xấu. Bốn là. không dối trá. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. dân chủ và tiến bộ xã hội. Theo Hồ Chí Minh. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. là trẻ hay già. đứng đắn". đó là thái độ của người cách mạng. tinh thần quốc tế trong sáng.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. không liên hoan. lao động có kế hoạch. không trừ một ai. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. Không tham sung sướng. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. trai hay gái. "không xâm phạm một đồng xu. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. . của nước. không bao giờ hủ hoá". Đối với mình: không tự cao. luôn giữ thái độ chân thành. không bừa bãi". không tham lam". Ba là. nguồn hạnh phúc của chúng ta".. lừa lọc. hiếu với dân. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. với việc". cá nhân có thành tích xuất sắc. Đó là. đạo đức. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. của nhân dân". chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Với tấm lòng bao dung của một người cha. bóc lột. các dân tộc. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". Không ham người tâng bốc mình. khiêm tốn. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. việc nhà. sáng tạo. không dựa dẫm. hạt thóc của Nhà nước. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Theo Hồ Chí Minh. chè chén lu bù.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. là nguồn sống. độc lập dân tộc. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". "nghĩa là không tà. thẳng thắn. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. cho mỗi con người. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. có năng suất cao. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". tự đại. lên trước việc tư. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. đoàn kết thật thà. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Trung với nước. nhắc nhở mỗi cán bộ. sửa đổi điều dở của bản thân mình. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. Đối với việc: để việc công lên trên. hạnh phúc cho nhân dân. tiết kiệm thì giờ. cần kiệm liêm chính. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người.

xây dựng nước nhà. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. .chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. là một khó khăn. xa hội . Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. tức là cả nước yếu ớt. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. liêm. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. không kiêu ngạo. trong nội bộ. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Trong cuộc đấu tranh này. chính. nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vì vậy. có chí tiến thủ và đoàn kết. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. dân chủ. mật thám". đau xót". đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. chí công vô tư. II. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. theo đó. phong kiến. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. thật sự cần kiệm liêm chính. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. bằng gươm còn dễ. chí công vô tư. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. trong tinh thần. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. liêm. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Do vậy. việc kết nạp người vào Đảng. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. thế giới. dân chủ. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. lãng phí quan liêu. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. chính. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. việc giữ gìn dân chủ. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. sống trong sạch. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Ngay từ năm 1952. là thứ “giặc nội xâm”. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. kiệm. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. là bạn đồng minh của thực dân. phê phán những thói hư tật xấu. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. kiệm. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. giàu mạnh. tức là cà nước khỏe mạnh”. văn minh. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . mỗi một người dân khỏe mạnh. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. tự giác và nỗ lực phấn đấu. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. xã hội công bằng.

có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. kỷ luật của Đảng. Tiêu chuẩn đảng viên. dù đó là những lời nói mạnh mẽ.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. Điều lệ Đảng. Điều 49). . đặt mình trong sự quản lý. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. đặt lợi ích của tổ quốc. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. .a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. lý tưởng của Đảng. có lao động. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. được nhân dân tín nhiệm. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân. Vì quy định như vậy. Điểm 1. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. cục bộ. . năng lực tư duy cần thiết. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. lý tưởng của Đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. của nhân dân lao động và của cả dân tộc. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. giác ngộ mục đính. Song hiện nay. còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. Theo quy định này. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng. Do đó. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. giáo dục của đơn vị. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. tiêu chuẩn. buông thả bản thân. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. Điều lệ Đảng. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. Điều lệ Đảng. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. phục tùng tổ chức. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. không bóc lột. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. Nhưng khác với công dân bình thường. phẩm chất chính trị. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. có đạo đức và lối sống lành mạnh. 3. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam. 2. . vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. gắn bó mật thiết với nhân dân. bóc lột lao động của người khác. sức khoẻ.Đảng không thể xét tất cả mọi người. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lập trường chính trị đúng đắn. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng.

giác ngộ chính trị cần thiết. cục bộ. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. có uy tín trong quần chúng. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. Tham gia xây dựng. pháp luật của Nhà nước. quan liêu. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 2. những người có lý tưởng cách mạng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. Điều lệ Đảng. phẩm chất chính trị. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. dân chủ hóa. giải quyết từng trường hợp cụ thể. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. chính sách của Đảng. đẩy mạnh công nghiệp hóa. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. vùng xa. nghị quyết. bảo vệ đường lối. gian nan thử sức”. đạo đức cách mạng. b. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. rèn luyện. vùng sâu. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. cơ hội. chỉ thị của Đảng. 3. vì “lửa thử vàng. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. phục tùng kỷ luật. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. chăm lo đời sống vật chất. coi Đảng là Đảng của mình. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. thành uỷ có thể xem xét. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. chính sách của Đảng. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. Trong thời kỳ phát triển mới . Ngoài lợi ích của nhân dân. theo hướng như sau: a. rèn luyện của một quá trình nhất định. thường xuyên tự phê bình và phê bình. tích cực tham gia công tác quần chúng. không đủ tư cách công dân. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. hoàn cảnh cụ thể. Sự đánh giá trung thực. pháp luật của Nhà nước. tham nhũng. hiện đại hóa đất nước. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 4. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. năng lực công tác. chính sách và tổ chức của Đảng. 1. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. pháp luật của Nhà nước. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. làm công tác phát triển đảng viên. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. hiện đại hóa đất nước. nâng cao trình độ kiến thức. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. công tác. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. trung thực với Đảng. xây dựng . Sau khi được kết nạp vào Đảng. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. Vì vậy. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. chưa đủ mười tám tuổi. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. chiến đấu và học tập. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. Đảng không có lợi ích nào khác. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. có lối sống lành mạnh. Không ngừng học tập. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. là yêu cầu giữ vững. có đạo đức và lối sống lành mạnh.

chuyên quyền. 3. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. chính sách của Đảng. khoa học kỹ thuật. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. chủ trương. bảo vệ sự thật. coi việc tôn trọng quần chúng. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng.Đảng viên cần có kiến thức. . tư cách. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phê bình. Rõ ràng. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. mị dân. quản lý kinh tế. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. biểu quyết công việc của Đảng. phê phán những biểu hiện mơ hồ. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. chính sách của Đảng. vững vàng. ức hiếp quần chúng. quản lý kinh tế. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. .Đương nhiên. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. tư tưởng Hồ Chí Minh. độc đoán. trung thành với lý tưởng cộng sản. đạo đức của đảng viên. dân chủ hình thức. thiếu kiến thức. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. học hỏi quần chúng. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. dân chủ cực đoan. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. đặc quyền đặc lợi. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. gia trưởng. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. hội nhập quốc tế và khu vực. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. chủ trương. mệnh lệnh.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Người thường nhắc nhở cán bộ. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. của xã hội. khoa học kỹ thuật. không dao động trước bất kỳ khó khăn.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. 4. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. trong tình hình đó. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. Vừa qua. báo cáo. mất uy tín trước quần chúng. vững vàng của Đảng. . chân lý. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. phân tích và xử lý đúng đắn. rơi vào tình trạng “trung bình”.Mỗi đảng viên. đường lối. Ứng cử. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. kỷ cương. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. có chức có quyền. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. tích cực bảo vệ pháp luật. 2. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. luân lý đạo đức. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. Ngày nay. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. uy tín của Đảng đối với xã hội. kiến nghị. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. đồng thời. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. thử thách nào. trong quá trình phát huy dân chủ. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin.xã hội. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. gương mẫu. vô chính phủ. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. là do thiếu hiểu biết. trí thông minh. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. làm thất bại âm mưu. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. từng tập thể đến toàn xã hội. nói nhiều về vấn đề này. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . -Đối với người đảng viên. an ninh trật tự. Điều lệ Đảng. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. độc đoán. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. thậm chí còn phạm những sai lầm. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong.

thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. nhiệm vụ của Đảng viên. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. lệch lạc. vui sau cái vui thiên hạ. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. toàn tâm. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. thống nhất trọn vẹn hôm nay. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. áo mặc. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. của nhân loại và thời đại. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. cống hiến nhiều hơn cho . đã tìm thấy chân lý. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. Phân tích: “Đảng viên đi trước. thỏa mãn tham vọng cá nhân. chưa rèn luyện. chia rẽ Đảng với nhân dân. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. đã hiến dâng tất cả tình cảm. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. ai cũng được học hành”. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. đoàn kết trong Đảng. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. lý tưởng cách mạng. cao đẹp. vụ lợi. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. thống nhất đất nước. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. mục đích của Đảng. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. độc lập”. tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. đi đôi với trách nhiệm. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. thực dụng. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. lạc hậu. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. hai là. Nâng cao tinh thần yêu nước. chia rẽ là làm hại cho đất nước. tổ chức đảng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. nhiệm vụ do Đảng đề ra. cống hiến của quần chúng. chưa cống hiến. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Tổ quốc Việt Nam độc lập. Trung với nước. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. to đẹp hơn”. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Đoàn kết là yêu nước. xây dựng chủ nghĩa xã hội. lo trước nỗi lo thiên hạ. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. dân ta được hưởng tự do. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. những việc khó khăn. làng nước theo sau”. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. hết sức phụng sự Tổ quốc. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Trung với nước. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. phục vụ nhân dân. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. "chỗ dựa" tiến thân. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. trong cơ quan. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. hết lòng. Một đoàn viên. gian khổ. đơn vị. Tất nhiên. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. mẫu mực. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu.

1945. chấp hành tốt chính sách.tập thể. hoà đồng và có trách nhiệm. tư tưởng Hồ Chí Minh. hội.Tuân thủ pháp luật nước sở tại. hòa đồng. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. với mọi người trong đơn vị. không còn cường hào địa chủ…. Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. Ngay từ khi còn là học sinh. cần tiếp tục rèn luyện.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. hội thảo. tôn trọng.trở thành Đảng viên. chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. sinh viên. Nhu cầu cập nhật thông tin. phấn đấu hơn nữa. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. dân tộc. sinh viên. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất. nghệ thuật… . Sinh viên.Tham gia các phong trào chung của nhà trường.Tuân thủ nội. một công dân tốt. vững vàng. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. chia sẻ. công tác tốt. hóa. Tự bản thân mình. gương mẫu. học nhóm. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. sinh viên giỏi. hiểu biết về Đảng. thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . văn hóa trong nước. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. Khi được học tập. văn hóa. nhất là các du học sinh cần quan tâm. Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu. qui chế của nhà trường. sống gương mẫu. khối phố. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách.. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước.Nỗ lực. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. thôi thúc chúng ta sống. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. . . . con người Việt Nam. qui. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. tham gia các công tác từ thiện. pháp luật của nhà nước Việt Nam. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. làng xóm với bà con làng xóm. triết học Mác-Lê Nin. nghiên cứu. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. ký túc xá nơi mình cư trú. thi Olympic… . Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. bố tôi tham gia bộ đội. thời sự.Lập trường chính trị. .Tích cực tham gia các phong trào chung.Đạo đức. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. . Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân.Giới thiệu. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ.. nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách.. lành mạnh. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. tìm hiểu.Tìm hiểu thông tin chính trị. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. . lối sống: trong sáng.. tư tưởng: phải kiên định.

* Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . quên mình. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. liêm. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. 4. vượt qua mọi thử thách. dựa vào dân. chí công vô tư. không gợn chút riêng tư. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. kiệm. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. bình tĩnh.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. gan dạ. đời riêng trong sáng. không quản gian nguy. 2.vững mạnh" là đạo đức . 5. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. hết sức phục vụ nhân dân. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. kính trọng nhân dân. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. một người cộng sản vĩ đại. Ngay từ thưở thiếu thời. khoan dung. kiên định. Người đã chấp nhận sự hy sinh. ai cũng có thể học theo. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. giữ vững quan điểm. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. chủ động vượt qua mọi thách thức. Với tình yêu thương bao la. . khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. Tinh thần càng phải cao”. người công dân tốt trong xã hội. Người nói: “Mỗi người. coi khinh sự xa hoa. vì dân. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. giản dị. Người luôn luôn tin ở con người. vì con người. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất.Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. nhân hậu hết mực vì con người. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. Người là tấm gương cụ thể. vì dân. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. khí phách. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. để trở thành một người cách mạng.là văn minh " 1. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. bảo vệ chân lý. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. vì nước. giải phóng giai cấp. Vượt qua bao khó khăn. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. giải phóng con người và nhân loại. Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. vị tha. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. chính. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. kiệm. bình tĩnh. 3. Người dành tình yêu thương cho tất cả. hết lòng. lấy dân làm gốc.

-Đoàn kết thống nhất trong Đảng .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .đảng viên có đức .hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân . .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .nước mạnh xahội công bằng .Nguyên tắc tập trung dân chủ .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh .cá nhân phụ trách .văn minh ".lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng .nước mạnh .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân .xây dựng Đảng trong sạch .ưu điểm cũng như những khuyết điểm .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .có tầm cao trí tuệ .đủ năng lực lãnh đạo .có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .thực sự của mình .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu . 3. Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân .Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân . 2.quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú .Quan tâm xây dựng Đảng . .vững mạnh .Kỷ luật nghiêm minh .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .góp phần xây dựng sự trong sạch .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân .là văn minh " .ý nghĩa chiến lược cơ bản .có tần cao trí tuệ .tự giác .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng . 2) Quán triệt tầm quan trọng .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .vững mạnh xã hội công bằng .xã hội công bằng dân chủ .sức chiến đấu . .sức chiến đấu .dân chủ văn minh ".rèn luyện đội ngủ cán bộ . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo .đủ năng lực lãnh đạo . .tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .xứng đáng là người lãnh đạo . 4.. Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .

Phải thường xuyên đổi mới . .theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .5.tự chính đổn .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .