BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

tham gia đóng góp. đảm bảo nguồn kinh phí. chính sách của Đảng. Đối với các ban ngành. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. Đoàn là chỗ dựa vững chắc. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. tạo sức mạnh tổng hợp.Mục tiêu. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. quản lý của Nhà nước. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. văn minh. có trình độ chuyên môn.nước mạnh . Đoàn lấy mục tiêu. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. rèn luyện. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức.xã hội công bằng. biện chứng có tác động qua lại. lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. ban hành cơ chế.một liên minh chính trị rộng lớn. vì mục tiêu dân giàu . tổ chức Đoàn phối hợp. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động. bản lĩnh chính trị. tài chính cho hoạt động của Đội. bộ máy chính quyền ban hành. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. pháp luật của Nhà nước. giáo dục Đội Thiếu niên. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. Qua đó. chính sách. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. hướng dẫn. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. Trong đó. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị.đó là: Tính chính trị. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. nhi đồng. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . liên kết phối hợp. dìu dắt. dân chủ. người dân tốt của đất nước. Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. là xây dựng Đảng trước một bước". mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Bên cạnh đó. nhiệm vụ của mình. * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách. Do đó. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam .hiện đại hóa đất nước. lãnh đạo. nghiệp vụ cho Đảng.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng.

là những thanh niên tiên tiến. hội viên. dân chủ. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. tạo nguồn lực. * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. Đội. nói đi đôi với làm.Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. giáo dục thanh niên. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. với tinh thần: Ở đâu Đảng. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng.xã hội của thanh niên. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên.. học đi đôi với hành. công bằng. việc gì khó thanh niên làm. văn minh. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. nguồn bổ sung quan trọng. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . Hội. kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất .. Vì vậy. Bên cạnh đó. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị . các tổ chức xã hội nghề nghiệp. là chủ nhân tương lai của nước nhà. 3 . do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục.. lý tưởng của Đoàn. Tổ quốc cần thanh niên có.giàu. ngay trong hành động. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng.. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. nước mạnh. mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. do thanh niên và vì thanh niên. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên.. công tác của tổ chức Đoàn. rèn luyện. đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. lãnh đạo và rèn luyện.xã hội. Với chức năng này. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục.

Vì vậy. hình thức. công nghề mới. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi. lối sống hưởng thụ. ham học. của cơ quan. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được. giữ vững mối quan hệ gần gũi. cơ quan. bỏ sinh hoạt đoàn. học tập. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội.. Luôn 4 . nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. nghiệp vụ của mình.. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. trung thành tuyệt đối với Đảng. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. văn minh. Qua quá trình hình thành và phát triển.. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. bảo vệ đường lối. quan điểm của Đảng. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. sánh vai cùng với các cường quốc.. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. của dân tộc. không bao che. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn. hiệu quả cao. chương trình mới. trung thực bảo vệ công lý. chất lượng. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. Tiếp bước các thế hệ cha anh. Đội. Bất kỳ một tổ chức chính trị . Không sa hoa.giúp cho công việc ngày một phát triển. nước mạnh. giấu khuyết điểm. Luôn là người gương mẫu. chân thành. trong các tổ chức Đoàn. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . Hội. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. Đảng và cơ quan giao phó. gắn bó thiết tha. khiêm tốn. Và truyền thống hiếu học. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó. công bằng.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. dám đi đến những nơi gian khổ. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. dân chủ.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. non sông đất nước ta.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. bảo vệ người tốt. mật thiết với đồng nghiệp. Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. không phô trương. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. lãng phí. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. có năng suất.

gương mẫu trong mọi hoạt động. ấm no./. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . đồng nghiệp cùng tiến bộ. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam . đồng thời tu dưỡng đạo đức. giàu đẹp. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan.những người chủ nhân tương lai của đất nước. hạnh phúc. Vậy. phải không ngừng học tập. thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. mạnh dạn góp ý cho đồng chí. phấn đấu tu luyện. trau dồi kiến thức. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình.