BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận: 1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.

bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác. bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó. gắn chặt với tổng kết thực tiễn. nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường. tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung. giải đáp về lý luận và thực tiễn. bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. xuyên tạc. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. kinh tế tri thức. dân chủ. văn minh”. không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh.Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận . chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. xã hội công bằng.Lênin. kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải: . hội nhập…là những vấn đề rất mới. đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng.văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác. tổng kết thực tiễn. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa MácLênin. từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn. bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít. nhà nước pháp quyền. đường lối. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu. 2. đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị. Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. từng thời kỳ. đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu. yêu cầu từng giai đoạn . tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện.Lênin. Tóm lại. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin. chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. cần được nghiên cứu. như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường. nước mạnh. kiên quyết bảo vệ nền tảng. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước. tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu.

nghiệp vụ. KPI trong công ty. nhân dân. an ủi những anh em công nhân có những suy nghĩ không đúng. Liên hệ chặt chẽ. đưa công ty ngày càng phát triển. tích cực tham gia sinh hoạt Đảng. tôi luôn phấn đấu hoàn thành công tác được giao như: thực hiện công tác Iso. Tích cưc tham gia công tác xã hội nơi làm việc cũng như nơi ở. pháp luật nhà nước. hoàn thành nhiệm vụ được giao. giữ gìn đoàn kết trong Đảng.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. đồng thời động viên. để phản ánh kịp thời lên Ban giám đốc. sẵn sàng vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân. thực hiện cộng tác phê bình và tự phê bình với Đảng. với cương vị: nhân viên tổ quản lý chất lượng. góp phần giới thiệu những người ưu tú cho Đảng. nguyện vọng. làm cho các bạn đó hiểu rằng: công ty Đông Nam Việt luôn luôn: “chứa trọn niềm tin”. chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng. làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định. pháp luật của nhà nước. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng. 5S. phục tùng mệnh lệnh cấp trên. hiện đang sinh hoạt tại chi bộ công ty TNHH bao bì Đông Nam Việt tôi luôn phấn đấu để trở thành một người Đảng viên Cộng sản Việt Nam. tôn trọng ý kiến và đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp. thường xuyên tiếp xúc với anh em công nhân để hiểu rõ tâm tư. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. . Lean. Là một người đảng viên dự bị.