CÁC TRƯ NG THPT T NH B N TRE

STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ơn v THPT Tr n Văn Ơn THPT Lê Anh Xuân THPT Châu Thành B THPT Nguy n Hu THPT M c nh Chi Hi u trư ng Tr n Văn Nuôi Nguy n Th Bé Mư i ng Văn H i Văn Công Lê Quang Vưu Ph m Công Tâm Tr n Th Mai Bùi Văn T n ng Văn T Nguy n H u Trí Ph m Công Trung Lê Duy Trư ng Lê T n Hi u nh Phan Ng c Vũ Nguy n Th Vân Nguy n Ng c Khánh a ch cơ quan
Xã Phú An Hòa, Châu Thành Xã Tân Thành Bình, M Cày B c Xã Tiên Th y, Châu Thành Xã Thành Tri u, Châu Thành Xã An Hóa, Châu Thành Xã Phú Long, Bình i Th tr n Bình i Xã An c, Ba Tri Xã Phú Ngãi, Ba Tri Xã M Chánh, Ba Tri Th tr n Ba Tri Xã Bình Hòa, Gi ng Trôm Xã Bình Thành, Gi ng Trôm Xã Lương Hòa, Gi ng Trôm Xã Phư c Long, Gi ng Trôm Phư ng Phú

S i n tho i
3895466 3840542 3868114 3866307 3865410 3855106 3851988 3850041 3859575 3858027 3762620 3861963 3861568 3882848 3863208 3822338

a ch mail thpttranvanon@bentre.edu.vn THPTLeAnhXuan@bentre.edu.vn THPTChauThanhB@bentre.edu.vn thptnguyenhue@bentre.edu.vn THPTMacDinhChi@bentre.edu.vn thptlequidon@bentre.edu.vn thptbinhdaiA@bentre.edu.vn THPTPhanThanhGian@bentre.edu.vn THPTSuongNguyetAnh@bentre.edu.vn THPTTanKe@bentre.edu.vn THPTPhanNgocTong@bentre.edu.vn THPTPhanVanTri@bentre.edu.vn THPTNguyenTrai@bentre.edu.vn THPTNguyenThiDinh@bentre.edu.vn THPTNguyenNgocThang@bentre.edu.vn THPTNguyenDinhChieu@bentre.edu.vn

THPT Lê Quí ôn THPT Bình i A THPT Phan Thanh Gi n THPT Sương Nguy t Anh THPT Tán K THPT Phan Ng c Tòng THPT Phan Văn Tr THPT Nguy n Trãi THPT Nguy n Th

THPT Nguy n Ng c Thăng THPT Nguy n ình Chi u

vn thpthuynhtanphat@bentre.vn THPTDoanThiDiem@bentre. M Cày Nam Th tr n M Cày Nam Xã Phư c M Trung. TP. Th nh Phú Phư ng 6.vn THPTLeHoaiDon@bentre. 23. TP.vn THPTAnThoi@bentre.vn THPTGiaoThanh@bentre. B n Tre Phư ng 2. Bình i Xã An Th nh.vn PTHermann@bentre. 18. 19.edu. M Cày Nam Xã Tân Phong.edu. TP. 29.edu. 30.edu. B n Tre 3828568 3822483 3822313 3871226 3875117 3853102 3848429 3843384 3845101 3849658 3847446 3877718 3870936 3876235 3810349 THPTVoTruongToan@bentre.vn THPTNgoVanCan@bentre.edu.17. B n Tre Th tr n Ch Lách Xã Vĩnh Thành.vn THPTTruongVinhKy@bentre. 20.vn THPTLacLongQuan@bentre.vn THPTChoLachA@bentre.edu. 24. 27.edu. 22. 31.edu.edu. TP. M Cày B c Xã Hương M .edu.vn THPTCheguevara@bentre.edu. B n Tre Xã Phú Hưng.vn . Ch Lách Xã Châu Hưng.vn THPTAnThanh@bentre.vn THPTNguyenThiMinhKhai@bentre.edu. 28. B n Tre Phư ng 3. TP. M Cày Nam Xã An Th i. 25. 21.vn THPTchuyenBenTre@bentre. 26.edu. THPT Võ Trư ng To n THPT L c Long Quân THPT chuyên B n Tre THPT Ch Lách A THPT Trương Vĩnh Ký THPT Huỳnh T n Phát THPT An Th nh THPT Chê Ghêvara THPT Ngô Văn C n THPT Nguy n Th Minh Khai THPT An Th i THPT oàn Th THPT Giao Th nh PT Hermann Gmeiner i m Phan Ng c Tr ng Tr n Th L Thi Bùi Văn Năm Nguy n Công Ti n Tr n Văn Ph ng Ph m H u To i Phan Văn oàn Nguy n Th Kim Liên Nguy n Văn H o oàn Văn Nam H H u Nh t Lê Văn Dũng Ph m c Hùng Mai Văn Phư ng Tr n Hoàng Mai THPT Lê Hoài ôn Khương.edu. Th nh Phú Th tr n Th nh Phú Xã Giao Th nh.edu.