BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

Qua đó.hiện đại hóa đất nước. Đoàn lấy mục tiêu. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. pháp luật của Nhà nước. dân chủ. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.xã hội công bằng. chính sách của Đảng. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình. đảm bảo nguồn kinh phí. biện chứng có tác động qua lại. văn minh. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. nhiệm vụ của mình. hướng dẫn. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . bộ máy chính quyền ban hành. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động. * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách.đó là: Tính chính trị. Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. vì mục tiêu dân giàu . Do đó. Bên cạnh đó. liên kết phối hợp. lãnh đạo. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. Đoàn là chỗ dựa vững chắc. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam . tham gia đóng góp. tài chính cho hoạt động của Đội.Mục tiêu. tổ chức Đoàn phối hợp. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. ban hành cơ chế. dưới sự lãnh đạo của Đảng.một liên minh chính trị rộng lớn. Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). Trong đó. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.nước mạnh . phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. giáo dục Đội Thiếu niên. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. quản lý của Nhà nước. tạo sức mạnh tổng hợp. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. nhi đồng. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. dìu dắt. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. có trình độ chuyên môn. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức. người dân tốt của đất nước. là xây dựng Đảng trước một bước". chính sách. lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đối với các ban ngành. bản lĩnh chính trị. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. rèn luyện. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . nghiệp vụ cho Đảng.

nói đi đôi với làm. nước mạnh. việc gì khó thanh niên làm. Với chức năng này. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên. * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất .. 3 .giàu. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. Bên cạnh đó. Vì vậy. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu..là những thanh niên tiên tiến.. Đội. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. học đi đôi với hành. văn minh. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập... kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. công bằng. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên. với tinh thần: Ở đâu Đảng. giáo dục thanh niên. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị . Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. công tác của tổ chức Đoàn. nguồn bổ sung quan trọng. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. tạo nguồn lực. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.. lý tưởng của Đoàn. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. các tổ chức xã hội nghề nghiệp.Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. dân chủ. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. hội viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . ngay trong hành động. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên.xã hội. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Hội. rèn luyện. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. là chủ nhân tương lai của nước nhà. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. lãnh đạo và rèn luyện.xã hội của thanh niên. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. do thanh niên và vì thanh niên. Tổ quốc cần thanh niên có. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.

dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. Luôn 4 . công tác với tinh thần lao động sáng tạo. học tập. có năng suất. Đảng và cơ quan giao phó. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. Hội. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. dám đi đến những nơi gian khổ. hình thức. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. Luôn là người gương mẫu. Vì vậy. Tiếp bước các thế hệ cha anh. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. hiệu quả cao. quan điểm của Đảng. của dân tộc. non sông đất nước ta. bảo vệ đường lối.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. chân thành. giấu khuyết điểm.. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. sánh vai cùng với các cường quốc. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. công nghề mới. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. chương trình mới. khiêm tốn. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. trung thành tuyệt đối với Đảng. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. Không sa hoa. không phô trương. không bao che. Đội. dân chủ. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội.. nước mạnh. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Qua quá trình hình thành và phát triển. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. gắn bó thiết tha. lãng phí. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. Bất kỳ một tổ chức chính trị . công bằng. cơ quan. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. trung thực bảo vệ công lý. bảo vệ người tốt. bỏ sinh hoạt đoàn. Và truyền thống hiếu học. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. chất lượng. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi.. văn minh. ham học.. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. nghiệp vụ của mình. mật thiết với đồng nghiệp. của cơ quan. trong các tổ chức Đoàn. lối sống hưởng thụ. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới.giúp cho công việc ngày một phát triển. giữ vững mối quan hệ gần gũi. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định.

phải không ngừng học tập. hạnh phúc.gương mẫu trong mọi hoạt động. thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. đồng thời tu dưỡng đạo đức. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . đồng nghiệp cùng tiến bộ. Vậy. phấn đấu tu luyện. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam . mạnh dạn góp ý cho đồng chí. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. trau dồi kiến thức.những người chủ nhân tương lai của đất nước. ấm no./. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. giàu đẹp.