SAPONIN

0,5g DL bình nón + 10ml cồn 700 ( có thể hơn) Đun 3 – 5’. Lọc qua giấy ( thấm ướt) Dịch Lọc/ cốc có mỏ  bốc hơi ~ 2ml ( trên bếp điện, khuấy đều) 10 giọt dịch lọc vào ống nghiệm + 10 ml nước cất lắc 25 lần để 15’( nước cất chính xác 10ml=VPEC) Nếu cột bọt =,> 1cm. KL có SAPONIN Nếu cột bọt =,< 1cm. KL không có SAPONIN

Báo cáo:

FLAVONOID
0,5g DL bình nón + 15ml cồn 950 đun 10’. Lọc qua giấy Dịch lọc ( cốc có mỏ )

Ống 1(1ml) + 3 giọt NaOH Tăng màu vàng

Ống 2 ( 1ml) + 3 giọt Fecl3 xanh đen

Ống 3 ( 1ml) + 3 giọt chì acetate tủa vàng

Ống 4 (1ml) + 1 ít bột Mg + 1ml Hcl đậm đặc đỏ thanh long
( màu quyết định)

Báo cáo:
Ống 1: Dịch + NaOH ………? Ống 2: Dịch + Fecl3 ………….? Ống 3: Dịch + chì acetate  …….? Ống 4: Dịch + bột Mg + Hcl đđ …? KL: DL có ( không có) chứa Flavonoid.

ALKALOID
0,5g DL bình nón + NaOH vừa đủ ẩm + 10ml CH2Cl2 Lọc qua giấy Dịch lọc ( cốc ) alkaloid  bình lắng gạn + 10ml H2SO4 2%
Sau khi lắc Alkaloid nằm trên

Dịch acid ( lớp trên)

Ống 1 ( 1ml) + 3 giọt Mayer Tủa trắng

Ống 2 (1ml) + 3 giọt Bonchadat Tủa nâu

Ống 3 ( 1ml) + 3 giọt Dragendoff Tủa cam

BÁO CÁO: Ống 1: Dịch + Mayer  ……? Ống 2: Dịch + Bonchadat  …..? Ống 3: Dịch + Dragendoff  ……? KL: DL có ( không có) Alkaloid

TINH DẦU
 DẦU MỠ: Thấm 1 giọt vào giấy  hơ trên bếp điện vết mờ  NƯỚC: Ch odd vào ống nghiệm + CuSO4 khan  cho tinh dầu màu đậm hơn  CỒN: Cho dd vào ống nghiệm bông gòn + fushin đặt trên thành ống nghiệm  màu đỏ

TANIN
0,5 DL  bình nón + 30ml nước cất Đun 10’. Lọc qua giấy Dịch lọc  cốc có mỏ

ĐT Phân biệt Ống 3 ( 1ml) 1ml Stiasny( t0/10 – 15’) Tủa đỏ gạch  PC Lọc bỏ tủa( mang đi chấm) Ống 4 ( dịch ống 3) + 10 giọt NaCO3 3 giọt FeCl3 Xanh  PG

ĐT chung

Ống 1 (1ml) +3 giọt Gelatin Tủa Trắng

Ống 2 ( 1ml) + 3 giọt FeCl3 Xanh đen

BÁO CÁO: Ống 1: Dịch + Gelatin……..? Ống 2: Dịch + FeCl3 ……….?  KL : DL có ( không có) Tanin Ống 3: Dịch + Stiasny + T0  Tủa vón gạch  DL có chứa PC Ống 4: Dịch ống 3 + FeCl3 + Na2CO3…………xanh đen ( xanh hơi đỏ)  DL có PG

ANTHRAGLYCOSID
0,5 DL / Ố. N + CH2Cl2 ngập DL ~ 1cm. Để yên 15’. Gạn qua giấy làm 3 lần. Dịch CH2 Cl 2 / cốc có mỏ

Dịch CH2Cl2  bìnnh lắng gạn + 1ml NaOH 10% . lắc

Bã DL/ ống nghiệm + H2SO4 25% ngập DL ~ 2cm. Đun vừa sôi

Màu đỏ/ hồng ( lớp trên) KL: Có Anthraglycosid dạng tự do

Lọc qua giấy Dịch lọc/ cốc có mỏ  bình lắng gạn 5ml CH2Cl2. Lăc Dịch CH2Cl2 ( lớp dưới)  bình lắng gạn + 1ml NaOH 10%. Lắc Màu đỏ/ hồng ( lớp trên) KL: Có Anthraglycosid dạng kết hợp

BÁO CÁO: Dịch CH2Cl2 + NaOH 10%  màu……..? Bã DL + H2SO4 25% CH2Cl2  Dịch CH2Cl2 + NaOH 10%.  màu ………?