BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận: 1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.

Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải: . Tóm lại. Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa MácLênin. xã hội công bằng. đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. đường lối. dân chủ. như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu. Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước. tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó. qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng. đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. kiên quyết bảo vệ nền tảng. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh. nhà nước pháp quyền.Lênin. bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít. hội nhập…là những vấn đề rất mới. xuyên tạc. chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. tổng kết thực tiễn. 2. Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. giải đáp về lý luận và thực tiễn. bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận.văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác. tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu. từng thời kỳ.Lênin. đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị. kinh tế tri thức. yêu cầu từng giai đoạn . cần được nghiên cứu. tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước. từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn. kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. gắn chặt với tổng kết thực tiễn. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin. nước mạnh. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. tư tưởng Hồ Chí Minh. nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường. văn minh”. tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung.Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận . dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường. đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu. chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.

thường xuyên tiếp xúc với anh em công nhân để hiểu rõ tâm tư. 5S. tôi luôn phấn đấu hoàn thành công tác được giao như: thực hiện công tác Iso. với cương vị: nhân viên tổ quản lý chất lượng. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lean. an ủi những anh em công nhân có những suy nghĩ không đúng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng. tích cực tham gia sinh hoạt Đảng. đồng thời động viên. tôn trọng ý kiến và đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp. nguyện vọng. pháp luật của nhà nước. . góp phần giới thiệu những người ưu tú cho Đảng. sẵn sàng vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân. thực hiện cộng tác phê bình và tự phê bình với Đảng. hiện đang sinh hoạt tại chi bộ công ty TNHH bao bì Đông Nam Việt tôi luôn phấn đấu để trở thành một người Đảng viên Cộng sản Việt Nam. Liên hệ chặt chẽ. chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng. để phản ánh kịp thời lên Ban giám đốc. đưa công ty ngày càng phát triển. giữ gìn đoàn kết trong Đảng. KPI trong công ty. làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định. Tích cưc tham gia công tác xã hội nơi làm việc cũng như nơi ở. nhân dân. phục tùng mệnh lệnh cấp trên. pháp luật nhà nước. nghiệp vụ. làm cho các bạn đó hiểu rằng: công ty Đông Nam Việt luôn luôn: “chứa trọn niềm tin”. Là một người đảng viên dự bị.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful