BÀI THU HOẠCH Họ và tên : Nguyễn Văn Ngọc Sinh ngày : 03/ 03/ 1985 Kỹ thuật viên - Đài Phát thanh

và truyền hình tỉnh Bắc Giang Câu hỏi: Qua quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân đã tâm đắc nhất với nội dung nào? Vì sao? Liên hệ với bản thân tại vị trí công tác của mình. TRẢ LỜI: Trong quá trình nghiên cứu 6 nội dung lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên, bản thân tôi đã tâm đắc nhất với nội dung "Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên Việt Nam", bởi lẽ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên Việt Nam... Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể nhân dân và các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mối quan hệ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị thể hiện ở các nội dung cơ bản sau: * Mối quan hệ của Đoàn đối với Đảng Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, phấn đầu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mình và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Tổ chức Đoàn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối của Đảng.

1

là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị bổ sung lực lượng của Đảng. ban hành cơ chế.Mục tiêu. Nhà nước thông qua hệ thống tổ chức. * Mối quan hệ của Đoàn đối với Nhà nước Tổ chức Đoàn chịu sự quản lý chung của Nhà nước đối với toàn xã hội. Trong Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TW Đảng khóa X chỉ rõ: "Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. * Đoàn đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Đảng giao cho Đoàn trực tiếp phụ trách. liên kết hoạt động trên cơ sở chức năng. Bên cạnh đó. Đoàn là chỗ dựa vững chắc. đảm bảo nguồn kinh phí. đồng bộ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.đã được Quốc Hội thông qua tháng 11/2005 và có hiệu lực từ tháng 7/2006. tổ chức Đoàn phối hợp. của Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. hướng dẫn. dưới sự lãnh đạo của Đảng. chính sách của Đảng. phương tiện làm việc cho hoạt động Đoàn.đó là: Tính chính trị. là xây dựng Đảng trước một bước". lý tưởng của Đoàn chính là phấn đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng của Đảng. Đối với các ban ngành. có trình độ chuyên môn. bộ máy chính quyền ban hành. * Đoàn đối với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đoàn luôn tích cực chủ động.nước mạnh . Tính tiên tiến và tính quần chúng (xã hội). bản lĩnh chính trị. nhiệm vụ của mình. đóng góp ý kiến cho đảng viên và sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Đảng chăm lo bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức. tổ chức thực hiện Luật thanh niên . Do đó. tham gia đóng góp. phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. người dân tốt của đất nước. Đoàn Thanh niên là một thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam . xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp. Tham gia xây dựng Đảng và tuyên truyền bảo vệ đường lối.một liên minh chính trị rộng lớn. biện chứng có tác động qua lại. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm có 3 tính chất . Đoàn tham mưu đề xuất với Đảng những vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh thiếu nhi. nhằm quy tụ sức mạnh của cả hệ thống chính trị. nghiệp vụ cho Đảng. Mối quan hệ giữa Đoàn với Đảng là mối quan hệ hữu cơ. lý tưởng của Đảng làm mục tiêu phấn đấu của mình. pháp luật của Nhà nước. nguyên tắc tổ chức của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Qua đó. liên kết phối hợp. mọi hoạt động của Đoàn nằm trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. đối với tính chính trị thì tổ chức Đoàn là do Đảng và Bác Hồ sáng lập. tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách.hiện đại hóa đất nước. tập hợp lực lượng đại đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. tài chính cho hoạt động của Đội. giáo dục Đội Thiếu niên. tạo sức mạnh tổng hợp. tình nguyện đi đầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. chính sách. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước tạo điều kiện về cơ sở vật chất. Trong đó. vận động đoàn viên thanh niên xung phong. hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. nhi đồng. dìu dắt. văn minh. Đoàn lấy mục tiêu. dân chủ. Đẳng định hướng chính trị cho mọi người hoạt động.xã hội công bằng. trực tiếp tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa . dựa trên đường lối quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. lãnh đạo. vì mục tiêu dân giàu . quản lý của Nhà nước. mục tiêu đó được thông qua Đại Hội XI của Đảng là phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam: Dân 2 . rèn luyện.

nói đi đôi với làm.. định hướng giá trị cho thanh niên theo lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn. với tinh thần: Ở đâu Đảng. Với chức năng này. hội viên. Đây được coi là chức năng cơ bản nhất cần được quán triệt trong công tác thanh niên nói chung và trong công tác Đoàn nói riêng. đảm bảo cho Đảng phát triển không ngừng. kế tục truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước. thực hiện với lời Bác Hồ dạy. giúp đỡ từ những thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên.. công bằng. thanh niên mà còn ảnh hưởng đến những thanh niên chưa có điều kiện trở thành đoàn viên.giàu. Còn với tính tiên tiến bởi Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng. lãnh đạo và rèn luyện. lý tưởng của Đoàn. Tổ quốc cần thanh niên có. do đó Đảng trực tiếp giao cho Đoàn giáo dục. việc gì khó thanh niên làm. văn minh. Vì vậy. Hiệu quả giáo dục con người được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi là thước đo khả năng thể hiện vị trí.. đóng vai trò nòng cốt và định hướng chính trị cho hoạt động của Hội. từ những đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên.là những thanh niên tiên tiến. nước mạnh. giáo dục thanh niên. công tác của tổ chức Đoàn. Đội. dân chủ. Trường học XHCN hiểu theo nghĩa rộng là môi trường giáo dục. tạo nguồn lực. Tính quần chúng được thể hiện rất rõ trong hoạt động của Đoàn. với nhiều loại hình giáo dục khác nhau để đoàn kết tập hợp. các tổ chức xã hội nghề nghiệp. nguồn bổ sung quan trọng. Đoàn TNCS phải thông qua các nội dung phương thức hoạt động khác nhau. Đòan còn có mối quan hệ với các tổ chức chính trị . do thanh niên và vì thanh niên. đó là những đoàn viên cộng sản trẻ tuổi. ngay trong hành động. vai trò của Đoàn trong thanh niên và trong xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị . * Chức năng thứ 3: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ.. 3 .Đảng cho phép tổ chức Đoàn được thay mặt như một đảng viên chính thức khi giới thiệu đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng… * Chức năng thứ 2: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học Xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. là chủ nhân tương lai của nước nhà. Đoàn là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất . Tính quần chúng còn ở chỗ Đoàn là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. rèn luyện. Được thể hiện ở bản thân mỗi đoàn viên . Bên cạnh đó. Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được thể hiện qua những nội dung: * Chức năng thứ nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.xã hội của thanh niên. tính tiên tiến còn thể hiện ngay ở mục tiêu. Hội.. Hội và phong trào thanh thiếu nhi. học đi đôi với hành. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. mỗi đoàn viên là hạt nhân nòng cốt trong mọi sinh hoạt. Đoàn TNCS là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập. việc làm của mỗi đoàn viên thanh niên.xã hội. điều kiện cho các hoạt động của tổ chức đó. Thực hiện tốt chức năng này có nghĩa là Đoàn đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc định hướng các giá trị Xã hội chủ nghĩa cho tuổi trẻ.. thể hiện trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Những hoạt động Đoàn không chỉ lan tỏa đến đoàn viên.

vì bất kỳ một tổ chức nào ra đời trước hết là nhằm mục đích đại diện và bảo vệ lợi ích cho các thành viên của nó. trong các tổ chức Đoàn. còn đoàn viên sẽ trở nên “chán” Đoàn. dân chủ. bảo vệ đường lối. cơ quan. mật thiết với đồng nghiệp. bản thân tôi sẽ tích cực lao động. chương trình mới. Đội. Đảng và cơ quan giao phó. của cơ quan. nước mạnh.như: Truyền thống yêu nước nồng nàn. công bằng. dám đón lây những nhiệm vụ nặng nề. Thực hiện tốt chức năng này là một điều kiện quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chức năng này quyết định sự tồn tại hay không của Đoàn Thanh niên. bảo vệ người tốt. khiêm tốn. của dân tộc. Kiên quyết chống bệnh lười biếng.xã hội nào cũng không thể tồn tại và phát triển được nếu trong thực tiễn những hoạt động của nó không phản ánh được những nhu cầu và lợi ích ở những mức độ nhất định. lối sống hưởng thụ. Nhu cầu và lợi ích luôn gắng liền với mỗi con người trong đời sống xã hội. Luôn có ý thức tự trau dồi chuyên môn. các thế hệ thanh niên Việt Nam góp phần làm rạng rỡ dân tộc ta. Luôn là người gương mẫu.. Qua quá trình hình thành và phát triển.giúp cho công việc ngày một phát triển. say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ về mọi mặt. Truyền thống của một đội quân xung kích cách mạng. dám đi đến những nơi gian khổ. cống hiến cho sự nghiệp của Đảng. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. có năng suất. Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đạt được.. không phô trương. lãng phí. gắn bó thiết tha. lớp thanh niên ngày nay sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức. Tích cực tham giam các hoạt động của đoàn thể. bỏ sinh hoạt đoàn. dưới lá cờ vẻ vảng của Đảng phấn đấu xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Dân giàu. chân thành.Chức năng này đã được xác định trong Án nghị quyết (10/1930) của BCH Trung ương Đảng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và hun đúc nên các truyền thống . Tiếp bước các thế hệ cha anh. giấu khuyết điểm. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. trung thực bảo vệ công lý. * Liên hệ bản thân: Là một Kỹ Thuật Viên. chất lượng. Phát huy được những truyền thống tốt đẹp đó. Và truyền thống hiếu học. Không sa hoa. Hội. lối sống thực dụng: Thẳng thắn. không bao che. học tập. quan điểm của Đảng. năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.. trung thành tuyệt đối với Đảng. Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi.. non sông đất nước ta. là chức năng cơ bản đầu tiên khi chuẩn bị cho thành lập Đoàn TNCS. văn minh. nếu xem nhẹ chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi của tuổi trẻ thì chắc chắn thanh niên sẽ xa rời tổ chức Đoàn. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. xứng đáng với niềm tin yêu của Đoàn. ham học. giữ vững mối quan hệ gần gũi. Luôn 4 . công nghề mới. hiệu quả cao. hình thức. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể. nói không đi đôi với nói nhiều làm ít. sánh vai cùng với các cường quốc. Luôn học hỏi những kỹ thuật mới. dám suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vì vậy. Bất kỳ một tổ chức chính trị . nghiệp vụ của mình.

trở thành người công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội. phấn đấu tu luyện. hạnh phúc. trau dồi kiến thức.những người chủ nhân tương lai của đất nước./. mạnh dạn góp ý cho đồng chí. ấm no. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. đồng thời tu dưỡng đạo đức. Học viên Nguyễn Văn Ngọc 5 . thực hiện đúng theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. giàu đẹp. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc của cơ quan. đồng nghiệp cùng tiến bộ. Vậy. phải không ngừng học tập.gương mẫu trong mọi hoạt động. thanh niên tuổi trẻ Việt Nam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful