P. 1
Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Moi Cuc Hot

Bai Thu Hoach Lop Dang Vien Moi Cuc Hot

|Views: 440|Likes:
Được xuất bản bởiGiang Cuugiang

More info:

Published by: Giang Cuugiang on Jun 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận: 1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.

xuyên tạc. đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị.Lênin. tổng kết thực tiễn. tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện. đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu. tư tưởng Hồ Chí Minh. tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu. bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. đường lối. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết. tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung. bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn. đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa MácLênin. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. xã hội công bằng. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải: . bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu. tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước. nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường. Tóm lại. Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước. từng thời kỳ. nước mạnh. đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. văn minh”. nhà nước pháp quyền. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ. 2.Lênin. kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận . qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin. chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. kiên quyết bảo vệ nền tảng. kinh tế tri thức. hội nhập…là những vấn đề rất mới. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường. dân chủ. giải đáp về lý luận và thực tiễn. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác. yêu cầu từng giai đoạn . Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu. cần được nghiên cứu. gắn chặt với tổng kết thực tiễn.văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác. đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh. tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó.

với cương vị: nhân viên tổ quản lý chất lượng. hiện đang sinh hoạt tại chi bộ công ty TNHH bao bì Đông Nam Việt tôi luôn phấn đấu để trở thành một người Đảng viên Cộng sản Việt Nam. nghiệp vụ. Lean. thực hiện cộng tác phê bình và tự phê bình với Đảng. giữ gìn đoàn kết trong Đảng. an ủi những anh em công nhân có những suy nghĩ không đúng. đưa công ty ngày càng phát triển. sẵn sàng vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân. phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Tích cưc tham gia công tác xã hội nơi làm việc cũng như nơi ở. Liên hệ chặt chẽ. đồng thời động viên. tôi luôn phấn đấu hoàn thành công tác được giao như: thực hiện công tác Iso. pháp luật của nhà nước. hoàn thành nhiệm vụ được giao. góp phần giới thiệu những người ưu tú cho Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. tích cực tham gia sinh hoạt Đảng. làm cho các bạn đó hiểu rằng: công ty Đông Nam Việt luôn luôn: “chứa trọn niềm tin”. . tôn trọng ý kiến và đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp. chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng. Là một người đảng viên dự bị. để phản ánh kịp thời lên Ban giám đốc. nhân dân. làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định. thường xuyên tiếp xúc với anh em công nhân để hiểu rõ tâm tư. 5S. nguyện vọng. KPI trong công ty. pháp luật nhà nước.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->