BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE.

Bài 1: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức y và este Z (phân tử các chất chỉ chứa C, H, O). Đun nóng m (g) hỗn hợp X với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được p (g) một ancol R và 24,4 (g) hỗn hợp rắn khan E gồm 2 chất có số mol bằng nhau. Cho p (g) ancol R tác dụng với Na dư thoát ra 0,56 (l) khí. Hiệu suất phản ứng là 100%, các khí đo ở đktc. a) Xác định CTPT của rượu R và tính p. Biết trong R, % khối lượng C và H tương ứng bằng 52,17% và 13,04%. b) Xác định CTCT của Y, Z. Tính giá trị của m. c) Trộn đều 24,4 (g) hỗn hợp rắn khan E với CaO, sau đó nung nóng hỗn hợp, thu được V (l) khí G. Tính V. Đáp án: a) Ancol R: C2H5OH, CTPT: C2H6O. Giá trị của p: p = 2,3 (g) b) CTCT của Y: CH3 – COOH , Z: CH3 – COO – C2H5. Giá trị của m: m = 13,4 (g) c) Giá trị của V: V = 4,48 (l) Bài 2: Hỗn hợp E gồm một ancol đơn chức X, một axit cacboxylic đơn chức Y và một este Z tạo bởi X và Y. Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50 ml dd KOH 1M đun nóng, được p (g) ancol X. Hóa hơi p (g) X rồi dẫn vào ống đựng CuO nung nóng, thu được anđehit F. Cho toàn bộ F tác dụng hết với lượng dư Ag2O trong NH3 đun nóng thu được 43,2 (g) Ag. a) Xác định CCT của X và tính p. b) Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp E bằng oxi thì thu được 5,6 (l) CO2 (đktc) và 5,94 (g) H2O. Xác định CTCT của Y, Z và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E. (H = 100%) Đáp án: a) CTCT của X: CH3OH. Giá trị của p: p = 3,2 (g) b) CTCT của Y: CH3 – CH2 – COOH, Z: CH3 – CH2 – COO – CH3 Thành phần % của X, Y, Z: 39,14%, 33,94%, 26,92%. Bài 3: A là một chất hữu cơ chứa một loại nhóm chức. A tác dụng được với dung dịch kiềm, nhưng không tác dụng được với kim loại kiềm. Khi đốt cháy một thể tích hơi A, thì thu được 4 thể tích khí CO2 và 4 thể tích hơi nước. Các thể tích hơi, khí đều đo trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất. a.Xác định CTPT của A. b.Viết các CTCT có thể có của A và đọc tên các chất này. c.Xác định CTCT đúng của A. Biết rằng A tác dụng với NaOH tạo B và C. Nếu cho C tác dụng tiếp với CuO thu được chất D. A, B, D đều cho được phản ứng tráng bạc. Viết các phản ứng xảy ra. Đáp án: C4H8O2 ; H – COO – CH2 – CH2 – CH3. Bài 4: Cho 11,1 gam một este đơn chức no mạch hở tác dụng vừa đủ với 150 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, người ta thu được dd E. 1. Xác định CTPT và CTCT có thể có của este. 2. Cô cạn dd E thu được 12,3 gam muối khan. Xác định CTCT đúng và gọi tên este. 3. Lấy toàn bộ muối khan thu được ở trên nung với vôi tôi xút thấy có khí thoát ra. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc. Đáp án: 1. H – COO – C2H5 hoặc CH3 – COO – CH3. 2. CH3 – COO – CH3 (metyl axetat) 3. V = 3,36 (l). Bài 5: A là một este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hơi A thu được 17,92 lít CO2 và 7,2 gam H2O. a.Xác định CTPT của A. Các khí đo ở đktc. b.Xà phòng hóa hoàn toàn 2,72 gam A cần dùng 100 ml dung dịch KOH 0,4M. Xác định các CTCT có thể có của A và đọc tên các chất này, biết rằng A cho được phản ứng tráng gương. Viết các phản ứng xảy ra. Đáp án: a) C8H8O2 b) H – COO – C6H4 – CH3 Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ X cần dùng 22,4 lít không khí (đktc), thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,88 gam H2O. (Không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ theo thể tích). a. Tính m. b. Xác định CTPT của X biết rằng dX/CO2 = 2. c. Xác định CTCT của X và đọc tên X. Cho biết X đơn chức, X tác dụng được với dung dịch bạc nitrat trong amoniac tạo kim loại và X tác dụng với dung dịch nước vôi trong tạo rượu bậc hai. d. Viết CTCT các đồng phân đơn chức của X và đọc tên các đồng phân này.

72 lít hơi một rượu (ở 136. Mặt khác. khối lượng phân tử đều bằng 74 và đều không làm mất màu nước brom. E: HO-C2H4-CHO. Cho 6 chất đó tác dụng với Na. Isopropyl acrilat và n-Propyl axetat.4 gam một muối. thu được 7. 1atm) và 13. b. Từ X viết các phản ứng để điều chế: Axeton. Đốt cháy hoàn toàn lượng muối này. thu được dung dịch B. chỉ thu được 2. Viết công thức các đồng phân cùng chức của X. Người ta nhận thấy khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình là 425.21 gam. Làm bay hơi hết 14. TH2: HCOOC2H5 & C2H5COOC2H5. Đọc tên A. C: CH3CH2COOH. Đáp án: C6H4O4 Bài 8: Cho 11. O. H – COO – C3H7 66. Bài 10: Hỗn hợp A gồm hai este đồng phân nhau.625 (g).2M. dung dịch AgNO3 trong NH3 (phản ứng tráng gương) ta thu được kết quả sau: Na NaOH Tráng gương A + B C + + D + E + + F + + + Xác định CTPT. Xác định CTCT và tên của X. mHCOOC2H5 = 5. 2.2 gam/ml) rồi đem cô cạn thì thu được 33. D: CH3COOCH3.55 (g). Các chất vô cơ. 1. mHCOOC2H5 = 4.275 (g). Cho 2.6 gam. B.33%. Xác định CTCT và gọi tên este. cho sản phẩm cháy qua bình đựng P2O5 dư.24 lít CO2 (đktc) và m gam xôđa. Mặt khác đem thủy phân hoàn toàn 26. mCH3COOC2H5 = 2. e. Đáp án: m = 3.4 gam hỗn hợp A bằng 100 ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. Đáp án: m = 10. viết tất cả CTCT có thể có của mỗi chất phù hợp với điều kiện cho.54 gam este A bay hơi trong một bình kín dung tích 0.825 gam hỗn hợp 2 este đó tác dụng vừa đủ với dd KOH.BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE. Đáp án: A: C4H9OH.38 gam X thì cần dùng 300 ml dung dịch KOH 0. biết rằng X được tạo bởi axit hữu cơ đơn chức và rượu tạo nên X có mạch cacbon không phân nhánh và là rượu bậc 1. a. F chỉ chứa các nguyên tử C.33% & C2H5 – COO – CH3 16. cho 6. đều được tạo từ axit đơn chức và rượu đơn chức. Xác định CTPT.5°C.025 gam một rượu. khối lượng bình tăng 6.4 gam este A cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 6%.Xác định khối lượng phân tử của este. thu được 6.2 (g).35 gam este A bằng xút thì thu được 7. a.24 lít hơi (ở đktc).67% & CH3 – COO – C2H5 33.05 gam muối duy nhất.5 gam kết tủa.8 gam este A tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 1M. mC2H5COOC2H5 = 1. Tính m.Để thủy phân 25.67% Bài 11: Có 6 hợp chất hữu cơ mạch hở A.6 lít.5. biết rằng một trong hai chất rượu hoặc axit là đơn chức. Mặt khác khi thủy phân hết 6. Sau đó cho tiếp qua dd Ca(OH)2 dư thu được 34.6 gam X thì thu được 2. CTCT và tính % khối lượng mỗi este trong hỗn hợp A Đáp án: C4H8O2. E. dung dịch NaOH. Tỉ khối hơi của A < 4. CTCT của A. H – COO – C3H7 83. Xác định CTPT. Đáp án: Glixeryl triacrilat Bài 13: Trộn m1 gam một rượu đơn chức với m2 gam một axit đơn chức rồi chia hỗn hợp thành ba phần bằng nhau: . C. B: ete (C4H10O). F: HOC-COOH Bài 12: Cho 2.6 mmHg. Tìm CTPT và khối lượng mỗi este biết rằng khối lượng phân tử của 2 muối hơn kém nhau không quá 28 đvc. b.8 gam chất rắn (khan).5°C và 1 atm thì thu được 840 ml hơi este. D.5°C. xúc tác có sẵn. H. ở nhiệt độ 136.2 gam hỗn hợp A bay hơi ở 136. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 4. Isopropyl fomiat Bài 7: X là một este (không tạp chức). Đem chưng cất dung dịch B.7 gam hỗn hợp 2 muối và 4. Đáp án: TH1: HCOOC2H5 & CH3COOC2H5. Đimetyl oxalat Bài 9: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp 2 este.52 gam.

1M. 1. Đốt cháy hoàn toàn 15.75 gam etan (cùng nhiệt độ. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được 2. O trong đó có 49. Bài 18: 1. .26 gam hỗn hợp CO2 và hơi H2O. CTPT của E: C7H6O2. . Đốt cháy 5. CTPT 2 este: C2H5COOC2H5 & CH3COOC3H7. Các thể tích khí đo ở đktc.55 gam một este duy nhất. biết rằng khi làm bay hơi 5. . 6. Để trung hòa lượng xút dư sau phản ứng xà phòng hóa phải dùng hết 20 ml dd HCl 0. tên gọi của B biết rằng 11. Tìm CTPT và thành phần % số mol mỗi rượu trong hỗn hợp.54 gam H2O và a gam K2CO3. thêm một ít H2SO4 đặc làm xúc tác. H. Lấy 0.6g CH3OH. 2. . 1. Hãy cho biết CTCT. % C2H5OH = 66. Đáp án: C3H6(OH)2.2 gam este.56 lít khí Z ở đktc. TH2: Thủy phân Z được rượu no B và 3 axit khác nhau. CTPT 2 este trong hỗn hợp A. 2.1 gam este thì thu được 11 gam CO2 và 4. 1. 85% Bài 15: Đun nóng 0. 0. CTPT 2 axit: C2H5COOH & CH3COOH. 13. 52. Đáp án: M = 23 (Na).16 gam hỗn hợp muối.Đun nóng phần (3) với H2SO4 đặc thì thu được 10.58% C.4 mol hỗn hợp M cần 30. C2H3COOH.1 mol este no. Cho hỗn hợp 2 muối trên tác dụng với một lượng H2SO4 loãng vừa đủ thu được hỗn hợp 2 axit hữu cơ no. Hãy xác định CTPT 2 axit. đều mạch hở. các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C2H5OH & C3H7OH.38 (g). H.Xác định CTPT của rượu và axit. % C3H7OH = 33. Xác định CTPT của Z.Đốt cháy hoàn toàn phần (2) thu được 39.2 gam hỗn hợp 2 rượu trên thu được 15.18 gam Z đã dùng 40 ml NaOH 1M. Sau phản ứng xà phòng hóa người ta nhận được rượu no B và muối natri của axit hữu cơ một lần axit.20 g/ml) của một hiđroxit kim loại kiềm M. Viết CTCT của Z trong 2 trường hợp sau: TH1: Thủy phân Z được rượu no B và 1 axit duy nhất.5 gam H2O. CTCT của E biết ME < 140 đvc.44% H (theo khối lượng). Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE. Khi xà phòng hóa 2.54 gam muối cacbonat và 8. Este Z chỉ chứa C. Đáp án: 9. Lấy 2. Xác định tên kim loại kiềm M. Hiệu suất phản ứng este hóa là 100%. Đáp án: a = 1.4g C4H9OH.64 gam CO2.6 gam CO2. đơn chức. Đáp án: 1. 2.68 lít CO2. cô cạn dung dịch thì thu được chất rắn A và 4. áp suất). O) phản ứng vừa đủ với 200 ml dd KOH 0.36 lít H2 (ở đktc).Cho phần (1) tác dụng hết với Na thấy thoát ra 3. 2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được hơi nước và 2.8g HCOOH Bài 14: M là hỗn hợp của một rượu no A và axit hữu cơ đơn chức B. CTCT của E: H – COO – C6H5. 44. Bài 17: Lấy 1. rồi đun nóng một thời gian thì thu được 19. CH3COOC2H5 Bài 16: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức. Tìm CTCT của este E.5 M. 1.8 gam H2O.4 mol hỗn hợp M.45 gam Z thu được 0. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hóa. Xác định CTPT và CTCT của A. Đốt cháy hoàn toàn chất A thì thu được 9. Tính hiệu suất phản ứng este hóa. B.08 gam hỗn hợp 2 axit đó tác dụng với 100 ml dd Na2CO3 2M sau phản ứng lượng Na2CO3 dư tác dụng vừa đủ với 170 ml dd HCl 2M thì mới giải phóng hết CO2 ra khỏi dd.67%.22 gam este E (chỉ chứa C. 2. Đốt cháy 0.33%.Trong hỗn hợp M số mol của B lớn hơn số mol của A. mạch hở E với 30 ml dung dịch 20% (d = 1.8g C3H7COOH.24 lít O2 (ở đktc) và thu được 52. Thủy phân hỗn hợp A bằng một lượng NaOH vừa đủ thu được 2 rượu no đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvc và hỗn hợp 2 muối. 3. 2.6 gam rượu B.Tính m1 và m2. Tính a và xác định CTPT. biết rằng: .5 gam B ở thể hơi chiếm thể tích bằng thể tích của 3. .8 gam CO2 và 19. Biết rằng số nguyên tử C trong phân tử este nhỏ hơn 6.Số nguyên tử cacbon trong A và B như nhau.

% CH3COOC3H3 = 70%.22 (g).5 lít dd NaOH 2.96 lít khí (đktc) và dung dịch Y. 2. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Phần 3: Cho tác dụng với Na vừa đủ thu được 8. Tìm CTPT của A.2 gam chất rắn khan.2 gam chất rắn. Bài 23: Cho hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi 2 axit là đồng đẳng kế tiếp) tác dụng hoàn toàn với 1. Đáp án: a) mC4H8O2 = 2.14 gam hỗn hợp 2 muối và 3.4375. 3.15 mol X tác dụng vừa đủ với dd NaOH.61. CTPT của Z: C9H14O6.56 atm.5 lít dd NaOH.368 (g). Đáp án: 1. Bài 21: Một este đơn chức X (mạch không nhánh) (chứa C. . Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dd NaOH 1 M. 3. 2.8 gam chất rắn khan. Cho toàn bộ E tác dụng với lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì thu được 43. Để trung hòa lượng xút dư cần dùng 21. Oxi hóa B bằng O2 (có xúc tác) thu được hỗn hợp X. Đáp án: 1. . C2H5 – COO – CH = CH2. % HCOOC3H3 = 300%.6 (g).BÀI TẬP HÓA HỌC 12 PHẦN ESTE.25 g/ml) được dd D. P = 0.79%. Tính lượng C thu được nếu hiệu suất phản ứng là 80%.125. 1. Tỷ khối hơi của X so với oxi là 3. . Tính m và P. 3. % C2H5OH = 24. Cho lượng hỗn hợp X phản ứng với CH3OH (hiệu suất 50%) được 32 gam hỗn hợp este. sau khi phản ứng xong. Dẫn toàn bộ hơi rượu B qua CuO dư nung nóng thu được anđehit E. 2.6 gam Ag. B và tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu. m = 8.6087. Xác định CTCT của este A. Chia X thành 3 phần bằng nhau: . 2. Mặt khác. CH3 – COO – CH2 – C ≡ CH. H. Nguồn tài liệu: 300 BT Hóa học hữu cơ (Lê Đăng Khoa) – Giáo khoa hóa hữu cơ (Võ Hồng Thái).21%. O). Đáp án: H – COO – CH2 – C ≡ CH. Xác định CTCT và tính % khối lượng mỗi este trong hỗn hợp ban đầu.775 gam hỗn hợp muối. Cho 0. Bài 20: Cho m gam este đơn chức A bay hơi trong một bình kín dung tích 6 lít. còn lại 64.48 lít khí (đktc). CH2 = CH – COO – CH3 2. b) Đun toàn bộ lượng rượu B với dd H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp tạo thành chất hữu cơ C và tỷ khối hơi so với rượu B là 1.4 (g). Cô cạn dd sau phản ứng thu được 23.25 gam hỗn hợp muối khan và hơi rượu B. Cô cạn dd sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. TH2: HCOO CH3COO C2H5COO C3H5 Bài 19: Oxi hóa 38 gam hỗn hợp gồm propanal. [NaOH] = 1 M. rượu no đơn chức bậc nhất A và este B (tạo bởi một axit đồng đẳng của axit acrylic với rượu A) được hỗn hợp X gồm axit và este. CH2 – COO – CH2 CH2 CH2 Bài 22: Cho hỗn hợp A gồm 2 este có CTPT C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với NaOH dư thu được 6. TH1: (CH3COO)3C3H5. cho lượng X đó phản ứng với 0.9 ml dd HCl 20% (d = 1. C3H5(OH)3 (glixerol).Phần 1: Cho tác dụng với AgNO3 trong dd NH3 dư thu được 21. % C2H5CHO = 45. Cho E tách nước ở 140oC (H2SO4 đặc làm xúc tác) được chất F có tỷ khối hơi sao với E là 1.5oC.2 gam Ag. Cô cạn dd A thu được 211. b) mC = 2. Đáp án: CTPT của A: C2H5OH. Xác định CTCT của X trong mỗi trường hợp sau đây: 1.Phần 2: Cho tác dụng với NaHCO3 dư thu được 4. Nếu cho m gam este A đun với 200 ml dd NaOH. mC3H6O2 = 4. Chưng cất dung dịch sau trung hòa thu được 15. để trung hòa naOH dư cần 100 ml dd HCl 1M. CTPT của B: C3H5COOC2H5. Cô cạn D được hơi chất hữu cơ E. a) Tính số gam mỗi chất trong A. Khi este bay hơi hết thì áp suất trong bình là P. Xác định nồng độ mol/l của dd NaOH ban đầu.4 M thu được dd A và một rượu bậc 1.68 gam rượu B duy nhất có tỷ khối hơi so với oxi là 1. Cô cạn dd Y thu được 48. Đáp án: 1. % este = 30%. ở nhiệt độ 136.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful