P. 1
Chien Luoc Marketing Mix Cua Cty Vinamilk

Chien Luoc Marketing Mix Cua Cty Vinamilk

|Views: 7|Likes:
Được xuất bản bởiCharles Nguyễn

More info:

Published by: Charles Nguyễn on Jun 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

Chi@n Ltrvc Marketing

Mix Vinamilk

GVHD: Nguy@n Thanh Hoai

LOi noi diu
Trong nhirng nam gAn day, voi n~n kinh t~ thi tnrong ngay cang nang d9ng va S\I h9i nhap voi th~ gioi thi tren thi tnrong xuAt hien S\I canh tranh gay g~t giira cac doanh nghiep trong va ngoai mroc. D6i thu canh tranh cua cac doanh nghiep trong mnrc la nhirng cong ty, t~p doan mroc ngoai co hang chuc nam kinh nghiem voi n~n kinh t~ thi tnrong, nguon v6n d6i dao, dan nhan S\I duoc trang bi dAy du kien thirc, kY nang cAn thiet. D~ co th~ canh tranh, khong bi mAt thi phAn tren chinh "san nha" cua minh, cac doanh nghiep Viet Nam cling cAn duoc trang bi kien thirc, kY nang phil hop voi yeu cAu cua kinh doanh ngay cang cao, va Marketing la m9t trong nhirng kY nang quan trong nhat. Tit ch6 san xuAt ra san pham t6t nhat, re nhAt co th~ duoc. Doanh nghiep con phai khien cho khach hang tin dung san pham cua minh han la mua cua d6i thu canh tranh. Va d~ lam duoc dieu do doanh nghiep cAn phai hi~u nhu cAu cua khach hang t6t han, ho cAn truyen thong t6t han v~ san pham cua minh va ho cAn xay dung m6i quan h~ g~n bo lau dai giira tlnrong hieu va khach hang. M9t trong nhirng cong ty sua hang dAu Viet Nam va nam trong Top 10 thirong hieu manh Viet N am. Hoat dong han 10 nam trong co ch~ bao cAp, cling nhu nhieu doanh nghiep khac chi san xuAt thea k~ hoach, nhung khi buoc vao kinh t~ thi tnrong, Vinamilk da nhanh chong n~m b~t co h9i, khong ngirng d6i moi cong nghe, dAu ill co sa ha tAng, da dang hoa san pham d~ chuan bi cho mot hanh trinh moi.

"Vinamilk ld thuong hieu cua nguoi Viet Nam, duoc xily dung boi ban tay va kh6i oc cua nguoi Viet Nam nen chung t6i au suc a~ canh tranh lanh manh voi cac DN trong cdng a6ng WTO, boi chi co canh tranh moi dem lai S1! phat tri~n ( Ba Mai Ki~u Lien- T6ng Giam d6c)
JJ

Nh6m Th,!c Hi~n: Nh6m II

Trang

1

Nam 2007. Day la dong san pham co tinh da dang cao voi nhieu nhan hieu. Cac dong san pham cua Vinamilk: • Sua d(jc: chidm 34% doanh thu. Nam 2007. bQt dinh duong. xoa bo nhirng san pham khong duoc ira chuong.7%. mroc ep trai cay. bao quan san pham. Voi nhieu chung loai san pham. trong do Vinamilk chiem 14% thi phAn.. Nam 2007. dong san pham nay dat tY I~ tang tnrong 38% va chiem 79% thi phAn. Vinamilk da dap img dAy du nhu cAu tieu dung cua khac hang va gop phAn phan tan rui ro cho cong ty. Tuy nhien. dong san pham nay dat mire tang tnrong 10% so voi nam 2006. kern. Sua d~c la dong san pham chiem tY trong cao nhAt trong co cAu doanh thu trong mnrc cua Vinamilk. dat t6c dQ tang tnrong 31%. Sua nroi Vinamilk chiem 35% thi phAn. mroc u6ng dong chai. sua chua. phan ph6i san pham . Binh quan giai doan 2004-2007. Va co mire tang tnrong binh quan 26. Sua chua u6ng Vinamilk chiem 26% thi phAn va sua chua an chiem 96% thi phAn. • Sua chua: chidm 10% doanh thu. chocolate hoa tan.!c Hi~n: Nh6m II Trang 2 . Vinamilk (cung voi Abbott va Dutch Lady) Ia mot trong ba cong ty d§n dAu thi tnrong Vi~t Nam v~ doanh so sua bot.2%/nam trong giai doan 2004 . San Ph§m ( Product) 1.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai I. chiem khoang 26% t6ng doanh thu cua cong ty va co tY trong dong gop cao thir hai vao doanh thu so voi tAt ca cac dong san pham khac.2007. Sua bQt chiem 24% doanh thu nam 2007 cua Vinamilk. pho . Giai phap duoc dua ra la chu trong toi cac san pham dang duoc tieu dung nhieu. banh. sua nroi. • Sua bot va ngii c6c an liJn: chidm 24% doanh thu. pho mai. Vinamilk da nlnrong lai vi tri d§n dAu tren phan khuc thi tnrong nay cho Dutch Lady vi cong ty nay co m6i quan h~ cong chung manh han va chien IUQ"c arketing t6t m han. cling co nhirng kho khan nhu: cong tac quan ly. Nhom san pham nay bao g6m nhieu san pham khac nhau nhu: kern. nang cao chAt hrong san pham. sua d~u nanh. • San phdm khac: chidm 6% doanh thu. tra. Sua nroi dat rmrc tang tnrong 18%. mnrc ep trai cay. sua bot. Danh muc san phAm sua cua Vinamilk San pham cua Vinamilk rAt da dang va phong phil v~ chung loai voi tren 200 m~t hang sua va cac san pham tir sua: sua d~c. Va cac san pham khac nhu: sua d~u nanh.mai. Doanh thu cua sua bQt phu thuQc nhieu vao xuAt khau. • Sua tum (hay sua nuoc): chidm 26% doanh thu. ca phe hoa tan. Muc tang binh quan giai doan 2004-2007 la 22. banh flan. Ca phe la san pham Nh6m Th. mroc tinh khiet va tra.. Tuy nhien.

voi cac nhan hieu nhu Moment Coffee. Soc Trang . Vinamilk da dua ra mQt s6 chien hroc kha thanh cong trong viec kiem soat chAt hrong sua nroi nhu: ky lai hop d6ng voi cac dieu khoan b~t buoc.!C Hi~n: Nh6m II Trang 3 . voi quy mo m6i trang trai nuoi 2000 con bo.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai moi nhAt cua Vinamilk. nhung bu lai. gia ca rAt cao va bi dong trong khau cung img. Ty trung doanh thu cac dong san phim trong giai do~n 2009-2010 co th~ se thay d6i thea huang tY trong doanh thu tir san pham sua mroc va sua bQt se ngay cang cao.. nhieu cong ty da khong ngAn ngai d6 chi phi dAu tir vao bao bi. chu truong phat trien nguon nguyen li~u nQi dia. Cong ty quyet dinh dAu tu phat trien cac hinh thirc trang trai chan nuoi bo sua quy mo cong nghiep khep kin. Nho do co ban giai quyet duoc vAn d~ nguyen li~u sua cua Vinamilk. Vinamilk se xay dung cac trang trai chan nuoi bo sua cong nghe cao tai cac tinh Nghe An. N~m duoc xu th~ do. N guyen li~u sua luon la vAn d~ duoc cac cong ty sua d~c biet hru tam. sua bQt va sua chua. tro thanh nhirng san pham quan trong nhAt. D\I kien.. Nh6m Th.... Miu mii. bao hi Xu th~ tieu dung hien nay rAt chu trong toi m§u rna.. Binh Dinh. bao bi san pham. sua mnrc. True Coffee va Kolac. giam dAn nguyen li~u nhap khau. tY trong doanh thu sua d~c va sua chua se thAphon do tiem nang tang tnrong thi tnrong cua cac san pham sua bQt va sua mnrc Ian hon so voi cac san pham khac. D~ chu dQng v~ nguon nguyen li~u cho cac nha may ch~ bien sua. co kha nang canh tranh manh voi Vinamilk tren ca 4 dong san pham sua d~c. vi nguyen li~u hien nay chu y~u la nhap ngoai. D6i thu quan trong nhAt cua Vinamilk trong mnrc v§n se la Dutch Lady. lau dai. Vinamilk con k~t hop voi cong ty lien doanh Campia xay dung trung tam huAn luyen kY thu~t nuoi bo sua tai Lam D6ng . ho co th~ mAt 19i th~ v~ gia ban. tuyet d6i khong nhan sua tir ngiroi v~t sua thue . voi cong nghe hien dai. cung cAp trung binh 30 trieu lit sua! nam. bao dam san xuAt 6n dinh. Binh Duong. Du sau chien dich nay. doanh thu tang manh hon va ngiroi tieu dung nho d~n thuong hieu nhieu hon. Ngoai ra. 2.

T~t. nang cao cong tac quan It va chat hrong san pham. Nh6m Th. 5. phai k~ d~n la: sua giam can. Nghien cu-u san phAm m6'i Hien Vinamilk da dua ra m9t s6 san pham moi rAt hieu qua. Hien nay. m9t IAnnira Vinamilk duoc binh chon vao danh sach 100 nhan hieu hang dAu cua Viet Nam. in Anbao bi moi mang thong diep d~n voi ngiroi tieu dung. 4. Vinamilk cling duoc binh chon trong nhom "Top 10 Hang Viet Nam chAt hrong cao" tir nam 1995 d~n nam 2007. Ngoi sao Phuong Nam. Vi th~ d~ dang nhan duoc S\I cac quan tam cua khach hang. Nam 2007. Nhiin hi?u Qua hon 30 nam hoat d9ng va phat trien. Vinamilk da ap dung thanh cong H~ th6ng quan It chAt hrong thea tieu chuan qu6c t~ ISO 9002 va hien nay dang ap dung H~ th6ng Quan It chAt hrong ISO 9001-2000.bao bi luon chiem vi tri quan trong trong chien IUQ"c arketing. Nho san xuAt san pham chAt hrong cao va ban voi rmrc gia hop It nen Vinamilk co th~ thu hut moi thanh phAn khach hang Viet Nam a moi lira tuoi. Vinamilk da khong ngimg d6i moi cong nghe.!c Hi~n: Nh6m II Trang 4 . thuong hieu nay duoc binh chon la m9t "Thuong hieu N6i tieng" va la m9t trong nhom 100 thuong hieu manh nhAt do B9 Cong Thuong binh chon nam 2006. Cung voi viec tham gia tri tnrong th~ gioi cling nhu canh tranh trong mnrc. Dielac. Vinamilk khong ngAn ngai cho thiet k~. M9t trong nhirng chien dich nang cao chAt hrong san pham co tAm anh huang Ian do la viec hop tac voi Vien Dinh dufmg Qu6c gia. Trong do. Nam 1999. 3. chAt hrong san pham Vinamilk se duoc dam bao b~ng uy tin cua Vien Dinh duong Quoc gia. sua chua Vinamilk va cac san pham khac da tro thanh nhirng nhan hieu qua quen thuoc tren thi tnrong n9i dia. m Vi xu huang tieu dung hien nay rAt chu trong toi b~ ngoai san pham. Viec nay da rut ng~n phAn nao khoang each chAt hrong so voi sua ngoai nhap va lam tang long tin. Di~u nay tao ra long tin d6i voi ngiroi tieu dung. nhirng san pham duoc thiet k~ dep mat luon nhan duoc S\I quan tam cua khach hang. cac san pham d~u dat chAt hrong cao. Vinamilk co tren 200 chung loai san pham.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai D~ chuan bi cho nhirng mila l~. Chi phi Vinamilk bo ra cho cac chuong trinh thay d6i m§u rna nhu th~ nay thuong chiem khoang 10% t6ng chi phi. m§u rna . khien cho viec tieu thu hang hoa tro nen nhanh hon. dUQ"C t6 clnrc qu6c t~ kiem dinh. Phan Ian san pham cua Cong ty cung cAp cho thi tnrong duoi thuong hieu "Vinamilk". uy tin cua Vinamilk tren thi tnrong canh tranh. Theo do. cac san pham cua cong ty nhu sua Ong ThQ. bia va ca phe moment. ChAt luvng san phAm D~ dap irng nhu cau ngay cang cao cua ngiroi tieu dung.

"Vinamilk sua giam can" va ngay l~p tire nhan duoc S\I ung h9 cua nguoi tieu dung. Bia: Hien nay. do moi tham gia thi tnrong. san pham nay la m9t buoc d9t pha moi giup dem lai IQ'iich thiet tlnrc cho ngiroi tieu dung. Khac voi cac san pham tren thi tnrong. DAu nam 2007. P. Vi th~ thi tnrong ca phe da nong len trfmg thAy. Voi muc tieu nghien CUuva dua ra giai phap giam can hieu qua. Di~u nay doi hoi moi nguoi phai luon tinh tao trong cong viec va giai phap duoc hra chon nhieu nhAt la u6ng ca phe. Vinamilk sua giam can xay dung voi cong thirc hieu qua va ch~ d9 dieu tri khoa h9C thea tirng giai doan. Vinamilk ngay l~p tire nhay vao thi tnrong soi d9ng nay b~ng viec lien doanh voi SAB Miller (c6ng ty san xutit bia lim thu nhi thi gioi vJ san luang bia) d~ san xuAt bia Zorok voi t6ng dAu ill 27 trieu USD. h6 tro nguoi thira can kiem soat can nang m9t each hop ly rna v§n dam bao duy tri duoc moi sinh hoat. bia la m9t loai thirc u6ng rAt ph6 bien tai Viet Nam. duoc minh clnrng qua san hrong bia san xuAt tieu thu ngay cang tang trong vai nam qua. Khong chiu khuat phuc. Ca phe moment: N~n kinh t~ ngay cang h9i nhap.!c Hi~n: Nh6m II . P. Ngay sau do. phu hop voi th~ trang ngiroi Viet Nam. dieu nay da tao ra d9ng hrc cho Vinamilk dua ra thi tnrong san pham moi . Nh~n thAy xu huang nay. cung voi IQ'ith~ chi cho marketing rAt cao ( hon 2 trieu USD) Vinamilk da dua ra hang loat chien hroc d~ chiem linh thi tnrong. Tuy nhien. bia Zorok duoc dua ra thi tnrong va nhanh chong thu hut S\I chu y cua khach hang. Vinamilk nhan thAy it co d6i thu tham gia vao thi tnrong nay.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai P. L_ r Trang 5 Nh6m Th. lai bi canh tranh gay g~t nen Vinamilk khong gay duoc tieng yang Ian. Sua gidm din: Hien nay tre em beo phi a Viet Nam dang tang cao k~t hop voi qua nghien ciru thi tnrong sua giam can. ap hrc cong viec cling thea do tang len. an toan. nam 2005 Vinamilk da co m~t tren thi tnrong ca phe voi san pham ca phe moment. cong viec hang ngay.

Bao hi cua Vinamilk don gidn nhung aay au va dep milt nen ciing gay duac Sl! chu y cua dong dao nguoi tieu dung. Chtit luang san phdm ciing rtit duac chu trong nen aa tao duoc long tin voi khach hang. Vinamlik chAp nhan ha gia ban toi mire co th~ d~ dat quy mo thi tnrong IOn nhat. luon lnrong toi S\I dap irng hoan hao nhAt eho nguoi tieu dung.6 tY d6ng eho cac du an dAu moi. Vinamilk thuong dinh gia eao. Ca phe momnet se chiem khoang 5% thi phAn vao nam 2008. D~ dat duoc muc tieu tro thanh cong ty sua va thirc pham co loi eho sire khoe voi mire tang tnrong nhanh va b~n virng nhAt thi tnrong Vi~t N am voi cac dong san pham co loi th~ canh tranh dai han. II. T6ng chi phi dAu tu nam 2008 g6m 325.6 trieu USD) va 610 tY d6ng (36. Khi do gia ban se duoc tinh toan sao eho co th~ tang doanh thu va loi nhuan t6i da. 243. va 30. viec dua ra duac chinh sdch. dam bao chAt hrong.5 trieu USD). Chi phi dAu tu ( CPDT) vao khoang 600 tY d6ng (36 trieu USD) trong khi CPDT nam 2007 va 2006 la 744 tY d6ng (44.9 tY d6ng tir cac diran dAu tu dang ti~n trien. gioi thieu sang phdm moi tao aiJu kien thudn 19'icho viec dua thong tin toi nguoi tieu dung. giup cho Vinamilk co chidn luac kinh doanh hieu qua. Cae nhiin iinh huang 1.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai Vinamilk dang d~t ky vong IOn eho S\I tro lai cua ca phe moment. Nh6m Th. an toan v~ sinh thuc pham voi gia ca canh tranh.2 Chi phi san xutit kinh doanh Nam 2008. Vinamilk t~p trung lam ra nhirng san pham co chAt hrong qu6e t~. gia phu h(J]Jco y nghia aijc hi~t quan trong. Gia Ca (price) Gid duoc coi ld ydu t6 canh tranh quan trong trong viec thu hut khach hang cua moi doanh nghiep. Theo do. Tom lai. Vinamilk aa nit thanh. Vi v~y. Cdc chidn luac nay duac dua ra dua tren nhu cau thuc td nen co hieu qua nrc thi. Them VaGao chi phi aau tu nit lim cho qudng cao. HUOng toi muc tieu tro thanh nhan hieu ca phe hoa tan va ca phe rang xay hang dAu Viet Nam. cting trong cac chidn luac scm phdm cua minh.5 tY d6ng danh eho chi phi sua chua bao tri dinh ky hang nam. 1. luon thoa man va co trach nhiem voi khach hang b~ng each da dang hoa san pham va dich vu.!c Hi~n: Nh6m II Trang 6 ta . ton trong dao dire kinh doanh va tuan thea lu~t dinh.1 Muc tieu kinh doanh Muc tieu chu hrc cua Vinamlik hien nay la t6i da hoa gia tri cua e6 dong va thea duoi chien hroc phat trien kinh doanh. 1. Trong tnrong hop nay. ben canh viec e6 gang tac dong vao tam It ngiroi tieu dung trong m6i quan h~ tuong tac giira gia ca va chAt hrong. 15% thi phAn vao nam 2009 va 30% thi phAn vao nam 2010.

hien dai. Vinamilk cling t~p trung dAu tu manh vao Cong nghe thong tin. Nhirng cong nghe nay phAn Ian duoc nhap khAu tir cac hang cung cAp thiet bi nganh sua n6i tieng tren th~ gici..5% san hrong sua nroi trong mnrc (nrong dirong voi 30-40% nguyen li~u dung trong san xuat). tir 5% . Trong khi do.{ phi Nguyen li~u dAuvao Chi Chi phi nguyen v(it lieu (chu y~u la sua bQt va sua tuoi) dung cho san xuAt chiem tY trong Ian trong t6ng gia v6n hang ban cua Vinamilk (khoang 89% chi phi san xuat). sua mroc va sua chua). Vinamilk ti~n hanh nghien ciru chi phi. Nh6m Th. voi chi phi dAu tu cao. (d~c biet la sua bot. t <.. tdm If..3 Uy tin va chtit luang san phdm San pham co chAt hrong cao. phAn con lai la sua nroi duoc thu mua trong mroc. <. chi phi quang cao. dQi gia thanh.. DAu Vinamilk da sir dung nhieu loai cong nghe hien dai. tieu dung san phdm sua Cling ngay con ngiroi cang quan tam d~n viec cham soc sire khoe cua minh.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai <. tao duoc long tin cho phep Vinamilk dinh gia ban cao rna khong gay nhirng phan irng tir nguoi tieu dung. 1. Cac day chuyen thiet bi co tinh d6ng bQ.5 Gid cua a6i thu canh tranh Tam It chung cua ngiroi tieu dung thuong so sanh gia cua nhirng cong ty cung loai san pham d~ dua fa quyet dinh mua san pham Vi th~.2%. Vinamilk co IQ"ih~ dieu ti~t gia nhAt dinh khi tlnrc hien thu mua sua nroi. chAt hrong san pham cua d6i thu.{Chi ban hang phi Chi phi ban hang la khoan chi phi chiem tlnr tY l~ Ian thir hai trong gia sua. Xu huang chon mua loai d~t nhAt ( tam It g~n lien giira gia ban va chAt hrong) cling gop phAn lam tang gia sua. Khd nang chi ph6i giti sua tum nguyen lieu: Vinamilk hien dang thu mua khoang 44. gia thanh va gia ban. khuyen mai tir 1% .27% gia v6n. dam bao. Hien tai khoang 60-70% nguyen li~u cua Vinamilk la nhap khAu (nguyen li~u sua bQt sau qua trinh ch~ bien duoc hoan nguyen thanh cac san pham sua khac nhau). thudc th~ h~ moi. tien ti~n tren th~ gioi. 1. Do co loi th~ v~ mang hroi va chinh sach thu mua..{ tu cong nghe.!c Hi~n: Nh6m II Trang 7 . day chuyen san xuat. vi th~ cac san pham sua duoc ira chuong. Vinamilk co chi phi quang cao a mire cao han mire khong ch~ ( thea quy dinh la 10%) cling co kha nang dAy gia sua len cao. 1..4 Nhu cdu.19.

273 .000 2.!c Hi~n: Nh6m II Trang 8 .18.818 Nh6m Th.13.000 . Cac chi~n lU'(lcgia trong thili gian qua Bang tham khao gia mot s6 dong san pham cua Vinamilk Dong san ph8m Sua d~c Sua bf)t Bf)t dinh dufrng Sua tmri Sua chua u6ng NuO'c ep trai diy Sua d~u nimh Sua chua Kem Ph6 mai NuO'c u6ng Ca phe.455 .627 2.545 2.SocoIaco duong.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai Vi du v~ nghien ciru Dutch Lady .727 15.500 4.909 19.141 .364 18.455 .900g Sua hroi ti~t trimg kh6ng duimg Vinamilk Sua chua u6ng vi trai diy Vinamilk Sua Dutch Lady 180mI khong duong Sua nroi Dutch LadyCGHL 180mI .455 .182 16.364 2.818 2.21.000 4.37. ou (VNIJ) 99.16.000 4.d6i thu canh tranh IOn cua Vinamilk: LOl}i Sua bf)t San Ph8m Dielac Pedia 400g Dutch Lady 456 .500 4.545 .35.3.000 .48.3.9. tra Sa lU'(lng IOl}i san ph 8m 7 31 18 33 8 5 4 9 31 1 3 8 Gia dao d9ng (dang) 8.000 118.273 .455 .182 2.808 .152.182 30.500 Sua nuO'c 2.

Kh III. Vinamilk chAp nhan giam lai hoac bu d~p tir viec kinh doanh nhieu dong san pham khac nhau d~ chia se ganh nang chi tieu voi nguoi tieu dung. khong do thi hoa.MQt loat nh~n hieu cua Vinamilk duoc nang cAp nhu: Dielac len Dielac Alpha co sua non colostrum cua Vinamilk. 3. dieu ki~n chan nuoi t6t nhung v~n chuyen xa thi gia thAp hon. 2.2 Chinh stich adt tiJn hun a~ co chtit luang t6t hun Khi san pham hien tai co gia tri duoc dinh vi trong tam tri nguoi tieu dung cao thi viec dinh vi san pham moi hoan toan thuan IQ'i. Iwin: chinh stich giti cua Vinamilk khd h(J]JIY. C6ng ty So' hiiu mot mang luoi Nh6m Th. Di~n hinh la viec dinh vi dong sua ti~t trung va sua chua. 2.3 Chinh stich giu nguyen giti nhung chtit luang cao hun Cac san pham co gia tri dinh vi thAp thi Vinamilk sir dung hinh thirc dinh vi gia tri cao hon nhung giu nguyen gia. Dumex thanh Dumex Gold. Phall Ph8i (Place) Mang luoi phdn ph6i cua Vinamilk ld mot 1(Jithi canh tranh co thi manh hun han ctic a6i thu khdc tren thi truong Viet Nam. Vinamilk v§n duy tri gia ban 6n dinh tir giira nam 2008 d~n nay. Quy mo dAu ill tai chinh duoc gia dinh se khong thay d6i.74% doanh thu. D6ng thai luon dieu chinh gia thu mua thea mila vu va tinh hinh gia sua th~ gioi.!c Hi~n: Nh6m II Trang 9 . Friso len Friso Gold. moi gioi va moi tang lop. Cac khoan ti~n nhan r6i duoc gia dinh doanh nghiep se dung d~ tra no' lam giam chi phi v6n vay cua doanh nghiep.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai 2.94%.1 S. L(Ji thi canh tranh each bi~t sa voi nhiing scm phdm cung loai chinh ld 1(Jithi tuyet a6i trong viec dap Wig da s6 nhu cau tieu dung a moi noi. Cac ti l~ gia v6n hang ban/doanh thu duoc du bao a mire 68.72% trong giai doan 2013-2017. t6ng chi phi ban hang va chi phi quan It 6n dinh a rmrc 15.! 6n dinh trong chinh stich giti BAt chAp cuoc chay dua IQ'inhuan cua cac hang sua ngoai. Hien gia ban cua Vinamilk tren thi tnrong chi b~ng khoang 1/3 so voi gia sua ngoai.44% trong nam 2009 va tang dAn v~ rmrc binh quan giai doan 2005-2008 la 72.4 Chinh stich giti thu mua cua Vinamilk Chu truong: Vung nhieu d6ng co. chit khong 16.IJinh ou Doanh thu cua Vinamilk duoc du bao tang binh quan 12. 2. Voi gia sua hien nay.84% nam trong giai doan 2009-2012 va giam xuong con 7.

Quiin Ij va xay dt. tnrong hoc .. Chinh stich d{li Ij Vinamilk co nhirng Uti dai d6i voi dai Iy d~ ho tro thanh ngiroi ban than thiet. my thudc vao vi tri.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai phdn ph6i riing lim tren ca nuac. 2. giup cong ty thu thap dAy du thong tin va nhu cAukhach hang tir do dua ra cac chinh sach xay dung va phat trien mang hroi phan ph6i cho phil hop nhat. thea thang. K~t n6i d~n 13 dia diem g6m: tru sa. dia diem ban hang rna cong ty quy dinh doanh s6 va thuong cho dai Iy thea quy. . Nh6m Th. ) Vinamilk co loi th~ thong qua h~ th6ng cac nha may sua duoc dAu tu trai dai a nhieu dia phuong trong ca mroc.. "'¢>.kenh phdn ph6i D~ quan Iy hieu qua cac kenh phan ph6i tren thi tnrong. 1. chung thuy voi san pham cua minh. Voi m9t mang hroi phan ph6i d~u khap toan qu6c cling nhu cac kenh true ti~p khac nhu: benh vien. do Iii diJu kien thudn 1(Ji d~ dua san phdm din s6 luang lim nguoi tieu dung.. Truong hop vi pham hop d6ng. cong ty kien quyet c~t bo d~ lam guong cho cac dai Iy khac.1 Qudn If.. Vinamilk co kha nang chuyen nhirng bAt loi tir phia nha cung cAp ben ngoai sang cho khach hang. H~ thong dai Iy phan thanh 2 loai: .SAP): day la giai phap ti~p c~n hieu qua voi chinh nhirng khach hang cua Vinamilk.Phan ph6i qua kenh hi~n d~i: ( h~ th6ng sieu thi. sua b9t. . kho hang tren toan qu6c.!c Hi~n: Nh6m II Trang 10 .Nhom cac san pham v~ sua (sua d~c.. do la: ~ H~ th6ng Oracle E Business Suite 11i: chinh thirc dua vao hoat dong 112007. sieu thi. Vinamilk dang sir dung cac img dung CNTT hien dai tieu bi~u nhAt. sua nroi. Metro . ) : voi nhom nay Vinamilk d~t ra dieu kien thiet y~u phai giu cam k~t khong ban bAt ky san pham sua nao khac.000 diem ban le tren toan qu6c) tlnrc hien phan ph6i hon 80% san hrong cua cong ty. ~ 11ng dung giai phap quan tri m6i quan h~ voi khac hang ( Customer Relationship Management . "'¢>- 2. Vinamilk da rna 14 phong trung bay san pham tai cac thanh ph6 Ian.mg h? thang phan phai Hien nay cong ty co 2 kenh phan ph6i: Phan ph6i qua kenh truy~n th6ng: (220 nha pha phan ph6i d9C I~p tai 64 tinh thanh va hon 140. nha may. Tlnrong d6i voi dai ly.Nhom san pham kern. sua chua: chu truong rna rong rai va khong han ch~ ngat ngheo cac dieu kien.

TP. IJ9i ngii quiin Ij va ban hang . . . cho phep mang lucri phan ph6i Vinamilk tren ca mnrc co th~ k~t n6i thong tin toi trung tam trong ca hai tinh buong: online hoac offline. tu mat cho h~ th6ng phan ph6i hang lanh va hon 300 xe tai nho cho cac nha phan ph6i.Vinamilk da dAu tu hon 7000 tu dong.Cung c6 h~ th6ng va chAt hrong phan ph6i nham gianh them thi phAn tai cac thi tnrong rna Vinamilk co thi phAn chua cao d~c bi~t la vung nong then va do thi nho 3.Kinh nghiem quan It t6t duoc clnrng minh boi k~t qua hoat dong kinh doanh b~n virng. Chau Au. Virng ngh~ vu co th~ thea kip S\I thay d6i cua thi tnrong. Ben canh mang lucri phan ph6i trong mnrc. . Trong tuong lai. dem lai S\I thea man cho khach hang a cApd9 cao hon. Vinamilk da rna 14 phong trung bay tai cac thanh ph6 Ian nhu: Ha N9i.B~ h6 tro cho mang lucri phan ph6i cua minh. Vinamilk qua do cling quan It xuyen su6t cac chinh sach gia. B9i ngii ban hang co kinh nghiem phan tich xac dinh thi hieu va xu huang tieu dung ti~p c~n thuong xuyen voi ngiroi tieu dung a cac diem ban hang. Thong tin t~p trung giup Vinamilk dua ra cac xu It kip thai cling nhu h6 tro chinh xac viec I~p k~ hoach.Vinamilk co d9i ngii quan It hung manh va dAy tham vong da gtfu bo voi cong ty tir khi Vinamilk con la doanh nghiep 100% v6n nha mnrc. Dc va Thai Lan.!c Hi~n: Nh6m II Trang 11 . . khuyen mai trong h~ th6ng phan ph6i. H6 Chi Minh va cAn Tho. Trong khi do d6i tirong quan trong la khach hang dAu cu6i cling duoc huang IQ'inho chAt hrong dich vu ngay cang duoc cai thien.Enterprise Resource Planning (ERP): cong cu h6 tro nhan vien. Viec thu thap va quan It cac thong tin ban hang cua dai It la d~ co th~ dap img kip thai. 2. Vinamilk duoc quan It boi m9t d9i ngfi quan It nhiet tinh va nhieu kinh nghiem trong nganh.B9i ngii ban hang nhieu kinh nghiem vita h6 tro cho cac nha phan ph6i phuc vu t6t hon cac cira hang ban le va ngiroi tieu dung d6ng thai quang ba san pham cua cong ty. ti~p tuc thiet I~p mang lucri phan ph6i tai Campuchia va cac mnrc lang gieng khac.Trong nam 2008 . Kiem luon nhiem vu h6 tro cac hoat d9ng phan ph6i va phat trien cac quan h~ voi cac nha phan ph6i va ban le moi. Da N~ng.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai ~ H~ th6ng Hoach dinh N gu6n hrc Doanh nghiep .2 Xay dung mang luoi phdn ph6i . .Vinamilk co k~ hoach rna them chien dich marketing d6ng thai phat trien them cac diem ban le d~ tang doanh thu. cong ty con co cac nha phan ph6i chinh thirc tai Hoa Ky. Nho S\I d§n d~t Nh6m Th.

cA Dqng (Promotion) 1. dAynang .Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai cua dQi ngii quan It nay. Quang Cao Hi~u duoc tAm quan trong cua Quang cao trong chien hroc xuc ti~n cua minh. sang tao khong ngimg va da dat duoc nhirng thanh cong khong nho trong viec nang cao doanh thu ban hang cua minh. Hien than cua S\I sang khoai. Cu th~ la: . Vinamilk luon chu trong. V~ phAn yeu cAu quang cao: Vinamilk da dap irng dAy du nhirng yeu cAu khat khe rna mQt thong diep quang cao cAndat duoc. chung luon soi dong.. . thuan khiet d~n tnrc ti~p tir thien nhien". g~n Nh6m Th. Nhung khong vi th~ rna hinh anh cac chu bo lai don dieu. San pham sua co duoc tir k~t qua lao dong cua ngiroi nong dan Viet Nam. c6t loi trong m6i clip quang cao cua Vinamilk. VI. cham chi. vui nhon. hien hoa va nhirng chu bo nroi vui. doc dao va d~ lai Antirong kho quen trong long khan gia (nhAt la tre em). do chinh la mQt cuoc s6ng nroi dep dich tlnrc.La mQt c6ng ty chuyen san xuAt cac san pham tir sua. tir do mang lai vui ve. manh me v~ th~ chAt. hanh phuc v~ m~t tinh thAn. bat ngat.Chien hroc nhan each hoa hinh anh nhirng chu bo sua khoe manh. Hinh anh nhirng canh d6ng co xanh ri. (5) Chien dich ti~p thi truyen thong da phuong ti~n nham giup nguoi tieu dung hi~u ro IQ'iich "nroi.!c Hi~n: Nh6m II Trang 12 . trung l~p rna nguoc lai. d~ cao. khoe manh.. Vinamilk da dat duoc nhieu thanh cong nhu 19t vao danh sach mQt trong 10 cong ty dat giai hang Vi~t Nam chAt hrong cao lien tuc tir nam 1995 d~n 2007. dat giai thuong Cong nghe Sang tao cua T6 clnrc So' him Tri tu~ Th~ gioi nam 2000 va 2004 cling nhu nhieu giai thuong khac cua chinh phu Viet Nam. nang dong. ngQ nghinh.. rna nguon sua chu y~u tir bo nen hinh anh nhirng con bo duoc coi la d~c trung.(J. thong qua: .

doi hoi S\IdAu tu to Ian va lau dai v~ ti~p thi. Vinamilk da va dang tich C\IChoat dong trong cac linh V\ICxa h9i... V~ phuong ti~n quang cao: voi m\1Cdich dua san pham cua minh toi dai b9 phan ngiroi tieu dung. 120 nha tinh thuong.. d~ lam gi em co bi~t khong. quang cao ngoai troi . 2. phim chi tlnrc hien m\1Ctieu cu6i cung la "hanh dong". Day tlnrc S\Ila m9t hinh anh dAy cam xuc co tac dung g~n k~t tinh cam cua ngiroi tieu dung voi thuong hieu Vinamilk. ung h9 d6ng bao Iii lut. Nam 2008: danh hon 17 tY d6ng cho cac hoat d9ng tir thien. + Xay dung cac cAu virot song cho cac em h9C sinh di h9C tai Quang Nam. bao chi. Viec gia tang duoc gia tri thuong hieu cho Vinamilk cling nhu tang doanh s6. Vinamilk sir dung moi hinh thirc quang cao nhu: truyen hinh. + H6 tro ti~n ph§u thu~t ho moi. Vinamilk nhan phung dufmg su6t doi 20 ba me Viet Nam Anh HUng a B~n Tre va Quang Nam tir nam 1997 (d~n nay con lai 13 ba me VNAH) + Xay 72 nha tinh nghia. Vinamilk con co nhirng quang cao rAty nghla nhu: quang cao sir dung bai hat cua Trinh Cong Son voi S\Ith~ hien cua Le Cat Trong Ly kha la "s6ng trong doi s6ng cAn co m9t tAm long. Kheo leo dung hoa giua tinh cam va ly tri: tinh cam giira nhirng ngiroi co tAm long se chia. + Danh 3.. Trong do co chuong trinh 6 trieu ly sua cho tre em ngheo.(J. Phim khong thien v~ m\1Ctieu gioi thieu san pham rna mang tinh quang ba cho nhan vi khan gia da "biet d~n". nhan van vi cong d6ng. phat thanh.1 tY d6ng cho quy "Vinamilk irorn mAm tai nang tre" nam h9C 2007-2008 Ngoai ra. dAy sire s6ng. -+ DAu tu cho xay dung S\Itin yeu cua ngiroi tieu dung la m9t qua trinh lau dai..nguoi cho. quy vi nguoi ngheo...Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai li~n voi no la nhirng chu bo vui ve nhay mua.. Quan h? cong chung Ti~p n6i truyen th6ng hoat d9ng vi loi ich cong d6ng.va hanh d9ng ly tri. .. th~ hien S\IgAn giii voi thien nhien. ngiroi nhan . quy xoa doi giam ngheo. . quy tai nang tre. khong chi la quang cao mang tinh "nh~c nho" khi da gianh lai duoc thi phAn nhAt dinh d6i voi d6i thu nang ky Dutch Lady. hat ca. "hi~u ro" va "tin chac" v~ cac san pham cua Vinamilk. nan nhan song thAn. dong gop cho cac quy d~n on dap nghla. ham ~ch cho tre em di t~t. . d~ gio cuon di. d~ gio cuon di" .!c Hi~n: Nh6m II Trang 13 . quy nan nhan chAt d9C mau da cam.Chien dich quang cao duoc nhan rfmg tren khap cac phuong ti~n truyen thong dai chung voi hinh anh d6ng nhat: nhirng chir bo dang yeu tren n~n thien nhien nroi dep. phim quang cao cua Vinamilk nhu 19t xac. . dung ti~n mua sua Vinamilk. thi phAn va loi nhuan v~ ngan cling nhu dai han da khang dinh: k~t qua thu duoc VUQ"t tr9i chi phi bo ra. -+ Hai nam nay. Nh6m Th.

Quang cao voi thong diep "sua nroi nguyen chAt 100%" ( tram phAn tram.!c Hi~n: Nh6m II Trang 14 .Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai Khong chi gop phAn him xoa diu n6i dau. Nh6m Th. Thong diep "tram phAn tram" duoc l~p di l~p lai se khac sau vao tam tri khach hang du cho khach hang co vo tinh hay c6 tinh nghe. Vinamilk da tro nen gAn giii. . bi~t chap thai co trong hrc ngiroi tieu dung dang bi thAtvong vi bi cac nha san xuAt lira bAy lau. tram phAn tram. than thiet hon khong chi voi cac em thieu nhi rna voi moi nguoi dan Viet Nam. Vinamilk dang va se co them nhieu chuong trinh huang toi cong d6ng trong tuong lai. co Ie Vinamilk hy vong r~ng khach hang cua cac nhan hieu khac se quay sang ung hQ Vinamilk voi sua nroi nguyen chAt 100%. giup do nhirng nguoi g~p hoan canh kho khan. Thong qua cac chuong trinh truyen hinh va mQt s6 hoat dong khac. Vinamilk la ngiroi dAutien khai thac diem nay trong quang cao cua minh. Vinamilk con tich cue mang toi cho cong d6ng niem vui va nhirng kien thirc xa hQi co ich trong cuoc s6ng. sua nroi nguyen chAt tram phAn tram) d~ thu hut va lAylai long tin cua khach hang sau hang loat bai bao noi v~ cac san pham sua nroi rna tY l~ sua bQt thi rAt cao. Day la mQt chien hroc an thea du luan. Tir quang cao nay. Voi chien hroc ti~p c~n khach hang thuong xuyen va than thien hon.

4 ? II. lVghilen cuu san p h am mal . Chdt luang san phdm 7\T '" .. Gia Ca (Price) 1.. Mdu mii. Phan Ph6i (Place) 1. Dinh Gia 6 6 8 9 III. Nhiin hieu 4. Cdc chiin IU(1cgid trong thai gian qua 3. 11 12 12 13 Nh6m Th. va xiiy dung h? thong phdn ph6i 3D"'·(Jlngu. Quan h? cong chung ? 9 10 10 . Danh muc san phdm sua cua Vinamilk 2. 2.. Quang Cdo 2. .!c Hi~n: Nh6m II Trang 15 . San Pham ( Product) ? 1 2 2 1.Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai Mue Lue • • Liri n6i aiu I. Quan If. . bao bi 3. Chinh sach dai If. Cdc nhdn t6 anh huang 2. Co DQng (Promotion) 1.: . - 3 4 4 . 5 . quan I' vat ba ha y an ang ? VI.

!c Hi~n: Nh6m II Trang 16 .Chi@n Ltrvc Marketing Mix Vinamilk GVHD: Nguy@n Thanh Hoai Nh6m Th.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->