P. 1
Dây chuyền công nghệ sản xuất bánh kẹo

Dây chuyền công nghệ sản xuất bánh kẹo

|Views: 333|Likes:
Được xuất bản bởiLun Tit

More info:

Published by: Lun Tit on Jun 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Đồ án tốt nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của con người cng đư!c
c"i thiện v n#ng cao $ Để đáp %ng đư!c nh& c'& đ( , t) *#& người ta đã s"n
x&+t ra nh,ng *o-i .ánh /0o .1ng phư2ng pháp th3 c4ng$ 5&6 ch+t *ư!ng
/h4ng cao nhưng ph'n no đã đáp %ng đư!c nh& c'& v7 8ột *o-i thực ph98 $
:h,ng n;8 g'n đ#6 <o sự c"i cách, 8= c3a, hội nh>p với các nước Đ4ng
:a8 á đ?i h@i nước ta n#ng cao ch+t *ư!ng nh,ng 8At hng t) đ( c( thể vư2n
ra thB trường nước ngoi, t-o c4ng ;n việc *8, n#ng cao đời sống cho người
*ao động $
CD th&>t s"n x&+t .ánh /0o chiE8 8ột vB trF /há G&an trHng trong c4ng
nghiệp chE .iEn thực ph98$ Iiện na6 6J& c'& v7 8At tiJ& thK .ánh /0o =
nước ta /há *ớn $
:gnh c4ng nghiệp .ánh /0o của ta c?n đang trJn đ phát triển$ Lh'n
*ớn các xF nghiệp nh 8á6 = nước ta đ7& s"n x&+t thMo phư2ng pháp thủ c4ng
n3a c2 giới$
Cinh nghiệ8 s"n x&+t v G&"n *N c?n 6E&, <o đ( ch+t *ư!ng .ánh /0o
của ta chưa cao$ 5hJ8 vo đ( chOng ta c?n thiE& 8ột số ng&6Jn *iệ& c'n thiEt
cho s"n x&+t .ánh /0o, v đã ph"i tha6 thE .1ng nh,ng ng&6Jn *iệ& hiện c(
8 chưa G&a nghiJn c%& v7 các đi7& /iện /D th&>t s"n x&+t$ Đ( cPng *
ng&6Jn nh#n *8 gi"8 ch+t *ư!ng .ánh /0o của ta$
Qánh /0o đư!c s"n x&+t t) các *o-i ng&6Jn *iệ& chFnh nh R đường, .St
8T v các ng&6Jn *iệ& phK tr%ng, .2, s,a, các *o-i hoa G&" nJn c( giá trB <inh
<ưUng /há cao, c&ng c+p n;ng *ư!ng tốt cho con người$ 5rJn thE giới ngnh
c4ng nghiệp .ánh /0o đã đ-t đEn trTnh độ tiJn tiEn, đư!c s"n x&+t trJn <#6
ch&67n tự động hoá v 8At hng của hH r+t đa <-ng, phong phO đáp %ng đư!c
nh,ng 6J& c'& của người tiJ& <ùng v7 số *ư!ng v ch+t *ư!ng$
Cùng với sự hội nh>p nước ta cùng với 8Kc tiJ& đ96 8-nh c4ng nghiệp
n(i ch&ng v c4ng nghiệp s"n x&+t .ánh /0o n(i riJng cPng đư!c chO trHng
V
Đồ án tốt nghiệp
phát triển$ Wột số nh 8á6 *ớn trong nước đang đư!c đ'& tư trang thiEt .B
hiện đ-i, *&4n nghiJn c%& 8= rộng 8At hng, 8= rộng *iJn <oanh *iJn /Et
nh18 n#ng cao ch+t *ư!ng để đáp %ng đư!c 6J& c'& của người tiJ& <ùng$
Iiện na6 nước ta s"n x&+t đường r+t *ớn n( * ng&6Jn *iệ& chFnh cho
s"n x&+t .ánh /0o, ng&ồn c&ng c+p các ng&6Jn *iệ& /hác r+t phong phO v sXn
c( <o đ( r+t th&>n tiBMn cho s"n x&+t .ánh /0o$ YT v>6 việc phát triển c4ng
nghiệp .ánh /0o * hướng đi đOng đZn, phù h!p với đi7& /iện /inh tE đang
phát triển của đ+t nước, đáp %ng /Bp thời nh& c'& c'n thiEt của nh#n <#n, đưa
ngnh .ánh /0o n(i riJng v ngnh c4ng nghiệp thực ph98 n(i ch&ng tiEn xa
h2n n,a, đ-t tới trTnh độ tiJn tiEn, đ"8 ."o s"n ph98 đ-t ch[ tiJ& v7 ch+t
*ư!ng v số *ư!ng$
5) tTnh hTnh thực tE của đ+t nước, việc phát triển ngnh .ánh /0o * c'n
thiEt đ?i h@i 8ột đội ngP cán .ộ a8 hiể& v7 /D th&>t ch&6Jn 84n cùng với
việc 8= rộng v x#6 <ựng thJ8 nhi7& nh 8á6 .ánh /0o với n;ng s&+t cao,
<#6 ch&67n hiện đ-i, t&6 nhiJn v\n đ"8 ."o đư!c với đi7& /iện s"n x&+t =
Yiệt :a8$
]&+t phát t) nh,ng 6J& c'& trJn v tTnh hTnh thực tE = nước ta$ 54i
đư!c giao nhiệ8 vK thiEt /E nh 8á6 s"n x&+t Qánh C0o ^iJn I!p với t_ng
n;ng s&+t * ` t+naca$ 5rong đ( R
b Lh#n xư=ng s"n x&+t .ánh .Fch G&6 n;ng s&+t R c t+naca$
b Lh#n xư=ng s"n x&+t /0o 878 s,a n;ng s&+t R d t+naca
PHẦN I: NGUYÊN LIỆU
:g&6Jn *iệ& để s"n x&+t .ánh /0o gồ8 nhi7& *o-i tù6 thMo 6J& c'& của
s"n ph98 8 *ựa chHn nh,ng ng&6Jn *iệ& c( 6J& c'& /hác nha&$ Yiệc chHn,
c
Đồ án tốt nghiệp
<ùng ng&6Jn *iệ& c( "nh hư=ng trực tiEp tới G&á trTnh s"n x&+t v ch+t *ư!ng
s"n ph98$ YT the ph"i nZ8 v,ng tFnh ch+t, tác <Kng của t)ng *o-i ng&6Jn *iệ&
v các .iEn đ_i *N hoá hHc của chOng trong G&á trTnh gia c4ng chE .iEn$ 5rJn
c2 s= đ( đ7 ra nh,ng .iện pháp /D th&>t thFch đáng /h4ng ng)ng n#ng cao
ch+t *ư!ng s"n ph98$ 5rong thực đ2n .ánh /0o thường c( 8ột số ng&6Jn *iệ&
sa&R
I. ĐƯỜNG SACAROZA.
Đường sacarofa * ng&6Jn *iệ& chFnh trong s"n x&+t .ánh /0o$ :( đư!c
c+& t-o t) hai 8onosacafit *
α
bg h*&cofa v
α
bg ir&ctofa$ :( /h4ng ph"i
* đường /h3 $ :( c( c4ng th%c ph#n t3 * C
Vc
I
cc
j
VV
v c4ng th%c c+& t-o *R
Đường sacarofa * 8ột ch+t <inh <ưUng c&ng c+p 8ột ng&ồn *ớn cho
n;ng *ư!ng con người, /hi c2 thể con người h+p thK V/g đường thT sinh ra
kccl /ca* cho c2 thể$ WAt /hác đường * 8ột ch+t <inh <ưUng c( vB ngHt, giá
trB c"8 G&an tốt$
Đường macarofa đư!c s"n x&+t t) hai ng&ồn ng&6Jn *iệ& chFnh * 8Fa
v củ c"i đường$
A. Tính chấ c!" #$%n& S"c"'()".
Đường Sacaroza tồn tại ở dạng tinh thể , không màu. Nhiệt độ nng
ch!" #à $%&'$()
)
.
$. *+nh hoà tan
macarofa ho tan r+t tốt trong <&ng 84i nước$ :( c( thể ho tan trong
nước nga6 = nhiệt độ th+p, t&6 nhiJn sự ho tan c( giới h-n$ :goi nước ra n(
c( thể ho tan trong <&ng 84i ph#n cực nh các h!p ch+t của rư!&, :I
n
n
CH
2
CH
2
H
H
OH
OH
O
O
CH
2
OH
H
H
OH
CH
2
OH
OH
Đồ án tốt nghiệp
*@ngo:( /h4ng thể ho tan trong các <&ng 84i nh x;ng, CC*
k
, QMnfMn, cồn
tMcpMn$
Độ ho tan của macarofa trong nước phK th&ộc nhi7& vo 6E& tốR
:hiệt độR
Chi nhiệt độ ho tan t;ng thT độ ho tan t;ng$ Chi n#ng nhiệt độ t) cl
l
C
*Jn Vll
l
C thT độ ho tan t;ng *Jn c,k *'n$ go v>6 /hi ho tan đường ta thường
n#ng nhiệt độ *Jn 8%c thFch h!p$ Đi7& n6 đư!c %ng <4ng /hi ho xiro$
Nh*+ #, -
(
C. /0 10 20 30 40 50 60 70 80 /00
Độ ho tan pg
macaVll g I
c
j
Vql,k cln,q cVq,d cnr,V csl,V cr`,n ncl,d nsc,c kVd,` kr`,c
Chi nồng độ <&ng <Bch đường macarofa t;ng thT độ ho tan của n( gi"8
$ ĐEn 8ột 8%c no đ( st .ão ho nh+t đBnh$
Chi c( 8At g*&cofa, ur&ctofa, 8antofa thT độ ho tan t;ng$ :(i cách
/hác * h8 *ư!ng đường ch&ng t;ng *Jn ha6 nồng độ ch+t /h4 *ớn h2n $ Đi7&
n6 đư!c %ng <Kng trong việc chống /Et tinh đường trong xiro v trong /0o$
Chi c( 8At CC*, :aC* trong nước thT độ ho tan của macarofa trong
nước t;ng *Jn$ :hưng /hi c( 8At CaC*
c
thT độ ho tan của macarofa gi"8$
,. *+nh h-o nư.c
macarofa ch[ .Zt đ'& hOt v8 /hi độ v8 tư2ng đối của /h4ng /hF đ-t
qlw$ :gư!c *-i, đường /h3 *-i c( /h" n;ng hOt v8 8-nh$ YT v>6 /hi c( *\n
đường /h3 t;ng *Jn$ Đi7& n6 "nh hư=ng /h4ng tốt tới s"n x&+t /0o *8 /0o
<x .B ch"6 nước$ 5&6 nhiJn tFnh háo nước của t)ng *o-i đường /h3 /hác nha&
* /hác nha&, <o đ( sự "nh hư=ng tới /h" n;ng hOt v8 của /0o cPng /hác
nha& R Ch" n;ng hOt v8 của h*&cofa , Wantofa , ir&ctofa , đường ch&6ển
hoá * t;ng <'n$
/. *+nh k0t tinh
Đường macarofa r+t <x t-o ra <&ng <Bch G&á .ão ho$ g&ng <Bch đường
G&á .ão ho r+t /S8 .7n .=i *t /hi tha6 đ_i 8ột số đi7& /iện nh /h&+6 trộn
c2 hHc, h- nhiệt độ đột ngột thT *ư!ng đường G&á .ão ho r+t <x /Et tinh tr=
k
Đồ án tốt nghiệp
*-i$ go v>6, trong s"n x&+t /0o người ta *&4n <ùng các ch+t chống /Et tinh
đường nh R 8>t tinh .St, 8-ch nha, đường ch&6ển hoá$
1. Độ nh+t
g&ng <Bch đường macarofa c( độ nhớt cao$ CPng giống nh các <&ng
<Bch /hác, độ nhớt t;ng /hi nhiệt độ gi"8 v nồng độ t;ng$ Đi7& n6 đư!c áp
<Kng trong s"n x&+t /0o, /hi độ nhớt t;ng thT g#6 /h( /h;n cho việc /h&+6
trộn, *Zng *Hc, *8 s-ch$ go v>6 người ta thường n#ng nhiệt độ thFch h!p để
th&>n *!i cho việc s"n x&+t 8 /h4ng "nh hư=ng đEn ch+t *ư!ng /0o$
&. 2h! n3ng chu"ển ho-.
5rong 84i trường axit , <&ng <Bch đường ch&6ển macarofa .B ph#n gi"i
thnh đường ch&6ển hoá$
C
Vc
I
cc
j
VV
y I
c
j  C
s
I
Vc
j
s
y C
s
I
Vc
j
s
macarofa c( g(c G&a6 cực * y ss,d
h*&cofa c( g(c G&a6 cực * y dc,c
ir&ctofa c( g(c G&a6 cực * b qn,l
Izn h!p t-o thnh c( g(c G&a6 cực trái với g(c G&a6 cực của sacarofa$
5ốc độ ch&6ển hoá phK th&ộc vo R nồng độ <&ng <Bch đường { nhiệt
độ{ nồng độ I
y
v thời gian ch&6ển hoá$ :e& nồng độ I
y
th+p v nhiệt độ
cao thT ch&6ển hoá t;ng$
WAc <ù ph"n %ng n6 t-o ra hzn h!p đường ch&6ển hoá c( tác <Kng
chống /Et tinh đường, nhưng ph"n %ng n6 r+t /h( /iể8 soát$ go v>6, st
/h4ng /iể8 soát đư!c h8 *ư!ng đường /h3$ :E& h8 *ư!ng đường /h3 *ớn
G&á st *8 cho /0o <x h(t v8, <x .B cara8Mn hoá .=i nhiệt độ$ go v>6 ph"n
%ng n6 n(i ch&ng * /h4ng c( *!i trong s"n x&+t /0o$
go tinh .ột c( độ axit nh+t đBnh, nJn /hi n+& /0o thT đường macarofa .B
ch&6ển hoá 8ột *ư!ng nh+t đBnh$
%. *-c d4ng 5.i ki6m nh7.
d
Đồ án tốt nghiệp
Cùng = nhiệt độ cao, đường macarofa trong <&ng <Bch st .B ph#n h&|
8-nh h2n đường macarofa = <-ng tinh thể t-o ra ch+t 8& v axit$ 5ốc độ
ph#n h&| t;ng thMo độ LI, nhiệt độ, thời gian v ch+t *ư!ng đường$
Chi tác <Kng với v4i cho hzn h!p các ch+t nh sa& R C
Vc
I
cc
j
VV
$Caj,
C
Vc
I
cc
j
VV
$cCaj, C
Vc
I
cc
j
VV
$nCaj$ gưới tác <Kng của độ /i78 cao v nhiệt độ
thT macarofa .B ph#n h&| v t-o nhi7& h!p ch+t R macarofa  Wonomacarit 
}*h6<rit đường  I6<ro WMt6* ir&cu&ro*  }xit uooc8Fc y ch+t 8&$
go v>6, /h4ng nJn n+& /0o = LI /i78 p thường n+& = LI tr&ng tFnh
hoAc axit 6E&~$
8. *-c d4ng 5.i nhiệt độ 9:h!n ;ng caram<n ho-=
gưới tác <Kng của nhiệt độ, macarofa .B 8+t nước v trùng h!p t-o ra
các s"n ph98 /hác nha& v ch+t 8&$
• nhiệt độ Vnd
l
C, macarofa .Zt đ'& .B .iEn đ_i v t-o ra các }*<Mh6<rit
/h4ng 8& pg*&cofan, ur&ctofan~$
C
Vc
I
cc
j
VV
 C
s
I
Vl
j
d
y C
s
I
Vl
j
d
y I
c
j
= nhiệt độ VrdbVql
l
C p/hi nướng .ánh , /hi n+& xiro /0o~
C
s
I
Vl
j
d
y C
s
I
Vl
j
d
 C
Vc
I
cl
j
Vl
p€fo macarofan~
• nhiệt độ cao h2n st đi Vlw nước t-o ra Cara8M*in c( 8& vng
pC
Vc
I
Vr
j
q
hoAc C
ck
I
ns
j
Vr
~
cC
Vc
I
cl
j
Vl
b cI
c
j  cC
Vc
I
Vr
j
q
hoAc C
ck
I
ns
j
Vr
Chi 8+t Vkw nước, t-o thnh Cara8M*Mn$
C
Vc
I
cl
j
Vl
y C
ck
I
ns
j
Vr
 C
ns
I
kr
j
nk
y kI
c
j
Chi 8+t cdw nước, t-o thnh Cara8M*in c( 8& đMn$
Lh"n %ng của macarofa với nhiệt độ * ph"n %ng G&an trHng trong s"n
x&+t .ánh R t-o 8&, 8ùi, vB cho .ánh trong G&á trTnh nướng$ :hưng ph"n %ng
n6 *-i /h4ng c( *!i trong s"n x&+t /0o$
s
Đồ án tốt nghiệp
(. >h!n ;ng chu"ển ho- do t-c d4ng c?a @nzim.
gưới tác <Kng của Mnfi8 thT đường macarofa .B ch&6ển hoá thnh
h*&cofa v ir&ctofa v nhi7& ch+t /hác nh rư!&, a*<Mh6t$ m"n ph98 triệt để
của G&á trTnh n6 * Cj
c
v I
c
j
9. T*:; ch;<n => h;? c!" #$%n&
$. AhB tiCu kD thuEt c?a đường để nFu k7o.
Độ v8 •l,Vkw
Đường /h3 ‚l,lnw
Độ tinh /hiEt qq,sbqq,r
ĐH tro •l,lnw
Độ 8& Vlk
l
€ƒ
,. AhB tiCu c!m Guan c?a đường.
Đường tồn t-i = <-ng tinh thể tư2ng đối /h4ng đồng đ7&, t2i, /h4 /hi
ho tan trong nước cho <&ng <Bch trong s&ốt v /h4ng 8&, vB ngHt, /h4ng c(
t-p ch+t$
C. @hA nBn& h"C hD.
Đường macarofa * ng&6Jn *iệ& chFnh trong s"n x&+t .ánh /0o, đAc .iệt
* /0o cara8Mn$ :( /h4ng thể tha6 thE$
5&6 nhiJn, trong 8ột số *o-i .ánh /h4ng c'n đường$
E. 9A( F;An GH *:; ch;<n chấ I$Jn&.
$. HCu cIu J!o Gu!n.
Đường macarofa ph"i đư!c ."o G&"n /Fn, chống v8, chống nhix8 .Ki,
nhix8 vi sinh v>t, đồng thời ph"i th&>n tiện /hi s3 <Kng$
5hường đư!c đ(ng trong .ao dl /g$ Qao gồ8 8ột *Fp ni*on v 8ột *(p
<%a gai$ Q"o G&"n trong /ho /h4, thoáng, s-ch st, .ố trF /hoa hHc$
,. Kột LM hiện tưNng O!" ra khi J!o Gu!n đường Sacaroza.
`
Đồ án tốt nghiệp
Đường .B s&6 gi"8 ch+t *ưư!ng trong G&á trTnh ."o G&"n, đAc .iệt *
/hi ."o G&"n /h4ng đ-t 6J& c'&$ Các hiện tư!ng đ( .ao gồ8R
Độ v8 t;ng *Jn, c( thể .B ch"6 nước
Đường .B đ(ng cKc$ go đường hOt v8 ngoi /h4ng /hF t-o ra 8ột *ớp
8>t trJn .7 8At tinh thể đường$ Các tinh thể đường st .B <Fnh cKc với nha&$
Yi sinh v>t phát triển ch&6ển hoá đường$ ^8 cho *ư!ng đường gi"8
v t-o ra nhi7& t-p ch+t$
3. *iCu chuPn kD thuEt c?a đường Sacaroza.
Độ v8 l,Vkw
I8 *ư!ng đường /h3 •l,ldd
Độ axit LI „ s
Độ tinh /hiEt qq,`dw
W& sZc V,l ta8M
II. MKT TINH 9LT .
W>t tinh .ột * 8ột tro8g 8h,ng ng&6Jn *iệ& chFnh trong s"n x&+t /0o$
:( * s"n ph98 tr&ng gian của G&á trTnh th&| ph#n tinh .ột chưa triệt để .1ng
axit hoAc Mnfi8$
5inh .St y I
c
j  gMxtrin y Wantofa y h*&cofa
A. ThHnh MhNn c!" O? *nh PQ .
Chi th&| ph#n chưa triệt để tinh .St ta th& đư!c hzn h!p các
h6<ratcac.on c( trHng *ư!ng ph#n t3 /hác nha&, nhưng thnh ph'n chFnh của
8>t tinh .ột gồ8 gMxtrin, Wantofa, h*&cofa$ 5&… 8%c độ th&| ph#n 8 t| *ệ
gi,a chOng /hác nha&$ CPng c;n c% vo sự /hác nha& v7 t| *ệ gi,a các thnh
ph'n chFnh n6 8 người ta chia 8>t tinh .St ra n *o-i$
L(R* O? *nh PQ GI;c()" M"n()" EST'*n
W5Q đường hoá th+p q † Vlw Vl † VVw `r † rlw
W5Q đường hoá tr&ng .Tnh Vq † clw cV † ccw dd † drw
W5Q đường hoá cao kl bkVw kc † knw Vl † Vdw
Nh v>6, 8%c độ th&| ph#n cng cao thT trong thnh ph'n cng ‡t
gMxtrin v cng nhi7& h*&cofa
r
Đồ án tốt nghiệp
gMxtrin trong thnh ph'n của 8>t tinh .ột /h4ng đồng nh+t 8 n( gồ8
các ph#n t3 c( số *ư!ng /hác nha& các gốc h*&cofa$
9. Tính chấ c!" O? *nh PQ .
W>t tinh .ột, = <-ng sệt, c( 8& vng tư2i trong s&ốt$
Ch" n;ng ho tan trong nước tư2ng đối tốt$ W>t tinh .ột háo nước$
:e& để ngoi /h4ng /hF n( st hOt v8 *8 *oãng ra v t-o ra vB ch&a$
C. NhUn& Anh h$Vn& c!" O? *nh P, W* XAn T;ấ =Y( .
Yai tr? đ'& tiJn v G&an trHng nh+t của 8>t tinh .ột đối với G&á trTnh
s"n x&+t /0o * chống hồi đường$ go 8>t tinh .ột *8 t;ng độ nhớt của <&ng
<Bch đường macarofa, đồng thời *8 t;ng độ ho tan ch&ng của đường $
Yai tr? của t)ng thnh ph'n của 8>t tinh .St trong s"n x&+t /0o cPng
/hác nha&
h*&cofa *8 t;ng độ ho tan của đường sacarofa, chống /Et tinh
đường$ :hưng n( *-i * ch+t hOt v8 8-nh$
Wantofa c( độ nhớt *ớn v *8 t;ng độ ho tan của đường sacarofa <o
đ( n( st chống hồi đường trong xiro v trong /0o$
gMxtrin * h!p ch+t cao ph#n t3 c( độ nh+t *ớn c( tác <Kng *8 ch+t
chống /et tinh trong s"n x&+t /0o$
Wột đi7& n,a c'n chO N /hi sư <Kng 8>t tinh .ột * độ axit$ YT /h"
n;ng ch&6ển hoá của macarofa phK th&ộc vo độ axit$ W ph"n %ng ch&6ển
hoá macarofa * r+t /h( /iể8 soát$ Nh v>6 st g#6 .+t *!i cho s"n x&+t vT ta
/h4ng /iể8 soát đư!c *ư!ng đường /h3$ YT v>6 nJn s3 <Kng *o-i 8>t tinh .ột
c( 8%c độ hoá tr&ng .Tnh v th+p c( t[ *ệ gi,a g*&cofa, ur&ctofa v 8antofa
*R VRVRn$
E. T*:; ch;<n chấ I$Jn& c!" O? *nh P, GH =hA nBn& h"C hD.
$. *iCu chuPn chFt #ưNng.
Ch[ tiJ& c"8 G&an
W& vng nh-t ho;c /h4ng 8&
qq
Trung hoµ ®Õn pH=4,5 T 4,7 b»ng
Na
2
CO
3
Đồ án tốt nghiệp
W>t tinh .ột = <-ng G&ánh
C( vB ngHt 8át
Ch4ng c( 8ùi vB *-
Ch4ng c( t-p ch+t /h4ng tan
Ch4ng .B 8Mn 8ốc
Ch[ tiJ& hoá *F
I8 *ư!ng ch+t /h4 R `rbrcw
I8 *ư!ng đường /h3 R n`bkcw
Độ LI R k$sbk$r
I8 *ư!ng :aC*‚l$dw
:hiệt độ chá6 xá8R VnnbVnd
l
C
,. 2h! n3ng tha" th0
W>t tinh .ột * 8ột trong nh,ng ng&6Jn *iệ& chFnh trong s"n x&+t /0o$
:( c( tác <Kng chống hồi đường cho /0o$ 5&6 nhiJn, n( c( thể tha6 thE 8ột
ph'n hoAc hon ton .=i các ch+t chống hồi đường /hác nh 8-ch nha, đường
ch&6ển hoá$
Z. 9A( F;An
Q"o G&"n n2i /h4 thoáng$ :g;n chAn sự x#8 nh>p của 6E& tố ngo-i
c"nh, /h4ng nJn ."o G&"n G&á *#& vT 8>t tinh .ột c( thể .B ch&6ển hoá$
[. S\ #] F;^ '_nh XAn T;ấ O? *nh PQ
W>t tinh .ột đư!c s"n x&+t .1ng cách đường hoá <Bch tinh .St thMo s2
đồ s"n x&+t sa&R
Vl V
Trung hoµ ®Õn pH=4,5 T 4,7 b»ng
Na
2
CO
3
N¶y mm!"h#m $anh %&3 'h(n mm) N
am*+a,a
®-' ma$
Đồ án tốt nghiệp
III. M`CH NHA
^ 8St trong nh,ng ng&6Jn *iệ& chFnh trong s"n x&+t /0o tha6 cho 8>t
tinh .ột$ :( c( tác <&ng chống /Et tinh đường trong /0o$
:( s"n ph98 của ph"n %ng th&| ph#n tinh .ột <ưới tác <Kng của Mnfi8
β
b}8i*afa$ go v>6 trong thnh ph'n của 8-ch nha c( rlbrdw 8antofa, c?n
*-i * g*&cofa v <Mxtrin$
C( thể s"n x&+t
β
b }8i*afa .1ng hai cách$ 5) th(c 8'8 v t) vi sinh
v>t$
VV
./
01"h ho2 ®Õn
n3ng ®4
567ng ho2 5
Trung hoµ ®Õn pH=4,5 T 4,7 b»ng
Na
2
CO
3
T8y mµu! 9:ng 'han ho-'
';nh<
=>"
0ung 91"h ®6
7ng
.?" h@*
AB' '*nh b4'
T*nh b4'
N¶y mm!"h#m $anh %&3 'h(n mm) N
am*+a,a
®-' ma$
Đồ án tốt nghiệp
m"n x&+t
β
b }8i*afa t) th(c 8'8$
Đ#6 * phư2ng pháp tr&67n thống s2 đồ nh sa&R
ˆ& điể8R Ch+t *ư!ng tốt v _n đBnh <o ho-t độ 8antofa _n đBnh
:hư!c điJ8R hiá thnh cao
m"n x&+t
β
b }8i*afa t) vi sinh v#t
S\ #] XAn T;ấ:
Vc
ThC"
N¶y mm!"h#m $anh %&3 'h(n mm) N
am*+a,a
®-' ma$
Dh@*
EhF
Ngh*Gn
nhH
567ng ho2
35
o
C, 4Ih
J-o
nÕp
NKu
"h2o!%5.$<
=>" bH b/
01"h ®67ng!"hL yÕu
ma'o,a<
CF ®M"
A-"h nha
T*nh b4' H3 ho2
N* O*nh
PB'
567ng
ho2
=>" b/ CF ®M"
A-"h nha
Đồ án tốt nghiệp
ˆ& điể8 R hiá h- h2n phư2ng pháp tr&67n thống
:hư!c điể8 R Io-t độ của 8antofa /h4ng _n đBnh nJn ch+t *ư!ng
8-ch nha /h4ng _n đBnh$
A. ThHnh MhNn c!" ORch nh".
W-ch nha * s"n ph98 của G&á trTnh th&| ph#n chưa triệt để tinh .ột
nhờ Mnfi8
β
b}8i*afa$ :Jn trong 8-ch nha thnh chFnh gồ8 8antofa chiE8
rlw, c?n *-i * g*&cofa v gMxtrin$
Wantofa * <isacafit c( c4ng th%c ph#n t3 C
Vc
I
cc
j
VV$
:( đư!c hTnh
thnh .=i *iJn /Et V$kb
α
g*&cofit t) hai
α
b gg*&cofa$
9. Tính chấ c!" ORch nh".
5&… thMo 8%c độ tinh .ột .B th&| ph#n 8 tFnh ch+t của 8-ch nha tha6
đ_i$ 5rong thnh ph'n chFnh của 8-ch nha gồ8 c( 8antofa, g*&cofa v
gMxtrin nJn tFnh ch+t của 8-ch nha tư2ng tư nh tinh ch+t của 8>t tinh .St$
W-ch nha c( 8& vng tư2i, <-ng G&ánh, trong s&ốt$
5Fnh háo nước của 8-ch nha phK th&ộc vo 8antofa$ Chi ra nhiệt qlb
Vll
l
C$
5Fnh tanR W-ch nha tan trong nước r+t tốt$ 5rong 84i trường axit thT
8-ch nha tiEp tKc .i th&| ph#n$
5ác <Kng với nhiệt độ$ W-ch nha /há .7n nhiệt /hi chưa x&+t hiện ph#n
t3 g*&cofa$ :hưng sa& đ(, 8antofa .B ph#n h&| r+t nhanh <ưới tác <Kng của
<&ng <Bch /i78 đAc$
:goi ra n( c?n tFnh ch+t của thnh ph'n /hác nh g*&cofa, <Mxtrin$
C0o đư!c s"n x&+t t) 8-ch nha c( ch+t *ư!ng tốt, đ"8 ."o độ gi?n$ go
<Mxtrin c( trong 8-ch nha ‡t nJn /0o c%ng đư!c *8 st gi?n v /h4ng .B
<Fnh r;ng, đồng thời /hi chE .iEn cPng th&>n *!i h2n$ WAc <ù r+t nhi7& ư&
điể8 như v>6 <o giá thnh đZt v" *-i s3 <Kng 8>t tinh .ột để n+& /0o 8Ac <ù
Vn
Đồ án tốt nghiệp
/h4ng cho ch+t *ư!ng /0o tốt .1ng s3 <Kng 8-ch nha nhưng cPng cho ch+t
*ư!ng ch+p nh>n đư!c 8 giá thnh *-i h- h2n, nJn hiện na6 thường <ùng 8>t
tinh .ột để n+& /0o$
C. T*:; ch;<n chấ I$Jn&.
Ch[ tiJ& c"8 G&an
W& vng sáng,trong s&ốt
Ch[ tiJ& hoá *N
:ồng độ ch+t /h4 Qx„rlw
I8 *ư!ng 8antofa rlw thMo ch+t /h4
Ch4ng đư!c *\n t-p ch+t /h4ng tan
E. 9A( F;An.
Q"o G&"n n2i /h4 thoáng$ :g;n chAn sự x#8 nh>p của 6E& tố ngo-i
c"nh$ Ch4ng nJn ."o G&"n G&á *#& vT 8>t tinh .ột c( thể .B ch&6ển hoá$
Ia. ĐƯỜNG CHUYbN HOc.
^ 8St trong nh,ng ng&6Jn *iệ& trong s"n x&+t /0o$ :( c( tác <Kng
chFnh * ch+t chống hồi đường cho /0o tha6 thE cho 8>t tinh .St$
Đường ch&6ển hoá * hzn h!p của g*&cofa v ur&ctofa với t| *ệ nh
nha&$ :( * s"n ph98 th&| ph#n của đường sacarofa trong 84i trường axit
pLI„c,dbk,`~, = nhiệt độ rl
l
C$
C
Vc
I
cc
j
VV
y I
c
j ‰ C
s
I
Vc
j
s
y C
s
I
Vc
j
s
Ch" n;ng v 8%c độ th&| ph#n phK th&ộc vo tFnh ch+t v nồng độ
axit nồng độ <&ng <Bch đường, nồng độ ch+t /h4ng đường$
:E& G&á trTnh th&| ph#n n6 /So <i = nhiệt độ cao thT s"n ph98 .B
ph#n h&| t-o thnh hzn h!p 8& đ>8, vB đZng$ go v>6 ph"i tr&ng ho trước
/hi đưa vo n+& /0o$ ma& /hi ho tan <&ng <Bch đường sacarofa = nhiệt độ s4i
ta *8 ng&ội v7 rl
l
C = đ#6 * nhiệt độ tối ư& của G&á trTnh th&| ph#n$ ma& đ(
cho <'n axit vo v gi,a = rl
l
C trong /ho"ng nl phOt$ Šồi sa& đ( đM8 tr&ng
Vk
Đồ án tốt nghiệp
ho .1ng .icac.onat pIC* y :aCj
n
~ tới LI„k,dbk,s /h4ng đưa đEn LI /i78
vT trong 84i trường /i78 sự ph#n h&| * *ớn nh+t$
A. Tính chấ c!" #$%n& ch;Cdn h(^.
5Fnh háo nước$
Chi ."o G&"n = nhiệt độ cl
l
C v độ v8 tư2ng đối của /h4ng /hF .1ng
dlw thT n( .Zt đ'& hOt nước$
5ác <Kng của nhiệt độ$
W4i trường của đường ch&6ển hoá thường * axit$ go v>6 /hi t;ng
nhiệt độ thT g*&cofa v đAc .iệt * ur&ctofa .B ph#n h&| t-o ra hzn h!p các
ch+t h,& c2 /hác$
mù tha6 đ_i 8&$
W& sZc của <&ng <Bch đường ch&6ển hoá .Zt đ'& t;ng = nhiệt độ Vllb
Vlc
l
C$ Chi nhiệt độ đ-t đEn VkdbVsl
l
C thT 8& sZc cng t;ng 8-nh, đAc .iệt
* trong 84i trường /i78$
9. Tấc efn& c!" #$%n& ch;Cdn h(^ #g* GW* XAn T;ấ =Y( OhO.
Đường ch&6ển hoá *8 t;ng độ ho tan ch&ng của đường <o đ( n( c(
tác <Kng chống /Et tinh$
Đường ch&6ển hoá c( thể tha6 thE /hi hEt 8>t tinh .ột v 8-ch nha
8ột cách r+t chủ động$ Chi n+& /0o <ùng đường ch&6ển hoá st cho độ trong
nh+t đBnh v ‡t t-o .Ht$ 5&6 nhiJn <o đường ch&6ển hoá c( h8 *ư!ng đường
/h3 cao nJn /0o r+t <x hOt v8$
C. T*:; ch;<n chấ I$Jn&.
5iJ& ch&9n /D th&>t
I8 *ư!ng đường /h3 R `lbrlw
I8 *ư!ng đường chưa /h3 R cbVlw
Độ v8 R Vrbclw
Độ axit R LI„k$dbk$`
E. 9A( F;An.
Vd
Đồ án tốt nghiệp
Đường ch&6ển hoá /h4ng nJn ."o G&"n *#&$ Chi no c'n <ùng thT 8ới
ch&6ển hoá đường$
:E& ph"i ."o G&"n thT nJn ."o G&"n = n2i c( nhiệt độ v độ v8 tư2ng
đối của /h4ng /hF th+p vT đường ch&6ển hoá r+t <x hOt nước <o h8 *ư!ng
đường /h3 cao$
a. 9iT Mj.
^ 8St trong các ng&6Jn *iệ& chFnh để s"n x&+t .ánh .Fch G&6, n( đư!c
chE .iEn t) h-t *Oa 8T v chủ 6E& * t) nước ngoi$
$. >hQn #oại.
Qột 8T c( hai *o-i * .ột 8T trZng v .ột 8T đMn, đư2c s"n x&+t t) *Oa
8T trZng v *Oa 8T đMn$
,. *hành :hIn ho- hoc c?a Jột mR.
Qột 8T chủ 6E& gồ8 g*&xit v protit, chOng /ho"ng qlw$ :goi ra .ột
8T c?n c( 8ột số thnh ph'n hoá hHc /hác$
5hnh ph'n hoá hHc của .ột 8T phK th&ộc vo ."n th#n h-t *Oa 8T v
h-ng .ột 8T$ :h,ng đAc điể8 v7 số *ư!ng v ch+t *ư!ng của các thnh ph'n
trong .ột 8T đư2c đBnh thMo giá trB <inh <ưUng v tFnh ch+t nướng$
5rong .ột 8… h-ng cao, các ch+t <inh <ưUng đư!c tiJ& hoá <x h2n, c?n
.ột 8… h-ng th+p thT các ch+t <inh <ưUng h+p thK /h( h2n, nhưng trong .ột
8… h-ng th+p *-i c( nhi7& vita8in v ch+t /hoáng h2n$
5hnh ph'n của .ột 8… gồ8 R protit, g*&xit, ch+t .So,các uMc8Mn,
vita8in, ch+t 8ang 8&, t-p ch+t v vi sinh v>t$
9An& hHnh MhNn h(^ hkc ';n& P_nh ính hS( chấ =hl c!" P, Om.
HRn& PQ
Om
ThHnh MhNn h(^ hkc ';n& P_nh ính hS( MhNn 'BO chấ =hl
LMntofa 5inh
.St
Lotit Ch+t .So Đường
ch&ng
]Mn*&*ofa 5ro
I"o h-ng V,q `q,l Vc,l l,r V,r l,V l,dd
I-ng V c,d ``,d Vk,l V,d c,l l,n l,`d
I-ng c n,d `V,l Vk,d V,q c,r l,r V,cd
Vs
Đồ án tốt nghiệp
,.$. >rotit.
I8 *ưHng protit t;ng <'n t) .ột h"o h-ng đEn .ột h-ng th+p, nhưng v7
8At <inh <ưUng thT ngư!c *-i$
Lrotit gồ8 k *o-i R
}*.&8in † ho tan trong nước
h*o.&*in † ho tan trong <&ng <Bch nước
Lrota*i8in ha6 h*ia<in † ho tan trong <&ng <Bch rư!& slbrlw
h*&tMnin † ho tan trong <&ng <Bch /i78 6E& l,cw$ 5rong đ(, g*&tMnin
v g*ia<in c( t| *ệ ngang nha& v chiE8 /ho"ng rlw, c?n *-i * }*.&8in v
h*o.&*in chiE8 /ho"ng clw
h*&tMnin v g*ia<in c( /h" n;ng t-o g*&tMn$Chi đM8 .ột 8… nho với
*ư!ng nước nh+t đBnh, để 6Jn trong 8ột thời gian$ ma& đ( đM8 r3a .ột nho
để *o-i .@ tinh .ột v nh,ng ph'n ho tan /hác$ Chi đ( ta st đư!c h*&tMn ướt$
I8 *ư!ng v ch+t *ư!ng của h*&tMn trong .ột 8… c( "nh hư=ng trực
tiEp v r+t *ớn đEn ch+t *ư!ng .ánh v c4ng nghệ cPng nh G&á trTnh chE .iEn$
I8 *ư!ng v ch+t *ư!ng của h*&tMn phK th&ộc vo R
hiống *Oa 8T
ĐiJù /iện v /D th&>t canh tác
ChE độ gia c4ng nước nhiệt
ChE độ ."o G&"n
I-ng .ộto
Y7 ch+t *ư!ng R :E& g*&tMn c( độ chB& /So tốt thT /h" n;ng gi, /hF tốt
<o đ( .ánh G&6 st xốp$ :gư!c *-i nE& độ chB& /So của g*&tMn nh@ thT .ột nho
.B ch"6 xệ g#6 /h( /h;n cho chE .iEn .ánh /h4ng xốp$ Nh v>6 việc đánh giá
ch+t *ư!ng của g*&tMn * r+t G&an trHng$ Để đánh giá ch+t *ư!ng g*&tMn người
ta c;n c% vo các 6E& tố sa& R
W& sZc của g*&tMn
Độ chB& /So của g*&tMn
Độ đn hồi của g*&tMn
V`
Đồ án tốt nghiệp
h*&tMn của .ột 8T h-ng cao thT c( độ đn hồi tốt, độ chB& /So v)a ph"i
đEn h2i 6E&$ C?n g*&tMn của .ột 8… h-ng cao thT c( độ chB& /So *ớn h2n$ go
v>6 trong s"n x&+t .ánh người ta thường <ùng .ột 8T c( ch+t *ư!ng tr&ng
.Tnh v th+p$ 5&6 nhiJn trong G&á trTnh chE .iEn c( thể s3 <Kng các 6E& tố
như nhiệt độ, nồng độ :aC*, cường độ nho v 8ột số hoá ch+t /hác để c"i
thiện tFnh ch+t của g*&tMn$
yhi"8 nhiệt độ nho thT g*&tMn tr= nJn chAt h2n, t;ng nhiệt độ nho thT
g*&tMn n= nhanh h2n nhưng /h" n;ng gi,a /hF /S8 v .ánh ‡t xốp h2n$
5hường nhiệt độ nho * nl
l
C * tốt nh+t$
yW&ối ;n c( tác <Kng *8 cho /h&ng g*&tMn chAt *-i v t;ng /h" n;ng
hOt nước$
yCường độ nho *8 t;ng G&á trTnh t-o thnh g*&tMn nhưng *-i gi"8
/h" n;ng gi,a /hF của g*&tMn$ go v>6 nJn chHn cường độ nho phù h!p với
ch+t *ư!ng g*&tMn$ Qột 8T ch+t *ư!ng cao c( thể nho với cường độ 8-nh h2n
v thời gian nho *#& h2n$
yCác ch+t ox6 v các ch+t /h3 R Các ch+t ox6 hoá nh axit ascor.ic,
CQr, LMrox6to*8 cho g*&tMn chAt h2n$ C?n các ch+t /h3 c( tác <Kng ngư!c
*-i$
Y7 h8 *ư!ng g*&tMn R I8 *ư!ng g*&tMn ướt của .ột 8… phK th&ộc vo
h8 *ư!ng protit của .ột 8… v /h" n;ng hOt nước của n($ mố *ư!ng của
g*&tMn ướt /h4ng "nh hư=ng *ớn *Z8 đEn ch+t *ư!ng .ánh .Fch G&i$ 5&6 nhiJn
/hi h8 *ư!ng g*&tMn t;ng thT độ v8 /hối .ột nho t;ng *8 cho thời gian
nướng /So <i$
,.,.S#uOit c?a Jột mR.
h*&xit của .ột 8T gồ8 R5inh .St, <Mxtrin, xMn*&*ofa, hM8ixMn*&*ofa,
g*&xit /Mo, các *o-i đường$ Các thnh ph'n của g*&xit đ7& c( thể .iể& <i‹n
thMo c4ng th%c ch&ng * CnpI
c
j~8$ h*&xit đư!c t-o thnh trong G&á trTnh
G&ang h!p của thực v>t với sự tha8 gia của c*orouin, Cj
c
trong /h4ng /hF,
Vr
Đồ án tốt nghiệp
I
c
j trong đ+t v n;ng *ư!ng của ánh sáng 8At trời$ Œ&á trTnh n6 đư!c .iể&
<ixn .1ng phư2ng trTnh t_ng G&át sa&
sCj
c
y I
c
j ‰ C
s
I
Vc
j
s
y Cj
c
5) đ( g*&cofa đư!c t-o thnh st ch&6ển thnh g*&xit /hác$
2.2.%. Tinh bét.
5inh .ột * g*&xit G&an trHng nh+t của .ột 8T $ :( c( c4ng th%c ph#n t3
* pC
s
I
Vl
j
d
~n
5rong .ột 8T h-ng cao, tinh .ột chiE8 tới rlw$ 5rong các *o-i tinh .ột
/hác nha& thT tinh .ột cPng /hác nha& v7 hTnh <áng, /Fch thước, /h" n;ng
trư2ng n= v hồ hoá$
2.2.2. Dextrin.
gMxtrin * s"n ph98 t-o ra đ'& tiJn trong G&á trTnh th&| ph#n tinh .ột$
:( c( c4ng th%c ph#n t3 * pC
s
I
Vl
j
d
~n$ :( * nh,ng ch+t /Mo v c( thể t-o
thnh với nước 8ột <&ng <Bch <Fnh$ Chối *ư!ng ph#n t3 v tFnh ch+t của
<Mxtrin phK th&ộc vo 8%c độ th&| ph#n của tinh .St$ 5hMo /hối *ư!ng ph#n
t3 người ta chia *8 n nh(8$
y}8i*o<Mxtrin R C( c+& t-o g'n giống tinh .St, /hi tác <Kng với iot cho
8& tF8$
y•rito<Mxxtrin R ^ h!p ch+t g*&xit, c( ph#n t3 .S h2n ph#n t3 *ư!ng
của tinh .St$ Chi tác <Kng với iot cho 8& đ@ cauJ$
y}cro<Mxtrin R ^ h!p ch+t c( ph#n t3 *ư!ng nh@ h2n n,a$ Ch4ng *8
.iEn đ_i 8& /hi tác <Kng với iot$ 5Fnh /h3 cao •rito<Mxxtrin$
yWanto<Mxtrin R C( c+& t-o v tFnh ch+t g'n giống với đường 8antofa$
2.2.3. Xenluloza.
CPng c( c4ng th%c ch&ng giống nh tinh .ột nhưng /hác v7 c+& trOc
ph#n t3 v tFnh ch+t *N hoá hHc$ 5h&| ph#n xMn*&*ofa .1ng axit /h( h2n th&|
ph#n tinh .St$ go đ( r+t /h( tiJ& hoá$
2.2.4. Hemixelluloza.
Vq
Đồ án tốt nghiệp
IM8ixM**&*ofa * po*isacarit$ :( c( c+& t-o t) các ph#n t3 pMntofa$ :(
/h4ng tan trong nước, tan trong /i78$ :( <x ph#n h&| h2n xMn*&*ofa$
2.2.5.Gluxit keo .
h*&xit /Mo * các pMntofa ho tan ch&ng$ ChOng chủ 6E& c( trong nội
nhP của h-t$ 5rong .ột 8T h8 *ư!ng g*&xit /Mo /ho"ng V,cw$ :( c( tFnh háo
nước cao$ Chi trư2ng n= trong nước n( cho <&ng <Bch /Mo$ g&ng <Bch /Mo c(
"nh hư=ng *ớn đEn tFnh ch+t của /hối .ột nho$
2.2.6. Đườn tron b!t m".
5rong .ột 8T c( ch%a 8ột *ư!ng đường /h4ng *ớn *Z8$ Đường chủ 6E&
n18 trong ph4i h-t$ I8 *ư!ng ch&ng của đường phK th&ộc vo h-ng .ột v
ch+t *ư!ng h-t *Oa 8T$
,./. AhFt JTo.
Ch+t .So ha6 c?n gHi * *ipit * nh,ng h!p ch+t h,& c2 /Ž nước, nhưng
ho tan trong <&ng 84i h,& c2$
,.1. A-c U<cm<n.
Các uMc8Mn * nh,ng h!p ch+t protit c( tFnh ch+t xOc tác$ 5rong .ột 8T
c( r+t nhi7& uMc8Mn nh 8Mn th&| ph#n tinh .ột, th&| ph#n protit, th&| ph#n
ch+t .So$
,.&.Vitamin.
5rong .ột 8T c( các vita8in nh Q
V
, Q
s
, LL$ ChOng chủ 6E& n18 trong
*ớp a*2rong của h-t$
,.%. AhFt màu.
5rong .ột 8T c( ch%a các ch+t 8& nh carotMnoit t-o 8& vng,
i*aconoit t-o 8& vng nh-t cho .St$
/. >hQn #oại 5à đ-nh gi- chFt #ưNng Jột mR.
5a c'n ph#n h-ng .ột 8T vT 8zi h-ng .ột 8T st c( tFnh ch+t *N † hoá
/hác nha& <o các thnh ph'n trong chOng /hác nha&$
cl
Đồ án tốt nghiệp
go việc ph#n .ố các thnh ph'n hoá hHc trong h-t *Oa 8T /hác nha& =
các *ớp t) ngoi vo trong * /hác nha&$ :Jn ta c( thể ph#n h-ng thMo *ớp 8ột
cách đBnh tFnh nh sa& R Qột nghi7n t) *ớp ngoi * h-ng c, tiEp thMo * h-ng V
v trong cùng * h"o h-ng$
:hưng trong thực tE, việc ph#n *o-i chủ 6E& <ựa vo G&á trTnh c4ng
nghệ chE .iEn .ột 8T$ Để s"n x&+t .ột 8T thường <ùng <#6 tr&67n nghi7n .ột
c( ph#n *o-i độ tro, h8 *ư!ng g*&tMn, độ *ớn, 8& sZcocủa .ột sa& 8zi hệ
nghi7n$
Ch+t *ư!ng .ột 8T đư!c đánh giá thMo tiJ& ch&9n nh nước$ Các ch[ số
trong tiJ& ch&9n ch+t *ư!ng của .ột 8T đư!c đAc trưng .1ng tTnh tr-ng vệ sinh
v h-ng .ột$ Các ch[ số đ( gồ8 R
yWùi, vB R Qột /h4ng c( 8ùi vB *-
yĐộ nhix8 vi sinh v>t R Qột /h4ng nhix8 t-p /h&9n
yĐộ v8 R •
.St
‚Vn † Vn,dw
yI8 *ư!ng các t-p ch+t sZt R • l,n 8ga/g .St
5rong các .ột 8T /hác nha& thT độ tro, độ trZng, độ 8Bn, độ axit v h8
*ư!ng g*&tMn /hác nha&$ Độ tro * ch[ số c2 ."n để xác đBnh h-ng của .ột$
:goi ra người ta c?n <ùng độ trZng v độ 8Bn n,a$ ^ư& N * độ trZng v độ
axit /h4ng ph"i * ch[ số tiJ& ch&9n ch+t *ư!ng của .ột vT hai ch[ số n6 *&4n
.iEn đ_i$
1.*iCu chuPn kD thuEt c?a Jột mR để L!n OuFt J-nh J+ch Gui.
Độ v8 R ‚Vdw
Độ axit R LI „ d,r † s,n
Độ giãn <i g*&tMn R l,n c8aph
5-p ch+t sZt R • c † n 8ga/g
I8 *ư!ng tro
I"o h-ng R ‚ l,ddw
I-ng 8St R ‚l,`dw
I-ng hai R ‚V,cdw
cV
Đồ án tốt nghiệp
I-ng .a R ‚ V,qw
&. *+nh chFt 5à kh! n3ng tha" th0 c?a Jột mR.
&.$. *+nh chFt.
go thnh ph'n các ch+t trong .ột 8T r+t đa <-ng nJn tFnh ch+t của n(
r+t ph%c t-p$ 5rong đ( tFnh ch+t n_i .>t * R
Các ch+t .So c( trong .ột 8T c( thể .B ox6 hoá$
5rong .ột c( sXn các 8Mn th&| ph#n, <o đ( x"6 ra các ph"n %ng th&|
ph#n tinh .ột, th&| ph#n protit, th&| ph#n *ipit$
&.,. 2h! n3ng tha" th0.
5rong s"n x&+t .ánh .ột 8T * ng&6Jn *iệ& chFnh /h4ng thể tha6 thE vT
ch[ c( .ột 8T 8ới t-o ra đư!c /h&ng .ột 8T c( tFnh ch+t đAc trưng$
%. W!o Gu!n Jột mR.
go .ột 8T của nước ta chủ 6E& nh>p ngo-i$ go đ( ph"i c( G&á trTnh ."o
G&"n <i ng6 nh18 đ"8 ."o _n đBnh cho s"n x&+t$ Qột 8T đư!c đ(ng trong
.ao Yới trHng *ư!ng kl/g chOng đư!c để trong /ho$
•J& c'& R Cho ph"i thoáng 8át, độ v8 /h4ng /hF thFch h!p /ho"ng
rrw, t„cdbnl
l
C v các .ao ph"i xEp 8ột cách /hoa hHc, /h4ng đư!c để c-nh
các 8ùi 8-nh$
Wột số hiện tư!ng x"6 ra trong G&á trTnh ."o G&"n R
Qột 8T v(n cKc <o g*&tMn, tinh .ột hOt nước v trư2ng n=
C( 8ùi 4i /hSt <o ch+t .So .B ox6 hoá
]&+t hiện 8Ht, s#&
aI. SnA .
5ác <Kng của s,a đối với s"n x&+t /0o v .ánh$
Các ch+t /h4 trong s,a *8 t;ng giá trB <inh <ưUng v t;ng giá trB c"8
G&an cho s"n ph98 .ánh v /0o pt;ng hư2ng th28 viJn /0o .(ng, 8Bn$ :goi
ra, g*&tMn của .ột 8T <x h+p thK các ch+t nhP tư2ng trong s,a, <o v>6 *8
t;ng độ xốp, <?n cho .ánh .Fch G&i~$
cc
Đồ án tốt nghiệp
m,a gồ8 nhi7& *o-i R m,a đAc, s,a .ột, s,a tư2i$ 5rong s"n x&+t .ánh
thường <ùng s,a đAc hoAc s,a .ột$ m,a = nước ta ph'n *ớn * nh>p ngo-i$
$. *hành :hIn ho- hXc c?a LYa.
m,a gồ8 hzn h!p r+t nhi7& thnh ph'n$ I!p ph'n chFnh * nước v ch+t
/h4$ Các ch+t /h4 trong s,a đ7& * ch+t /h4 ho tan, .ao gồ8 R LrotMin,
Yita8in, ch+t /hoáng, •nfi8, ch+t 8ixn <Bch$
5hnh ph'n hoá hHc chFnh của s,a tư2i ng&6Jn ch+t$
Lrotit R n,nw
Ch+t .So R n,`w
:ước R r`w
Đường p*actofa~ R k,`w
Ch+t /hoáng R l,`w
CasMin R c,`w
}*.&8in R l,kw
h*o.&*in R l,cw
5&6 nhiJn thnh ph'n hoá hHc của s,a tư2i c?n tha6 đ_i t&… th&ộc vo
vùng, 8i7n, giống .?$
,. SYa JTt.
m,a .ột * s"n ph98 của G&á trTnh s+6 /h4 s,a tư2i$ Chi ho tan trong
nước với t| *ệ nướcas,a * `aV thT <&ng <Bch c( tFnh ch+t g'n giống s,a tư2i
.an đ'&$
5iJ& ch&9n ch+t *ư!ng của s,a .ột <ùng để s"n x&+t /0o v .ánh R
W& sZc R 5rZng hoAc ng
Wùi R 5h28 đAc trưng /h4ng c( 8ùi *-
I8 *ư!ng ch#t .So R cd † nlw
^ư!ng /i8 *o-i nAng R g
Độ ho tan R ‘ rdw
Ch4ng v(n cKc
Ch4ng c( vi trùng đường r&ột
cn
Đồ án tốt nghiệp
5a th+6, m,a .ột c( độ v8 r+t th+p$ go v>6, n( <x ."o G&"n h2n v <x
v>n ch&6ển h2n$ C'n chO N * s,a .ột hOt v8 8-nh v nE& độ v8 thFch h!p
thT n( * 84i trường thFch h!p cho các vi sinh v>t phát triển$ Chi h(t v8 ch+t
*ư!ng s,a gi"8 nhanh ch(ng$ go v>6 c'n ph"i ."o G&"n v /iể8 tra /D trước
/hi <ùng$
/. SYa đZc c đường.
m,a <Ac * s"n ph98 /hi c4 đAc s,a tư2i trong thiEt .B ch#n /h4ng$ ^o-i
s,a đAc c( đường đx ."o G&"n h2n * s,a đAc /h4ng c( đường$
5iJ& ch&9n /D th&>t của s,a đAc c( đường$
Độ v8 Rcsw
Đường macarofa R kl † kkw
Ch+t .So R ’ r,dw
Ch+t /h4 của s,a R ’ ccw
Độ axit R kr
l
5
Ci8 *o-i nAng R ChT • c pp8 , Đồng • dd pp8 , 5hiEc • Vll pp8
5-p ch+t R Ch4ng c(
Wùi vB R Ch4ng c( 8ùi vB *-
Chi ."o G&"n c'n tránh = n2i nhiệt độ cao , G&á nhiệt độ .Tnh thường $
5hời gian ."o G&"n r † Vc tháng$ m,a c( h8 *ư!ng nước nhi7& nJn /hi cho
vo c'n chO N vT *8 t;ng h8 *ư!ng nước của hzn h!p$ ^ư!ng đường cho
vo ph"i c( t| *ệ nh+t đBnh$ ^ư!ng đường nhi7& st /Et tinh, <&ng <Bch tr= *-i
tr-ng thái .ão ho$ ^ư!ng đường ‡t thT s,a ch(ng h@ng, /h( ."o G&"n$
aII. CHoT 9LO.
Yai tr? của ch+t .So trong s"n x&+t .ánh /0o R ^8 t;ng giá trB c"8
G&an, t;ng độ xốp, <?n cho .ánh, t;ng độ .(ng cho /0o v đAc .iệt * t;ng
hư2ng th28 cho s"n ph98$ Ch+t .So cho vo .ột nho st t-o ra 8ột 8ng
8@ng c( tác <Kng .ao trù8 v .4i tr2n các h-t .ột <o đ( gi,a đư!c *ư!ng
/h4ng /hF nh+t đBnh trong /hối .ột nho$ :hờ v>6 8 .ánh đư!c xốp$ Chống
<Fnh gi,a /hối /0o với thiEt .B$
ck
Đồ án tốt nghiệp
Ch+t .So gồ8 hai *o-i R g'& thực v>t v 8U động v>t$ :( * MstM của
g*6xMrin v các axit .So tự <o no v /h4ng no$
$. *hành :hIn c?a chFt JTo 5à t+nh chFt c?a n.
5hnh ph'n ch+t .So .ao gồ8 các g*6xMrin v các axit .Mo tù <o$ Các
axit .So đ7& * các axit đ2n ch%c, 8-ch th“ng v c( số ng&6Jn t3 cac.on
chXn$ Các axit .So no thT .7n h2n, c?n các axit .So /h4ng no thT /S8 .7n
h2n, <x .B ox6 hoá$ 5Fnh chát của axit .So đư!c G&6Et đBnh .=i các gốc axit v
vB trF của chOng trong ph#n t3 g*6xMrin$
,. Kột LM chFt JTo thường d[ng trong L!n OuFt J-nh k7o.
Các <-ng ch+t .So thường <ùng R gz& thực v>t, mhortMning p* <'& thực
v>t đã h6<ro hoá~ v .2$
g'& <)a R ^+6 t) <Bch ”p cùi <)a để *8 nh#n cara8Mn, nh#n .ánh G&i
/M8, t-o hư2ng đAc trưng cho /0o <)a$
g'& Cacao R ^+6 t) G&" Cacao để s"n x&+t /0o soco*a, vá soco*a, nh#n
soco*a$
mhortMning R :( * s"n ph98 sa& /hi đã h6<ro hoá <'& thực v>t$
mhortMning tồn t-i = thể rZn$ 5hường ‡t .B ox6 hoá h2n <'& thực v>t$ :( c(
độ c%ng cao, tFnh /Mo tốt, 8& sZc sáng, /h4ng c( 8ùi$ ChFnh tFnh /Mo v độ
c%ng giOp cho /0o c( thể chB& đư!c tác <Kng .Jn ngoi 8 /h4ng .B n%t, v
‡t .B .iEn <-ng$
Q2 R Q2 * s"n ph98 th& đư!c t) váng s,a .1ng phư2ng pháp *6 t#8$
Q2 c( các ch+t g'n giống s,a$ :( <x tiJ& hoá v c&ng c+p cho ta nhi7& n;ng
*ư!ng$ Q2 <ùng *8 /M8 trong .ánh /0p /M8 hoAc tha8 gia trực tiEp vo
thnh ph'n của .ánh /0o$
3. W!o Gu!n chFt JTo.
Chi ."o G&"n ch+t .So c'n đAc .iệt chO N R 5ránh /h4ng cho ch+t .So
chB& tác động trực tiEp của ánh sáng, tránh sự tiEp xOc của ch+t .So với /h4ng
/hF = nhiệt độ cao$
cd
Đồ án tốt nghiệp
Ch4ng s3 <Kng các ch+t .So đã .B ox6 hoá ch+t *ư!ng /S8, g#6 "nh
hư=ng x+& đEn ch+t *ư!ng s"n ph98 v s%c /h•o người tiJ& <ùng$ :goi ra,
Chi ."o G&"n cã thể <ùng thJ8 8ột số ch+t ."o nh R Lhophatit$
aIII. TRpNG.
5ác <Kng của tr%ng đối với s"n x&+t .ánh /0o R 5r%ng *8 t;ng giá trB
pc" giá trB <inh <ưUng v giá trB c"8 G&an~ cho s"n ph98 .ánh /0o$
^?ng trZng tr%ng t-o .Ht tốt ‰ t-o độ xốp cho s"n ph98 hoAc <ùng để
*o-i t-p ch+t .9n ra /hái xiro$
^?ng đ@ c( ch%a /ho"ng Vlw ^Mxithin <o đ( n( *8 t;ng ch+t *ư!ng
nhP hoá ‰ t;ng ch+t *ư!ng .ánh G&i$
5rong s"n x&+t .ánh , thường <ùng tr%ng g tư2i hoAc /h4$
$. *r;ng gà tư\i.
$.$. *hành :hIn tr]ng gà tư\i.
5r%ng c( giá trB <inh <ưUng r+t caov thnh ph'n hoá hHc r+t đa <-ng,
5r%ng g tư2i gồ8 .a ph'n chFnh R *?ng đ@, *?ng trZng v v@ tr%ng$
^?ng đ@ R :( chiE8 /ho"ng nlw$ :( ch%a r+t nhi7& protMin v
Yita8in nh Q
V
, Q
c
, }
V
, g v •, ch+t .So$
^?ng trZng R :( chiE8 /ho"ng dr,dw$ :( c( /h" n;ng t-o .Ht$ Chi
/h&+6 thT thể tFch của n( c( thể t;ng *Jn ` *'n$ :ước *8 t;ng /h" n;ng t-o
.Ht, ngư!c *-i thT đường v ch+t .So *-i *8 gi"8 độ t-o .Ht của n($ :hiet độ
đ4ng tK của *?ng trZng tr%ng * sn † `d
l
C$
Y@ tr%ng R :( chiE8 VV,dw 5hnh ph'n chFnh * WgCj
n
v CaCj
n
v
8ột số ch+t h,& c2 /hác $
$.,. AhB tiCu chFt #ưNng c?a tr;ng gà tư\i .
W& sZc v@ tr%ng đKc, /h4ng đMn hoAc /h4ng xá8$ CFch thước .&ồng
h2i /h4ng G&á n88$
^?ng đ@ v *?ng trZng /h4ng *\n vo nha&$
cs
Đồ án tốt nghiệp
$./. W!o Gu!n tr;ng tư\i.
Q"o G&"n n2i /h4 ráo, s-ch st
:hiệt độ th+p
Các G&" tr%ng /h4ng đư!c tiEp xOc với nha&
5ránh va đ-p
,. *r;ng khô.
5r%ng /h4 c( đư!c <o s+6 *?ng đ@ hoAc *?ng trZng tr%ng$ :E& <ùng
8á6 s+6 ph&n ta đư!c .ột tr%ng /h4, c?n nE& <ùng 8á6 s+6 t+8 8@ng thT ta
đư!c t+8 tr%ng /h4$
5hnh ph'n hoá hHc của .ột tr%ng /h4$
:ước R r,dw
Lrotit R dc,dw
Ch+t .So R nsw
5ro R n,dw
5rước /hi s3 <Kng c'n ng#8 n( với nước để th& đư!c <Bch c( độ v8
/ho"ng cd †nlw$
:hiệt độ của nước <ùng để ho tan /h4ng vư!t G&á dl
l
C để *?ng trZng
tr%ng /h4ng .B đ4ng tK$ ^?ng trZng tr%ng thường ng#8 = nước nl † nd
l
C
trong /ho"ng r tiEng$
Iq. GZLATIN.
5ác <Kng của gM*atin đối với /0o 878 s,a R gưới tác <Kng của nhiệt
độ, v8 v thời gian, n( st ph#n gi"i thnh pMctin$ Chi nồng độ của <&ng <Bch
vư!t G&á Vlw st t-o nJn %ng *ực *ớn$ :gười ta *!i <Kng tFnh ch+t n6 /hi s"n
x&+t /0o 878 s,a nh18 t-o /hối /0o 878 8-i, _n đBnh, đn hồi, c( thể chB&
đư!c t"i trHng *ớn 8 /h4ng .B .iEn <-ng$ 5(8 *-i nã gi,a cho /0o c( độ
878 gi•o _n đBnh$
Wột tác <Kng n,a của gM*atin * chống hồi đường$
c`
Đồ án tốt nghiệp
hM*atin * ch+t /Mo động v>t th& đư!c t) các ng&6Jn *iệ& c( nhi7&
co*agMn R xư2ng sKn, g#n của động v>t$ :( c( ch%a nhi7& axit a8in c'n thiEt
cho c2 thể nh 56ofin, ]6stin, Iisti<in, g*&ta8in$
hM*atin ho tan trong nước n(ng, /h4ng ho tan trong <&ng 84i h,&
c2$ QTnh thường n( tồn t-i = thể /h4, /hi gia nhiệt st 878, trư2ng n=, hoá
than nhưng /h4ng chá6$
5
l
nac „ Vd † c`
l
C
5
l
<at „ r † Vl
l
C
Ch[ tiJ& ch+t *ư!ng$
5rong s&ốt, <-ng .ột, hTnh t+8 ch, nh>t hoAc hTnh h-t
:ước R Vrw
5ro R • cw
Ci8 *o-i nAng R • Vnw
W&ối R }s• dw
W&ối m&nuit R • klw
Độ axit ptFnh thMo axit *actic~ R • l,dw
:;ng *ực đ4ng tK R ‘ nllg
W& vng nh-t sáng
q. THUrC NỞ.
^ ch+t t-o /hF *8 cho .ánh xốp gồ8 hai *o-i * th&ốc n= sinh hHc v
th&ốc n= hoá hHc$ :hưng trong s"n x&+t .ánh .Fch G&i chủ 6E& <ùng th&ốc n=
hoá hHc vT trong .ánh c( h8 *ư!ng đường v ch+t .So /há cao *8 gi"8
hoAc %c chE sự ho-t động của 8Mn$
5h&ốc n= hoá hHc <ùng trong .ánh /0o thường gồ8 c *o-i *
Qicac.onat :atri v }8onicac.onat$
yQicac.onat p :atri:aICj
n
~ tồn t-i = <-ng .ột, 8& trZng, /h4ng
8ùi, ho tan trong nước$ 5rong G&á trTnh nướng p= rl † ql
l
C~ x"6 ra ph"n
%ng
c:aICj
n
‰ :}
c
Cj
n
y Cj
c
y I
c
j
cr
Đồ án tốt nghiệp
ChF Cj
c
thoát ra *8 cho .ánh xốp c( 8& vng đ0p v vB ngon đAc
.BJt$
y}8onicac.onat p:I
k
~
c
Cj
n
R 5ồn t-i = <-ng tinh thể, 8& trZng, c(
8ùi a8oniac, ho tan trong nước 5rong G&á trTnh nướng p= sl
l
C~ x"6 ra
ph"n %ng
p:I
k
~
c
Cj
n
‰ c:I
n
y Cj
c
y I
c
j
C( c" hai /hF * :I
n
v Cj
c
tha8 gia vo G&á trTnh t-o nJn độ xốp của
.ánh G&i$
–ˆ& như!c điể8 của t)ng *o-i
yp:I
k
~
c
Cj
n
thT c( *ư!ng /hF thoát ra nhi7& /h4ng g#6 đZng, nhưng *-i
c( 8ùi :I
n
$ Để /hZc phKc như!c điể8 n6 ta c( thể *8 s"n ph98 c( độ
8@ng nh+t đBnh đ"8 ."o cho :I
n
thoát ra hEt hoAc ta <ùng hzn h!p c" hai
*o-i th&ốc n= hoá hHc trJn thMo t| *ệ nh+t đBnh$ Qột nho cho .ánh G&i xốp thT
<ùng l,kw :aCj
n
v l,ldw p:I
k
~
c
Cj
n
:aICj
n
/hi ph#n h&| cho ‡t *ư!ng /hF h2n 8 s"n ph98 *-i c( vB
đZng <o :a
c
Cj
n
$ :hưng /h4ng c( 8ùi vB *- nh :I
n
$ :goi ra :aICj
n
c?n
t-o 8& vng đ0p cho s"n ph98, /hi c'n thiEt *8 .ánh c( 8& vng trZng ta
/h4ng <ùng :aICj
n
8 ch[ <ùng p:I
k
~
c
Cj
n
$
qI. CHoT THsM.
Qao gồ8 hai *o-i * ch+t th28 t_ng h!p v ch+t th28 tự nhiJn $
Ch+t th28 tự nhiJn * tinh <'& hoAc nhựa triEt tách t) thực v>t$ ChOng
chủ 6E& * h!p ch+t của nh(8 ifoprMnoit * <\n x&+t của ifoprMn$ :h(8
ifoprMnoit .ao gồ8 8hi7& ch+t$ 5rong đ( ngoi tinh <'& v nhựa c?n c( các
carotMnoit$ 5rong s"n x&+t /0o .ánh thường <ùng các *o-i tinh <'& ca8, G&Nt,
chanh, <)a v 8ột ‡t tinh <'& hoa hồng$
5Fnh ch+t của tinh <'& R 5hể *@ng, <x .a6 h2i, ‡t tan trong nước 8 tan
trong <&ng 84i h,& c2$ 5hể hiện tr&ng tFnh ha6 axit 6E& với gi+6 G&…$
cq
Đồ án tốt nghiệp
5ác <Kng của ch+t th28 v cùng với ng&6Jn *iệ& /hác t-o 8ùi th28
cho .ánh /0o$
Ch+t th28 <x .B ox6 hoá <o "nh hư=ng của nước, /h4ng /hF, ánh sáng,
/i78, axit$
qII. PHtM MuU.
Lh98 8& c( tác <Kng * cùng vFi ng&6Jn *iệ& để t-o 8& cho s"n
ph98 trong G&á trTnh chE .iEn$
Ch+t 8& thực ph98 th& đư!c .1ng hai phư2ng pháp * t_ng h!p nh#n
t-o v *+6 t) v>t ph98 tự nhiJn$ C( thể chia *8 k *o-i$
Ch+t 8& tan trong nước
Ch+t 8& tan trong <'& 8U
Ch+t 8& tan trong cồn
Ch+t 8& tan trong sáp
5rong đ( *o-i ho tan trong nước đư!c <ùng nhi7& nh+t$
gù * *o-i ph98 8& no thT cPng ph"i tho" 8ãn 6J& c'& trước tiJn *
/h4ng g#6 độc h-i cho người tiJ& <ùng$ ma& đ( 8ới xSt tới 8& sZc, độ tan,
độ .7n 8& v các ph"n %ng /hác$
qIII. AqIT THvC PHtM.
5ác <Kng của axit thực ph98 đối với s"n x&+t .ánh /0o * đi7& vB v
chống hồi đường$ C( thể <ùng R axit citric, axit 8a*ic, axit *actic$
PHẦN II : THUYwT MINH ExY CHUYyN CzNG
NGHỆ
II./. THUYwT MINH ExY CHUYyN S{N qUoT 9cNH.
/.S\ #] F;C '_nh XAn T;ấ P^nh F;*.
nl
567ng Q NguyRn +*Su
phT
Chu8n b1 91"h nhU
ho2
.4' mV
T2"h '-p
"hK'
T2"h '-p "hK'
.¶o Wu¶n
Nhµo
=µm ngu4*
T-o hVnh
N6#ng
.ao gC*
Đồ án tốt nghiệp
1. Th;CD O*nh e|C ';Chn XAn T;ấ :
,.$. ^_ #` ngu"Cn #iệua
Các ng&6Jn *iệ& s"n x&+t .ánh .Fch G&i .ao gồ8 R .ột 8T, đường
sacarofa, tr%ng, s,a shortMning, th&ốc n=$ 5rước /hi đưa vo s"n x&+t chOng
c'n đư!c x3 *N s2 .S$
Qột 8T R Đư!c đM8 đi sng *o-i .@ ph'n .B v(n cKc, *o-i .@ nh,ng t-p
v>t *\n trong .ột 8T, *o-i .@ s#& 8Ht$ ma& đ( đư!c đBnh *ư!ng thMo G&i đBnh$
nV
Đồ án tốt nghiệp
Đường macarofa R ĐM8 đi sng để *o-i .@ nh,ng t-p v>t *\n trong
đường tách riJng đường .B v(n cKc$ ma& đ( đư!c nghi7n nh@ v đBnh *ư!ng
thMo G&i đBnh$
Ch+t .So R Ch+t .So * mhortMning = <-ng rZn = nhiệt độ thường$ Để
đồng hoá <x <ng c'n ra nhiệt kl † kd
l
C để ch&6ển sang <-ng *@ng$
,.,. Nhào JTt.
WKc đFch R :h18 t-o ra /hối .4t nho$ Chối .ột nho * hzn h!p các
ng&6Jn *iệ& để s"n x&+t .ánh .Fch G&i$
5h% tự nho .ột "nh hư=ng trực tiEp đEn sự đồng đ7& của /hối .ột
nho$ Đ'& tiJn * nước với *ư!ng nước đã tFnh toán cùng với đường, tr%ng,
s,a, shortMning đư!c đM8 đồng hoá t-o /hối đồng nh+t$ 5rước /hi /Et thOc
G&á trTnh đồng hoá người ta cho th&ốc n= vo$ :E& cho th&ốc n= vo G&á sớ8
thT chOng st .B ph#n h&| *8 8+t 8ột ph'n ch+t /hF$ ma& đ( <Bch đồng hoá
đư!c nho trộn với .ột 8T$ :E& ta *8 /h4ng đOng thMo th% tự trJn thT /hối
.ột nho /h4ng đồng nh+t đư!c$ YF <K R :E& ta cho .ột 8T vo trước thT *Oc
đ( nước st .B tinh .ột v g*&tMn hOt nước, /hi cho đường vo st /h4ng ho
tan đư!c, đường trong /hối .ột st /h4ng ph#n tán đ7&$ Các ng&6Jn *iệ& phK
/hác cPng tư2ng tự nh v>6$
:hiệt độ /hối .ột nho R 5h4ng thường nho .ột = nhiệt độ thường pcd
† nl
l
C~ để tránh cho g*&tMn .B tha6 đ_i tFnh ch+t$ 5rước /hi đồng hoá /hối
ng&6Jn *iệ& phK để cho đường ho tan nhanh v triệt để người ta c( thể đ&n
n(ng nước *Jn sl † `l
l
C v = nhiệt độ đ( thT shortMning cPng n(ng ch"6 ra,
/hối ng&6Jn *iệ& phK đư!c đồng hoá <x <ng h2n$ Chi đ( nhiệt độ ch&ng của
<Bch đồng hoá c( thể .1ng kl † kd
l
C$
Chi đ\ c( <Bch đồng hoá ta đM8 trộn với .ột 8T$ Œ&á trTnh nho trộn *
để các ng&6Jn *iệ& chFnh, phK ph#n tán vo nha&, đồng thời /hi đ( g*&tMn v
tinh .ột hOt nước v trư2ng n=$
5hời gian gian nho .ột ch&ng thường * Vc † Vd phOt đủ để các G&á
trTnh trJn x"6 ra$ :E& thời gian G&á ngZn thT /h4ng đủ để các ng&6Jn *iệ&
nc
Đồ án tốt nghiệp
ph#n tán vo nha&$ :E& thời gian G&á <i thT st g#6 thoát /hF v4 ‡ch <o th&ốc
n= .B ph#n h&| v "nh hư=ng tFi n;ng s&+t thiEt .B cPng nh n;ng s&+t của nh
8á6$
Œ&á trTnh nho .ột$
hiai đo-n nhP hoá R Các ng&6Jn *iệ& nh đường, s,a, shortMning, tr%ng ,
nước = sl†`l
l
C đư!c cho vo 8á6 nho trộn trong v?ng r † Vl phOt$ Œ&á
trTnh nho trộn n6 các ch+t c( trong ng&6Jn *iệ& như *MxMthin trong tr%ng v
cafMin trong s,a giOp cho G&á trTnh t-o nhP tư2ng r+t tốt$ Các ch+t nhP hoá
*8 gi"8 s%c c;ng .7 8At vùng hai pha ch+t .So v nước$ Độ .7n của nhP
tư2ng /h4ng ch[ phK th&ộc vo ch+t nhP hoá v nồng độ ch+t nhP hoá 8 c?n
phK th&ộc vo 8%c độ ph#n tán của ch+t .So$ Ch+t .So ph#n tán cng nh@ thT
nhP t&2ng cng .7n v,ng$ Chi đ( nE& nho với .ột 8T ch+t .So st đư!c ph#n
tán trong /hối .ột nho <ưới <-ng 8ng 8@ng$ :h,ng 8ng 8@ng ch+t .So
st .ao *+6 h-t .ột <o v>6 .ột nho st <•o h2n, <x t-o hTnh h2n, .ánh sa& n6
st <?n h2n$
5rong thực đ2n nE& /h4ng đủ các ch+t nhP hoá tự nhiJn ta ph"i thJ8
các ch+t nhP hoá vo$ Các ch+t nhP hoá thường <ùng trong s"n x&+t .ánh R
photphati , *Mxithin, g*ixMrit<iaxit$
hiai đo-n cho th&ốc n= R 5h&ốc n= s3 <Kng * *o-i :aICj
n
v
p:I
k
~
c
Cj
n
$ 5h&ốc n= đư!c ho tan trong nước rồi cho vo 8á6 nho trộn với
các ng&6Jn *iệ& đã đư!c nhP hoá$ 5rong giai đo-n n6 các *o-i .ánh h@ng,
gã6 vKn /h4ng đ-t ch+t *ư!ng đư!c nghi7n nh@ rồi cho vo đánh trộn cùng
với các ng&6Jn *iệ& đã đư!c nhP hoá$
hiai đo-n cho .ột 8T R ma& /hi đồng hoá đ-t 6J& c'& ta cho .ột 8T vo
đánh trộn trong v?ng d b` ph(t$
–•J& c'& của /hối .ột nho sa& G&á trTnh nho trộn$
C( độ v8 thFch h!p R ^ư!ng nước trong /hối .ột nho ph"i đủ để
g*&tMn v tinh .ột hOt nước trư2ng n=$ ^ư!ng nước đủ 8ới *8 cho .ánh chFn
đư!c, *ư!ng nước th)a st g#6 /h( /h;n cho G&á trTnh t-o hTnh$
nn
Đồ án tốt nghiệp
Yới phư2ng pháp t-o hTnh ”p G&a6 độ v8 Vr † clw$
Chối .ột nho ph"i đồng nh+t R C( ngh—a * các ng&6Jn *iệ& chFnh, phK
= 8Hi n2i trong /hối .ột nho ph"i giống nha& c( nh v>6 thT ch+t *ư!ng .ánh
8ới đồng đ7&$
mhortMning ph"i tan hEt, /h4ng .B v(n cKc$
,./. *ạo hRnh.
5-o hTnh * G&á trTnh .iEn /hối .ột nho thnh t)ng chiEc .ánh c( hTnh
<-ng v /Fch thước G&i đBnh$ Đ#6 * 8ột G&á trTnh th&'n t&N c2 hHc nhưng c(
"nh hư=ng r+t nhi7& đEn ch+t *ư!ng của .ánh$ ITnh <-ng /Fch thước của .ánh
c( giá trB c"8 G&an nh+t đBnh, đồng thời cPng "nh hư=ng tới sự .7n v,ng của
.ánh trong G&á trTnh v>n ch&6ển ."o G&"n$
C( nhi7& phư2ng pháp t-o hTnh như R Lhư2ng pháp ”p, phư2ng pháp
r(t, phư2ng pháp <>p, = đ#6 ta <ùng phư2ng pháp ”p trKc G&a6 để t-o hTnh$
–•J& c'& .ánh sa& t-o hTnh$
ITnh <-ng .ánh hon ch[nh /h4ng .B vU, gã6
Ioa v;n r˜ rng, đ0p$
,.1. Nư.ng J-nh.
Đ#6 * /h#& G&an trHng nh+t trong G&á trTnh s"n x&+t$ :( "nh hư=ng
trực tiEp đEn ch+t *ư!ng .ánh .ao gồ8 c" ch+t *ư!ng c"8 G&an v ch+t *ư!ng
<inh <ưUng$
X Œ&á trTnh n6 chia *8 .a giai đo-n R
y hiai đo-n *8 chFn .ánh R
5rong giai đo-n n6 nhiệt độ .&ồng nướng thường *ớn h2n cll
l
C$
:hiệt độ trJn .7 8At .ánh t;ng *Jn Vll † Vld
l
C$ :hiệt /h&6Ech tán vo trong
r&ột .ánh t;ng *Jn `l†rl
l
C $ 5rong giai đo-n n6 thường x"6 ra các hiện
tư!ng sa&R
$ 5inh .ột .ánh đư!c hồ hoá v chFn
$ LrotMin .iEn tFnh v chFn
nk
Đồ án tốt nghiệp
$ 5h&ốc n= ph#n h&|, các ch+t /hF Cj
c
, :I
n
thoát ra ngoi để các *z
nh@ trong r&ột .ánh v *8 cho .ánh xốp$
mự /h&6Ech tán v8 t) trong r&ột .ánh ra .7 8At .ánh v8 .ốc h2i v đi
/h@i .&ồng nướng G&a ống thoát v8$
hiai đo-n n6 c'n c( thời gian V,d † c phOt để /h&6Ech tán tới r&ột
.ánh$ C( nh v>6 .ánh 8ới chFn hon ton v /hi r&ột .ánh đ-t tới `l † rl
l
C
thT th&ốc n= 8ới gi"i ph(ng đư!c$
:hiệt độ *? nướng trong giai đo-n n6 /h4ng đư!c G&á cao so với 8%c
G&i đBnh$ :E& nhiệt độ G&á cao *ớp v@ st hTnh thnh sớ8, *ớp vá .ánh n6 st
/h4ng cho nhiệt /h&6Ech tán vo r&ột .ánh v st *8 cho r&ột .ánh .B sống$
y hiai đo-n t-o v@ .ánh$
hiai đo-n n6 nhiệt độ .&ồng nướng *Jn crl
l
C, nhiệt độ v@ .ánh đ-t
tới Vrl
l
C, nhiệt độ r&ột .ánh đ-t tới Vcl Vnl
l
C$
C( nhi7& G&á trTnh hoá *N hHc x"6 ra = giai đo-n n6$
^Fp v@ .ánh hTnh thnh <o G&á trTnh <Mxtrin hoá$ Y@ .ánh nJn giai h2n
*ớp .Jn trong$
^ớp v@ .ánh c( 8& vng tư2i <o G&á trTnh cara8Mn hoá đường nhiệt
độ cao h2n Vrl
l
C đường c( trong thnh ph'n của .ánh .B cara8Mn cho các
ch+t 8& t-o 8& vng tư2i cho v@ .ánh$
Œ&á trTnh cara8Mn hoá cPng t-o ra hư2ng th28 đAc trưng$
Lh"n (ng Wa6M t-o ra <o các axit a8in cá trong thnh ph'n của .ánh
/Et h!p với đường /h3 *8 cho 8& sZc v hư2ng vB của .ánh đư!c t;ng *Jn$
5rong G&á trTnh nướng n6 c( hiện tư!ng thoát v8 *8 cho .ánh /h4 h2n,
<?n h2n$
:E& nhiệt độ .&ồng nướng G&á th+p *ớp v@ .ánh hTnh thnh nhưng
/h4ng vng$ :E& nhiệt độ .&ồng nướng G&á cao G&á trTnh cara8Mn x96 ra s#&
sZc *8 cho .ánh c( 8& s\8 hoAc chá6 đMn$ :E& độ v8 trong .&ồng nướng
cao G&á thT tốc độ .a6 h2i v8 của .ánh ch>8, nhưng .7 8At .ánh .(ng h2n$
y hiai đo-n *8 /h4 .ánh$
nd
Đồ án tốt nghiệp
Yới .ánh .Fch G&i <o 6J& c'& độ v8 s"n th+p pdw~ để .ánh <?n , ."o
G&"n *#& <i h2n G&á trTnh .ánh c( giai đo-n s+6 /h4$
• giai đo-n n6 nhiệt độ .&ồng nướng gi"8 x&ống c?n Vsl † Vrl
l
C ,
nhiệt độ 8At .ánh cPng gi"8 đi $ Các G&á trTnh hoá *N , hoá hHc h'& như
/h4ng x96 ra n,a $ ^Oc n6 trong .ánh ch[ c?n G&á trTnh /h&6Ech tán v8 t)
trong r&ột .ánh ra .7 8At$
Œ&á trTnh /h&6Ech tán v8 x96 ra song song cùng chi7& với G&á trTnh
/h&6Ech tán nhiệt$ go v>6 tốc độ .ốc h2i nước * r+t 8-nh$ Chi *ư!ng v8
.ốc h2i n( cPng để *-i trong .ánh nh,ng *z nh@ *8 .ánh xốp h2n$ Nh v>6
nE& độ v8 nho G&á th+p thT .ánh st /S8 xốp$ :gư!c *-i nE& độ v8 .ột nho
G&á cao thT độ nhớt của /hối .ột nho st t;ng, các .Ht /hF /h4ng ph#n tán đ7&
v nh@ đư!c vT v>6 cPng /h4ng *8 t;ng đư!c độ xốp cho .ánh 8 c?n *8
cho .ột /h( t-o hTnh đư!c <o .ánh .B <Fnh /h&4n$
–•J& c'& .ánh sa& nướngR
Qánh vng đ7&, 8& đ0p
Wùi th28 đAc trưng
,.&. bàm nguội 5à đng gi.
y^8 ng&ội .ánh R Qánh = *? nướng ra = nhiệt độ c?n cao pqd † Vll
l
C~
chOng c'n đư!c *8 ng&ội đEn nhiệt độ thường trong ph?ng trước /hi .ao
g(i$ 5hường người ta *8 ng&ội .1ng cách cho .ánh ch-6 trJn .;ng t"i *ưới
v đAt các G&-t *8 ng&ội = phFa <ưới .;ng t"i$ 5rong G&á trTnh *8 ng&ội v\n
c?n G&á trTnh thoát v8, v8 trong .ánh tiEp tKc /h&6Ech tán đEn .7 8At .ánh
v thoát ra ngoi$ Độ v8 .ánh gi"8 x&ống c?n d † s
l
C, .ánh tr= nJn <?n
h2n$
y Đ(ng g(i R Qánh sa& /hi *8 ng&ội đư!c đM8 đi đ(ng g(i$
–•J& c'& đ(ng g(i$
:g;n .ánh tiEp xOc trực tiEp với /h4ng /hF x&ng G&anh, tránh sự hOt
v8 của .ánh$ Nh v>6 ch+t *ư!ng của .ánh 8ới đư!c _n đBnh trong thời gian
."o G&"n v *ư& th4ng$
ns
Đồ án tốt nghiệp
hi, cho .ánh /h4ng .B gã6 vKn trong G&á trTnh ."o G&"n, *ư& th4ng,
đ"8 ."o ch+t *ư!ng c"8 G&an cho .ánh$
Qao g(i * .iện pháp n#ng cao giá trB th98 8— cho .ánh $
–Qao g(i gồ8 các *o-i .ao .T sa& R
m3 <4ng /ha6 c%ng để gi, cho .ánh /h4ng .B vU$ Cha6 c%ng thường *
8ng L• đư!c <>p thMo hTnh <-ng của .ánh v hTnh <-ng của g(i .ánh$
Cha6 c%ng đư!c .ao g(i .1ng 8ng ph%c h!p$ Đ#6 * *o-i 8ng 8@ng
c( độ .7n cao, /h( .B rách, thủng trong G&á trTnh ."o G&"n v c( /h" n;ng
tách v8$ 5rJn .7 8At 8ng 8@ng c( in nhãn 8ác v các th4ng tin c'n thiEt $
5hùng catton để đựng các tOi .ánh$
y 5rong G&á trTnh ."o G&"n c( nh,ng .iEn đ_i sa& R
X Qánh h(t v8 t) /h4ng /hF$ Độ v8 của .ánh t;ng *Jn, độ <?n của
.ánh gi"8 đi$ Œ&á trTnh hOt v8 của .ánh phK th&ộc vo độ v8 tư2ng đối của
/h4ng /hF, tFnh ch+t của .ao .T v thời gian ."o G&"n$ Độ v8 /h4ng /hF cng
cao thT sự t;ng độ v8 của .ánh trong thời gian ."o G&"n cng *ớn$ Qao .T
rách hoAc ch+t *ư!ng .ao .T /S8 thT .ánh .B hOt v8 8-nh *8 gi"8 độ <?n
v t-o đi7& /iện cho vi sinh v>t phát triển$
X Các ch+t .So trong thnh ph'n của .ánh với thời gian <i ng6,
nh+t * /hi nhiệt độ cao chOng .B ox6 hoá thnh các axit .So tự <o v c&ối
cùng * các h!p ch+t c( 8ùi 4i /hSt$
X Qánh /hi c( độ v8 cao ph2n Vlw~ vi sinh v>t .Zt đ'& phát triển$
Yi sinh v>t ngoi 6E& tố độ v8 của .ánh c?n phK th&ộc vo thnh ph'n .ánh,
nh+t * thnh ph'n đường trong .ánh $
y Lhư2ng pháp ."o G&"n $
Qánh ph"i đư!c .ao g(i tốt, để h-n chE sự hOt v8 v G&á trTnh ox6 hoá
của ch+t .So$ Qánh ph"i đư!c để n2i /h4 ráo, thoáng 8át tránh ánh nZng trực
tiEp của 8At trời$ Cho ch%a .ánh ph"i thoáng 8át, s-ch st$
Các thùng .ánh trong /ho ph"i đư!c sZp xEp /hoa hHc để chOng đư!c
*&4n ch&6ển sao cho thùng nh>p vo trước thT x&+t /ho trước$
PHẦN III. T}NH TOcN CzNG NGHỆ
n`
Đồ án tốt nghiệp
A. Tính (^n cln& n&h+ GW* Mh|n T$Vn& P^nh Pích F;*
C4ng s&+t R c t+naca „ clll/garh „ cdl /gah
ChHn thực đ2n của .ánh
Qột 8O R Vll /g , rsw trHng *ư!ng ch+t /h4
Đường R kl /g , qq,qw trHng *ư!ng ch+t /h4
5r%ng R Vl /g , qlw trHng *ư!ng ch+t /h4
Q2 R Vl /g , rdw trHng *ư!ng ch+t /h4
5h&ốc n= R l,d /g , qdw trHng *ư!ng ch+t /h4
Độ v8 của .ánh R •
sp
„ d,dw
5iJ& hao ch+t /h4 ch+t /h4 trong G&á trTnh chE .iEn 5 „ cw
I. T}NH TOcN NGUYÊN LIỆU
^ư!ng ch+t /h4 thMo thực đ2n
W
V
„ Vll$rsw y kl$qq,qw y Vl$qlw y l,d$qdw „ rs y nq,qs y q y r,d
y l,k`d „ Vkn,qndp/g ch+t /h4~
^ư!ng ch+t /h4 sa& G&á trTnh chE .iEn p QiEt tiJ& hao trong G&á trTnh
chE .iEn R 5 „ cw ~
W
c

Vll
w~ Vll p V T # −

Vll
~ c Vll p qnd , Vkn −
„ VkV,lds p /g ch+t /h4 ~
^ư!ng .ánh s"n ph98
W
n

$%&
#
− Vll
Vll $ c

d , d Vll
Vll $ lds , VkV

„ Vkq,css p /g ch+t /h4 ~
–5) đ#6 ta st tFnh đư!c *ư!ng ng&6Jn *iệ& s3 <Kng trong Vh R
p QiEt r1ng n;ng s&+t ph#n xư=ng „ cdl p /gah ~
^ư!ng .ột s3 <Kng trong Vh R
W
k

css , Vkq
Vll $ cdl
„ Vs`,krs p/gah ~
^ư!ng đường c'n s3 <Kng trong Vh R
W
d

css , Vkq
kl $ cdl
„ ss,qqk p /gah ~
^ư!ng .2 s3 <Kng trong Vh R
nr
Đồ án tốt nghiệp
W
s

css , Vkq
Vl $ cdl
„ Vs,`kq p /gah ~
^ư!ng tr%ng s3 <Kng trong Vh R
W
`

css , Vkq
Vl $ c`l
„ Vs,`kq p /gah ~
^ư!ng th&ốc n= s3 <Kng trong Vh R
W
r

css , Vkq
d , l $ cdl
„ l,rn` p /gah ~
–5Fnh *ư!ng ng&6Jn *iệ& trong V ca s"n x&+t R
b ^ư!ng .ột 8… R
W
kV
„ r$W
k
„ r$Vs`,krs „ Vnnq,rrq p /gaca ~
X ^ư!ng đường R
W
dV
„ r$W
d
„ r$ss,qqk „ dnd,qdc p /gaca ~
X ^ư!ng .2 R
W
sV
„ r$W
s
„ r$Vs,`kq „ Vnn,qqc p /gaca ~
X ^ư!ng tr%ng
W
`V
„ r$W
`
„ r$Vs,`kq „ Vnn,qqc p /gaca ~
X ^ư!ng th&ốc n= R
W
rV
„ r$W
rV
„ r$l,rn` „ s,sqs p /gaca ~
9An& ~n& =D Gh nh; cN; X• efn& n&;C:n I*+; c!" Mh|n T$Vn& XAn T;ấ
P^nh Pích F;* :
5hời gian
:g&6Jn *iệ&
/ &*: / c" / n&HC / h^n& / nBO
Qột 8O Vs`,kq/g Vnnq,qc/g cs`q,rk/g ssqqs/g rlnqd,c/g
Đường ss,qqk/g dnd,qdc/g Vl`V,qlk/g cs`q`,s/g ncVd`V,c/g
Q2 Vs,`kq/g Vnn,qqc/g cs`,qrk/g ssqq,s/g rlnqd,c/g
5r%ng Vs,`kq/g Vnn,qqc/g cs`,qrk/g ssqq,s/g rlnqd,c/g
5h&ốc n= l,rn`/g s,sqs/g Vn,nqc/g nnk,r/g klV`,s/g
II. T€NH TOcN 9cN S{N PHtM
X ^ư!ng ch+t /h4 trong ng&6Jn *iệ& đi vo s"n x&+t R
nq
Đồ án tốt nghiệp
W
V
„ Vs`,kq/gah$rsw y ss,qqk/gah$qq,qw y Vs,`kq/gah$rdw y
Vs,`kq/gah$qlw y l,rn`/gah$qdw „ ckV,l`k p /gah ~
X 5_ng t_n th+t ch+t /h4 trong G&á trTnh chE .iEn t „ cw .ao gồ8 R
$ 5_n th+t <o s2 chE v nho .ột R 5
V
„ V,Vw
$ 5_n th+t <o G&á trTnh t-o hTnh R 5
c
„ l,kdw
$ 5_n th+t <o G&á trTnh nướng v hon thiện R 5
n
„ l,kdw
X ^ư!ng ch+t /h4 trong /hối .ột nho R
W
c

Vll
~ V Vll p V T # −

Vll
~ V , V Vll p l`k , ckV −
„ cnr,kcc p /gah ~
X ChHn độ v8 của /hối .ột nho * • „ clw s&6 ra nồng độ ch+t
/h4 của /hối .ột nho * Qx „ rlw
b 5rHng *ư!ng của /hối .ột nho R
W
n

rl
Vll $ c #

rl
Vll $ kcc , cnr
„ cqr,lc` p /gah ~
X ^ư!ng nước để nho .ột R
W
k
„ W
n
b ™ p /hối *ư!ng ng&6Jn *iệ& ~ „ cqr,lc` † pVs`,kq y ss,qqk y
Vs,`kq y Vs,`kq y l,rn` ~ „ cq,clr p /gah~
X ^ư!ng ch+t /h4 trong .ánh sa& t-o hTnh R
W
d

Vll
~ c V Vll p V T T # − −

Vll
~ kd , l V , V Vll p l`k , ckV − −
cn`,nn` p /gah ~
X ^ư!ng .ánh sa& t-o hTnh R
W
s

$
#
− Vll
Vll $ d

cl Vll
Vll $ nn` , cn`

„ cqs,s`V p /gah ~
X ^ư!ng ch+t /h4 trong .ánh thnh ph98 R
W
`

Vll
~ n c V Vll p V T T T # − − −

Vll
~ kd , l kd , l V , V Vll p l`k , ckV − − −
„ cns,cdc
p /gah ~
X ^ư!ng .ánh thnh ph98 R
W
r

$%&
#
− Vll
Vll $ `

d , d Vll
Vll $ cdc , cns

„ cdl p /gah ~
III. T}NH TOcN 9AO 9j :
kl
Đồ án tốt nghiệp
/. Đ•n& •* M(ICSCISn :
X ĐBnh 8%c đ(ng tOi R cll gatOi
‰ ^ư!ng tOi L• <ùng cho 8ột t+n s"n ph98 * R
W
V

c , l
Vlll $ lld , l
„ cd /gaV t+n s"n ph98 p 8zi v@ tOi nAng dg ~
:;ng s&+t ph#n xư=ng c t+naca
‰^ư!ng t(i L• <ùng trong 8St ca s"n x&+t R
W
c
„ c$cd „ dl /gaca
X ^ư!ng t(i L• <ùng trong 8ột ng6 s"n x&+t * R
W
n
„ c$dl „ Vll /gang6
X *ư!ng t(i L• <ùng trong 8ột tháng * R
W
k
„ cd$Vll „ cdll /gatháng
X ^ư!ng t(i L• <ùng trong 8ột n;8 * p 8ột n;8 s"n x&+t crl
ng6 ~
W
d
„ crl$Vll „ crlll /gan;8
2. Đ•n& h,M c"(n
b ĐBnh 8%c đ(ng hộp Vl /gahộp p 8zi hộp ch%a đư!c dl gãi cll g ~
Wzi hộp catton nAng `ll g
‰^ư!ng hộp catton <ùng cho V t+n s"n ph98
W
V

Vl
Vlll $ ` , l
„ `l /gat+n s"n ph98
X ^ư!ng hộp <ùng cho 8St ca s"n x&+t * R
W
c
„ c$W
V
„ c$`l „ Vkl /gaca
X ^ư!ng hộp <ùng cho 8ột ng6 s"n x&+t * R
W
n
„ c$Vkl „ crl /gang6
X ^ư!ng hộp <ùng cho 8ột tháng s"n x&+t * R
W
k
„ cd$crl „ `lll /gatháng
X ^ư!ng hộp <ùng cho 8ột n;8 s"n x&+t * R
W
d
„ crl$crl „ `rkll/gan;8 „ `r,k t+nan;8
kV
Đồ án tốt nghiệp
II.1. Ss Đ‚ ExY CHUYyN S{N qUoT @ƒO MyM.
/. S\ #] e|C ch;Chn.
kc
Đồ án tốt nghiệp
1. N&;C:n I„ =Y( OhO XU".
C0o 878 s,a * *o-i s"n ph98 th&ộc /0o 878 vT v>6 n( 8ang tFnh
ch+t 878 <•o, đn hồi ch%a nhi7& nước$ C( hTnh <-ng /hối *>p phư2ng hoAc
hộp ch, nh> $ 5rong thực đ2n của /0o c'n c( ng&6Jn *iệ& riJng đồng thời c(
/h#& gia c4ng đAc .iệt * đồng hoá$ C( hai G&á trTnh đồng hoá R Đồng hoá V *
G&á trTnh đồng hoá ng&6Jn *iệ& phK gồ8 R mhortMning, gM*atin v s,a .ột$
Đồng hoá hai * G&á trTnh đồng hoá phK *iệ& với /hối /0o sa& n+& t-o ra /hối
/0o 878$ 5rong G&á trTnh đồng hoá ch+t /Mo đư!c đánh trộn cùng với /hối
/0o v các ng&6Jn *iệ& phK, các ph#n t3 đường v nước st xMn vo /ho"ng
cách gi,a các .Ht /hF t-o nJn 8ột hệ _n đBnh gồ8 .Ht /hF v các <Bch /Mo$
5iEp tKc đánh trộn, *8 ph#n t3 đường ph#n .ố đ7& h2n x&ng G&anh .Ht /hF,
/Fch thước .Ht /hF đ7& h2n$ WAt /hác t-o ra các ch+t /Mo ng>8 đường n6
/h4ng .B n%t, gã6, .iEn <-ng v c( đ'6 đủ tFnh ch+t 878, 8Bn, xốp của /0o
878$
Ch+t gM*atin trong /0o c( tFnh <Fnh v n;ng *ực đ4ng /Et *ớn nhưng /0o
878 ch%a nhi7& sacarofa c( /h" n;ng /Et tinh tr= *-i v tách ra$ go v>6,
trong ng&6Jn *iệ& để n+& /0o ph"i ch%a ch+t /Et tinh nh 8>t tinh .ột hoAc
8-ch nha hoAc đường ch&6ển hoá$
:E& gia nhiệt trong thời gian <i, nhiệt độ n+& G&á cao, độ axit <&ng
<Bch G&á *ớn *8 ch+t /Mo .B ph#n gi"i 8-nh, n;ng *ực đ4ng tK .B phá vU$ C'n
/hống chE nghiJ8 ngAt các đi7& /iện v h-n chE tới 8%c th+p nh+t nh#n tố
n6 trong s"n x&+t$ C( thể thJ8 ch+t đi7& vB hoAc đi7& hư2ng để n#ng cao
hư2ng vB của s"n ph98$
2. Th;CD O*nh e|C ch;Chn :
/.$. ^_ #` ngu"Cn #iệu a
Đường R ^8 s-ch s2 .ộ, nghi7n nh@ để <x ho tan
kn
Đồ án tốt nghiệp
W>t ting .ột R Ciể8 tra *-i trHng *ư!ng v 8ột số tFnh ch+t nh h8
*ư!ng đường /h3, độ ch&a, h8 *ư!ng ch+t /h4, *o-i .@ ph'n = trJn để tránh
"nh hư=ng đEn ch+t *ư!ng$
:ước R gùng nước đ-t tiJ& ch&9n để s"n x&+t c( thể <ùng nước n(ng
hoAc nước *-nh$
m,a .ột R Ciể8 tra xM8 c( .B v(n cKc ha6 /h4ng, 8& sZc c( tha6 đ_i
/h4ng vT /hi đ( ch+t *ư!ng của s,a st gi"8$ :E& s,a 8ới hOt v8 8 /h4ng
"nh hư=ng tới ch+t *ư!ng thT v\n c( thể <ùng đư!c s,a$ m,a đư!c nghi7n t2i
trước /hi đM8 đi đồng hoá để *8 t;ng độ ho tan$
mhortMning R Đ&n nh0 tới nhiệt độ n(ng ch"6 /ho"ng kl
l
C để .iEn t)
<-ng rZn v7 <-ng <&ng <Bch$
hM*atin R Đư!c đM8 đi ng#8 nước$ 5rước /hi ng#8 c'n xác đBnh n;ng
*ực đ4ng /Et v độ nhớt của n($ hM*atin sa& /hi hOt nước t-o thnh /Mo rZn c(
tFnh đn hồi$ ^8 s-ch gM*atin c( thể phư2ng pháp th4ng thường vT độ nhớt
của <Bch r+t *ớn$ Cách tốt nh+t để *o-i .@ t-p ch+t trong <Bch gM*atin * *Zng *6
t#8$
/.,. coà ^iro
Io xiro * <ùng 8ột *ư!ng nước ‡t nh+t để ho tan hon ton
macarofa tinh thể trong thời gian ngZn nh+t$ QiEn đ_i chủ 6E& trong giai đo-n
n6 * đường sacarofa t) <-ng tinh thể sang <-ng <&ng <Bch$
5hiEt .B ho đường * nồi hai vá trong c( cánh /h&+6$ Đường đư!c đ_
vo sa& đ( thJ8 nước thFch h!p rồi đ&n cho tới s4i$ Để t;ng cường độ ho của
đường thT ta cho cánh /h&+6 ho-t động, nhiệt c&ng c+p * h2i v /hi nhiệt độ
đ-t tới Vll † VVl
l
C nồng độ <Bch đường x+p x[ rlw thT ta cho 8>t tinh .ột
vo n+& đEn nhiệt độ VVs
l
C để h8 *ư!ng ch+t /h4 đ-t rl † rcw$ 5hời gian
ho * Vc † Vk phOt$ 5hời gian n6 phK th&ộc vo h8 *ư!ng ch+t /h4, <iện
tFch gia nhiệt của thiEt .B ho đường, áp s&+t h2i, nhiệt độ 84i trường v số
*'n ho$
kk
Đồ án tốt nghiệp
– •J& c'& c2 ."n nh+t của G&á trTnh n6 * đường ph"i ho tan hon
ton$ :E& đường .B /Et tinh tr= *-i thT st g#6 "nh hư=ng x+& tới G&á trTnh tiEp
thMo$
:E& s3 <Kng *ư!ng nước nhi7& tránh đư!c sự cố trJn nhưng st tốn thời
gian v nhiệt n;ng *8 .ốc h2i nước "nh hư=ng tới hiệ& s&+t nồi n+& /0o, *8
t;ng 8& sZc của /hối /0o$ go v>6 c'n ho đường với *ư!ng nước phù h!p$
:hiệt độ nước ho "nh hư=ng trực tiEp đEn tốc độ ho đường$ :hiệt độ ho
cng cao tốc độ ho đường cng nhanh, n(i ch&ng nhiệt độ của nước /ho"ng
rl
l
C$ Wột số nh#n tố /hác như độ đ7& của h-t đường, độ nhớt của 8>t tinh
.ột cPng "nh hư=ng tới tốc độ ho đường$ :e& 8>t tinh .ột ch%a nhi7&
<Mxtrin thT /hi <&ng <Bch s4i st t-o nhi7& .Ht, th>8 trF c( thể tro ra ngoi v
g#6 t_n th+t cho nJn *ư!ng <&ng <Bch trong nồi ch[ nJn chiE8 Vac † Van thể
tFch của nồi$ Để /hZc phKc hiện tư!ng n6 ta c( thể <ùng 8ột ‡t <'& h- .Ht
v đ(ng .ớt van c+p h2i, s3 <Kng áp s&+t h2i n /gac8
c
$
– •J& c'& của <Bch đường$
b :hiệt độ <&ng <Bch đường x+p x[ VVl
l
C
b I8 *ư!ng ch+t /h4 rl † rcw
b I8 *ư!ng đường /h3 Šs „ cl † ccw
b ]iro trong s&ốt /h4ng c?n tinh thể đường
b C0o 878 s,a /h4ng 6J& c'& độ trong cao nh /0o c%ng <o đ( c( thể
s3 <Kng đường ha6 8>t tinh .ột ch+t *ư!ng th+p h2n$ Œ&á trTnh *8 s-ch xiro
đư!c tiEn hnh nh sa& R <ùng .ột *?ng trZng tr%ng trộn vo xiro đ&n nh0 để
t-o đ4ng tK$ Ch+t đ4ng tK đ( st h+p thK các t-p ch+t, ch+t 8& để xiro đư!c
trong, s-ch h2n$ ma& đ( xiro để *Zng trong thùng *Zng rồi đư!c *Hc G&a t+8
*Hc$ CEt thOc G&á trTnh n6 xiro ph"i đ-t 6J& c'& ch+t *ư!ng$
/./. NFu k7o.
:+& /0o * G&á trTnh *8 .ốc h2i *ư!ng nước c( trong xiro ch[ gi, *-i
độ v8 thMo 6J& c'&$ Chi n+& /0o c( các G&á trTnh sa& R
kd
Đồ án tốt nghiệp
b ŒOa trTnh .ốc h2i n%2c R :ước trong xiro nh>n nhiệt t) h2i đốt rồi
ch&6ển sang tr-ng thái h2i, tách /h@i <&ng <Bch$ ^ư!ng nước trong <&ng <Bch
gi"8 <'n, trong <&ng <Bch c?n *-i đường sacarofa v các chống /Et tinh R
h*&cofa, Wantofa, gMxtrin, ir&ctofa$ go c( 8At các ch+t chống /Et tinh với
*ư!ng /há *ớn 8 đường sacarofa /h4ng /Et tinh đư!c 8Ac <ù chOng = tr-ng
thái .ão ho r+t *ớn$ Đường sacarofa *Oc n6 = tr-ng thái v4 đBnh hTnh$
b Đường sacarofa .B th&| ph#n R Chi n+& /0o nhiệt độ của xiro t;ng cao$
W4i trường của xiro * axit 6E& pLI „ s,d~$ go v>6 c( x"6 ra ph"n %ng đường
sacarofa thnh g*&co v ur&cto$ 5rong G&á trTnh n+& /0o .Tnh thường *ư!ng
đường /h3 trong /hối /0o t;ng thJ8 rw so với xiro$ :E& ng&6Jn *iệ& ch+t
*ư!ng x+&, độ axit của xiro cao thT ph"n %ng th&| ph#n đường trong G&á trTnh
n+& x"6 ra 8-nh h2n$ CEt G&" * h8 *ư!ng đường /h3 trong /hối /0o t;ng
cao /0o sa& n6 <x .B ch"6 nước <o h(t v8$ go v>6 để h-n chE tới 8%c th+p
nh+t G&á trTnh th&| ph#n đường /hi n+& /0o ta ph"i /iể8 tra LI của xiro
trước /hi n+&$ :E& LI th+p ta ph"i tr&ng ho .1ng :a
c
Cj
n
$
b Cara8Mn đường R Đường sacarofa nh+t * đường /h3 .B cara8Mn /hi
nhiệt độ cao$ m"n ph98 của G&á trTnh n6 * hzn h!p các a*<Mh6t ph%c t-p$
5&… th&ộc vo nhiệt độ v thời gian tác <Kng nhiệt 8 s"n ph98 cara8Mn st
c( 8& s\8 v 8ùi /hSt /h( chB&$ :hiệt c&ng c+p cho thiEt .B * h2i nước .ão
ho, thiEt .B n+& /0o * *o-i thiEt .B ch#n /h4ng gián đo-n$
b ]iro c( độ v8 /ho"ng clw nhờ .28 pitt4ng .28 vo nồi n+& với
/hối *ư!ng xiro * t) Vcl † cll / $ W= van h2i t) t) gia nhiệt với áp *ực n † k
at$ I2i nước .ão ho sa& /hi nh>n nhiệt thT ngưng tK v đư!c tách ra *iJn tKc
G&a van tháo nước ngưng$ Q>t cáng /h&+6, đ(ng nZp nồi, .>t .28 ch#n
/h4ng, /hống chE độ ch#n /h4ng t) l,d † l,s at áp s&+t v nhiệt độ của /0o
đư!c G&an sát .=i các đồng hồ áp /E v đồng hồ đo nhiệt độ$ gưới tác <Kng
của nhiệt độ cao v ch#n /h4ng thT nước trong xiro .ốc h2i *8 cho xiro đư!c
c4 đAc thnh <Bch /Mo tới độ v8 6J& c'&$ Chi /0o đ-t độ v8 6J& c'& thT /Et
thOc G&á trFnh n+&$ :hiệt độ /Et thOc G&á trTnh n+& /0o /ho"ng Vld † VVl
l
C,
ks
Đồ án tốt nghiệp
thời gian n+& * /ho"ng d † Vl phOt$ CEt thOc G&á trTnh n+& đ(ng van nước
ngưng, ng)ng .28 ch#n /h4ng, 8= van cho /h4ng /hF *ùa vo phá vU tr-ng
thái ch#n /h4ng trong nồi, /hối /0o ch"6 x&ống nhờ trHng *ực của n($ ma& đ(
/hối /0o đư!c đM8 đi đồng hoá$
– •J& c'& /D th&>t /hối /0o sa& n+&$
ma& /hi ra /h@i thiEt .B n+& /hối /0o c( nhiệt độ Vld
l
C c'n c( các 6J&
c'& sa& R
X W& sZc vng tư2i
X 5rong /h4ng c( vEt đKc .iể& hiện sự hồi đường
X Độ v8 đ-t 6J& c'&, độ v8 của /hối /0o phK th&ộc vo độ v8 s"n
ph98 v ng&6Jn *iệ& phK
– C+& t-o chFnh của thiEt .B n+& /0o gồ8 R
b Yá trong tiEp xOc trực tiEp với xiro
b Y@ ngoi * *ớp cách nhiệt
b Cho"ng /h4ng gian gi,a hai v@ * h2i đốt đi vo v gia nhiệt
b QJn trong c( cánh /h&+6
b Qộ ph>n t-o ch#n /h4ng
/.1. Đồng ho- ngu"Cn #iệu :h4.
Đồng hoá ng&6Jn *iệ& phK để t-o ra /hối đồng nh+t$ QiEn đ_i v7 hoá *N
/h4ng c( $ hia đo-n n6 ch[ c( sự tha6 đ_i v7 c2 hHc$ Œ&á trTnh n6 thực hiện
= nhiệt độ th+p$
5hiEt .B đồng hoáR cối G&a6 th“ng đ%ng
Cối c( <-ng hTnh trK , đá6 *8 tr?n để /h&+6 trộn đư!c tốt nh+t $ Iai
.Jn c( hai G&ai xách $ Cánh /h&+6 của thiEt .B ho-t động nhờ c2 điện gZn =
th#n thiEt .B$
Đ'& tiJn cho shortMning <-ng <&ng <Bch$ Q>t nOt để cánh /h&+6 ho-t
động, *Oc đ'& G&a6 với tốc độ ch>8$ ma& đ( <)ng cánh /h&+6 thJ8 s,a rồi
cho đồng hoá tiEp$ 5ốc độ /h&+6 *Oc n6 c'n nhanh h2n để s,a tan hEt vo
shortMning, s,a đư!c trộn đ7&$ 5hời gian đánh trộn ` † r ph(t$
k`
Đồ án tốt nghiệp
– •J& c'& /hối ng&6Jn *iệ& sa& đồng hoá$
b W& sZc trZng ng
b Izn h!p = <-ng /Mo đồng nh+t
b 5r-ng thái xốp 8Bn
/.&. Đồng ho- ch+nh.
b Chối /0o sa& n+& đM8 đánh trộn với ng&6Jn *iệ& phK, gM*atin st th&
đư!c /hối /0o 878, trZng, 8Bn, xốp t-o /hối /0o thnh ph98$
b Œ&á trTnh đánh trộn <Bch đAc <'n thể tFch n= ra$ C&ối cùng ta th& đư!c
/hối /0o 878 c( tFnh đn hồi v nhi7& *z h_ng$
b Độ trư2ng n= của gM*atin t&… th&ộc vo độ nhớt$ 5rong G&á trTnh đánh
trộn gM*atin c( thể chB& tác <Kng của nhiệt trong thời gian <i .B axit ha6 /i78
ph#n h&| 8+t đAc tFnh /Mo, "nh hư=ng tới ch+t *ư!ng s"n ph98$
b 5hiEt .B đồng h(a R Cối G&a6 th“ng đ%ng giống thiEt .B đồng hoá
ng&6Jn *iệ& phK$ Œ&á trTnh đồng hoá tiEn hnh như sa& R
y Qước V R gBch gM*atin cho trước vo nồi đánh trộn, sa& đ( cho /ho"ng
8ột *ư!ng /0o sa& n+&$ Cho 8á6 đánh trộn với tốc độ cao$
y Qước c R Cho /hối ng&6Jn *iệ& phK đã đồng hoá vo v t;ng tốc độ
của cánh /h&+6$
y Qước n R Cho 8ột *ư!ng /0o sa& n+&, cho tinh <'& vo thiEt .B rồi
tiEp tKc đánh trộn cho đ7&$ 5hời gian đánh trộn /h4ng G&á Vd † cl ph(t
X •J& c'& /hối /0o sa& đánh trộn ph"i thnh /hối đồng nh+t, 8&
sZc đồng đ7&$
'()m nu!i k*o.
b C0o sa& đánh trộn với phK *iệ& đư!c *8 ng&ội trJn .n *8 ng&ội$
Chối /0o v)a ra /h@i 8á6 đánh trộn c( nhiệt độ cao, độ <•o chưa đ-t 6J& c'&,
ph"i G&a thời gian để 6Jn, độ nhớt gi"8, độ gi•o *Oc n6 8ới đ-t$ :hư v>6 độ
<•o của /hối /0o t;ng /hi c( G&á trTnh để 6Jn$ Qn *8 ng&ội đư!c *8 .1ng
in4c hai v@, nước *-nh đi vo /ho"ng /h4ng gian gi,a hai v@ *8 *-nh 8At
.n, nhiệt trao đ_i gi,a 8At .n v /hối /0o <o v>6 /hối /0o đư!c *8 ng&ội$
kr
Đồ án tốt nghiệp
ma& /hi 8= van cho nước *-nh đi vo .n, ta .4i 8ột *ớp <'& thực v>t *Jn .7
8At để chống <Fnh rồi sa& đ( đ_ /hối /0o v /0o đ'& đ&4i *Jn 8At .n rồi trộn
đ7& p*ư!ng /0o đ'& đ&4i * d † `w so với /0o~$ go đAc điể8 của /hối /0o
878 c( nhi7& *z h_ng xốp nJn tư2ng đối /h( *8 ng&ội$
b 5h4ng thường thT sa& /hi đ_ /hối /0o *Jn .n ta g>p /hối /0o chờ ng&ội
đEn `l † rl
l
C rồi chia /hối /0o thnh nh,ng /hối nh@ để /hối /0o h- nhiệt độ
8ột cách đồng đ7& v c( độ 878 v)a ph"i$ :E& nhiệt độ G&á n(ng thT /0o
878 nhưng <x .iEn <-ng, G&á ng&ội thT .7 8At /0o st s'n sùi, n%t n•$
– •J& c'& /hối /0o sa& *8 ng&ội R C0o /h4ng .B hồi đường, c( độ <•o
đồng đ7&, hư2ng vB đồng đ7&, nhiệt độ * `l
l
C$
/.%. duEt k7o.
WKc đFch của G&>t /0o * *8 8& sZc của /0o sáng h2n, tha6 đ_i tr-ng
thái của /hối /0o $
5rong thời gian n6 /hối /0o tiEp xOc với /h4ng /hF nhi7& v đ7& st
*8 x&+t hiện các *ớp /h4ng /hF v các ống 8ao G&"n = .Jn trong$ 5Fnh ch+t
hoá *N của /hối /0o .B tha6 đ_i 8 ng&6Jn nh#n chFnh * <o /hối /0o h+p thK
/h4ng /hF v thể hiện = các điể8 sa& R
y C2 c+& xốp 8ao G&"n
y Chi h+p thK /h4ng /hF độ v8 /hối /0o t;ng *Jn Vw 8hưng nE& G&>t
G&á ` phOt thT độ v8 gi"8 t) t) tới độ v8 .an đ'&$
y Ch" n;ng h+p thK độ v8 /hối /0o t;ng vT .7 8At tiEp xOc với /h4ng
/hF *ớn$
y C0o *8 ra ‡t <Fnh h2n vT sa& /hi G&>t n( c( /h" n;ng <i ch&6ển v8
tốt, nhờ đ( /hi ."o G&"n ‡t .B .iEn <-ng h2n /hối /0o /h4ng G&>t$
b 5hiEt .B G&>t /0o gồ8 hai ta6 G&>t G&a6 ngư!c chi7& nha& v ho-t động
đư!c nhờ 8ột động c2 điện /hối /0o đư!c đAt vo V trong c ta6 G&>t đ(, .+8
nOt để 8á6 ho-t động, thường để tốc độ G&a6 của ta6 G&>t nll v?ngaphOt$
Chối /0o đư!c G&>t thnh .;ng <i rồi g>p *-i, c% tiEp G&>t nh v>6 trong
v?ng V † c ph(t$
kq
Đồ án tốt nghiệp
/.8. *ạo hRnh 5à Jao gi k7o m6m LYa.
Œ&á trTnh t-o hTnh gồ8 các c4ng đo-n R ^;n c4n, v&ốt s!i cát g(i v
đư!c *8 trJn 8á6 *iJn hon$
WKc đFch R 5-o hTnh <áng hon thiện cho viJn /0o, hTnh <áng viJn /0o
cng đ0p thT cng h+p <\n, /Fch thFch /h" n;ng tiJ& thK s"n ph98$
X Wá6 *;n c4n R ^ thiEt .B t-o <áng .an đ'&, 8á6 *8 việc *iJn tKc$
Chhối /0o cho vo thiEt .B đư!c k trKc *;n c4n c&ộn thnh /hối th&4n
<i v nh@ <'n$ I2i nước .ão ho đi vo trong ống xoZn r&ột g để
gi,a nhiệt độ /hối /0o kl † kd
l
C$
X Wá6 v&ốt /0o $
WKc đFch R 5-o hTnh .;ng /0o c( đường /Fnh 6J& c'&$ 5) 8á6 *;n c4n
ra, /0o đư!c <\n G&a cAp .ánh v&ốt đ%ng rồi G&a k cAp .ánh v&ốt n18 ngang$
Cho"ng cách /hM h= gi,a các cAp .ánh v&ốt nh@ <'n$ = phFa trJn các cAp .ánh
v&ốt n18 ngang gZn các trKc vFt c( đ'& nhHn, ngo-i nhiệ8 vK phá h= các .Ht
h2i n18 *-i trong .;ng /0o c?n c( tác <Kng t-o 8a sát chống <Fnh /0o$
X Wá6 .ao gãi R Qao g(i nh18 chống v8, chống sự x#8 nh>p của vi sinh
v>t v t;ng giá trB c"8 G&an$
X ma& /hi v&ốt <?ng /0o c( tiEt <iện xác đBnh v ch-6 G&a .;ng t"i nh@
rồi đi vo 8á6 đ(ng g(i$ 5rước /hi g(i <?ng /0o đư!c cZt thnh t)ng
viJn nh@ hTnh ch, nh>t nhờ <ao cZt$ gao cZt ch&6ển động thMo phư2ng
th“ng đ%ng$ 5ốc độ cZt v tốc độ <?ng /0o ph"i đi7& ch[nh phù h!p để
/Fch thước viJn /0o * nh nha&$
X YiJn /0o c( /Fch thước /h4ng đ7&, G&á to ha6 G&á nh@ /hi đ(ng g(i
đ7& .B h@ng$ :g&6Jn nh#n * <o gi+6 c( /Fch thước xác đBnh, viJn /0o
st .B .iEn <-ng vT /Fch thước /h4ng phù h!p$ Cách /hZc phKc * ta ph"i
tha6 <ao cZt nE& <ao cZt /h4ng tốt, đi7& ch[nh tốc độ <ao cZt so với tốc
độ <?ng /0o$ C0o .ao g(i /h4ng /Fn hoAc hai 8Sp s&n *-i * <o tốc độ
hai trKc cZt, ghSp 8Sp /h4ng đ7& nha& hoAc nhiệt độ hn 8Sp t;ng$ go
v>6 ta ph"i đi7& ch[nh tốc độ hai trKc v nhiệt độ hn để /hZc phKc hiện
dl
Đồ án tốt nghiệp
tư!ng n6$ :hiệt độ G&á cao g#6 8+t c"8 G&an s"n ph98, vEt hn c(
thể .B chá6 đMn$ Y>6 ph"i đi7& ch[nh nhiệt độ phù h!p với t)ng *o-i
gi+6 g(i$ :h,ng viJn /0o no c( .ao .T /h4ng đ-t thT c'n *o-i .@ .ao .T
v /0o đư!c cho vo giai đo-n *8 ng&ội$ :E& /0o đã hồi đường thT
ph"i cho vo giai đo-n n+&$
3.I. HCu cIu L!n :hPm.
ma& /hi ra /h@i 8á6 cZt g(i thT đư!c cho vo tOi ni*on thMo trHng *ư!ng
G&i đBnh rồi hn /Fn$
•J& c'& R WSp tOi ph"i đư!c hn /Fn , th“ng , tOi /h4ng .B phồng h2i$
•J& c'& s"n ph98$
y Đ-t ch[ tiJ& ch+t *ư!ng c"8 G&an R hTnh <-ng , đAc tFnh .7 8At, 8&
sZc, tr-ng thái, 8ùi vBo
y ITnh <-ng s"n ph98 ph"i hon ch[nh, đ7& đAn v7 /Fch thước, /h&6Et
t>t ha6 gAp v7 hTnh <-ng * viJn /0o .B .iEn <-ng, thiE& g(c$
y ĐAc tFnh .7 8At R C0o ph"i /h4, /h4ng <Fnh, /h4ng x#6 xát, /h4ng .B
s%t$
y Wá& sZc /0o R W1& trZng s,a
y m"n ph98 c( <-ng R W78, 8Bn, đồng nh+t
y Wùi vB đAc trưng của /0o 878 s,a * th28, .So, ngHt
Đ-t ch[ tiJ& ch+t *ư!ng hoá *N R
y Độ v8 sw R Độ v8 c( G&an hệ đEn độ 878 của s"n ph98, độ v8
/h4ng đủ /0o st c%ng, độ v8 *ớn /0o st .B .iEn ch+t <o vi sinh v>t phá h@ng
I8 *ư!ng ch+t .So v độ v8 G&6Et đBnh đEn tFnh ch+t 878, 8Bn, tr2n
của /0o 878
y I8 *ư!ng đường ch&6ển hoá R I8 *ư!ng n6 c( /h" n;ng G&an hệ
đEn /h" n;ng hOt v8 v hiện tư!ng hồi đường của s"n ph98$ C0o .B hồi
đường st g#6 c"8 giác *-o x-o /hi ;n
y Đ-t ch[ tiJ& vệ sinh R Các ch[ tiJ& v7 /i8 *o-i nAng, v7 vi sinh v>t
/.e. W!o Gu!n.
dV
Đồ án tốt nghiệp
Y Wột số hiện tư!ng x"6 ra /hi ."o G&"n$
y C0o .B hOt v8 R = độ v8 /h4ng /hF `l † `dw, nhiệt độ * Vr † cc
l
C
/0o đã hOt v8$ Œ&á trTnh hOt v8 của /0o .ao gồ8 các giai đo-n sa& R
Q7 8At /0o h+p thK h2i nước
Wột ph'n /0o ho tan trong h2i nước <o n( h+p thK vo v t-o ra trJn
.7 8At 8ột *ớp <&ng <Bch .ão ho$ 5rong giai đo-n ."o G&"n, đ'& tiJn trJn .7
8At c( các trường *ực tự <o$ Các ph#n t3 h2i nước trong /h4ng /hF *iJn /Et
với các ph#n t3 trJn .7 8At /0o v g#6 ra hiện tư!ng <Fnh ướt$ Iiện tư!ng
n6 đư!c gHi * chớ8 ch"6$ :E& h8 v8 trong /h4ng /hF t;ng *Jn /0o *-i
tiEp tKc h+p thK các ph#n t3 nước x&ng G&anh, /0o ch&6ển <-ng rZn sang <-ng
<ng <Bch$
y C0o hồi đường$
Chi các đi7& /iện .Jn ngoi 8hư h8 *ư!ng h2i nước, *ư& tốc /h4ng
/hF x&ng G&anh tha6 đ_i, các ph#n t3 nước đã .B h+p thK trJn .7 8At /0o *-i
c( /h" n;ng /h&6Ech tán vo /h4ng /hF /hiEn cho ph#n t3 đường đã .B ho
tan trJn .7 8At c( c2 hội /Et tinh tr= *-i$ Chi đ( 8At ngoi của /0o st c( *ớp
/Et tinh 8& trZng, đ4i /hi viJn /0o .B hồi đường hon ton$ gựa thMo G&á
trTnh G&an sát v tFnh ch+t riJng .iệt c( thể chia *8 hai <-ng hồi đường$
Iồi đường cưUng .%c$ go phối *iệ& ha6 thao tác trong G&á trTnh gia
nhiệt v *8 ng&ội g#6 nJn hiện tư!ng /Et tinh cKc .ộ$
Iồi đường tự nhiJn R ma& /hi t-o hTnh /0o /h4ng c( hiện tư!ng /Et tinh
nhưng /hi ."o G&"n = nhiệt độ chưa tốt thT /0o .B hồi đường$
5rong hiện tư!ng tư!ng hồi đường, sacarofa /Et tinh * chủ 6E& các
đường /hác nh ur&ctofa, g*&cofa, 8antofa t&6 c( 8At trong s"n ph98 nhưng
h'& nh /h4ng .B /Et tinh vT c( h8 *ư!ng đường nh@ v /h( /Et tinh h2n$
5rong thực tE /0o .B hồi đường /hi đã hOt v8 vT v>6 /0o ch"6, /0o hồi * <ã6
.iEn hoá *iJn tKc$
y C0o .B .iEn ch+t <o vi sinh v>t R Các *o-i n+8 8ốc, vi /h&9n c( thể
phát triển trJn /0o đã hOt v8$
dc
Đồ án tốt nghiệp
y Iiện tư!ng 4i /hSt R Iiện tư!ng n6 * <o ch+t .So g#6 ra v <o "nh
hư=ng của nhi7& 6E& tố g#6 ra v t-o thnh các ch+t c( 8ùi vB /h4ng tốt *8
giá trB <inh <ưUng, giá trB c"8 G&an của /0o$ :E& <&6 trT đư!c đi7& /iện ."o
G&"n thFch h!p st /hZc phKc đư!c hiện tư!ng 4i /hSt, như nhiệt độ ."o G&"n
th+p, ."o G&"n ch#n /h4ng, <ùng v>t *iệ& .ao g(i th+8 /hF, <ùng ch+t ox6 hoá
nh#n t-o hoAc <ùng 8ột số ng&6Jn *iệ& cPng ch%a ch+t chống ox6 hoá <o ox6
ch%a .Jn trong các s"n ph98 c( c+& trOc <-ng xốp$ :gười ta s3 <Kng v>t *iệ&
.ao g(i c( tFnh /h4ng th+8 /hF ha6 c( độ th+8 h2i .S$ Cách /hác * s3 <Kng
v>t *iệ& .ao g(i c( t98 8ột *o-i Mnfi8 v c2 ch+t của n(, thường * Mnfi8
g*&cofi<afav c2 ch+t * g*&cofa$ Chi ox6 x#8 nh>p vo st tha8 gia vo
ph"n %ng gi,a Mnfi8 v c2 ch+t 8 /h4ng ox6 hoá ch+t .So trong s"n ph98 $
Lh"n %ng n6 /h4ng g#6 ra ch+t c( 8ùi vB /h( chB&$
y Iiện tư!ng /0o .B .iEn <-ng <o ch+t /Mo gM*atin co *-i
X Lhư2ng pháp ."o G&"n$
X Q"o G&"n = nhiệt độ Vr † cl
l
C, độ v8 /h4ng /hF * `dw$ :hiệt độ v
độ v8 tư2ng đối /h4ng /hF cng th+p cng ."o G&"n đư!c *#&$
9.Tính (^n cln& n&h+ #g* GW* Mh|n T$Vn& =Y( OhO XU"
I. T}NH TOcN NGUYÊN LIỆU
/. Chkn h…c #\n :
5hực đ2n của /0o 878 s,a cPng đư!c x#6 <ựng trJn c2 s= ch+t *ư!ng
của s"n ph98$ Ch+t *ư!ng n6 .ao gồ8 các th4ng số v7 độ v8, h8 *ư!ng
đường /h3, 8ùi vB, 8& sZc v nh,ng ch[ số c"8 G&an đAc trưng$ ŠiJng v7
ch[ số .7n v,ng trong thời gian ."o G&"n của /0o 878 /h4ng đ?i h@i chAt cht
nh /0o c%ng$ go v>6 thực đ2n của /0o 878 tư2ng đối *inh ho-t h2n /0o
c%ng $
5a chHn thực đ2n của /0o 878 s,a nh sa& R
Đường macarofa R Vll /g , qq,qw /hối *ư!ng ch+t /h4
W>t tinh .St R rd /g , rlw /hối *ư!ng ch+t /h4
m,a .St R Vs /g ,qdw /hối *ư!ng ch+t /h4
dn
Đồ án tốt nghiệp
mhortMning R Vs /g , qrw /hối *ư!ng ch+t /h4
šM*atin R d /g, qcw /hối *ư!ng ch+t /h4
5_n hao ch+t /h4 trong G&á trTnh chE .iEn R 5 „ cw
1. Tính (^n
– 5Fnh toán thMo thực đ2n
b ^ưHng ch+t /h4 thMo thực đ2n
W
V
„ Vll$qq,qw y rd$rlw y Vs$qdw y Vq$qrw y d$qcw „ cln,nr p /h
ch+t /h4 ~
b ^ư!ng ch+t /h4 c?n *-i sa& G&á trTnh chE .iEn
W
c
„ W
V
$
Vll
Vll T −
„ cln,nr$
Vll
c Vll −
„ Vqq,nVc p /g ch+t /h4 ~
b Độ v8 s"n ph98 ta chHn * dw$ Nh v>6 *ư!ng /0o thnh ph98 thMo
thực đ2n
W
n
„ W
c
$
$%& − Vll
Vll
„ Vqq,nVc$
d Vll
Vll

„ clq,rlc p /g ~
– 5Fnh toán ng&6Jn *iệ& thMo n;ng s&+t ph#n xư=ng
:;ng x&+t ph#n xư=ng d t+naca „ scd /gah
W
k
„ scd$
rlc , clq
Vll
„ cq`,rqq p /gah ~
b ^ư!ng 8>t ti8h .ột c'n <ùng trong Vh
W
d
„ scd$
rlc , clq
rd
„ cdn,cVd p/gah ~
b ^ư!ng s,a .ột c'n <ùng trong Vh
W
s
„ scd$
rlc , clq
Vs
„ k`,ssk p /gah ~
b ^ư!ng mhortMning c'n <ùng trong Vh
W
`
„ scd$
rlc , clq
Vs
„ k`,ssk p /gah ~
b ^ư!ng fM*atin c'n <ùng trong Vh
W
r
„ scd$
rlc , clq
d
„ Vk,rqd p/gah ~
dk
Đồ án tốt nghiệp
9An& ~n& =D Gh nh; cN; X• efn& n&;C:n I*+; c!" Mh|n T$Vn& XAn T;ấ
=Y( OhO XU"
5hời gian
Vh Vca Vng6 Vtháng Vn;8
:g&6Jn *iệ&
Đường cq`,rqq/g cnrn,Vqc/g k`ss,nrk/g VVqVdq,s/g VkcqqVd,c/g
W>t tinh .St cdn,cVd/g clcd,`c/g kldV,kk/g VlVcrs/g VcVdknc/g
m,a `s,ssk/g sVn,nVc/g Vccs,sck/g nlssd,s/g ns`qr`,c/g
mhortMning k`,ssk/g nrV,nVc/g `sc,sck/g Vqlsd,s/g ccr`r`,c/g
hM*atin Vk,rqd/g VVq,Vs/g cnr,nc/g dqdr/g `Vckq,s/g
II.T}NH TOcN S{N PHtM
5) s2 đồ c4ng nghệ s"n x&+t /0o 878 R
5iJ& hao ch+t /h4 trong G&á trTnh chE .iEn 5 „ cw gồ8 R
X 5iJ& hao = giai đo-n ho xiro 5
V
„ l,sw
X 5iJ& hao = giai đo-n n+& 5
c
„ l,kw
X 5iJ& hao = giai đo-n đồng hoá V 5
n
„ l,kw
X 5iJ& hao = giai đo-n đồng hoá c 5
k
„ l,nw
X 5iJ& hao = giai đo-n t-o hTnh 5
d
„ l,nw
X 5_ng *ư!ng ch+t /h4 của ng&6Jn *iệ&
W
V
„ cq`,rqq/gah$qq,qw y cdn,cVd/gah$rlw y k`,ssk/gah$qdw y
k`,ssk/gah$qrw y Vk,rqd/gah$qcw „ sld,rsr p /gah ~
b ^ư!ng ch+t /h4 của ng&6Jn *iệ& đi ho xiro
W
c
„ cq`,rqq/gah$qq,qw y cdn,cVd/gah$rlw „ dll,V`n p /gah ~
b ^ư!ng ch+t /h4 c?n *-i trong xiro
W
n
„ W
c
† W
V
$5
V
„ dll,V`n † sld,rsr$l,sw „ kqs,dnr p /gah ~
b :ồng độ xiro * rlw „ Qx $ :hư v>6 *ư!ng xiro *
W
k
„ W
n
$
+x
Vll
„ kqs,dnr$
rl
Vll
„ scl,scd p /gah ~
dd
Đồ án tốt nghiệp
b ^ư!ng nước để ho xiro
• „ W
k
† p ng&6Jn *ệ& đi ho xiro ~ „ scl,scd † p cq`,rqq y cdn,cVd ~
„ sq,dVV p /gah ~
hM*atin ng#8 nước thường c( độ v8 cdw
b ^ư!ng gM*atin sa& /hi ng#8 nước
š „ Vk,rqd$
cd Vll
qd

„ Vr,c`V p /gah ~
b ^ư!ng nước c'n để ng#8 gM*atin

gM
„ Vr,c`V † Vk,rqd „ n,n`s p /gah ~
b 5rHng *ư!ng ng&6Jn *iệ& phK đi đồng hoá V
W
d
„ Vr,c`V/gah y k`,ssk/gah y k`,ssk/gah „ VVn,dqq p /gah ~
b ^ư!ng nước c( trong ng&6Jn *iệ& phK

V
„ k`,ssk$dw y k`,ssk$cw y Vr,c`V$cdw „ `,qlk p /gah ~
b Độ v8 tr&ng .Tnh của /hối ng&6Jn *iệ& phK
a „ •
V
$
d
Vll
#
„ `,qlk$
dqq , VVn
Vll
„ s,qw
b Chi ch&9n .B /hối ng&6Jn *iệ& phK t_n hao * 5
n
„ l,kw Ch+t /h4 $ Nh
v>6 *ư!ng ch+t /h4 c?n *-i trong /hối ng&6Jn *iệ& phK
W
s
„ W
d
$
Vll
Vll a −
b l,kw$W
V
„ VVn,dqq$
Vll
q , s Vll −
b l,kw$sld,rsr
„ Vln,nnr p /gah ~
b 5rHng *ư!ng /hối ng&6Jn *iệ& phK thực tE
W
`
„ W
s
$
a − Vll
Vll
„ Vln,nnr$
q , s Vll
Vll

„ VVl,qq` p /gah ~
Chi n+& /0o <o c( t_n hao ch+t /h4 * 5
c
nJn *ư!ng ch+t /h4 c?n *-i
trong /hối /0o sa& n+& *
W
r
„ W
n
† 5
c
$W
V
„ kqs,dnr † l,kw$sld,rsr „ kqk$VVk p /gah ~
b ^ư!ng ch+t /h4 đi vo đồng hoá c
W
q
„ W
s
y W
r
„ Vln,nnr y kqk,VVk „ dq`,kdc p /gah ~
b Độ v8 của /hối /0o * dw$ 5rHng *ư!ng của /hối /0o = đồng hoá c
ds
Đồ án tốt nghiệp
W
Vl
„ W
q
$
$ − Vll
Vll
„ dq`,kdc$
d Vll
Vll

„ scr,rq` p /gah ~
b • đồng hoá hai tiJ& hao ch+t /h4 * 5
k
„ l,nw$Y>6 *ư!ng ch+t /h4 *
W
VV
„ W
q
† 5
k
$W
V
„ dq`,kdc † l,nw$sld,rsr „ dqd,snk p /gah ~
b ^ư!ng /0o thực tE *
W
Vc
„ W
VV
$
$%& − Vll
Vll
„ dqd,snk$
d Vll
Vll

„scs,qnr p /gah ~
b ^ư!ng v8 c( trong /hối /0o vo đồng hoá c

c
„ W
Vl
$dw „ scr,rq`$dw „ nV,kkd p /gah ~
b go *ư!ng v8 c( trong ng&6Jn *iệ& phK * •
V
„ `,qlk p /gah ~ nJn *ư!ng v8
trong /hối /0o sa& n+& * R

n
„ •
c
† •
V
„ nV,kkd † `,qlk „ cn,dk p /gah ~
b Độ v8 của /hối /0o sa& n+& *

sa& n+&
„ •
n
$
n r
Vll
$ # +
„ cn,dkV$
dkV , cn VVk , kqk
Vll
+
„ k,ddw
b Chi t-o hTnh c( t_n th+t ch+t /h4 * 5
d
„ l,nw *ư!ng ch+t /h4 trong thnh
ph98 * R
W
Vn
„ W
VV
† 5
d
$W
V
„ dqd,snk † l,nw$sld,rsr „dqn,rVs p /gah ~
^ư!ng /0o thnh ph98 * R
W
Vk
„ W
Vn
$
$%& − Vll
Vll
„ dqn,rVs$
d Vll
Vll

„ scd p /gah ~
Y>6 tFnh toán phù h!p với n;ng s&+t ph#n xư=ng
III. T}NH TOcN 9AO 9j
/. 9"( &•* =Y( OhO P†n& P" IWM &*ấC
:goi cùng * nhXn, = *ớp gi,a * gi+6 tráng parauin c?n trong cùng *
gi+6 tráng tinh .St
a. Gi,- nh.n
X ĐBnh 8%c gi+6 nhãn * nr /gat+n s"n ph98
X :;ng s&+t ph#n xư=ng d t+naca
^ư!ng gi+6 nhãn <ùng trong V ca R nr$d „ Vql /gaca
d`
Đồ án tốt nghiệp
^ư!ng gi+6 nhãn <ùng trong V ng6 R Vql$c „ nrl /gaca
^ư!ng gi+6 nhãn <ùng trong V tháng R cd$nrl „ qdll /gatháng
^ư!ng gi+6 nhãn <ùng trong V n;8 R crl$nrl „ Vlskll /gan;8
b. Gi,- tr/n &ara0in
X ĐBnh 8%c chi phF gi+6 parauin * Vs /gat+n s"n ph98
X :;ng s&+t ph#n xư=ng R d t+naca
^ư!ng gi+6 parauin <ùng trong V ca * R Vs$d „ rl /gaca
^ư!ng gi+6 parauin <ùng trong V ng6 * R c$rl „ Vsl /gang6
^ư!ng gi+6 parauin <ùng trong V tháng * R cd$Vsl „ klll /gatháng
^ư!ng gi+6 parauin <ùng trong V n;8 * R crl$Vsl „ kkrll /gan;8
1. Gi,- tinh bét
b ĐBnh 8%c chi phF gi+6 tinh .ột * s /gat+n s"n ph98
b :;ng s&+t ph#n xư=ng R d t+naca
^ư!ng gi+6 tinh .ột <ùng trong V ca * R s$d „ nl /gaca
^ư!ng gi+6 tinh .ột <ùng trong V ng6 * R c$nl „ sl /gang6
^ư!ng gi+6 tinh .ột <ùng trong V tháng * R cd$sl „ Vdll /gatháng
^ư!ng gi+6 tinh .ột <ùng trong V n;8 * R crl$sl „ Vsrll /gan;8
1. Đ•n& •* PZ
X ĐBnh 8%c đ(ng tOi cdl gatOi
X Wzi tOi nAng /ho"ng cg „ l,llc /g
^ư!ng t(i L• <ùng cho V t+n s"n ph98 R
cd , l
Vlll
$l,llc „ r /g
^ư!ng t(i L• <ùng cho V ca * R r$d „ kl /gaca
^ư!ng t(i L• <ùng cho V ng6 * R c$kl „ rl /gang6
^ư!ng t(i L• <ùng cho V tháng * R cd$rl „ clll /gatháng
^ư!ng t(i L• <ùng cho Vn;8 * R crl$rl „ cckll /gan;8
3. Đ•n& h,M c"(n
b ĐBnh 8%c đ(ng hộp R Vl /gahộp
b Wzi hộp nAng cllg „ l,c /g
dr
Đồ án tốt nghiệp
^ư!ng hộp <ùng cho V t+n s"n ph98 * R
Vl
Vlll
$l,c „ cl /g
^ư!ng hộp <ùng cho V ca * R cl$d „ Vll /gaca
^ư!ng hộp <ùng cho V ng6 * R c$Vll „ cll /ga ng6
^ư!ng hộp <ùng cho V tháng * R cd$cll „ dlll /gatháng
^ư!ng hộp <ùng cho V n;8 * R crl$cll „ dslll /gan;8
Ia. T}NH TOcN LƯ‡NG HsI ˆ LƯ‡NG NƯ‰C EŠNG TRONG ‹Uc
TRjNH S{N qUoT
/. Tính I$Jn& n$Wc
:ước cho s"n x&+t /0o 878 R
X ^ư!ng nước <ùng cho G&á trTnh chE .iEn /0o * R

V
„ •
x
y •
gM
„ sd,dVV y n,n`s „ sr,rr` p /gah ~

x
R ^ư!ng nước để ho xiro

gM
R ^ư!ng nước c'n để ng#8 gM*atin
^ư!ng nước c+p cho tháp ngưng tK của hệ thống t-o ch#n /h4ng

c
„ g$p i
c
† C
c
t
c
~ a p C
c
t
c
† C
V
t
V
~ „ g$p i
c
† t
c
~ a p t
c
† t
V
~
5rong đ( R
g R ^ư!ng nước .ốc h2i t) .&ồng ch#n /h4ng vo tháp ngưng ha6
chFnh * *ư!ng nước .ốc h2i trong G&á trTnh n+& /0o
i R I8 nhiệt của h2i t) .&ồng ch#n /h4ng đi vo thiEt .B t-o ch#n
/h4ng
t
V
, t
c
R :hiệt độ của nước vo v ra /h@i thiEt .B ch#n /h4ng p
l
C~
C
V
, C
c
R 5[ nhiệt của nước vo v nước ra p /ca*a/g
l
C~
g „ 5rHng *ư!ng xiro † trHng *ư!ng /0o sa& n+& „ scl,scs † Vll$
dd , k Vll
VVk , kqk

„ Vlc,qd` p/gah ~
ChHn L „ n,l /gac8
c
tra ."ng ta c( i „ sdl,` /ca*a/g
ChHn t
V
„ cd
l
C { t
c
„ kl
l
C
5ha6 s› ta c( •
c
„ Vlc,qd`$
cd kl
kl ` , sdl


„ kVqV,`cn p/gah ~
dq
Đồ án tốt nghiệp
X ^ư!ng nước để *8 ng&ội /0o chHn V8
n
a Vt+n s"n ph98 $ go đ(
*ư!ng nước c'n s3 <Kng để *8 ng&ội /0o * R •
n
„ scd p /gah ~
X ^ư!ng nước để *8 vệ sinh chHn V8
n
nướcaVt+n /0o $ Y>6 *ư!ng
nước để *8 vệ sinh * R •
k
„ scd p /gah ~

n+& /0o
„ •
V
y •
c
y •
n
y •
k
„ sr,rr` y kVqV,`cn y scd y scd „
ddVl,sV p/gah ~
X ^ư!ng nước trong V ca s"n x&+t /0o 878 * R

ca n+& /0o
„ •
n+& /0o
$r „ ddVl,sV$r „ kklrk,rr p /gaca ~
X ^ư!ng nước cho V t+n s"n ph98“8

t+n
„ •
n+& /0o
$Vlll a scd „
scd
Vlll $ sV , ddVl
„ rrVs,q`s p /gat+n ~
:ước phKc vK cho G&á trTnh s"n x&+t .ánh
X ^ư!ng nước <ùng để nho .ột * R W
k
„ cq,clr p /gah ~
X ^ư!ng nước <ùng trong vệ sinh của G&á trTnh s"n x&+t * R W
c

cdl p /gah ~
X Y>6 *ư!ng nước <ùng trong <#6 ch&67n s"n x&+t .ánh * R

.
„ W
k
y W
c
„ cq,clr y cdl „ c`q,clr p /gah ~
X ^ư!ng nước <ùng trong V ca s"n x&+t .ánh * R

ca .
„ •
.
$r „ c`,clr$r „ cV`,ssk p /gaca ~
c$5Fnh h2i
5Fnh h2i trong G&á trTnh n+& /0o 878 s,a R
I2i để ho xiro
g
V
„ Œ
V
ap ibt
ng
~ „ WCpt
c
† t
V
~$
β
a p i † t
ng
~
5rong đ( R
W R ^ư!ng xiro c'n đ&n n(ng p /gah ~ W „ scl,scd p /gah ~
C R 5[ nhiệt của xiro p /ca*a/g
l
C ~
C „ V † l,llld`$Qx „ V † l,llld`$rl „ l,qd p /ca*a/g
l
C ~
t
c
, t
V
R :hiệt độ đ'& v c&ối của xiro p
l
C~
t
V
„ cd
l
C { t
c
„ Vld
l
C
sl
Đồ án tốt nghiệp
β
„V,V R Iệ số 8+t 8át nhiệt ra 84i trường x&ng G&anh
i R I8 nhiệt của h2i đốt p/ca*a/g~
t
ng
R I8 nhiệt của nước ngưng p
l
C~
ChHn L „ n,l /gac8
c
tra ."ng ta c( t
ng
„ Vnc,q
l
C {i „ sdl,`p /ca*a/g~
g
V

q , Vnc ` , sdl
V , V ~$ cd Vld p qd , l scd , scl

− x
„ Vll,clV p /gah ~
I2i để n+& /0o
m3 <Kng nồi n+& /0o ch#n /h4ng gián đo-n$ go đ( h2i để n+& /0o gồ8
c( h2i để <&n s4i xiro v h2i để .ốc h2i nước
X I2i để đ&n s4i xiro
g
a
„ Œ
c
ap i † t
ng
~ „ WCpt
c
† t
V
~$
β
a pi † t
ng
~
5rong đ( R
W R ^ư!ng xiro c'n đ&n s4i trong Vh p /gah ~
C R :hiệt <&ng riJng của xiro p /ca*a/g
l
C~
C „ V † l,llld`$Qx „ V † l,llld`$rl „ l,qdp /ca*a/g
l
C~
t
c
, t
V
R :hiệt độ đ'& v c&ối của xiro p
l
C~
t
V
„ dl
l
C { t
c
„ VVd
l
C
β
R Iệ số 8+t 8át nhiệt
ChHn áp s&+t h2i của nồi p „ s /gac8
c
tra ."ng ta c( t
ng
„ Vdr,lr
l
C { i „
sdr,n /ca*a/g
l
C
Y>6 tha6 s› ta c( *ư!ng h2i để đ&n s4i xiro * R
g
a

lr , Vdr n , sdr
V , V ~$ dl VVd p qd , l $ scd , scl


„ rk,c`d p /gah ~
X ^ư!ng h2i để .ốc h2i nước * R g
.
„ V,d•
5rong đ( R
• R ^ư!ng nước .ốc h2i trong G&á trTnh n+& p /gah ~
• „ 5rHng *ư!ng xiro † trHng *ư!ng /0o sa& n+& „ scl,scd † Vll$
dd , k Vll
VVk , kqk

„ Vlc,qd` p /gah ~
sV
Đồ án tốt nghiệp
g
.
„ V,d$Vlc,qd` „ Vdk,knd p/gah~
Y>6 *ư!ng h2i cho n+& /0o * R g
c
„ g
a
y g
.
„ rk,c`d y Vdk,knd „
cnr,`lqr p /gah ~
b ^ư!ng h2i để t-o hTnh * R g
n
„ nlw$g
c
„ nlw$cnr,`lq „ `V,sVn
p /gah ~
b ^ư!ng h2i tối thiể& c'n thiEt cho G&á trTnh s"n x&+t /0o 878 * R
g „ g
V
y g
c
y g
n
„ Vll,clV y cnr,`lqr y `V,sVn „ kVl,dck p /gah ~
b ^ư!ng h2i c&ng c+p thực tE cho G&á trTnh s"n x&+t * R
g
sx
„ V,n$g „ V,n$kVl,dck „ dnn,sVr p /gah ~
X ^ư!ng h2i s3 <Kng cho V ca s"n x&+t /0o 878 * R
g
ca
„ rxdnn,srV „ kcsq,kk` p /gaca ~
^ư!ng h2i s3 <Kng cho Vt+n /0o 878 * R
g
t+n
„ g
sx
$
scd
Vlll
„ dnn,srV$
scd
Vlll
„ rdn,rrqs p /gaVt+n s"n ph98 ~
9An& h\* eŒn& ch( Mh|n T$Vn& =Y( OhO IH :
Vh p/g~ Vcap/g~ Vng6p/g~ Vthángp/g~ Vn;8p/g~
dnn,srV kcsq,kk` rdnr,rqk cVnk`c,nd cdsVssr,c
sc
Đồ án tốt nghiệp
PHẦN Ia : CcC THIwT 9• CH}NH
A. Ph|n T$Vn& XAn T;ấ P^nh Pích F;*
:;ng s&+t ct+naca
/. C|n n&;C:n I*+;
ChHn *o-i c#n ng&6Jn *iệ& CW:bdll c( đAc tFnh /D th&>t nh sa&R
b hiới h-n c#n cdbnll/gac8
c
b mai s› cho phSp = t"i trHng *ớn nh+t R V/g
b CFch thước g$Š$CRV`kl$Vcnd$V``d 88
b mố *ư!ng V
1. Th*D PŽ '|C P, Om
ChHn *o-i c( đAc tFnh /D th&>t nh sa&R
b :;ng s&+t nlll/gah
b giện tFch .7 8At thùng G&a6 c,`d8
c
b Ch" n;ng *ư& th4ng thùng G&a6 V,Vt+na8
c
b mố v?ng G&a6 của thùng G&a6 nl v?ngaphOt
b C4ng s&+t động c2 l,`/•
b CFch cU của thiEt .B g$Š$CRcsll$VVdl$Vkcl 88
b 5rHng *ư!ng ddl/g
b mố *ư!ng c
2. ThŒn& ch•" P, Om
ChHn thùng ch%a .ột 8… g$Š$CRVdll$Vlll$dll 88
mố *ư!ng R c
3. Th*D PŽ T"C #$%n&
ChHn 8á6 xa6 đường c( đAc tFnh /D th&>t sa&
b :;ng s&+t Vcd/gah
b mố v?ng G&a6 của r4to drll v?ngaphOt
b Động c2 <-ng }jdVbc
b C4ng s&+t k,d/œ
b mố v?ng G&a6 cqll v?ngaphOt
b CFch cU g$Š$CRVlcd$qdl$crkl 88
sn
Đồ án tốt nghiệp
b mố *ư!ng V
4. Th*D PŽ nhH( P,
ChHn 8á6 nho gián đo-n /N hiệ& 5Wbsn c( đAc tFnh /D th&>t sa&R
b g&ng tFch thùng nho Vnl *Ft
b mố *ư!ng cánh /h&+6 c
b mố v?ng G&a6 của cánh /h&+6 cd,s v?ngaphOt
b C4ng s&+t 6J& c'& k,d /œ
b 5rHng *ư!ng sld/g
b CFch cU g$Š$CRVdqd$VVdsq$Vccl 88
b mố *ư!ng c
5. ThŒn& ch•" P, nhH(
CFch thước R g$Š$C „ Vdlll$Vlll$Vcll88
mố *ư!ng R c
6. M^C R( h_nh F;"C
chHn 8á6 t-o hTnh G&a6 c( đAc tFnh /D th&>t
b :;ng s&+t `VdbVlll/gah
b CFch thước g$ŠRrll$ccl
b mố v?ng G&a6 của r4to Vcbcl v?ngaphOt
b C4ng s&+t động c2 k,d/œ
b CFch cU g$Š$CR`dll$clll$V`rl 88
b 5rHng *ư!ng V`kl /g
b mố *ư!ng V
7. 9Bn& ch;Chn I• n$Wn&
ChHn *? nướng đốt .1ng điện *o-i V, .;ng ch&67n /N hiệ& •LbcVV$ C( đAc
tFnh /D th&>t
b :;ng s&+t Vlll /gah
b :;ng s&+t riJng k` /ga8
n
h
b :hiệt độ của các .&ồng nướngR
Q&ồng nướng th% hai cdlbndl
l
C
Q&ồng nướng th% .a nll
l
C
b C4ng s&+t 6J& c'& nnk /•
sk
Đồ án tốt nghiệp
5rong đ(R
Động c2 G&-t *? nướng V/•
Iai động c2 của G&-t v .&ồng *8 ng&ội c/•
Động c2 <ùng cho .;ng ch&67n V/•
:ướng .1ng điện nnl/•
b ĐAc tFnh của .;ng ch&67n
Chi7& rộng của .;ng ch&67n, thSp rdl 88
Chi7& <i .;ng ch&67n nc`ll 88
Chi7& <'6 .;ng ch&67n l,r 88
b ĐAc tFnh của *? nướng g$Š$CRcdlrl$clll$rkl 88
b 5rHng *ư!ng ck,n t+n
b mố *ư!ng V
8. 9Bn& ch;Chn IHO n&;,* =>
b CFch thước g$Š$CRcllll$clll$VVll 88
b C4ng s&+t động c2 V /•
b mố *ư!ng V
/0. 9Hn I…" chkn P^nh
b CFch thước g$Š$CRVlll$rll$sll 88
b mố *ư!ng V
//. 9Hn P"( &‘*
b CFch thước g$Š$CRdlll$clll$rll 88
b mố *ư!ng c
/1. 9Hn #•n& h,M.
b CFch thước g$Š$CRclll$Vcll$rll 88$
b mố *ư!ng c$
9. Ph|n T$Vn& XAn T;ấ =Y( OhO XU".
:;ng s&+t d t+naca$
%. C|n n&;C:n I*+;.
ChHn *o-i c#n CW:bdll c( đAc tFnh /D th&>t R
b hiới h-n c#n cdbdll /ga8•$
b mai s› cho phSp = t"i trHng *ớn nh+t V /g$
sd
Đồ án tốt nghiệp
b CFch cU V`kl$Vcnd$V``d 88$
b mố *ư!ng V$
2. Th*D PŽ h(H T*'(.
^ ch"o c( hai v@ .Jn trong c( cánh /h&+6 CC}bcc $
C( đAc tFnh /D th&>t$
b 5hể tFch nồi n+& Vdl <8
n
$
b 5hể tFch .ao h2i$
b 5hể tFch t_ng ccl <8
n
$
b •p *ực h2i Vl/gac8
c
$
b :hiệt độ đ&n n(ng VlrbVcl
l
C$
b :hiệt độ h2i ccl
l
C$
b ^ư!ng h2i tiJ& thK qd/gah$
b C4ng s&+t động c2 V,d/•$
b CFch cU g$Š$CRcVkd$Vlsd$Vrsl 88$
b 5rHng *ư!ng `Vd/g$
b mố *ư!ng c$
2. ThŒn& ch•" T*'(.
ChHn thùng ch%a c( /Fch thước Vlll$qll$sll 88$
mố *ư!ng c$
3. 9\O T*'( #* nấ;.
ChHn .28 piton WbVqn c( đAc tFnh /D th&>t nh sa&R
b :;ng s&+t kdlbqll /gah$
b Đường /Fnh piton sl88$
b Inh trTnh pitton rd 88$
b m› <ao động sc,d*'naphOt$
b Đường /Fnh ống nd 88$
b •p s&+t kl8I
c
j$
b Động c2 c4ng s&+t V/•$
b mố v?ng G&a6 qnl v?ngaphOt$
b5| số tr&67n của .ộ tr&67n động VaVd$
b CFch cU rcl$slc$Vcld 88$
ss
Đồ án tốt nghiệp
b mố *ư!ng c$
4. Th*D PŽ nấ; =Y( OhO.
]iro .28 đưa t) thùng ch%a *Jn nồi n+& gián đo-n 5Cndc$
b g&ng tFch t_ng nll *Ft$
b g&ng tFch *8 việc csl *Ft$
b C4ng s&+t 8ột 8• Vll/g$
b 5hời gian n+& 8ột 8• ndbkl ph(t$
b •p s&+t h2i s/gac8
c
$
Động c2 c( cánh /h&+6 slbVcl v?ngaphOt$
C4ng s&+t động c2 n/•$
CFch thước clll$Vrll$Vrll 88$
mố *ư!ng c$
5. M^C #^nh ',n .
ChHn 8á6 đánh chộn c( đAc tFnh /D th&>t$
b g&ng tFch Vcl *Ft$
b mố v?ng G&a6 cánh /h&+6 slbVcl v?ngaphOt$
b CFch thước thùng nho$
– Đường /Fnh sll88$
– Cao `cl88$
– m#& kdl88$
b C4ng s&+t động c2 V$d/œ$
b CFch thước Vcll$`qd$Vsl`88$
b mố *ư!ng d$
6. Th*D PŽ IHO IRnh.
5hiEt .B *8 *-nh = đ#6 * .n .1ng thSp .Jn <ưới c( nước ch"6 G&a 8At .n$
:ước đư!c .28 8ột cách t&'n hon ch"6 v?ng G&anh <ưới 8At .n v thMo
đường ống G&a6 *-i .ể t"i nhiệt$
b Q7 8At .n c8
n
$
b •p s&+t <ư cho phSp của nước *8 *-nh đEn cbnat8$
b CFch cU VsVr$qll$r`l88$
b :hiệt độ nước *-nh VcbVr
l
C$
s`
Đồ án tốt nghiệp
mố *ư!ng d$
5_ng *ư!ng nước c'n .28 /ho"ng cl8
n
ah , chHn /iể& .28 *6 t#8 v c4ng
s&+t động c2 k$d/œah$
7. M^C F;? =Y(.
ChHn 8á6 G&>t /0o /iể& •5W$
b :;ng s&+t kllbdll/gah$
b mố v?ng G&a6 của ta6 G&>t ncbndv?ngaphOt$
b Động c2 <-ng }kcbk$
b C4ng s&+t c,r/•$
b mố v?ng G&a6 Vkcl v?ngaphOt$
b CFch cU g$Š$CRVldl$qrr$Vsdl 88$
b 5rHng *ư!ng rcl/g$
b mố *ư!ng d$
8. M^C IBn cln.
ChHn 8á6 *;n c4n c( đAc tFnh /D th&>t nh sa& R
b :;ng s&+t Vlll/gah$
b 5rHng*ư!ng *ớn nh+t của /hối /0o trJn 8á6 dl/g$
b mố trKc *;n k$
b mố v?ng G&anh của trKc kdv?ngaphOt$
b Đường /Fnh /hối /0o /hi vo cdl88$
b Đường /Fnh /hối /0o /hi ra dkbsl88$
b Động c2 <-ng klbkVbk$
b C4ng s&+t V,` /œ$
b mố v?ng G&anh Vkdl v?ng aphOt$
b áp s&+t h2i để .ao 4n đEn kat$
b 5rHng *ư!ng dVl/g$
mố *ư!ng k$
/0. M^C G;g .
CN hiệ& 5Wb€ c( đAc tFnh /N th&>t nh sa&R
b :;ng s&+t Vlll /gah$
b mố c>p r&*4 n$
sr
Đồ án tốt nghiệp
b Đường /Fnh r&*4 cll88$
b Chi7& rộng r&*4 <\n sl88$
b ChM h= của sAp r&*4 %) 4288$
b ChM h= của sAp r&*4 2) 4I88$
b ChM h= của sAp r&*4 3) %488$
b C4ng s&+t động c2 l,d /œ$
b CFch cU rkd$kcd$qnd88$
b 5rHng *ư!ng 8á6 Vdc/g$
mố *ư!ng k$
//. M^C #•n& &•* .
ChHn 8á6 g(i 5^ ncn c( /Fch thước cll$Vcll$Vsll88$
Wột phOt 8á6 c( thể g(i kll cái /0o, chHn cU /0o nl cái aVllg$
Wzi /g /0o c( nll cái v>6 V phOt 8á6 g(i đư!c kllanll/g$
Wzi ca 8á6 g(i r$s$kllanll„skl/g$
C4ng s&+t động c2 l,cq/œ$
mố *ư!ng c$
/1. 9Hn #•n& h,M .
ChHn .n c( /Fch thước g$Š$CR cdll$Vcll$rll88$
mố *ư!ng k$
C. Tính =h(.
Các nh s"n x&+t n(i ch&ng,đ7& 6J& c'& c( /ho để ch%a ng&6Jn *iệ&
đưa vo s"n x&+t v /ho ch%a s"n ph98$ CK thể đối với nh 8á6 s"n x&+t
.ánh /0o thT s"n ph98 .ánh /0o * 8At hng 8 c( nh& c'& tiJ& thK /h4ng
đ7& nh+t * nh,ng <Bp *x tEt thT thB trường tiJ& thK 8-nh, vT v>6 ph"i c( 8ột
*ư!ng *ớn s"n ph98 để <ự tr, trước, <o đ( nh 8á6 ph"i c( /ho ch%a$ gựa
vo /hối *ư!ng ng&6Jn *iệ& c'n <ùng v n;ng s&+t của nh 8á6 st tFnh đư!c
<iện tFch của /ho ng&6Jn *iệ& cPng nh /ho s"n ph98$
/. Tính =h( n&;C:n I*+;.
Wzi *o-i ng&6Jn *iệ& c( đi7& /iện ."o G&"n /hác nha&$ 5rong s"n x&+t
.ánh /0o nh,ng ng&6Jn *iệ& chFnh nh R đường sacarofa, .ột 8…, 8>t tinh .ột
sq
Đồ án tốt nghiệp
đư!c ."o G&"n = nhiệt độ thường c?n ng&6Jn *iệ& phK nh R shortMning, s,a
.ột thT c'n đư!c ."o G&"n trong /ho *-nh$
Cho ng&6Jn *iệ& ph"i đ"8 ."o c&ng c+p ng&6Jn *iệ& trong Vl † Vd ng6$
gựa vo *ư!ng ng&6Jn *iệ& v thời gian ."o G&"n, tiJ& ch&9n <iện tFch của
t)ng *o-i ng&6Jn *iệ& ta tFnh đư!c <iện tFch c'n thiEt của /ho $
T:n =h( GH
n&;C:n I*+;
N&;C:n I*+;
ch( n&HC
-ấn.
Th%* &*"n
PA( F;An
-n&HC.
@hg* I$Jn&
cNn PA(
F;An -ấn.
T*:; ch;<n
e*+n ích O
1
E*+n ích
cNn
Cho thường
Qột 8O c,s`q``r Vd kl,Vq` V kl,Vq`
Đường d,rkV Vd r`,sVd V,rcd Vdq,rq`
W>t tinh .St k,ldn Vd sl,`qd l,nr cn,Vlc
5h&ốc n= l,lVn Vd l,Vqd c l,nq
Cho *-nh
5r%ng .St l,csr Vl c,sr c d,ns
m,a .St l,`sn Vl `,sn V,kd VV,lsn
shortMning l,`sn Vl `,sn V,dd VV,lsn
hM*atin l,cnr Vl c,nr V,kd n,kdV
5_ng ckd,dcn
giện tFch /ho ng&6Jn *iệ& đư!c tFnh thMo c4ng th%c sa& R
m „ m
l
–C
5rong đ( R m
l
R giện tFch c'n p8
c
~, m
l
„ ckd,dcn
C R Iệ số c" đường đi p / „ V,c † V,n ~ chHn C „ V,n
m „ ckd,dcn $V,n „ nVq,V`qq p 8
c
~
ChHn /Fch thước của /ho ng&6Jn *iệ& R gxŠxC „ pnlxVcxk,r ~ 8
:h V t'ng
giện tFch R nsl 8
c
1. @h( XAn Mh<O
m"n ph98 hon thiện đư!c đưa vo /ho s"n ph98 để x&+t ra thB trường tiJ&
thK$
`l
Đồ án tốt nghiệp
9An& : SAn Mh<O GH e*+n ích =h( cNn
T:n =h( ch•"
XAn Mh<O
L$Jn& SP
-T’n&HC.
Th%* &*"n
PA( F;An
@L cNn PA(
F;An
T*:; ch;<n S
-O
1
’T.
E*+n ích
cNn -O
1
.
Qánh G&6 c d Vl n nl
C0o 878 s,a d d cd V,d n`,d
giện tFch c'n s`,d
Y>6 <iện tFch /ho s"n ph98 * R
m „ m
l
xC „ s`,dxV,n „ r`,`d
ChH /Fch thước nh sa& R
:h V t'ng
CFch thước R gxŠxC R VcxVcxk,c
giện tFch R Vkk 8
c
`V
Đồ án tốt nghiệp
PHẦNa. T}NH ĐIỆN
5rong nh 8á6 thực ph98 điện <ùng để thZp sáng, ch-6 động c2 v để đốt
n(ng, chi phF điện chiE8 8ột t| *ệ tư2ng đối *ớn trong giá thnh s"n x&+t$ nE&
.iEt s3 <Kng 8ột cách h!p *N nh 8á6 st *8 gi"8 giá thnh s"n x&+t 8ột
cách đáng /ể$ YT v>6 /hi thiEt /E nh 8á6 thực ph98 c'n ph"i tFnh toán tiJ&
hao điện 8ột cách h!p *F nh+t$
/. Tính Mhf A* ch*D; X^n&
$.$. AhXn kiểu đfn
5a chHn /iể& đ›n th4ng <Kng * *o-i đ›n c( <?ng t(c, chao đ›n .1ng sZt c(
tráng 8Mn$
$.,. WM tr+ đfn
gựa vo /Fch thước nh v chi7& cao nh chHn các *o-i đ›n sao cho phù h!p$
5a chHn thMo s2 đồ sa&R
b
a
=
+

ChHn ^„s8, *„n8
mố .(ng đ›n thMo chi7& <i nhR
n
V

V
c
+

(
l a
mố .(ng đ›n thMo chi7& rộng
V
c
c
+

=
(
l b
n
mố đ›n trong nh
n

c V
xn n
`c
Đồ án tốt nghiệp
$./. ^-c đgnh công LuFt Jng đfn
]ác đBnh thMo phư2ng pháp c4ng s&+t riJng vT 6J& c'& chiE& sáng /h4ng c'n
đủ rHi$
gựa vo độ chiE& sáng tối thiể& •
8in
đối với đ›n <#6 t(c, <iện tFch gian
ph?ng m v chi7& cao tFnh toán h$ 5a st tra đư!c c4ng s&+t riJng của sự chiE&
sáng ch&ng đồng đ7& .1ng đ›n th4ng <Kng L p •a8
c
~ t) đ( xác đBnh c4ng
s&+t chiE& sáng cho các nh$
L
cs
„ Lxm
5rong đ( R L * c4ng s&+t riJng
m * <iện tFch nh
:E& số đ›n * n thT c4ng s&+t .(ng đ›n * R L
đ
„ L
cs
an
$.1. *+nh LM đfn c?a thng m4c tiCu chi0u L-ng
/.Ph|n T$Vn& XAn X;ấ P^nh Pích F;C
Chi7& <i a „dk8, nJn R

V
s
n c dk
V
+

=
x
n
„ q .(ng
Chi7& rộng . „ Vc8 nJnR
V
s
n c Vc
c
+

=
x
n
„ c .(ng
mố đ›n của nh R n „ n
V
xn
c
„ qxc „Vr .(ng
giện tFch m „ skrp8
c
~

8in
„dl
h „ sb l,` „ d,n p8~
L „ Vl,r p•a8
c
~
L
cs
„Vl,rxskr „ sqqr,kp•~
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

Vr
k , sqqr
„ nrr,r p•~$
ChHn đ›n c( c4ng s&+t kllp•~
`n
Đồ án tốt nghiệp
5_ng c4ng s&+t đ›n R L
V
„ klllxVr „ `cll p•~ „ `,cp/•~
1. NhH XAn X;ấ =Y( OhO
Chi7& <i a„ dk8, nJn n
V
„q .(ng
Chi7& rộng .„Vc, nJn n
c
„ c .(ng
CPng chHn nh trJn ta c( t_ng c4ng s&+t chiE& sáng của ph#n xư=ng /0o *
L
c
„ `,c /•
2. @h( n&;C:n I*+;
CFch thướcR gxŠ „ nlxVcp8
c
~
5_ng số .(ng đ›n * R n „ n
V
xn
c
„ sxc„Vc .(ng

8in
„cl , m „ nsl8
c
, h „ k,V 8
L „ d,c •a8
c

L
cs
„ d,cxnsl „ Vr`c •
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

Vc
Vr`c
„ Vds •
ChHn đ›n c( c4ng s&+t Vsl •
5_ng c4ng s&+t đ›n * VslxVc„Vqcl • „ V,qc /•
3. @h( XAn Mh<O
CFch thướcR gxŠ „ VcxVcp8
c
~
5_ng số .(ng đ›n * R n„n
V
xn
c
„ cxc„k .(ng

8in
„cl , m „ Vkk8
c
, h„k,V 8
L„d,q •a8
c

L
cs
„ d,qxVkk „ rkq,s •
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

k
s , rkq
„ cVc,k •
ChHn đ›n c( c4ng s&+t ccl •
5_ng c4ng s&+t đ›n c&" /ho s"n ph98 * kxccl„rrl • „ l,rr /•
4. NhH P"( P_
CFch thước gxŠ„ Vcxq
gùng n .(ng chHn .(ng đ›n c( c4ng s&+t Vdl •
`k
Đồ án tốt nghiệp
L
cs
„ nxVdl „ kdl• „ l,kd /•
5. NhH hHnh chính
CFch thướcR gxŠ „ ckxVcp8
c
~
:h c t'ng nJn t_ng số .(ng đ›n * R n „cxn
V
xn
c
„ cxkxc „Vs .(ng

8in
„nl , m „ krl8
c
, h „ k,V 8
L „`,d •a8
c

L
cs
„ `,dxkrl „ nsll •
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

Vs
nsll
„ ccd •
ChHn đ›n c( c4ng s&+t ccd •
5_ng c4ng s&+t đ›n * ccdxVs „ nsll • „ n,s /•
6. NhH h,* '$%n& ˆ Bn c".
CFch thướcR gxŠ „ ckxVcp8
c
~
:h c t'ng
5_ng số .(ng đ›n * R n „ cxn
V
xn
c
„ cxdxc „ cl .(ng

8in
„ dl , m „ d`s8
c
, h „ k,V 8
L„Vl,r •a8
c

L
cs
„ Vl,rxd`s „ sccl,r •
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

Vs
r , sccl
„ nrr,r •
ChHn đ›n c( c4ng s&+t nkl •
5_ng c4ng s&+t đ›n * L
`
„Vs xnkl „ skll œ „ s,k /•
7. Ph•n& h$%n& '…c
CFch thướcR gxŠ „ sxnp8
c
~
mố .(ng đ›n * R c .(ng
go c( c ph?ng thường trực nJn t_ng c4ng s&+t * R cxVllœ „ l,c/•
ChHn đ›n c( c4ng s&+t Vll •
8. NhH #d TS ch( cln& nh|n
CFch thướcR gxŠ „ clxqp8
c
~
I „ c,k8
`d
Đồ án tốt nghiệp
gùng d .(ng đ›n c4ng s&+t Vll•
5_ng c4ng s&+t đ›n L
q
„ dxVll „ dll• „ l,d /•
/0. G"'" ll
CFch thước gxŠ „ ckxs
mố .(ng n„n
V
xn
c
„ kxV„ k .(ng
L„k,q •a8
c

L
cs
„ k,q x Vkk „ `ld,s•
go đ( L
đ
„V`s,k•
ChHn *o-i đ›n c( c4ng s&+t cll•
5_ng c4ng s&+t đ›n L
Vl
„rll• „ l,r/•
//. T'RO P*Dn hD
CFch thướcR gxŠ „ sxs p8
c
~
5_ng số .(ng * c .(ng
L „ k,n p•a8
c
~

L
cs
„ Vdk,r p•~
ChHn c đ›n c( c4ng s&+t Vll œ
5_ng c4ng s&+t đ›n * L
VV
„ cll p•~ „ l,c p/•~
/1. NhH N]* h\*
CFch thướcR gxŠ „ VrxVcp8
c
~
5_ng số .(ng đ›n * R n„n
V
xn
c
„ nxc „ s .(ng

8in
„Vl , m „ cVs8
c
, h „ k 8
L„n,q•a8
c

L
cs
„ n,qxcVs „ rkc,k p•~
Y>6 c4ng s&+t đ›n * L
đ

s
k , rkc
„ Vkl,k p• ~
ChHn đ›n c( c4ng s&+t Vdl œ
5_ng c4ng s&+t đ›n * Vdlxs „ qll p•~ „ l,q p/•~
/2. Th^M n$Wc.
gùng V .(ng c( c4ng s&+t Vdl •
5_ng c4ng s&+t
ChHn đ›n c( c4ng s&+t Vdl •
`s
Đồ án tốt nghiệp
5_ng c4ng s&+t đ›n * L
Vn
„l,Vd /•
/3. T'RO P\O
CFch thước R gxŠ „ sxn p8
c
~
gùng c đ›n c( c4ng s&+t `d /•
5_ng c4ng s&+t L
Vk
„ cx`d „Vdl • „ l,Vd p/•~
/4. NhH &*W* h*+; XAn Mh<O
CFch thước R gxŠ „Vcxs p8
c
~
gùng c đ›n c( c4ng s&+t Vll /œ
5_ng c4ng s&+t L
Vk
„ cxVll „ cll • „ l,c p/•~
$.&. *ing công LuFt chi0u L-ng c?a toàn Jộ nhà m-"
/.9An& hgn& =: #“n h”M X^n&
S T:n nhH Sg P•n& CS / #“n -•. T~n& CS -=•.
V Lh#n xư=ng /0o 878 Vr kll `,c
c Lh#n xư=ng .ánh Vr kll `,c
n Cho ng&6Jn *iệ& Vc Vsl V,qc
k Cho s"n ph98 k ccl l,rr
d :h .ao .T n Vdl l,kd
s :h hnh chFnh Vs ccd n,s
` :h hội trường, ;n ca Vs nkl s,k
r Lh?ng ."o vệ c Vll l,c
q :h để xM d Vll l,d
Vl hara 4t4 k cll l,r
VV 5r-8 .iEn thE c cll l,c
Vc :h nồi h2i s Vdl l,q
Vn 5háp nước V Vdl l,Vd
Vk 5r-8 .28 c `d l,Vd
Vd :h giới thiệ& s"n ph98 c Vll l,c
5_ng c4ng s&+t chiE& sáng của nh 8á6 *R
L
đ
„5_ng c4ng s&+t các nh „nl,`d p/•~
Đ›n đường, đ›n ."o vệ *+6 .1ng L
.v
„Vdw L
t
Y>6 t_ng c4ng s&+t chiE& sáng ton nh 8á6 *
L„L
t
yVdw$L
t
„nl,`dyVdw$nl,`d„nd,nscd p/•~
``
Đồ án tốt nghiệp
1. Phf A* #,n& I…c
9An& hgn& =: Mhf A* #,n& I…c
S T:n h*D PŽ Sg I$Jn& CS '*:n& -=•. T~n& CS -=•.
V ]a6 đường V k k
c :ho .St c k,d q
n 5-o hTnh G&a6 V k,d k,d
k 5hiEt .B nướng V nnk nnk
d Q;ng ch&67n *8 ng&ội V V V
s :ồi n+& xiro c V,d n
` Q28 xiro c V c
r :ồi n+& /0o c n s
q Wá6 đồng hoá d V,d `,d
Vl Wá6 G&>t /0o d c,r Vk
VV Wá6 *;n c4n k c,n q,c
Vc Wá6 v&ốt k l,r n,c
Vn Wá6 *8 ng&ội /0o k k,d Vr
Vk Wá6 cZt g(i k c,c r,r
5_ng c4ng s&+t phK t"i động *ựcR ΣL „ kck,c /•
2. Tính ORn& #*+n
/.$. ^-c đgnh công LuFt t+nh to-n c?a :h4 t!i động c\
5hMo c4ng th%cR
L
tt
„C

xL
đ8
5rong đ( R C

* hệ số c'n <ùng
L
đ8
* t_ng c4ng s&+t đBnh 8%c
y c4ng s&+t tFnh toán chiE& sáng
C

„l,r, L
đ8
„ nd,nscd /•
m&6 ra L
tt
„nd,nscd x l,r „ cr,cq
y C4ng s&+t tFnh toán cho phK t"i động *ực
C

„ l,k
L
đ*
„ kck,c /•
Y>6 L
tt
„ l,kxkck,c „Vsq,sr p/•~
`r
Đồ án tốt nghiệp
/.,.*+nh điện n3ng tiCu th4 hàng n3m
5hMo c4ng th%c } „ L
n
x t

trong đ( R t

* thời gian s3 <Kng cực đ-i
t

„ /
V
x /
c
x/
n
„ rxcdxVc „ckllh
5rong đ( /
V
,/
c
,/
n
* thời gian trong 8ột ng6, số ng6 s"n x&+t trong tháng,
số tháng s"n x&+t trong n;8$
„‘ }
cu
„ cr,cqxckll „ s`rqs /•$
d$c$ ĐiJn n;ng cho s"n x&+t$
}
c
„L
tt
xt

t

„ VsxcdxVcph~
„‘ }
c
„ Vsq,srxkrll „ rVkksk /•h
/./. Điện n3ng tiCu th4 hàng n3m
} „ /
8
xp}
V
y}
c
~ „ V,lnxps`rqsyrVkksk~ „ qlrrnl,r/•h$
`q
Đồ án tốt nghiệp
PHẦN aI : THUYwT MINH qxY EvNG
I. CH–N Đ•A ĐIbM qxY EvNG
:h 8á6 .ánh /0o *iJn h!p trong ."n thiEt /E n6 đư!c đAt = /h& c4ng
nghiệp mi Đồng hia ^#8 vT nh,ng *N <o sa& R
Ch& đ+t n18 trong vùng G&6 ho-ch cK8 c4ng nghiệp của thnh phố
nJn đ"8 ."o cho ho-t động *#& <i của nh 8á6 v đ"8 ."o các đi7& /iện vệ
sinh 84i trường của đ4 thB $
hiao th4ng th&>n tiện, c( nh,ng đường giao th4ng G&ốc gia G&an trHng
đi G&a p đường d ~ đ"8 ."o cho việc v>n ch&6ển ng&6Jn *iệ& cho s"n x&+t v
việc đưa s"n ph98 đi tiJ& thK sang các vùng th&>n tiện$
Ch& đ+t c( đủ tiJ& ch&9n *Zp đAt đ'6 đủ <#6 ch&67n s"n x&+t v c( /Fch
thước th&>n *!i để x#6 <ựng 8= rộng nh 8á6$ 5rước hEt tiJ& ch&9n của /h&
đ+t ph"i tư2ng đối .1ng ph“ng c( độ <ốc Vw để thoát nước /hi trời 8ưa, /h&
đ+t ph"i cao <áo, tránh ng>p *Kt trong 8ưa *P$
Đ"8 ."o cho việc c&ng c+p ng&6Jn v>t *iệ&, nhiJn *iệ&, n;ng *ư!ng
y :g&6Jn *iệ& <ùng trong s"n x&+t .ánh /0o R Đường sacarofa, shortMning,
s,a, 8>t tinh .ột, .ột 8… đư!c 8&a nga6 t-i thnh phố
y :hiJn *iệ& trong nh 8á6 chủ 6E& * than để đốt *? h2i
y Đ"8 ."o c&ng c+p nước vT nước đối với nh 8á6 thực ph98 * 8ột v+n
đ7 hEt s%a G&an trHng$ :ước x#6 t-i chz c( .ể nước ng'8 $
Y7 đi7& /iện thi c4ng, I :ội * 8ột thnh phố *ớn, nh 8á6 *-i = vB trF
giao th4ng th&>n *!i, nJn việc 8&a .án v>n ch&6ển v>t tư cPng hEt s%c th&>n
tiện$ :goi ra, = I :ội cPng t>p ch&ng nhi7& đ2n vB x#6 <ựng với đội ngP
thi c4ng c( ta6 ngh7 cao v đư!c trang .B phư2ng tiện x#6 <ựng hiện đ-i$ :Jn
việc chHn nh th'& x#6 <ựng v t_ ch%c thi c4ng cPng gAp nhi7& th>n *!i$
Y7 ng&ồn nh#n *ực, nh 8á6 s"n x&+t .ánh /0o đ?i h@i /há nhi7& nh#n
*ực$ YT v>6 việc tho" 8ãn *ao động ch#n ta6 c?ng nh *ao động trF (c thT I
rl
Đồ án tốt nghiệp
:ội g'n các trường cao đ“ng, đ-i hHc nJn c( ng&ồn nh#n *ực <ồi <o, ho-t
động sáng t-o nhiệt tTnh$
Đối với nh 8á6 .ánh /0o, trong G&á trTnh s"n x&+t h'& như /h4ng th"i
ra /hF độc cPng như /h(i .Ki$ Œ&a nh,ng ư& điể8 trJn,M8 chHn đBa điể8 x#6
<ựng t-i I :ộ $ YT I :ội * 8ột thnh phố *ớn của nước ta, c( đường giao
th4ng th&>n tiện v * n2i t>p tr&ng giao *ư& .&4n .án của c" nước$ YT v>6,
việc c&ng c+p ng&6Jn *iệ& th&>n tiện, việc tiJ& thK s"n ph98 <x <ng, việc
c&ng c+p điện nước v ng&ồn c&ng c+p nh#n *ực <ồi <o$ Đ"8 ."o t+t c" các
đi7& /iện để nh 8á6 phát triển *#& <i $
II. T—NG M˜T 9™NG.
:h 8á6 .nh /0o thiEt /E gồ hai ph#n xư=ng Lh#n xư=ng s"n x&+t
.ánh .Fch G&6 v ph#n xư=ng s"n x&+t /0o 878 s,a$ go /hF h>& Yiệt :a8 *
/hF h>& nhiệt đới giá 8ùa đx .B hOt v8 nJn M8 chHn gi"i pháp ph#n vùng,
đ"8 ."o vệ sinh c4ng nghiệp, <x <ng G&"n *N thMo ngnh, thMo các xư=ng,
thMo các c4ng đo-n của <#6 ch&67n s"n x&+t$
Yùng s"n x&+t
hồ8 c#c ph#n xư=ng s"n x&+t chFnh v phK, các ph#n xư=ng phK tr! s"n
x&+t$
Yùng c&ng c+p n;ng *ư!ng v /ho tng R hồ8 *? h2i, 8á6 .iEn thE, /hF
x;ng <'&
Đ#6 * vùng G&an trHng nh+t của nh 8á6 nJn /hi .ố trF c'n *ư& N 8ột số
điể8 sa& R
y Các nh s"n x&+t chFnh, phK, phK tr! s"n x&+t c( nhi7& c4ng nh#n nJn .ố
trF phFa g'n c_ng hoAc g'n trKc giao th4ng chFnh của nh 8á6 v đAc .iệt
*ư& N v7 hướng
y Các nh xư=ng trong G&á trTnh s"n x&+t g#6 ra tác động x+& như tiEng
ồn, *ư!ng .Ki, nhiệt th"i ra hoAc c( sự cố p chá6 , n_ ~ nJn đAt = c&ối
hướng gi( v t&#n thủ chAt cht thMo G&i ph-8 an ton vệ sinh c4ng nghiệp
rV
Đồ án tốt nghiệp
Yùng trước nh 8á6 R :2i .ố trF các nh hánh chFnh G&"n *N, phKc v4 sinh
ho-t, c_ng ra vo, gara 4t4, xM đ-p $ :Jn c'n đư!c trồng c#6 xanh v thiEt /E
c"nh G&an sao cho đ0p
Yùng các c4ng trTnh phK R
:2i đAt các nh v c4ng trTnh c&ng c+p n;ng *ư!ng .ao gồ8 c4ng trTnh
c&ng c+p điện, h2i nước, x3 *N nước th"i v các c4ng trTnh ."o G&"n /D th&>t
/hác$ 5>n <Kng các /h& đ+t /h4ng *!i v7 hướng hoAc giao th4ng để .ố trF các
c4ng thTnh phK$
Yùng /ho tng v ph&ch v4 giao th4ng
Qố trF t_ng 8At .1ng
Đối với nh 8á6 .ánh /0o .ố trF t_ng 8At .1ng nh sa& R
Iướng gi( chủ đ-o * hướng đ4ng na8
Lh'n trước nh 8á6 gồ8 /h& hnh chFnh, nh hội trường, nh ;n, nh thF
nghiệ8 , nh thường trực, 8h giới thiệ& s"n ph98$
Lh'n gi,a /h& tr&ng t#8 * hai nh s"n x&+t chFnh, đ'& nh s"n x&+t chFnh
* /ho thnh ph98, c&ối * /ho ng&6Jn *iệ&, /ho .ao .T$
Qố trF c&ối hướng gi( phFa sa& nh s"n x&+t chFnh * nh nồi h2i, .ãi than,
.ãi x[, 8á6 .iEn thE$
:goi ra .ố trF tháp nước, vườn hoa
:h 8á6 gồ8 hai c_ng R
C_ng chFnh để c4ng nh#n ra vo, /hách đEn *iJn hệ
C_ng phK chủ 6E& để 4t4 v>n ch&6ển ng&6Jn *iệ&, s"n ph98 ra vo$
Ch& đ+t n18 trong vùng G&6 ho-ch cK8 c4ng nghiệp của thnh phố
nJn đ"8 ."o cho ho-t động *#& <i của nh 8á6 v đ"8 ."o các đi7& /iện vệ
sinh 84i trường của đ4 thB $
hiao th4ng th&>n tiện, c( nh,ng đường giao th4ng G&ốc gia G&an trHng
đi G&a p đường d ~ đ"8 ."o cho việc v>n ch&6ển ng&6Jn *iệ& cho s"n x&+t v
việc đưa s"n ph98 đi tiJ& thK sang các vùng th&>n tiện$
rc
Đồ án tốt nghiệp
Ch& đ+t c( đủ tiJ& ch&9n *Zp đAt đ'6 đủ <#6 ch&67n s"n x&+t v c( /Fch
thước th&>n *!i để x#6 <ựng 8= rộng nh 8á6 $ 5rước hEt tiJ& ch&9n của /h&
đ+t ph"i tư2ng đối .1ng ph“ng c( độ <ốc Vw để thoát nước /hi trời 8ưa , /h&
đ+t ph"i cao <áo, tránh ng>p *Kt trong 8ưa *P$
Đ"8 ."o cho việc c&ng c+p ng&6Jn v>t *iệ&, nhiJn *iệ&, n;ng *ư!ng
y :g&6Jn *iệ& <ùng trong s"n x&+t .ánh /0o R Đường sacarofa, shortMning,
s,a, 8>t tinh .ột, .ột 8… đư!c 8&a nga6 t-i thnh phố$
y :hiJn *iệ& trong nh 8á6 chủ 6E& * than để đốt *? h2i R
y Đ"8 ."o c&ng c+p nước vT nước đối với nh 8á6 thực ph98 * 8ột v+n
đ7 hEt s%a G&an trHng$ :ước x#6 t-i chz c( .ể nước ng'8$
Y7 đi7& /iện thi c4ng, I :ội * 8ột thnh phố *ớn, nh 8á6 *-i = vB trF
giao th4ng th&>n *!i, nJn việc 8&a .án v>n ch&6ển v>t tư cPng hEt s%c th&>n
tiện$ :goi ra, = I :ội cPng t>p ch&ng nhi7& đ2n vB x#6 <ựng với đội ngP
thi c4ng c( ta6 ngh7 cao v đư!c trang .B phư2ng tiện x#6 <ựng hiện đ-i$ :Jn
việc chHn nh th'& x#6 <ựng v t_ ch%c thi c4ng cPng gAp nhi7& th>n *!i$
Y7 ng&ồn nh#n *ực, nh 8á6 s"n x&+t .ánh /0o đ?i h@i /há nhi7& nh#n
*ực$ YT v>6 việc tho" 8ãn *ao động ch#n ta6 c?ng nh *ao động trF (c thT I
:ội g'n các trường cao đ“ng, đ-i hHc nJn c( ng&ồn nh#n *ực <ồi <o, ho-t
động sáng t-o nhiệt tTnh$
Đối với nh 8á6 .ánh /0o, trong G&á trTnh s"n x&+t h'& như /h4ng th"i
ra /hF độc cPng như /h(i .Ki$ Œ&a nh,ng ư& điể8 trJn, M8 chHn đBa điể8 x#6
<ựng t-i I :ộ$ YT I :ội * 8ột thnh phố *ớn của nước ta, c( đường giao
th4ng th&>n tiện v * n2i t>p tr&ng giao *ư& .&4n .án của c" nước$ YT
v>6,việc c&ng c+p ng&6Jn *iệ& th&>n tiện, việc tiJ& thK s"n ph98 <x <ng ,
việc c&ng c+p điện nước v ng&ồn c&ng c+p nh#n *ực <ồi <o$ Đ"8 ."o t+t c"
các đi7& /iện để nh 8á6 phát triển *#& <i $
II. T—NG M˜T 9™NG :
:h 8á6 .nh /0o thiEt /E gồ hai ph#n xư=ng Lh#n xư=ng s"n x&+t
.ánh .Fch G&6 v ph#n xư=ng s"n x&+t /0o 878 s,a$ go /hF h>& Yiệt :a8 *
rn
Đồ án tốt nghiệp
/hF h>& nhiệt đới giá 8ùa đx .B hOt v8 nJn M8 chHn gi"i pháp ph#n vùng,
đ"8 ."o vệ sinh c4ng nghiệp <x <ng G&"n *N thMo ngnh, thMo các xư=ng,
thMo các c4ng đo-n của <#6 ch&67n s"n x&+t$
Yùng s"n x&+t
hồ8 các ph#n xư=ng s"n x&+t chFnh v phK, các ph#n xư=ng phK tr! s"n
x&+t$
Yùng c&ng c+p n;ng *ư!ng v /ho tng R hồ8 *? h2i, 8á6 .iEn thE, /hF
x;ng <'&
Đ#6 * vùng G&an trHng nh+t của nh 8á6 nJn /hi .ố trF c'n *ư& N 8ột số
điể8 sa& R
y Các nh s"n x&+t chFnh, phK, phK tr! s"n x&+t c( nhi7& c4ng nh#n nJn .ố
trF phFa g'n c_ng hoAc g'n trKc giao th4ng chFnh của nh 8á6 v đAc .iệt
*ư& N v7 hướng
y Các nh xư=ng trong G&á trTnh s"n x&+t g#6 ra tác động x+& như tiEng
ồn, *ư!ng .Ki, nhiệt th"i ra hoAc c( sự cố p chá6, n_ ~ nJn đAt = c&ối hướng
gi( v t&#n thủ chAt cht thMo G&i ph-8 an ton vệ sinh c4ng nghiệp
Yùng trước nh 8á6 R :2i .ố trF các nh hánh chFnh G&"n *N, phKc v4
sinh ho-t, c_ng ra vo gara 4t4, xM đ-p$ :Jn c'n đư!c trồng c#6 xanh v thiEt
/E c"nh G&an sao cho đ0p
Yùng các c4ng trTnh phK R
:2i đAt các nh v c4ng trTnh c&ng c+p n;ng *ư!ng .ao gồ8 c4ng trTnh
c&ng c+p điện, h2i nước, x3 *N nước th"i v các c4ng trTnh ."o G&"n /D th&>t
/hác$ 5>n <Kng các /h& đ+t /h4ng *!i v7 hướng hoAc giao th4ng để .ố trF các
c4ng thTnh phK$
Yùng /ho tng v phKc v4 giao th4ng
Qố trF t_ng 8At .1ng
Đối với nh 8á6 .ánh /0o .ố trF t_ng 8At .1ng nh sa& R
Iướng gi( chủ đ-o * hướng đ4ng na8
rk
Đồ án tốt nghiệp
Lh'n trước nh 8á6 gồ8 /h& hnh chFnh, nh hội trường, nh ;n, nh
thF nghiệ8 , nh thường trực, 8h giới thiệ& s"n ph98$
Lh'n gi,a /h& tr&ng t#8 * hai nh s"n x&+t chFnh , đ'& nh s"n x&+t
chFnh * /ho thnh ph98, c&ối * /ho ng&6Jn *iệ&, /ho .ao .T $
Qố trF c&ối hướng gi( phFa sa& nh s"n x&+t chFnh * nh nồi h2i, .ãi than ,
.ãi x[, 8á6 .iEn thE$
:goi ra .ố trF tháp nướ , vườn hoa
:h 8á6 gồ8 hai c_ng R
C_ng chFnh để c4ng nh#n ra vo, /hách đEn *iJn hệ
C_ng phK chủ 6E& để 4t4 v>n ch&6ển ng&6Jn *iệ&, s"n ph98 ra vo$
5Fnh toán <iện tFch các c4ng trTnh$
/. Ph|n T$Vn& XAn T;ấ P^nh F;C :
mtt 5Jn thiEt .B mố *ư!ng CFch thướcp8
c
~ giện tFch p8
c
~
V C#n ng&6Jn *iệ& V V`klxVcnd c,Vkrq
c g#6 .St 8… c csllxVVdl d,qr
n 5hùng ch%a .ột 8… c VdllxVlll n
k Wá6 xa6 đường V Vlcdxqdl l,q`k
d 5hiEt .B nho .ột c VdqdxVVdsq ns,qld
s 5hùng ch%a .ột nho c VdlllxVlll n
` Wá6 t-o hTnh V `dllxclll Vd
r ^? nướng V cdlllxclll dl
q Q;ng t"i *8 ng&ội V cllllxclll kl
Vl Qn *ựa chHn c Vlllxrll V,s
VV Qn .ao gãi c dlllxclll cl
Vc Qn đ(ng hộp c clllxVcll k,r
Vn 5hùng ch%a .ột nho c VdlllxVlll n
Cộng Vrn,klr
m
V tha6 đồ y vệ sinh
„ sxk„ ck 8
c

m
c LŒĐốc y CD th&>t
„ kxs „ ck 8
c

m
n /ho ng&6Jn *iệ& ca
„ sxk „ ck8
c
m
k /ho s"n ph98 V ca
„ sxVc „`c8
c
giện tFch 6J& c'& cho xư=ng
m
6c
„m
t.i
y m
V
y m
c
y m
n
y m
k
„ Vrn,klryckyckycky`c„nc`,klr 8
c
giện tFch /hác
m
/
„ m
gt
y m
8r
y m
tt

m
gt
„ ndwxnc`,klr„VVk,dcn8
c
rd
Đồ án tốt nghiệp
m

„cdwxnc`,klr„rV,rdc8
c
m
55
„clwxnc`,kqr„sd,krc8
c
m
C
„VVk,dcnyrV,rdcysd,krc„csV,rd`8
c
5_ng <iện tFch 8At .1ng ph#n xư=ng .ánh
m„ m
•C
y m
C
„ csV,rd`ycn`,klr„drq,csd8
c
1. Ph|n T$Vn& XAn T;ấ =Y( OhO XU" :

m55 5Jn thiEt .B mố *ư!ng pcái~ CFch thước p8
c
~ giện tFch p8
c
~
V C#n ng&6Jn *iệ& V V`klxVcnd c,Vkrq
c 5hiEt .B ho xiro c cVkdxVlsd k,dsq
n 5hùng ch%a ]iro c Vlllxqll V,r
k Q28 xiro c rclxslc l,qr`
d 5hiEt .B n+& /0o 878 c clllxVrll `,c
s Wá6 đánh trộn d Vcclx`qd k,rkqd
` Qn *8 *anh /hối /0o d VsVrxqll `,crV
r Wá6 G&>t d Vlddxqqr d,cnqd
q Wá6 *;n c4n k qllxddl V,qr
Vl Wá6 v&ốt k rkdxkdc V,dcr
VV Wá6 gãi k cnllxrll `,ns
Vc Wá6 đ(ng thùng c cdllxVcll s
Vn Qn đ(ng tOi k dlllxVcll ck
Cộng `k,qkn
5_ng <iện tFch thiEt .B * `k,qkn 8
c

giện tFch 6J& c'& thMo xư=ng R
giện tFch tha6 đồ vệ sinh của c4ng nh#n
m
V
„ sxk „ ck 8
c
giện tFch ph?ng G&"n đốc v ph?ng /D th&>t
m
c
„ sxk „ ck 8
c
giện tFch ng&6Jn *iệ& của V ca
m
n
„ sxk „ ck 8
c
giện tFch /ho s"n ph98 của V ca
m
k
„ sxVc „`c 8
c
m
6c
„m
t.i
y m
V
y m
c
y m
n
y m
k
„ `k,qknyckyckycky`c„cVr,qkn 8
c
giện tFch /hác
m
/
„ m
gt
y m
8r
y m
tt

rs
Đồ án tốt nghiệp
m
gt
„ ndwxcVr,qkn „ `s,sn8
c
m

„cdwxcVr,qkn „ dk,`ns8
c
m
55
„clwxcVr,qkn „ kn,`rq8
c
m
C
„`s,snydk,`nsykn,`rq „ V`d,V`r 8
c
5_ng <iện tFch 8At .1ng ph#n xư=ng /0o
m„ m
•C
y m
C
„ cVr,qknyV`d,V`r „ nqk,VlV 8
c
III. GI{I PHcP @IwN TRšC au @wT CoU qxY EvNG
/. G*A* Mh^M =*Dn '›c
5rong nh 8á6 đư!c .ố trF gồ8 hai ph#n s"n x&+t chFnh R Lh#n xư=ng
s"n x&+t /0o 878 s,a v ph#n xư=ng s"n x&+t .ánh .Fch G&6, hai ph#n xư=ng
n6 c( tFnh ch+t s"n x&+t tư2ng tự nha& nJn đư!c x#6 <ựng các tFnh ch+t
tư2ng tự nha&$ C;n c% vo /Fch thước, số *ư!ng thiEt .B, 6J& c'& c4ng nghệ
của <#6 ch&67n s"n x&+t v c;n c% vo tiJ& ch&9n thống nh+t hoá trong x#6
<ựng nJn chHn hai nh s"n x&+t chFnh c( /Fch thước nh sa& R
X Lh#n xư=ng s"n x&át .ánh .Fch G&6 R gxŠxC „ dkxVc x s 8
Qước cột R Q „ s 8
:hBp nh ^ „ Vc 8
X Lh#n xư=ng s"n x&+t /0o 878 s,a R gxŠxC „ dk xVc x s
Qước cột Q „ s 8
:hBp nh ^ „ Vc 8
Iai nh đ7& đư!c thiEt /E 8ột t'ng$ go nh,ng tFnh ch+t ư& việt của nh
/h&ng thSp p ša8i* stM** ~, nJn thiEt /E nh /h&ng thSp th&>n tiện$ Các s"n
ph98 .ánh /0o r+t nh-6 c"8 với nhiệt độ nJn nE& <ùng tường t4n thT st
/h4ng đ"8 ."o cho ch+t *ư!ng s"n ph98$ YT v>6 .ố trF tường .J t4ng, 8ái
*!p }&stna8$
1. G*A*Mh^M =D cấ; :
CEt c+& 8(ngR y W(ng .J t4ng cốt thSp ton /hối
y Cột thSp fa8in ti7n chE
y CFch thước ch#n cột c`l x kll
r`
Đồ án tốt nghiệp
y CFch thước đ'& cột c`l x sll
CEt c+& 8ái R y 5+8 *St }&stnan s2n 8& xanh , c( ph"n G&ang chống
n(ng
y Q4ng th&| tinh cách nhiệt
y ] gồ C , š cll
y YT /›o thSp €
y 5r'n trMo .1ng v>t *iệ& nh0
CEt c+& .ao chM R y 5ường g-ch x#6
y C3a s_ G&a6 thMo trKc ngang p c t'ng c3a s_ ~ , th4ng
gi( tự nhiJn
CEt c+& n7n R y h-ch *át chống tr2n
y ^ớp .J t4ng g-ch vU <6 Vll
y ^ớp cách v8
y ^ớp đ+t đ'8 chAt t'ng *ớp <6 cll
y Đ+t tự nhiJn
CEt c+& tường R y h-ch ốp tường cao .1ng c3a đi để <x vệ sinh
/. @h( #…n& P"( P_
CFch thước R <i x rộng x cao „ VcxVcxk,r
giện tFch Vkk8
c
1. NhH hHnh chính
mố c4ng nh#n viJn hnh chFnh * kd người tiJ& ch&9n <iện tFch Vl8
c
angười
Y>6 <iện tFch c'n * kd x Vl „ kdl 8
c
$ ChHn phư2ng án x#6 nh hai t'ng
CFch thước R <i x rộng x cao „ VcxVcxk,r 8
2. NhH h,* '$%n&
t_ng số c4ng nh#n viJn *R nll người
5iJ& ch&9n <iện tFch l$`8
c
angười
⇒<iện tFch chz ngồi .1ng l$`xnll „ cVl8
c
ChHn <iện tFch s#n /h+& * rl8
c
rr
Đồ án tốt nghiệp
Y>6 t_ng <iện tFch hội trường *R cVl y rl „ cql 8
c
ChHn x#6 hội trường c( /Fch thướcR <ixrộngxcao „ nVxVcxk$r 8
3. NhH Bn
mố người ;n đ4ng nh+t trong 8St ca *R VVl người
5iJ& ch&9n <iện tFch *R c,d8
c
angười
⇒<iện tFch nh ;nVVlxc,d „ c`d8
c
ChHn <iện tFch nh ;n c( /Fch thướcR <ixrộngxcao „ ckxVcxk$c 8
ChHn phư2ng án nh ;n ca v hội trường * nh ghSp /hốiR 5'ng V * nh ;n
t'ng c * hội trường
4. NhH #d TS O^C TS #RM:
mố người g3i xM tối đa trong 8St caR Vdl người
5iJ& ch&9n <iện tFchR ]M 8á6 c,cd 8
c
, ]M <-p l,q 8
c
5rong đ( slw xM 8á6 v klw xM đ-p
⇒<iện tFch nh để xM * „ pVdlxl$slxc,cd y Vdlxl$klxl,q~xV$c „ nVV$k8
c
ChHn /Fch thước nh để xMR <ixrộngxcao „ clxqxn 8
⇒<iện tFch nh để xM „ nVd8
c
5.G"'" ll
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ ckxsxk$c 8
:h tZ8, nh vệ sinh
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ Vcxsxk$c 8
⇒<iện tFch * „ `c8
c
6. T'RO P*Dn hD
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ sxsxk$c 8
⇒<iện tFch * „ ns8
c
:h t-o h2i
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ Vcxqxk$c 8
⇒<iện tFch * „ Vlr8
c
7. T'RO P\O n$Wc
rq
Đồ án tốt nghiệp
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ sxnxc$k 8
⇒<iện tFch * „ ns8
c
8. 9d n$Wc n&NO
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ Vcxsxk$c 8
⇒5hể tFch * „ `c8
n
5háp nước
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ rxr 8
⇒<iện tFch * „ sk8
c
/0. NhH c\ =hí
ChHn /Fch thước R <ixrộngxcao „ VdxVcxk$c 8
⇒<iện tFch * „ Vrl8
c
– 5Fnh <iện tFch x#6 <ựng m
x<
„ knqn,k
b 5Fnh hệ số x#6 <ựng
Các nh 8á6 s"n x&+t thực ph98 hệ số x#6 <ựng thường n18 nl b dlw <iện
tFch /h& đ+t $ = đ#6 ta chHn /
x#6
<ùng „ l,nn { /
s<
„ l,sd
Y>6 <iện tFch /h& đ+t * R
C

„ i
x<
a C
x<
„ knqn,k a l,nn „ VnnVn,n 8
c
go đ( ta chHn /h& đ+t * R
gi R Vdl 8
Šộng R VVl 8
giện tFch * R Vsdll 8
c
giện tFch s3 <Kng * R i
s<
„ p i

b i
x<
~xC
s<
„ pVnnVn,n b knqn,k ~xl,sd „
dkks,qnd
Y>6 hệ số x#6 <ựng thựcc tE * R
C
s<tt
„ pdkks,qnd „ knqn,k ~ a Vsdll „ V,dq
ql
Đồ án tốt nghiệp
PHẦN aII : THUYwT MINH @INH Tw
I. GI‰I THIỆU CHUNG
– 5‡nh /inh tE * ph'n /h4ng thể thiE& đư!c trong .+t c% ."n thiEt /E no$
:( giOp ta đánh giá đư!c 8ột cách chFnh xác h2n giá trB của ."n thiEt /E
v n( /iể8 tra xM8 phư2ng án đã chHn c( hiệ& G&" /inh tE ha6 /h4ng t)
đ( c( thể đưa vo trong thực tixn$
Để đáp %ng đư!c nh& c'& trJn thT ph"i xSt đEn nh,ng v+n đ7 sa& R
X 5_ ch%c s"n x&+t
X gự toán t_ng đ'& tư
X gự toán chi phF v>n hnh s"n x&+t
X gự tFnh giá thnh s"n ph98
X ^ãi hng n;8
X 5Fnh 8St số ch[ tiJ& /inh tE
II. T}NH TOcN @INH Tw
/. q^c #Žnh chD #, cln& ^c ch( nhH O^C
5Jn thiEt .B
m› *ư!ng
thiEt .B
m› cnaca m› ca ang6 m› cna ng6
C#n ng&6Jn *iệ& V c c k
Š#6 .St 8… c k c r
5hiEt .B xa6
đường
V c c k
5hi7t .B nho .St c k c r
Wá6 t-o hTnh V c c k
^? nư(ng V c c k
Q;ng t"i *8 ng&ội V c c k
Qn *ựa chHn c k c r
Qao gãi c ck c kr
Đ(ng hộp c k c r
5_ng dl Vll
C#n ng&6Jn *iệ& V c c k
Ch&9n .B xiro c k c r
:+& /0o c Vl c cl
Đánh trộn phK *iệ& V V c c
Đánh trộn /hối /0o k ` c Vk
qV
Đồ án tốt nghiệp
Œ&>t /0o k k c r
^8 ng&ội r r c Vs
5-o hTnh cZt g(i c Vl c cl
Đ(ng gãi ck c kr
5_ng Vlk Vkl
Y>6 t_ng số c4ng nh#n chFnh trong nh 8á6 *R VllyVkl„ckl pc4ng
nh#na ng6~
5Fnh số c4ng nh#n *8 việc thực tE trong ph#n xư=ng
]ác đBnh hệ số đi7& /h&6Et
C„
1n
tt
T+
tt
T
T
5
tb
tt
R 5hời gian *8 việc thực tE của thiEt .B
5
1n
tt
R 5hời gian *8 việc thực tE của c4ng nh#n
5
tb
tt
„ nll ng6a n;8
5
1n
tt
„ crl ng6a n;8
Y>6R C„V$l`
Y>6 số c4ng nh#n thực tE trong nh 8á6 *R ckl x V$l` „ cds$r c4ng nh#n a
ng6
^+6 cd` c4ng nh#n
5Fnh số c4ng nh#n s"n x&+t phK
C4ng nh#n v>n ch&6ển nhiJn *iệ& R d ngườia ca xc „ Vl ngườia ng6
C4ng nh#n c2 /hF d người a ca xc „ Vl người a ng6
C4ng nh#n nh nồi h2i ` người a ca x c „ Vk người a ng6
C4ng nh#n điện n người a ng6
C4ng nh#n nước n ngườia ng6
5_ng số c4ng nh#n phK * dl người a ng6
C4ng nh#n phK p gự ch, v chFnh~ dlxV$l`„dn$d , *+6 dk người
5_ng số c4ng nh#n chFnh v phK R cd`ydk „ nVV người
:h#n viJn G&"n *N ph#n xư=ng
X Lh#n xư=ng .ánh R
qc
Đồ án tốt nghiệp
Œ&"n đốcRV
5hống /J$ /E toán RV
CD th&>t RV
Ciể8 tra đBnh 8%c R V
5_ng s› k ngườia ca xc „ r người a ng6
X Lh#n xư=ng /0o 878R
Œ&"n đốc RV
5hống /J, /E toán RV
CD th&>t R V
Ciể8 tra đBnh 8%c R V
5_ng s› k ngườiaca xc „ r ngườia ng6
Y>6 t_ng số nh#n viJn G&"n *N ph#n xư=ng *R ryr„Vs người
L(R* h%* &*"n Sg n&HC ’ nBO
5hời gian thMo *Bch nsd
5hời gian ngh[ chE độ dc
:gh[ ng6 *x `
5hời gian *8 việc thMo chE độ nsd † dc b` „ nls
5hời gian ngh[ s3a ch,a s
5hời gian *8 việc thưc tE nlsbs„nll
ChE độ *8 việc của c4ng nh#n viJn
^o-i thời gian
5hời gian ngh[ chE độ
:gh[ chủ nh>t dc
:gh[ ng6 *x `
5hời gian *8 việc thMo chE độ nls
5hời gian ngh[ s3a ch,a s
5hời gian ngh[ /hác Vd
5hời gian nh[ phSp d
YT *N <o cá nh#n
5hời gian c( 8At *8 việc crl

1. E… (^n Ggn #N; $
Qao gồ8 R
X Yốn 8&a thiEt .B :
V
X Chi phF *Zp đAt .ốc <U `w :
V
qn
Đồ án tốt nghiệp
X Chi phF v>n ch&6ển Vlw :
V
X Chi phF thiEt .B phK clw
X Chi phF cho /iể8 tra thiEt .B v đi7& ch[nh Vlw :
V
Lh#n
xư=ng
5hiEt .B mố *ư!ng pcái~ Đ2n giá Vl
s
pchiEc~ 5hnh ti7n
pđồng~ Vl
s
C#n V c c
Š#6 .St 8… c sl Vcl
Qánh
G&6
5hùng ch%a .ánh 8… c V c
5hiEt .B xa6 đường V sl sl
Wá6 nho c Vll cll
Wá6 t-o hTnh V sll sll
^? nướng V clll clll
gn *8 ng&ội V cl cl
Qn *ựa chHn c l,d V
Qn .ao gãi c l,d V
Qn đ(ng hộp c l,d V
T~n& 2006
C0o
878
C#n V c c
:ồi ho xiro c Vll cll
5hùng ch%a xiro c V c
Q28 xiro c cl kl
:ồi n+& /0o c cdl dll
Wá6 đánh trộn d Vll dll
Qn *8 *-nh /hối /0o d kl cl
Wá6 G&>t d k cl
Wá6 *;n c4n k kdl Vrll
Wá6 v&ốt k nll Vcll
Wá6 gãi k kll Vsll
Qn đ(ng thùng c l,d V
Qn đ(ng tOi k l,d c
5_ng drr`
Chi phF *Zp đAt .ốc <U R l,l` :
V
y Lh#n xư=ng .ánh G&6 R l,l`$nll`$Vl
s
„ cVl,kq$ Vl
s
pđ~
y Lh#n xư=ng /0o 878 R l,l`$drr`$Vl
s
„ kVc,lq$ Vl
s
pđ~
b Chi phF v>n ch&6ển R l,V :
yLh#n xư=ng .ánh G&6 R l,V$nll`$Vl
s
„ nll,`$Vl
s
pđ~
y Lh#n xư=ng /0o 878 R l,V$drr`$Vl
s
„ drr,`$Vl
s
pđ~
b Chi phF cho thiEt .B phK R l,c:
V
yLh#n xư=ng .ánh G&6R l,c$nll`$Vl
s
„ slV,k$Vl
s
pđ~
y Lh#n xư=ng /0o 878R l,c$drr`$Vl
s
„ VV``,k$Vl
s
pđ~
qk
Đồ án tốt nghiệp
b Chi phF cho /iể8 tra v đi7& ch[nh R l,V:
V
yLh#n xư=ng .ánh G&6 R l,V$nll`$Vl
s
„ nll,`$Vl
s
pđ~
yLh#n xư=ng /0o 878 R l,V$drr`$Vl
s
„drr,`$Vl
s
pđ~
Y>6 chi phF v7 thiEt .B 8á6 8(c

b Lh#n xư=ng .ánh G&6
pnll`ycVl,kqynll,`yslV,kynll,`~$Vl
s
„ kkcl,cq$Vl
s
pđ~
b Lh#n xư=ng /0o 878
pdrr`ykVc,lqydrr,`yVV``,kydrr,`~$Vl
s
„ rsdn,rq$Vl
s
pđ~
' 23n 45u tư 6)o x7- 89n
9An& ch* Mhí T|C e…n&
TT E"nh Ofc cln& '_nh Đœc #*dO E*+n
ích
Đ\n &*^
-#’O
1
. /0
5
ThHnh *hn
-#. /0
5
:h s"n x&+t .ánh V t'ng skr V,d q`c
:h s"n x&+t /0o V skr V,d q`c
Cho ng&6Jn *iệ& V nsl V nsl
Cho thnh ph98 V Vkk V Vkk
:h .ao .T V Vlr V Vlr
:h hnh chFnh V krl V,c d`s
Iội trường, nh ;n c crr V,c sqV,c
Lh?ng ."o vệ V ns l,` cd,c
:h để xM V Vrl l,k `c
hara 4t4 V Vkk l,d `c
5r-8 điện V ns l,d Vr
:h nồi h2i V cVs l,d Vlr
:h c2 /hF V Vrl l,d ql
:h vệ sinh, tZ8 V Vkk l,d `c
5r-8 .28 V Vr l,d q
Qể nước ng'8 V `c l,d ns
5háp nước V sk l,d nc
:h giới thiệ& s"n
ph98
V `c l,d ns
5_ng knqn,k
Yốn đ'& tư x#6 <ựng c4ng trTnh R W
V
„knqn,k pđ~
Yốn x#6 <ựng đường xá v các c4ng trTnh /hác
W
c
„ pl,V÷ l,d~$W
V
chHn l,n$
W
c
„ l,n$knqn,k$Vl
s
„ VnVr,lc$Vl
s
pđ~
Yốn chi cho thiEt /E th;8 <?
W
n
„ l,lc$W
V
„ l,lc$knqn,k$Vl
s
„ r`,rsr$Vl
s
pđ~
qd
Đồ án tốt nghiệp
5_ng vốn đ'& tư cho x#6 <ựng
W „ W
V
y W
c
y W
n
„ d`qq,crr$Vl
s
pđ~
' 23n 4: mua t)i %;n lưu 4!n t3i thi:u
Y

„ C
:Y^
xV,V
5rong đ( R C
:Y^
* chi phF để 8&a ng&6Jn v>t *iệ&
–Chi phF ho-t động hng n;8
b 5Fnh chi phF v7 ng&6Jn v>t *iệ&, nhiJn *iệ& động *ực
y :h& c'& v7 nhiJn *iệ&R
Yới đi7& /iện = nước ta hiện na6, nhiJn *iệ& <ùng cho các nồi h2i = nh 8á6
thực ph98 * than g'6$
:hiệt *ư!ng của than n6 /ho"ng ddll /ca*a/g *ư!ng nhiJn *iệ& cho vo
^ư!ng nhiJn *iệ& <ùng trong V h R nr,Vck$r „ nlk,qqc p/gah~
V ng6 R nlk,qqc$c „ slq,qrk p/gang6~
V n;8 R slq,qrkxnll „Vrcqqd,c p/gan;8~
„Vrc,qqdc pt+nan;8~
^ư!ng than <ùng cho V t+n s"n ph98 * R nr,VckxV,s „ sl,qqr p/gat+n~
y Chi phF v7 động *ực điện R
Điện n;ng <ùng thZp sáng cho ton .ộ nh 8á6 * R nd,nscd p/•~
Điện n;ng tr&ng .Tnh „ Điện n;ng ton nh 8á6 b Điện n;ng c ph#n xư=ng
.ánh v /0o
Điện n;ng tr&ng .Tnh „ nd,nscdb`,cb`,c „ cl,qscd p/•~
5a c( c4ng s&+t chiE& sáng tr&ng .TnhR
L
tt
„ l,rxcc,qscd „Vr,n` /•
Điện n;ng thZp sáng V n;8 R
}
V
„Vr,n`xrxcdxVc „ kklrr /•
5rong đ( rxcdxVc * số giờ chiE& sáng trong 8ột n;8$
Điện n;ng nh 8á6 <ùng cho 8ột t+n s"n ph98 t)ng *o-i * R
W„
~ cV s p nll
kklrr
+ x
„d,kkn/œ
qs
Đồ án tốt nghiệp
5rong đ( R p sycV~ * n;ng s&+t t_ng cộng của c ph#n xư=ng .ánh v /0o
trong V ng6 $
Lh#n xư=ng .ánh
Điện thZp sáng `,c/œ
L
tt
„ `,cxl,r„ d,`s p/œ~
}
V
„d,`sxrxcdxVc„Vnrck/œ
Điện n;ng <ùng cho s"n x&+t ndc,d /œ
L
tt
„ l,kxndc,d „ VkV/œ
}
c
„ VkVxVsxcdxVc „ s`srll p/œh~
Điện n;ng t_n hao ph#n xư=ng .ánh
W
l
„ Wy}
V
y}
c
„ d,kknyVnrckys`srll acVxnll „ Vlq,sck p/œhat+n mL~
X Lh#n xư=ng /0o 878 R
y Điện thZp sáng `,c/œ
L
55
„ `,cxl,r „ d,`s p/œ~
}
V
„ d,`sxVcxcdxVc „ Vnrckp/œh~
Điện n;ng <ùng cho s"n x&+t
y Chi phF v7 nước$
5_ng *ư!ng nước c'n <ùng trong s"n x&+t .ánh v /0o trong Vh *R
pddVl,s y c`q,clr~ /gah ha6 d,`rqr8
n
b :ước <ùng cho Vt+n s"n ph98 /0o 878 R ddVl,sVxVlllascd „ rrVs,q`s
p/gat+n~ ha6 r,rV` p8
n
at+n s"n ph98~
b ^ư!ng nước ph#n xư=ng /0o 878 <ùng trong Vn;8 R
r,rV`xsxnll „ Vdr`l,s p8
n
an;8~
b :ước <ùng cho Vt+n .ánh .Fch G&6 R
c`q,clnxVlllacdl „ VVVs,rVcp/gat+n s"n ph98~ ha6 V,VV` 8
n
b ^ư!ng nước ph#n xư=ng .ánh <ùng trong Vn;8 R
V,VV`xcVxnll „`ln`,Vp 8
n
an;8~
9An& ch* Mhí ch( Mh|n T$Vn& P^nh Pích F;*
q`
Đồ án tốt nghiệp
N&;C:n G? I*+;ˆ nh*:n
I*+;ˆ #*+n n$Wc
Đ\n GŽ
ính
ĐŽnh O•c *:;
h"( -=&’ấn SP.
G*^ cAˆ
#]n&-=&’nh*:n
I*+;
ThHnh *hn
-#’ấn SP.
Qột 8O Cg ssq,qkk nlll cllqrnc
Đường Cg cs`,q`s dlll Vnnqrrl
5r%ng Cg ss,qqs nllll cllqrrl
Q2 Cg ss,qqs nllll cllqrrl
5h&ốc n= Cg n,nkr dllll Vs`kll
TZ* D[ Cg cd cllll dlllll
Iộp catton Cg `l Vdll Vldlll
:ước 8
n
V,VV` Vlll VVV`
Điện /œh Vlq,sck Vlll Vlqsck
5_ng rcdcsVn
@Y( OhO.
N&;C:n G? I*+;ˆ
nh*:n I*+;ˆ #*+n n$Wc
Đ\n GŽ
ính
ĐŽnh O•c *:;
h"(-=&’ấn XM.
G*^ cA-#]n&’=&
n&;C:n I*+;.
ThHnh
*hn-#’ấn XM
Đường Cg k`s,snrk dlll cnrnVqc
W>t tinh .St Cg kld,Vkk klll Vscld`s
m,a Cg `s,csck nllll ccr`r`c
mhortMning Cg `s,csck nllll ccr`r`c
hM*atin Cg cn,rnc cdlll dqdrll
hi+6 nhãn Cg nr cclll rnslll
hi+6 tráng prauin Cg Vs Vdlll ckllll
hi+6 tinh .St Cg s Vdlll qllll
TZ* D[ Cg r Vdlll Vcllll
5hùng cattong Cg cl Vdlll nlllll
5han Cg sl,qqr sll nsdqr,r
:ước 8
n
r,rV` Vlll rrV`
Điện C•h `s,`q Vlll `s`ql
5_ng VlcV`rrs,r
5_ng chi phF ng&6Jn *iệ& cho 8ột t+n .ánh .Fch G&6 R C
V
„ rcdcsVn pđồng~
5_ng chi phF ng&6Jn *iệ& choV t+n /0o 878 R C
c
„ VlcV`rrs,r pđồng~
Chi phF ng&6Jn v>t *iệ& trong V n;8 của ph#n xư=ng .ánh * R C
:Y^.
„ C
V

.
Œ
.
Rs"n *ư!ng s"n x&+t của ph#n xư=ng .ánh trong V n;8 pt+nan;8~
C
:Y^.
„ rcdcsVnxVcll „ q,qln$Vl
q
pđồngan;8~
Chi phF 8&a ng&6Jn v>t *iệ& trong V n;8 của ph#n xư=ng /0o *RC
:Y^/

C
c

/
Œ
/
Rm"n *ư!ng của ph#n xư=ng /0o 878 trong n;8pt+n an;8~
qr
Đồ án tốt nghiệp
C
:Y^/
„VlcV`rrs,rxnlll„n,lsd$Vl
q
pđồngan;8~
Chi phF 8&a ng&6Jn v>t *iệ& trong V n;8 *R
C
:Y^
„C
:Y^.
yC
:Y^/
„ q,qln$Vl
q
yn,lsd$Vl
q
„Vc,qsr$Vl
q
pđồngan;8~
Y>6 vốn để 8&a ti s"n *ư& động *R
Y
^g
„V,VxVc,qsr$Vl
q
„Vk,csd$Vl
q
pđan;8~
hi" đBnh số v?ng G&a6 của vốn *ư& <ộng * R n„k
Y>6 vốn *ư& động tối thiể& c'n * R
Y„Y
^g
ak„Vk,csd$Vl
q
ak„n,dsspt| đồng~
<$ Chi phF /hž& hao hng n;8R
hi" đBnh Rbthời gian của <ự án * Vl n;8
b thời gian của thiJt .B chFnh v thiEt .B phK tr! * Vl n;8
b thời gian của c4ng trTnh x#6 <ựng * Vd n;8
9An& ch* Mhí =hấ; h"( hHn& nBO:
STT L(R* H* XAn
cg #Žnh
N&;C:n &*^ H*
XAn cg #Žnh =hấ;
h"( ./0
5
-#.
Th%* &*"n
=hấ; h"(
-nBO.
Ch* Mhí
=hấ; h"(
hHn&
nBO./0
5
-#.
G*^ 'Ž
c•n./0
5
-#.
V 5hiEt .B Vnl`V,Vr Vl Vnl`,VVr l
c ]#6 <ùng d`qq,cr Vd nrssVq cVd`,drc
5_ng chi phF /h+& hao hng n;8 C
CI
„Vsqn,`n`
Chi phF /h+& hao hng n;8 đối với s"n ph98 .ánh
~ a p Vl $ qdc , krn Vcll –
nlll Vcll
Vl $ `n` $ Vsqn

s
s
nam 8
<
< <
=
=
b
k b
>H
>Hb
=
+
=
+
=
Chi phF /h+& hao hng n;8 đối với s"n ph98 /Mo
~ a p Vl $ rVc , Vclq nlll –
nlll Vcll
Vl $ `n` $ Vsqn

s
s
nam 8
<
< <
=
=
k
k b
>H
>Hk
=
+
=
+
=
5_ng vốn đ'& tư *R
Y
đt
„ : y W „ Vnl`V,Vr$Vl
s
y d`qq,cr$Vl
s
„ Vrr`l,ks$Vl
s
đ
5_ng vốn đ'& tư c( t) hai ng&ồnR
Yốn tự c( R Vcqkd,qlc$Vl
s
đ
qq
Đồ án tốt nghiệp
Yốn va6 ng#n hng R d$ Vl
q
đ
5hời h-n va6 * R r n;8
^ãi s&+t R Vlw n;8
Ion tr" R tr" *ãi đBnh /…, gốc đ7&
Q"ng hon tr" vốn va6R
5hời gian hốc$Vl
q
đ ^ãi$Vl
q
đ 5r" gốc$Vl
q
đ
V d l$d l$scd
c k$n`d l$kn`d l$scd
n n$`d l$n`d l$scd
k n$Vcd l$nVcd l$scd
d c$d l$cd l$scd
s V$r`d l$Vr`d l$scd
` V$cd l$Vcd l$scd
r l$scd l$lscd l$scd
5_ng c$cd
1. E… (^n ch* Mhí h(R #,n& hHn& nBO
C

„ C
YI
y C
CI
y C
Y^
5rong đ(R C

chi phF ho-t động hng n;8
C
YI
chi phF v>n hnh hng 8;8
C
Y^
chi phF va6 hng n;8
– Chi phF v>n hnh hng n;8 .ao gồ8R
b Chi phF ng&6Jn v>t *iệ& R C
:Y^
m"n ph98 .ánhR C
:Y^.
„ qqln$Vl
s
pđan;8~
m"n ph98 /0oR C
:Y^/
„ nlsd$Vl
s
pđan;8~
Chi phF nh#n c4ng R
y Lh#n xư=ng .ánh R Vsr người
5i7n *ư2ng tr&ng .Tnh 8ột c4ng nh#n R rll$lll Y:Đatháng
Chi phF *ư2ng cho nh#n c4ng trong 8ột n;8 *R
C
*g
„ Vsrxrll$lllxVc „ VsVc,r$Vl
s
pđan;8~
Chi phF ."o hiể8R C
QI
„ Vrw$ C
*g
„ l$Vr$ VsVc,r$Vl
s
„ cql$nlk$Vl
s
pđan;8~
Y>6 chi phF nh#n c4ng trong 8ột n;8R
Vll
Đồ án tốt nghiệp
C
:C.
„ C
*g
y C
QI
„VsVc,r$ Vl
s
y cql,nlk$ Vl
s
„ Vqln,Vlk$Vl
s
pđan;8~
y m"n ph98 /0o *R
mố nh#n c4ng trong s"n x&+t /0o *R cck người
5i7n *ư2ng tr&ng .Tnh 8ột c4ng nh#nR rll$lll Y:Đatháng
Chi phF *ư2ng cho nh#n c4ng trong 8ột n;8 *R
C
*g
„ cckxrll$lllxVc „ cVdl,k$Vl
s
pđan;8~
Chi phF ."o hiể8R
C
QI
„ Vrw$ C
*g
„ l$Vr$ cVdl,kVs$Vl
s
„ nr`,l`c$Vl
s
pđan;8~
Chi phF nh#n c4ng /0o trong 8ột n;8R
C
:C/
„ C
*g
y C
QI
„ cVdl,k$Vl
s
y nr`,l`c$Vl
s
„ cdn`,k`c$Vl
s
pđan;8~
Chi phF nhiJn *iệ& v n;ng *ư!ngR C
:^
."ng chi phF nhiJn *iệ& v n;ng *ư!ngR
m"n ph98
•E& t› chi
phF
Đ2n vB tFnh
ĐBnh 8%c
p/gat+n~
hiá 8&a thnh ti7n
Qánh .Fch
G&6
Điện /•h Vlq$sck Vlll Vlqsck
:ước 8
n
V$VV` Vlll VVV`
5_ng chi phF
nhiJn *iệ&
VVl`kV
C0o 878
s,a
5han /g sl$qqr sll nsdqr$r
Điện /•h `s$`q Vlll `s`ql
:ước 8
n
r$rV` Vlll rrV`
5_ng chi phF
nhiJn *iệ&
Vcccld$r
Chi phF nhiJn *iệ& c'n trong 8ột n;8 *R
y m"n ph98 .ánhR
C
:^.
„VVl`kV$Vcll „ Vnc,rrq$Vl
s
pđan;8~
y m"n ph98 /0oR
C
:^/
„ Vcccld,r$nlll „ nss,sV`$Vl
s
pđan;8~
Chi phF G&"n *N v .án hngR
C
Œ^
„ Vlwp C
:Y^
y C
:C
y C
:^
~
y m"n ph98 .ánhR
C
Œ^.
„ l,V$pqqln y Vqln,Vlk y Vnc,rqq~Vl
s
„ VVqn,q$Vl
s
pđan;8~
VlV
Đồ án tốt nghiệp
y m"n ph98 /0o 878R
C
Œ^/
„ l,Vpnlsd y cdn`,k`c y nss,sV`~Vl
s
„ dqs,qlr$Vl
s
pđan;8~
Qng t_ng chi phFR
m"n ph98 m55 6E& t› chi phF hiá trB$Vl
s
pđan;8~
Qánh .Fch G&6
V Chi phF ng&6Jn v>t *iệ& qqln
c Chi phF nh#n c4ng Vqln$Vlk
n
Chi phF nhiJn *iệ& v
n;ng *ư!ng
Vnc$rqq
k Chi phF G&"n *N, .án hng VVqn$q
d
Ch+& hao nh xư=ng,
8á6 8(c
ksk$scq
s ^ãi va6 ph"i tr" VVn,sns
5_ng Σ
V
„ Vn`VV,cnV
C0o 878 s,a
V Chi phF ng&6Jn v>t *iệ& nlsd
c Chi phF nh#n c4ng cdn`$k`c
n
chi phF nhiJn *iệ& v n;ng
*ư!ng
nr`$qnc
k Chi phF G&"n *N, .án hng dqs,qlq
d
Ch+& hao nh xư=ng,8á6
8(c
Vccq$Vl`
s ^ãi va6 ph"i tr" dVV,nsk
5_ng Σ
c
„ rVk`,`rk
hiá thnh s"n ph98R
hiá thnh của .ánh .Fch G&6R
~ a p rnn , VVkcd tan~ a p nn , VVkcdrnn
Vcll
Vl $ cnV , Vn`VV
s
V
k 8 8
<
?
b
b
= = =
Σ
=
hiá thnh của /0o 878 *R
~ a p qcr , c`Vd tan~ a p c`Vdqcr
nlll
Vl $ `rk , rVk`
s
c
k 8 8
<
?
k
k
= = =
Σ
=
ma& /hi tha8 /h"o giá c" ngoi thB trường, M8 G&6Et đBnh giá ."n của các s"n
ph98 nh sa&R
hiá .án .ánh .Fch G&6R Vk$Vl
s
pđat+n~
hiá .án /0o 878R c,c$Vl
s
pđat+n~
Ia. T}NH CcC CH• TIÊU @INH Tw
/. Tính e("nh h;
Vlc
Đồ án tốt nghiệp
g5 „ Σpgiá .ãn s"n *ư!ng~
9An& e("nh h;:
m55 m"n ph98 Œ pt+n~ š
i
$Vl
s
5hnh ti7n$Vl
s
đ
V Qánh G&6 Vcll Vk Vsrll
c C0o 878 nlll c,c ssll
5_ng <oanh th& g5 „ cnkll
1. E… (^n =D F;A =*nh e("nh
a. (@i nhuAn
^!i nh&>n trước th&E
^
5I
„ g5 b Σ „ cnkll$Vl
s
b cVrdq$Vl
s
„ Vdkl,qrd pđ~
5h&E th& nh>p ph"i nộp
5I „ tw$^
5I

5rong đ( R tw R ^ th&E s&+t t „ ncw
5I „ l,ncxVdkl,qrd$Vl
s
„ kqn,VVdc$Vl
s
pđ~
^!i nh&>n sa& th&E
^
st
„ ^
5I
b 5I „ Vlk`,rsqr$Vl
s
pđ~
b. TB1h luC
5^ „ ^
m5
y /h+& hao b tr" gốc va6 „
„ Vlk`,rsqr$Vl
s
y Vsqn,`ns$Vl
s
b scd$Vl
s
„ cVVs,sls$Vl
s
pđ~
2. Tính c^ch chž *:; h*+; F;A
a$ m&+t sinh *!i của đ'& tư
Š „ ^
m5
xVllw a p Y
Đ5
y Y
^Đ tối thiể&
~
„Vlk`,rsqr$Vl
s
xVllw a p Vrr`l,ks$Vl
s
y ndss$Vl
s
~ „ k,s`w
.$ 5hời gian hon vốn
5
IY
„p Y
Đ5
y Y
^Đ tối thiể&
~ a 5^
„ pVrr`l,ks$Vl
s
y ndss$Vl
s
~ a cVVs,sls$Vl
s
„ Vl,s p n;8 ~
c$ Iiệ& G&" đối với n7n /inh tE G&ốc <#n
b 5-o ra nqc việc *8
b :goi th&E th& nh>p cho nh nước c?n c( th&E gián th& Y}5
Vln
Đồ án tốt nghiệp
Y}5 „ p g5 b C
:Y^
b C
:^
~xVlw
„ cnkl b Vcqsr b ccqV,lns ~$Vl
s
xl,V „ rVk,lqsk pđ~
PHẦN aIII : aỆ SINH NHu McY AN TOuN LAO ĐiNG
/.a+ X*nh nhH O^C:
Yệ sinh trong nh 8á6 s"n x&+t .ánh /0o * 8ột /h#& v4 cùng G&an
trHng "nh hư=ng đEn ch+t *ư!ng s"n ph98$ :( phK th&ộc vo c4ng tác vệ sinh
cá nh#n cPng như vệ sinh thiJt .B$ YT v>6 c4ng tác vệ sinh trong nh 8á6 ph"i
đư!c thực hiện 8ột cách thường x&6Jn, <&6 trT nghiJ8 ngAt vệ sinh cá nh#n,
vệ sinh thiEt .B v vệ sinh c4nh nghiệp$
– •J& c'& ch&ng của vệ sinh xF nghiệp R
:h 8á6 .ánh /0o ph"i đư!c x#6 <ựng trJn /h& đ+t .1ng ph“ng, ph-8
vi x&ng G&anh nh 8á6 pcách dl † Vll8~ ph"i * vùng trong s-ch /h4ng độc
h-i, /h4ng c( nh,ng c4ng trTnh vệ sinh *ớn g#6 4 nhix8 84i trường$
Các nh 8á6 s"n x&+t chFnh, phK ph"i đ"8 ."o th4ng gi( tốt, ph"i đ"8
."o c&ng c+p ánh sáng tự nhiJn$ W&ốn v>6 <iện tFch c3a s_ ph"i đ"8 ."o đủ
rộng để th4ng thoáng /h4ng /hF$ :7n nh ph"i c( đủ độ <ốc nh+t đBnh để tiện
cho việc G&St r3a, thoát nước trong ph#n xư=ng$ :7n nh *8 .1ng v>t *iệ&
/h4ng th+8 nước, chB& đư!c tác động c2 hHc nh+t đBnh, đAc .iệt chB& đư!c sự
phá h&| của axit, vi sinh v>to thường ha6 <ùng g-ch 8Mn, v,a xi 8;ng t_ng
h!p$
:ước <ùng trong nh 8á6 ph"i * nước G&a *Hc, s-ch đư!c G&a s3 *N
hoAc <ùng hệ thống nước s-ch c&ng c+p cho thnh phố$ ^ư!ng nước ph"i
đư!c c&ng c+p 8ột cách đ'6 đủ, thường x&6Jn$ Đi đ4i với việc c&ng c+p nước
thT ph"i ch+p hnh G&i đBnh nghiJ8 ngAt v7 việc thoát nước trong nh 8á6 để
đ"8 ."o vệ sinh xF nghiệp v các /h& x&ng G&anh$ 5rong nh 8á6 thường
<ùng hệ thống thoát nước ng'8, độ nghiJng của cống c † rw để đ"8 ."o sự
thoát nước nhanh ch(ng$
Vlk
Đồ án tốt nghiệp
:hiệt độ v /h4ng /hF thFch h!p st *8 cho s%c /ho• người *ao động
đ"8 ."o, n#ng cao n;ng s&+t *ao động$
Œ&a nghiJn c%& v thực nghiệ8 s"n x&+t cho th+6 *ư!ng /h4ng /hF
trong ph?ng *8 việc /h4ng G&á th+p Vlw$ Độ v8 tư2ng đối v nhiệt độ thMo
t)ng 8ùa nh sa& R
Wùa đ4ng R • „ kl † slw { t „ Vs † cn
l
C
Wùa h› R • „ sl † sdw { t „ Vr † cr
l
C
Đi7& /iện thFch h!p cho người *ao động trong xư=ng * R • „ sl † sdw
{ t „ Vr † cr
l
C
W&ốn v>6 ph"i c( hệ thống th4ng gi( nh#n t-o, tốc độ ‚ l,` 8as, .Jn
c-nh đ( c?n *!i <Kng nh,ng đi7& /iện tự nhiJn như hướng gi(, c#6 xanho
5rong nh 8á6 ph"i c( hệ thống ph&n nước để chống .Ki$ ChOng đư!c
sinh ra t) *? h2i, các .ộ ph>n nghi7n, sát oC( "nh hư=ng /h4ng tốt đEn s%c
/ho• của 8Hi người trong nh 8á6 v ch+t *ư!ng s"n ph98$
a$ Yệ sinh cá nh#n R
C4ng nh#n ph"i 8Ac đủ ."o hộ thMo đOng G&i đBnh, ph"i vệ sinh trước
/hi vo s"n x&+t$ C4ng nh#n 8Zc .ệnh tr&67n nhix8 /h4ng đư!c trực tiEp s"n
x&+t$
.$ Đối với t_ 8á6$
Yệ sinh 8á6 thMo G&i đBnh$ Ch4ng để r#6 .9n <'& 8á6 vo s"n ph98,
/h4ng đư!c để /0o r2i x&ống sn$
c$ Đối với t_ .ao gãi$
:7n s-ch /h4ng r2i v>t *iệ& .ao g(i v s"n ph98 x&ống n7n nh, /ha6
đựng s"n ph98 ph"i s-ch$
5(8 *-i t+t c" các .ộ ph>n ph"i vệ sinh s-ch st c4ng nh#n ph"i c( N
th%c v7 vệ sinh v thực hiện các G&i đBnh <o nh 8á6 G&i đBnh$
1. a+ X*nh c^ nh|n .
C4ng nh#n ph"i 8Ac đủ ."o hộ thMo đOng G&i đBnh, ph"i vệ sinh cá
nh#n trước /hi vo s"n x&+t$ C4ng nh#n 8Zc .ệnh tr&67n nhix8 /h4ng đư!c
trực tiEp s"n x&+t $
9. An (Hn I"( #,n& .
Vld
Đồ án tốt nghiệp
5rong .+t /… 8ột nh 8á6 n , v+n đ7 an ton *ao động đư!c chO trHng
nh18 đ"8 ."o tFnh 8-ng cho con người v t-o đi7& /iện cho c4ng nh#n *8
việc với n;ng s&+t ca $
5hiEt .B trong nh 8á6 .ánh /0o tư2ng đối ph%c t- , c( thiet .B *8
việc với n;ng s&+t cao , c( thiEt .B *8 việc = đi7& /iện ch#n /h4ng$ W&ốn
đ"8 ."o đi7& /iện *8 việc an ton cho c4ng nh#n nh,ng G&i trTnh c4ng nghệ,
v7 G&"n *N v thao tác thnh th-o các *o-i 8á6 = nh,ng /h#& 8Tnh phK trách$
WAt /hác ph"i .Zt .&ộc c4ng nh#n t&#n thủ nghiJ8 ngAt, triệt để nội G&i v7 an
ton *ao động$
/.C^c n&;C:n nh|n &|C '" "* nRn I"( #,n&.
5_ ch%c *ao động chưa h!p *N, ch[ đ-o s"n x&+t chưa chAt cht$ 5hiEt .B
/h4ng đư!c /iể8 tra thường x&6Jn, *Bch t& s3a /h4ng đư!c thực hiện nghiJ8
ngAt$ Các .ộ ph>n tr&67n động /h4ng đư!c chM ch=, c4ng nh#n chưa đư!c
giáo <Kc v7 N th%c đ"8 ."o an ton *ao động, chưa thnh th-o v7 G&i trTnh
thao tác an ton trước /hi vo s"n x&+t$ Q"n th#n c4ng nh#n chủ G&an, /h4ng
t&#n thMo G&i trTnh thao tác an ton trong s"n x&+t $
1. 9*+n Mh^M #d n&Bn chœn TAC '" "* nRn I"( #,n& '(n& XAn T;ấ.
a$ Chi7& rHng trong xF nghiệp $
Chi7& rộng trong nh 8á6 * 8ột trong nh,ng v+n đ7 G&an trHng để
t-o đi7& /iện cho việc vệ sinh *ao động, tr>t tự trong s"n x&+t, t_ tr%c tốt vB trF
n2i s"n x&+t v nh,ng n2i c( điện$
.$ 5-o đi7& /iện tốt cho c4ng nh#n$
• nh,ng n2i *8 việc c( nhiệt độ cao c'n .ố trF G&-t, c3a s_ th4ng gi(
nhi7&$ 5rang .B đ'6 đủ G&'n áo ."o hộ *ao động cho c4ng nh#n$ ^? h2i ph"i
đAt c&ối hướng gi( để gi"8 .ớt "nh hư=ng x+& đEn s%c /ho• c4ng nh#n$ ]&ng
G&anh nh 8á6 ph"i c( hệ thống c#6 xanh t-o đi7& /iện cho /h4ng /hF trong
nh 8á6 tốt *nh h2n$
c$ Y7 t_ ch%c v G&"n *N $
Vls
Đồ án tốt nghiệp
5rang .B đ'6 đủ *N th&6Et v thực hnh cho c4ng nh#n, c( /iể8 tra
trước /hi s"n x&+t$
5-i 8zi 8á6 ph"i trMo ."ng G&i tZc v>n hnh, thiEt .B$ 5_ ch%c 8At
.1ng v *ao động h!p *N$
5hường x&6Jn /iể8 tra 8á6 8(c v thực hiện đOng *Bch t& s3a$ I&+n
*&6ện cho c4ng nh#n c( N th%c t_ ch%c cao /| *&>t cao$
2.An (Hn '(n& XAn T;ấ.
:h 8á6 <ùng nhi7& điện trong 8Hi /h& vực, h'& hEt * điện cao thE,
cường độ <?ng điện *ớn$ YT v>6 ph"i c( c4ng tác an ton v7 điện cK thể *
đ"8 ."o cách điện t&6ệt đối trJn các đường <#6 <\n, ph"i /iể8 tra thường
x&6Jn hệ thống đường <#6 để phát hiện chz hư h@ng$ C'& <ao điện, tủ điện
ph"i đAt /h4 ráo, ph"i c( c4ng nh#n ch&6Jn trách s3 <Kng v>n hnh$
3. An (Hn Gh h\*.
I2i <ùng trong nh 8á6 .ánh /0o thường c( áp x&+t cao nJn nhiệt độ
h2i r+t cao, <x g#6 ra tai n-n cho c4ng nh#n$
Các .iện pháp an ton v7 h2i R
5hường x&6Jn /iể8 tra đường ống <\n h2i t) nồi h2i đEn thiEt .B s3
<Kng h2i$
Đường ống <\n h2i ph"i c( van = các nhánh ph#n phối v = các thiEt .B
<ùng h2i$
:ước ngưng của h2i cPng c( nhiệt độ cao nJn c'n ph"i c( ống <\n
nước ngưng thMo đường ống <\n đEn n2i G&i đBnh$
4.An (Hn Gh Mh•n& ch^C chU" ch^C .
:g&6Jn nh#n <\n đEn chá6 n_ trong nh 8á6 * <o ch>p điện v các
ng&6Jn nh#n /hách G&an /hác$ Để đ"8 ."o ch,a chá6 /hi x96 ra ho" ho-n
nh 8á6 ph"i c( hệ thống ch,a chá6 nh nước c%& ho", các .Tnh c%& ho"$ Cán
.ộ c4ng nh#n ph"i đư!c ph_ .iEn các .iện pháp ph?ng chá6 ch,a chá6, giáo
<Kc N th%c trách nhiệ8 ."o vệ nh 8á6$
Vl`
Đồ án tốt nghiệp
@wT LUKN
ma& 8ột G&á trTnh hHc t>p v r›n *&6ện t-i trường Đ-i IHc Qách Choa
I :ội đEn na6 /hoá hHc của M8 đã /Et thOc$
Œ&a Vd t&'n thiEt /E nhờ sự giOp đU của th'6 c4, cùng với sự cố gZng
hHc h@i, tha8 /h"o các ti *iệ& *iJn G&an đEn thiEt /E, tới na6 M8 đã hon
thnh đư!c nh,ng v+n đ7 sa& R
X 5h&6Et 8inh s2 đồ c4ng nghệ s"n x&+t$
X 5Fnh toán c4ng nghệ R
$ 5Fnh ng&6Jn *iệ&$
$ 5Fnh .án s"n ph98$
5Fnh toán *ư!ng h2i, nước$
X 5Fnh điện$
X 5h&6Et 8inh x#6 <ựng$
X 5Fnh toán /inh tE$
X Yệ sinh an ton thực ph98$
X :h,ng nội <&ng trJn đã đ-t đư!c 6J& c'& đ7 ra$ Q"n đồ án hon
thnh đã trang .B cho M8 nh,ng hiể& .iEt thực tE cPng như v7 ph'n *N th&6Et,
giOp M8 c( thể nhTn nh>n v gi"i G&6Et nh,ng v+n đ7 /h( /h;n cPng như .iEt
cách phát h&6 nh,ng đi7& /iện th&>n *!i vo thực tE s"n x&+t$
5&6 nhiJn trong G&á trTnh tFnh toán v thiEt /E 8Ac <ù đư!c hướng <\n
t>n tTnh của các th'6 nhưng <o /h" n;ng nh>n th%c c?n h-n chE nJn /h4ng
tránh /h@i nh,ng sai s(t$ Y>6 M8 8ong sù xM8 xSt v ._ x&ng của các th'6
c4 để cho ."n đồ án của M8 đư!c hon ch[nh h2n v c( tFnh /h" thi h2n$
•8 xin ch#n thnh c"8 2n tới t+t c" các th'6 c4 trong trường Đ-i IHc
Qách /hoa I :ội v .ộ 84n thực ph98 nhiệt đới$ ĐAc .iệt M8 xin ch#n
thnh c"8 2n giáo viJn hướng <\n 5r'n 8-nh Iùng * người trực tiEp hướng
<\n t-o đi7& /iện th&>n tiện cho M8 hon thnh đồ án đOng thời h-n$
S*nh G*:n
bC *hg 2h-nh VQn
Vlr
Đồ án tốt nghiệp
MŸC LŸC
Nh*+O Gf h*D =D
PhNn OV #N;..................................................................................................../
PhNn I N&;C:n I*+;..........................................................................................2
PhNn II Th;CD O*nh e|C ch;Chn cln& n&h+..............................................20
€€$V m2 đồ <#6 ch&67n s"n x&+t .ánh .Fch G&6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$nl
PhNn III. Tính cln& n&h+..............................................................................26
}$5Fnh toán c4ng nghệ đối với ph#n xư=ng s"n x&+t .ánh .Fch G&6$$$$$$$$$$$$$$n`
€$5Fnh toán ng&6Jn *iệ& $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$n`
€€$ 5Fnh toán .án s"n ph98$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$nq
€€€$ 5Fnh .ao .T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$kl
Q$5Fnh toán c4ng nghệ đối với ph#n xư=ng s"n x&+t /0o 878$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dc
€$5Fnh toán ng&6Jn *iệ&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dc
€€$5Fnh toán .án s"n ph98$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dk
€€€$ 5Fnh .ao .T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ds
€Y$5Fnh toán *ư!ng h2i nước <ùng trong G&á trTnh s"n x&+t$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dr
V$5Fnh *ư!8g nước$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dr
c$5Fnh h2i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$dq
PhNn Ia. C^c h*D PŽ chính..........................................................................51
}$Lh#n xư=ng s"n x&+t .ánh .Fch G&6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sc
Q$Lh#n xư=ng s"n x&+t /0o 878$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sk
C$5Fnh /ho$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sr
PhNn a. Tính #*+n..........................................................................................6/
PhNn aI. Th;CD O*nh T|C e…n&..................................................................68
PhNn aII. Th;CD O*nh =*nh D....................................................................80
PhNnaIII. a+ X*nh "n (Hn I"( #,n&........................................................../02
@D I;?n......................................................................................................../06
Vlq

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->