P. 1
BÀI THU HOẠCH

BÀI THU HOẠCH

|Views: 7,407|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Huyền Trang

More info:

Published by: Nguyễn Huyền Trang on Jun 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2015

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

hiện đại hóa đất nước. tổ chức Đoàn phối hợp. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. bản lĩnh chính trị. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. tạo sức mạnh tổng hợp. Qua đó. Bên cạnh đó. lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. chính sách của Đảng. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. ban hành cơ chế. tham gia đóng góp. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Đoàn lấy mục tiêu. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.đó là: Tính chính trị. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. nghiệp vụ cho Đảng.một liên minh chính trị rộng lớn. Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). hướng dẫn. nhi đồng. dìu dắt. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. rèn luyện. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . nhiệm vụ của mình. là xây dựng Đảng trước một bước". tổ chức thực hiện Luật thanh niên .Mục tiêu. Đối với các ban ngành. bộ máy chính quyền ban hành. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình.nước mạnh . biện chứng có tác động qua lại. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . pháp luật của Nhà nước. tài chính cho hoạt động của Đội. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. Do đó. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. người dân tốt của đất nước. có trình độ chuyên môn. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . lãnh đạo. giáo dục Đội Thiếu niên. quản lý của Nhà nước. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. Đoàn là chỗ dựa vững chắc.xã hội công bằng. chính sách. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. văn minh. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức. Trong đó. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam . hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. liên kết phối hợp. vì mục tiêu dân giàu . * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. đảm bảo nguồn kinh phí. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. dân chủ. * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách.

đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. nguồn bổ sung quan trọng. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên.là những thanh niên tiên tiến.. công tác của tổ chức Đoàn. với tinh thần: Ở đâu Đảng. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. nói đi đôi với làm. rèn luyện. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. các tổ chức xã hội nghề nghiệp. lý tưởng của Đoàn. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. Hội. mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. Đội. hội viên. 3 . Tổ quốc cần thanh niên có. Với chức năng này. là chủ nhân tương lai của nước nhà.. lãnh đạo và rèn luyện. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị .. dân chủ. Vì vậy.. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. công bằng. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn.xã hội của thanh niên.. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. do thanh niên và vì thanh niên. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên.xã hội. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. ngay trong hành động. kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Bên cạnh đó. giáo dục thanh niên. học đi đôi với hành. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. việc gì khó thanh niên làm. * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.giàu.Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên. văn minh. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. nước mạnh. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất . Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. tạo nguồn lực. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau.

nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. hiệu quả cao.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. công nghề mới. nước mạnh. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. Không sa hoa. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. trong các tổ chức Đoàn. văn minh..Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. Hội. bỏ sinh hoạt đoàn. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. chất lượng. Bất kỳ một tổ chức chính trị .. của dân tộc. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. chương trình mới. sánh vai cùng với các cường quốc. ham học. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. mật thiết với đồng nghiệp. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. của cơ quan. bảo vệ đường lối. không bao che. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. học tập. Đảng và cơ quan giao phó. quan điểm của Đảng. có năng suất. không phô trương. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. công bằng. lối sống hưởng thụ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được.giúp cho công việc ngày một phát triển. vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó. cơ quan. Và truyền thống hiếu học. dám đi đến những nơi gian khổ. chân thành. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. giữ vững mối quan hệ gần gũi. khiêm tốn. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. Luôn 4 . Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. giấu khuyết điểm. Vì vậy. Tiếp bước các thế hệ cha anh. lãng phí. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. trung thành tuyệt đối với Đảng. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.. Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. hình thức. Luôn là người gương mẫu. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. gắn bó thiết tha. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi. trung thực bảo vệ công lý. non sông đất nước ta. Qua quá trình hình thành và phát triển. Đội. nghiệp vụ của mình. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. dân chủ. bảo vệ người tốt.

phải không ngừng học tập. hạnh phúc. thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. trau dồi kiến thức. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. ấm no. phấn đấu tu luyện. Vậy./. mạnh dạn góp ý cho đồng chí. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 .gương mẫu trong mọi hoạt động. đồng thời tu dưỡng đạo đức. đồng nghiệp cùng tiến bộ. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam .những người chủ nhân tương lai của đất nước. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. giàu đẹp. trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->