P. 1
NS 11 Quy Che Khen Thuong

NS 11 Quy Che Khen Thuong

|Views: 16|Likes:
Được xuất bản bởiDũng Nguyễn
Quy Che Khen Thuong - www.quantri.vn
Quy Che Khen Thuong - www.quantri.vn

More info:

Published by: Dũng Nguyễn on Jun 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2012

pdf

text

original

Quantri.

vn
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Hà Nội, 15/02/2008
Quantri.v
n
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/0
Bảng theo dõi sửa đổi tài i!"
Ngà# sửa đổi $% t&' N(i d"ng sửa đổi )*n sửa Ghi +h,

Ng!"i biên #$%n Ph& ban 'S( )i*+ ,-.
/0 1à tên -BC -BC -BC
2h3 45
................................................................................................
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thé !BC "# B$n %&' (i)n *#+n ,à -i./ *#0t1 Tài liệu này -hông 234c *$# ché h#5c *6$ ch7$ /ột h8n h$y
t#àn (ộ /à -hông c9 *: h) chu;n (<ng ,=n (ản c>$ ?i0/ 2@c công ty1
/0 t&ang 1 23
Quantri.v
n
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/0
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Xây dựng các bước quy trình nghỉ phép cho CNV công ty.
III/ PHẠM VI:
- Áp dụng cho ton b! h" th#ng c$% Công ty.
II/ ĐỊNH NGHĨA:
- &hông c'.
IV/ NỘI DUNG:
1. Các hình thức khen thưởng:
a> Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dưng l!ch"
- (on b! C)CNV *ư+c hư,ng -.c thư,ng b/ng nh%u.
- 0# t12n thư,ng t3 45.555 *6ng *7n 855.555 *6ng tu9 thu!c :o ;7t qu< ;1nh do%nh c$% Công ty.
- =h>ng nhân ?ự c' trách nh1"- @Ap t, trình )%n BC :2 ?# t12n thư,ngD dự toán t12n thư,ng trình
)%n BC trước EF ngy ?o :ớ1 ngy @G tưHng .ngD @Ap d%nh ?ách C)CNV *ư+c thư,ng trước I
ngy ?o :ớ1 ngy @G tưHng .ng.
#> Thưởng th$% n&'n"
- (hâ- n1Jn *ư+c tKnh ch1 t17t tớ1 t3ng tháng Ln7u t3 EF ngy tr, @Jn thì tKnh *$ thángD n7u dướ1 EF
ngy thì ;hông *ư+c tKnh *$ tháng.
- (12n thâ- n1Jn M ?# tháng thâ- n1Jn N ?# t12n thâ- n1Jn E tháng.
- =h>ng nhân ?ự c' trách nh1"- @Ap tO trình :2 ?# t12n thâ- n1Jn c$% E thángD dự toán tPng t12n
thâ- n1Jn trước I5 ngy ?o :ớ1 ngy bQt *Ru nghỉ t7t.
c> Thưởng tháng lưng 13 (tết )*+"
- Cư+c tKnh M tS @" T N UtPng @ưHng thực t7 trong nV- L;hông ph<1 @ưHng h+p *6ngW X E8 thángY.
- =h>ng nhân ?ự c' trách nh1"- @Ap tO trình :2 tS @" TD dự toán tPng t12n thư,ng tháng @ưHng EI
trước I5 ngy ?o :ớ1 ngy bQt *Ru nghỉ t7t.
,> Thưởng chuy'n c-n"
- C#1 tư+ng áp dụng @ CNV trực t17p ?<n Zu[t trJn dây chuy2n.
- C12u ;1"n\ ]- *$ ?# ngy th^o tPng ?# ngy chuy2n *_ thực h1"n L;hông tKnh nh`ng ngy ph<1
@- ba h%y *12u *!ng @- thJ-W.
................................................................................................
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thé !BC "# B$n %&' (i)n *#+n ,à -i./ *#0t1 Tài liệu này -hông 234c *$# ché h#5c *6$ ch7$ /ột h8n h$y
t#àn (ộ /à -hông c9 *: h) chu;n (<ng ,=n (ản c>$ ?i0/ 2@c công ty1
/0 t&ang 4 23
Quantri.v
n
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/0
.> Thưởng t&ết k&/% nguy'n 0h1 l&/u"
- )! phAn ?<n Zu[t - t17t ;1"- *ư+c T nguyJn phụ @1"u t1Ju h%o thì *ư+c thư,ng I5 T -.c
nguyJn phụ @1"u t17t ;1"- *ư+c.
- bng quK =h>ng Nhân ?ự ;7t h+p =h>ng &b&c : b! phAn ?<n Zu[t @1Jn qu%n @Ap ;7 hodch ;h^n
thư,ng trình BC Z^- Zét : phJ duy"t.
2> Thưởng 34t ch5t lư6ng"
- bng thángD Xư,ng -%y tPng ;7t : @ự% chen E chuy2n *dt ch[t @ư+ng c%o nh[t trình )%n (Png
B1á- *#c ;h^n thư,ng.
- f.c thư,ng áp dụng @\ F55.555 *6ng g E555.555 *6ng.
- =h>ng Nhân ?ự ;7t h+p @_nh *do @Ap ;7 hodch ;h^n thư,ng trình BC Z^- Zét : phJ duy"t.
g> Thưởng n7ng 8u5t"
- NVng ?u[t c$% b! phAn @ nh`ng ?<n phh- *dt ch[t @ư+ng do b! phAn @- r% L;hông ph<1 @ tPng
?<n phh- c$% b! phAn *'W.
- NVng Zu[t c$% b! phAn *ư+c tKnh ch$ y7u trJn cH ?, i g1O @- :1"c hnh chánhD cng Kt thO1 g1%n
@- tVng c% cng t#t.
- f.c thư,ng nVng Zu[t @\ I55.555 g j55.555 *6ng.
- bng tháng =h>ng Nhân ?ự ;7t h+p @_nh *do @Ap ;7 hodch ;h^n thư,ng nh`ng E *Hn :k c' nVng
Zu[t c%o trình BC Z^- Zét : phJ duy"t.
h> Thưởng 34t ,9anh thu"
- fl1 b! phAn :ư+t do%nh thu ?m *ư+c thư,ng F T phRn do%nh thu :ư+t quá th^o ;hoán do%nh thu.
- )! phAn ;hông *dt do%nh thu thì bk phdt F T phRn do%nh thu ;hông *dt :o tPng qun @ưHng.
&> Thưởng :áng k&ến"
- )[t ;9 C)CNV Công ty c' ?áng ;17n @- @+1 cho Công ty *2u *ư+c ;h^n thư,ng.
- f.c thư,ng áp dụng như ?%u\
o ]- @+1 cho Công ty dướ1 E tr1"u *6ng\ 85 T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn 45.555
*6ng
o ]- @+1 cho Công ty t3 E tr1"u *6ng *7n F tr1"u\ EF T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn
855.555 *6ng.
o ]- @+1 cho Công ty t3 F tr1"u *6ng *7n E5 tr1"u\ E5 T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn
p55.555 *6ng.
................................................................................................
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thé !BC "# B$n %&' (i)n *#+n ,à -i./ *#0t1 Tài liệu này -hông 234c *$# ché h#5c *6$ ch7$ /ột h8n h$y
t#àn (ộ /à -hông c9 *: h) chu;n (<ng ,=n (ản c>$ ?i0/ 2@c công ty1
/0 t&ang 5 23
Quantri.v
n
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/0
o ]- @+1 cho Công ty t3 E5 tr1"u *6ng *7n F5 tr1"u\ F T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn
E.555.555 *6ng.
o ]- @+1 cho Công ty t3 F5 tr1"u *6ng *7n E55 tr1"u\ I T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn
8.F55.555 *6ng.
o ]- @+1 cho Công ty t3 E55 tr1"u *6ng *7n F55 tr1"u\ E T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn
I.555.555 *6ng.
o ]- @+1 cho Công ty trJn F55 tr1"u\ 5.F T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn F.555.555
*6ng.
o Các ?áng ;17n ;hông thq tKnh *ư+c do%nh thu thì -.c thư,ng @ 855.555 g E555.555 *6ng tu9
th^o các trưOng h+p.
;> Thưởng ,< án"
- C)CNV th%- g1% :o :1"c Zây dựngD qu<n @r dự án cho Công ty thnh công ?m *ư+c Công ty Zét
thư,ng.
- f.c thư,ng áp dụng cho t3ng trưOng h+p g1á trk dự án như ?%u\
o cướ1 E5 tr1"u\ 4 T g1á trk dự án nhưng ;hông th[p hHn 855.555 *6ng.
o (3 E5 tr1"u *6ng *7n F5 tr1"u\ I T g1á trk dự án nhưng ;hông th[p hHn F.555.555 *6ng.
o (3 F5 tr1"u *6ng *7n E55 tr1"u\ 8 T g1á trk dự án nhưng ;hông th[p hHn E.F55.555 *6ng.
o (3 E55 tr1"u *6ng *7n F55 tr1"u\ E T g1á trk dự án nhưng ;hông th[p hHn 8.555.555 *6ng.
o (rJn F55 tr1"u\ 5.F T phRn @+1 *^- @d1 nhưng ;hông th[p hHn F.555.555 *6ng.
+ Các dự án ;hông thq tKnh *ư+c do%nh thu thì -.c thư,ng @ 855.555 g E555.555 *6ng tu9 th^o các
trưOng h+p.
2. Quy t!"# $%t t#&'"(
%s C2 nghk Zét thư,ng\
- NgưO1 *2 nghk Zét thư,ng c' thq @ qu<n @rD nhân :1Jn các b! phAnD ph>ng nhân ?ự hotc chỉ *knh
c$% b%n g1á- *#c.
- CVn c. Zét thư,ng b%o g6- các cVn c. trJn *ây hotc ;hông *ư+c quy *knh như trJn *ây nhưng
- NgưO1 *2 nghk gh1 thông t1n th^o b1qu -uu\ N0 g EE g )f5ED *#1 :ớ1 trưOng h+p )Bc chỉ *knh
thì do ph>ng nhân ?ự gh1.
- B1[y *2 nghk ;h^n thư,ng ph<1 *ư+c qu<n @r trực t17pD qu<n @r g1án t17p c[p ph>ng Zác nhAn :
gh1 r ;17nD ?%u *' chuyqn :2 ph>ng nhân ?ự Z^- Zét.
bs =hJ duy"t
................................................................................................
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thé !BC "# B$n %&' (i)n *#+n ,à -i./ *#0t1 Tài liệu này -hông 234c *$# ché h#5c *6$ ch7$ /ột h8n h$y
t#àn (ộ /à -hông c9 *: h) chu;n (<ng ,=n (ản c>$ ?i0/ 2@c công ty1
/0 t&ang 6 23
Quantri.v
n
QUI CHẾ KHEN THƯỞNG
Mã tài liệu: NS - 11
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/0
cs (P ch.c Zét thư,ng
V/ )I*U M+U ,-M .H/0:
E. B1[y *2 nghk ;h^n thư,ng -_ ?#\ N0 g EE g )f5E
2. vuy7t *knh ;h^n thư,ng -_ ?#\ N0 g EE g )f58
3. 0P th^o dw1 ;h^n thư,ng. -_ ?#\ N0 g EE g )f5I
-----------------------    --------------------------
................................................................................................
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Thé !BC "# B$n %&' (i)n *#+n ,à -i./ *#0t1 Tài liệu này -hông 234c *$# ché h#5c *6$ ch7$ /ột h8n h$y
t#àn (ộ /à -hông c9 *: h) chu;n (<ng ,=n (ản c>$ ?i0/ 2@c công ty1
/0 t&ang 3 23

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->