Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng

Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời (3-2-1930). Trả lời I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân tộc Châu Á cùng với phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người hướng về một cuộc sống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi của cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu nước Việt Nam một sư lựa chọn mới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt. Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính trị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dân phong kiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đắn để tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác

Thanh niên cao vọng (1926). Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). chủ yếu là Nhật Bản. làm cho dân giàu. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành.thuộc địa lần thứ hai (1924-1929). Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Cường học thư xã (Sài Gòn). ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). II. Năm 1919-1923. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. phần lớn xuất thân từ nông dân. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Việc không thành. hô hào thay đổi phong tục. Phục Việt (1925). nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. phong kiến và tư sản. Hưng Nam. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. nửa phong kiến. ở Trung Kỳ. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. nhưng với tinh thần dân tộc. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. nhưng rồi cũng không thành công. kéo dài đến năm 1913. về thế lực kinh tế và chính trị. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. hạ chiếu Cần Vương. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Phan Châu Trinh. thì đội quân vô sản ở Việt Nam trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng.. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Đầu thế kỷ XX. ở Bắc Kỳ. Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. Tuy nhiên. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Người nhà quê (Le Nhaque). cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. có việc mở trường học. nếp sống. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa. về giai cấp. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. . cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908).2% số dân. Do những hạn chế về lịch sử. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. có cuộc vận động Duy tân. dân chủ. ông về Xiêm nằm chờ thời. nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn. Quan hải tùng thư (Huế). nên Phan Bội Châu. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. nước mạnh. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. mở mang dân trí. càng về sau. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. An Nam trẻ (La jeune Annam). nâng cao dân khí. Hưng Nam). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. nhỏ và số người vô sản. chiếm 1.. giải phóng dân tộc. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). bóc lột của đế quốc.

Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. xóa bỏ chế độ vua quan. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. rõ ràng.. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. sôi nổi. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. III. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Hải Dương. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Năm 1923. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Nhìn chung. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. sôi nổi khắp cả nước. ngày 5 – 6 – 1911. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. nhân sự. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Vì vậy quốc tế cử . thành lập dân quyền. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Trong tình thế hết sức bị động. cũng có những hoạt động phối hợp. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ.. tiểu tư sản. tập hợp các thành phần tư sản. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. xã hội chủ nghĩa. thể hiện ý thức dân tộc. Người sang Liên Xô gặp Lênin. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. bác ái.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). Ngày 9-2-1930. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . ở một số địa phương như Thái Bình. đang đói mà có cơm ăn. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. cạnh tranh phạm vi hoạt động. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Phạm Tuấn Tài. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. Về tổ chức. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . Về chính trị. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 tổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập.

Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Đồng chí hãy nêu nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Câu 2. Năm 1930 tại Hương Cảng. thông qua chánh cương vắn tắt. chương trình tóm tắt … IV. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. là kết quả của quá trình lựa chọn. thống nhất các tổ chức cộng sản. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . là tấm . giải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. giải phóng xã hội. Người đã tự tu dưỡng. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. người sáng lập. đồng thời có được tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. dân chủ văn minh". đủ sức lãnh đạo cách mạng. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác.Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc.Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Liên hệ bản thân? Trả lời: I. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Sách lược vắn tắt. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. “Năm 1930. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. xã hội công bằng. tư tưởng. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí thấy tâm đắc nhất. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. giải phóng con người. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác . Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã nâng đạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. triết lý hành đạo giúp đời. văn hóa dân tộc. bao trùm: Làm người. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. giữ nước. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Người cách mạng phải có đạo đức. bình đẳng. vận dụng. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh Sắc rất nhiều thiện cảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. là sự lo lắng nước mất nhà tan… lịch sử ta. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. những hình ảnh đẹp của thời đại. vừa có chất Nho phong. không có gốc thì cây héo. Hà Văn Cận. bác ái. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. các con cháu của Nguyễn Thông. suy nghĩ và lựa chọn. như lòng vị tha. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. trung kiên trong bản chất. cần cù. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách giản đơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trần Đình Nam ở Huế. truyền thống hiếu học…Tư tưởng tự do. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. dựng làng và giữ nước. là gương hy sinh vì độc lập tự do của đất nước. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. coi đó là cái gốc của cây. ông ngoại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Cho nên. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. không có nguồn thì sông cạn. đều do cán bộ tốt hay kém”. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. Để có phần sáng tạo của mình.gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. khắc khổ trong sinh hoạt. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. kế thừa. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị…Những đức tính như yêu nước. đều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. văn hóa thế giới. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. dân chủ và phong cách dân chủ. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đời khác. cứng cỏi trong giao lưu…đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. tình yêu thương con người. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truyền thống đạo đức ấy. đấu tranh xã hội). Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. sang ở nước. tạo nên tư tưởng của Người. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Những bạn bè của ông. Cây phải có gốc. văn hóa khu vực. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. phát triển góp phần làm phong phú. Những vị quan có uy tín và thế lực lớn như Cao Xuân Dục.truyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. nhân quyền của văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách mạng Người đã làm giàu trí tuệ của mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. là gia đình nhà Nho. 2. 1. Tây. kim. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. coi nhẹ mặt tài. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. Vương Thúc Mậu. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu thời là một môi trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. đạo đức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hoá phương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. là sống ở làng. của chàng trai Nguyễn Tất Thành. Một bối cảnh văn hóa nữa. Chính từ bối cảnh này. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Hồ Chí Minh đã tiếp cận cả ba nguồn văn hóa. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. . cổ…. tu thân dưỡng tính. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đức. Phan Bội Châu. tư tưởng từ bi bác ái. cũng không chỉ tự hạn định trong phạm vi cổ truyền. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. phù hợp với thời đại. dựng làng. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. vừa gạn lọc. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. vừa thu hái.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. việc tốt”. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Người viết: "Tôi chỉ có một sự ham muốn. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. lành mạnh về đạo đức. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. khó khăn nào cũng vượt qua. . Xây dựng nền đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. phải nêu gương về đạo đức. ham muốn tột bậc. Nâng cao đạo đức cách mạng.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. “Trung với nước hiếu với dân. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Từ khái niệm cũ "trung với vua. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. đảng viên đi trước. Cổ vũ “người tốt. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Nó do đấu tranh. vàng càng luyện càng trong". Những người lao động bị áp bức bóc lột.3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người Một là: Nói đi đôi với làm. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Hai là. Hai là: Xây đi đôi với chống. các điển hình tiêu biểu. mà còn lâu dài về sau. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. mọi người vì mình”. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. làng nước theo sau. củng cố. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. khơi dậy ý thức tự giác. 4. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đấu tranh cách mạng. yêu thương con người. dân ta được hoàn toàn tự do. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. trung với nước hiếu với dân. ai cũng được học hành". kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . cán bộ.

không lười biếng. của bản thân mình. chí công vô tư. sáng tạo. hiếu với dân. .Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. hạt thóc của Nhà nước. việc nhà. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. không tham lam".. "Không tham địa vị. nêu gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo.. cho mỗi con người. thẳng thắn. Theo Hồ Chí Minh. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. chí công vô tư. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. siêng năng. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. cần kiệm liêm chính. Trung với nước. độc lập dân tộc. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Người căn dặn. chứ không phải đập cho tơi bời". không phô trương hình thức.Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Đó là. khiêm tốn. với nhân dân lao động các nước. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. Phải "trong sạch. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. "không xa xỉ. cá nhân có thành tích xuất sắc. công lý và tiến bộ xã hội. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. bóc lột. tự đại. biểu dương các tập thể. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. chè chén lu bù. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. đó là thái độ của người cách mạng. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Vì vậy mà quang minh chính đại. hạnh phúc cho nhân dân. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. Bốn là. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. không bừa bãi". là trẻ hay già. không ỷ lại. đồng chí của Người. Không ham người tâng bốc mình. lừa lọc. lên trước việc tư. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. lao động có kế hoạch. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. Đối với mình: không tự cao. Ba là. của nhân dân". Trong Di chúc. thương người. không phân biệt một ai. Không tham sung sướng. Đối với người: không nịnh hót người trên. đứng đắn". ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. con người. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. các dân tộc. Không tham tiền tài. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. nguồn hạnh phúc của chúng ta". dân chủ và tiến bộ xã hội. Chính. tiết kiệm thì giờ. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. không dựa dẫm. "nghĩa là không tà. với việc". hiếu với dân. có năng suất cao. không xem khinh người dưới. luôn giữ thái độ chân thành. không hoang phí. không dối trá. không trừ một ai. Theo Hồ Chí Minh. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. của nước. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. vui sau thiên hạ". Trung với nước. là nguồn sống. đạo đức. nhắc nhở mỗi cán bộ. không liên hoan. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. đoàn kết thật thà. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. Đối với những người có thói hư tật xấu. phải "lo trước thiên hạ. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. Với tấm lòng bao dung của một người cha. không bao giờ hủ hoá". mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn của bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. tinh thần quốc tế trong sáng. . Chí công vô tư. Tinh thần này đã được thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. Đối với việc: để việc công lên trên. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. sửa đổi điều dở của bản thân mình. "không xâm phạm một đồng xu. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. trai hay gái. cần kiệm liêm chính. tiết kiệm tiền của của dân. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em".

mỗi một người dân khỏe mạnh. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. chính. theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. chí công vô tư. lãng phí quan liêu. tự giác và nỗ lực phấn đấu. kiệm. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . việc kết nạp người vào Đảng. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế độ. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. kiệm. liêm. tức là cà nước khỏe mạnh”. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. II. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. phong kiến. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đời sống đạo đức của xã hội. nhân dân lao động và của cả dân tộc. dân chủ. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. có chí tiến thủ và đoàn kết. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. phê phán những thói hư tật xấu. xa hội . là bạn đồng minh của thực dân. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào? Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Trong cuộc đấu tranh này. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. trong nội bộ. Vì vậy. là thứ “giặc nội xâm”. mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. giàu mạnh. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. đau xót". Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. chính. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Ngay từ năm 1952. chí công vô tư. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . văn minh. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. theo đó. . Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. thật sự cần kiệm liêm chính. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". suốt đời phấn đấu vì một nước Việt Nam độc lập. bằng gươm còn dễ. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. trong tinh thần. sống trong sạch. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng: Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. xây dựng nước nhà. thế giới. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. không kiêu ngạo. Hai mặt đó phải tiến hành song song. Đảng viên của Đảng là những chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong đó. rèn luyện đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết đó. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quyết của Đảng. là một khó khăn. mật thám". phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. khoa học – kỹ thuật: Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. liêm. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. việc giữ gìn dân chủ.chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần hiểu rõ các điều kiện được xét để kết nạp vào Đảng. tức là cả nước yếu ớt. xã hội công bằng. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. dân chủ. Do vậy. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3 -Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn.

mà chỉ xét kết nạp những công dân Việt Nam.Đảng không thể xét tất cả mọi người. không bóc lột. Theo quy định này. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhưng khác với công dân bình thường. Đòi hỏi đối với người vào Đảng không chỉ thừa nhận mà còn phải tự nguyện thực hiện. suốt đời phấn đấu cho mục đích. Không thể coi là thừa nhận Điều lệ Đảng. chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị. giác ngộ mục đính. trước khi trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam. 2. “Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992. đảng viên còn ý thức sâu sắc được trách nhiệm chính trị của mình là làm cách mạng. dù đó là những lời nói mạnh mẽ. không đúng với yêu cầu về sự giác ngộ lý tưởng. gắn bó mật thiết với nhân dân. năng lực tư duy cần thiết. Điều lệ Đảng. Vì quy định như vậy. Nội dung điều kiện này yêu cầu người muốn được đứng vào đội ngũ của Đảng phải có quan điểm. tư tưởng và ý thức phấn đấu của người vào Đảng. của đoàn thể ở cơ sở thì không đảm bảo về ý thức kỷ luật và không thật sự thừa nhận hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú.Đảng xét kết nạp những công dân Việt Nam nhưng phải từ mười tám tuổi trở lên. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. Đây là đòi hỏi về pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. nhiệm vụ và quyền của đảng viên. đủ sức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên. có ý thức trách nhiệm về mọi hành động của mình.Điều lệ Đảng không quy định tuổi tối đa của người vào Đảng. không nghiêm túc tham gia sinh hoạt. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. tiêu chuẩn đảng viên mà lười lao động hoặc không lao động (lao động chân tay hoặc lao động trí óc). vì ở độ tuổi đó mới có trình độ nhận thức. tiêu chuẩn. Là công dân Việt Nam được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật nước ta. có đạo đức và lối sống lành mạnh. Do đó. Không thể coi là thừa nhận chủ nghĩa xã hội mà trong việc làm hàng ngày lại luôn luôn chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân hoặc lợi ích bộ phận. không dám đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ở ngay đơn vị mình … Không tự giác rèn luyện. giữ gìn đòan kết thống nhất trong Đảng”. Người vào Đảng phải có trình độ và sự tin cậy về chính trị. bởi vì bản chất của chủ nghĩa xã hội là vì lợi ích của giai cấp công nhân. mà còn phải căn cứ vào việc làm thực tế hàng ngày để thấy được người xin vào Đảng có thật sự vì mục đích. Tiêu chuẩn nói trên cũng là yêu cầu phấn đấu của những người muốn gia nhập Đảng. Hành động thực tế là thước đo nhận thức. lý tưởng của Đảng. kiến thức và năng lực hành động … của người vào Đảng. đặt lợi ích của tổ quốc. sức khoẻ. Điểm 1. bóc lột lao động của người khác. của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Song hiện nay. lý tưởng của Đảng. Đảng không chỉ căn cứ vào những lời nói. có lao động. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. do đó Đảng ta hết sức quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên để trẻ hoá đội ngũ đảng viên. bình quân tuổi đời của đảng viên khá cao. kỷ luật của Đảng. . còn những người không có quốc tịch Việt Nam hoặc đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam thì không được thừa nhận là công dân Việt Nam. của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. lập trường chính trị đúng đắn.a) Tiêu chuẩn để kết nạp Đảng : 1. lý tưởng của Đảng mà phấn đấu hay không? Vào Đảng có tự giác chấp nhận phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng hay không? Đây là điều kiện được tổ chức đảng đặc biệt quan tâm khi xem xét để kết nạp người vào Đảng. Là công dân cho nên đảng viên phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. kết hợp hài hoà lợi ích chung của đất nước và lợi ích cá nhân. . Đây là đòi hỏi quan trọng nhất đối với người vào Đảng. Điều 1 trong Điều lệ Đảng quy định: “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam. . đặt mình trong sự quản lý. sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. giáo dục của đơn vị. chỉ những người có quốc tịch Việt Nam mới là công dân Việt Nam. buông thả bản thân. Thừa nhận mà không tự nguyện thực hiện thì chưa phải là thừa nhận thực sự. muốn trở thành đảng viên phải thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính trị của Đảng. phẩm chất chính trị. . 3. phục tùng tổ chức. được nhân dân tín nhiệm. Điều lệ Đảng. trong thực tế công tác phát triển đảng viên sẽ nghiêng về tuổi tác. Điều 49). cục bộ. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị. Tiêu chuẩn đảng viên. Điều lệ Đảng. bảo đảm sự phát triển và tương lai của Đảng.

vùng sâu. làm công tác phát triển đảng viên. Đảng phải tỏ ra xứng đáng là người lãnh đạo. chính sách và tổ chức của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Những người chưa đủ trình độ giác ngộ giai cấp. trung thực với Đảng. chưa được nhân dân tín nhiệm không thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vì vậy. cơ hội. Điều lệ Đảng hiện hành của Đảng Cộng Sản Việt Nam. chưa đủ mười tám tuổi. giác ngộ chính trị cần thiết. là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn. quan liêu. Nghị quyết Trung ương 5 Khoá IX chỉ rõ: “công tác phát triển đảng viên mới nhằm vào những người lao động giỏi. Đảng không thể kết nạp những người không có nhân cách. pháp luật của Nhà nước. hải đảo mà điều kiện học tập khó khăn. có đạo đức và lối sống lành mạnh. hiện đại hóa đất nước. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. nâng cao trình độ kiến thức. 4. người đảng viên đứng trước những đòi hỏi mới và nhiệm vụ mới.thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. là yêu cầu giữ vững. nghiêm chỉnh chấp hành đường lối. nêu tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và năng lực sáng tạo trong sản xuất. Ba điều kiện nói trên là những điều kiện cần thiết phải có đối với người được xét để kết nạp vào Đảng. hoàn cảnh cụ thể. Người vào Đảng nói chung phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (và tương đương) trở lên. là người đầy tớ trung thành của nhân dân. có vai trò nòng cốt trong các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản của dân”1 b)Nhiệm vụ của đảng viên: Nhiệm vụ của mỗi đảng viên thường được điều chỉnh. 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Sau khi được kết nạp vào Đảng. công tác. Phân tích: Theo quan điểm của tôi: trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam hiện nay. thành uỷ có thể xem xét. có uy tín trong quần chúng. vì “lửa thử vàng. sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định”. rèn luyện. pháp luật của Nhà nước. Điều lệ Đảng. Muốn được nhân dân tín nhiệm thì phải là người ưu tú. bổ sung để phù hợp với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. bảo vệ đường lối. đẩy mạnh công nghiệp hóa. phục tùng kỷ luật. chiến đấu và học tập. coi Đảng là Đảng của mình. Sự đánh giá trung thực.Một trong những phẩm chất cơ bản thể hiện bản chất giai cấp công nhân của Đảng là Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. b. Hướng dẫn số 04 – HD/TCTW ngày 05 – 02 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng có quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng: Căn cứ điều kiện. xây dựng . Không ngừng học tập. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Trở thành một con người ưu tú la kết quả phấn đấu. xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa. kết nạp đảng viên một cách đúng đắn. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. tích tực hoạt động trong hệ thống chính trị. pháp luật của Nhà nước. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. giới thiệu những người xứng đáng vào Đảng. đảng viên có bốn nhiệm vụ được xác định trong Điều 2. vùng xa. tỉnh ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương có thể quy định trình độ học vấn của người vào Đảng. Nếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao. 3. có lối sống lành mạnh. năng lực công tác. dân chủ hóa. tích cực tham gia công tác quần chúng. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Đảng không có lợi ích nào khác. chăm lo đời sống vật chất. tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện đổi mới hệ thống chính trị. phẩm chất chính trị. Người không được nhân dân tín nhiệm thì không thể là đảng viên. thường xuyên tự phê bình và phê bình. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. hiện đại hóa đất nước. nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng. đạo đức cách mạng. gian nan thử sức”. những người có lý tưởng cách mạng. không đủ tư cách công dân. rèn luyện của một quá trình nhất định. chỉ thị của Đảng. Trong thời kỳ phát triển mới . nghị quyết. Đó là nhiệm vụ tiếp tục sự nghiệp đổi mới. theo hướng như sau: a. mọi đảng viên phải tiếp tục học tập nâng cao trình độ học vấn. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. chính sách của Đảng. đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới. khách quan của nhân dân giúp Đảng xem xét. Tham gia xây dựng. Ngoài lợi ích của nhân dân. giải quyết từng trường hợp cụ thể. cục bộ. tham nhũng. chính sách của Đảng. Chỉ có thông qua thực tiễn mới biết được ai là người ưu tú. 2. không bảo đảm như quy định tại điều a nêu trên thì tỉnh ủy. Thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất con người. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối.

Dân chủ không có nghĩa là tự do vô tổ chức. Những quyền đó phải được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. mất uy tín trước quần chúng.Đảng viên phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân. Bác Hồ luôn luôn quan tâm đến vấn đề này. kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu. cực đoan hay tư tưởng sai lệch. hội nhập quốc tế và khu vực. chân lý. Rõ ràng. Để làm được điều đó Đảng viên cần phải: . kiến nghị. thiếu kiến thức. có chức có quyền. vững vàng. khoa học kỹ thuật. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. tích cực bảo vệ pháp luật. tư tưởng Hồ Chí Minh. thậm chí còn phạm những sai lầm. thờ ơ và lảng tránh trước sự hoành hành của cái ác trong đời sống. ức hiếp quần chúng. -Đối với người đảng viên. 3. hằng ngày lượng thông tin ồ ạt dồn đến rất nhanh và rất nhiều. mỗi người cộng sản chỉ có thể khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của mình trong quần chúng bằng sự kiên định. có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. Các quyền của đảng viên nêu trong Điều lệ Đảng nhằm bảo đảm cho đảng viên thực hiện đầy đủ quyền dân chủ về mặt chính trị trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. nói nhiều về vấn đề này. Ngày nay. c)Quyền của đảng viên: Điều 3. trước hết đảng viên là cán bộ lãnh đạo. an ninh trật tự. Dân chủ phải đi đôi với kỷ luật và pháp luật. vững vàng của Đảng.Mỗi đảng viên. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. không ít trường hợp đảng viên không phát huy được tác dụng. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây trừ quyền biểu quyết ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng”. phân tích và xử lý đúng đắn. chính sách của Đảng. Dũng khí đó phải biểu hiện trong đấu tranh bảo vệ sự trong sạch. thử thách nào. đồng thời. Điều lệ Đảng chỉ rõ đảng viên có những quyền sau: “1. nếu cán bộ đảng viên không có kiến thức. Đã qua rồi cái thời hễ cứ là đảng viên. đòi hỏi phải có trình độ thu nhận. của xã hội. khoa học kỹ thuật. độc đoán. trong quá trình phát huy dân chủ. chủ trương. sự hiểu biết và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. không dao động trước bất kỳ khó khăn. chủ trương. gương mẫu. bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. có quan hệ mật thiết với quần chúng là một vấn đề thuộc về phẩm chất. Ứng cử. . trau dồi quan điểm và thái độ đúng đắn đối với quần chúng. 2. làm thất bại âm mưu. thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong điều kiện mở cửa. Đạo đức hành động đòi hỏi ở họ dũng khí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nó quyết định sự tín nhiệm của nhân dân đối với đảng viên. văn hóa tinh thần và lối sống lành mạnh của từng gia đình. phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân. người đảng viên lúc này cần ủng hộ nhân tố mới. trí thông minh. . trung thành với lý tưởng cộng sản. Người đảng viên không thể là người đứng ngoài cuộc đấu tranh loại trừ cái ác. . bảo vệ sự thật. Điều lệ Đảng. luân lý đạo đức. dân chủ hình thức. chí phấn đấu cho cá nhân trở nên lương thiện. Phê bình. học hỏi quần chúng. 4. đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng. còn biểu hiện trong đời sống chính trị. Cùng với việc thể hiện vai trò tiên phong. mệnh lệnh. quản lý kinh tế. đường lối. giữ gìn phẩm chất cá nhân cho trong sạch là chưa đủ và chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu. pháp luật…Thời đại chúng ta là thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền. đặc quyền đặc lợi. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. nhất là quyền thảo luận các vấn đề về đường lối. trong tình hình đó. lẽ công bằng và các giá trị dân chủ xã hội vì lợi ích công dân và vì lợi ích chung của xã hội. từng tập thể đến toàn xã hội. độc đoán. rơi vào tình trạng “trung bình”. kỷ cương. tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng. pháp luật… thì không thể có đủ năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. tư cách. gia trưởng. đạo đức của đảng viên. Vừa qua. phải chống thái độ theo đuôi quần chúng. giúp đỡ quần chúng khi gặp khó khăn. là do thiếu hiểu biết. thời đại tin học đạt nhiều thành tựu kỳ diệu. đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. là cán bộ thì dường như có thể làm được mọi việc. vô chính phủ. quyết định công tác hoắc thi hành kỷ luật đối với mình. báo cáo. quản lý kinh tế. chuyên quyền. chăm lo đời sống hằng ngày của quần chúng. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Người thường nhắc nhở cán bộ. tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng. phê phán những biểu hiện mơ hồ.xã hội.Đương nhiên.Đảng viên cần có kiến thức. Không phải ngẫu nhiên khi còn sống.Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. trù dập ức hiếp quần chúng và mọi hành vi vi phạm quyền làm chủ của dân. gắn liền mật thiết với các sinh hoạt của nhân dân. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng. chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội. mị dân. coi việc tôn trọng quần chúng. không có trình độ nhất định về các mặt văn hóa. biểu quyết công việc của Đảng. một yêu cầu rất cần thiết đối với người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền. dân chủ cực đoan. uy tín của Đảng đối với xã hội. chính sách của Đảng.

hết lòng. quan tâm đánh giá đầy đủ sự phấn đấu. mục đích của Đảng. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. áo mặc. Tuy nhiên người vào Ðảng không phải ai cũng hoàn hảo. hai là. ai cũng được học hành”. mẫu mực. Một đoàn viên. toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. hết sức phụng sự Tổ quốc. Nâng cao tinh thần yêu nước. lý tưởng cách mạng. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn. hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc. độc lập”. Đoàn kết là yêu nước. để trở thành Đảng viên đối với mỗi người cần phải xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn: phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. "chỗ dựa" tiến thân. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. chia rẽ là làm hại cho đất nước. đơn vị. xây dựng chủ nghĩa xã hội. hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn. thống nhất đất nước. thỏa mãn tham vọng cá nhân.Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “ Khi mọi người đã phát biểu ý kiến. thanh niên xây dựng động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. trong cơ quan. tự do. Trung với nước. chia rẽ Đảng với nhân dân. với thanh niên lại càng mang ý nghĩa cống hiến. của nhân loại và thời đại. trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. lạc hậu. những việc khó khăn. chưa cống hiến. đoàn thanh niên phải hướng dẫn đoàn viên. Mỗi đoàn viên thanh niên cần học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình phấn đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. để rồi phấn đấu cho “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. lo trước nỗi lo thiên hạ. cơ hội hòng chia rẽ dân tộc. không có khiếm khuyết mà quan trọng là xác định được rõ vai trò. trách nhiệm của một người đảng viên để rèn luyện và trưởng thành hơn. Nội dung và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh. gian khổ. chưa rèn luyện. lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý”. Phân tích: “Đảng viên đi trước. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng. cống hiến của quần chúng. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. thống nhất trọn vẹn hôm nay. toàn tâm. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không được lòng tin của nhân dân. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. làng nước theo sau”. đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông. đã tìm thấy chân lý. phục vụ nhân dân. thanh niên muốn trở thành đảng viên phải có hai yếu tố cơ bản: Một là. chính bản thân phải thật sự có quyết tâm phấn đấu. đoàn kết trong Đảng. thực dụng. lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta. có tinh thần giác ngộ cách mạng cao. Câu 5-Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên? Căn cứ vào tiêu chuẩn. Những quy định về quyền của đảng viên tạo điều kiện cho đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn. đấu của đồng chí để trở thành Đảng viên. lệch lạc. nhiệm vụ của Đảng viên. đi đôi với trách nhiệm. cao đẹp. Tất nhiên. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sáng. Phấn đấu vào Ðảng là lý tưởng cao cả để được đóng góp. Trung với nước. vụ lợi. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định vì: Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ. kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc. vui sau cái vui thiên hạ. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quyền lợi. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong muốn. đã hiến dâng tất cả tình cảm. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. to đẹp hơn”. góp phần dựng xây đất nước phồn vinh. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do. nhiệm vụ do Đảng đề ra. tổ chức đảng. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. dân ta được hưởng tự do. cống hiến nhiều hơn cho . Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn. mong muốn tột bậc là đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Tổ quốc Việt Nam độc lập. theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. Đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đạo đức cách mạng.

thi Olympic… . hoà đồng và có trách nhiệm. tôi được một lần nữa ôn lại lịch sử đấu tranh vẻ vang của dân tộc ta. bố tôi tham gia bộ đội. sau này khi xuất ngũ bố tôi tự thấy mình không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ mới của Đảng viên mới nên xin ra khỏi Đảng. . vững vàng. tư tưởng: phải kiên định. thôi thúc chúng ta sống. Qua thời gian tham gia lớp cảm tình Đảng. Nếu được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi xin hứa nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ Đảng. khối phố. lối sống: trong sáng. . Tôi thấy rất tự hào khi phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng và thấy rõ đó là một trọng trách. triết học Mác-Lê Nin. sinh viên được học tập lịch sử Đảng. qui chế của nhà trường. công tác tốt. Khi được học tập. hội. nhân dân. nghệ thuật… . đội… Mục đích cao nhất là trở thành một học sinh. đặc biệt là các buổi giao lưu về văn hóa. nghiên cứu sinh Việt Nam luôn được đánh giá cao trong khả năng học tập. hóa. thanh niên sống và học tập ở nước ngoài cần có: . Ngay từ khi còn là học sinh. ôn lại truyền thống tự hào của Đảng ta. nhất là các du học sinh cần quan tâm. Trong thời gian sinh sống và học tập trong nước bản thân tôi và gia đình luôn: gắn bó với tập thể. cố gắng trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. . Đó là mục tiêu và lý tưởng phấn đấu của bản thân. tư tưởng Hồ Chí Minh. ký túc xá nơi mình cư trú.Lập trường chính trị. phấn đấu hơn nữa. chia sẻ. rồi cuộc sống sau năm 1945 có nhiều thay đổi to lớn: nông dân có dân cày.Đạo đức. tôi cũng biết mình còn nhiều nhược điểm. Đối với trường đại học xây dựng Matcvova. sống gương mẫu.Tích cực tham gia các phong trào chung. tôi đã rất tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn. văn hóa. văn hóa trong nước. phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? . dân tộc. hoạt động với lý tưởng cao đẹp cho Ðảng và cho chính mình. mua công trái…Bản thân tôi sinh ra trong ra đình có truyền thống Cách Mạng: bà ngoại tôi từng tham gia giúp đỡ cán bộ tiền khởi nghĩa 1945cuộc cách mạng ruộng đất bà được chia nhà của địa chủ nhưng bà tôi chỉ xin phần lại phần đất vườn của tổ tiên.. Với lòng quyết tâm và bầu nhiệt huyết của mình và mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước.trở thành Đảng viên. tôi hiểu rằng để đạt được thành quả như ngày hôm nay Đảng. Khi nhận thức đúng đắn ta sẽ có động cơ đúng.1945. tuyên truyền giúp sinh viên các nước hiểu biết về đất nước. Từ nhỏ tôi luôn được nghe bà ngoại kể về thời gian trước Cách Mạng tháng 8.Tuân thủ nội. . Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. em trai bà ngoại tôi là bộ đội đặc công sau này mất do nhiễm bệnh trong thời gian chiến đấu.Nỗ lực. Vì vậy vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. hiểu biết về Đảng. hòa đồng. sinh viên giỏi.Giới thiệu. Sinh viên. một công dân tốt.tập thể. tìm hiểu chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước Việt Nam luôn là nhu cầu không thể thiếu đối với mỗi công dân. tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. một nhiệm vụ cao cả và cũng đầy vinh quang xong cũng đầy thử thách.Tham gia các phong trào chung của nhà trường. không còn cường hào địa chủ…. pháp luật của nhà nước Việt Nam. tham gia tích cưc các hoạt động của làng xã. sinh viên. nghiên cứu sinh trường xây dựng cần hăng hái tự tin tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. rồi về chuyện đánh đồn bốt tây của em trai bà ngoại tôi…Khi trở thành học sinh. với mọi người trong đơn vị.. Qua quá trình học tập ở đây tôi thấy để xây dựng được đơn vị vững mạnh cần phát huy hơn nữa các hoạt động sau: . lành mạnh. Tự bản thân mình. . thời sự. cho nhân dân và rộng hơn là cho quốc gia. cần tiếp tục rèn luyện. Nhu cầu cập nhật thông tin. tìm hiểu. nhưng vẫn tham gia vào các đoàn thể hội cựu chiến binh.. hiểu được nhiệm vụ to lớn của người Đảng viên trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. làng xóm với bà con làng xóm.Quan hệ tốt với sinh viên Nga và sinh viên quốc tế khác.Tìm hiểu thông tin chính trị. qui. nghiên cứu. Tham gia các hoạt động tập thể như: đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt. sinh viên. học nhóm. thế hệ cha anh đã trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ. gương mẫu. Câu 4 : Trình bày tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo quan điểm của tôi với mỗi đoàn viên. chuyên môn ( đối với các nghiên cứu sinh)… Chính vì vậy. tham gia các công tác từ thiện.Tuân thủ pháp luật nước sở tại. con người Việt Nam. hội thảo. nhất là các môn tự nhiên như: toán lý. hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên. chấp hành tốt chính sách. tôn trọng. . nắm bắt kịp thời các vẫn đề thời sự trong nước.

gan dạ. người công dân tốt trong xã hội. nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình thường. coi khinh sự xa hoa. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân. Hồ Chí Minh có tình thương yêu bao la với tất cả mọi kiếp người. Người dành tình yêu thương cho tất cả. Trên con đường phục vụ mục tiêu đó. vì con người. mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi”. vị tha. kiên nghị và dũng cảm một cách phi thường như vậy”. giữ vững quan điểm. Người nói: “Mỗi người. nguyện làm “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. bình tĩnh. trong những giờ phút thử thách lại tỏ ra sáng suốt. giản dị. Tấm gương đạo đức của Người thể hiện tập trung trong các điểm sau: 1. 4. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần. Tinh thần càng phải cao”. Đảng Cộng sản Cu Ba viết: “Hiếm có một nhà lãnh đạo nào. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ. hết lòng. khí phách. lấy dân làm gốc. . Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu. không quản gian nguy. khoan dung. Với tình yêu thương bao la. vì dân. Ngay từ thưở thiếu thời. dũng cảm và sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn. chia sẻ với mỗi người những nỗi đau. Người kiên trì mục đích của cuộc sống. mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người. liêm. Người đã chấp nhận sự hy sinh. Trong bức điện chia buồn gửi Đảng ta khi Bác mất. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. chí công vô tư. chính. một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. “người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận”. Hồ Chí Minh sống thật sự cần. bình tĩnh. quên mình. kiệm. kính trọng nhân dân.Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam . vượt qua mọi thử thách. kiên định. nhân hậu hết mực vì con người. giải phóng con người và nhân loại. kiệm. không gợn chút riêng tư. thách thức thực hiện bằng được mục tiêu đó. Cuộc đời của Người là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ.là văn minh " 1. * Phân tích nội dung học tập tấm gương đạo đức Hô Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 1) Ý nghĩa . vì nước. hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. không ưa chuộng những nghi thức trang trọng. ai cũng có thể học theo. dựa vào dân. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó.tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch . tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của nhân dân. khó khăn để đạt mục đích cách mạng. Suốt cuộc đời Người sống trong sạch. nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. vì dân. hết sức phục vụ nhân dân. Vượt qua bao khó khăn. đời riêng trong sáng.Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân. một người cộng sản vĩ đại. Người là tấm gương cụ thể. gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo. Người tự răn mình: “Muốn nên sự nghiệp lớn. để trở thành một người cách mạng. 3. giải phóng giai cấp. bảo vệ chân lý. Sự kiên định mục tiêu phấn đấu trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhân dân thế giới thừa nhận và kính phục. Hồ Chí Minh đã lựa chọn một cách rõ ràng mục tiêu phấn đấu cho cả cuộc đời mình là vì nước. 5. đảng viên phấn đấu và tự mình gương mẫu thực hiện. Đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái. Người luôn luôn tin ở con người. chủ động vượt qua mọi thách thức. 2.vững mạnh" là đạo đức . Đạo đức Hồ chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn.

có tần cao trí tuệ . 2.con đường phát triển của đất nước xã hội với mục tiêu " Dân giàu .Sự nghiệp cách mạng luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng với văn minh của giai cấp công nhân .đáp ứng tốt yêu cầu cách mạng .nhân dân dân tộc Việt Nam Thắng lợi của cách mạng VN trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn xây dựng Đảng .xã hội công bằng dân chủ . . Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .phải không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân .Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân .vững mạnh thực sự là đạo đức là văn minh rất phong phú .ý nghĩa chiến lược cơ bản .Kỷ luật nghiêm minh .tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng . .từ công tác xây dựng Đảng trong sạch .Sự nghiệp đấu tranh nền độc lập dân tộc trước đây .có tài để Đảng xứng đáng " là đạo đức .cá nhân phụ trách .đủ năng lực lãnh đạo .quyết liệ nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và công tác xây dựng Đảng là trong sạch vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ ché độ chính trị .rèn luyện đội ngủ cán bộ .dân chủ văn minh " Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành .vững mạnh . Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI cua rĐảng là sinh hoạt chính trị toàn diện và rộng lớn và sâu sắc và là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch .nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhận thức đánh giá đúng những thành tựu .góp phần xây dựng sự trong sạch .hạn chế nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác .vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và các đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng .con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu " Dân giàu . 4.có tầm cao trí tuệ . -Nguyên tắc tập thể lãnh đạo .xây dựng Đảng trong sạch . -Đoàn kết thống nhất trong Đảng .hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân .vững mạnh xã hội công bằng . .sức chiến đấu .vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị .Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân .Mỗi Đảmg viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân . * Nội dung tư tưởng Hò Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch . 2) Quán triệt tầm quan trọng .giữa cách mạng và phản cách mạng với khu vự diễn ra gay gắt .thực sự của mình . Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam .dân chủ văn minh ".đủ năng lực lãnh đạo .Đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân .trong đó tập trung vào các điểm chủ yếu sau : 1.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức và sinh hoạt Đảng .lâu dài và thực tiển trước mắt của công tác xây dựng Đảng : -Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng .Nguyên tắc tập trung dân chủ .Cách mạng cần có Đảng và có chủ nghĩa làm nồng cốt ( Đảng cách mạng để lãnh đạo và chủ nghĩa Mác -Lênin làm cốt . .sức chiến đấu .Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh .văn minh "..tự giác .là mhười đày tớ trung thành của nhân dân .Quan tâm xây dựng Đảng .góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng trong sạc vững mạnh . 3.sự kiên định nền tảng tư tưởng la f chủ nghĩa Mác -Lênin.công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay phải trong sạch vững mạnh .xứng đáng là người lãnh đạo .đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng .Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.đảng viên có đức .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình . Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiển sâu sắc .là văn minh " .Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân .nước mạnh xahội công bằng .nước mạnh .ưu điểm cũng như những khuyết điểm .

Phải thường xuyên đổi mới .tự chính đổn .5. .theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của Đảng .của dân tộc gắn với từng giai đoạn lịch sử .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful