BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Câu hỏi thảo luận: 1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 2- Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

BÀI LÀM

1- Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..." Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.

với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. 2. tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó. yêu cầu từng giai đoạn . tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận. từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn. tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện. xuyên tạc. văn minh”. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu. Điều lệ Dảng và pháp luật của Nhà nước. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin.Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận . đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin. kiên quyết bảo vệ nền tảng.Lênin. nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường. dân chủ. kinh tế tri thức. tư tưởng Hồ Chí Minh. đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa MácLênin. cần được nghiên cứu. qua đó có lập trường tư tưởng vững vàng. coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. gắn chặt với tổng kết thực tiễn. đảng viên phải tăng cường học tập lý luận chính trị. đường lối. nước mạnh. bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít. tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu. tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước. kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ. Tóm lại. hội nhập…là những vấn đề rất mới. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc hoặc đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác. không dao động thực hiện đúng Cương lĩnh. tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường. chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng. Để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ta phải: . Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin. như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung. Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. nhà nước pháp quyền. từng thời kỳ.Lênin. xã hội công bằng. tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm. giải đáp về lý luận và thực tiễn. bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết.văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác. tổng kết thực tiễn. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu. đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi mục tiêu: “dân giàu.

hiện đang sinh hoạt tại chi bộ công ty TNHH bao bì Đông Nam Việt tôi luôn phấn đấu để trở thành một người Đảng viên Cộng sản Việt Nam. với cương vị: nhân viên tổ quản lý chất lượng. đưa công ty ngày càng phát triển. sẵn sàng vượt mọi khó khăn thử thách để hoàn thiện bản thân. tôi luôn phấn đấu hoàn thành công tác được giao như: thực hiện công tác Iso. đồng thời động viên. hoàn thành nhiệm vụ được giao. góp phần giới thiệu những người ưu tú cho Đảng. làm công tác phát triển Đảng viên và đóng dảng phí đúng qui định. thường xuyên tiếp xúc với anh em công nhân để hiểu rõ tâm tư. nghiệp vụ. Liên hệ chặt chẽ. Lean. nhân dân. giữ gìn đoàn kết trong Đảng. tích cực tham gia sinh hoạt Đảng. thực hiện cộng tác phê bình và tự phê bình với Đảng. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách chủ trương của Đảng. . nguyện vọng. phục tùng mệnh lệnh cấp trên. tôn trọng ý kiến và đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của đồng nghiệp. Là một người đảng viên dự bị.Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng. pháp luật nhà nước. an ủi những anh em công nhân có những suy nghĩ không đúng. để phản ánh kịp thời lên Ban giám đốc. Tích cưc tham gia công tác xã hội nơi làm việc cũng như nơi ở. làm cho các bạn đó hiểu rằng: công ty Đông Nam Việt luôn luôn: “chứa trọn niềm tin”. chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng. pháp luật của nhà nước. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. 5S. KPI trong công ty.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful