P. 1
co

co

|Views: 2|Likes:
Được xuất bản bởihoangthiha

More info:

Published by: hoangthiha on Jun 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2012

pdf

text

original

Sections

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

GVHD : HOAØNG LANH
1. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp I – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Teán – Nnh Ñ!ùc Toán – T"a#n $uaân
Veät. N$% &'(&T('N )***
2. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp II – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Teán – Nnh Ñ!ùc Toán – T"a#n $uaân
Veät. N$% &'(&T('N +,,)
3. Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp III – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Teán – Nnh Ñ!ùc Toán – T"a#n $uaân
Veät. N$% &'(&T('N +,,)
-. '!.ùng /aãn theát 0eá 1o# aùn moân hoïc coâng ngheä
cheá taïo maùy ( Leâ T"ung Th!ïc2 Ña3ng Vaên Ngh4n ( Ñaï hoïc
5aùch 0hoa – )**+ .
6. 7ung 8a 9aép gheùp :a; 1o 9!.;ng 0y< thuaät – 'oa;ng
$uaân Nguyeân – Nha; =uaát 5a>n gaùo /uïc
?. @oâng ngheä cheá taïo maùy ) A + ( Nhoùm taùc ga>
t"!.;ng 1aï hoïc %aùch &hoa 'a; Noä ( Nha; =uaát 5a>n 0hoa
hoïc 0y< thuaät – +,,B
C. Soå tay ga coâng c. ( T"a#n Vaên ÑDch :a; nhoùm taùc
ga> ( Nha; =uaát 5a>n 0hoa hoïc :a; 0y< thuaät
E. Soå tay :a; Ft9a8 1o# gaù ( T"a#n Vaên ÑDch ( Nha; =uaát
5a>n 0hoa hoïc :a; 0y< thuaät (+,,,
*. Theát 0eá 1o# aùn coâng ngheä cheá taïo maùy – GHS(GTS
T"a#n Vaên 7Dch. N$% &'(&T('N +,,)
),. @. 8.> theát 0eá maùy – Nguyeãn '!<u Loäc – Nha; =uaát
5a>n Ñaï hoïc Iuoác ga TG. '@J (+,,-
)). &y< thuaät 1o 9!.;ng 0eåm t"a t"ong cheá taïo c. 0hK (
Nguyeãn Teán Thoï 2Nguyeãn ThD $uaân %a>y 2Nguyeãn ThD
@aåm Tuù. Nha; =uaát 5a>n 0hoa hoïc :a; 0y< thuaät 'a; Noä
(+,,)
)+. Đồ gá gia công cơ khí tiện – phay – bào – mài , Hồ Viết Bình , Lê Đng
Hoành , !g"y#n !g$c Đào – !hà %"&t b'n Đà !(ng
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU 3
Gha#n) L $FM@ ÑNN' 7FONH SFPN $QFRT )
).). Sa>n 9!.ïng cheá taïo -
).+. &hoá 9!.ïng cu>a ch teát -
).B. 7aïng 8a>n =uaát -
Gha#n + L G'FSN TT@' @'I TIURT HIF @VSNH 6
+.). Ghaïm : 8!> /uïng 6
+.+. @aùc yeâu ca#u 0y< thuaät ?
+.B. Vaät 9eäu ?
+.-. TKnh coâng ngheä cu>a g= )6(B+ ?
Gha#n B L @'VON G'VSI VFW $FM@ ÑNN' LXYONH 7X HIF
@VSNH C
B.). @hoïn ph!.ng phaùp cheá taïo phoâ
B.+. T"a 9!.ïng /! ga coâng c. cho caùc 5e# ma3t
cu>a phoâ
B.B. @hoïn ma3t phaân 0huoân 0h 1uùc
B.-. '4nh tha;nh 5a>n :e< phoâ :a; =aùc 1Dnh 0hoá
9!.ïng phoâ
Gha#n - L @'VON TIURN TZ[N' HIF @VSNH @FM@ %U\ JF]T
))
-.). @aùc ph!.ng phaùp ga coâng 5e# ma3t phoâ
-.+. @hoïn chuaån coâng ngheä
-.B. T"4nh t!ï caùc nguyeân coâng
Gha#n 6 L T'IURT &UR NHQ^USN @VSNH )-
6.) Nguyeân coâng )
6.+ Nguyeân coâng +
6.B Nguyeân coâng B
6.-. Nguyeân coâng -
6.6. Nguyeân coâng 6
6.?. Nguyeân coâng ?
6.C. Nguyeân coâng C
6.E. Nguyeân coâng E
6.*. Nguyeân coâng *
6.),. Nguyeân coâng ),
Gha#n ? L TTN' TVFMN LXYONH 7X
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
?.). $aùc 1Dnh 9!.ïng /! 5a_ng ph!.ng phaùp phaân
tKch
cho 9oã )C
?.+. $aùc 1Dnh 9!.ïng /! 5a_ng ph!.ng phaùp t"a
5a>ng
Gha#n C L TTN' TVFMN @'UR ÑV` @FaTbLVc ),d B)
C.). TKnh toaùn cheá 1oä caét
5a_ng ph!.ng phaùp phaân tKch B)
C.+. T"a 5a>ng cheá 1oä caét
Gha#n E L TTN' TVFMN ÑV\ HFM
@'V NHQ^USN @VSNH b),d -)
E.). Nguyeân 9yù. -)
E.+.TKnh 9!ïc 0eïp -)
E.B. TKnh toaùn c. caáu 0eïp -6
E.-. Sa 8oá 1o# gaù -6
LYWI &URT -C
TFWI LIU`Q T'FJ &'FPV -E
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
LYWI NVMI ÑF\Q LYWI NVMI ÑF\Q
Ño# aùn moân hoïc @oâng Ngheä @heá Taïo Jaùy 9a; 0eát
Iua> 8au cu;ng cu>a nhe#u moân hoïc nh!L @oâng ngheä cheá
taïo maùy2 Ha coâng 0m 9oaï2 e .fua 1o# aùn na;y guùp cho
8nh :eân 9a;m Iuen :.ù nh!<ng Iu t"4nh coâng ngheä th!ïc
teá t"!.ùc 0h 9a;m 9uaän :aên toát ngheäp.
N!.ùc ta heän nay 1ang t"ong Iuaù t"4nh phaùt t"eån2 nhu
ca#u :e# 8a>n phaåm c. 0hK ; "aát 9.ùn. Nh!ng :.ù t4nh t"aïng
coâng ngheä 9aïc haäu /aãn 1eán 8a>n =uaát 0hoâng 1u>2 chaát
9!.ïng cheá taïo 0eùm2 8a>n =uaát 0hoâng coù heäu Iua> :4
:aäy pha> aùp /uïng coâng ngheä m.ù 1eå taêng naêng 8uaát
:a; chaát 9!.ïng .
@hoã yeáu cu>a Iuaù t"4nh coâng ngheä heän nay 9a; :eäc
tKnh toaùn cuï theå cho t!;ng nguyeân coâng ch!a 1!.ïc 1a#y
1u>.V4 :aäy2 @huùng em 8e< th!ïc heän :eäc theát 0eá Iu t"4nh
coâng ngheä ga coâng cho moät 8a>n phaåm c. 0hK 9a; Vg t"!.ït
:.ù hy :oïng 8e< 0haéc phuïc 1!.ïc nh!<ng choã co;n theáu
8oùt heän nay.
Joät 8a>n phaåm coù theå coù nhe#u ph!.ng aùn coâng
ngheä 0haùc nhau. Veäc theát 9aäp Iuy t"4nh coâng ngheä ga
coâng co;n 9a; 8!ï 8o 8aùnh 9!ïa choïn 1eå t4m "a moät ph!.ng
aùn coâng ngheä h.ïp 9yù nha_m 1a>m 5a>o nh!<ng yeâu ca#u
:e#L 1e#u 0eän 8a>n =uaát2 chaát 9!.ïng2 gaù tha;nh2 th.;
gan ga coâng cho 8a>n phaåm e . Nha_m 1aùp !ùng nhu ca#u
=a< hoä.
Ja3t /u; "aát coá gaéng2 nh!ng :4 0eán th!ùc2 0nh
ngheäm e cho neân t"ong Iuaù t"4nh teán ha;nh 9a;m 1o# aùn
chuùng em 0hoâng theå t"aùnh 0ho> nh!<ng theáu 8oùt2 8a
phaïm. @huùng em 0Knh mong fuyù Tha#y @oâ chh 5a>o theâm
1eå chuùng em coù theâm nhe#u 0nh ngheäm :a; 0eán th!ùc
9a;m ha;nh t"ang :a;o 1.;.
Nhoùm 8nh :eân
th!ïc heänL
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Ghan Thanh S.n
JSSV +,+,++-C
T"a#n T"ung Thaù JSSV
+,+,+BE-
P!"# 1: $AÙC Ñ%NH DAÏNG &A'N $UAÁT
1.1. &!(# )*+,#- ./0 1!,2
Sa>n 9!.ïng ch teát ca#n cheá taïo t"ong moät naêm cu>a
nha; maùy bcoâng th!ùc +.)i-jd L
N k N
,
.mb) l αm),,db) l βm),,d 2 cheácmnaêm
t"ong 1où
N
,
– Soá 8a>n phaåm t"ong moät naêm theo 0eá hoaïch 2),,,,
m – Soá 9!.ïng ch teát nh! nhau t"ong moät 8a>n phaåm 2 )
cheác
α ( Soá pha#n t"aêm /!ï t"!< cho ch teát maùy noù t"eân
/a;nh 9a;m phuï tu;ng 2 )6n
β ( Soá pha#n t"aêm ch teát pheá phaåm t"ong Iuaù t"4nh
cheá taïo 2 -n .
⇒ N k ),,,,.)b) l )6m),,db) l -m),,d
N k ))*?, bcheácmnaêmd
1.2. 3204 )*+,#- .4 14/01
&hoá 9!.ïng ch teát cho t"ong 5a>ng :e< ch teátL +2B 0g
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
1.3. D!,#- 5!(# 67!01 8!9 :!;. 1<*#-
7!ïa theo 8a>n 9!.ïng ch teát 1a< cho :a; 0hoá 9!.ïng ch
teát b5a>ng +.)i-od ta =aùc 1Dnh ga#n 1uùng /aïng 8a>n =uaát
9a; 9oaït :!;a.
Ña3c t"!ng /aïng 8a>n =uaát na;y 9a; coù tKnh oån 1Dnh :a;
9a3p 9aï 2 8!> /uïng maùy :aïn naêng(t"ang 5D coâng ngheä
chuyeân /u;ng b1o# gaù chuyeân /u;ngd m.ù 1em 9aï heäu
Iua> 0nh teá(0y< thuaät.
P!"# 2: : PHAÂN T=CH CHI TIEÁT GIA COÂNG PHAÂN T=CH CHI TIEÁT GIA COÂNG
2.1. P!,> 84 5*( ?7,#-
Vg t"!.ït /u;ng 9aép caùc t"uïc coâng taùc Iuay toác 1oä cao
neân 5e# ma3t 9a;m :eäc 9a; ma3t t"ong cu>a 9oã φ -, chDu
ma; mo;n :a; chDu ta> t"oïng /o t"uïc gaây "a.
@aùc maùy moùc theát 5D chuï ta> t"oïng 1oäng :a; :a
1aäp /o 0ha> naêng ga>m chaán cu>a 9.ùp /a#u 5oâ t".n.
T"ong caùc maùy chKnh =aùc2 1o; ho> 1oä chKnh =aùc
h!.ùng 0Knh :a; 0ha> naêng 1e#u chhnh 0he h.> bt"uïc chKnh
maùy coâng cuï d
Vg Iuay chaäm2 0hoâng Iuan t"oïng2 "e> te#n :a; coù
1!.;ng 0Knh ngo<ng t"uïc 9.ùn
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Vg 9a;m :eäc t"ong moâ t"!.;ng n!.ùc2 moâ t"!.;ng aên
mo;n2 /u;ng t"ong caùc maùy cheá 5eán th!ïc phaåm
2.2. C!@. A/B7 .!"7 CAD 17!E1
@aùc goùc 9!.ïn 5aùn 0Knh ZB .
@aùc 0Kch th!.ùc 0hoâng chh /aãn 9aáy theo caáp chKnh
=aùc ± IT
)
*+
Ñ!.;ng 0Knh ngoa; cu>a 5aïc 9aép cha3t :.ù oå t"!.ït. Loùt
oå 1!.ïc 9a;m 5a_ng :aät 9eäu coù heä 8oá ma 8aùt thaáp. Vg
t"!.ït coù taùc /uïng 1.< t"uïc :a; 1Dnh h!.ùng2 /o 1où 1oä
chKnh =aùc :e# 1oä 8ong 8ong g!<a 1!.;ng taâm t"uïc :a; ma3t
1aùy pha> cao 2 0Kch th!.ùc 9oã pha> 1aït 1!.ïc 1oä chKnh =aùc
cao theo yeâu ca#u.
T"eân 5a>n :e< ch teát 1oä nhaùm cu>a 9oã 9a; Z
a
k )2+6
:a; 0Kch th!ù.c 9oã 9a; φ -,
l,2,+6
.
@hoïn moá 9aép g!<a 9oã φ -, :a; 5aïc coù 1oä /oâ t"ong
heä thoáng 9oã
,
-
p
H
Joá 9aép g!<a 5aïc :a; t"uïc 9a; moá 9aép teâu chuaån
-
-
f
H
i),o
2.3. V!E1 )4/E7
Vaät 9eäu cu>a ch teát 9a; gang =aùm H$)6(B+ coù caùc
thoâng 8oá 8au

Ñoä
5e#n
&H m
mm
+
Ñoä
"aén '%
Tha;nh pha#n hoùa hoïc
@ S JN G S
σ
0
σ
u
&hoâng
Iuaù
)6 B+
)?B ÷
++*
B26 ÷
B2C
+2, ÷
+2-
,26 ÷
,2E
,2B ,2)6
Toå ch!ùc Gec9t – pe"t
Hang chDu neùn :a; chDu uoán toát h.n chDu 0eùo2 c. tKnh 0haù2
9a;m :eäc toát t"ong 1e#u 0eän ma; mo;n :a; "ung 1oäng. Tu;y theo
c. tKnh :a; caùc 1e#u 0eän 9a;m :eäc ma; coù theå choïn caùc maùc
gang 0haùc nhau.
2.F. TG# .2B#- #-/E .7(! G$ 1HI32
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Nheät 1oä cha>y thaáp h.n theùp 2 /eã naáu 9uyeän 2 tKnh
1uùc toát 2/eã ga coâng c.
Hang =aùm /eã 1uùc L
 @ha>y 9oa<ng toát 2 h4nh /aùng ch 1uùc coù theå ph!ùc
taïp
 Ñoâng 1a3c co ngoùt Kt /o coù 8!ï g"aphKt hoaù 0h 0eát
tnh
 @o 8au 0h 1oâng 1a3c cu<ng nho> neân Kt gaây !ùng
8uaát taïo "a :eát n!ùt 21uùc =ong 0hoâng ca#n u> 0h!>
!ùng 8uaát2 0Kch th!.ùc t!.ng 1oá oån 1Dnh
C+ 1G# G$1HI32
Ñoä 5e#n thaáp L
Mpa
k
.// 0+/ ÷ < σ
b0hoa>ng )6, – B6, Jpad2
chh 5a_ng n!>a cu>a theùp thoâng /uïng
Ñoä /e>o :a; 1oä /a thaáp L
)
1 *// 2, + , / m KJ a
k
< ≈ δ neân 9a;
:aät 9eäu /o;n b cu>a theùp 9a; ≈ δ )6 – B6n 2
)
1 +// m KJ a
k
≈ d
Gha#n B L CHOÏN PHOÂI VAØ $AÙC Ñ%NH LJÔÏNG
DJ GIA COÂNG
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
B.). @ hoïn ph!.ng phaùp cheá taïo phoâ
7!ïa :a;o :aät 9eäu2 h4nh /aïng2 0Kch th!.ùc cu>a oå t"!.ït
:a; /aïng 8a>n =uaát :a; :aät 9eäu 9a; H$)6(B+ ta thaáy
ph!.ng phaùp 1uùc 9a; thKch h.ïp nhaát :.ù tKnh chaát :aät
9eäu2 caùc yeâu ca#u 0y< thuaät :a; /aïng 8a>n =uaát 1a<
choïn.
@aáp chKnh =aùc cheá taïo phoâ t"ong 8a>n =uaát ha;ng
9oaïtL caáp II
@aáp chKnh =aùc II !ùng :.ù phoâ 1uùc t"ong 0huoân caùt2
maãu 0m 9oaï2 9a;m 0huoân 5a_ng maùy. Loaï phoâ na;y coù
caáp chKnh =aùc 0Kch th!.ùc IT)6(IT)?2 8a>n =uaát 9oaït :!;a2
1oä nhaùm Z
q
k E, µm
T"a 5a>ng B(+ i)o2 ta coù 8a>n 9!.ïng ha;ng naêm
B,,,÷ B6,,, ch teát.
3.2. T<! )*+,#- ?* -4! .2B#- .+ .2 .!@. K/" >!;1
.7(! L2B4
T"a caùc 5a>ng t!; B(B 1eán B()6 theo i)o ta coùL
 Sa 9eäch cho pheùp 0Kch th!.ùc ch teát 1uùc bchKnh
=aùc caáp II d bmmdL
 &Kch th!.ùc /anh nghra , ÷ 6, L ,26
6, ÷ )+, L ,2E
)+, ÷ +?, L )2,
 @he#u /a#y nho> nhaát :aùch ch teát 1uùc bmmdL ? ÷
E
 &Kch th!.ùc nho> nhaát cu>a 9oãL ), bmmd
 Hoùc ngheângL ,
,
-6s
 %aùn 0Knh goùc 9!.ïnL B bmmd
 Veäc caét 1!ùt 1!.ïc th!ïc heän nh.; caùc 1o# gaù
chuyeân /u;ng
 @h teát 1!.ïc 9a;m 8aïch 5a_ng caùc theát 5D phun
caùt 0hoâ :a; phun caùt !.ùt t!ï 1oäng :a; 5aùn t!ï
1oäng
 &hoâng ga coâng nheät
 7ung 8a 0Kch th!.ùc ch teát 1uùc bmmd2 9aáy theo
IT)6L
 &Kch th!.ùc /anh nghra
> 0 ÷ 6 : 0,480
t ? ÷ ), L ,26E,
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
t ), ÷ )E L ,2C,,
t )E ÷ B, L ,2E-,
t B, ÷ 6, L )2,,,
t 6, ÷ E, L )2+,,
t E, ÷ )+, L )2-,,
t )+, ÷ )E, L )2?,,
3.2. C2,# >!;1 L!B# C72B# C4 :7@.
&h choïn ma3t phaân 0huoâân ca#n chuù yù L
( Ja3t phaân 0huaân 1a>m 5a>o /eã 9a;m 0huoân :a; "uùt
maãu.
( Ja3t phaân 0huoâân pha> 1.n ga>n nhaát2 8oá ma3t
phaân 0huoân pha> Kt nhaát. Toát nhaát choïn ma3t phaân
0huoân t"aùnh caùc ma3t cong2 5aäc
( Ja3t Iuan t"oïng cu>a ch teát neân 1eå Iuay =uoáng
/!.ù.
@hoïn ma3t phaân 0huoâân nh! h4nh :e< /!.ù. V.ù caùch choïn
na;y ta /eã /a;ng 9a;m 0huoân2 9aáy maãu.
3.F. HM# 1!9# K!(# 8/D L2B4 8!9 6!@. :N#
C204 )*+,#- L2B4
 %a>n :e< phoâb5a>n :e< 1Knh 0e;md
 &hoá 9!.ïng phoâL +2+E &g
 fuaù t"4nh h4nh tha;nh phoâL
fuaù t"4nh h4nh tha;nh phoâ t"a> Iua caùc 5!.ùc 8auL
T"!.ùc heát 5oä phaän 0y< thuaät pha> :e< 5a>n :e< :aät
1uùc. @aên c!ù :a;o 5a>n :e< :aät 1uùc 5oä phaän moäc maãu
cheá taïo "a maãu :a; hoäp 9o<. YP 5oä phaän 9a;m 0huoân
ng!.; ta /u;ng maãu :a; hoãn h.ïp 9a;m 0huoân 1eå cheá taïo
"a 0huoân. YP 5oä phaän 9a;m 9o< ng!.; ta /u;ng hoäp 9o<
:a; hoãn h.ïp 9a;m 9o< cheá taïo "a 9o<. Sau 0h 8aáy 0huoân
:a; 9o< ta 1em 9aép "aùp 0huoân 9o< 9aï :.ù nhau. Teán ha;nh
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
caùc 5!.ùc teáp theo nh! "oùt 0m 9oaï :a;o 0huoânu g.<
0huoân 9aáy :aät 1uùcu 9aáy 9o< 0ho> :aät 1uùcu 9a;m 8aïch :aät
1uùc :a; 0eåm ngheäm.
P!"# F : CHOÏN TIEÁN TOPNH GIA COÂNG CAÙC
QEÀ MART
F.1. C!@. L*+#- L!@L -4! .2B#- K/" >!;1 .7(!
L2B4
 G4! .2B#- >!;1 H
^eâu ca#u L 1aït caáp chKnh =aùc caáp C 2 1oä nhaùm Z
a
k
)2+6
m µ
G4!4
:2!,#
-.
T/B#
#-7A/B#
.2B#-
M!D C!0L
.G#
6!@. SITT
Ñ2E
#!@>
O
!
1
%a;o thoâ () )- Z
q
E,
Ghay thoâ (+ )+ Z
q
E,
Teän thoâ (B )- Z
q
E,
2
%a;o tnh - )) B2+
Ghay tnh 6 )) +26
Teän 5aùn
tnh
? )+ Zq+,
3
Ja; thoâ C * )2?
%a;o mo>ng E C )2?
Ghay mo>ng * C ,2E
Teän tnh ), * +
@huoát thoâ )) E )2?
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
-
Teän mo>ng
@huoát tnh
Ja; tnh
)-
)6
)?
C
?
C
,2E
,2B+
,2?B
)6
)6
)6
)?
C
)?
)?
E
I
I I
I I I
I V
6 -
?
),
)-
( B ( + ( )
))
*
C
))
C
))
S. 1o# g"aph
 G4! .2B#- >!;1 UVWV11
^eâu ca#u L 1aït caáp chKnh =aùc )- 2 1oä nhaùm Z
q
k -,
m µ
G4!4
:2!,#
-.
T/B#
#-7A/B#
.2B#-
M!D C!0L
.G#
6!@. SITT
Ñ2E
#!@>
O
!

1
%a;o thoâ () )- Z
q
E,
Ghay thoâ (+ )- Z
q
E,
2
%a;o tnh - )) B2+
Ghay tnh 6 )) B2+
Ja; thoâ C * )2?
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
I
I I
( +
( )
6 -
C
C
S. 1o# g"aph
 G4! .2B#- )2X YV12
^eâu ca#u L 1aït caáp chKnh =aùc )- 2 1oä nhaùm Z
q
k -,
m µ
G: -. T/B#
#-7A/B#
.2B#-
M!D C!0L
.G#
6!@. SITT
Ñ2E
#!@>
1
&hoan 9oå (B )- Z
q
-,
2 &hoeùt tnh ? )) B2+
3
Ja; thoâ E ), B2+
7oa thoâ * ), +26
F
@huoát tnh )) E ,2?B
Ja; tnh )+ E ,2?B
7oa tnh )B E ,2?B
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
I
I I
( B
?
I I I
I V
E *
) ) ) + ) B
S. 1o# g"aph
 G4! .2B#- >!;1 1HV1Y
^eâu ca#u L 1aït caáp chKnh =aùc )- 2 1oä nhaùm Z
q
k -,
m µ
G4!4
:2!,#
-.
T/B#
#-7A/B#
.2B#-
M!D C!0L
.G#
6!@. SITT
Ñ2E
#!@>
1
%a;o thoâ () )- Z
q
E,
Ghay thoâ (+ )- Z
q
E,
Teän thoâ (B )- Z
q
E,
2
%a;o 5aùn
tnh
- ), +26
Ghay tnh 6 )) +26
Teän 5aùn
tnh
? )+ Z
q
+,
Ja; thoâ C * )2?
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
I
II
(B
(+ ()
?
6
C C C -
S. 1o# g"aph
 G4! .2B#- )2X 1U
^eâu ca#u L 1aït caáp chKnh =aùc C 2 1oä nhaùm Z
a
k )2+6
m µ
G: -. T/B#
#-7A/B#
.2B#-
M!D C!0L
.G#
6!@. SITT
Ñ2E
#!@>
1
Teän thoâ () )- Z
q
E,
&hoeùt thoâ (+ )+ Z
q
E,
&hoan 9oå (B )B Z
q
E,
2
Teän 5aùn
tnh
6 )+ Z
q
+,
&hoeùt tnh ? )) B2+
3
Teän tnh C ), +26
Ja; thoâ E ), B2+
7oa thoâ * ), +26
F
Teän tnh ), E ,2E
@huoát tnh )) E ,2?B
Ja; tnh )+ E ,2?B
7oa tnh )B E ,2?B
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
)B )) ),
* C
?
), )) )B
C *
?
)B
)+ ))
),
)B
C
)+
* E
6
( ) ( + ( B
I V
I I I
I I
I
S. 1o# g"aph
F.2. C2,# .7!Z# .2B#- #-/E
@huaån coâng ngheä 9a; caùc 5e# ma3t ch teát /u;ng 1eå
1Dnh :D ch teát t"ong Iuaù t"4nh ga coâng .
@huaån coâng ngheä /u;ng .> nguyeân coâng 1a#u teân
neân /u;ng .> 5e# ma3t coù 9!.ïng /! Kt nhaát 1eå ga>m 0ha>
naêng theáu 9!.ïng /! ga coâng
YP 1aây 2 ta choïn chuaån coâng ngheä t"u;ng :.ù chuaån
1o 9!.;ng 1eå 8a 8oá chuaån 5a_ng 0hoâng.
Ñoä chKnh =aùc ga coâng 1aït 1!.ïc cao 0h /u;ng cu;ng
moät chuaån coâng ngheä cho taát ca> caùc nguyeân coâng .
@hoïn 5e# ma3t C 9a; chuaån coâng ngheä 2 neân noù pha>
1!.ïc ga coâng .> nguyeân coâng 1a#u teân .
7u;ng 5e# ma3t * :a; )B 9a;m chuaån thoâ 1eå ga coâng
5e# ma3t C .> nguyeân coâng 1a#u teân.
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
F.3. T<M# 1*, .!@. #-7A/B# .2B#-
 P*+#- !@# 1
 P*+#- !@# 2
&TT
N-7A/B#
.2B#-
M!;1
:N# 8N
M!;1 -4!
.2B#-
D!,#- >!@A
.2B#- #-4/EL
1
Ghay thoâ
C ( E ()6 6 Jaùy phay
Ghay tnh
2
Ghay thoâ
6(+()6 C( * ()) Jaùy phay
Ghay tnh
3
&hoan
6(+()6 ?()+ Jaùy 0hoan &hoeùt
7oa
F
Teän thoâ
6(?()+ )C()? Jaùy teän
Teän tnh
H
Teän thoâ
6(?()+ )6 Jaùy teän
Teän tnh
Y
&hoan
6(?()+ ), Jaùy 0hoan
Ta"oâ
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
N!E# 6/@1
@a> + ph!.ng aùn 1e#u coù nh!<ng !u nh!.ïc 1eåm 0haùc
nhau L
 P*+#- !@# 1 L S!> /uïng chuaån tnh thoáng nhaát 9a; +
9oã phuï 9aép 5u 9oâng ga coâng 1aït caáp chKnh C 1eå ga
coâng caùc 5e# ma3t co;n 9aï 2 :4 8!> /uïng chuaån tnh
thoáng nhaát neân 8a 8oá chuaån nho> .Nh!ng /o ga
coâng chKnh =aùc + 9oã phuï neân ch phK cheá taïo 8e< cao
 P*+#- !@# 2 L t"a> Iua nhe#u nguyeân coâng h.n
ph!.ng aùn ) 2ch phK cheá taïo ch teát nho> h.n ph!.ng
aùn ) /o 0hoâng pha> ga coâng chKnh =aùc + 9oã phuï 9aép
5u9oâng 1eán caáp chKnh =aùc C.
7o 1où 2 ta choïn ph!.ng aùn + 1eå ga coâng ch teát oå
t"!.ït
&TT
N-7A/B#
.2B#-
M!;1
:N# 8N
M!;1 -4!
.2B#-
D!,#- >!@A
.2B#- #-4/EL
1
Ghay thoâ
C())(B()B 6 Jaùy phay
Ghay tnh
2
Ghay thoâ
6(B()B )6()? Jaùy phay
3 Ghay thoâ 6(+()6 C(*()) Jaùy phay
F
&hoeùt
6()6(E )C Jaùy phay 7oa
Vaùt meùp
H Vaùt meùp )?()C(B )C Jaùy phay
Y
&hoan
6()C()6 ), Jaùy 0hoan
Ta"oâ
Vaùt meùp
U
&hoan
6()C()? ?()+ Jaùy 0hoan
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
P!"# H: THIEÁT 3EÁ NGUYEÂN COÂNG
H.1. N-7A/B# .2B#- 1
6.).). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coâng
Ghay thoâ
6.).+. S. 1o# gaù 1a3tL
v
Zq-,
S
n
2
4
,
5
5
±
0
,
1
0
5
6.).B. @hoïn maùy coâng ngheäL b%a>ng *.BE iBod
Ta choïn maùy phay 1!ùng ?')BΓΓ coù caùc thoâng 8oáL
 Soá caáp toác 1oä t"uïc chKnhL)E .
 Ghaïm : toác 1oä t"uïc chKnhL B, ()6,, :o;ngmphuùt.
 @oâng 8uaát 1oäng c. chKnhL ), &w.
 Soá caáp 5!.ùc teán 5a;n maùyL )E
 %!.ùc teán 5a;n maùyL
7oïc +B26 – ))E, mmmphuùt.
Ngang E – B*, mmmphuùt.
6.).-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng B choát ty; 0hKa nhaùm 1Dnh :D B 5aäc t!ï /o
 7u;ng B choát 1eå 1Dnh :D B 5aäc t!ï /o co;n 9aï
 &eïp cha3t 5a_ng mo> 0eïp 9eân 1oäng
6.).6.@hoïn /uïng cuï caétL b%a>ng -.*+ i)od
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
@hoïn 9oaï /ao phay ma3t 1a#u "aêng chaép ma>nh h.ïp 0m
c!ùng %&E
Thoâng 8oá cu>a /ao Lb 5a>ng -(*6 i)o d
Ñ!.;ng 0Knh ngoa; cu>a /ao phay L 7 k ),, bmmd.
@he#u "oäng cu>a /aoL % k 6, bmmd.
Ñ!.;ng 0Knh 9oã cu>a /aoL / k B+bmmd.
Soá "aêng cu>a /aoL E "aêng.
6.).?. 7uïng cuï 0eåm t"aL
7u;ng th!.ùc ca3p 1eå 1o 0Kch th!.ùc.
6.).C. 7ung /Dch t".n nguoäL emun=
H.2. N-7A/B# .2B#- 2
6.+.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coângL
Ghay + ma3t 5eân
6.+.+. S. 1o# gaù 1a3t L
n
S
6
0
±
0
,
1
5
Zq- ,
v
v
6.+.B. @hoïn maùy coâng ngheä L
Jaùy phay ngang ?'E+
Thoâng 8oá cu>a maùyL b5a>ng*(BE2iBod
 Soá caáp toác 1oä t"uïc chKnhL)E
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
 Ghaïm : toác 1oä t"uïc chKnhL B,()6,,C
:o;ngmphuùt.
 @oâng 8uaát 1oäng c. chKnhL )2C &w.
 Soá caáp 5!.ùc teán 5a;n maùyL)E
 %!.ùc teán 5a;n maùyL
7oïc L+B26 – ))E, mmmphuùt.
Ngang L+B26 – ))E, mmmphuùt.
6.+.-. @hoïn 1o# gaù L
 7u;ng pheán tu;y 1eå 1Dnh :D ma3t 1aùy 0hoáng cheá
B 5aäc t!ï /o
 &hoá ch!< V 0hoáng cheá + 5aäc t!ï /o 2 moät 0hoá V
1eå 0hoáng cheá 5aäc t!ï co;n 9aï 1o#ng th.; /u;ng
1eå 0eïp cha3t ch teát .
6.+.6. @hoïn /uïng cuï caét L
S!> /uïng /ao phay 1ra 5a ma3t "aêng gaén ma>nh theùp
goù G?J6.
&Kch th!.ùc /aoL b%a>ng -(E- i)od
 Ñ!.;ng 0Knh ngoa;L 7k+,, bmmd.
 @he#u "oäng cu>a /aoL %k)? bmmd.
 Ñ!.;ng 0Knh 9oãL /k6, bmmd.
 Soá "aêng qk+, b"aêngd.
6.+.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL th!.ùc ca3p
6.+.C. 7ung /Dch t".n nguoä L emun=.
H.3. N-7A/B# .2B#- 3
6.6.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coângL
Ghay thoâ
6.6.+. S. 1o# gaù 1a3t
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
v
n
Zq- ,
Zq- ,
2
0
+
0
,5
2
8
8
+
0
,8
7
6.B.B. @hoïn maùy coâng ngheä
Jaùy phay ngang ?'E+
@aùc thoâng 8oá cu>a maùy nh! nguyeân coâng +
6.B.-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng pheán ty; 1eå 1Dnh :D ma3t 1aùy B 5aäc t!ï /o
 7u;ng + choát ty; .> ma3t 5eân 1eå 1Dnh :D + 5aäc t!ï
/o
 7u;ng ) choát ty; 1eå 1Dnh :D 5aäc t!ï /o co;n 9aï
 &eïp cha3t ch teát 5a_ng mo> 0eïp
6.B.6. @hoïn /uïng cuï caét
 S!> /uïng /ao phay 1ra gaén theùp goù :aät 9eäu G?J6
&Kch th!.ùc /aoL b%a>ng -(E- i)od
 Ñ!.;ng 0Knh ngoa;L 7k+,, bmmd.
 @he#u "oäng cu>a /aoL %k-, bmmd.
 Ñ!.;ng 0Knh 9oãL /k6,bmmd.
 Soá "aêng qk)? b"aêngd.
6.B.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL th!.ùc ca3p .
6.B.C. 7ung /Dch t".n nguoä L emun=.
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
H.F. N-7A/B# .2B#- F
6.-.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coângL
Ghay tnh
6.-.+. S. 1o# gaù 1a3tL
v
S
n
2
3
,
5
±
0
,
0
4
2
+ 2 6
6.-.B. @hoïn maùy coâng ngheäL b%a>ng *.BE i)od
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.-.-. @hoïn 1o# gaùL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.-.6.@hoïn /uïng cuï caétL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.-.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.-.C. 7ung /Dch t".n nguoäL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
H.H. N-7A/B# .2B#- H
6.6.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coângL
Ghay mo>ng
6.6.+. S. 1o# gaù 1a3tL
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
v
S
n
) 2 + 6
2
2
,
5
±
0
,
0
1
0
5
6.6.B. @hoïn maùy coâng ngheäL b%a>ng *.BE i)od
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.6.-. @hoïn 1o# gaùL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.6.6.@hoïn /uïng cuï caétL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.6.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL
Hoáng nh! nguyeân coâng )
6.6.C. 7ung /Dch t".n nguoäL
Hoáng nh! nguyeân coâng )

H.Y. N-7A/B# .2B#- Y
6.?.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coângL
 %!.ùc ) L 0hoeùt thoâ
 %!.ùc + L 0hoeùt tnh
 %!.ùc B L /oa thoâ
 %!.ùc - L /oa tnh
 %!.ùc 6 L :aùt meùp
6.?.+. S. 1o# gaù 1a3t
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Ø
40
l,2,+6
4 5 ± 0 , 0 1 2 5
v
v
) = - 6
o
)2+6
s
n
6.?.B. @hoïn maùy coâng ngheä
@hoïn maùy phay 1!ùng ?')) b5a>ng*(BE iBod.
 Soá caáp toác 1oä t"uïc chKnhL )?.
 Ghaïm : toác 1oä t"uïc chKnhL ?6()E,,
:o;ngmphuùt.
 @oâng 8uaát 1oäng c. chKnhL -26 &w.
 Soá caáp 5!.ùc teán 5a;n maùyL)?.
 %!.ùc teán 5a;n maùyL
7oïc B6 – *E, mmmphuùt.
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Ngang +6 – C?6 mmmphuùt.
6.?.-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng pheán ty; 1eå 1Dnh :D ma3t 1aùy 0hoáng cheá B
5aäc t!ï /o
 7u;ng + choát ty; 1eå 1Dnh :D .> ma3t 5eân + 5aäc t!ï
/o
 7u;ng 0hoá V ngaén 1eå 1Dnh :D 5aäc t!ï /o co;n 9aï
21o#ng th.; 1eå 0eïp cha3t
6.?.6. @hoïn /uïng cuï caét
M7D4 C2/@1 12B : 5a_ng theùp goù 9e#n 0hoá chuoâ
coân b5a>ng -(-C i)od
 Vaät 9eäuL G?J6
 Ñ!.;ng 0Knh cu>a mu< 0hoeùt L 7 k B*2?bmmd
 @he#u /a; mu< 0hoeùtL L k )E,bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k E6bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïc cu>a mu< 0hoeùtL b5a>ng -(-Ei)od
 Hoùc 8auL α k ),
,

 Hoùc 8au co;n 9aïL α
)
k+,
,
 Hoùc ngheâng cu>a 9!.< caét /uïng cuïLλ k ,
,

 Hoùc t"!.ùcL γ k 6
,
M7D4 C2/@1 14# : 9e#n 0hoá 5a_ng theùp goù chuoâ
coân b5a>ng -(-C i)od
 Vaät 9eäuL G?J6
 Ñ!.;ng 0Knh cu>a mu< 0hoeùtL 7 k B*2E bmmd
 @he#u /a; mu< 0hoeùtL L k )E, bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k E6 bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïc cu>a mu< 0hoeùtL b5a>ng -(-E i)od
 Hoùc 8auL α k ),
,

 Hoùc 8au co;n 9aïL α
)
k+,
,
 Hoùc ngheâng cu>a 9!.< caét /uïng cuïLλ k ,
,

 Hoùc t"!.ùc γ k 6
,
M7D4 ?2! 12B : 1e#u chhnh 1!.ïc chuoâ coân coù gaén
ma>nh h.ïp 0m c!ùng b5a>ng -(-*i)od
 Vaät 9eäuL %&E
 Ñ!.;ng 0Knh mu< /oaL 7 k B*2*? bmmd
 @he#u /a; mu< /oaL L k )E, bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k ))-bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïcL
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
 Hoùc t"!.ùcL γ k ,
,
 Hoùc 8auLαk 6
,
M7D4 ?2! 14# : 1e#u chhnh 1!.ïc chuoâ coân coù gaén
ma>nh h.ïp 0m c!ùngL b5a>ng -(-* i)od
 Vaät 9eäuL %&E
 Ñ!.;ng 0Knh mu< /oaL 7 k -, bmmd
 @he#u /a; mu< /oaL L k )E, bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k ))-bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïcL
 Hoùc t"!.ùcL γ k ,
,
 Hoùc 8auLαk 6
,
 Hoùc 8au co;n 9aïLα
)
k),
,
 Hoùc 8au co;n 9aïLα
)
k),
,
M7D4 C2/@1 : chuoâ coân gheùp t!; caùc ma>nh /ao
5a_ng h.ïp 0m c!ùng b 5a>ng -(-Ci)od
 Vaät 9eäuL %&E
 Ñ!.;ng 0Knh mu< 0hoeùt L 7 k -+ bmmd
 @he#u /a; mu< 0hoeùt L L k +?+ bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k )6,bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïcL b)o 5a>ng -(-Ed
 Hoùc ngheâng ϕk-6
o
 Hoùc 8auL α k ),
,

Hoùc 8au co;n 9aïL α
)
k+,
,
 Hoùc ngheâng cu>a 9!.< caét /uïng cuïLλ k ,
,

 Hoùc t"!.ùc γ k 6
,
6.?.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL /u;ng @a9p t"uï 1eå 0eåm t"a
1!.;ng 0Knh 9oã
6.?.C. 7ung /Dch t".n nguoä L 0han
H.U. N-7A/B# .2B#- U
6.C.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coâng
Vaùt meùp
6.C.+. S. 1o# gaù 1a3t
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
n
s
o
) = - 6
v
6.C.B. @hoïn maùy coâng ngheä
Hoáng nh! nguyeân coâng 6
6.C.-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng pheán ty; 1eå 1Dnh :D B 5aäc t!ï /o .> ma3t
5eân
 @hoát t"uï ngaén 1eå 1Dnh :D + 5aäc t!ï /o
 @hoát ty; 1eå 1Dnh :D 5aäc t!ï /o co;n 9aï
 &eïp cha3t ch teát 5a_ng mo> 0eïp
6.C.6. @hoïn /uïng cuï caét
M7D4 C2/@1 : chuoâ coân gheùp t!; caùc ma>nh /ao
5a_ng h.ïp 0m c!ùng bi)o 5a>ng -(-Cd
 Vaät 9eäuL %&E
 Ñ!.;ng 0Knh mu< 0hoeùt L 7 k -+ bmmd
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
 @he#u /a; mu< 0hoeùt L L k +?+ bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k )6,bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïcL b)o 5a>ng -(-Ed
 Hoùc ngheâng ϕk-6
o
 Hoùc 8auL α k ),
,

 Hoùc 8au co;n 9aïL α
)
k+,
,
 Hoùc ngheâng cu>a 9!.< caét /uïng cuïLλ k ,
,

 Hoùc t"!.ùc γ k 6
,
6.C.?. 7uïng cuï 0eåm t"a
6.C.C. 7ung /Dch t".n nguoä L 0han
H.[. N-7A/B# .2B#- [
6.E.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coâng
 %!.ùc ) L 0hoan
 %!.ùc + L ta"oâ
 %!.ùc B L :aùt meùp
6.E.+. S. 1o# gaù 1a3t
n
s
v
6.E.B. @hoïn maùy coâng ngheä
S!> /uïng maùy 0hoan 1!ùng +')+6
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Thoâng 8oá maùy b5a>ng *(+)iBodL
 Soá caáp toác 1oä t"uïc chKnh L)+
 Ghaïm : toác 1oä t"uïc chKnhL -6 (+,,, b:o;ngmphuùtd
 Soá caáp chaïy /aoL *
 H.ù haïn chaïy /aoL ,2) – )2? mmm:o;ng
 @oâng 8uaát 1oäng c.L +2+ &w
6.E.-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng pheán ty; 1Dnh :D ma3t 1aùy B 5aäc t!ï /o .
 7u;ng choát t"aùm 1Dnh :D 0hoáng cheá ) 5aäc t!ï /o.
 7u;ng + choát ty; 1eå 1Dnh :D + 5aäc t!ï /o .> ma3t
5eân.
6.E.6. @hoïn /uïng cuï caét
M7D4 C2!#: "uoät ga; theùp goù 1uoâ coân 0eåu II
b5a>ng -(-+i)od
 Vaät 9eäu G?J6
 Ñ!.;ng 0Knh mu< 0hoanL / k E26 mm
 @he#u /a; mu< 0hoanL L k)6? mm
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k C6 mm
Thoâng 8oá h4nh hoïc cu>a mu< 0hoanL b 5a>ng -(--i)od
 Hoùc αk)+
o
 Hoùc ngheâng cu>a meùp ngang ϕk?,
o
M7D4 1!<2B </# b5a>ng -()B6i)od
@hoïn mu< ta"oâ ngaén coù coå /u;ng cho "en heä meùt
b5!.ùc 9.ùnd
 Ñ!.;ng 0Knh /anh nghra theo /a<y / k ), mm.
 @he#u /a; toång coäng L k E, mm.
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäc 9 k +-mm.
 Hoùc 8au
α
k -
o
.
 Hoùc t"!.ùc
γ
k ),
o
.
M7D4 C2/@1 :/Z 8!@1 >/@L : 9e#n 0hoá chuoâ coân
b5a>ng -(-Ci)od
 Vaät 9eäu G?J6
 Ñ!.;ng 0Knh mu< 0hoeùt L 7 k )+ bmmd
 @he#u /a; mu< /oaL L k )?, bmmd
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k E,bmmd
Thoâng 8oá h4nh hoïcL b5a>ng -(-Ei)od
 Hoùc ngheâng ϕk-6
o
 Hoùc t"!.ùcL γ k ,
,
 Hoùc 8auLαk ?
,
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
 Hoùc 8au co;n 9aïLα
)
k)6
,
 Hoùc ngheâng cu>a 9!.< caét /uïng cuïLλ k ,
,

 @hu 04 5e#n LTk?, phuùt
6.E.?. 7uïng cuï 0eåm t"aL th!.ùc ca3p.
6.E.C. 7ung /Dch t".n nguoä L 0han.
H.W. N-7A/B# .2B#- W
6.E.). T"4nh t!ï caùc 5!.ùc t"ong nguyeân coâng
 %!.ùc ) L0hoan 9oã 5eân t"aù
 %!.ùc ) L 0hoan 9oã 5eân pha>
6.E.+. S. 1o# gaù 1a3t
1 2 5 ± 0 , 5
l , 2 - B
Ø1 7
Z
q
-
,
s
n
v
6.E.B. @hoïn maùy coâng ngheä
Hoáng nh! nguyeân coâng C
6.E.-. @hoïn 1o# gaù
 7u;ng pheán ty; 1eå 1Dnh :D ma3t 1aùy 0hoáng cheá B
5aäc t!ï /o
 7u;ng choát t"aùm 1Dnh :D ) 5aäc t!ï /o
 7u;ng + choát ty; 1eå 1Dnh :D + 5aäc t!ï /o co;n 9aï
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
6.E.6. @hoïn /uïng cuï caét :a; 0eåm t"a L
Ju< 0hoan "uoät ga; theùp goù 1uoâ t"uï 0eåu II b 5a>ng
-(-)i)od
 Vaät 9eäu L G?J6
 Ñ!.;ng 0Knh mu< /oaL / k )C mm
 @he#u /a; mu< 0hoanL L k))* mm
 @he#u /a; pha#n 9a;m :eäcL 9 k ?, mm
Thoâng 8oá h4nh hoïc cu>a mu< 0hoanL bi)o 5a>ng -(--d
 Hoùc αk))
o
 Hoùc ngheâng cu>a meùp ngang ϕk?,
o
6.E.? 7uïng cuï 0eåm t"aL th!.ùc ca3p
6.E.C. 7ung /Dch t".n nguoä L 0han
P!"# Y: T=NH TOAÙN LJÔÏNG DJ
Y.1. $AÙC Ñ%NH LJÔÏNG DJ QA\NG PHJÔNG PHAÙP
PHAÂN T=CH CHO LO] 1U
L!.ïng /! nho> nhaát ha phKa
+x
mn
k+bZ
x()
l T
()
l
) )
* i i
ε ρ +

d
mn

x
LL!.ïng /! 5eù nhaát cu>a 5!.ùc coâng ngheä th!ù I
* i
3
4

L@he#u cao nhaáp nhoâ 5e# ma3t b1oä nhaùmd /o
5!.ùc ga coâng 8aùt t"!.ùc 1eå 9aï b µmd
T
()
L che#u 8aâu 9.ùp ma3t 5D h! ho>ng /o 5eán c!ùng
cu>a 9.ùp ga coâng 8aùt t"!.ùc 1eå 9aï.
ρ
()
L 8a 8oá 0hoâng gan cu>a 5e# ma3t ga coâng /o 5!.ùc
ga coâng 8aùt t"!.ùc 1eå 9aï

ε L8a 8oá gaù 1a3t ch teát .> 5!.ùc 1ang th!ïc heän.
Sa 9eäch 0hoâng gan L ρ k
) )
lth cv
ρ ρ +
ρ
c:
9a; 8a 8oá cong :eânh 5e# ma3t ga coâng bµmd.
lth
ρ
9a; 1oä 9eäch taâm cu>a 9oã /o thao 1uùc coù :D t"K 8a
9eäch 8o :.ù :D t"K yeâu ca#u2 9aáy 5a_ng /ung 8a cu>a
che#u /a;y tha;nh 9oã
Sa 8oá gaù 1a3t phoâ L ε

k
+
1g
+
0
+
c
ε + ε + ε
ε
c
9a; 8a 8oá chuaån bµmd.
ε
0
9a; 8a 8oá 0eïp cha3t bµmd.
ε
1g
9a; 8a 8oá 1o# gaù bµmd.
 TG# 12!@#
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
&Kch th!.ùc ga coâng ca#n 1aït 1!.ïc 9a;
/)+ , /
./
+
φ 2 caáp chKnh
=aùc C 21oä nhaùm
)+ , * =
a
R
µm bZ
q
k ?2B µmd
@aùc 5!.ùc ga coâng
 %!.ùc ) L 0hoeùt thoâ 9oã caáp chKnh =aùc ))2 Z
q
k6, µm
b5a>ng B(EC i)od
 %!.ùc + L 0hoeùt tnh caáp chKnh =aùc ), 2 Z
q
k-, µm
b5a>ng B(EC i)od
 %!.ùc B L /oa thoâ caáp chKnh =aùc E 2 Z
q
k ), µm b5a>ng B(
EC i)od
 %!.ùc - L /oa tnh caáp chKnh =aùc C 2 Z
q
k 6 µm b5a>ng B(EC
i)od
P2B4 :7@.
@aáp chKnh =aùc II coù
+//
/ /
= +T R
z
µm b5a>ng B.?6 i)od
Sa 9eäch 0hoâng gan 9oã 1uùc 8ayn L ρ k
) )
lth cv
ρ ρ +
:.ù
l
cv cv
5 ∆ = ρ
cv

k ,2C
mm
m µ
b t"a 5a>ng ).+B iCodL 1oä cong :eânh 1.n :D cu>a
ma3t 1a#u
9 L che#u /a; cu>a 9oã b 9 k ?, mmd
lth
ρ
k ?,, µm L9a; /ung 8a che#u /a;y tha;nh 9oã +, mm
b t"a 5a>ng ).BBiCod
Sa 8oá 0hoâng gan cu>a 9oã 1uùc 8ayn
ρ
,
k m
lth cv
µ ρ ρ ., , ,/* ,// 6 ,/ 5 - , / 7
) ) ) )
= + = +
7ung 8a phoâ 1uùc caáp chKnh =aùc + b
)
*+ IT
± d 9a;
/
δ
k),,,
µm
32/@1 12B
Z
q)
k6, µm 2 8au 5!.ùc ga coâng 1a#u teân T
a
k ,
Sa 8oá 0hoâng gan co;n 8oùt 9aï L ρ
)

,
. ,2,6 k
?,)2-?.,2,6kB?2,EE µmb0k,2,6 ga coâng thoâ coâng th!ùc )?i*oj
ε
c
k , :4 chuaån 1Dnh :D t"u;ng :.ù goác 0Kch th!.ùc
ε
/g
k , L 8a 8oá 1o# gaù b"aát nho> neân 5o> Iuad.
T"a 5a>ng C.B i?o coù 8a 8oá gaù 1a3t cu>a phoâ 0h 1Dnh
:D 5a_ng ma3t phazng t"eân pheán ty; 9a; ε
)
kE, µm
L!.ïng /! cho 0hoeùt thoâ
-, , **/, 5 ) 6 8/ ., , ,/* +// 57 ) 6 57 ) )
) ) )
*
)
/ / / * min
= + + = + + + = ε ρ
a z
T R Z µm
7ung 8a ga 0hoeùt thoâ caáp chKnh =aùc )) 9a;
*
δ
k )?, µm
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
32/@1 14#
Z
q+
k-, µm 2 T
a
k ,
Sa 8oá 0hoâng gan co;n 8oùt 9aï L ρ
+

)
. ,2+k B?2,EE. ,2+
kC2++ µmb0k,.+ ga coâng tnh coâng th!ùc )?i*oj
. /+ , / 5 8/ 5
* )
= = =
y
K ε ε
µm
L!.ïng /! cho 0hoeùt tnh
0 , 8, 5 ) 6 . /88 , 0, +/ 57 ) 6 57 ) )
) ) )
)
)
* * * ) min
= + + = + + + = ε ρ T R Z
z
µm
7ung 8a cu>a 9oã 8au 0h 0hoeùt tnh :.ù caáp chKnh =aùc ),
9a;
)
δ
k ),, µm
D2! 12B
Z
qB
k), µm 2 T
a
k ,
ρ
B

+
. ,2+ k C2++. ,2+ k)2-- µm b0k,2+ ga coâng tnh coâng
th!ùc )?i*od
8 , / ) , / 5 . 5
) 0
= = =
y
K ε ε
µm
L!.ïng /! cho /oa thoâ
), , .- 5 ) 6 8 , / )) , - ./ 57 ) 6 57 ) )
) ) )
0
)
) ) ) 0 min
= + + = + + + = ε ρ T R Z
z
µm
7ung 8a cu>a 9oã 8au /oa thoâ :.ù caáp chKnh =aùc E 9a;
0
δ

kB* µm
D2! 14#
Z
q-
k6 µm 2 T
a
k ,
ρ
-

B
. ,2+ k )2--.,2+k,2+* µm b0k,2+ ga coâng tnh coâng
th!ùc )?i*od
Sa 8oá gaù 1a3t
*, , / ) , / 5 8 , / 5
0 .
= = =
y
K ε ε
µm
L!.ïng /! cho /oa tnh
.+ , ** 5 ) 6 *, , / .. , * */ 57 ) 6 57 ) )
) ) )
.
)
0 0 0 . min
= + + = + + + = ε ρ T R Z
z
µm
7ung 8a cu>a 9oã 8au 0h /oa tnh :.ù caáp chKnh =aùc C 9a;
.
δ
k +6 µm
TG# 12!@# CG. 1*+@. 1<7#- -4!#
&Kch th9:c 9:n nh&t c;a ch tết
/)+ , ./
. ma%
= D
mm
&Kch th9:c t"ung gan 9:n nh&t c;a phoâ t"9:c 0h /oa tnh
//)* , ./ */ 5 .+ , ** 5 ) /)+ , ./ 5 )
0
. min . ma% 0 ma%
= − = − =

Z D D
mm
&Kch th9:c t"ung gan 9:n nh&t c;a phoâ t"9:c 0h /oa thoâ
</-+8 , 0< */ 5 ), , .- 5 ) //)* , ./ 5 )
0
0 min 0 ma% ) ma%
= − = − =

Z D D
mm
&Kch th9:c t"ung gan 9:n nh&t c;a phoâ t"9:c 0h 0hoeùt tnh
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
-0+ , 0< */ 5 0 , 8, 5 ) </-+8 , 0< 5 )
0
) min ) ma% * ma%
= − = − =

Z D D
mm
&Kch th9:c t"ung gan 9:n nh&t c;a phoâ t"9:c 0h 0hoeùt thoâ
+)*+ , 0- */ 5 -, , **/, 5 ) -0+ , 0< 5 )
0
* min * ma% / ma%
= − = − =

Z D D
mm
Ta Iuy t"o;n caùc 0Kch th9:c tKnh toaùn t"eân :a; tKnh 0Kch
th!.ùc nho> nhaát
+ , 0-
/ ma%
= D
mm
+ , 0, * + , 0-
/ / ma% / min
= − = − = δ D D
mm
-+ , 0<
* ma%
= D
mm
, 0< *, / -+ 0<
*
2 2 2 7
mn
= − =
mm
< , 0<
) ma%
= D
mm
8 0< * / < 0<
)
2 2 2 7
mn
= − =
mm
./
0 ma%
= D
mm
<, 0< /0< / ./
0
2 2 7
mn
= − =
mm
/)+ , ./
. ma%
= D
mm
./ /)+ / /)+ ./
.
= − = 2 2 7
mn
mm
L!.ïng /! t"ung gan 5eù nhaát
6 * ma%7 ma% min
)

− =
i i i
D D Z
/)+ , / )
. min
= Z mm
* , / )
0 min
= Z
mm
*+ , / )
) min
= Z mm
)+ , ) )
* min
= Z mm
L!.ïng /! t"ung gan 9.ùn nhaát
6 * min7 min ma%
)

− =
i i i
D D Z
/. , / )
. ma%
= Z
mm
*, , / )
0 ma%
= Z
mm
) , / )
) ma%
= Z
mm
* , 0 )
* ma%
= Z
mm
L!.ïng /! toång coäng 9.ùn nhaát
+ , 0 )
*
ma% ma% /
= =

=
n
i
i
Z Z mm
L!.ïng /! toång coäng 5eù nhaát
+)+ , ) )
*
min min /
= =

=
n
i
i
Z Z mm
L!.ïng /! toång coäng /anh nghra
mm mm ! ! Z Z
ct ph
0 /)+ , 0 /)+ , / + , / + , 0
ma% / /
= = + − = + − =
&Kch th!.ùc /anh nghra cu>a phoâ
0- 0 ./
/
= − = − = Z D D
ct ph
mm
&eåm t"a 9aï 0eát Iua>
<-+ , /
min / ma% /
= − Z Z
mm
<-+ , / /)+ , / * = − = −
ct ph
δ δ
mm
Vaäy 0eát Iua> tKnh toaùn 9a; 1uùng
&Kch th!.ùc gh t"eân 5a>n :e< phoâ L 7
ph
k
+ , / 0- ±

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Hh caùc gaù t"D t"a :a; tKnh toaùn :a;o 5a>ng toång 0eát 2 ta
1!.ïc 5a>ng 8au L
T"4nh t!ï
caùc
5!.ùc
coâng
ngheä
ga
coâng
9oã
/)+ , /
./
+
φ
@aùc yeáu toá
taïo tha;nh
9!.ïng /! b
m µ
d
L!.ïng
/!
tKnh
toaùn
min
)Z
6 7 m µ
7ung
8a
i
δ
bmmd
&Kch th!.ùc
g.ù haïn
bmmd
L!.ïng /!
g.ù haïn
bmmd
Z
q
T
i
ρ
i
ε
7
mn
7
ma= min
)Z
ma%
)Z
Ghoâ 6,, ?,)2-? ),,, B?26 BC26
&hoeùt
thoâ
6, , B?2,EEE, +.)),?2C?)?, B*2? B*2C6 +2+6 B2)
&hoeùt tnh-, , C2++ - +.E?2B ),, B*2E B*2* ,2)6 ,2+
7oa thoâ ), , )2-- ,2E +.-C2+? B* B*2*? -, ,2) ,2)?
7oa tnh 6 , ,2+* ,2)? +.))2-6 +6 -, -,2,+6,2,+6 ,2,-
@oäng +26+6 B26
Y.2. $AÙC Ñ%NH LJÔÏNG DJ QA\NG PHJÔNG PHAÙP TOA
QA'NG
Y.2.1.T<! K!(#- )*+,#- ?* -4! .2B#- .2 #-7A/B#
.2B#- 1 VFVH
&Kch th!.ùc ca#n ga coâng 1aït L k
/*)+ , / .+ ±
. T"a 5a>ng B(
*6 i)o2 taäp ) ta coù 9!.ïng /! ga coâng cu>a :aät 1uùc caáp
chKnh =aùc II 9a; - mm :a; /ung 8a 0Kch th!.ùc 9a; ± ,26 !ùng
:.ù caáp chKnh =aùc cu>a phoâ 1uùc 9a; IT
)
*+
±
&Kch th!.ùc cu>a phoâ 9a;
+ , / .< ±
;.
T<M# 1*, .!@. K*+@. -4! .2B#-
 Ghay thoâ2 1oä chKnh =aùc 1aït 1!.ïc 9a; IT)+2 /ung 8a
0Kch th!.ùc 5a_ng
*
δ k +6,
m µ
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
 Ghay tnh caáp chKnh =aùc IT), 2/ung 8a 0Kch th!.ùc
5a_ng
)
δ k ),,
m µ
 Ghay mo>ng caáp chKnh =aùc 1aït 1!.ïc 9a; ITC2 /ung 8a
0Kch th!.ùc 5a_ng
)+
0
= δ
m µ

L*+,#- ?* .2 .!@. K*+@. -4! .2B#-
L!.ïng /! cho 5!.ùc phay mo>ngLt"a 5a>ng B()-+ i)o ta
1!.ïc 9!.ïng /! t"ung gan cho 5!.ùc phay mo>ng 9a; x
B
k ) mm.
L!.ïng /! cho 5!.ùc phay thoâ :a; phay tnh
L!.ïng /! toång coäng 9.ùn nhaátL x
ma=
k - l US k - l ,26 k
-26 mm
L!.ïng /! cho 5!.ùc phay thoâ :a; phay tnh x k x
ma=
– x
B
k
-26 () k B26 mm
b t"ong 1où 9!.ïng /! cho phay thoâ cheám C,n2 :a; phay
tnh cheám B,nd
Suy "a 9!.ïng /! cho 5!.ùc phay tnh 9a; x
+
k )2,6 mm
L!.ïng /! phay thoâ 9a; x
)
k +2-6 mm
3G. 1*+@. 1<7#- -4!#
&Kch th!.ùc phoâ 9.ùn nhaát
L
ma=,
k -*26 mm
&Kch th!.ùc phoâ 8au 5!.ùc phay thoâ
L
ma=)
k L
ma=,
– x
)
k -*26 – +2-6 k -C2,6 mm
&Kch th!.ùc gh t"eân 5a>n :e<L
*)+ , / /+ , .- ±
&Kch th!.ùc phoâ 8au 5!.ùc phay tnh
L
ma=+
k L
ma=)
– x
+
k -C2,6 – )2,6 k -? mm
&Kch th!.ùc gh t"eân 5a>n :e<L
/+ , / ., ±
&Kch th!.ùc phoâ 8au 5!.ùc phay mo>ng
L
ma=B
k L
ma=+
– x
B
k -? – )k -6 mm
&Kch th!.ùc gh t"eân 5a>n :e<L
/*)+ , / .+ ±
Ta coù 5a>ng 9!.ïng /!
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
phay ma3t 6
coù 9 k
/*)+ , / .+ ±
@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6 + , / ± - + , / .< ±
Ghay thoâ )+
*)+ , / ±
+2-6
*)+ , / /+ , .- ±
Ghay tnh ),
/+ , / ±
)2,6
/+ , / ., ±
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Ghay mo>ng C /*)+ , / ± ) /*)+ , / .+ ±
T!.ng t!ï ta tKnh cho caùc nguyeân coâng co;n 9aï
Y.2.2. L*+,#- ?* #-7A/B# .2B#- 2
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
phay ma3t
)62)? coù
9 k
0- , / ,/ ±
@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6
, , / ±
B26=+
, , / ,- ±
Ghay thoâ )-
0- , / ±
B26=+
0- , / ,/ ±
Y.2.3. L*+,#- ?* #-7A/B# .2B#- 3
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
phay ma3t
C2)) coù
9 k
+) , /
)/
+
@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6 .) , / ± B .) , / )0 ±
Ghay thoâ )+ +) , / + B
+) , /
)/
+
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
phay ma3t *
coù 9 k
8- , /
88
+
@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6 - , / ± - - , / <, ±
Ghay thoâ )+ 8- , / + -
8- , /
88
+
Y.2.F. L*+,#- ?* #-7A/B# .2B#- [
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
0hoan 9oã;),
coù /k 0, , /
+ , 8

@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6
&hoan )-
0, , /
E26
0, , /
+ , 8

Y.2.H. L*+,#- ?* #-7A/B# .2B#- W
@aùc 5!.ùc
coâng ngheä
0hoan 9oã;
coù / k
.0 , /
*-
+
@aáp
chKnh
=aùc
7ung 8a δ
bmmd
L!.ïng /!
x
5mn
&Kch th!.ùc
t"ung gan
Ghoâ )6
&hoan )- .0 , / + )C
.0 , /
*-
+
Gha#n C : T=NH CHEÁ ÑOÄ CA^T _THÔØI GIAN
GIA COÂNG CÔ QA'N CHO CAÙC NGUYEÂN
COÂNG

U.1. TG# ./0 :2E .!`1 K!a#- L*+#- L!@L
L!B# 1G. .2 #-7A/B# .2B#- Y
Jaùy phay 1!ùng ?'))
32/@1 12B
Ñ!.;ng 0Knh cu>a phoâ / k B?26 mm
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
7u;ng mu< 0hoeùt 7 k B*2?
l,2)?
mm 9e#n 0hoá chuoâ coân
5a_ng theùp goù G?J6ù
@he#u 8aâu caét
tk,26b7(/d k,26bB*2?(B?26d k )266 mm
L!.ïng chaïy /ao :o;ng
@hoïn S k )2- mmm:o;ngb5a>ng 6(+? i+od
T"a 5a>ng 6(+*i+o2 ta 1!.ïcL
@
:
k )E2E I k ,2+ = k ,2) y k ,2- m k ,2)+6
&
:
k &
m:
.&
9:
.&
u:
( ) *
*</
= =
v
n
H"
mv
K
b5a>ng 6()i+id
&
u:
k ) b 5a>ng 6(?i+od
&
9:
k ) b5a>ng 6(B)i+od
kt &
:
k )
T k 6, phuùt b5a>ng 6(B,i+od
Vaän toác caét
*0 )/
. * ++ * +/
* , 0< 8 *8
. / * / *)+ /
) /
2
2 . 2 .
. 2 . 2
:
&
y
S
=
t
m
T
I
7
:
@
V
2 2 2
2
= = =
bmmphd
8oá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh
8 *,*
, 0<
*0 )/ */// *///
2
2 .
2 .
7 .
V .
n =
π
=
π
=
b:mphd
@hoïn theo maùy n
m
k)?, b:mphd
L!.ïng chaïy /ao phuùt
S
ph
k S . n
m
k )2- . )?,k ++-b mmmphd
TKnh 9aï :aän toác caét
< , *<
*///
*,/ 5 , , 0< 5
= =
π
v bmmphd
L!ïc caét
N 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . & . S . 7 . t . @ . G
2 2
p
y I =
p
/8 *8/*. * . * , 0< ++ * + )0 */ */
. / * ) *
/
= = =
@
G
k+B26 Ik) =k)2+ yk,2- b 5a>ng 6(B+i+od
&
G
k&
JG
k *
*</
= 

n
H"
b5a>ng 6(*i+od
Jomen =oaén
Nm . 2 . 2 . 2 . 2 . & . S . t . 7 @ . J
2 2
p
y = I
. J =
,* * . * ++ * , 0< /8+ / */ */
8 / -+ / *
= = =
@
J
k,2,E6 Ik) =k,2C6 yk,2E biBo 5a>ng 6(B+d
@oâng 8uaát caét
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
0v
. n . J
N
m =
c
*
<-+/
*,/ ,*
<-+/
= = =
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùyL
N
e
< N
m
.
η
k -26.,2E6kB2E+6 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n 0hoeùt thoâ
ph
!
# # #
T
ph
0. , /
*<)
0 0 ,/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
32/@1 14#
7u;ng mu< 0hoeùt 7k B*2E
l,2)
mm 9e#n 0hoá chuoâ coân
5a_ng theùp goù G?J6ù
Ñ!.;ng 0Knh cu>a phoâ 8au 0h 0hoeùt thoâ L /k B*2?
l,2)?
mm
@he#u 8aâu caét
tk,26b7(/d k,26bB*2E(B*2?d k ,2) mm
L!.ïng chaïy /ao :o;ng
@hoïn S k )2- mmm:o;ngb 5a>ng 6(+?i+od
T"a 5a>ng 6(+* iBo2 ta 1!.ïcL
@
:
k )E2E I k ,2+ = k ,2) y k ,2-
m k ,2)+6
&
:
k &
m:
.&
9:
.&
u:
( ) *
*</
= =
v
n
H"
mv
K
&
u:
k ) b5a>ng 6(?i+od
&
9:
k ) b 5a>ng 6(B)i+od
kt &
:
k )
T k 6, phuùt b 5a>ng 6(B,i+od
Toác 1oä caét
d ph m m b 2
2 . 2 .
. 2 . 2
:
&
y
S
=
t
m
T
I
7
:
@
V
2 2 2
2
+ ),
. * * / +/
* 8 0< 8 *8
. / * / *)+ /
) /
= = =
8oá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh
)*)
8 0<
+ ), */// *///
=
π
=
π
=
2 .
2 .
7 .
V .
n
b:mphd
@hoïn theo maùy n
m
k+?, b:mphd
TKnh 9aï :aän toác caét
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
+ , 0)
*///
),/ 5 8 , 0< 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /ao phuùt
S
ph
k S . n
m
k)2- . +?, k B?-bmmmphd
L!ïc caét
N . 2 . 2 . 2 . 2 . & . S . 7 . t . @ . G
2 2
p
y I =
p
,-+ * . * 8 0< * / + )0 */ */
. / * ) *
/
= = =
@
G
k+B26 Ik) =k)2+ yk,2- b5a>ng 6(
B+i+od
&
G
k&
JG
k
*</
*
*</ *</
n n
H"    
= =
   
   
b 5a>ng 6(*i+od
Jomen =oaén
Nm 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . & . S . t . 7 @ . J
2 2
p
y = I
. J =
8+ - * . * * / 8 0< /8+ / */ */
8 / -+ / *
= = =
@
J
k,2,E6 Ik) =k,2C6 yk,2E b5a>ng 6(B+i+od
@oâng 8uaát caét
0v 2
. 2 n . J
N
m =
c
)/< /
<-+/
),/ 8+ -
<-+/
= = =
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùyL
N
e
< N
m
.
η
k -26.,2E6kB2E+6 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n 0hoeùt tnh
ph
!
# # #
T
ph
)+ , /
),/
0 0 ,/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
D2! 12B
7u;ng mu< /oa 7 k B*2*?
l,2,B*
mm 5a_ng h.ïp 0m %&E
Ñ!.;ng 0Knh cu>a phoâ 8au 0h 0hoeùt tnh L / k B*2E
l,2)
mm
@he#u 8aâu caét
tk,26.b7(/d k,26bB*2*?(B*2Ed k ,2,E mm
L!.ïng chaïy /ao :o;ng
@hoïn S k B2- mmm:o;ng b 5a>ng 6(+Ci+od
T"a 5a>ng 6(+* iBo2 ta 1!.ïcL
@
:
k ),* I k ,2+ = k , y k ,26 m k ,2-6
&
:
k &
m:
.&
9:
.&
u:
( ) ( ) *
*</
*</ *</
= = =
v
n
v
n
H"
mv
K
&
u:
k ,2EB b5a>ng 6(? i+od
&
9:
k ) b5a>ng 6(B) i+od
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
kt &
:
k ,2EB
T k 6, phuùt b5a>ng 6(B, i+od
Toác 1oä caét
d ph m m b 2
2 . 2 .
2 . 2 .
:
&
y
S
=
t
m
T
I
7
:
@
V
2 2
2
,. *-
. 0 /8 / +/
80 / <, 0< */<
+ / / .+ /
) /
= = =

8oá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh
+ *./
<, 0<
,. *- */// *///
2
2 .
2 .
7 .
V .
n =
π
=
π
=
b:mphd
choïn theo maùy n
m
k)?, b:mphd
TKnh 9aï :aän toác caét
)/
*///
*,/ 5 <, , 0< 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /ao phuùt
S
ph
k S . n
m
k B2- . )?, k 6-- mmmph
L!ïc caét
N 2 . 2 . 2 . 2 . . & . S . 7 . t . @ . G
2
p
y I =
p
* )0<< * . 0 <, 0< /8 / ., */ */
. / * *
/
= = =
@
G
k-? Ik) =k) yk,2- b 5a>ng 6(B+i+od
&
G
k&
JG
k *
*</
= 

n
H"
b5a>ng 6(*i+od
Jomen =oaén
.- ,
*// )
8 <, 0< .)+ / /8 / <)
*// )
-+ / *
2
.
. 2 . 2 . 2 .
.
x . 7 . S . t . @
J
2
y
q
=
p
=
= = =
bN.md
@
p
k*+ =k) yk,2C6 .)+ /
8
. 0
2
2
S
q
= = bmmm"aêngd biBo
5a>ng 6(+Bd
@oâng 8uaát caét
0v 2
. 2 n . J
N
m =
c
*/, /
<-+/
*,/ .- ,
<-+/
= = =
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k -26.,2E6kB2E+6 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n /oa thoâ
ph
!
# # #
T
ph
*+ , /
.0)
0 0 ,/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
D2! 14#
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
7u;ng mu< /oa 7 k -,
l,2,+6
mm 5a_ng h.ïp 0m %&E
Ñ!.;ng 0Knh cu>a phoâ 8au 0h /oa thoâ 9a; /kB*2*?
l,2,B*
mm
@he#u 8aâu caét
tk,26b7(/d k,26b-, ( B*2*?d k ,2,+ mm
L!.ïng chaïy /ao
@hoïn S k B2-.0
o8
kB2-.,2Ck+2BE mmm:o;ngb 5a>ng 6(+Ci+od
T"a 5a>ng 6(+* i+o2 ta 1!.ïcL
@
:
k ),* I k ,2+ = k , y k ,26 m k
,2-6
&
:
k &
m:
.&
9:
.&
u:
( ) ( ) *
*</
*</ *</
= = =
v
n
v
n
H"
mv
K
&
u:
k ,2EB b 5a>ng 6(6i+od
&
9:
k ) b5a>ng 6(B)i+od
kt &
:
k ,2EB
T k 6, phuùt b5a>ng 6(B,i+od
Toác 1oä caét
d ph m m b 2
2 . 2 .
2 . .
:
&
y
S
=
t
m
T
I
7
:
@
V
2 2
2
/< )*
08 ) /) / +/
80 / ./ */<
+ / / .+ /
) /
= = =
Soá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh
8 *,-
./
/< )* */// *///
2
.
2 .
7 .
V .
n =
π
=
π
= b:mphd
@hoïn theo maùy n
m
k+,6 b:mphd
TKnh 9aï :aän toác caét
-+ , )+
*///
)/+ 5 ./ 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /ao phuùt
S
ph
kS .n
m
k +2BE . +,6 k -EC2* mmmph
L!ïc caét
% K ! D t & '
p
y ( )
p
- , .-. * 5 8< , * 5 ./ 5 /) , / 5 ., 5 */ 5 5 5 5 5 */
. , / *
/
= = =
@
G
k-? Ik) =k) yk,2- biBo 5a>ng 6(B+d
&
G
k&
JG
k *
*</
= 

n
H"
biBo 5a>ng 6(*d
Jomen =oaén
*8, *
*// )
8 ./ )<-+ / /) / <)
*// )
-+ / *
2
.
. . 2 . 2 .
.
x . 7 . S . t . @
J
2
y
q
=
p
=
= = =
bN.md
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
@
p
k*+ =k) yk,2C6 )<-+ /
8
08 )
2
2
S
q
= = bmmm"aêngd b5a>ng
6(+Bi+od
@oâng 8uaát caét
0v 2
. 2 n . J
N
m =
c
/)+ /
<-+/
)/+ *8, *
<-+/
= = =
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k -26.,2E6kB2E+6 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n /oa tnh
ph
!
# # #
T
ph
*- , /
.+ , 08-
0 0 ,/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
U.2. TOA QA'NG CHEÁ ÑOÄ CA^T
U.2.1. T<! K!(#- ./0 :2E .!`1 .2 #-7A/B# .2B#- 1 V
FVH
Jaùy phay 1!ùng ?')BΓ
P!A 12B
@he#u 8aâu caétL t k +2-6 mm
7uïng cuï /ao phay ma3t 1a#u gaén ma>nh h.ïp 0m c!ùng
%&E
Vaät 9eäu ga coâng L Hang =aùm coù '% t)E,
Ñ!.;ng 0Knh /aoL 7 k),, mm
Soá "aêng /aoL x k E
@hu 0y; 5e#n cu>a /aoL T k )E, ph b5a>ng 6(-, i+od
L!.ïng chaïy /ao "aêng S
q
k ,2+? mmm"aêng bt"a 5a>ng 6(
)+6i+od
Toác 1oä caétL : k )-) mmph bt"a 5a>ng 6()+Ci+od
@aùc heä 8oá 1e#u chhnhL
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o 1oä c!ùng cu>a
gangL &
)
k ,2E*
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o chu 0y; 5e#n
cu>a /aoL &
+
k )
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o maùc h.ïp 0m
c!ùngL &
B
k ,2E
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o t"aïng thaù cu>a
5e# ma3t ga coângL&
-
k )
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o che#u "oäng
phayL &
6
k ,2E*
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o goùc ngheâng
chKnhL &
?
k )
Vaän toác tKnh toaùn
: k )-).,2E*. ) . ,2E . ) . ,2E* . ) k E*2B6 mmph
Soá :o;ng Iuay
, , )8.
*// 5
0+ , 8< 5 *///
5
5 *///
= = =
π π D
v
n b:gmphd
@hoïn theo maùy n k +-, :gmph
TKnh 9aï :aän toác caét
0, , -+
*///
)./ 5 *// 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /aob mmm:gd
S k S
q
.x k ,2+?.E k +2,E mmm:g
L!.ïng aên /ao bmmmphd
S
ph
k S .nk +2,E . +-, k -** mmmph
T"a 5a>ng 6()B, i+o 2 ta coù coâng 8uaát caét Nk C2E &w
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k ),.,2E6kE26 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n
ph
!
# # #
T
ph
0 , /
.<<
0 0 *,+
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
P!A 14#
@aùc thoâng 8oá cho t"!.ùcL
@he#u 8aâu caétL t k )2,6 mm
7uïng cuï /aoL h.ïp 0m c!ùng %&E
Vaät 9eäu ga coângL Hang =aùm coù '% t)E,
Ñ!.;ng 0Knh /ao L 7k ),, mm
Soá "aêng /aoL x k E
@hu 0y; 5e#n cu>a /aoL T k )E, phb5a>ng 6(-, i+od
L!.ïng chaïy /ao "aêng S
q
k ,2+- mmm"aêng bt"a 5a>ng 6(
)+6i+od
Toác 1oä caétL : k )6E mmph bt"a 5a>ng 6()+Ci+od
@aùc heä 8oá 1e#u chhnhL
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o 1oä c!ùng cu>a
gangL &
)
k ,2E*
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o chu 0y; 5e#n
cu>a /aoL &
+
k )
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o maùc h.ïp 0m
c!ùngL &
B
k ,2E
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o t"aïng thaù cu>a
5e# ma3t ga coângL&
-
k )
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o che#u "oäng
phayL &
6
k ,2E*
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o goùc ngheâng
chKnhL &
?
k )
Vaän toác tKnh toaùn
V k )6E .,2E*. ) . ,2E . ) . ,2E* . ) k ),, mmph
Soá :o;ng Iuay
+ , 0*8
*// 5
*// 5 *///
5
5 *///
= = =
π π D
$
n b:gmphd
@hoïn theo maùy n k B,B :gmph
TKnh 9aï :aän toác caét
*. , <+
*///
0/0 5 *// 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /aob mmm:gd
S k S
q
.x k ,2+-.E k )2*+ mmm:g
L!.ïng aên /ao bmmmphd
S
ph
k S .nk )2*+ . B,B k 6E)2C? mmmph
T"a 5a>ng 6()B, i+o 2 ta coù coâng 8uaát caét Nk -2? &w
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k ),.,2E6kE26 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n
ph
!
# # #
T
ph
)< , /
-, , +8*
0 0 *,+
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
P!A >2(#-
@aùc thoâng 8oá cho t"!.ùc
@he#u 8aâu caétL t k ) mm
7uïng cuï /aoL h.ïp 0m c!ùng %&E
Vaät 9eäu ga coângL Hang =aùm coù '% t)E,
Ñ!.;ng 0Knh /ao L 7k ),, mm
Soá "aêng /aoL E
@hu 0y; 5e#n cu>a /aoL T k )E, phb5a>ng 6(-, i+od
L!.ïng chaïy /ao "aêng S
q
k ,2+ mmm"aêng bt"a 5a>ng 6(
)+6i+od
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
Toác 1oä caétL : k )6E mmph bt"a 5a>ng 6()+Ci+od
@aùc heä 8oá 1e#u chhnhL
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o 1oä c!ùng cu>a
gangL &
)
k ,2E*
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o chu 0y; 5e#n
cu>a /aoL &
+
k )
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o maùc h.ïp 0m
c!ùngL &
B
k ,2E
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o t"aïng thaù cu>a
5e# ma3t ga coângL&
-
k )
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o che#u "oäng
phayL &
6
k ,2E*
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o goùc ngheâng
chKnhL &
?
k )
Vaäy :aän toác tKnh toaùn
V k )6E .,2E*. ) . ,2E . ) . ,2E* . ) k ),, mmph
Soá :o;ng Iuay
+ , 0*8
*// 5
*// 5 *///
5
5 *///
= = =
π π D
$
n b:gmphd
@hoïn theo maùy n k B,B :gmph
TKnh 9aï :aän toác caét
*. , <+
*///
0/0 5 *// 5
= =
π
$ bmmphd
L!.ïng chaïy /aob mmm:gd
S k S
q
.x k ,2+.E k )2? mmm:g
L!.ïng aên /ao bmmmphd
S
ph
k S .nk )2? . B,B k -E-2E mmmph
T"a 5a>ng 6()B, i+o 2 ta coù coâng 8uaát caét Nk B2E &w
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k ),.,2E6kE26 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n
ph
!
# # #
T
ph
0+ , /
8 , .8.
0 0 *,+
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
T!; caùc 8oá 9eäu t"eân ta coù 5a>ngL
Nguyeân coâng )2-26
Jaùy phay 1!ùng ?')BΓ
ST Noä /ung 7uïn t 8 : n T
,
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
T 5!.ùc g cuï bmm
d
bmmm:
gd
bmmphd b:gmphd bphd
) Ghay thoâ %&E +2-6 +2,E C62B? +-, ,2B
+ Ghay tnh %&E )2,6 )2*+ *62)- B,B ,2+*
B Ghay mo>ng %&E ) )2? *62)- B,B ,2B6
U.2.2. T<! K!(#- ./0 :2E .!`1 .2 #-7A/B# .2B#- 2
Jaùy phay ngang ?'E+
P!A 12B
@he#u 8aâu caétL t k C- mm
@he#u "oäng phay L % k B26 mm
7uïng cuï /ao phay 1ra 5a ma3t "aêng gaén ma<nh theùp
goù G?J6
Vaät 9eäu ga coâng L Hang =aùm coù '% t)E,
Ñ!.;ng 0Knh /aoL 7 k+,, mm
Soá "aêng /aoL x k +, "aêng
@hu 0y; 5e#n cu>a /aoL T k )E, ph b5a>ng 6(-, i+od
L!.ïng chaïy /ao "aêng S
q
k ,2+6 mmm"aêng bt"a 5a>ng 6(
)C,i+od
Toác 1oä caétL : k )* mmph bt"a 5a>ng 6()C+i+od
@aùc heä 8oá 1e#u chhnhL
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o 1oä c!ùng cu>a
gangL &
)
k )2)+
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o chu 0y; 5e#n cu>a
/aoL &
+
k )2))
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o t"aïng thaù cu>a
5e# ma3t ga coângL&
B
k ,2E
'eä 8oá phuï thuoäc :a;o /aïng ga coâng &
-
k )
Vaäy :aän toác tKnh toaùn
: k )*.)2)+. )2)) . ,2E. ) k )* mmph
Soá :o;ng Iuay
0 , 0/
)// 5
*< 5 *///
5
5 *///
= = =
π π D
v
n b:gmphd
@hoïn theo maùy n k B, :gmph
TKnh 9aï :aän toác caét
8. , *8
*///
0/ 5 )// 5
= =
π
v bmmphd
L!.ïng chaïy /aob mmm:gd
S k S
q
.x k ,2+6 .+, k 6 mmm:g
L!.ïng aên /ao bmmmphd
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
S
ph
k S .nk 6 . B, k)6, mmmph
@hoïn theo maùy S
ph
k )6, mm
T"a 5a>ng 6()C6 i+o 2 ta coù coâng 8uaát caét Nk ) &w
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùy
N
e
< N
m
.
η
k )2C. ,2E6k)26 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n
ph
!
# # #
T
ph
+- , /
*+/
0 0 8/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
U.2.3. T<! K!(#- ./0 :2E .!`1 .2 #-7A/B# .2B#- 3
Jaùy phay ngang ?'E+
P!A 12B
@he#u 8aâu caétL t k B mm
@he#u "oäng phay L % k B- mm
7uïng cuï /ao phay 1ra 5a ma3t "aêng gaén ma<nh theùp
goù G?J6
Vaät 9eäu ga coâng L Hang =aùm coù '% t)E,
Ñ!.;ng 0Knh /aoL 7 k+,, mm
Soá "aêng /aoL x k )? "aêng
@hu 0y; 5e#n cu>a /aoL T k )E, ph b5a>ng 6(-, i+od
L!.ïng chaïy /ao "aêng S
q
k ,2+6 mmm"aêng bt"a 5a>ng 6(
)C,i+od
Toác 1oä caétL : k +*26 mmph bt"a 5a>ng 6()C+i+od
@aùc heä 8oá 1e#u chhnhL
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o 1oä c!ùng cu>a
gangL &
)
k )2)+
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o chu 0y; 5e#n cu>a
/aoL &
+
k )2))
'eä 8oá 1e#u chhnh phuï thuoäc :a;o t"aïng thaù cu>a
5e# ma3t ga coângL&
B
k ,2E
'eä 8oá phuï thuoäc :a;o /aïng ga coâng &
-
k )
Vaäy :aän toác tKnh toaùn
: k +*26.)2)+. )2)) . ,2E. ) k +*26 mmph
Soá :o;ng Iuay
<- , .,
)// 5
+ , )< 5 *///
5
5 *///
= = =
π π D
v
n b:gmphd
@hoïn theo maùy n k -E :gmph
TKnh 9aï :aän toác caét
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
0/
*///
.8 5 )// 5
= =
π
v bmmphd
L!.ïng chaïy /aob mmm:gd
S k S
q
.x k ,2+6 .)? k - mmm:g
L!.ïng aên /ao bmmmphd
S
ph
k S .nk - . -E k)*+ mmmph
@hoïn theo maùy S
ph
k )*, mm
T"a 5a>ng 6()C6 i+o 2 ta coù coâng 8uaát caét Nk ) &w
So :.ù coâng 8uaát cu>a maùyL
N
e
< N
m
.
η
k )2C. ,2E6k)26 &w
Th.; gan ga coâng c. 5a>n
ph
!
# # #
T
ph
) , /
*</
0 0 0.
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
L L che#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
L che#u /a; aên /ao bmmd
L
+
L che#u /a; thoaùt /ao bmmd
U.2.F. T<! K!(#- ./0 :2E .!`1 .2 #-7A/B# .2B#- [
&hoan :a; Ta"oâ 9oã J),
Jaùy 0hoan 1!ùng +')+6
Ju< 0hoan "uoät ga; 5a_ng theùp goù G?J6 coù /kE26
mm
&hoâng /ung /Dch t".n nguoä
@he#u 8aâu caét
tk,26./ k -2+6 mm
L!.ïng chaïy /ao
8 k ,2+ mmm:g b 5a>ng 6(E* i+od
@hoïn theo maùy
8
:
k ,2+ mmm:g
Toác 1oä caét t"a 5a>ng
:k +E mm:g b 5a>ng 6 (*, i+od
@hu 0y; 5e#n cu>a mu< 0hoan L T k B6 ph b 5a>ng 6 (*, i+od
'eä 8oá 1e#u chhnh toác 1oä caét theo chu 0y; 5e#n T L
&
)
k )
'eä 8oá phuï thuoäc :a;o che#u 8aâu 0hoan L &
+
k )
Suy "a toác 1oä caét
: k +E. ) . )k +E mm:g
Soá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh L
ph v*
D
v
n 1 */.<
+ , 8 5
)8 5 *///
5
5 *///
= = =
π π
@hoïn theo maùy L n
m
k **, :gmph
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
8
ph
k 8
:
.nk,2+.**, k )*Emmmph
TKnh 9aï toác 1oä caét L
ph m v 1 . , ),
*///
<</ 5 + , 8 5
= =
π
Th.; gan ga coâng 0hoanL
ph
+
# # #
T
ph
*, , /
*<8
0 0 )+
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
LLche#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
Lche#u /a; aên /ao bmmd
L
+
Lche#u /a; thoaùt /ao bmmd
Ju< ta"oâ 5a_ng theùp goù G?J6 coù /k),mm
&hoâng /ung /Dch t".n nguoä
@he#u 8aâu caét tk,26b),(E26d k ,2C6 mm
@hoïn theo maùy L 8
:
k ,2+ mmm:g
S
ph
k 8
:
.n k ,2+.**,k)*E mmmph
Toác 1oä caét :k),mmph b5a>ng 6.)EE i+od
Th.; gan hoa;n tha;nh ta"oâ L
ph
+
# # #
T
ph
*, , /
*<8
0 0 )+
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
LLche#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
Lche#u /a; aên /ao bmmd
L
+
Lche#u /a; thoaùt /ao bmmd
@oâng 8uaát caét
N k) &w {
K, 8- , * ) , ) 5 8+ , / =
b 5a>ng 6(*+d
U.2.H. T<! K!(#- ./0 :2E .!`1 .2 #-7A/B# .2B#- W
&hoan + 9oã / k )C
l,2-B
mm
Jaùy 0hoan ca#n +J6C
Ju< 0hoan "uoät ga; 5a_ng theùp goù G?J6 coù 7k)C mm
7ung /Dch t".n nguoä Umun=
@he#u 8aâu caét
tk,26.7 k E26 mm
L!.ïng chaïy /ao
8 k ,2BB mmm:g b 5a>ng 6(E* i+od
@hoïn theo maùy
8 k ,2B+ mmm:g
Toác 1oä caét t"a 5a>ng
:k B)26 mm:o;ng b 5a>ng 6 (*, i+od
@hu 0y; 5e#n cu>a mu< 0hoan L T k B6 ph b 5a>ng 6 (*, i+od
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
'eä 8oá 1e#u chhnh toác 1oä caét theo chu 0y; 5e#n TL &
)
k )
'eä 8oá phuï thuoäc :a;o che#u 8aâu 0hoanL &
+
k )
Suy "a toác 1oä caét
: k B)26. ) . )k B)26 mm:g
Soá :o;ng Iuay cu>a t"uïc chKnh
ph v*
D
v
n 1 +</
*- 5
+ , 0* 5 *///
5
5 *///
= = =
π π
@hoïn theo maùy L n
m
k ?B6 :gmph
S
ph
k8.nk,2B+.?B6k+,B mmmph
TKnh 9aï toác 1oä caét
ph m v 1 0.
*///
,0+ 5 *- 5
= =
π
Th.; gan ga coâng 9oã L
ph
+
# # #
T
ph
*0 , /
)/0
0 0 )/
) *
/
=
+ +
=
+ +
=
LLche#u /a; 5e# ma3t ga coâng bmmd
L
)
Lche#u /a; aên /ao bmmd
L
+
Lche#u /a; thoaùt /ao bmmd
@oâng 8uaát caét
N k)2B &w { K, . , , + , - 5 8+ , / = b 5a>ng 6(*+iBod
THIEÁT 3EÁ ÑOÀ GAÙ CHO NGUYEÂN COÂNG H
@hoïn 5!.ùc 0hoeùt thoâ 1eå tKnh toaùn 9!ïc 0eïp ca#n theát :4
9!.ïng /! t"ung gan 9.ùn neân 9!ïc caét :a; moâ men =oaén 8nh
"a 9a; 9.ùn nhaát .
Joâ h4nh phaân tKch 9!ïc
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
G,
v
NB
N-
N+
N)
L
L
)
L
+
V
NE
v
N?
Jc
pm8)
pm8+
N6
NC
TKnh 9!ïc 0eïp
'eä 8oá an toa;n
& k &
,
.&
)
.&
+
.&
B
.&
-
.&
6
.&
?
T"ong 1oùL &
,
k )26
&
)
k )2+
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
&
+
k )2+
&
B
k )2+
&
-
k )2B
&
6
k )
&
?
k )
& k )26.)2+.)2+.)2+.)2B.).) k B2-
L!ïc 0eïp
7!.ù taùc /uïng cu>a 9!ïc 0hoeùt G
,
ch teát 8e< 5D t"!.ït
2moâmen =oaén J
,
0h 0hoeùt 9a;m cho ch teát =oay Iuanh
1eåm V.
Ñ4/"7 C4/E# .20#- 1<*+,1 ?2,. 1<7,.:
&.G
,
kN
B
lN
-


&.G
,
k +N
B
N 2
2 . 2 &G
N < 0/,)0
)
/8 *8/*. . 0
)
/
0
= = = ⇒
Ñ4/"7 C4/E# .20#- 62!A :

# - # . # . M K
m+ m+ c
5 5 5 5
) ) * *
+ + =
# - # f % # f % M K 5 5 5 5 5 5
) . * 0 /
+ + = ⇒
# - # # f % M K 5 6 57 5 5
) * 0 /
+ + = ⇒
L
)
k )+, mm L 0hoa>ng caùch t!; choát ty; 1eán 1eåm V
L
+
k C, mm L 0hoa>ng caùch t!; choát ty; 1eán 1eåm V
| k,2)6 L ma8aùt g!<a choát ty; :a; ch teát
L k E+ mm L 0hoa>ng caùch t!; taâm 9oã 1eán 1eåm V
Ñeå 1a>m 5a>o 1u> 1e#u 0eän oan toa;n cho ch teát 0h ga
coâng ta choïn N
B
k,
Nmm Nm J ,*/// ,*
/
= =
# - M K 5 5
/
= ⇒
N
. 2
L
J . &
v )+0/
8)
,*/// . 0
/
= = = ⇒
#- CG# 8G1 C L: Đườ ẹ
= 5>
5 . 5 0 , *
*
k
-
/
σ π

:.ù
== >
= >
+
ch
k
σ
σ =
. @họn i8o k +2 cấp 5ền 5u9oâng ?.? :ật 9ệu @-6 coù
M'a
ch
0,/ = σ
M'a
k
*8/
)
0,/
= > = = ⇒ σ
bT"ang 6C62 Haùo t"4nh Thết 0ế maùy cu>a Nguyễn 'ữu Lộcd.
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
mm 2
.
. . 2
o .i
v . . 2
/
0
8 .
*8/
)+0/ . 0 * . 0 *
*
=
π
=
σ π
≥ ⇒
@họn mm / *)
*
= b5ảng E.-E i +od
M2>/# b7!A .ầ# 14ế1 cể .2@ )ự. CẹL d:
Nmm v . 2 d b tg .
/
. v J
n5
t5
p
)/</ 8), /
)
= = ϕ + λ =
V.ù
* , / =
n0
t*ϕ
b5ảng E.-E i +od
Lự. 1!@. cộ#- 1ừ 1!A #-ườ4
N 2
9
J
p
p
< )/
*//
)/</
= = =
:.ù 9 k),, mm 9a; caùnh tay 1o;n
Đườ#- CG# .ố1 1A9 :
@họn :ật 9ệu theùp @-6 coù
M'a
ch
0,/ = σ
28k+ M'a
n
*8/
)
0,/
= > = = ⇒ σ
mm 2
.
2 .
o .i
N .
/
n
-) *.
*8/
< 0/,)0 . .
+
=
π
=
σ π
≥ ⇒
Ñeå 5a>o 1a>m an toa;n 2 ta choïn / k )? mm
&!4 520 :2" -!@
Sa 8oá 1o# gaù 5ao go#m
/c m ct /*
ε ε ε ε + + =
/*
ε
( 8a 8oá 1o# gaù
ct
ε
( 8a 8oá cheá taïo 1o# gaù
m
ε
( 8a 8oá mo;n 1o# gaù
/c
ε
( 8a 8oá 1e#u chhnh 1o# gaù
@oâng th!ùc t"eân 1!.ïc :eát /!.ù /aïng coäng :ect. 5.> :4 ph!.ng
cu>a caùc 8a 8oá 0haùc nhau :a; "aát 0hoù =aùc 1Dnh. Haù t"D tuyeät
1oá cu>a 8a 8oá 1o# gaù 1!.ïc =aùc 1Dnh nh! 8auL
) ) )
/c m ct /*
ε ε ε ε + + =
Sa 8oá mo;n 1o# gaù 1!.ïc =aùc 1Dnh theo coâng th!ùcL
m
ε
k % β
β
( heä 8oá b
β
k ,.)E d
N – 8oá 9!.ïng ch teát gaù 1a3t t"eân 1o# gaùbNk))*?,d
Sa 8oá 1e#u chhnh 1o# gaù
/c
ε
phuï thuoäc :a;o 0ha> naêng cu>a
ng!.; 9aép "aùp 1o# gaù :a; /uïng cuï 1eå 1e#u chhnh. Tuy nheân
0h theát 0eá 1o# gaù coù theå 9aáy
/c
ε
k ),
m µ
TG# 5!4 520 ./0 1!,2 .2 L/@L 8!9 :!;1 A/B7 .!"7 CAD 17!E1
.7(! :2" -!@:
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
) ) ) ) )
/c m ct K c */
ε ε ε ε ε ε + + + + = bcoâng th!ùc C.) iEod
*/
ε
( 8a 8oá gaù 1a3t
K
ε ( 8a 8oá 0eïp cha3t
ct
ε
( 8a 8oá cheá taïo 1o# gaù
m
ε
( 8a 8oá mo;n 1o# gaù
/c
ε
( 8a 8oá 1e#u chhnh 1o# gaù
c
ε
( 8a 8oá chuaån
T!; coâng th!ùc t"eân ta 8uy "aL
) ) ) ) )
= > = >
/c m c K */ ct
ε ε ε ε ε ε − − − − = SeT
e TG# 5!4 520 ./0 1!,2 .2 #-7A/B# .2B#- C2/@1 12B:
Ta coù
l */
ε
k )mBδ k b)mBd.)?, k 6B.BB
m µ
l
m
ε
k % β k **<,/ *8 5 / k )*.C
m µ
l
/c
ε
k ),
m µ
l
c
ε
k , – 0Kch th!.ùc goác t"u;ng chuaån 1Dnh :D
l TKnh 8a 8oá 0eïp cha3t
K
ε L
K
ε k b
min ma%
1 1 −
d.co8
α
bcoâng th!ùc C.+ iEod
α
( goùc h.ïp 5.> ph!.ng 9!ïc 0eïp :a; ph!.ng 0Kch th!.ùc th!ïc heän
b
α
k , d
Theo coâng th!ùc b B ( +B d 1o# gaù ga coâng c. 0hK L
^ k b ,.CC? l ,.6B.p l ,.,)?.Z
q
– ,.,,-6'% d
, 5 /
( bcoâng th!ùc B.+B i)+od
p – /eän tKch ma3t ty;. p k ?,.)?. k *?, mm
+
k *2? cm
+

Z
q
– Ñoä nhaùm 5e# ma3t ch teát. Z
q
k 6,
m µ
I – aùp 8uaát t"eân ma3t teáp =uùc b &gmcm
+
d
@hoïn '% cu>a gang 9a; )E, '%
Ta coù 9!ïc 0eïp f t"ong pha#n tKnh toaùn 1o# gaù 9a; f k +6B,N
L!ïc 0eïp f taùc /uïng 9eân + pheán ty; neân moã pheán ty; chDu )
9!ïc 9a fm+k)+?6N
@ho 8a 8oá t"ong 0h 0ep cha3t 9a; )+*± 6 b &g d

min ma%
1 1 −
k b ,.CC? l ,.,6B.p l ,.,)?.Zq ( ,.,,-6'% di
, 5 /
min
, 5 / ma%
6 7 6 7
.
2
.
2
− o
V.ù f
ma=
k )+* l 6 k )B- &g
f
mn
k )+* ( 6 k )+- &g
Thay 8oá :a;o ta 1!.ïcL
min ma%
1 1 −
k ,.+E -
m µ

K
ε
k ,.+E-.) k ,.+E- m µ

) ) ) ) )
*/ - 5 *< / )8. 5 / 0 5 +0 = > − − − − =
ct
ε
k -E.6
m µ
ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH
e TG# 5!4 520 ./0 1!,2 .2 #-7A/B# .2B#- ?2! 14#:
l */
ε
k )mBδ k b)mBd.+6 k E.B
m µ
l
m
ε
k ,
l
/c
ε
k ,
l
c
ε
k ,
l
K
ε k ,


= = >
ct
ε
*/
ε
k E.B
m µ
Vaäy ta choïn 8a 8oá cheá taïo nho> nhaát 9a;
= = >
ct
ε
E.B
m µ

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->