Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

ở Trung Kỳ. nâng cao dân khí.2% số dân. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. nhỏ và số người vô sản. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). An Nam trẻ (La jeune Annam). giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Phan Châu Trinh. nước mạnh. nếp sống. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. kéo dài đến năm 1913. . hô hào thay đổi phong tục.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). Người nhà quê (Le Nhaque). Tuy nhiên. Hưng Nam). lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. nên Phan Bội Châu. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. có việc mở trường học. Hưng Nam. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. nửa phong kiến. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. bóc lột của đế quốc. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. về giai cấp. dân chủ. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. làm cho dân giàu. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Do những hạn chế về lịch sử. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. chủ yếu là Nhật Bản. nhưng rồi cũng không thành công. Đầu thế kỷ XX. về thế lực kinh tế và chính trị. Cường học thư xã (Sài Gòn). mở mang dân trí. Việc không thành. phần lớn xuất thân từ nông dân. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. chiếm 1. nhưng với tinh thần dân tộc. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. II. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. càng về sau. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. Năm 1919-1923. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. hạ chiếu Cần Vương. ông về Xiêm nằm chờ thời. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Thanh niên cao vọng (1926). số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. giải phóng dân tộc. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. có cuộc vận động Duy tân. Phục Việt (1925). buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Quan hải tùng thư (Huế). kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. phong kiến và tư sản. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh.. ở Bắc Kỳ.. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài.

giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1923. xóa bỏ chế độ vua quan. Người sang Liên Xô gặp Lênin. sôi nổi khắp cả nước. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. III. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. tập hợp các thành phần tư sản. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. bác ái. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. thể hiện ý thức dân tộc. Ngày 9-2-1930. ở một số địa phương như Thái Bình. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. sôi nổi. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Trong tình thế hết sức bị động. Vì vậy quốc tế cử . địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức.. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Hải Dương. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. ngày 5 – 6 – 1911. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. tiểu tư sản. rõ ràng. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Về tổ chức. nhân sự. cũng có những hoạt động phối hợp. Phạm Tuấn Tài. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa.. đang đói mà có cơm ăn. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. Nhìn chung. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Về chính trị. cạnh tranh phạm vi hoạt động. thành lập dân quyền. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.

Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. đủ sức lãnh đạo cách mạng. là kết quả của quá trình lựa chọn.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . xã hội công bằng. là tấm . người sáng lập. chương trình tóm tắt … IV. “Năm 1930. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Năm 1930 tại Hương Cảng. thống nhất các tổ chức cộng sản. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. giải phóng giai cấp. dân chủ văn minh". Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác. Câu 2. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. thông qua chánh cương vắn tắt. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. tư tưởng. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Trung Quốc. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Sách lược vắn tắt. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. giải phóng con người. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . Người đã tự tu dưỡng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. giải phóng xã hội. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX.

Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. tạo nên tư tưởng của Người. cổ…. phù hợp với thời đại. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. dựng làng. là gia đình nhà Nho. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. đều do cán bộ tốt hay kém”. sang ở nước. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. những hình ảnh đẹp của thời đại. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. Cho nên. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. Hà Văn Cận. kim. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. các con cháu của Nguyễn Thông. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. văn hóa khu vực. trung kiên trong bản chất. đấu tranh xã hội). cần cù. phát triển góp phần làm phong phú.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. coi đó là cái gốc của cây. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. bác ái. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. Vương Thúc Mậu. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. vừa thu hái. tu thân dưỡng tính. Những bạn bè của ông. . Trần Đình Nam ở Huế. suy nghĩ và lựa chọn.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. khắc khổ trong sinh hoạt. Người cách mạng phải có đạo đức. Phan Bội Châu. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. giữ nước. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. bao trùm: Làm người. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. Tây. không có gốc thì cây héo. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. văn hóa thế giới. 1. vận dụng. vừa có chất Nho phong. coi nhẹ mặt tài. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. Để có phần sáng tạo của mình. triết lý hành đạo giúp đời. tư tưởng từ bi bác ái. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. bình đẳng. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. vừa gạn lọc. 2.gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. dựng làng và giữ nước. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. kế thừa. như lòng vị tha. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Một bối cảnh văn hóa nữa. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Cây phải có gốc. văn hóa dân tộc. dân chủ và phong cách dân chủ. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. Chính từ bối cảnh này. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. là sống ở làng. tình yêu thương con người. không có nguồn thì sông cạn.

khơi dậy ý thức tự giác. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. mọi người vì mình”. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. mà còn lâu dài về sau. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng nền đạo đức cách mạng. các điển hình tiêu biểu. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. yêu thương con người. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. khó khăn nào cũng vượt qua. Nó do đấu tranh. Nâng cao đạo đức cách mạng. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. cán bộ. Cổ vũ “người tốt.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. phải nêu gương về đạo đức. việc tốt”. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. làng nước theo sau. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. ham muốn tột bậc. “Trung với nước hiếu với dân. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. củng cố. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. 4. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt.3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. Từ khái niệm cũ "trung với vua. trung với nước hiếu với dân. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. Hai là: Xây đi đôi với chống. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Những người lao động bị áp bức bóc lột. dân ta được hoàn toàn tự do. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. . đảng viên đi trước. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. ai cũng được học hành". ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Hai là. lành mạnh về đạo đức. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. vàng càng luyện càng trong". Cũng như ngọc càng mài càng sáng. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.

sửa đổi điều dở của bản thân mình. cần kiệm liêm chính. Không ham người tâng bốc mình. cần kiệm liêm chính. tinh thần quốc tế trong sáng. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. không bừa bãi". hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. Trung với nước. Bốn là. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. "Không tham địa vị. Theo Hồ Chí Minh. các dân tộc. không phô trương hình thức. có năng suất cao. trai hay gái. Đó là. "không xa xỉ. Phải "trong sạch. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. hạnh phúc cho nhân dân. Theo Hồ Chí Minh. cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với người: không nịnh hót người trên. con người. nguồn hạnh phúc của chúng ta". mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. chí công vô tư. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. vui sau thiên hạ". Trong Di chúc. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. việc nhà. không xem khinh người dưới. chí công vô tư. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. thẳng thắn. Chính. tiết kiệm thì giờ. đó là thái độ của người cách mạng. Đối với mình: không tự cao. khiêm tốn.. không tham lam". Với tấm lòng bao dung của một người cha. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Trung với nước. Người căn dặn. là trẻ hay già. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”.. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. . Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. "không xâm phạm một đồng xu. siêng năng. đứng đắn". phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. . lao động có kế hoạch. "nghĩa là không tà. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". công lý và tiến bộ xã hội. chè chén lu bù. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". không phân biệt một ai. biểu dương các tập thể. Chí công vô tư. nhắc nhở mỗi cán bộ. không liên hoan. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. dân chủ và tiến bộ xã hội. không dối trá. Đối với những người có thói hư tật xấu. Đối với việc: để việc công lên trên. độc lập dân tộc. của bản thân mình. không trừ một ai. hiếu với dân. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. không dựa dẫm. tự đại. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. hiếu với dân. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. chứ không phải đập cho tơi bời". lên trước việc tư. phải "lo trước thiên hạ. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. với việc". không bao giờ hủ hoá". phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. đồng chí của Người. Vì vậy mà quang minh chính đại. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. với nhân dân lao động các nước. lừa lọc. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. không hoang phí. không ỷ lại.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. tiết kiệm tiền của của dân. Không tham sung sướng. không lười biếng. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. đoàn kết thật thà.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. là nguồn sống. của nhân dân". hạt thóc của Nhà nước. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Ba là. Không tham tiền tài. của nước. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. bóc lột. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. đạo đức. cho mỗi con người. thương người. sáng tạo. luôn giữ thái độ chân thành. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng.

văn minh. mật thám". Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Ngay từ năm 1952. II. phải xứng đáng là người lãnh đạo. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. là một khó khăn. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. chính. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. dân chủ. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . trong tinh thần. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . phê phán những thói hư tật xấu. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. Vì vậy. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. trong nội bộ.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. tự giác và nỗ lực phấn đấu. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. mỗi một người dân khỏe mạnh. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. xa hội . thật sự cần kiệm liêm chính. theo đó. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. sống trong sạch. bằng gươm còn dễ. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. việc kết nạp người vào Đảng. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Do vậy. chí công vô tư. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. nhân dân lao động và của cả dân tộc. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. chính. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. liêm. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. dân chủ. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. giàu mạnh. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. là bạn đồng minh của thực dân. suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. kiệm. liêm. việc giữ gìn dân chủ. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. . kiệm. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . tức là cà nước khỏe mạnh”. là thứ “giặc nội xâm”. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. phong kiến. xã hội công bằng. có chí tiến thủ và đoàn kết. đau xót". Trong cuộc đấu tranh này. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. không kiêu ngạo. chí công vô tư. thế giới. xây dựng nước nhà. tức là cả nước yếu ớt. lãng phí quan liêu. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt.

đặt lợi ích của tổ quốc. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. . Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. không bóc lột. Song hiện nay. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. tiêu chuẩn. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên.Đảng không thể xét tất cả mọi người. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc).a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. . “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. phục tùng tổ chức. Điều lệ Đảng. Điểm 1. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. Theo quy định này. giác ngộ mục đính. . được nhân dân tín nhiệm. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. suốt đời phấn đấu cho mục đích. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. . lý tưởng của Đảng. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều 49). sức khoẻ. cục bộ. đặt mình trong sự quản lý. còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. bóc lột lao động của người khác. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. lý tưởng của Đảng. 2. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. 3. có lao động. năng lực tư duy cần thiết. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. gắn bó mật thiết với nhân dân. buông thả bản thân. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. Điều lệ Đảng. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. lập trường chính trị đúng đắn. phẩm chất chính trị. kỷ luật của Đảng. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. của nhân dân lao động và của cả dân tộc. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Điều lệ Đảng. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng. Do đó. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. Vì quy định như vậy. Tiêu chuẩn đảng viên. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. Nhưng khác với công dân bình thường. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. giáo dục của đơn vị.

Không ngừng học tập. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Sau khi được kết nạp vào Đảng. phục tùng kỷ luật. 4. Trong thời kỳ phát triển mới . đạo đức cách mạng. dân chủ hóa. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. tham nhũng. cơ hội. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. vì “lửa thử vàng. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. làm công tác phát triển đảng viên. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. rèn luyện. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. có lối sống lành mạnh. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. b. những người có lý tưởng cách mạng. tích cực tham gia công tác quần chúng. nghị quyết. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xây dựng . coi Đảng là Đảng của mình. chính sách và tổ chức của Đảng. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. hoàn cảnh cụ thể. chính sách của Đảng. pháp luật của Nhà nước. có uy tín trong quần chúng. vùng xa. Sự đánh giá trung thực. đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Tham gia xây dựng. công tác. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. 1. thường xuyên tự phê bình và phê bình. cục bộ. vùng sâu. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. là yêu cầu giữ vững. rèn luyện của một quá trình nhất định. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. quan liêu. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. chính sách của Đảng. 3. hiện đại hóa đất nước. chỉ thị của Đảng. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. không đủ tư cách công dân. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Ngoài lợi ích của nhân dân. Điều lệ Đảng. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. chăm lo đời sống vật chất. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. chưa đủ mười tám tuổi.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. chiến đấu và học tập. năng lực công tác. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối. 2. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. pháp luật của Nhà nước. giác ngộ chính trị cần thiết. Đảng không có lợi ích nào khác. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. thành uỷ có thể xem xét. gian nan thử sức”. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. trung thực với Đảng. hiện đại hóa đất nước. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. bảo vệ đường lối. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. đẩy mạnh công nghiệp hóa. giải quyết từng trường hợp cụ thể. phẩm chất chính trị. pháp luật của Nhà nước. nâng cao trình độ kiến thức. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới. Vì vậy. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. theo hướng như sau: a.

quản lý kinh tế. chuyên quyền. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. hội nhập quốc tế và khu vực. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. tích cực bảo vệ pháp luật. đặc quyền đặc lợi. biểu quyết công việc của Đảng. bảo vệ sự thật. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. Điều lệ Đảng. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. 4.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân.Đương nhiên. độc đoán. trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. Ngày nay. coi việc tôn trọng quần chúng. chủ trương. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. trí thông minh. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. vững vàng. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. thử thách nào. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. quản lý kinh tế. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. học hỏi quần chúng. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. trung thành với lý tưởng cộng sản. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. không dao động trước bất kỳ khó khăn. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. trong quá trình phát huy dân chủ. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. của xã hội. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. khoa học kỹ thuật. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. uy tín của Đảng đối với xã hội. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.Mỗi đảng viên.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. có chức có quyền. phân tích và xử lý đúng đắn. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. mất uy tín trước quần chúng. 2. mệnh lệnh. ức hiếp quần chúng. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng.xã hội. dân chủ hình thức. Phê bình. . dân chủ cực đoan. làm thất bại âm mưu. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. Ứng cử. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. -Đối với người đảng viên. thiếu kiến thức. . bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. tư tưởng Hồ Chí Minh. luân lý đạo đức. phê phán những biểu hiện mơ hồ. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. . pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. vô chính phủ. Vừa qua. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. đồng thời. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. chủ trương. Rõ ràng. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. 3. gia trưởng. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. khoa học kỹ thuật. chính sách của Đảng. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. mị dân. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. vững vàng của Đảng. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống. thậm chí còn phạm những sai lầm. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Người thường nhắc nhở cán bộ. là do thiếu hiểu biết. kỷ cương. chân lý. nói nhiều về vấn đề này. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. chính sách của Đảng. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. kiến nghị. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . từng tập thể đến toàn xã hội.Đảng viên cần có kiến thức. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. độc đoán. đạo đức của đảng viên. an ninh trật tự. gương mẫu. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. rơi vào tình trạng “trung bình”. đường lối. báo cáo. trong tình hình đó. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. tư cách.

mẫu mực. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. trong cơ quan. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. đã hiến dâng tất cả tình cảm. "chỗ dựa" tiến thân. đã tìm thấy chân lý. hai là. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. Đoàn kết là yêu nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Trung với nước. to đẹp hơn”. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Phân tích: “Đảng viên đi trước. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng. cống hiến nhiều hơn cho . chia rẽ Đảng với nhân dân. Tất nhiên. nhiệm vụ của Đảng viên. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. độc lập”. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. thống nhất đất nước. hết lòng. làng nước theo sau”. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. toàn tâm. cống hiến của quần chúng. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. đơn vị. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. tự do. tổ chức đảng. Một đoàn viên. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. lệch lạc. lý tưởng cách mạng. Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. ai cũng được học hành”. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. chưa cống hiến. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. gian khổ. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. chia rẽ là làm hại cho đất nước. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. hết sức phụng sự Tổ quốc. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. áo mặc. những việc khó khăn. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. cao đẹp. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. mục đích của Đảng. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. đi đôi với trách nhiệm. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. lo trước nỗi lo thiên hạ. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. dân ta được hưởng tự do. chưa rèn luyện. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. thực dụng. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. vui sau cái vui thiên hạ. Nâng cao tinh thần yêu nước. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. Tổ quốc Việt Nam độc lập. xây dựng chủ nghĩa xã hội. thỏa mãn tham vọng cá nhân. đoàn kết trong Đảng. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. vụ lợi. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. phục vụ nhân dân. Trung với nước. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. thống nhất trọn vẹn hôm nay. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. của nhân loại và thời đại. lạc hậu. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích.

thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng. hoà đồng và có trách nhiệm. một công dân tốt.trở thành Đảng viên. văn hóa. vững vàng. thời sự. Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. công tác tốt. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. Sinh viên. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. Ngay từ khi còn là học sinh. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8. tìm hiểu. Tự bản thân mình. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. con người Việt Nam. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. nghệ thuật… . Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. sinh viên. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. hòa đồng. ký túc xá nơi mình cư trú.Tuân thủ nội. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên.Nỗ lực. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách. Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. hiểu biết về Đảng. sinh viên giỏi. pháp luật của nhà nước Việt Nam. Khi được học tập. . Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. chia sẻ. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên. phấn đấu hơn nữa.Tìm hiểu thông tin chính trị. hội thảo. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. . nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.1945. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể.. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . chấp hành tốt chính sách.Giới thiệu.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác. . học nhóm. văn hóa trong nước. triết học Mác-Lê Nin.tập thể. sống gương mẫu. dân tộc. tham gia các công tác từ thiện.. bố tôi tham gia bộ đội. hóa. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng. . hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. thi Olympic… .Đạo đức..Tham gia các phong trào chung của nhà trường. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . tư tưởng: phải kiên định. gương mẫu. tư tưởng Hồ Chí Minh. qui chế của nhà trường.. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước. sinh viên. . .Tuân thủ pháp luật nước sở tại. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. với mọi người trong đơn vị. nghiên cứu. cần tiếp tục rèn luyện. làng xóm với bà con làng xóm. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. hội. Nhu cầu cập nhật thông tin. qui.Lập trường chính trị. nhân dân. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. tôn trọng. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. lành mạnh.Tích cực tham gia các phong trào chung. chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. khối phố. không còn cường hào địa chủ…. thôi thúc chúng ta sống. Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. lối sống: trong sáng. nhất là các du học sinh cần quan tâm. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

giữ vững quan điểm.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. Người là tấm gương cụ thể. Ngay từ thưở thiếu thời. 4. . mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”.Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . vị tha. hết lòng. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Với tình yêu thương bao la. giản dị. để trở thành một người cách mạng. vì con người. bảo vệ chân lý. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. người công dân tốt trong xã hội. một người cộng sản vĩ đại. không quản gian nguy. không gợn chút riêng tư. bình tĩnh. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ. Vượt qua bao khó khăn.vững mạnh" là đạo đức . vượt qua mọi thử thách. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. dựa vào dân. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. lấy dân làm gốc. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. đời riêng trong sáng. 2. hết sức phục vụ nhân dân. nhân hậu hết mực vì con người. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . ai cũng có thể học theo. kiệm.là văn minh " 1. Người dành tình yêu thương cho tất cả. vì nước. chính. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. Người đã chấp nhận sự hy sinh. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Người nói: “Mỗi người. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. chí công vô tư. kính trọng nhân dân. khoan dung. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. 5. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. liêm. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó. chủ động vượt qua mọi thách thức. kiệm. kiên định. giải phóng giai cấp. Người luôn luôn tin ở con người. bình tĩnh. tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn. vì dân. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. gan dạ. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. 3. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. coi khinh sự xa hoa. quên mình. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. khí phách. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. vì dân. giải phóng con người và nhân loại. Tinh thần càng phải cao”. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa .

có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. -Đoàn kết thống nhất trong Đảng .đủ năng lực lãnh đạo .sức chiến đấu . .thực sự của mình .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . .nước mạnh .sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân .ý nghĩa chiến lược cơ bản .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị .Kỷ luật nghiêm minh .vững mạnh .đảng viên có đức .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân .công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1. .Nguyên tắc tập trung dân chủ . 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân .là văn minh " .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .xã hội công bằng dân chủ .xứng đáng là người lãnh đạo . 4.con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu .văn minh ".rèn luyện đội ngủ cán bộ .đủ năng lực lãnh đạo ..tự giác .cá nhân phụ trách .nước mạnh xahội công bằng . Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .có tần cao trí tuệ . 2) Quán triệt tầm quan trọng .dân chủ văn minh ".tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng .sức chiến đấu .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch .vững mạnh xã hội công bằng .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân . 3.xây dựng Đảng trong sạch .con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu . .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng .Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân .có tầm cao trí tuệ .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .góp phần xây dựng sự trong sạch .Quan tâm xây dựng Đảng .ưu điểm cũng như những khuyết điểm .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam .

theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .Phải thường xuyên đổi mới .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .tự chính đổn . .5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful