Phần 1

HÓA HỮU CƠ
Ban Cơ bản

Cần Thơ, năm 2010 – 2011 Lưu hành nội bộ

HÓA HỮU CƠ 2010

CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN
1) Số đồng phân ankan Công thức:
Cn H 2n + 2 = 2n − 4 + 1( 3 < n < 7 )

2) Số đồng phân Hiđrocacbon thơm là đồng đẳng benzen Công thức:
Cn H 2 n − 6 = ( n − 6 )
2

( 6 < n < 10 )

3) Số đồng phân phenol đơn chức Công thức:
Cn H 2n −6O = 3n −6 ( 5 < n < 9 )

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O Công thức:
Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6)

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO Công thức:
Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7)

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2 Công thức:
Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2 Công thức:
Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N Công thức:
Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5)

9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N Công thức:
Số amin CnH2n+3N = 2n-2 (1<n<5)

10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) Công thức: Cn H 2 n +1O2 N = ( n − 1) !( n < 5 )
Trường PT Thái Bình Dương

Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo Công thức:
n2(n+1) Số trieste =

2 12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O Công thức:
(n-1)(n-2) Số ete CnH2n+2O =

(2<n<5) 2

13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO Công thức:
Số Xeton CnH2nO = (n-2)(n-3)

(3<n<7) 2

Chương 1 Trường PT Thái Bình Dương Page 18

DANH PHÁP H2SO4 đ. Tên gốc R + tên gốc axit có đuôi at HCOOCH3: Metyl focmiat C2H3COOCH3: Metyl acrylat C2H5COOCH3: Metyl propionat II.to CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O H2SO4 đ. KHÁI NIỆM. 2. ĐIỀU CHẾ + Phương pháp chung: H2SO4. Phản ứng thuỷ phân: H2SO4. Phản ứng xà phòng hóa (mt bazơ) RCOOR’ + NaOH to RCOONa + R’OH Bản chất: Pư xảy ra một chiều III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1.HÓA HỮU CƠ 2010 ESTE – LIPIT ESTE I. to RCOOR’ + H2O RCOOH + R’OH Bản chất: Phản ứng thuận nghịch (hai chiều).to RCO OH + H OR’ RCOOR’ + H2O Thay thế nhóm – OH ở nhóm – COOH của axit bằng OR’ được este. to RCOOH + R’OH RCOOR’ + H2O + Đ/c Vinyl axetat CH3COOH + HC≡ CH xt. to CH3COOCH=CH2 LIPIT Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .

Cộng hiđro vào chất béo lỏng (gốc HC chưa no) CÂU 1. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. R1COO R2COO 3 CH2 CH CH 2 Công thức cấu tạo chung: R COO R1. 5 CÂU 2. Khái niệm Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.H+ 3CH3[CH2]16COOH + C3H5(OH)3 axit stearit glixerol (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3NaOH tristearin to 3CH3[CH2]16COONa + C3H5(OH)3 natri stearat glixerol c. CH3COOC2H5 D. 3 C. etyl axetat B. Chất béo không tan trong nước. Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. B. Công thức cấu tạo của X là: A. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Propyl fomat CÂU 4. Metyl propionat D.HÓA HỮU CƠ 2010 I. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 2 B. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. CHẤT BÉO 1. nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. R2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau? A. Các axit béo tiêu biểu: C17H35COOH: axit stearic C17H33COOH: axit oleic C15H31COOH: axit panmitic 3. gọi chung là triglixerit (triaxylglixerol). Phản ứng xà phòng hóa (mt bazơ) to. R3 là các gốc của các axit béo có thể giống hoặc khác nhau. Tính chất hóa học a. Tên của X là: A. Chất béo không tan trong nước. HCOOC3H5 CÂU 3. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit (CH3[CH2]16COO)3C3H5 + 3H2O tristearin b. metyl axetat C. 4 D.

CH3CHO C. CH3CH2OH. B. Chất béo là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon dài. Axit axetic với ancol metylic C. HCOOCH=CH-CH3. C6H5CH2COOCH=CH2. C. Số phản ứng xảy ra là A. CH3COOH tác dụng với dd NaOH. Mệnh đề nào sau đây không đúng? A. CÂU 11. B. CH3CH2OH B. Metyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa: A. CH3CHO D. Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. CH3CH2Cl. C6H5COOCH2CH=CH2. 5. Axit axetic và ancol vinylic. CH3COOCH=CHC6H5. C. CH3CHO. CÂU 12. 3 D. CÂU 13. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. Axit axetic với ancol etylic D. CÂU 14. Công thức của X là: A. Axit axetic với etilen CÂU 10. C15H31COOH và glixerol. B. 2. Metyl fomat có thể tham gia phản ứng tráng bạc. 1 B. Thuỷ phân metyl fomat tạo thành ancol metylic và axit fomic. B. HCOOCH2CH=CH2. 2 C. CH3COOH CÂU 7. CH3COCH3. CH3COOH. CÂU 5. D. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẵng với CH2=CHCOOCH3 D. Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ? A. Số chất trong dãy khi thủy phân sinh ra ancol metylic là: A. C17H35COONa và glixerol. Cho các dãy chất CH3Cl. D. HCOOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2 C. CH3COOCH3. CH3CH2OH. CH3COOH. 4 CÂU 8. 4. CH3COOC2H5 C. Metyl fomat là este của axit etanoic. CH3COOCH=CH2. 3. Thủy phân este X trong môi trường kiềm. Metyl fomat có CTPT là C2H4O2. không phân nhánh. Este nào sau đây thủy phân cho hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc? A.D. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. B. D. CH3COOC2H5. C2H5COOCH3. CH3COOCH3 B. B. CH3CHO. HCOOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. CÂU 6. B. D. Phát biểu không đúng là: A. C. CH3CHO. C. C17H35COOH và glixerol. C. D. C2H3COOC2H5 CÂU 9. CH3COOCH=CH2.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CH3COONa. thu được natri axetat và ancol etylic. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CH3CH2OH. CH3COOH. C15H31COONa và etanol. C2H5COOCH3 D. CH3CH2OH. Cho lần lượt các chất: C6H5OH. CH2=CHCH2COOC6H5. đun nóng.

CnH2n+2O2 (n ≥ 2). D. 4. HCOOC3H5. Na. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm: A. C. CÂU 25. CH3COOH và C2H3OH. B. KCl. CnH2nO2 (n ≥ 2). Dễ kiếm. số loại trieste được tạo ra tối đa là A. Có khả năng hòa tan tốt trong nước. 1 muối và 1 ancol. HCOOCH2CH=CH2.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 15. Xà phòng hóa cho ra 1 muối và 1 anđehit. Vinyl axetat là một este không no. Trùng hợp X cho ra 1 polime. CH3COOCH=CH2. 5. Khi nói về este vinyl axetat. CTCT của X là A. Thuỷ phân este trên thu được axit axetic và axetilen. CÂU 16. CH3COOH và C2H5OH. C. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng A. Chúng tạo kết tủa với ion canxi. CnH2n-2O2 (n ≥ 4). D. Cặp chất nào sau đây dùng để điều chế vinylaxetat bằng một phản ứng trực tiếp? A. C. Lâu tan. CÂU 17. axit axetic. C2H3COOH và CH3OH. D. CÂU 21. B. sau phản ứng ta thu được A. B. 3. CÂU 18. B. D. Không thể điều chế trực tiếp từ axit hữu cơ và ancol. axit propionic. Khi thủy phân X thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z. CH3COOH và C2H2. B. Hợp chất X có CTPT C4H6O2. D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 6. axit butiric. Rẻ tiền hơn xà phòng. CH2=CHCOOCH3. B. Dùng được tất cả các loại nước. D. 2 muối và 1 ancol. OXH Z thu được Y. C. mệnh đề nào sau đây không đúng? A. CnH2nO2 (n ≥ 3). CÂU 20. CÂU 22. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. B. B. C3H5COOH. Thủy phân este X có CTPT C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. CÂU 24. CaCO3. D. C. C2H3COOCH3. C. C. CTCT của X là A. AgNO3/NH3. C. B. D. Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là A. C. CÂU 23. D. Chúng không bị các vi sinh vật phân huỷ. CH3COOC2H3. 2 muối và 2 ancol. C. 1 muối và 2 ancol. D. CÂU 19. axit oxalic. Chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì A. HCOOCH=CHCH3. B. Không thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng: A. Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng. D. Có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng. B.

HÓA HỮU CƠ 2010
CÂU 26. Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dd NaOH dư. Sau phản ứng thu được A. CH3COONa và C6H5OH. B. CH3COONa và C6H5ONa. C. CH3COOH và C6H5OH. D. CH3COOH và C6H5ONa. CÂU 27. Trieste của glyxerol với các axit cacboxylic đơn chức có mạch cacbon dài, thẳng gọi là A. lipit. B. Protein. C. Gluxit. D. polieste. CÂU 28. Dầu mỡ (thực phẩm) để lâu bị ôi thiu là do A. chất béo bị vữa ra. B. chất béo bị thủy phân với nước trong không khí. C. chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí. D. bị vi khuẩn tấn công. CÂU 29. Trong các công thức sau đây công thức nào là của chất béo? A. C3H5(OCOC4H9)3. B. C3H5 (OCOC13H31)3. C. C3H5 (COOC17H35)3. D. C3H5 (OCOC17H33)3. CÂU 30. Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là A. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH. B. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH. C. CH3OH < CH3CH2OH < NH3 < HCl. D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F. CÂU 31. Tên gọi của este có mạch cacbon thẳng, có thể tham gia phản ứng tráng bạc, có CTPT C4H8O2 là A. n-propyl fomat. B. isopropyl fomat. C. etyl axetat. D. metyl propionat. CÂU 32. Có bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. CÂU 33. Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. CÂU 34. Chọn cách sắp xếp theo chiều giảm dần nhiệt độ sôi của các chất sau: (1) C4H9OH ; (2) C3H7OH ; (3) CH3COOC2H5 ; (4) CH3COOCH3 A. (3) > (4) > (2) > (1) B. (4) > (3) > (2) > (1) C. (1) > (2) > (3) > (4) D. (3) > (4) > (1) > (2) CÂU 35. Hai chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Cả X và Y đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và Y là: A. HCOOC2H5 và C2H5COOH B. CH3COOCH3 và HOCH2CH2CHO C. CH3COOCH3 và C2H5COOH D. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 CÂU 36. Thủy tinh hữu cơ là sản phẩm trùng hợp của chất nào sau đây? A. Metyl acrylat B. Vinyl axetat C. Metyl metacrylat D. Vinyl acrylat Trường PT Thái Bình Dương Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
CÂU 37. Xà phòng được tạo ra bằng cách đun nóng chất béo với: A. NaOH B. H+, H2O C. H2 ( Ni, t0) D. H2SO4 đậm đặc CÂU 38. Chất nào sau đây có tên gọi là vinyl axetat? A. CH2=CH–COOCH3 B. CH3COO–CH=CH2 C. CH3COOC2H5 D. CH2=C(CH3)–COOCH3 CÂU 39. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau. A. Este có nhiệt độ sôi thấp vì giữa các phân tử este không có liên kết hidro. B. Khi thay nguyên tử H ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng một gốc hidrocacbon thì được este. C. Dẫn xuất của axit cacboxylic là este. D. Các este thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ. CÂU 40. Số đồng phân cấu tạo đơn chức ứng với CTPT C3H6O2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 41. Có bao nhiêu chất có CTPT là C2H4O2 có thể cho phản ứng tráng bạc? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 42. Sản phẩm của phản ứng thủy phân chất nào sau đây không cho phản ứng tráng bạc? A. CH2=CH–COOCH3 B. CH3COO–CH=CH2 C. HCOOC2H5 D. HCOO–CH=CH2 CÂU 43. Chọn thuốc thử có thể phân biệt được ba chất lỏng sau: axit axetic, phenol, etyl acrylat. A. Quì tím B. CaCO3 C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch Br2 CÂU 44. Nếu đun nóng glixerol với hỗn hợp hai axit RCOOH và R’COOH thì thu được tối đa bao nhiêu triglixerit ? A. 2 B. 3 C. 6 D. 9 CÂU 45. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Dầu ăn là este của glixerol B. Dầu ăn là este của glixerol và axit béo không no C. Dầu ăn là este của axit axetic với glixerol D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo không no CÂU 46. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là: A. ancol metylic B. etyl axetat C. axit fomic D. ancol etylic CÂU 47. Một chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H8O2. Với xúc tác axit, X bị thủy phân cho Y và Z. Z có thể điều chế từ Y bằng cách oxi hóa hữu hạn. X có công thức cấu tạo là: A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. không xác định được CÂU 48. Trong dầu mỡ động vật, thực vật có : A. axit acrylic. B. axit metacrylic. C. axit oleic. D. axit axetic. CÂU 49. Axit béo no thường gặp là : Trường PT Thái Bình Dương Page 18

HÓA HỮU CƠ 2010
A. Axit stearic. B. Axit oleic. C. Axit butiric. D. Axit linoleic. CÂU 50. Khi thuỷ phân bất kì chất béo nào cũng thu được : A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic. CÂU 51. Bơ nhân tạo được sản xuất từ : A. lipit. B. gluxit. C. protein. D. đường CÂU 52. Xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp có tính chất : A. Oxi hoá các vết bẩn. B. Tạo ra dung dịch hoà tan chất bẩn. C. Hoạt động bề mặt cao. D. Hoạt động hoá học mạnh. CÂU 53. Để điều chế xà phòng, người ta đun nóng chất béo với dung dịch kiềm trong thùng lớn. Muốn tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol, người ta cho thêm vào dung dịch : A. NaCl B. CaCl2 C. MgCl2 D. MgSO4 CÂU 54. Khi hiđro hoá hoàn toàn một mol olein (glixerol trioleat) nhờ Ni xúc tác thu được một mol stearin (glixerol tristearat) phải cần bao nhiêu mol H2 ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 55. Cho các chất : nước Gia-ven, nước clo, khí sunfurơ, xà phòng, bột giặt. Có bao nhiêu chất làm sạch các vết bẩn không phải nhờ những phản ứng hoá học ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 CÂU 56. Mùi ôi của dầu mỡ động, thực vật là mùi của : A. este. B. ancol. C. anđehit. D. hiđrocacbon thơm. CÂU 57. Cho este có công thức cấu tạo: CH2 = C(CH3) – COOCH3. Tên gọi của este đó là: A. Metyl acrylat. B. Metyl metacrylat C. Metyl metacrylic. D. Metyl acrylic CÂU 58. CÂU 59. Đốt cháy hỗn hợp các este no đơn chức mạch hở, cho kết quả nào sau đây: A. nCO 2 = nH2O C. nCO2 > nH2 O B. nCO2 < nH2O D. Không đủ dữ kiện để xác định.

CÂU 60. Câu nào sau đây là chính xác: A. Chất béo là sản phẩm của phản ứng este hoá. B. Chất béo có chứa một gốc hidrocacbon no. C. Axit béo là một axit hữu cơ đơn chức. D. Chất béo là este của glixerin với các axit béo. CÂU 61. Để chuyển lipit ở thể lỏng sang thể rắn, người ta tiến hành: A. Đun lipit với dd NaOH. B. Đun lipit với dd H2SO4 loãng. C. Đun lipit với H2 (có xúc tác thích hợp) D. Cả A, B, C đều đúng. CÂU 62. Chất X chứa C, H, O có M = 74. X tác dụng với dung dịch NaOH và có phản ứng tráng gương. CTPT của X là Trường PT Thái Bình Dương Page 18

metyl metacrylat C. axit exetic và ancol etylic D. axit axetic và ancol vinylic B. Benzyl fomat C. CH3COONa D. B. HCOOC2H5 D. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. Đặc điểm của phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . axit axetic và anđehit axetic C. Phenyl fomat D. CH3COOC2H5. Công thức của X là A. HCOOCH3. 5. Metyl benzoat B. CH3COOCH3. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được A. CH3COOH. X có tên gọi là: A. Cho axit cacboxylic tác dụng với ancol có xúc tác H2SO4 đặc. CÂU 64. CH3COOC2H5.HÓA HỮU CƠ 2010 A. CH3CH2CH2OH. C2H5COOCH3. CÂU 67. D. Xà phòng hoá cho sản phẩm là muối và anđehit. Thủy phân este X trong môi trường kiềm. axit axetic và ancol vinylic B. CH3COOH. Dãy các chất nào sau đây được sắp sếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần? A. B. CH3COOC2H5 D. HCOOH CÂU 63. metyl propionat D. X là este chưa no B. (CH3CO)2O CÂU 66. CH3COOH B. C2H5COOH CÂU 68. D. X có thể làm mất màu nước brom D. CH3COOH. CH3CH2CH2OH. HCOOH. X được điều chế từ phản ứng giữa ancol và axit tương ứng. CH3COOC2H5. C3H7COOH D. Để điều chế este phenylaxetat người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây? A. CH3 CH2COOH C. CH3COOCH3 B. axit axetic và anđehit axetic CÂU 73. Phenyl axetat CÂU 71. CÂU 65. vinyl axetat CÂU 72. CH3COOH CÂU 69. Cho dãy các chất: HCHO. CH3CH2CH2OH B. thu được natri axetat và ancol metylic. C2H5COOCH3 C. 3. Cho este X (C8H8O2) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 2 muối hữu cơ và H2O. CH3COOC2H5. C. C. natri axetat và ancol vinylic C. CH3CHO C. C. Cho este X có CTCT CH3COOCH=CH2. 4. axit exetic và axetilen CÂU 70. CH3COOC2H5 C. Tên gọi của este đó là: A. natri axetat và anđehit axetic D. C2H5OH. metyl acrylat B. CH3COOH. 6. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo: A. Câu nào sau đây sai? A. Thủy phân vinyl axetat trong dung dịch NaOH thu được: A. C2H3COOC2H5. đun nóng tạo ra este có công thức phân tử C4H6O2. CH3CH2CH2OH. HCOOC3H7 B.

16g CO2 và 2. Axit fomic CÂU 83. Phản ứng không thuận nghịch D.91 gam. Phản ứng thuận nghịch B. Không xác định được CÂU 80. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. cô cạn ở nhiệt độ cao C. Ancol hai chức không no có một nối đôi.2 gam ancol metylic. 20.8 gam B. 5. chủ yếu là các axit béo chưa no B. Natri kim loại C. Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là: A.0g CÂU 85. C2H2 C. Etyl fomiat CÂU 78.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Khối lượng của metyl axetat đem thủy phân là bao nhiêu? A. HCOOCH3 B. Là este của axit béo và ancol đa chức D. 54. Công thức cấu tạo có thể có của (X) là: A. Ancol và xeton no. 88 gam CÂU 77. CH2=CHCl B. Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây? A. CH3CHO Đốt cháy hoàn toàn 4. đun nóng. 9. CH3COOCH3 C.0g B. B. Phản ứng cho-nhận electron CÂU 74. Trieste của axit hữu cơ và glixerol CÂU 82. Axit propanoic C. H2O. 88 gam.2g một este đơn chức (E) thu được 6. Axit cacboxylic hoặc este đều no. Khối lượng este tạo thành là A. Xà phòng hoá hoàn toàn 37.52g CÂU 86.0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. Lipít là: A. xà phòng hóa CÂU 75. HCOOC2H5 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . O.92 gam CÂU 76. CH2=CHOH D. Vinyl axetat B. hiđro hóa (có xúc tác Ni) B. 7. Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. C. đơn chức. Để biến một số loại dầu thành mỡ rắn. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50 %). Axit propionic D. Hiệu suất của phản ứng là 80%. D. Xeton và anđehit hai chức. Tên gọi của B là: A. Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 60 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Cả (A) và (C) đều đúng CÂU 84. B. Đun nóng 60 gam CH3COOH với 60 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. hoặc bơ nhân tạo. Chất béo lỏng có thành phần axit béo: A. Khối lượng NaOH cần dùng là: A. Khối lượng etyl axetat tạo thành là: A. Phản ứng xà phòng hóa C. Dung dịch AgNO3 trong amoniac D.25 gam C. N B. Hợp chất hữu cơ chứa C. 12. CH3COOC2H5 D. 29.5g H2O. (E) là: A. H. 16. chủ yếu là các axit béo no C. axit axetic B. Etyl propionat D.6 gam CÂU 79. 44 gam.0g D. 66 gam C.4 gam D. Etyl axetat C. D. Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa: A.5g một este B thì thu được 33g CO2 và 13. 8.0g C. Sản phẩm của phản ứng thủy phân metyl axetat có 3. người ta thực hiện quá trình: A. 52. Đốt cháy hoàn toàn 18. C. Dung dịch NaOH B. CÂU 81. Biết rằng hiệu suất của phản ứng này là 80 %.4 gam D. Trieste của axit béo và glixerol C. làm lạnh D. 70. 11 gam B.

Giá trị của V là: A. Etyl axetat có thể phản ứng với chất nào sau đây? A. dd NaOH D. Lipit là este của glixerol với các axit béo. D. Na. AgNO3/NH3 C. có H2SO4 đậm đặc xúc tác. Este C4H8O2 tham gia phản ứng tráng bạc có thể có tên sau: A. C2H5COOH. muối và nước D. Lipit bao gồm chất béo. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động. CH3COOCH3 D.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 87. có H2SO4 đậm đặc xúc tác. metyl fomiat? A. sterit. C3H7COOH C. 16. Phản ứng thuận nghịch.CH3COOH C. 3. ancol và axit B. C2H5COOH.0g D. axit và nước CÂU 91. Hãy chọn nhận định đúng: A. cần đun nóng. Khối lượng NaOH đã dùng là: A.. HCOOCH3 B. không hoà tan trong nước. 4. C.72 CÂU 92. ancol và muối C. Quỳ tím. Phản ứng thuận nghịch cần đun nóng và có xúc tác bất kì. Natri kim loại C. Lipit là chất béo. Etyl fomiat B. Phản ứng hoàn toàn. Quỳ tím. HCHO Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . AgNO3/NH3 B.24 B. Xà phòng hoá 7. D. Isopropyl fomiat D.48 D. . 4. Chất nào dưới đây không phải là este? A.0g B. n-propyl fomiat C. 32. 6. Đặc điểm của phản ứng este hóa là: A. NaOH CÂU 93. Dung dịch AgNO3 trong nước amoniac D. CH3COOC2H5 D. Có thể dùng dãy hóa chất nào để nhận biết các hóa chất sau: Axit axetic. CÂU 96. Dung dịch Na2CO3 CÂU 88. Phản ứng hoàn toàn.7gam nước và V lít CO2 (đkc). B. CH2=CH-OH B. Cu(OH)2. thực vật. cần đun nóng. sáp. nhưng hoà tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. CÂU 89.. có H2SO4 loãng xúc tác. 2. C6H5OH CÂU 97.36 C. Dung dịch NaOH B. B. Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? A. Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A.0g CÂU 90. C đều đúng CÂU 95. C. 8. cần đun nóng. B.4g este CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH. C4H9OH B. photpholipit. ancol etylic. HCOOC6H5 CÂU 94. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống. Sản phẩm thủy phân este trong dung dịch kiềm thường là hỗn hợp: A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2. andehit axetic.0g C.

Sản phẩm thu được khi thuỷ phân vinylaxetat trong dung dịch kiềm là: A. Công thức cấu tạo của X là. C2H5COOH. Metyl acrylat C. đá vôi CÂU 105.7 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1.CH= CH2 D. CH3-COOC2H5 C. HCOOCH2. C. Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là: A. Vinyl axetat CÂU 108. Natri. 3 D.HÓA HỮU CƠ 2010 C. C3H6O2 B. C5H10O2 D.5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4. Quỳ tím. Một số este được dùng trong hương liệu. C3H6O2 B. No. CH3CHO D. Quỳ tím. bột giặt là nhờ các este A. an toàn với người C. CH3COOCH= CH2 B. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. Phản ứng giữa axit và ancol có mặt H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. Công thức phân tử của este có thể là: A.3 g muối. no CÂU 107. Đơn chức. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .5 gam H2O. Một axit cacboxylic và một xeton CÂU 106. B. Một axit cacboxylic và một ancol D. CH3CH2OH CÂU 98.55 % C trong phân tử. quỳ tím B. 1 B.2 g este đơn chức no E tác dụng hết với 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được 12. CH3CHO lần lượt là: A. Este nào sau đây không thu được bằng phản ứng giữa axit và ancol A. CH3COOCH3 CÂU 103. Đốt cháy một mol este E thu được số mol khí CO2 bằng số mol nước. C2H5OH. C. C2H4O2 CÂU 101. D. E là este. Đốt cháy hoàn toàn 7. 4 CÂU 99. Một muối và một anđehit C. Một este đơn chức no có 54. Đa chức. dd AgNO3/NH3 C. Một muối và một ancol B. Natri. 2 C. Este X có CTCP C4H6O2. HCOOCH3 B. C4H8O2 C. Thuốc thử cần dùng để nhận biết 3 dung dịch: CH3COOH. mỹ phẩm. Allyl axetat D. đa chức D. Có mùi thơm. CH3COOCH2CH3 CÂU 104. HCOOCH2. A.CH= CH2 C. Phát biểu đúng là: A. đá vôi D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. đơn chức B. Khi thuỷ phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. chưa no. C4H8O2 C. Là chất lỏng dễ bay hơi B. Cho 13. etyl axetat B. C2H5COOH. C4H6O2 D.6 gam O2 trong cùng điều kiện. HCOOC2H5 D. C3H4O2 CÂU 100. Xác định E: A. A. Làm bay hơi 3. CÂU 102.Biết X thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo ra muối và anđêhit. No. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Este trên có số đồng phân là: A.

Axit axetic. CH3COOCH3 (2). C. axit oleic. Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được A. D. 4. C. Xà phòng hóa B. Chất nào sau đây không phải là este? A. CÂU 120. Dung dịch axit. B. Dung dịch kiềm. Nước/H+. C. 1. Khi hidro hóa chất béo lỏng sẽ thu được chất béo rắn. Phân hủy mỡ B. Este C. Phản ứng trung hoà. C2H5Cl B. axit acrylic. Xà phòng CÂU 118. 2. Axit fomic. Chiều tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải) là A. CÂU 117. 3. giống mùi quả chín. Các este đều nặng hơn nước. B. Glixerol và axit cacboxylic D. axit axetic. D. 1 D. Phản ứng thủy phân este được thực hiện trong: A. Hydrat hóa C. Glucozơ. Axit panmitic. CÂU 116. Có mùi dễ chịu. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường axit sẽ thu được các axit và rượu. D. Glixerol và muối natri của axit béo C. C. Đề hiđrô hóa mỡ tự nhiên CÂU 113. C2H5COOH (4). CH3 – O – CH3 C. Cả A. Phản ứng Este hóa. CÂU 119. Khi thuỷ phân chất béo trong môi truờng kiềm sẽ thu được glixerol và xà phòng. Chất có mùi thơm dễ chịu. Phản ứng của axít với kim loại D. D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 A. 3. axit stearic. B.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 109. B. Mỡ D. Muối của axit béo được gọi là A. Phản ứng ngưng tụ. Xà phòng được điều chế bằng cách nào sau đây? A. Cho các chất sau: CH3COOH (1). 4 CÂU 114. Sự lên men CÂU 111. Glixerol và muối natri của axit cacboxylic CÂU 110. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng A. B. Etanol. giống mùi quả chín là: A. B. C. 1. axit propionic. D. 4 B. Axit panmitic. 2. Phản ứng kết hợp. Crackinh D. Đặc điểm của este là: Sôi ở nhiệt độ cao hơn các axit cacboxylic tạo nên este đó. D. axit oleic. B. 2. C2H5OH (3). axit stearic. 1. C2H5ONO2 CÂU 112. Phát biểu nào sau đây không chính xác? A. Glixerol và axit béo B. Amyl propionat. 2. . CÂU 115. C. B. 3. 4 C. Dãy các axit béo là A. Cả A. Khi thuỷ phân chất béo trong mt axit sẽ thu được glixerol và các axit béo. 3. Muối hữu cơ B. Phản ứng tương tác của axit với rượu tạo thành este được gọi là A. Thủy phân mỡ trong kiềm C. C. axit axetic. Etanoic. CH3COOC2H5 D. C.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C.7 gam este no. D. Chất X có công thức phân tử C3H6O2. điều chế từ: A. B.6 gam một ancol Y.3 gam ancol etylic. CH3COOCH3. etyl axetat. C2H5COOH. Dầu chuối là este có tên isoamyl axetat. CÂU 129. metyl propionat. Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. D. Xà phòng là muối của axit hữu cơ. propyl axetat. D. Axit axetic và ancol vinylic. D. C2H5OH D. CH3COOH. Axit axetic với etilen CÂU 127. Tên gọi của X là: A. Xà phòng là muối natri hoặc kali của axit axetic. C. B. Xà phòng là muối natri. HCOONa và C2H5OH. CH3COONa và CH3OH. B. sản phẩm thu được là A. Etyl fomat B. Dãy được sắp xếp theo chiều tăng của nhiệt độ sôi là A. Propyl axetat CÂU 123. HCOOCH3<H2O<CH3COOH<C2H5OH. B. C. Etyl axetat D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . C2H5COOCH3 D. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Axit axetic với ancol etylic D. CH3COOH B. Thủy phân hoàn toàn 8. CÂU 130. Chất béo có tính chất chung nào với este? A. D. HCOOCH3<C2H5OH <C2H5COOH<CH3COOH. C2H5OH<CH3COOH<H2O<HCOOCH3. CH3COONa và C2H5OH. D. là este của axit axetic. kali của axit béo C. Xà phòng là muối canxi của axit béo. HCOOCH3<C2H5OH<CH3COOH<C2H5COOH. CH3COOH. Cho 3. CH3OH. C. CH3COOH C. HCOOC2H5. C2H5COOC2H5 CÂU 128. Axit axetic với ancol metylic C. B. CÂU 131. Metyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa: A. CH3COOC2H5 C. B. (CH3)2CH –CH2OH. thu được muối và 2.8 gam este đơn chức mạch hở X với 100 ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4. CH3CH2OH. metyl axetat.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 121. HCOONa và CH3OH. CÂU 125. Hãy chọn câu đúng nhất: A. Etyl propionat C. mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH. B. C2H5COOH. CH3COOC2H5. Este etyl axetat có công thức là A. Tham gia phản ứng xà phòng hóa B. CÂU 126. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường bazơ D. CH3CHO. (CH3)2CH –CH2 –CH2OH CÂU 124. C. Công thức của este là: A. đơn chức. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit CÂU 122. Tên gọi của X là A. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ C. HO-C2H4-CHO. HCOOC2H5 B.

Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A. CÂU 138. C. C17H33COONa và glixerol. B. B. C17H35COOH và glixerol. CH2=CHCOOCH3. D. Đốt cháy hoàn toàn 7. axit fomic và ancol metylic. CÂU 141. D. C. CÂU 139. C. C. C17H35COONa và glixerol. Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. C17H35COONa và glixerol. C15H31COONa và etanol. C17H35COOH và glixerol. axit propionic và ancol metylic. C. CÂU 142. CÂU 134. Công thức phân tử của este là A. HCOOCH=CH2.68 gam H2O. D. B. glixerol. Công thức cấu tạo của Y là Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . D. HCOOCH3. CH3COONa và CH2=CHOH. CH3COOCH3. ancol đơn chức. C3H6O2 CÂU 143. D. D.HÓA HỮU CƠ 2010 CÂU 132. CÂU 135. D. Propyl fomiat được điều chế từ A. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. CH2=CHCOONa và CH3OH. C2H5COONa và CH3OH. tristearin C. CÂU 133. Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. C. CÂU 136. HCOONa và C2H5OH. CH2=CHCOOCH3. B. sản phẩm thu được là A. CH3COONa và CH2=CHOH. CÂU 140. axit axetic và ancol propylic. HCOOCH3. B. B.44 gam CO 2 và 4. Este etyl fomat có công thức là A. stearic CÂU 145. D. Este metyl acrilat có công thức là A. C4H8O4 B. D. Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. CÂU 144. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. triolein B. B. CH3COOCH=CH2. CH3COONa và CH3CHO. C. C15H31COOH và glixerol. C4H8O2 C. D. B. este đơn chức. Có thể gọi tên chất béo (C17H33COO)3C3H5 là A. CH3COONa và C2H5OH. phenol. C2H4O2 D. B. C2H5COONa và CH3OH. sản phẩm thu được là A. tripanmitin D. C. C15H31COONa và etanol. Este vinyl axetat có công thức là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COOCH3. B. C17H35COOH và glixerol. HCOOC2H5. C. C. C2H5COONa và CH3OH. C. CH3COOCH3. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH.8 gam este X thu được 11. sản phẩm thu được là A. C15H31COONa và etanol. CH3COONa và CH3CHO. HCOOCH3. Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và glixerol. CH3COONa và CH3OH. Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A. CH3COOCH=CH2. CÂU 137. D. C15H31COONa và glixerol. axit fomic và ancol propylic.

etylmetyloxalat B. 22. phenylaxetat C.1 mol este X thu được 0. Xà phòng hóa hoàn toàn 21. C. O) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 24. C2H5COOC2H5. O = 16) A. D. metyl fomiat.12 lít CÂU 148. 4. cần 300ml dung dịch NaOH nồng độ 1M. etyl axetat. metyl axetat. 3. C3H5(COOCH3)3. CH2=CH-CH2-COO-CH3. Nếu cho 0. C. 1. Kết quả khác. 50%. D. C2H5COOCH3.25. CÂU 153. 1M C.2 g hỗn hợp 2 este HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 cần dùng 150 ml dung dịch NaOH xM . C. Mệnh đề không đúng là: A. CH3CHO. CTCT của A là : A. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng.36 lít D. C.5M B. C.3 mol H2O.5%. C2H5OH.2 g muối. C CÂU 150. CH3 -COO-CH=CH-CH3. C2H6. Cả A. D. Công thức cấu tạo của X là A.8 g B.6 g muối khan. Este nào sau đây tác dụng với xút dư cho 2 muối. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no. CH2=CH-COO-CH2-CH3. Giá trị của a là : A. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1. 18.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. 14. H. CÂU 155. CH3COOC2H5 D. B. (CH3COO)3C3H5. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là : A. D. 75%. Đốt cháy hoàn toàn 0. (HCOO)3C3H5. 2.3 mol CO 2 và 0.48 lít C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2. Giá trị của x là : A. CH3COOH. CH3CHO. B. Kết quả khác CÂU 151.1 mol X tác dụng hết với NaOH thì được 8. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .8 g H2O. D.2 g D. C2H5OH. CÂU 152. B. C2H6. C = 12. C. CÂU 146. 0. B.8 g một chất hữu cơ X (chứa C. C.5M D. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. CH3CHO.6 g CÂU 149. C2H5OH. B. A. B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. vinylbenzoat D. HCOOC2H5 CÂU 147. CTPT của X là : A. CH3COOC2H5. Xà phòng hoá a gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dung dịch NaOH vừa đủ. CÂU 156. B. 62. Tên gọi của este là A.5 g C. 55%. CH3-CH2-COO-CH=CH2.HÓA HỮU CƠ 2010 A.24 lít B. Đốt cháy một este no đơn chức thu được 1. CH3COOH. HCOOCH3 B. Xà phòng hóa 13. C2H6. CÂU 154. HCOOC3H7. CH3COOH. B. 29. D. CH3COOCH3 C. Đun 12 gam axit axetic với 13. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là: A. thu được 11 gam este. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. n-propyl axetat. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3. 1.

2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC 2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Sản phẩm của công nghệ hoá dầu. CÂU 160. B. Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoáchất béo. CÂU 159.80 gam. B. mỡ động. t/vật. không tan trong nước. HCOOH. B. nhẹ hơn nước. CH3CHO. Xà phòng hóa 8. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1. HCOOH. 150 ml. 10. 3. CH3CH2COOH. C2H5OH. Xà phòng hoá hoàn toàn 22.2 gam CÂU 161. D. có trong thành phần chính của dầu. Na = 23) A. mỡ động. C2H6. 17. CH3CHO. 8.24 gam chất béo cần vừa đủ 0. không tan trong nước. 400 ml.HÓA HỮU CƠ 2010 D. Không tan trong nước. Chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn. C. C. 300 ml. D. CH3COOH. t/vật. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . D. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. Là chất rắn. HCOOH. 16. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. C2H5OH. CH3COOH. Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. D. t/vật. nhẹ hơn nước. O = 16. Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu. CÂU 157. Chất béo là trieste của glixerol với các axit môncacboxylic có mạch C dài. C. HCOOH. có trong thành phần chính của dầu. C2H5OH. C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. B.28 gam. C2H5OH.4 gam. Là chất lỏng.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. nặng hơn nước. C2H5OH. mỡ động. 18. Xà phòng và chất giặt rửa có đặc điểm chung là: A. mỡ động. D.56 gam. 8. CH3CHO. B.38 gam.68 gam. Công thức cấu tạo của X là: A. CH3CHO. CÂU 158. CÂU 162. C. Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng. X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Natri. có trong thành phần chính của dầu.2M. Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây? A.06 mol NaOH. t/vật. Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: A. CH3COOH. HCOOCH D. C = 12. B. CH3COOCH3. CÂU 163. D. Không tan trong nước.24 gam. CH3CHO. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 200 ml. CÂU 164. C. B. có trong thành phần chính của dầu. Xà phòng hoá hoàn toàn 17. C. CH3COOH. CH3COOH. 18. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. không phân nhánh. C. B. OHCCH2OH. nhẹ hơn nước.

B. mạch hở. C.36% khối lượng. Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thường có một số este.C4H8O2. C. CÂU 172. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .3%. Thuỷ phân 4. CÂU 171.52%. Tên gọi của X là: A. D. CÂU 165.e.2 g muối. a. CÂU 166.8 gam este đơn chức. C.57. a. 4.22%. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của X là: A. CH3COOCH=CH2. C.50%. C. đơn chức. D.67%. e) Chất béo lỏng là các triglixẻit chứa gốc axit không no trong phân tử.88%. Cho các phát biểu sau: a) Chất béo thuộc loại hợp chất este. a.44 g este. Công thức cấu tạo của X là : A. B.5.Làm tăng khả năng giặt rửa.4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dd NaOH 4%. CÂU 169.1 g muối. Hiệu suất phản ứng este hoá là: A.HÓA HỮU CƠ 2010 D. Z phản ứng với dd AgNO 3/ NH3 dư thu được 21.7 g nước.65%.42. mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn tòan thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z. B. C. B.66. Trong phân tử este X no. B.e.d. CÂU 167.36 lít khí CO2(đktc) và 2.4g muối. Những phát biẻu đúng là: A.Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước c) Các este không tan trong nước và nổi trên nước do chúng không tạo được liên kết hidro với nước và nhẹ hơn nước.4. etyl axetat. HCOOCH=CHCH3. Thuỷ phân hoàn toàn 8. d) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hidro vào( có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.b.6g một ancol Y. D. D. Có nguồn gốc từ động vật hoặc thực vật. mạch hở X với 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4.8 g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dd NaOH vừa đủ thu được 4. 3. 10. B.C2H4O2.7 gam một este đơn chức X thu được 3. a.etyl propionat. CÂU 168. C. D. B.c. dễ chịu.3. D. Đốt cháy hoàn toàn 3. Vai trò của các este này là: A. b).3 g este X đơn chức.7%. CÂU 173. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là : A.b.d.2.8.c. B.5 g ancol etylic với axit H 2SO4 làm xúc tác đến khi kết thúc phản ứng thu được 11.6 g ancol Y và: A.4.d.6 g bạc.Tạo màu sắc hấp dẫn. C.e. Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 g axit axetic và 11.C5H8O3.Tạo hương thơm mát.etyl fomat. Thuỷ phân 8. D. B.C3H6O2. Cho Y.2 g muối. D. oxi chiếm 36.propyl axetat. CÂU 170.Làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa.d. Công thức phân tử của X là: A.

CH3COOC2H5. Để phân biệt các chất lỏng trên. Một este có công thức phân tử là C4H8O2. D. CH3COOH. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. D. CH3COOC2H5 D. B.41. CH3COOCH3. Vậy công thức cấu tạo của este đó là: A.CH3COOH. B. có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. CÂU 176. HCOOC(CH3)=CH2. CH3COOC2H5 C.5 %.150g. Nước và dd NaOH. Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100 g ancol metylic.175g. C. ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . C2H5COOCH3. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là: A. 8. CH3COOH CÂU 178. C3H7COOH. D. Giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 60 %. B. 62. 200g. B. B. CH3COOCH=CH2. HCOOC3H7. B. CH3CH2CH2OH. nước brôm. CÂU 179. D. C. CÂU 181. C. HCOOCH2CH=CH2. CÂU 177. Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. HCOOCH2CH =CH2. C2H5COOCH3. Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C 4H8O2 đều tác dụng với NaOH? A. CH3CH2CH2OH. có thể chỉ cần dùng: A. CH3CH2CH2OH B. 4. Cho các chất lỏng sau: axit axetic. HCOOC2H5. CH2=CHCOOCH3. CÂU 174. 5. CÂU 180. D. 60 %.CH3COOC2H5. Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần? A. 6. glixerol. D.CH3COOH. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào? A. CH3COOC2H5.HÓA HỮU CƠ 2010 C. B. A. D. Đun một lượng dư axit axetic với 13. CÂU 175. triolein.. C. HCOOCH=CHCH3. D. C.125g. HCOOC3H7.CH3CH2CH2OH.8 g ancol etylic (có H2SO4 xúc tác). 75 %. Một este có công thức phân tử là C3H6O2. Nước và quì tím. C. dd NaOH. Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11 g este.67 %. C.

Tính chất anđehit đơn chức CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag ↓ + NH4NO3. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . . -Không có nhóm CHO Có (do chuyển hóa glucozơ) +Cu(OH)2 Không Không Lên men rượu. CH2OH[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH t 0 → CH2OH[CHOH]4COONa + 2Cu2O ↓ + H2O. Không Hóa tính 1/Tínhchất anđehit 2/Tính chất ancol đa chức 3/ Phản ứng thủy phân 4/ Tính chất khác AgNO3/ NH3 +Cu(OH)2 +Cu(OH)2 - - 1. Chuyển hóa glucozơ Có Có p/ư màu với I2 Có + HNO3.Mạchxoắn.Hai nhóm C6H12O5 Không POLISACCARIT Tinh bột Xenlunozơ (C6H10O5)n (C6H10O5)n [C6H7O2(OH)3]n . Hóa tính của Glucozơ a.Nhiều nhóm C6H12O5. ĐISACCARIT Saccarozơ C12H22O11 C6H11O5 – O – C6H11O5 .Có nhiều nhóm OH kề nhau. -Nhiềunhóm C6H12O5 Không -Mạch thẳng .HÓA HỮU CƠ 2010 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Chương 2 CACBOHIĐRAT Hợp chất Cacbohiđrat Công thức phân tử CTCT thu gọn Đặc điểm cấu tạo MONOSACCARIT Glucozơ Fructozơ C6H12O6 C6H12O6 CH2OH(CHOH)4 CHO -Có nhiều nhóm OH kề nhau -Có nhóm CHO CH2OH[CHOH]3 COCH2OH -Có nhiều nhóm OH kề nhau.Có 3 nhóm OH kề nhau .

5%. Na kim loại. → C12H22O11 + H2O H → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ). CÂU 6. glixerol. Vôi sữa Ca(OH)2. CÂU 7. Phân tử glucozơ có 4 nhóm OH. CÂU 1.t 3. Hóa tính của tinh bột và xenlulozơ H . C. Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là: A. 4 CÂU 4. Dung dịch saccarozơ không phản ứng với: A.   −35  2. A. dd AgNO3/NH3. C. Dung dịch AgNO3/NH3. B.t  (C6H10O5)n (tinh bột hoặc xenlulozơ) + n H2O  → n C6H12O6 ( glucozơ). Phân tử glucozơ có cấu tạo mạch nhánh. Hóa tính của saccarozơ Dung dịch saccarozơ + Cu(OH)2  dung dịch đồng saccarat màu xanh lam. H2 (Ni. Dung dịch Br2. 1. Có 4 dung dịch mất nhãn: Glucozơ. 80%. B. Phân tử glucozơ có một nhóm anđehit. CÂU 2. 3. t0). c. Phản ứng lên men C6H12O6 enzim. + 0 + 0 0 0 Hồ tinh bột + dd I2  hợp chất màu xanh tím (dấu hiệu nhận biết hồ tinh bột). 62.to D. 0 b. C. 3. 50%. B.30 → 2 C2H5OH + 2CO2.t CH2OH[CHOH]4CHO + H2 Ni→ CH2OH[CHOH]4CH2OH (sobitol). Nước Brom. Thuốc thử để nhận biết được 4 dung dịch trên là: A. CÂU 3. Dung dịch AgNO3/NH3. B. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. Cu(OH)2. H2O (H+. Hiệu suất phản ứng lên men là. fomanđehit. D. 3 C. Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . tinh bột và xenlulozơ. D. . etanol. 75%. 4 D. Để phân biệt glucozơ. C. Phân tử glucozơ có nhóm xeton. Tính chất ancol đa chức 2CH2OH[CHOH]4CHO + Cu(OH)2  → (C6H11O6)2Cu + H2O pridin CH2OH[CHOH]4CHO + (CH3CO)2O  → Este chứa 5 gốc CH3COO  (p/ư chứng tỏ glucozơ có 5 nhóm –OH). Cu(OH)2/OH-. D. D. Cu(OH)2. 2. A. t0). → [C6H7O2(OH)3]n ( Xenlulozơ) + 3n HNO3  → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O. 4 B. 1. B. CÂU 5. 1. có thể dùng chất nào trong các thuốc thử sau: 1) Nước 2) Dung dịch AgNO3/NH3 3) Dung dịch I2 4) Giấy quỳ. Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dung dịch NaOH dư được 318 gam muối. saccarozơ. 2.HÓA HỮU CƠ 2010 . 2. C.

Tơ visco. 4e. anđehit fomic (HCHO). b. Cho sơ đồ sau: + 2O H +2 H C 2 m r­ î en m giÊ en Xenluloz¬  X u Y  m Z  T . H2 (Ni. B. B. A. A. đay. 2. C. axit fomic (HCOOH). D. Các chất: glucozơ (C6H12O6). 3. Glucozơ không có tính chất nào dưới đây? A. Tơ tằm. CÂU 10. Là nguyên liệu sản xuất ancol etylic. D. A. Mantozơ. Saccarozơ. 2b. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Dung dịch I2. CH3COOC2H5. Glucozơ. Dung dịch AgNO3/NH3. Giá trị của m là: A. e. Hồ tinh bột. 1e. Làm thực phẩm cho con người. CÂU 16. 3d. HCHO. Fructozơ. C6H12O6. C. D. C. B. sản xuất giấy. C. Cột 2 a. B.t0 A. B. 4.10M. Tính chất của ancol đa chức.20M. B. CÂU 12. Dung dịch Na2SO4.02M. D. CÂU 15. 27.6. D. CÂU 11. B. gai là. 2d. 3b. 0. 2b. CÂU 14. 1a. CH3COOCH=CH2. Canxi saccarat. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . B. 4e. 1a. d. ruột phích. 0. 36. Thứ tự ghép đúng là. C. Ca(OH)2 dạng vôi sữa. CÂU 13. Tham gia phản ứng thủy phân. D. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là. Công thức của T là: → → → → H+ . Thành phần chính trong nguyên liệu bông. Tính chất của nhóm anđehit.16 gam bạc kết tủa. D. 3a. 2d. Dùng làm vật liệu xây dựng. Tinh bột. 48. B.01M. Cột 1 1. c. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là. gương người ta chỉ dùng chất nào trong các chất trên? A. Tơ nilon . Xenlulozơ. B. Khí CO2. 24. 4b. D. CÂU 9. Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây chứng minh nó có tính oxi hóa? A. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Lên men tạo ancol etylic. 4e. CH3CHO. A. C. CH3OH/HCl. Dùng để sản xuất một số tơ nhân tạo. D. CÂU 8. C. đồ dùng gia đình. anđehit axetic (CH3CHO) đều tham gia phản ứng tráng gương nhưng trong thực tế để tráng gương. CH2 = CHCOOCH3. t0). C. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2. 3e. HCOOH. Tìm một hoá chất thích hợp nhất ở cột 2 làm thuốc thử để nhận ra từng chất ở cột 1. 0. 1c. 0. CH2 = CHCOOC2H5.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Tơ capron. C.6.

Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . anđehit fomic. 360 gam. I2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với Cu(OH)2 là.5. Glucozơ và mantozơ.75. D. C. D. đun nóng.5. B. C. t0 CÂU 25. Cho dung dịch AgNO 3/NH3 vào X và đun nhẹ được m gam Ag. xenlulozơ. Giá trị của m là: A. 7. B. ancol etylic.1 % trong môi trường axit (vừa đủ) được dung dịch X. saccarozơ. Cu(OH)2/OH-. Fructozơ và glucozơ. CÂU 24. B.76. 10. Phản ứng của glucozơ với chất nào sau đây không chứng minh được glucozơ chứa nhóm anđehit? A. C. B. 300 gam. CÂU 18. Phản ứng với H2 (Ni. H2 (Ni. Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? A. CÂU 17. Hai chất đồng phân của nhau là A. C. glucozơ. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật.HÓA HỮU CƠ 2010 C. CÂU 27. dd AgNO3/NH3. glixerol. 198. Từ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ điều chế được bao nhiêu kg etanol. saccarozơ. Saccarit) là.8. natri axetat. C. dd AgNO3/NH3. t0). Hợp chất tạp chức. glixerol. C. Vôi sữa. Hợp chất đa chức. Phản ứng với Cu(OH)2. CÂU 23. 250 gam. B. Thuỷ phân hoàn toàn 62. dd AgNO3/NH3. Cu(OH)2. glixerol. D.13. 270 gam. Hợp chất chứa nhiều nhóm -OH và nhóm cacboxyl. tinh bột. Saccarozơ và glucozơ. mantozơ. đun nóng. Fructozơ. Có ba dung dịch mất nhãn: Hồ tinh bột. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3. Cu(OH)2. Glucozơ. D. đa số có công thức chung là Cn(H2O)m.5. natri axetat. CÂU 26. D. axit axetic. A. Fructozơ và mantozơ.5 gam dung dịch saccarozơ 17. Glucozơ. B. Cacbohiđrat (Gluxit. CÂU 20. Phản ứng với dung dịch Br2. t0). Saccarozơ và glucozơ đều có A. 6. A. CÂU 21. C. C. B.94. 139. D. to CÂU 19. Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75 %. D. B. khối lượng glucozơ thu được là: A. 13. Thuốc thử để phân biệt chúng là. 283. A. Cu(OH)2. Biết hiệu suất của mỗi quá trình thủy phân xenlulozơ và lên men glucozơ đều đạt 70%. 240. A. D. có công thức chung là Cn(H2O)m. CÂU 22. B. D. Glucozơ. t0 D. C.

B. Fructozơ. Saccarozơ. glucozơ. saccarozơ. Cu(OH)2 trong NaOH. Tinh bột. ancol etylic. C. D. natri axetat. thu được sản phẩm là A. glixerol. 4. Glucozơ. mantozơ. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH.25 D. C. D. Glucozơ. C. CÂU 34. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. 21. D. D. CH3CHO và CH3CH2OH. B. Trùng ngưng. B. fructozơ.2 gam. Kim loại Na. Giá trị của m là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .HÓA HỮU CƠ 2010 B. glucozơ. CÂU 35. ancol etylic. 16. xenlulozơ. 2. B. 22. CÂU 29. axit axetic. B. 11. Y lần lượt là A. A. Tinh bột. D. C. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: A. B.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Hai chất X. C. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. Tráng gương. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là. A. Glucozơ. Chất tham gia phản ứng tráng gương là: A. 32. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. C. Chất đó là A. xenlulozơ. 5. D. glixerol. A. D. etyl axetat. saccarozơ. natri axetat. đun nóng không tạo ra glucozơ. C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. D. fructozơ. CÂU 28. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.4 gam. AgNO3 trong dung dịch NH3. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. CÂU 31. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl. glucozơ. Giá trị của m là A. ancol etylic. xenlulozơ. B. 45. CÂU 38. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với. CÂU 37.6 gam. Từ 16. B.8 gam. 10. saccarozơ. 14. protit. C. 3. saccarozơ. CH3CH2OH và CH2=CH2.5 CÂU 33. X và Y lần lượt là A. C. Thủy phân. D. tinh bột. đun nóng. C. Glucozơ. glixerol. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là. C. mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. CÂU 39.4 B. CÂU 32. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. anđehit axetic. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit. tinh bột. Hòa tan Cu(OH)2. D. B. Cho dãy các chất: glucozơ. Xenlulozơ. andehit fomic. glucozơ. C. Phản ứng với dung dịch NaCl. Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ. anđehit axetic. CÂU 36. B. Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. CÂU 30. đun nóng.

D. 2.73.HÓA HỮU CƠ 2010 A. ancol etylic. 4. C. glucozơ. 29. CÂU 44. B. xenlulozơ. Cho các chất: ancol etylic. 9000 D. C. 7000 CÂU 43. 3 B. glucozơ. Giá trị của m là: A.46. 1. D. Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là: A. B. Cho chất X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. xenlulozơ. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là: A. fructozơ C. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa. Chất X có thể là chất nào trong các chất dưới đây? A. 3. 72 B. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là: A. 112. fructozơ D. glixerol. axit axetic B. đimetyl ete và axit fomic. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A. fructozơ. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (lấy dư). C. glucozơ B. axetilen. xenlulozơ C. D. 33. B. C. 3. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là. 40g. Tinh bột. CÂU 47.70. 5 C. CÂU 41. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. D. 120 gam. C. 1 D. xenlulozơ. 20g. Na CÂU 42. 5. saccarozơ. glucozơ. 180 gam. tạo ra 80 gam kết tủa. 4. Cu(OH)2 B. B. B. Cho các dung dịch sau: saccarozơ. ancol etylic. anđehit axetic. 54 C. B. Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng ) giải phóng Ag là A. 60g. Tinh bột. Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 2. C. fomandehit CÂU 50. Giá trị m là: A. fructozơ CÂU 49. glixerol. D.5 gam. CÂU 48. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là. CÂU 46. 4 CÂU 45. 108 D. tinh bột CÂU 53. CÂU 40. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic.00. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. 8000 C. saccarozơ. Tinh bột. 225 gam. A. axetandehit D. C. 25. 80g. không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. 10000 B. glixerol. Trong các chất sau: axit axetic.4 gam Ag. axit fomic C. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là. saccarozơ B. 26. biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60 %. 96 CÂU 51. saccarozơ CÂU 52. Tinh bột. glucozơ D. glucozơ. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75 %. A. A. dung dịch brom. D. fructozơ. xenlulozơ. [Ag(NH3)2] NO3 D.

3M B. Để có 29. CÂU 63. D. 0. D. Axit fomic và ancol etylic. Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa: Cu(OH) /NaOH Z  2   → t dd xanh lam  kết tủa đỏ gạch. C3H5(OH)3.16 g bạc kết tủa. 288 gam C. Cho các dd sau: CH3COOH. 270 gam CÂU 55. 513 gam B.5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89. 0. 55 lít. Xenlulozơ và tinh bột có khối lượng phân tử nhỏ. 5 C. C2H4. A. CH3CHO CÂU 65. cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90 %).7 kg xenlulozơ trinitrat.5 % (khối lượng riêng là 1.1M CÂU 57. 256. 49 lít. C2H4(OH)2. C3H5(OH)3. Cho 25 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2. benzen B. B. 3 CÂU 60. nước Svayde CÂU 54. Với hiệu suất phản ứng 85%.2M D. 10 CÂU 58. 21 C. C. D. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là: A. 70 lít. Fructozơ. Lượng glucozơ thu được là: A. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc. C. saccarozơ. Tất cả đều sai. Số lượng dung dịch có thể hoà tan được Cu(OH)2 là: A. Xenlulozơ có PTK lớn hơn nhiều so với tinh bột. 81 lít. CÂU 61. B.5 gam D. C2H6 B. 0. 4 B. 30 B. 42 D.5 g. glucozơ C. 0. B. Khi thủy phân saccarozơ.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Glucozơ và saccarozơ. Chọn câu nói đúng: A.4M C. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột. Thực hiện phản ứng tráng bạc có thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây? A. Saccarozơ.43 g. Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. B. C2H2. nóng. C2H5OH. Glucozơ. CH3CHO D. C2H2. C2H2. CÂU 56. Thể tích dung dịch HNO3 67. Glucozơ. glucozơ. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Giá trị của m là: A. etanol D. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau. Vậy Z không thể là: → 0 A.89 g. C. CÂU 59. Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là: A. D. thu được 270 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ. 200. C. 6 D. C2H5OH. B.8 g. 261. 192. CÂU 64. glucozơ. CÂU 62. ete C.1kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %). 188. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là: A.

Khối lượng glucozơ đã dùng là A. Saccarozơ.25.195. CÂU 69. 14. (2). CH3COOH. (4) CH3COOH (H2SO4 đặc). Trong phân tử của các gluxit luôn có: CÂU 67. Cho m g glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80 %. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 20g kết tủa. D.50 g. C. Có mạch cacbon phân nhánh. tinh bột. Saccarozơ và fructozơ.40.50 g. (2) Cu(OH)2.75. C. C lần lượt là: A.8g/ml).1 lít ancol êtylic (khối lượng riêng 0. CÂU 74.60 g. Tinh bột. A.00. Cho dd AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m g Ag. CÂU 73. CH3COOCH3. B. (3) [Ag(NH3)2]OH.50. Nhóm chức ancol. Giá trị của m là: A. Giá trị của m là A. CÂU 75. D. CÂU 71. CH3CHO. B. C2H5OH. HCOOH. C6H12O6 (glucozơ). Nhóm chức xeton. CÂU 68. B. B. B. Biết hiệu suất lên men 80%. (1). CH3COOH. C.8. C2H2. CH3COOCH3. CH2=CH−CH=CH2. (2). Có khả năng tạo este có chứa 5 gốc axit. 45. (3). CÂU 70. C2H5OH. CÂU 72.5 g dung dịch saccarozơ 17. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Nhóm chức anđehit. C2H4. D. B. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với H2O (xúc tác. 7. C. B. C6H12O6 (glucozơ). B. CÂU 66. Tất cả đều được. 22. A. 190. Nhóm chức axit. CÂU 76. 10. C2H2. C. điều kiện thích hợp) A. C2H6. benzen.5. 6. Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau: A. C2H4. 198.65 g. D. Bằng phương pháp lên men ancol từ glucozơ ta thu được 0. (4). 11. CH4. Cho biến hóa sau: Xenlulozơ → A → B → C → Caosubuna. Thủy phân hoàn toàn 62. D. CH3CHO. t0. (1). C.5. D. C. 185. Đặc điểm nào sau đây không phải của glucozơ: A. D.HÓA HỮU CƠ 2010 C. Có 5 nhóm – OH ở 5 nguyên tử cacbon kế cận. C. C2H5OH.1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. D. Saccarozơ có thể tác dụng được với chất nào sau đây? (1) H2/Ni. B. CH3COOH. (4). (2). 13.

67g. 6.5 tấn rượu etylic. 52. saccarozơ. Tại một nhà máy rượu. C6H12O6 D. C. 0. 50g CÂU 81. Cả A và B.8. 26. 1000g. C. Cho các hợp chất hữu cơ sau: glucozơ. Cho dung dịch AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được mg Ag.5 g dung dịch saccarozơ 17.1 % trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. D. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là: A. CÂU 85. D. Trong miếng chuối xanh chứa glucozơ. 4. Na kim loại C.5. C.01 C. C11H22O12 CÂU 86. 3 chất D. tinh bột. 24g C. cho màu xanh lam vì: A. Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm? A. B. 4 chất CÂU 84. 1. Khi nhỏ dung dịch iot vào miếng chuối xanh mới cắt. 17. glyxerol. 0. CÂU 90. D. 5. Có phản ứng tráng gương do có nhóm – CHO.1 D. (C6H10O5)n C. C. C12H22O11 B. 1 kg glucozơ.11 kg glucozơ. CÂU 87. 15 %. Hỏi khối lượng rượu etylic thu được bằng bao nhiêu? A. Có thể nhân biết glucozơ và glixerol bằng phản ứng với: A. Có bao nhiêu chất không tham gia phản ứng tráng gương? A.81 %. B. CÂU 82. CÂU 89. Thuỷ phân hoàn toàn 1 kg tinh bột thu được: A.HÓA HỮU CƠ 2010 D. 0. 1. 1 chất B. 7. 48g D. etanal. 2 chất C. 10.0001 B.41 %.65kg B. cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1. 1 CÂU 78.60 %. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Ag2O/dd NH3 B. B.75. D.84kg D. CÂU 91. tạo ra 40 g kết tủa. Giá trị của m là: A. 6. Cho glucozơ lên men thành rượu etylic. 4. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.37kg C.18 kg glucozơ. CÂU 79.4g B. Saccarozơ là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: A. 166. 150g. CÂU 77. Trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của một bazơ. Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. C. Toàn bộ khí cacbonic sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Cu(OH)2 D. 200g. CÂU 83. Cho 10 kg glucozơ chứa 10 % tạp chất lên men thành rượu etylic. B. 13. B. Biết hiệu suất lên men đạt 75 % khối lượng glucozơ cần dùng là: A. Trong miếng chuối xanh có sự hiện diện tinh bột.56kg CÂU 80.5. Thủy phân hoàn toàn 62. Tính hiệu suất của quá trình sản xuất là: A. 2. Trong quá trình chế biến. CÂU 88. rượu bị hao hụt 5 %.

Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây. NH3 B. nhất là trong quả chín. Glucozơ tạo este chứa 5 gốc axit CH3COOD. C đều sai CÂU 96. màu trắng. 3 nhóm hyđroxyl C. Chất rắn. Fructozơ CÂU 95. [C6H7O2(OH)3]n C. Dùng iôt. Đồng phân của glucozơ là : A. dùng dd AgNO3. đun nóng. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ. Saccarozơ C. CÂU 102. xenlulozơ. CÂU 97. 4 nhóm hyđroxyl D. dung dịch glucozo lên men tạo ancol etylic CÂU 105. Khi có xúc tác enzim. B. Tráng gương C. Hòa tan vào nước.HÓA HỮU CƠ 2010 D. tan trong nước. fructozo B. Khử hoàn toàn glucozơ cho hexan B. Cả A. CÂU 101. 5 nhóm hyđroxyl B. B. dùng iôt C. Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để chứng minh được cấu tạo của glucozơ ở dạng mạch hở ? A. CÂU 92. Mantozo CÂU 108. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit: A. [C6H5O2(OH)3]n B. saccarozo B mantozo C. Thuỷ phân B. Glucozơ C. người ta dùng phản ứng: A. dùng dd AgNO3 trong NH3 CÂU 93. CÂU 100. CÂU 98. Glucozơ B. có vị ngọt. [C6H7O3(OH)3]n D. CÂU 103. Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) của xenlulozơ có: A. 2 nhóm hyđroxyl CÂU 104. xenlulozo D. CÂU 106. saccarozo D. saccarozo. [C6H8O2(OH)3]n CÂU 94. CÂU 99. Khi thủy phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là : A. dùng vài giọt dd H2SO4. Glucozơ có phản ứng tráng bạc C. Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột. Mô tả nào dưới đây không đúng với glucozơ? A. Phản ứng màu với iốt D. Fructozo CÂU 107. Xenlulozơ D. dùng dd AgNO3 trong NH3 D. Tất cả đều đúng. Hòa tan vào nước.

fructozơ. Thuốc thử có thể dùng nhận biết từng chất riêng biệt trong bốn chất trên là: A. Cho sơ đồ chuyển hóa: CO2 → X → Y → ancol etylic. Y là A. etanol. Glucozơ D.HÓA HỮU CƠ 2010 C. Có 0. tham gia phản ứng thủy phân D. Trong các chất sau: tinh bột. Chất béo. tinh bột CÂU 120. D.(CH3CO)2O/H2SO4 đặc. B. B. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về : A. Saccarozơ B. α-glucozơ C. Glucozơ CÂU 110. glixerol. Saccarozơ. đều có trong củ cải đường B. t° . Cu(OH)2 B. t° C. Công thức phân tử B. Cu(OH)2 . Cu(OH)2 . glucozơ. T/c của nhóm poliol C. mantozơ. C.1 % trong máu người. saccarozơ B. CÂU 117. Phản ứng thủy phân CÂU 115. Nước Brom C. α-fructozơ B. CÂU 118. Tính tan trong nước lạnh C. Cu(OH)2/OH-/to D. H2/Ni. T/c của nhóm anđehit B. Tinh bột. saccarzơ chất thuộc loại polisaccarit là: A. CÂU 109. Khi hidro hóa glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sản phẩm là A. Xenlulozơ CÂU 111. D. C. Glucozơ không có được tính chất nào dưới đây : A. Dung dịch nào dưới đây hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng và tạo kết tủa đỏ với Cu(OH)2 khi đun nóng? A. Tinh bột C. CÂU 121. dd AgNO3/NH3. H2/Ni . t° CÂU 113. xenlulozơ. đều tham gia phản ứng tráng bạc C. anđehit axetic. Saccarozơ có thể tác dụng với các chất: A. etylen. CÂU 119. fructozơ D. Đều được sử dụng trong y học làm « huyết thanh ngọt » CÂU 114. D. Chất thuộc loại đisaccarit là Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . còn có tên gọi là đường nho D. Na kim loại B. sorbitol. B. C. CH3COOH/H2SO4 đặc. Dd AgNO3/NH3 CÂU 112. andehit axetic. tinh bột. Có 4 chất: Glucozơ. fructozơ D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh. Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là: A. fructozơ. glucozơ. D. Amilozơ được tạo thành từ các gốc : A. tác dụng với CH3OH/HCl CÂU 116. D. glucozơ C. Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? A. Glucozơ. Cấu trúc phân tử D.

23g. 184 gam.80 gam. 11. CÂU 124. 1. C2H5OH. D. D. C.25 gam. CÂU 123. HCHO. C. CH3CHO. 36. 13. 138 gam. B. 1. B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 91 121 151 181 231 92 122 152 182 232 93 123 153 183 233 94 124 154 184 234 95 125 155 185 235 96 126 156 186 236 97 127 157 187 237 98 128 158 188 238 99 129 159 189 239 100 130 160 190 240 101 131 161 191 241 102 132 162 192 242 103 133 163 193 243 104 134 164 194 244 105 135 165 195 245 106 136 166 196 246 107 137 167 197 247 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .44 gam. fructozơ. 360 gam. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A.4 % B. 4468 gam. lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A.4 gam glucozơ với hiệu suất 80%. D. 12. 4995 gam. 1. B.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 18. HCOOH. Đun nóng 37. C. 2. D. Lên men 41.HÓA HỮU CƠ 2010 A. 270 gam. CÂU 122. glucozơ.75g C. C. C6H12O6 (glucozơ). 14. thu được 6. D. B. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1.4 % C. CÂU 129. CÂU 128.4 % CÂU 130. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%.4 % D. 92 gam. 300 gam. saccarozơ.4 B. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%. 250 gam. B. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. C.48 gam bạc. CH3COOH. B. CH3COOH. xenlulozơ. Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3. 28. 4959 gam. khối lượng glucozơ thu được là A. CÂU 125.5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư. HCOOH. B. D. D. CÂU 127.8g D.82 gam. 4595 gam. 276 gam. Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. khối lượng ancol etylic thu được là A. đun nóng tạo thành Ag là A. CÂU 126. C. C.

R.HÓA HỮU CƠ 2010 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 230 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Chương 3 AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Khái niệm Amin Amin là hợp chất hữu cơ coi như được tạo nên khi thay thế một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon TQ: RNH2( Bậc 1) VD: CH3 – NH2 CH3 – NH – CH3 CH3 –N– CH3 | CH3 Tính bazơ: CH3 – NH2 +H2O [CH3NH3]+OH Tạo muối R – NH2 + HCl → [R – NH3]+Cl C6H5 – NH2 ( anilin ) Aminoaxit Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. phân tử chứa đồng thời nhóm amino -NH2 và nhóm cacboxyl -COOH. p/ư thủy phân. TQ: H2N – R – COOH VD: H2N – CH2 – COOH (glyxin) CH3 – C H – COOH | (alanin) NH2 Lưỡng tính p/ư hóa este p/ư tráng gương Peptit và Protein Peptit là hợp chất chứa từ 2 → 50 gốc α amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit – CO – NH – Protein là loại polipeptit cao phân tử có PTK từ vài chục nghìn đến vài triệu. CTPT Hóa tính không tan → HCl Tạo muối [C6H5 – NH3]+Cl - Kiềm NaOH Ancol Br2/H2 Tạo muối H2N .COOH + HCl → ClH3N – R – COOH Tạo muối H2N – R – COOH + NaOH → H2N –R–COONa + H2O Tạo este Tạo muối hoặc thủy phân khi đun nóng Thủy phân khi đun nóng ↓ trắng Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . p/ư màu biure.

5. C. 5. C. 4 amin. Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là B. C. Axit điaminomonocacboxylic 4/ C H2 – CH2 – CH2 – CH2 – C H – COOH | | Lys NH2 NH2 C. C6H5NH2 Câu 9. Etylmetylamin. 7 amin. C6H5OH. 6 amin. 2.HÓA HỮU CƠ 2010 Cu(OH)2 Trùng ngưng ε và ω . Câu 7. 3 amin. Metyletylamin. CH3–NH–CH3 D. CH3OH.COOH | NH2 3/ CH3 – C H – C H– COOH | | CH3 NH2 B. D.aminoaxit tham dự p/ư trùng ngưng Tạo hợp chất màu tím CÔNG THỨC A. 2. D. chất nào là amin bậc 2? A. Câu 6. B. C. D. C. D. C. B. 4. 8. B. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N? A. B. Anilin có công thức là A. Trong các chất sau. 6 amin. tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A. B. B. D. 6. C. 3. 4. H2N-[CH2]6–NH2 B. B. Câu 2. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. Câu 8. 4. 4. Câu 5. Isopropanamin. 2. 5 amin. B. D. Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A. C. 5 amin. C6H5NH2. CH3COOH. Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. 3. 5. 2. 7. 3. A. 5. CH3–CH(CH3)–NH2 C. Trong các tên gọi dưới đây. 3. 5. Câu 3. Axit monoaminomonocacboxylic 1/ C H2 – COOH | TÊN GỌI Glyxin M= 75 Alanin M= 89 Valin M= 117 Lysin M= 146 Axit glutamic M= 147 VIẾT TẮT Gly Ala Val NH2 2/ CH3 – C H . 7 amin. Câu 4. Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. D. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Isopropylamin. C. D. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. Câu 10. Axit monoaminođicacboxylic 5/ HOOC – CH2 – CH2 – C H – COOH | Glu NH2 Câu 1. D.

Câu 21. nước brom. C. Amoniac. NaOH. Trong các chất dưới đây. dung dịch Br2. natri hiđroxit. Na2CO3. Câu 16. khí CO2. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . nước Br2. Câu 22. CH3NH2. C. p-CH3C6H4OH. anilin. D. C6H5-CH2-NH2 Câu 15. C6H5NH3Cl. C. NH3 B. chất nào có tính bazơ mạnh nhất? A. Natri hiđroxit. amoniac. D. NH3 Câu 13. D. anilin. giấy quì tím. dung dịch HCl. dung dịch phenolphtalein. Benzylamin. Có 3 chất lỏng benzen. (CH3)2NH Câu 12. C. Câu 17. B. amoniac. C. D. dung dịch NaOH. D. dung dịch NaOH. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. NaCl. C. anilin. (C6H5)2NH D. chất nào có lực bazơ mạnh nhất? A. B. amoni clorua. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. metyl amin. B. C6H5NH2. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. Câu 20. amoniac. D. D. anilin. Anilin. Câu 19. Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 11. khí CO2. NaCl. metyl amin. ancol etylic. C6H5CH2NH2 C. dung dịch NaOH. D. Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là A. p-CH3-C6H4-NH2. Anilin B. Natri axetat. B. Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen. tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A. C6H5NH2 B. C.điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. khí CO2. C6H5CH2NH2 C. B. B. D. dung dịch NaOH. Phenylamin. C6H5CH2OH. HCl. D. phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ. Trong các tên gọi dưới đây. B. B. axit axetic. (C6H5)2NH C. C6H5NH2. khí CO2. Câu 14. C6H5OH. Phenylmetylamin. Câu 23. C. B. C2H5OH. Trong các chất dưới đây. dung dịch NaOH. anilin. metyl amin. Câu 18. chất nào có lực bazơ yếu nhất? A. dung dịch NaCl. C6H5NH2 D. C. dung dịch HCl. Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. natri axetat. benzen. dung dịch Br2. B. D. Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. dung dịch HCl. dung dịch NaCl. natri hiđroxit. Trong các tên gọi dưới đây. C. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. stiren. Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là A.

Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38.95 gam. Cho 9. C. 18. D.15 gam. 9. 6. 37.95 gam. D. 49. Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22. 12. D. 7. B. C6H5OH. thu được 15 gam muối. Câu 26. 7. C.1ml. Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2). Thể tích nước brom 3% (d = 1. C.3g C. 2. CH3COOH. CH5N C. CH3NH2. 3. B. 2. 8.59 gam. 3. Câu 29.48.9g. C. C2H5N B.4 gam. 4. D. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. Câu 28. B.85 gam.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Cho 5. C3H7N Câu 33. B.6g B. 16. 5. CH3CHO. D. C3H5N D. 8. 8. 5.2 gam.4 gam kết tủa 2.2g.1ml. Câu 32. Khối lượng muối thu được là A. Trung hòa 11. C.3g/ml) cần dùng để điều chế 4.55 gam. C.3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. 4. C2H7N B.65 gam. 9. Giá trị của m là A. B. 14. quì tím hóa xanh. Chất có tính bazơ là A. B. Công thức phân tử của X là A.10 gam. B. D. Khối lượng muối thu được là A. sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). C.4g.1g. B. Câu 35. C3H9N D. D. N = 14) A. C.2 mol metylamin (CH3NH2).6 – tribrom anilin là A. 0. Câu 30. Giá trị của V là A. D. Cho 4.8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. 11. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1. Số đồng phân cấu tạo của X là A.15 gam. 8. N = 14) A.1 gam. D. Đốt cháy hoàn toàn 0.9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. 8. 19.6 gam. 12. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 1.85 gam muối. Dung dịch metylamin trong nước làm A.24. phenolphtalein hoá xanh.5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M.23ml. 9. 7.10 gam. Câu 34. Câu 36. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1.05 mol H2SO4 loãng.85 gam. CH5N C.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 24. D. Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). quì tím không đổi màu. C = 12.65 gam. C.4. C3H7N Câu 31. B. B. 27. 11.1g.24 lít khí N2 (ở đktc). Câu 25.36. 28.12. sinh ra 2. C 146. phenolphtalein không đổi màu. Câu 27. 164. Khối lượng anilin đã phản ứng là A.41ml.2g D. C = 12.

B. Câu 39. C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A. Câu 43. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là A. D.8 lít N2 (đktc) và 20. 4.111%N về khối lượng. Giá trị m đã dùng là A.79 gam C. C6H5NH2. Cho dãy các chất: phenol. C. 1. Axit 2-aminopropanoic. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . dung dịch NaOH. 3. 1. 1 chất. 2 đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X. D. Anilin. C6H5NH2. mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon. Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br 2 thu được 9. B. 1. D. kim loại Na. Axit α -aminopropionic. 3.25M C. C. C3H9N. NH3. C4H9N. CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. 4 chất. CH3COOH. C. C4H9N D. natri phenolat. D. 2. Trong các tên gọi dưới đây. Cho 11. Giá trị của x là A. D.93 gam B. Ba chất lỏng: C2H5OH. thu được 16.25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Công thức phân tử của X là A. 4 chất. D. 3 chất. D. 4 đồng phân. Câu 46. C2H7N. 1. tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)– COOH ? A. D. chỉ chứa nhóm amino. C3H7N. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. 3 chất. chỉ chứa nhóm cacboxyl. C4H11N. 0. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. 2. C.8 lít CO2 . Câu 47. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A. Một amin đơn chức có chứa 31. đơn chức. 1 đồng phân.3M B. Câu 48. NH3. C3H7N B.72 gam Câu 42. NH3. D. 4. B. D. CH3NH2. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. C. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A. 5. 6 chất. 2. etanol. 1. NH3. C. Câu 49. CH3NH2.5M Câu 40. C. C4H11N Câu 41. C2H7N.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 37.86 gam D. Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22. Câu 45. CH5N. CH3NH2.36M D. C6H5NH2. phenylamoni clorua. B. 2. C6H5NH2. Công thức phân tử của amin đó là A. 3.25 g H2O. B. B. quỳ tím. Alanin. anilin.9 gam kết tủa. Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A. B. Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử A. C. B. Đốt cháy hoàn toàn một amin no. Câu 44. 8 đồng phân. dung dịch Br2. C. 2 chất. B. C3H9N C. CH3NH2. B. 5 chất. C3H9N. C. Câu 38. 1.2 gam chất tan.

B. Chất rắn không màu. Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH. Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : A. D. B. B. Câu 56. Natriphenolat (C6H5ONa) Câu 53. D. HCl. H2NCH2COOH. NH2CH2COOH C. dung dịch HCl. Axit α-aminoisovaleric. H2N–CH2-CH2–COOH Câu 52. Câu 60. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. C6H5NH2. B. dung dịch NaOH. Trong các chất dưới đây. D. natri kim loại. C. C. H2N-CH2-COOH B. Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. CH3NH2. NaCl. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. C. NaOH. C2H5OH. D. D. Câu 55. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . CH3NH2. H2NCH2COOH. Câu 59. Glixin (CH2NH2-COOH) B. CH3COOH. dễ tan trong nước. C2H5OH. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) C. D. D. H2NCH2COOH. dung dịch KOH và dung dịch HCl. Chất X là A. NaOH. B. Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH. D. D. CH3COOH. Câu 61. C. C. B. H2N-CH2-COOH. CH3NH2. NaNO3. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Axit 2-amino-3-metylbutanoic. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . B. CH3CH2COOH. B. C. 3. Câu 58. C. CH3CH2CH2NH2. 4. C. C2H6. C. CH3CHO. D. HCl là A. chất nào là glixin? A. C. C6H5OH (phenol). CH3COOH. C2H5OH. CH3COONa. Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. CH3–CH(NH2)–COOH C. quỳ tím. Na2SO4. vừa tác dụng được với bazơ. kết tinh ở điều kiện thường là A. Trong các tên gọi dưới đây. B. Câu 62. CH3OH.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 50. Valin. B. Câu 51. 2. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A. Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch A. tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)CH(NH2)-COOH? A. CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A. B. 5. D. Câu 57. Chất X vừa tác dụng được với axit. vừa tác dụng được với CH3NH2? A. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Axit 3-metyl-2-aminobutanoic. CH2 = CHCOOH. NaCl. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin). dung dịch KOH và CuO. Câu 54. H2NCH2COOH. Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A.

D. C2H5OH.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. 7. H2SO4 loãng. D. D. khối lượng muối thu được là (Cho H = 1. O = 16. C. H2NC2H4COOH. Tên gọi của X là A. Câu 65. H2NC3H6COOH. 11. 9. H2N-CH2CH2-COOH C. khối lượng muối thu được là (Cho H = 1. Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH.9 gam. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. CH3CH2–CH(NH2)–COOH D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH Câu 70.5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. CH3CH(NH2)COOH Câu 73. D. alanin. ClH3N-CH2-COOH. 43. Cho 7. glixin Câu 71. Câu 64. 9. hàm lượng clo trong muối thu được là 19. CH3–CH(NH2)–COOCH3. 8. 44. 1 mol α . A là một α–aminoaxit.05 gam. H2N-CH2CH2-CH(NH2)-COOH. O = 16.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 63. Na = 23) A. B. 11. khối lượng muối thu được 11. 9. CH3-CH(NH2)–COOH B.06 gam muối. NaCl. C.amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH3. Este A được điều chế từ α -amino axit và ancol metylic.5.1 gam.amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. B.346%. Cho 7. Cho 10.00 gam. Glixin không tác dụng với A. 5. C. B. Sau phản ứng. 5) A.9 gam. H2NCH2COOH. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit. H2NC4H8COOH. Một α.9 gam. C. H2NCH2-COONa. D. H2N–CH2–COOCH3. B. Cl = 35. 4.8 gam.287% Công thức cấu tạo của X là A. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15. 2. 3. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1.9 gam. HOOC–CH2CH2CH2–CH(NH2)–COOH C.15 gam. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44. Câu 72. H2N-CH2-COOH D. 9. Câu 66. Công thức của X là A.8 gam. B. C = 12. Câu 69. B.7 gam. CaCO3.5 gam. C = 12. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH B. Cho 15. C. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19. C. O = 16.00 gam. 9. Công thức của A là : A. Sau phản ứng. D. C. B. axit glutamic. Câu 68. Câu 67. 7. valin. Công thức cấu tạo của A là: A. D. Tripeptit là hợp chất A. Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl. B. Sau phản ứng. D. H2N-CH2-CH2-COOH C. C = 12. Na = 23) A.4 gam muối khan.

Câu 78. CTPT của 2 amin lần lượt là: A. C2H7N B. Câu 74. chất nào là đipeptit ? A. B. C4H9NH2 Câu 82. 1 chất. Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? A. Tất cả đều sai. D. (CH3)2 NH < CH3NH2 < NH3 Câu 85. 6 chất. 4 chất. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. B. B.1g H2O và 11.125 gam H2O và 8. C. CH5N D. C2H5NH2 và C4H9NH2 Câu 84. 5. B. C3H9N Câu 83. là đồng đẳng liên tiếp thu được 2. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH.4 lit khí CO2 và 1.24 lit khí CO2 (đktc) và 3. Câu 77.4 lit N2 (đktc).6g một amin đơn chức cần vừa đủ 200ml dd HCl 1. C2H5NH2 C. 3. 1. C. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 76. C. C. este. C. 8.2 lít N2 (ĐKC). Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X thu được 13. 3. Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là A.2g CO 2 . C. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. D. C3H5NH2 D. 8 chất. 4. Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là A. 3 chất.48 lít khí CO2 và 7. Câu 80. NH3 < CH3NH2 < (CH3)2 NH C. C. D. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH. D. X có CTPT là: A. Câu 79. Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là A. B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin đơn chức no đồng đẳng kế tiếp thu được 4. 6. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. α-aminoaxit. CH3NH2 B. 4. So sánh tính bazơ của các chất sau: CH3NH2. (CH3)2 NH. β-aminoaxit. 2. CH3NH2 và C2H5NH2 B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. Câu 86. 2 chất. NH3 A. Trung hòa 13. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ? A. D. Câu 81. Câu 75. B. 4.2g H2O. Công thức phân tử của amin đó là: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 2. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5N C. 5 chất. CH3NH2 < (CH3)2 NH < NH3 B. người ta thu được 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D. axit cacboxylic. NH3 < (CH3)2 NH < CH3NH2 D. D. Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là A. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. C. D.6 gam H2O. B.5M. Tìm CTPT của amin A. Công thức phân tử của 2 amin là: A. 5. 3 chất. 3.HÓA HỮU CƠ 2010 B. Trong các chất dưới đây.

5N Câu 89. 27. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh Câu 91. Các amin khí có mùi tương tự aminiac. Amin no. độc C. màu đen D. Khi cho 13. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Nhận xét nào dưới đây không đúng? A Anilin có tính bazơ. C5H13N Câu 87.5N Câu 95.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng Câu 96. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D. Amin no. C3H9N D.25 C. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng D. Ctpt của amin là A.2 lit dung dịch HCl 1M thì khối lượng của muối phenylamoniclorua thu được là A. Dd anilin làm xanh quỳ tím. C2H2n . NH3 CH3NH2 D. C4H11N B. CH3-CHNH2CH3 C. C6H5NH2 Câu 92. CxHyN (x ≥ 1) B. Amin tác dụng được với axit tạo ra muối D. Metyl amin. CH3NHCH3 D. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. CxHyN (x ≥ 1) B. C2H2n .5 VCO2. (CH3)2NCH2CH3 Câu 94. Anilin và phenol đều tham gia phản ứng cộng H2 vào nhân thơm Câu 97. phenol có tính axit B. đơn chức. Các amin đều có tính bazơ B. Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được VH2O = 1. C4H11N D. Hiện tượng nào sau đây không đúng? A. CH3NHCH3 B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D. Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. đimetyl amin.15 Câu 88.9 B. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 90. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng? A. C3H9N C. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng C. 25. dd phenol làm đỏ quỳ tím C. 20. etyl amin là chất khí. C2H7N B. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. C5H13N Câu 93. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. C2H7N C. Các amin đều có tính bazơ B. Amin tác dụng được với axit tạo ra muối D. dễ tan trong nước B. đơn chức.425 D. 19. mạch hở có công thức chung là A. mạch hở có công thức chung là A. CH3NH2 B. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước. Nhận xét nào sau đây không đúng? A.95 gam anilin tác dụng hoàn toàn với 0. B.

dd NaOH B. (3) > (1) > (2) > (4) D. Có 3 chất lỏng bezen. dd bazơ mạnh C. dd HCl. styren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. C6H5NH2. Cho dãy các chất: Phenol.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 98. (CH3)2CHOH & (CH3)2CHNH2 B. anđhyt axetic (axetanđhyt). (2) > (4) > (1) > (3) C. Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. người ta dùng A. metyl amin. Hiện tượng nào sau đây không đúng? A. Trật tự tăng dần lực bazơ của dãy nào sau đây là không đúng? A. NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 C. Thứ tự nhóm thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 4 chất trên? A. (4) > (1) > (2) > (3) B. (3) < (1) < (2) C. dd Br2. dd Br2. Có 4 chất đựng trong 4 lọ mất nhãn: phenol. dd NaOH C. dd Br2 B. dd muối ăn D. anilin. nên sử dụng dd nào sau đây? A. axit axetic. C Câu 106. (3) < (2) < (1) D. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A. (1) < (2) < (3) B. natriphenolat. Quỳ tím. (2) < (1) < (3) Câu 103. phenylamoni clorua. Có 4 dd riêng biệt mất nhãn: anilin. (CH3)2NH (2). 2 C. C6H5NH2 < NH3 B. Nước muối C. benzen. 4 Câu 110. C6H5OH. dd HCl và quỳ tím B. Dd phenolphtalein D. dd nước đường Câu 102.toC C. (4) > (2) > (1) > (3). etanol. styren. p – CH3C6H4NH2 < p – O2NC6H4NH2 Câu 105. Anilin thường bám vào ống nghiệm. dd AgNO3/NH3. So sánh tính bazơ của các chất sau: CH3NH2 (1). C6H5CH2OH & (C6H5)2NH Câu 100. NaOH (4) A. dd axit mạnh B. B. Câu 104. Quỳ tím. Thứ tự thuốc thử nào sau đây nhận biết được 4 dd trên? A. NH3 (3) A. Để nhận biết các chất: CH3NH2. 3 D. C Câu 107. CH3NH2 (2). 1 B. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. dd Rượu Câu 101. Để rữa sạch anilin người ta thường dùng dung dịch nào sau đây trước khi rữa lại bằng nước? A. NH3 (3). anilin. dd HCl D. dd giấm D. Nước đường B. Xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ: C2H5NH2 (1). CH3CH2NH2 < (CH3)3NH D. dd NaOH và dd Br2 D. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng D. Quỳ tím và dd Br2 C. Số các chất pư được với dd NaOH là A. dd Br2 D. anilin. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng C. B. Quỳ tím. Tất cả đúng Câu 108. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh Câu 99. (CH3)3COH & (CH3)3CNH2 C. CH3COOH trong các bình mất nhãn riêng biệt. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Nước Br2 Câu 109. C6H5CHOHCH3 & C6H5NHCH3 D. Quỳ tím C. Để khử mùi tanh của cá. dd Br2 B.

14. amoniac.6g H2O.224 lit B. thu được 16. amoniclorua. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hỗn hợp A ở trên A. metyl amin.448 lit C. FeCl3. Ctpt của amin là A.25g C. C3H7N C. Ctpt của X là A.4g Câu 120. C3H7N Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 7.6g H2O. natri hyđroxit D. Cho lượng dư anilin pư hoàn toàn với 0. quỳ tím B. CH3NH2 C. 0. đơn chức. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. Khi cho 13. quỳ tím A. đồng đẳng kế tiếp thu được 2. Etyl amin và propyl amin C. 28. Ctpt của X là A. NH3 B. quỳ tím D. C3H9N Câu 114. H2SO4 loãng.1g B. 0. đơn chức phải dùng hết 10.1M thu được 0. Etyl metyl amin và đimetyl amin Câu 115. đơn chức. 27. 0.25g H2O.80 lit CO 2. CH3NH2 và C2H5NH2 B. 2. natri axetat Câu 113. C4H9N B. Khối lượng muối thu được là A. 19.2 lit dd HCl 1M. Cho 3. amoniac. H2SO4 loãng.HÓA HỮU CƠ 2010 A. quỳ tím Câu 112.80 lit N2 ( các khí đo đktc) và 20.05 mol H2SO4 loãng. C3H9N D. mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được 4. C6H5oNa. 25. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no. C2H7N D. metyl amin. C6H5ONa C. CH5N C. Na2CO3.04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl 0. H2SO4 loãng.15g Câu 119. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no. Dãy gồm các chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. propyl amin và butyl amin D. 20. Tất cả đều sai Câu 117. H2SO4loãng. Đốt cháy hoàn toàn 6. CH3COOH. khối lượng muối thu được là A.1g D. etanamin C. Ctpt của 2 amin là A.81g muối. propanamin D. NH3 CH3NH2 D. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X.672 lit D. Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dd HCl 0. Dung dịch metyl amin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3. FeCl3. C6H5NH2 Câu 111. 0. Na2CO3.4g CO2 và 3.1g một amin đơn chức X cấn 100 ml dd HCl 1M. FeCl3.08 lit khí oxi (đktc). metyl amin. natrihyđroxit B. C2H5N B. C2H5NH2 B.95g anilin tác dụng hoàn toàn với 0.24 lit CO2 (đktc) và 3. CH3NHCH3 B.2M thu được a gam muối.425g D. 19. Trung hoà 3. CH3COOH. Ctpt của 2 amin là A. anilin. FeCl3.2g C. anilin. benzenamin Câu 121. C4H9NH2 D. X là A. Metyl amin và etyl amin B.2g một amin no.9g B. mêtanamin B.896 lit Câu 118. C3H7NH2 Câu 116. C2H5NH2 và C3H7NH2 C.

Công thức của amin chứa 15. Cho amin có cấu tạo :CH3. Benzil amoni B.4 g H2O. C2H7N C. Trong các tên gọi sau đây. Công thức phân tử của hai amin là: A. anilin C.4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. Tên gọi của C6H5NH2 là A. C2H7N và C3H9N C. Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là: A. Ctpt của X là A. CH3NH2 và C2H7N B. NaOH B. C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3 Câu 124.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 122. (CH3)3C – NH2 B. chỉ dạng phân tử D. HCl B. etylmetylamin C. Anilin Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .ylamin B. isopropylamin D. CH3NH2. glyxin B. (CH3)3N C. 4 D. metyletylamin B. Quỳ tím Câu 125. CH3OH/HCl D. Amin có công thức CH3 – CH(NH2) – CH3 tên là: A. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 C. C3H7N D. propylamin Câu 128. NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2 B. C6H5NH2 D.05% khối lượng nitơ là A.Đimetylamin D. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. (NH3)3C6H3 D. axit 2 –aminopropanoic B. Prop -2. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp electron chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N D.ylamin Câu 136. C3H9N và C4H11N D. Alanin C. Br2 D. Chất hữu cơ C3H9N có số đồng phân amin là : A. C3H5N Câu 123. CH3NH3Cl Câu 127. NaOH C. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên? A. Để trung hoà 25g dd một amin đơn chức (X) 12. vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol như nhau C. (CH3)3N Câu 135. CH3COOH. C4H11N và C5H13 N Câu 134. Anilin không phản ứng với chất nào sau đây? A. thu được 22 g CO2 và 14. Chất nào sau đây là amin bậc 3? A. Prop-1. Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại: A. dạng ion lưỡng cực và một phần nhỏ dạng phân tử Câu 133. Cho các chất H2NCH2COOH. lysin Câu 130. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton Câu 132. 5 Câu 131. chỉ dạng ion lưỡng cực B. axit –aminopropionic D. tên gọi nào không đúng với chất CH3 – CH(NH2) – COOH? A. Do amin tan nhiều trong H2O B. HCl C. 2 B.C2H5NH2 B. Sắp xếp tính bazơ các chất sau theo thứ tự tăng dần. A. valin Câu 129. Hexyl amoni D. HNO2 Câu 126. phenol D. (CH3)2NH C. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. CH5N B. 3 C. Do phân tử amin bị phân cực mạnh C. Benzyl amoni C. C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C. Etylamin C.CH(CH3) –NH2 Tên gọi đúng của amin là trường hợp nào sau đây? A.

C.dễ tan trong nước.amin C. Hãy chỉ ra điều sai trong các nhận xét sau A. Câu 141. Anilin là chất lỏng . Các amin khí có mùi tương tự amoniac. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A.. B. CH3 – CH 2–CH2 NH2 poropan -1. Các amin đều có tính bazơ B. Nhận xét nào dưới đây không đúng ? A. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân.CH2 – CH3 CH3 Câu 139. Câu 138. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cac bon trong phân tử tăng. NH2 anilin Câu 140. Tên gọi của amin nào sau đây không đúng ? A. Metyl -. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoiac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon B. khó tan trong nước. nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N C. CH3 – CH -CH3 NH2 C. Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do A. đimetyl. nhóm NH2 còn một cặp electron chưa liên kết B. có thể phân biệt amin thành amin no. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . màu đen. D. etyl . CH3 – NH –CH3 đimetylamin B. CH3 – CH2 -NH2 B. CH3 – CH -CH3 propylamin NH2 D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3. chưa no và thơm. Tuỳ thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon. gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N D. Phenol là axit còn anilin là bazơ B. CH3 – NH –CH3 D. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 137. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin là không đúng ? A.. CH3 – N . Câu 143. C. độc. Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ còn dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh C. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hidro Câu 142. trimetylamin là những chất khí . D. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom D. Amin nào dưới đây là amin bậc hai ? A.

NH3 C. (CH3)2 NH . NH3 < C6H5NH2 B. NH3 B. CH3NH2 Câu 148. anilin tác dụng được với dung dịch brom Câu 153. Anilin B. 5 >4 > 2 > 1 > 3 > 6 D. CH3CH2NH2 Câu 146. CH3 NH2. Đimetylamin Câu 145. Metylamin C. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 C. NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2 C.CH3CONH2 C. 1 > 3 > 5 > 4 >2 > 6 B. nước brom D. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ? A.Cu(OH)2 Câu 152. (CH3)2 NH. C6H5NH2. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5 – kị nước D. CH3NH2. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm –NH2 bằng hiệu ứng liên hợp B. (CH3)2 NH.NH3. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2) Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Dung dịch anilin và dung dịch amoniac B. Amin tác dụng với axit cho muối D. Anilin không làm đổi màu quỳ tím C. axit HCl B. NH3. C6H5NH2 B. NH3. Nhờ tính bazơ. Dung dịch etylamin không tác dụng với A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < C2 H5 NH2 B. C6H5NH2. C6H5NH2 D. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. Sắp xếp các hợp chất theo thứ tự giảm dần tính bazơ : (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 Dãy nào sau đây có thứ tự sắp xếp đúng ? A. 5 > 4 >2 > 6 > 1 > 3 Câu 147. p – O2NC6H4NH2 < p – CH3C6H4NH2 Câu 150. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. (CH3)2 NH B. NH3. dung dịch FeCl3 C. Phát biểu nào sai: A. CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. CH3 NH CH2CH3 Câu 151. CH3CH2CH2OH D. 6> 4 > 3 > 5 >1 > 2 C. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất ? A. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < CH3NHCH3 D. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 144.HÓA HỮU CƠ 2010 C. Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. CH3NH2. Amoniac D. C6H5NH2 C. CH3CH2NH2 D. Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới đây là không đúng ? A. Dùng nước brom không phân biệt được hai chất trong cặp nào sau đây? A. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2 NH2 Câu 149.

Dung dịch HCl . Công thức của amin đó là A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẵng liên tiếp. Trung hoà 3. Dung dịch HCl. anilin và benzen: A. benzen. anilin . dung dịch brom Câu 156. quỳ tím Câu 157. Dung dịch brom . C3H7NH2 . Anilin và benzen Câu 154. CH5N C. ta thu được tỉ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 :17 ( ở cùng điều kiện).08 lít khí oxi (đktc) . Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng D. C4H9NH2 C.đơn chức phải dùng hết 10. Anilin và phenol D. C2H5NH2 . C4H9NH2 D. mì chính. (3) Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu. 3 D.1 g một amin đơn chức X cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Số nhận định đúng là: A. Dung dịch NaOH. Cho các câu sau đây: (1) Khi cho axit Glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh Câu 155. Công thức phân tử của X là A. Dung dịch brom B. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác? A. (2) Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. 1 B. Dung dịch NaOH. stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử: A. C3H9N D. C2H5N B. (4) Các mino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường. (5) Khi cho amino axit tác dụng với hỗn hợp NaNO2 và CH3COOH khí thoát ra là N2. 2 C. Quỳ tím . Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua làm xuất hiện “khói trắng” C. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ chuyển màu xanh B. C3H7NH2 Câu 158. C4H9NH2 . CH3NH2 C. C2H5NH2 D. C3H7NH2 B. (3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh. Công thức của 2 amin là A. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . dung dịch NaOH C. dung dịch brom D. Để phân biệt phenol .HÓA HỮU CƠ 2010 C. C3H7N Câu 159. Cho các nhận định sau: (1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. dung dịch brom C. 4 Câu 161. (4) Axit ε-amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6. C5H11NH2 Câu 160. (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ. Dung dịch HCl. CH3NH2 . Đốt cháy hoàn toàn 6. dung dịch brom B. quỳ tím D. C2H5NH2 B.2 g một amin no .

Số nhận định đúng là: A. Val-Phe-Gly-Ala B. Cho các phát biểu sau: (1) Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit. Cấu tạo nào là đúng của X. 3 D. 3 D. ngoài thu được các amino axit thì còn thu được 2 đi peptit: Ala-Gly. 1 B. 2 C. Ala-Phe. (2) Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit. Gly-Ala-Phe-Val Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 4 Câu 167.amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. A. CH3OH/HCl Câu 164. (4) Có 3 α-amino axit khác nhau. 3 D. Gly – Ala – Gly Câu 166. 1 mol Valin. CH 3 − CH − COOH NH 2 C. 1 B. B. ngoài các α-amino axit còn thu được các đipetit: Gly-Ala. + Thủy phân không hoàn toàn A. Gly-Ala-Val-Phe D. Gly− Val− Ala (3) Số liên kết peptit trong ptử peptit mạch hở có n gốc α. C. 4 Câu 165. 4 chất hữu cơ: axit aminoaxetic. Peptit có công thức cấu tạo như sau: H 2 N − CH − CO − NH − CH 2 − CO − NH − CH − COOH CH3 CH(CH3 )2 Tên gọi đúng của peptit trên là: A. Gly-Gly-Ala-Gly-Val C. HCl Câu 163. có thể tạo ra 6 peptit khác nhau có đầy đủ các gốc αamino axit đó. Công thức cấu tạo của glyxin là: A.Ala và 1 tripeptit Gly-Gly-Val. Công thức nào sau đây của pentapeptit (A) thỏa điều kiện sau: + Thủy phân hoàn toàn 1 mol A thì thu được các α. (3) Từ 3 α. Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X). Gly-Ala-Gly-Gly-Val D. 1 B. A. Gly-Ala-Gly-Val-Gly Câu 168. (2) Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure. CH 2 − CH − CH 2 OH OH OH D. Gly. H2N – CH2 – COOH D. sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure. Ala-Gly-Gly-Gly-Val B. 2 Câu 162. Ala− Gly− Val D.HÓA HỮU CƠ 2010 Số nhận định đúng là: A. 2 C. H2N–CH2–CH2–COOH C. Phe-Val. axit propionic.amino axit là: 3 mol Glyxin.amino axit là n -1. 1 mol Alanin. Cho các câu sau: (1) Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc α amino axit. Quì tím B. Ala− Ala− Val C. Ala-Val-Phe-Gly C. NaOH B. 1 thuốc thử có thể nhận biết 3 etylamin là A. Số nhận xét đúng là: A. (4) Khi đun nóng dung dịch peptit với dung dịch kiềm.

A. (4) Do Muối của KL nặng.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 169. Để phân biệt xà phòng. đó là một nonapeptit có công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin (phe). Chỉ dùng Cu(OH)2 D. (2) Do axit. Chỉ dùng I2 B. Kết hợp I2 và Cu(OH)2 C. Khi bị dây axit HNO3 lên da thì chỗ da đó màu vàng: Điều giải thích nào sau đây đúng. lòng trắng trứng ta sẽ dùng thuốc thử nào sau đây: A. Oligo peptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc α-amino axit B. Poli Amit là tên gọi chung của Oligo peptit và poli peptit D. A. (2) Hai nhóm chức –COOH và –NH2 trong amino axit tương tác với nhau thành ion lưỡng cực. Là do protein tại vùng da đó bị đông tụ màu vàng dưới tác dụng của axit HNO3 D. Cu(OH)2 C. NaOH Câu 174. Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định trên: A. Poli peptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc α-amino axit C. (2) sai Câu 170. Cho các nhận định sau. Lý do nào sau đây làm cho protein bị đông tụ (1) Do nhiệt. (3) Do Bazơ. A. 5 D. (3) Poli peptit là polime mà phân tử gồm 11 đến 50 mắc xích α-amino axit nối với nhau bởi các liên kết peptit. 2 C. (4) Protein là polime mà phân tử chỉ gồm các polipeptit nối với nhau bằng liên kết peptit. protein là những poli peptit cao phân tử. Là do phản ứng của protein ở vùng da đó có chứa gốc hidrocacbon thơm với axit tạo ra sản phẩm thế màu vàng C. tìm nhận định không đúng. 4 C. Có 1 lí do ở trên B. Đun nóng nhẹ B. Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. NH2-CH2-COOH. 3 D. (1) sai. (2) đúng D. Để nhận biết ra abumin ta không thể dùng cách nào sau đây: A. A. A. (1) đúng. Cho các dung dịch sau đây: CH3NH2. (2) Protein đơn giản được tạo thành chỉ từ các α-amino axit. nhiệt tỏa ra làm đông tụ protein tại vùng da đó Câu 176. 1 B. HNO3 D. Cho các câu sau: (1) Amin là loại hợp chất có chứa nhóm –NH2 trong phân tử. Là do sự tỏa nhiệt của axit. hồ tinh bột. Protein phức tạp tạo thành từ các protein đơn giản cộng với thành phần phiprotein. (2) đúng C. 6 Câu 175. Là do protein ở vùng da đó có phản ứng màu biurê tạo màu vàng B. lòng trắng trứng (anbumin). CH3COONH4. (1) đúng. (2) sai B. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối lớn Câu 172. (1) sai. Cho các nhận định sau: (1) Peptit là những hợp chất chứa các gốc α-amino axit liên kết với nhau bằng những liên kết peptit. Kết hợp I2 và AgNO3/NH3 Câu 171. 4 Câu 173. Có 2 lí do ở trên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 3 B.

(1)NaOH. A. Cho sơ đồ biến hóa sau: + NaOH + HCl Alanin → X  Y → C. phản ứng với bazơ. Có 4 lí do ở trên Câu 177. 1 B. Cu(OH)2/OH.CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4) H2N – (CH2)4 −CH(NH2)COOH : lizin. (2) Phân tử khối của một aminoaxit (gồm một chức NH2 và một chức COOH) luôn luôn là số lẻ. alanin : Alanin. Dd HNO3 đặc D. lòng trắng trứng ta thể thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. 7 B. (1.3) D. Hợp chất nào không phải là amino axit. phản ứng tráng bạc. CH3OH. glyxin C. axit glutamic B. dùng dung dịch HNO3 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . 1 B. (1.3) Câu 181. Cho các nhận định sau: (1) Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho hỗn hợp các aminoaxit. Có bao nhiêu nhận định không đúng: A. CH3 – CH2 −CO −NH2 D. CH3 − NH −CH2 − COOH C.3) C. Cu. H2N − CH2 −COOH phản ứng được với: D. A. CH3-CH(NH3Cl)COOH D. 3 Câu 180. H2N-CH2-CH2-COOH C. Amino axit có bao nhiêu phản ứng cho sau đây: phản ứng với axit. Polipeptit (−NH − CH2 −CO − n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng: ) A. HOOC − CH2(NH2) −CH2 − COOH Câu 178. Na2SO4. C2H5OH. dung dịch Iot B. 2 C. 3 B. Cho các công thức sau: Số CTCT ứng với tên gọi đúng (1) H2N – CH2-COOH : Glyxin (2) CH3 −CHNH2 −COOH (3) HOOC. Dùng quỳ tím. Dd Iot Câu 186. phản ứng trùng ngưng. phản ứng với kim loại kiềm. 4 Câu 183. H2N − CH2 − COOH. hồ tinh bột. A. CH3-CH(NH2)-COONa B. 2 Câu 182. H2N −CH2 − COOH B.2) B.2. 2 C. Để nhận biết dung dịch các chất: Glixin. 3 D. CH3NH2. Glixerol và hồ tinh bột. H2SO4. 6 Chất Y là chất nào sau đây: A. 4 Câu 185. phản ứng với ancol.đun nóng B. (1. : Axit Glutamic. (3) Các aminoaxit đều tan được trong nước. Dd AgNO3/NH3 C. (2) CH3COOH (3) C2H5OH A. glucozơ. phản ứng trùng hợp. Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây: Ba(OH)2. Dung dịch Iot. A. HCl. 4 C. 5 D. CH3-CH(NH3Cl)COONa Câu 184. Thuốc thử nào dưới đây để nhận biết được tất cả các dung dịch các chất trong dãy sau: Lòng trắng trứng. (2.HÓA HỮU CƠ 2010 C. (4) Dung dịch aminoaxit không làm quỳ tím đổi màu. A. 4 Câu 179. Có 3 lí do ở trên D. 3 D. 5 D.

H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Page 18 Trường PT Thái Bình Dương . có tính oxi hóa và tính khử Câu 188. Dùng Cu(OH)2. Câu 189. A. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH B. có 3 gốc aminoaxit Câu 190. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic. H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O. 4 chất C. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? A. Dùng quỳ tím. chỉ có tính axit B. có 3 gốc aminoaxit giống nhau C. Cho các phản ứng: D. chỉ có tính bazơ D. dung dịch HNO3 Câu 187. Protein có khối lượng phân tử lớn B. Tripeptit là hợp chất A. 6 chất Câu 191. Có bao nhiêu peptit mà phân tử có 3 gốc aminoaxit khác nhau? A. Điểm khác nhau giữa protein với cabohiđrat và lipit là A. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – COOH C. Protein luôn có chứa nguyên tử nitơ C. Protein luôn có nhóm chức OH D. 3 chất B. dùng dung dịch HNO3 H2N–CH2–COOH + HCl → Cl–H3N+–CH2–COOH. có 3 gốc aminoaxit khác nhau D. 5 chất D. Protein luôn là chất hữu cơ no. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit B. H2N – CH2CH2CONH – CH2CH2COOH D.HÓA HỮU CƠ 2010 C. có tính chất lưỡng tính C.

VẬT LIỆU POLIME Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .HÓA HỮU CƠ 2010 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 230 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Chương 4 POLIME & VẬT LIỆU POLIME I. 3. tăng mạch. giữ nguyên mạch. Tính chất hóa học: Có phản ứng cắt mạch. Ví dụ: (.Phản ứng trùng hợp: là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime). . 2. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng là phải có từ hai nhóm chức (có thể giống nhau hoặc khác nhau) trở lên.Phản ứng trùng ngưng: là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (ví dụ H2O). POLIME 1. Điều chế: . Khái niệm: Polime hay hợp chất cao phân tử là những hợp chất có PTK lớn do nhiều đơn vị cơ sở gọi là mắt xích liên kết với nhau tạo nên. II.CH2 – CH = CH – CH2 -)n. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là phải có liên kết bội hoặc vòng. với n: hệ số polime hóa (độ polime hóa).

len. Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn. ví dụ: tơ poliamit. Ví dụ:  1/ polietilen (PE): n CH2 = CH2  → ( .t 2/ Polivinyl clorua ( PVC ): n CH2 = CH XT→ ( . tơ polieste . . tơ axetat. keo dán epoxi và keo dán ure – fomanđehit.3. isopren. polibuta – 1. B. stiren. BÀI TẬP Câu 1.)n + 2n H2O. toluen.CH2 – CH(CN) .Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi. chất hóa dẻo. Vật liệu compozit gồm: Polime dẻo (thành phần cơ bản). VD: Nhựa vá xăm. tơ đồng – ammoniac. Câu 2. propen.)n. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. Page 18 Trường PT Thái Bình Dương . Có 3 dạng: novolac.  0 3.)n. (-CH2-CH2-)n. chất phụ. (-CH2-CHBr-)n.)n. Cao su thiên nhiên: ( .6: n H2N-(CH2)6 – NH2 + n HCOOC – (CH2)4 – COOH XT→  0 ( . Có hai loại tơ: Tơ thiên nhiên (có sẵn trong thiên nhiên như tơ tằm.t XT→ ( . D. chất độn.CH2 – CH2 . bông) và tơ hóa học (tơ nhân tạo và tơ tổng hợp).rezit. ví dụ: tơ visco.đien 4.HÓA HỮU CƠ 2010 1. 2. Tơ nhân tạo được sản xuất từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng con đường hóa học.)n poliisopren Cao su tổng hợp: ( .CH2 – C –) n  | | COOCH3 COOCH3 4/ Nhựa phenolfomanđehit ( PPF ). C. (-CH2-CHF-)n. C.t Tơ nilon tổng hợp: n CH2 = CH( CN) xt→ ( .  0 XT .Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.)n. Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. B. rezol.CH2 – CH .CH2 – C(CH3) = CH – CH2 . Tơ tổng hợp được sản xuất từ những polime tổng hợp.t 0 | Cl 3/ Polimetyl metacrylat: CH3 | n CH2 = C 0 | Cl CH3 | . || || O O . D.HN – (CH2)6 – NH – C – (CH2)4 – C .CH2 – CH = CH – CH2 . (-CH2-CHCl-)2. Polivinyl clorua có công thức là A.t Tơ nilon – 6.

D. Câu 4.6 là A.CH2. B. D. Câu 8. B. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A.CH2. CH3. D. CH3CHO trong môi trường axit. CH2=CH-COOC2H5. Câu 11. C. Câu 7. CH3-CH3. etan. Câu 5. B. CH2=C(CH3)-CH=CH2. B. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. B.CH=C= CH2. B. C6H5CH=CH2. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. CH2=CH-CH= CH2. Câu 6. CH2=CH-CH3. (2). (. CH2=CH2. nhiệt phân. (. Monome được dùng để điều chế polietilen là A.COOH. Câu 10. NH2. CH2=CH-CH=CH2. D. B. B. C. Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n . CH3-CH2-Cl. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. NH2. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . (3). CH2=CH-CH=CH2. C. CH3. CH3-CH=CH2. CH2=CH2. CH2=CH2.COOH. (1). (1). HCOOH trong môi trường axit. toluen.CH=CH. CH3-CH=CH-CH3. D. polivinyl clorua. CH3COOH trong môi trường axit. D. CH3-CH2-CH3. HCHO trong môi trường axit. trùng ngưng. C. CH≡CH. lưu huỳnh. B. (3). CH2=CHCl. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . Câu 12. NH2. polietilen. polistiren. CH3. CH2=CH-CH3. CH2=CH2. CH2=CH-CH=CH2. C. CH2=CH-CH2OH. C.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 3.NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. polimetyl metacrylat. C. CH2=CH-COOCH3. D. CH2=CH-OCOCH3.CH=CH-CH3.CH2-)n . trao đổi. C. Câu 9. propan. D.CH2. (2).CH(NH2). C.COOH. C. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A.CH2. C6H5CH=CH2. B.COOH. D. trùng hợp. (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6. D. CH2=CH-CH=CH2.CH2. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. propen.

CH≡CH. B. (-CF2-CF2-)n. Cao su buna được tạo thành từ buta-1. trùng hợp B. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. C.6. C. Câu 15. B. D. C. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. C. D. Câu 23. B. B. phản ứng thế Câu 26. CH3COOCH=CH2. D. D. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → Cao su Buna. C. CH2=CH-CH3. (-CH2-CH=CHCH2-)n. tơ axetat. tơ tằm. cộng hợp D. D. tơ visco. tơ nilon-6. B. B. C6H5CH=CH2. tơ tằm. D. trùng ngưng C. tơ axetat. tơ polieste. tơ visco. D. tơ visco. tơ capron. Câu 21. tơ polieste. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. Câu 16. Tơ nilon . D. B.6 là một loại A. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. C. CH2=CH2. D. Câu 22. C. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. Tơ capron thuộc loại A. Công thức cấu tạo của polibutađien là A. C2H5COO-CH=CH2. CH2=CH-COO-C2H5. D. C. CH3CH2OH và CH3CHO. C. D. Câu 19. B. Câu 14. Nilon–6. Câu 18. (-CH2-CH2-)n. CH2=CH-COO-CH3. CH2=CH-CH=CH2. Hai chất X. tơ poliamit. Câu 17.6. B.3-đien bằng phản ứng A. polieste. Câu 24. trao đổi.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 13. tơ poliamit. tơ nilon-6.khử. tơ axetat. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. tơ poliamit.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . tơ capron. Câu 25. trùng hợp. Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A. Tơ lapsan thuộc loại A. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. oxi hoá . C. (-CH2-CHCl-)n. Monome được dùng để điều chế polipropilen là A.6. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. D. trùng ngưng. H2N-(CH2)5-COOH. CH3COO-CH=CH2. tơ visco. Câu 20. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. CH2 =CHCOOCH3. Y lần lượt là A. B. tơ visco. CH2=C(CH3)COOCH3. B. C. C.

D.000 C. B.3. CH2=CH-CH3. C.000 Câu 36. Hệ số polime hoá của PE là A. Hệ số polime hoá của PVC là A. Câu 38.000 C. 12.6 được tổng hợp từ phản ứng A. 12.000 D. tơ capron. C. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. amilopectin. 2. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. B. 2. B. Tơ nilon-6. ( C5H8)n B. Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D.000 B.6. Câu 28. D. Trong các loại tơ dưới đây. chất dẻo. B. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. C6H5CH=CH2. Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%) A. CH2=CH-OCOCH 3. etylen glycol. cao su tổng hợp.6 Câu 34. CH3-CH2-Cl. CH2=CH-CH3. Câu 29. C. tơ bán tổng hợp. B. tơ hóa học. axit terephtaric. tơ nhân tạo. 2. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Câu 30. CH2=CH-CH=CH2. D. tơ nhân tạo là A. Câu 31. Câu 37.55 B. C6H5CH=CH2. ( C4H8)n C. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. tơ nilon -6. B. C. trùng hợp từ caprolactan C. PVC. B. D. axit axetic. CH3-CH2-CH3.000 B. CH2=CH-COOC2H5. ( C2H4)n Câu 27.8 C. CH2=CH-COOCH3. glyxin. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. C. nhựa bakelit. 15. tơ tổng hợp.52 D. keo dán.000 Câu 35. D. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A.HÓA HỮU CƠ 2010 A. PE. D. ( C4H6)n D.000 D. CH3-CH3. Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. B. tơ tổng hợp. CH2=CH2. trùng ngưng từ caprolactan Câu 33. Câu 32. Tơ visco không thuộc loại A. CH2=CH-CH=CH2. 13. 17. CH2=CH-CH=CH2. C. lưu huỳnh. 25. CH2=CH-CH2OH. 15. Monome được dùng để điều chế polietilen là A. D. B. C. C. C. Câu 39. CH2=C(CH3)-CH=CH2. tơ visco. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là : A. CH≡CH. tơ tằm. D. 24.

tơ capron. NH2. CH3. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A.COOH. Y lần lượt là A. ( C2H4)n Câu 50. C. B. CH3CH2OH và CH3CHO. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. NH2. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → Cao su Buna. D. B. B. B. B. D. trùng ngưng C. CH2 =CHCOOCH3. C2H5COO-CH=CH2. CH2=CH-CH=CH2.3-đien bằng phản ứng A. Câu 46. CH2=CH-CH=CH2. CH3. C.COOH. (. B.CH2. D. CH3COOH trong môi trường axit. CH2=CH2. ( C5H8)n B.CH=C= CH2. tơ tằm. CH2=CH2. CH3. tơ visco.CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. C. Câu 42. CH3CHO trong môi trường axit. Câu 45. trùng hợp B. CH2=CH-COO-C2H5.COOH. Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. B. NH2.CH2. cộng hợp D. Câu 47. HCOOH trong môi trường axit. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. Câu 44. D. CH2=CH2.COOH.NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH3-CH=CH2. D. ( C4H8)n C. tơ nhân tạo là A. C.CH2.CH2. Hai chất X. CH3COO-CH=CH2. CH≡CH. Monome được dùng để điều chế polipropilen là A. Cao su buna được tạo thành từ buta-1. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. CH2=CH2. D. HCHO trong môi trường axit.CH=CH-CH3. (. phản ứng thế Câu 49. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Trong các loại tơ dưới đây.CH2. CH2=CHCl. D. CH3COOCH=CH2. C. tơ nilon-6. Câu 41. CH3-CH=CH-CH3.HÓA HỮU CƠ 2010 D. Câu 43. C. CH2=CH-COO-CH3. C. tơ capron. Câu 48. D. C. CH3CH2OH và CH2=CH2.CH(NH2). Câu 40. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. B. C6H5CH=CH2. ( C4H6)n D. tơ visco. B. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. CH2=CH-CH= CH2.CH=CH.CH2-)n . CH2=CH-CH3. CH2=C(CH3)COOCH3. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A.6. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A.

propan. trùng ngưng từ caprolactan Câu 54. CH3-CH2-CH3. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. C. Câu 51. Câu 53. CH2=CH-CH=CH2. B. trao đổi. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. polivinyl clorua. C6H5CH=CH2. B. Polivinyl clorua có công thức là A. Câu 59. trùng ngưng. C. keo dán. toluen. polietilen. PVC. tơ nilon -6. C. B. PE. Câu 62. D. polistiren. CH≡CH. propen. C6H5CH=CH2. CH2=C(CH3)-CH=CH2. C. nhiệt phân. tơ tằm. CH3-CH=CH2.6. Câu 61. B. Tơ nilon-6. B. Câu 56. etan. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . C. polimetyl metacrylat. C. trùng hợp. CH2=CH-CH2OH. chất dẻo. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. stiren. C. Câu 58. B. toluen. CH2=CH-COOCH3. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng A. D. B. CH2=CH2. Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. isopren. D. trùng hợp từ caprolactan C. CH2=CH-CH3. cao su tổng hợp. Câu 57. C. D. D. C. (-CH2-CH2-)n. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. C. CH3-CH2-Cl. Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A. (-CH2-CHBr-)n. CH3-CH3. nhiệt phân.HÓA HỮU CƠ 2010 C. D. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. Câu 55. trùng hợp. Câu 52. D. CH2=CH-CH=CH2. trùng ngưng. D. (-CH2-CHF-)n. Câu 60. CH2=CH-COOC2H5. D. CH2=CH-CH3. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. D. B. C. lưu huỳnh. (-CH2-CHCl-)n B. propen. trao đổi. Monome được dùng để điều chế polietilen là A. B. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. B. nhựa bakelit. Câu 63. D.6 được tổng hợp từ phản ứng A. CH2=CH-CH=CH2. Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng A. tơ tổng hợp. CH2=CH-CH=CH2. D. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. amilopectin. C. CH2=CH-OCOCH3. B. D.

phản ứng nào làm giảm mạch polime A. B. Câu 66. Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A.HÓA HỮU CƠ 2010 Câu 64.COOH. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. CH3. poli(vinyl clorua) + Cl2 t 0 → B. CH2=CH2. CH3CHO trong môi trường axit. CH2=CH2. CH3COO-CH=CH2. Câu 69.CH2-)n . Câu 65.6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A.COOH. Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n . CH2=CH-CH= CH2. CH2=CH-COO-CH3. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.CH2.CH2. D.6 được tổng hợp từ phản ứng A. D.CH2. Tơ nilon-6. CH2=C(CH3)COOCH3. CH3. Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. (3) Trong sè c¸c lo¹i t¬ sau:(1)[-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n [C6H7O2(O-CO-CH3)3]n .NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C. CH2=CH2.6. poli(vinyl axetat) + H2O OH −→  . CH3-CH=CH-CH3. CH2=CHCl. C. B. D.CH2. H2N-(CH2)5-COOH. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin B. (. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. trùng ngưng từ caprolactan Câu 70. NH2. CH3COOCH=CH2. Câu 67.CH=CH-CH3. Tơ nilon .COOH. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. T¬ thuéc lo¹i sîi poliamit lµ: Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . NH2.CH=C= CH2. (. NH2.t 0 D. CH2=CH-COO-C2H5. Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau.CH=CH.CH2.t 0 Câu 71. C. CH2 =CHCOOCH3. C. Câu 68. amilozơ + H2O H +→ . B. cao su thiên nhiên + HCl t 0 → C. B. D.COOH. B.CH(NH2). C. C2H5COO-CH=CH2. HCHO trong môi trường axit. trùng hợp từ caprolactan C. C6H5CH=CH2. CH3.

Phản ứng trùng ngưng. Glyxin. Axit axetic. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Isopren. Polime có công thức [(-CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH-]n thuộc loại nào? B. do chóng cã tÝnh chÊt hãa häc kh¸c nhau. Câu 72. Etylen glycol. Câu 75. Phản ứng đồng trùng hợp hay phản ứng đồng trùng ngưng. Poli acrilonitrin. Tơ nilon Câu 74. Trong các nhận xét dưới đây nhận xét nào không đúng? A. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là: A. Tất cả đều đúng Câu 77. Đa số polime khó hòa tan trong các dung môi thông thường. Câu 81. B. Nhựa PVC C. do chóng lµ hçn hîp cña nhiÒu ph©n tö cã khèi lîng kh¸c nhau D. B. C. người ta có thể sử dụng: A. D. Nhựa bakelit. Các polime không có nhiệt nóng chảy xác định. Thuỷ tinh hữu cơ D. A. do chóng cã khèi lîng qóa lín B. A. me có tên là: n A. Polime nào có cấu tạo mạng không gian: A. C. Poli(vinyl axetat). Poliisopren. B. C. C. T¹i sao c¸c polime kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh. 3. (1) vµ (2) D. Poli(metyl metacrylat). D. do chóng cã cÊu tróc kh«ng x¸c ®Þnh. Polietilen Câu 76. Nhựa PE B. Câu 79.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Câu 78. D. (2) vµ (3) C. Chất dẻo C. Tất cả đều đúng. Axit terephtalic. C. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. D. Cao su Buna-S. Poli (ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là: OCOCH3 Poli CH2 CH B. (2) vµ (3). B. B. B. C. Câu 80. Poli(metyl acrylat). Tơ capron Để tổng hợp polime. Phản ứng trùng hợp. polime có thể dùng làm chất dẻo: A. Stiren. Các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit. D. D. Toluen. C. Propen. (1) vµ (3) (1). Các polime không bay hơi. Cao su D. Câu 73. Trong các polime sau.

D. Sản phẩm trùng hợp propen CH3-CH=CH2 là: CH3 CH CH2 n B. Dùng một trong ba cách trên. D. Trùng ngưng etylen glicon CH2OH-CH2OH. NH CO NH CH2 CH2 CH CN n n n NH [CH2]6 NH [CH2]4 CO OH D. Một số chất dẻo là polime nguyên chất. nhận xét nào không đúng? A. Cao su lưu hóa. Có thể điều chế poli(vinyl OH ancol) A. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. Poli(ure-fomanđehit). NH2 CH CH3 CO n n n n NH2 CH2 CH2 CO CH2 CH Câu 84. B. C. chất nào khi được thủy phân hoàn toàn sẽ tạo ra alanin? A. C. B. Trường PT Thái Bình Dương Page 18 . Vật liệu composite chứa polime và các thành phần khác. Xà phòng hóa poli(vinyl axetat) CH2 n bằng cách CH n H3COO D. D. Cao su ống (hay cao su thô) là: A. Cao su chưa lưu hóa. B. C. Cao su thiên nhiên. D. Câu 87. NH CH2 CH2 CO NH CH(CH3) CO B. A. Câu 86. Một số vật liệu composite chỉ là polime. Teflon. B. CH2 n Câu 82. C. CH3 CH CH2 Câu 83. Cao su tổng hợp. C.HÓA HỮU CƠ 2010 A. Đa số chất dẻo. ngoài thành phần cô bản là polime còn có các thành phần khác. Trong các nhận xét dưới đây. Trong các hợp chất sau đây. Câu 85. Trùng hợp ancol vinylic CH2=CH-OH. B. n CH2 CH2 CH CH2 CH CH3 n n C.

Polistiren. B. CH2=CH-CH=CH2. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là: A. CH2=CH-CH=CH2. NH [CH2]5 CO C. Tơ dacron. Tơ capron. Poli(phenol-fomanđehit). Tơ enang. Câu 91. Polipeptit. B. CH2=C(CH3)-CH=CH2. D.HÓA HỮU CƠ 2010 C.6. Tơ capron. Nilon-6. Hợp chất có công thức cấu tạo có tên là: A. Nilon-6. B.C6H5-CH=CH2 C. D.6. Câu 89. D. [CH2] 4 CO n C. Poli(etylen terephtalat). Hợp chất có công thức cấu tạo A. Tơ enang. CH2=CH-CH=CH2. Poliacrilonitrin. C6H5-CH=CH2 B. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là : A. C. Poli(metyl metacrylat). CH3-CH=CH2 NH [CH2]6 NHCO Câu 90. Câu 88. Tơ dacron. S D. n có tên là: D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 91 121 151 181 231 92 122 152 182 232 93 123 153 183 233 94 124 154 184 234 95 125 155 185 235 96 126 156 186 236 97 127 157 187 237 98 128 158 188 238 99 129 159 189 239 100 130 160 190 240 101 131 161 191 241 102 132 162 192 242 103 133 163 193 243 104 134 164 194 244 105 135 165 195 245 106 136 166 196 246 107 137 167 197 247 108 138 168 198 248 109 139 169 199 249 110 140 170 200 250 111 141 171 201 251 112 142 172 202 252 113 143 173 203 253 114 144 174 204 254 115 145 175 205 255 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .

HÓA HỮU CƠ 2010 26 27 28 29 30 56 57 58 59 60 86 87 88 89 90 116 117 118 119 120 146 147 148 149 150 176 177 178 179 180 206 207 208 209 230 256 257 258 259 260 Trường PT Thái Bình Dương Page 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful