P. 1
BÀI THU HOẠCH

BÀI THU HOẠCH

|Views: 6,773|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Huyền Trang

More info:

Published by: Nguyễn Huyền Trang on Jun 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2015

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. tổ chức Đoàn phối hợp.đó là: Tính chính trị. tạo sức mạnh tổng hợp. nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó. liên kết phối hợp. Do đó. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn. * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách.một liên minh chính trị rộng lớn. nghiệp vụ cho Đảng. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. vì mục tiêu dân giàu . có trình độ chuyên môn. Đoàn là chỗ dựa vững chắc.hiện đại hóa đất nước. quản lý của Nhà nước. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. Qua đó. dân chủ. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình. biện chứng có tác động qua lại. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. bộ máy chính quyền ban hành. là xây dựng Đảng trước một bước". pháp luật của Nhà nước. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . bản lĩnh chính trị. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . Đoàn lấy mục tiêu.Mục tiêu. Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). người dân tốt của đất nước. dìu dắt. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. hướng dẫn. Trong đó. rèn luyện. Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. tham gia đóng góp. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.xã hội công bằng. nhi đồng. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . tài chính cho hoạt động của Đội. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động. lãnh đạo. chính sách của Đảng. Đối với các ban ngành. văn minh. dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. giáo dục Đội Thiếu niên. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. ban hành cơ chế. đảm bảo nguồn kinh phí.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động. chính sách. lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam .nước mạnh . nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

do thanh niên và vì thanh niên. Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.. nói đi đôi với làm. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên. Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . lý tưởng của Đoàn. kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất . đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. 3 . * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ. tạo nguồn lực. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. Đội.. văn minh... thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên. rèn luyện. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. nguồn bổ sung quan trọng. Bên cạnh đó. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị ..giàu. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . Tổ quốc cần thanh niên có. công tác của tổ chức Đoàn. các tổ chức xã hội nghề nghiệp.. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau. với tinh thần: Ở đâu Đảng. nước mạnh. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn.là những thanh niên tiên tiến. học đi đôi với hành. ngay trong hành động. Vì vậy. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. hội viên. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên.xã hội. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. là chủ nhân tương lai của nước nhà. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. lãnh đạo và rèn luyện. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.xã hội của thanh niên. Hội và phong trào thanh thiếu nhi.Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. việc gì khó thanh niên làm. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. công bằng. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hội. Với chức năng này. mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. dân chủ. giáo dục thanh niên.

Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. Và truyền thống hiếu học. mật thiết với đồng nghiệp. sánh vai cùng với các cường quốc. nghiệp vụ của mình.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. công nghề mới. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Kiên quyết chống bệnh lười biếng. non sông đất nước ta. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . cơ quan. trung thực bảo vệ công lý. Luôn là người gương mẫu.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. quan điểm của Đảng. ham học. học tập. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Luôn 4 . công bằng. có năng suất. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. khiêm tốn. gắn bó thiết tha. của cơ quan. dám đi đến những nơi gian khổ. chương trình mới. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. Qua quá trình hình thành và phát triển. bảo vệ đường lối. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. Đảng và cơ quan giao phó. Bất kỳ một tổ chức chính trị . Vì vậy. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. Hội. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. trung thành tuyệt đối với Đảng. không phô trương. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. dân chủ.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. lối sống hưởng thụ. Đội. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. của dân tộc. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. giữ vững mối quan hệ gần gũi. Không sa hoa. bỏ sinh hoạt đoàn. Tiếp bước các thế hệ cha anh. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội.. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. lãng phí. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. hiệu quả cao. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. nước mạnh. giấu khuyết điểm. trong các tổ chức Đoàn. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới.. chân thành. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó.. không bao che. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. hình thức..giúp cho công việc ngày một phát triển. chất lượng. văn minh. bảo vệ người tốt. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. trau dồi kiến thức. ấm no. hạnh phúc. phấn đấu tu luyện. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. giàu đẹp.những người chủ nhân tương lai của đất nước. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . đồng thời tu dưỡng đạo đức. phải không ngừng học tập. mạnh dạn góp ý cho đồng chí. Vậy. trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội./. đồng nghiệp cùng tiến bộ.gương mẫu trong mọi hoạt động. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->