BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. tổ chức Đoàn phối hợp. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. ban hành cơ chế. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. có trình độ chuyên môn. hướng dẫn.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. tham gia đóng góp. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. văn minh. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. vì mục tiêu dân giàu . Trong đó. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . giáo dục Đội Thiếu niên. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.hiện đại hóa đất nước. Đoàn lấy mục tiêu. chính sách của Đảng.đó là: Tính chính trị.nước mạnh . * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách. Bên cạnh đó. bộ máy chính quyền ban hành. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Do đó. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. biện chứng có tác động qua lại. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam . nghiệp vụ cho Đảng. rèn luyện. pháp luật của Nhà nước. nhi đồng. nhiệm vụ của mình. dìu dắt. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đoàn là chỗ dựa vững chắc.một liên minh chính trị rộng lớn. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. lãnh đạo. đảm bảo nguồn kinh phí. người dân tốt của đất nước. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. Đối với các ban ngành. chính sách. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. bản lĩnh chính trị. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . liên kết phối hợp. là xây dựng Đảng trước một bước". tạo sức mạnh tổng hợp. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. dưới sự lãnh đạo của Đảng. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình. Qua đó.xã hội công bằng. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động.Mục tiêu. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. dân chủ. quản lý của Nhà nước. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. tài chính cho hoạt động của Đội. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức.

mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt.xã hội của thanh niên.. đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.xã hội. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. 3 . rèn luyện. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội.. việc gì khó thanh niên làm. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. Tổ quốc cần thanh niên có. Với chức năng này. Đội. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. văn minh.là những thanh niên tiên tiến. các tổ chức xã hội nghề nghiệp. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. lãnh đạo và rèn luyện. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị .. Bên cạnh đó. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất . dân chủ. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. học đi đôi với hành. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. giáo dục thanh niên.. nước mạnh. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau.giàu.. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Hội. do thanh niên và vì thanh niên. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. nguồn bổ sung quan trọng. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. là chủ nhân tương lai của nước nhà. lý tưởng của Đoàn. công tác của tổ chức Đoàn. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị .Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. nói đi đôi với làm. ngay trong hành động. công bằng. Vì vậy.. tạo nguồn lực. hội viên. với tinh thần: Ở đâu Đảng. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp.

Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. chân thành. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. có năng suất.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được. trong các tổ chức Đoàn. lãng phí. công bằng. của cơ quan. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. bảo vệ người tốt. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. sánh vai cùng với các cường quốc. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó.. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. công nghề mới. giữ vững mối quan hệ gần gũi. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. Qua quá trình hình thành và phát triển. trung thành tuyệt đối với Đảng. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới. Hội. dám đi đến những nơi gian khổ. Tiếp bước các thế hệ cha anh. chất lượng. quan điểm của Đảng. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. dân chủ. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. chương trình mới. bảo vệ đường lối. học tập.. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. khiêm tốn. trung thực bảo vệ công lý. cơ quan. Bất kỳ một tổ chức chính trị . gắn bó thiết tha. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng.giúp cho công việc ngày một phát triển. văn minh. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Đảng và cơ quan giao phó. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. giấu khuyết điểm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. Luôn là người gương mẫu. bỏ sinh hoạt đoàn. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn. hiệu quả cao.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. Và truyền thống hiếu học. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. Không sa hoa. không bao che. nghiệp vụ của mình. non sông đất nước ta. ham học.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. Luôn 4 . không phô trương. hình thức. Vì vậy. của dân tộc. Đội. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. lối sống hưởng thụ. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng.. mật thiết với đồng nghiệp. nước mạnh.

mạnh dạn góp ý cho đồng chí. trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. ấm no. đồng nghiệp cùng tiến bộ. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. đồng thời tu dưỡng đạo đức. phải không ngừng học tập. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. phấn đấu tu luyện. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam .gương mẫu trong mọi hoạt động.những người chủ nhân tương lai của đất nước. trau dồi kiến thức. giàu đẹp./. hạnh phúc. thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . Vậy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful