Toå 2 – lôùp anh 10

N

aøo mình cuøng

TITANIC

Câu số 1 Câu số 2

Câu số 6 Câu số 7

Câu 11 Câu 12

Câu số 3
Câu số 4 Câu số 5

Câu số 8
Câu số 9 Câu 10

Câu 13
Câu 14 Câu 15

Bài hát số

1

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

2

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

3

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

4

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

5

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

6

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

7

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

8

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

9

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

10

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

11

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

12

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

13

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

14

Gõ đáp án vào đây…..

Bài hát số

15

Gõ đáp án vào đây…..

40

60

80

CAÂU HOÛI SOÁ
……

Trị số pH ÑIEÅM của đất thường dao động từ …. Đến

1 – GOÙI 40

Từ 3 đến 9

CAÂU HOÛI SOÁ

Đất lâm ÑIEÅMnghiệp là đất chua hay kiềm?

2 – GOÙI 40

Đất chua hoặc rất chua

CAÂU HOÛI SOÁ
hay nhiều?

Số lượng ÑIEÅM vi sinh vật trong đất xám bạc màu ít

3 – GOÙI 40

Ít

CAÂU HOÛI SOÁ

Đất nông ÑIEÅM nghiệp và đất lâm nghiệp, đất nào thường chịu xói mòn mạnh hơn? Tại sao?

4 – GOÙI 40

Đất lâm nghiệp thường bị xói mòn mạnh hơn vì thường có độ dốc lớn hơn

CAÂU HOÛI SOÁ

Trong thử ÑIEÅM nghiệm xác định độ chua của đất,

5 – GOÙI 40

ngoài nước ra thì dung dịch được đổ chung với mẫu đất là ?

KCl

CAÂU HOÛI SOÁ
loại dưới đây? A. Lợn lanđơrat B. Lợn Móng Cái C. Lợn Yoóc Sai D. Lợn Ba Xuyên Phương án B

Loại lợn ÑIEÅMnào có lưng võng bụng sệ trong các

6 – GOÙI 40

CAÂU HOÛI SOÁ
điểm tai rủ, u vai rõ? A. Bò vàng Việt Nam B. Bò Hà Lan C. Bò Sữa D. Bò Lai sin Phương án D

Loại bò nào ÑIEÅM trong các loại dưới đây có đặc

7 – GOÙI 40

CAÂU HOÛI SOÁ

Phân hóa ÑIEÅM học …… nguyên tố dinh dưỡng.

8 – GOÙI 40

Trong khi đó, phân hữu cơ …… nguyên tố dinh dưỡng.

Ít…. Nhiều

CAÂU HOÛI SOÁ

Lớp ion ÑIEÅMnào của keo đất là cơ sở cho sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng?

1 – GOÙI 60

Lớp ion khuếch tán

CAÂU HOÛI SOÁ
mạnh hay yếu?

Hoạt động ÑIEÅM của vi sinh vật đất trong đất phèn

2 – GOÙI 60

Hoạt động yếu

CAÂU HOÛI SOÁ

Đất mặn ÑIEÅMcủa nước ta được hình thành ở đâu?

3 – GOÙI 60

Vùng đồng bằng ven biển

CAÂU HOÛI SOÁ

ÑIEÅM

4 – GOÙI 60

Câu nào sau đây phát biểu sai ý nghĩa của quy trình công nghệ nhân giống cây tròng bằng nuôi cấy mô tế bào : A. Có hệ số nhân giống cao. B. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. C. Không thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. D. Nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nuôi cấy cũng sẽ sạch bệnh.

Phương án C

CAÂU HOÛI SOÁ
Điền vào ÑIEÅM chỗ trống:

5 – GOÙI 60

Đất mặn có thành phần cơ giới nặng. Tỉ lệ sét từ… % đến …%

50

60

CAÂU HOÛI SOÁ

Mục đích ÑIEÅM khảo nghiệm giống cây trồng?

6 – GOÙI 60

-Đánh giá khách quan chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới -Cung cấp thông tin về kĩ thuật canh tác và hướng dẫn sử dụng những giống mới được công nhận

CAÂU HOÛI SOÁ
ở nước ta?

Nêu tên ÑIEÅM3 phương tiện gia dụng bảo quản lúa

7 – GOÙI 60

chum, thùng phuy, kho silô có sức chứa một tấn

CAÂU HOÛI SOÁ
hợp là bao nhiêu?

Để bảo quản ÑIEÅM hạt giống, độ ẩm không khí thích

8 – GOÙI 60

35-40%

CAÂU HOÛI SOÁ .2

Lớp ion ÑIEÅMnào của keo đất là cơ sở cho sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất và cây trồng?

1 – GOÙI 60

Lớp ion khuếch tán

CAÂU HOÛI SOÁ
mạnh hay yếu?

Hoạt động ÑIEÅM của vi sinh vật đất trong đất phèn

2 – GOÙI 60

Hoạt động yếu

CAÂU HOÛI SOÁ

Đất mặn ÑIEÅMcủa nước ta được hình thành ở đâu?

3 – GOÙI 60

Vùng đồng bằng ven biển

CAÂU HOÛI SOÁ

ÑIEÅM

4 – GOÙI 60

Câu nào sau đây phát biểu sai ý nghĩa của quy trình công nghệ nhân giống cây tròng bằng nuôi cấy mô tế bào : A. Có hệ số nhân giống cao. B. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. C. Không thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. D. Nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nuôi cấy cũng sẽ sạch bệnh.

Phương án C

CAÂU HOÛI SOÁ
Đây là loại ÑIEÅM lợn nào?

5 – GOÙI 60

Lợn Ba Xuyên

CAÂU HOÛI SOÁ

Quy trình ÑIEÅM bảo quản Sắn lát khô

6 – GOÙI 60

Thu hoạch -> …1… -> Làm sạch -> Thái lát > Làm khô -> …2… -> Bảo quản kín nơi khô ráo -> Sử dụng

1. Chặt cuống, gọt vỏ 2. Đóng gói

CAÂU HOÛI SOÁ
ở nước ta?

Nêu tên ÑIEÅM3 phương tiện gia dụng bảo quản lúa

7 – GOÙI 60

chum, thùng phuy, kho silô có sức chứa một tấn

CAÂU HOÛI SOÁ
hợp là bao nhiêu?

Để bảo quản ÑIEÅM hạt giống, độ ẩm không khí thích

8 – GOÙI 60

35-40%

CAÂU HOÛI SOÁ .3
Chọn đáp ÑIEÅM án SAI: Biện pháp cải tạo đất mặn: •Đắp đê ngăn nước biển •Bón vôi •Bón phân hữu cơ •Trồng cây chịu mặn Bón phân hữu cơ

1 – GOÙI 60

CAÂU HOÛI SOÁ
mạnh hay yếu?

Hoạt động ÑIEÅM của vi sinh vật đất trong đất phèn

2 – GOÙI 60

Hoạt động yếu

CAÂU HOÛI SOÁ

Đất mặn ÑIEÅMcủa nước ta được hình thành ở đâu?

3 – GOÙI 60

Vùng đồng bằng ven biển

CAÂU HOÛI SOÁ

ÑIEÅM

4 – GOÙI 60

Câu nào sau đây phát biểu sai ý nghĩa của quy trình công nghệ nhân giống cây tròng bằng nuôi cấy mô tế bào : A. Có hệ số nhân giống cao. B. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. C. Không thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. D. Nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nuôi cấy cũng sẽ sạch bệnh.

Phương án C

CAÂU HOÛI SOÁ

Điền các ÑIEÅM công đoạn còn thiếu trong quá trình

5 – GOÙI 60

BẢO QUẢN HẠT GIỐNG Thu hoạch -> …1… ->…2…-> Làm khô -> Xử lí bảo quản -> Đóng gói -> Bảo quản -> Sử dụng

1.Tách hạt 2. Phân loại và làm sạch

CAÂU HOÛI SOÁ
Đây là loại ÑIEÅM gà gì?

6 – GOÙI 60

Gà Tam Hoàng

CAÂU HOÛI SOÁ
ở nước ta?

Nêu tên ÑIEÅM3 phương tiện gia dụng bảo quản lúa

7 – GOÙI 60

chum, thùng phuy, kho silô có sức chứa một tấn

CAÂU HOÛI SOÁ
hợp là bao nhiêu?

Để bảo quản ÑIEÅM hạt giống, độ ẩm không khí thích

8 – GOÙI 60

35-40%

CAÂU HOÛI SOÁ

Quá trình ÑIEÅM nhân, sau đó trộn chủng vi sinh vật

1 – GOÙI 80

đặc hiệu với một chất nền là quá trình sản xuất gì?

Phân vi sinh vật

CAÂU HOÛI SOÁ

Loại phân ÑIEÅM vi sinh vật có chưa các nhóm vi sinh vật cố định nitơ tự do sống cộng sinh với cây họ đậu, hoặc sống nội sinh với cây lúa và một số cây trồng khác là gì?

2 – GOÙI 80

Phân vi sinh vật cố định đạm

CAÂU HOÛI SOÁ

Phân vi sinh ÑIEÅM vật chuyển hoá Lân có chứa vi

3 – GOÙI 80

sinh vật chuyển hoá hữu cơ thành lân ____. Điền vào dấu "____"

Vô cơ

CAÂU HOÛI SOÁ
Đây là loại ÑIEÅM gà gì?

4 – GOÙI 80

Gà Ri

CAÂU HOÛI SOÁ

Phân vi sinh ÑIEÅM vật chuyển hoá Lân có chứa vi sinh vật chuyển hoá Lân khó tan thành lân____. Điền vào dấu "____"-

5 – GOÙI 80

Dễ tan

CAÂU HOÛI SOÁ

Nếu thực ÑIEÅM hiện đúng quy trình bảo quản củ

6 – GOÙI 80

giống, sau 4 đến 8 tháng bảo quản, tổn thất sẽ không vượt quá …% và khi trồng củ nảy mầm tốt, mầm khỏe.

10%

CAÂU HOÛI SOÁ

Điền thông ÑIEÅM tin còn thiếu vào quy trình BẢO

7 – GOÙI 80

QUẢN THÓC NGÔ Thu hoạch -> Tuốt, tẽ hạt -> Làm sạch và phân loại -> …1… -> …2… -> Phân loại theo chất lượng -> Bảo quản -> Sử dụng

1. Làm khô

2. Làm nguội

CAÂU HOÛI SOÁ
trồng?

Nêu các ÑIEÅM loại thí nghiệm khảo nghiệm cây

8 – GOÙI 80

-Thí nghiệm so sánh giống -Thí nghiệp kiểm tra kĩ thuật -Thí nghiệm sản xuất quảng cáo

CAÂU HOÛI SOÁ .2

ÑIEÅM

Hãy chọn trật tự sắp xếp đúng của quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào: A. Tạo rễ >khử trùng > cấy cây vào môi trường thích ứng > trồng cây trong vườn ươm >tạo chồi trong môi trường nhân tạo >chọn vật liệu nuôi cấy B. Chọn vật liệu nuôi cấy> khử trùng> tạo chồi trong môi trường nhân tạo >tạo rễ >cấy cây vào môi trường thích ứng >trồng cây trong vườn ươm. C. Cấy cây vào môi trường thích ứng > Chọn vật liệu nuôi cấy >tạo chồi trong môi trường nhân tạo > tạo rễ> khử trùng > trồng cây trong vườn ươm. D. Tạo rễ >khử trùng > cấy cây vào môi trường thích ứng > trồng cây trong vườn ươm > chọn vật liệu nuôi cấy > tạo chồi trong môi trường nhân tạo.

1 – GOÙI 80

B

CAÂU HOÛI SOÁ

Nêu phương ÑIEÅM pháp bảo quản hoa quả tươi phổ biến nhất trong các hộ đình?

2 – GOÙI 80

Phương pháp bảo quản lạnh

CAÂU HOÛI SOÁ
bệnh gì?

Trên đất ÑIEÅMgiàu mùn, giàu đạm, cây trồng dễ mắc

3 – GOÙI 80

Đạo ôn, bạc lá

CAÂU HOÛI SOÁ

Đây là thao ÑIEÅM tác của bước nào trong quy

4 – GOÙI 80

trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào: “Sau khi cây phát triển bình thường và đạt tiêu chuẩn cây giống, chuyển cây ra vườn ươm”

Trồng cây trong vườn ươm

CAÂU HOÛI SOÁ

Phân vi sinh ÑIEÅM vật phân giải chất hữu cơ là loại

5 – GOÙI 80

phân bón có chứa các loài vi sinh vật _______. Điền vào dấu "________".

Phân giải chất hữu cơ

CAÂU HOÛI SOÁ

Phân lân ÑIEÅM vô cơ có tên gọi tiếng Anh là gì?

6 – GOÙI 80

photphobacterin

CAÂU HOÛI SOÁ
Là những loại nào?

Độ chua ÑIEÅM của đất được chia làm mấy loại?

7 – GOÙI 80

2 loại là độ chua hoạt tính và độ chua tiềm tàng

CAÂU HOÛI SOÁ
Đây là loại ÑIEÅM lợn gì

8 – GOÙI 80

Lợn Móng Cái

CAÂU HOÛI SOÁ .3

ÑIEÅM

Nguyên nhân làm cho sâu bệnh xuất hiện trên đồng ruộng là gì?

1 – GOÙI 80

Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnh

CAÂU HOÛI SOÁ
gì? A. Độ ẩm thích hợp B. Nhiệt độ thích hợp C. Đủ thức ăn D. Cả 3 ý trên Phương án D

Điều kiện ÑIEÅM để sâu bệnh phát triển thành dịch là

2 – GOÙI 80

CAÂU HOÛI SOÁ

ÑIEÅM

3 – GOÙI 80

Câu nào sau đây phát biểu sai ý nghĩa của quy trình công nghệ nhân giống cây tròng bằng nuôi cấy mô tế bào : A. Có hệ số nhân giống cao. B. Cho ra các sản phẩm đồng nhất về mặt di truyền. C. Không thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. D. Nguyên liệu nuôi cấy sạch bệnh thì sản phẩm nuôi cấy cũng sẽ sạch bệnh.

Phương án C

CAÂU HOÛI SOÁ

Trong sơ ÑIEÅM đồ quy trình công nghệ nhân

4 – GOÙI 80

giống bằng nuôi cấy mô tế bào sau đây thiếu bước nào: Chọn vật liệu nuôi cấy-> Khử trùng->Tạo rễ-> Cấy cây vào môi trường thích ứng-> Trồng cây trong vườn ươm. Thiếu bước tạo chồi

CAÂU HOÛI SOÁ
trong bao nhiêu năm?

Bảo quản ÑIEÅM hạt giống ngắn hạn là bảo quản

5 – GOÙI 80

Dưới 1 năm

CAÂU HOÛI SOÁ

Thông thường, ÑIEÅM dung lượng kho lạnh là bao

6 – GOÙI 80

nhiêu? Nhiệt độ trong kho được điều chỉnh từ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu oC?

Vài chục tấn đến vài trăm tấn Nhiệt độ -5oC đến 15oC

CAÂU HOÛI SOÁ

Theo nguồn ÑIEÅM gốc hình thành, độ phì nhiêu của đất chia làm 2 loại, đó là những loại nào?

7 – GOÙI 80

Độ phì nhiêu tự nhiên Độ phì nhiêu nhân tạo

CAÂU HOÛI SOÁ

Quy trình ÑIEÅM bảo quản rau, hoa quả tươi bằng

8 – GOÙI 80

phương pháp lạnh Thu hái -> Chọn lựa -> …1… -> …2…->Bao gói -> Bảo quản -> Sử dụng

1. Làm sạch 2. Làm ráo nước