P. 1
Do an Cong Nghe Che Tao May

Do an Cong Nghe Che Tao May

|Views: 39|Likes:
Được xuất bản bởichaubinhkhang110686

More info:

Published by: chaubinhkhang110686 on Jun 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Sections

ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH

YÙ KIEÁN GIAÙO VIEÂN
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
MUÏC LUÏC
Chöông 1 : HAÂN T!CH CHI TIE"T GIA COÂNG ################################### $
1#1 # ha%n &'(h &'nh ()%ng ngh*+ (,-a .*/& (a/, (h0 &0*/& ############ $
1#1 # 2a3( 45nh .h)/0 6öô7ng (h0 &0*/& ############################################## $
1#$ # 2a3( 45nh 8a7ng 9a-n :,a/& ################################################## $
1#;# Va+& 60*+, ################################################################################## <
Chöông 1 : CHOÏN DAÏNG HOÂI VA= H>?NG HAÙ CHE" TAÏO
HOÂI ################################################################################################## @
1#1# Ch)7n Ah)%0 ############################################################################### @
1#1#höông Aha3A (h*/ &a7) Ah)%0 ################################################### @
Chöông $ : THIE"T BE" CDE TFGNH COÂNG NGHEH ############################ I
$#1 #Ña3nh 9)/ (a3( J*K LaM& g0a ()%ng ######################################## I
######################################################################################################### I
$#1 TrNnh &ö7 g0a ()%ng &h*) Ahöông a3n 4aO (h)7n: Ahöông a3n 1
####################################################################################################### 1P
Chöông ; : 2AÙC ÑQNH L>?ÏNG D> GIA COÂNG C? ######################## 1@
;#1# 2a3( 45nh 6öô7ng 8ö JaRng Ahöông Aha3A &'nh &)a3n ########## 1@
;#1# 2a3( 45nh 6öô7ng 8ö JaRng Ahöông Aha3A &ra Ja-ng ############ 1S
Chöông < : 2AÙC ÑQNH CHE" ÑOH CATT ######################################### 1I
<#1# 2a3( 45nh (h*/ 4)+ (aU& &h*) Ahöông Aha3A &'nh &)a3n ###### 1I
<#1# 2a3( 45nh (h*/ 4)+ (aU& &h*) Ahöông Aha3A &ra Ja-ng ####### 11
Chöông @ : 2AÙC ÑQNH TH?=I GIAN GIA COÂNG ############################# $1
Chöông V :THIE"T BE" ÑOÀ GAÙ ###################################################### $<
V#1 Ta3( 8,7ng (,-a 4)K ga3 ######################################################### $<
V#1 B*/& (a/, 4)K ga3 ################################################################### $<
V#$ T'nh 6ö7( .*7A (aKn &h0*/& ######################################################### $@
V#; T'nh WaX (h)7n J,6)%ng ############################################################ $V
V#< Sa0 9)/ 4)K ga3 ######################################################################## $V
V#@ Ñ0*K, .0*+n .YO &h,a+& (,-a 4)K ga3 ##################################### $S
Chöông S : BE"T LDAHN #################################################################### $I
TA=I LIEHD THAM BHAZO ################################################################## ;P
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông 1 : PHAÂN TÍCH CHI TIEÁT GIA
COÂNG
1.1 . Phaân tích tính coâng ngheä cuûa keát caáu chi
tieát
Ch0 &0*/& &h,)%7( nh)3L (h0 &0*3& 8a7ng h)+A
Tr*%n (h0 &0*/& ()3 h*+ 6)[ S ()3 &h*\ g0a ()%ng JaRng La3Y
.h)an nh0*K, &r,7(
]*K LaM& 6aXL W0*+( 6aX LaM& Aha^ng WaX 6)+ ()3 r*n &r)ng
hNnh &hang
]*K LaM& 6aXL W0*+( (,-a (h0 &0*/& 8,- 6ô3n ()3 &h*\ (h)7n
6aXL (h,a\n 4*\ g0a ()%ng (a3( J*K LaM& ()Xn 6a70
Ch0 &0*/& 8,Xng 4*\ .*7A (haM& .h0 g0a ()%ng (aU& g)7& WaX (h5,
n*3n
Ca3( 6)[ Ja+( 1S WaX 11 8,Xng JaU& J,6)%ng n*%n .h)%ng
(aKn (a/A 4)+ J)3ng (a)
Ca3( 6)[ n*%n W,)%ng g)3( Wô30 J*K LaM& J*%n 6aX &)/& nha/&
C)3 &h*\ (h*/ &a7) Ah)%0 JaRng Ahöông Aha3A 4,3(
1.2 . Xaùc ñònh khoái löôïng chi tieát
Va+& 60*+, : Gang :a3L 1< _ $1 ()3 γ ` a @bS _ Vb; c .gd8L
3
#
T'nh gaKn 4,3ng &h*\ &'(h (h0 &0*/& : V ` P#@ 8L
3
#
Bh)/0 6öô7ng (h0 &0*/& : L
(&
` V# γ ` Pb@; # V ` ;b< .g
1.3 . Xaùc ñònh daïng aûn !uaát
Sa-n 6öô7ng (h0 &0*/& (aKn (h*/ &a7)&r)ng L)+& naeL 4öô7( &'nh
&h*) ()%ng &hö3(:

 +
+ =
100
1 .
β α
m N N
o
Tr)ng 4)3
N
)
` 1PPPP (h0*/(dnaeL : 9)/ 9a-n Aha\L 4öô7( a-n
:,a/& &r)ng L)+& naeL
L ` 1: S)/ 6öô7ng (h0 &0*/& nhö nha, &r)ng L)+& 9a-n
Aha\L#
α `a$ _ @ cf: S)/ AhaKn &raeL (h0 &0*/& Ah*/ Aha\L
β ` a < _ V cf: S)/ AhaKn &raeL (h0 &0*/& 8ö7 &röO
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
⇒ N ` 1PP1P Ch0*/(dnaeL
Vô30 .h)/0 6öô7ng L
(&
` ;b< .g &h*) Ja-ng 1#@ höô3ng 8a[n
&h0*/& .*/ 4)K a3n ()%ng ngh*+ (h*/ &a7) La3Y &a ()3 8a7ng
9a-n :,a/& haXng .h)/0#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang ;
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
1.". #aät lieäu
Va+& 60*+, 6aX gang :a3L G21<g$1 ()3 (ô &'nh nhö 9a,:
Va+&
60*%,
G0ô30
ha7n
J*Kn
.*3)
aNdLL
1
c
G0ô30
ha7n
J*Kn
,)/n
aNdLL
1
c
G0ô30
ha7n
J*Kn
n*3n
aNdLL
1
c
Ñ)+
g0a-n
8aX0
δ a%c
Ñ)+
(ö3ng
aH]c
Da7ng
grah0&
G21<g
$1
1<P $1P @PP Pb<
1@$÷ 11
I
Ta/L
&h)% &)
Gang :a3L G21<g$1 ()3 (ô &'nh &r,ng JNnhb 4*\ 6aXL (a3(
(a3( (h0 &0*/& (h5, &a-0 &r,ng JNnh WaX (h5, LaX0 L)Xn '&#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang <
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông 2 : CHOÏN AÏNG PHOÂI VA!
PH"#NG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI
2.1. $hoïn %hoâi
−V0*+( (h)7n Ah)%0 4öô7( :a3( 45nh 8ö7a WaX) Wa+& 60*+,b
hNnh 8a3ng .'(h &höô3& WaX 8a7ng 9a-n :,a/& (,-a (h0 &0*/&#
− Ch0 &0*/& 4öô7( Y*%, (aK, (h*/ &a7) JaRng gang :a3L ()3
.*/& (a/, &öông 4)/0 4ôn g0a-n b 8a7ng 9a-n :,a/& haXng
.h)/0 # D) 4)3 &a (h)7n Ah)%0 6aX 8a7ng Ah)%0 4,3(# Ng)aX0 rab
8) gang :a3L 6aX Wa+& 60*+, (ö3ngb g0)Xnb 8*[ gaOY WôO n*%n
.h)%ng &h'(h hô7A Wô30 W0*+( (h*/ &a7) .ha3( nhö r*Xnb 8a+A#
2.2.Phöông %haù% cheá taïo %hoâi
höông Aha3A (h*/ &a7) Ah)%0 (,Ong &,YX &h,)+( WaX)
8a7ng 9a-n :,a/&# ?Z 4a%Yb 8a7ng 9a-n :,a/& 6aX haXng .h)/0
WaX (h*/ &a7) Ah)%0 JaRng Ahöông Aha3A 4,3(#
Ta ()3 (a3( Ahöông Aha3A 4,3( 9a, 4a%Y:
a# Ñ,3( &r)ng .h,)%n .0L 6)a70 ()3 (a/A (h'nh :a3( Ib ()3
4)+ nha3L J*K LaM&
L ;P F
i
µ =
J# Ñ,3( &r)ng .h,)%n (a3&b La[, JaRng .0L 6)a70b 6aXL
.h,)%n JaRng La3Yb Ah)%0 &h, 4öô7( ()3 (a/A (h'nh :a3(IIb 4)+
nha3L F
i
` SP µL#
(# Ñ,3( &r)ng .h,)%n (a3&b La[, g)[b 6aXL .h,)%n JaRng
&aY 8,Xng &r)ng 9a-n :,a/& 4ôn (h0*/(b 6)a7& nh)-b Ah)%0 &h,
4öô7( ()3 (a/A (h'nh :a3( IIIb 4)+ nha3L F
i
` 1@µL#
Th*) Y*%, (aK, .YO &h,a%+& WaX 8a7ng 9a-n :,a/& (,-a (h0
&0*/& (aKn (h*/ &a7)b &a (h)7n Ahöông Aha3A 4,3( &r)ng .h,)%n
(a3&b La[, .0L 6)a70b 6aXL .h,)%n JaRng La3Yb 4)+ nha3L F
i
` SP µL#
j$%&' () *+,- :
Ng,Y*%n &aU( (h,- Y*/, 6aX .0L 6)a70 4öô7( r)3& WaX)
.h,)%n k,aY 8öô30 &a3( 8,7ng (,-a 6ö7( 60 &a%L .0L 6)a70
4öô7( *3A WaX) &haXnh J*%n WaX ng,)+0 8aKn #
K./* (%+0n :.h)%ng 4öô7( 9ö- 8,7ng WN .h)%ng Ah,X hô7A
Wô30 (h0 &0*/& 8a7ng hô7A Wô30 hNnh 8a3g Ahö3( &a7A #
j $%&' *12ng 3h%2,n '+&*:
Bh,)%n 8,Xng JaRng &aY &r)ng &röôXng hô7A 4,3( 4ôn
(h0*/( bhaXng 6)a7& nh)- h)aM( 4,3( (a3( Wa+& 6ô3n #
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang @
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Bh,)%n 6aXL JaRng La3Y 8,Xng &r)ng 9a-n :,a/& haXng
6)a7& WaX haXng .h)/0 bnaeng :,a/& (a) b4)+ (h'nh (a3(
(a) hôn 9) Wô30 .h,)%n 6aXL JaRng &aY#
&u ñie'( :()3 &h*\ 4,3( 4öô7( (h0 &0*/& ()3 hNnh 8a3ng
Ahö3( &a7A #
)höôïc ñie'( :.h)3 &ö7 4)+ng h)a3 &r)ng k,a3 &rNnh
9a-n :,a/&#
4 $%&' *12ng 3h%2,n ()- (2+5) :
&u ñie'( * (h) naeng :,a/& (a) .h,)%n 8,Xng 4öô7(
6a%, hôn bL)+& .h,)%n ()3 &h*\ 4,3( haXng &raeL Wa+&
4,3( JaRng &h*3A bgang h)aM( .0L 6)a70 LaK, #Cha/&
6öô7ng 4,3( &)/& (ô &'nh (a) b4)+ (h'nh :a3( WaX 4)+
nhaln J)3ng J*K LaM& (a) # Löô7ng 8ö g0a ()%ng nh)-
b&0*/& .0*+L 4öô7( .0L 6)a70 #
)höôïc ñie+(* &hôX0 g0an (h,a\n J5 9a-n :,a/& 8aX0
bg0a3 &haXnh (a)b&)/( 4)+ ng,)+0 6ô3n n*%n .0L 6)a70 8*[
J5 ()ng W*%nhb nö3& ga%Y ra ö3ng :,a/& 6ô3n ô- Wa+&
4,3(b4)/0 Wô30 gang &höôXng 8*[ J5 J0*/n &raUng#
−Dö7a WaX) nhöOng ö, 40*\L WaX nhöô7( 40*\L (,-a (a3(
Ahöông Aha3A 4,3(b 8ö7a WaX) (h0 &0*/& g0a ()%ng Wô30 8a7ng
9a-n :,a/& haXng .h)/0 b.h)/0 6öô7ng (h0 &0*/& 6aX ;b< .gb 9a-n
6öô7ng (h*/ &a7) 1PP1P (h0*/( dnaeL (h0 &0*/& 6aXL JaRng gang
G2 1<m$1# D) 4)3 &a (h)7n Ahöông Aha3A 4,3( &r)ng .h,)%n
6aXL JaRng La3Y Wô30 (a/A (h'nh :a3( 4,3( 4a7& (a/A II
D) 4)3 (h0 &0*/& 4,3( &r)ng .h,)%n (a3&b .h0 4,3( :)ng
(a3( J*K LaM& .h)%ng (aKn 4)+ J)3ng &hN .h)%ng (aKn g0a
()%ng#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang V
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Y.,% '+6% 378 *h%+0* 92/) :ô&) ;h2,) :
jBh)%ng 4öô7( g)K gh*K nhöOng J*K LaM& .h)%ng g0a
()%ng
jBh)%ng 4öô7( ()%ng W*%nh
jBh)%ng ra7n nö3&
jBh)%ng J0*/n (ö3ng J*K LaM&
D) (h0 &0*/& ()3 hNnh 8a3ng Ahö3( &a7A b.h)%ng &h*\ 8,Xng &ö7
4)+ng h)a3 &r)ng W0*+( 6aXL 9a7(h Ah)%0 # Ñ,3( .h,)%n JaRng
(a3& WaX ()3 6)O0 n*%n 9a, .h0 4,3( ra bAh)%0 4öô7( 6aXL 9a7(h
JaRng &aY #
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang S
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông < : THIEÁT KEÁ =UY T>?NH COÂNG
NGHE@
3.1 .,aùnh oá caùc -e+ (a.t gia coâng
TT
Ng,Y*%
n ()%ng
höông a3n 1 höông a3n 1
1 haY LaM& 1b 1 JaRng 8a)
AhaY LaM& 4aK, gh*3A
La-nh hô7A .0L ]BS
haY LaM& 1 JaRng
8a) AhaY LaM& 4aK,
gh*3A La-nh ]BS
1 haY LaM& ; JaRng 8a)
AhaY &r,7 gha3A La-nh
hô7A .0L ]BS
haY LaM& 1 JaRng
8a) AhaY &r,7 gha3A
La-nh hô7A .0L ]BS
$ haY LaM& Aha^ng V
JaRng 8a) AhaY LaM&
4aK, gh*3A La-nh hô7A
.0L ]BS
haY LaM& Aha^ng ;
JaRng 8a) AhaY &r,7
gh*3A La-nh hô7A .0L
]BS
;
Bh)an 6)[  11b .h)*3&
r)+ng 1@
Bh)an 6)[  11
<
T0*+n r)+ng 6)[  11b
&0*+n r*n &hang Tr 11 a;c
Bh)*3& r)+ng 1@
@ Bh)an WaX &ar)% ; 6)[ MS
T0*+n r)+ng 6)[  11b
&0*+n r*n &hang Tr 11
a;c
V Bh)an WaX &ar)% ; 6)[
MS
S haY LaM& V JaRng
8a) AhaY &r,7 gha3A
La-nh hô7A .0L ]BS
Ta (h)7n Ahöông a3n 1 WN &a+A &r,ng ng,Y*%n ()%ng g0a-L
4öô7( &rang &h0*/& J5 WaX nha%n ()%ng 6aXL W0*+(#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang I
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
3.2 /01nh töï gia coâng theo %höông aùn ña2 choïn*
%höông aùn 1
)gu3eân coâng 1 : AhaY LaM& Aha^ng 4a3Yb J*K LaM& g0a
()%ng 1b 1
Ñònh vò : LaM& 4a3Y JaRng 1 Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+(
&ö7 8)b LaM& J*%n L)+& Ah0*/n &YX 8aX0 .h)/ng (h*/ 1 Ja+( &ö7
8)# B*7A (haM& &öX J*%n h)%ng#
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @T1P
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <P _ 11;P a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY LaM& 4aK, gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
]öô3( 1 : haY &h)%
& ` 1b< LLb S ` $ LLd W)Xngb n ` 1SP W)Xngd Ah,3&b V&& `
I@bV@ Ld Ah,3&
]öô3( 1 : haY &0nh
& ` 1 LLb S ` 1 LLd W)Xngb n ` ;PP W)Xngd Ah,3&b V&& `
1$Sb1$ Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P haY &h)%
j T
P haY &0nh
T
&(
` PbV< Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1P
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
)gu3eân coâng 2 : AhaY LaM& Aha^ng &r*%nb J*K LaM& g0a
()%ng ;
Ñònh vò : LaM& 4a3Y JaRng 1 Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+(
&ö7 8)b LaM& J*%n L)+& Ah0*/n &YX 8aX0 .h)/ng (h*/ 1 Ja+( &ö7
8)# B*7A (haM& &öX J*%n h)%ng#
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @TS1
C)%ng 9,a/& : Vb1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : $1b< _ 1@PP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY &r,7 gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
]öô3( 1 : haY &h)%
& ` 1LLb S ` 1 LLd W)Xngb n ` V<P W)Xngd Ah,3&b V&& `
1<Ib1S Ld Ah,3&
]öô3( 1 : haY &0nh
& ` Pb< LLb S ` 1bS LLd W)Xngb n `@PP W)Xngd Ah,3&b V&& `
1PV#$ Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P haY &h)%
j T
P haY &0nh
T
&(
` Pb;; Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 11
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
)gu3eân coâng 3 : AhaY J*K LaM& V
Ñònh vò p LaM& 4a3Y JaRng 1 Ah0*/n 8aX0 &YX .h)/ng (h*/ 1
Ja+( &ö7 8)b LaM& J*%n 1 Ah0*/n &YX 8aX0 .h)/ng (h*/ $ Ja+(
&ö7 8)# B*7A (haM& &öX J*%n h)%ng#
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @T1P
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <P _ 11;P a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY LaM& 4aK, gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
]öô3( 1 : haY &h)%
& ` 1LLb S ` 1 LLd W)Xngb n ` ;PP W)Xngd Ah,3&b V&& `
1$Sb1$ Ld Ah,3&
]öô3( 1 : haY &0nh
& ` Pb< LLb S ` 1bS LLd W)Xngb n `<PP W)Xngd Ah,3&b V&& `
1<Vb1 Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P haY &h)%
j T
P haY &0nh
T
&(
` Pb<; Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 11
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
)gu3eân coâng " : .h)an 6)[  11b .h)*3& r)+ng  1@b J*K
LaM& g0a ()%ng $b @
Ñònh vò : LaM& 4a3Y JaRng L)+& Aq0*/n &YX .h)/ng (h*/ 1
Ja+(b ha0 LaM& J*%n W,)%ng g)3(: L)+& LaM& 45nh W5 JaRng 1
Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+(b LaM& ()Xn 6a70 45nh W5 JaRng
(h)/& .h)/ng (h*/ L)+& Ja+(#
Choïn maùy :
T*%n La3Y : 1E <1
C)%ng 9,a/& : 1b1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <@ _ 1;SP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :
M,)[0 .h)an r,)+& gaX hô7A .0L (ö3ngb 4,)%0 ()%n
ÑöôXng .'nh L,O0 .h)an 8 ` 11 LLb (h0*K, 8aX0 L,O0 .h)an L
` 1P< LLb (h0*K, 8aX0 6aXL W0*+( 6 ` 11P LL
]öô3( 1 : .h)an  11 LL
& ` @LLb S ` Pb1S LLd W)Xngb n ` <@$ W)Xngd Ah,3&b V&& `
11b11Ld Ah,3&
]öô3( 1 : .h)*3&  1S LL
& ` 1 LLb S ` Pb; LLd W)Xngb n `$<; W)Xngd Ah,3&b V&& `
11bP1 Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P .h)an
j T
P .h)*3&
T
&(
` 1bP; Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1$
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
)gu3eân coâng 4: &0*+n 6)[  11LLb &0*+n r*n &hang Tr 1;
a ; cb J*K LaM& g0a ()%ng <

Ñònh vò : LaM& 4a3Y JaRng L)+& Aq0*/n &YX .h)/ng (h*/ 1
Ja+(b ha0 LaM& J*%n W,)%ng g)3(: L)+& LaM& 45nh W5 JaRng 1
Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+(b LaM& ()Xn 6a70 45nh W5 JaRng
(h)/& .h)/ng (h*/ L)+& Ja+(#
Choïn maùy :
T*%n La3Y : T @1@
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : ;; _ 1ISP aW)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :Da) gaUn La-nh hô7A .0L ]B@
]öô3( 1 : T0*+n 6)[  11LL
& ` 1LLb S `Pb< LLd W)Xngb n ` ;PP W)Xngd Ah,3&b V&& `
1Vb@< Ld Ah,3&
]öô3( 1 : T0*+n r*n &hangTr 11 a ; c
T0*+n &h)%:
& ` Pb< LLb S ` ; LLd W)Xngb n `11; W)Xngd Ah,3&bV&& ` Sb<
Ld Ah,3&
T0*+n &0nh:
& ` Pb11< LLb S ` ; LLd W)Xngb n `1V@ W)Xngd Ah,3&bV&& `
1$b1 Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P &0*+n 6)[
j T
P &0*+n r*n
T
&(
` 1b; Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1;
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
)gu3eân coâng 5 : .h)an WaX &ar)% ; 6)[ MSb J*K LaM& g0a
()%ng S
Ñònh vò : LaM& 4a3Y JaRng L)+& Aq0*/n &YX .h)/ng (h*/ 1
Ja+(b ha0 LaM& J*%n W,)%ng g)3(: L)+& LaM& 45nh W5 JaRng 1
Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+(b LaM& ()Xn 6a70 45nh W5 JaRng
(h)/& .h)/ng (h*/ L)+& Ja+(#
Choïn maùy :
T*%n La3Y : 1E <1
C)%ng 9,a/& : 1b1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <@ _ 1;SP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :
M,O0 .h)an r,)+& gaX hô7A .0L (ö3ngb 4,)%0 ()%n
ÑöôXng .'nh L,O0 .h)an  @ LLb (h0*K, 8aX0 L,O0 .h)an L `
1VP LLb (h0*K, 8aX0 6aXL W0*+( 6 ` SS LL
]öô3( 1 : .h)an  @ LL
& ` $ LLb S ` 1 LLd W)Xngb n ` SI@ W)Xngd Ah,3&b V&& `
11b<1Ld Ah,3&
]öô3( 1 : &ar)% M S
& ` 1 LLb S ` 1b< LLd W)Xngb n `$<; W)Xngd Ah,3&b V&& ` SbSI
Ld Ah,3&
ThôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng : T
&(
` T
P
j T
A
j T
AW
jT
&n

T
A
` 1PfT
P
b T
AW
` 11fT
P
b T
&n
` <fT
P
T
P
` T
P .h)an
j T
P &ar)%
T
&(
` Pb$; Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1<
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông A : BAÙC $CNH L"#ÏNG " GIA
COÂNG C#
2a3( 45nh 6öông 8ö g0a ()%ng (ô JaRng 1 (a3(h :
Th*) Ahöông Aha3A &'nh &)a3n
Th*) Ahöông Aha3A &ra Ja-ng
Tr)ng (a3( ng,Y*%n ()%ng &'nh 6öô7ng 8ö (h) ng,Y*%n ()%ng 1b
(a3( ng,Y*%n ()%ng ()Xn 6a70 &ra Ja-ng
".1. Xaùc ñònh löôïng dö -a6ng %höông %haù% tính
toaùn

b a a za b
T R Z ε ρ + + + =
min
Tr)ng 4)3 &ra Ja-ng 1#11 9)\ &aY g0a ()%ng (ô &a ()3 Ah)%0
4,3( .h,)%n (a3&
F
ia
j T
a
` @PPμL
Sa, .h0 AhaY &h)% F
ia
` <PμL p T
a
` <PμL &ra Ja-ng 1#1; 9)\
&aY g0a ()%ng (ô
th
ρ ` ρ(W ` Δ(W # 6 ` PbV# 1;P ` ISμL p &ra Ja-ng 1#1$ 9)\ &aY
g0a ()%ng (ô
2 2 2
1 dg k c b
ε ε ε ε + + =

Tr)ng 4)3 :
c
ε ` P : (h,a\n 45nh W5 &r,Xng (h,a\n .'(h &höô3(
k
ε ` 1PP μL : 9a0 9)/ .*7A (haM&b &ra Ja-ng $#1; höô3ng 8a[n
&h0*/& .*/ 4)K a3n ()%ng ngh*+ (h*/ &a7) La3Y
dg
ε
` P : WN &r)ng 9,)/& k,a3 &rNnh g0a ()%ng 4)K ga3 .h)%ng
J5 LaX0 L)Xn
100 100
2 2
1
= = = ⇒
k b
ε ε
μL
Löô7ng 8ö g0a ()%ng

b a a za b
T R Z ε ρ + + + =
min
` @PP j 1PP ` VPP μL
haY &0nh
F
ia
` 1<μL p T
a
` 1<μL &ra Ja-ng 1#1; 9)\ &aY g0a ()%ng (ô
9 , 4 98 . 05 , 0 . 05 , 0 = = =
th t
ρ ρ
6 . 06 , 0
1 2
= =
b b
ε ε μL 8,Xng (h,ng 4)K ga3
Löô7ng 8ö g0a ()%ng
b a a za b
T R Z ε ρ + + + =
min
` <P j IS j @ `
1<;μL
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1@
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Sa, .h0 AhaY &0nh :
L
L0n
` <;bIS LL p L
La:
` <<bP1 LL
Sa, .h0 AhaY &h)% :
L
L0n
` <<b1S LL p L
La:
` <<b$S LL
B'(h &höô3( Ah)%0 :
L
L0n
` <<bSILL p L
La:
` <VbSI LL
Löô7ng 8ö g0ô30 ha7n :
Bh0 AhaY &0nh : o
JL0n
` <<b1S _ <;bIS ` Pb1 LL
o
JLa:
` <<b$S _ <<bP1 ` Pb$@ LL
Bh0 AhaY &h)% : o
JL0n
` <<bSI _ <<b1S` PbV1 LL
o
JLa:
` <VbSI _ <<b$S ` 1b<1 LL
]öô
3(
g0a
()%
ng
Ca3( &haXnh
AhaKn 6öô7ng

Löô7n
g 8ö
&'nh
&)a3n
o
JL0n
μL
B'(h
&höô
3(
&'nh
&)a3
n L
LL
D,n
g 9a0
δ μL
B'(h
&höô3(
g0ô30
ha7naLLc
Tr5 9)/
g0ô30
ha7n
(,-a
6öô7ng
8ö aμLc
F
ia
T
a
a
ρ
b
ε
La: L0n La
:
L0
n
1 1 $ ; < @ V S I 1P 11 11
h)
%0
@PP <<bSS
;
1PPP <VbS
I
<<bS
I
ha
Y
&h)%
<P g IS 1P
P
VPP <<#1S
;
1PP <<b$
S
<<b1
S
1<1
P
V1
P
ha
Y
&0nh
1< g ;b
I
@ 1<; <;bIS ;P <<bP
1
<;bI
S
$@P 1P
P
T)\
ng
1SV
P
I1
P
B0*\L &ra :
o
JLa:
g o
JL0n
` 1SVP _ I1P ` 1I@P μL
δ
La:
_ δ
L0n
` 1PPP _ ;P ` 1I@P μL
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1V
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
".2. Xaùc ñònh löôïng dö -a6ng %höông %haù% t0a -aûng
Nguyeân coâng 1 : AhaY LaM& Aha^ng .'(h &höô3( 6ô3n nha/&
1;P LLb .'(h &höô3( 8anh nghra <Vb1 LLb &ra Ja-ng 1#$$ 9)\
&aY g0a ()%ng (ô 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 6aX $b< ± Pb; LL
Nguyeân coâng 3 : AhaY LaM& 4aK, .'(h &höô3( 6ô3n nha/& 1$<
LLb .'(h &höô3( 8anh nghra 1$P LLb &ra Ja-ng 1#$$ 9)\ &aY
g0a ()%ng (ô 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 6aX 1b< ± Pb; LL
Nguyeân coâng 4 : .h)an 6)[ 4aM( 11LL 6öô7ng 8ö g0a ()%ng
@LLb .h)*3& r)+ng 1@ 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 1 ± Pb1 LL
Nguyeân coâng 5 : &0*+n 6)[ 11 LL 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 1 ±
Pb; LLb &0*+n r*n &hang Tr 11 a ; c 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 1b1< ±
PbP< LL
Nguyeân coâng 6 : .h)an 6)[ @ LL 6öô7ng 8ö g0a ()%ng $b<
LLb &ar)% ; 6)[ MS 6öô7ng 8ö g0a ()%ng 1 s Pb1 LL
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1S
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông D : BAÙC $CNH CHEÁ $O@ CAET
2a3( 45nh (h*/ 4)+ (aU& &h*) 1 Ahöông Aha3A
höông Aha3A &'nh &)a3n Aha%n &'(h
höông Aha3A &ra Ja-ng
&a &'nh (h*/ 4)+J (aU& (h) ng,Y*%n ()%ng < 6aX ng,Y*%n ()%ng
(h'nh 8,Xng &h0*/& .*/ 4)K ga3b (a3( ng,Y*%n ()%ng ()Xn 6a70
&h*) Ahöông Aha3A &ra Ja-ng
4.1. Xaùc ñònh cheá ñoä ca7t theo %höông %haù% tính
toaùn
T0*+n 6)[  11LLb &0*+n r*n &hang Tr 1; a ; cb J*K LaM& g0a
()%ng <
Choïn maùy :
T*%n La3Y : T @1@
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : ;; _ 1ISP aW)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :Da) gaUn La-nh hô7A .0L ]B@
]öô3( 1 : T0*+n 6)[  11LL
Ch0*K, 9a%, (aU& : & ` 1 L
]öô3( &0*/n 8a) : S ` Pb1 LLd W)Xng p &ra Ja-ng 1#$ S)\ &aY
g0a ()%ng (ô
Va+n &)/( (aU& :
v y x m
v
K
S t T
C
V .
. .
=
Ld Ah,3&
Tr)ng 4)3 :
C
W
` 1I1b : `Pb1<b Y ` Pb1b L `Pb1 p &ra Ja-ng 1#S S)\ &aY g0a
()%ng (ô
T ` @P : &,)\0 J*Kn 8a)
v v ylv qv rv ov uv nv mv v
K K K K K K K K K K
1
. . . . . . . .
ϕ ϕ
=
1
190
25 , 1
=


=
HB
K
mv
: h*+ 9)/ &'nh 4*/n &'nh (ha/& Wa+& 60*+, g0a
()%ng p &ra Ja-ng 1#I S)\ &aY g0a ()%ng (ô
8 , 0 =
nv
K : h*+ 9)/ &'nh 4*/n &ra7ng &ha30 J*K LaM& Ah)%0 p &ra
Ja-ng 1#1$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
1 =
uv
K : h*+ 9)/ &'nh 4*/n Wa+& 60*+, 8,7ng (,7 (aU& p &ra Ja-ng
1#1; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
1 =
ov
K : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( 8a7ng g0a ()%ng p &ra Ja-ng 1#1<
S)\ &aY g0a ()%ng (ô
v v ylv qv rv
K K K K K
1
, , , ,
ϕ ϕ
: h*+ 9)/ &'nh 4*/n &h)%ng 9)/ hNnh h)7(
(,-a 6öôO0 (aU&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1I
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Tra Ja-ng 1#1@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô &a ()3 :
97 , 0 ; 2 , 1 , 1 , 97 , 0 , 1
1
= = = = =
v v ylv qv rv
K K K K K
ϕ ϕ
15 , 0 = ⇒
v
K
Va+n &)/( (aU& &'nh &)a3n
18 , 22
5 . 0 . 1 . 60
15 , 0 . 292
2 , 0 15 , 0 2 , 0
= = V
Ld Ah,3&
T)/( 4)+ k,aY &r,7( (h'nh
98 , 320
. 22
18 , 22 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n &h*) La3Y
n ` ;PP W)Xngd Ah,3&
T)/( 4)+ (aU& &hö7( &*/
65 , 27
1000
400 . 22 . 14 , 3
1000
. .
= = =
n D
V
π
Ld Ah,3&
Lö7( (aU& ( )
p
n y x
p y x z
K V S t C . . . . , = a BG c
Tra Ja-ng 1#1I S)\ &aY g0a ()%ng (ô &a ()3 :
C
A
: Y n

i
I1 1 PbV< P

Y
<; PbI PbV< P

:
;@ 1 Pb; P
p p p mp p
K K K K K
λ γ ϕ
. . . =
B
LA
` 1 : &ra Ja-ng 1#1V S)\ &aY g0a ()%ng (ô
Tra Ja-ng 1#1P S)\ &aY g0a ()%ng (ô &a ()3
i : Y
ϕ ` @P
)
B
ϕA
PbI; PbVV 1b11
γ ` 1P
)
B
γA
1 1 1
λ ` P B
λA
1 1
BA
i
` 1# PbI; # 1 ` PbI;
BA
Y
` 1# PbVV # 1 ` PbVV
BA
:
` 1# 1b11 # 1 ` 1b11
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1P
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Lö7( (aU&
42 , 51 94 , 0 . 1 . 5 , 0 . 1 . 92
75 , 0
= =
z

a BG c
72 , 24 77 , 0 . 1 . 5 , 0 . 1 . 54
75 , 0 9 , 0
= =
y
a BG c
7 , 38 11 , 1 . 1 . 5 , 0 . 1 . 46
4 , 0
= =
x

aBG c
C)%ng 9,a/& :
3 , 2
60 . 102
65 , 27 . 10 . 42 , 51
60 . 102
. .
= = =
V Z
N
z
.n
]öô3( 1 : (aU& r*n &hang Tr1; a ; c
Th)% : & ` Pb< LL
S ` ; LL
Va+n &)/( (aU& &'nh &)a3n
25 , 10
5 , 0 . 4 . 60
15 , 0 . 243
.
. .
15 , 0 4 , 0 2 , 0
= = =
v y x m
v
K
S t T
C
V
Ld Ah,3&
94 , 135
14 , 3 . 24
1000 . 25 , 10 1000
= = = ⇒
D
V
n
π
W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 11; W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/
5 , 8
1000
70 . 24 . 14 , 3
1000
. .
= = =
n D
V
π
Ld Ah,3&
T0nh : & ` Pb11< LL
S ` ; LL
Va+n &)/( (aU& &'nh &)a3n
61 , 12
125 , 0 . 4 . 60
15 , 0 . 243
.
. .
15 , 0 4 , 0 2 , 0
= = =
v y x m
v
K
S t T
C
V
Ld Ah,3&
33 , 167
14 , 3 . 24
1000 . 61 , 12 1000
= = = ⇒
D
V
n
π
W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n `1V@ W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/
2 , 13
1000
70 . 24 . 14 , 3
1000
. .
= = =
n D
V
π
Ld Ah,3&
Ca3( k,an h*+ W*K 6ö7( (aU& :
np
p
yp
p
z
!
K S C

. .
=
Tr)ng 4)3 C
A
b Y
A
b n
A
b B
A
b 6a/Y g0)/ng nhö .h0 &0*+n
49 , 140
4
94 , 0 . 4 . 92
75 , 0
= = ⇒
z

a BG c
C)%ng 9,a/& (aU& r*n
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 11
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
22 , 1
60 . 102
3 , 5 . 9 , 1404
60 . 102
.
= = =
V
N
z
a .n c
4.2. Xaùc ñònh cheá ñoä ca7t theo %höông %haù% t0a
-aûng
Nguyeân coâng 1 : AhaY LaM& Aha^ng 4a3Yb J*K aML& g0a
()%ng 1b1
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @T1P
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <P _ 11;P a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY LaM& 4aK, gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
Ch0*K, 8aX0 g0a ()%ng
t c gc
" y " " + + =
L
(
` 1$P LL : (h0*K, 8aX0 (aU&
Y ` 1S LL : (h0*K, 8aX0 ra WaX) (,-a 8,7ng (,7 p &ra Ja-ng
1#I@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
L
&
` (h0*K, 8aX0 &h*%L 8,Xng &r)ng &röôXng hô7A .*/& (a/, (h0
&0*/& (aKn &h*%L (h0*K, 8aX0 naXY
158 25 130 = + =
gc
"
LL
]*K r)+ng &r,ng JNnh :
110
130
110 . 130
= = =
c
tb
"
#
b
LL
t : 80*+n &'(h J*K LaM& (aKn AhaY
]öô3( 1 : haY &h)% :
Ch0*K, 9a%, (aU& :
& ` 1b< LL
]öô3( &0*/n 8a) :
S ` Pb$ LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) :
T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& :
V ` 1PP Ld Ah,3& p &ra Ja-ng 1#S; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
37 , 289
. 110
100 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 1SP W)Xngd Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 11
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
76 , 96
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
840 280 . 10 . 3 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
2 1
. .
1000
. .
. k k
Z t V
$ N
c
=
Tr)ng 4)3 :
.1 ` 1b1< : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ng p &ra Ja-ng
1#I$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.1 ` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( 6)a70 8a) WaX Wa+n &)/( (aU& p &ra
Ja-ng 1#I; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
E ` PbP@ : h*+ 9)/ &ra &h*) Ja-ng 1#I< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
55 , 0
1000
1 . 25 , 1 . 76 , 96 . 10 . 5 , 2 . 06 , 0
= = ⇒
c
N a .n c
]öô3( 1 : haY &0nh
Ch0*K, 9a%, (aU& : & ` Pb< LL
]öô3( &0*/n 8a) : S ` Pb1 LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY
g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) : T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& : V ` 11P Ld Ah,3& p &ra Ja-ng 1#S;
S)\ &aY g0a ()%ng (ô
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
24 , 347
. 110
120 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 1SP W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
76 , 96
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
560 280 . 10 . 2 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
2 . 0
1000
25 , 1 . 10 . 5 , 0 . 76 , 96 . 06 , 0
. .
1000
. .
.
2 1
= = = k k
Z t V
$ N
c
a.n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1$
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Nguyeân coâng 2 : AhaY LaM& Aha^ng &r*%nb J*K LaM& g0a
()%ng ;
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @TS1
C)%ng 9,a/& : Vb1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : $1b< _ 1@PP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY &r,7 gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
Ch0*K, 8aX0 g0a ()%ng
t c gc
" y " " + + =
L
(
` 1$P LL : (h0*K, 8aX0 (aU&
Y ` 1S LL : (h0*K, 8aX0 ra WaX) (,-a 8,7ng (,7 p &ra Ja-ng
1#I@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
L
&
` (h0*K, 8aX0 &h*%L 8,Xng &r)ng &röôXng hô7A .*/& (a/, (h0
&0*/& (aKn &h*%L (h0*K, 8aX0 naXY
158 25 130 = + =
gc
"
LL
]*K r)+ng &r,ng JNnh :
110
130
110 . 130
= = =
c
tb
"
#
b
LL
t : 80*+n &'(h J*K LaM& (aKn AhaY
]öô3( 1 : haY &h)% :
Ch0*K, 9a%, (aU& :
& ` 1LL
]öô3( &0*/n 8a) :
S ` Pb1 LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) :
T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& :
V ` 1;1 Ld Ah,3& p &ra Ja-ng <#1;$ S)\ &aY CNCTM 1
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
39 , 697
. 110
241 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` @$P W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
71 , 217
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
1260 630 . 10 . 2 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1;
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
2 1
. .
1000
. .
. k k
Z t V
$ N
c
=
Tr)ng 4)3 :
.1 ` 1b1< : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ng p &ra Ja-ng
1#I$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.1 ` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( 6)a70 8a) WaX Wa+n &)/( (aU& p &ra
Ja-ng 1#I; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
E ` PbP@ : h*+ 9)/ &ra &h*) Ja-ng 1#I< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
41 , 0
1000
1 . 25 , 1 . 71 , 217 . 10 . 2 . 06 , 0
= = ⇒
c
N a .n c
]öô3( 1 : haY &0nh
Ch0*K, 9a%, (aU& : & ` Pb< LL
]öô3( &0*/n 8a) : S ` Pb1S LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY
g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) : T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& : V ` 1SP Ld Ah,3& p &ra Ja-ng <#1;$
S)\ &aY CNCTM 1
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
87 , 520
. 110
180 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` <PP W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
79 , 172
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
900 500 . 10 . 18 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
34 . 0
1000
25 , 1 . 10 . 5 , 0 . 79 , 172 . 06 , 0
. .
1000
. .
.
2 1
= = = k k
Z t V
$ N
c
a.n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1<
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Nguyeân coâng 3 : haY LaM& 4aK,b J*K LaM& g0a ()%ng V
Choïn maùy:
T*%n La3Y : @T1P
C)%ng 9,a/& : ;b< Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <P _ 11;P a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao:
Da) AhaY LaM& 4aK, gh*3A La-nh hô7A .0L ]BS
ÑöôXng .'nh 8a) 11PLLb 9)/ raeng o ` 1P
]öô3( 1 : haY &h)%
Ch0*K, 8aX0 g0a ()%ng
t c gc
" y " " + + =
L
(
` 1$P LL : (h0*K, 8aX0 (aU&
Y ` 1I LL : (h0*K, 8aX0 ra WaX) (,-a 8,7ng (,7 p &ra Ja-ng
1#I@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
L
&
` (h0*K, 8aX0 &h*%L 8,Xng &r)ng &röôXng hô7A .*/& (a/, (h0
&0*/& (aKn &h*%L (h0*K, 8aX0 naXY
149 19 130 = + =
gc
"
LL
]*K r)+ng &r,ng JNnh :
40
130
40 . 130
= = =
c
tb
"
#
b
LL
t : 80*+n &'(h J*K LaM& (aKn AhaY
]öô3( 1 : haY &h)% :
Ch0*K, 9a%, (aU& :
& ` 1LL
]öô3( &0*/n 8a) :
S ` Pb1 LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) :
T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& :
V ` 11P Ld Ah,3& p &ra Ja-ng 1#S; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
14 , 350
. 110
110 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 1SP W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
76 , 96
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
560 280 . 10 . 2 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1@
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
2 1
. .
1000
. .
. k k
Z t V
$ N
c
=
Tr)ng 4)3 :
.1 ` 1b1< : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ng p &ra Ja-ng
1#I$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.1 ` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( 6)a70 8a) WaX Wa+n &)/( (aU& p &ra
Ja-ng 1#I; S)\ &aY g0a ()%ng (ô
E ` PbP@ : h*+ 9)/ &ra &h*) Ja-ng 1#I< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
55 , 0
1000
1 . 25 , 1 . 76 , 96 . 10 . 2 . 06 , 0
= = ⇒
c
N a .n c
]öô3( 1 : haY &0nh
Ch0*K, 9a%, (aU& : & ` Pb< LL
]öô3( &0*/n 8a) : S ` Pb1 LLd raeng p &ra Ja-ng 1#SP S)\ &aY
g0a ()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) : T ` 11P p &ra Ja-ng 1#S1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
2a3( 45nh Wa+n &)/( (aU& : V ` 11P Ld Ah,3& p &ra Ja-ng 1#S;
S)\ &aY g0a ()%ng (ô
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh
24 , 347
. 110
120 . 1000 1000
= = =
π πD
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 1SP W)Xngd Ah,3&
Va+n &)/( (aU& &hö7( &*/ :
76 , 96
1000
. .
= =
n D
V
tt
π
Ld Ah,3&
]öô3( &0*/n 8a) Ah,3& :
560 280 . 10 . 2 , 0 . . = = = n Z S S
z m
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
2 . 0
1000
25 , 1 . 10 . 5 , 0 . 76 , 96 . 06 , 0
. .
1000
. .
.
2 1
= = = k k
Z t V
$ N
c
a.n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1V
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Nguyeân coâng 4 : .h)an 6)[  11b .h)*3& r)+ng  1@b J*K
LaM& g0a ()%ng $b @
Choïn maùy :
T*%n La3Y : 1E <1
C)%ng 9,a/& : 1b1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <@ _ 1;SP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :
M,)[0 .h)an r,)+& gaX hô7A .0L (ö3ngb 4,)%0 ()%n
ÑöôXng .'nh L,O0 .h)an 8 ` 11 LLb (h0*K, 8aX0 L,O0 .h)an L
` 1P< LLb (h0*K, 8aX0 6aXL W0*+( 6 ` 11P LL
]öô3( 1 : .h)an  11 LL
& ` @LLb S ` Pb1S LLd W)Xng p &ra Ja-ng 1#1P1 S)\ &aY g0a
()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) TA ` 1PP p &ra Ja-ng 1#1P< S)\ &aY g0a ()%ng

Va+n &)/( (aU& :
3 2 1
. . , k k k V V
b
=
Tr)ng 4)3 :
V
J
` 1P Ld Ah,3& p Ja-ng 1#1P@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.
1
` 1b .
1
` 1b .
$
` PbV p Ja-ng 1#11;p 1#11<p 1#11@ S)\ &aY g0a
()%ng (ô
14 7 , 0 . 1 . 1 . 20 = = ⇒V Ld Ah,3&
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh :
36 , 371
. 12
14 . 1000
.
. 1000
= = =
π π d
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` $<; W)Xngd Ah,3&
35 , 13
1000
354 . 14 , 3 . 12
1000
. .
= = = ⇒
n d
V
tt
π
Ld Ah,3&
Lö7( (h0*K, &r,7( :
` 1IP a BG c p &ra Ja-ng 1#1$$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
C)%ng 9,a/& (aU& :
1000
. .
n
k N N
N b c
=
Tr)ng 4)3 :
N
J
` PbI; : ()%ng 9,a/& &ra Ja-ng 1#1$I S)\ &aY g0a ()%ng (ô
B
N
` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ngp &ra Ja-ng
1#1;$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
35 , 0
1000
354 . 1 . 94 , 0
= =
c
N a .n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1S
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
]öô3( 1 : .h)*3&  1@LL
Ch0*K, 9a%, (aU& : & ` 1 LL
]öô3( &0*/n 8a) : S
)
` Pb; LLd W)Xng
T,)\0 J*Kn : T
A
` 1PP p &ra Ja-ng 1#1P< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
Va+n &)/( (aU& &ra Ja-ng :
3 2 1
. . , k k k V V
b
=
V
J
` 1V Ld Ah,3& p p Ja-ng 1#1P@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.
1
` 1b .
1
` 1b .
$
` PbS< p Ja-ng 1#11;p 1#11<p 1#11@ S)\ &aY g0a
()%ng (ô
45 , 14 85 , 0 . 1 . 1 . 17 = = ⇒V Ld Ah,3&
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh :
47 , 287
. 16
45 , 14 . 1000
.
. 1000
= = =
π π d
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 11; W)Xngd Ah,3&
26 , 11
1000
224 . 14 , 3 . 16
1000
. .
= = = ⇒
n d
V
tt
π
Ld Ah,3&
Lö7( (h0*K, &r,7( :
` 11P a BG c p &ra Ja-ng 1#1$@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
C)%ng 9,a/& (aU& :
1000
. .
n
k N N
N b c
=
Tr)ng 4)3 :
N
J
` 1bS : ()%ng 9,a/& &ra Ja-ng 1#1;1 S)\ &aY g0a ()%ng (ô
B
N
` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ngp &ra Ja-ng
1#1;$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
5 , 0
1000
224 . 1 . 8 , 2
= =
c
N a .n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang 1I
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Nguyeân coâng 6 : .h)an WaX &ar)% ; 6)[ MSb J*K LaM& g0a
()%ng S
Choïn maùy :
T*%n La3Y : 1E <1
C)%ng 9,a/& : 1b1 Bn
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh : <@ _ 1;SP a W)Xngd Ah,3& c
Choïn dao :
M,O0 .h)an r,)+& gaX hô7A .0L (ö3ngb 4,)%0 ()%n
ÑöôXng .'nh L,O0 .h)an  S LLb (h0*K, 8aX0 L,O0 .h)an L `
1VP LLb (h0*K, 8aX0 6aXL W0*+( 6 ` SS LL
]öô3( 1 : .h)an  @ LL
& ` $LLb S ` Pb1 LLd W)Xng p &ra Ja-ng 1#1P1 S)\ &aY g0a
()%ng (ô
T,)\0 J*Kn 8a) TA ` SP p &ra Ja-ng 1#1P< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
Va+n &)/( (aU& :
3 2 1
. . , k k k V V
b
=
Tr)ng 4)3 :
V
J
` 11 Ld Ah,3& p Ja-ng 1#1P@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.
1
` 1b .
1
` 1b .
$
` 1 p Ja-ng 1#11;p 1#11<p 1#11@ S)\ &aY g0a
()%ng (ô
22 1 . 1 . 1 . 22 = = ⇒V Ld Ah,3&
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh :
13 , 1167
. 6
22 . 1000
.
. 1000
= = =
π π d
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` SI@ W)Xngd Ah,3&
89 , 16
1000
896 . 14 , 3 . 6
1000
. .
= = = ⇒
n d
V
tt
π
Ld Ah,3&
Lö7( (h0*K, &r,7( :
` I< a BG c p &ra Ja-ng 1#1$$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
C)%ng 9,a/& (aU& :
1000
. .
n
k N N
N b c
=
Tr)ng 4)3 :
N
J
` Pb11 : ()%ng 9,a/& &ra Ja-ng 1#1$I S)\ &aY g0a ()%ng (ô
B
N
` 1 : h*+ 9)/ Ah,7 &h,)+( Wa+& 60*+, g0a ()%ngp &ra Ja-ng
1#1;$ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
3 , 0
1000
896 . 1 . 21 , 0
= =
c
N a .n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $P
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
]öô3( 1 : &ar)% MS
Ch0*K, 9a%, (aU& : & `1 LL
]öô3( &0*/n 8a) : S
)
` 1b< LLd W)Xng
T,)\0 J*Kn : T
A
` 1PP p &ra Ja-ng 1#1P< S)\ &aY g0a ()%ng (ô
Va+n &)/( (aU& &ra Ja-ng :
v b
k V V , =
V
J
` 1P Ld Ah,3& p p Ja-ng 1#1P@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
.
W
` PbS p Ja-ng 1#1;<S)\ &aY g0a ()%ng (ô
8 8 , 0 . 10 = = ⇒V Ld Ah,3&
S)/ W)Xng k,aY &r,7( (h'nh :
3 , 318
. 8
8 . 1000
.
. 1000
= = =
π π d
V
n W)Xngd Ah,3&
Ch)7n n ` 11; W)Xngd Ah,3&
63 , 5
1000
224 . 14 , 3 . 8
1000
. .
= = = ⇒
n d
V
tt
π
Ld Ah,3&
C)%ng 9,a/& (aU& :
97400
.n %
N
x
c
=
Tr)ng 4)3 :
M
:
` M
:A
#B
1
#B
1
M
:A
` 11P L)L*n :)aUn &ra Ja-ng 1#1;@ S)\ &aY g0a ()%ng (ô
B
1
` PbVb B
1
` Pb@< : h*+ 9)/ &ra Ja-ng 1#1;Vp 1#1;S S)\ &aY
g0a ()%ng (ô
25 , 0
97400
224 . 65 , 0 . 7 , 0 . 120
= =
c
N a .n c
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $1
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông F : BAÙC $CNH TH#!I GIAN GIA
COÂNG
2a3( 45nh &hôX0 g0an (h) &öXng ng,Y*%n ()%ng
T
&(
` T
)
j T
A
j T
AW
j T
&n
T
&(
: &hôX0 g0an &öXng (h0*/(
T
)
: &hôX0 g0an (ô Ja-n
T
A
: &hôX0 g0an Ah,7b T
A
` 1PfT
)
T
AW
: &hôX0 g0an Ah,7( W,7 b T
AW
` T
AW.&
j T
AW&(
` SfT
)
j $fT
)
`11fT
)
T
&n
: &hôX0 g0an nghu ngô0 &ö7 nh0*%n b T
&n
` <fT
)
0
% 126 T T
tc
= ⇒
ThôX0 g0an (ô Ja-n
n S
" " "
T
.
2 1
0
+ +
=
L : (h0*K, 8aX0 g0a ()%ng a LL c
L1 : (h0*K, 8aX0 aen 8a) a LL c
L1 p (h0*K, 8aX0 &h)a3& 8a) a LL c
S : 6öô7ng (ha7Y 8a) W)Xng a LLd W)Xng c
N : 9)/ W)Xng k,aY a W)Xngd Ah,3& c
Ng%7.,n '2,ng 1 :
haY &h)% : ( ) 34 , 21 5 , 1
1
= + − = t D t " LL
3 , 0
280 . 3
3 34 , 21 140
0
=
+ +
= ⇒T Ah,3&
haY &0nh : ( ) 34 , 21 5 , 1
1
= + − = t D t " LL
33 , 0
280 . 2
3 34 , 21 140
0
=
+ +
= ⇒T Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 83 , 0 33 , 0 3 , 0 %. 126 % 126
0
= + = = T T
tc
Ah,3&
Ng%7.,n '2,ng 2 :
haY &h)% : ( ) 7 , 16 2
1
= + − = t D t " LL
2 , 0
630 . 2
3 7 , 16 140
0
=
+ +
= ⇒T Ah,3&
haY &0nh : ( ) 7 , 16 2
1
= + − = t D t " LL
22 , 0
500 . 8 , 1
3 7 , 16 140
0
=
+ +
= ⇒T
Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 55 , 0 22 , 0 2 , 0 %. 126 % 126
0
= + = = T T
tc
Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $1
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Ng%7.,n '2,ng < :
haY &h)% : ( ) 7 , 16 2
1
= + − = t D t " LL
28 , 0
280 . 2
3 7 , 16 140
0
=
+ +
= ⇒T Ah,3&
haY &0nh : ( ) 7 , 16 2
1
= + − = t D t " LL
28 , 0
280 . 2
3 7 , 16 140
0
=
+ +
= ⇒T Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 71 , 0 28 , 0 28 , 0 %. 126 % 126
0
= + = = T T
tc
Ah,3&
Ng%7.,n '2,ng A :
Bh)an  11LL
5 , 7 5 , 1 cot .
2
1
= + = ϕ g
d
" LL
2 , 2
354 . 18 , 0
2 5 , 7 135
0
=
+ +
= ⇒T
Ah,3&
Bh)*3&  1@LL
3 , 0
224 . 4 , 0
1 25
0
=
+
= T
Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 15 , 3 3 , 0 2 , 2 %. 126 % 126
0
= + = = T T
tc
Ah,3&
Ng%7.,n '2,ng D :
T0*+n 6)[  11LL
( ) 2 1 1 2 5 , 0
1
= + = ÷ + =
ϕ tag
t
"
LL
8 , 0
400 . 2 , 0
2 2 60
0
=
+ +
= T
Ah,3&
T0*+n r*n &hang
Th)% : 9 , 0 4 .
70 . 4
2 2 60
0
=
+ +
= T Ah,3&
T0nh : 45 , 0 2 .
70 . 4
2 2 60
0
=
+ +
= T Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 7 , 2 45 , 0 9 , 0 8 , 0 %. 126 % 126
0
= + + = = T T
tc
Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $$
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Ng%7.,n '2,ng F :
Bh)an 6)[  @LL
( ) 4 1 3 2 5 , 0 cot .
2
1
= + = ÷ + = ϕ g
d
" LL
2 , 0
896 . 2 , 0
4 25
0
=
+
= ⇒T
Ah,3&
Tar)% MS : +
+


+
=
1
1 1
0
. . n S
" "
n S
" "
T
# Ch)7n n ` n
1
L
1
` 1 # 1b< `$ LL
17 , 0
224 . 5 , 1
3 25
. 2
.
. 2
1
0
=
+
=


+
=
n S
" "
T
Ah,3&
Va+Y &hôX0 g0an ng,Y*%n ()%ng
( ) 5 . 0 17 , 0 2 , 0 %. 126 % 126
0
= + = = T T
tc
Ah,3&
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $;
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông G :THIEÁT KEÁ $OH GAÙ
8.1 /aùc duïng cuûa ño+ gaù
• Na%ng (a) h0*+, 9,a/& WaX 4)+ (h'nh :a3( g0a ()%ng WN W5
&r' (,-a (h0 &0*/& 9) Wô30 La3Y b8a) 4öô7( :a3( 45nh JôO0
(a3( 4)K 45nh W5 b.h)%ng Aha-0 raX ga3 La/& &hôX0 g0an #
• Ñ)+ (h'nh :a3( g0a ((%ng 4öô7( Ja-) 4a-L bnhôX Ahöôg
a3n (h)7n (h,a\n b4)+ (h'nh :a3( (,-a 4)K ga3#
• G0a-L &h0*\, 4öô7( 9ö3( 6ö7( (,-a ()%ng nha%n .h)%ng
Y*%, (aK, &aY ngh*K (a)b 4)K ga3 g0,3A &a g0a ()%ng (a3(
ng,Y*%n .h)3 L)+& (a3(h 8*[ 8aXng#

NhôX &a3( 8,7ng &r*%n b4)K ga3 ()3 Y3 nghra ra/& k,an
&r)7ng &r)ng k,a3 &rNnh 9a-n :,a/& (,-a ngaXnh (h*/ &a7)
La3Y b&öX 4)3 Lang 6a70 h0*+, k,a- .0nh &*/ (a) #
8.2 9eát caáu ño+ gaù
• Tha%n 4)K ga3 4öô7( (h*/ &a7) JaRng Ahöông Aha3A
4,3(bWa+& 60*+, JaRng G2 1<g$1#
• Tr*%n &ha%n 4)K ga3 4öô7( 6aUA ra3A (a3( (ô (a/, .*7A
(haM& b45nh W5b Ja7( 8a[n höô3ng
• B*7A (haM& :JaRng J, _6)%ng 4a0 )/(
• Ñ5nh W5 : 1 Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ $ Ja+( &ö7 8)b :
1Ah0*/n &YX .h)/ng (h*/ 1 Ja+( &ö7 8) b (h)/& &YX
.h)/ng (h*/ L)+& Ja+( &ö7 8)#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $<
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
8.3 /ính löïc keï% ca+n thieát
Döô30 &a3( 8,7ng (,-a 6ö7(
i
b
Y
(h0 &0*/& 9*O J5 6a+& :,ng
k,anh O
höông &rNnh (a%n JaRng L)L*n:
3 2 4 1
. . . . l l l & l &
y z ct ct
+ = +
43 , 33
144
20 . 72 , 24 84 . 42 , 51
. .
4 1
3 2
=
+
=
+
+
= ⇒
l l
l l
&
y z
ct
.G
Döô30 &a3( 8,7ng (,-a 6ö7( (aU&
:
b
Y
(h0 &0*/& 9*O J5 &röô7& 8)
4)3 6ö7( .*7A Aha-0 &a7) ra La 9a3& 4,- 6ô3n 4*\ &haUng 6ö7(
(aU& :
x ct m'x
K ( & # . . 2 ≥ =
55 , 251
2 , 0 . 2
7 , 38 . 6 , 2
. 2
.
= = = ⇒
(
K
&
x
ct
.G
y ct m'y
K ( & # . . 2 ≥ =
68 , 160
2 , 0 . 2
72 , 24 . 6 , 2
. 2
.
= = = ⇒
(
K
&
y
ct
.G
Tr)ng 4)3 : B 6aX h*+ 9)/ an &)aXn
B`B
P
#B
1
#B
1
#B
$
#B
;
#B
<
#B
@
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $@
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
B
P
` 1#< h*+ 9)/ an &)aXn
B
1
` 1b1 h*+ 9)/ .*\ 4*/n &'nh (ha/& J*K LaM& g0a ()%ng
B
1
` 1 h*+ 9)/ .*\ 4*/n &aeng 6ö7( (aU& 8) L)Xn 8a)
B$` 1b1 h*+ 9)/ .*\ 4*/n W0*+& &aeng 6ö7( (aU& .h0 g0a
()%ng (a3( J*K LaM& .h)%ng 60*%n &,7(
B;` 1 h*+ 9)/ .*\ 4*/n 6ö7( .*7A )\n 45nh
B
<
` 1 h*+ 9)/ :*3& 4*/n a-nh höô-ng L)L*n 6aXL k,aY
(h0 &*/&
B
@
` 1 h*+ 9)/ :*3& L)%L*n 6aXL Ah)%0 6a+& k,anh 40*\L
&ö7a


B`1b<#1b1#1b1#1b1#1#1# `1b@
8." /ính :a; choïn -uloâng
T'nh 8ö7a WaX) 6ö7( (h)/ng &röô7&
:
C
n(&
435
50
50 30
55 , 251
1
1
=
+
=
+
=
l
l l
& &
ct .G
Tra Ja-ng $#1 &rang VI 9a3(h ()%ng ngh*+ (h*/ &a7) La3Y
(h)7n J,6)%ng M11 ()3 :
Lö7( .*7A n ` <$P .G
Lö7( WaMn C ` $b< .G
Ch0*K, 8aX0 L ` 1;P LL
8.4 <ai oá ño+ gaù
Sa0 9)/ (h) Ah*3A (,-a 4)K ga3 :
ε
8g
` ε
(
j ε
.
j ε
(&
j ε
L
j ε
8(
D) 4a 9)/ (a3( 9a0 9)/ Aha%n J)/ &h*) k,Y 6,a+& (h,a\n WaX
Ahöông (,-a (h,3ng .h)3 :a3( 45nh n*%n &a 8,Xng ()%ng
&hö3(
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $V
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH

(&
w `
] [ ] [
2 2 2 2 2
dc m k c gd
ε ε ε ε ε + + + −
Tr)ng 4)3 .'(h &höô3( x 11 8) 8a) &a7) n*%n .h0 40*K, (hunhb
.'(h &höô3( ()Xn 6a70 8) 4)K ga3 &hö7( h0*+n ()3 8,ng 9a0 sPb1
LL
[ ] 07 , 0
3
2 , 0
3
1
= = = δ ε
gd
LL
05 , 0 =
k
ε
LL &h*) Ja-ng 1; 9a3(h Th0*/& .*/ 4)K a3n ()%ng
ngh*+ (h*/ &a7) La3Y
a TraKn Vaen Ñ5(h c
022 , 0 20020 2 , 0 = = = N
m
β ε LL
008 , 0 =
dc
ε
LL &rang SS 9a3(h Th0*/& .*/ 4)K a3n ()%ng ngh*+
(h*/ &a7) La3Y
a TraKn Vaen Ñ5(h c
Va+Y &a ()3

(&
w `
043 , 0 ] 008 , 0 022 , 0 05 , 0 [ 07 , 0 ] [ ] [
2 2 2 2 2 2 2 2 2
= + + − = + + + −
dc m k c gd
ε ε ε ε ε
LL
8.5 ,ie+u kieän k32 thuaät cuûa ño+ gaù
TöX .*/& k,a- &'nh &)a3n 9a0 9)/ (h*/ &a7) (h) Ah*3A vε
(&
w `
PbP;$ LL &a ()3 &h*\ n*%, nhöOng Y*%, (aK, .YO &h,a+& 9a,
(,-a 4)K ga3 :
 Ñ)+ .h)%ng 9)ng 9)ng (,-a Ah0*/n &YX A WaX 4a3Y 4)K
ga3 ] ≤ PbP;$ LL
 Ñ)+ .h)%ng 9)ng 9)ng (,-a Ah0*/n &YX C WaX LaM& J*%n
(,-a &ha%n 4)K ga3
D ≤ PbP;$ LL
 Ñ)+ .h)%ng 4)Kng &a%L g0öOa 8)K ga3 WaX &r,7( (h'nh
La3Y &0*+n ≤ PbP;$ LL
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $S
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
Chöông I : KEÁT LUA@N
C,a W0*+( ngh0*%n (ö3, &h0*/& .*/ k,0 &rNnh ()%ng ngh*+
(h*/ &a7) yLa3 4)+ng *%&)%zb *L 4aO :a%Y 8ö7ng 4öô7( k,Y
&rNnh ()%ng ngh*+ nhö 4aO n*%, ô- AhaKn &rNnh JaXY &r*%n
(a3( Jöô3( &hö7( h0*+nb n)+0 8,ng (,-a &öXng Jöô3({
Tr)ng (a3( &rNnh &ö7 &r*%n *L 4aO g0ô30 &h0*+, 9ô 6öô7(
(a3(h &'nh &)a3nb WN (hu &'nh (h) L)+& J*K LaM&b haY L)+&
ng,Y*%n ()%ng n*%n (ha/& 6öô7ng .h)%ng &h*\ 4a7& (h'nh :a3(
(a)b nhöng AhaKn naX) (,Ong &h)-a LaOn 4öô7( Y*%, (aK,
(,-a 4*K JaX0 4aO ra#
C,0 &rNnh ()%ng ngh*+ 4öô7( &h0*/& .*/ ô- &r*%n &öông 4)/0
4ôn g0a-nb Y*%, (aK, W*K 4)+ (h'nh :a3(b 4)+ nha3L J*K LaM&
.h)%ng (a) n*%n &hö7( h0*+n &r*%n La3Y &r,Y*Kn &h)/ng (,Ong
()3 &h*\ 4a7& 4öô7(b .h)%ng (aKn g0a ()%ng &r*%n (a3( La3Y
h0*+n 4a70b nhöng Aha-0 &höôXng :,Y*%n .0*\L &ra k,0 &rNnh# VN
&h*/ g0a3 &haXnh &öông 4)/0 &ha/A hôn 9) Wô30 &hö7( h0*+n &r*%n
La3Y h0*+n 4a70#
Tr)ng k,a3 &rNnh 6aXL 4)K a3n L)%n h)7( naXYb *L 4öô7(
9ö7 g0,3A 4ôO ra/& &a+n &Nnh (,-a J)+ L)%nb (,-a &haKY LEÂ
LINHbnhöOng Y3 .0*/n 4)3ng g)3A (,-a &haKY g0,3A *L h)aXn
&haXnh 4)K a3n naXY# EL :0n (ha%n &haXnh (a3L ôn 9ö7 k,an
&a%L g0,3A 4ôO (,-a J)+ L)%n WaX (,-a &haKY#
VN 4a%Y 6aX 6aKn 4aK, &0*%n &hö7( h0*+n 4)K a3n ()%ng
ngh*+b (,Ong nhö .0*/n &hö3( (,-a *L ()Xn ha7n (h*/# D)
Wa+Yb *L ra/& L)ng 4öô7( Y3 .0*/n 4)3ng g)3A (,-a k,' &haKY
()% (,Xng (a3( Ja7n &haL .ha-) 4*\ *L ()3 &h*%L .0nh
ngh0*+Lb .0*/n &hö3( WaX g0,3A n)+0 8,ng 4)K a3n 4öô7( h)aXn
&h0*+n hôn#
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang $I
ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC CNCTM GVHD : LEÂ LINH
TA!I LIE@U THAM KHAJO
v1w H26 V)./* KLnhM L., $+Nng H2+OnhM Ng%7.Pn
Ng25' $+O2. $H QPKT RTPHCM 2SSS T Ñ)K ga3 g0a
()%ng (ô .h' T0*+n _ haY _ ]aX) _ MaX0#
v1w Ng%7.Pn Ng25' $+O2T T1+6n Th./ Q+nTH26 V)./*
KLnh T w Ch*/ 4)+ (aU& g0a ()%ng (ô .h'
v$w T1+6n V+Nn $U'hTNBK KHTKTTHN 2SSS T
Höô3ng 8a[n &h0*/& .*/ 4)K a3n L)%n h)7( ()%ng
ngh*+ (h*/ &a7) La3Y
v;w T1+6n V+Nn $U'h T S)\ &aY g0a ()%ng (ô .h'
v<w Ng%7.Pn $+V' L20' R L., V+Nn T)./n R N)nh
$ö&' T2Wn R T1+6n B%+,n V).0*. NBK KHTKTTHN
2SS1 g S)\ &aY ()%ng ngh*+ (h*/ &a7) La3Y# Ta+A I
v@w Ng%7.Pn $+V' L20' R L., V+Nn T)./n R N)nh
$ö&' T2Wn R T1+6n B%+,n V).0*. NBK KHTKTTHN
2SS1 T S)\ &aY ()%ng ngh*+ (h*/ &a7) La3Y# Ta+A II
SVTH : LEÂ VAÊN VÓNH Trang ;P

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->