BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

tham gia đóng góp. Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). dìu dắt. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. nghiệp vụ cho Đảng. hướng dẫn. tài chính cho hoạt động của Đội. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. rèn luyện. biện chứng có tác động qua lại. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . liên kết phối hợp. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó. Trong đó. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. văn minh. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. lãnh đạo. người dân tốt của đất nước. Do đó. Đối với các ban ngành.một liên minh chính trị rộng lớn. pháp luật của Nhà nước.đó là: Tính chính trị. là xây dựng Đảng trước một bước". Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. tạo sức mạnh tổng hợp. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam . * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách. bộ máy chính quyền ban hành. dân chủ. Bên cạnh đó. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . nhiệm vụ của mình. đảm bảo nguồn kinh phí. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. ban hành cơ chế. nhi đồng.xã hội công bằng. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. chính sách của Đảng. tổ chức Đoàn phối hợp. vì mục tiêu dân giàu . Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. Đoàn là chỗ dựa vững chắc. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . giáo dục Đội Thiếu niên. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức.hiện đại hóa đất nước. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình.nước mạnh . chính sách. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.Mục tiêu. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. bản lĩnh chính trị. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. quản lý của Nhà nước. Đoàn lấy mục tiêu. có trình độ chuyên môn. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

là chủ nhân tương lai của nước nhà.. 3 . Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị ..xã hội. Bên cạnh đó. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. nguồn bổ sung quan trọng. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất ... Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. việc gì khó thanh niên làm. công tác của tổ chức Đoàn. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. Vì vậy. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . công bằng. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó.xã hội của thanh niên. dân chủ.. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. học đi đôi với hành. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. nói đi đôi với làm. * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. do thanh niên và vì thanh niên. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. lãnh đạo và rèn luyện. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. ngay trong hành động. văn minh. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi..là những thanh niên tiên tiến. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên. lý tưởng của Đoàn. hội viên. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau. mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. Với chức năng này. với tinh thần: Ở đâu Đảng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. nước mạnh. Đội. Tổ quốc cần thanh niên có. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. tạo nguồn lực. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. giáo dục thanh niên. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. rèn luyện. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước.giàu. Hội. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên.

của dân tộc. Tiếp bước các thế hệ cha anh. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới. mật thiết với đồng nghiệp. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. lãng phí. nghiệp vụ của mình. trung thực bảo vệ công lý. Vì vậy.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. Hội. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. chương trình mới. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. Luôn là người gương mẫu.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội.. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. trong các tổ chức Đoàn. Và truyền thống hiếu học. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. học tập.. gắn bó thiết tha.. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. cơ quan. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . chất lượng. giữ vững mối quan hệ gần gũi. trung thành tuyệt đối với Đảng. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. sánh vai cùng với các cường quốc. văn minh. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn.giúp cho công việc ngày một phát triển. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được. chân thành. Đội. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. non sông đất nước ta. giấu khuyết điểm. công bằng. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. bảo vệ đường lối. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. hiệu quả cao. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. bảo vệ người tốt. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. có năng suất. ham học. Qua quá trình hình thành và phát triển. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. dám đi đến những nơi gian khổ. của cơ quan. quan điểm của Đảng. Không sa hoa. Đảng và cơ quan giao phó. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Bất kỳ một tổ chức chính trị . vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó. dân chủ. hình thức. Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. bỏ sinh hoạt đoàn. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn 4 .. công nghề mới. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. không bao che. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. nước mạnh. không phô trương. khiêm tốn. lối sống hưởng thụ.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định.

đồng thời tu dưỡng đạo đức. giàu đẹp. trau dồi kiến thức. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam . hạnh phúc. Vậy. mạnh dạn góp ý cho đồng chí./. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. ấm no. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.những người chủ nhân tương lai của đất nước. đồng nghiệp cùng tiến bộ. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. phải không ngừng học tập. phấn đấu tu luyện.gương mẫu trong mọi hoạt động.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful