P. 1
Giai Nhanh BT Vat Ly Bang May Tinh Bo Tui RAT HAY

Giai Nhanh BT Vat Ly Bang May Tinh Bo Tui RAT HAY

|Views: 1,150|Likes:
Được xuất bản bởiTrương Đình Công

More info:

Published by: Trương Đình Công on Jun 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

MỤC LỤC

Nội dung Trang
A. Mở đầu.......................................................................................................1
I. Lí do chọn đề tài: .................................................................................2
II. Nhiệm vụ nghiên cứu:.........................................................................2
III. Đối tượng nghiên cứu:.......................................................................
I!. "hư#ng $h%$ nghiên cứu: .................................................................
B. Nội dung.....................................................................................................4
I. Phương pháp giải !án "# $% &'ng () ph*+...................................4
&. '# () c*+ $hư#ng $h%$:...........................................................,
2. -ư.ng d/n d0ng v.i m%1 tính c2m t+1 '+(io 34 56789:.........,
. :$ dụng:....................................................................................5
+. '%c ;ài to%n t<ng hợ$ v=ct#...........................................5
;. '%c ;ài to%n t<ng hợ$ d+o đ>ng....................................?
c. '%c ;ài to%n về điện 4o+1 chiều.....................................?
II. Phương pháp giải &,i !án -# $% d.ng %+h ph/n.......................11
&. -ư.ng d/n d0ng v.i m%1 tính c2m t+1 '+(io 34 56789:.......&&
2. :$ dụng:..................................................................................&&
C. 01 2uả3....................................................................................................14
4. 01 $u#n3...................................................................................................14
5. T,i $i6u ha7 8hả!3.................................................................................14
9. :ánh giá3..................................................................................................1;
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
A. Mở đầu.
I. L% d! +h=n đB ,i3
-iện n+1@ việc (A dụng m%1 tính c2m t+1 c*+ gi%o viên cBng như học (inh tCong tính to%n
và giDi c%c ;ài to%n đE tC) nên $h< ;iFn tCong tCưGng tCung học ;)i nhHng đIt tính ưu việc c*+
nJ. !.i m%1 tính c2m t+1 việc hK tCợ tính to%n c%c $hL$ to%n đ#n giDn như c>ng tCM@ nhNn@
chi+ OP1 cQnR Oà ;Snh thưGng@ m%1 tính c2m t+1 cTn hK tCợ giDi c%c ;ài to%n $hức tU$ như: -ệ
$hư#ng tCSnh ;Vc nhPt h+i Wn@ -ệ $hư#ng tCSnh ;Vc nhPt ;+ Wn@ giDi $hư#ng tCSnh ;Vc h+i@ ;Vc
;+@ tính to%n (ố $hức R Nhưng việc (A dụng m%1 tính c2m t+1 tCong việc giDi c%c ;ài to%n
!Vt Oí đối v.i gi%o viên và học (inh cTn Oà việc CPt m.i. -2u như tCên thXc tF chư+ cJ tài Oiệu
cụ thY nào hư.ng d/n (A dụng m%1 tính c2m t+1 tCong việc giDi c%c ;ài tV$ !Vt Oí@ ch* 1Fu Oà
tài Oiệu giDi to%n.
Zên cUnh đJ@ hàng nQm 9) [\]Đ^@ Z> [\]Đ^ thưGng t< chức c%c _` thi giDi to%n tCên
m%1 tính '+(io cho c%c man tCong đJ cJ man !Vt Oí đY Cbn Ou1ện _c nQng (A dụng m%1 tính
'+(io. ^Cong c%c _` thi tốt nghiệ$ ^-"^@ tu1Yn (inh Đ-]'Đ Z> [\]Đ^ đE ;+n hành d+nh
mục c%c OoUi m%1 tính c2m t+1 được m+ng vào $hTng thi@ tCong đJ cJ nhiều OoUi m%1 tính cJ
thY (A dụng đY giDi nh+nh c%c ;ài to%n !Vt Oí@ giDm tối thiYu thGi gi+n Oàm ;ài thi c*+ học
(inh. du+ nhiều nQm giDng dU1 man !Vt Oí@ ;ei dưfng học (inh gigi !Vt Oí và học (inh gigi
giDi to%n !Vt Oí ;hng m%1 tính c2m t+1@ tai đư+ C+ đề tài nà1 nhhm mục đích cung cP$ cho
gi%o viên cBng như học (inh m>t (ố _inh nghiệm tCong việc (A dụng m%1 tính c2m t+1 đY
_iYm tC+ nh+nh được _Ft iuD c%c ;ài to%n !Vt Oí.
^Cên thXc tF cJ nhiều OoUi m%1 tính c2m t+1 hK tCợ tốt việc giDi c%c ;ài to%n !Vt Oí@ tai
chọn hư.ng d/n tCên m%1 tính '+(io 34 56789 vS nJ cJ gi% Cj và thang dụng tCong d+nh mục
thiFt ;k được cung cP$ ) tCưGng ^-"^lm tCưGng đE được cP$ ,7 m%1 tính c2m t+1 '+(io 34
56789n@ cBng như học (inh được học và hư.ng d/n (A dụng tCong man to%n th=o chư#ng
tCSnh to%n &&. Ngoài C+ cTn c%c OoUi m%1 hK tCợ hiYn thk tX nhiên c%c ;iYu thức to%n như
'+(iol!Nn 34 56789@ '+(iol!Nn 34 567o9@ R
II. Nhi67 -C nghiDn +*u3
E :)i -Fi 8h)i 1?G 113 [ip$ học (inh nNng c+o _q nQng (A dụng m%1 tính đY _iYm tC+
nh+nh _Ft iuD c%c ;ài tV$ vVt Oí.
E :)i -Fi 8h)i 1>3 [ip$ học (inh nNng c+o _q nQng (A dụng m%1 tính đY giDi nh+nh c%c
;ài tV$ vVt Oí. Nhhm đ%$ ứng m>t $h2n _c nQng vVn dụng giDi to%n vVt Oí c*+ học (inh
tCong c%c _S thi tốt nghiệ$@ c+o đrng và đUi học.
Trang > ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
E :)i -Fi giá! -iDn3 [ip$ gi%o viên nNng c+o _q nQng (A dụng m%1 tính đY _iYm tC+
nh+nh _Ft iuD c%c ;ài tV$ vVt Oí ;hng m%1 tính c2m t+1.
III. :)i ưJng nghiDn +*u3
E -ọc (inh _hối &7@ &&@ &2 và gi%o viên giDng dU1 ;> man !Vt Oí R
E 'hư#ng tCSnh !Vt Oí &7@ &&@ &2.
E "hư#ng $h%$ giDi c%c ;ài tV$ !Vt Oí &7@ &&@ &2.
I". Phương pháp nghiDn +*u:
&. Nghiên cứu Os OuVn về dU1 học ;ài tV$ !Vt Oí.
2. Nghiên cứu chư#ng tCSnh !Vt Oí ^-"^ cJ ;ài tV$ Oiên iu+n đFn v=ct# và $hư#ng tCSnh
d+o đ>ng.
. LX+ chọn c%c dUng ;ài tV$ $h0 hợ$ v.i n>i dung@ _iFn thức c*+ đề tài.
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang K
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
B. Nội dung.
I. Phương pháp &,i !án "# $% &'ng () ph*+.
ZSnh thưGng c%c ;ài to%n về v=ct# gi%o viên hư.ng d/n học (A dụng hSnh học _Ft hợ$ c%c
cang thức Oượng gi%c đY giDi. thi (A dụng m%1 tính '+(io 34 56789 đY tSm nh+nh _Ft iuD _hi
$hối hợ$ hSnh học và tính nQng hK tCợ c*+ m%1 tính c2m t+1.
'J thY vVn dụng đY giDi c%c ;ài to%n:
u ^<ng hợ$@ $hNn tích v=ct#: 'hư#ng tCSnh &7@ &&.
u ^<ng hợ$ d+o đ>ng điều hoà: 'hư#ng tCSnh &2.
u LV$ ;iYu thức điện %$@ dTng điện 4o+1 chiều: 'hư#ng tCSnh &2.
1. Cơ (ở +La phương pháp3
u \X+ vào $hư#ng $h%$ ;iYu divn (ố $hức: M N a O &i thang iu+ v=ct# r ϕ ∠
r
.
^Cong đJ: C w
2 2
a b +
x t+n
b
a
ϕ =
u thi đJ việc t<ng hợ$ tính to%n c>ng tCM v=ct# (y đư+ về ;hng việc (A dụng c%c $hL$ c>ng@
tCM (ố $hức.
u '%ch (A dụng v.i m%1 tính c2m t+1 '+(io 34 56789:
NhV$ ;iYu thức r ϕ ∠
r
(y Oà:
r ϕ ∠
>. PưFng dQn d.ng -Fi 7áR %nh +ầ7 aR Ca(i! ST ;U?MA3
VuR ưF+3 'họn m>t v=ct# Oàm chuWnltCục thXcn
7 ϕ =
@ (+u đJ 4%c đknh (ố đo gJc c*+ c%c
v=ct# thứ 2@ thứ Rth=o chiều dư#ng iu1 ư.c c*+ đưGng tCTn Oượng gi%c.
BưF+ +huWn &X nh#p () $i6u -,! 7áR. 'hu1Yn chF đ> d0ng (ố $hức:
ZPm M!dY chọn 2.
^Cên màn hSnh cJ dUng:
m đN1 t+ (A dụng (ố đo gJc Oà đ>l\n@ đY d0ng C+dl'hu1Yn về zn.
'%ch nhV$ ;iYu tượng gJc ∠: nhPn AhiS O Z@[
BưF+ $\R 81 2uả. 9+u _hi nhV$ ;iYu thức c>ng hoIc tCM v=ct#.
NhPn N
Trang 4 ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
'8"L{ \
.
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
] ĐY OP1 C l!Lct# _Ft iuDn:
NhPn AhiS | O | N
] ĐY OP1 }lgJc hợ$ ;)i v=ct# _Ft iuD và v=ct# chọn Oàm gốc:
NhPn AhiS | N
K. ]p dCng3
a. Cá+ &,i !án ^ng hJp -Y+ơ.
B,i 1. ZBT4_4` Aá+h "# $% 1?NC[ 8>t ngưGi O%i 4ueng dX đknh m) m%1 cho 4ueng
chU1 ng+ng con (ang C>ng 2,7m@ mBi 4ueng Ouan hư.ng vuang gJc v.i ;G (ang. Nhưng do
nư.c chD1 nên 4ueng (+ng ;G ;ên _i+ tUi điYm c%ch ;Fn dX đknh &~7m về $hí+ hU Oưu và
4ueng đi hFt &min• {%c đknh vVn tốc c*+ thu1ền (o v.i ;G (ang.
aiải3
&
v
ur
]!Vn tốc c*+ 4ueng (o v.i nư.c (ang.
2
v
uur
]!Vn tốc c*+ nư.c (ang (o v.i ;G.

v
ur
]!Vn tốc c*+ 4ueng (o v.i ;G (ang.
^+ cJ: 2
&
v v v = +
ur ur r
x v.i
2
v
uur
Oàm tCục gốc
NhV$ vào m%1: l&~7€?7n ∠7 | l2,7€?7n∠•7
01 2uả3 v

w C w 5m€(x } w 5@&
7
l-ợ$ v.i
2
v
uur
n.
B,i >. ZBTb_bK Aá+h "# $% 1?NC[. ^Sm hợ$ OXc c*+ ;ốn OXc đeng iu1 như hSnh:
ZiFt: ‚
&
w 5Nx ‚
2
w Nx ‚

w 6Nx ‚
,
w &N
aiải3
'họn

F
uur
Oàm tCục gốc. thi đJ t+ cJ:
2 & ,
7x •7x &~7x •7 F F F F ∠ ∠ ∠ ∠−
uur uur uur uur
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang ;
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
NhV$ vào m%1: 6∠7 | ∠•7 | 5∠&~7 | &∠l]•7n
01 2uả3 ‚

w C w 2@~2~,N w 2 2 Nx } w ,5
7
l-ợ$ v.i

F
uur
n.
B,i K. -+i điện tích điYm i
&
w ~.&7
]~
'@i
2
w ~.&7
]~
' đIt tUi h+i điYm ƒ@ Z tCong _hang _hí
v.i ƒZ w ?cm. {%c đknh v=ct# OXc t<ng hợ$ t%c dụng Oên i

w ] ~.&7
]~
' đIt '@ ;iFt 'ƒ w ~cmx
'Z w &7cm.
aiải3
Đ> O.n:
&
& 2
.
.
q q
F k
AC
= w •.&7
]
N

2
2 2
.
.
q q
F k
BC
= w 5@6?.&7
]
N
t+nl
·
ACB
n w ƒZ€ƒ' w ?€~
LXc t<ng hợ$:
& 2
F F F = +
ur uur uur
Ch=n
&
F
uur
$,7 rC+ g)+. 0hi đc
·
2
F ACB ∠
uur
NhV$ vào m%1: l•.&7
]
n ∠7 | l5@6?.&7
]
n ∠lt+n
]&
?€~n
01 2uả3 ‚ w C w &,@7,.&7
]
N w •.&7
5
2
Nx } w &,@25
7
l-ợ$ v.i &
F
uur
và ƒ'n.
&. Cá+ &,i !án ^ng hJp da! động.
Lưu d -B +ơ (ở +La phương pháp3 8>t d+o đ>ng điều ho%
co(l n x A t ω ϕ = +
được ;iYu
divn ;hng v=ct#
A
ur
và gJc Oệch } (o v.i tCục thXc.
Trang b ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
thi v=ct#
A
ur
iu+1 iu+nh „ v.i tốc đ> gJc … thS hSnh chiFu c*+
A
ur
Oên tCục thXc „x
(y ;iYu divn d+o đ>ng điều hoà:
co(l n x A t ω ϕ = +
.
"% dC3
C/u 1. 8>t vVt thXc hiện đeng thGi h+i d+o đ>ng điều hT+@ c0ng $hư#ng@ c0ng t2n (ố cJ
$hư#ng tCSnh :
( ) ( )
& 2
4 co( , cm x 4 co( , cm

t t
π
π π
 
= + =
 
 
. Ziên đ> và $h+ ;+n
đ2u c*+ d+o đ>ng t<ng hợ$ Oà:
A.
x
?
cm
π
B.
2 x
?
cm
π
C.
2 x
?
cm
π
4.
x

cm
π
.
aiải3
NhV$ vào m%1: ∠?7 | ∠7
01 2uả3 ƒ w C w 5@&•? w cmx } w 7
7
w †€? u Đ%$ %n: A
C/u >. Z:B TN TPPT >??`[. -+i d+o đ>ng điều hT+ c0ng $hư#ng@ c0ng t2n (ố@ cJ
$hư#ng tCSnh Oà
&
?(inl nl n

x t cm
π
ω = + và
2
~(inl nl n.
?
x t cm
π
ω = − \+o đ>ng t<ng hợ$ c*+
h+i d+o đ>ng nà1 cJ ;iên đ>:
A. &7 cm. B. 2 cm. C. &, cm. 4. 6 cm.
aiải3
NhV$ vào m%1: ?∠?7 | ~∠l]7n
01 2uả3 ƒ w C w &7cm u Đ%$ %n: A
C/u K. lĐ-27&7n\+o đ>ng t<ng hợ$ c*+ h+i d+o đ>ng điều hT+ c0ng $hư#ng@ c0ng t2n (ố
cJ $hư#ng tCSnh Oi đ>
5
co(l n
?
x t
π
π = −
lcmn. ZiFt d+o đ>ng thứ nhPt cJ $hư#ng tCSnh Oi đ>
&
5co(l n
?
x t
π
π = +
lcmn. \+o đ>ng thứ h+i cJ $hư#ng tCSnh Oi đ> Oà
A.
2
~co(l n
?
x t
π
π = +
lcmn. B.
2
5
2co(l n
?
x t
π
π = −
lcmn.
C.
2
5
~co(l n
?
x t
π
π = −
lcmn. 4.
2
2co(l n
?
x t
π
π = +
lcmn.
aiải3
NhV$ vào m%1: ∠l]&57n ] 5∠7
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang U
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
01 2uả3 ƒ w C w ~cmx } w ]&57
7
w ]5†€? u Đ%$ %n: C
C/u 4. lĐ-277•n. 'hu1Yn đ>ng c*+ m>t vVt Oà t<ng hợ$ c*+ h+i d+o đ>ng điều hT+ c0ng
$hư#ng. -+i d+o đ>ng nà1 cJ $hư#ng tCSnh O2n Oượt Oà
&
,co(l&7 n
,
x t
π
= +
lcmn và
2

co(l&7 n
,
x t
π
= −
lcmn. Đ> O.n vVn tốc c*+ vVt ) vk tCí cNn ;hng Oà:
A. &7 cm€(. B. ~7 cm€(. C. 57 cm€(. 4. &77 cm€(.
aiải3
NhV$ vào m%1: ,∠l,5n | ∠l]&5n
01 2uả3 ƒ w C w &cm u v
m+4
w ƒ.… w &7cm€( u Đ%$ %n: A
C/u ;. lĐ-2776n. -+i d+o đ>ng điều hT+ c0ng $hư#ng cJ $hư#ng tCSnh O2n Oượt Oà 4
&
w
,(inl†t ] †€?nlcmn và 4
2
w ,(inl†t ] †€2n lcmn. \+o đ>ng t<ng hợ$ c*+ h+i d+o đ>ng nà1 cJ
;iên đ> Oà:
A.
, cm
B.
2 2cm
C.
2 6cm
4.
2 cm

aiải3 !.i hàm (in@ việc tính to%n cBng tư#ng tX.
NhV$ vào m%1: ,∠l]7n | ,∠l]•7n
01 2uả3 ƒ w C w ?@•cm w
, cm
u Đ%$ %n: A
+. Cá+ &,i !án -B đi6n T!aR +hiBu.
Lưu d -B +ơ (ở +La phương pháp3 ^Cong ;iYu divn v.i điện 4o+1 chiều.

VuR ưF+ nh#p3
Cá+ đIi $ưJng r!ng đi6n
T!aR +hiBu
Bieu difn dưFi dIng () ph*+
z ‡ "h2n thXc z
ˆ
L
‡ "h2n Do dư#ng ˆ
L
i
ˆ
'
‡ "h2n Do Nm ] ˆ
'
i
u w ‰
7
co(l…t | }nl! n ‰
7

l }n
Trang ` ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
Cá+ +gng h*+ %nh3 \o cJ thY nh2m v.i dTng điện i nên@ i tCong (ố $hức được th+1 ;hng
Š.
O T^ng rở3 ˆ w z | ˆ
L
Š ] ˆ
'
Š
01 2uả3 ˆ w C x } cho ;iFt đ> Oệch $h+ c*+ điện %$ (o v.i dTng điện.
O Bieu h*+ dhng đi6n3
7 i
L C
u u
i I
Z R Z j Z j
ϕ = = = ∠
+ −
01 2uả3 I
7
w C x }
i
Oà $h+ ;+n đ2u c*+ dTng điện.
O Bieu h*+ u
+
3 u
L
w i.lˆ
L
Šnx u
'
w i.l]ˆ
'
Šn
01 2uả3 ‰
7'
w C x } Oà $h+ ;+n đ2u c*+ điện %$ h+i đ2u '.
"% dC3
B,i #p3 'ho đoUn mUch 4o+1 chiều như hSnh vy. ZiYu thức điện %$ h+i đ2u đoUn mUch cJ
;iYu thức: u w &77 2 co(l&77πtnl!n.
'ho ;iFt L w 7@5€π l-n@ ' w &7
‡,
€π l‚n@ C w &7lΩn@ z w ,7lΩn.
&. ^ính t<ng tC) và viFt ;iYu thức dTng điện tức thGi tCong mUch.
2. LV$ ;iYu thức điện %$ h+i đ2u cu>n dN1@ ;iYu thức điện %$ h+i đ2u đoUn mUch ƒ8.
aiải3
'Dm _h%ng: ˆ
L
w …L w 57‹x \ung _h%ng ˆ
'
w
&
C ω
w &77‹.
&. ^<ng tC): ˆ w lC | zn | ˆ
L
Š ‡ ˆ
'
Š w 57 2
∠l],5
7
n
u tFt iuD: ^<ng tC) 57 2 ‹x đ> Oệch $h+ c*+ u€i: ]†€,
] ZiYu thức i:
7
l&77 2n 7: l&7 ,7 57 &77 n 2 ,5
L C
U
i j j
r R Z j Z j
ϕ ∠
= = ∠ + + − = ∠
+ + −
u !V1: i w 2co(l&77†t | †€,nlƒn
2. ZiYu thức u
cd
: u
cd
w i.ˆ
cd
w l2∠,5n4l&7 | 57Šn w &72∠&2@6
7
w 2@,C+d
u !V1: u
cd
w &72co(l&77†t | 2@,nl!n
ZiYu thức h+i đ2u đoUn mUch ƒ8:

ƒ8
w i.ˆ
ƒ8
w l2∠,5n4l,7 ] &77Šn w 2&5@,∠&2@6
7
w ]7@,C+d
u !V1: u
cd
w 2&5@,co(l&77†t ] 7@,nl!n
B,i #p ri+ nghi67.
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang j
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
C/u 1. ZTN >??U[. 8>t đoUn mUch gem cu>n dN1 thu2n cDm cJ đ> tX cDm L w &€† l-n mŒc
nối tiF$ v.i điện tC) thu2n z w &77•. ĐIt vào h+i đ2u đoUn mUch m>t hiệu điện thF 4o+1 chiều u
w &77 2 co(&77†t l!n. ZiYu thức cưGng đ> dTng điện tCong mUch Oà:
A.
co(l&77 € 2nl n. i t A π π = +
B.
2 co(l&77 € ?nl n. i t A π π = −
C.
2 co(l&77 € ,nl n. i t A π π = +
4.
co(l&77 € ,nl n. i t A π π = −

aiải3 ^ính ˆ
L
w &77‹x ^+ cJ: i w
u
Z
NhV$ vào m%1: l&77 2 n ∠7:l&77|&77Šn w &∠l],5 w ]†€,n
01 2uả3
co(l&77 € ,nl n. i t A π π = −
u Đ%$ %n: 4
C/u >. ZTN >??`[. 'ưGng đ> dTng điện chU1 iu+ tụ điện cJ ;iYu thức i w &7 2 co(&77†tlƒn.
ZiFt tụ điện cJ
257
C F µ
π
=
. -iệu điện thF giH+ h+i ;Dn c*+ tụ điện cJ ;iYu thức Oà:
A.
277 2 co(l&77 € 2nl n u t V π π = +
. B.
&77 2 co(l&77 € 2nl n u t V π π = −
.
C.
,77 2 co(l&77 € 2nl n u t V π π = −
. 4.
77 2 co(l&77 € 2nl n u t V π π = +
.
aiải3 ^ính ˆ
'
w ,7‹
NhV$ vào m%1: l&7 2 n ∠74l],7Šn w 5?5@?•∠l] •7n w ,77 2
∠l] †€2n
01 2uả3 u
o'
w ,77 2 co(l&77†t ‡ †€2n! u Đ%$ %n: C
C/u K. Z:P >??j[. ĐIt điện %$ 4o+1 chiều vào h+i đ2u đoUn mUch cJ z@ L@ ' mŒc nối tiF$.
ZiFt z w &7Ω@ cu>n cDm thu2n cJ L w
&
&7π
l-n@ tụ điện cJ ' w

&7


l‚n và điện %$ giH+ h+i đ2u
cu>n cDm Oà
27 2 co(l&77 € 2n
L
u t π π = +
l!n. ZiYu thức điện %$ giH+ h+i đ2u đoUn mUch Oà:
A.
,7co(l&77 € ,n u t π π = −
l!n B.
,7 2 co(l&77 € ,n u t π π = +
l!n.
C.
,7co(l&77 € ,n u t π π = +
l!n. 4.
,7 2 co(l&77 € ,n u t π π = −
l!n.
aiải3 ^ính: ˆ
L
w &7‹x ˆ
'
w 27‹
^+ cJ: u w i.ˆ w
.
L
L
u Z
Z
NhV$ vào m%1: l27 2 n ∠l†€2n4l&7 | &7Š ] 27Šn:l&7Šn w ,7∠l]7@6~5w]†€,n
01 2uả3 u w ,7co(l&77†t ] †€,nu Đ%$ %n: A
Trang 1? ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
II. Phương pháp giải &,i !án -# $% d.ng %+h ph/n.
1. PưFng dQn d.ng -Fi 7áR %nh +ầ7 aR Ca(i! ST ;U?MA3
8%1 tính c2m t+1 '+(io 34 56789 thXc hiện c%c $hL$ tính đUo hàm ;Vc nhPt@ vi
$hNn ;Vc nhPt và tích $hNn m>t O.$ m>t c%ch dv dàng. 'J thY %$ dụng cho c%c ;ài to%n
!Vt Oí Oiên iu+n đFn c%c ;iFn như: !Vn tốc@ gi+ tốc R !iệc d0ng m%1 tính c2m t+1 (y đư+
chpng t+ đFn _Ft iuD ;hng (ố cuối c0ng chứ _hang đư+ C+ cang thức t<ng iu%t.
Cá+h &\7 7áR 8hi %nh đI! h,7 -, %+h ph/n3
@ :I! h,73 d€d4lhàm (ố@ +n. gi% tCk ứng v.i 4
7
w +
Cá+h nh#p3 9hi3t d€d4 Žhàm (ố• @ Žgi% tCk c*+ ;iFn (ố• w .
Ž-àm (ố• được viFt dư.i dUng m>t ;iFn {@ t+ cJ thY d0ng c%c $hL$ tính cJ thY )
tCong m%1 và $hím ƒn$h+ { đY OV$ hàm (ố.
@ T%+h ph/n3
l

hàm (ố@ cVn dư.i@ cVn tCênn
Cá+h nh#p3
dx

Žhàm (ố• @ Ž cVn dư.i•@ŽcVn tCên • w .
Ž-àm (ố• được viFt dư.i dUng m>t ;iFn {@ t+ cJ thY d0ng c%c $hL$ tính cJ thY )
tCong m%1 và $hím ƒn$h+ { đY OV$ hàm (ố.
Lưu d3 4Ing !án n,R hưkng đưJ+ &li dưmng +h! h=+ (inh gini đi hi giải
!án &'ng 7áR %nh Ca(i!. ]p dCng +h! +á+ &,i !án %nh -#n )+ rung &onhG +gng
+La 2uá ronh nhi6 p
>. ]p dCng3
a. 4.ng đI! h,7.
B,i 13 8>t chPt điYm chu1Yn đ>ng th=o $hư#ng tCSnh 4 w t
2
‡ ,t | 2 l4 đo ;hng
m@ t đo ;hng (n. -E1 tính vVn tốc c*+ chPt điYm tUi thGi điYm t w &7(.
aiải3
!Vn tốc Oà đUo hàm ;Vc nhPt c*+ toU đ> th=o thGi gi+n: v w 4•
NhV$ vào m%1: 9-I‚^
d x

ƒL"-ƒ { 4
2
] ,ƒL"-ƒ { | 2 n
@
&7 n w
u ^Cong m%1 cJ dUng: d€d4l{
2
‡ ,{ | 2@&7n
01 2uả3 ;b7_(
B,i >3 8>t chPt điYm d+o đ>ng điều hoà v.i $hư#ng tCSnh 4 w ,co(l2†t | †€nlcmn
lt tính ;hng (n. -E1 tính vVn tốc c*+ chPt điYm tUi thGi điYm t w 7@5(.
aiải3
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang 11
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
!Vn tốc Oà đUo hàm ;Vc nhPt c*+ toU đ> th=o thGi gi+n: v w 4•
NhV$ vào m%1: d€d4l,co(l2†{ | †€@7.5n
01 2uả3 >1GUU+7_( N 4q +7_(
&. 4.ng %+h ph/n.
Cơ (ở đe giải +á+ &,i !án3 ZiFt toU $hư#ng tCSnh vVn tốc@ 4%c đknh toU đ> ) thGi điYm t.
2
&

t
t
dx
v x dx vdt x vdt
dt
= = ⇒ = ⇒ =

B,i 13 8>t 4= ata đ+ng chu1Yn đ>ng v.i vVn tốc ?_m€h thS hEm $h+nh@ 4= chu1Yn đ>ng
chVm d2n v.i gi+ tốc cJ đ> O.n 2m€(
2
. -E1 tính iuEng đưGng mà 4= đi được tCong giN1 thứ ;+
tính tM Opc 4= ;Œt đ2u hEm $h+nh.
aiải3
a. ^+ cJ vVn tốc c*+ 4=: v w &7 ] 2t w l&7 2 n
dx
dx t dt
dt
⇒ = −
!V1: duEng đưGng 4= đi tCong giN1 thứ ;+ltM giN1 thứ 2 đFn giN1 thứ n Oà:

2
l&7 2 n s t dt = −

NhV$ vào m%1:
l&7 2 @ 2@ n X −

01 2uả3 ;7.
B,i >3 Zaiải !án &'ng 7áR %nh >??jrVa[. ^M đ> c+o h w 7m (o v.i mIt đPt@ m>t vVt
được nLm th=o $hư#ng ng+ng v.i tốc đ> v
0
w &5m€(. Zg iu+ mọi m+ (%t. -E1 tính tốc đ> tCung
;Snh c*+ vVt tCong _hoDng thGi gi+n t w 2( đ2u tiên.
aiải3 Lấy !"0m#s
$
%
^+ cJ: v
x
! v
0
& v
y
! t u v !
2 2 2 2
7 7
l n l n
dx
v t x v t dt
dt
+ = ⇒ = +

!V1: duEng đưGng vVt C#i tCong 2( đ2u tiên: ( w
2
2 2
7
&5 l&7 n t dt +

u ^ốc đ> tCung ;Snh c*+ vVt tCong 2( đ2u tiên:
2
2 2
7
&5 l&7 n
2
t dt
s
v
t
+
= =

NhV$ vào m%1:
2 2
l l&5 l&7 n n@ 7@ 2n : 2 X +

Trang 1> ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
01 2uả3 1`GbUj;7_(
B,i K3 Zaiải !án &'ng 7áR %nh >?1?rVa[. 'ho
mUch điện như hSnh. Nguen điện cJ (uPt điện đ>ng o w ?!@
điện tC) tCong C w 7@5‹@ cu>n thu2n cDm cJ Lw 7@5-@ điện tC) z
w ,@6‹. Z+n đ2u _ho% _ m)@ (+u đJ đJng _ho% _.
+. ^Sm cưGng đ> dTng điện cXc đUi I
7
tCong mUch.
;. {%c đknh _hoDng thGi gi+n _Y tM Opc đJng _ho% _ đFn Opc dTng điện tCong mUch đUt gi%
tCk 7@?5I
7
.
aiải3
+. \Tng điện đUt cXc đUi _hi dTng điện tCong mUch <n đknh. 'u>n cDm L _hang Dnh
hư)ng t.i mUch điện. :$ dụng đknh OuVn ’m cho toàn mUch:
7
?
&@&5~
7@ 5 ,@ 6
'
I A
r R
= = =
+ +
;. thi _ đJng@ dTng điện tQng tM 7 đFn I
7
. tCong cu>n dN1 4uPt hiện (uPt điện đ>ng tX cDm:
= w ] L
di
dt
lchống OUi (X tQng c*+ in
\o đJ t+ cJ:
l n
l n
di
' L
di L
dt
i L ' i r R dt di
r R dt ' i r R

= ⇒ = − + ⇒ =
+ − +
!V1: ^hGi gi+n _Y tM Opc đJng _ho% _ đFn Opc dTng điện tCong mUch đUt gi% tCk 7@?5I
7
.
7
7@?5
7
l n
I
L
t di
' i r R
=
− +

NhV$ vào m%1:
l7.5:l? l7.5 ,.6n n@ 7@ 7.?5 &.&5~n X x − +

01 2uả3 ?G1??j(
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang 1K
N<7 h=+ >?1?@>?11 Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $%
C. 01 2uả3
^Cong nQm học nà1 tai đE được nhà tCưGng $hNn cang giDng dU1 học (inh _hối &2 và ;ei
dưfng học (inh gigi ;> man !Vt Oí thi vTng ^“nh. ^Cong iu% tCSnh giDng dU1 ;ài tV$ $h2n t<ng
hợ$ d+o đ>ng và OV$ ;iYu thức điện %$ tức thGi@ dTng điện tức thGiR tai thP1 học (inh gI$ _hJ
_hQn tCong việc nh. cang thức đY giDi c%c ;ài to%n đJ. Nhưng _hi hư.ng d/n giDi tCXc tiF$ c%c
;ài to%n $h2n nà1 ;hng m%1 tính c2m t+1 thS đ+ $h2n học (inh đều Oàm tốt.
tFt iuD học (inh gigi ;> man cP$ ^“nh đUt giDi ;+@ thi giDi to%n tCên m%1 tính c2m t+1 đUt
giDi _hu1Fn _hích và th+m gi+ thi vTng _hu vXc.
Đối v.i gi%o viên@ tai cBng đE thXc hiện chu1ên đề nà1 tCong ;u<i (inh hoUt chu1ên man
và được gi%o viên tCong t< đ%nh gi% c+o về tính ứng dụng.
-ọc (inh (A dụng m%1 tính '+(io 34 567o9 cJ hK tCợ hiYn thk tX nhiên c%c ;iYu thức to%n
thS _Ft iuD chính 4%c h#n.
4. 01 $u#n3
^Cong iu% tCSnh giDi c%c ;ài tV$ vVt Oí h+1 to%n@ ho%R học (inh thưGng (A dụng m%1 tính
đY hK tCợ tCong việc tính to%n. Nhưng việc giDi tCXc tiF$ c%c ;ài to%n ;hng m%1 tính c2m t+1
cJ thY Oàm học (inh ;g iu+ nhHng c# () c*+ _iFn thức vVt Oí@ _hD nQng tCSnh ;à1 ;ài giDi... \o
đJ@ đối v.i học (inh _hối &7@ && gi%o viên nên hư.ng d/n tCên c# () học (inh (A dụng m%1
tính c2m t+1 đY _iYm tC+ _Ft iuD c%c ;ài to%n đE Oàm. Đối v.i học (inh _hối &2@ $hư#ng $h%$
d0ng m%1 tính c2m t+1 đY giDi nh+nh nhHng ;ài to%n dUng nà1 OUi Oà ưu điYm tCong thi tCŒc
nghiệm@ nhưng cBng nên hư.ng d/n (A dụng m%1 tính giDi c%c ;ài to%n dUng nà1 (+u _hi học
(inh đE nŒm vHng c# () c*+ $hư#ng $h%$ giDi thang thưGng. ^ốt nhPt gi%o viên nên cung cP$
$hư#ng $h%$ giDi nh+nh ;hng m%1 tính c2m t+1 cho học (inh tCong iu% tCSnh an tV$ chư#ng
hoIc an tV$ học _S.
5. T,i $i6u ha7 8hả!3
&. Zài tV$ vVt Oí &2l'# ;Dn | NNng c+on. Ngu1vn ^hF thai]!B ^h+nh thiFt
2. -ư.ng d/n (A dụng m%1 tính '+(io 34 56789 Ngu1vn !Qn ^C+ng
. ^h+m _hDo c%c đề thi Đ-]'Đ]^N ^-"^ Z> [\]Đ^
Ngưki hH+ hi6n
PhI7 "<n Trung
Trang 14 ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung
Aáng 8i1n 8inh nghi67 "# $% N<7 h=+ >?1?@>?11
9. :ánh giá3
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ThH+ hi6n3 PhI7 "<n Trung Trang 1;

tính toán số phức … Nhưng việc sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán Vật lí đối với giáo viên và học sinh còn là việc rất mới. Bên cạnh đó. Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT. bậc ba. I. hàng năm Sở GD-ĐT. Với máy tính cầm tay việc hỗ trợ tính toán các phép toán đơn giản như cộng trừ. Nhằm đáp ứng một phần kỹ năng vận dụng giải toán vật lí của học sinh trong các kì thi tốt nghiệp. Bộ GD-ĐT thường tổ chức các kỳ thi giải toán trên máy tính Casio cho các môn trong đó có môn Vật lí để rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính Casio. Trên thực tế có nhiều loại máy tính cầm tay hỗ trợ tốt việc giải các bài toán Vật lí. … II. Nhiệm vụ nghiên cứu: → Đối với khối 10.Năm học 2010-2011 A. Lí do chọn đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí Hiện nay. bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí và học sinh giỏi giải toán Vật lí bằng máy tính cầm tay. trong đó có nhiều loại máy tính có thể sử dụng để giải nhanh các bài toán Vật lí. → Đối với khối 12: Giúp học sinh nâng cao kĩ năng sử dụng máy tính để giải nhanh các bài tập vật lí. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. việc sử dụng máy tính cầm tay của giáo viên cũng như học sinh trong tính toán và giải các bài toán đã trở nên phổ biến trong trường trung học bởi những đặt tính ưu việc của nó. máy tính cầm tay còn hỗ trợ giải các bài toán phức tạp như: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. chủ yếu là tài liệu giải toán. cao đẳng và đại học. giảm tối thiểu thời gian làm bài thi của học sinh. Ngoài ra còn các loại máy hỗ trợ hiển thị tự nhiên các biểu thức toán như Casio(VN) fx 570MS. 11: Giúp học sinh nâng cao kĩ năng sử dụng máy tính để kiểm tra nhanh kết quả các bài tập vật lí. Mở đầu. Hầu như trên thực tế chưa có tài liệu cụ thể nào hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài tập Vật lí. Trang 2 Thực hiện: Phạm Văn Trung . nhân. chia lấy căn… là bình thường. Qua nhiều năm giảng dạy môn Vật lí. Casio(VN) fx 570ES. cũng như học sinh được học và hướng dẫn sử dụng trong môn toán theo chương trình toán 11. tuyển sinh ĐH-CĐ Bộ GD-ĐT đã ban hành danh mục các loại máy tính cầm tay được mang vào phòng thi. giải phương trình bậc hai. tôi chọn hướng dẫn trên máy tính Casio fx 570MS vì nó có giá rẻ và thông dụng trong danh mục thiết bị được cung cấp ở trường THPT(Ở trường đã được cấp 40 máy tính cầm tay Casio fx 570MS). tôi đưa ra đề tài này nhằm mục đích cung cấp cho giáo viên cũng như học sinh một số kinh nghiệm trong việc sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra nhanh được kết quả các bài toán Vật lí.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->