ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY

GVHD : HOAØNG LANH

Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp I – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân
Vieät. NXB KH-KT-HN 1999
2.
Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp II – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân
Vieät. NXB KH-KT-HN 2001
3.
Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy. Taäp III – Nguyeãn
Ñaéc Loäc – Leâ Vaên Tieán – Ninh Ñöùc Toán – Traàn Xuaân
Vieät. NXB KH-KT-HN 2001
4. Höôùng daãn thieát keá ñoà aùn moân hoïc coâng ngheä
cheá taïo maùy - Leâ Trung Thöïc, Ñaëng Vaên Nghìn - Ñaïi hoïc
baùch khoa – 1992 .
5. Dung sai laép gheùp vaø ño löôøng kyõ thuaät – Hoaøng
Xuaân Nguyeân – Nhaø xuaát baûn giaùo duïc
6. Coâng ngheä cheá taïo maùy 1 & 2 - Nhoùm taùc giaû
tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa Haø Noäi - Nhaø xuaát baûn khoa
hoïc kyõ thuaät – 2003
7. Soå tay gia coâng cô - Traàn Vaên Ñòch vaø nhoùm taùc
giaû - Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät
8. Soå tay vaø Atlas ñoà gaù - Traàn Vaên Ñòch - Nhaø xuaát
baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät -2000
9. Thieát keá ñoà aùn coâng ngheä cheá taïo maùy – PGS-PTS
Traàn Vaên Dòch.
NXB KH-KT-HN 2001
10. Cô sôû thieát keá maùy – Nguyeãn Höõu Loäc – Nhaø xuaát
baûn Ñaïi hoïc quoác gia TP. HCM -2004
11. Kyõ thuaät ño löôøng kieåm tra trong cheá taïo cô khí Nguyeãn Tieán Thoï ,Nguyeãn Thò Xuaân Baûy ,Nguyeãn Thò
Caåm Tuù. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät Haø Noäi
-2001
12. Đồ gá gia công cơ khí tiện – phay – bào – mài , Hồ Viết Bình , Lê Đăng
Hoành , Nguyễn Ngọc Đào – Nhà xuất bản Đà Nẵng
1.

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

MUÏC LUÏC
LÔØI NOÙI ÑAÀU
3
Phaàn1 : XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT
1
1.1. Saûn löôïng cheá taïo 4
1.2. Khoái löôïng cuûa chi tieát 4
1.3. Daïng saûn xuaát
4
Phaàn 2 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG
5
2.1. Phaïm vi söû duïng
5
2.2. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät 6
2.3. Vaät lieäu 6
2.4. Tính coâng ngheä cuûa gx 15-32 6
Phaàn 3 : CHOÏN PHOÂI VAØ XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ GIA
COÂNG
7
3.1. Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi
3.2. Tra löôïng dö gia coâng cô cho caùc beà maët
cuûa phoâi
3.3. Choïn maët phaân khuoân khi ñuùc
3.4. Hình thaønh baûn veõ phoâi vaø xaùc ñònh khoái
löôïng phoâi
Phaàn 4 : CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC BEÀ MAËT
11
4.1. Caùc phöông phaùp gia coâng beà maët phoâi
4.2. Choïn chuaån coâng ngheä
4.3. Trình töï caùc nguyeân coâng
Phaàn 5 : THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG
14
5.1 Nguyeân coâng 1
5.2 Nguyeân coâng 2
5.3 Nguyeân coâng 3
5.4. Nguyeân coâng 4
5.5. Nguyeân coâng 5
5.6. Nguyeân coâng 6
5.7. Nguyeân coâng 7
5.8. Nguyeân coâng 8
5.9. Nguyeân coâng 9
5.10. Nguyeân coâng 10
Phaàn 6 : TÍNH TOAÙN LÖÔÏNG DÖ

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

tích

6.1. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp phaân
cho loã 17
6.2. Xaùc ñònh löôïng dö baèng phöông phaùp tra

baûng
Phaàn 7 : TÍNH TOAÙN CHEÁ ÑOÄ CAÉT(LOÃ 10) 31
7.1. Tính toaùn cheá ñoä caét
baèng phöông phaùp phaân tích 31
7.2. Tra baûng cheá ñoä caét
Phaàn 8 : TÍNH TOAÙN ÑOÀ GAÙ
CHO NGUYEÂN COÂNG (10) 41
8.1. Nguyeân lyù.
41
8.2.Tính löïc keïp
41
8.3. Tính toaùn cô caáu keïp
45
8.4. Sai soá ñoà gaù 45
LÔØI KEÁT 47
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 48

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ñoà aùn moân hoïc Coâng Ngheä Cheá Taïo Maùy laø keát
quaû sau cuøng cuûa nhieàu moân hoïc nhö: Coâng ngheä cheá
taïo maùy, Gia coâng kim loaïi, … .Qua ñoà aùn naøy giuùp cho
sinh vieân laøm quen vôùi nhöõng qui trình coâng ngheä thöïc
teá tröôùc khi laøm luaän vaên toát nghieäp.
Nöôùc ta hieän nay ñang trong quaù trình phaùt trieån, nhu
caàu veà saûn phaåm cô khí ø raát lôùn. Nhöng vôùi tình traïng
coâng ngheä laïc haäu daãn ñeán saûn xuaát khoâng ñuû, chaát
löôïng cheá taïo keùm, saûn xuaát khoâng coù hieäu quaû vì
vaäy phaûi aùp duïng coâng ngheä môùi ñeå taêng naêng suaát
vaø chaát löôïng .
Choã yeáu cuûa quaù trình coâng ngheä hieän nay laø vieäc
tính toaùn cuï theå cho töøng nguyeân coâng chöa ñöôïc ñaày
ñuû.Vì vaäy, Chuùng em seõ thöïc hieän vieäc thieát keá qui trình
coâng ngheä gia coâng cho moät saûn phaåm cô khí laø OÅ tröôït
vôùi hy voïng seõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng choã coøn thieáu
soùt hieän nay.
Moät saûn phaåm coù theå coù nhieàu phöông aùn coâng
ngheä khaùc nhau. Vieäc thieát laäp quy trình coâng ngheä gia
coâng coøn laø söï so saùnh löïa choïn ñeå tìm ra moät phöông
aùn coâng ngheä hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu
veà: ñieàu kieän saûn xuaát, chaát löôïng, giaù thaønh, thôøi
gian gia coâng cho saûn phaåm … . Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu
xaõ hoäi.
Maët duø raát coá gaéng, nhöng vì kieán thöùc, kinh
nghieäm … cho neân trong quaù trình tieán haønh laøm ñoà aùn
chuùng em khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, sai
phaïm. Chuùng em kính mong Quyù Thaày Coâ chæ baûo theâm
ñeå chuùng em coù theâm nhieàu kinh nghieäm vaø kieán thöùc
laøm haønh trang vaøo ñôøi.
Nhoùm sinh vieân
thöïc hieän:

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Phan Thanh Sôn

MSSV 20202247
20202384

Phaàn 1:

Traàn Trung Thaùi

MSSV

XAÙC ÑÒNH DAÏNG SAÛN XUAÁT

1.1. Saûn löôïng cheá taïo
Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm cuûa
nhaø maùy (coâng thöùc 2.1[4}) :
N = N0.m(1 + α/100)(1 + β/100) , chieác/naêm
trong ñoù
N0 – Soá saûn phaåm trong moät naêm theo keá hoaïch ,10000
m – Soá löôïng chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm , 1
chieác
α - Soá phaàn traêm döï tröõ cho chi tieát maùy noùi treân
daønh laøm phuï tuøng , 15%
β - Soá phaàn traêm chi tieát pheá phaåm trong quaù trình
cheá taïo , 4% .
⇒ N = 10000.1(1 + 15/100)(1 + 4/100)
N = 11960 (chieác/naêm)

1.2. Khoái löôïng chi tieát
Khoái löôïng chi tieát cho trong baûng veõ chi tieát: 2,3 kg

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

1.3. Daïng saûn xuaát vaø ñaëc tröng
Döïa theo saûn löôïng chi tieát ñaõ cho vaø khoái löôïng chi
tieát (baûng 2.1[4]) ta xaùc ñònh gaàn ñuùng daïng saûn xuaát
laø loaït vöøa.
Ñaëc tröng daïng saûn xuaát naøy laø coù tính oån ñònh vaø
laëp laïi , söû duïng maùy vaïn naêng-trang bò coâng ngheä
chuyeân duøng (ñoà gaù chuyeân duøng) môùi ñem laïi hieäu
quaû kinh teá-kyõ thuaät.

Phaàn 2:

PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA COÂNG

2.1. Phaïm vi söû duïng

OÅ tröôït duøng laép caùc truïc coâng taùc quay toác ñoä cao
neân beà maët laøm vieäc laø maët trong cuûa loã φ 40 chòu
maøi moøn vaø chòu taûi troïng do truïc gaây ra.
Caùc maùy moùc thieát bò chuïi taûi troïng ñoäng vaø va
ñaäp do khaû naêng giaûm chaán cuûa lôùp daàu boâi trôn.
Trong caùc maùy chính xaùc, ñoøi hoûi ñoä chính xaùc
höôùng kính vaø khaû naêng ñieàu chænh khe hôû (truïc chính
maùy coâng cuï )
OÅ quay chaäm, khoâng quan troïng, reû tieàn vaø coù
ñöôøng kính ngoõng truïc lôùn

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

OÅ laøm vieäc trong moâi tröôøng nöôùc, moâi tröôøng aên
moøn, duøng trong caùc maùy cheá bieán thöïc phaåm

2.2. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät
Caùc goùc löôïn baùn kính R3 .
Caùc kích thöôùc khoâng chæ daãn laáy
xaùc ± IT

theo caáp chính

15
2

Ñöôøng kính ngoaøi cuûa baïc laép chaët vôùi oå tröôït. Loùt
oå ñöôïc laøm baèng vaät lieäu coù heä soá ma saùt thaáp. OÅ
tröôït coù taùc duïng ñôõ truïc vaø ñònh höôùng, do ñoù ñoä
chính xaùc veà ñoä song song giöõa ñöôøng taâm truïc vaø maët
ñaùy phaûi cao , kích thöôùc loã phaûi ñaït ñöôïc ñoä chính xaùc
cao theo yeâu caàu.
Treân baûn veõ chi tieát ñoä nhaùm cuûa loã laø Ra = 1,25
vaø kích thöùôc loã laø φ 40+0,025.
Choïn moái laép giöõa loã φ 40 vaø baïc coù ñoä doâi trong
heä thoáng loã

H7
p6

Moái laép giöõa baïc vaø truïc laø moái laép tieâu chuaån
H7
[10]
f7

2.3. Vaät lieäu
Vaät lieäu cuûa chi tieát laø gang xaùm GX15-32 coù caùc
thoâng soá sau
Ñoä
beàn
KG /
mm2
σk
σu
15

32

Ñoä
raén HB

163 ÷
229

C

3,5 ÷
3,7

Thaønh phaàn hoùa hoïc
Si
MN
P

2,0 ÷
2,4

0,5 ÷
0,8

S

Khoâng
quaù
0,3 0,15

Toå chöùc Peclit – Ferit
Gang chòu neùn vaø chòu uoán toát hôn chòu keùo, cô tính khaù,
laøm vieäc toát trong ñieàu kieän maøi moøn vaø rung ñoäng. Tuøy theo
cô tính vaø caùc ñieàu kieän laøm vieäc maø coù theå choïn caùc maùc
gang khaùc nhau.

2.4. Tính coâng ngheä cuûa GX 15-32

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Nhieät ñoä chaûy thaáp hôn theùp , deã naáu luyeän , tính
ñuùc toát ,deã gia coâng cô
Gang xaùm deã ñuùc :
 Chaûy loaõng toát , hình daùng chi ñuùc coù theå phöùc
taïp
 Ñoâng ñaëc co ngoùt ít do coù söï graphít hoaù khi keát
tinh
 Co sau khi ñoâng ñaëc cuõng nhoû neân ít gaây öùng
suaát taïo ra veát nöùt ,ñuùc xong khoâng caàn uû khöû
öùng suaát, kích thöôùc töông ñoái oån ñònh
Cô tính GX15-32
Ñoä beàn thaáp : σ k < 350 ÷ 400 Mpa (khoaûng 150 – 350 Mpa),
chæ baèng nöûa cuûa theùp thoâng duïng
Ñoä deûo vaø ñoä dai thaáp : δ ≈ 0,5%, a k < 100 KJ / m 2 neân laø
vaät lieäu doøn ( cuûa theùp laø δ ≈ 15 – 35% , a k ≈ 500 KJ / m 2 )

Phaàn 3 : CHOÏN PHOÂI VAØ XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG

DÖ GIA COÂNG

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

3.1. Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi
Döïa vaøo vaät lieäu, hình daïng, kích thöôùc cuûa oå tröôït
vaø daïng saûn xuaát vaø vaät lieäu laø GX15-32 ta thaáy
phöông phaùp ñuùc laø thích hôïp nhaát vôùi tính chaát vaät
lieäu, caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø daïng saûn xuaát ñaõ
choïn.
Caáp chính xaùc cheá taïo phoâi trong saûn xuaát haøng
loaït: caáp II
Caáp chính xaùc II öùng vôùi phoâi ñuùc trong khuoân caùt,
maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy. Loaïi phoâi naøy coù
caáp chính xaùc kích thöôùc IT15-IT16, saûn xuaát loaït vöøa,
ñoä nhaùm Rz = 80 µm
Tra baûng 3-2 [1], ta coù saûn löôïng haøng naêm
3000÷ 35000 chi tieát.

3.2. Tra löôïng dö gia coâng cô cho caùc beà maët
cuûa phoâi

Tra caùc baûng töø 3-3 ñeán 3-15 theo [1] ta coù:
 Sai leäch cho pheùp kích thöôùc chi tieát ñuùc (chính
xaùc caáp II ) (mm):
 Kích thöôùc danh nghóa 0 ÷ 50 : 0,5
50 ÷ 120 : 0,8
120 ÷ 260 : 1,0
 Chieàu daày nhoû nhaát vaùch chi tieát ñuùc (mm): 6 ÷
8
 Kích thöôùc nhoû nhaát cuûa loã: 10 (mm)
 Goùc nghieâng: 00 45’
 Baùn kính goùc löôïn: 3 (mm)
 Vieäc caét ñöùt ñöôïc thöïc hieän nhôø caùc ñoà gaù
chuyeân duøng
 Chi tieát ñöôïc laøm saïch baèng caùc thieát bò phun
caùt khoâ vaø phun caùt öôùt töï ñoäng vaø baùn töï
ñoäng
 Khoâng gia coâng nhieät
 Dung sai kích thöôùc chi tieát ñuùc (mm), laáy theo
IT15:
 Kích thöôùc danh nghóa
> 0

> 6

÷ 6 : 0,480

÷ 10 : 0,580

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

>
>
>
>
>
>

10
18
30
50
80
120

÷
÷
÷
÷
÷
÷

18
30
50
80
120
180

:
:
:
:
:
:

0,700
0,840
1,000
1,200
1,400
1,600

3.2. Choïn maët phaân khuoân khi ñuùc
Khi choïn maët phaân khuoâân caàn chuù yù :
Maët phaân khuaân ñaûm baûo deã laøm khuoân vaø ruùt
maãu.
Maët phaân khuoâân phaûi ñôn giaûn nhaát, soá maët
phaân khuoân phaûi ít nhaát. Toát nhaát choïn maët phaân
khuoân traùnh caùc maët cong, baäc
Maët quan troïng cuûa chi tieát neân ñeå quay xuoáng
döôùi.
Choïn maët phaân khuoâân nhö hình veõ döôùi. Vôùi caùch choïn
naøy ta deã daøng laøm khuoân, laáy maãu.

3.4. Hình thaønh baûn veõ phoâi vaø xaùc ñònh
khoái löôïng phoâi
 Baûn veõ phoâi(baûn veõ ñính keøm)
 Khoái löôïng phoâi: 2,28 Kg
 Quaù trình hình thaønh phoâi:
Quaù trình hình thaønh phoâi traûi qua caùc böôùc sau:
Tröôùc heát boä phaän kyõ thuaät phaûi veõ baûn veõ vaät
ñuùc. Caên cöù vaøo baûn veõ vaät ñuùc boä phaän moäc maãu
cheá taïo ra maãu vaø hoäp loõi. ÔÛ boä phaän laøm khuoân
ngöôøi ta duøng maãu vaø hoãn hôïp laøm khuoân ñeå cheá taïo
ra khuoân. ÔÛ boä phaän laøm loõi ngöôøi ta duøng hoäp loõi
vaø hoãn hôïp laøm loõi cheá taïo ra loõi. Sau khi saáy khuoân
vaø loõi ta ñem laép raùp khuoân loõi laïi vôùi nhau. Tieán haønh

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

caùc böôùc tieáp theo nhö roùt kim loaïi vaøo khuoân; gôõ
khuoân laáy vaät ñuùc; laáy loõi khoûi vaät ñuùc; laøm saïch vaät
ñuùc vaø kieåm nghieäm.

Phaàn 4 : CHOÏN TIEÁN TRÌNH GIA COÂNG CAÙC

BEÀ MAËT

4.1. Caùc phöông phaùp gia coâng beà maët cuûa
phoâi
 Gia coâng maët 5

Yeâu caàu : ñaït caáp chính xaùc caáp 7 , ñoä nhaùm Ra =
1,25 µm
Giai
ñoaïn
gc
1

2

3

Teân
nguyeân
coâng
Baøo thoâ
Phay thoâ
Tieän thoâ
Baøo tinh
Phay tinh
Tieän baùn
tinh
Maøi thoâ
Baøo moûng
Phay moûng
Tieän tinh
Chuoát thoâ

Maõ
-1
-2
-3
4
5
6

Caáp
chính
xaùc (IT)
14
12
14
11
11
12

Ñoä
nhaùm
Ra
Rz 80
Rz 80
Rz 80
3,2
2,5
Rz20

7
8
9
10
11

9
7
7
9
8

1,6
1,6
0,8
2
1,6

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

4

Tieän moûng
Chuoát tinh
Maøi tinh

I

6

IV

14 15

4

11

11

0,8
0,32
0,63

-1

5

7

10

7
6
7

-2

-3

II

III

14
15
16

7

11

7

16

9

16 15

16

8

15

Sô ñoà graph
 Gia coâng maët 7,9,11
Yeâu caàu : ñaït caáp chính xaùc 14 , ñoä nhaùm Rz = 40 µm
Giai
ñoaïn
gc
1
2

Teân
nguyeân
coâng
Baøo thoâ
Phay thoâ
Baøo tinh
Phay tinh
Maøi thoâ

Maõ
-1
-2
4
5
7

Caáp
chính
xaùc (IT)
14
14
11
11
9

Ñoä
nhaùm
Ra
Rz 80
Rz 80
3,2
3,2
1,6

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

I

II

-1

-2

5

7

7

4

Sô ñoà graph
 Gia coâng loã 6,12

Yeâu caàu : ñaït caáp chính xaùc 14 , ñoä nhaùm Rz = 40 µm
Gñ gc
1
2
3
4

Teân
nguyeân
coâng
Khoan loå
Khoeùt tinh
Maøi thoâ
Doa thoâ
Chuoát tinh
Maøi tinh
Doa tinh

Maõ

Ñoä
nhaùm

-3
6
8
9
11

Caáp
chính
xaùc (IT)
14
11
10
10
8

12
13

8
8

0,63
0,63

Rz 40
3,2
3,2
2,5
0,63

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

I

-3

II

6

III

8 9

IV 11 12

13

Sô ñoà graph
 Gia coâng maët 15,16

Yeâu caàu : ñaït caáp chính xaùc 14 , ñoä nhaùm Rz = 40 µm

Giai
ñoaïn
gc
1

2

Teân
nguyeân
coâng
Baøo thoâ
Phay thoâ
Tieän thoâ
Baøo baùn
tinh
Phay tinh
Tieän baùn
tinh
Maøi thoâ

Maõ

Ñoä
nhaùm

-1
-2
-3
4

Caáp
chính
xaùc (IT)
14
14
14
10

5
6

11
12

2,5
Rz 20

7

9

1,6

Rz 80
Rz 80
Rz 80
2,5

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

I
-3

II

6

-1

-2

7

7

5 7

4

Sô ñoà graph
 Gia coâng loã 17

Yeâu caàu : ñaït caáp chính xaùc 7 , ñoä nhaùm Ra = 1,25 µm
Gñ gc
Teân
Maõ
Caáp
Ñoä
nguyeân
chính
nhaùm
coâng
xaùc (IT)
Tieän thoâ
-1
14
Rz 80
1
Khoeùt thoâ
-2
12
Rz 80
Khoan loå
-3
13
Rz 80
Tieän baùn
5
12
Rz 20
tinh
2
Khoeùt tinh
6
11
3,2
Tieän tinh
7
10
2,5
3
Maøi thoâ
8
10
3,2
Doa thoâ
9
10
2,5
Tieän tinh
10
8
0,8
Chuoát tinh
11
8
0,63
4
Maøi tinh
12
8
0,63
Doa tinh
13
8
0,63

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

I
-2

-3

II

6

6

5

III
9 7

I V 11

13

-1

9 7

10 11

8

9

7

13 10 12 13 10 11

12 13

Sô ñoà graph

4.2. Choïn chuaån coâng ngheä
Chuaån coâng ngheä laø caùc beà maët chi tieát duøng ñeå
ñònh vò chi tieát trong quaù trình gia coâng .
Chuaån coâng ngheä duøng ôû nguyeân coâng ñaàu tieân
neân duøng ôû beà maët coù löôïng dö ít nhaát ñeå giaûm khaû
naêng thieáu löôïng dö gia coâng
ÔÛ ñaây , ta choïn chuaån coâng ngheä truøng vôùi chuaån
ño löôøng ñeå sai soá chuaån baèng khoâng.
Ñoä chính xaùc gia coâng ñaït ñöôïc cao khi duøng cuøng
moät chuaån coâng ngheä cho taát caû caùc nguyeân coâng .
Choïn beà maët 7 laø chuaån coâng ngheä , neân noù phaûi
ñöôïc gia coâng ôû nguyeân coâng ñaàu tieân .
Duøng beà maët 9 vaø 13 laøm chuaån thoâ ñeå gia coâng
beà maët 7 ôû nguyeân coâng ñaàu tieân.

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

4.3. Trình töï caùc nguyeân coâng
 Phöông aùn 1
STT
1
2
3
4

Nguyeân
coâng
Phay thoâ
Phay tinh
Phay thoâ
Phay tinh
Khoan
Khoeùt
Doa
Tieän thoâ
Tieän tinh

Maët
ñònh vò

Maët gia
coâng

Daïng maùy
coâng nghieäp

7 - 8 -15

5

Maùy phay

5-2-15

7- 9 -11

Maùy phay

5-2-15

6-12

Maùy khoan

5-6-12

17-16

Maùy tieän

5-6-12

15

Maùy tieän

5-6-12

10

Maùy khoan

Tieän thoâ
5
6

Tieän tinh
Khoan
Taroâ

 Phöông aùn 2

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

STT
1
2

Nguyeân
coâng
Phay thoâ
Phay tinh
Phay thoâ

Maët
ñònh vò

Maët gia
coâng

Daïng maùy
coâng nghieäp

7-11-3-13

5

Maùy phay

5-3-13

15-16

Maùy phay

3

Phay thoâ

5-2-15

7-9-11

Maùy phay

4

Khoeùt
Doa
Vaùt meùp

5-15-8

17

Maùy phay

5

Vaùt meùp

16-17-3

17

Maùy phay

5-17-15

10

Maùy khoan

5-17-16

6-12

Maùy khoan

6
7

Khoan
Taroâ
Vaùt meùp
Khoan

Nhaän xeùt
Caû 2 phöông aùn ñeàu coù nhöõng öu nhöôïc ñieåm khaùc
nhau :
 Phöông aùn 1 : Söû duïng chuaån tinh thoáng nhaát laø 2
loã phuï laép bu loâng gia coâng ñaït caáp chính 7 ñeå gia
coâng caùc beà maët coøn laïi , vì söû duïng chuaån tinh
thoáng nhaát neân sai soá chuaån nhoû .Nhöng do gia
coâng chính xaùc 2 loã phuï neân chi phí cheá taïo seõ cao
 Phöông aùn 2 : traûi qua nhieàu nguyeân coâng hôn
phöông aùn 1 ,chi phí cheá taïo chi tieát nhoû hôn phöông
aùn 1 do khoâng phaûi gia coâng chính xaùc 2 loã phuï laép
buloâng ñeán caáp chính xaùc 7.
Do ñoù , ta choïn phöông aùn 2 ñeå gia coâng chi tieát oå
tröôït

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Phaàn 5:

THIEÁT KEÁ NGUYEÂN COÂNG

5.1. Nguyeân coâng 1

5.1.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng
Phay thoâ
5.1.2. Sô ñoà gaù ñaët:

n

S

W

24,55 ±0,105

Rz4 0

5.1.3. Choïn maùy coâng ngheä: (Baûng 9.38 [3])
Ta choïn maùy phay ñöùng 6H13ΓΓ coù caùc thoâng soá:
 Soá caáp toác ñoä truïc chính:18 .
 Phaïm vi toác ñoä truïc chính: 30 -1500 voøng/phuùt.
 Coâng suaát ñoäng cô chính: 10 Kw.
 Soá caáp böôùc tieán baøn maùy: 18
 Böôùc tieán baøn maùy:
Doïc
23,5 – 1180 mm/phuùt.
Ngang
8 – 390 mm/phuùt.
5.1.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng 3 choát tyø khía nhaùm ñònh vò 3 baäc töï do
 Duøng 3 choát ñeå ñònh vò 3 baäc töï do coøn laïi
 Keïp chaët baèng moû keïp lieân ñoäng
5.1.5.Choïn duïng cuï caét: (Baûng 4.92 [1])

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Choïn loaïi dao phay maët ñaàu raêng chaép maûnh hôïp kim
cöùng BK8
Thoâng soá cuûa dao :( baûng 4-95 [1] )
Ñöôøng kính ngoaøi cuûa dao phay : D = 100 (mm).
Chieàu roäng cuûa dao: B = 50 (mm).
Ñöôøng kính loã cuûa dao: d = 32(mm).
Soá raêng cuûa dao: 8 raêng.
5.1.6. Duïng cuï kieåm tra:
Duøng thöôùc caëp ñeå ño kích thöôùc.
5.1.7. Dung dòch trôn nguoäi: emunxi
5.2. Nguyeân coâng 2
5.2.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng:
Phay 2 maët beân
5.2.2. Sô ñoà gaù ñaët :

W

S

n

60 ±0,15

Rz4 0

5.2.3. Choïn maùy coâng ngheä :
Maùy phay ngang 6H82
Thoâng soá cuûa maùy: (baûng9-38,[3])
 Soá caáp toác ñoä truïc chính:18

W

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

 Phaïm vi toác ñoä truïc chính:
30-15007
voøng/phuùt.
 Coâng suaát ñoäng cô chính: 1,7 Kw.
 Soá caáp böôùc tieán baøn maùy:18
 Böôùc tieán baøn maùy:
Doïc :23,5 – 1180 mm/phuùt.
Ngang
:23,5 – 1180 mm/phuùt.
5.2.4. Choïn ñoà gaù :
 Duøng phieán tuøy ñeå ñònh vò maët ñaùy khoáng cheá
3 baäc töï do
 Khoái chöõ V khoáng cheá 2 baäc töï do , moät khoái V
ñeå khoáng cheá baäc töï coøn laïi ñoàng thôøi duøng
ñeå keïp chaët chi tieát .
5.2.5. Choïn duïng cuï caét :
Söû duïng dao phay ñóa ba maët raêng gaén maûnh theùp
gioù P6M5.
Kích thöôùc dao: (Baûng 4-84 [1])
 Ñöôøng kính ngoaøi: D=200 (mm).
 Chieàu roäng cuûa dao: B=16 (mm).
 Ñöôøng kính loã: d=50 (mm).
 Soá raêng z=20 (raêng).
5.2.6. Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp
5.2.7. Dung dòch trôn nguoäi : emunxi.
5.3. Nguyeân coâng 3
5.5.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng:
Phay thoâ
5.5.2. Sô ñoà gaù ñaët

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

n
Rz4 0

88 +0,87

W

20 +0,52

Rz4 0

5.3.3. Choïn maùy coâng ngheä
Maùy phay ngang 6H82
Caùc thoâng soá cuûa maùy nhö nguyeân coâng 2
5.3.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng phieán tyø ñeå ñònh vò maët ñaùy 3 baäc töï do
 Duøng 2 choát tyø ôû maët beân ñeå ñònh vò 2 baäc töï
do
 Duøng 1 choát tyø ñeå ñònh vò baäc töï do coøn laïi
 Keïp chaët chi tieát baèng moû keïp
5.3.5. Choïn duïng cuï caét
 Söû duïng dao phay ñóa gaén theùp gioù vaät lieäu P6M5
Kích thöôùc dao: (Baûng 4-84 [1])
 Ñöôøng kính ngoaøi: D=200 (mm).
 Chieàu roäng cuûa dao: B=40 (mm).
 Ñöôøng kính loã: d=50(mm).
 Soá raêng z=16 (raêng).
5.3.6. Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp .
5.3.7. Dung dòch trôn nguoäi : emunxi.

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

5.4. Nguyeân coâng 4
5.4.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng:
Phay tinh
5.4.2. Sô ñoà gaù ñaët:

n

S

W

23,5 ±0,042

2 ,5

5.4.3. Choïn maùy coâng ngheä: (Baûng 9.38 [1])
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.4.4. Choïn ñoà gaù:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.4.5.Choïn duïng cuï caét:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.4.6. Duïng cuï kieåm tra:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.4.7. Dung dòch trôn nguoäi:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.5. Nguyeân coâng 5
5.5.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng:
Phay moûng
5.5.2. Sô ñoà gaù ñaët:

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

n

S

W

22,5 ±0,0105

1 ,2 5

5.5.3. Choïn maùy coâng ngheä: (Baûng 9.38 [1])
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.5.4. Choïn ñoà gaù:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.5.5.Choïn duïng cuï caét:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.5.6. Duïng cuï kieåm tra:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.5.7. Dung dòch trôn nguoäi:
Gioáng nhö nguyeân coâng 1
5.6. Nguyeân coâng 6
5.6.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng:
 Böôùc 1 : khoeùt thoâ
 Böôùc 2 : khoeùt tinh
 Böôùc 3 : doa thoâ
 Böôùc 4 : doa tinh
 Böôùc 5 : vaùt meùp
5.6.2. Sô ñoà gaù ñaët

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

n

s

1,25
o

1x4 5

W

Ø 40

+0,025

4± 5 0 , 0 1 2 5

W

5.6.3. Choïn maùy coâng ngheä
Choïn maùy phay ñöùng 6H11 (baûng9-38 [3]).
 Soá caáp toác ñoä truïc chính: 16.
 Phaïm vi toác ñoä truïc chính:
65-1800
voøng/phuùt.
 Coâng suaát ñoäng cô chính: 4,5 Kw.
 Soá caáp böôùc tieán baøn maùy:16.
 Böôùc tieán baøn maùy:
Doïc
35 – 980 mm/phuùt.

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Ngang

25 – 765 mm/phuùt.

5.6.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng phieán tyø ñeå ñònh vò maët ñaùy khoáng cheá 3
baäc töï do
 Duøng 2 choát tyø ñeå ñònh vò ôû maët beân 2 baäc töï
do
 Duøng khoái V ngaén ñeå ñònh vò baäc töï do coøn laïi
,ñoàng thôøi ñeå keïp chaët
5.6.5. Choïn duïng cuï caét
Muõi khoeùt thoâ : baèng theùp gioù lieàn khoái chuoâi
coân (baûng 4-47 [1])
 Vaät lieäu: P6M5
 Ñöôøng kính cuûa muõi khoeùt : D = 39,6(mm)
 Chieàu daøi muõi khoeùt: L = 180(mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 85(mm)
Thoâng soá hình hoïc cuûa muõi khoeùt: (baûng 4-48[1])
 Goùc sau: α = 100
 Goùc sau coøn laïi: α1=200
 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét duïng cuï:λ = 00
 Goùc tröôùc: γ = 50
Muõi khoeùt tinh : lieàn khoái baèng theùp gioù chuoâi
coân (baûng 4-47 [1])
 Vaät lieäu: P6M5
 Ñöôøng kính cuûa muõi khoeùt: D = 39,8 (mm)
 Chieàu daøi muõi khoeùt: L = 180 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 85 (mm)
Thoâng soá hình hoïc cuûa muõi khoeùt: (baûng 4-48 [1])
 Goùc sau: α = 100
 Goùc sau coøn laïi: α1=200
 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét duïng cuï:λ = 00
 Goùc tröôùc γ = 50
Muõi doa thoâ : ñieàu chænh ñöôïc chuoâi coân coù gaén
maûnh hôïp kim cöùng
(baûng 4-49[1])
 Vaät lieäu: BK8
 Ñöôøng kính muõi doa: D = 39,96 (mm)
 Chieàu daøi muõi doa: L = 180 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 114(mm)
Thoâng soá hình hoïc:

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

 Goùc tröôùc: γ = 00
 Goùc sau:α= 50

Muõi doa tinh : ñieàu chænh ñöôïc chuoâi coân coù gaén
maûnh hôïp kim cöùng: (baûng 4-49 [1])
 Vaät lieäu: BK8
 Ñöôøng kính muõi doa: D = 40 (mm)
 Chieàu daøi muõi doa: L = 180 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 114(mm)
Thoâng soá hình hoïc:
 Goùc tröôùc: γ = 00
 Goùc sau:α= 50
 Goùc sau coøn laïi:α1=100
 Goùc sau coøn laïi:α1=100
Muõi khoeùt : chuoâi coân gheùp töø caùc maûnh dao
baèng hôïp kim cöùng ( baûng 4-47[1])
 Vaät lieäu: BK8
 Ñöôøng kính muõi khoeùt : D = 42 (mm)
 Chieàu daøi muõi khoeùt : L = 262 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 150(mm)
Thoâng soá hình hoïc: (1] baûng 4-48)
 Goùc nghieâng ϕ =45o
 Goùc sau: α = 100
Goùc sau coøn laïi: α1=200
 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét duïng cuï:λ = 00
 Goùc tröôùc γ = 50
5.6.6. Duïng cuï kieåm tra: duøng Calip truï ñeå kieåm tra
ñöôøng kính loã
5.6.7. Dung dòch trôn nguoäi : khan
5.7. Nguyeân coâng 7
5.7.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng
Vaùt meùp
5.7.2. Sô ñoà gaù ñaët

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

n

s

o

1x4 5
W

5.7.3. Choïn maùy coâng ngheä
Gioáng nhö nguyeân coâng 5
5.7.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng phieán tyø ñeå ñònh vò 3 baäc töï do ôû maët
beân
 Choát truï ngaén ñeå ñònh vò 2 baäc töï do
 Choát tyø ñeå ñònh vò baäc töï do coøn laïi
 Keïp chaët chi tieát baèng moû keïp
5.7.5. Choïn duïng cuï caét
Muõi khoeùt : chuoâi coân gheùp töø caùc maûnh dao
baèng hôïp kim cöùng ([1] baûng 4-47)
 Vaät lieäu: BK8
 Ñöôøng kính muõi khoeùt : D = 42 (mm)

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

 Chieàu daøi muõi khoeùt : L = 262 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 150(mm)

Thoâng soá hình hoïc: (1] baûng 4-48)
 Goùc nghieâng ϕ =45o
 Goùc sau: α = 100
 Goùc sau coøn laïi: α1=200
 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét duïng cuï:λ = 00
 Goùc tröôùc γ = 50
5.7.6. Duïng cuï kieåm tra
5.7.7. Dung dòch trôn nguoäi : khan
5.8. Nguyeân coâng 8
5.8.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng
 Böôùc 1 : khoan
 Böôùc 2 : taroâ
 Böôùc 3 : vaùt meùp
5.8.2. Sô ñoà gaù ñaët

s

n

W

5.8.3. Choïn maùy coâng ngheä
Söû duïng maùy khoan ñöùng 2H125

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Thoâng soá maùy (baûng 9-21[3]):
 Soá caáp toác ñoä truïc chính :12
 Phaïm vi toác ñoä truïc chính: 45 -2000 (voøng/phuùt)
 Soá caáp chaïy dao: 9
 Giôùi haïn chaïy dao: 0,1 – 1,6 mm/voøng
 Coâng suaát ñoäng cô: 2,2 Kw
5.8.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng phieán tyø ñònh vò maët ñaùy 3 baäc töï do .
 Duøng choát traùm ñònh vò khoáng cheá 1 baäc töï do.
 Duøng 2 choát tyø ñeå ñònh vò 2 baäc töï do ôû maët
beân.
5.8.5. Choïn duïng cuï caét
Muõi khoan: ruoät gaø theùp gioù ñuoâi coân kieåu II
(baûng 4-42[1])
 Vaät lieäu P6M5
 Ñöôøng kính muõi khoan: d = 8,5 mm
 Chieàu daøi muõi khoan:
L =156 mm
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc:
l = 75 mm
Thoâng soá hình hoïc cuûa muõi khoan: ( baûng 4-44[1])
 Goùc α=12o
 Goùc nghieâng cuûa meùp ngang ϕ =60o
Muõi taroâ ren (baûng 4-135[1])
Choïn muõi taroâ ngaén coù coå duøng cho ren heä meùt
(böôùc lôùn)
 Ñöôøng kính danh nghóa theo daõy d = 10 mm.
 Chieàu daøi toång coäng L = 80 mm.
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 24mm.
 Goùc sau α = 4o .
 Goùc tröôùc γ = 10o.
Muõi khoeùt ñeå vaùt meùp : lieàn khoái chuoâi coân
(baûng 4-47[1])
 Vaät lieäu P6M5
 Ñöôøng kính muõi khoeùt : D = 12 (mm)
 Chieàu daøi muõi doa: L = 160 (mm)
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc: l = 80(mm)
Thoâng soá hình hoïc: (baûng 4-48[1])
 Goùc nghieâng ϕ =45o
 Goùc tröôùc: γ = 00
 Goùc sau:α= 60

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

 Goùc sau coøn laïi:α1=150
 Goùc nghieâng cuûa löôõi caét duïng cuï:λ = 00

 Chu kì beàn :T=60 phuùt
5.8.6. Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp.
5.8.7. Dung dòch trôn nguoäi : khan.
5.9. Nguyeân coâng 9
5.8.1. Trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng
 Böôùc 1 :khoan loã beân traùi
 Böôùc 1 : khoan loã beân phaûi
5.8.2. Sô ñoà gaù ñaët

n

s

+ 0 ,4 3

R z 40

Ø1 7

1 2± 5 0 , 5

W

5.8.3. Choïn maùy coâng ngheä
Gioáng nhö nguyeân coâng 7
5.8.4. Choïn ñoà gaù
 Duøng phieán tyø ñeå ñònh vò maët ñaùy khoáng cheá 3
baäc töï do
 Duøng choát traùm ñònh vò 1 baäc töï do
 Duøng 2 choát tyø ñeå ñònh vò 2 baäc töï do coøn laïi

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

5.8.5. Choïn duïng cuï caét vaø kieåm tra :
Muõi khoan ruoät gaø theùp gioù ñuoâi truï kieåu II ( baûng
4-41[1])
 Vaät lieäu : P6M5
 Ñöôøng kính muõi doa: d = 17 mm
 Chieàu daøi muõi khoan:
L =119 mm
 Chieàu daøi phaàn laøm vieäc:
l = 60 mm
Thoâng soá hình hoïc cuûa muõi khoan: ([1] baûng 4-44)
 Goùc α=11o
 Goùc nghieâng cuûa meùp ngang ϕ =60o
5.8.6 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp
5.8.7. Dung dòch trôn nguoäi : khan
Phaàn 6: TÍNH TOAÙN LÖÔÏNG DÖ
6.1. XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP
PHAÂN TÍCH CHO LOÃ 17
Löôïng dö nhoû nhaát hai phía
2Zimin=2(RZi-1 + Ti-1 + ρ i2−1 + ε i2 )
Zimin :Löôïng dö beù nhaát cuûa böôùc coâng ngheä thöù I
R zi −1 :Chieàu cao nhaáp nhoâ beà maët (ñoä nhaùm) do
böôùc gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi ( µm)
Ti-1 : chieàu saâu lôùp maët bò hö hoûng do bieán cöùng
cuûa lôùp gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi.
ρi-1 : sai soá khoâng gian cuûa beà maët gia coâng do böôùc
gia coâng saùt tröôùc ñeå laïi
ε i :sai soá gaù ñaët chi tieát ôû böôùc ñang thöïc hieän.
Sai leäch khoâng gian : ρ =

2
ρ cv2 + ρ lth

ρcv laø sai soá cong veânh beà maët gia coâng (µm).
ρ lth laø ñoä leäch taâm cuûa loã do thao ñuùc coù vò trí sai
leäch so vôùi vò trí yeâu caàu, laáy baèng dung sai cuûa
chieàu daøy thaønh loã
Sai soá gaù ñaët phoâi : εi =

ε 2c + ε 2k + ε 2ñg

εc laø sai soá chuaån (µm).
εk laø sai soá keïp chaët (µm).
εñg laø sai soá ñoà gaù (µm).
Tính toaùn

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Kích thöôùc gia coâng caàn ñaït ñöôïc laø φ 40 +0, 025 , caáp chính
xaùc 7 ,ñoä nhaùm Ra = 1,25 µm (Rz= 6,3 µm)
Caùc böôùc gia coâng

Böôùc 1 : khoeùt thoâ loã caáp chính xaùc 11, Rz=50 µm
(baûng 3-87 [1])

Böôùc 2 : khoeùt tinh caáp chính xaùc 10 , Rz=40 µm
(baûng 3-87 [1])

Böôùc 3 : doa thoâ caáp chính xaùc 8 , R z= 10 µm (baûng 387 [1])

Böôùc 4 : doa tinh caáp chính xaùc 7 , Rz= 5 µm (baûng 3-87
[1])
Phoâi ñuùc
Caáp chính xaùc II coù R z 0 + T0 = 500 µm (baûng 3.65 [1])
Sai leäch khoâng gian loã ñuùc saün : ρ = ρ cv2 + ρ lth2
vôùi ρ cv = ∆ cv .l
µm
∆ cv = 0,7
( tra baûng 1.23 [7]): ñoä cong veânh ñôn vò cuûa
mm
maët ñaàu
l : chieàu daøi cuûa loã ( l = 60 mm)
ρ lth = 600 µm :laø dung sai chieàu daøy thaønh loã 20 mm

( tra baûng 1.33[7])
Sai soá khoâng gian cuûa loã ñuùc saün
ρ0 = ρ cv2 + ρ lth2 = (0,7.60) 2 + 600 2 = 601,46 µm
Dung sai phoâi ñuùc caáp chính xaùc 2 ( ±
µm

IT15
) laø δ 0 =1000
2

Khoeùt thoâ
Rz1 =50 µm , sau böôùc gia coâng ñaàu tieân Ta = 0
Sai soá khoâng gian coøn soùt laïi : ρ1 =ρ0 . 0,05 =
601,46.0,05=36,088 µm(k=0,05 gia coâng thoâ coâng thöùc 16[9]}
εc = 0 vì chuaån ñònh vò truøng vôùi goác kích thöôùc
εdg = 0 : sai soá ñoà gaù (raát nhoû neân boû qua).
Tra baûng 7.3 [6] coù sai soá gaù ñaët cuûa phoâi khi ñònh
vò baèng maët phaúng treân phieán tyø laø ε1 =80 µm
Löôïng dö cho khoeùt thoâ
2 Z min 1 = 2.( R z 0 + Ta 0 + ρ 02 + ε 12 ) = 2.(500 + 601,46 2 + 80 2 ) = 2.1106,76 µm
Dung sai gia khoeùt thoâ caáp chính xaùc 11 laø δ 1 = 160 µm

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Khoeùt tinh
Rz2 =40 µm , Ta = 0
Sai soá khoâng gian coøn soùt laïi : ρ2 =ρ1 . 0,2= 36,088. 0,2
=7,22 µm(k=0.2 gia coâng tinh coâng thöùc 16[9]}
ε 2 = ε 1 .K y = 80.0,05 = 4 µm
Löôïng dö cho khoeùt tinh
2 Z min 2 = 2.( R z1 + T1 + ρ12 + ε 22 ) = 2.(50 + 36,088 2 + 4 2 ) = 2.86,3 µm
Dung sai cuûa loã sau khi khoeùt tinh vôùi caáp chính xaùc 10
laø δ 2 = 100 µm
Doa thoâ
Rz3 =10 µm , Ta = 0
ρ3 =ρ2 . 0,2 = 7,22. 0,2 =1,44 µm (k=0,2 gia coâng tinh coâng
thöùc 16[9])
ε 3 = ε 2 .K y = 4.0,2 = 0,8 µm
Löôïng dö cho doa thoâ
2 Z min 3 = 2.( R z 2 + T2 + ρ 22 + ε 32 ) = 2.(40 + 7,22 2 + 0,8 2 ) = 2.47,26 µm
Dung sai cuûa loã sau doa thoâ vôùi caáp chính xaùc 8 laø δ 3
=39 µm
Doa tinh
Rz4 =5 µm , Ta = 0
ρ4 =ρ3 . 0,2 = 1,44.0,2=0,29 µm (k=0,2 gia coâng tinh coâng
thöùc 16[9])
Sai soá gaù ñaët
ε 4 = ε 3 .K y = 0,8.0,2 = 0,16 µm
Löôïng dö cho doa tinh
2 Z min 4 = 2.( R z 3 + T3 + ρ 32 + ε 42 ) = 2.(10 + 1,44 2 + 0,16 2 ) = 2.11,45 µm
Dung sai cuûa loã sau khi doa tinh vôùi caáp chính xaùc 7 laø δ 4
= 25 µm
Tính toaùn kích thöôùc trung gian
Kích thước lớn nhất của chi tiết
Dmax 4 = 40,025 mm
Kích thước trung gian lớn nhất của phoâi trước khi doa tinh
Dmax 3 = Dmax 4 − 2.Z min 4 = 40,025 − 2.11,45.10 −3 = 40,0021 mm
Kích thước trung gian lớn nhất của phoâ trước khi doa thoâ
Dmax 2 = Dmax 3 − 2.Z min 3 = 40,0021 − 2.47,26.10 −3 = 39,90758 mm
Kích thước trung gian lớn nhất của phoâ trước khi khoeùt tinh

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Dmax 1 = Dmax 2 − 2.Z min 2 = 39,90758 − 2.86,3.10 −3 = 39,735 mm

Kích thước trung gian lớn nhất của phoâ trước khi khoeùt thoâ
Dmax 0 = Dmax 1 − 2.Z min 1 = 39,735 − 2.1106,76.10 −3 = 37,5215 mm
Ta quy troøn caùc kích thước tính toaùn treân vaø tính kích
thöôùc nhoû nhaát
Dmax 0 = 37,5 mm
Dmin 0 = Dmax 0 − δ 0 = 37,5 − 1 = 36,5 mm
Dmax 1 = 39,75 mm
D min1 = 39,75 − 0,16 = 39,6 mm
Dmax 2 = 39,9 mm
D min2 = 39,9 − 0,1 = 39,8 mm
Dmax 3 = 40 mm
D min3 = 40 − 0,039 = 39,96 mm
Dmax 4 = 40,025 mm
D min4 = 40,025 − 0,025 = 40 mm
Löôïng dö trung gian beù nhaát
2 Z min i = Dmax i − Dmax( i −1)
2 Z min 4 = 0,025 mm
2 Z min 3 = 0,1 mm
2 Z min 2 = 0,15 mm
2 Z min 1 = 2,25 mm

Löôïng dö trung gian lôùn nhaát
2 Z max i = Dmin i − Dmin( i −1)
2 Z max 4 = 0,04 mm
2 Z max 3 = 0,16 mm
2 Z max 2 = 0,2 mm
2 Z max 1 = 3,1 mm

Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát
n
Z 0 max = ∑i =1 2 Z max i = 3,5 mm
Löôïng dö toång coäng beù nhaát
n
Z 0 min = ∑i =1 2 Z min i = 2,525 mm
Löôïng dö toång coäng danh nghóa

Z 0 = Z 0 max − ES ph + ES ct = 3,5 − 0,5 + 0,025 = 3,025mm = 3mm

Kích thöôùc danh nghóa cuûa phoâi
D ph = Dct − Z 0 = 40 − 3 = 37 mm
Kieåm tra laïi keát quaû
Z 0 max − Z 0 min = 0,975 mm
δ ph − δ ct = 1 − 0,025 = 0,975 mm

Vaäy keát quaû tính toaùn laø ñuùng
Kích thöôùc ghi treân baûn veõ phoâi : Dph = 37 ± 0,5

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Ghi caùc giaù trò tra vaø tính toaùn vaøo baûng toång keát , ta
ñöôïc baûng sau :
Trình töï
caùc
böôùc
coâng
ngheä
gia
coâng
loã
φ 40 +0, 025

Caùc yeáu toá
taïo thaønh
löôïng dö ( µm )

Löôïng

tính
toaùn
2Z min
( µm)

Löôïng dö
giôùi haïn
(mm)

Rzi Ti

ρi

Phoâi

500

601,46

Khoeùt
thoâ

50 0

36,08880

2.1106,76160 39,6

39,75 2,25

3,1

Khoeùt tinh
40 0

7,22

4

2.86,3

100 39,8

39,9

0,15

0,2

Doa thoâ 10 0

1,44

0,8

2.47,26

39

39,96 40

0,1

0,16

Doa tinh

0,29

0,16 2.11,45

25

40

5

0

εi

Dung
sai Kích thöôùc
giôùi haïn
δi
(mm)
(mm)
Dmin

1000 36,5

Dmax

2Z max

2Z min

37,5

40,0250,025 0,04
Coäng 2,525 3,5

6.2. XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG DÖ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TRA
BAÛNG
6.2.1.Tra baûng löôïng dö gia coâng cho nguyeân
coâng 1,4,5
Kích thöôùc caàn gia coâng ñaït L = 45 ± 0,0125 . Tra baûng 395 [1], taäp 1 ta coù löôïng dö gia coâng cuûa vaät ñuùc caáp
chính xaùc II laø 4 mm vaø dung sai kích thöôùc laø ± 0,5 öùng
vôùi caáp chính xaùc cuûa phoâi ñuùc laø IT ±

15
2

Kích thöôùc cuûa phoâi laø 49 ± 0,5 ø.
Trình töï caùc böôùc gia coâng
 Phay thoâ, ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc laø IT12, dung sai
kích thöôùc baèng
δ 1 = 250 µm

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

 Phay tinh caáp chính xaùc IT10 ,dung sai kích thöôùc
baèng δ 2 = 100 µm
 Phay moûng caáp chính xaùc ñaït ñöôïc laø IT7, dung sai
kích thöôùc baèng δ 3 = 25 µm

Löôïng dö cho caùc böôùc gia coâng
Löôïng dö cho böôùc phay moûng:tra baûng 3-142 [1] ta
ñöôïc löôïng dö trung gian cho böôùc phay moûng laø Z3 = 1 mm.
Löôïng dö cho böôùc phay thoâ vaø phay tinh
Löôïng dö toång coäng lôùn nhaát: Zmax = 4 + ES = 4 + 0,5 =
4,5 mm
Löôïng dö cho böôùc phay thoâ vaø phay tinh Z = Zmax – Z3 =
4,5 -1 = 3,5 mm
( trong ñoù löôïng dö cho phay thoâ chieám 70%, vaø phay
tinh chieám 30%)
Suy ra löôïng dö cho böôùc phay tinh laø Z2 = 1,05 mm
Löôïng dö phay thoâ laø Z1 = 2,45 mm
Kích thöôùc trung gian
Kích thöôùc phoâi lôùn nhaát
Lmax0 = 49,5 mm
Kích thöôùc phoâi sau böôùc phay thoâ
Lmax1 = Lmax0 – Z1 = 49,5 – 2,45 = 47,05 mm
Kích thöôùc ghi treân baûn veõ: 47,05 ± 0,125
Kích thöôùc phoâi sau böôùc phay tinh
Lmax2 = Lmax1 – Z2 = 47,05 – 1,05 = 46 mm
Kích thöôùc ghi treân baûn veõ: 46 ± 0,05
Kích thöôùc phoâi sau böôùc phay moûng
Lmax3 = Lmax2 – Z3 = 46 – 1= 45 mm
Kích thöôùc ghi treân baûn veõ: 45 ± 0,0125
Ta coù baûng löôïng dö
Caáp
chính
xaùc

Dung sai δ
(mm)

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

Phoâi

15

± 0,5

4

49 ± 0,5

Phay thoâ

12

± 0,125

2,45

47,05 ± 0,125

Phay tinh

10

± 0,05

1,05

46 ± 0,05

Caùc böôùc
coâng ngheä
phay maët 5
coù l =
45 ± 0,0125

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Phay moûng

7

± 0,0125

45 ± 0,0125

1

Töông töï ta tính cho caùc nguyeân coâng coøn laïi
6.2.2. Löôïng dö nguyeân coâng 2
Caùc böôùc
coâng ngheä
phay maët
15,16 coù
l = 60 ± 0,37
Phoâi
Phay thoâ

Caáp
chính
xaùc
15
14

Dung sai δ
(mm)

± 0,6
± 0,37

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

3,5x2

67 ± 0,6

3,5x2

60 ± 0,37

6.2.3. Löôïng dö nguyeân coâng 3
Caùc böôùc
coâng ngheä
phay maët
7,11 coù
l = 20 +0,52
Phoâi

Caáp
chính
xaùc

Dung sai δ
(mm)

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

15

± 0,42

3

23 ± 0,42

Phay thoâ

12

+ 0,52

3

20 +0,52

Caùc böôùc
coâng ngheä
phay maët 9
coù l = 88 +0,87
Phoâi

Caáp
chính
xaùc

Dung sai δ
(mm)

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

15

± 0,7

4

96 ± 0,7

Phay thoâ

12

+ 0,87

4

88 +0,87

6.2.4. Löôïng dö nguyeân coâng 8

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Caùc böôùc
coâng ngheä
khoan loãø10
coù d= 8,5 −0,36
Phoâi

Caáp
chính
xaùc

Khoan

14

Dung sai δ
(mm)

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

0,36

8,5

8,5 −0,36

Dung sai δ
(mm)

Löôïng dö
Zbmin

Kích thöôùc
trung gian

+ 0,43

17

17 +0, 43

15

6.2.5. Löôïng dö nguyeân coâng 9
Caùc böôùc
coâng ngheä
khoan loãø
coù d = 17 +0, 43
Phoâi

Caáp
chính
xaùc

Khoan

14

15

TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT &THÔØI GIAN
GIA COÂNG CÔ BAÛN CHO CAÙC NGUYEÂN

Phaàn 7 :

COÂNG
7.1. Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp
phaân tích cho nguyeân coâng 6
Maùy phay ñöùng 6H11

Khoeùt thoâ

Ñöôøng kính cuûa phoâi d = 36,5 mm

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Duøng muõi khoeùt D = 39,6+0,16 mm lieàn khoái chuoâi coân
baèng theùp gioù P6M5ù
Chieàu saâu caét
t=0,5(D-d) =0,5(39,6-36,5) = 1,55 mm
Löôïng chaïy dao voøng
Choïn S = 1,4 mm/voøng(baûng 5-26 [2])
Tra baûng 5-29[2], ta ñöôïc:
Cv = 18,8
q = 0,2
x = 0,1
y = 0,4
m = 0,125
Kv = Kmv.Klv.Kuv
K mv =

( )

190 nv
= 1 (baûng 5-1[2[)
HB

Kuv = 1 ( baûng 5-6[2])
Klv = 1 (baûng 5-31[2])
=> Kv = 1
T = 50 phuùt (baûng 5-30[2])
Vaän toác caét
V =

C vD

q

y
T mtxS

Kv =

18 ,8.39 ,6 0 ,2 .1
50 0 ,125 .1,55 0 ,1.1,4 0 , 4

= 20 ,13 (m/ph)

soá voøng quay cuûa truïc chính
n=

1000.V 1000 .20,13
=
= 161,8 (v/ph)
π.D
π.39,6

Choïn theo maùy nm =160 (v/ph)
Löôïng chaïy dao phuùt
Sph = S . nm = 1,4 . 160= 224( mm/ph)
Tính laïi vaän toác caét
π .39,6.160
v=
= 19,9 (m/ph)
1000

Löïc caét
P0 = 10.C p .tx .Dq .Sy .K p = 10.23,5.1,551,2 .39,61.1,4 0,4 .1 = 18014,08N

CP=23,5

q=1

x=1,2

y=0,4 ( baûng 5-32[2])

n

 HB 
 = 1 (baûng 5-9[2])
 190 

KP=KMP= 

Momen xoaén

M x = 10.C M .Dq .tx .Sy .K p = 10.0,085.39,61.1,55 0,75 .1,4 0,8.1 = 61Nm

CM=0,085 q=1
Coâng suaát caét

x=0,75 y=0,8 ([3] baûng 5-32)

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Nc =

M x .nm 61.160
=
= 1kW
9750
9750

So vôùi coâng suaát cuûa maùy:
Ne < Nm.η = 4,5.0,85=3,825 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn khoeùt thoâ
T0 =

L + L1 + L2 60 + 3 + 3
=
= 0,34 ph
S ph
192

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)

Khoeùt tinh
Duøng muõi khoeùt D= 39,8+0,1 mm lieàn khoái chuoâi coân
baèng theùp gioù P6M5ù
Ñöôøng kính cuûa phoâi sau khi khoeùt thoâ : d= 39,6+0,16
mm
Chieàu saâu caét
t=0,5(D-d) =0,5(39,8-39,6) = 0,1 mm
Löôïng chaïy dao voøng
Choïn S = 1,4 mm/voøng( baûng 5-26[2])
Tra baûng 5-29 [3], ta ñöôïc:
Cv = 18,8
q = 0,2
x = 0,1
y = 0,4
m = 0,125
Kv = Kmv.Klv.Kuv

( )

190 nv
K mv =
=1
HB

Kuv = 1 (baûng 5-6[2])
Klv = 1 ( baûng 5-31[2])
=> Kv = 1
T = 50 phuùt ( baûng 5-30[2])
Toác ñoä caét
V =

C vD

q

y
T mtxS

Kv =

18 ,8.39 ,8 0 , 2 .1
50 0 ,125 .0 ,10 ,1.1,4 0 , 4

soá voøng quay cuûa truïc chính
n=

1000.V 1000 .26,5
=
= 212 (v/ph)
π.D
π.39,8

Choïn theo maùy nm =260 (v/ph)
Tính laïi vaän toác caét

= 26 ,5(m / ph)

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

π .39,8.260
= 32,5 (m/ph)
1000
Löôïng chaïy dao phuùt
Sph = S . nm =1,4 . 260 = 364(mm/ph)
Löïc caét
P0 = 10.C p .tx .Dq .Sy .K p = 10.23,5.0,11,2 .39,81.1,4 0,4 .1 = 675N
V =

CP=23,5
32[2])

q=1
n

x=1,2

y=0,4 (baûng 5-

n

 HB   190 
KP=KMP= 
 =
 = 1 ( baûng 5-9[2])
 190   190 

Momen xoaén

M x = 10.C M .Dq .tx .Sy .K p = 10.0,085.39,81.0,10,75 .1,4 0,8.1 = 7,85Nm

CM=0,085 q=1
Coâng suaát caét
Nc =

x=0,75 y=0,8 (baûng 5-32[2])

M x .nm 7,85.260
=
= 0,209 kW
9750
9750

So vôùi coâng suaát cuûa maùy:
Ne < Nm.η = 4,5.0,85=3,825 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn khoeùt tinh
T0 =

L + L1 + L2 60 + 3 + 3
=
= 0,25 ph
S ph
260

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)

Doa thoâ
Duøng muõi doa D = 39,96+0,039 mm baèng hôïp kim BK8
Ñöôøng kính cuûa phoâi sau khi khoeùt tinh : d = 39,8+0,1 mm
Chieàu saâu caét
t=0,5.(D-d) =0,5(39,96-39,8) = 0,08 mm
Löôïng chaïy dao voøng
Choïn S = 3,4 mm/voøng ( baûng 5-27[2])
Tra baûng 5-29 [3], ta ñöôïc:
Cv = 109
q = 0,2
x=0
y = 0,5
m = 0,45
Kv = Kmv.Klv.Kuv
K mv =

( )

( )

190 nv
190 nv
=
=1
HB
190

Kuv = 0,83 (baûng 5-6 [2])
Klv = 1 (baûng 5-31 [2])

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

=> Kv = 0,83
T = 50 phuùt (baûng 5-30 [2])
Toác ñoä caét
C vD

V =

q

y
T mtxS

Kv =

109.39 ,96 0 ,2 .0 ,83
50 0 , 45 .0 ,08 0 .3,4 0 ,5

= 17 ,64 (m / ph)

soá voøng quay cuûa truïc chính
n=

1000.V 1000 .17,64
=
= 140,5 (v/ph)
π.D
π.39,96

choïn theo maùy nm =160 (v/ph)
Tính laïi vaän toác caét
π .39,96.160
V =
= 20 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao phuùt
Sph = S . nm = 3,4 . 160 = 544 mm/ph
Löïc caét
P0 = 10.C p .tx .Dq .Sy .K p = 10.46.0,081.39,961.3,4 0,4 .1 = 2399,1N

CP=46

q=1

x=1

y=0,4 ( baûng 5-32[2])

n

 HB 
 = 1 (baûng 5-9[2])
 190 

KP=KMP= 

Momen xoaén
Mx =

Cp=92

C p .tx .Syz .D.Z
2.100

x=1

baûng 5-23)
Coâng suaát caét
Nc =

92.0,081.0,425 0,75 .39,96.8
=
= 6,47 (N.m)
2.100
3,4
Sz =
= 0,425 (mm/raêng) ([3]
y=0,75
8

M x .nm 6,47.160
=
= 0,106 kW
9750
9750

So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 4,5.0,85=3,825 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn doa thoâ
T0 =

L + L1 + L2 60 + 3 + 3
=
= 0,15 ph
S ph
432

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)

Doa tinh

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Duøng muõi doa D = 40+0,025 mm baèng hôïp kim BK8
Ñöôøng kính cuûa phoâi sau khi doa thoâ laø d=39,96+0,039
mm

Chieàu saâu caét
t=0,5(D-d) =0,5(40 - 39,96) = 0,02 mm
Löôïng chaïy dao
Choïn S = 3,4.kos =3,4.0,7=2,38 mm/voøng( baûng 5-27[2])
Tra baûng 5-29 [2], ta ñöôïc:
Cv = 109
q = 0,2
x=0
y = 0,5
m=
0,45
Kv = Kmv.Klv.Kuv
K mv =

( ) ( )

190 nv
190 nv
=
=1
HB
190

Kuv = 0,83 ( baûng 5-5[2])
Klv = 1 (baûng 5-31[2])
=> Kv = 0,83
T = 50 phuùt (baûng 5-30[2])
Toác ñoä caét
V =

C vD

q

y
T mtxS

Kv =

109 .40 0 , 2 .0 ,83
50 0 ,45.0 ,02 0 .2 ,38 0 ,5

= 21,09 (m / ph)

Soá voøng quay cuûa truïc chính
n=

1000.V 1000 .21,09
=
= 167,8 (v/ph)
π.D
π.40

Choïn theo maùy nm =205 (v/ph)
Tính laïi vaän toác caét
π .40.205
V =
= 25,75 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao phuùt
Sph =S .nm = 2,38 . 205 = 487,9 mm/ph
Löïc caét
P0 = 10.C p .t x .D q .S y .K p = 10.46.0,02.401.1,89 0, 4.1 = 474,7 N

CP=46

q=1

x=1

y=0,4

([3] baûng 5-32)

n

 HB 
 = 1 ([3] baûng 5-9)
 190 

KP=KMP= 

Momen xoaén
Mx =

C p .tx .Syz .D.Z
2.100

=

92.0,021.0,2975 0,75 .40.8
= 1,186 (N.m)
2.100

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Cp=92

x=1 y=0,75

Sz =

2,38
= 0,2975 (mm/raêng)
8

(baûng

5-23[2])
Coâng suaát caét
Nc =

M x .nm 1,186.205
=
= 0,025 kW
9750
9750

So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 4,5.0,85=3,825 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn doa tinh
T0 =

L + L1 + L2 60 + 3 + 3
=
= 0,17 ph
S ph
387,45

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
7.2. TRA BAÛNG CHEÁ ÑOÄ CAÉT
7.2.1. Tra baûng cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 1 ,
4,5
Maùy phay ñöùng 6H13Γ
Phay thoâ
Chieàu saâu caét: t = 2,45 mm
Duïng cuï dao phay maët ñaàu gaén maûnh hôïp kim cöùng
BK8

Vaät lieäu gia coâng : Gang xaùm coù HB >180
Ñöôøng kính dao: D =100 mm
Soá raêng dao: Z = 8
Chu kyø beàn cuûa dao: T = 180 ph (baûng 5-40 [2])
Löôïng chaïy dao raêng Sz = 0,26 mm/raêng (tra baûng 5125[2])
Toác ñoä caét: v = 141 m/ph (tra baûng 5-127[2])
Caùc heä soá ñieàu chænh:
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa
gang: K1 = 0,89
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn
cuûa dao: K2 = 1
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo maùc hôïp kim
cöùng: K3 = 0,8
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa
beà maët gia coâng:K4 = 1
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng
phay: K5 = 0,89

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieâng
chính: K6 = 1
Vaän toác tính toaùn
v = 141.0,89. 1 . 0,8 . 1 . 0,89 . 1 = 89,35 m/ph
Soá voøng quay
n=

1000.v 1000.89,35
=
= 284,6 (vg/ph)
π .D
π .100

Choïn theo maùy n = 240 vg/ph
Tính laïi vaän toác caét
π .100.240
V =
= 75,36 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao( mm/vg)
S = Sz.Z = 0,26.8 = 2,08 mm/vg
Löôïng aên dao (mm/ph)
Sph = S .n= 2,08 . 240 = 499 mm/ph
Tra baûng 5-130 [2] , ta coù coâng suaát caét N= 7,8 Kw
So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 10.0,85=8,5 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn
T0 =

L + L1 + L2 165 + 3 + 3
=
= 0,3 ph
S ph
499

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Phay tinh
Caùc thoâng soá cho tröôùc:
Chieàu saâu caét: t = 1,05 mm
Duïng cuï dao: hôïp kim cöùng BK8
Vaät lieäu gia coâng: Gang xaùm coù HB >180
Ñöôøng kính dao : D= 100 mm
Soá raêng dao: Z = 8
Chu kyø beàn cuûa dao: T = 180 ph(baûng 5-40 [2])
Löôïng chaïy dao raêng Sz = 0,24 mm/raêng (tra baûng 5125[2])
Toác ñoä caét: v = 158 m/ph (tra baûng 5-127[2])
Caùc heä soá ñieàu chænh:
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa
gang: K1 = 0,89
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn
cuûa dao: K2 = 1

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo maùc hôïp kim
cöùng: K3 = 0,8
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa
beà maët gia coâng:K4 = 1
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng
phay: K5 = 0,89
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieâng
chính: K6 = 1
Vaän toác tính toaùn
V = 158 .0,89. 1 . 0,8 . 1 . 0,89 . 1 = 100 m/ph
Soá voøng quay
n=

1000.V 1000 .100
=
= 318,5 (vg/ph)
π .D
π .100

Choïn theo maùy n = 303 vg/ph
Tính laïi vaän toác caét
π .100.303
V =
= 95,14 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao( mm/vg)
S = Sz .Z = 0,24.8 = 1,92 mm/vg
Löôïng aên dao (mm/ph)
Sph = S .n= 1,92 . 303 = 581,76 mm/ph
Tra baûng 5-130 [2] , ta coù coâng suaát caét N= 4,6 Kw
So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 10.0,85=8,5 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn
T0 =

L + L1 + L2 165 + 3 + 3
=
= 0,29 ph
S ph
581,76

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Phay moûng
Caùc thoâng soá cho tröôùc
Chieàu saâu caét: t = 1 mm
Duïng cuï dao: hôïp kim cöùng BK8
Vaät lieäu gia coâng: Gang xaùm coù HB >180
Ñöôøng kính dao : D= 100 mm
Soá raêng dao: 8
Chu kyø beàn cuûa dao: T = 180 ph(baûng 5-40 [2])
Löôïng chaïy dao raêng Sz = 0,2 mm/raêng (tra baûng 5125[2])

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Toác ñoä caét: v = 158 m/ph (tra baûng 5-127[2])
Caùc heä soá ñieàu chænh:
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa
gang: K1 = 0,89
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn
cuûa dao: K2 = 1
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo maùc hôïp kim
cöùng: K3 = 0,8
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa
beà maët gia coâng:K4= 1
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chieàu roäng
phay: K5 = 0,89
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo goùc nghieâng
chính: K6 = 1
Vaäy vaän toác tính toaùn
V = 158 .0,89. 1 . 0,8 . 1 . 0,89 . 1 = 100 m/ph
Soá voøng quay
n=

1000.V 1000 .100
=
= 318,5 (vg/ph)
π .D
π .100

Choïn theo maùy n = 303 vg/ph
Tính laïi vaän toác caét
π .100.303
V =
= 95,14 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao( mm/vg)
S = Sz .Z = 0,2.8 = 1,6 mm/vg
Löôïng aên dao (mm/ph)
Sph = S .n= 1,6 . 303 = 484,8 mm/ph
Tra baûng 5-130 [2] , ta coù coâng suaát caét N= 3,8 Kw
So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 10.0,85=8,5 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn
T0 =

L + L1 + L2 165 + 3 + 3
=
= 0,35 ph
S ph
484,8

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Töø caùc soá lieäu treân ta coù baûng:
Nguyeân coâng 1,4,5
ST
Noäi dung
Duïn

t

Maùy phay ñöùng 6H13Γ
s
v
n

T0

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

T
1
2
3

böôùc

g cuï

Phay thoâ
Phay tinh
Phay moûng

BK8
BK8
BK8

(mm
)
2,45
1,05
1

(mm/v
g)
2,08
1,92
1,6

(m/ph) (vg/ph)

(ph)

75,36
95,14
95,14

0,3
0,29
0,35

240
303
303

7.2.2. Tra baûng cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 2
Maùy phay ngang 6H82
Phay thoâ
Chieàu saâu caét: t = 74 mm
Chieàu roäng phay : B = 3,5 mm
Duïng cuï dao phay ñóa ba maët raêng gaén maõnh theùp
gioù P6M5
Vaät lieäu gia coâng : Gang xaùm coù HB >180
Ñöôøng kính dao: D =200 mm
Soá raêng dao: Z = 20 raêng
Chu kyø beàn cuûa dao: T = 180 ph (baûng 5-40 [2])
Löôïng chaïy dao raêng Sz = 0,25 mm/raêng (tra baûng 5170[2])
Toác ñoä caét: v = 19 m/ph (tra baûng 5-172[2])
Caùc heä soá ñieàu chænh:
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa
gang: K1 = 1,12
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa
dao: K2 = 1,11
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa
beà maët gia coâng:K3 = 0,8
Heä soá phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng K4 = 1
Vaäy vaän toác tính toaùn
v = 19.1,12. 1,11 . 0,8. 1 = 19 m/ph
Soá voøng quay
n=

1000.v 1000.19
=
= 30,3 (vg/ph)
π .D
π .200

Choïn theo maùy n = 30 vg/ph
Tính laïi vaän toác caét
π .200.30
v=
= 18,84 (m/ph)
1000

Löôïng chaïy dao( mm/vg)
S = Sz.Z = 0,25 .20 = 5 mm/vg
Löôïng aên dao (mm/ph)

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

Sph = S .n= 5 . 30 =150 mm/ph
Choïn theo maùy Sph = 150 mm
Tra baûng 5-175 [2] , ta coù coâng suaát caét N= 1 Kw
So vôùi coâng suaát cuûa maùy
Ne < Nm.η = 1,7. 0,85=1,5 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn
T0 =

L + L1 + L2 80 + 3 + 3
=
= 0,57 ph
S ph
150

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
7.2.3. Tra baûng cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 3
Maùy phay ngang 6H82
Phay thoâ
Chieàu saâu caét: t = 3 mm
Chieàu roäng phay : B = 34 mm
Duïng cuï dao phay ñóa ba maët raêng gaén maõnh theùp
gioù P6M5
Vaät lieäu gia coâng : Gang xaùm coù HB >180
Ñöôøng kính dao: D =200 mm
Soá raêng dao: Z = 16 raêng
Chu kyø beàn cuûa dao: T = 180 ph (baûng 5-40 [2])
Löôïng chaïy dao raêng Sz = 0,25 mm/raêng (tra baûng 5170[2])
Toác ñoä caét: v = 29,5 m/ph (tra baûng 5-172[2])
Caùc heä soá ñieàu chænh:
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo ñoä cöùng cuûa
gang: K1 = 1,12
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo chu kyø beàn cuûa
dao: K2 = 1,11
Heä soá ñieàu chænh phuï thuoäc vaøo traïng thaùi cuûa
beà maët gia coâng:K3 = 0,8
Heä soá phuï thuoäc vaøo daïng gia coâng K4 = 1
Vaäy vaän toác tính toaùn
v = 29,5.1,12. 1,11 . 0,8. 1 = 29,5 m/ph
Soá voøng quay
n=

1000.v 1000.29,5
=
= 46,97 (vg/ph)
π .D
π .200

Choïn theo maùy n = 48 vg/ph
Tính laïi vaän toác caét

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

π .200.48
= 30 (m/ph)
1000
Löôïng chaïy dao( mm/vg)
S = Sz.Z = 0,25 .16 = 4 mm/vg
Löôïng aên dao (mm/ph)
Sph = S .n= 4 . 48 =192 mm/ph
Choïn theo maùy Sph = 190 mm
Tra baûng 5-175 [2] , ta coù coâng suaát caét N= 1 Kw
So vôùi coâng suaát cuûa maùy:
Ne < Nm.η = 1,7. 0,85=1,5 Kw
Thôøi gian gia coâng cô baûn
L + L1 + L2 34 + 3 + 3
T0 =
=
= 0,2 ph
S ph
190
v=

mm

L : chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1 : chieàu daøi aên dao (mm)
L2 : chieàu daøi thoaùt dao (mm)
7.2.4. Tra baûng cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 8
Khoan vaø Taroâ loã M10
Maùy khoan ñöùng 2H125
Muõi khoan ruoät gaø baèng theùp gioù P6M5 coù d=8,5

Khoâng dung dòch trôn nguoäi
Chieàu saâu caét
t=0,5.d = 4,25 mm
Löôïng chaïy dao
s = 0,2 mm/vg ( baûng 5-89 [2])
Choïn theo maùy
sv = 0,2 mm/vg
Toác ñoä caét tra baûng
v= 28 m/vg ( baûng 5 -90 [2])
Chu kyø beàn cuûa muõi khoan : T = 35 ph ( baûng 5 -90 [2])
Heä soá ñieàu chænh toác ñoä caét theo chu kyø beàn T :
K1 = 1
Heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu khoan : K2 = 1
Suy ra toác ñoä caét
v = 28. 1 . 1= 28 m/vg
Soá voøng quay cuûa truïc chính :
n=

1000.v 1000.28
=
= 1049vg / ph
π .D
π .8,5

Choïn theo maùy : nm = 990 vg/ph

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

sph = sv .n=0,2.990 = 198mm/ph
Tính laïi toác ñoä caét :

v=

π .8,5.990
= 26,4m / ph
1000

Thôøi gian gia coâng khoan:

T0 =

L + L1 + L2
s ph

=

25 + 3 + 3
= 0,16 ph
198

L:chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1:chieàu daøi aên dao (mm)
L2:chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Muõi taroâ baèng theùp gioù P6M5 coù d=10mm
Khoâng dung dòch trôn nguoäi
Chieàu saâu caét t=0,5(10-8,5) = 0,75 mm
Choïn theo maùy : sv = 0,2 mm/vg
Sph = sv.n = 0,2.990=198 mm/ph
Toác ñoä caét v=10m/ph (baûng 5.188 [2])
Thôøi gian hoaøn thaønh taroâ :

T0 =

L + L1 + L2
s ph

=

25 + 3 + 3
= 0,16 ph
198

L:chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1:chieàu daøi aên dao (mm)
L2:chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Coâng suaát caét
N =1 Kw < 0,85.2,2 = 1,87 Kw ( baûng 5-92)
7.2.5. Tra baûng cheá ñoä caét cho nguyeân coâng 9
Khoan 2 loã d = 17+0,43 mm
Maùy khoan caàn 2M57
Muõi khoan ruoät gaø baèng theùp gioù P6M5 coù D=17 mm
Dung dòch trôn nguoäi Emunxi
Chieàu saâu caét
t=0,5.D = 8,5 mm
Löôïng chaïy dao
s = 0,33 mm/vg ( baûng 5-89 [2])
Choïn theo maùy
s = 0,32 mm/vg
Toác ñoä caét tra baûng
v= 31,5 m/voøng ( baûng 5 -90 [2])
Chu kyø beàn cuûa muõi khoan : T = 35 ph ( baûng 5 -90 [2])

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

=1

Heä soá ñieàu chænh toác ñoä caét theo chu kyø beàn T: K1
Heä soá phuï thuoäc vaøo chieàu saâu khoan: K2 = 1
Suy ra toác ñoä caét
v = 31,5. 1 . 1= 31,5 m/vg
Soá voøng quay cuûa truïc chính
n=

1000.v 1000.31,5
=
= 590vg / ph
π .D
π .17

Choïn theo maùy : nm = 635 vg/ph
Sph=s.n=0,32.635=203 mm/ph
Tính laïi toác ñoä caét

v=

π .17.635
= 34m / ph
1000

Thôøi gian gia coâng loã :

T0 =

L + L1 + L2
s ph

=

20 + 3 + 3
= 0,13 ph
203

L:chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)
L1:chieàu daøi aên dao (mm)
L2:chieàu daøi thoaùt dao (mm)
Coâng suaát caét
N =1,3 Kw < 0,85.7,5 = 6,4 Kw ( baûng 5-92[3])

THIEÁT KEÁ ÑOÀ GAÙ CHO NGUYEÂN COÂNG 5
Choïn böôùc khoeùt thoâ ñeå tính toaùn löïc keïp caàn thieát vì
löôïng dö trung gian lôùn neân löïc caét vaø moâ men xoaén sinh
ra laø lôùn nhaát .
Moâ hình phaân tích löïc

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

P0

N1
N2

N3
N4

N5

Fm s1

Mc

N7

L1

W

L2

L

Fms2

N6
O
Tính löïc keïp
Heä soá an toaøn
K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6
Trong ñoù: K0 = 1,5
K1 = 1,2

N8

W

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

K2 = 1,2
K3 = 1,2
K4 = 1,3
K5 = 1
K6 = 1
K = 1,5.1,2.1,2.1,2.1,3.1.1 = 3,4
Löïc keïp
Döôùi taùc duïng cuûa löïc khoeùt P0 chi tieát seõ bò tröôït
,moâmen xoaén M0 khi khoeùt laøm cho chi tieát xoay quanh
ñieåm O.
Ñieàu kieän choáng tröôït doïc truïc:
K.P0 =N3 +N4
⇒ K.P0 = 2N3
⇒ N3 =

KP0 3,4.18014,08
=
= 30623,9N
2
2

Ñieàu kieän choáng xoay :
K .M c = Fms1 .L1 + Fms 2 .L2 + W .L
⇒ K .M 0 = N 3 . f .L1 + N 4 . f .L2 + W .L
⇒ K .M 0 = N 3 . f .( L1 + L2 ) + W .L

L1= 120 mm : khoaûng caùch töø choát tyø ñeán ñieåm O
L2 = 70 mm : khoaûng caùch töø choát tyø ñeán ñieåm O
f =0,15 : masaùt giöõa choát tyø vaø chi tieát
L = 82 mm : khoaûng caùch töø taâm loã ñeán ñieåm O
Ñeå ñaûm baûo ñuû ñieàu kieän oan toaøn cho chi tieát khi gia
coâng ta choïn N3 =0
M 0 = 61Nm = 61000 Nmm
⇒ K .M 0 = W .L
⇒ W=

K .M 0 3,4.61000
=
= 2530 N
L
82

Đường kính vít kẹp:
σ ch
[ s ]]
. Chọn [s] = 2, cấp bền buloâng 6.6 vật liệu C45 coù
σ ch = 360 MPa
360
⇒ [σ k ] =
= 180 MPa
2
(Trang 575, Giaùo trình Thiết kế maùy cuûa Nguyễn Hữu Lộc).
d1 ≥

1,3.4.W
π .[σ k ]

vôùi

[σ k ] =

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

1,3.4.W
1,3.4.2530
=
= 4,8mm
π.[σ k ]
π.180

⇒ d1 ≥

Chọn d1 = 12mm (bảng 8.48 [ 2])
Momen quay cần thiết để coù lực kẹp W:
dtb
.tg(λ + ϕ nb) = 0,826.W = 2090 Nmm
2
Vôùi tgϕ nb = 0,1 (bảng 8.48 [ 2])
M p = W.

Lực taùc động từ tay người
F=

Mp
l

=

2090
= 20,9N
100

vôùi l =100 mm laø caùnh tay ñoøn
Đường kính chốt tyø :
Chọn vật liệu theùp C45 coù σ ch = 360 MPa ,s=2 ⇒ [σ n ] =
⇒ d≥

4.N 5
=
π.[σ n ]

360
= 180 MPa
2

4.30623,9
= 14,72mm
π.180

Ñeå baûo ñaûm an toaøn , ta choïn d = 16 mm
Sai soá ñoà gaù
Sai soá ñoà gaù bao goàm
ε dg = ε ct + ε m + ε dc

ε dg - sai soá ñoà gaù
ε ct - sai soá cheá taïo ñoà gaù
ε m - sai soá moøn ñoà gaù
ε dc - sai soá ñieàu chænh ñoà gaù
Coâng thöùc treân ñöôïc vieát döôùi daïng coäng vectô bôûi vì phöông
cuûa caùc sai soá khaùc nhau vaø raát khoù xaùc ñònh. Giaù trò tuyeät
ñoái cuûa sai soá ñoà gaù ñöôïc xaùc ñònh nhö sau:
ε dg = ε ct 2 + ε m 2 + ε dc 2
Sai soá moøn ñoà gaù ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
εm = β N
β - heä soá ( β = 0.18 )
N – soá löôïng chi tieát gaù ñaët treân ñoà gaù(N=11960)
Sai soá ñieàu chænh ñoà gaù ε dc phuï thuoäc vaøo khaû naêng cuûa
ngöôøi laép raùp ñoà gaù vaø duïng cuï ñeå ñieàu chænh. Tuy nhieân
khi thieát keá ñoà gaù coù theå laáy ε dc = 10 µm
Tính sai soá cheá taïo cho pheùp vaø ñaët yeâu caàu kyõ thuaät
cuûa ñoà gaù:

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

ε gd = ε c 2 + ε K 2 + ε ct 2 + ε m 2 + ε dc 2 (coâng thöùc 7.1 [8])
ε gd - sai soá gaù ñaët

ε K - sai soá keïp chaët
ε ct - sai soá cheá taïo ñoà gaù
ε m - sai soá moøn ñoà gaù
ε dc - sai soá ñieàu chænh ñoà gaù
ε c - sai soá chuaån
Töø coâng thöùc treân ta suy ra:
[ε ct ] = [ε gd ]2 − ε K − ε c − ε m − ε dc
2

2

2

2

(*)

* Tính sai soá cheá taïo cho nguyeân coâng khoeùt thoâ:
Ta coù
+ ε gd = 1/3 δ = (1/3).160 = 53.33 µm
+ ε m = β N = 0.18 11960 = 19.7 µm
+ ε dc = 10 µm
+ ε c = 0 – kích thöôùc goác truøng chuaån ñònh vò
+ Tính sai soá keïp chaët ε K :
ε K = ( Ymax − Ymin ).cos α (coâng thöùc 7.2 [8])
α - goùc hôïp bôûi phöông löïc keïp vaø phöông kích thöôùc thöïc hieän
(α = 0 )
Theo coâng thöùc ( 3 - 23 ) ñoà gaù gia coâng cô khí :
Y = ( 0.776 + 0.53.F + 0.016.Rz – 0.0045HB ) q 0.6 (coâng thöùc 3.23 [12])
F – dieän tích maët tyø. F = 60.16. = 960 mm2 = 9,6 cm2
Rz – Ñoä nhaùm beà maët chi tieát. Rz = 50 µm
q – aùp suaát treân maët tieáp xuùc ( Kg/cm2 )
Choïn HB cuûa gang laø 180 HB
Ta coù löïc keïp Q trong phaàn tính toaùn ñoà gaù laø Q = 2530N
Löïc keïp Q taùc duïng leân 2 phieán tyø neân moãi phieán tyø chòu 1
löïc la Q/2=1265N
Cho sai soá trong khi kep chaët laø 129 ± 5 ( Kg )
⇒ Ymax − Ymin = ( 0.776 + 0.053.F + 0.016.Rz - 0.0045HB )[

(

Qmax 0.6 Qmin 0.6
) −(
) ]
F
F

Vôùi Qmax = 129 + 5 = 134 Kg
Qmin = 129 - 5 = 124 Kg
Thay soá vaøo ta ñöôïc: Ymax − Ymin = 0.28 4 µm
⇒ ε K = 0.284.1 = 0.284 µm

⇒ [ε ct ] = 53.32 − 0.284 2 − 0 2 − 19.7 2 − 10 2 = 48.5 µm

ÑAMH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY
GVHD : HOAØNG LANH

* Tính sai soá cheá taïo cho nguyeân coâng doa tinh:
+ ε gd = 1/3 δ = (1/3).25 = 8.3 µm
+ εm = 0
+ ε dc = 0
+ εc = 0
+ εK = 0
⇒ [ε ct ] = ε gd = 8.3 µm
Vaäy ta choïn sai soá cheá taïo nhoû nhaát laø [ε ct ] = 8.3 µm